Výroční zpráva o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o škole"

Transkript

1 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, PRAHA 2 Telefon , E mail: WEB:

2 2. Obecná část Výroční zpráva soukromé školy.. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního rozhodnutí o zařazení školy, školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO POSLEDNÍ ROZHODNUTÍ ZE DNE IČO: IZO ředitelství: IZO gymnasia: telefon: web: Zřizovatel Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Legerova Praha 2.3. Změny zřizovatele (které a důvod) Ředitel a statutární zástupci ředitele, jejich a telefon ředitelka : Mgr. Radka Macháčková telefon: statutární zástupce : Petr Šrůta telefon: Výchovně vzdělávací program, inovace, nové metody a formy, rozvojové programy SGJŠ K/4 gymnázium humanitní předměty - čtyřleté, MŠMT v souladu s 85 odst. zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 79/2006 Sb., tímto mění učební plány gymnázií se čtyřletým studijním cyklem schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j / ze dne : učební plán školy - od počínaje.ročníkem Ročník Český jazyk Humanitní základ Anglický jazyk Francouzský nebo Německý jazyk Latina Estetická výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výní technika Tělesná výchova Novodobé dějiny Mezinárodní vztahy Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) CELKEM Volitelný předmět semináře

3 3.6. Stručná charakteristika školy, školského zařízení Výuka je v budově ZŠ Legerova v přízemí a.patře vchod z ulice Legerova. Hřiště je umístěno uvnitř objektu (dvě hrací plochy potažené tartanem) připravené variabilně pro košíkovou i odbíjenou. Dvě tělocvičny se zázemím..6.. Tělocvična, hřiště vlastní tělocvična ano ne - uvnitř objektu školy ve vlastnictví MČ P2 (využívané ZŠ a SGJŠ) školní hřiště: ano ne, vyhovující ano - ne.7. Údaje o pracovnících školy, školského zařízení.7.. personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby/ z toho externisté k přep. pracovníci k fyzické osoby / z toho externisté k přep. pracovníci pedagogičtí (vč. ředitele) 28 / 8 4,7 28 / 8 4,00 nepedagogičtí* 4 / 3 4 / 3 Celkem 32 / 9 7,7 32 / 9 7, věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do 30 let včetně 3 až 40 let 4 až 50 let 5 až 60 let nad 60 let z toho důchodci Počet z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků: 35,62 Z toho žen: 34, kvalifikace pedagogických pracovníků k Vzdělání Typ školy Vysokoškolské pedagogické Ped, FF, PV UK 7 Vysokoškolské nepedagogické Bc. Mgr. Dr. Bc. MgA. Dr. Ing. s DPS bez DPS Výukové agentury Tech. univerzity 2 FAMU Mluvčí + IVT PRESTO, ASYS 5 VOŠ Nepedag. směru s DPS bez DPS Střední odborné s maturitou pedag. směru Střední odborné s maturito u nepedago gického směru s DPS bez DPS.7.4. aprobovanost výuky v % Počet Celkem % z celkového počtu pracovníků Aprobovaných 99,66 Neaprobovaných 0, odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku : 0

4 nově přijatí absolventi učitelského studia v průběhu školního roku : obor: Anglický jazyk.7.7. nově přijatí absolventi neučitelského studia v průběhu školního roku : 0 obor: Další vzdělávání pedagogických pracovníků typy studia akcí zaměření akcí účastníků vzdělávací instituce semináře: jednodenní dvou a vícedenní kurzy: jednodenní dvou a vícedenní Státní maturita PS ČR Státní maturita Angličtina, francouzština a němčina pro učitele Biologie Německý jazyk Dějepis 3 3 CERMAT JARO FRAUS FRAUS FRAUS DPS školský management Státní maturita rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké).8. Dojíždějící děti dle krajů (děti s trvalým bydlištěm mimo území hl.m.prahy), z toho nově přijatých Kraj žáků Z toho nově přijatých Jihočeský - - Jihomoravský - - Karlovarský - - Vysočina - - Královéhradecký - - Liberecký Moravskoslezský - - Olomoucký - - Pardubický - - Plzeňský - - Středočeský 37 0 Ústecký Zlínský - - CELKEM Žáci - cizí státní příslušníci: stát žáků Bulharská republika Francouzská republika Republika Bosna a Hercegovina Ruská federace Srbsko Ukrajina 2

