Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia"

Transkript

1 Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

2 Výroční zpráva o činnosti školy 2003/2004 1

3 Výroční zpráva o činnosti školy Strana Charakteristika školy 3 Zaměstnanci školy 5 Studentská rada, Rada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia 6 Časový harmonogram školního roku 2003/ Z kroniky školy 9 Výsledky soutěží 13 Marie Sochrová, osobnost našeho gymnázia 19 Z literárních prací žáků školy 20 Seznam studentů 22 Školní knihovny 26 Inspekce, kontroly, revize 27 Organizace školy 29 Předmětové komise 30 Učební plán 31 Volitelné a nepovinné předměty 32 Údaje o pracovnících 33 Úvazky pedagogických pracovníků 34 Třídy, třídní učitelé, počty žáků 36 Přehled prospěchu, chování a docházky 37 Maturitní zkoušky 38 Maturita nanečisto Přijímací řízení ve školním roce 2003/ Přijímací řízení na VŠ, VOŠ a SŠ 43 Zkratky 44 Výroční zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy 2 Výdaje 2 Majetek školy 3 Rozbor hospodaření 4 Kopie účetních výkazů samostatná příloha Výroční zpráva o poskytování informací 2

4 Charakteristika školy Údaje o zřizovateli Název zřizovatele: Vysočina Adresa: Žižkova 57, Jihlava IČO: Název školy: Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Identifikátor zařízení: Adresa: Štáflova 2063, Havlíčkův Brod Právní forma: příspěvková organizace IČO: Součásti: Havlíčkovo gymnázium IZO: kapacita: 600 žáků Zřizovatelem Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 je kraj Vysočina. Zřizovací listina Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 byla schválena usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK ze dne a ve znění změn schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 151/03/2003/ZK ze dne V roce 1990 byl gymnáziu obnoven čestný název Havlíčkovo gymnázium. Od 1. července 1991 se škola stala rozpočtovou organizací, od 1. ledna 1995 je organizací příspěvkovou. Od 1. září 1996 je zařazena do sítě škol. Poslední platné Rozhodnutí MŠMT, kterým se mění zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení vydalo MŠMT ČR dne pod č.j /0321, s účinností od Havlíčkovo gymnázium je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Gymnázium uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se životem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovává jej ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou i ekologickou, umožňuje též výchovu náboženskou. Gymnázium je všeobecně vzdělávací, vnitřně diferencovaná škola, která připravuje především pro studium na vysokých školách. Havlíčkovo gymnázium nabízí studium ve čtyřletém a osmiletém cyklu. Do byla plánovaná kapacita školy 720 žáků. Od je plánovaná kapacita školy 600 žáků. Škola se při teoretickém vyučování, v souladu s učebním plánem, dělí na třídy a skupiny. Třídy, učebny a další prostory pro výuku a mimoškolní výchovu: 20 kmenových tříd, učebny pro výuku jazyků, odborné učebny biologie, fyziky a zeměpisu, laboratoře fyziky, chemie a biologie, 2 učebny výpočetní techniky vybavené multimediálními prvky, školní knihovna se studovnou (školní informační centrum), čítárna pro pedagogy, 2 tělocvičny, posilovna, školní hřiště. Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcviky a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy. Do prvního ročníku čtyřletého studia přijímáme žáky a další uchazeče, kteří úspěšně ukončili základní školu a splnili podmínky přijímacího řízení. Do prvního ročníku osmiletého studia přijímáme žáky, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy a splnili podmínky přijímacího řízení. Ve školním roce 2003/2004 v rámci přijímacího řízení (pro školní rok 2004/2005) otevíráme jednu třídu čtyřletého studijního oboru a dvě třídy osmiletého studijního oboru. Spádová oblast základních škol je vymezena a zabezpečuje naplnění dvou tříd osmiletého studia a po jedné třídě čtyřletého studia v ročníku. Studium na naší škole je organizováno jako denní studium. Vyučovacím jazykem je jazyk český. V osmiletém a v čtyřletém denním studiu gymnázia je studium ukončeno maturitní zkouškou. 3

5 Absolvent je připraven ke studiu: na vysokých školách všech typů na vyšších odborných školách k nástavbovému studiu na ostatních středních školách Má schopnost samostatného myšlení a rozhodování, komunikace verbální i písemné ve dvou cizích jazycích, dokáže pracovat s odbornou literaturou a informacemi, včetně nezbytných dovedností z oblasti výpočetní techniky. Je veden k odpovědnosti v občanském (veřejném) životě a k vlasteneckému cítění. Je vhodně připravován pro rodinný život. Je schopen nastoupit do zaměstnání v bankovnictví, pojišťovnictví, administrativě, cestovním ruchu, sociální a kulturní oblasti. Nezanedbatelnou výhodou je flexibilita absolventů při zapracování se v různých oborech. Má předpoklady pro kvalitní práci v zastupitelských sborech. Na škole jsou vyučovány tyto obory: 7941K/801 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia: 8 r., 0 měs. 7941K/401 Gymnázium všeobecné, studium denní, délka studia: 4 r., 0 měs. Učební plány a osnovy, podle kterých se vyučuje: generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /9922 dne s platností od počínaje prvním a pátým ročníkem učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR pod č.j /9922 dne s platností od počínaje prvním ročníkem učební osnovy gymnázia (navazují na pojetí učebního plánu), které schválilo MŠMT ČR pod č.j /9922 dne s platností od počínaje prvním ročníkem a) učební osnovy pro roč. víceletého gymnázia b) učební osnovy pro roč. víceletého a roč. čtyřletého gymnázia Nová učebna výpočetní techniky 4

