VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ"

Transkript

1 VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Sídlo a tradice školy Moravská Třebová je třináctitisícové město v krásném předhůří Českomoravské vrchoviny, v jednom z nejčistších regionů naší republiky. Leží na silničním tahu Hradec Králové Olomouc, asi 20 km od České Třebové. Je dobře dosažitelná jak autobusovou, tak vlakovou dopravou. Tradice školy sahá až do roku 1935, kdy zde bylo rozhodnutím vlády ČSR zřízeno Státní vojenské reformované gymnázium. Po skončení druhé světové války v tradici pokračovala Vojenská škola a později Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova. V roce 1996 byla zřízena Střední technická škola Ministerstva obrany, která od roku 1997 nese čestný název Škola Československé obce legionářské. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO umožňuje mladým lidem získat úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru TECHNICKÉ LYCEUM M a současně je připravuje pro další studium na Univerzitě obrany v Brně. Formy studia Obsah studia, úroveň pedagogického sboru, moderní vybavení učeben a studijní podmínky jsou předpokladem úspěšného průběhu studia a jeho dokončení. Absolventi VSŠ a VOŠ MO najdou uplatnění ve všech typech studia na Univerzitě obrany a ve všech složkách armády. Po splnění závazku se uplatní v civilních institucích a firmách. Žákem VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové se může stát každý občan ČR, který splní podmínky k přijetí. Ve školním roce 2007/2008 otvírá VSŠ a VOŠ MO tyto formy studia: 1. denní čtyřleté studium 2. tříleté vyšší odborné studium 3. jazykové kurzy AJ 4. kurzy výpočetní techniky (ECDL) Denní čtyřleté studium, obor TECHNICKÉ LYCEUM M Je určeno pro absolventy 9. tříd základních škol (po ukončení povinné školní docházky) a je ukončeno maturitní zkouškou. Podmínky k přijetí Ke studiu na VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové lze přijmout uchazeče, který splňuje následující podmínky: občan České republiky, občanská bezúhonnost, přihláška ke studiu, úspěšné složení přijímacích zkoušek z českého a cizího jazyka, matematiky, tělesné zdatnosti 77

2 VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ a psychodiagnostických testů, úspěšné ukončení povinné školní docházky, dobrá tělesná zdatnost a velmi dobrý zdravotní stav, který musí být posouzen ve spádové vojenské nemocnici (odesílá oddělení náboru příslušného krajského vojenského velitelství). Obsah výuky Povinné předměty: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská nauka, tělesná výchova, matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis, výpočetní technika, deskriptivní geometrie, technické kreslení, průmyslové výtvarnictví, management, řidičské oprávnění skupiny B. Volitelné předměty: další cizí jazyk německý, ruský, francouzský, semináře z matematiky a fyziky. Nepovinné předměty: konverzace z ruštiny a francouzštiny, semináře z českého jazyka. Zájmové akce: exkurze k vojenským útvarům, plavecký a lyžařský výcvik, putovní tábory, taneční a letní vojenské soustředění. Přijímací řízení Proběhlo ve dnech dubna 2007, náhradní termín byl 2. května 2007, denně od 7.30 do hodin. Termín pro školní rok 2008/2009 bude oznámen na internetových stránkách a při dnech otevřených dveří školy v závěru letošního roku. Vzory přijímacích zkoušek a bodové hodnocení přijímacího řízení najdete na Dny otevřených dveří: a od 8.00 do hodin Vybavení areálu školy Škola disponuje vlastním Posádkovým domem armády, kinosálem, knihovnou, audiovizuálním střediskem s rozvodem na internáty, dvěma tělocvičnami, fotbalovým hřištěm, posilovnou, saunou, tenisovým kurtem a dalšími asfaltovými plochami na míčové hry. Žáci čtyřletého studia pobírají kapesné ve výši 300 až 500 Kč měsíčně dle dosažených studijních výsledků. 78

3 HRADNÍ STRÁŽ Z HISTORIE Vznik Československé republiky dne 28. října 1918 byl počátečním impulzem pro vznik jednotky určené ke střežení sídla prezidenta na Pražském hradě. V roce 1919 byla zřízena Kancelář prezidenta republiky, jejíž nedílnou součástí bylo vojenské oddělení. Členem tohoto oddělení byl i velitel Hradu, do jehož působnosti patřilo řízení Hradní stráže. Složení Hradní stráže v letech 1918 až 1920 nelze přesně stanovit, ale jisté je, že v prvním období po vzniku republiky střežila Pražský hrad i Obec sokolská z Hradčan. Později ji vystřídali legionáři, kteří bojovali za první světové války na straně Dohody v Rusku, Itálii a Francii. Teprve v roce 1922 vznikl dokument Organizace a funkce hradní stráže podepsaný prezidentem republiky. V dokumentu, kterým se později řídila Hradní stráž, byly zpracovány hlavní ceremoniální akty, vypracované na žádost prezidenta republiky dr. J. Guthem- -Jarkovským. V roce 1929 dal tehdejší ministr národní obrany souhlas k tomu, že jen ve strážní službě v Praze, Lánech a Topoľčiankách budou používány legionářské uniformy (francouzské, italské a ruské). Hradní stráž vykonávala službu do 29. června Po tomto datu část úkolů ostrahy Pražského hradu a Lán převzalo vládní vojsko, které vzniklo v červenci 1939, konkrétně pak 1. prapor vládního vojska. Nebyla to však ostraha celého areálu Pražského hradu, ale jen jeho velice malé části, neboť velkou část střežila německá vojska, jimž byl 1. prapor podřízen. V květnu 1945 došlo ke zrušení vládního vojska a ostrahu Pražského hradu a prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše na krátký čas převzali příslušníci jeho ochrany z Velké Británie. HRADNÍ STRÁŽ Zlomovým se stal 15. prosinec 1952, kdy Hradní stráž přestala být součástí armády. Stala se součástí Ministerstva vnitra Vnitřní stráže (VS) jako 14. zvláštní prapor s úkolem střežit objekt Pražského hradu. V padesátých a šedesátých letech prochází útvar mnoha změnami, mění se množství střežených objektů a na jeho příslušníky jsou kladeny vysoké nároky při zabezpečování ostrahy některých objektů (např. Ministerstvo národní bezpečnosti Wintrova, Úřad předsednictva vlády, Státní plánovací komise a další). Významným mezníkem bylo v roce 1960 přestěhování celého praporu Hradní stráže do nových kasáren v Loretánské ulici (bývalý Martinický palác, posléze i vojenská nemocnice). V roce 1962 byl prapor vyčleněn ze sestavy 1. motomechanizované brigády jako 7. zvláštní prapor Vnitřní stráže Ministerstva vnitra. Dnem 1. března 1970 byla zřízena Hradní stráž ČSSR. Přílohu rozkazu o jejím zřízení tvořil Statut Hradní stráže ČSSR, kde byly přesně specifikovány 79