5 5.0. Výuka cizích jazyků: Typ školy (součást) jazyk žáků 794K4 Anglický jazyk 78 Německý jazyk 80 Francouzský jazyk 97 Španělský jazyk Latina 53.. Kurzy na doplnění základního vzdělání, účastníků: Školní stravování Stravování zajišťuje Śkolní jídelna Sokolská v objektu školy.3. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy: Místo pobytu Chata SMETANKA, Pec pod Sněžkou 45 dětí/žá Hodnocení ků 3 Seznámení tříd studenti.ročník.4. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj. a signaturu) ČŠI čj /02-57, signatura pa2zv32, termín kontroly 3.-6.května 2002 Šetření stížnosti čj. ČŠI 459/06-0 ze dne 27/9/ organizování výuky.ročníku tvrzení ve stížnosti nedůvodná - informovanost rodičů zavedena na a přístup do oddílu Bakalářů evidence studentů pro rodiče a jejich průběžné hodnocení Šetření ČŠI 678/06-0, signatura qa2ea3 dodržování platných předpisů práva studentů, dokumentace, školní řád, školská rada - při šetření došlo k porušení pouze ustanovení 68 odst. písm. c) tím, že ředitel nepředložil školní řád ke schválení školské radě. Všechny ostatní dokumenty školy jsou plněny dle předpisů..5. Účast školy v soutěžích umístění do 3. místa Účast v olympiádách a soutěžích, ale bez umístění do 3.místa..6. Zahraniční kontakty Úspěšná účast v Debatní lize - finále celostátního kola. Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu Návštěvy zahraničních studentů při návštěvě Prahy Německo Dánsko Účast při výuce.7. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP: Výchovný poradce: Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách. Jejich výuka je zajišťována dle platné legislativy a je konzultována s výchovným poradcem školy - speciálním pedagogem. V případě našeho gymnázia se jedná o studenty se SPU (specifickými poruchami učení). Studenti mají vypracovány a vzdělávají se podle IVP (individuální vzdělávací plány). Škola není bezbariérová, nelze proto zajistit integraci žáků tělesně postižených. Mimořádně nadaní studenti jsou podporováni diferencovaně, v oblastech svého mimořádného nadání. Škola např. organizuje literární soutěže, kterých se tito studenti zúčastňují. Vzdělávání několika

