Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014"

Transkript

1 Domov důchodců Malá Čermná IČ: Tel.: Malá Čermná 42, HRONOV DIČ: CZ Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok Domov důchodců Malá Čermná poskytuje sociální službu jako domov pro seniory dle 49 zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Posláním domova je dobře poskytovat sociální službu svým klientům. Cílovou skupinou, které poskytujeme sociální službu, jsou klienti, kteří mají sníženou soběstačnost, oslabení nebo ztrátu schopnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nemůže poskytnout rodina nebo terénní služba. Cílem sociální služby pro uživatele-seniory je odborně a bezpečně poskytovat pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci spojenou s ubytováním v zařízení; takovou podporu, která umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, setkávat se svými blízkými a místní komunitou i mimo zařízení a využívat instituce poskytující služby veřejnosti. Principy, kterými se řídíme při poskytování služby a pomoci klientům, jsou: soulad se zákony a dobrými mravy; zachování lidské důstojnosti klientů; důsledné zajištění dodržování lidských práv a základních svobod osob; aktivní pomoc, podpora, motivace a rozvoj samostatnosti; služba v zájmu osob, služba co nejvíce zaměřená individuálně, co nejvíce založená na dohodě, v prostředí co nejvíce soukromém a neuniformovaném ve standardní kvalitě a s kvalifikovanými a profesionálními pracovníky. Domov poskytuje dle 35 odst. 4 zákona jako fakultativní další činnosti, dle 36 zajišťuje uživatelům služby zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče a postupuje v souladu s ustanovením 88 a 89 zákona. Domov důchodců Malá Čermná celoročně v nepřetržitém 24 hodinovém provozu zajišťuje poskytování sociální služby pobytovou formou, tj. poskytnutí ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích, poskytnutí stravy včetně diabetické, úklid, praní prádla, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V domově je 1x týdně (nebo dle potřeby) ordinace praktického lékaře, dále je zajištěna fyzioterapie a rehabilitace. V domově je téměř bezbariérové prostředí. Přímo v domově jsou také poskytovány komunální služby - do zařízení dochází kadeřnice, holička a pedikérka. Klienti mají možnost využívat volně přístupný internet, další volnočasové a zájmové aktivity dle zájmu a přání, arteterapii, ergoterapii apod. Konkrétněji poskytujeme službu cílové skupině seniorů ve věku od 55 let. Průměrný věk klientů v r. byl 80,7 let. Zařízení může vzhledem ke své kapacitě a rozvrstvení pokojů poskytovat službu širokému spektru klientů. Službu zajišťuje celkem 30 zaměstnanců. V přímém kontaktu s klientem, tj. pracovníky vykonávající v sociálních službách odbornou činnost (sestry, fyzioterapeut, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník), službu zajišťuje 17 zaměstnanců. Služba je zajišťována zaměstnanci ve stálém pracovním poměru; jednorázové, nebo některé specializované práce jsou realizovány na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, další služby a práce jsou zajišťovány subdodavatelsky. Sociální služby poskytuje naše organizace kontinuálně od vzniku původního ústavu v roce 1972 v různých formách a pod různými zřizovateli. Od jsme samostatná příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Vzhledem k charakteru služby a cílové skupině uživatelů předpokládáme pokračování služby i v dalších letech. Služba vykazuje dlouhodobě naplněnost celkové kapacity kolem 98% (v r. 99,14 %). Vzhledem k demografickému vývoji, 1