4 HRADNÍ STRÁŽ 80 úkoly, které na ni kladla V. správa Sboru národní bezpečnosti. Tento stav trval až do konce měsíce ledna NEDÁVNÁ DOBA MINULÁ A SOUČASNOST Dne 31. ledna 1990 byl přijat ve Federálním shromáždění ČSSR zákon č. 20/1990 Sb., jehož nejpodstatnější změnou bylo vyčlenění Hradní stráže z vojsk Ministerstva vnitra, její začlenění do Československé lidové armády a předání do podřízenosti náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta ČSSR. Rok 1990 však přinesl i další významnou změnu, týkající se vnějšího vzhledu této ozbrojené složky její příslušníci byli vybaveni stejnokroji od návrháře kostýmů Theodora Pištěka. Čestné jednotky a Fanfárový orchestr Hradní stráže tak získaly nové důstojné uniformy, které již skutečně reprezentují službu u prezidenta republiky. U útvaru Hradní stráže byla zřízena i motocyklová jednotka. Po vzniku samostatné České republiky (1. ledna 1993) byly zákonem č. 114/93 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, dopracovány právní otázky týkající se Hradní stráže. Hradní stráž navázala spolupráci s obdobnými jednotkami v Evropě s Republikánskou gardou ve Francii, s Královskou gardou ve Španělsku a ve Velké Británii. K 1. červenci se uskutečnila reorganizace jednotek Hradní stráže na dva strážní prapory, rotu zabezpečení a hudbu Hradní stráže. Dále došlo k redislokaci jednotek z Dobré Vody a z Lán. Příslušníci Hradní stráže využívají prostory kasáren Loretánská, Uršulinky a v Čínské ulici. Od 22. prosince 2004 jsou jednotky plně profesionální. Podle zákona č. 219/1999 Sb. hlavním úkolem Hradní stráže je: provádět vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečovat jeho obranu a provádět vnější ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů; organizovat a zajišťovat vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta. Hradní stráž dále plní úkoly, které pro prezidenta republiky vyplývají z Ústavy ČR a dalších zákonů, zejména při: jmenování předsedy a dalších členů vlády, jmenování předsedy, místopředsedů a soudců Ústavního soudu, jmenování guvernéra, viceguvernérů a dalších členů Bankovní rady České národní banky, jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu, jmenování soudců, jmenování předsedy a členů prezidia Komise pro cenné papíry, jmenování rektorů vysokých škol, jmenování a povyšování generálů, jmenování předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů. Hradní stráž zajišťuje ostrahu Pražského hradu a zámku Lány, který prezident republiky využívá pro regeneraci a odpočinek. Mimo to Hradní stráž zabezpečuje přijímání návštěv státních představitelů, vedoucích diplomatických misí, přestavitelů jmenovaných či volených parlamentů, předsedů vlád, ministrů zahraničních věcí, přestavitelů Evropské unie, Evropské komise, NATO apod. prezidentem republiky.

5 VOJENSKÁ POLICIE Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. V čele Vojenské policie je náčelník Vojenská policie, který je přímo podřízen ministryni obrany ČR. Organizační struktura Vojenské policie Velitelství VP Olomouc Velitelství ochranné služby VP Praha Hlavní velitelství VP Praha Velitelství VP Stará Boleslav Útvar speciálních operací VP Praha Velitelství VP Tábor jednotky Vojenské policie vyslané do zahraničí s jednotkami ozbrojených sil České republiky nebo k výkonu služby v mnohonárodních ozbrojených silách Vnitřně se Vojenská policie (VP) člení na dvě základní odborné složky: službu odhalování a dokumentace trestné činnosti, dopravní, pořádkovou a ochrannou službu. Její součástí jsou specializovaná pracoviště, která odpovídají za odborné úseky činnosti např. pracoviště kriminalistické techniky a expertiz; analyticko- -informační pracoviště; automatizace řízení; pracoviště pro výběr, výchovu a vzdělávání vojenských policistů; logistické zabezpečení. Zároveň se neustále prohlubuje součinnost VP se specializovanými službami Policie ČR, zejména Službou kriminální policie a vyšetřování. Účast Vojenské policie v zahraničních misích V roce 2006 působila VP zejména v misi na území Iráku, kromě toho byli její příslušníci nasazeni také do mise KFOR na území bývalé Jugoslávie a do mise na území Afghánistánu. V Iráku působil po celý rok kontingent VP v sestavě mnohonárodní divize Jihovýchod. Jeho hlavním úkolem byl výcvik příslušníků irácké policie v Basrah Training Center, kde příslušníci VP působili v mnohonárodním instruktorském sboru a v mnohonárodní skupině speciální policejní přípravy. Kromě toho organizoval kontingent i další výcvikové kurzy, kde se připravovali iráčtí instruktoři výcviku. Z hodnocení jednotlivých misí vyplynulo, že příslušníci VP byli vždy řádně připraveni a úkoly, které před ně byly v mezinárodních misích postaveny, splnili vždy velmi dobrým způsobem. Nasazení sil VP v roce 2006 v misích představovalo téměř 7 % z celkového počtu vojenských policistů. V letošním roce pokračuje vysílání vojenských policistů do mírových operací v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. MODERNÍ VÝZBROJ A TECHNIKA VP VYSTAVENÉ V EXPOZICI Pistole GLOCK 17 9x19 policejní zásahová verze Zbraň určená jako výzbroj Vojenské policie při provádění speciálních operací, s požadavkem na bezproblémovou funkčnost ve ztížených podmínkách a prostředích. Stručná takticko-technická data: Ráže 9 mm Luger (9x19), kapacita zásobníku 17/33, hlaveň s hexagonálním vývrtem, délka zbraně 186 mm, výška zbraně 138 mm, šířka 30 mm, délka hlavně 114 mm, hmotnost 625 g, hmotnost s plným zásobníkem 827 g, náboj 9x19 (9 mm Luger), palebný průměr 50 nábojů. 81

6 VOJENSKÁ POLICIE 82 Samopal Heckler&Koch MP5 A5 Zbraň určená jako výzbroj Vojenské policie při provádění speciálních operací s požadavkem na bezproblémovou funkčnost ve ztížených podmínkách a prostředích, spolehlivost a přesnost střelby s velkou ničivou účinností. Stručná takticko-technická data: Ráže 9 mm, kapacita zásobníku 30 nábojů, celková délka s pažbou 692 mm, se zasunutou pažbou 533 mm, délka hlavně 225 mm, hlaveň má šest drážek a pravotočivý vývrt, hmotnost zbraně bez zásobníku 2,93 kg, hmotnost prázdného zásobníku 170 g, kadence 800 ran za minutu, úsťová rychlost 395 m/s, palebný průměr 60 nábojů; maximální dostřel 2300 m. Land Rover Defender Vozidlo s vysokou průchodností a pohyblivostí terénem i zastavenou oblastí určené k zabezpečení policejní činnosti hlídek Vojenské policie. Motor 2.5 Diesel 110 Tdi Typ vznětový s přeplňováním Uspořádání R5 Rozvod OHC Počet ventilů 8v Vstřikování paliva přímé vstřikování common rail Objem motoru (ccm) 2495 Kompresní poměr 19,3 : 1 Max. výkon (kw/ot./min.) 83/4000 Max. kroutící moment (Nm/ot./min.) 265/1800 Výkony Max. rychlost (km/h) 130 Spotřeba (l/100 km) Městský provoz 11,9 Mimoměstský provoz 8,8 Objem nádrže (l) 80 Hmotnost a zatížení Provozní hmotnost (kg) 1815 Max. zatížení na přední nápravu (kg) 1200 Max. zatížení na zadní nápravu (kg) 1850 Celková hmotnost (kg) 3050 BMW 650 GS Motocykl určený pro zabezpečení policejní činnosti při ochraně vojsk vyvedených na cvičení ve výcvikových prostorech, při doprovodu určených osob, kolon techniky a materiálu. Motor 650 GS Druh konstrukce vodou chlazený čtyřtaktní motor s jedním válcem, dva nahoře umístěné vačkové hřídele, mazání suché klikové skříně 100 mm x 83 mm Vrtání x zdvih Zdvihový objem motoru 652 cm 3 Kompresní poměr 11,5:1 Úprava paliva elektronické vstřikování sací trubkou Systém řízení motoru BMW řízení motoru, dvojité zapalování Jmenovitý výkon 37 kw (50 k) při 6500/min Max. točivý moment 60 Nm při 4800/min

