VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

2 P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci. 2

3 O b s a h : 1 Základní data Personální obsazení Vyučované předměty Aktuální informace Prospěch a absence žáků Zápis dětí do 1. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy Zapojení školy do projektů a významné akce školy Kulturní akce, exkurze a výlety Soutěže a olympiády Prevence sociálně-patologických jevů Akce školní družiny a školního klubu, volnočasové aktivity a kroužky Další vzdělávání pedagogických pracovníků a školení Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery Akce pro zaměstnance Úpravy školy Hospodaření školy Vyhodnocení hospitační a kontrolní činnosti ve šk. roce 2012/ Přílohy 3

4 Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 vypracovala:... Mgr. Martina Martínková ředitelka školy Dymokury, 10. října 2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou MZŠ Dymokury dne... předseda/kyně školské rady 4

5 1 Základní data o škole Název : Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk Adresa : Dymokury, Osvobození č. 212, PSČ Telefon : Datová schránka: vx3gihh IČO : Den vzniku : příspěvková organizace Statutární zástupce - Mgr. Martina Martínková Škola se skládá z těchto částí : základní škola - IZO školní družina a školní klub - IZO jídelna základní školy - IZO Zřizovatel Obec Dymokury Datum posledního zařazení do sítě škol : Vzdělávací program školy : Školní vzdělávací program MZŠ Dymokury, JaPoNec č.j. 905/ Ve škole pracuje odborová organizace. Při škole je občanské sdružení SRDPŠ. Ve škole je ustanovena školská rada (9 členů), předsedkyní školské rady ve školním roce 2012/13 byla paní Marcela Kinská. 5

6 Počet žáků ZŠ ve školním roce 2012/ Z toho l. stupeň : stupeň : 74 Do školy chodí žáci z těchto obcí: Dymokury (Svídnice, Černá Hora) Činěves Velenic Senice Chotěšice (Nouzov, Malá Strana) Břístev Košík Rožďalovice Křinec Sovenice Podlužany Ledečky Budiměřice Městec Králové Poděbrady Do školy dojíždí ze spádových a dalších obcí přibližně polovina žáků. Základní škola má 9 ročníků a člení se na l. a 2. stupeň. První stupeň je tvořen l. 5. ročníkem, druhý stupeň je tvořen ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praktický život, reaguje na potřeby společnosti. (uplatnitelnost na trhu práce). Škola je zařazena v síti škol s výrazným ekologickým zaměřením Klub ekologické výchovy. 6

7 Údaje o školské radě Školská rada zasedala dvakrát ročně. Předsedkyní školské rady byla Marcela Kinská. Školská rada pracovala ve složení: zástupci rodičů: Marcela Kinská Šárka Římalová MUDr. Vladimír Švejcar zástupci školy: Mgr. Martina Martínková, do Mgr. Daniela Lazarová, od Mgr. Jana Táboříková Andrea Řeháčková zástupci zřizovatele. 2 Personální obsazení Jméno Kvalifikace Počet let praxe Pracovní zařazení Mgr. Jiří Lazar VŠ 24 ředitel ZŠ do koordinátor EVVO, výchovný poradce Mgr. Martina Martínková VŠ 20 zást. ředitele, koordinátor ŠVP do pověřené vedením školy, od ředitelka školy, výchovný poradce Věra Pavézková USO 25 učitelka 1. st. Mgr. Jana Táboříková VŠ 30 učitelka l. st. Mgr. Karolína Jeníková VŠ 4 učitelka 1. st. Mgr. Jolana Kulačová VŠ 20 učitelka 1. st. Mgr. Ivana Hošnová VŠ 39 učitelka 2. st. Mgr. Mirka J. Nováková VŠ 39 učitelka 2. st. Mgr. Ivana Ambrožová VŠ 31 učitelka 2. st. Mgr. Daniela Lazarová VŠ 24 učitelka 2. st., metodik primární prevence, od zást. ředitelky, koordinátor ŠVP Mgr. Alena Krebsová VŠ 5 učitelka 2. st. MgA. Jana Heryánová VŠ 11 učitelka 2. st. Miroslav Hanka USO 14 učitel 2. st. Daniela Šárová USO 25 učitelka 2. st. Ing. Marta Bryndová, PhD. VŠ 2 učitelka 2. st. Mgr. Ludmila Kubálková VŠ 6 učitelka 2. st. Andrea Řeháčková USO 14 vedoucí vychovatelka Eva Fabiánová ÚSV 13 vychovatelka 7

