VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ"

Transkript

1 VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2008 Čj. 460/ Výtisk číslo : 1 Počet listů : 28 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008 Dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 220 ze dne 14. srpna 2007, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona. Velitel plukovník Ing. Jiří K O P E Č N Ý 1

2 Obsah: a) základní údaje o škole. 3 b) charakteristika školního roku, plnění hlavních úkolů školy 4 c) přehled oborů vzdělání 6 d) personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8 e) údaje o přijímacím řízení 13 f) údaje o počtu žáků a studentů. 14 g) údaje o procesu vzdělávání.. 15 h) údaje o výsledcích vzdělávání. 16 i) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 21 j) údaje o výsledcích kontrolní činnosti 25 k) údaje o stavu a modernizaci učební výcvikové základny 26 l) základní údaje o hospodaření školy

3 a) Základní údaje o škole : Název školy a sídlo : Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Charakteristika školy : Vojenské využití současného areálu školy lze datovat od roku 1934, od umístění čs. vojenské jednotky ve městě. Od zde působilo Státní vojenské reformované reálné gymnázium. Od roku 1949 v objektu začala působit Vojenská škola Jana Žižky, která byla v roce 1969 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana Žižky. V souvislosti s celkovou reorganizací AČR byla v roce 1996 zřízena Střední technická škola MO a byla škola přejmenována na Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany, která nese čestný název Škola Československé obce legionářské. Jde o vojenskou střední školu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo obrany České republiky. Ve škole žáci studují obor M/001 Technické lyceum, který je určen pro absolventy základních škol. Probíhá zde výuka čtyřletého denního studia a tříletého dálkového studia. Ve škole dále probíhají v rámci celoživotního vzdělávání jazykové kurzy anglického jazyka dle normy STANAG 6001 SLP 1 (do ) a 2 a kurzy výpočetní techniky pro začátečníky a pokročilé (ECDL). Údaje o vedení školy : Velitel VSŠ a VOŠ MO - plukovník Ing. Jiří KOPEČNÝ Zástupce velitele - podplukovník Ing. Igor FABIAN Náčelník štábu - podplukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK Náčelník oddělení zabezpečení vzdělávacího procesu - pplk. Ing. Kamil HROBAŘ Velitel školních jednotek - pplk. Ing. Josef LORENC 55 let 45 let 47 let 45 let 45 let Adresa pro dálkový přístup : Školská rada není zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 172, odst. 8. 3

4 Organizační struktura Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové : Velitel školy Zástupce velitele Náčelník štábu Osobní štáb velitele A. VELITELSTVÍ B. UČEBNÍ SKUPINY C. ŠKOLNÍ JEDNOTKY Osobní a finanční odd. Finanční služba Plánovací a organizační odd. Odd. zabezpečení vzdělávacího procesu Učební skupina managementu a tělovýchovy MTZ výuky Velitelství školních jednotek 1. školní rota Pracoviště OMO Tělovýchova 2. školní rota Pracoviště OI Skupina IT Učební skupina přírodovědná a technická 3. školní rota Odd. kvality života Odd. logistického zabezpečení Evidenční a účetní skupina Skupina služeb Sklady a dílny Přírodovědné předměty Výpočetní technika Učební skupina jazyková a humanitní Jazykové předměty Humanitní předměty b) Charakteristika školního roku 2007/2008 a splnění hlavních úkolů Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové zabezpečovala výuku pro žáky 4-letého denního studia, 3-letého dálkového studia, kurzů výpočetní techniky ECDL a spolupracovala při výuce intenzivních, integrovaných a zdokonalovacích kurzů anglického jazyka dle normy STANAG 6001 SLP 1 a SLP 2. Výuka probíhala podle 4