2 prodlužující se délce lidského života a počtu čekatelů na službu je i do budoucna reálný předpoklad využití a naplnění naší služby. Naplněnost naší služby zajišťujeme také zapojením do komunitního plánování. Služba poskytovaná Domovem důchodců Malá Čermná je stabilizovaná jak v oblasti kapacity domova, tak v oblasti personálního zabezpečení služby. Rozvojový plán služby počítá s udržením zmíněných parametrů. S vývojem a se zvyšováním parametrů počítá v oblasti zkvalitňování a modernizování prostorových, přístrojových kapacit domova a jeho celkové vybavenosti. Oproti údajům plánovaným v rámci žádosti o dotaci nedošlo k podstatným změnám a odchylkám, dotace byla čerpána v souladu se žádostí bez přesunů mezi položkami nákladů. Dalšími zdroji financování byl příspěvek od zřizovatele, příjmy od zdravotních pojišťoven a vlastní zdroje (úhrady za pobyt a stravu, úhrady za péči). I. Plnění úkolů v oblasti činnosti organizace Organizace Domov důchodců Malá Čermná plní úkoly v oblasti hlavní činnosti organizace definované v její zřizovací listině v plném rozsahu, v souladu s touto listinou, jakož i se směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje, jakož i v souladu s platnými úpravami v oblasti sociální. II. Plnění úkolů v personální oblasti 1. Struktura a počty zaměstnanců ke dni Specifický ukazatel průměrný přepočtený limit zaměstnanců 30 přepočtené fyzické THP 5,0 5 všeobecné sestry, fyzioterapeut 7,1 7 pracovníci v sociálních službách 7,6 11 sociální pracovníci 1,0 1 dělnické profese 8,4 8 celkem: *29,1 32 *Z důvodu náhrad dočasně neschopných zaměstnanců zaměstnanci mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) došlo k nenaplnění tohoto specifického ukazatele. 2. Přírůstky zaměstnanců k činí 6. Úbytky ke stejnému datu činí 2. 2

3 3. Průměrné platové třídy, průměrné platy za 1-12/ v tis. Kč Skutečnost Techn. jednotka Sledované období Minulé období Rozdíl 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců k FO ,34% Přepočtený stav zaměstnanců FO 29,1 27,6 1,5 5,43% Platová třída 6,5 6,6-0,1-1,52% Platový stupeň 10,8 10,4 0,4 3,85% Tarifní plat Kč ,86% Příplatky ostatní Kč ,65% Odměny Kč ,28% Osobní příplatek Kč ,43% Hrubá mzda Kč ,35% nemocnosti % 5,1 1,5 3,6 249,66% Přesčasové práce hod. 457,75 446, ,63% zdy bez dohod celkem tis. Kč ,02% Dohody tis. Kč ,39% Mzdové náklady celkem tis. Kč ,73% III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Účet 1. výnosy a náklady v tis. Kč plán plnění skutečnost 2013 %plnění plánu rozdíl skut.-plán rozdíl skut. - skut rozdíl k 13 v % obědy zaměstnanci 157,0 160,3 141,3 102,1% 3,3 19,0 13,4% úhrady klientů - strava 2350,0 2403,8 2383,5 102,3% 53,8 20,3 0,9% úhrady klientů - pobyt 2550,0 2606,0 2579,9 102,2% 56,0 26,1 1,0% příspěvek na péči 4010,0 4145,7 4013,7 103,4% 135,7 132,0 3,3% zdrav.výkony od VZP 660,0 658,7 647,5 99,8% -1,3 11,2 1,7% obědy cizí 70,0 72,4 58,9 103,4% 2,4 13,5 22,9% 602 Tržby z prodeje služeb 9797, ,9 9824,8 102,6% 249,9 222,1 2,3% nájemné Vila 40,0 40,9 62,6 102,3% 0,9-21,7-34,7% čerpání sponz.darů 10,0 10,8 10,5 108,0% 0,8 0,3 2,9% ostatní 0,0 0,0 2,1 nerozp. 0,0-2,1-100,0% bonusy 0,0 0,0 22,5 nerozp. 0,0-22,5-100,0% úroky BÚ 0,0 0,0 0,2 nerozp. 0,0-0,2-100,0% ostatní výnosy 50,0 51,7 97,9 103,4% 1,7-46,2-47,2% příspěvek ÚSC 3109,0 3109,0 2933,0 100,0% 0,0 176,0 6,0% dotace MPSV 2238,0 2238,0 2055,0 100,0% 0,0 183,0 8,9% příspěvky a dotace 5347,0 5347,0 4988,0 100,0% 0,0 359,0 7,2% CELKEM 15194, , ,7 101,7% 251,6 534,9 3,6% 3