8 Petra Vondráčková SO 19 ekonomka školy Eva Valášková USO 32 vedoucí školní jídelny Hana Mazánková SO 38 vedoucí kuchařka, odchod do důchodu Jana Kučerová SO 17 kuchařka Marcela Seňková SO 10 kuchařka Jana Martincová SO 10 vedoucí kuchařka, od Vladimír Kučera SO 8 školník, řidič školního autobusu Blažena Pecháčková Z 39 školnice, uklízečka Lenka Papíková SO 38 uklízečka Pedagogičtí pracovníci celkem : 18,0 Z toho : učitelé 16,0 vychovatelky 2,0 Nepedagogičtí pracovníci celkem : 7,5 Z toho : THP 1,0 dělnická povolání 3.5 obchodně prov. prac. 3,0 Kvalifikovanost učitelů v % : 70,0 3 Vyučované předměty Ve škole je vyučováno předmětům podle Školního vzdělávacího programu MZŠ Dymokury, s motivačním názvem JaPoNec jazyky, počítače, naučit ekologicky cítit. Výuka jazyků : Od 3. do 9. ročníku probíhá výuka cizího jazyka angličtiny, s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. V 1. a 2. ročníku je žákům nabízena jazyková přípravka. Od 6. ročníku se v souladu s ŠVP vyučuje druhý cizí jazyk - německý, s týdenní dotací 2 hod. týdně. 8

9 Volitelné předměty pro 7. až 9. ročník : Základy ekologie Základy administrativy Dílny Komunikační dovednosti V první třídě je vyučováno čtení metodou Sfumato. Jedná se o metodu splývavého čtení. Škola poskytuje ambulantní nácviky pro děti s vývojovými poruchami učení. Škola ve spolupráci s DDM v Poděbradech umožňuje odbornou logopedickou péči i pro děti předškolního věku spolupracujeme s okolními MŠ. 4 Aktuální informace a) informační bulletin školy b) ve školním roce 2012/13 bylo zapsáno 20 úrazů c) ve školním roce 2012/2013 byla podána jedna stížnost d) podle zákona č. 106 nebyly vyžádány žádné ústní ani písemné informace e) termíny pedagogických rad : Zahajovací pedagogická rada pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí termíny třídních schůzek: mítink s rodiči, úvodní setkání, představení aktivit školy třídní schůzky rodičů žáků třídy 9

10 schůzka pro rodiče vycházejících žáků informační schůzka pro rodiče žáků jedoucích na zimní školu v přírodě třídní schůzky žáků třídy informační schůzka pro rodiče žáků jedoucích na zahraniční exkurzi do Itálie Škola umožňuje dle zájmu rodičů, žáků a učitelů konzultace s učiteli, výchovným poradcem, metodikem prevence za účasti rodičů i žáka. f) škola spolupracuje s Českou ornitologickou společností Chráněná oblast Rožďalovické rybníky, s centrem pro handicapované živočichy v Pátku, s EKO Gymnáziem Poděbrady g) ve škole probíhá sběr léčivých bylin, šípku, pomerančové kůry a starého papíru h) praxe konané na naší škole Karolína Macháčková, studentka Střední průmyslové školy potrav. technologií v Praze, praxe na ekonomickém úseku, vedoucí praxe pí. Vondráčková i) na žádost rodičů a žáků provádí učitelé individuální doučování dle potřeby j) školní žákovský parlament schůzky zástupců tříd 5 Prospěch a absence žáků Údaje o prospěchu a absenci žáků byly zpracovány do tabulek a grafických zobrazení. Jsou součástí přílohy. 10

11 6 Zápis dětí do l. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Zápis proběhl Zapsáno bylo 19 dětí. Na základě žádosti rodičů podaných ředitelce školy podloženými potřebnými doporučeními bylo uděleno 6 odkladů školní docházky. Zápis je tradičně součástí celoročního projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. Motivačním prvkem byla postava kámošky dymokurské stonožky. Na zápisu se aktivně podíleli žáci ročníku, za pomoci učitelek 1. stupně zápisem předškoláky provázeli. Náhradní termín zápisu byl stanoven na o ŠKOLÁČEK ANEB MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, TENTOKRÁT NA TÉMA JÁ JSEM VAŠE KÁMOŠKA, DYMOKURSKÁ STONOŽKA Cílem osmého ročníku projektu zaměřeného na usnadnění vstupu budoucích žákům 1. třídy do školy je seznámit děti předškolního věku s prostředím celé školy (učebny, počítačová učebna, keramická dílna, tělocvična...), seznámit je s budoucími učiteli a vzájemně mezi sebou. 11

