Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě sahá do počátku 20. století. Obecní zastupitelstvo města na svém zasedání dne rozhodlo o zřízení Městské jubilejní obchodní školy dvoutřídní, vyučování potom začalo dne v kapli sv. Barbory. Nová budova obchodní školy byla postavena v roce 1914 a sídlí v ní i současná škola. Prostory školy byly zvětšeny přístavbou v roce Budova školy je v současné době majetkem města Havlíčkův Brod. V Obchodní akademii v Havlíčkově Brodě je dnes vyučován jeden obor obchodní akademie v denním čtyřletém maturitním studiu. Tento vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Zároveň vytváří dobré předpoklady pro další vyšší odborné a vysokoškolské studium. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení. Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenosný charakter. Jsou to především kompetence komunikativní, personální, řešení problémů, využívání ICT a práce s informacemi a aplikace základních matematických postupů při řešení praktických úkolů tj. takové, které umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoliv pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnanost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělávání. Všeobecné kompetence vymezují široký poznatkový základ pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale ve velké míře také odborným obsahem vzdělávání. Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání. Zřizovatelem školy je kraj Vysočina, zřizovací listinu schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 18. září 2001 pod č.j. 045/05/01ZK, ve znění dodatku č. 1 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 057/06/01ZK ze dne a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne Hlavním účelem zřízení školy je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů. Dodatkem č. 1 zřizovací listiny byla škole vymezena doplňková činnost, kterou je oprávněna provozovat Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti v rozsahu tržeb do 900 tis. Kč za rok. Zařazení do sítě škol provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č.j / Poslední změnu zařazení schválilo MŠMT dne s účinností od pod č.j / takto: 2

3 Název školy: Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 IZO RED: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Součásti: Obchodní akademie IZO: kapacita: 240 žáků Školní jídelna výdejna IZO: kapacita: 100 jídel Studijní obor podle KKOV: Obchodní akademie M/004 Učební dokumenty pro studijní obor Obchodní akademie vydalo MŠMT ČR dne pod č.j /94-23, inovované učební dokumenty byly schváleny MŠMT ČR dne pod čj / , s platností nejpozději od

4 HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Uplynulý školní rok byl druhým rokem existence školy pod novým zřizovatelem krajem Vysočina. Došlo k ustálení mechanismů, jež kraj nastavil ve vztazích se školami a školskými zařízeními, což se projevilo částečným snížením administrativní práce, kterou byly školy v předchozím roce velmi zatíženy. Stručné hodnocení práce školy v nejdůležitějších oblastech její činnosti: Oblast ekonomická a materiálně technická 1) V uplynulém školním roce jsme dále jednali o převodu budovy školy z majetku města do majetku kraje. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod mělo podmínku, aby budova byla nadále využívána pro střední školství v Havlíčkově Brodě. Kraj však na jakékoliv omezení v užívání budovy nepřistoupil a k převodu nedošlo. Proto budeme i nadále o všech možnostech řešení vlastnictví budovy jednat a škola podpoří každé stanovisko, které jí zajistí perspektivní rozvoj alespoň srovnatelný s ostatními školami. 2) Díky prostředkům poskytnutých krajem se nám podařilo vybavit novou počítačovou učebnu počítači v hodnotě 400 tis. Kč. 3) Zrekonstruovali jsme zabezpečovací zařízení školy v hodnotě 100 tis. Kč. 4) Z prostředků doplňkové činnosti jsme zbudovali multimediální učebnu s moderním didaktickým vybavením: dataprojektor, stolní videokamera, zesilovač, reprosoustava, video. Zároveň byl zakoupen dataprojektor do učebny výpočetní techniky, vše v hodnotě 268 tis. Kč. 5) Nadační fond Ekonom výrazně pomohl s obnovou nábytkového vybavení v učebně UK2 v hodnotě 50 tis. Kč. 6) Pro účely výuky jsme zakoupili softwarové licence Office 2000 v hodnotě 80 tis. Kč. 7) Přestože již tři roky žádáme dotaci na vybudování školního studijního a informačního centra a zatím jsme ji od kraje neobdrželi, podnikli jsme některé kroky k jeho realizaci. Úzce přitom spolupracujeme s Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě, nicméně bez investiční dotace se zřízení ŠSIC nemůže podařit. Zatím jsme zakoupili knihovní systém Clavius v hodnotě 18 tis. Kč a začali jsme s vkládáním knihovního fondu do tohoto systému. Oblast personální 1) V průběhu školního roku se podařilo stabilizovat pedagogický sbor, všichni vyučující byli plně aprobovaní. 2) Od nového školního roku budou na škole pracovat dvě nové vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů, byla přijata pracovnice na administrativní práce a na vedení školního studijního a informačního centra. Na konci školního roku skončil pracovní poměr pracujícím důchodcům a žádnému z nich již nebyl prodloužen. Oblast výchovně vzdělávací 1) V 1. a 2. ročníku jsme pokračovali v realizaci nového učebního plánu pro obchodní akademii. 2) Usilovali jsme o aplikaci ICT v pedagogickém procesu i v běžné administrativní práci, o využívání moderní didaktické techniky. 3) Vedení školy i nadále podporovalo další vzdělávání učitelů s důrazem na jejich vzdělávání v oblasti metod a forem výuky jednotlivých předmětů. Oblast organizační 4