4 Účet plán skutečnost skutečnost 2013 %čerp.rozpočtu rozd.skut.- plán rozdíl skut. - skut. 13 Rozdíl - 13 v % všeob. materiál - Vila 4,3 4,3 7,4 100,0% 0,0-3,1-41,9% pohonné hmoty 36,0 36,8 33,5 102,2% 0,8 3,3 9,9% DDHM do 3 tis. Kč 42,0 44,0 175,3 104,8% 2,0-131,3-74,9% prádlo, oděv, obuv 0,0 0,0 27,3 nerozp. 0,0-27,3 0,0% OP 47,0 47,7 38,7 101,5% 0,7 9,0 23,3% spotřeba potravin 1655,0 1654,3 1601,6 100,0% -0,7 52,7 3,3% spotř. potravin čerp.sd 10,0 10,8 10,5 108,0% 0,8 0,3 2,9% cenový rozdíl 0,0 0,0 0,0 nerozp. 0,0 0,0 0,0% kancelářské potřeby 12,0 12,4 16,8 103,3% 0,4-4,4-26,2% čistící prostředky 130,0 135,1 144,4 103,9% 5,1-9,3-6,4% všeobecný materiál 170,0 177,9 213,9 104,6% 7,9-36,0-16,8% náhradní díly na opravy 40,0 39,4 79,1 98,5% -0,6-39,7-50,2% zdravotnický materiál 80,0 79,7 105,9 99,6% -0,3-26,2-24,7% 501 Spotřeba materiálu 2226,3 2242,4 2454,4 100,7% 16,1-212,0-8,6% el. energie - Vila 10,5 10,8 13,8 102,9% 0,3-3,0-21,7% vodné - Vila 8,7 8,9 9,6 102,3% 0,2-0,7-7,3% elektr.energie 883,0 924,0 1033,5 104,6% 41,0-109,5-10,6% vodné 85,0 85,8 81,9 100,9% 0,8 3,9 4,8% 502 Spotřeba energie 987,2 1029,5 1138,8 104,3% 42,3-109,3-9,6% opravy budov - Vila 11,0 11,4 23,6 103,6% 0,4-12,2-51,7% opravy budov 702,0 772,3 592,1 110,0% 70,3 180,2 30,4% opravy strojů 120,0 121,2 95,0 101,0% 1,2 26,2 27,6% opr.dopr.prostředků 22,0 22,7 14,8 103,2% 0,7 7,9 53,4% 511 Opravy 855,0 927,6 725,5 108,5% 72,6 202,1 27,9% cestovné 5,5 5,5 1,6 100,0% 0,0 3,9 243,8% reprezentace 5,0 0,0 0,0 0,0% -5,0 0,0 0,0% odpad 200,0 204,8 169,8 102,4% 4,8 35,0 20,6% software 120,0 122,4 100,5 102,0% 2,4 21,9 21,8% poplatky RP, TV 15,0 15,1 15,1 100,7% 0,1 0,0 0,0% poštovné 3,2 3,3 4,3 103,1% 0,1-1,0-23,3% telef.poplatky 32,0 32,1 35,3 100,3% 0,1-3,2-9,1% služby BOZP a PO 20,0 20,4 18,0 102,0% 0,4 2,4 13,3% služby ostatní 80,0 81,5 50,7 101,9% 1,5 30,8 60,7% služby pro klienty 15,0 14,9 5,1 99,3% -0,1 9,8 192,2% bank. poplatky 18,0 17,9 17,5 99,4% -0,1 0,4 2,3% 512,513,518 Ostatní služby 513,7 517,9 417,9 100,8% 4,2 100,0 23,9% pracovníci v soc. službách 870,0 892,1 804,4 102,5% 22,1 87,7 10,9% THP 1090,0 1098,2 1108,5 100,8% 8,2-10,3-0,9% manuální pracovníci 470,0 471,2 558,9 100,3% 1,2-87,7-15,7% OON 97,0 96,9 111,9 99,9% -0,1-15,0-13,4% služby zdravotnické 1538,0 1508,6 1420,0 98,1% -29,4 88,6 6,2% služby zdravotnické od VZP 660,0 658,7 647,5 99,8% -1,3 11,2 1,7% náhrady platu za nemoc 20,0 19,3 25,4 96,5% -0,7-6,1-24,0% náklady z dotace MPSV 2238,0 2238,0 2055,0 100,0% 0,0 183,0 8,9% 521 Mzdové náklady 6983,0 6983,0 6731,6 100,0% 0,0 251,4 3,7% SP organizace - celkem 1710,0 1720,2 1650,6 100,6% 10,2 69,6 4,2% ZP organizace - celkem 615,0 619,3 594,2 100,7% 4,3 25,1 4,2% 524 Zákonné soc.pojištění 2325,0 2339,5 2244,8 100,6% 14,5 94,7 4,2% zák. pojištění Kooperativa 29,0 28,1 27,6 96,9% -0,9 0,5 1,8% 4

