Výroční zpráva 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012/2013"

Transkript

1 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ Základní údaje o škole Název: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Sídlo: Havlíčkova 42 Sdružuje: Střední odborné učiliště Střední odbornou školu Výdejnu stravy Zřizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 Statutární zástupce: Telefon: Telefon, fax: http: Školská rada: Jan Šibrava Lenka Dostálová Mgr. Martina Vojáčková Marcela Dostálová Mgr. Hana Holcmanová Ing. Věra Hovorková Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy zástupce studentů zástupce studentů zástupce pedagogických pracovníků zástupce pedagogických pracovníků zástupce zřizovatele zástupce zřizovatele Poslední změna zařazení do rejstříku škol byla provedena s účinností od Strana: 1 z 41

3 2. Charakteristika školy škola působí od roku 1924 Odborná hospodářská škola v Kolíně od roku 1958 Učňovská škola od SOU Kolín od 1. září 1990 zahájilo SOU obchodní v Kolíně činnost střední školy v červnu 1996 byla zařazena do sítě škol s názvem Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 od Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Škola se nachází na konci města, obklopena venkovním areálem s upravenými stromy, keři, trávníky a odpočinkovou plochou, kde mohou studenti během polední přestávky relaxovat. Zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik a praxi v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a nástavbového studia v oborech zaměřených svou náplní do sféry obchodu a podnikání. Při zajišťování odborného výcviku a praxe spolupracuje s řadou partnerů obchodních firem (viz. příloha č. 1). Teoretická výuka probíhá v areálu školy, kde je k dispozici 21 učeben, z toho 7 odborných, 2 aranžérské dílny, 1 učebna odborného výcviku a praxe, knihovna odborné literatury a beletrie, tělocvična, venkovní hřiště a atletická dráha. Odborný výcvik, praxi a odbornou praxi žáci vykonávají ve firmách, s nimiž má škola uzavřené smlouvy. Stravování je nadále zabezpečeno ve výdejně stravy. Pro tento školní rok byla vybrána firma pana Davida Lukáše. Z její nabídky pěti jídel vybírala stravovací komise pro každý den dvě. Žáci mají k dispozici 2 nápojové automaty, občerstvení si mohou zakoupit přímo v areálu školy. Škola má vybavenou knihovnu odbornou literaturou i beletrií kterou si studenti i vyučující mohou půjčovat dle organizačního řádu dvakrát týdně. O poledních přestávkách a po vyučování mají přístup k získávání informací z internetu. Do výuky jsou zahrnovány kulturní akce, výchovně vzdělávací akce zaměřené odborně i k získání poznatků z různých oblastí života společnosti (zdravotní, pracovně právní, k ochraně před patologickými jevy apod.) Škola úzce spolupracuje s Úřadem práce a Pedagogicko - psychologickou poradnou v Kolíně a dalšími partnery, především s obchodními firmami Kolínska a Kutnohorska. Žáci jsou zapojováni do odborných soutěží i soutěží všeobecných znalostí, a to i v rámci zemí EU. V rámci mimoškolních aktivit se účastníme soutěží organizovaných Středočeským krajem a Domem dětí a mládeže v Kolíně i soutěží celorepublikových a mezinárodních. Ve škole pracuje pět předmětových komisí, které koordinují přípravu tematických plánů, propojování teoretického vyučování s odborným výcvikem, výběr učebnic, přípravu závěrečných a maturitních zkoušek, výběr učebních pomůcek, zadávání úkolů žákům, jež uskutečňují praxi u jednotlivých firem, zapojování žáků do soutěží. Strana: 2 z 41