5 schválených učebních plánů a programů pro všechny druhy studia s odpovídajícím personálním i materiálním zabezpečením. Morálka příslušníků stálého stavu, žáků 4-letého denního studia a 3-letého dálkového studia byla v průběhu uplynulého školního roku na odpovídající úrovni. Nestala se žádná mimořádná událost, oproti minulému školnímu roku došlo k poklesu kázeňských problémů, které vyžadovaly řešení. 1 žák byl potrestán dle 31 odst. 1 a 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podmínečným vyloučením ze školy. Zvýšil se počet výchovných opatření udělených TU (viz. tabulka). Třída Podmínečné vyloučení Vyloučení Důtka TU C1A C1B C1C C2A C2B C2C C3A C3B C4A C4B Celkem: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO je jedním ze středisek jazykové přípravy vojáků z povolání a občanských zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany. Škola je zařazena do sítě Asociace středoškolských klubů, což vytváří podmínky pro mimotřídní práci se žáky a pro zahraniční aktivity. Zabezpečení výuky Hlavním úkolem Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO a oddělení zabezpečení vzdělávacího procesu bylo všestranně zabezpečit výuku všech forem studia jak po personální, tak i materiální stránce a vytvořit podmínky, při kterých by došlo k minimálnímu narušení průběhu školního roku. Výuka byla ovlivněna několika faktory, zejména pak účastí žáků na akcích organizovaných rezortem Ministerstva obrany. Přesto však probíhala výuka po celý školní rok organizovaně a tematické plány byly splněny ve všech předmětech na dobré úrovni. Všechny tři učební skupiny se podílely na aktualizaci učebních 5

6 plánů, programů i tematických plánů pro Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO. Při zpracování základních učebních dokumentů jsme vycházeli z dokumentace schválené MŠMT a z platných zákonů a vyhlášek MŠMT a rezortu Ministerstva obrany. Do vyučování byla vhodně zařazena aktuální témata, která byla předepsána Organizačně-metodickými pokyny na uplynulý školní rok. Výuku francouzského jazyka nám po celý školní rok pomáhala zabezpečovat francouzská lektorka Emilie ROCHERON, která ve škole působila již druhý rok. Spolupráce s jmenovanou lektorkou byla pro žáky přínosem zejména při konverzaci a jazykových zkouškách STANAG 6001 SLP 1 z daného jazyka. Hlavní úkoly výchovně - vzdělávacího procesu (zabezpečení všech forem studia dle věstníku MO o vzdělávacích aktivitách) byly v uplynulém školním roce splněny. Dosažené studijní výsledky se oproti uplynulému školnímu roku zlepšily, a to zejména u čtvrtého ročníku čtyřletého studia. Třída C3A vyhrála soutěž o nejlepší třídu ve studiu, obhájila první místo z minulého školního roku a získala putovní pohár. c) Přehled oborů vzdělání vyučovaných ve škole : Kmenový obor: Studijní obor: 7842 M Lyceum M/001 Technické lyceum Čtyřleté studium: Délka přípravy: Obor je určen pro: Základní podmínky pro přijetí: Způsob ukončení přípravy: Poskytované vzdělání: 4 roky hochy a dívky se zájmem o techniku, matematiku, přírodní vědy, informatiku a jazyky úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče, fyzická zdatnost maturitní zkouška úplné střední odborné Tříleté dálkové nástavbové studium: Délka přípravy: 3 roky Obor je určen pro: vojáky z povolání a občanské zaměstnance v resortu MO, kteří mají zájem být profesionálním zaměstnancem armády. 6

7 Základní podmínky pro přijetí: Způsob ukončení přípravy: Poskytované vzdělání: úspěšné ukončení odborného učiliště, získání výučního listu, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče, fyzická zdatnost, být vojákem z povolání nebo občanským zaměstnancem resortu MO maturitní zkouška úplné střední odborné Stručný popis oboru Studijní obor Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technického směru. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín. Technické lyceum přispívá ke zkvalitnění přípravy žáků ke studiu na Univerzitě obrany, případně VOŠ a VŠ příslušného zaměření. Jedná se tedy o podchycení části populace, která může úspěšně provádět zásadní technické inovace, v rámci armády studovat na Univerzitě obrany nebo vykonávat základní praporčické funkce v rezortu Ministerstva obrany. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě odpovídajícím požadavkům na danou úroveň všeobecného vzdělávání, avšak s prohloubenou výukou některých profilových všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimž patří především matematika, přírodovědné předměty a anglický jazyk. Součástí vzdělávacího programu jsou i základy odborného vzdělávání, které se opírají o obecně technické disciplíny a o klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného žáka na vysokoškolské studium. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy. Vzdělávací program je koncipován ve dvou oblastech - jednu tvoří základní učivo všeobecně vzdělávací i odborné, povinné pro všechny žáky, druhou, menší část, představuje učivo variabilní (volitelné). Funkcí volitelného učiva je jednak vytvořit širší vzdělávací nabídku pro žáky a tím přispět k jejich správnému profesnímu rozhodnutí, a současně prohloubit jejich přípravu směrem ke zvolenému oboru dalšího studia. U tříletého dálkového nástavbového studia je vzdělávací program určen pro vojáky a občanské zaměstnance pracující v resortu MO. 7