5 1) Pokračovali jsme v diskusi s jednotlivými učiteli o koncepci jejich předmětů, o úrovni jejich výchovně vzdělávací práce. 2) Kladli jsme důraz na další rozvoj spolupráce mezi jednotlivými předměty, na budování úzkých mezipředmětových vztahů. 3) Pokračovali jsme v tradici sportovních kurzů pro 2. ročník a lyžařských výcvikových kurzů pro 1. ročník. 4) Žáci se účastnili vybraných jazykových a sportovních soutěží a soutěže v grafických předmětech. 5) Pro zájemce jsme zorganizovali státní zkoušky v psaní na klávesnici PC. Podrobný rozpis všech aktivit je uveden v dalších částech této zprávy. 5

6 RÁMCOVÝ ROČNÍ PLÁN na rok Termín Činnost Zodpovídá Zahajovací pedagogická rada Mgr. Forman Opravné zkoušky Ing. Dubnová Školení BOZP a PO pro učitele M. Rychlý Ing. Rokos Zahájení školního roku Ing. Dubnová Školení BOZP a PO pro žáky třídnické hodiny, od 3. hodiny vyučování dle rozvrhu M. Rychlý Ing. Rokos Třídní učitelé Opravná maturitní zkouška Ing. Dubnová Odborná praxe žáků 4. ročníku Ing. Kopicová Ing. Drinka Sportovní kurz žáků 2. ročníku J. Fiala Výměnný pobyt žáků Obchodní školy v Brixenu u nás M. Bohuslavová Mgr. Dolejšová Podzimní prázdniny Burza škol KD Ostrov Mgr. Forman Pedagogická rada klasifikace za 1. čtvrtletí Ing. Dubnová Třídní schůzky rodičů Třídní učitelé Den otevřených dveří OA (13 17 hodin) Mgr. Forman Vánoční prázdniny Začátek vyučování v roce Pedagogická rada klasifikace za 1. pololetí Ing. Dubnová Ukončení 1. pololetí, předání pololetních vysvědčení Třídní učitelé Pololetní prázdniny - Únor 2003 Lyžařský výcvikový kurz J. Fiala Maturitní ples Ing. Wiche Mgr. Klímová Jarní prázdniny Pedagogická rada klasifikace za 3. čtvrtletí Ing. Dubnová Třídní schůzky rodičů Třídní učitelé kolo přijímacích zkoušek Mgr. Forman Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Mgr. Forman J. Kašparová Velikonoční prázdniny Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ing. Drinka Ing. Svatošová Ing. Dubnová Pedagogická rada klasifikace žáků 4.A za 2. pololetí Ing. Wiche Poskytnutí volna žákům 4.A k přípravě na maturitu Pedagogická rada klasifikace žáků 4.B za 2. pololetí Mgr. Klímová kolo přijímacích zkoušek Mgr. Forman Ústní maturitní zkoušky třídy 4.A Ing. Wiche Poskytnutí volna žákům 4.B k přípravě na maturitu Odborná praxe žáků 3. ročníku Ing. Svatošová Ing. Zadina Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Mgr. Klímová Pedagogická rada klasifikace za 2. pololetí Ing. Dubnová Ukončení školního roku Třídní učitelé Hlavní prázdniny - 6

