Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok 2014"

Transkript

1 Domov důchodců Malá Čermná IČ: Tel.: Malá Čermná 42, HRONOV DIČ: CZ Zpráva o činnosti Domova důchodců Malá Čermná za rok Domov důchodců Malá Čermná poskytuje sociální službu jako domov pro seniory dle 49 zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Posláním domova je dobře poskytovat sociální službu svým klientům. Cílovou skupinou, které poskytujeme sociální službu, jsou klienti, kteří mají sníženou soběstačnost, oslabení nebo ztrátu schopnosti zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, kterou nemůže poskytnout rodina nebo terénní služba. Cílem sociální služby pro uživatele-seniory je odborně a bezpečně poskytovat pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci spojenou s ubytováním v zařízení; takovou podporu, která umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, setkávat se svými blízkými a místní komunitou i mimo zařízení a využívat instituce poskytující služby veřejnosti. Principy, kterými se řídíme při poskytování služby a pomoci klientům, jsou: soulad se zákony a dobrými mravy; zachování lidské důstojnosti klientů; důsledné zajištění dodržování lidských práv a základních svobod osob; aktivní pomoc, podpora, motivace a rozvoj samostatnosti; služba v zájmu osob, služba co nejvíce zaměřená individuálně, co nejvíce založená na dohodě, v prostředí co nejvíce soukromém a neuniformovaném ve standardní kvalitě a s kvalifikovanými a profesionálními pracovníky. Domov poskytuje dle 35 odst. 4 zákona jako fakultativní další činnosti, dle 36 zajišťuje uživatelům služby zdravotní péči formou zvláštní ambulantní péče a postupuje v souladu s ustanovením 88 a 89 zákona. Domov důchodců Malá Čermná celoročně v nepřetržitém 24 hodinovém provozu zajišťuje poskytování sociální služby pobytovou formou, tj. poskytnutí ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích, poskytnutí stravy včetně diabetické, úklid, praní prádla, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V domově je 1x týdně (nebo dle potřeby) ordinace praktického lékaře, dále je zajištěna fyzioterapie a rehabilitace. V domově je téměř bezbariérové prostředí. Přímo v domově jsou také poskytovány komunální služby - do zařízení dochází kadeřnice, holička a pedikérka. Klienti mají možnost využívat volně přístupný internet, další volnočasové a zájmové aktivity dle zájmu a přání, arteterapii, ergoterapii apod. Konkrétněji poskytujeme službu cílové skupině seniorů ve věku od 55 let. Průměrný věk klientů v r. byl 80,7 let. Zařízení může vzhledem ke své kapacitě a rozvrstvení pokojů poskytovat službu širokému spektru klientů. Službu zajišťuje celkem 30 zaměstnanců. V přímém kontaktu s klientem, tj. pracovníky vykonávající v sociálních službách odbornou činnost (sestry, fyzioterapeut, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovník), službu zajišťuje 17 zaměstnanců. Služba je zajišťována zaměstnanci ve stálém pracovním poměru; jednorázové, nebo některé specializované práce jsou realizovány na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, další služby a práce jsou zajišťovány subdodavatelsky. Sociální služby poskytuje naše organizace kontinuálně od vzniku původního ústavu v roce 1972 v různých formách a pod různými zřizovateli. Od jsme samostatná příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Vzhledem k charakteru služby a cílové skupině uživatelů předpokládáme pokračování služby i v dalších letech. Služba vykazuje dlouhodobě naplněnost celkové kapacity kolem 98% (v r. 99,14 %). Vzhledem k demografickému vývoji, 1