8 d) Personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním roce 2007/2008 ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové pracovalo 98 vojáků z povolání a občanských zaměstnanců : Funkce Velitel školy Zástupce velitele Hodnost, titul, jméno a příjmení (aprobace) plk. Ing. Jiří KOPEČNÝ pplk. Ing. Miroslav KAŠPARÍK do pplk. Ing. Igor FABIAN od pplk. Ing. Igor FABIAN - do Náčelník štábu pplk. gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK - od Zástupce náčelníka štábu Pobočník Kaplan Právní poradce Hospodářskosprávní referent Redaktor Náčelník osobního a finančního oddělení Odborný personalista Odborný personalista Náčelník finanční služby Ekonom Náčelník plánovacího a organizačního odd. VSD zástupce náčelníka odd. Pracovník štábu Hospodářskosprávní referent mjr. Ing. Jaromír RYS por. Bc. Martina ZAPLETALOVÁ por. ThBc. Petr ŠABAKA Ing. Josef VRÁNA Ing. Jiří KRPEC do Ing. Miroslav KAŠPARÍK od Marcela ŘEHÁKOVÁ mjr. Ing. Viliam BEKE Marcela MERVARTOVÁ Lenka MIŠÁKOVÁ kpt. Ing. Jan REJCHRT Marie KYSELKOVÁ pplk. Ing. Zbyněk ŠMUCER kpt. Ing. Antonín MEDŘÍK prap. Stanislav HANÁK Martina MLEJNKOVÁ 8

9 Náčelník POI Provozní pracovník Vedoucí skupiny informačních technologií Programátor Technik Náčelník oddělení sociální prevence Správní rada zástupce náčelníka odd. Knihovník Produkční a programový pracovník Produkční a programový pracovník Hospodářskosprávní referent Náčelník odd. logistického zabezpečení VSD zástupce náčelníka oddělení Technik Řidič Řidič Řidič Náčelník evidenční a účetní skupiny Ekonom Ekonom Ekonom Náčelník skupiny služeb Ekonom Ekonom Správce skladu Skladník Skladník Náčelník oddělení zabezpečení vzdělávacího procesu prap. Michaela VOMELOVÁ Marie ŠMÍDOVÁ Ing. Pavel NAVRÁTIL Antonín NOVÁK Mgr. Richard CVRKAL mjr. Ing. Karel KYSELKA Ing. Miloš ŘEHÁK Bc. Lenka GREPLOVÁ Zdeněk KOUŘIL Marie ZEZULOVÁ Andrea HANÁČKOVÁ, Dis. mjr. Ing. Jiří JONÁŠ mjr. Ing. Jaroslav FLIEGER prap. Zdeněk ZATLOUKAL Rostislav NEČAS Vladimír MUSIL Petr ŠATNÍK prap. Kamil ROLEČEK Leona VÍŠKOVÁ Emílie BUŠINOVÁ Eva HAVLÍČKOVÁ kpt. Ing. Karel SKOUPÝ Jarmila SVOBODOVÁ Marta SLECHANOVÁ prap. Petr KUNC Jaroslav JAROŠ Ladislava DOSTÁLOVÁ pplk. Ing. Kamil HROBAŘ 9

10 Správní rada - zástupce náčelníka odd. Metodik Studijní referent Studijní referent Hospodářskosprávní referent Skladník Náčelník učební skupiny managementu a tělovýchovy Instruktor Instruktor Vedoucí učební skupiny přírodovědné a technické Správní rada - zástupce vedoucího US Vedoucí učební skupiny jazykové a humanitní Správní rada - zástupce vedoucího USk Mgr. Jiří UHLÍK Ing. Vladimír MATHIAS Lenka ČEPOVÁ, DiS. Vladislava KNÁPKOVÁ Růžena VÁCLAVKOVÁ Jiřina FLIEGEROVÁ mjr. Mgr. Robert SNÁŠIL prap. Petr PLISKA prap. Kamil KYANKA Ing. Milan MIŠÁK Ladislav DOSTÁL Mgr. Bedřiška SCHNEIDEROVÁ Ivan MAREČEK RNDr. Irena ŠAFÁROVÁ RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ RNDr. Zuzana MACHÁČKOVÁ RNDr. Hana NEČASOVÁ Mgr. Karel VÍCHA Ing. Stanislav JORDÁN Miroslava HERELOVÁ Ing. František FELKL - systemizované místo nebylo obsazeno RNDr. Iveta WILNEROVÁ Mgr. Radek KONEČNÝ Mgr. Helena VOSIČKOVÁ Mgr. Hana DUBSKÁ 10