7 UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE Učební plán pro ročník Schválen MŠMT ČR dne 24. června 1994 pod č.j / Povinné vyučovací předměty a/ Předměty povinného základu: Předmět: Zkratka: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 3/3 3/3 4/4 4/4 Druhý cizí jazyk DCJ 2/2 3/3 3/3 3/3 Dějepis DEJ 2 2 Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 Občanská nauka OBN 1 2 Filozofie FIL 1 Matematika MAT Fyzika FYZ 2 Úvod do zbožíznalství a chemie ZCH 2 2 Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 Celkem Ekonomika EKO 3 3 3/3 3/3 Účetnictví UCE 3/3 4/4 5/5 Hospodářské výpočty HOV 2 Statistika STA 2 Výpočetní technika VYT 2/2 2/2 2/2 1/1 Obchodní korespondence OBK 3/3 2/2 2/2 2/2 Právo PRA 3 Celkem b/ Volitelné předměty VOP 4/4 4/4 Celkem všech vyučovacích hodin hodin Poznámky: 1. Učební plán platí ve školním roce pro ročník. 2. Odborná praxe je realizována na reálných pracovištích v rozsahu 2 týdnů ve 3. ročníku a 2 týdnů ve 4. ročníku. 3. Nabídku volitelných předmětů určuje každý rok ředitel školy. 7

8 Učební plán pro 1. ročník Schválen MŠMT ČR dne pod čj / P ř e d m ě t : Zkratka: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník A. Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4/4 4/4 4/4 4/4 Druhý cizí jazyk DCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Matematika MAT Dějepis DEJ 3 Občanská nauka OBN 2 2 Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 Informační technologie ITE 2/2 2/2 2/2 2/2 Písemná a elektronická komunikace PEK 3/3 3/3 2/2 Ekonomika EKO Právo PRA 3 Účetnictví UCE 3/3 4/4 4/4 Statistika STA 2 Zbožíznalství ZBO 2 2 b) Výběrové 5 6 Matematická cvičení MAC 3 2 Společenskovědní seminář SVS 3 2 Konverzace z cizího jazyka KON 2 2 Cvičení z informační technologie CIT 2 2 Ekonomie EKN 2 Ekonomická cvičení EKC 2 B. Nepovinné vyučovací předměty Poznámky: 1. Učební plán je platný od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem. 2. Ředitel školy může měnit skladbu a obsah výběrových předmětů podle požadavků trhu práce v regionu a podle koncepce maturitních zkoušek. 3. Praxe bude realizována jako odborná praxe na reálných pracovištích v rozsahu 3 týdnů. 4. Ve 4. ročníku bude 1 týden realizován jako projektový týden. 8

9 Přehled využití týdnů Ročník Vyučování podle učebního plánu Lyžařský výcvikový kurz 1 Sportovně turistický kurz 1 Projektový týden 1 Odborná praxe 2 1 Maturitní zkouška 1 Příprava na maturitní zkoušku 1 Časová rezerva Celkem Platné učební osnovy Předmět Schváleno dne: Č.j. Platnost od: Český jazyk a literatura / První cizí jazyk (pokročilí) / Druhý cizí jazyk / Matematika / Občanská nauka / Dějepis / Tělesná výchova / Hospodářský zeměpis / Informační technologie / Písemná a elektronická komunikace / Ekonomika / Právo / Účetnictví / Statistika / Zbožíznalství /