4 Ve škole pracují výchovná poradkyně a metodik prevence sociálně patologických jevů. Řeší problémy v oblasti prevence (kyberšikana, alkohol, kouření, drogy, gamblerství) a individuální problémy žáků (nezvládání učiva, nadměrná absence a s ní spojené záškoláctví, problémy ve vztazích k učitelům, rodičům, spolužákům i partnerům). Úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli, s PPP regionu. Častá je i spolupráce s rodiči, bohužel v některých případech rodiče nemají zájem problémy svých dětí řešit. Jsou organizovány přednáškové akce se zdravotní a protidrogovou tématikou. Škola má zpracován minimální preventivní program a program prevence proti šikaně. Jejich plnění je kontrolováno a konzultováno s vedením školy i s třídními učiteli. Škola zajišťuje vzdělávání dle ŠVP pro obory Pekař, Prodavač potravinářské zboží, Prodavač průmyslové zboží, Prodavač smíšené zboží, Aranžér, Ekonomika a podnikání, Podnikání nástavbové studium (denní, dálkové, večerní). Pedagogičtí pracovníci se účastní dalšího vzdělávání. Základní cíle vzdělávání Cílem vzdělávání je rozvinout a zkvalitnit počáteční vzdělání, připravit odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností i pro další vzdělávání, vybavit je kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění i celoživotní učení, schopnostmi účelně pracovat s informacemi, využívat informační a komunikační technologie, vybavit je jazykovými znalostmi. Připravit je na úspěšný smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život. Žáci dostávají motivační finanční odměnu za produktivní práci. Její výše je závislá na studijních výsledcích, docházce i pracovním nasazení žáka. Obor Pekař je preferován Středočeským krajem a také zařazen do stipendijního systému Krajského úřadu Středočeského kraje. 3. Škola - členění Tabulka č. 1 Školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet žáků Skutečný počet žáků Počet žáků v DFV Přepočtený počet ped. prac. Počet žáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV Střední škola ,6 10,194 Tabulka č. 2 Školská zařízení nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet žáků/stud. (ubyt./ stráv./klientů) Skutečný počet žáků/stud. (ubyt. /stráv./klientů) Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Výdejna stravy ,5 Škola nemá doplňkovou činnost. Strana: 3 z 41

5 4. Obory vzdělávání a údaje o žácích v nich Tabulka č. 3 Počet tříd a žáků SŠ v denní formě studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 6341M/01 Ekonomika a podnikání ,8 6441L/51 Podnikání nástavbové studium denní Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 6651H/01 Prodavač H/01 Pekař H/01 Aranžér ,25 Celkem Tabulka č. 4 Spojení oborů ve třídě PR Prodavač, ARŽ Aranžér, PEK - Pekař Třída PR PEK ARŽ 1.A x x 2.A x x 2.B x x 3.A x Tabulka č. 5 Počet tříd a žáků SŠ v ostatních formách studia podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Forma studia Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř. 6441L/524 Podnikání nástavbové studium večerní L/51 Podnikání nástavbové studium dálkové ,5 Celkem ,3 Tabulka č. 6 Přírůstky a úbytky žáků během školního roku Kód a název oboru Počet žáků k Počet žáků k Přírůstky + / úbytky M/01 Ekonomika a podnikání L/524,51 Podnikání - nástavbové denní L/524 Podnikání - nástavbové večerní L/51 Podnikání - nástavbové dálkové / H/01 Prodavač / H/01 Aranžér / H/01 Pekař Celkem Strana: 4 z 41

6 Díky důsledné práci třídních učitelů a jejich spolupráci s výchovnou poradkyní se podařilo snížit počet žáků opouštějících školu během školního roku (2011/ žáků). Nejvíce žáků odešlo z oboru Podnikání nástavbové studium dálkové. Nejčastěji uváděným důvodem byla neschopnost skloubit nároky studia se zaměstnáním. U oboru Prodavač záškoláctví, nezájem o studium, ekonomické problémy rodin. Žáci dojíždějící z jiných krajů: Ve školním roce 2012/2013 dojíždělo 7 žáků z Pardubického kraje (všichni v denním studiu). Na škole studoval 1 žák s cizí státní příslušností (Slovensko). Strana: 5 z 41