7 VOJENSKÁ POLICIE Výkony Max. rychlost (km/h) cca 170 km/h Spotřeba (l/100km) při 90 km/h 3,2 l při 120 km/h 4,3 l Druh paliva benzin bezolovnatý, min. okt. č. 91 (ROZ) Hmotnost, rozměry a zatížení Hmotnost prázdného vozidla, připraveno k jízdě Plně natankováno 1) 192 kg Suchá váha 2) 175,4 kg Celková přípustná hmotnost 380 kg Užitečná nosnost (u sériové výbavy) 187 kg Využitelný obsah nádrže 17,3 l z toho rezerva cca 4,5 l Pneumatiky, brzdy Kola drátová nebo paprsková Rozměr ráfků vpředu 2,50 x 19 Rozměr ráfků vzadu 3,00 x 17 Pneumatiky vpředu 100/90 S 19 Pneumatiky vzadu 130/80 S 17 Brzdy vpředu jednokotoučová, Ø 300 mm, dvojnásobné písty plovoucí sedlo Brzdy vzadu jednokotoučová, Ø 240 mm, jeden píst plovoucí sedlo ABS zvláštní vybavení BMW Motorrad ABS, odpojitelný Land Rover Discovery 3 Vozidlo s vysokou průchodností a pohyblivostí terénem i zastavenou oblastí určené k zabezpečení policejní činnosti hlídek Vojenské policie. Motor 2,7 HSE Typ: vznětový přeplňovaný Uspořádání V6 Rozvod OHC Počet ventilů 24 Vstřikování paliva common rail Objem motoru (ccm) 2720 Kompresní poměr 18:1 Max. výkon (Ps/kW/ot./min.) 190/140/4000 Max. kroutící moment (Nm/ot./min.) 440/1900 Výkony Zrychlení (s); (manuál/automat) 11,5/12,8 Max. rychlost (km/h) 180 Spotřeba (l/100km) Městský provoz (manuál/automat) 11,5/13,2 Mimoměstský provoz (manuál/automat) 8,2/8,7 Kombinovaný provoz (manuál/automat) 9,4/10,4 Hmotnost a zatížení Provozní hmotnost (kg) (automat) Největší technicky přípustná hmotnost na přední nápravu (kg) 1450/1450 Největší technicky přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg) 1840/1875 Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 3180/3230 Provoz v terénu Stoupavost (při provoz. hmot. dle ES) 35 kont./45 projetí Maximální boční náklon 35 Nájezdový úhel vozidla 37,2 Úhel odjezdu 29,6 Úhel zlomu 27,9 Hloubka brodění v off road režimu (mm) 700 min. světlá výška v off road režimu (mm) 240 max. zkřížení náprav (mm) 600 Volkswagen TRANSPORTER Vozidlo určené pro plnění úkolů v souvislosti s prací výjezdové skupiny služby odhalování a dokumentace trestné činnosti. Motor 2,5TDI Typ: vznětový přeplňovaný Uspořádání V5 Rozvod OHV Počet ventilů 8 Vstřikování paliva Pumpe-dise Objem motoru (ccm) 2461 Kompresní poměr 19,5:1 Max.výkon (kw/ot./min.) 75/3500 Max. kroutící moment (Nm/ot./min.) 250/

8 VOJENSKÁ POLICIE Výkon Zrychlení (s) 16,5 Max. rychlost (km/h) 157 Spotřeba (l/100km) Městský provoz 9,9 Mimoměstský provoz 6,8 Kombinovaný provoz 7,9 Hmotnost a zatížení Pohotovostní hmotnost s řidičem (kg) 1685 Největší technicky přípustná hmotnost na přední nápravu (kg) 1430 Největší technicky přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg) 1410 Největší technicky přípustná hmotnost (kg) 2680 Výška nákladového prostoru mm Skříň nezávislá klimatizace nezávislé topení Kabina osádky manuální klimatizace nezávislé topení Přeprava 2 osoby a 2 psi Ford Ranger Vozidlo s vysokou průchodností a pohyblivostí terénem i zastavenou oblastí určené k zabezpečení policejní činnosti hlídek Vojenské policie. Motor 2.5 TD Převodovka 5 st. Manual 4x4 Maximální rychlost (km/h) 145 Spotřeba paliva (l/100km komb.) 10,5 Max. výkon (kw/k/ot/min) 80/109/ Ford Connect Speciální vozidlo pro přepravu psů v klimatizovaných kotcích pro zabezpečení preventivní činnosti VP. Motor 1,8 TDDi Duratorq Výkon 75 k Točivý moment 175 Nm Užitečná/celková hmotnost 825/2260 kg Vnější rozměry Celková délka 4525 mm Celková šířka včetně zpětných zrcátek 2044 mm Celková výška (nezatížený vůz) 1981 mm Výška ložné plochy (nezatížený vůz) 601 mm Vnitřní rozměry: Délka ložné plochy (po záda opěradel předních sedadel) 1986 mm Maximální délka ložné plochy (sedadlo spolujezdce překlopené) 2714 mm Maximální šířka nákladového prostoru 1492 mm Šířka ložné plochy mezi podběhy kol 1226 mm Max. kroutící moment (Nm/ot/min) 266/2000 Pohotovostní hmotnost (kg) 1740 Užitečná hmotnost (kg) 1085 Celková hmotnost (kg) 2825 Nebrzděný/brzděný přívěs (kg) 500/2200 Celková délka (mm) 4998 Celková šířka (mm) 1750 Celková výška (mm) 1750 Rozvor (mm) 3000 Ložná délka (mm) 1530 Ložná šířka (mm) 1535 Ložná výška (mm) 405