6 6 mimořádně nadaných studentů školy probíhalo dle individuálních studijních plánů. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovný poradce Mgr. Milan Záruba - speciální pedagog, který zároveň plní úkoly spadající školního metodika prevence, tedy do oblasti prevence sociálně patologických jevů. Ve školním roce 2007/2008 se výchovný poradce zabýval zejména v rámci svých konzultačních hodin těmito okruhy činností: studenti s výukovými problémy studenti se SPU - tvorba IVP studenti s IVP špatný prospěch studenti s výchovnými problémy pozdní příchody nedostatečná docházka do školy přestupky proti školnímu řádu interpersonální problémy ve třídě problémy ve vztahu žák - učitel osobnostní problémy studentů interpersonální problémy ve třídě vztahové problémy v rodině související se školní neúspěšností metodická, konzultační a informační činnost komunikace s vedením SGJŠ, učiteli, studenty, rodiči, poradenskými zařízeními organizování výchovných komisí konzultační hodiny (středa odpoledne), zajišťování informací prostřednictvím nástěnek zajišťování materiálů a jejich vyhodnocování pro pravidelné podzimní školy v přírodě prvních ročníků, které částečně plní funkci adaptačních kurzů kariérové poradenství - další profesionální orientace testy profesní orientace spolupráce s odborníky (PPP pro Prahu, 2 a 4) individuální pohovory na téma dalšího profesního uplatnění Pod vedením ředitelky školy se ve školním roce 2007/2008 výchovný poradce účastnil devíti jednání výchovné komise. Řešily se tyto problémy: špatný prospěch, nedostatek podkladů pro klasifikaci, nejrůznější přestupky proti školnímu řádu (neomluvená absence, nedostatečná docházka pozdní příchody, do školy, pozdní omlouvání absence, problematické omlouvání absence, nevhodné chování při vyučování, o přestávkách, vůči spolužákům). Výchovný poradce dále iniciuje výchovné pohovory se studentem. Celkem konzultací v rámci konzultačních hodin výchovného poradce - 39 studenti 6 vedení školy 7 učitelé 3 rodiče 3 Prevence sociálně patologických jevů Prevence byla prováděna zejména v rámci výuky jednotlivých předmětů a seminářů. V rámci podzimní školy prvních ročníků se preventivní aktivity uskutečňují především prostřednictvím práce se třídními kolektivy, tedy aktivitami jednotlivých třídních učitelů. Pozice třídního učitele je dle našeho názoru v oblasti prevence sociálně-patologických jevů klíčová. Třídní učitel je nezastupitelnou osobou ve sféře vlivu na atmosféru třídy, vytváření důvěry ve třídě, v podpoře otevřené komunikace mezi studenty. Pokud se to učiteli daří, má to zpravidla pozitivní vliv na pokles kázeňských přestupků. Školní metodik prevence se ve školním roce 2007/2008 zabýval činnostmi, které jsou podrobně popsány ve školním Minimálním preventivním programu. Tento dokument je každoročně aktualizován, snažíme se v něm reagovat na aktuální trendy ve škole i ve společnosti.

7 7 Nejčastěji frekventované okruhy činnosti byly: poradenské činnosti vedení nástěnky a anonymní schránky školního metodika prevence koordinace Minimálního preventivního programu v rámci školy zajištění jednorázových akcí a materiálů týkajících se prevence průběžné vyhodnocování MPP a jednotlivých akcí zajištění podkladů pro vlastní hodnocení školy průzkum drogová problematika, šikana, hodnocení školního a pedagogické klima vedení školní knihovny, materiálů spolupráce s odborníky - Muzeum policie ČR, PREV-CENTRUM, PPP S individuálními problémy se mohou studenti v rámci konzultačních hodin (středa odpoledne) i mimo ně obrátit na školního metodika prevence. Celkem konzultací v rámci konzultačních hodin školního metodika prevence - 22 studenti 8 vedení školy 3 učitelé rodiče 0 Školní metodik prevence oproti uplynulým rokům neřešil se studenty žádný závažný případ spadající do oblasti protidrogové prevence, spolupodílel se však na řešení případu projevů rasismu a xenofobie, který vyústil ve vyloučení studenta ze studia. Výchova ke zdravému životnímu stylu je ze strany zřizovatele podporována j. i velkou nabídkou materiálů (knihy,předplatné časopisů, AV nosiče), které si mohou studenti půjčit v nově zařízené knihovně a zcela zrekonstruované odpočinkové místnosti..8. Integrace (zkušenosti - pozitiva a negativa integrace dětí a žáků v prostředí školy. Samostatně uveďte zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a cizinců do výuky) --- cizinci se začleňují bez problémů do kolektivu, nezaznamenali jsem žádná negativa integrace Ekologická výchova (resp. environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) nad rámec osnov. Projekty školy v oblasti EVVO, financování, tříd a žáků v předmětech nebo oborech EVVO) --- součástí předmětů ZEMĚPIS a BIOLOGIE Pedagogická a osobní asistence ( asistentů, zkušenosti s asistenční službou) Nemáme asistenty.2. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za rok, počty frekventantů a absolventů. Škola spolupracuje s Literární akademií a nemá vlastní akreditované programy dalšího vzdělávání..22. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů obce,.d Belgický animovaný film - FJ Zájezd do Německa Planetárium - Za tajemstvím betlémské hvězdy Valdštejn a jeho doba - výstava Bruslení na Štvanici Výstava rakouských obrazů Současné rakouské umění D kino Botanická zahrada - exkurze

