Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50"

Transkript

1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/10 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Místo poskytovaného vzdělávání Místo poskytovaných služeb Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole 6 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy 7 3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících 9 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce školy, prezentace školy na veřejnosti Akce k environmentální výchově Akce k prevenci sociálně patologických jevů Přehled projektů ve třídách 1. stupně Přehled projektů ve třídách 2. stupně Plavecký výcvik Přehled škol v přírodě Lyžařský kurz Seznamovací výlety Kulturní pořady Soutěže 7.12 Exkurze, výlety Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Kurzy pořádané školou (s akreditací) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50 1

2 12.1 Projekty a granty zřizovatele 12.2 Projekty a granty z prostředků KÚ Projekty a granty z prostředků ESF 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 13.1 Spolupráce s odborovými organizacemi 13.3 Spolupráce s partnery

3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ, HABRMANOVA Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 adresa školy Hradec Králové, Habrmanova 130 právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jiří Šimek zástupce ředitele: Mgr. Jana Odstrčilová kontakt tel.: fax: web: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: fax: Místo poskytovaného vzdělávání kapacita Mateřská škola x Základní škola Místo poskytovaných služeb Školní družina 130 Školní jídelna MŠ x Školní jídelna ZŠ Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola x x x x 1. stupeň ZŠ ,9 19,8 2. stupeň ZŠ ,37 12,2 Školní družina

4 1.6 Materiálně technické podmínky školy Učebny, herny 18 kmenových učeben, 4 herny školní družiny Odborné pracovny, knihovna, 5 odborných učeben, 3 poloodborné (slouží zároveň multimediální učebna jako kmenové třídy), 1 knihovna Kabinety 7 Kanceláře 3 (ředitel, zástupce, hospodářka) Ostatní 1 kancelář vedoucí školní jídelny, 1 kabinet školní družiny, dílna školníka Odpočinkový areál U školy je školní dvůr a travnaté plochy s lavičkami a 2 stoly na stolní tenis, sloužící k odpočinku žáků a za teplých a slunečných dnů i k výuce Sportovní zařízení 1 tělocvična (povrch parkety, gymnastické nářadí, omezená možnost sportovních her- malá velikost) 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem(atletika, basketbal, volejbal, malá kopaná, tenis, drobné hry) Dílny a pozemky 1 žákovská dílna vybavená pracovními stoly. Potřebné nářadí je součástí každého stolu Žákovský nábytek Všechny třídy vybaveny relativně novým nebo renovovaným nábytkem (lavice, židle). Proběhla renovace dalších lavic a židlí, výměna skříněk a instalace nových skříní do výklenků ve třídách V příštím období počítáme s další obměnou nábytku Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení školy (pomůcky, nástěnné obrazy, nástěnky, mapy ) je na dobré úrovni, v rámci možností a aktuální nabídky se modernizuje. Programové vybavení pro interaktivní výuku je také na dobré úrovni a počítá se s jeho doplňováním. Vybavení sportovním nářadím a náčiním je dostačující, rovněž tak vybavení školní družiny hrami a hračkami. Škola má vlastní keramickou pec. Žáci prvního stupně mají k dispozici v převážné většině učebnice z nakladatelství Nová škola. Vybavení žáků druhého stupně je z různých nakladatelství. Při nákupu se řídíme požadavky vyučujících. Hodně využíváme také pracovních sešitů, které škola hromadně nakupuje z prostředků žáků. Školní knihovna je postupně doplňována novými knihami podle požadavků vyučujících. Kabinety jsou vybaveny nábytkem, většinou starým, který bude nutné postupně nahrazovat novým s dostatečným úložným prostorem.pomůcky jsou postupně modernizovány s ohledem na omezené finanční prostředky a jejich finanční náročnost. Nevyhovující a zastaralé pomůcky jsou postupně vyřazovány. Škola je vybavena 4 soupravami video-televize, dostatečným počtem CD přehrávačů. Do 2 učeben a do 4

5 Investiční rozvoj Komentář: jedné třídy školní družiny jsme nainstalovali velkoplošný LCD televizor DVD přehrávačem a s možností připojení počítače. Velmi dobře je vybavena učebna hudební výchovy-reprodukční technikou a nahrávacím studiem. Škola má dvě počítačové učebny, jedna má 12 žákovských počítačů, 1 učitelský a server, který slouží zároveň celé síti školních počítačů. Učebna je dále vybavena dataprojektorem a projekčním plátnem, černobílou laserovou tiskárnou, barevnou inkoustovou tiskárnou a barevnou laserovou tiskárnou. Druhá PC učebna, pořízená z grantu z ESF, je vybavena 26 počítači, dataprojektorem, promítacím plátnem a laserovou tiskárnou Pro přípravu učitelů má škola 3 počítače ve sborovně školy a dále po jednom stolním počítači s tiskárnami v každém kabinetu. Dále mají učitelé k dispozici 7 notebooků, které jsou k dispozici v kabinetech pedagogům a ve dvou učebnách. Ze všech počítačů je přístup na internet a jsou připojeny v místní síti. šest učeben školy je multimediálních a jsou vybaveny interaktivní tabulí, počítačem, dataprojektorem, reproduktory a pět z nich vizualizérem. Další učebna je vybavena dataprojektorem a promítacím plátnem a vizualizérem. Škola má k dispozici tři digitální kopírky a jednu barevnou laserovou tiskárnu. Slouží převážně k přípravě různých výukových materiálů, pro kancelářské účely a v případě potřeby i pro kopírování pro žáky (kopie zápisů do sešitů- nemoc, úraz apod.) Pro zlepšení pracovního prostředí učitelů byla zrekonstruována sborovna školy, tak aby poskytovala dobré podmínky pro přípravu učitelů a jejich regeneraci mezi vyučovacími hodinami. 1.7 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Štěpánka Kordová 5