12 V tomto projektu představujeme školu také rodičům budoucích prvňáků, vzbuzujeme zájem rodičů o školu. Oslovujeme rodiče žáků a seznamujeme je s nabídkou akcí, které pořádá škola. Daří se nám tak úspěšně nastartovat spolupráci s rodiči žáků. Za organizaci projektu zodpovídá vedení školy, na přípravě a konání jednotlivých schůzek se podílí vedení školy, učitelky 1. st., vychovatelky ŠD, žáci školy. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd jsou uvedeny v následující tabulce: Jméno žáka Bureš Martin Dušánek Johan Kosina Jiří Kylbergr Zdeněk Severa Václav Švarc Ondřej Godlová Veronika Knaponá Šárka Krátká Kateřina Střední škola VOŠ a SPŠ Jičín, Informační technologie SOŠ multimediální tvorby Poděbrady SOUŠ Mladá Boleslav, seřizovač SOŠ A SOU Městec Králové, zahradník Gymnázium Jičín SOUŠ Mladá Boleslav, Provoz a ekonomika dopravy SOŠ A SOU Městec Králové, kuchař - číšník Gymnázium Poděbrady Gymnázium a SOŠ a Pg. Čáslav, předškolní a mimoškolní pedagogika 12

13 Kršňáková Kristýna Malíková Aneta Ortbauerová Tereza Puldová Eliška Radoňová Barbora Radoňová Gabriela Petrová Dana Gymnázium Poděbrady SOŠ a SOU Mladá Boleslav, veřejnosprávní činnost SOU společného stravování, kuchař - číšník Gymnázium Nymburk SOU společného stravování, kuchař - číšník Střední škola vizuální tvorby HK, floristický dizajn SOŠ informatiky a spojů, cestovní ruch 7 Zapojení školy do projektů a významné akce školy Slavnostní zahájení školního roku Slavnostní zahájení školního roku se konalo v tělocvičně školy. Žáky, pedagogy i širokou veřejnost školy přivítal ředitel školy Mgr. Jiří Lazar. V rámci slavnostního zahájení byl nastartován projekt Můj deváťák. Místo, kde žijeme Čtyřlístek V názvu celoročního školního projektu jsou schovány názvy spádových obcí, ze kterých k nám žáci dojíždí (Činěves, Dymokury, Chotěšice, Velenice). Chceme, aby žáci dobře znali současnost i historii svého regionu. Do projektu se zapojili žáci všech ročníků, pracovali v jednotlivých týmech různého zaměření historické události, místní názvy, osobnosti, báje a pověsti, fotodokumentace, ochrana přírody. Výstupem byl školní almanach s ukázkami a fotografiemi žákovských prací a putovní výstava fotografií minulosti i současnosti. Projektu se žáci účastnili v rámci projektových dní. Žáci 1. stupně okolní vesnice navštívili. 13

14 Můj deváťák V rámci tohoto projektu sledujeme potlačení patosociálních jevů, učíme nenásilnou formou starší žáky pomáhat mladším spolužákům. Projekt je zahájen hned při slavnostním zahájení šk. roku. Projekt Můj deváťák navazuje na projekt Školáček. Cílem projektu je poskytnout prvňákům pocit bezpečí ve škole, pomoci vybudovat vzájemnou důvěru napříč věku žáků. Projekt se prolíná celým školním rokem. Nejstarší žáci školy aktivně navazují kontakt s nejmladšími žáky. Důležitou roli v tomto projektu sehrává přístup třídních učitelů. V tomto školním roce to byla p. uč. Táboříková a p. uč. Krebsová. Září přivítání ve škole 1. den, každý žák 9. třídy si adoptoval svého prvňáka Září - prohlídka a seznámení se třídami a budovou 2. stupně žáci 9. třídy provedli žáky 1. třídy po budově 2. stupně, ukázali jim přírodovědný koutek ve své třídě, žáci 9., třídy vyrobili společné tablo Říjen společné hry a soutěže v tělocvičně Prosinec vánoční besídka, zpívání koled, žáci 9. třídy napekli pro prvňáky perníčky a připravili dárky, žáci 1. třídy dali žákům 9. třídy vlastnoručně vyrobený dárek a přání Březen velikonoční učení žáci 9. třídy připravili zábavnou hodinu učení ve skupinách s velikonoční a jarní tematikou, žáci 1. třídy plnili různé úkoly na stanovištích Červen pomoc žáků 9. třídy v posledních školních dnech /podepisování učebnic, úklid třídy/ - loučení s žáky 9. třídy obrázky na památku od žáků 1. třídy, básnička na rozloučenou Celý rok - průběžná pomoc žáků 9. třídy žákům 1. třídy v šatně, u oběda a ve třídě hlavně o přestávkách. 14