5 příděl FKSP 66,8 68,9 66,2 103,1% 2,1 2,7 4,1% vzdělávání, semináře 40,0 41,6 25,3 104,0% 1,6 16,3 64,4% lek. prohlídky zaměstnanců 9,0 9,0 10,9 100,0% 0,0-1,9-17,4% silniční daň 0,0 6,5 0,0 nerozp. 6,5 6,5 0,0% správní poplatky 0,0 0,4 0,4 nerozp. 0,4 0,0 0,0% poplatek za neplnění OZP 0,0 67,4 54,2 nerozp. 67,4 13,2 24,4% ostatní 26,0 26,6 21,2 102,3% 0,6 5,4 25,5% DDHM 3-40 tis. Kč 650,0 654,0 455,6 100,6% 4,0 198,4 43,5% Ost.náklady 820,8 902,5 661,4 110,0% 81,7 241,1 36,5% odpisy - Vila 5,5 5,3 8,0 96,4% -0,2-2,7-33,8% odpisy nemovitého majetku 278,5 278,7 278,7 100,1% 0,2 0,0 0,0% odpisy movitého majetku 199,0 199,1 209,2 100,1% 0,1-10,1-4,8% 551 Odpisy 483,0 483,1 495,9 100,0% 0,1-12,8-2,6% Celkem 15194, , ,3 101,5% 231,5 555,2 3,7% Komentář k výrazným odchylkám proti rozpočtu (rozdíl > 5 %) ve výnosech a nákladech: přečerpání rozpočtu vyšší úhrada nákladů na potraviny ze sponzorských darů akce pro klienty SD přečerpání rozpočtu vyšší náklady na potraviny ze sponzorských darů akce pro klienty přečerpání rozpočtu vyšší náklady na opravy budov nutná výměna zábradlí Účet 2. Náklady energie a voda v tis. Kč. plán skutečnost skutečnost 2013 %čerp.rozpočtu rozd.skut.- plán rozdíl skut. - skut Rozdíl - 13 v % el. energie - Vila 10,5 10,8 13,8 102,9% 0,3-3,0-21,7% vodné - Vila 8,7 8,9 9,6 102,3% 0,2-0,7-7,3% elektr.energie 883,0 924,0 1033,5 104,6% 41,0-109,5-10,6% vodné 85,0 85,8 81,9 100,9% 0,8 3,9 4,8% 502 Spotřeba energie 987,2 1029,5 1138,8 104,3% 42,3-109,3-9,6% 3. Komentář výsledku hospodaření k Organizace vytvořila k zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,25 Kč v hlavní činnosti, 178 Kč ve vedlejší činnosti. Z opatrnosti před nejistým vývojem financování v následujících letech, organizace vytvořila tento zlepšený výsledek hospodaření, který bude následně rozdělen do finančních fondů organizace (rezervní fond, fond odměn). V budoucnosti ho tedy bude možné využít k dokrytí financování potřebných nákladů. 5