10 1. Pedagogičtí pracovníci PRACOVNÍCI ŠKOLY Příjmení a jméno, titul Vystudovaná aprobace Absolvovaná vysoká škola Počet let praxe v r Poznámka Bohuslavová Marie, Mgr. francouzština-španělština němčina FF UJEP Brno FF MU Brno Čížková Vlasta biologie chemie Vyšší ped. škola Praha 43 důchodce obchodní korespondence ÚÚPVPP Praha Dolejšová Andrea, Mgr. čeština-němčina PF TU Liberec 2 PF MU Brno Drinka Marian, Ing. odborné předměty EF VŠZ Praha 8 DPS VUT Brno Dubnová Jana, Ing. odborné předměty VŠE Praha-učitelství 17 zástupkyně obchodní korespondence ÚÚPVPP Praha ředitele Fiala Josef tělesná výchova-branná FTVS UK Praha 18 výchova Forman Jiří, Mgr. ruština-dějepis PF Hradec Králové 17 ředitel školy čeština FF MU Brno Formanová Zdeňka, Mgr. ruština - dějepis PF Hradec Králové 16 externí Hvozdecká Jarmila, Mgr. čeština-angličtina FF UJEP Brno 27 Kašparová Jindřiška ruština-čeština VŠ RJ a literatury Praha 40 Klímová Květa, Mgr. matematika-výpočetní MFF UK Praha 12 technika Kopicová Hana, Ing. odborné předměty, DPS VŠE Praha 21 obchodní korespondence ÚÚPVPP Praha Králová Irena, RNDr. matematika-fyzika MFF UK Praha 13 Lišková Ludmila matematika-fyzika VŠ pedagogická Praha 41 důchodce Lupačová Miroslava, Mgr. ruština-dějepis PF Hradec Králové 16 angličtina PF JU České Budějovice Pertlová Marta, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha - učitelství 38 důchodce Rokos Milan, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha-učitelství 24 Slavíková Alena ruština-němčina FF UJEP Brno 29 Svatošová Radka, Ing. Tecl Václav, Ing. Tůma Josef, Ing. Wiche Hubert, Ing. Zadina Pavel, Ing. finance DPS ekonomické předměty, DPS ekonomické předměty, DPS ekonomické předměty DPS ekonomické předměty DPS FFU VŠE Praha 11 VŠE Praha 40 důchodce VŠE Praha 40 důchodce VŠE Praha 19 VŠE Praha 30 10

11 2. Provozní zaměstnanci Příjmení a jméno Funkce Počet let praxe v r Koubková Hana mzdová účetní 46 Lhotská Marie pracovnice výdejny 40 jídla Pešková Iveta hospodářka školy 19 Rychlý Milan školník 19 11

12 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do 1. ročníku studijního oboru M/004 Obchodní akademie I. termín 14. dubna 2003 Přijímací zkoušky skládali všichni žáci. Počet přihlášek 46 Skladba přijímacího řízení Přijímací zkoušky se skládaly z českého jazyka a z matematiky. Forma obou částí byla písemná. Kromě výsledků přijímacích zkoušek se při přijímacím řízení se přihlíželo k průměrnému prospěchu ve třech sledovaných pololetích na základní škole, příp. k ZPS žáka. Způsob bodování jednotlivých částí - celkový průměr ze tří sledovaných pololetí na ZŠ: 1,00 1,10 30 bodů 1,11 1,20 25 bodů 1,21 1,30 20 bodů 1,31 1,40 15 bodů 1,41 1,50 10 bodů 1,51 1,60 5 bodů - písemná zkouška z českého jazyka: 0-30 bodů - písemná zkouška z matematiky: 0-30 bodů Procentuální podíl jednotlivých částí přijímacího řízení - výsledky ze ZŠ 33,3 % - český jazyk 33,3 % - matematika 33,3 % Žáci s doloženou ZPS 12

13 Žákům s doloženou ZPS se k celkovému výsledku připočítávalo 10 bodů. Celkový počet bodů Celkový počet bodů byl součtem bodů za výsledky ze ZŠ, bodů za PZ z českého jazyka, bodů za PZ z matematiky, příp. za ZPS. Stanovení kritérií pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky Zkoušku úspěšně složili žáci, kteří v přijímací zkoušce z českého jazyka a v přijímací zkoušce z matematiky získali v každé z nich alespoň 5 bodů. Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více žáků rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky ve sledovaných třech pololetích na základní škole, v případě rovnosti pak součet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Počet přijímaných žáků V I. termínu přijímacího řízení byli přijati všichni žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky. Bylo přijato 46 žáků. Přijímací zkoušky skládali všichni žáci. II. termín 15. května 2003 Počet přihlášek počáteční: 67 konečný: 17 Skladba přijímacího řízení Přijímací zkoušky se skládali z českého jazyka a z matematiky. Forma obou částí byla písemná. Kromě výsledků přijímacích zkoušek se při přijímacím řízení přihlíželo k průměrnému prospěchu ve třech sledovaných pololetích na základní škole, příp. k ZPS žáka. 13