15 Dymokurský Duatlon Tradiční měření sil v běhu a jízdě na kole v rámci jednotlivých tříd. Soutěžení je doplněno o prohlubování znalostí a dovedností z dopravní výchovy, topografie, zdravovědy. V rámci tohoto dne proběhla cvičná evakuace, čas byl věnován chování v krizových situacích. V rámci duatlonu dochází také k prevenci patosociálních jevů. Jsou vytvářeny a upevňovány kamarádské vztahy mezi žáky různého věku. Žáci 9. třídy celý turnaj organizují, přirozeně mladším spolužákům pomáhají. 15

16 Preventivní programy pro žáky tříd pořádané ve spolupráci se společností Odyssea Od 1. do proběhly ve škole prožitkové vzdělávací programy občanského sdružení Projekt Odyssea Zlepšujeme vztahy v naší třídě. Projekt byl hrazen v rámci čerpání peněz EU Peníze školám School for everybody. Aktivity prováděné v rámci jednotlivých tříd byly zaměřeny na posílení pozitivních vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování. Výstupem byla i podrobně zpracovaná zpráva, která byla poskytnuta třídním učitelům, na jejím základě třídní učitelé dále s kolektivy svých tříd pracovali. Testování Cílem testování žáků je zjišťování dosažených výsledků vzdělávání. Sledujeme porovnání výsledků vzdělávání našich žáků v rámci celé republiky, ale především také u průběžného testování sledujeme posun žáků, kterého v době mezi jednotlivými testy dosáhli. Žákům a jejich rodičům poskytujeme možnost získání zpětné vazby možnost porovnání výsledků s výsledky žáků ostatních škol. Výsledky využívá dále škola při vlastním hodnocení a pro porovnání efektivity výchovně-vzdělávací práce naší školy se školami dalšími. 16

17 S výsledky testování žáků jsou seznamováni žáci samotní i jejich zákonní zástupci. S výsledky testování žáků jako celku pracují také učitelé na pedagogických radách a poradách, dále při výchovně vzdělávacím procesu ve svých hodinách. - Testování Eskalátor jedná se o testování společnosti SCIO hrazené z evropských fondů. V rámci udržitelnosti projektu byla letos testovaná angličtina u žáků tříd. Výstupem je přístup do e-learningového prostředí, kde je žákům připraven test dle jejich úrovně. - Testování Scio Stonožka určeno pro žáky 5. a 9. tříd jedná se o testování z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů žáků. Výsledkem je individuálně zpracovaná zpráva určená každému žákovi. - Testování Gepard jednalo se o testování plně hrazené z evropských fondů zaměřené na zjištění úrovně dovedností žáků pracovat s informacemi v 5. a 9. třídě - Celoplošné testování žáků 5. a 9. třídy NIQES testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, proběhlo za přítomnosti ČŠI COCA COLA CUP Naše škola je pořadatelem a organizátorem oblastního kola v kategorii chlapců a letos nově i v kategorii dívek. Dopravní hřiště Nymburk Žáci 4. třídy absolvují dva vzdělávací programy na dopravním hřišti v Nymburce zaměřené na posílení chování na silnici. Tento program podporuje začlenění tématiky dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu. Po úspěšném složení testů a předvedení jezdeckých dovedností mohou žáci získat tzv. řidičský průkaz. Nautilus Naučím tě učit se - aneb Jak nemít ze školy ponorku. Půlroční projekt společnosti Scio pomohl žákům 7. ročníku zábavným způsobem rozvinout kompetence k učení. V pracovním sešitě Ostrovní dobrodružství řešili ve 12 kapitolách úlohy, jež je učily přemýšlet, hodnotit, 17