6 4. oblast krytí závazků a fondů Finanční krytí závazků a fondů k Příspěvková organizace Název účetní položky stav k (v Kč) finanční krytí (v Kč) kryto účtem č. osobní náklady (331, , 342) , ,43 241/0010; 261/0100 dodavatelé ( 321 ) , ,65 241/0010 fond odměn ( 411 ) , ,00 241/0010 fond rezervní ( 413 ) , ,46 241/0010 fond rezervní - dary ( 414 ) 6 018, ,70 241/0414 fond reprodukce majetku ( 416 ) , ,34 241/0016 ostatní závazky ( 378 ) , ,50 245/ ; 261/0100; 261/0200 Celkem , ,08 Poznámky : ostatní závazky ( 378 ) = poplatky, pozůstalosti na depozitním účtu, vratky úhrad a PP za 12/ vyplácené v 2015, hotovostní depozita klientů Komentář ke krytí závazků a fondů: Celkové osobní náklady ve výši Kč zahrnující výplaty zaměstnanců, odvody ZP, SP, důchodového spoření a záloh DPFO za období 12/ jsou finančně kryty pouze ve výši ,43 Kč. Úhrada platů, odvodů ZP, SP, důchodového spoření a záloh DPFO nečiní vlivem pozdější splatnosti problém, protože v den splatnosti jsou platy a odvody již kryty novými tržbami (úhrady od klientů, příspěvky na péči, příjmy od VZP atd.). 5. oblast finančního majetku - stav pokladny a bankovních účtů k : pokladna provozní ,- Kč pokladna depozitní klientů ,- Kč běžný účet ,58,- Kč depozitní účet ,50,- Kč FKSP účet 893,17,- Kč - rozdíl mezi bankovním a účetním stavem FKSP je nulový 412/ fond FKSP ,55,- Kč 243/ účet FKSP - 893,17,- Kč 335/0300 půjčky z FKSP ,- Kč příděl z mezd 12/ ,38,- Kč splátka půjčky z FKSP 12/ ,- Kč poplatky 12/ - 117,- Kč příspěvek na obědy 12/ ,- Kč rozdíl 0,- Kč 6

7 - stav cenin k činí 0,- Kč od jsou ceniny účtovány při nákupu přímo do spotřeby Podrozvaha: stav k vkladní knížky klientů ,90,- Kč 6. přijaté a vrácené dotace a příspěvky na provoz - přijaté a vrácené příspěvky na provoz od zřizovatele: r. leden ,- Kč duben ,- Kč červenec ,- Kč říjen ,- Kč prosinec ,- Kč celkem: ,- Kč -přijaté dotace na provoz z MPSV: r. duben červenec září prosinec celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7. investice - v roce nebyly investice realizovány 7

8 IV. Autoprovoz Fabia Transporter Malotraktor, záložní zdroj, 1H H07451 sekačky, křovinořez počet ujetých km km km spotřeba 423,25 l 308,56 l 300 l průměrná spotřeba 7,77 l 9,35 l Užití: nákupy pro domov i klienty, sociální šetření, kontakt se zřizovatelem, kontakt s peněžními ústavy (Komerční banka a Česká spořitelna), kontakt s úřady (Finanční úřad, zdravotní pojišťovny, OSSZ), různé akce Opravy a údržba vozidel: Fabia, Transporter - servisní a technické prohlídky, opravy provozních závad, přezutí pneu, přívěs Sacher - oprava V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem stav k v Kč stav k v Kč 018/ - DDNM ,50, ,50,- 021/ - Budovy ,20, ,20,- 022/- Stroje,přístroje ,56, ,56,- 028/- DDHM ,70, ,68,- 031/ - Pozemky , ,- Podrozvaha: 902 DDHM do 3 tis. Kč ,11, ,71,- VI. Tvorba a čerpání finančních fondů za rok Tvorba a čerpání fondu odměn fond odměn 411 stav k tvorba - příděl z HV 2013 stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8