7 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Tabulka č. 7 Žáci se zdravotním postižením podle druhu postižení (k ) Mentální postižení Druh postižení Sluchové postižení 1 Zrakové postižení Vady řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami Vývojové poruchy učení a chování 25 Autismus 2 Počet žáků/studentů SŠ VOŠ U 4 žáků byla diagnostikována 1 specifická porucha učení, u 12 žáků 2 specifické poruchy a u 3 žáků 3 specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a jejich kombinace). Podle zpráv z PPP byl každému žákovi v jednotlivých předmětech vypracován plán individuálního přístupu. V druhém ročníku oboru Prodavač pokračoval ve studiu žák s dětským autismem, kterému byl přidělen pedagogický asistent na hodiny občanské nauky a ICT. Ve třetím ročníku oboru Prodavač úspěšně studoval žák s Aspergerovým syndromem (forma autismu), který pracoval s asistentem v hodinách matematiky. Asistent spolupracoval s PPP Kolín a se zařízením Vertikála Praha. Oba žáci spolupracují s vyučujícími a dobře se začlenili do třídního kolektivu. Výborná je i spolupráce se zákonnými zástupci. K maturitní zkoušce se přihlásili 2 žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání zkoušek na základě SVPU. Posudkem z PPP byli zařazeni do skupiny SPU O. Studium podle individuálního vzdělávacího plánu bylo povoleno 2 žákům denní formy studia a 6 žákům večerní formy studia. 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků střední školy Škola se zúčastnila akcí Přehlídka škol, které pořádala informační centra ÚP a informační agentury v Kolíně, Kutné Hoře a Nymburce. Nabídku studijních a učebních oborů zajišťovalo vedení školy, učitelé, učitelé odborného výcviku i žáci. Informace byly přímo konzultovány se zájemci, byly instalovány informační tabule, zpracována počítačová projekce, rozdávány letáky. Do výše jmenovaných center a agentur byly předány tištěné informační materiály včetně odkazů na webové stránky školy. Vypracovali jsme mapu základních škol regionu, náborovou akci jsme zaměřili i na malé venkovské školy. Strana: 6 z 41

8 Ve dnech a se uskutečnily Dny otevřených dveří. Zájemcům o studium všech oborů byly poskytnuty vyčerpávající informace. Zájemci a jejich zákonní zástupci si mohli školu a její vybavení prohlédnout, zhlédli práci žáků oborů Aranžér, Pekař a Prodavač. Informace byly poskytovány i při individuálních konzultacích. Dalšími prezentačními akcemi byly Dny Střední školy obchodní, které jsme realizovali ve spolupráci s partnery obchodními firmami Tesco, Billa a městem Kolín. Škola zveřejnila v regionálním tisku články o nabízených oborech. Kritéria přijímacího řízení viz příloha č. 2. I přes nepříznivý demografický vývoj se nám podařilo získat nejvíce žáků ve Středočeském kraji pro obory Prodavač a Pekař (dle tabulky Výsledky přijímacího řízení Středočeský kraj). Strana: 7 z 41

9 Tabulka č. 8 Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Údaje o přijímacím řízení do denního studia (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2013/2014 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 6341M/01 Ekonomika a podnikání Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem 6651H/01 Prodavač H/01 Pekař Celkem Přijato = odevzdali a ponechali škole zápisový lístek Ke studiu nastoupilo do 1. ročníku : 6341M/01 Ekonomika a podnikání 18 žáků 2953H/01 Pekař 8 žáků 6651H/01 Prodavač 19 žáků Tabulka č. 9 Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového) na SŠ pro školní rok 2013/2014 podle oborů vzdělání (stav k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet podaných kladně vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 6441L/51 Podnikání nástavbové. studium dálkové Celkem Ke studiu nastoupilo do 1. ročníku: 28 žáků Oproti školnímu roku 2012/2013 došlo k nárůstu zájmu o tuto formu vzdělávání o 11 žáků. Počet tříd 1 Počet tříd 1 Strana: 8 z 41