18 spolupracovat, srovnávat, pracovat s internetem a prohloubit spoustu dalších schopností potřebných jak ve škole, tak v běžném životě. Na začátku projektu vyplnili žáci test, který jim ukázal, v které z kompetencí mají rezervy a na co by se měli zaměřit. Po dokončení projektové práce si mohli udělat test znovu a zjistit, zda se opravdu někam ve svých kompetencích posunuli. Děti práce bavila, úkoly řešily s chutí a rády o nich diskutovaly. Florbalový turnaj Mgr. Jiřího Lazara Florbalový turnaj organizovali žáci školního parlamentu ve spolupráci s florbalovým kroužkem. Organizace spočívala v tvorbě propagačních plakátů, přípravě hracího pavouka a samotné organizaci turnaje. Pohár vítězům v kategorii 1. a 2. stupně předal Mgr. Jiří Lazar. 18

19 Noční škola Přespání ve škole připravily učitelky třídy. Byly připraveny aktivity pro žáky a jejich rodiče, kde společně vytvářeli betlém. Touto akcí jsme sledovali prohlubování pozitivních vztahů v žákovských kolektivech, sounáležitost se školou. Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka pro třídu. Mikulášskou nadílku zajišťují pro mladší spolužáky žáci 9. ročníku. Pokračujeme ve spolupráci s MŠ Dymokury, nadílka probíhá také tam. 19

20 Vánoce ve škole Tradiční oslava Vánoc se konala V kostele zazpíval školní sbor pod vedením p. uč. Jany Heryánové. Tříkrálový průvod od kostela k obecnímu úřadu vedli Tři králové na koních a velbloudech. U rozsvíceného vánočního stromu zazněly koledy a žáci 1. stupně předvedli vánoční pásmo. V prostorách Obecního úřadu byla instalována výstava na téma Hračičky naší babičky. Na výstavu zapůjčili exponáty rodiče a prarodiče našich žáků. 20

21 Bruslení na Zimním stadionu v Nymburce Akce vznikla z iniciativy školního parlamentu, sledujeme v ní prevenci sociálněpatologických jevů. Masopust Tradiční masopustní veselí vypuklo ve škole Masopustní průvod prošel obcí, rozdávaly se koblihy, byly vyhodnoceny masky. Na masopust navazoval dětský karneval. Fotbalový turnaj v Býchorech Chlapci z 2. stupně změřili síly s žáky ze ZŠ Býchory. Akce podporuje smysluplné naplnění volného času žáků a prevenci rizikového chování. Lyžařský výcvikový zájezd LVZ proběhl od 2. až 9. února 2013 v Černé Boudě v Jánských Lázních. LVZ jsme organizovali společně se školami z Křince, Libice n. Cidlinou a Přerova n. Labem. Vedoucí kurzu byla p. řed. Martínková, lyžařskou instruktorkou p. uč. Krebsová. Zúčastnili se žáci třídy. 21

22 Zlatý Ámos Zlatý ředitel Z iniciace školního parlamentu vznikla ve škole nominace Mgr. Jiřího Lazara do soutěže, ve které žáci oceňují své učitele Zlatý Ámos, kategorie Zlatý ředitel. Členové školního parlamentu získali sto podpisů na podporu ředitele a k přihlášce přiložili charakteristiku osoby a popis společně prožité příhody. Setkání se konalo na zámku Berchtold u Strančic. Velikonoční výstava Školní družina se aktivně zúčastnila výstavy velikonočních výrobků, které v zahradě Bittman vystavoval klub důchodců. Zimní škola v přírodě V termínu se konala zimní škola v přírodě v hotelu Černá bouda v Jánských Lázních. Žáci zde pod vedením lyžařských instruktorů zvládali lyžařské dovednosti, byl jim dopřán týdenní pobyt plný aktivit na čerstvém vzduchu. Aktivity probíhající na zimní škole v přírodě byly realizovány jak v rámci jednotlivých ročníků, tak i napříč ročníky. Škola v přírodě je nabízena i veřejnosti, podporujeme tím myšlenku komunitní školy. 22

23 Školní ples V pátek se uskutečnil školní ples ve Velenicích. Na plese se předtančení ujal taneční kroužek pod vedením p. uč. Jeníkové. Z výtěžku školního plesu bylo vylepšeno vnitřní vybavení školy. Matematický klokan Celorepublikové matematické soutěže se účastnili žáci tříd. Velikonoční dílny Žáci třídy pozvali do školy své rodiče. Pod vedením některých z nich pletli pomlázky, malovali velikonoční vajíčka, zdobili velikonoční perníky a poznávali další velikonoční tradice. Prožitkem si uvědomovali význam a důležitost tradic. 23