9 VOJENSKÁ POLICIE BMW 1150 RT Motocykl určený pro pro zabezpečení policejní činnosti při doprovodu určených osob, kolon techniky a materiálu. Motor 4taktní dvouválec, boxer Objem 1130 ccm Výkon 70 kw/95 PS při 7250 ot/min Točivý moment 100 Nm/5500 ot/min Délka 2230 mm Výška 1485 mm Hmotnost 279 kg Rychlost 202 km/h Objem [cm 3 ] 1390 Největší výkon při otáčkách/min [kw/min1] 59/5000 Největší točivý moment při ot./min [Nm] 132/3800 Palivo Natural 95 (91) Výkony Zrychlení (s) 13,1 Max. rychlost (km/h) 175 Spotřeba (l/100km) Městský provoz 8,7 Mimoměstský provoz 5,4 Kombinovaný provoz 6,6 Hmotnost a zatížení Celková hmotnost [kg] 1610 Provozní hmotnost [kg] Užitečné zatížení [kg] Dovolené zatížení střechy [kg] 75 Motor 1,9TDI Označení motoru a výkon 1,9 TDI PD 77kW 5st. mech. Vznětový přeplňovaný, s nastavit. geometrií lopatek turbodmychadla, OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Objem [cm 3 ] 1896 Největší výkon při otáčkách/min [kw/min1] 77/4000 Největší točivý moment při ot./min [Nm] 250/1900 Palivo nafta Plnění přímé vysokotlaké vstřikování paliva Výkony Zrychlení (s) 11,8 Max. rychlost (km/h) 192 Spotřeba (l/100km) Městský provoz 6,3 Mimoměstský provoz 4,1 Kombinovaný provoz 4,9 Hmotnost a zatížení Celková hmotnost [kg] 1970 Provozní hmotnost [kg] Užitečné zatížení [kg] Dovolené zatížení střechy [kg] 75 Škoda Fabia Vozidlo určené pro standardní plnění úkolů policejních hlídek Vojenské policie. Motor 1,4 16V Označení motoru a výkon 1,4 16V 59 kw Kapalinou chlazený zážehový čtyřválec uložený napříč před přední nápravou. Splňuje emisní předpis EU IV. Počet válců 4 Škoda Octavia Vozidlo určené pro plnění standardních úkolů policejních hlídek VP. Vozidlo je možno vybavit dalšími prostředky, podporujícími činnost příslušníků VP. 85

10 SPOLEČNÉ SÍLY 86 Vznikly dne 1. prosince 2003 sloučením pozemních, vzdušných a specializovaných sil. Při reorganizaci k 30. červnu 2005 byly ve struktuře společných sil zrušeny specializované síly. Společné síly zajišťují vytváření, přípravu, rotace a rozpouštění úkolových uskupení určených pro řešení taktických nebo operačně-taktických úkolů na území ČR i mimo ně a k plnění dalších, zákony stanovených úkolů na teritoriu ČR. Společné síly tvoří Velitelství společných sil, svazky a útvary pozemních sil, svazky, útvary a zařízení vzdušných sil, svazky a útvary podpůrného kompletu zabezpečujícího všechny druhy sil. Dislokace hlavních útvarů společných sil Liberec atec Stará Boleslav PRAHA Opava Pardubice áslav Jince Olomouc Hranice Strakonice Legenda: brn brigáda rychlého nasazení mpr mechanizovaný prapor vmpr výsadkový mechanizovaný prapor mb mechanizovaná brigáda tpr tankový prapor db dělostřelecká brigáda smdo smíšený dělostřelecký oddíl pzpr průzkumný prapor ztl základna taktického letectva zl základna letectva zvrl základna vrtulníkového letectva zdl základna dopravního letectva bvřpz brigáda velení, řízení a průzkumu Organizační struktura společných sil POZEMNÍ SÍLY plrb protiletadlová raketová brigáda blogp brigáda logistické podpory záspr zásobovací prapor propr prapor oprav žzb ženijní záchranná brigáda žpr ženijní prapor zpr záchranný prapor spojpr spojovací prapor stř C/P středisko CIMIC/PSYOPS zabpr zabezpečovací prapor preb prapor elektronického boje brchbo brigáda radiační, chemické a biologické ochrany PS a EB pasivní systémy a elektronický boj 102. pzpr Prostějov 13. db Jince 7. mb Hranice 4. brn Žatec 31. brchbo Liberec 131. smdo Pardubice 132. smdo Jince 71. mpr Hranice 72. mpr Přáslavice 73. tpr Přáslavice 41. mpr Žatec 42. mpr Tábor 43. vmpr Chrudim 53. centrum PS a EB Opava SPOLEČNÉ SÍLY VZDUŠNÉ SÍLY 21. ztl Čáslav 22. zl Náměšť n./o. 23. zvrl Přerov 24. zdl Praha-Kbely 26.bVŘPz St. Boleslav Správa letiště Pardubice 25. plrb Strakonice 101. spojpr Lipník n./b. 14. blogp Pardubice 141. záspr Pardubice 142. propr Klatovy 103. stř C/P Lipník n./b. PODPŮRNÝ KOMPLET 15. žzb Bechyně 151. žpr Bechyně 152. zpr Kutná Hora 153. zpr J. Hradec 154. zpr Rakovník 155. zpr Bučovice 156. zpr Olomouc 157. zpr Hlučín 104. zabpr Olomouc

11 SPOLEČNÉ SÍLY PŮSOBENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SPOLEČNÝCH SIL V ZAHRANIČNÍCH MISÍCH V ROCE 2006 Operace JOINT ENTERPRISE na území Kosova 7. kontingent KFOR byl složen převážně z příslušníků 43. výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim a na území Kosova působil v počtu 494 osob od července 2005 do ledna Velitelem kontingentu byl plk. Ing. Aleš Vodehnal. 8. kontingent KFOR se skládal převážně z příslušníků 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu Pardubice a na území Kosova působil v počtu 490 osob od ledna 2006 do července Velitelem kontingentu byl plk. Ing. Miroslav Hlaváč. 9. kontingent KFOR tvořili převážně příslušníci 71. mechanizovaného praporu Hranice a na území Kosova působil od července 2006 do ledna 2007 v počtu 449 osob. Velitelem kontingentu byl pplk. Ing. Pavel Lipka. Operace Evropské unie ALTHEA na území Bosny a Hercegoviny 2. kontingent EUFOR byl postaven z příslušníků 15. ženijní záchranné brigády Bechyně a na území BaH působil v počtu 73 osob od června 2005 do ledna Velitelem kontingentu byl pplk. Ing. Pavel Hurt. 3. kontingent EUFOR byl složen z příslušníků 142. praporu oprav Klatovy a na území BaH působil v počtu 65 osob od ledna 2006 do června Velitelem kontingentu byl pplk. Ing. Pavel Jelínek. 4. kontingent EUFOR se skládal z příslušníků 72. mechanizovaného praporu Přáslavice a na území BaH působil v počtu 65 osob od června 2006 do prosince Velitelem kontingentu byl pplk. Ing. Vojtěch Prýgl. 5. kontingent EUFOR je složen z příslušníků 15. ženijní záchranné brigády Bechyně a na území BaH působí v počtu 52 osob od prosince Velitelem kontingentu je mjr. Mgr. Otto Klos. Mise ISAF na území Afghánistánu (Provinční rekonstrukční tým PRT) 2. kontingent PRT byl postaven z příslušníků 102. průzkumného praporu Prostějov a na území Afghánistánu působil v počtu 41 osob od září 2005 do března Velitelem kontingentu byl pplk. Ing. Radek Černý. 3. kontingent PRT se skládal z příslušníků 102. průzkumného praporu Prostějov a na území Afghánistánu působil v počtu 83 osob od března 2006 do září Velitelem kontingentu byl pplk. Ing. Tibor Budík. 4. kontingent PRT tvořili příslušníci 102. průzkumného praporu Prostějov a 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. Na území Afghánistánu působil v počtu 82 osob od září 2006 do března Velitelem kontingentu byl pplk. Ing. Peter Salák. Mise ISAF na území Afghánistánu (Odřad EOD a skupina METEO KAIA) 4. kontingent KAIA byl složen z příslušníků 15. ženijní záchranné brigády Bechyně a na kábulském letišti působil v počtu 17 osob od září 2005 do března Velitelem kontingentu byl mjr. Ing. Bořek Valíček. 5. kontingent KAIA byl postaven z příslušníků 15. ženijní záchranné brigády Bechyně a na kábulském letišti působil v počtu 18 osob od března 2006 do září Velitelem kontingentu byl mjr. Ing. Zdeněk Hejpetr. 6. kontingent KAIA tvořili příslušníci 15. ženijní záchranné brigády Bechyně a na kábulském letišti působil v počtu 18 osob od září 2006 do března Velitelem kontingentu byl kpt. Ing. Martin Kolář. Mise MNF (I) a NTM (I) na území Iráku Výstavbu strážní čety pro kontingent Vojenské policie zabezpečovali v roce 2006 příslušníci 73. tankového praporu Přáslavice. Uskutečnily se čtyři rotace po 20 osobách. Od prosince 2006 do dubna 2007 působil na území Iráku 1. kontingent AČR MNF-I v počtu 87

