Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

2 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě sahá do počátku 20. století. Obecní zastupitelstvo města na svém zasedání dne rozhodlo o zřízení Městské jubilejní obchodní školy dvoutřídní, vyučování potom začalo dne v kapli sv. Barbory. Nová budova obchodní školy byla postavena v roce 1914 a sídlí v ní i současná škola. Prostory školy byly zvětšeny přístavbou v roce Budova školy je v současné době majetkem města Havlíčkův Brod. V Obchodní akademii v Havlíčkově Brodě je dnes vyučován jeden obor obchodní akademie v denním čtyřletém maturitním studiu. Tento vzdělávací program je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku. Připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Zároveň vytváří dobré předpoklady pro další vyšší odborné a vysokoškolské studium. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení. Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenosný charakter. Jsou to především kompetence komunikativní, personální, řešení problémů, využívání ICT a práce s informacemi a aplikace základních matematických postupů při řešení praktických úkolů tj. takové, které umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoliv pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnanost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělávání. Všeobecné kompetence vymezují široký poznatkový základ pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale ve velké míře také odborným obsahem vzdělávání. Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání. Zřizovatelem školy je kraj Vysočina, zřizovací listinu schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 18. září 2001 pod č.j. 045/05/01ZK, ve znění dodatku č. 1 zřizovací listiny schváleného usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 057/06/01ZK ze dne a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne Hlavním účelem zřízení školy je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů. Dodatkem č. 1 zřizovací listiny byla škole vymezena doplňková činnost, kterou je oprávněna provozovat Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti v rozsahu tržeb do 900 tis. Kč za rok. Zařazení do sítě škol provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č.j / Poslední změnu zařazení schválilo MŠMT dne s účinností od pod č.j / takto: 2

3 Název školy: Obchodní akademie, Havlíčkův Brod, U Trojice 2005 IZO RED: Právní forma: příspěvková organizace IČO: Součásti: Obchodní akademie IZO: kapacita: 240 žáků Školní jídelna výdejna IZO: kapacita: 100 jídel Studijní obor podle KKOV: Obchodní akademie M/004 Učební dokumenty pro studijní obor Obchodní akademie vydalo MŠMT ČR dne pod č.j /94-23, inovované učební dokumenty byly schváleny MŠMT ČR dne pod čj / , s platností nejpozději od

4 HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Uplynulý školní rok byl druhým rokem existence školy pod novým zřizovatelem krajem Vysočina. Došlo k ustálení mechanismů, jež kraj nastavil ve vztazích se školami a školskými zařízeními, což se projevilo částečným snížením administrativní práce, kterou byly školy v předchozím roce velmi zatíženy. Stručné hodnocení práce školy v nejdůležitějších oblastech její činnosti: Oblast ekonomická a materiálně technická 1) V uplynulém školním roce jsme dále jednali o převodu budovy školy z majetku města do majetku kraje. Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod mělo podmínku, aby budova byla nadále využívána pro střední školství v Havlíčkově Brodě. Kraj však na jakékoliv omezení v užívání budovy nepřistoupil a k převodu nedošlo. Proto budeme i nadále o všech možnostech řešení vlastnictví budovy jednat a škola podpoří každé stanovisko, které jí zajistí perspektivní rozvoj alespoň srovnatelný s ostatními školami. 2) Díky prostředkům poskytnutých krajem se nám podařilo vybavit novou počítačovou učebnu počítači v hodnotě 400 tis. Kč. 3) Zrekonstruovali jsme zabezpečovací zařízení školy v hodnotě 100 tis. Kč. 4) Z prostředků doplňkové činnosti jsme zbudovali multimediální učebnu s moderním didaktickým vybavením: dataprojektor, stolní videokamera, zesilovač, reprosoustava, video. Zároveň byl zakoupen dataprojektor do učebny výpočetní techniky, vše v hodnotě 268 tis. Kč. 5) Nadační fond Ekonom výrazně pomohl s obnovou nábytkového vybavení v učebně UK2 v hodnotě 50 tis. Kč. 6) Pro účely výuky jsme zakoupili softwarové licence Office 2000 v hodnotě 80 tis. Kč. 7) Přestože již tři roky žádáme dotaci na vybudování školního studijního a informačního centra a zatím jsme ji od kraje neobdrželi, podnikli jsme některé kroky k jeho realizaci. Úzce přitom spolupracujeme s Krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě, nicméně bez investiční dotace se zřízení ŠSIC nemůže podařit. Zatím jsme zakoupili knihovní systém Clavius v hodnotě 18 tis. Kč a začali jsme s vkládáním knihovního fondu do tohoto systému. Oblast personální 1) V průběhu školního roku se podařilo stabilizovat pedagogický sbor, všichni vyučující byli plně aprobovaní. 2) Od nového školního roku budou na škole pracovat dvě nové vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů, byla přijata pracovnice na administrativní práce a na vedení školního studijního a informačního centra. Na konci školního roku skončil pracovní poměr pracujícím důchodcům a žádnému z nich již nebyl prodloužen. Oblast výchovně vzdělávací 1) V 1. a 2. ročníku jsme pokračovali v realizaci nového učebního plánu pro obchodní akademii. 2) Usilovali jsme o aplikaci ICT v pedagogickém procesu i v běžné administrativní práci, o využívání moderní didaktické techniky. 3) Vedení školy i nadále podporovalo další vzdělávání učitelů s důrazem na jejich vzdělávání v oblasti metod a forem výuky jednotlivých předmětů. Oblast organizační 4