2 prodlužující se délce lidského života a počtu čekatelů na službu je i do budoucna reálný předpoklad využití a naplnění naší služby. Naplněnost naší služby zajišťujeme také zapojením do komunitního plánování. Služba poskytovaná Domovem důchodců Malá Čermná je stabilizovaná jak v oblasti kapacity domova, tak v oblasti personálního zabezpečení služby. Rozvojový plán služby počítá s udržením zmíněných parametrů. S vývojem a se zvyšováním parametrů počítá v oblasti zkvalitňování a modernizování prostorových, přístrojových kapacit domova a jeho celkové vybavenosti. Oproti údajům plánovaným v rámci žádosti o dotaci nedošlo k podstatným změnám a odchylkám, dotace byla čerpána v souladu se žádostí bez přesunů mezi položkami nákladů. Dalšími zdroji financování byl příspěvek od zřizovatele, příjmy od zdravotních pojišťoven a vlastní zdroje (úhrady za pobyt a stravu, úhrady za péči). I. Plnění úkolů v oblasti činnosti organizace Organizace Domov důchodců Malá Čermná plní úkoly v oblasti hlavní činnosti organizace definované v její zřizovací listině v plném rozsahu, v souladu s touto listinou, jakož i se směrnicí č. 7 Rady Královéhradeckého kraje, jakož i v souladu s platnými úpravami v oblasti sociální. II. Plnění úkolů v personální oblasti 1. Struktura a počty zaměstnanců ke dni Specifický ukazatel průměrný přepočtený limit zaměstnanců 30 přepočtené fyzické THP 5,0 5 všeobecné sestry, fyzioterapeut 7,1 7 pracovníci v sociálních službách 7,6 11 sociální pracovníci 1,0 1 dělnické profese 8,4 8 celkem: *29,1 32 *Z důvodu náhrad dočasně neschopných zaměstnanců zaměstnanci mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) došlo k nenaplnění tohoto specifického ukazatele. 2. Přírůstky zaměstnanců k činí 6. Úbytky ke stejnému datu činí 2. 2

3 3. Průměrné platové třídy, průměrné platy za 1-12/ v tis. Kč Skutečnost Techn. jednotka Sledované období Minulé období Rozdíl 3-4 % Fyzický stav zaměstnanců k FO ,34% Přepočtený stav zaměstnanců FO 29,1 27,6 1,5 5,43% Platová třída 6,5 6,6-0,1-1,52% Platový stupeň 10,8 10,4 0,4 3,85% Tarifní plat Kč ,86% Příplatky ostatní Kč ,65% Odměny Kč ,28% Osobní příplatek Kč ,43% Hrubá mzda Kč ,35% nemocnosti % 5,1 1,5 3,6 249,66% Přesčasové práce hod. 457,75 446, ,63% zdy bez dohod celkem tis. Kč ,02% Dohody tis. Kč ,39% Mzdové náklady celkem tis. Kč ,73% III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Účet 1. výnosy a náklady v tis. Kč plán plnění skutečnost 2013 %plnění plánu rozdíl skut.-plán rozdíl skut. - skut rozdíl k 13 v % obědy zaměstnanci 157,0 160,3 141,3 102,1% 3,3 19,0 13,4% úhrady klientů - strava 2350,0 2403,8 2383,5 102,3% 53,8 20,3 0,9% úhrady klientů - pobyt 2550,0 2606,0 2579,9 102,2% 56,0 26,1 1,0% příspěvek na péči 4010,0 4145,7 4013,7 103,4% 135,7 132,0 3,3% zdrav.výkony od VZP 660,0 658,7 647,5 99,8% -1,3 11,2 1,7% obědy cizí 70,0 72,4 58,9 103,4% 2,4 13,5 22,9% 602 Tržby z prodeje služeb 9797, ,9 9824,8 102,6% 249,9 222,1 2,3% nájemné Vila 40,0 40,9 62,6 102,3% 0,9-21,7-34,7% čerpání sponz.darů 10,0 10,8 10,5 108,0% 0,8 0,3 2,9% ostatní 0,0 0,0 2,1 nerozp. 0,0-2,1-100,0% bonusy 0,0 0,0 22,5 nerozp. 0,0-22,5-100,0% úroky BÚ 0,0 0,0 0,2 nerozp. 0,0-0,2-100,0% ostatní výnosy 50,0 51,7 97,9 103,4% 1,7-46,2-47,2% příspěvek ÚSC 3109,0 3109,0 2933,0 100,0% 0,0 176,0 6,0% dotace MPSV 2238,0 2238,0 2055,0 100,0% 0,0 183,0 8,9% příspěvky a dotace 5347,0 5347,0 4988,0 100,0% 0,0 359,0 7,2% CELKEM 15194, , ,7 101,7% 251,6 534,9 3,6% 3