24 Expedice KARAKORAM Vybraní žáci 2. stupně se účastnili programu v lanovém centru v Praze. Plavecký výcvik Plavecký výcvik probíhá v Plavecké škole v Jičíně, účastní se ho žáci třídy. Mateřská škola v 1. třídě Děti z předškolního oddělení mateřské školy každoročně navštěvují ukázkovou hodinu v 1. třídě. 24

25 Den Země V pátek proběhl tradiční Den Země spojený se sběrem starého papíru a úklidem jednotlivých obcí a dalšími ekologickými aktivitami. Finanční gramotnost Seminář určený pro žáky 9. třídy proběhl v časové dotaci čtyř hodin pod vedením externího lektora. Semináře zaměřené na ekologické cítění Semináře společnosti Ekokom určený pro všechny žáky naší školy byly zaměřeny na správné třídění odpadu a další ekologické aktivity. Oslava Dne matek 16. května vystoupil na již tradičním koncertě pěvecký sbor školy, současně s ním mělo premiéru žákovské divadelní přestavení Zuby, zoubky, zoubečky pod vedením p. uč. Jeníkové. Dračí lodě Žáci třídy se mohli účastnit tréninků závodů dračích lodí v Nymburce. Pod vedením p. uč. Ambrožové a p. uč. Hanky smysluplně trávili volný čas. Z důvodu povodní a opakovaného přesouvání termínu závodu se týmy naší školy závodu nezúčastnily. 25

26 Den Slabikáře Žáci 1. třídy po přečtení Slabikáře pozvali na slavnostní událost do školy své rodiče. Předvedli jim získané čtenářské dovednosti. Od školy každý prvňák dostal na památku tohoto dne knihu s věnováním třídní učitelky. Pro děti byl připraven dort ve tvaru slabikáře. Skokan roku Projekt je zaměřený na osobní rozvoj každého žáka. V rámci jednotlivých tříd je zvolen Skokan třídy, v rámci školy je volen Skokan roku za 1. a 2. stupeň. V komisi zasedají členové školního parlamentu, loňští vítězové i nezávislý předseda z řad veřejnosti. Za 1. stupeň zvítězila Nicole Palšovičová, za 2. stupeň Pavlína Baráková. Obě získaly tablet. 26

27 Obhajoby absolventských prací Žáci 9. třídy zpracovávali pod vedením pedagogů garantů svoji absolventskou práci na vybrané téma dle svého zájmu. Práce je vypracována podle předem stanovených pravidel, po žácích je striktně požadováno, aby práce měla požadované náležitosti. Práci žáci obhajovali před zkušební komisí, zpracovali powerpointovou prezentaci. Za svůj výkon byli komisí ohodnoceni. 27

28 Zahraniční exkurze do Itálie V rámci podpory myšlenky komunitní školy jsme zrealizovali zahraniční exkurzi do Itálie pro žáky naší školy a jejich rodiče. Při týdenním pobytu v zahraničí žáci poznávali zvyky a tradice cizí země, v rámci výletu se seznámili s reáliemi Itálie, exkurze měla i ozdravný účinek. Exkurze se účastnili i zástupci z řad veřejnosti, byla podporována myšlenka komunitní školy. Den dětí Oslava Dne dětí spolu s vyvrcholením celoročního školního projektu Místo, kde žijeme prezentací fotografií, prodeje almanachu byla plánována na 2. června. Z důvodu dramatické povodňové situace v obci se Dětský den nekonal. Almanachy jsme nabízeli v obchodech a na obecních úřadech. Výstava fotografií byla instalována ve vestibulu školy, panely jsou nabízeny okolním obcím. Cesta pohádkovým lesem byla přeložena na konec školního roku, žáci 9. třídy připravili pro mladší spolužáky kouzelné zrcadlo, kterým všichni vstoupili do pohádkového lesa. Poslední zvonění Žáci 9. třídy se loučili se svými spolužáky a učiteli při posledním zvonění. Obdobnými akcemi je Setkání školních parlamentů v Plaňanech Zástupkyně školního parlamentu Dominika Henešová úspěšně prezentovala práci školního parlamentu na setkání regionálních zástupců školních parlamentů. Slavnostní zakončení školního roku a ukončení projektu Můj deváťák Žáci se sešli ke slavnostnímu zakončení v tělocvičně, kde nejaktivnější žáci každé třídy byli odměněni knihou a byli oceněni nejlepší sběrači léčivých bylin. Žáci 9. třídy se svým programem rozloučili, byli ošerpováni a žáci 1. třídy je naposledy odvedli do školních lavic. 28