5 1) Pokračovali jsme v diskusi s jednotlivými učiteli o koncepci jejich předmětů, o úrovni jejich výchovně vzdělávací práce. 2) Kladli jsme důraz na další rozvoj spolupráce mezi jednotlivými předměty, na budování úzkých mezipředmětových vztahů. 3) Pokračovali jsme v tradici sportovních kurzů pro 2. ročník a lyžařských výcvikových kurzů pro 1. ročník. 4) Žáci se účastnili vybraných jazykových a sportovních soutěží a soutěže v grafických předmětech. 5) Pro zájemce jsme zorganizovali státní zkoušky v psaní na klávesnici PC. Podrobný rozpis všech aktivit je uveden v dalších částech této zprávy. 5

6 RÁMCOVÝ ROČNÍ PLÁN na rok Termín Činnost Zodpovídá Zahajovací pedagogická rada Mgr. Forman Opravné zkoušky Ing. Dubnová Školení BOZP a PO pro učitele M. Rychlý Ing. Rokos Zahájení školního roku Ing. Dubnová Školení BOZP a PO pro žáky třídnické hodiny, od 3. hodiny vyučování dle rozvrhu M. Rychlý Ing. Rokos Třídní učitelé Opravná maturitní zkouška Ing. Dubnová Odborná praxe žáků 4. ročníku Ing. Kopicová Ing. Drinka Sportovní kurz žáků 2. ročníku J. Fiala Výměnný pobyt žáků Obchodní školy v Brixenu u nás M. Bohuslavová Mgr. Dolejšová Podzimní prázdniny Burza škol KD Ostrov Mgr. Forman Pedagogická rada klasifikace za 1. čtvrtletí Ing. Dubnová Třídní schůzky rodičů Třídní učitelé Den otevřených dveří OA (13 17 hodin) Mgr. Forman Vánoční prázdniny Začátek vyučování v roce Pedagogická rada klasifikace za 1. pololetí Ing. Dubnová Ukončení 1. pololetí, předání pololetních vysvědčení Třídní učitelé Pololetní prázdniny - Únor 2003 Lyžařský výcvikový kurz J. Fiala Maturitní ples Ing. Wiche Mgr. Klímová Jarní prázdniny Pedagogická rada klasifikace za 3. čtvrtletí Ing. Dubnová Třídní schůzky rodičů Třídní učitelé kolo přijímacích zkoušek Mgr. Forman Písemná maturitní zkouška z českého jazyka Mgr. Forman J. Kašparová Velikonoční prázdniny Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů Ing. Drinka Ing. Svatošová Ing. Dubnová Pedagogická rada klasifikace žáků 4.A za 2. pololetí Ing. Wiche Poskytnutí volna žákům 4.A k přípravě na maturitu Pedagogická rada klasifikace žáků 4.B za 2. pololetí Mgr. Klímová kolo přijímacích zkoušek Mgr. Forman Ústní maturitní zkoušky třídy 4.A Ing. Wiche Poskytnutí volna žákům 4.B k přípravě na maturitu Odborná praxe žáků 3. ročníku Ing. Svatošová Ing. Zadina Ústní maturitní zkoušky třídy 4.B Mgr. Klímová Pedagogická rada klasifikace za 2. pololetí Ing. Dubnová Ukončení školního roku Třídní učitelé Hlavní prázdniny - 6