6 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Sdružení Maximum 1. Úzká spolupráce s vedením školy 2. Zachování spojení mezi rodiči a školou 3. Všestranné napomáhání (dle svých schopností a možností) škole 4. Udržování, rozmnožování a dohled nad účelným vynakládáním finančních prostředků sdružení 5. Získávání finančních prostředků určených výhradně dětem k jejich školní i mimoškolní činnosti 6. Permanentní propagování sdružení a ZŠ Habrmanova s cílem získávání sponzorů a prostředků 6

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP B/01 Základní škola speciální RVP b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších předpisů C/001 Základní škola nebyl přidělen B/001 Pomocná škola nebyl přidělen Zařazené třídy 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / OBECNÁ ŠKOLA - č.j /97-20 NÁRODNÍ ŠKOLA - č.j /97-20 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program 12 pro základní vzdělávání, č.j / ) Rozšířené vyučování: č.j /96-22 (rozšířené vyučování hudební výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování výtvarné výchovy) č.j /96-22 (rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných předmětů) č.j / (rozšířené vyučování tělesné výchovy) č.j / (rozšířené vyučování jazyků) č.j / (rozšířené vyučování informatiky a výpočetní techniky) 7

8 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 44 Počet učitelů ZŠ 27 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet učitelek MŠ 0 Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Počet správních zaměstnanců MŠ 0 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace učitelka 1,0 Do 12 VŠ 1. 5.r. učitelka 1,0 Do 32 VŠ r. učitel 1,0 Do 2 SŠ Čj-Tv učitelka 1,0 Do 19 VŠ r. učitelka 1,0 Do 12 VŠ 1. 5.r. učitelka 1,0 Do 15 VŠ Př- Ch - AJ učitelka 1,0 Do 23 VŠ M-Ped-Inf učitelka 1,0 Do 15 VŠ Př-Ch učitelka 1,0 Do 1 VŠ Čj-Nj učitel 1,0 Do 32 VŠ r. učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. učitelka 1,0 Do 19 VŠ M-Př učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. učitelka 1,0 Do 1 SŠ učitelka 1,0 Do 15 VŠ r. učitelka 1,0 Do 23 VŠ Z-Tv učitelka 1,0 Do 27 VŠ r. učitelka 0,73 Do 4 VŠ Tv zást.ředitele 1,0 Do 23 VŠ M-F učitelka 1,0 Do 1 VŠ Aj-Vv učitelka 0,77 Do 23 VŠ Hv-sbor učitelka 1,0 Do 19 VŠ D-Ov učitelka 1,0 Do 15 VŠ Čj-Vv učitel 1,0 DO 1 VŠ Tv-Ov učitelka 1,0 Do 9 VŠ r. ředitel 1,0 Do 23 VŠ D-Z učitelka 0,73 Do 1 VŠ Aj-Ov učitelka 0,91 Do 12 VŠ M-F vychovatelka 1,0 Do 23 SŠ vych. vychovatelka 1,0 Do 19 SŠ vych. 8

9 vychovatelka 0,54 Do 4 VŠ Tv vedoucí vych. 1,0 Nad 32 SŠ vych. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 93,7 Učitelé 2. stupně 86,5 Učitelky MŠ xx Učitelky MŠ xx Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Jeden učitel 2.stupně nedokončil studium na PF a od příštího školního roku bude studovat znovu od 1. roč. x v 1. pololetí zástup za mateřskou dovolenou (studuje poslední ročník PF) xx- od 2. pololetí návrat z MD 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání hospodářka, sekretářka 1,0 SŠ vedoucí ŠJ 1,0 SŠ školník, topič 1,0-0,24 SOU hlavní kuchařka 1,0 SOU kuchařka 1,0 SOU pomocná kuchařka 1,0 základní pomocná kuchařka 0,52 základní pomocná kuchařka, 1,0-0,25 základní uklizečka uklizeč 0,75 SŠ uklizečka 0,80 SOU uklizečka 0,75 SOU uklizečka 0,38 SŠ uklizečka 0,40 SŠ 9

10 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd ve školním roce 2009/10 Komentář počet dětí přijatých do prvních tříd celkem Počet odkladů Do prvních tříd nastoupí celkem dětí Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 2 soukromá gymnázia 0 2 církevní gymnázia 7 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy SOŠ a SOU celkem střední školy průmyslové a další SOUstřední odb.učiliště c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy střední školy průmyslové a další SOŠ a SOU SOUstřední odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 8 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 48 2 celkem 10

11 4.3 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu - 1. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospěl Nehodnoceno žáků vyznamenáním o VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem

12 Celkový přehled Počet Prospělo s Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Přehled o prospěchu - 2. pololetí 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyzn. I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo s Neprospěl Nehodnoceno žáků vyznamenáním o VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Celkový přehled Počet Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků s vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem

13 Přehled o chování 1. pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem pololetí Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , , , , , pololetí 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , , , , , ,072 13

14 Školní rok celkem 1. stupeň 2. stupeň Celkem Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka , , , , , , Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 6.A 1 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 44 Komentář 14

15 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace Pracovník Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených Pracovník Studium k prohlubování odborné kvalifikace Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů Školský management 9 Ředitel 2012 Bakaláři, BOZP, Plán rozvoje ped.prac.; Granty - šablony Pedagogika a psychologie 28 Osobnostní rozvoj Nasaďte si klobouky Sex, puberta Sociálně patologické jevy 3 Etická výchova Školní jídelna Informační a 2 Grafický program, Pokročilejší práce s PC komunikační technologie Český jazyk 12 Činnostní učení, Jazykový rozbor,komunikace a tvořivé psaní Cizí jazyk 4 Jazyková animace, Soutěže a hry, Rozvoj 15

