VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/13 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

2 P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci. 2

3 O b s a h : 1 Základní data Personální obsazení Vyučované předměty Aktuální informace Prospěch a absence žáků Zápis dětí do 1. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy Zapojení školy do projektů a významné akce školy Kulturní akce, exkurze a výlety Soutěže a olympiády Prevence sociálně-patologických jevů Akce školní družiny a školního klubu, volnočasové aktivity a kroužky Další vzdělávání pedagogických pracovníků a školení Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery Akce pro zaměstnance Úpravy školy Hospodaření školy Vyhodnocení hospitační a kontrolní činnosti ve šk. roce 2012/ Přílohy 3

4 Výroční zprávu za školní rok 2012/2013 vypracovala:... Mgr. Martina Martínková ředitelka školy Dymokury, 10. října 2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena Školskou radou MZŠ Dymokury dne... předseda/kyně školské rady 4

5 1 Základní data o škole Název : Masarykova základní škola Dymokury, okres Nymburk Adresa : Dymokury, Osvobození č. 212, PSČ Telefon : Datová schránka: vx3gihh IČO : Den vzniku : příspěvková organizace Statutární zástupce - Mgr. Martina Martínková Škola se skládá z těchto částí : základní škola - IZO školní družina a školní klub - IZO jídelna základní školy - IZO Zřizovatel Obec Dymokury Datum posledního zařazení do sítě škol : Vzdělávací program školy : Školní vzdělávací program MZŠ Dymokury, JaPoNec č.j. 905/ Ve škole pracuje odborová organizace. Při škole je občanské sdružení SRDPŠ. Ve škole je ustanovena školská rada (9 členů), předsedkyní školské rady ve školním roce 2012/13 byla paní Marcela Kinská. 5

6 Počet žáků ZŠ ve školním roce 2012/ Z toho l. stupeň : stupeň : 74 Do školy chodí žáci z těchto obcí: Dymokury (Svídnice, Černá Hora) Činěves Velenic Senice Chotěšice (Nouzov, Malá Strana) Břístev Košík Rožďalovice Křinec Sovenice Podlužany Ledečky Budiměřice Městec Králové Poděbrady Do školy dojíždí ze spádových a dalších obcí přibližně polovina žáků. Základní škola má 9 ročníků a člení se na l. a 2. stupeň. První stupeň je tvořen l. 5. ročníkem, druhý stupeň je tvořen ročníkem. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praktický život, reaguje na potřeby společnosti. (uplatnitelnost na trhu práce). Škola je zařazena v síti škol s výrazným ekologickým zaměřením Klub ekologické výchovy. 6

7 Údaje o školské radě Školská rada zasedala dvakrát ročně. Předsedkyní školské rady byla Marcela Kinská. Školská rada pracovala ve složení: zástupci rodičů: Marcela Kinská Šárka Římalová MUDr. Vladimír Švejcar zástupci školy: Mgr. Martina Martínková, do Mgr. Daniela Lazarová, od Mgr. Jana Táboříková Andrea Řeháčková zástupci zřizovatele. 2 Personální obsazení Jméno Kvalifikace Počet let praxe Pracovní zařazení Mgr. Jiří Lazar VŠ 24 ředitel ZŠ do koordinátor EVVO, výchovný poradce Mgr. Martina Martínková VŠ 20 zást. ředitele, koordinátor ŠVP do pověřené vedením školy, od ředitelka školy, výchovný poradce Věra Pavézková USO 25 učitelka 1. st. Mgr. Jana Táboříková VŠ 30 učitelka l. st. Mgr. Karolína Jeníková VŠ 4 učitelka 1. st. Mgr. Jolana Kulačová VŠ 20 učitelka 1. st. Mgr. Ivana Hošnová VŠ 39 učitelka 2. st. Mgr. Mirka J. Nováková VŠ 39 učitelka 2. st. Mgr. Ivana Ambrožová VŠ 31 učitelka 2. st. Mgr. Daniela Lazarová VŠ 24 učitelka 2. st., metodik primární prevence, od zást. ředitelky, koordinátor ŠVP Mgr. Alena Krebsová VŠ 5 učitelka 2. st. MgA. Jana Heryánová VŠ 11 učitelka 2. st. Miroslav Hanka USO 14 učitel 2. st. Daniela Šárová USO 25 učitelka 2. st. Ing. Marta Bryndová, PhD. VŠ 2 učitelka 2. st. Mgr. Ludmila Kubálková VŠ 6 učitelka 2. st. Andrea Řeháčková USO 14 vedoucí vychovatelka Eva Fabiánová ÚSV 13 vychovatelka 7