7 UČEBNÍ PLÁN VE ŠKOLNÍM ROCE Učební plán pro ročník Schválen MŠMT ČR dne 24. června 1994 pod č.j / Povinné vyučovací předměty a/ Předměty povinného základu: Předmět: Zkratka: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 3/3 3/3 4/4 4/4 Druhý cizí jazyk DCJ 2/2 3/3 3/3 3/3 Dějepis DEJ 2 2 Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 Občanská nauka OBN 1 2 Filozofie FIL 1 Matematika MAT Fyzika FYZ 2 Úvod do zbožíznalství a chemie ZCH 2 2 Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 Celkem Ekonomika EKO 3 3 3/3 3/3 Účetnictví UCE 3/3 4/4 5/5 Hospodářské výpočty HOV 2 Statistika STA 2 Výpočetní technika VYT 2/2 2/2 2/2 1/1 Obchodní korespondence OBK 3/3 2/2 2/2 2/2 Právo PRA 3 Celkem b/ Volitelné předměty VOP 4/4 4/4 Celkem všech vyučovacích hodin hodin Poznámky: 1. Učební plán platí ve školním roce pro ročník. 2. Odborná praxe je realizována na reálných pracovištích v rozsahu 2 týdnů ve 3. ročníku a 2 týdnů ve 4. ročníku. 3. Nabídku volitelných předmětů určuje každý rok ředitel školy. 7

8 Učební plán pro 1. ročník Schválen MŠMT ČR dne pod čj / P ř e d m ě t : Zkratka: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník A. Povinné vyučovací předměty a) Základní Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4/4 4/4 4/4 4/4 Druhý cizí jazyk DCJ 3/3 3/3 3/3 3/3 Matematika MAT Dějepis DEJ 3 Občanská nauka OBN 2 2 Tělesná výchova TEV 2/2 2/2 2/2 2/2 Hospodářský zeměpis HOZ 2 2 Informační technologie ITE 2/2 2/2 2/2 2/2 Písemná a elektronická komunikace PEK 3/3 3/3 2/2 Ekonomika EKO Právo PRA 3 Účetnictví UCE 3/3 4/4 4/4 Statistika STA 2 Zbožíznalství ZBO 2 2 b) Výběrové 5 6 Matematická cvičení MAC 3 2 Společenskovědní seminář SVS 3 2 Konverzace z cizího jazyka KON 2 2 Cvičení z informační technologie CIT 2 2 Ekonomie EKN 2 Ekonomická cvičení EKC 2 B. Nepovinné vyučovací předměty Poznámky: 1. Učební plán je platný od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem. 2. Ředitel školy může měnit skladbu a obsah výběrových předmětů podle požadavků trhu práce v regionu a podle koncepce maturitních zkoušek. 3. Praxe bude realizována jako odborná praxe na reálných pracovištích v rozsahu 3 týdnů. 4. Ve 4. ročníku bude 1 týden realizován jako projektový týden. 8

9 Přehled využití týdnů Ročník Vyučování podle učebního plánu Lyžařský výcvikový kurz 1 Sportovně turistický kurz 1 Projektový týden 1 Odborná praxe 2 1 Maturitní zkouška 1 Příprava na maturitní zkoušku 1 Časová rezerva Celkem Platné učební osnovy Předmět Schváleno dne: Č.j. Platnost od: Český jazyk a literatura / První cizí jazyk (pokročilí) / Druhý cizí jazyk / Matematika / Občanská nauka / Dějepis / Tělesná výchova / Hospodářský zeměpis / Informační technologie / Písemná a elektronická komunikace / Ekonomika / Právo / Účetnictví / Statistika / Zbožíznalství /