6 Pedagogický sbor Učitelé interní PhDr. Jan Bechyně Mgr. David Beránek PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. Mgr. Monika Brožková Mgr. Ivanka Brožová Mgr. Eva Brücknerová RNDr. Anna Březinová Mgr. Jaroslava Čermáková Václav Černoch Mgr. Jana Dvořáková Jaroslav Eisler Mgr. Petra Gallová Mgr. Věra Hitzgerová Marie Hybelbauerová Mgr. Hana Jezlová Mgr. Hana Justová Mgr. Svatava Kadlecová Mgr. Jiří Karel Mgr. Eva Kašíková Mgr. Marie Kašparová Mgr. Vlasta Kerelová RNDr. Jaroslav Kocman Mgr. Miroslava Kohoutková Mgr. Alena Konrádová Mgr. Daniel Koráb Mgr. Bohumír Kotlík Mgr. Pavla Kotnová PhDr. Marie Kotoulková Marie Kubátová , Eva Krajíčková Mgr. Vladimír Lank Mgr. Marie Novotná Zdeňka Pazourová Josef Prchal Mgr. Martin Richter Mgr. Jiří Rojka RNDr. Květoslava Růžičková Mgr. Eva Sobotková Mgr. Marie Sochrová Mgr. Ludmila Stejskalová Mgr. Zuzana Šimůnková rodičovská dovolená Jaroslav Šorčík Mgr. Zuzana Tesařová Ing. Jindřiška Trnková Mgr. Danuše Vejrová RNDr. Marie Vlková Mgr. Miroslav Vondra Mgr. Zdeněk Vošický Učitelé externí Daniela Hamaričová (dohoda) Vlasta Chalupová (dohoda) Věra Pulcrová (dohoda zástup za PN) Aleš Říman (dohoda) Hospodářští a provozní zaměstnanci Jan Blaha Zdeňka Chmelíková Alena Choutková Jana Chalupová (dohoda) Jiřina Roženská (dohoda) 5

7 Studentská rada, Rada Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia zástupce ve studentské radě zástupce rodičů v Radě Spolku rodičů a přátel GHB A1 Nikola Svobodová Saidamová Zdeňka B1 Lukáš Holenda Bláhová Jana A2 Jana Tůmová Chudobová Petra B2 František Lehanka Ing. Greplová Marie A3 Jiří Šubert Mgr. Kuntová Alena B3 Milan Kubát Viduna Jaroslav A4 Eliška Greplová Ing. Grepl Roman B4 Lucie Jakešová Bc. Hájková Marcela členka výboru A5 Tereza Hlaváčková MVDr. Štohanslová Daniela B5 Dana Dohnalová MUDr. Pumpr Josef A6 Anna Veselková Ing. Šubertová Vlasta B6 Michaela Nováková Ing. Stejskal Václav místopředseda A7 Jan Hlaváček Plodíková Hana pokladník B7 Hana Schneiderová Kotil Miloslav předseda A8 Jitka Nováková Páleníčková Helena B8 Jan Duben Ing. Zgarba Petr 1. Milan Blaha Havlíčková Ilona 2. Tereza Mičková Mgr. Doležalová Alena 3. Jaroslav Benák Ing. Endrle Zdeněk 4. Dagmar Chvátalová Ing. Kubíček Petr člen výboru 6

8 Časový harmonogram školního roku 2003/2004 Období školního vyučování začátek vyučování v 1. pololetí pondělí konec vyučování v 1. pololetí čtvrtek začátek vyučování ve 2. pololetí pondělí konec vyučování ve 2. pololetí středa Období prázdnin podzimní prázdniny pondělí, středa , poslední vyučovací den v roce 2003 pátek vánoční prázdniny pondělípátek začátek vyučování v roce 2004 pondělí pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí pátek velikonoční prázdniny čtvrtek pátek hlavní prázdniny čtvrtek úterý zahájení školního roku 2004/2005 středa Prezentace školy Burza středních škol čtvrtek Den otevřených dveří středa Porady pedagogických pracovníků zahajovací pondělí, čtvrtek , čtvrtletní (1. čtvrtletí) středa klasifikační 1. pololetí středa čtvrtletní (3. čtvrtletí) středa klasifikační 2. pololetí A8, B8 středa klasifikační 2. pololetí čtvrtý středa klasifikační 2. pololetí ostatní třídy středa provozní porady pedagogických pracovníků středa min. 1x za 6 týdnů Přijímací zkoušky pro školní rok 2004/2005 podání přihlášek ke studiu na středních školách ředitel ZŠ do předání přihlášek ze ZŠ na SŠ do kolo pro čtyřleté a osmileté studium pondělí kolo pro čtyřleté studium čtvrtek Přijímací zkoušky na vysoké školy základní informace ve věstníku MŠMT ČR, ročník LVIII, sešit 6 červen 2003 Učitelské noviny, jednotlivé VŠ, internet 7

9 Maturitní zkoušky odevzdání a zvěřejnění maturitních okruhů pondělí odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce středa písemná práce z českého jazyka a literatury středa odevzdání maturitních otázek pátek klasifikační porada A8, B8 středa poslední zvonění A8,B8 pátek studijní volno A8, B8 pondělí pátek ústní maturitní zkoušky A8, B8 pondělí pátek vydání maturitních vysvědčení oktávy čtvrtek , od klasifikační porada čtvrtý středa poslední zvonění čtvrtý pátek studijní volno čtvrtý pondělí pátek ústní maturitní zkoušky čtvrtý pondělí pátek vydání maturitních vysvědčení čtvrtý čtvrtek , od Termíny LVVZ Janské Lázně, A5+B5+1., vedoucí Mgr. Richter sobota sobota Janské Lázně, A2+B2, vedoucí Prchal sobota sobota Sportovní kurz Chorvatsko Makarská riv., A7 + B7 + 3., vedoucí Mgr. Hitzgerová Spolek rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia jednání výboru SRPHG a vedení GHB 2x za pololetí IX., XI., II., IV. třídní schůze rodičů podzimní termín středa třídní schůze rodičů jarní termín středa třídní schůze budoucích prvních ročníků středa Štěpánská zábava čtvrtek Maturitní ples sobota (A8, B8, 4.) 8