10 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání Tabulka č. 10 Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 141 Prospěli s vyznamenáním 8 Prospěli 106 Neprospěli 27 - z toho opakující ročník 3 Průměrný prospěch žáků 2,52 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 60,2(0,34) Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Žáci celkem 91 Prospěli s vyznamenáním 0 Prospěli 68 Neprospěli 23 - z toho opakující ročník Průměrný prospěch žáků 2,58 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 112,95( 2,8) Slovně byli hodnoceni žáci s autistickými poruchami v předmětech, v nichž pracovali s asistentem pedagoga. Strana: 9 z 41

11 Tabulka č. 11 Zkoušky k doplnění klasifikace a opravné zkoušky Ekonomika a podnikání 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. Vykonali Český jazyk a literatura Občanská nauka Účetnictví Anglický jazyk Obchodní korespondence Matematika Cvičení z účetnictví Obchodní provoz Ekonomika Nauka o zboží Mezinárodní obchod Dějepis Propagace Německý jazyk Ruský jazyk Praxe ICT Základy přírodních věd Tělesná výchova Podnikání nástavbové studium denní Matematika Prodavač, Aranžér, Pekař Obchodní provoz Ekonomika Daňová evidence Anglický jazyk Matematika Hospodářský zeměpis Zbožíznalství Administrativa prodejny (Provozní administrativa) Odborný výcvik Český jazyk a literatura Základy přírodních věd Občanská nauka Tělesná výchova ICT Propagace Podnikání nástavbové studium dálkové Matematika Anglický jazyk Strana: 10 z 41

12 Tabulka č. 12 Výsledky maturitních zkoušek (bez opravných zkoušek) Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 6341M/01 Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání nástavbové studium denní L/524 Podnikání nástavbové studium večerní Celkem M/01 - opravnou zkoušku vykonalo 6 žáků (ze 7) 1 žák bude poprvé konat opravnou zkoušku z MAT na jaře L/51 - opravnou zkoušku vykonali 3 žáci (ze 4), 1 neuspěl v písemné části NEJ 6441L/524 - opravnou zkoušku nevykonali 2 žáci z MAT Ze 49 žáků konajících maturitní zkoušku ji 45 vykonalo. Tabulka č. 13 Výsledky závěrečných zkoušek s výučním listem Závěrečná zkouška (s výučním listem): Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 6651H/01 Prodavač Celkem Ve školním roce 2012/ 2013 konalo závěrečné zkoušky 21 žáků oboru H/01 Prodavač. Při organizaci zkoušek škola využila model jednotného zadání NÚV (spolupráce od roku 2006). V červnovém termínu konalo zkoušku celkem 17 žáků. Je potěšitelné, že 5 žáků prospělo s vyznamenáním a zbytek prospěl. Z 5 žákyň s vyznamenáním zároveň splnily 3 náročné podmínky pro udělení Osvědčení Hospodářské komory ČR a prokázaly tím vysokou úroveň svých odborných znalostí, škola tak vysokou kvalitu odborné přípravy. V zářijovém termínu konali zkoušku celkem 4 žáci, kteří se zkoušek v červnu nemohli zúčastnit buď ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu neúplné klasifikace. Všichni složili zkoušku úspěšně a dosáhli celkového hodnocení prospěl. 8. Hodnocení chování žáků Tabulka č. 14 Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet žáků/studentů - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední škola Strana: 11 z 41

13 Důvodem ke snížení známek z chování byly především neomluvené hodiny a porušování školního řádu. V 1. i 2. pololetí školního roku byly uděleny pochvaly za vzornou reprezentaci školy v různých typech soutěží (včetně mezinárodní), za práci pro třídní kolektiv, výborné studijní výsledky, výsledky v odborném výcviku a vzorné chování při turistickém kurzu ve Vysokých Tatrách. 9. Absolventi a jejich další uplatnění Tabulka č. 15 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu Střední škola Dle zpětných informací byli přijati všichni uchazeči o studium na VŠ, nebyla přijata jedna uchazečka o studium na VOŠ. Tabulka č. 16 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Dle zpětných informací byli přijati všichni uchazeči. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Tabulka č. 17 Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Maturitní zkouška: Počet absolventů škol. rok 2011/2012 Z nich počet nezaměstnaných duben M/036 Management obchodu L/524 Podnikání nástavbové denní 12 0 Závěrečná zkouška 6651H/01 Prodavač H/001 Aranžér 5 1 Celkem V kolonce nezaměstnaní jsou uvedeni žáci, kteří končili školu (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs). Kolínsko, Nymbursko, Kutnohorsko. Strana: 12 z 41

