Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia"

Transkript

1 Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

2 Výroční zpráva o činnosti školy 2003/2004 1

3 Výroční zpráva o činnosti školy Strana Charakteristika školy 3 Zaměstnanci školy 5 Studentská rada, Rada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia 6 Časový harmonogram školního roku 2003/ Z kroniky školy 9 Výsledky soutěží 13 Marie Sochrová, osobnost našeho gymnázia 19 Z literárních prací žáků školy 20 Seznam studentů 22 Školní knihovny 26 Inspekce, kontroly, revize 27 Organizace školy 29 Předmětové komise 30 Učební plán 31 Volitelné a nepovinné předměty 32 Údaje o pracovnících 33 Úvazky pedagogických pracovníků 34 Třídy, třídní učitelé, počty žáků 36 Přehled prospěchu, chování a docházky 37 Maturitní zkoušky 38 Maturita nanečisto Přijímací řízení ve školním roce 2003/ Přijímací řízení na VŠ, VOŠ a SŠ 43 Zkratky 44 Výroční zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy 2 Výdaje 2 Majetek školy 3 Rozbor hospodaření 4 Kopie účetních výkazů samostatná příloha Výroční zpráva o poskytování informací 2

4 Charakteristika školy Údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Vysočina Adresa: Žižkova 57, Jihlava IČO: Název školy: Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Identifikátor zařízení: Adresa: Štáflova 2063, Havlíčkův Brod Právní forma: příspěvková organizace IČO: Součásti: Havlíčkovo gymnázium IZO: kapacita: 600 žáků Zřizovatelem Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 je kraj Vysočina. Zřizovací listina Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne V roce 1990 byl gymnáziu obnoven čestný název Havlíčkovo gymnázium. Od 1. července 1991 se škola stala rozpočtovou organizací, od 1. ledna 1995 je organizací příspěvkovou. Od 1. září 1996 je zařazena do sítě škol. Poslední platné Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydalo MŠMT ČR dne pod č.j /0321, s účinností od Havlíčkovo gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou, umožňuje též výchovu náboženskou. Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Havlíčkovo gymnázium nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Do byla plánovaná kapacita školy 720 žáků. Od je plánovaná kapacita školy 600 žáků. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny. Třídy, učebny a další prostory pro výuku a mimoškolní výchovu: 20 kmenových tříd, učebny pro výuku jazyků, odborné učebny biologie, fyziky a zeměpisu, laboratoře fyziky, chemie a biologie, 2 učebny výpočetní techniky vybavené multimediálními prvky, školní knihovna se studovnou (školní informační centrum), čítárna pro pedagogy, 2 tělocvičny, posilovna, školní hřiště. Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcviky a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Do prvního ročníku čtyřletého studia přijímáme žáky a další uchazeče, kteří úspěšně ukončili základní školu a splnili podmínky přijímacího řízení. Do prvního ročníku osmiletého studia přijímáme žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení. Ve školním roce 2003/2004 v rámci přijímacího řízení (pro školní rok 2004/2005) otevíráme jednu třídu čtyřletého studijního oboru a dvě třídy osmiletého studijního oboru. Spádová oblast základních škol je vymezena a zabezpečuje naplnění dvou tříd osmiletého studia a po jedné třídě čtyřletého studia v ročníku. Studium na naší škole je organizováno jako denní studium. Vyučovacím jazykem je jazyk český. V osmiletém a v čtyřletém denním studiu gymnázia je studium ukončeno maturitní zkouškou. 3

5 Absolvent je připraven ke studiu: na vysokých školách všech typů na vyšších odborných školách k nástavbovému studiu na ostatních středních školách Má schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi, včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je veden k odpovědnosti v občanském (veřejném) životě a k vlasteneckému cítění. Je vhodně připravován pro rodinný život. Je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, cestovním ruchu, sociální a kulturní oblasti. Nezanedbatelnou výhodou je flexibilita absolventů při zapracování se v různých oborech. Má předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech. Na škole jsou vyučovány tyto obory: 7941K/801 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia: 8 r., 0 měs. 7941K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia: 4 r., 0 měs. Učební plány a osnovy, podle kterých se vyučuje: generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /9922 dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /9922 dne s platností od počínaje prvním ročníkem učební osnovy gymnázia (navazují na pojetí učebního plánu), které schválilo MŠMT ČR pod č.j /9922 dne s platností od počínaje prvním ročníkem a) učební osnovy pro roč. víceletého gymnázia b) učební osnovy pro roč. víceletého a roč. čtyřletého gymnázia Nová učebna výpočetní techniky 4

6 Pedagogický sbor Učitelé interní PhDr. Jan Bechyně Mgr. David Beránek PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. Mgr. Monika Brožková Mgr. Ivanka Brožová Mgr. Eva Brücknerová RNDr. Anna Březinová Mgr. Jaroslava Čermáková Václav Černoch Mgr. Jana Dvořáková Jaroslav Eisler Mgr. Petra Gallová Mgr. Věra Hitzgerová Marie Hybelbauerová Mgr. Hana Jezlová Mgr. Hana Justová Mgr. Svatava Kadlecová Mgr. Jiří Karel Mgr. Eva Kašíková Mgr. Marie Kašparová Mgr. Vlasta Kerelová RNDr. Jaroslav Kocman Mgr. Miroslava Kohoutková Mgr. Alena Konrádová Mgr. Daniel Koráb Mgr. Bohumír Kotlík Mgr. Pavla Kotnová PhDr. Marie Kotoulková Marie Kubátová , Eva Krajíčková Mgr. Vladimír Lank Mgr. Marie Novotná Zdeňka Pazourová Josef Prchal Mgr. Martin Richter Mgr. Jiří Rojka RNDr. Květoslava Růžičková Mgr. Eva Sobotková Mgr. Marie Sochrová Mgr. Ludmila Stejskalová Mgr. Zuzana Šimůnková rodičovská dovolená Jaroslav Šorčík Mgr. Zuzana Tesařová Ing. Jindřiška Trnková Mgr. Danuše Vejrová RNDr. Marie Vlková Mgr. Miroslav Vondra Mgr. Zdeněk Vošický Učitelé externí Daniela Hamaričová (dohoda) Vlasta Chalupová (dohoda) Věra Pulcrová (dohoda zástup za PN) Aleš Říman (dohoda) Hospodářští a provozní zaměstnanci Jan Blaha Zdeňka Chmelíková Alena Choutková Jana Chalupová (dohoda) Jiřina Roženská (dohoda) 5