4 Účet plán skutečnost skutečnost 2013 %čerp.rozpočtu rozd.skut.- plán rozdíl skut. - skut. 13 Rozdíl - 13 v % všeob. materiál - Vila 4,3 4,3 7,4 100,0% 0,0-3,1-41,9% pohonné hmoty 36,0 36,8 33,5 102,2% 0,8 3,3 9,9% DDHM do 3 tis. Kč 42,0 44,0 175,3 104,8% 2,0-131,3-74,9% prádlo, oděv, obuv 0,0 0,0 27,3 nerozp. 0,0-27,3 0,0% OP 47,0 47,7 38,7 101,5% 0,7 9,0 23,3% spotřeba potravin 1655,0 1654,3 1601,6 100,0% -0,7 52,7 3,3% spotř. potravin čerp.sd 10,0 10,8 10,5 108,0% 0,8 0,3 2,9% cenový rozdíl 0,0 0,0 0,0 nerozp. 0,0 0,0 0,0% kancelářské potřeby 12,0 12,4 16,8 103,3% 0,4-4,4-26,2% čistící prostředky 130,0 135,1 144,4 103,9% 5,1-9,3-6,4% všeobecný materiál 170,0 177,9 213,9 104,6% 7,9-36,0-16,8% náhradní díly na opravy 40,0 39,4 79,1 98,5% -0,6-39,7-50,2% zdravotnický materiál 80,0 79,7 105,9 99,6% -0,3-26,2-24,7% 501 Spotřeba materiálu 2226,3 2242,4 2454,4 100,7% 16,1-212,0-8,6% el. energie - Vila 10,5 10,8 13,8 102,9% 0,3-3,0-21,7% vodné - Vila 8,7 8,9 9,6 102,3% 0,2-0,7-7,3% elektr.energie 883,0 924,0 1033,5 104,6% 41,0-109,5-10,6% vodné 85,0 85,8 81,9 100,9% 0,8 3,9 4,8% 502 Spotřeba energie 987,2 1029,5 1138,8 104,3% 42,3-109,3-9,6% opravy budov - Vila 11,0 11,4 23,6 103,6% 0,4-12,2-51,7% opravy budov 702,0 772,3 592,1 110,0% 70,3 180,2 30,4% opravy strojů 120,0 121,2 95,0 101,0% 1,2 26,2 27,6% opr.dopr.prostředků 22,0 22,7 14,8 103,2% 0,7 7,9 53,4% 511 Opravy 855,0 927,6 725,5 108,5% 72,6 202,1 27,9% cestovné 5,5 5,5 1,6 100,0% 0,0 3,9 243,8% reprezentace 5,0 0,0 0,0 0,0% -5,0 0,0 0,0% odpad 200,0 204,8 169,8 102,4% 4,8 35,0 20,6% software 120,0 122,4 100,5 102,0% 2,4 21,9 21,8% poplatky RP, TV 15,0 15,1 15,1 100,7% 0,1 0,0 0,0% poštovné 3,2 3,3 4,3 103,1% 0,1-1,0-23,3% telef.poplatky 32,0 32,1 35,3 100,3% 0,1-3,2-9,1% služby BOZP a PO 20,0 20,4 18,0 102,0% 0,4 2,4 13,3% služby ostatní 80,0 81,5 50,7 101,9% 1,5 30,8 60,7% služby pro klienty 15,0 14,9 5,1 99,3% -0,1 9,8 192,2% bank. poplatky 18,0 17,9 17,5 99,4% -0,1 0,4 2,3% 512,513,518 Ostatní služby 513,7 517,9 417,9 100,8% 4,2 100,0 23,9% pracovníci v soc. službách 870,0 892,1 804,4 102,5% 22,1 87,7 10,9% THP 1090,0 1098,2 1108,5 100,8% 8,2-10,3-0,9% manuální pracovníci 470,0 471,2 558,9 100,3% 1,2-87,7-15,7% OON 97,0 96,9 111,9 99,9% -0,1-15,0-13,4% služby zdravotnické 1538,0 1508,6 1420,0 98,1% -29,4 88,6 6,2% služby zdravotnické od VZP 660,0 658,7 647,5 99,8% -1,3 11,2 1,7% náhrady platu za nemoc 20,0 19,3 25,4 96,5% -0,7-6,1-24,0% náklady z dotace MPSV 2238,0 2238,0 2055,0 100,0% 0,0 183,0 8,9% 521 Mzdové náklady 6983,0 6983,0 6731,6 100,0% 0,0 251,4 3,7% SP organizace - celkem 1710,0 1720,2 1650,6 100,6% 10,2 69,6 4,2% ZP organizace - celkem 615,0 619,3 594,2 100,7% 4,3 25,1 4,2% 524 Zákonné soc.pojištění 2325,0 2339,5 2244,8 100,6% 14,5 94,7 4,2% zák. pojištění Kooperativa 29,0 28,1 27,6 96,9% -0,9 0,5 1,8% 4