11 Velitel školních jednotek Mgr. Libuše KOŘÍNKOVÁ Mgr. Andrea MARTINKOVÁ - systemizované místo nebylo obsazeno Ing. Miroslava FABIÁNOVÁ Carmen Gabriella BÁRTOVÁ Mgr. Daniela MACHOVÁ Bc. Ondřej KOMŮRKA Mgr. Jana ŠIMONOVÁ PaedDr. Jana HORKELOVÁ Mgr. Josef KUČERA Vít ŠOBÁŇ pplk. Ing. Josef LORENZ Asistent prap. Barbora PINTĚOVÁ do Velitel 1. školní roty - vychovatel Výkonný praporčík Velitel čety - vychovatel Velitel čety - vychovatel Velitel čety - vychovatel Velitel čety - vychovatel mjr. Ing. Petr VLČEK prap. Petr ŠATNÍK kpt. Mgr. Karel BURIAN kpt. Ing. Pavel RAJJ kpt. Ing. Roman HANZLÍK kpt. Bc. Pavel ŠIDLIÁK Velitel čety-vychovatel npor. Ing. Markéta DOLEJŠOVÁ do Velitel 2. školní roty - vychovatel Výkonný praporčík Velitel čety - vychovatel Velitel čety - vychovatel Velitel čety - vychovatel Velitel čety - vychovatel Velitel 3. školní roty - vychovatel Výkonný praporčík mjr. Ing. Jiří ŠKARDA prap. Karel ROSENBERGER kpt. Ing. Stanislav DUFEK npor. Ing. Jiří MAŠÍČEK npor. Bc. Zbyněk PAVLÍČEK npor. Stanislav PEJŘ mjr. Ing. Miroslav KOLAŘÍK prap. Zdeněk BAŽANT 11

12 Chod školy zabezpečovali i pracovníci dalších vojenských zařízení nacházejících se v dislokačním místě Moravská Třebová. Jednalo se o pracovníky Posádkové ošetřovny (VZ 5197), Provozního střediska (VZ 0547) a kotelny. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků : Ing. Miroslava FABIÁNOVÁ absolvovala ve dnech října 2007 kurz Advanced English plus Taecher refresher Course anglického jazyka v Irsku Cork. V květnu 2008 jmenovaná úspěšně absolvovala zkoušku Cambridge pro učitele, modul proběhla mezinárodní konference na Univerzitě obrany v Brně Profil absolventa, které se zúčastnila Mgr. Helena VOSIČKOVÁ. V září se zúčastnily Mgr. Helena VOSIČKOVÁ a Mgr. Andrea MARTINKOVÁ jazykového semináře na ÚJP Vyškov. Bc. Ondřej KOMŮRKA absolvoval ve dnech v termínu od kurz angličtiny pro učitele anglického jazyka v Jazykové škole EF Brighton Education First ve Velké Británii. Mgr. Daniela MACHOVÁ absolvovala ve dnech zdokonalovací kurz francouzštiny pro zaměstnance rezortu Ministerstva obrany v Jazykové škole LSF Montpellier ve Francii. Ing. Milan MIŠÁK pokračuje ve dvouletém studiu pedagogického minima na UP v Olomouci. Prap. Petr PLISKA zahájil dne jednoroční zdokonalovací kurz odborného výcviku a učitel praktického vyučování na PF Univerzity v Hradci Králové. Mjr. Ing. Jiří JONÁŠ absolvoval ve dnech až čtyřměsíční vojenský kurz pro vyšší důstojníky obor Vojenská taktika a operační umění, pořádaný Univerzitou obrany Brno Por. ThBc. Petr ŠABAKA ukončil dne dvousemestrální zdokonalovací kurz Etika konfliktních situací, pořádaný Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Prap. Kamil KYANKA absolvoval ve dnech kurz AJ STANAG 6001a splnil požadované znalosti SLP Náčelník oddělení zabezpečení vzdělávacího procesu pplk. Ing. Kamil HROBAŘ, Mgr. Jiří UHLÍK, PaedDr. Jana HORKELOVÁ, Miroslava HERELOVÁ, Mgr. Libuše 12