14 Způsob bodování jednotlivých částí - celkový průměr ze tří sledovaných pololetí na ZŠ: 1,00 1,10 30 bodů 1,11 1,20 25 bodů 1,21 1,30 20 bodů 1,31 1,40 15 bodů 1,41 1,50 10 bodů 1,51 1,60 5 bodů - písemná zkouška z českého jazyka: 0-30 bodů - písemná zkouška z matematiky: 0-30 bodů Procentuální podíl jednotlivých částí přijímacího řízení - výsledky ze ZŠ 33,3 % - český jazyk 33,3 % - matematika 33,3 % Žáci s doloženou ZPS Žákům s doloženou ZPS se k celkovému výsledku připočítávalo 10 bodů. Celkový počet bodů Celkový počet bodů byl součtem bodů za výsledky ze ZŠ, bodů za PZ z českého jazyka, bodů za PZ z matematiky, příp. za ZPS. Stanovení kritérií pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky Zkoušku úspěšně složili žáci, kteří v přijímací zkoušce z českého jazyka a v přijímací zkoušce z matematiky získali v každé z nich alespoň 5 bodů. Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více žáků byl zvýhodněn 1) žák se ZPS, 2) žák s lepším průměrným prospěchem z českého jazyka a matematiky ve sledovaných třech pololetích na základní škole, 3) žák s vyšším součtem bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Počet přijímaných žáků 14

15 Ve II. termínu bylo přijato 13 žáků, 1 místo bylo ponecháno na odvolací řízení. Rekapitulace přijímacího řízení ke studiu 1. ročníku v roce I. TERMÍN Počet přihlášek: 46 Počet přijatých: 46 Počet přijatých na odvolání: 0 Přijato žáků: 46 Nepřijati: 0 II. TERMÍN Počet přihlášek: 67 Z nich přijato v I. termínu nebo stáhli přihlášku: 50 PŘ se zúčastnilo: 17 Počet přijatých: 13 Počet přijatých na odvolání: 1 Přijato žáků: 14 Nepřijati: 3 CELKEM PŘIJATO KE STUDIU OD žáků 15

16 MATURITNÍ ZKOUŠKY 1. Písemná maturitní zkouška z českého jazyka: středa 16. dubna Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: čtvrtek 24. dubna Ústní maturitní zkouška: Třída 4. A: 19. května 22. května 2003 Třída 4. B: 26. května 29. května Složení maturitních komisí: 4. A 4. B Předseda: Ing. Blanka Valtrová Mgr. Marie Kratochvílová OA a VOŠ Čáslav OA a VOŠ Chotěboř Místopředseda: Mgr. Jiří Forman Třídní učitel: Ing. Hubert Wiche Zkoušející: Přísedící: Mgr. Jiří Forman Mgr.Andrea Dolejšová Č e s k ý j a z y k Ing. Jana Dubnová Mgr. Květa Klímová a l i t e r a t u r a Jindřiška Kašparová Mgr. Andrea Dolejšová Ludmila Lišková Mgr. Květa Klímová M a t e m a t i k a Mgr. Květa Klímová RNDr. Irena Králová Mgr. Miroslava Lupačová Alena Slavíková A n g l i c k ý j a z y k Mgr. Miroslava Lupačová Alena Slavíková Ing. Hubert Wiche Mgr. Andrea Dolejšová Ing. Hana Kopicová Ing. Marian Drinka N ě m e c k ý j a z y k E k o n o m i k a Alena Slavíková Ing. Hubert Wiche Ing. Marian Drinka Ing. Radka Svatošová a 16