7 Studentská rada, Rada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia zástupce ve studentské radě zástupce rodičů v Radě Spolku rodičů a přátel GHB A1 Nikola Svobodová Saidamová Zdeňka B1 Lukáš Holenda Bláhová Jana A2 Jana Tůmová Chudobová Petra B2 František Lehanka Ing. Greplová Marie A3 Jiří Šubert Mgr. Kuntová Alena B3 Milan Kubát Viduna Jaroslav A4 Eliška Greplová Ing. Grepl Roman B4 Lucie Jakešová Bc. Hájková Marcela členka výboru A5 Tereza Hlaváčková MVDr. Štohanslová Daniela B5 Dana Dohnalová MUDr. Pumpr Josef A6 Anna Veselková Ing. Šubertová Vlasta B6 Michaela Nováková Ing. Stejskal Václav místopředseda A7 Jan Hlaváček Plodíková Hana pokladník B7 Hana Schneiderová Kotil Miloslav předseda A8 Jitka Nováková Páleníčková Helena B8 Jan Duben Ing. Zgarba Petr 1. Milan Blaha Havlíčková Ilona 2. Tereza Mičková Mgr. Doležalová Alena 3. Jaroslav Benák Ing. Endrle Zdeněk 4. Dagmar Chvátalová Ing. Kubíček Petr člen výboru 6

8 Časový harmonogram školního roku 2003/2004 Období školního vyučování začátek vyučování v 1. pololetí pondělí konec vyučování v 1. pololetí čtvrtek začátek vyučování ve 2. pololetí pondělí konec vyučování ve 2. pololetí středa Období prázdnin podzimní prázdniny pondělí, středa , poslední vyučovací den v roce 2003 pátek vánoční prázdniny pondělípátek začátek vyučování v roce 2004 pondělí pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí pátek velikonoční prázdniny čtvrtek pátek hlavní prázdniny čtvrtek úterý zahájení školního roku 2004/2005 středa Prezentace školy Burza středních škol čtvrtek Den otevřených dveří středa Porady pedagogických pracovníků zahajovací pondělí, čtvrtek , čtvrtletní (1. čtvrtletí) středa klasifikační 1. pololetí středa čtvrtletní (3. čtvrtletí) středa klasifikační 2. pololetí A8, B8 středa klasifikační 2. pololetí čtvrtý středa klasifikační 2. pololetí ostatní třídy středa provozní porady pedagogických pracovníků středa min. 1x za 6 týdnů Přijímací zkoušky pro školní rok 2004/2005 podání přihlášek ke studiu na středních školách ředitel ZŠ do předání přihlášek ze ZŠ na SŠ do kolo pro čtyřleté a osmileté studium pondělí kolo pro čtyřleté studium čtvrtek Přijímací zkoušky na vysoké školy základní informace ve věstníku MŠMT ČR, ročník LVIII, sešit 6 červen 2003 Učitelské noviny, jednotlivé VŠ, internet 7

9 Maturitní zkoušky odevzdání a zvěřejnění maturitních okruhů pondělí odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce středa písemná práce z českého jazyka a literatury středa odevzdání maturitních otázek pátek klasifikační porada A8, B8 středa poslední zvonění A8,B8 pátek studijní volno A8, B8 pondělí pátek ústní maturitní zkoušky A8, B8 pondělí pátek vydání maturitních vysvědčení oktávy čtvrtek , od klasifikační porada čtvrtý středa poslední zvonění čtvrtý pátek studijní volno čtvrtý pondělí pátek ústní maturitní zkoušky čtvrtý pondělí pátek vydání maturitních vysvědčení čtvrtý čtvrtek , od Termíny LVVZ Janské Lázně, A5+B5+1., vedoucí Mgr. Richter sobota sobota Janské Lázně, A2+B2, vedoucí Prchal sobota sobota Sportovní kurz Chorvatsko Makarská riv., A7 + B7 + 3., vedoucí Mgr. Hitzgerová Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia jednání výboru SRPHG a vedení GHB 2x za pololetí IX., XI., II., IV. třídní schůze rodičů podzimní termín středa třídní schůze rodičů jarní termín středa třídní schůze budoucích prvních ročníků středa Štěpánská zábava čtvrtek Maturitní ples sobota (A8, B8, 4.) 8

10 Z kroniky školy Filmy, divadelní představení a literární pásma film "Fanfán Tulipán" studenti francouzštiny Mgr. Eva Sobotková "Pardubické poetické setkání" Anna Březinová (B6), Bohdana Cicálková (B6), Magda Vacková (B6), Jaromír Pulda (2.) PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D film "Želary" sexty, septimy, oktávy, čtyřletý cyklus Mgr. Eva Sobotková pásmo o Janu Nerudovi sexty, 2. Mgr. Marie Kašparová muzikál "Myší kožíšek" primy, sekundy, tercie Mgr. Marie Kašparová muzikál "Romeo a Julie" (divadlo Rokoko) kvarty, A5, A7, B8, 1., 3. a 4. Mgr. Marie Kašparová muzikál "Liška Bystrouška" primy, sekundy Mgr. Marie Kašparová literární pásmo o Jiřím Wolkerovi septimy, 3. Mgr. Marie Kašparová recitační pásmo "Současná česká poezie" sexty, septimy, oktávy, 2., 3., pásmo animovaných filmů nižší ročníky Mgr. Eva Sobotková film "Frida" kvinty, sexty, 1.a 2. Mgr. Eva Sobotková Exkurze Klementinum B8 Mgr. Eva Sobotková Vídeň 4. Mgr. Petra Gallová, Mgr. Hana Justová Nové Město na Moravě A7 Mgr. Martin Richter Planetárium B8 Mgr. Zdeněk Vošický Strahov, Staré Město, Malá Strana A2 PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. Jiří Rojka Pálava 2. RNDr. Marie Vlková, Mgr. Bohumír Kotlík Praha B6 Mgr. Zdeněk Vošický a RNDr. Jaroslav Kocman květen 2004 knihovna, Havlíčkův Brod 1. Mgr. Eva Sobotková Slovensko B6 Mgr. Zdeněk Vošický, RNDr. Jaroslav Kocman, Mgr. Bohumír Kotlík Cesta na Skalnaté pleso Uff, už nemůžu. Už hodinu se s kolegyní snažíme upoutat pozornost pana profesora, abychom si od něj vyprosili alespoň kratičkou přestávku. Ale ne, pochodujeme stále výš a výš po kamenitých, zrádných a ještě ke všemu kluzkých cestách. Počkat?! Přední voj se zastavuje! Hurá! Sláva, my taky! Dokonce máme povoleno si na chvilku vydechnout. Pár snaživců se pokouší o skupinová fota. Jen málokdo si všiml, že na fotkách nebude jen naše skupinka, která se urputně snaží vydrápat na Skalnaté pleso. Budou tam i malí, modří, na první pohled velmi fotogeničtí vetřelci. Jsou tak, malí, že i my (tedy já a moje kolegyně) si s nimi můžeme popovídat. Nejdříve se navzájem představíme první my tkaničky pana profesora, a potom oni modří slimáci. Bohužel si nestačíme vyměnit ani adresy a musíme "šupajdit" dál. Během další hodiny strastiplné cesty se nic zvláštního nedělo. Snad jen, že jsme potkali další tkaničky (značkové), které patřily nějakým hokejistům. Bohužel se nám ztratily v dáli před námi, ač se je přední voj naší skupiny snažil s velkou vervou dohnat. Pomalu, ale jistě nás začala obklopovat hustá mlha. Bála jsem se tak, že jsem se strachy rozvázala a chudák pan profesor mě musel zase pěkně zavázat. Mé modlitby, abychom už byli u cíle, někdo tam "nahoře" vyslyšel a my se s posledními zbytky sil vydrápali na vrchol. "Wow, to není vůbec špatný!" zjistila jsem. Naopak, je to uchvacující. S lítostí jsem si uvědomila, že taková obyčejná tkanička nemá střeva, takže nemůže mít ani ta básnická, a tudíž není schopna vylíčit tu krásu kolem sebe, kterou vidí, když se rozhlédne kolem a rozestoupí se mlha. Tak vám nabídnu alespoň pár výkřiků, které jsem křičela kolem: "Kutálet se dolů těma plantážema borovic bych opravdu nechtěla! Nechce se někdo smočit v tom průzračném (taky pěkně ledovém) jezeře? Jsem dead! Jsem fakt úplně dead!" A na závěr ten nejdelší (no hádejte, komu patřil): "Podívejte se na ten výhled kolem sebe. Nejsou ta městečka pod námi roztomile malá? Vidíte? Tamhle napravo je Poprad a kousek dál bydlíme Starý Smokovec. A tamten vysílač? Ten slouží..." červen 2004 výstava ČEZ, Perknov A8 Mgr. Zdeněk Vošický Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou 1. Mgr. Eva Sobotková 18./ Nizozemí B6 a výběr studentů z dalších tříd RNDr. Jaroslav Kocman, PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. David Beránek a Mgr. Ludmila Stejskalová Eva Hladíková, Radka Melicharová 9