14 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Tabulka č. 18 Žáci v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet žáků Počet skupin Počty žáků ve skupině minimálně maximálně průměr anglický ,5 německý ,71 ruský Tabulka č. 19 Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) Jazyk Počet Kvalifikace vyučujících učitelů celkem odborná částečná žádná Rodilí mluvčí anglický německý ruský Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole vyučovaly tři cizí jazyky anglický, německý a ruský. Anglický a německý jazyk jsou vyučovány jako hlavní cizí jazyky s tříhodinovou dotací v ročníku a jsou posíleny o další hodinu ve 4. ročníku, protože řada žáků si vybírá cizí jazyk jako svůj maturitní předmět. Ruský jazyk si žáci vybrali jako druhý cizí jazyk s dvouhodinovou časovou dotací. I v tomto školním roce probíhaly pravidelné konzultace v rámci cizích jazyků hlavně pro žáky 4. ročníků a denní nástavby. Někteří učitelé poskytují žákům pravidelné konzultace a jazykovou podporu i prostřednictvím ů. V anglickém i německém jazyce se žáci i nadále připravují podle učebnic doporučených MŠMT určených k intenzivní přípravě na všechny části státní maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se jedná o učebnici Longman Activator a v německém jazyce o Cvičebnici německého jazyka K nové maturitě bez obav z řady učebnic Direkt. Studenti dálkové nástavby a učňovských oborů používají učebnice Maturita Solutions z nakladatelství Oxford. Mgr. Novotná a Mgr. Elblová se v tomto školním roce zapojily do projektu Evropské unie Peníze školám (vytváření digitálních učebních materiálů). Odprezentovaly úspěšně celkem 100 powerpointových prezentací či pracovních listů ve třídách 4. EA, 3. EA a 1. EA. Ohlasy žáků na takto zpracované učební materiály byly velmi pozitivní. Projekt byl doplněn jednodenním školením (ANJ Od zaběhnuté rutiny v hodinách angličtiny duben 2013, NEJ Malé hravé recepty do výuky němčiny červen 2013). V tomto školním roce proběhly tradičně tři jazykové olympiády olympiáda z anglického, německého a ruského jazyka. Čtvrtý ročník oboru Ekonomika a podnikání vypracoval velmi pěkný projekt s názvem Die Schweiz, který je možné si prohlédnout na učebně č. 2. Strana: 13 z 41