8 Petra Vondráčková SO 19 ekonomka školy Eva Valášková USO 32 vedoucí školní jídelny Hana Mazánková SO 38 vedoucí kuchařka, odchod do důchodu Jana Kučerová SO 17 kuchařka Marcela Seňková SO 10 kuchařka Jana Martincová SO 10 vedoucí kuchařka, od Vladimír Kučera SO 8 školník, řidič školního autobusu Blažena Pecháčková Z 39 školnice, uklízečka Lenka Papíková SO 38 uklízečka Pedagogičtí pracovníci celkem : 18,0 Z toho : učitelé 16,0 vychovatelky 2,0 Nepedagogičtí pracovníci celkem : 7,5 Z toho : THP 1,0 dělnická povolání 3.5 obchodně prov. prac. 3,0 Kvalifikovanost učitelů v % : 70,0 3 Vyučované předměty Ve škole je vyučováno předmětům podle Školního vzdělávacího programu MZŠ Dymokury, s motivačním názvem JaPoNec jazyky, počítače, naučit ekologicky cítit. Výuka jazyků : Od 3. do 9. ročníku probíhá výuka cizího jazyka angličtiny, s hodinovou dotací 3 hodiny týdně. V 1. a 2. ročníku je žákům nabízena jazyková přípravka. Od 6. ročníku se v souladu s ŠVP vyučuje druhý cizí jazyk - německý, s týdenní dotací 2 hod. týdně. 8

9 Volitelné předměty pro 7. až 9. ročník : Základy ekologie Základy administrativy Dílny Komunikační dovednosti V první třídě je vyučováno čtení metodou Sfumato. Jedná se o metodu splývavého čtení. Škola poskytuje ambulantní nácviky pro děti s vývojovými poruchami učení. Škola ve spolupráci s DDM v Poděbradech umožňuje odbornou logopedickou péči i pro děti předškolního věku spolupracujeme s okolními MŠ. 4 Aktuální informace a) informační bulletin školy b) ve školním roce 2012/13 bylo zapsáno 20 úrazů c) ve školním roce 2012/2013 byla podána jedna stížnost d) podle zákona č. 106 nebyly vyžádány žádné ústní ani písemné informace e) termíny pedagogických rad : Zahajovací pedagogická rada pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 1. čtvrtletí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí pedagogická rada, zhodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí termíny třídních schůzek: mítink s rodiči, úvodní setkání, představení aktivit školy třídní schůzky rodičů žáků třídy 9

10 schůzka pro rodiče vycházejících žáků informační schůzka pro rodiče žáků jedoucích na zimní školu v přírodě třídní schůzky žáků třídy informační schůzka pro rodiče žáků jedoucích na zahraniční exkurzi do Itálie Škola umožňuje dle zájmu rodičů, žáků a učitelů konzultace s učiteli, výchovným poradcem, metodikem prevence za účasti rodičů i žáka. f) škola spolupracuje s Českou ornitologickou společností Chráněná oblast Rožďalovické rybníky, s centrem pro handicapované živočichy v Pátku, s EKO Gymnáziem Poděbrady g) ve škole probíhá sběr léčivých bylin, šípku, pomerančové kůry a starého papíru h) praxe konané na naší škole Karolína Macháčková, studentka Střední průmyslové školy potrav. technologií v Praze, praxe na ekonomickém úseku, vedoucí praxe pí. Vondráčková i) na žádost rodičů a žáků provádí učitelé individuální doučování dle potřeby j) školní žákovský parlament schůzky zástupců tříd 5 Prospěch a absence žáků Údaje o prospěchu a absenci žáků byly zpracovány do tabulek a grafických zobrazení. Jsou součástí přílohy. 10

11 6 Zápis dětí do l. třídy a přijímací řízení žáků 9. třídy ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY Zápis proběhl Zapsáno bylo 19 dětí. Na základě žádosti rodičů podaných ředitelce školy podloženými potřebnými doporučeními bylo uděleno 6 odkladů školní docházky. Zápis je tradičně součástí celoročního projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. Motivačním prvkem byla postava kámošky dymokurské stonožky. Na zápisu se aktivně podíleli žáci ročníku, za pomoci učitelek 1. stupně zápisem předškoláky provázeli. Náhradní termín zápisu byl stanoven na o ŠKOLÁČEK ANEB MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, TENTOKRÁT NA TÉMA JÁ JSEM VAŠE KÁMOŠKA, DYMOKURSKÁ STONOŽKA Cílem osmého ročníku projektu zaměřeného na usnadnění vstupu budoucích žákům 1. třídy do školy je seznámit děti předškolního věku s prostředím celé školy (učebny, počítačová učebna, keramická dílna, tělocvična...), seznámit je s budoucími učiteli a vzájemně mezi sebou. 11