16 kompetencí v NJ Matematika 7 Činnostní učení, Matematika v běžném životě Prvouka 2 Činnostní učení Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika 5 Činnostní učení, Fyzika kolem nás Přírodopis 2 Molekulární biologie,hiv,aids Zeměpis Dějepis 2 Benešovy dekrety, Exkurze Praha Občanská výchova 2 Exkurze do médií, Občanská výchova Rodinná výchova 1 Křesťanské svátky Hudební výchova 2 Sbormistři Výtvarná výchova 4 Výtvarné dílny Praktické činnosti Tělesná výchova 6 Cvičení na velkých míčích, Pilates, Aerobic 16

17 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Akce školy, prezentace školy na veřejnosti (školní soutěže, koncerty, veřejná vystoupení) Název akce Datum Akci připravil Na akci se podíleli Habrmanské tvořeníčko odpoledne s keramikou Š.Kordová, V.Kuřilová, J. Kolářová Habrmanské tvořeníčko Š.Kordová V.Kuřilová, J. Kolářová Dobytí Habrmanky V.Kuřilová L.Matějková Hrátky pro předškoláky L. Drašnarová Vyučující I.stupně Habrmanské čertoviny Š.Kordová V.Kuřilová, J. Kolářová Vánoční těšení- Habrmanské tvořeníčko Š. Kordová J. Kolářová, V. Kuřilová Vánoční koncert P.Kočí + spol. P.Pazderová, J.Lemonová, + kol. Den otevřených dveří Den otevřených dveří 7.1. Hrátky pro předškoláky L. Drašnarová Vyučující I.stupně Den s kuchařem J.Cinkem L.Hofmanová Masopust 9.2. Vyučující I.stupně Vyučující I.stupně Habrmanské tvořeníčko - ubrousky Š. Kordová V. Kuřilová J. Kolářová I. Skákalová Den Jara A.Janková 8.B Habrmanské tvořeníčko Čekání na zajíčka Š. Kordová V. Kuřilová J. Kolářová Den s kuchařem J.Cinkem L.Hofmanová Noc s Andersenem J. Kolářová Vyučující I.stupně Jarní úklid na Plachtě A.Janková Žáci II.st. Habrmanské tvořeníčko Š.Kordová V.Kuřilová, J. Kolářová Dětský den- Hrátky pro předškoláky I.Skákalová, G.Kaisrlíková Třídní učitelé a žáci 8.A, 8.B 17

18 Habrmanské tvořeníčko 4.6. Š. Kordová I. Skákalová J. Kolářová Závěrečný koncert P.Kočí + spol. P.Kočí, P.Pazderová, J.Lemonová, + kol. Branný den A. Janková I. stupeň Branný den A. Janková II. stupeň Habrmanská olympiáda V. Kuřilová I. stupeň Habrmanská olympiáda V. Kuřilová II. stupeň Slavnostní rozloučení s 9.třídami I. Skákalová II. stupeň Happening Š.Kordová, A.Knappeová A.Janková, V.Pokorná 7.2 Akce k enviromentální výchově Třída Datum Název akce Počet žáků Doprovod 8.A Adopce zvířete- ZOO Dvůr 28 I.Skákalová V. Pokorná Králové 8.A,B+6.A,B Zlatý strom 16 A. Janková 6.A Den zdraví 8 A. Janková celá škola Sběr kaštanů 88 V. Kuřilová 2.stupeň Úklid Na Plachtě 12 A. Janková 9.A Křemen a jeho 24 A. Janková rodina-muzeum HK 9.A,B 15. a Obnovitelné 45 A. Janková zdroje (Hučák) celá škola Sběr papíru 360 V. Kuřilová 9.A Okresní kolo 4 A. Janková chem. olymp. celá škola 21.a Sběr papíru 390 V. Kuřilová 1.stupeň 9.2. Masopust 220 učitelé 1. stupně celá škola 18.a19.3. Sběr papíru 390 V. Kuřilová 8.B Den Jara 29 A. Janková 9.A Krajské kolo 2 A. Janková chem. olymp. 2.stupeň Úklid Na Plachtě 8 A. Janková 8.A Okresní kolo biol. 3 A. Janková olymp. 8.A Zelená stezka,zlatý list 6 A. Janková 18

19 celá škola květen Sběr pro Moravu V. Kuřilová 6. a 8. A květen Národní muzeum Praha 46 A. Janková V. Kuřilová 2. stupeň Okresní kolo 8 A. Janková Dopravní soutěže 8.A 1.6. Okresní kolo 4 A. Janková Poznávání rostlin a živočichů celá škola 25. a Branný den 420 A. Janková 7.3 Akce k prevenci sociálně patologických jevů Třída Datum Název akce Počet žáků Doprovod třídy 3.9. Pravidla chování 432 Třídní učitelé 6. třídy Adaptační pobyt 6.ročníků 43 Třídní učitelé, preventista a výchovný poradce 6.A 29.9., Sociometrie - Domino 23 Třídní učitel A, 2.B Dítě v krizových situacích, beseda se 39 Třídní učitelé sociální pracovnicí 6.A Rozbor sociometrie - Domino 23 Kordová, Skákalová, Kuřilová, Domino 6.A, 6.B Beseda Šikana (Acet) 43 Acet 3.A, 3.B Dítě v krizových situacích, beseda se 41 Třídní učitelé sociální pracovnicí 9.A, 9.B Beseda- Sex, AIDS a vztahy 38 Acet 7.třídy Kouření 43 Třídní učitelé 6. třídy Semiramis Dlouhodobý preventivní 38 Třídní učitelé program Školení Kongres primární prevence 1 Metodik prevence Školení Semiramis 1 Metodik prevence Školení Unplugged 1 Metodik prevence 19