12 VELITELSTVÍ SPOLEČNÝCH SIL 99 osob. Kontingent byl převážně postaven z příslušníků 13. dělostřelecké brigády Jince. Velitelem byl mjr. Ing. Jan Marša, PhD. VELITELSTVÍ SPOLEČNÝCH SIL Zabezpečuje plánování a řízení výstavby, přípravu, výcvik a vyčleňování podřízených sil a prostředků do úkolových uskupení k zajištění politicko-vojenských ambicí ČR a plnění z toho vyplývajících úkolů. Je členěno jako společné velitelství se stacionárním umístěním, jednotlivé sekce a odbory jsou společnými prvky pro všechny podřízené síly. Velitelství společných sil s podřízenými svazky a útvary je schopno zejména: plánovat a řídit výstavbu a přípravu společných sil; řídit vytváření, přípravu a předání stanovených úkolových uskupení do podřízenosti operačního velitele AČR a jejich opětovné převzetí; zabezpečit řízení sil a prostředků vyčleněných do systému NATINADS, působících v rámci národního pohotovostního systému a vyčleněných k zabezpečení letecké záchranné služby a letecké přepravy osob i materiálu. POZEMNÍ SÍLY Jsou určeny k vedení obranné a útočné bojové činnosti, k ochraně komunikací, objektů a prostorů mimo oblast přímé bojové činnosti, monitorování situace v přiděleném prostoru, k udržování klidu a pořádku a ochraně civilního obyvatelstva při mírových a jiných nestandardních operacích mimo území státu, k posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů na území ČR a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR. Dále jsou určeny pro plnění úkolů prevence a reakce na krizové situace v národním a aliančním rozsahu. Jejich organizace umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami pozemních sil, samostatně nebo v sestavě aliančního uskupení na území ČR i mimo ně. Dislokace pozemních sil Velitel společných sil Legenda: J-1 odbor personalistiky J-2 zpravodajský odbor J-3 sekce operační a bojové přípravy J-4 sekce podpory J-5 odbor plánování J-6 odbor komunikačních a informačních systémů OZab odbor zabezpečení J-8 ekonomický odbor 4. brn atec Zástupce velitele ZV velitel pozemních sil ZV velitel vzdušných sil Podpůrný komplet Náčelník štábu Štáb Inspektorát Osobní štáb PRAHA 13. db Jince Olomouc 7. mb Hranice 102. pzpr 88 Pozemní síly Vzdušné síly J-1 J-2 J-3 ZNŠ J-4 J-5 J-6 Ozab J-8

13 POZEMNÍ SÍLY Účast v zahraničních misích Příslušníci pozemních sil tvořili základ jednotek působících v zahraničních operacích v letech 1992 až Jednalo se zejména o působení v misích UNPROFOR, UNCRO, IFOR, SFOR, SFOR II a KFOR na území bývalé Jugoslávie. Dále se pak v roce 2001 zúčastnili mírové operace ESSENTIAL HARVEST na území Makedonie. Část příslušníků pozemních sil se podílela na výstavbě kontingentů Vojenské policie působících v letech 2003 a 2004 v misi IZ SFOR na území Iráku. V současné době plní příslušníci pozemních sil úkoly v misi KFOR na území Kosova, ISAF na území Afghanistánu, ALTHEA EU na území Bosny a Hercegoviny a MNF-I na území Iráku. 4. brigáda rychlého nasazení Je svazkem pozemních sil určeným k plnění celého spektra jejich hlavních úkolů na území ČR i mimo ně. Na bázi 4. brn bylo vytvořeno brigádní úkolové uskupení, jehož jednotky byly k 31. prosinci 2006 připraveny a prověřeny k operačnímu použití. Tím byl splněn úkol stanovený politicko-vojenskými ambicemi ČR a stvrzeno tak dosažení počátečních operačních schopností OS ČR. Brigáda je tvořena výsadkovým mechanizovaným praporem a dvěma mechanizovanými prapory tzv. lehkého typu. Hlavní druhy techniky a jejich takticko-technická data: Bojové vozidlo pěchoty (BVP-2) - bojová obsluha 3+7 osob - hmotnost 14,5 t - maximální rychlost 65 km/h - jízdní dosah 600 km - výzbroj 1x 30mm kanon 1x 7,62mm kulomet Protitankový raketový komplet 9K dálka střelby 70 až 2500 m - střední rychlost střely 173 m/s - průbojnost pancíře 230 mm Granátomet AGS-17 - hmotnost s podstavcem 31 kg - ráže 30 mm - účinný dostřel 1700 m - rychlost střelby 50 až 100 ran/min 82mm minomet vz ráže 82 mm - maximální dálka střelby 3500 m - minimální dostřel 80 m - hmotnost 60 kg 7. mechanizovaná brigáda Je svazkem pozemních sil určeným k plnění všech jejich hlavních úkolů na území ČR i mimo ně. Na bázi 7. mb je všestranně připravováno a prověřováno brigádní úkolové uskupení tak, aby k 31. prosinci 2007 dosáhlo plné připravenosti. Brigáda je tvořena tankovým praporem vybaveným modernizovanými T-72 M4CZ a dvěma mechanizovanými prapory tzv. těžkého typu vyzbrojenými bojovými vozidly pěchoty BVP-2. 89