10 Z kroniky školy Filmy, divadelní představení a literární pásma film "Fanfán Tulipán" studenti francouzštiny Mgr. Eva Sobotková "Pardubické poetické setkání" Anna Březinová (B6), Bohdana Cicálková (B6), Magda Vacková (B6), Jaromír Pulda (2.) PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D film "Želary" sexty, septimy, oktávy, čtyřletý cyklus Mgr. Eva Sobotková pásmo o Janu Nerudovi sexty, 2. Mgr. Marie Kašparová muzikál "Myší kožíšek" primy, sekundy, tercie Mgr. Marie Kašparová muzikál "Romeo a Julie" (divadlo Rokoko) kvarty, A5, A7, B8, 1., 3. a 4. Mgr. Marie Kašparová muzikál "Liška Bystrouška" primy, sekundy Mgr. Marie Kašparová literární pásmo o Jiřím Wolkerovi septimy, 3. Mgr. Marie Kašparová recitační pásmo "Současná česká poezie" sexty, septimy, oktávy, 2., 3., pásmo animovaných filmů nižší ročníky Mgr. Eva Sobotková film "Frida" kvinty, sexty, 1.a 2. Mgr. Eva Sobotková Exkurze Klementinum B8 Mgr. Eva Sobotková Vídeň 4. Mgr. Petra Gallová, Mgr. Hana Justová Nové Město na Moravě A7 Mgr. Martin Richter Planetárium B8 Mgr. Zdeněk Vošický Strahov, Staré Město, Malá Strana A2 PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. Jiří Rojka Pálava 2. RNDr. Marie Vlková, Mgr. Bohumír Kotlík Praha B6 Mgr. Zdeněk Vošický a RNDr. Jaroslav Kocman květen 2004 knihovna, Havlíčkův Brod 1. Mgr. Eva Sobotková Slovensko B6 Mgr. Zdeněk Vošický, RNDr. Jaroslav Kocman, Mgr. Bohumír Kotlík Cesta na Skalnaté pleso Uff, už nemůžu. Už hodinu se s kolegyní snažíme upoutat pozornost pana profesora, abychom si od něj vyprosili alespoň kratičkou přestávku. Ale ne, pochodujeme stále výš a výš po kamenitých, zrádných a ještě ke všemu kluzkých cestách. Počkat?! Přední voj se zastavuje! Hurá! Sláva, my taky! Dokonce máme povoleno si na chvilku vydechnout. Pár snaživců se pokouší o skupinová fota. Jen málokdo si všiml, že na fotkách nebude jen naše skupinka, která se urputně snaží vydrápat na Skalnaté pleso. Budou tam i malí, modří, na první pohled velmi fotogeničtí vetřelci. Jsou tak, malí, že i my (tedy já a moje kolegyně) si s nimi můžeme popovídat. Nejdříve se navzájem představíme první my tkaničky pana profesora, a potom oni modří slimáci. Bohužel si nestačíme vyměnit ani adresy a musíme "šupajdit" dál. Během další hodiny strastiplné cesty se nic zvláštního nedělo. Snad jen, že jsme potkali další tkaničky (značkové), které patřily nějakým hokejistům. Bohužel se nám ztratily v dáli před námi, ač se je přední voj naší skupiny snažil s velkou vervou dohnat. Pomalu, ale jistě nás začala obklopovat hustá mlha. Bála jsem se tak, že jsem se strachy rozvázala a chudák pan profesor mě musel zase pěkně zavázat. Mé modlitby, abychom už byli u cíle, někdo tam "nahoře" vyslyšel a my se s posledními zbytky sil vydrápali na vrchol. "Wow, to není vůbec špatný!" zjistila jsem. Naopak, je to uchvacující. S lítostí jsem si uvědomila, že taková obyčejná tkanička nemá střeva, takže nemůže mít ani ta básnická, a tudíž není schopna vylíčit tu krásu kolem sebe, kterou vidí, když se rozhlédne kolem a rozestoupí se mlha. Tak vám nabídnu alespoň pár výkřiků, které jsem křičela kolem: "Kutálet se dolů těma plantážema borovic bych opravdu nechtěla! Nechce se někdo smočit v tom průzračném (taky pěkně ledovém) jezeře? Jsem dead! Jsem fakt úplně dead!" A na závěr ten nejdelší (no hádejte, komu patřil): "Podívejte se na ten výhled kolem sebe. Nejsou ta městečka pod námi roztomile malá? Vidíte? Tamhle napravo je Poprad a kousek dál bydlíme Starý Smokovec. A tamten vysílač? Ten slouží..." červen 2004 výstava ČEZ, Perknov A8 Mgr. Zdeněk Vošický Muzeum knihy, Žďár nad Sázavou 1. Mgr. Eva Sobotková 18./ Nizozemí B6 a výběr studentů z dalších tříd RNDr. Jaroslav Kocman, PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Mgr. David Beránek a Mgr. Ludmila Stejskalová Eva Hladíková, Radka Melicharová 9

11 Besedy a přednášky přednáška "Kuba perla Karibiku" A1, B1, B6, studenti SZE Mgr. Věra Hitzgerová přednáška "Sibiř Dálný východ" vybrané třídy Mgr. Věra Hitzgerová přednáška "Peru" vybrané třídy Mgr. Věra Hitzgerová pásmo "Jak válčili husité" nižší ročníky, sexty, 2A PhDr. Jan Bechyně seminář o Evropské unii vyšší ročníky PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D., Jan Sojka (B8) pásmo"keltové" Mgr. Daniel Koráb pásmo "Vikingové" Mgr. Daniel Koráb pásmo "Rumunsko 30 dnů v Draculově panství" vybrané třídy Mgr. Věra Hitzgerová Vystoupení školního pěveckého sboru (vedoucí Daniela Hamaričová) Podzimní koncert u Sv. Rodiny 17./ Vánoční koncert ve Staré radnici koncert ve Staré radnici přehlídka Gymnasia cantat v Praze vystoupení při předávání maturitních vysvědčení ve Staré radnici vystoupení při předávání maturitních vysvědčení ve Staré radnici Členové školního pěveckého sboru Havlíčkova gymnázia: Lucie Průšová, Tereza Mičková, Tereza Žáčková, Lenka Furová, Jan Duben, Jan Hlaváček, Bohdana Cicálková, Marta Cicálková, Jan Hlaváč, Michal Šupita, Magda Vacková, Michaela Nováková, Pavel Kovanda Jak se zrodil pěvecký sbor GHB Náš pěvecký sbor se zrodil zcela nenápadně. Ve školním roce 2000/2001 se studenti tehdejší poloviny kvinty B (v současné době úspěšní absolventi) o hodinách hudební výchovy rozhodli uspořádat pro své mladší spolužáky koncert, na jehož konci zazpíval i třídní sbor zmiňované kvinty. Vystoupení bylo publikem přijato kladně a třídní sbor na sebe začal nabalovat další mladé zpěváky. Za čtyři roky svého působení se zúčastnil mnoha akcí. Vystoupil jako host na divadelní přehlídce Prima sezóna v Náchodě, pravidelně připravuje vánoční koncerty pro spolužáky i veřejnost, zajišťují kulturní program při předávání maturitních vysvědčení, zazpíval si na společném koncertě s pěveckým sborem Limbora a při slavnostním nástupu na maturitním plese Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě. Předloni se zúčastnil regionální přehlídky Gymnasia cantat v Brně a v loňském školním roce si získal ve stejné přehlídce, která se konala v Praze, za své nesoutěžní vystoupení nejvyšší ocenění Zlaté pásmo. V současné době má Pěvecký sbor Havlíčkova gymnázia na 30 členů a při pravidelných zkouškách před denním vyučováním se schází studenti a žáci od prim až po septimy a 3. ročník. Potěšující zprávou je, že loňští absolventi by ve sboru zpívali i nadále a tak všichni doufáme, že se jim podaří skloubit vysokoškolská studia se sborovým zpěvem. Závěrem bych chtěla poděkovat Spolku rodičů a přátel Havlíčkova gymnázia, který nám uhradil cesty na koncertování mimo Havlíčkův Brod a zakoupil nám desky na noty, které mladí zpěváci používají při svých vystoupeních. Studenti, kteří navštěvují pěvecký sbor, utvořili prima partu, která se velmi ráda schází, má radost ze společného zpívání a již nyní plánuje mnoho dalších akcí. Daniela Hamaričová Výchovné koncerty "Vývoj trampské písně" sekundy, tercie, kvarty, kvinty, studenti HV z vyšších tříd Mgr. Alena Konrádová "Vývoj džezu" tercie, kvarty, studenti hudební výchovy Mgr. Alena Konrádová "Vývoj rocku" vybrané třídy Mgr. Alena Konrádová Výtvarné akce výstava komiksů vybraní žáci a studenti exkurze B1 Mgr. Jiří Karel, Václav Černoch "strašení" v podzemí Galerie výtvarného umění 2. Mgr. Daniel Koráb Lyžařské kurzy A5, B5, 1. Mgr. Martin Richter, Mgr. Věra Hitzgerová, Mgr. David Beránek, Josef Prchal, Mgr. Eva Sobotková, Mgr. Zdeněk Vošický 28.2/ sekundy Josef Prchal, Mgr. Věra Hitzgerová, Mgr. Martin Richter, Mgr. David Beránek 10