20 6.A Domino - intervence 19 Třídní učitel, Domino Školení Granty- královéhradecký kraj 1 Metodik prevence 8.třídy 4.1. Semiramis 53 Třídní učitelé Školení 6.1. Granty - EU 1 Metodik prevence třídy Sexuální a reprodukční zdraví- 32 Třídní učitelé beseda 9. třídy Semiramis Dlouhodobý preventivní 38 Třídní učitelé program 7.třídy Semiramis 42 Třídní učitelé Školení 8.3. Tým pro mládež - magistrát 1 Metodik prevence 6.třídy Semiramis 46 Třídní učitelé 8.-9.třídy Zemřít ukamenováním film a 92 Třídní učitelé beseda 8.třídy Semiramis 51 Třídní učitelé Školení 19.- Pedagogicko-psychologická poradna 1 Metodik prevence 9.třídy Semiramis 36 Třídní učitelé Semiramis Natáčení rozhovoru - Semiramis 1 Metodik prevence Komentář: 20

21 7.4. Přehled projektů ve třídách prvního stupně 1.A Pravidla třídy J. Kolářová Čj, Prv, Pč 1.B Pravidla třídy L. Drašnarová Pohádkový týden Čj, M, Vv,Prv, Pč 2.A Pravidla třídy J. Krejčí Vzpomínka na prázdniny Čj, M, Vv, Pč 2.B Pravidla třídy J. Lemonová 3.A Pravidla třídy M. Lišková 3.B Pravidla třídy V. Langrová Jak jsme trávili prázdniny Čj, Prv, Pč, Vv 4.A Pravidla třídy L. Berešová Rozloučení s prázdninami Čj, Vv, Hv 4.B Jak se žije stromům I. Bílková Př, Čj, Vv, Pč, IT 5.A Pravidla třídy P. Kočí 5.B Pravidla třídy R. Dušková Září Říjen 1.A Koulelo se koulelo ( 3 denní ) J. Kolářová Čj,M,Prv, Vv, Pč 1.B Podzim v přírodě L. Drašnarová Čj, M, Vv, Pč, Prv 2.A J. Krejčí 2.B Podzim v lese J. Lemonová Čj, Prv, Pč, M, Vv 3.A M. Lišková 3.B Rodina rodinné události V. Langrová Prv, Čj,M, Vv 4.A Na návštěvě v podzimním lese L. Berešová Čj, M, Vv, Př, Hv 4.B Pohoří a vodstvo ČR l. Bílková Vl 5.A P. Kočí 5.B Stromy Čj, Př,Vv R. Dušková 21

22 Listopad 1.A J. Kolářová 1.B L. Drašnarová 2.A J. Krejčí 2.B Živočichové ve volné přírodě J. Lemonová Čj, M, Prv, Vv,Tv,Pč,Hv 3.A M. Lišková 3.B Cestujeme po ČR dopravní značky, chodec, cyklista V. Langrová Prv, Vv, Pč, Čj, Hv 4.A L. Berešová 4.B Společenstvo lesa l. Bílková Př 5.A P. Kočí 5.B R. Dušková Prosinec 1.A Čertovská škola Čj, M,Pč, Tv Těšíme se na Vánoce 1.B Mikulášský den Čj, M, Prv, Hv, J. Kolářová L. Drašnarová 2.A J. Krejčí 2.B Vánoční zvyky a tradice J. Lemonová Čj, M, Pč, Hv, Vv, Prv 3.A M. Lišková 3.B Vánoční zvyky a tradice V. Langrová Čj, Pč, Vv, Hv 4.A L. Berešová 4.B Procházka přírodou I. Bílková Př, Vv, M, Čj Vánoční besídka ČJ, Hv 5.A P. Kočí 22

23 5.B Časová přímka -historické události R. Dušková Leden 1.A J. Kolářová 1.B Zvířátka v zimě L. Drašnarová Prv, Vv, Pč 2.A J. Krejčí 2.B J. Lemonová 3.A M. Lišková 3.B Zimní radovánky lidská činnost a tvořivost V. Langrová Čj, Vv, Pč, Prv 4.A L. Berešová 4.B Cestujeme po ČR I. Bílková Vl Přezimující živočichové Př 5.A P. Kočí 5.B R. Dušková Únor 1.A Masopust J. Kolářová Poznáváme sami sebe Čj, Vv, Pč, Prv 1.B Masopust L. Drašnarová Zima v lese M, Čj, Pr, Vv, Tv 2.A Masopust J. Krejčí 2.B Masopust J. Lemonová Kde bych chtěl bydlet 3.A Masopust K. Solárová 3.B Masopust V. Langrová 4.A České země v pravěku Vl l L. Brešová 23

24 4.B Masopust I. Bílková 5.A Masopust P. Kočí 5.B Olypics winter Aj R. Dušková Březen 1.A Jaké je jaro? J. Kolářová Prv, Vv, Pč 1.B Den se zvířátky L. Drašnarová Čj, M, Prv, Pč, Tv Probouzení jara Čj,Vv, Pč 2.A Naše tělo J. Krejčí ČJ, M, Vv, Pč, Tv, Pr Jaro, Velikonoce ČJ, M, Vv, Pč, Tv, Pr 2.B Jak to chodí v knihovně J. Lemonová Čj, Prv, Pč, Vv 3.A Změř co můžeš K. Solárová M, Čj, Tv, Pč 3.B Zajímavě o rostlinách V. Langrová Čj, Vv, Prv, Pč Ovoce, zelenina Prv Velikonoční zvyky Čj, Prv, 4.A L. Berešová 4.B České dějiny v pověstech I. Bílková Vl První Přemyslovci Vl Růst a život rostlin Př 5.A P. Kočí 5.B R. Dušková 24