13 KOŘÍNKOVÁ a Ladislav DOSTÁL se zúčastnili školení Tvoříme ŠVP SOŠ v CCV v Pardubicích. ky německého a francouzského jazyka Mgr. Jana ŠIMONOVÁ a Mgr. Daniela MACHOVÁ se zúčastnily konference vyučujících Nj a Fj ve Zlíně. Vyučující občanské nauky Mgr. Josef KUČERA ukončil v červnu 2008 třísemestrální studium oboru Lektor prevence sociálně nežádoucích jevů na Univerzitě obrany v Brně. Bc. Ondřej KOMŮRKA pokračuje v magisterském studiu ství pro základní a jazykové školy na PF Masarykovy univerzity v Brně Proběhlo i mnoho jednodenních metodických seminářů k jazykové přípravě na ÚJP Vyškov, v Praze na SP MO, kterých se zúčastnili různí vyučující Aj. e) Údaje o přijímacím řízení Přehled o přijímacím řízení čtyřleté denní studium : Druh studia Čtyřleté denní studium Směrné číslo 75 Dostavilo se k přijímacímu řízení 147 Ch 59 D Počet uchazečů Přijato ke studiu 69 Ch 25 D Nastoupilo ke studiu 69 Ch 25 D Celkem nastoupilo Celkem: Tříleté dálkové studium: Druh studia Tříleté dálkové studium Směrné číslo Dostavilo se k přijímacímu řízení M 2 Ž Počet uchazečů Přijato ke studiu 58 M 2 Ž Nastoupilo ke studiu 58 M 2 Ž Celkem nastoupilo Celkem: Náhradní kolo přijímacího řízení se uskutečnilo dne , zúčastnili se 2 uchazeči o dálkové studium oboru Podnikání. 13

14 Čtyřleté studium: Přijímací řízení pro čtyřleté studium se konalo ve dnech dubna Z důvodu velkého počtu uchazečů bylo rozloženo do tří dnů. V pondělí 21. dubna a v úterý 22. dubna 2008 proběhlo přijímací řízení pro chlapce a ve středu 23. dubna 2008 pak pro děvčata. K přijímacím zkouškám se přihlásilo 206 uchazečů, řada dalších uchazečů neprošla zdravotními prohlídkami ve vojenských nemocnicích. Z počtu 206 uchazečů bylo 59 děvčat a 147 chlapců. Oproti minulému přijímacímu řízení došlo k mírnému snížení počtu zájemců o studium na vojenské střední škole. Směrné číslo pro přijetí do školy na školní rok bylo stanoveno sekcí personální Ministerstva obrany na sedmdesát pět žáků. Tento počet studentů byl splněn na základě dosažených výsledků u přijímacích zkoušek, po odvolacím řízení se toto číslo zvýšilo o 19. Přijímací řízení u čtyřletého studia se skládalo z písemného testu z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka (anglický jazyk a německý jazyk, nikdo z uchazečů si nezvolil ruský jazyk a francouzský jazyk) a z tělesné výchovy. Každý předmět byl hodnocen maximálně 20 body. Maximální počet bodů, který mohli uchazeči o studium získat, bylo 80 bodů. Podmínkou pro přijetí bylo získání 50 bodů. Součástí přijímacího řízení bylo i psychodiagnostické vyšetření, prováděné agenturou CASRI Praha. Ke studiu do prvního ročníku bylo přijato celkem 94 žáků, z toho je 25 dívek a 69 chlapců. Přijímací řízení tříletého dálkového studia proběhlo 24. dubna U tříletého dálkového studia bylo přijato 56 uchazečů v řádném termínu, na odvolání byli přijati 4 uchazeči. f) Údaje o počtu žáků Studium ve školním roce 2007/2008 zahájilo 325 žáků a ukončilo 286 žáků Třída Zahájilo šk. rok Ukončilo šk. rok Ukončilo studium Ukončilo v % C1A ,6 C1B ,3 C1C ,2 C2A ,8 C2B ,4 C2C ,3 C3A ,7 14