12 Sportovní kurz: A7, B7 a 3. Mgr. Věra Hitzgerová, Mgr. Martin Richter, Josef Prchal, Mgr. David Beránek, ing. Jindra Trnková, Mgr. Marie Novotná Sportovní kurz v Chorvatsku Každý rok čeká studenty septim a třetího ročníku Havlíčkova gymnázia týdenní sportovní kurz. I my jsme se minulý školní rok vypravili na tuto tradiční sportovní akci, ale poprvé poněkud netradičně, do ciziny. Nápad, zkusit něco nového a vyjet za hranice naší republiky velkou většinu studentů nadchl, a tak jsme dne 7. května kolem šesté hodiny večer vyjeli dvěma luxusními autobusy do Chorvatska na Makarskou riviéru. Cesta ubíhala rychle, uvnitř vozidla panovala příjemná atmosféra a my všichni jsme byli plni očekávání, zda vyjde počasí a všechno bude tak, jak jsme si naplánovali. Když jsme se však rámo na chorvatských hranicích probudili, uvítala nás zatažená obloha a déšť. Nálada poklesla, čehož si nemohl nepovšimnout náš pan delegát, a začal nás ujišťovat, že se nemáme vůbec znepokojovat, protože na riviéře stoprocentně svítí sluníčko a obloha je bez mráčku. Ačkoliv jsme o jeho tvrzení pochybovali, museli jsme mu nakonec dát za pravdu. Čím víc jsme se blížili k cíli naší cesty, tím jasnější byla obloha, a naše nálada se opět vyšvihla nahoru. Po příjezdu do přímořského letoviska Živogošče jsme se za teplého slunečného počasí ubytovali do stanů, které nám byly přiděleny, a pak už nic nebránilo tomu, abychom se věnovali nejrůznějším sportovním činnostem. Následovala prohlídka areálu a okolí a procházka podél pobřeží. Po návratu nás přivítala hotová večeře a zasloužený odpočinek. Druhý den už jsme měli předem smluvený program. Byli jsme rozděleni do skupin a bylo určeno, kdy se budeme střídat na sportovištích. Organizace nezklamala, zázemí bylo výborné, a tak jsme celý týden měli co dělat. Bylo možné vidět několik dvojic i větších skupinek, které hrály badminton, ping pong a volejbal, zajímavé bylo i zápolení v petangu a softbale, a protože nechyběly ani tenisové kurty, odehrávaly se souboje i tam. Nikomu nevadilo, že nehraje na takové úrovni, jakou bylo třeba vidět na vedlejším kurtu. Všichni si vyzkoušeli několik druhů sportu a dobře se při tom bavili. Hrála se netradiční a málo známá pelota. Fotbalového zápasu se účastnila i děvčata. Napínavá klání se udála v nohejbale a šachách. Nakonec jsme se všichni rádi osvěžili v moři. Některým nestačilo pouze si zaplavat, oblékli si neoprénové obleky a vydali se za asistence dvou závodních potápěčů prozkoumat mořské dno. Svou fyzickou kondici ověřovala děvčata i kluci na každodenním aerobiku a pro odvážné vytrvalce se uskutečnil také výstup na místní nejvyšší vrchol. Všech klání se zúčastnili také naši profesoři, což jsme velice oceňovali. Turnaje tak byly zajímavější, napínavější a mnohdy i zábavnější. Díky nim byl stále dobrý program, každý měl možnost výběru a nikdo se nenudil. Týdenní společný pobyt všechny tři třídy sblížil. Jen neradi jsme opouštěli naše stany, balili si kufry a usedali do autobusu, který nás odvážel zpátky domů. Náš sportovní kurz utekl jako voda a nám na něj zůstaly jen samé krásné vzpomínky. Závěrem nezbývá už nic jiného, než ho doporučit našim o rok mladším studentům, která čeká kurz v příštím školním roce. studenti 3. ročníku Různé akce beseda o kosmetice dívky A5 Mgr. Danuše Vejrová beseda o kosmetice dívky 1. Mgr. Danuše Vejrová beseda o kosmetice dívky B5 Mgr. Danuše Vejrová Evropské historické dny Mgr. Jaroslava Čermáková Srdíčkový den RNDr. Marie Vlková, RNDr. Květoslava Růžičková kolaudace budovy v Kozí RNDr. Anna Březinová, Mgr. Jiří Rojka Evropský den jazyků předsedové předmětových komisí jazyků knižní veletrh vybraní žáci a studenti beseda "S tebou, o tobě" kvinty, 1. Mgr. Danuše Vejrová beseda "Čas proměn" primy Mgr. Danuše Vejrová beseda "Na vlastní oči s Josefem Klímou" studenti společenskovědného semináře PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D burza škol Den otevřených dveří pedagogický sbor Děti dětem Karolína Caklová, Lada Folejtarová, Martina Bacíková, Zuzana Sýkorová, Jana Horská, Lucie Machová, Stanislav Novotný, Daniel Martinec, Michal Vaňkát, Jiří Kuttelwascher, Monika Satrapová, Kateřina Zachová, Kateřina Lakomá, Alena Svitáková, Andrea Zieglerová, Karolína Kuntová, Petra Piskačová, Tereza Feltlová, Lucie Průšová, Tereza Mičková, Petra Kočová, Aneta Jochimová a Jana Jiráčková (2.), Eliška Greplová, Marta Cicálková a Jaroslav Kubát (A4), Martina Mičková, Markéta Hájková, Jiří Janda, Jan Michelfeit, Lucie Brožová, Julie Vondráková, Tereza Vondráková, Michaela Drápelová, Kateřina Neumannová a Martina Voháňková (B4) 11