5 příděl FKSP 66,8 68,9 66,2 103,1% 2,1 2,7 4,1% vzdělávání, semináře 40,0 41,6 25,3 104,0% 1,6 16,3 64,4% lek. prohlídky zaměstnanců 9,0 9,0 10,9 100,0% 0,0-1,9-17,4% silniční daň 0,0 6,5 0,0 nerozp. 6,5 6,5 0,0% správní poplatky 0,0 0,4 0,4 nerozp. 0,4 0,0 0,0% poplatek za neplnění OZP 0,0 67,4 54,2 nerozp. 67,4 13,2 24,4% ostatní 26,0 26,6 21,2 102,3% 0,6 5,4 25,5% DDHM 3-40 tis. Kč 650,0 654,0 455,6 100,6% 4,0 198,4 43,5% Ost.náklady 820,8 902,5 661,4 110,0% 81,7 241,1 36,5% odpisy - Vila 5,5 5,3 8,0 96,4% -0,2-2,7-33,8% odpisy nemovitého majetku 278,5 278,7 278,7 100,1% 0,2 0,0 0,0% odpisy movitého majetku 199,0 199,1 209,2 100,1% 0,1-10,1-4,8% 551 Odpisy 483,0 483,1 495,9 100,0% 0,1-12,8-2,6% Celkem 15194, , ,3 101,5% 231,5 555,2 3,7% Komentář k výrazným odchylkám proti rozpočtu (rozdíl > 5 %) ve výnosech a nákladech: přečerpání rozpočtu vyšší úhrada nákladů na potraviny ze sponzorských darů akce pro klienty SD přečerpání rozpočtu vyšší náklady na potraviny ze sponzorských darů akce pro klienty přečerpání rozpočtu vyšší náklady na opravy budov nutná výměna zábradlí Účet 2. Náklady energie a voda v tis. Kč. plán skutečnost skutečnost 2013 %čerp.rozpočtu rozd.skut.- plán rozdíl skut. - skut Rozdíl - 13 v % el. energie - Vila 10,5 10,8 13,8 102,9% 0,3-3,0-21,7% vodné - Vila 8,7 8,9 9,6 102,3% 0,2-0,7-7,3% elektr.energie 883,0 924,0 1033,5 104,6% 41,0-109,5-10,6% vodné 85,0 85,8 81,9 100,9% 0,8 3,9 4,8% 502 Spotřeba energie 987,2 1029,5 1138,8 104,3% 42,3-109,3-9,6% 3. Komentář výsledku hospodaření k Organizace vytvořila k zlepšený výsledek hospodaření ve výši ,25 Kč v hlavní činnosti, 178 Kč ve vedlejší činnosti. Z opatrnosti před nejistým vývojem financování v následujících letech, organizace vytvořila tento zlepšený výsledek hospodaření, který bude následně rozdělen do finančních fondů organizace (rezervní fond, fond odměn). V budoucnosti ho tedy bude možné využít k dokrytí financování potřebných nákladů. 5