12 V tomto projektu představujeme školu také rodičům budoucích prvňáků, vzbuzujeme zájem rodičů o školu. Oslovujeme rodiče žáků a seznamujeme je s nabídkou akcí, které pořádá škola. Daří se nám tak úspěšně nastartovat spolupráci s rodiči žáků. Za organizaci projektu zodpovídá vedení školy, na přípravě a konání jednotlivých schůzek se podílí vedení školy, učitelky 1. st., vychovatelky ŠD, žáci školy. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD Výsledky přijímacího řízení žáků 9. tříd jsou uvedeny v následující tabulce: Jméno žáka Bureš Martin Dušánek Johan Kosina Jiří Kylbergr Zdeněk Severa Václav Švarc Ondřej Godlová Veronika Knaponá Šárka Krátká Kateřina Střední škola VOŠ a SPŠ Jičín, Informační technologie SOŠ multimediální tvorby Poděbrady SOUŠ Mladá Boleslav, seřizovač SOŠ A SOU Městec Králové, zahradník Gymnázium Jičín SOUŠ Mladá Boleslav, Provoz a ekonomika dopravy SOŠ A SOU Městec Králové, kuchař - číšník Gymnázium Poděbrady Gymnázium a SOŠ a Pg. Čáslav, předškolní a mimoškolní pedagogika 12

13 Kršňáková Kristýna Malíková Aneta Ortbauerová Tereza Puldová Eliška Radoňová Barbora Radoňová Gabriela Petrová Dana Gymnázium Poděbrady SOŠ a SOU Mladá Boleslav, veřejnosprávní činnost SOU společného stravování, kuchař - číšník Gymnázium Nymburk SOU společného stravování, kuchař - číšník Střední škola vizuální tvorby HK, floristický dizajn SOŠ informatiky a spojů, cestovní ruch 7 Zapojení školy do projektů a významné akce školy Slavnostní zahájení školního roku Slavnostní zahájení školního roku se konalo v tělocvičně školy. Žáky, pedagogy i širokou veřejnost školy přivítal ředitel školy Mgr. Jiří Lazar. V rámci slavnostního zahájení byl nastartován projekt Můj deváťák. Místo, kde žijeme Čtyřlístek V názvu celoročního školního projektu jsou schovány názvy spádových obcí, ze kterých k nám žáci dojíždí (Činěves, Dymokury, Chotěšice, Velenice). Chceme, aby žáci dobře znali současnost i historii svého regionu. Do projektu se zapojili žáci všech ročníků, pracovali v jednotlivých týmech různého zaměření historické události, místní názvy, osobnosti, báje a pověsti, fotodokumentace, ochrana přírody. Výstupem byl školní almanach s ukázkami a fotografiemi žákovských prací a putovní výstava fotografií minulosti i současnosti. Projektu se žáci účastnili v rámci projektových dní. Žáci 1. stupně okolní vesnice navštívili. 13

14 Můj deváťák V rámci tohoto projektu sledujeme potlačení patosociálních jevů, učíme nenásilnou formou starší žáky pomáhat mladším spolužákům. Projekt je zahájen hned při slavnostním zahájení šk. roku. Projekt Můj deváťák navazuje na projekt Školáček. Cílem projektu je poskytnout prvňákům pocit bezpečí ve škole, pomoci vybudovat vzájemnou důvěru napříč věku žáků. Projekt se prolíná celým školním rokem. Nejstarší žáci školy aktivně navazují kontakt s nejmladšími žáky. Důležitou roli v tomto projektu sehrává přístup třídních učitelů. V tomto školním roce to byla p. uč. Táboříková a p. uč. Krebsová. Září přivítání ve škole 1. den, každý žák 9. třídy si adoptoval svého prvňáka Září - prohlídka a seznámení se třídami a budovou 2. stupně žáci 9. třídy provedli žáky 1. třídy po budově 2. stupně, ukázali jim přírodovědný koutek ve své třídě, žáci 9., třídy vyrobili společné tablo Říjen společné hry a soutěže v tělocvičně Prosinec vánoční besídka, zpívání koled, žáci 9. třídy napekli pro prvňáky perníčky a připravili dárky, žáci 1. třídy dali žákům 9. třídy vlastnoručně vyrobený dárek a přání Březen velikonoční učení žáci 9. třídy připravili zábavnou hodinu učení ve skupinách s velikonoční a jarní tematikou, žáci 1. třídy plnili různé úkoly na stanovištích Červen pomoc žáků 9. třídy v posledních školních dnech /podepisování učebnic, úklid třídy/ - loučení s žáky 9. třídy obrázky na památku od žáků 1. třídy, básnička na rozloučenou Celý rok - průběžná pomoc žáků 9. třídy žákům 1. třídy v šatně, u oběda a ve třídě hlavně o přestávkách. 14