17 Ing. Marian Drinka Ing. Hana Kopicová Ú č e t n i c t v í Ing. Jana Dubnová Ing. Radka Svatošová a Ing. Jana Dubnová Ing. Marian Drinka 3. Témata písemné maturitní práce z českého jazyka: 1. Z těch dědů a bab, co vodám písní cestu otvírali, co zde studny roubili a pevné plátko tkali, z nich jsem a vracím se k nim znova. Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč, z ruky do ruky si podáváme těžký klíč, klíč od domova Závěr kantáty Otvírání studánek M. Bureše a B. Martinů Úvaha maturanta na počátku XXI. století o domovu, rodinné tradici, kultuře, vzdělanosti, minulosti a budoucnosti národů 2. Pravda je, že život je rozkošný, hrozný, půvabný, děsný, sladký a že je vše. Anatole France Životní příběh obyčejného člověka povídka 3. Tak takhle to dál nejde, pánové! (Jak řešit bezvýchodnou životní situaci) Učit se! Učit se? (Jak se dostat až k maturitě) Dva fejetony 4. Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón Úvaha nebo povídka o vztahu člověka k člověku 4. Témata praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů: 1. Účetní uzávěrka 2. Kalkulace, obchodní činnost a JÚ soukromého podnikatele 3. Mzdové výpočty 4. Jednoduché účetnictví program ÚČTO 2002, vyhotovení písemností na PC 5. Přehled žáků konajících maturitní zkoušku: Třída Počet MZ CJL ANJ NEJ MAT EKO UCE Pr. zk. žáků zahájilo žáků žáků žáků žáků žáků žáků žáků 4.A B Ústní maturitní zkoušku nekonaly: 4.B 2 žákyně ve 2. pololetí neprospěly z účetnictví 17

18 Průměrný prospěch u maturitních zkoušek: Třída Prospěch PV P N CJL ANJ NEJ MAT EKO UCE Prakt. zkouška 4.A ,90 2,56 2,64 2,50 2,67 2,93 2,97 4.B ,73 2,44 2,38 2,31 2,45 2,30 2,60 S vyznamenáním prospěly: 4.A Domogatskaia Maria 4.B Lebedová Pavla U maturitních zkoušek neprospěly: 4.A 1 žákyně praktická maturitní zkouška 1 žákyně účetnictví 1 žákyně ekonomika Maturitní komise rozhodla povolit opakování maturitní zkoušky v září žákyně účetnictví, praktická maturitní zkouška Žákyně bude opakovat celou maturitní zkoušku v příštím roce v termínu stanoveném ředitelem školy. 4.B 1 žák - praktická maturitní zkouška 1 žák matematika 1 žákyně český jazyk a literatura Maturitní komise rozhodla povolit opakování maturitní zkoušky v září Opravné maturitní zkoušky V opravném termínu 18. září 2002 konaly opravnou maturitní zkoušku: 1 žákyně z českého jazyka a literatury 1 žákyně z matematiky 1 žákyně z ekonomiky Všechny žákyně u opravné maturitní zkoušky prospěly. 18

19 Maturitní zkoušky v náhradním termínu Maturitní zkoušky v náhradním termínu konaly: 1 žákyně prospěla 1 žákyně neprospěla z českého jazyka a literatury a z ekonomiky, povoleno opakování celé zkoušky v jarním termínu roku května 2003 opakovala celou maturitní zkoušku 1 žákyně s celkovým hodnocením prospěla. 6. Předsedové maturitních komisí: , Mgr. Jarmila Hvozdecká - OA a VOŠ Chotěboř , Marie Bohuslavová - OA a VOŠ Čáslav, , Ing. Hubert Wiche OA Jihlava /dálkové studium/ 19

20 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Studijní obor: M/004 Třída Žáků celke m Dívk y Přehled o třídách, žácích a prospěchu k : Chlapc i Průměrn ý prospěch třídy Prospěli s vyznamenání m Neprospěl i Na konci roku neklasifikován i 1.A , B , A , B , A , B , A , B , Celke m , S vyznamenáním na konci školního roku prospěly: 1.A Klementová Zuzana, Pidimová Lenka 1.B Břízová Lucie 2.A Šauerová Ludmila 2.B Čejková Petra 3.A Dočkalová Petra, Merunková Helena 3.B Červenclová Tereza, Formanová Michaela 4.A Domogatskaia Maria 4.B Lebedová Pavla Na konci školního roku neprospěli: 2.A 2 žáci z NEJ vykonají opravnou zkoušku v měsíci srpnu B 1 žákyně z MAT, vykoná opravnou zkoušku v měsíci srpnu B 2 žákyně z UCE, vykonali opravnou zkoušku v měsíci červnu 2003 Pohyb počtu žáků během školního roku: Počáteční stav žáků: 228 1) V 2.B přibyla Žáková Tereza, přestup z OA Jihlava k ) Ve 3.A z počtu 24 ubyly k Bartáková Dagmar, Vencová Kateřina zanechaly studia, po přerušení studia pokračuje Endrle Michal 3) Ve 3.B z počtu 26 ubyl Sochor Petr, přestup k na SOU obchodní a SOŠ SČMSD, Žďár nad Sázavou 4) V 1.A přibyla Ficbauerová Helena, přestup z Gymnázia Žďár n. S., od ) V 1.B přibyla Zápotočná Gabriela, přestup z Manažerské akademie Jihlava, od ) Ve 3.A z počtu 23 ubyla k Kolářová Anna zanechala studia 20