25 Duben 1.A Ptáci Čj, Prv, Pč, Vv Čáry, máry Čj, Prv, Pč, vv 1.B Slet čarodějnic Čj, M, Vv, Tv Den se zvířaty Čj, Prv, Vv, Pč, Tv Perníková chaloupka Čj, Pr, Vv 2.A Čarodějnice Vv, Pč, Čj, Tv J. Kolářová L. Drašnarová J. Krejčí 2.B Hospodářská zvířata J. Lemonová Prv, Čj, M, Pč, Hv, Vv 3.A Čarodějnický den K. Solárová Čj, M, Vv 3.B Čarodějnický lektvar V. Langrová Vv, Pč, M, Čj 4.A Přemyslovci L. Berešová Vl Z pohádky do pohádky M, Hv, Vv, Čj, Př 4.B I. Bílková 5.A P. Kočí 5.B Čas, hodinový stroj Vv, M Justice Čj, M, Vv R. Dušková Květen 1.A Co je rok, J. Kolářová Týden se zvířátky Čj, m, Pč, Vv, Prv 1.B L. Darašnarová 2.A J. Krejčí 2.B j. Lemonová 3.A K. Solárová 25

26 3.B Zajímavosti o zvířatech a rostlinách V. Langrová Vv, Prv, Čj 4.A L. Berešová 4.B Český stát za vlády Lucemburků I. Bílková Vl Rostliny na jaře Př Život ve středověku Vl 5.A P. Kočí 5.B The city Aj Moje oblíbená kniha Čj, Aj R. Dušková Červen 1.A ŠvP Cesta pohádkovým lesem J. Kolářová Čj, Prv, Vv, Pč 1.B ŠvP Indiánské léto L. Drašnarová Prv, Čj, Vv, Pč Léto Čj, Prv, Pč, Vv 2.A ŠvP Cesta za pokladem J. Krejčí Prv, Čj, Vv, Pč léto 2.B ŠvP - Indiánské léto J. Lemonová Prv, j, Vv, Pč, Tv 3.A Chraňte přírodu K. Solárová Prv, Vv, Čj 3.B Odpad v přírodě ochrana přírody V. Langrová 4.A ŠvP Cesta za pokladem L. Berešová M, Čj, Vv, Pč, Hv, Vl, Př 4.B Husitské války L. Bílková Vl Habsburkové na českém trůně Vl Stone soup Aj 5.A P. Kočí 5.B Kloboukový den Čj, M, Aj R. Dušková 26

27 7.5 Přehled projektů ve třídách druhého stupně PROJEKT Z OBORU DĚJINY, UMĚNÍ A SPORT , TÉMATA Podle tebe nejvýznamnější objev nebo vynález, který prospěl lidstvu Osobnost, která mě zaujala Pozoruhodné umělecké dílo (film, stavba, socha, obraz, opera) Historická událost, která změnila vývoj ve společnosti Pozoruhodné umělecké dílo Mýty, legendy, pověsti Významní spisovatelé Hrady, zámky, pevnosti a muzea Olympijské hry Sporty (typické, oblíbené v dané Oblasti) KONZULTANTI V. Pokorná P. Pazderová I. Skákalová V. Pokorná P, Pazderová I. Skákalová I. Skákalová V. Pokorná V.Srnský V.Srnský 27

28 PROJEKT Z OBORU JAZYK A LITERATURA TÉMATA KONZULTANTI , People Nature and Animals Movies and Cinema Cestujeme po anglicky mluvících zemích (Aj) Music Osobnosti německy mluvících zemí To nej..nej..nej..německa Hrdina v mýtech, legendách a pověstech Významní čeští autoři - próza Významní čeští básníci B.Voborníková B.Voborníková G.Pohanková G.Pohanková G.Pohanková A.Knappeová A.Knappeová M. Dobrev M. Dobrev M. Dobrev 28

29 PROJEKT Z OBORU MATEMATIKY, FYZIKY, ČÍSEL A INFORMATIKY , TÉMATA Dějiny matematiky Země či světadíl v číslech Finanční matematika Zajímavé internetové stránky Vynálezy, které se zapsaly do historie Jednotky SI, historie a vývoj jednotek měření Výzkum vesmíru Zábavné matematické úlohy (Rébusy, hlavolamy, lamohlavy) Svět živé přírody v číslech Matematika v médiích KONZULTANTI M. Hofmanová M.Hofmanová M. Hofmanová M. Hofmanová I. Vtípilová I. Vtípilová I. Vtípilová Š. Kordová Š. Kordová Š. Kordová 29

30 PROJEKT Z OBORU PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS A CHEMIE , TÉMATA Přírodní poměry Obyvatelstvo Prosperita států Symbolika států Zdroje energie Drogy Červená kniha ohrožených živočichů Endemické organismy Zemědělství-charakteristické plodiny pro danou oblast Významné objevy v chemii a biologii KONZULTANTI V. Kuřilová V. Kuřilová V. Kuřilová V. Kuřilová A. Janková A. Janková G.Kaisrlíková G.Kaisrlíková G.Kaisrlíková A. Janková Projektové dny na druhém stupni proběhly v tomto školním roce: Všechny třídy absolvují všechna čtyři témata, ale pohybují se v jiné oblasti světa: 6. ročník Česká republika 7. ročník Amerika, Afrika 8. ročník Asie, Austrálie 9. ročník Evropa 30