15 Dymokurský Duatlon Tradiční měření sil v běhu a jízdě na kole v rámci jednotlivých tříd. Soutěžení je doplněno o prohlubování znalostí a dovedností z dopravní výchovy, topografie, zdravovědy. V rámci tohoto dne proběhla cvičná evakuace, čas byl věnován chování v krizových situacích. V rámci duatlonu dochází také k prevenci patosociálních jevů. Jsou vytvářeny a upevňovány kamarádské vztahy mezi žáky různého věku. Žáci 9. třídy celý turnaj organizují, přirozeně mladším spolužákům pomáhají. 15

16 Preventivní programy pro žáky tříd pořádané ve spolupráci se společností Odyssea Od 1. do proběhly ve škole prožitkové vzdělávací programy občanského sdružení Projekt Odyssea Zlepšujeme vztahy v naší třídě. Projekt byl hrazen v rámci čerpání peněz EU Peníze školám School for everybody. Aktivity prováděné v rámci jednotlivých tříd byly zaměřeny na posílení pozitivních vztahů ve třídě a prevenci rizikového chování. Výstupem byla i podrobně zpracovaná zpráva, která byla poskytnuta třídním učitelům, na jejím základě třídní učitelé dále s kolektivy svých tříd pracovali. Testování Cílem testování žáků je zjišťování dosažených výsledků vzdělávání. Sledujeme porovnání výsledků vzdělávání našich žáků v rámci celé republiky, ale především také u průběžného testování sledujeme posun žáků, kterého v době mezi jednotlivými testy dosáhli. Žákům a jejich rodičům poskytujeme možnost získání zpětné vazby možnost porovnání výsledků s výsledky žáků ostatních škol. Výsledky využívá dále škola při vlastním hodnocení a pro porovnání efektivity výchovně-vzdělávací práce naší školy se školami dalšími. 16

17 S výsledky testování žáků jsou seznamováni žáci samotní i jejich zákonní zástupci. S výsledky testování žáků jako celku pracují také učitelé na pedagogických radách a poradách, dále při výchovně vzdělávacím procesu ve svých hodinách. - Testování Eskalátor jedná se o testování společnosti SCIO hrazené z evropských fondů. V rámci udržitelnosti projektu byla letos testovaná angličtina u žáků tříd. Výstupem je přístup do e-learningového prostředí, kde je žákům připraven test dle jejich úrovně. - Testování Scio Stonožka určeno pro žáky 5. a 9. tříd jedná se o testování z českého jazyka, matematiky a všeobecných studijních předpokladů žáků. Výsledkem je individuálně zpracovaná zpráva určená každému žákovi. - Testování Gepard jednalo se o testování plně hrazené z evropských fondů zaměřené na zjištění úrovně dovedností žáků pracovat s informacemi v 5. a 9. třídě - Celoplošné testování žáků 5. a 9. třídy NIQES testování z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, proběhlo za přítomnosti ČŠI COCA COLA CUP Naše škola je pořadatelem a organizátorem oblastního kola v kategorii chlapců a letos nově i v kategorii dívek. Dopravní hřiště Nymburk Žáci 4. třídy absolvují dva vzdělávací programy na dopravním hřišti v Nymburce zaměřené na posílení chování na silnici. Tento program podporuje začlenění tématiky dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu. Po úspěšném složení testů a předvedení jezdeckých dovedností mohou žáci získat tzv. řidičský průkaz. Nautilus Naučím tě učit se - aneb Jak nemít ze školy ponorku. Půlroční projekt společnosti Scio pomohl žákům 7. ročníku zábavným způsobem rozvinout kompetence k učení. V pracovním sešitě Ostrovní dobrodružství řešili ve 12 kapitolách úlohy, jež je učily přemýšlet, hodnotit, 17