11 Besedy a přednášky přednáška "Kuba perla Karibiku" A1, B1, B6, studenti SZE Mgr. Věra Hitzgerová přednáška "Sibiř Dálný východ" vybrané třídy Mgr. Věra Hitzgerová přednáška "Peru" vybrané třídy Mgr. Věra Hitzgerová pásmo "Jak válčili husité" nižší ročníky, sexty, 2A PhDr. Jan Bechyně seminář o Evropské unii vyšší ročníky PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Jan Sojka (B8) pásmo"keltové" Mgr. Daniel Koráb pásmo "Vikingové" Mgr. Daniel Koráb pásmo "Rumunsko 30 dnů v Draculově panství" vybrané třídy Mgr. Věra Hitzgerová Vystoupení školního pěveckého sboru (vedoucí Daniela Hamaričová) Podzimní koncert u Sv. Rodiny 17./ Vánoční koncert ve Staré radnici koncert ve Staré radnici přehlídka Gymnasia cantat v Praze vystoupení při předávání maturitních vysvědčení ve Staré radnici vystoupení při předávání maturitních vysvědčení ve Staré radnici Členové školního pěveckého sboru Havlíčkova gymnázia: Lucie Průšová, Tereza Mičková, Tereza Žáčková, Lenka Furová, Jan Duben, Jan Hlaváček, Bohdana Cicálková, Marta Cicálková, Jan Hlaváč, Michal Šupita, Magda Vacková, Michaela Nováková, Pavel Kovanda Jak se zrodil pěvecký sbor GHB Náš pěvecký sbor se zrodil zcela nenápadně. Ve školním roce 2000/2001 se studenti tehdejší poloviny kvinty B (v současné době úspěšní absolventi) o hodinách hudební výchovy rozhodli uspořádat pro své mladší spolužáky koncert, na jehož konci zazpíval i třídní sbor zmiňované kvinty. Vystoupení bylo publikem přijato kladně a třídní sbor na sebe začal nabalovat další mladé zpěváky. Za čtyři roky svého působení se zúčastnil mnoha akcí. Vystoupil jako host na divadelní přehlídce Prima sezóna v Náchodě, pravidelně připravuje vánoční koncerty pro spolužáky i veřejnost, zajišťují kulturní program při předávání maturitních vysvědčení, zazpíval si na společném koncertě s pěveckým sborem Limbora a při slavnostním nástupu na maturitním plese Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě. Předloni se zúčastnil regionální přehlídky Gymnasia cantat v Brně a v loňském školním roce si získal ve stejné přehlídce, která se konala v Praze, za své nesoutěžní vystoupení nejvyšší ocenění Zlaté pásmo. V současné době má Pěvecký sbor Havlíčkova gymnázia na 30 členů a při pravidelných zkouškách před denním vyučováním se schází studenti a žáci od prim až po septimy a 3. ročník. Potěšující zprávou je, že loňští absolventi by ve sboru zpívali i nadále a tak všichni doufáme, že se jim podaří skloubit vysokoškolská studia se sborovým zpěvem. Závěrem bych chtěla poděkovat Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia, který nám uhradil cesty na koncertování mimo Havlíčkův Brod a zakoupil nám desky na noty, které mladí zpěváci používají při svých vystoupeních. Studenti, kteří navštěvují pěvecký sbor, utvořili prima partu, která se velmi ráda schází, má radost ze společného zpívání a již nyní plánuje mnoho dalších akcí. Daniela Hamaričová Výchovné koncerty "Vývoj trampské písně" sekundy, tercie, kvarty, kvinty, studenti HV z vyšších tříd Mgr. Alena Konrádová "Vývoj džezu" tercie, kvarty, studenti hudební výchovy Mgr. Alena Konrádová "Vývoj rocku" vybrané třídy Mgr. Alena Konrádová Výtvarné akce výstava komiksů vybraní žáci a studenti exkurze B1 Mgr. Jiří Karel, Václav Černoch "strašení" v podzemí Galerie výtvarného umění 2. Mgr. Daniel Koráb Lyžařské kurzy A5, B5, 1. Mgr. Martin Richter, Mgr. Věra Hitzgerová, Mgr. David Beránek, Josef Prchal, Mgr. Eva Sobotková, Mgr. Zdeněk Vošický 28.2/ sekundy Josef Prchal, Mgr. Věra Hitzgerová, Mgr. Martin Richter, Mgr. David Beránek 10