8 8 2.B 2.C Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton Astrologie a alchymie na dvoře Rudolfa II Astrologie a alchymie na dvoře Rudolfa II Belgický animovaný film - FJ Belgický animovaný film - FJ Zájezd do Německa Zájezd do Německa Valdštejn a jeho doba - výstava Valdštejn a jeho doba - výstava Bruslení na Štvanici Bruslení na Štvanici Výstava rakouských obrazů Výstava rakouských obrazů Národní muzeum - zoologické sbírky Národní muzeum - zoologické sbírky návštěva soudního řízení návštěva soudního řízení Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého Soudní líčení - praxe Soudní líčení - praxe Současné rakouské umění Současné rakouské umění ZOO Praha + Mořský svět ZOO Praha + Mořský svět exkurze Kutná Hora, Čáslav exkurze Kutná Hora, Čáslav 3.A 3.X Výstava J.Zrzavý - Valdštejnská jízdárna Výstava J.Zrzavý - Valdštejnská jízdárna Hrdličkovo muzeum člověka Sir Nicholas Winton Sir Nicholas Winton Hrdličkovo muzeum člověka Planetárium - Bohové, faraoni a hvězdy Belgický animovaný film - FJ Zájezd do Německa Planetárium - Bohové, faraoni a hvězdy Valdštejn a jeho doba - výstava Zájezd do Německa Bruslení na Štvanici Valdštejn a jeho doba - výstava Fyzikální pokusy z optiky Bruslení na Štvanici Návštěva senátu - Důstojná smrt Fyzikální pokusy z optiky Francouzská sbírka - Veletržní palác Návštěva senátu - Důstojná smrt organizace ADRA Francouzská sbírka - Veletržní palác 4.Y 4.W Zájezd do Německa Zájezd do Německa Valdštejn a jeho doba - výstava Valdštejn a jeho doba - výstava Bruslení na Štvanici Bruslení na Štvanici Francouzská sbírka - Veletržní palác Francouzská sbírka - Veletržní palác.23. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi Škola spolupracuje s Literární akademií, Společností Josefa Škvoreckého, PEN klubem..24. Školská rada - složení a hodnocení činnosti: Část zákonných zástupců žáků : Eva KEJŘOVÁ Rostislav ZEMAN Část pedagogických pracovníků: Věra KRAKLOVÁ Kamila BORÝSKOVÁ Část jmenovaná SGJŠ s.r.o.: Václav KRIŠTOF Alžběta KRIŠTOFOVÁ Školská rada projednávala otázky vyplývající ze zákona, řešila připomínky rodičů.

9 9 6. Střední škola (Gymnázium), Vyplňované údaje se týkají pouze žáků/studentů a učitelů vřazených ve střední škole) 6.. Počet tříd: K K tříd žáků 794K4 7 8 Celkem K Celkem Počet žáků a tříd podle studijních oborů k : studijní obor kód oboru délka studia Gymnázium humanitní 794K Průměrný žáků k : na třídu: 78 / 7 = 25,43 na učitele: 78 / 28 = 5,36 ročník tříd žáků forma studia denní 6.4. Obory ve srovnání se školním rokem 2007/2008 (uvést kód oboru a název): nové obory: zrušené obory: dobíhající obory: důvody změn: Údaje o přijímacím řízení: na školní rok 2007/2008: Obor vzdělání kód oboru přihlášených přijatých absolventů Gymnázium humanitní 794K přihlášených celkem: 64 z toho dívek: 44 přijatých po prvním kole: 8 z toho dívek: 2 přijatých v dalších kolech : 4 z toho dívek přijatých na odvolání : 0 z toho dívek: 0 přijatých celkem: 32 z toho dívek: 23 volná místa (, obor): na školní rok 2008/2009 Obor vzdělání kód oboru přihlášených přijatých absolventů Gymnázium humanitní 794K přihlášených celkem: 39 z toho dívek: 27 přijatých po prvním kole: z toho dívek: 9 přijatých po druhém kole : 7 z toho dívek 3 přijatých na odvolání : 0 z toho dívek: 0 přijatých celkem: 28 z toho dívek: 22 volná místa (, obor): 0