13 Děti dětem Řada obyvatel města Havlíčkův Brod si již zvykla, že v předvánoční době se na náměstí objeví stánek a v něm prokřehlí studenti Havlíčkova gymnázia nabízejí výrobky svých kamarádů, aby získali prostředky na nákup vánočních dárků pro nemocné a zdravotně postižené děti. Jak vlastně tato akce nazvaná "Děti dětem" vznikla? Po listopadu 1989 měli lidé spoustu ideálů, toužili začít znovu a lépe, měli k sobě blíž, chtěli si pomáhat. Tak se zrodil nápad. Přišla s ním paní Renata Moravcová, tehdejší pracovnice Českého červeného kříže, manželka lékaře. Snad právě proto věděla více o smutných očích nemocných dětí, které musí trávit vánoce v nemocnici, nemohou být doma u stromečku s rodiči a sourozenci. Jejich smutek může alespoň na chvíli zmírnit malý dárek, který dostanou v nemocnici. Paní Moravcová se obrátila na tehdejší studentky gymnázia Petru Kruntorádovou a Zuzku Froňkovou. Ty samozřejmě hned souhlasily a získaly pro věc i své kamarádky. V době, kdy podobná aktivita již nebyla povinností, nebyl problém celou akci zorganizovat. Děti ze základních škol ochotně vyrobily nějaké dárečky a studenti gymnázia je pak na náměstí nabízeli kolemjdoucím za dobrovolnou částku. Za takto získané peníze nakoupili nadílku omalovánky, autíčka, panenky apod. a donesli ji dětem do nemocnice. Radost z akce měli všichni, rozhodli se ji proto v příštím roce opakovat. Zapojili se i děti z mateřských škol a základní umělecké školy. A opět úspěch. Tak se vlastně vytvořila tradice trvající již patnáct let. Kupodivu jsou lidé stále ochotni pomáhat. Naposledy dosáhla vybraná částka korun. Oblastní výkonná rada Červeného kříže se proto rozhodla svoji pomoc rozšířit. Byl poskytnut finanční příspěvek i dětem v dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře a ve speciální škole v Havlíčkově Brodě. Věříme, že i v dalších letech bude akce "Děti dětem" úspěšná a pomůže těm, kterým je určena maturitní ples beseda s prof. Halíkem dobrovolná účast RNDr. Květoslava Růžičková, PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. Beseda s prof. Tomášem Halíkem 26. května 2004 navštívil prof. Tomáš Halík v rámci svého programu v Havlíčkově Brodě i naše gymnázium, aby zde vedl besedu na téma "O víře a ateismu trochu jinak". V ateliéru výtvarné výchovy ho napjatě očekávalo více než 100 studentů. Mnozí z nás by jako zástupce katolické církve a profesora filosofické fakulty čekali trochu staromódního, mírně moralizujícího, ale jinak samozřejmě velmi chytrého pána. O to víc nás překvapilo, když se otevřely dveře a vešel šarmantní muž sršící vtipem a nevtíravým charisma. Takže celá dvouhodinová diskuze byla ve znamení dobré nálady a živého zájmu ze strany studentů. Ti by bezpochyby v kladení podnětných otázek po vyhrazeném časovém limitu ještě pokračovali, ale pan profesor Halík se už musel jít připravit na setkání s novináři a na svou večerní přednášku v kině Sokol. Eliška Greplová, Anna Chudová (A4) Vybraná mimoškolní činnost pedagogů: výtvarné umění: Václav Černoch keramika (výstavy v Havlíčkově Brodě a Přibyslavi) Mgr. Daniel Koráb malířství (výstavy v Havlíčkově Brodě a Jihlavě) učitelská činnost mimo školu Mgr. Marie Sochrová a PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D. Univerzita volného času při Krajské knihovně Vysočiny publikační činnost Mgr. Marie Sochrová výroční autorská cena nakladatelství Fragment za publikaci "Literatura v kostce" 12