12 Sportovní kurz: A7, B7 a 3. Mgr. Věra Hitzgerová, Mgr. Martin Richter, Josef Prchal, Mgr. David Beránek, ing. Jindra Trnková, Mgr. Marie Novotná Sportovní kurz v Chorvatsku Každý rok čeká studenty septim a třetího ročníku Havlíčkova gymnázia týdenní sportovní kurz. I my jsme se minulý školní rok vypravili na tuto tradiční sportovní akci, ale poprvé poněkud netradičně, do ciziny. Nápad, zkusit něco nového a vyjet za hranice naší republiky velkou většinu studentů nadchl, a tak jsme dne 7. května kolem šesté hodiny večer vyjeli dvěma luxusními autobusy do Chorvatska na Makarskou riviéru. Cesta ubíhala rychle, uvnitř vozidla panovala příjemná atmosféra a my všichni jsme byli plni očekávání, zda vyjde počasí a všechno bude tak, jak jsme si naplánovali. Když jsme se však rámo na chorvatských hranicích probudili, uvítala nás zatažená obloha a déšť. Nálada poklesla, čehož si nemohl nepovšimnout náš pan delegát, a začal nás ujišťovat, že se nemáme vůbec znepokojovat, protože na riviéře stoprocentně svítí sluníčko a obloha je bez mráčku. Ačkoliv jsme o jeho tvrzení pochybovali, museli jsme mu nakonec dát za pravdu. Čím víc jsme se blížili k cíli naší cesty, tím jasnější byla obloha, a naše nálada se opět vyšvihla nahoru. Po příjezdu do přímořského letoviska Živogošče jsme se za teplého slunečného počasí ubytovali do stanů, které nám byly přiděleny, a pak už nic nebránilo tomu, abychom se věnovali nejrůznějším sportovním činnostem. Následovala prohlídka areálu a okolí a procházka podél pobřeží. Po návratu nás přivítala hotová večeře a zasloužený odpočinek. Druhý den už jsme měli předem smluvený program. Byli jsme rozděleni do skupin a bylo určeno, kdy se budeme střídat na sportovištích. Organizace nezklamala, zázemí bylo výborné, a tak jsme celý týden měli co dělat. Bylo možné vidět několik dvojic i větších skupinek, které hrály badminton, ping pong a volejbal, zajímavé bylo i zápolení v petangu a softbale, a protože nechyběly ani tenisové kurty, odehrávaly se souboje i tam. Nikomu nevadilo, že nehraje na takové úrovni, jakou bylo třeba vidět na vedlejším kurtu. Všichni si vyzkoušeli několik druhů sportu a dobře se při tom bavili. Hrála se netradiční a málo známá pelota. Fotbalového zápasu se účastnila i děvčata. Napínavá klání se udála v nohejbale a šachách. Nakonec jsme se všichni rádi osvěžili v moři. Některým nestačilo pouze si zaplavat, oblékli si neoprénové obleky a vydali se za asistence dvou závodních potápěčů prozkoumat mořské dno. Svou fyzickou kondici ověřovala děvčata i kluci na každodenním aerobiku a pro odvážné vytrvalce se uskutečnil také výstup na místní nejvyšší vrchol. Všech klání se zúčastnili také naši profesoři, což jsme velice oceňovali. Turnaje tak byly zajímavější, napínavější a mnohdy i zábavnější. Díky nim byl stále dobrý program, každý měl možnost výběru a nikdo se nenudil. Týdenní společný pobyt všechny tři třídy sblížil. Jen neradi jsme opouštěli naše stany, balili si kufry a usedali do autobusu, který nás odvážel zpátky domů. Náš sportovní kurz utekl jako voda a nám na něj zůstaly jen samé krásné vzpomínky. Závěrem nezbývá už nic jiného, než ho doporučit našim o rok mladším studentům, která čeká kurz v příštím školním roce. studenti 3. ročníku Různé akce beseda o kosmetice dívky A5 Mgr. Danuše Vejrová beseda o kosmetice dívky 1. Mgr. Danuše Vejrová beseda o kosmetice dívky B5 Mgr. Danuše Vejrová Evropské historické dny Mgr. Jaroslava Čermáková Srdíčkový den RNDr. Marie Vlková, RNDr. Květoslava Růžičková kolaudace budovy v Kozí RNDr. Anna Březinová, Mgr. Jiří Rojka Evropský den jazyků předsedové předmětových komisí jazyků knižní veletrh vybraní žáci a studenti beseda "S tebou, o tobě" kvinty, 1. Mgr. Danuše Vejrová beseda "Čas proměn" primy Mgr. Danuše Vejrová beseda "Na vlastní oči s Josefem Klímou" studenti společenskovědného semináře PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D burza škol Den otevřených dveří pedagogický sbor Děti dětem Karolína Caklová, Lada Folejtarová, Martina Bacíková, Zuzana Sýkorová, Jana Horská, Lucie Machová, Stanislav Novotný, Daniel Martinec, Michal Vaňkát, Jiří Kuttelwascher, Monika Satrapová, Kateřina Zachová, Kateřina Lakomá, Alena Svitáková, Andrea Zieglerová, Karolína Kuntová, Petra Piskačová, Tereza Feltlová, Lucie Průšová, Tereza Mičková, Petra Kočová, Aneta Jochimová a Jana Jiráčková (2.), Eliška Greplová, Marta Cicálková a Jaroslav Kubát (A4), Martina Mičková, Markéta Hájková, Jiří Janda, Jan Michelfeit, Lucie Brožová, Julie Vondráková, Tereza Vondráková, Michaela Drápelová, Kateřina Neumannová a Martina Voháňková (B4) 11