6 4. oblast krytí závazků a fondů Finanční krytí závazků a fondů k Příspěvková organizace Název účetní položky stav k (v Kč) finanční krytí (v Kč) kryto účtem č. osobní náklady (331, , 342) , ,43 241/0010; 261/0100 dodavatelé ( 321 ) , ,65 241/0010 fond odměn ( 411 ) , ,00 241/0010 fond rezervní ( 413 ) , ,46 241/0010 fond rezervní - dary ( 414 ) 6 018, ,70 241/0414 fond reprodukce majetku ( 416 ) , ,34 241/0016 ostatní závazky ( 378 ) , ,50 245/ ; 261/0100; 261/0200 Celkem , ,08 Poznámky : ostatní závazky ( 378 ) = poplatky, pozůstalosti na depozitním účtu, vratky úhrad a PP za 12/ vyplácené v 2015, hotovostní depozita klientů Komentář ke krytí závazků a fondů: Celkové osobní náklady ve výši Kč zahrnující výplaty zaměstnanců, odvody ZP, SP, důchodového spoření a záloh DPFO za období 12/ jsou finančně kryty pouze ve výši ,43 Kč. Úhrada platů, odvodů ZP, SP, důchodového spoření a záloh DPFO nečiní vlivem pozdější splatnosti problém, protože v den splatnosti jsou platy a odvody již kryty novými tržbami (úhrady od klientů, příspěvky na péči, příjmy od VZP atd.). 5. oblast finančního majetku - stav pokladny a bankovních účtů k : pokladna provozní ,- Kč pokladna depozitní klientů ,- Kč běžný účet ,58,- Kč depozitní účet ,50,- Kč FKSP účet 893,17,- Kč - rozdíl mezi bankovním a účetním stavem FKSP je nulový 412/ fond FKSP ,55,- Kč 243/ účet FKSP - 893,17,- Kč 335/0300 půjčky z FKSP ,- Kč příděl z mezd 12/ ,38,- Kč splátka půjčky z FKSP 12/ ,- Kč poplatky 12/ - 117,- Kč příspěvek na obědy 12/ ,- Kč rozdíl 0,- Kč 6

7 - stav cenin k činí 0,- Kč od jsou ceniny účtovány při nákupu přímo do spotřeby Podrozvaha: stav k vkladní knížky klientů ,90,- Kč 6. přijaté a vrácené dotace a příspěvky na provoz - přijaté a vrácené příspěvky na provoz od zřizovatele: r. leden ,- Kč duben ,- Kč červenec ,- Kč říjen ,- Kč prosinec ,- Kč celkem: ,- Kč -přijaté dotace na provoz z MPSV: r. duben červenec září prosinec celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč 7. investice - v roce nebyly investice realizovány 7

8 IV. Autoprovoz Fabia Transporter Malotraktor, záložní zdroj, 1H H07451 sekačky, křovinořez počet ujetých km km km spotřeba 423,25 l 308,56 l 300 l průměrná spotřeba 7,77 l 9,35 l Užití: nákupy pro domov i klienty, sociální šetření, kontakt se zřizovatelem, kontakt s peněžními ústavy (Komerční banka a Česká spořitelna), kontakt s úřady (Finanční úřad, zdravotní pojišťovny, OSSZ), různé akce Opravy a údržba vozidel: Fabia, Transporter - servisní a technické prohlídky, opravy provozních závad, přezutí pneu, přívěs Sacher - oprava V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem stav k v Kč stav k v Kč 018/ - DDNM ,50, ,50,- 021/ - Budovy ,20, ,20,- 022/- Stroje,přístroje ,56, ,56,- 028/- DDHM ,70, ,68,- 031/ - Pozemky , ,- Podrozvaha: 902 DDHM do 3 tis. Kč ,11, ,71,- VI. Tvorba a čerpání finančních fondů za rok Tvorba a čerpání fondu odměn fond odměn 411 stav k tvorba - příděl z HV 2013 stav k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8