14 Výsledky soutěží V průběhu školního roku 2003/2004 se řada studentů zúčastnila nejrůznějších soutěží. Výsledky najdete v následujících tabulkách. Pozoruhodných výsledků dosáhli tito studenti: Petr Louša (A1) úspěšně reprezentoval školu v zeměpisné olympiádě. Postupně zvítězil ve školním, okresním i krajském kole a i v celostátním kole v Děčíně si vedl výborně. Po dvou disciplinách byl na 1. místě, až závěrečná část jej odsunula na skvělé 4. místo. Za velmi úspěšnou reprezentaci své školy i kraje Vysočina byl oceněn Cenou hejtmana Vysočiny, kterou převzal z rukou hejtmana p. Františka Dohnala 24. června Aneta Jochimová (2.) tato studentka Havlíčkova gymnázia se už během studia na základní škole věnovala výtvarnému umění. Od první třídy navštěvovala základní uměleckou školu a na gymnáziu se umění začala plně věnovat. Zajímá se také o film, dále pak o poezii a fotografování. Ve školní roce 2003/2004 získala ve výtvarné soutěži Komiks 03 (Galerie VÚ) 2. místo a mimořádné ocenění za netradiční zpracování zadaného tématu: animace dle vlastního námětu s názvem Hlad. S tímto krátkým animovaným filmem získala také čestné uznání v krajské soutěži neprofesionální filmové tvorby Český lvíček V únoru 2004 byla její výtvarná a literární tvorba nominována na náchodskou Prima sezónu a její práce a fotografie byly součástí výstavy. V květnu 2004 získala 1. místo v soutěži "Portrét mého nejlepšího přítele" v oboru animace (Galerie VÚ) za animovaný snímek "Krátké filmy ze tmy". Martin Hyrš (A4) zvítězil v okresním kole matematické, chemické, fyzikální olympiády a olympiády z českého jazyka a získal 2. místo v krajském kole chemické olympiády. Družstvo chlapců Havlíčkova gymnázia postoupilo do celostátního finále atletického poháru středních škol. Pod vedením Mgr. Davida Beránka chlapci zvítězili v okresním kole a postup do celostátního finále vybojovali prvním místem v krajském kole. Ve finále pak z jednotlivců nejvíce zaujal Josef Jiráček 3. místem v běhu na 1500 m. Družstvo dívek Havlíčkova gymnázia zvítězilo v okresním i krajském kole volejbalové ligy a postoupilo do celostátního kola, kde přes velkou bojovnost nepostoupilo z kvalifikační skupiny. Družstvo vedla Mgr. Věra Hitzgerová. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Olympiáda v ČJ I. kategorie Školní kolo 1. Martina Marková (B4) 2. Martin Hyrš (A4) Marta Cicálková (B4) Lucie Brožová (B4) Okresní kolo 1. Martin Hyrš 2. Martina Marková II. kategorie Školní kolo 1. Jakub Kříž (B7) 2. Bohdana Cicálková (B6) Tereza Drtinová (A6) Lucie Krupková (B7) Okresní kolo 4. Bohdana Cicálková 5. Lucie Krupková Recitační soutěže Literární soutěže Sólisté do 15 let III. kategorie Sólisté do 15 let IV. kategorie Celostátní soutěž Kniha a já Ortenova Kutná Hora Okrskové kolo Okrskové kolo Michal Španko (A2) Anna Fabryová (A2) Alžběta Lásková (B1) 2. Kristýna Vozábová (B3) Karolína Burdová Lucie Sommerová 2. Lucie Havlíčková Tomáš Adamec (B1) Miroslava Čeplová (B1) Alena Paulusová (B1) Jakub Kříž (B7) Jan Betlach (4.)

15 Náchodská Prima sezóna Nominace do soutěžní přehlídky Ivana Šubrtová (B8) Stanislava Pecková (B8) Aneta Jochimová (2.) Jakub Kříž (B7) Jan Betlach (4.) Ivana Šubrtová (B8) Stanislava Pecková (B8) ANGLICKÝ JAZYK Olympiáda v AJ Kategorie I. Školní kolo 1. Pavel Fabry (B1) 2. Michal Španko (A2) 3. Jakub Gadlina (A2) Kategorie II. Školní kolo 1. Jonatan Schneider (B4) 2. Jan Semerád (A4) Jan Michelfeit (B4) Marian Vanek (A4) Kategorie III. Školní kolo 1. Věra Vaňkátová (A7) Jan Klusáček (A7) Adriana Dvořáková (B5) Krajské kolo 8. Jan Klusáček FRANCOUZSKÝ JAZYK Olympiáda ve FJ Krajské kolo 2. Renata Lupačová 3. Tereza Drtinová NĚMECKÝ JAZYK Olympiáda v NJ Kategorie IIB. Školní kolo 1. Václav Pěkný (B3) Okresní kolo 1. Václav Pěkný Krajské kolo 6. Václav Pěkný Kategorie III. Školní kolo 1. Veronika Vilímová (B6) Okresní kolo 1. Veronika Vilímová Krajské kolo 9. Veronika Vilímová DĚJEPIS Dějepisná olympiáda Školní kolo 1. Pavlína Dubnová (B2) 2. Milena Cicálková (B2) 3. Jan Semerád (A4) Okresní kolo 26. Milena Cicálková ZEMĚPIS Zeměpisná olympiáda Kategorie A Školní kolo 1. Petr Louša (A1) 2. Jana Křenková (B1) 3. Eva Wicheová (B1) Okresní kolo 1. Petr Louša 8. Jana Křenková Krajské kolo 1. Petr Louša Celostátní kolo 4. Petr Louša Kategorie B Školní kolo 1. Ondřej Beránek (B2) 2. Jiří Kopic (B2) 3. Tomáš Kotyza (B2) Okresní kolo 10. Ondřej Beránek 18. Jiří Kopic Kategorie C Školní kolo 1. Jiří Čapek (A4) 14

16 2. Ondřej Rázl (B3) 3. Milan Kubát (B3) Okresní kolo 10. Milan Kubát 11. Ondřej Rázl Kategorie D Školní kolo 1. Jaroslav Benák (3.) 2. Jan Málek (A6) 3. Jan Klusáček (A7) Okresní kolo 2. Jan Málek 4. Jaroslav Benák Krajské kolo 3. Jan Málek 5. Jaroslav Benák MATEMATIKA Matematická olympiáda Kategorie A Školní kolo 1. Hana Dohnalová (A7) 2. Jan Duben (B8) 3. Lenka Mrázová (B8) Krajské kolo Hana Dohnalová Kategorie B Školní kolo 1. Veronika Bambasová (B6) Krajské kolo Veronika Bambasová Kategorie C Školní kolo 1. Dana Dohnalová (B5) 2. Ondřej Pártl (1.) 3. Barbora Štohanslová (A5) Krajské kolo 4. Barbora Štohanslová Dana Dohnalová Ondřej Pártl Kategorie Z9 Okresní kolo 1. Martin Hyrš (A4) 3. Tereza Fujáková (B4) 4. Tereza Vondráková (B4) Kategorie Z8 Okresní kolo 1. Magda Venzhöferová (A3) Kategorie Z7 Okresní kolo 3. Tomáš Zelenka (B2) Kategorie Z6 Okresní kolo Jana Křenková (A1) Eva Bílková (A1) Eva Wicheová (B1) Jakub Prášek (B1) Pythagoriáda Kategorie P7 Školní kolo 1. Vojtěch Střecha (B2) 2. Tomáš Zelenka (B2) 3. Pavlína Dubnová (B2) Okresní kolo 1.Vojtěch Střecha Tomáš Zelenka Pavlína Dubnová Kategorie P6 Školní kolo 1. Petr Louša (A1) Pavel Fabry (B1) Jakub Prášek (B1) Okresní kolo 1. Jakub Prášek 2. Petr Louša Matematický klokan Kategorie STUDENT (18 účastníků) 1. Jaroslav Fikar (A8) 120 b. 2. Martin Bejbl (A8) 99 b. Kategorie JUNIOR (40 účastníků) Kategorie KADET (46 účastníků) Kategorie BENJAMÍN (36 účastníků) 3. Marek Dobiš (A8) 89 b. 1. Kamil Rajdl (2.) 91 b. 2. Marek Ondrák (B5) 87 b. 3. Marek Bukáček (A5) 83 b. 1. Jiří Janda (B4) 91 b Magda Venzhöferová (A3) 85 b Martin Hyrš (A4) 85 b. 1. Petr Louša (A1) 97 b. 2. Martin Koref (A1) 81 b. 3. Anna Hercigová (B2) 74 b. 15