13 Děti dětem Řada obyvatel města Havlíčkův Brod si již zvykla, že v předvánoční době se na náměstí objeví stánek a v něm prokřehlí studenti Havlíčkova gymnázia nabízejí výrobky svých kamarádů, aby získali prostředky na nákup vánočních dárků pro nemocné a zdravotně postižené děti. Jak vlastně tato akce nazvaná "Děti dětem" vznikla? Po listopadu 1989 měli lidé spoustu ideálů, toužili začít znovu a lépe, měli k sobě blíž, chtěli si pomáhat. Tak se zrodil nápad. Přišla s ním paní Renata Moravcová, tehdejší pracovnice Českého červeného kříže, manželka lékaře. Snad právě proto věděla více o smutných očích nemocných dětí, které musí trávit vánoce v nemocnici, nemohou být doma u stromečku s rodiči a sourozenci. Jejich smutek může alespoň na chvíli zmírnit malý dárek, který dostanou v nemocnici. Paní Moravcová se obrátila na tehdejší studentky gymnázia Petru Kruntorádovou a Zuzku Froňkovou. Ty samozřejmě hned souhlasily a získaly pro věc i své kamarádky. V době, kdy podobná aktivita již nebyla povinností, nebyl problém celou akci zorganizovat. Děti ze základních škol ochotně vyrobily nějaké dárečky a studenti gymnázia je pak na náměstí nabízeli kolemjdoucím za dobrovolnou částku. Za takto získané peníze nakoupili nadílku omalovánky, autíčka, panenky apod. a donesli ji dětem do nemocnice. Radost z akce měli všichni, rozhodli se ji proto v příštím roce opakovat. Zapojili se i děti z mateřských škol a základní umělecké školy. A opět úspěch. Tak se vlastně vytvořila tradice trvající již patnáct let. Kupodivu jsou lidé stále ochotni pomáhat. Naposledy dosáhla vybraná částka korun. Oblastní výkonná rada Červeného kříže se proto rozhodla svoji pomoc rozšířit. Byl poskytnut finanční příspěvek i dětem v dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře a ve speciální škole v Havlíčkově Brodě. Věříme, že i v dalších letech bude akce "Děti dětem" úspěšná a pomůže těm, kterým je určena maturitní ples beseda s prof. Halíkem dobrovolná účast RNDr. Květoslava Růžičková, PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. Beseda s prof. Tomášem Halíkem 26. května 2004 navštívil prof. Tomáš Halík v rámci svého programu v Havlíčkově Brodě i naše gymnázium, aby zde vedl besedu na téma "O víře a ateismu trochu jinak". V ateliéru výtvarné výchovy ho napjatě očekávalo více než 100 studentů. Mnozí z nás by jako zástupce katolické církve a profesora filosofické fakulty čekali trochu staromódního, mírně moralizujícího, ale jinak samozřejmě velmi chytrého pána. O to víc nás překvapilo, když se otevřely dveře a vešel šarmantní muž sršící vtipem a nevtíravým charisma. Takže celá dvouhodinová diskuze byla ve znamení dobré nálady a živého zájmu ze strany studentů. Ti by bezpochyby v kladení podnětných otázek po vyhrazeném časovém limitu ještě pokračovali, ale pan profesor Halík se už musel jít připravit na setkání s novináři a na svou večerní přednášku v kině Sokol. Eliška Greplová, Anna Chudová (A4) Vybraná mimoškolní činnost pedagogů: výtvarné umění: Václav Černoch keramika (výstavy v Havlíčkově Brodě a Přibyslavi) Mgr. Daniel Koráb malířství (výstavy v Havlíčkově Brodě a Jihlavě) učitelská činnost mimo školu Mgr. Marie Sochrová a PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. Univerzita volného času při Krajské knihovně Vysočiny publikační činnost Mgr. Marie Sochrová výroční autorská cena nakladatelství Fragment za publikaci "Literatura v kostce" 12

14 Výsledky soutěží V průběhu školního roku 2003/2004 se řada studentů zúčastnila nejrůznějších soutěží. Výsledky najdete v následujících tabulkách. Pozoruhodných výsledků dosáhli tito studenti: Petr Louša (A1) úspěšně reprezentoval školu v zeměpisné olympiádě. Postupně zvítězil ve školním, okresním i krajském kole a i v celostátním kole v Děčíně si vedl výborně. Po dvou disciplinách byl na 1. místě, až závěrečná část jej odsunula na skvělé 4. místo. Za velmi úspěšnou reprezentaci své školy i kraje Vysočina byl oceněn Cenou hejtmana Vysočiny, kterou převzal z rukou hejtmana p. Františka Dohnala 24. června Aneta Jochimová (2.) tato studentka Havlíčkova gymnázia se už během studia na základní škole věnovala výtvarnému umění. Od první třídy navštěvovala základní uměleckou školu a na gymnáziu se umění začala plně věnovat. Zajímá se také o film, dále pak o poezii a fotografování. Ve školní roce 2003/2004 získala ve výtvarné soutěži Komiks 03 (Galerie VÚ) 2. místo a mimořádné ocenění za netradiční zpracování zadaného tématu: animace dle vlastního námětu s názvem Hlad. S tímto krátkým animovaným filmem získala také čestné uznání v krajské soutěži neprofesionální filmové tvorby Český lvíček V únoru 2004 byla její výtvarná a literární tvorba nominována na náchodskou Prima sezónu a její práce a fotografie byly součástí výstavy. V květnu 2004 získala 1. místo v soutěži "Portrét mého nejlepšího přítele" v oboru animace (Galerie VÚ) za animovaný snímek "Krátké filmy ze tmy". Martin Hyrš (A4) zvítězil v okresním kole matematické, chemické, fyzikální olympiády a olympiády z českého jazyka a získal 2. místo v krajském kole chemické olympiády. Družstvo chlapců Havlíčkova gymnázia postoupilo do celostátního finále atletického poháru středních škol. Pod vedením Mgr. Davida Beránka chlapci zvítězili v okresním kole a postup do celostátního finále vybojovali prvním místem v krajském kole. Ve finále pak z jednotlivců nejvíce zaujal Josef Jiráček 3. místem v běhu na 1500 m. Družstvo dívek Havlíčkova gymnázia zvítězilo v okresním i krajském kole volejbalové ligy a postoupilo do celostátního kola, kde přes velkou bojovnost nepostoupilo z kvalifikační skupiny. Družstvo vedla Mgr. Věra Hitzgerová. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Olympiáda v ČJ I. kategorie Školní kolo 1. Martina Marková (B4) 2. Martin Hyrš (A4) Marta Cicálková (B4) Lucie Brožová (B4) Okresní kolo 1. Martin Hyrš 2. Martina Marková II. kategorie Školní kolo 1. Jakub Kříž (B7) 2. Bohdana Cicálková (B6) Tereza Drtinová (A6) Lucie Krupková (B7) Okresní kolo 4. Bohdana Cicálková 5. Lucie Krupková Recitační soutěže Literární soutěže Sólisté do 15 let III. kategorie Sólisté do 15 let IV. kategorie Celostátní soutěž Kniha a já Ortenova Kutná Hora Okrskové kolo Okrskové kolo Michal Španko (A2) Anna Fabryová (A2) Alžběta Lásková (B1) 2. Kristýna Vozábová (B3) Karolína Burdová Lucie Sommerová 2. Lucie Havlíčková Tomáš Adamec (B1) Miroslava Čeplová (B1) Alena Paulusová (B1) Jakub Kříž (B7) Jan Betlach (4.)