9 Tvorba a čerpání fondu FKSP fond FKSP 412 stav k tvorba - zákonný příděl z mezd čerpání - příspěvek na obědy čerpání - odměny, jubilea čerpání - vitamínové balíčky stav k ,42 Kč ,13 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,55 Kč kontrola rozvahového okruhu FKSP: 243 účet FKSP 893,17 Kč 335/0300 půjčky z FKSP 6 000,00 Kč splátka půjčky z FKSP 12/ 2 000,00 Kč příděl z mezd za 12/ 7 671,38 Kč poplatky k ,00 Kč příspěvek na obědy 12/ ,00 Kč celkem: ,55 Kč Tvorba a čerpání rezervního fondu fond rezervní stav k tvorba - příděl z HV 2013 tvorba - sponzorské dary čerpání - sponzorské dary stav k ,08 Kč ,08 Kč 4 000,00 Kč ,00 Kč ,16 Kč Tvorba a čerpání investičního fondu fond investiční 416 stav k tvorba - odpisy čerpání - odvod odpisů zřizovateli stav k ,92 Kč ,42 Kč ,00 Kč ,34 Kč VII. Finanční kontrolu v naší organizaci provádíme na základě naší interní směrnice č. 5 o vnitřním kontrolním systému a finanční kontrole. Aplikací této směrnice naše organizace realizuje příslušná ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MF o finanční kontrole č. 416/2004 Sb. Na základě naší vnitřní řídící kontroly (předběžná, průběžná a následná kontrola příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní) nebyly v roce zjištěny žádné nedostatky nebo porušení platných právních předpisů. Na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 9/660/2003 a s ohledem na personální obsazení naší organizace nezřizuje organizace samostatný útvar interního auditu, v návaznosti na 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole je nyní funkce interního auditu organizace nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. 9

10 Je-li Domov důchodců Malá Čermná příjemcem dotace ze státního rozpočtu v částce 3 mil. Kč a výše, probíhá v měsíci únoru v organizaci audit. Výroky auditora jsou poté pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách organizace V roce nedosahovala dotace výše povinné k auditu. Organizace se snaží o co nejvyšší transparentnost při čerpání veřejných prostředků, jasné rozdělení kompetencí osob objednávajících zboží služby a materiál. Veškerý pohyb financí je řádně evidován a kontrolován příslušnými určenými pracovníky. VIII. Dle nařízení ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků v souladu s usnesením 29 a 30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví. Inventarizace byla provedena ke dni inventurní komisí. Inventarizace byla zahájena dne a ukončena Způsob provedení inventury - fyzická a dokladová. Inventurní seznamy majetku a závazků byly podepsány členy inventarizační komise, odpovědnými pracovníky na jednotlivých úsecích a hmotně odpovědnými pracovníky. Skutečný stav podle inventury je shodný se stavem podle účetnictví. Nebyl zjištěn žádný rozdíl, proto nebyla uložena žádná opatření k odstranění nedostatků. IX. Dodatek k roční uzávěrce 1. Tvorba a čerpání jmění za rok jmění účetní jednotky 401 stav k čerpání - odpisy stav k Kontrola stálých aktiv proti jmění: ,32 Kč ,42 Kč ,90 Kč Brutto Korekce Netto Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,50 Kč ,50 Kč 0,00 Kč 031 Pozemky ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 021 Stavby ,20 Kč ,38 Kč ,82 Kč Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,56 Kč ,48 Kč ,08 Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,68 Kč ,68 Kč 0,00 Kč CELKEM: ,94 Kč ,04 Kč ,90 Kč 2. Mezi účty 243 a 412 není rozdíl. Mezi účty 0xx a 401 není rozdíl. 3. Obsazení lůžek za r. činí 99,14 %. Hronov, Malá Čermná dne Mgr. Ondřej Pumr, ředitel domova důchodců 10

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí. Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí. Finanční záležitosti Domova seniorů Hranice MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 28. 4. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 24.2.2016 Projednáno školskou radou dne:25.2 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú.

Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Korporace Ústav nezávislé žurnalistiky, z.ú. Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu Obsah přílohy Podle 29 a 3 vyhlášky č. 54/22 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Použité obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky od těchto metod 3. Výše a povaha

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 Obsah: 1. Úvod 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace 3. Hlavní finanční ukazatele 4. Investiční

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Mateřská škola Hrubčice. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 75021501 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Mateřská škola Hrubčice Účetní jednotka

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více