31 7.6 Plavecký výcvik ve školním roce 2009 / 2010 Třída Datum Místo Počet žáků 2.A září - prosinec lázně HK 17 2.B září - prosinec lázně HK 17 3.A březen - červen lázně HK 19 3.B březen - červen lázně HK Přehled škol v přírodě Třída Datum Místo Počet žáků Doprovod 1.A Dlouhé Rzy 19 J. Kolářová D.Holoubková 1.B Jedlová 20 L.Drašnarová P. Kudrnáčová 2.A Dlouhé Rzy 15 J.Krejčí D.Holoubková 2.B Jedlová 17 J. Lemonová D. Paldusová 4.A Dlouhé Rzy 13 L.Berešová D. Holoubková 5.A Horní Maršov 29 P. Kočí 7.8 Lyžařský kurz Třída Datum Místo Počet Doprovod žáků 7.AB + žáci II. stupně Horní Malá Úpa Pomezní bouda 36 V. Kuřilová J. Záleský, P. Kuřil V. Srnský, E.Pešková 7.9 Seznamovací výlety Třída Datum Místo Počet Doprovod žáků 6.A Běleč n/orlicí 20 V. Kuřilová Š. Kordová 6.B Běleč n/orlicí 22 M. Hofmanová I. Skákalová 31

32 7.10 Kulturní pořady Třída Datum Název programu Počet žáků doprovod 9.A.B, 8.A Klicperovo divadlo - Ještěři 75 A. Janková V. Pokorná I. Skákalová V. Kuřilová 1 3. roč Adalbertinum Příběhy včelích medvídků 100 J. Kolářová L. Drašnarová J. Krejčí J. Lemonová M. Lišková V. Langrová roč Kino Centrál 150 J. Lemonová L. Drašnarová I. Bílková L. Berešová V. Langrová J. Kolářová roč Kino Centrál - Indonésie 200 V. Kuřilová M. Hofmanová V. Srnský M. Dobrev K. Davidová I. Vtípilová G. Kaisrlíková roč Kino Cinestar Vzhůru do oblak 210 V. Kuřilová M. Hofmanová V. Srnský M. Dobrev I. Skákalová G. Kaisrlíková A. Janková V. Pokorná 1.A, B Drak divadelní představení 37 L. Drašnarová J. Kolářová 2. A, B Drak divadelní představení 35 J. Krejčí J. Lemonová 8.B Klicperovo divadlo - Ještěři 26 A. Knappeová G. Kaisrlíková roč Kino Centrál pořad Česká republika 280 L. Berešová I. Bílková P. Kočí R. Dušková V. Kuřilová 32

33 8.A, B. 9. A, B roč. 4.B. M. Hofmanová V. Srnský M. Dobrev I. Skákalová G. Kaisrlíková A. Janková V. Pokorná Kino Centrál Zemřít mladý 102 A. Knappeová I. Skákalová G. Kaisrlíková 4.5. Adalbertinum hudební představení 9.A Klicperovo divadlo Dobře placená procházka 1.A, B 2.A, B 4.B 5.A. 3.A,B 4. A 5.B V. Pokorná 130 J. Kolářová L. Drašnarová J. Krejčí J. Lemonová K. Solárová V. Langrová I. Bílková 21 A.Janková Kino Centrál Doba ledová J. Kolářová L. Drašnarová J. Krejčí J. Lemonová I. Bílková P. Krejčí Kino Cinestar Alenka v říši divů 74 K. Solárová, V. Langrová L. Berešová R. Dušková roč Kino Centrál Princ z Persie 200 V. Kuřilová M. Hofmanová V. Srnský M. Dobrev I. Skákalová G. Kaisrlíková A. Janková V. Pokorná 33

34 7.11 Soutěže Matematika datum soutěž účastníci umístění do 8. místa Matematická olympiáda okresní kolo 7.4. Matematická olympiáda okresní kolo Pythagoriáda školní kolo Matematický klokan-školní kolo Jméno žáka 9. B účast Z.Neuerová E.Tranová doprovod Kudrnáčová 7.A účast K.Pavlíčková Holoubková ročníky účast Kordová Hofmanová Kočí Dušková ročníky účast Kordová Hofmanová Pythagoriáda okresní kolo účast Šulc, Hypius Holoubková Český jazyk datum soutěž účastníci umístění do 8. místa Jméno žáka březen Olympiáda z čj 9.A, 9.B D.Rajs, J. Kotlář, V.Kudrnáčová doprovod M.Dobrev Zdraví a já 9.A, 9.B Vyhodnocení proběhne v říjnu 2010 Z.Šimková, T.Krčmová, M.Brandejsová, V.Stejskalova, V.Ulrich, O.Košťál I.Skákalová 34

35 Angličtina datum soutěž účastníci umístění do 8. místa Okresní kolo- Soutěž v anglickém jazyce, Kategorie IIA Jméno žáka Šimková Zuzana 6.místo Šimková Zuzana doprovod Dějepis datum soutěž účastníci umístění do 8. místa Dějepisná 7.A 12. postup do olympiáda- krajského kola okresní kolo 8.4. Dějepisná olympiáda krajské kolo Přírodopis Jméno žáka M.Korda doprovod Pokorná 7.A 28. M.Korda Pokorná datum soutěž účastníci umístění do jméno žáka doprovod 8. místa Zlatý strom 7.a 8. třídy 4. A. Kánská A. Janková M. Dvořáková T. Nepokojová H. Hojdíková Přírodovědný klokan 8.a 9. třídy Š. Kordová A. Janková Zelená stezka,zlatý list Vybraní žáci 8. A A. Janková Biologická olympiada Markéta Dvořáková Alice Kánská Tereza Nepokojová A. Janková 2.6. Poznávání rostlin a živočichů M.Dvořáková A. Kánská T.Nepokojová A. Janková 35