15 Náchodská Prima sezóna Nominace do soutěžní přehlídky Ivana Šubrtová (B8) Stanislava Pecková (B8) Aneta Jochimová (2.) Jakub Kříž (B7) Jan Betlach (4.) Ivana Šubrtová (B8) Stanislava Pecková (B8) ANGLICKÝ JAZYK Olympiáda v AJ Kategorie I. Školní kolo 1. Pavel Fabry (B1) 2. Michal Španko (A2) 3. Jakub Gadlina (A2) Kategorie II. Školní kolo 1. Jonatan Schneider (B4) 2. Jan Semerád (A4) Jan Michelfeit (B4) Marian Vanek (A4) Kategorie III. Školní kolo 1. Věra Vaňkátová (A7) Jan Klusáček (A7) Adriana Dvořáková (B5) Krajské kolo 8. Jan Klusáček FRANCOUZSKÝ JAZYK Olympiáda ve FJ Krajské kolo 2. Renata Lupačová 3. Tereza Drtinová NĚMECKÝ JAZYK Olympiáda v NJ Kategorie IIB. Školní kolo 1. Václav Pěkný (B3) Okresní kolo 1. Václav Pěkný Krajské kolo 6. Václav Pěkný Kategorie III. Školní kolo 1. Veronika Vilímová (B6) Okresní kolo 1. Veronika Vilímová Krajské kolo 9. Veronika Vilímová DĚJEPIS Dějepisná olympiáda Školní kolo 1. Pavlína Dubnová (B2) 2. Milena Cicálková (B2) 3. Jan Semerád (A4) Okresní kolo 26. Milena Cicálková ZEMĚPIS Zeměpisná olympiáda Kategorie A Školní kolo 1. Petr Louša (A1) 2. Jana Křenková (B1) 3. Eva Wicheová (B1) Okresní kolo 1. Petr Louša 8. Jana Křenková Krajské kolo 1. Petr Louša Celostátní kolo 4. Petr Louša Kategorie B Školní kolo 1. Ondřej Beránek (B2) 2. Jiří Kopic (B2) 3. Tomáš Kotyza (B2) Okresní kolo 10. Ondřej Beránek 18. Jiří Kopic Kategorie C Školní kolo 1. Jiří Čapek (A4) 14

16 2. Ondřej Rázl (B3) 3. Milan Kubát (B3) Okresní kolo 10. Milan Kubát 11. Ondřej Rázl Kategorie D Školní kolo 1. Jaroslav Benák (3.) 2. Jan Málek (A6) 3. Jan Klusáček (A7) Okresní kolo 2. Jan Málek 4. Jaroslav Benák Krajské kolo 3. Jan Málek 5. Jaroslav Benák MATEMATIKA Matematická olympiáda Kategorie A Školní kolo 1. Hana Dohnalová (A7) 2. Jan Duben (B8) 3. Lenka Mrázová (B8) Krajské kolo Hana Dohnalová Kategorie B Školní kolo 1. Veronika Bambasová (B6) Krajské kolo Veronika Bambasová Kategorie C Školní kolo 1. Dana Dohnalová (B5) 2. Ondřej Pártl (1.) 3. Barbora Štohanslová (A5) Krajské kolo 4. Barbora Štohanslová Dana Dohnalová Ondřej Pártl Kategorie Z9 Okresní kolo 1. Martin Hyrš (A4) 3. Tereza Fujáková (B4) 4. Tereza Vondráková (B4) Kategorie Z8 Okresní kolo 1. Magda Venzhöferová (A3) Kategorie Z7 Okresní kolo 3. Tomáš Zelenka (B2) Kategorie Z6 Okresní kolo Jana Křenková (A1) Eva Bílková (A1) Eva Wicheová (B1) Jakub Prášek (B1) Pythagoriáda Kategorie P7 Školní kolo 1. Vojtěch Střecha (B2) 2. Tomáš Zelenka (B2) 3. Pavlína Dubnová (B2) Okresní kolo 1.Vojtěch Střecha Tomáš Zelenka Pavlína Dubnová Kategorie P6 Školní kolo 1. Petr Louša (A1) Pavel Fabry (B1) Jakub Prášek (B1) Okresní kolo 1. Jakub Prášek 2. Petr Louša Matematický klokan Kategorie STUDENT (18 účastníků) 1. Jaroslav Fikar (A8) 120 b. 2. Martin Bejbl (A8) 99 b. Kategorie JUNIOR (40 účastníků) Kategorie KADET (46 účastníků) Kategorie BENJAMÍN (36 účastníků) 3. Marek Dobiš (A8) 89 b. 1. Kamil Rajdl (2.) 91 b. 2. Marek Ondrák (B5) 87 b. 3. Marek Bukáček (A5) 83 b. 1. Jiří Janda (B4) 91 b Magda Venzhöferová (A3) 85 b Martin Hyrš (A4) 85 b. 1. Petr Louša (A1) 97 b. 2. Martin Koref (A1) 81 b. 3. Anna Hercigová (B2) 74 b. 15

17 FYZIKA Fyzikální olympiáda Kategorie B. Krajské kolo 3. Jan Novotný (3.) Kategorie D. Krajské kolo Marek Bukáček (A5) Jan Dvořák (A5) Ondřej Pártl (1.) Petr Sojka (B5) Kategorie E. Okresní kolo 3. Martin Hyrš (A4) CHEMIE Chemická olympiáda Kategorie B Školní kolo 1. Hana Dohnalová (A7) 2. Jan Novotný (3.) 3. Lucie Krupková (B7) 4. Lucie Kotilová (B7) Krajské kolo 2. Jan Novotný 3. Hana Dohnalová 7. Lucie Kotilová 14. Lucie Krupková Kategorie C Školní kolo 1. Dana Dohnalová (B5) 2. Lucie Krupauerová (2.) 3. Petr Longin (2.) 4. Tereza Doležalová (2.) Krajské kolo 7. Dana Dohnalová (B5) 11. Lucie Krupauerová (2.) 13. Petr Longin (2.) 19. Tereza Doležalová (2.) Kategorie D Školní kolo 1. Martin Hyrš (A4) 2. Jan Málek (A4) Okresní kolo 1. Martin Hyrš (A4) 2. Jan Málek (A4) Krajské kolo 2. Martin Hyrš (A4) Jan Málek (A4) BIOLOGIE Biologická olympiáda Kategorie A Školní kolo 1. Jan Novotný (3.) 2. Jaroslav Čepl (A7) 3. Lucie Krupková (B7) Krajské kolo 3. Jan Novotný 9. Jaroslav Čepl Kategorie B Školní kolo 1. Barbora Obstová (B6) 2. Petra Hlaváčová (B6) 3. Lenka Kučírková (B6) Krajské kolo 3. Petra Hlaváčová 4. Barbora Obstová Kategorie C Školní kolo 1. Ivana Varjassyová (A4) 2. Lucie Sommerová (A3) 3. Jan Málek (A4) Okresní kolo 1. Lucie Sommerová 5. Ivana Varjassyová 11. Jan Málek Krajské kolo 4. Lucie Sommerová Kategorie D Školní kolo 1. Tomáš Zelenka (B2) 2. Petr Louša (A1) 3. Pavlína Sochorová (B2) Okresní kolo 1. Tomáš Zelenka 7. Petr Louša 14. Pavlína Sochorová 16