17 FYZIKA Fyzikální olympiáda Kategorie B. Krajské kolo 3. Jan Novotný (3.) Kategorie D. Krajské kolo Marek Bukáček (A5) Jan Dvořák (A5) Ondřej Pártl (1.) Petr Sojka (B5) Kategorie E. Okresní kolo 3. Martin Hyrš (A4) CHEMIE Chemická olympiáda Kategorie B Školní kolo 1. Hana Dohnalová (A7) 2. Jan Novotný (3.) 3. Lucie Krupková (B7) 4. Lucie Kotilová (B7) Krajské kolo 2. Jan Novotný 3. Hana Dohnalová 7. Lucie Kotilová 14. Lucie Krupková Kategorie C Školní kolo 1. Dana Dohnalová (B5) 2. Lucie Krupauerová (2.) 3. Petr Longin (2.) 4. Tereza Doležalová (2.) Krajské kolo 7. Dana Dohnalová (B5) 11. Lucie Krupauerová (2.) 13. Petr Longin (2.) 19. Tereza Doležalová (2.) Kategorie D Školní kolo 1. Martin Hyrš (A4) 2. Jan Málek (A4) Okresní kolo 1. Martin Hyrš (A4) 2. Jan Málek (A4) Krajské kolo 2. Martin Hyrš (A4) Jan Málek (A4) BIOLOGIE Biologická olympiáda Kategorie A Školní kolo 1. Jan Novotný (3.) 2. Jaroslav Čepl (A7) 3. Lucie Krupková (B7) Krajské kolo 3. Jan Novotný 9. Jaroslav Čepl Kategorie B Školní kolo 1. Barbora Obstová (B6) 2. Petra Hlaváčová (B6) 3. Lenka Kučírková (B6) Krajské kolo 3. Petra Hlaváčová 4. Barbora Obstová Kategorie C Školní kolo 1. Ivana Varjassyová (A4) 2. Lucie Sommerová (A3) 3. Jan Málek (A4) Okresní kolo 1. Lucie Sommerová 5. Ivana Varjassyová 11. Jan Málek Krajské kolo 4. Lucie Sommerová Kategorie D Školní kolo 1. Tomáš Zelenka (B2) 2. Petr Louša (A1) 3. Pavlína Sochorová (B2) Okresní kolo 1. Tomáš Zelenka 7. Petr Louša 14. Pavlína Sochorová 16

18 INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Soutěž o nejlepší WWW stránky Školní soutěž 1. Kristina Bártová (A5) 2. Jiří Šubrt (B3) 3. Anna Březinová (B6) VÝTVARNÁ VÝCHOVA Komiks Tomáš Kovanda (B6) 2. Ondřej Paclík (B6) 2. Aneta Jochimová (2.) Zvláštní cena za animaci Aneta Jochimová Cena poroty kolektivní práce tercie B Náchodská Prima sezóna Výtvarná část Nominace na cenu a vystavení prací: Tereza Gerthnerová (B4) Alena Mudrochová (A5) Magda Vacková (B6) Aneta Jochimová (2.) Portrét 1. Aneta Jochimová Cena poroty Jana Půžová (3.) Český lvíček Studentské video Krajské kolo 3. Radek Šauer (B8) Cena poroty Aneta Jochimová TĚLESNÁ VÝCHOVA Středoškolský atletický pohár Dívky Okresní kolo 2. GHB Petra Kučírková (B6), Michaela Pecková (2.), Kateřina Lakomá (2.), Jana Jiráčková (2.), Radka Bacíková (A7), Kamila Kuncířová (A7), Hana Dohnalová (A7), Lucie Laštovičková (A7), Veronika Dolejší (3.), Veronika Popelová (A8), Alice Kůželová (B8) Chlapci Okresní kolo 1. GHB Jan Duben (B8), Jan Dlesk (B5), Josef Jiráček (3.), Daniel Hrstka (A7), Radek Šauer (B8), Tomáš Lakomý (3.), Jan Tůma (A4), Zbyněk Vrána (3.), František Stupal (3.), Jan Klusáček (A7), Milan Šmíd (3.), Jan Hlaváček (A7), Jiří Matějů (A8) Krajské kolo 1. GHB Celostátní kolo 12. GHB Přespolní běh Dívky Okresní kolo 1. GHB Jana Tůmová (A2), Pavlína Dubnová (B2), Tamara Stupalová (A5), Kamila Kuncířová (A7), Jana Jiráčková (2.), Lucie Machová (2.) Krajské kolo 4. GHB Chlapci Okresní kolo 1. GHB Jan Dlesk (B5), Jan Hlaváček (A7), Jan Klusáček (A7), Josef Jiráček (3.), František Stupal (3.), Jan Duben (B8) Krajské kolo 2. GHB Olympiáda škol Smíšená Krajské kolo 1. GHB v přespolním běhu družstva Atletická olympiáda Dívky Okresní kolo 2. GHB Barbora Bečvářová (A2), Jana Tůmová (A2), Pavlína Dubnová (B2), Jana Švecová (A4) Volejbal Dívky Okresní kolo 1. GHB Dana Dohnalová (B5), Hana Hanychová (B5), Lenka Horáková (B5), Veronika Kroupová (B5), Hana Dohnalová (A7), Alice Kůželová (B8), Lucie Pecková (B8), Šárka Poubová (B8), Kateřina Zachová (2.), Gabriela Dolejší (3.) Krajské kolo 1. GHB Celostátní kolo GHB Chlapci Okresní kolo 3. GHB Jakub Kříž (B7), Jan Posejpal (B7), Jan Duben (B8), Radek Šauer (B8), Petr Longin (2.), 17