18 spolupracovat, srovnávat, pracovat s internetem a prohloubit spoustu dalších schopností potřebných jak ve škole, tak v běžném životě. Na začátku projektu vyplnili žáci test, který jim ukázal, v které z kompetencí mají rezervy a na co by se měli zaměřit. Po dokončení projektové práce si mohli udělat test znovu a zjistit, zda se opravdu někam ve svých kompetencích posunuli. Děti práce bavila, úkoly řešily s chutí a rády o nich diskutovaly. Florbalový turnaj Mgr. Jiřího Lazara Florbalový turnaj organizovali žáci školního parlamentu ve spolupráci s florbalovým kroužkem. Organizace spočívala v tvorbě propagačních plakátů, přípravě hracího pavouka a samotné organizaci turnaje. Pohár vítězům v kategorii 1. a 2. stupně předal Mgr. Jiří Lazar. 18

19 Noční škola Přespání ve škole připravily učitelky třídy. Byly připraveny aktivity pro žáky a jejich rodiče, kde společně vytvářeli betlém. Touto akcí jsme sledovali prohlubování pozitivních vztahů v žákovských kolektivech, sounáležitost se školou. Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka pro třídu. Mikulášskou nadílku zajišťují pro mladší spolužáky žáci 9. ročníku. Pokračujeme ve spolupráci s MŠ Dymokury, nadílka probíhá také tam. 19

20 Vánoce ve škole Tradiční oslava Vánoc se konala V kostele zazpíval školní sbor pod vedením p. uč. Jany Heryánové. Tříkrálový průvod od kostela k obecnímu úřadu vedli Tři králové na koních a velbloudech. U rozsvíceného vánočního stromu zazněly koledy a žáci 1. stupně předvedli vánoční pásmo. V prostorách Obecního úřadu byla instalována výstava na téma Hračičky naší babičky. Na výstavu zapůjčili exponáty rodiče a prarodiče našich žáků. 20

21 Bruslení na Zimním stadionu v Nymburce Akce vznikla z iniciativy školního parlamentu, sledujeme v ní prevenci sociálněpatologických jevů. Masopust Tradiční masopustní veselí vypuklo ve škole Masopustní průvod prošel obcí, rozdávaly se koblihy, byly vyhodnoceny masky. Na masopust navazoval dětský karneval. Fotbalový turnaj v Býchorech Chlapci z 2. stupně změřili síly s žáky ze ZŠ Býchory. Akce podporuje smysluplné naplnění volného času žáků a prevenci rizikového chování. Lyžařský výcvikový zájezd LVZ proběhl od 2. až 9. února 2013 v Černé Boudě v Jánských Lázních. LVZ jsme organizovali společně se školami z Křince, Libice n. Cidlinou a Přerova n. Labem. Vedoucí kurzu byla p. řed. Martínková, lyžařskou instruktorkou p. uč. Krebsová. Zúčastnili se žáci třídy. 21

22 Zlatý Ámos Zlatý ředitel Z iniciace školního parlamentu vznikla ve škole nominace Mgr. Jiřího Lazara do soutěže, ve které žáci oceňují své učitele Zlatý Ámos, kategorie Zlatý ředitel. Členové školního parlamentu získali sto podpisů na podporu ředitele a k přihlášce přiložili charakteristiku osoby a popis společně prožité příhody. Setkání se konalo na zámku Berchtold u Strančic. Velikonoční výstava Školní družina se aktivně zúčastnila výstavy velikonočních výrobků, které v zahradě Bittman vystavoval klub důchodců. Zimní škola v přírodě V termínu se konala zimní škola v přírodě v hotelu Černá bouda v Jánských Lázních. Žáci zde pod vedením lyžařských instruktorů zvládali lyžařské dovednosti, byl jim dopřán týdenní pobyt plný aktivit na čerstvém vzduchu. Aktivity probíhající na zimní škole v přírodě byly realizovány jak v rámci jednotlivých ročníků, tak i napříč ročníky. Škola v přírodě je nabízena i veřejnosti, podporujeme tím myšlenku komunitní školy. 22

23 Školní ples V pátek se uskutečnil školní ples ve Velenicích. Na plese se předtančení ujal taneční kroužek pod vedením p. uč. Jeníkové. Z výtěžku školního plesu bylo vylepšeno vnitřní vybavení školy. Matematický klokan Celorepublikové matematické soutěže se účastnili žáci tříd. Velikonoční dílny Žáci třídy pozvali do školy své rodiče. Pod vedením některých z nich pletli pomlázky, malovali velikonoční vajíčka, zdobili velikonoční perníky a poznávali další velikonoční tradice. Prožitkem si uvědomovali význam a důležitost tradic. 23