10 1. Pedagogičtí pracovníci PRACOVNÍCI ŠKOLY Příjmení a jméno, titul Vystudovaná aprobace Absolvovaná vysoká škola Počet let praxe v r Poznámka Bohuslavová Marie, Mgr. francouzština-španělština němčina FF UJEP Brno FF MU Brno Čížková Vlasta biologie chemie Vyšší ped. škola Praha 43 důchodce obchodní korespondence ÚÚPVPP Praha Dolejšová Andrea, Mgr. čeština-němčina PF TU Liberec 2 PF MU Brno Drinka Marian, Ing. odborné předměty EF VŠZ Praha 8 DPS VUT Brno Dubnová Jana, Ing. odborné předměty VŠE Praha-učitelství 17 zástupkyně obchodní korespondence ÚÚPVPP Praha ředitele Fiala Josef tělesná výchova-branná FTVS UK Praha 18 výchova Forman Jiří, Mgr. ruština-dějepis PF Hradec Králové 17 ředitel školy čeština FF MU Brno Formanová Zdeňka, Mgr. ruština - dějepis PF Hradec Králové 16 externí Hvozdecká Jarmila, Mgr. čeština-angličtina FF UJEP Brno 27 Kašparová Jindřiška ruština-čeština VŠ RJ a literatury Praha 40 Klímová Květa, Mgr. matematika-výpočetní MFF UK Praha 12 technika Kopicová Hana, Ing. odborné předměty, DPS VŠE Praha 21 obchodní korespondence ÚÚPVPP Praha Králová Irena, RNDr. matematika-fyzika MFF UK Praha 13 Lišková Ludmila matematika-fyzika VŠ pedagogická Praha 41 důchodce Lupačová Miroslava, Mgr. ruština-dějepis PF Hradec Králové 16 angličtina PF JU České Budějovice Pertlová Marta, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha - učitelství 38 důchodce Rokos Milan, Ing. ekonomické předměty VŠE Praha-učitelství 24 Slavíková Alena ruština-němčina FF UJEP Brno 29 Svatošová Radka, Ing. Tecl Václav, Ing. Tůma Josef, Ing. Wiche Hubert, Ing. Zadina Pavel, Ing. finance DPS ekonomické předměty, DPS ekonomické předměty, DPS ekonomické předměty DPS ekonomické předměty DPS FFU VŠE Praha 11 VŠE Praha 40 důchodce VŠE Praha 40 důchodce VŠE Praha 19 VŠE Praha 30 10

11 2. Provozní zaměstnanci Příjmení a jméno Funkce Počet let praxe v r Koubková Hana mzdová účetní 46 Lhotská Marie pracovnice výdejny 40 jídla Pešková Iveta hospodářka školy 19 Rychlý Milan školník 19 11

12 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do 1. ročníku studijního oboru M/004 Obchodní akademie I. termín 14. dubna 2003 Přijímací zkoušky skládali všichni žáci. Počet přihlášek 46 Skladba přijímacího řízení Přijímací zkoušky se skládaly z českého jazyka a z matematiky. Forma obou částí byla písemná. Kromě výsledků přijímacích zkoušek se při přijímacím řízení se přihlíželo k průměrnému prospěchu ve třech sledovaných pololetích na základní škole, příp. k ZPS žáka. Způsob bodování jednotlivých částí - celkový průměr ze tří sledovaných pololetí na ZŠ: 1,00 1,10 30 bodů 1,11 1,20 25 bodů 1,21 1,30 20 bodů 1,31 1,40 15 bodů 1,41 1,50 10 bodů 1,51 1,60 5 bodů - písemná zkouška z českého jazyka: 0-30 bodů - písemná zkouška z matematiky: 0-30 bodů Procentuální podíl jednotlivých částí přijímacího řízení - výsledky ze ZŠ 33,3 % - český jazyk 33,3 % - matematika 33,3 % Žáci s doloženou ZPS 12

13 Žákům s doloženou ZPS se k celkovému výsledku připočítávalo 10 bodů. Celkový počet bodů Celkový počet bodů byl součtem bodů za výsledky ze ZŠ, bodů za PZ z českého jazyka, bodů za PZ z matematiky, příp. za ZPS. Stanovení kritérií pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky Zkoušku úspěšně složili žáci, kteří v přijímací zkoušce z českého jazyka a v přijímací zkoušce z matematiky získali v každé z nich alespoň 5 bodů. Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více žáků rozhoduje průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky ve sledovaných třech pololetích na základní škole, v případě rovnosti pak součet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Počet přijímaných žáků V I. termínu přijímacího řízení byli přijati všichni žáci, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky. Bylo přijato 46 žáků. Přijímací zkoušky skládali všichni žáci. II. termín 15. května 2003 Počet přihlášek počáteční: 67 konečný: 17 Skladba přijímacího řízení Přijímací zkoušky se skládali z českého jazyka a z matematiky. Forma obou částí byla písemná. Kromě výsledků přijímacích zkoušek se při přijímacím řízení přihlíželo k průměrnému prospěchu ve třech sledovaných pololetích na základní škole, příp. k ZPS žáka. 13