36 Chemie datum soutěž účastníci umístění do 8. místa Okresní kolo Jan Kotlář 2. Chemické David Rajs 3. olympiády Nikola Svobodová Udval Krajské kolo Chemické olympiády Němčina Adiyusuren Jan Kotlář David Rajs Datum Soutěž Účastníci Umístění do 8. místa prosinec Okresní kolo 9.B soutěže 4. v německém jazyce Zeměpis Datum Soutěž Účastníci Umístění do 8. místa Okresní kolo Vybraní žáci Zeměpisné olympiády Výtvarná výchova jméno žáka David Rajs Jan Kotlář Jan Kotlář David Rajs Jméno žáka L.Rosecká E.Tranová Jméno žáka doprovod A. Janková A. Janková Doprovod Doprovod V. Kuřilová J. Šimek datum Soutěž, akce účastníci umístění do 8. místa prosinec Návštěva vánoční výstavy Výtvarná soutěž ZOO Dvůr Králové Zvíře není věc celoroční Zdraví a já Školní výtvarná soutěž Habrmanský malíř Výtvarný kroužek Jméno žáka 1. místo Tereza Dostálová doprovod Radka Dušková Ivona Skákalová Ivona Skákalová 36

37 Hudební výchova, vystoupení pěveckých sborů datum Soutěž, akce účastníci umístění do 8. místa 17.- Víkendové Cantella soustředění Koncert s Páťáky Cantella a kvítkem z Kostelcen.O. ve Zdrav.škole Vystoupení na Cantella Pediatrickém kongresu v Aldisu Adventní trhy Cantella v muzeu Koncert Cantella s L.Kerndlem v Adlbertinu Vystoupení na Cantella Vánočních trzích na masarykově nám Vánoční koncert sbory pro veřejnost Karlovarský skřivánek v Jaroměři Víkendové Cantella 2. soustředění Karlovarský Školní kolo-žáci skřivánek 2. stupně Karlovarský Nikola skřivánek Svobodová, Kateřina Krejčová, Lucie Faltová Zlatá snítka Cantella Páťáci Mladí muzikanti Sluníčko Hudební seminář Jméno žáka účast 2. místo Nikola Svobodová Stříbrné pásmo Bronzové pásmo Stříbrné doprovod P.Kočí P.Kočí P.Kočí P.Kočí P.Kočí P.Kočí P.Kočí, J.Lemonová, P.Pazdreová P.Pazdreová P.Kočí P.Pazderová P.Pazderová P.Kočí J.Lemonová Pavla Pazderová 37

38 27.3. Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč Koncert k 10. výročí sboru Cantella Cantella pásmo P.Kočí P.Kočí duben Roland pop show Nikola Svobodová, Lucie Faltová, Kamila Černá, Nikola Kholová, Alice Kánská Cantella Absolutní vítězství Nikola Svobodová P.Pazderová Moravskoslezské arkády P.Kočí 4.6. Koncert Cantella P.Kočí s komorním orchestrem ZUŠ Světlo za Lidice Cantella P.Kočí x koncert pro Páťáci P-Kočí MŠ Závěrečný koncert Sportovní soutěže Koncertní zájezd Olomouc Soustředění chata Perla Orlické Záhoří Cantella,Páťáci, Malí muzikanti, Sluníčko, Maslí muzikanti, Hudební seminář, sólisté Cantella Cantella P.Kočí J.Lemonová P.Pazderová P.Kočí P.Kočí datum soutěž účastníci umístěn í do 8. místa O pohár ředitele školy - vybíjená říjen Dobytí pevnosti Habrman reprezentanti ročníků reprezentanti ročníků Jméno žáka doprovod organizovala ZŠ Habrmanova Organizovala ZŠ Habrmanova Hradecký Voňková, Růžička, Dobrev, 38

39 prosinec plaváček Vánoční florbalový turnaj Vánoční turnaj v přehazované Hemelík, Junek, Mlateček.. školní akce (II. stupeň) Matějková M. Dobrev prosinec školní akce V. Kuřilová (I. stupeň) V. Srnský leden florbal M. Dobrev duben Preventan cup vybíjená, I. stupeň, 5. L. Drašnarová ročník Postup do krajskéh o kola duben Mc.Donald cup Kopaná, I. stupeň J. Krejčí duben Halová kopaná Chlapci třída M. Dobrev celoročn Florbalová liga Chlapci třída M. Dobrev í 3.5. Vybíjená 6. roč. chlapci V. Kuřilová V. Srnský 4.5. Vybíjená 6. roč. V. Srnský dívky Hradecké hry (plavání) Růžička 2x 1. místo V. Srnský L. Matějková Hradecké hry (atletika) štafeta Kotlář, Jirsák Bílek Barbarič Štafeta 2. místo M. Dobrev L. Matějková 3.6. cyklozávod 2. místo R. Dušková Turnaj stolní tenis Školní akce M. Dobrev Habrmanská olympiáda Habrmanská olympiáda I. stupeň školní akce II. stupeň školní akce 39

40 7.12 Exkurze, výlety Exkurze Třída, počet Termín Místo Účel Doprovod žáků 8. A ZOO Dvůr Králové Adopce zvířete Skákalová, Pokorná 4. B Knihovna Bílková Dobrovolníci Aldis HK Den zdraví Janková 8. A Výstava Muzeum Skákalová 9.B Praha Židovské centrum Janková, Pokorná 9. A Muzeum HK Křemen Janková 9. A Praha Židovské centrum Kuřilová, Pokorná 1.A, 2. A Třebechovice Betlém Kolářová, Krejčí 1. A Nový HK Stromeček pro Kolářová zvířátka 9. A HK Výstava Skákalová 8. A HK Výstava Skákalová 9. A Hučák - HK Obnovitelné zdroje Janková 3. B Aldis - HK Hry a klamy Langrová 2. A Hradec Králové Bruslení Krejčí 8. A a zájemci Pěnčín Výroba korálků Kozí farma Skákalová, Pokorná 8. B Plachta HK Den jara Janková 8. A a zájemci Německo Legoland Skákalová, Pokorná Zájemci Plachta HK Jarní úklid Janková 9. B Hradec Králové SVK Pokorná 9. A Hradec Králové SVK Janková 9. B HK - Ambrož výstava Skákalová 7. B HK - Ambrož výstava Skákalová 3. A, 3. B Praha Česká televize Solárová, Langrová 9. A, 6. A Praha Národní muzeum Janková, Kuřilová 5. B Hradec Králové Pekárna Dušková 8. A Praha Národní muzeum Skákalová, Pokorná Školní výlety Třída Termín Místo Doprovod 6. B Bělečko Š. Kordová, V. Kuřilová 6. A Bělečko M. Hofmanová, I. Skákalová 8. B Mladá Boleslav A. Janková, G. Kaisrlíková 9. B Hrnčířské boudy I. Skákalová, V. Pokorná 40