21 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZPRÁVA O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme kladli velký důraz. Na DVPP jsme dostali účelově přidělené prostředky. Bohužel z nich lze hradit pouze semináře a školení akreditované MŠMT. Široká nabídka takovýchto akcí existuje především pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, učitelé odborných předmětů se vzdělávají na akcích, které mají většinou širší záběr a o získání akreditace MŠMT jejich organizátoři ani neusilují. Mnohé z nich mají vynikající odbornou úroveň (např. akce pořádané Svazem účetních ČR), proto i vedení školy má zájem, aby se učitelé v těchto akcích vzdělávali, přestože prostředky na ně nelze čerpat z prostředků na DVPP, nýbrž se jedná o ostatní přímé výdaje, v kterých už několik let je situace více než napjatá.. V tabulkách je uveden přehled akcí za kalendářní rok 2002 a za 1. pololetí roku 2003: Název akce Číslo akreditace Příprava k maturitě v jazyce anglickém / Lyžařský instruktorský kurz, č.j / /4 Právo a management v ředitelské praxi / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, č.j / Připravujeme žáky na maturitu v jazyce německém, / Rozšiřující studium učitelství německého jazyka pro sřední školy Přehled akcí v rámci DVPP v období /akreditované/ Časový Školicí rozsah instituce Masarykova univerzita Brno,CDV Náklady v Kč /kurzovné +další výdaje/ Počet a aprobace zúčastněných Dle článku č. plánu personálního rozvoje 486,- /cest./ 1,ANJ,CJL HVO II/B PC Jihlava 406,- /cest./ 1,ředitel FOR IV/B Fakta,v.o.s., vzdělávací agentura Fakta,v.o.s., vzdělávací agentura Masarykova univerzita Brno jednoleté studium PF Masarykova univerzita, Brno 236,-,267,- /cestovné/ 1, zástupce ředitele DUB I/B 620,-+259,- 1, ředitel FOR I/B 150,- +276,- 1, NEJ,FRJ,SPJ BOH II/B 8.800,- školné Minikonference Okresní Gymnázium seminář z angličtiny Havl. Brod Finanční analýza Institut Svazu účetních výkazů účetních Pha Celkem: ,- z toho cestovné: 2.482,- z toho kurzovné: 9.870,- 1, CJL, NEJ pro ZŠ DOL II/B 300,- 2,ANJ,CJL,DEJ HVO, LUP II/B 276,- /cest/ EKONOMOVÉ DRI, KOP 276,- /cest/ IV/B 21