14 Způsob bodování jednotlivých částí - celkový průměr ze tří sledovaných pololetí na ZŠ: 1,00 1,10 30 bodů 1,11 1,20 25 bodů 1,21 1,30 20 bodů 1,31 1,40 15 bodů 1,41 1,50 10 bodů 1,51 1,60 5 bodů - písemná zkouška z českého jazyka: 0-30 bodů - písemná zkouška z matematiky: 0-30 bodů Procentuální podíl jednotlivých částí přijímacího řízení - výsledky ze ZŠ 33,3 % - český jazyk 33,3 % - matematika 33,3 % Žáci s doloženou ZPS Žákům s doloženou ZPS se k celkovému výsledku připočítávalo 10 bodů. Celkový počet bodů Celkový počet bodů byl součtem bodů za výsledky ze ZŠ, bodů za PZ z českého jazyka, bodů za PZ z matematiky, příp. za ZPS. Stanovení kritérií pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky Zkoušku úspěšně složili žáci, kteří v přijímací zkoušce z českého jazyka a v přijímací zkoušce z matematiky získali v každé z nich alespoň 5 bodů. Stanovení dodatkových kritérií V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více žáků byl zvýhodněn 1) žák se ZPS, 2) žák s lepším průměrným prospěchem z českého jazyka a matematiky ve sledovaných třech pololetích na základní škole, 3) žák s vyšším součtem bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky. Počet přijímaných žáků 14

15 Ve II. termínu bylo přijato 13 žáků, 1 místo bylo ponecháno na odvolací řízení. Rekapitulace přijímacího řízení ke studiu 1. ročníku v roce I. TERMÍN Počet přihlášek: 46 Počet přijatých: 46 Počet přijatých na odvolání: 0 Přijato žáků: 46 Nepřijati: 0 II. TERMÍN Počet přihlášek: 67 Z nich přijato v I. termínu nebo stáhli přihlášku: 50 PŘ se zúčastnilo: 17 Počet přijatých: 13 Počet přijatých na odvolání: 1 Přijato žáků: 14 Nepřijati: 3 CELKEM PŘIJATO KE STUDIU OD žáků 15

16 MATURITNÍ ZKOUŠKY 1. Písemná maturitní zkouška z českého jazyka: středa 16. dubna Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: čtvrtek 24. dubna Ústní maturitní zkouška: Třída 4. A: 19. května 22. května 2003 Třída 4. B: 26. května 29. května Složení maturitních komisí: 4. A 4. B Předseda: Ing. Blanka Valtrová Mgr. Marie Kratochvílová OA a VOŠ Čáslav OA a VOŠ Chotěboř Místopředseda: Mgr. Jiří Forman Třídní učitel: Ing. Hubert Wiche Zkoušející: Přísedící: Mgr. Jiří Forman Mgr.Andrea Dolejšová Č e s k ý j a z y k Ing. Jana Dubnová Mgr. Květa Klímová a l i t e r a t u r a Jindřiška Kašparová Mgr. Andrea Dolejšová Ludmila Lišková Mgr. Květa Klímová M a t e m a t i k a Mgr. Květa Klímová RNDr. Irena Králová Mgr. Miroslava Lupačová Alena Slavíková A n g l i c k ý j a z y k Mgr. Miroslava Lupačová Alena Slavíková Ing. Hubert Wiche Mgr. Andrea Dolejšová Ing. Hana Kopicová Ing. Marian Drinka N ě m e c k ý j a z y k E k o n o m i k a Alena Slavíková Ing. Hubert Wiche Ing. Marian Drinka Ing. Radka Svatošová a 16