15 Z důvodu nedostatečného zájmu žáků nebyl zorganizován žádný zájezd do zahraničí, ale žáci tří tříd naší školy (1.EA, 3. EA a 2.A) se zúčastnili soutěže vyhlášené OC Futurum o nejdelšího hada z účtenek. Přihlásilo se celkem 22 školních tříd z regionu. Třída 1.EA naší školy se stala vítězem, vytvořila hada o délce 3,94 km hlavní cenou byl týdenní zájezd do Londýna pro celou třídu, který zahrnoval dopravu, ubytování, stravování, služby delegáta i vstupy do památek. 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 1. K výuce v letošním školním roce využívala škola pouze jednu učebnu. Byla používána převážně starší částečně modernizovaná učebna. Učebna, která byla zřízena v rámci projektu Internet do škol nemohla být používána z licenčních důvodů. Škola vlastnila v učebně pouze HW počítačů. Operační systémy žákovských stanic, operačního systému server rovněž i aplikační programové vybavení bylo ve vlastnictví fy AutoCont CZ a.s. a připojení k internetu muselo být zabezpečené a realizováno fy Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Obě smlouvy byly vypovězeny a v roce 2012/2013 byla postupně byla započata programového a aplikačního vybavení učebny na stávajícím zařízení. Nejprve bylo realizováno nové připojení k internetu formou bezdrátového připojení, poté bylo přikročeno k reinstalaci software na původní technice. 2. Připojení k internetu Obě počítačové učebny (ICT1 a ICT2), rovněž i administrativa školy připojení k internetu, které je realizováno prostřednictvím bezdrátové sítě zajišťované fy PC arena s.r.o.. Připojení pro školu je jako pro přípojný bod je plně funkční, připojení všech počítačů vázne na finančních prostředcích (jde o dokoupení příslušné techniky a licencí). Připojení k internetu, která bylo realizována pomocí dvou telefonních linek a to poskytovatelem Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a poskytovatelem internetu fy GTS Novera, a.s. byla vypovězena. Internet od fy GTS Novera, a.s sloužil převážně pro administrativu školy. Obě připojení byla pomocí telefonních linek a vzhledem k poloze školy, vzdálenosti od ústředny a mnohdy nespolehlivostí přenosu a rychlosti, byla zvolena možnost bezdrátového připojení. Nyní je celá škola připojena rychlostí 10Mbit/10Mbit pomocí bezdrátové sítě. 3. Využívání v hodinách výuky informační a komunikační technologie a výuky počítačové grafiky V rámci výuky vzhledem k přestavbě učebny ICT2 byla využívána učebna ICT1 dle učebních plánů, především ve výuce aplikací obsažených v programovém balíku MS Office a to je MS Word, MS Excel, MS ACCESS, MS PowerPoint a MS FrontPage. V oblasti výuky grafických programů pro učební obor Aranžér(ka) bylo využíváno programové vybavení fy Zoner Callisto univerzální vektorový editor. Pro výuku v maturitních ročnících pak MS ACCESS, MS PowerPoint a MS FrontPage. Programy na výuku grafiky jsou využívány pro učební obor Aranžér(ka). 4. Dostupnost počítačových učeben pro žáky mimo vyučování V době, kdy není učebna využívána pro výuku, mají možnost studenti po dohodě s učitelem zajistit si vstup do této učebny. Zde mohou využívat i ostatní výukové programy, nebo si připravovat zadané práce. Strana: 14 z 41

16 5. Dostupnost počítačů pro pedagogy V době, kdy není učebna využívána pro výuku, mohou ostatní pedagogové využít počítače v učebně ICT1 v době mimo výuku, Rovněž mohou využívat počítač, který je umístěn ve sborovně, který využívá školní sít. Pedagogové používají celkem 16 notebooků typu ASUS CPU Duo T2250, včetně OS Windows Vista Business a MS Office V roce 2013 byla stávající školní síť rozšířena a v současné době pokrývá všechny kabinety učitelů a učebny v přízemí a prvním patře školy. Ke zprovoznění této sítě je zapotřebí zakoupit Office Connect Switch, posílit centrální server kapacitou paměťových médií a licencemi pro připojení dalších uživatelů. 6. Školní intranet Škola má celkem 2 počítačové sítě. Jedna sít je pro učebnu ICT2 a ve druhé síti jsou napojeny ostatní počítače a to administrativa školy a učebna ICT1. Celkem v této síti je v současné době integrováno celkem 17 zařízení. V květnu 2010 byla připojena interaktivní tabule, 5 notebooků, 1 centrální počítač, 1 datavideoprojektor, hlasovací zařízení pro 30 žáků, digitální vizualizér. A. pro řízení sítě slouží následující technika: 1 server Triline 1 Server HP ML 150; 1 zálohovací zařízení. B. programové vybavení: základní operační systém počítačů: 1 Server Triline, OS Linux SUSE, verze Server HP ML 150, OS Windows Server 2003 for Small Business Server; C. Způsob práce a funkce domény Oba tyto servery pracují v jedné doméně isshavlickova.local. Doména slouží k připojení učebny, učitelských počítačů na jedné straně, tak i k připojení administrativy školy (ředitelka, zástupce, sekretářka, účetní, atd.) na straně druhé. Prostředí na serveru HP ML 150, je rozdělena na část, kterou využívá administrativa školy, část, kterou mohou využít studenti pro své aplikace (studenti ale využívají převážně oblasti v doméně na učebně ICT2) a část, kterou využívají pedagogové školy pro přípravu na výuku, nebo pro evidenci žáků v aplikaci BAKALÁŘ. Strana: 15 z 41