24 Expedice KARAKORAM Vybraní žáci 2. stupně se účastnili programu v lanovém centru v Praze. Plavecký výcvik Plavecký výcvik probíhá v Plavecké škole v Jičíně, účastní se ho žáci třídy. Mateřská škola v 1. třídě Děti z předškolního oddělení mateřské školy každoročně navštěvují ukázkovou hodinu v 1. třídě. 24

25 Den Země V pátek proběhl tradiční Den Země spojený se sběrem starého papíru a úklidem jednotlivých obcí a dalšími ekologickými aktivitami. Finanční gramotnost Seminář určený pro žáky 9. třídy proběhl v časové dotaci čtyř hodin pod vedením externího lektora. Semináře zaměřené na ekologické cítění Semináře společnosti Ekokom určený pro všechny žáky naší školy byly zaměřeny na správné třídění odpadu a další ekologické aktivity. Oslava Dne matek 16. května vystoupil na již tradičním koncertě pěvecký sbor školy, současně s ním mělo premiéru žákovské divadelní přestavení Zuby, zoubky, zoubečky pod vedením p. uč. Jeníkové. Dračí lodě Žáci třídy se mohli účastnit tréninků závodů dračích lodí v Nymburce. Pod vedením p. uč. Ambrožové a p. uč. Hanky smysluplně trávili volný čas. Z důvodu povodní a opakovaného přesouvání termínu závodu se týmy naší školy závodu nezúčastnily. 25

26 Den Slabikáře Žáci 1. třídy po přečtení Slabikáře pozvali na slavnostní událost do školy své rodiče. Předvedli jim získané čtenářské dovednosti. Od školy každý prvňák dostal na památku tohoto dne knihu s věnováním třídní učitelky. Pro děti byl připraven dort ve tvaru slabikáře. Skokan roku Projekt je zaměřený na osobní rozvoj každého žáka. V rámci jednotlivých tříd je zvolen Skokan třídy, v rámci školy je volen Skokan roku za 1. a 2. stupeň. V komisi zasedají členové školního parlamentu, loňští vítězové i nezávislý předseda z řad veřejnosti. Za 1. stupeň zvítězila Nicole Palšovičová, za 2. stupeň Pavlína Baráková. Obě získaly tablet. 26

27 Obhajoby absolventských prací Žáci 9. třídy zpracovávali pod vedením pedagogů garantů svoji absolventskou práci na vybrané téma dle svého zájmu. Práce je vypracována podle předem stanovených pravidel, po žácích je striktně požadováno, aby práce měla požadované náležitosti. Práci žáci obhajovali před zkušební komisí, zpracovali powerpointovou prezentaci. Za svůj výkon byli komisí ohodnoceni. 27

28 Zahraniční exkurze do Itálie V rámci podpory myšlenky komunitní školy jsme zrealizovali zahraniční exkurzi do Itálie pro žáky naší školy a jejich rodiče. Při týdenním pobytu v zahraničí žáci poznávali zvyky a tradice cizí země, v rámci výletu se seznámili s reáliemi Itálie, exkurze měla i ozdravný účinek. Exkurze se účastnili i zástupci z řad veřejnosti, byla podporována myšlenka komunitní školy. Den dětí Oslava Dne dětí spolu s vyvrcholením celoročního školního projektu Místo, kde žijeme prezentací fotografií, prodeje almanachu byla plánována na 2. června. Z důvodu dramatické povodňové situace v obci se Dětský den nekonal. Almanachy jsme nabízeli v obchodech a na obecních úřadech. Výstava fotografií byla instalována ve vestibulu školy, panely jsou nabízeny okolním obcím. Cesta pohádkovým lesem byla přeložena na konec školního roku, žáci 9. třídy připravili pro mladší spolužáky kouzelné zrcadlo, kterým všichni vstoupili do pohádkového lesa. Poslední zvonění Žáci 9. třídy se loučili se svými spolužáky a učiteli při posledním zvonění. Obdobnými akcemi je Setkání školních parlamentů v Plaňanech Zástupkyně školního parlamentu Dominika Henešová úspěšně prezentovala práci školního parlamentu na setkání regionálních zástupců školních parlamentů. Slavnostní zakončení školního roku a ukončení projektu Můj deváťák Žáci se sešli ke slavnostnímu zakončení v tělocvičně, kde nejaktivnější žáci každé třídy byli odměněni knihou a byli oceněni nejlepší sběrači léčivých bylin. Žáci 9. třídy se svým programem rozloučili, byli ošerpováni a žáci 1. třídy je naposledy odvedli do školních lavic. 28