17 Ing. Marian Drinka Ing. Hana Kopicová Ú č e t n i c t v í Ing. Jana Dubnová Ing. Radka Svatošová a Ing. Jana Dubnová Ing. Marian Drinka 3. Témata písemné maturitní práce z českého jazyka: 1. Z těch dědů a bab, co vodám písní cestu otvírali, co zde studny roubili a pevné plátko tkali, z nich jsem a vracím se k nim znova. Co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč, z ruky do ruky si podáváme těžký klíč, klíč od domova Závěr kantáty Otvírání studánek M. Bureše a B. Martinů Úvaha maturanta na počátku XXI. století o domovu, rodinné tradici, kultuře, vzdělanosti, minulosti a budoucnosti národů 2. Pravda je, že život je rozkošný, hrozný, půvabný, děsný, sladký a že je vše. Anatole France Životní příběh obyčejného člověka povídka 3. Tak takhle to dál nejde, pánové! (Jak řešit bezvýchodnou životní situaci) Učit se! Učit se? (Jak se dostat až k maturitě) Dva fejetony 4. Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své vlastní. Platón Úvaha nebo povídka o vztahu člověka k člověku 4. Témata praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů: 1. Účetní uzávěrka 2. Kalkulace, obchodní činnost a JÚ soukromého podnikatele 3. Mzdové výpočty 4. Jednoduché účetnictví program ÚČTO 2002, vyhotovení písemností na PC 5. Přehled žáků konajících maturitní zkoušku: Třída Počet MZ CJL ANJ NEJ MAT EKO UCE Pr. zk. žáků zahájilo žáků žáků žáků žáků žáků žáků žáků 4.A B Ústní maturitní zkoušku nekonaly: 4.B 2 žákyně ve 2. pololetí neprospěly z účetnictví 17

18 Průměrný prospěch u maturitních zkoušek: Třída Prospěch PV P N CJL ANJ NEJ MAT EKO UCE Prakt. zkouška 4.A ,90 2,56 2,64 2,50 2,67 2,93 2,97 4.B ,73 2,44 2,38 2,31 2,45 2,30 2,60 S vyznamenáním prospěly: 4.A Domogatskaia Maria 4.B Lebedová Pavla U maturitních zkoušek neprospěly: 4.A 1 žákyně praktická maturitní zkouška 1 žákyně účetnictví 1 žákyně ekonomika Maturitní komise rozhodla povolit opakování maturitní zkoušky v září žákyně účetnictví, praktická maturitní zkouška Žákyně bude opakovat celou maturitní zkoušku v příštím roce v termínu stanoveném ředitelem školy. 4.B 1 žák - praktická maturitní zkouška 1 žák matematika 1 žákyně český jazyk a literatura Maturitní komise rozhodla povolit opakování maturitní zkoušky v září Opravné maturitní zkoušky V opravném termínu 18. září 2002 konaly opravnou maturitní zkoušku: 1 žákyně z českého jazyka a literatury 1 žákyně z matematiky 1 žákyně z ekonomiky Všechny žákyně u opravné maturitní zkoušky prospěly. 18

19 Maturitní zkoušky v náhradním termínu Maturitní zkoušky v náhradním termínu konaly: 1 žákyně prospěla 1 žákyně neprospěla z českého jazyka a literatury a z ekonomiky, povoleno opakování celé zkoušky v jarním termínu roku května 2003 opakovala celou maturitní zkoušku 1 žákyně s celkovým hodnocením prospěla. 6. Předsedové maturitních komisí: , Mgr. Jarmila Hvozdecká - OA a VOŠ Chotěboř , Marie Bohuslavová - OA a VOŠ Čáslav, , Ing. Hubert Wiche OA Jihlava /dálkové studium/ 19

20 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Studijní obor: M/004 Třída Žáků celke m Dívk y Přehled o třídách, žácích a prospěchu k : Chlapc i Průměrn ý prospěch třídy Prospěli s vyznamenání m Neprospěl i Na konci roku neklasifikován i 1.A , B , A , B , A , B , A , B , Celke m , S vyznamenáním na konci školního roku prospěly: 1.A Klementová Zuzana, Pidimová Lenka 1.B Břízová Lucie 2.A Šauerová Ludmila 2.B Čejková Petra 3.A Dočkalová Petra, Merunková Helena 3.B Červenclová Tereza, Formanová Michaela 4.A Domogatskaia Maria 4.B Lebedová Pavla Na konci školního roku neprospěli: 2.A 2 žáci z NEJ vykonají opravnou zkoušku v měsíci srpnu B 1 žákyně z MAT, vykoná opravnou zkoušku v měsíci srpnu B 2 žákyně z UCE, vykonali opravnou zkoušku v měsíci červnu 2003 Pohyb počtu žáků během školního roku: Počáteční stav žáků: 228 1) V 2.B přibyla Žáková Tereza, přestup z OA Jihlava k ) Ve 3.A z počtu 24 ubyly k Bartáková Dagmar, Vencová Kateřina zanechaly studia, po přerušení studia pokračuje Endrle Michal 3) Ve 3.B z počtu 26 ubyl Sochor Petr, přestup k na SOU obchodní a SOŠ SČMSD, Žďár nad Sázavou 4) V 1.A přibyla Ficbauerová Helena, přestup z Gymnázia Žďár n. S., od ) V 1.B přibyla Zápotočná Gabriela, přestup z Manažerské akademie Jihlava, od ) Ve 3.A z počtu 23 ubyla k Kolářová Anna zanechala studia 20