14 POZEMNÍ SÍLY Hlavní druhy techniky a jejich takticko-technická data: BVP-2 T-72M4 CZ - osádka 3 osoby - hmotnost 48 t - maximální rychlost na silnici 60 km/h v terénu 42 km/h - rychlost střelby kanonu 8 ran/min - max. dálka střelby ve dne 5000 m v noci 4000 m 120mm minomet - obsluha 1+3 osoby - maximální dálka střelby 8036 m - minimální dálka střelby 250 m - rychlost střelby 10 až 12 ran/min 13. dělostřelecká brigáda Dělostřelectvo je základním prostředkem pozemních sil k ničení protivníka na zemi. Činnost dělostřelectva a minometných jednotek je nedílnou součástí vševojskového boje a je jedním z předpokladů k dosažení úspěchu v boji. Úkoly dělostřelectva pozemních sil: boj s dělostřelectvem nepřítele; poskytování přímé a všeobecné palebné podpory bojovým silám palebným ničením nepřítele, vedením neletálních paleb s demonstračním, psychologickým nebo jiným účinkem omezujícím činnost nepřítele a použitím speciální munice k zadýmování nebo osvětlení (zapálení, oslepení); vedení průzkumu v pásmu činnosti a předání jeho výsledků k dalšímu využití. Použití dělostřelecké brigády: podporovat brigádní uskupení v operaci mimo článek 5 WS hodnotou až smíšeného dělostřeleckého oddílu bez rotace; podporovat divizní uskupení v operaci podle článku 5 WS hodnotou dělostřelecké brigády včetně mobilizačně vytvářeného 133. smíšeného dělostřeleckého oddílu a 134. raketometného oddílu. Hlavními součástmi mírové organizační struktury 13. dělostřelecké brigády jsou dva smíšené dělostřelecké oddíly vyzbrojené samohybnými kanonovými houfnicemi a raketomety. Z průzkumných a pozorovacích prostředků mají ve výbavě komplety Sněžka a systémy LOS. Oddíly jsou dislokovány v posádkách Jince a Pardubice. Organizační struktura a výzbroj brigády zabezpečuje její pružné a variantní použití při vytváření účelových uskupení pozemních sil. Rozvoj dělostřelectva do roku 2020 a dále bude zaměřen na zavedení dělostřeleckého vyhledávacího a střeleckého radiolokátoru ARTHUR a zavádění přesné munice, na obměnu průzkumných prostředků dělostřelectva na pásových podvozcích, na modernizaci průzkumných prostředků typu LOS a SNĚŽKA nebo jejich nahrazení, modernizaci nebo nahrazení meteostanice SONDA, nákup nových palebných prostředků pro minometné baterie mechanizovaných praporů, modernizaci a zapojení systému řízení palby ASPRO do programu ASCA a nákup nových topografických prostředků pro potřeby dělostřeleckých jednotek. 90 Hlavní druhy techniky a jejich takticko-technická data: Průzkumný a pozorovací komplet Sněžka výška senzorů v bojové poloze 14,25 m doba vztyčení / sklopení manipulátoru polohy 120 s doba uvedení z pochodové do bojové polohy 360 s doba uvedení z bojové do pochodové polohy 240 s

15 POZEMNÍ SÍLY bojová hmotnost 29 t obsluha 5 osob max. dostřel 20 km kadence 4 r/min příprava k palbě do 2 min Raketomet 122mm RM vz. 70 GRAD bojová hmotnost 5,5 t obsluha 4 osoby max. dostřel 20 km příprava k palbě 2,5 min max. rychlost po silnici 55 km/h max. rychlost v terénu 20 km/h maximální rychlost při plavání 7 km/h detekce cílů pomocí radiolokátoru 27 km detekce cílů denní přehledovou kamerou 5 km detekce cílů denní zaměřovací kamerou 10 km detekce cílů IČ kamerou - úzké zorné pole 9 km dosah laserového dálkoměru 20 km fonické spojení na vzdálenost do 20 km přenos dat do systému řízení palby na vzdálenost do14 km obsluha 4 osoby bojová hmotnost kompletu 17,4 t Lehký průzkumný a pozorovací systém LOS max. výška senzorů 4,3 m výška v pochodové poloze 2,1 m detekce cílů denní kamerou 10 km detekce cílů IČ kamerou 6 km dosah laserového dálkoměru 15 km vzdálenost datového přenosu 20 km bojová hmotnost kompletu 11,5 t max. rychlost na silnici 65 km/h max. rychlost v terénu 35 km/h maximální jízdní dosah 300 km rozsah náměru senzor. hlavy 40 rozsah odměru senzor. hlavy 200 osádka 4 osoby Základní subsystémy: podvozek DP-90, senzorická hlava, manipulátor polohy, taktický počítač, spojovací prostředky, integrované pracoviště operátora, zdrojová soustava, souprava pro vedení náhradního průzkumu, terminál řidiče/velitele, pomocné subsystémy Samohybná kanonová houfnice 152mm ShKH DANA vz průzkumný prapor Je útvarem určeným k vedení bojového, hloubkového a vzdušného průzkumu, včetně provádění úderných akcí, monitorování situace v přiděleném prostoru, vyhledávání a ničení průzkumných a diverzních jednotek a teroristických uskupení, popř. k posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů a plnění úkolů ve prospěch Policie ČR. Zabezpečuje vyčlenění stanovených sil a prostředků průzkumu ve 91

16 POZEMNÍ SÍLY 92 prospěch vytvářených brigádních úkolových uskupení. Jednotky průzkumného praporu jsou předurčeny k získávání informací o protivníkovi, terénu a počasí z prostoru vedení bojové činnosti, potřebných pro rozhodování velitelů na všech stupních velení. Průzkumný prapor je vyzbrojen bojovými průzkumnými vozidly (BPzV) na pásovém podvozku, která jsou určena k vedení bojového průzkumu s využitím pozemních radiolokátorů, a bezpilotními průzkumnými prostředky SOJKA III TV/TVM, které umožňují vedení vzdušného průzkumu pozemních cílů do hloubky zpravodajské zodpovědnosti brigádního úkolového uskupení. Další používanou technikou průzkumného praporu jsou osobní terénní automobily, těžké a střední nákladní terénní automobily. Hlavní druhy techniky a jejich takticko-technická data: Bojové průzkumné vozidlo SVATAVA (BPzV) je pásové vozidlo určené k vedení bojového průzkumu na taktickém stupni. Vybavení vozidla umožňuje jízdu a střelbu ve dne i v noci a poskytuje osádce ochranu proti účinku pěchotních zbraní a střepinám. Osádka vozidla je tvořena 6 osobami a jeho jízdní dosah je 600 až 750 km. K plnění úkolů průzkumu je vybaveno pozorovacími, zaměřovacími, průzkumnými, navigačními a spojovacími prostředky. Výzbroj bojového průzkumného vozidla tvoří kanon 2A28 ráže 73 mm, spřažený kulomet PKT ráže 7,62 mm, protitanková řízená střela 9M 14M MAL- JUTKA, disponuje dvojnásobným palebným průměrem oproti BVP-1, ze kterého konstrukčně vychází. Vozidlo je vybaveno zařízením na ochranu osádky a vnitřního vybavení před účinky ZHN, zdvojeným zadýmovacím zařízením, které umožňuje maskování dýmovými clonami. Vodní překážky může překonávat plaváním a vzhledem k palebnému průměru, který má k dispozici, může být v případě potřeby využíváno taktéž jako bojové vozidlo. Komplet bezpilotního prostředku Sojka III TV/TVM zabezpečuje vedení vzdušného fotografického, optoelektronického a infračerveného průzkumu bezpilotními letouny Sojka III TV/TVM s možností předávání obrazových informací v reálném čase. K plnění těchto úkolů jsou letouny jednotlivých typů vybaveny TV kamerou, fotografickou kamerou nebo infračerveným řádkovým skenerem. Komplet bezpilotního prostředku je tvořen 4 bezpilotními letouny Sojka III TV/TVM a 4 vozidly: řídící stanoviště, startovací zařízení, transportní a dílenský kontejner, dohledávací vozidlo. Parametry letounu Sojka III TV Sojka III TVM maximální rychlost letu 180 km/h 200 km/h maximální dostup 2000 m 2000 m taktický dolet 60 km 60 km Bezpilotní letouny Sojka III TV/TVM mohou provádět následující úkoly: průzkum os přesunů vlastních jednotek, zjišťování přesunů a prostorů rozmístění jednotek protivníka, průzkum zájmových prostorů, upřesnění zjištěných objektů protivníka, průzkum ploch pro přistání vrtulníků a vzdušných výsadků, vyhodnocování provedených úderů.