10 Prospěch žáků a ukončení studia ve školním roce 2007/2008 žáků prospěli celkem 75 z toho s vyznamenáním 7 Neprospěli 3 opakují ročník 0 klasifikovaných celkem 78 vyloučených z prospěchových důvodů vyloučených z výchovných důvodů 3 studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů 6.7. Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/2007 žáků velmi dobré Uspokojivé neuspokojivé pololetí celkový zameškaných hodin: 8735 z toho omluvených: 8594 z toho neomluvených: 4 2.pololetí celkový zameškaných hodin: z toho omluvených: z toho neomluvených: 9 Celkem celkový zameškaných hodin na studenta: 29,63 z toho neomluvených:, Přehled prospěchu ve školním roce 2006/2007.pololetí 2. pololetí Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni.D 2,2% 69.69% 0 % 6,06% 6,06% 84,84% 0% 0% 2.B 3,2% 7,87% 9,37% 0% 6,25% 7,87% 6,25% 0% 3.C 0% 62,85% 5,7% 0% 8,57% 62,85% 0% 0% CELKEM 2.ročníky,49% 67,6% 7,46% 0% 7,46% 67,6% 2,98% 0% 3.A 22,58% 45,6% 0% 0% 22,58% 45,6% 0% 0% 3.X 6,45% 54,83% 2,90% 0% 6,45% 67,74% 0% 0% CELKEM 3.ročníky 4,5% 50,00% 6,45% 0% 4,5% 56,45% 0% 0% 4.W 4,70% 55,88% 2,94% 5,88% 8,82% 70,58% 0% 0% 4.Y 0% 60,00%,42% 2,85% 0% 7,42 2,85% 0% CELKEM 4.ročníky 7,24% 57,97% 7,24% 4,34% 4,34% 7,0%,44% 0%

11 6.9. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek: žáků maturitní 4.X + 4.Y celkem u zkoušky 52 z toho opakovaně u zkoušky 0 žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali prospěli s vyznamenáním 9 Prospěli 40 Neprospěli 3 druh zkoušky závěrečná 6.0. Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký: Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést) a porovnat s předchozím školním rokem: --nesledujeme Počet přihlášených k dalšímu studiu --nesledujeme Ověřování výsledků vzdělávání: Maturita nanečisto CERMAT Hodnocení školy - SCIO

12 2 Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 68, odst., zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Přílohou této výroční zprávy je kopie zápisu z tohoto jednání školské rady, dne: Praze dne Ředitelka školy:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola

Výro ní Výroční zpráva školy. Základní škola praktická Praktická škola Výro ní Výroční zpráva školy za za školní rok 26 28 27 29 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 8. 16.1.27 1. 29 1 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice.

1.2. Zřizovatel Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, 148 00 Praha 4 Kunratice. Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2005/2006 1.1. Název školy, zařazení do sítě Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice, bylo zřízeno v roce 1992,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ JEČNÁ 27, PRAHA 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Výroční zpráva schválena radou školy dne 2. 10. 2006 Pedagogická

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001

Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001 za školní rok 2000/200 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, 20 00 PRAHA 2 TELEFON 24 26 22 86, 24 26 73 ZÁZNAMNÍK / FAX 24 26 3 38 E - MAIL info@sgjsvos.cz WWW http://www.sgjsvos.cz

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Výroční zpráva Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1 Výroční zpráva školy 2013-2014 Č. j. GOA/551/An/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva Arcibiskupského gymnázia za školní rok 2009/2010 Zpráva je zpracována na základě pokynů MHMP dle Osnovy pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014.

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014. Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Anglo-německá obchodní akademie VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. zák. v platném znění a vyhláškou č. 15/2005 Sb. zák.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více