21 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ZPRÁVA O POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme kladli velký důraz. Na DVPP jsme dostali účelově přidělené prostředky. Bohužel z nich lze hradit pouze semináře a školení akreditované MŠMT. Široká nabídka takovýchto akcí existuje především pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů, učitelé odborných předmětů se vzdělávají na akcích, které mají většinou širší záběr a o získání akreditace MŠMT jejich organizátoři ani neusilují. Mnohé z nich mají vynikající odbornou úroveň (např. akce pořádané Svazem účetních ČR), proto i vedení školy má zájem, aby se učitelé v těchto akcích vzdělávali, přestože prostředky na ně nelze čerpat z prostředků na DVPP, nýbrž se jedná o ostatní přímé výdaje, v kterých už několik let je situace více než napjatá.. V tabulkách je uveden přehled akcí za kalendářní rok 2002 a za 1. pololetí roku 2003: Název akce Číslo akreditace Příprava k maturitě v jazyce anglickém / Lyžařský instruktorský kurz, č.j / /4 Právo a management v ředitelské praxi / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, č.j / Připravujeme žáky na maturitu v jazyce německém, / Rozšiřující studium učitelství německého jazyka pro sřední školy Přehled akcí v rámci DVPP v období /akreditované/ Časový Školicí rozsah instituce Masarykova univerzita Brno,CDV Náklady v Kč /kurzovné +další výdaje/ Počet a aprobace zúčastněných Dle článku č. plánu personálního rozvoje 486,- /cest./ 1,ANJ,CJL HVO II/B PC Jihlava 406,- /cest./ 1,ředitel FOR IV/B Fakta,v.o.s., vzdělávací agentura Fakta,v.o.s., vzdělávací agentura Masarykova univerzita Brno jednoleté studium PF Masarykova univerzita, Brno 236,-,267,- /cestovné/ 1, zástupce ředitele DUB I/B 620,-+259,- 1, ředitel FOR I/B 150,- +276,- 1, NEJ,FRJ,SPJ BOH II/B 8.800,- školné Minikonference Okresní Gymnázium seminář z angličtiny Havl. Brod Finanční analýza Institut Svazu účetních výkazů účetních Pha Celkem: ,- z toho cestovné: 2.482,- z toho kurzovné: 9.870,- 1, CJL, NEJ pro ZŠ DOL II/B 300,- 2,ANJ,CJL,DEJ HVO, LUP II/B 276,- /cest/ EKONOMOVÉ DRI, KOP 276,- /cest/ IV/B 21

22 Přehled vzdělávacích akcí pro učitele v období /neakreditované/ 319,- 1, MAT,VYT KLI IV/B /cest./ PC Word Processing Národní ústav odbor. vzdělávání Praha Testy ECDL VOŠ Jihlava 7.150,- +492,- 4, VYT /správce sítě/, VYT,MAT, VYT,FYZ EKONOM ROK,KLI,KRA, DUB II/B, I/A Současná česká PC Jihlava 350,-+ 1, CJL,NEJ DOL IV/A literatura 123,- Cyklus Psaní projektu a žádosti o grant a PC Jihlava 246,- 246,- 2,EKONOM WIC,SVA IV/B Novela účtové osnovy Institut svazu 276,- 1,EKONOM KOP IV/A a postupů účtování pro podnikatele v roce 2002 účetních ve spolupráci s MŠMT Využití Wordu a Národní ústav 276,- 1, EKONOM KOP IV/B Excelu při státních zkouškách odbor. vzdělávání Praha Novela účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele v roce Institut svazu účetních ve spolupráci s MŠMT 225,- 1, EKONOM DRI IV/A Setkání preventistů patologických jevů Poslech s porozuměním s ohledem na novou státní maturitu Klub ekologické výchovy Projektvorbereitendes Lehrerseminar seminář Drážďany Fakta,v.o.s., vzdělávací agentura Nakladatelství Max Hueber verlag, Jihlava ZŠ Pertoldova3373 Praha 4 620,- +119,- 100,- +123,- /cestovné/ členský příspěvek 500,- 1, preventista patol. jevů DRI 1, CJL,NEJ DOL II/B kolektivní členství pod vedením garanta pro enviromentální výchovu DRI Deutsche Bank 0 0 WIC IV/A Celkem:11.165,- z toho cestovné: 2.445,- kurzovné: 8.720,- 22