17 VZDUŠNÉ SÍLY Jejich hlavním úkolem je zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru ČR, který vzdušné síly zajišťují v rámci NATINADS a v případě potřeby prostředky národního posilového systému protivzdušné obrany ČR. Kromě výše zmíněných skutečností plní vzdušné síly nezastupitelnou úlohu při podpoře pozemních sil, zabezpečení mobility vojsk, možnosti provedení rychlého manévru a zabezpečení úkolů přepravy. V mírových podmínkách se vzdušné síly stanovenými silami a prostředky dále podílejí na plnění úkolů, vyplývajících z přijatých zákonů a meziresortních dohod. Místa dislokace 26. bvřpz 24. zdl SL 233. Vrl VeSpS 21. ztl Hlavní úkoly: Plnit úkoly NATINADS, zabezpečit výcvik pilotů na letounech L-159 ALCA a JAS 39 Gripen, podílet se na reformě OS ČR, v souladu s DPQ 2002 a FG 2002 zajistit plnění úkolů výstavby a přípravy prvků základny vyčleňovaných a předurčených pro NATO. Zajistit plnění úkolů profesionalizace, v souladu s úkoly reformy OS ČR a Střednědobým plánem vytvořit podmínky pro úspěšnou realizaci projektů modernizace výzbroje, techniky a infrastruktury. Rozvíjet komunikaci s veřejností, v oblasti komunikačních a informačních systémů zajistit integraci do KIS NATO. Zabezpečit letový provoz, RTZ a komunikačních prostředků a infrastruktury dle standardu NATO, plnit úkoly výstavby 21. ztl dle plánu a zabezpečení materiálem a službami. Hlavní druhy techniky: Letouny L-159 ALCA a JAS 39 Gripen. 25. plrb 23. zvrl 22. zl 21. základna taktického letectva Je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil Armády České republiky a od 12. března 1999 je začleněna do integrovaného systému protivzdušné obrany NATO NATINADS. 93

18 VZDUŠNÉ SÍLY 22. základna letectva 23. základna vrtulníkového letectva Hlavní úkoly: Pokračovat v plnění cílů výstavby sil (Force Goals) předsunutých leteckých návodčích (Forward Air Controller FAC) a zvyšovat klíčové operační schopnosti v souladu s NATO Task List. Pokračovat ve zvyšování úrovně vycvičenosti roje CSAR (Combat Search and Rescue pátrání a záchrana v boji). Pokračovat ve výcviku létajícího personálu na letounech L-39ZA Albatros. Zajistit prostředky pro ochranu vzdušného prostoru ČR a důležitých objektů v národní odpovědnosti po aktivaci Pohotovostního systému. Monitoring vzdušného prostoru v zakázané zóně a její těsné blízkosti v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Základna má statut neveřejného mezinárodního letiště se smíšeným provozem a je určena k přímé podpoře a zabezpečení bojové činnosti jednotek AČR. Hlavní úkoly: Palebná podpora, vysazování průzkumných skupin, přeprava osob a materiálu, vzdušný průzkum, CASEVAC, MEDEVAC, SAR (= LPZS), HEMZ (= LZS), CSAR, zabezpečení velení a spojení. 94 Hlavní druh techniky: Letoun L-39ZA Albatros je dvoumístný podzvukový proudový letoun, který je v omezené míře schopen plnit bojové úkoly při útoku na pozemní a nízkoletící vzdušné cíle. Je vybaven kanonovou a raketovou výzbrojí. Hlavní druhy techniky: Mi-24 bitevní víceúčelový vrtulník určený k ničení pozemních cílů a přepravě až 8 osob nebo 1500 kg nákladu. Maximální rychlost 335 km/h, vzletová hmotnost kg a max. dolet 495 km. Výzbroj: kulomet 9A-624 (ráže 12,7 mm), PTŘS Šturm (NRS 57 a 122 mm), letecké pumy ( kg), kontejnerová výzbroj (UPK , GUV-9A). Mi-17 dopravní střední víceúčelový vrtulník, určený pro přepravu až 24 osob nebo 4000 kg v nákladové kabině nebo 3000 kg v podvěsu. Maximální rychlost 250 km/h, vzletová hmotnost kg a max. dolet 495 km. W3A Sokol dopravní víceúčelový vrtulník, určený pro transport až 12 osob nebo 2100 kg v nákladové kabině nebo 2100 kg v podvěsu. Maximální rychlost 260 km/h, vzletová hmotnost 6400 kg a max. dolet 745 km. Mi-171Š střední dopravní vrtulník je určen ke zvýšení akceschopnosti pozemních jednotek. Maximální rychlost 250 km/h, vzletová hmotnost kg a max. dolet 495 km.

19 VZDUŠNÉ SÍLY 24. základna dopravního letectva 25. protiletadlová raketová brigáda Je určena k provádění letecké přepravy dopravními letouny a vrtulníky na území České republiky a do zahraničí. Je určena k plnění úkolů obrany vzdušného prostoru České republiky a protivzdušné obrany operačních uskupení AČR. Brigáda je schopna účinně působit za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci, včetně podmínek elektronického boje. Hlavní úkoly: přeprava osob a materiálu ve prospěch Armády České republiky, přeprava jednotek do zahraničních misí, podíl na humanitární přepravě osob a materiální pomoci do a z postižených oblastí, přeprava ústavních a státních představitelů a představitelů resortu MO a Armády České republiky, letecká přeprava orgánů pro transplantaci pro IKEM a transplantační a chirurgické centrum Brno, sekundární lety Letecké záchranné služby, speciální lety podle rozhodnutí vlády a ministra obrany. Hlavní druhy techniky: Letouny Tu-154, Airbus A-319 CJ, CL 601, Jak-40, An-26, L-410, vrtulníky Mi-8, Mi-17a W3A Sokol. Hlavní úkoly brigády: podílí se na protivzdušné obraně České republiky a zabezpečení suverenity jejího vzdušného prostoru; plní závazky vyplývající ze zařazení jednotek brigády do integrovaného systému protivzdušné obrany NATO. Bojová příprava brigády je zaměřena na výcvik a sladěnost štábů a jednotek vyčleněných do integrovaného systému protivzdušné obrany NATO (NATINADS) a vojenských struktur NATO, včetně výcviku podle standardních operačních postupů a procedur operačního plánování NATO. V rámci udržení vysokého 95