18 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Soutěž o nejlepší WWW stránky Školní soutěž 1. Kristina Bártová (A5) 2. Jiří Šubrt (B3) 3. Anna Březinová (B6) VÝTVARNÁ VÝCHOVA Komiks Tomáš Kovanda (B6) 2. Ondřej Paclík (B6) 2. Aneta Jochimová (2.) Zvláštní cena za animaci Aneta Jochimová Cena poroty kolektivní práce tercie B Náchodská Prima sezóna Výtvarná část Nominace na cenu a vystavení prací: Tereza Gerthnerová (B4) Alena Mudrochová (A5) Magda Vacková (B6) Aneta Jochimová (2.) Portrét 1. Aneta Jochimová Cena poroty Jana Půžová (3.) Český lvíček Studentské video Krajské kolo 3. Radek Šauer (B8) Cena poroty Aneta Jochimová TĚLESNÁ VÝCHOVA Středoškolský atletický pohár Dívky Okresní kolo 2. GHB Petra Kučírková (B6), Michaela Pecková (2.), Kateřina Lakomá (2.), Jana Jiráčková (2.), Radka Bacíková (A7), Kamila Kuncířová (A7), Hana Dohnalová (A7), Lucie Laštovičková (A7), Veronika Dolejší (3.), Veronika Popelová (A8), Alice Kůželová (B8) Chlapci Okresní kolo 1. GHB Jan Duben (B8), Jan Dlesk (B5), Josef Jiráček (3.), Daniel Hrstka (A7), Radek Šauer (B8), Tomáš Lakomý (3.), Jan Tůma (A4), Zbyněk Vrána (3.), František Stupal (3.), Jan Klusáček (A7), Milan Šmíd (3.), Jan Hlaváček (A7), Jiří Matějů (A8) Krajské kolo 1. GHB Celostátní kolo 12. GHB Přespolní běh Dívky Okresní kolo 1. GHB Jana Tůmová (A2), Pavlína Dubnová (B2), Tamara Stupalová (A5), Kamila Kuncířová (A7), Jana Jiráčková (2.), Lucie Machová (2.) Krajské kolo 4. GHB Chlapci Okresní kolo 1. GHB Jan Dlesk (B5), Jan Hlaváček (A7), Jan Klusáček (A7), Josef Jiráček (3.), František Stupal (3.), Jan Duben (B8) Krajské kolo 2. GHB Olympiáda škol Smíšená Krajské kolo 1. GHB v přespolním běhu družstva Atletická olympiáda Dívky Okresní kolo 2. GHB Barbora Bečvářová (A2), Jana Tůmová (A2), Pavlína Dubnová (B2), Jana Švecová (A4) Volejbal Dívky Okresní kolo 1. GHB Dana Dohnalová (B5), Hana Hanychová (B5), Lenka Horáková (B5), Veronika Kroupová (B5), Hana Dohnalová (A7), Alice Kůželová (B8), Lucie Pecková (B8), Šárka Poubová (B8), Kateřina Zachová (2.), Gabriela Dolejší (3.) Krajské kolo 1. GHB Celostátní kolo GHB Chlapci Okresní kolo 3. GHB Jakub Kříž (B7), Jan Posejpal (B7), Jan Duben (B8), Radek Šauer (B8), Petr Longin (2.), 17

19 Pavel Longin (4.), Petr Stejskal (4.) Smíšená družstva Memoriál Moniky Jirákové 1. GHB Hana Dohnalová (A7), Kateřina Zachová (2.), Gabriela Dolejší (3.), Veronika Dolejší (3.), Jan Posejpal (B7), Petr Longin (2.), František Stejskal (3.), Pavel Longin (4.), Petr Stejskal (4.) Basketbal Chlapci Okresní kolo 2. GHB Jaromír Štohansl (A7), Jan Posejpal (B7), Josef Jiráček (3.), Tomáš Lakomý (3.), Zbyněk Vrána (3.), Jan Čejka (4.), Adam Hlaváč (4.), Petr Stejskal (4.) Florbal Chlapci Okresní kolo GHB Michal Muránský (4.), Jan Čejka (4.), Lukáš Beránek (4.), Lukáš Musil (4.), Jakub Šnýdl (4.), Martin Halík (4.), Ladislav Doležal (3.), Milan Šmíd (3.), Martin Pertl (3.), Jiří Kuttelwascher (2.), Jakub Hauswater (A7), Aleš Bárek (A7), Petr Vondráček (A6) Kopaná Chlapci Okresní kolo 3. GHB Viktor Kučera (B6), Daniel Hrstka (A7), Adam Pártl (A7), Jan Posejpal (B7), Ladislav Doležal (3.), Tomáš Lakomý (3.), Ondřej Láska (3.), Martin Pertl (3.), Milan Šmíd (3.) 18