15 C3B C4A ,6 C4B T2A ,2 T2B ,8 T3A ,3 Celkem Ve školním roce 2007/2008 se zvýšil počet žádostí žáků 1. ročníku o ukončení studia z prospěchových důvodů. g) Údaje o procesu vzdělávání Pedagogický sbor školy se schází pravidelně, ať už při poradách s NOdZVzP nebo na poradách vedoucích učebních skupin, kde jsou učitelé seznamováni s plněnými úkoly a nejnovějšími poznatky z oblasti metodické práce. Při setkání předmětových komisí se rozebírají a sjednocují nejnovější poznatky z oblasti metodiky jednotlivých předmětů. Pedagogický sbor čerpá poznatky z oblasti metodické práce z věstníků MŠMT, z internetových stránek daného ministerstva a omezeně z dokumentů Ministerstva obrany, kde je oblast metodiky zapracována. Využíváme i různé semináře pořádané NIDV, CCV, a to zejména NIDV v Pardubicích. V oblasti jazykové přípravy čerpáme ze závěrů konferencí, zasedání metodické rady vedené ředitelem ÚJP Vyškov a jednání na SP MO k této oblasti. Vyučující jazyků po návratu ze zahraničních stáží předávají získané poznatky svým kolegům, kteří je využívají ve své pedagogické práci. Oblast metodické práce se výrazně promítne i do oblasti zpracovávání školních vzdělávacích programů na základě RVP, které schválilo MŠMT. Nejnovější poznatky z oblasti metodiky jsou přenášeny do praktické výuky a odrazily se ve výrazném zlepšení výsledků maturitních zkoušek žáků 4. ročníku, ve zvýšení úspěšného zvládnutí zkoušek STANAG 6001 SLP 1 a 2, a to zejména u žáků 4. ročníku, a v neposlední řadě i v počtu žáků, kteří byli přijati ke studiu na Univerzitě obrany v Brně. Výsledky přijetí na Univerzitu obrany Počet žáků Přihlášku podalo Přijato Počet % /10 na obě fakulty 41,5 (81,5) 15

16 h) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Na konci roku byli klasifikování celkem 302 žáci. Z tohoto počtu bylo 253 žáků čtyřletého denního studia a 49 žáků dálkového studia. Čtyřleté studium: Z celkového počtu 253 žáků bylo hodnoceno s vyznamenáním 6 žáků, 236 prospělo, 12 neprospělo a 4 žáci byli uvolněni z tělesné výchovy. Tříleté dálkové studium: Z celkového počtu 49 žáků nebyl hodnocen žádný žák s vyznamenáním, 43 prospělo a 6 žáků bylo hodnoceno nedostatečnou. Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 4 leté denní 3-leté dálkové poč. % poč. % poč. % 1 2 více , , , , , , ,796 Celkem , , , ,695 Studijní výsledky závěru šk. roku 2007/008 4-leté denní studium 4. ročník Počet Hodnocení Průměrný Absence Třída Třídní učitel žáků V P 5 N prospěch žáka hod. C4A ,932 RNDr. Macháčková 71,593 C4B ,614 Mgr. Šimonová 62,885 4-leté denní studim ročník: Třída Počet žáků Hodnocení V P 5 N Snížená známka z chování Průměrný prospěch Třídní učitel Absence žáka hod. C1A ,57 RNDr. Nečasová 52,15 C1B ,52 PaedDr. Horkelová 33,44 C1C ,64 Mgr. Kořínková 40,71 C2A ,39 RNDr.Wilnerová 48,64 C2B ,47 Mgr. Machová 60,36 C2C ,77 Mgr. Martinková 37,94 C3A ,50 Mgr. Dostál 93,00 C3B ,52 Mgr. Konečný 83,17 celkem , ,18 16