29 Logopedické nácviky Škola poskytovala logopedické nácviky pod vedením Mgr. Ivany Adamcové a také p. uč. Mgr. Jany Táboříkové. Logopedické nácviky probíhaly v prostorách školy, byly prováděny za přítomnosti rodičů. Tato aktivita byla nabízena dětem z okolních mateřských škol. Pomoc při diagnostice nabízí učitelky 1. stupně při projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. SPOLUPRÁCE S MŠ Mateřské škole nabízíme možnost se účastnit sportovních i kulturních akcí, které škola pořádá, připravujeme pro MŠ mikulášskou nadílku, propůjčujeme školní autobus, umožňujeme docházku na logopedické nácviky, připravujeme i pro děti z mateřské školy Dětský den, pracovníkům mateřské školy zprostředkováváme vstupní školení BOZP a PO. Děti z MŠ jsou zapojeny v projektu Školáček, navštíví ukázkovou hodinu v 1. třídě. Žáci divadelního kroužku hráli pro děti z MŠ pohádku. TERMIT školní časopis Ve škole je vydáván školní časopis Termit. Žurnalisté pracují pod vedením p. uč. Kulačové. Časopis je distribuován do tříd i do obce. ZDRAVÁ ŠKOLA - skladba jídelníčku - podpor sportovních aktivit v době mezi vyučováním - akce školní družiny a školního klubu zaměřených na zdravý životní styl - účast žáků na sportovních soutěžích a sportovních olympiádách - nabídka sportovních kroužků - začleňování relaxačních a Tv chvilek do hodin - možnost výuky v učebně venku, časté vycházky do lesa - preference cyklovýletů, turistických výletů Škola zareagovala na nabídku a je zapojena do státního projektu Ovoce do škol. Žáci třídy dostávají dle aktuální nabídky ovocné produkty. PROJEKTY TEREZA Žáci se o volitelném předmětu Základy ekologie účastní projektů Klubu ekologické výchovy (KEV). Využíváme metodických materiálů, které jsou nám zasílány, příležitostně se 29

30 zúčastňujeme seminářů, které jsou nám nabízeny. Projekty a náměty jsou využívány převážně ve volitelném předmětu Základy ekologie. Ve škole pracuje školní parlament, který se pravidelně schází. Podílí se na akcích konaných ve škole. Školní parlament spolurozhoduje, poskytuje pedagogickému sboru zpětnou vazbu. 8 Kulturní akce, exkurze a výlety KULTURNÍ POŘADY divadlo Libice, divadelní spolek Vojan pohádka Pejsek a kočička představení pro třídu varietní vystoupení cirkusu Paulíny vystoupení historické skupiny Pernštejni třída kino Městec Králové, Coodsovi třída hudební vystoupení Hudební nástroje od akustických k elektrickým třída žákovské divadelní představení Zuby, zoubky, zoubečky, divadelní kroužek 30

31 pod vedením p. uč. K. Jeníkové vystoupil před žáky celé školy KMD Rainman Divadlo Na Palmovce, Praha Shakespeare ve 120 minutách Divadlo V Dlouhé, Praha Klapzubova jedenáctka Divadlo Minor, Praha Drama v kostce Divadlo Ypsilon, Praha BESEDY Prevence rizikového chování Škola organizovala besedy s příslušníkem Policie ČR pro žáky tříd. Tyto besedy byly zaměřeny především na městskou problematiku, šikanu a kyberšikanu. Úřad práce v Nymburce Úřad práce organizuje besedy pro žáky 9. tříd zaměřené na volbu povolání. Beseda s ilustrátorem Ilustrátor Adolf Dudek besedoval s dětmi nad dětskými knihami. Dokázal je zaujmout vyprávěním o ilustrování knih. Série besed byla určena pro všechny žáky školy. Beseda o volbě povolání Žáci 9. třídy besedovali se zástupcem střední školy o možnostech budoucího studia. Ukázka výcviku dravců Venkovní ukázka byla určena pro všechny žáky školy. Sicílie v Dymokurech očima Evy Kubálkové Bývalá žákyně školy Eva Kubálková vyprávěla žákům i zájemcům z řad veřejnosti své zážitky z cest po Sicílii. Prezentace učiliště z Městce Králové Studenti SOU a SOŠ Městec Králové prezentovali žákům 8. a 9 tříd svoji školní činnost. 31