41 7. A Ještěd V. Srnský, V. Kuřilová 9. A Potštejn A. Janková, A. Knappeová 6. B Liberec M. Hofmanová, G. Kaisrlíková 7. B Počátky M. Dobrev, G. Pohanková 8. A Praha, Národní I. Skákalová, V. Pokorná muzeum 4. B, 5. B Hrnčířské boudy R. Dušková, I. Bílková, L. Matějková 3. A, 3. B Praha Česká televize V. Langrová, K. Solárová 9. A, 6, A Praha Národní A.Janková, V. Kuřilová muzeum 6. A Malá Skála V. Srnský, V. Kuřilová 3. B, 3. A Kost V. Langrová, L. Matějková 2. A Lanové centrum J. Krejčí 1.B, 2. B Škola v přírodě L. Drašnarová, D. Paldusová, J. Lemonová, Kudrnáčová 41

42 8. Údaje o výsledcích činnosti provedené ČŠI 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 9. Základní údaje o hospodaření školy 47

48 48

49 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 10.1 Údaje o zapojení školy do rozvojových programů Nerealizováno Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů Nerealizováno. 11. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11.1 Kurzy pořádané školou (s akreditací) Název kurzu; íslo akreditace Po et ú astník innostní u ení ve výuce eského jazyka innostní u ení ve výuce prvouky innostní u ení ve výuce matematiky innostní u ení ve výuce matematiky innostní u ení ve výuce fyziky 6 12 innostní u ení ve výuce eského jazyka 1 26, 2 kurzy Multimédia ve vzd lávání 23 Kurz osobnostního rozvoje Nasa te si 26,28,31,20 klobouky 4 kurzy innostní u ení ve výuce eského jazyka Kurzy pořádané školou (bez akreditace) Nerealizováno. 49

50 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 12.1 Projekty a granty zřizovatele Název programu Stručný popis programu Dotace Název programu Stručný popis programu Dotace Název programu Stručný popis programu Dotace Už víme jak na to Environmentální program-celoroční aktivityrecyklace a nakládání s odpady 43130,- Kč Příroda v rukách-lidské ruce v přírodě Environmentální program-soubor akcí- přírodní materiály,recyklované materiály a jejich možné využití 49900,- Kč Loučení žáků 9.tříd se ZŠ Odpolední vystoupení žáků pro rodiče a děti 5500,- Kč 12.2 Projekty a granty z prostředků KÚ Název programu Stručný popis programu Dotace Zdravé klima v Habrmance Besedy a programy o.s. Semiramis pro třídní kolektivy 25000,- Kč 12.3 Projekty a granty z prostředků ESF Název programu Stručný popis programu Dotace Partnerství pro aktivní učení Pořádání 20 kurzů DVPP metodika aktivního, činnostního učení v M, F, Čj, AJ,IT, PR, Osobnostní rozvoj. Cílem je proškolení cca 300 učitelů Královéhradeckého kraje. Vytvoření a pořízení metodických materiálů a didaktických pomůcek pro kurzy, propagačních materiálů. Natočení metodického filmu a vytvoření nových webových stránek. Vytvoření pracovních listů Matematika 1-9, CD AJ, CD IT ,- Kč 50

51 13. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 13.1 Spolupráce s odborovými organizacemi Formy spolupráce Spolurozhodování Informace Projednávání Kontrola komentář Kolektivní smlouva Informace o vývoji platů Rozvojové programy MŠMT Zajištění závodní preventivní péče Společná prověrka BOZP na pracovišti 13.2 Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů Nerealizováno Spolupráce s dalšími partnery Formy spolupráce Partnerská kola v projektu tení a psaní s porozum ním Komise místní samosprávy Pra ské p edm stí Komentá Partnerství je bez finan ní ú asti, spo ívá v organizaci a po ádání kurz innostního u ení, spolupráce s Tvo ivou kolou o.s. Spolupráce p i organizaci akcí ( D tský den). 51

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50

49 49 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 50 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 Hradec Králové, září 2016 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn 1. Základní údaje o škole... - 2-1.1 škola... - 2-1.2 zřizovatel... - 2-1.3 součásti školy... - 2-1.4 základní údaje o součástech školy... - 2-1.5 Materiálně-technické

Více

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn

Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Základní škola a mateřská škola Špindlerův Mlýn Předáno k projednání Školské radě dne: 16. září 2015 Schváleno Školskou radou dne: 14. 10. 2015 Č.j. ZSaMS 192 /2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva ZŠ Řevnice

Výroční zpráva ZŠ Řevnice Výroční zpráva ZŠ Řevnice školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo, zřizovatel, školská rada 1.2. Charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání 2.1. učební plan pro 1.stupeň

Více

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1.

Národní škola (č.j /97-20) blíže viz textová část bod 1.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 1.1.2002) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 3. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Vypracovala: Dana Brašíková ředitelka školy Schváleno Školskou radou: 25. října 2013

Více

Základní škola a mateřská škola, Skřivany,

Základní škola a mateřská škola, Skřivany, Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové, Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany tel.: 495 493 606, IČO: 70998124, e-mail: zsskrivany@zsskrivany.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více