23 Přehled akcí v rámci DVPP v období /akreditované/ Název akce Číslo akreditace Český jazyk a literatura jinak 28193/ II. Metodický seminář pro učitele CJL 28193/ /38 Vnitřní kontrolní systém ve školách, / Seminář pro tzv. multiplikátory odborného jazyka na SŠ 28183/ ČSN a státní zkoušky 32603/00-2 Proměna školy začíná u učitelů Novinky ve výuce tělesné výchovy Výuka účetnictví na OA 25330/ Časový rozsah Školicí instituce Náklady v Kč /kurzovné +další výdaje/ Počet a aprobace zúčastněných PC Jihlava 250,- +118,- 1, CJL,ANJ /HVO/ PC Jihlava 150,-+113,- 1, CJL,NEJ /DOL/ Fakta, v.o.s. Žďár nad Sázavou MU Centrum pro další vzdělávání, Brno NÚOV, Státní těsnopisný ústav Praha 930, , ředitel školy /FOR/ 2.000,-+701,- +362,- 1,NEJ, odbor. předměty /WIC/ 490,-+243,- 1, odbor. předměty /SVA/ PC Jihlava 760,-+232,-+ 120,- 2, MAT,VYT odbor. předměty /KLI,SVA/ PC Jihlava 200,-+116,- 1, TEV /FIA/ NÚOV, Praha 500,-+204,- 1,odbor. Předměty /KOP/ Dle článku č. plánu personálního rozvoje IV/A IV/A /doklad v osobním spise/, I/B IV/A IV/A IV/A IV/A IV/A Celkem:7.552,- z toho cestovné: 2.272,- kurzovné: 5.280,- 23

24 Název akce Jugend Schule Wirtschaftnávštěva na kl. Práva Projekt Národního programu počítačové gramotnosti Účetní a daňový seminář Hodnocení ve fiktivní firmě Jugend Schule Wirtschaftporada před podáním prací Seminář k celoživotnímu vzdělávání a tvorbě rámcových vzděl. programů Výuka francouzštiny Konference k projektu SIMGAME Letní kurz jazyka německého Přehled vzdělávacích akcí pro učitele v období /neakreditované/ Časový rozsah Školicí instituce Náklady v Kč /kurzovné +další výdaje/ Počet a aprobace zúčastněných Deutsche Bank --- 1, NEJ /WICH/ Centrum internetu, a.s. 6. a Vzdělávací středisko Štohl, Znojmo 0+275,- 1, VYT /ROK/ ,- 1, odbor. předměty /ZAD/ NUOV Praha ,- 1. odborné předměty /SVA/ Deutsche Bank --- 1, NEJ /WICH/ 2. a MŠMT Praha ,- 1 ředitel školy /FOR/ PC Jihlava 0+116,- 1, FRJ,SPJ,NEJ /BOH/ NUOV, Praha 1, odborné předměty Masarykova univerzita, Brno Celkem:1.868,- z toho cestovné: 1.868,- kurzovné: 0 Dle článku č. plánu personálního rozvoje IV/A III/A IV/A IV/A IV/A I/A II/B IV/A /ZAD/ 1, NJ /WIC/ IV/A 24

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Učebnice ve školním roce 2009/2010

Učebnice ve školním roce 2009/2010 Učebnice ve školním roce 2009/200 Obor vzdělání : Obchodní akademie Třída : A.A Třídní učitel : Ing. Marie Koumarová POZN. ČJK Čechová a kol.: Český jazyk pro. ročník SOŠ LIV Soukal J.: Přehled dějin literatury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY... 6 IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU... 10 V. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více