29 Logopedické nácviky Škola poskytovala logopedické nácviky pod vedením Mgr. Ivany Adamcové a také p. uč. Mgr. Jany Táboříkové. Logopedické nácviky probíhaly v prostorách školy, byly prováděny za přítomnosti rodičů. Tato aktivita byla nabízena dětem z okolních mateřských škol. Pomoc při diagnostice nabízí učitelky 1. stupně při projektu Školáček aneb my se školy nebojíme. SPOLUPRÁCE S MŠ Mateřské škole nabízíme možnost se účastnit sportovních i kulturních akcí, které škola pořádá, připravujeme pro MŠ mikulášskou nadílku, propůjčujeme školní autobus, umožňujeme docházku na logopedické nácviky, připravujeme i pro děti z mateřské školy Dětský den, pracovníkům mateřské školy zprostředkováváme vstupní školení BOZP a PO. Děti z MŠ jsou zapojeny v projektu Školáček, navštíví ukázkovou hodinu v 1. třídě. Žáci divadelního kroužku hráli pro děti z MŠ pohádku. TERMIT školní časopis Ve škole je vydáván školní časopis Termit. Žurnalisté pracují pod vedením p. uč. Kulačové. Časopis je distribuován do tříd i do obce. ZDRAVÁ ŠKOLA - skladba jídelníčku - podpor sportovních aktivit v době mezi vyučováním - akce školní družiny a školního klubu zaměřených na zdravý životní styl - účast žáků na sportovních soutěžích a sportovních olympiádách - nabídka sportovních kroužků - začleňování relaxačních a Tv chvilek do hodin - možnost výuky v učebně venku, časté vycházky do lesa - preference cyklovýletů, turistických výletů Škola zareagovala na nabídku a je zapojena do státního projektu Ovoce do škol. Žáci třídy dostávají dle aktuální nabídky ovocné produkty. PROJEKTY TEREZA Žáci se o volitelném předmětu Základy ekologie účastní projektů Klubu ekologické výchovy (KEV). Využíváme metodických materiálů, které jsou nám zasílány, příležitostně se 29

30 zúčastňujeme seminářů, které jsou nám nabízeny. Projekty a náměty jsou využívány převážně ve volitelném předmětu Základy ekologie. Ve škole pracuje školní parlament, který se pravidelně schází. Podílí se na akcích konaných ve škole. Školní parlament spolurozhoduje, poskytuje pedagogickému sboru zpětnou vazbu. 8 Kulturní akce, exkurze a výlety KULTURNÍ POŘADY divadlo Libice, divadelní spolek Vojan pohádka Pejsek a kočička představení pro třídu varietní vystoupení cirkusu Paulíny vystoupení historické skupiny Pernštejni třída kino Městec Králové, Coodsovi třída hudební vystoupení Hudební nástroje od akustických k elektrickým třída žákovské divadelní představení Zuby, zoubky, zoubečky, divadelní kroužek 30

31 pod vedením p. uč. K. Jeníkové vystoupil před žáky celé školy KMD Rainman Divadlo Na Palmovce, Praha Shakespeare ve 120 minutách Divadlo V Dlouhé, Praha Klapzubova jedenáctka Divadlo Minor, Praha Drama v kostce Divadlo Ypsilon, Praha BESEDY Prevence rizikového chování Škola organizovala besedy s příslušníkem Policie ČR pro žáky tříd. Tyto besedy byly zaměřeny především na městskou problematiku, šikanu a kyberšikanu. Úřad práce v Nymburce Úřad práce organizuje besedy pro žáky 9. tříd zaměřené na volbu povolání. Beseda s ilustrátorem Ilustrátor Adolf Dudek besedoval s dětmi nad dětskými knihami. Dokázal je zaujmout vyprávěním o ilustrování knih. Série besed byla určena pro všechny žáky školy. Beseda o volbě povolání Žáci 9. třídy besedovali se zástupcem střední školy o možnostech budoucího studia. Ukázka výcviku dravců Venkovní ukázka byla určena pro všechny žáky školy. Sicílie v Dymokurech očima Evy Kubálkové Bývalá žákyně školy Eva Kubálková vyprávěla žákům i zájemcům z řad veřejnosti své zážitky z cest po Sicílii. Prezentace učiliště z Městce Králové Studenti SOU a SOŠ Městec Králové prezentovali žákům 8. a 9 tříd svoji školní činnost. 31