17 U opravné zkoušky dne z 10 žáků neprospělo 5 z jednoho předmětu a l žák ze dvou předmětů. Tři žáci 2. ročníku ukončili studium na žádost rodičů a třem žákům ročníku bylo povoleno opakování ročníku. 3-leté dálkové studium 3. ročník Třída Počet Hodnocení Průměrný Absence Třídní učitel žáků V P 5 N prospěch žáka hod. T3A Mgr. Kučera 5,00 3-leté dálkové studium 2. ročník Třída Počet Hodnocení Průměrný Absence Třídní učitel žáků V P 5 N prospěch žáka hod. T2A Ing. Felkl 12,37 T2B Mgr. Schneiderová 17,65 celkem ,01 U opravné zkoušky dne z 8 žáků neprospěli 2 žáci z jednoho předmětu a 2 žáci se nedostavili k opravné zkoušce. Maturitní zkoušky se uskutečnily ve dvou stanovených termínech. Písemné maturitní zkoušky proběhly u denního studia 10. dubna a u dálkového studia 24. dubna U čtyřletého denního studia proběhly ústní maturitní zkoušky ve dnech 26. května až 28. května 2008 a u tříletého dálkového nástavbového studia v termínu 28. května až 29. května Maturitní zkoušky byly po všech stránkách dobře připraveny. Jejich průběh byl plynulý a bezproblémový. Velkou zásluhu na tom měly maturitní komise v čele s předsedy maturitních komisí panem RNDr. Vladimírem VETCHÝM, CSc. a RNDr. Oldřichem KŘÍŽEM (UO), u 3-letého studia panem Mgr. Karlem GAISLEREM (SP MO). Dobře vykonávali funkci místopředsedů pan Ing. Stanislav Jordán, Mgr. Josef Kučera a Mgr. Hana Dubská. Velmi zodpovědně k maturitám přistoupili i všichni zkoušející a přísedící a v neposlední řadě i samotní žáci. Jejich chování a vystupování bylo na velmi dobré úrovni. Organizačně pak dobře zabezpečili hladký průběh maturit příslušníci velitelského sboru a třídní učitelé RNDr. Zuzana Macháčková, Mgr. Jana Šimonová a Mgr. Josef Kučera. Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2007/2008- čtyřleté denní studium V maturitním ročníku bylo klasifikováno celkem 53 žáků. Při závěrečném hodnocení pět žáků neprospělo a bylo jim umožněno opravné zkoušky. Maturitní zkoušky absolvovalo celkem 53 žáků. Z tohoto počtu uspělo u maturitních zkoušek 52 žáků (5 žáků absolvovalo po 17

18 vykonání opravné zkoušky MZk a 1 žákyně opravnou MZk z jednoho předmětu dne ). Při MZk neprospěl 1 žák ze 2 předmět, proto může složit celou zkoušku až v květnu S vyznamenáním prospěli žáci : HÁJEK Jan C4A 1,25 FESTINGER Aleš C4B 1,25 BURIAN Patrik C4A 1,50 HORÁK Kamil C4B 1,50 NÁROVEC Václav C4A 1,00 KOHOUTEK Ondřej C4B 1,50 LOSERTOVÁ Alena C4A 1,50 VOPLATKA Michal C4B 1,25 ZIPSER Zbyněk C4B 1,00 PAVLATOVÁ Klára C4B 1,50 Celkem maturovalo 53 žáků, 10 žáků složilo maturitu s vyznamenáním a 42 žáků prospělo, 1 neprospěl. Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2007/ tříleté dálkové studium Maturitní ročník měl při závěrečné klasifikaci celkem 13 žáků. Z tohoto počtu neprospěli při závěrečné klasifikaci 2 žáci, u opravné zkoušky prospěl jeden a ústní maturitní zkoušku bude konat v prosinci Opravnou maturitu skládali 2 žáci. Maturitní zkoušku tedy absolvovalo celkem 13 žáků. Všichni žáci maturitní zkoušky zvládli a uspěli. S vyznamenáním prospěl žák HÝBL Petr. Maturitních zkoušek a opravných maturitních zkoušek se aktivně zúčastnila většina vyučujících. Přehled o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce : Druh studia 4-leté C4A 4-leté C4B Celkem 4-leté studium T3A 3-leté D studium Celkem 3-leté D studium Celkem klasif. Celkové hodnocení studujících Neprospělo z počtu Prospěl s vyzname- Prospěl Neprospěl předmětů náním počet % počet % počet % 1 2 více Prům , ,48 1 3, , , , , , , , , , , , ,72 18

19 Kurzy ECDL: Pod vedením Ing. Pavla NAVRÁTILA, o. z. Antonína NOVÁKA a RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÉ byly prováděny kurzy výpočetní techniky a zejména příprava k mezinárodním testům počítačové gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence). Kurzy byly připraveny na velmi dobré úrovni, všichni účastníci přistoupili ke zvládnutí testů zodpovědně, věnovali mnoho osobního volna na přípravu, a proto byly zkoušky ukončeny úspěšně. Tabulka kurzů ECDL Název kurzu Termín kurzu trvání Počet absolventů Z týdny Z týdny P týden P týden Z týdny 7 osob VOŠ Z týdny Z týdny P týden Z týdny Z týdny P týden 12 Jazykové zkoušky STANAG 6001: Ve školním roce 2007/2008 vykonalo pod vedením učitelů jazyků úspěšně zkoušku STANAG 6001 SLP 1 51 žáků, SLP 2 38 žáků a SLP 3 3 žáci z anglického jazyka. 14 žáků získalo SLP 1 a 1 žák SLP 2 z německého jazyka, 3 žáci získali SLP 1 a 1 žák SLP 2 z francouzského jazyka a 3 žáci zkoušku STANAG 6001 SLP 1 a 9 žáků STANAG 6001 SLP 2 z jazyka ruského. 19