9 Tvorba a čerpání fondu FKSP fond FKSP 412 stav k tvorba - zákonný příděl z mezd čerpání - příspěvek na obědy čerpání - odměny, jubilea čerpání - vitamínové balíčky stav k ,42 Kč ,13 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,55 Kč kontrola rozvahového okruhu FKSP: 243 účet FKSP 893,17 Kč 335/0300 půjčky z FKSP 6 000,00 Kč splátka půjčky z FKSP 12/ 2 000,00 Kč příděl z mezd za 12/ 7 671,38 Kč poplatky k ,00 Kč příspěvek na obědy 12/ ,00 Kč celkem: ,55 Kč Tvorba a čerpání rezervního fondu fond rezervní stav k tvorba - příděl z HV 2013 tvorba - sponzorské dary čerpání - sponzorské dary stav k ,08 Kč ,08 Kč 4 000,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč Tvorba a čerpání investičního fondu fond investiční 416 stav k tvorba - odpisy čerpání - odvod odpisů zřizovateli stav k ,92 Kč ,42 Kč ,00 Kč ,34 Kč VII. Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě naší interní směrnice č. 5 o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole. Aplikací této směrnice naše organizace realizuje příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF o finanční kontrole č. 416/2004 Sb. Na základě naší vnitřní řídící kontroly (předběžná, průběžná a následná kontrola příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní) nebyly v roce zjištěny žádné nedostatky nebo porušení platných právních předpisů. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 9/660/2003 a s ohledem na personální obsazení naší organizace nezřizuje organizace samostatný útvar interního auditu, v návaznosti na 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole je nyní funkce interního auditu organizace nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. 9

10 Je-li Domov důchodců Malá Čermná příjemcem dotace ze státního rozpočtu v částce 3 mil. Kč a výše, probíhá v měsíci únoru v organizaci audit. Výroky auditora jsou poté pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách organizace V roce nedosahovala dotace výše povinné k auditu. Organizace se snaží o co nejvyšší transparentnost při čerpání veřejných prostředků, jasné rozdělení kompetencí osob objednávajících zboží služby a materiál. Veškerý pohyb financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky. VIII. Dle nařízení ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků v souladu s usnesením 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. Inventarizace byla provedena ke dni inventurní komisí. Inventarizace byla zahájena dne a ukončena Způsob provedení inventury - fyzická a dokladová. Inventurní seznamy majetku a závazků byly podepsány členy inventarizační komise, odpovědnými pracovníky na jednotlivých úsecích a hmotně odpovědnými pracovníky. Skutečný stav podle inventury je shodný se stavem podle účetnictví. Nebyl zjištěn žádný rozdíl, proto nebyla uložena žádná opatření k odstranění nedostatků. IX. Dodatek k roční uzávěrce 1. Tvorba a čerpání jmění za rok jmění účetní jednotky 401 stav k čerpání - odpisy stav k Kontrola stálých aktiv proti jmění: ,32 Kč ,42 Kč ,90 Kč Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 031 Pozemky ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 021 Stavby ,20 Kč ,38 Kč ,82 Kč Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,56 Kč ,48 Kč ,08 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,68 Kč ,68 Kč 0,00 Kč CELKEM: ,94 Kč ,04 Kč ,90 Kč 2. Mezi účty 243 a 412 není rozdíl. Mezi účty 0xx a 401 není rozdíl. 3. Obsazení lůžek za r. činí 99,14 %. Hronov, Malá Čermná dne Mgr. Ondřej Pumr, ředitel domova důchodců 10

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014

Zpráva o činnosti. Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice. rok 2014 Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2014 Osnova zprávy o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice: I. Základní údaje o organizaci

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Domov důchodců Borohrádek. k 31.12.2008

Domov důchodců Borohrádek. k 31.12.2008 Domov důchodců Borohrádek Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace k 31.12.2008 Hloušková Šárka ekonom DD Mgr. Vašíček Jindřich ředitel DD Borohrádek Závazné ukazetelé pro rok 2008 : Provozní příspěvek

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou 503 51 příspěvková organizace Královéhradeckého kraje Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Organizace: Domov V Podzámčí Palackého 165 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015

Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4. 2015 Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 30. 4.

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E

Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E V ý r o č n í z p r á v a z a rok 2007 Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více