22 Přehled vzdělávacích akcí pro učitele v období /neakreditované/ 319,- 1, MAT,VYT KLI IV/B /cest./ PC Word Processing Národní ústav odbor. vzdělávání Praha Testy ECDL VOŠ Jihlava 7.150,- +492,- 4, VYT /správce sítě/, VYT,MAT, VYT,FYZ EKONOM ROK,KLI,KRA, DUB II/B, I/A Současná česká PC Jihlava 350,-+ 1, CJL,NEJ DOL IV/A literatura 123,- Cyklus Psaní projektu a žádosti o grant a PC Jihlava 246,- 246,- 2,EKONOM WIC,SVA IV/B Novela účtové osnovy Institut svazu 276,- 1,EKONOM KOP IV/A a postupů účtování pro podnikatele v roce 2002 účetních ve spolupráci s MŠMT Využití Wordu a Národní ústav 276,- 1, EKONOM KOP IV/B Excelu při státních zkouškách odbor. vzdělávání Praha Novela účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele v roce Institut svazu účetních ve spolupráci s MŠMT 225,- 1, EKONOM DRI IV/A Setkání preventistů patologických jevů Poslech s porozuměním s ohledem na novou státní maturitu Klub ekologické výchovy Projektvorbereitendes Lehrerseminar seminář Drážďany Fakta,v.o.s., vzdělávací agentura Nakladatelství Max Hueber verlag, Jihlava ZŠ Pertoldova3373 Praha 4 620,- +119,- 100,- +123,- /cestovné/ členský příspěvek 500,- 1, preventista patol. jevů DRI 1, CJL,NEJ DOL II/B kolektivní členství pod vedením garanta pro enviromentální výchovu DRI Deutsche Bank 0 0 WIC IV/A Celkem:11.165,- z toho cestovné: 2.445,- kurzovné: 8.720,- 22

23 Přehled akcí v rámci DVPP v období /akreditované/ Název akce Číslo akreditace Český jazyk a literatura jinak 28193/ II. Metodický seminář pro učitele CJL 28193/ /38 Vnitřní kontrolní systém ve školách, / Seminář pro tzv. multiplikátory odborného jazyka na SŠ 28183/ ČSN a státní zkoušky 32603/00-2 Proměna školy začíná u učitelů Novinky ve výuce tělesné výchovy Výuka účetnictví na OA 25330/ Časový rozsah Školicí instituce Náklady v Kč /kurzovné +další výdaje/ Počet a aprobace zúčastněných PC Jihlava 250,- +118,- 1, CJL,ANJ /HVO/ PC Jihlava 150,-+113,- 1, CJL,NEJ /DOL/ Fakta, v.o.s. Žďár nad Sázavou MU Centrum pro další vzdělávání, Brno NÚOV, Státní těsnopisný ústav Praha 930, , ředitel školy /FOR/ 2.000,-+701,- +362,- 1,NEJ, odbor. předměty /WIC/ 490,-+243,- 1, odbor. předměty /SVA/ PC Jihlava 760,-+232,-+ 120,- 2, MAT,VYT odbor. předměty /KLI,SVA/ PC Jihlava 200,-+116,- 1, TEV /FIA/ NÚOV, Praha 500,-+204,- 1,odbor. Předměty /KOP/ Dle článku č. plánu personálního rozvoje IV/A IV/A /doklad v osobním spise/, I/B IV/A IV/A IV/A IV/A IV/A Celkem:7.552,- z toho cestovné: 2.272,- kurzovné: 5.280,- 23

24 Název akce Jugend Schule Wirtschaftnávštěva na kl. Práva Projekt Národního programu počítačové gramotnosti Účetní a daňový seminář Hodnocení ve fiktivní firmě Jugend Schule Wirtschaftporada před podáním prací Seminář k celoživotnímu vzdělávání a tvorbě rámcových vzděl. programů Výuka francouzštiny Konference k projektu SIMGAME Letní kurz jazyka německého Přehled vzdělávacích akcí pro učitele v období /neakreditované/ Časový rozsah Školicí instituce Náklady v Kč /kurzovné +další výdaje/ Počet a aprobace zúčastněných Deutsche Bank --- 1, NEJ /WICH/ Centrum internetu, a.s. 6. a Vzdělávací středisko Štohl, Znojmo 0+275,- 1, VYT /ROK/ ,- 1, odbor. předměty /ZAD/ NUOV Praha ,- 1. odborné předměty /SVA/ Deutsche Bank --- 1, NEJ /WICH/ 2. a MŠMT Praha ,- 1 ředitel školy /FOR/ PC Jihlava 0+116,- 1, FRJ,SPJ,NEJ /BOH/ NUOV, Praha 1, odborné předměty Masarykova univerzita, Brno Celkem:1.868,- z toho cestovné: 1.868,- kurzovné: 0 Dle článku č. plánu personálního rozvoje IV/A III/A IV/A IV/A IV/A I/A II/B IV/A /ZAD/ 1, NJ /WIC/ IV/A 24

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014

V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 367, 541 01 Trutnov V ý ro č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í rok 2013 2014 OBSAH 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více