32 Přednáška o houbách Určeno pro žáky tříd. Program pro žáky 8. třídy volba povolání Zástupce IPS Nymburk navštívil žáky v naší škole. ADAPTAČNÍ KURZ Odemykání 1. třídy v Jinolicích, adaptační kurz pro žáky 1. třídy v doprovodu rodičů EXKURZE Příběh Pražského hradu vzdělávací workshop pro 4. a 5. třídu Národní muzeum v Praze program Dotkni se pravěku 6. třída Technické muzeum Praha 9. třída Exkurze žáků IX. třídy do závodu Škoda Mladá Boleslav exkurze žáků 6. třídy Vánoční Praha FISHING AND HUNTING Praha, určeno pro zájemce z řad mysliveckého a rybářského kroužku vlastivědná exkurze žáků 5. třídy, Křinec zámek a okolí zeměpisná exkurze žáků 6. třídy, Český ráj přírodovědná exkurze žáků 7. třídy, Záchranná stanice v Pátku přírodovědná exkurze žáků 8. třídy, Dymokury a okolí ZAHRANIČNÍ EXKURZE zahraniční exkurze do Valverde, Itálie ŠKOLNÍ VÝLETY třída zamykání 1. třídy v Jinolicích a 4. třída Šestajovice, svíčkárna třída cyklovýlet do okolí třída Staré Hrady třída cyklovýlet do Českého ráje třída outdoorová aktivita v lanovém centru Hradec Králové 32

33 třída Chlumec n. Cidlinou třída outdoorová aktivita v lanovém centru Hradec Králové 9 Soutěže a olympiády Učitelé věnují velkou pozornost přípravě žáků na soutěže a olympiády. Žáci školy se jich pravidelně účastní. Mají tak možnost porovnat své výsledky s výsledky žáků jiných škol. McDonald s Cup - okrskové kolo, Dymokury - květen kategorie A ( tř.) - 3. místo kategorie B ( tř.) - 3. místo Dopravní soutěž - okresní kolo v Nymburce - květen družstvo žáků 2. stupně - 7. místo COCA COLA CUP - regionální kolo - duben družstvo dívek 2. stupně - 2. místo Expedice KARAKORAM - kategorie Základní školy - duben DYMOLEZCI - 4. místo (ze 46 škol) Okresní kolo Biologické olympiády - kategorie D - duben František Severa - 1. místo (postup do krajského kola) Petra Švarcová - 6. místo Okresní kolo Biologické olympiády - kategorie C- březen Václav Severa - 2. místo (postupuje do krajského kola) PREVENTAN CUP - okresní kolo ve vybíjené - březen družstvo 5. třídy - 1. místo Veselá básnička meziškolní kolo, Rožďalovice - březen odborná porota: 33

34 Lucie Ollé - 1. místo, kategorie 1. tříd Miroslav Braborec - 3. místo, kategorie 1. tříd Marek Plch - 1. místo, kategorie 3. tříd Eliška Římalová - 1. místo, kategore 5. tříd Eliška Drbohlavová - 2. místo, kategorie 5. tříd žákovská porota: Lucie Ollé - 3. místo, kategore 1. tříd Marek Plch - 1. místo, kategorie 3. tříd Eliška Drbohlavová - 1. místo, kategorie 5. tříd Okresní kolo Zeměpisné olympiády - březen Petra Švarcová - účastnila se (kategorie A) Štěpán Pulda - 4. místo (kategorie B) František Souček - účastnil se (kategorie C) Konverzační soutěž v Aj - kategorie II.A ( r.) - únor Michaela Štálová - účastnila se Konverzační soutěž v Nj - kategorie II.A ( r.) - únor Eliška Puldová - 3. místo Šárka Knapová - účastnila se Okresní kolo Olympiády v Čj - kategorie I. ( r.) - únor Michaela Štálová místo František Severa místo Okresní kolo Matematické olympiády - 5. ročník - únor Dominika Martínková - 2. místo Matěj Novák - účastnil se Okresní kolo Dějepisné olympiády - leden Kristýna Kršňáková - úspěšný řešitel ( místo) Michaela Štálová - účastnila se 34

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2013/14 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY P o d ě k o v á n í Masarykova základní škola děkuje Obci Dymokury, ostatním obcím, sponzorům a rodičům za pomoc, podporu a spolupráci.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více