20 Osvědčení podle normy STANAG leté denní studium třída počet žáků SLP SLP 1 2 C1A angličtina němčina ruština francouzština SLP 3 C1B C1C SLP 1 C2A C2B C2C C3A C3B C4A C4B Celk SLP 2 SLP 1 SLP 2 SLP 1 SLP 2 Oproti minulému školnímu roku došlo ke zvýšení počtu získaných osvědčení z anglického jazyka, byl doplněn pedagogický sbor. Velmi dobře uspěl 4. ročník. Ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole MO probíhá příprava vojáků z povolání a občanských zaměstnanců ke složení jazykové zkoušky STANAG 6001 SLP 1 a SLP 2 z anglického jazyka. Příslušníky resortu MO připravuje agentura ALBION jazyková a vzdělávací agentura s.r.o. Ve škole se uskutečňovaly na podzim 2007 intenzivní jazykové kurzy v trvání 4 měsíců a od roku 2008 zde probíhají integrované a intenzivní jazykové kurzy s dotací 500 hod. a kurzy zdokonalovací s dotací 150 hod. na STANAG 6001 SLP 2. Přehled dosažených výsledků jazykových kurzů anglického jazyka Typ kurzu + termín konání SLP Počet účastníků Počet tříd Splnilo Nesplnilo Úspěšnost Intenzivní kurz Zdokonalovací kurz Intenzivní a integrovaný kurz únor červen 2008 SLP ,2 % SLP % SLP ,6 % SLP ,8 % SLP % Celkem ,72 % 20

21 Přezkoušení z TV Podle norem pro přijetí za VZP splnilo ve 4. ročníku 88 žáků, 1 žákyně byla uvolněna ( zdravotní důvody) a 1 žákyně nesplnila požadavky. Výsledky: Pohlaví Výtečně Dobře Vyhovující Nevyhovující Muži Ženy Celkem: Dvě žákyně byly z přezkoušení uvolněny lékařem. i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Ve školním roce 2007/2008 se uskutečnila řada akcí v rámci Armády České republiky i na veřejnosti, kde žáci školy vzorně reprezentovali Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO. Dne proběhl slavnostní slib žáků 1. ročníku na zámku v Moravské Třebové za účasti zástupců MO. Žáci 4. ročníku se v období října 2007 zúčastnili exkurzí k vojenským útvarům a zařízením Čáslav, Liberec a Olomouc, 3. ročník pak Přáslavice a Vyškov. V listopadu a prosinci 2007 proběhl pro veřejnost a zájemce o studium Den otevřených dveří. Ve spolupráci VSŠ a VOŠ MO s Autoškolou v Moravské Třebové a od ledna 2008 Autoškolou Šumperk proběhly u žáků 3. ročníku zkoušky k získání oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B. V lednu 2008 bylo provedeno zimní lyžařské soustředění žáků 1. ročníku v Deštném v Orlických horách, u 2. ročníku bylo v březnu 2008 pro nedostatek sněhu toto soustředění zrušeno. Dne proběhl maturitní ples třídy C4B a třídy C4A. Dne žáci 2. ročníku reprezentovali školu při oslavách výročí Ostravské operace. V měsíci květnu 2008 v době maturit bylo provedeno letní branné soustředění žáků 1. ročníku v okolí Moravské Třebové, 2. ročníku na Olšině Květušín a 3. ročníku ve Vyškově a okolí Moravské Třebové. 21

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2007 Čj. 640/2007 4190 Výtisk číslo : 2 Počet listů : 31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2006/2007

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 380/2010-4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 29 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 319/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 42 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 379/2010 4190 V Moravské Třebové dne 15. 10. 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 (a hospodaření školy za hospodářský rok 2009) dle 10 e) odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel ( v textu jen zákon ) a 7 odst.

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více