20 Marie Sochrová, osobnost našeho gymnázia Mgr. Marie Sochrová se narodila za okupace v Havlíčkově Brodě, kde prožila v kantorské rodině své dětství. Po maturitě na jedenáctileté střední škole studovala v letech na Filozofickohistorické a Filologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština historie. V roce 1973 absolvovala postgraduální studium. Ve školním roce byla jejím prvním působištěm ZDŠ a SVVŠ v Havlíčkově Brodě V Sadech. Potom pracovala jako středoškolská profesorka na střední zdravotnické škole, a to do roku Poslední čtyři roky externě vyučovala také na brodském gymnáziu, kde pak působila trvale až do června Vyučovala předměty své aprobace. Od roku 1978 vedla celých dvacet let školní kroniku a pamětní knihu gymnázia. Dlouhodobě vykonávala funkci vedoucí předmětové komise českého jazyka. Zúčastnila se přípravy oslav 250 let od založení gymnázia a podílela se na tvorbě almanachu, realizaci výstavy k výročí a přípravě slavnostní školní akademie. Kromě své pedagogické činnosti byla vedoucí recitačního a dramatického kroužku, se studenty připravovala řadu kulturních programů a recitačních pásem pro školní akademie, družební akce, vernisáže výstav apod. Nejtalentovanější žáky připravovala k soutěžím v uměleckém přednesu. Spolupracovala v tomto směru i se Sborem pro občanské záležitosti, na jehož akcích a občanských obřadech účinkovali nejlepší recitátoři. Jinou formou individuální práce s talentovanými studenty bylo rozvíjení jejich vlastní literární tvůrčí činnosti a příprava na různé soutěže, např. Klenotnice talentů, Kutná Hora Jiřího Ortena, Náchodská Prima sezóna. Své žáky připravovala také na olympiády v českém jazyce a mnozí získali ocenění v celostátních kolech, stejně tak jako v Středoškolské odborné činnosti nebo v soutěžích Mladý badatel v oboru historie. V oblasti mimoškolní činnosti pracovala jako členka rady jednotné soustavy knihoven při Městské lidové knihovně, jako členka okresního poradního sboru pro slovesné obry při odboru kultury ONV. Absolvovala lidovou konzervatoř při Okresním kulturním středisku a získala osvědčení v oboru technika jevištní řeči a umělecký přednes. V posledních dvou letech přednášela českou literaturu na Univerzitě volného času při Krajské knihovně Vysočiny. Několik let pracovala jako korektorka v redakci deníku Noviny Vysočiny. Své odborné znalosti a pedagogické zkušenosti uplatnila v rozsáhlé publikační činnosti. Spolu se svým mužem, historikem a archivářem Jiřím Sochrem, vydala v roce 1992 v nakladatelství Gradat publikaci Havlíčkův Brod a okolí. Od roku 1995 spolupracuje s pražským nakladatelstvím Fragment a patří k jeho kmenovým autorům. Napsala 14 učebnic pro studenty středních škol, a to např. v edici Kostka učebnici české a světové literatury, českého jazyka, dějepisu, čítanky pro jednotlivé ročníky, soubor testů. V edici Do dlaně literaturu, český jazyk a teorii literatury. Zatím poslední její publikací je Cvičení z českého jazyka (2004). V letošním roce převzala na 10. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy ve velkém sále Průmyslového paláce na pražském výstavišti výroční autorskou cenu nakladatelství Fragment za dlouhodobě úspěšný titul Literatura v kostce. Publikace, oblíbená mezi pedagogy i studenty, vyšla od r ve více než deseti vydáních v nákladu téměř půl milionu výtisků a též na CDROMu. Ve své práci se snažila neustále individuálním studiem prohlubovat své vzdělání a získané vědomosti a zkušenosti uplatňovat co nejefektivněji ve své pedagogické práci. 19

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2015/2016 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2015/2016 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo (pouze 1. 10. místo) okresní kolo (pouze 1. 5. místo) Chemická

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 001-00 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 001 Výroční zpráva o DVPP v roce 001 Výroční zpráva o poskytování informací

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 9. a 12. 10. Školní kolo PYTHAGORIÁDY (6. 8. třída) Nejúspěšnější řešitelé: 6. třída - Marek Poledna, Matěj Stoklasa 7. třída - Lucie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLY V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Září 31. 8. 2. 9. GO kurz třídy 1. A 2. 4. 9. GO kurz třídy 1.C 14. 20. 9. Anglie a Wales, zúčastnili se vybraní studenti vyššího stupně gymnázia,

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Únor 1. 2. okresní kolo dějepisné olympiády, Roman NOVÁK (4. A) 2. místo 6. 2. 10. 2. lyžařský výcvik třídy 2. A 7. 2. okresní kolo soutěže

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016

Rozpis studentů u maturitní zkoušky jaro 2016 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 Třída: 8. - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: Mgr. Eva Pazourková Místopředseda: Ing. Edita Veselá Třídní: Mgr. Martin Kuba Místnost:

Více

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY

Průběžné výsledky VI. ročníku L YŽAŘSKÉHO POHÁRU VYSOČINY Myšáci dívky 2003 a mladší Pořadí Jméno rok Klub 1 Keliárová Barbora 2004 A Ski Třebíč 11 30 30 30 8 13 18 24 123 164 8 2 Slováčková Tereza 2004 Sokol Předklášteří 30 30 30 30 30 120 150 5 3 Kůpová Sára

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:10 Denní vyhlášení výsledků: 12:15 Tereza Kohlová sp. - Český jazyk a literatura 8:10 8:30 PaedDr. Jindra Bártová / Mgr. Libuše Mikulecká

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27 Třída: 4.B - čtvrtá B (rok nástupu 2012) Předseda: RNDr. Věra Jandíková Místopředseda: Mgr. Robert Horan Třídní: Mgr. Pavel Morávek

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2007) Předseda: RNDr. Jana Kotassková Místopředseda: Mgr. Zdeněk Maník Třídní: Mgr. Renáta Macečková Místnost: SPTB - septima B Závěrečná porada vyučujících: 14:45 Rozpis

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Český Brod, Vítězná 616 Třída: 4.4 - Čtvrtá A (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 27. 5. 2013 dopoledne Předseda: Mgr. Petr Hůla Místopředseda: Mgr. Markéta

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 7. 10. Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Filip Parkan 2. místo Ondřej Linhart 3. místo Ladislav Drápal 4. místo Karel

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Úspěchy žáků v mezinárodních kolech Středoevropská matematická olympiáda, kategorie A Poljak Marian sexta b 22. místo - bronzová medaile Úspěchy žáků v celostátních

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Hana DVOŘÁKOVÁ tercie 4. místo 2. kategorie

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Oficiální výsledková listina. II. závod ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje

Oficiální výsledková listina. II. závod ČESKOMORAVSKÉHO POHÁRU Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje Krajský klasifikační závod SL Pardubického kraje Pořadatel: Klub klasického lyžování Hlinsko Datum: 16. ledna 2010 Místo závodu: Hlinsko Lyžařský areál KKL na Ratajích Pořadatelé: Petr Svoboda ředitel

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií

matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií Výsledková listina II. kola matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. ročníků ZŠ a víceletých gymnázií konané dne 22. 4. 2009 na okrese Příbram 1. Procházka Martin 2. ZŠ Propojení Sedlčany 15 bodů 2.

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK. dívky 1-3. datum PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ IV. ROČNÍK I ředitel závodu Miroslava Pšornová datum 21.2.2012 dívky 1-3 1 Anežka Daňková ZŠ Resslova Hlinsko 31,02 2 Vašková ZŠ Ležáků Hlinsko 34,45

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

Středisko volného času Boskovice školní rok

Středisko volného času Boskovice školní rok Středisko volného času Boskovice školní rok 2016-2017 Rozvrh hodin: pondělí č. 1. Hra na klávesy Tereza Stloukalová SVČ - 7 13:30 14:30 14:30 15:30 2. Keramika I, II Blanka Dokoupilová SVČ - KD 13:45 15:15

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více