19 Pavel Longin (4.), Petr Stejskal (4.) Smíšená družstva Memoriál Moniky Jirákové 1. GHB Hana Dohnalová (A7), Kateřina Zachová (2.), Gabriela Dolejší (3.), Veronika Dolejší (3.), Jan Posejpal (B7), Petr Longin (2.), František Stejskal (3.), Pavel Longin (4.), Petr Stejskal (4.) Basketbal Chlapci Okresní kolo 2. GHB Jaromír Štohansl (A7), Jan Posejpal (B7), Josef Jiráček (3.), Tomáš Lakomý (3.), Zbyněk Vrána (3.), Jan Čejka (4.), Adam Hlaváč (4.), Petr Stejskal (4.) Florbal Chlapci Okresní kolo GHB Michal Muránský (4.), Jan Čejka (4.), Lukáš Beránek (4.), Lukáš Musil (4.), Jakub Šnýdl (4.), Martin Halík (4.), Ladislav Doležal (3.), Milan Šmíd (3.), Martin Pertl (3.), Jiří Kuttelwascher (2.), Jakub Hauswater (A7), Aleš Bárek (A7), Petr Vondráček (A6) Kopaná Chlapci Okresní kolo 3. GHB Viktor Kučera (B6), Daniel Hrstka (A7), Adam Pártl (A7), Jan Posejpal (B7), Ladislav Doležal (3.), Tomáš Lakomý (3.), Ondřej Láska (3.), Martin Pertl (3.), Milan Šmíd (3.) 18

20 Marie Sochrová, osobnost našeho gymnázia Mgr. Marie Sochrová se narodila za okupace v Havlíčkově Brodě, kde prožila v kantorské rodině své dětství. Po maturitě na jedenáctileté střední škole studovala v letech na Filozofickohistorické a Filologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor čeština historie. V roce 1973 absolvovala postgraduální studium. Ve školním roce byla jejím prvním působištěm ZDŠ a SVVŠ v Havlíčkově Brodě V Sadech. Potom pracovala jako středoškolská profesorka na střední zdravotnické škole, a to do roku Poslední čtyři roky externě vyučovala také na brodském gymnáziu, kde pak působila trvale až do června Vyučovala předměty své aprobace. Od roku 1978 vedla celých dvacet let školní kroniku a pamětní knihu gymnázia. Dlouhodobě vykonávala funkci vedoucí předmětové komise českého jazyka. Zúčastnila se přípravy oslav 250 let od založení gymnázia a podílela se na tvorbě almanachu, realizaci výstavy k výročí a přípravě slavnostní školní akademie. Kromě své pedagogické činnosti byla vedoucí recitačního a dramatického kroužku, se studenty připravovala řadu kulturních programů a recitačních pásem pro školní akademie, družební akce, vernisáže výstav apod. Nejtalentovanější žáky připravovala k soutěžím v uměleckém přednesu. Spolupracovala v tomto směru i se Sborem pro občanské záležitosti, na jehož akcích a občanských obřadech účinkovali nejlepší recitátoři. Jinou formou individuální práce s talentovanými studenty bylo rozvíjení jejich vlastní literární tvůrčí činnosti a příprava na různé soutěže, např. Klenotnice talentů, Kutná Hora Jiřího Ortena, Náchodská Prima sezóna. Své žáky připravovala také na olympiády v českém jazyce a mnozí získali ocenění v celostátních kolech, stejně tak jako v Středoškolské odborné činnosti nebo v soutěžích Mladý badatel v oboru historie. V oblasti mimoškolní činnosti pracovala jako členka rady jednotné soustavy knihoven při Městské lidové knihovně, jako členka okresního poradního sboru pro slovesné obry při odboru kultury ONV. Absolvovala lidovou konzervatoř při Okresním kulturním středisku a získala osvědčení v oboru technika jevištní řeči a umělecký přednes. V posledních dvou letech přednášela českou literaturu na Univerzitě volného času při Krajské knihovně Vysočiny. Několik let pracovala jako korektorka v redakci deníku Noviny Vysočiny. Své odborné znalosti a pedagogické zkušenosti uplatnila v rozsáhlé publikační činnosti. Spolu se svým mužem, historikem a archivářem Jiřím Sochrem, vydala v roce 1992 v nakladatelství Gradat publikaci Havlíčkův Brod a okolí. Od roku 1995 spolupracuje s pražským nakladatelstvím Fragment a patří k jeho kmenovým autorům. Napsala 14 učebnic pro studenty středních škol, a to např. v edici Kostka učebnici české a světové literatury, českého jazyka, dějepisu, čítanky pro jednotlivé ročníky, soubor testů. V edici Do dlaně literaturu, český jazyk a teorii literatury. Zatím poslední její publikací je Cvičení z českého jazyka (2004). V letošním roce převzala na 10. mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy ve velkém sále Průmyslového paláce na pražském výstavišti výroční autorskou cenu nakladatelství Fragment za dlouhodobě úspěšný titul Literatura v kostce. Publikace, oblíbená mezi pedagogy i studenty, vyšla od r ve více než deseti vydáních v nákladu téměř půl milionu výtisků a též na CDROMu. Ve své práci se snažila neustále individuálním studiem prohlubovat své vzdělání a získané vědomosti a zkušenosti uplatňovat co nejefektivněji ve své pedagogické práci. 19

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva za školní rok 2008 / 2009 Gymnázium, Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Prospěch a chování b) Maturitní zkoušky Témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka Písemná maturitní zkouška z matematiky

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Ročenka XVI. 2012-2013

Ročenka XVI. 2012-2013 Ročenka XVI. 2012-2013 Gymnázium, Vítkov, Komenského 145, příspěvková organizace 0 Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 12 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub rodičů při Gymnáziu Vítkov...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia

ÚVODEM. RNDr. Antonín Šerý ředitel gymnázia Ivančice Obsah Úvodem...7 Ze života školy...9 Tabule vypráví: Můj týden...9 Zahraniční spolupráce pokračuje...10 Spolupráce našeho gymnázia s partnerskými školami v Evropě...10 My a Američané...11 Mládí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48 Strana 49 Strana 50 Strana 51 Strana 52 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r. 2009 2010 1.Výměnné pobyty studentů,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více