20 VZDUŠNÉ SÍLY 26. brigáda velení, řízení a průzkumu Je útvarem určeným převážně k všestrannému zabezpečení, zajištění součinnosti a organizaci výcviku vybraných prvků AČR vyčleněných rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR do trvalé podřízenosti vrchního velitele si NATO v Evropě (SACEUR). Útvar je v rámci AČR zařazen do organizační struktury společných sil. ké řízení ve vzdušném prostoru silám a prostředkům nadřízeného stupně v rámci NATO a vybraným silám a prostředkům pod národním velením. Střediska radiolokačního průzkumu / Remote Radar Posts (RRP) s úkolem provádět radiolokační průzkum vzdušného prostoru a podílet se na tvorbě integrované informace o vzdušné situaci dle dispozic nadřízeného stupně v rámci NATO nad územím ČR i mimo ně. 96 stupně bojových schopností jednotek je hlavní důraz položen na výcvik k vedení bojové činnosti v podmínkách použití zbraní hromadného ničení. Hlavní druhy techniky: přenosný protiletadlový raketový systém RBS-70, samohybný protiletadlový raketový komplet 2K12 KUB, samohybný protiletadlový raketový komplet 9A35 M Strela-10, přenosný protiletadlový raketový komplet 9K32 Strela S-2. Hlavní úkoly: plnění úkolů v integrovaném systému PVO NATO v Evropě (NATINADS), plnění úkolů v Národním posilovém systému, zajištění nepřetržité ochrany vzdušného prostoru vyčleněnými silami a prostředky, zajištění ochrany a obrany důležitých objektů národním posilovým systémem, zabezpečení řízení vojenského letového provozu. Hlavní druhy techniky: Brigáda je vyzbrojena převážně radiolokační technikou (P-37, PRV-17, ST-68U a RL-4as) ke zjišťování a sledování objektů ve vzdušném prostoru. Nedílnou součástí jsou systémy zpracování dat (např. SEK- TOR-VS), které jsou schopny poskytovat komplexní radiolokační informaci o vzdušném prostoru nad územím ČR i mimo ně. Velitelství brigády jsou podřízeny: Středisko řízení a uvědomování / Control and Reporting Centre (CRC) s úkolem poskytovat taktic- Národní středisko řízení a velení / Air National Command Centre (ANCC) s úkolem zajišťovat koordinaci mezi silami trvale vyčleněnými pod velení NATO a silami pod národním velením a zabezpečit trvalý informační tok k nadřízeným a podřízeným složkám v rámci organizační struktury AČR. Řízení letového provozu / Military Air Control Centre (MACC) s úkolem řídit letový provoz vojenského letectva a koordinovat jej s ostatním letovým provozem ve vzdušném prostoru ČR. Prapor zabezpečení s úkolem zabezpečovat ochranu, obranu a obnovu bojeschopnosti jednotek brigády.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc.

Studijní opora. Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu. Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Studijní opora Název předmětu: Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Zpracoval:pplk. doc. Ing. Jaromír MAREŠ,CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ

Více

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET

ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET 1/2013 REPORT Desítka v Lógaru jde do finále ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY JE TADY UŽ DVACET LET Patnáctkrát alfa Je krátce po dvanácté hodině, když se na prahu vzletové a přistávací dráhy litevského letiště

Více

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější

Automobily terénní střední (dále jen ATS) jsou i po provedených restrikcích v předchozích letech nejrozšířenější Stav procesu přezbrojení AČR automobilem terénním středním Článek pojednává o přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními v letech 2008 a 2009. Představuje již dříve zavedený automobil

Více

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12

Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 12/2014. V roli strážce sopečného ostrova 8. Vojna na plný úvazek 12 12/2014 Služební zákon schválen. Od ledna ve službách státu 4 V roli strážce sopečného ostrova 8 Vojna na plný úvazek 12 Nahradí ji Rozhodná podpora Resolute Support Po třinácti letech končí v Afghánistánu

Více

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR

KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR KATALOG AUTOMOBILNÍ A PÁSOVÉ TECHNIKY POUŽÍVANÉ V AČR Ing. Vojtěch Kolmaš, Ing. Jaroslav Kohoutek, Ing. Jindřich Vymětal Praha 2007 @ Ministerstvo obrany České republiky AVIS, duben 2007 ISBN 978-80-7278-382-3

Více

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA

náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Pavel ŠTEFKA Vážené kolegyně a kolegové, vojáci, občanští zaměstnanci, Evropa by měla být chráněna před útokem balistických raket, které mohou nést jaderné, chemické či biologické zbraně. Křehkost existující Smlouvy

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel

Z OBSAHU NA MUŠCE. Tanková bitva na Libavé. Bahna: opět rekordní účast. Ptačí chřipka v Tisové. Čekání na válku. Logistik i představitel NA MUŠCE Z OBSAHU Ve Vyškově mají novou ubytovnu. Tedy ona zase tak nová není, ale prošla znatelnou renovací. Plastová okna, nové linoleum imitující dřevo, polystyrenové stropnice. Bílá barva vládne naprosto

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání?

Z OBSAHU NA MUŠCE. Maturita složená pod palbou. Věra na severu. Paní vrchní. Čtyři měsíce v Afghánistánu. Jak se nosí vyznamenání? NA MUŠCE Z OBSAHU Jistě jste si v poslední době všimli, že nějak přibývají věci, které nám brání v nepřetržitém spánku a budí v některých hlavách hrůzu, v jiných očích běs. Ty věci začínají tajemným písmenem

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Prošli ohněm. Na armádu je spolehnutí. Rytíř boje a života 6. Čerpají i z minulosti. Outsourcing je jen jedno řešení Z OBSAHU 2 10 Prošli ohněm Na armádu je spolehnutí 2 5 5 14 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Rytíř boje a života 6 Vydává MO ČR AVIS Rooseveltova 23 161 05 Praha 6 IČO 60162694 Čerpají i z minulosti

Více

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Roční zpráva o stavu požární ochrany v kraji a o činnosti a hospodaření HZS Pardubického kraje 2010 plk. Ing. Miroslav Kvasnička ředitel HZS Pardubického kraje

Více

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů

219/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Vymezení některých pojmů Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 147/2010 Sb. Změna: 375/2011 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14.

Více

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky

Z OBSAHU NA MUŠCE. Jmenování generálů a záslužné kříže. V psí nemocnici. Loučení s orlem. Radar hodně zblízka. Novinka za dva roky NA MUŠCE Z OBSAHU Nejeden stařec sní o jaré ženě, leckterá stařenka o mladistvém muži, mnohá země o mladé armádě. Proč ne? Pokušení je tak krásná věc. Přiléhavé objasnění slova mladý(á) však nenajdete.

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 319/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 42 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou

I. Úvod edm tný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpe nosti eských v znic odpovídající sou I. Úvod Předmětný materiál je zpracován s cílem pojmenovat popisnou formou stav, úkoly a cíle v oblasti bezpečnosti českých věznic odpovídající současné právní úpravě. Zpracovaný materiál je koncipován

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 380/2010-4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 29 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN VOJENSKÉHO ÚJEZDU BŘEZINA VEŘEJNÁ ČÁST Vedoucí skupiny Projekce VLS ČR s.p.: Ing. Ladislav TOMEŠ Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel TYPOVSKÝ Náčelník CGeoZ: mjr. Ing. Pavel UDVORKA, Ph.D.

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ]

380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra. [K 7 odst. 7 písm. c) zákona ] Systém ASPI - stav k 1.6.2008 do částky 60/2008 Sb. a 12/2008 Sb.m.s. Obsah a text 380/2002 Sb. - poslední stav textu 380/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění

Více

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva

Nouzové přeţití. Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva Nouzové přeţití Ing. Libor Foldyna, Vysoká škola Báňská v Ostravě, Fakulta bezpečnostního inţenýrství Katedra poţární ochrany a ochrany obyvatelstva 2007 OBSAH 1 ORGANIZACE NOUZOVÉHO PŘEŢITÍ... 3 1.1 ÚVOD...

Více