32 Přednáška o houbách Určeno pro žáky tříd. Program pro žáky 8. třídy volba povolání Zástupce IPS Nymburk navštívil žáky v naší škole. ADAPTAČNÍ KURZ Odemykání 1. třídy v Jinolicích, adaptační kurz pro žáky 1. třídy v doprovodu rodičů EXKURZE Příběh Pražského hradu vzdělávací workshop pro 4. a 5. třídu Národní muzeum v Praze program Dotkni se pravěku 6. třída Technické muzeum Praha 9. třída Exkurze žáků IX. třídy do závodu Škoda Mladá Boleslav exkurze žáků 6. třídy Vánoční Praha FISHING AND HUNTING Praha, určeno pro zájemce z řad mysliveckého a rybářského kroužku vlastivědná exkurze žáků 5. třídy, Křinec zámek a okolí zeměpisná exkurze žáků 6. třídy, Český ráj přírodovědná exkurze žáků 7. třídy, Záchranná stanice v Pátku přírodovědná exkurze žáků 8. třídy, Dymokury a okolí ZAHRANIČNÍ EXKURZE zahraniční exkurze do Valverde, Itálie ŠKOLNÍ VÝLETY třída zamykání 1. třídy v Jinolicích a 4. třída Šestajovice, svíčkárna třída cyklovýlet do okolí třída Staré Hrady třída cyklovýlet do Českého ráje třída outdoorová aktivita v lanovém centru Hradec Králové 32

33 třída Chlumec n. Cidlinou třída outdoorová aktivita v lanovém centru Hradec Králové 9 Soutěže a olympiády Učitelé věnují velkou pozornost přípravě žáků na soutěže a olympiády. Žáci školy se jich pravidelně účastní. Mají tak možnost porovnat své výsledky s výsledky žáků jiných škol. McDonald s Cup - okrskové kolo, Dymokury - květen kategorie A ( tř.) - 3. místo kategorie B ( tř.) - 3. místo Dopravní soutěž - okresní kolo v Nymburce - květen družstvo žáků 2. stupně - 7. místo COCA COLA CUP - regionální kolo - duben družstvo dívek 2. stupně - 2. místo Expedice KARAKORAM - kategorie Základní školy - duben DYMOLEZCI - 4. místo (ze 46 škol) Okresní kolo Biologické olympiády - kategorie D - duben František Severa - 1. místo (postup do krajského kola) Petra Švarcová - 6. místo Okresní kolo Biologické olympiády - kategorie C- březen Václav Severa - 2. místo (postupuje do krajského kola) PREVENTAN CUP - okresní kolo ve vybíjené - březen družstvo 5. třídy - 1. místo Veselá básnička meziškolní kolo, Rožďalovice - březen odborná porota: 33

34 Lucie Ollé - 1. místo, kategorie 1. tříd Miroslav Braborec - 3. místo, kategorie 1. tříd Marek Plch - 1. místo, kategorie 3. tříd Eliška Římalová - 1. místo, kategore 5. tříd Eliška Drbohlavová - 2. místo, kategorie 5. tříd žákovská porota: Lucie Ollé - 3. místo, kategore 1. tříd Marek Plch - 1. místo, kategorie 3. tříd Eliška Drbohlavová - 1. místo, kategorie 5. tříd Okresní kolo Zeměpisné olympiády - březen Petra Švarcová - účastnila se (kategorie A) Štěpán Pulda - 4. místo (kategorie B) František Souček - účastnil se (kategorie C) Konverzační soutěž v Aj - kategorie II.A ( r.) - únor Michaela Štálová - účastnila se Konverzační soutěž v Nj - kategorie II.A ( r.) - únor Eliška Puldová - 3. místo Šárka Knapová - účastnila se Okresní kolo Olympiády v Čj - kategorie I. ( r.) - únor Michaela Štálová místo František Severa místo Okresní kolo Matematické olympiády - 5. ročník - únor Dominika Martínková - 2. místo Matěj Novák - účastnil se Okresní kolo Dějepisné olympiády - leden Kristýna Kršňáková - úspěšný řešitel ( místo) Michaela Štálová - účastnila se 34

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více