17 13. Údaje o pracovnících školy Tabulka č. 20 Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/ přepočtený nepedagogických fyzický/ přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/ přepočtený pedagogických interních /externích pedagogických s odbornou kvalifikací Počet žáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 30/27,6 8/7 22/20,6 22/ ,194 Tabulka č. 21 Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků Do 30 let let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,63 z toho žen ,18 Tabulka č. 22 Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaženého vzdělání (k ) vysokoškolské - magisterské a vyšší Počet pedagogických pracovníků dosažené vzdělání vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní Tabulka č. 23 Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet pedagogických pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více než 30 let Tabulka č. 24 Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk a literatura (ČJL) Anglický jazyk (ANJ) Německý jazyk (NEJ) Ruský jazyk (RUJ) 8 8 Občanská nauka (OBN) 9 5 Matematika (MAT), Cvičení z matematiky (CVM) Základy přírodních věd (ZPV) 8 8 Tělesná výchova (TEV) Obchodní počty (OPO) 1 1 Obchodní provoz (OPR) 9 3 Administrativa prodeje/ provozu(adp) Obchodní korespondence (OKO) Písemná a elektronická komunikace Dějepis (DĚJ) 3 3 Psychologie prodej (PSP), Psychologie (PSY) 5 5 Strana: 16 z 41

18 Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Zbožíznalství (ZBO), Nauka o zboží (NZB) 15,5 3 Propagace (PRO) 6 0 Odborné kreslení (OKR) 1,5 0 Písmo (PÍS) 3 0 ICT,CVI Hospodářský zeměpis 3 3 Zdravověda (ZDR) 1 1 Ekonomie (EKA), Podniková ekonomika (PEK) 13,5 13,5 Marketing (MAR) 6 6 Management (MAN) 4 4 Právo (PRN) 2 2 Mezinárodní obchod (MZO) 3 3 Účetnictví (ÚČE), Daňová evidence (DAE) 23,5 23,5 Obchodní logistika (OBL) 2 2 Praxe (PRX), Odborný výcvik (OV) 151,5 151,5 Počítačová grafika 1 0 Dějiny umění 0 0 Chod podniku 2 2 Suroviny 2 0 Technologie 3 3 Stroje a zařízení 1 1 Celkem 443,5 407,5 Všechny předměty vyučované v oboru L/51 Podnikání nástavbové studium večerní i dálkové formy (nezahrnuty do tabulky) jsou vyučovány aprobovaně. Personální změny ve školním roce 2012/2013: K byl z důvodů snížení počtu žáků ukončen pracovní poměr pro nadbytečnost 2 pedagogickým pracovníkům a 1 provozní pracovnici. K ukončila pracovní poměr 1 učitelka (důvodem bylo navýšení úvazku na druhé škole). Strana: 17 z 41

19 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků A) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Učitelka odborných předmětů dokončila bakalářské studium B) Studium k prohlubování odborné kvalifikace Tabulka č. 25 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Název akce Hodnotitelé MZK NEJ -ústní č. Počet účastníků Aprobace Vedení školy Cizí jazyky Odbornost Ostatní 1 NEJ 1 Komisař MZK 2 odb.př., ANJ 2 Předseda komise MZK 1 TEV 1 MZK management školy Hodnotitel MZK ČJL pís.č. 1 ČJL 1 1 ČJL 1 EU-peníze škole 1 Ekon.předm., 1 Výchovné poradenství 1 vých. por. 1 Hodnotitel ČJL ústní část 2 ČJL 2 ZZK- příprava okruhů 2 Odb. před. 2 Kurz zdravot. pomoci 1 MAT 1 Setkání preventistů 1 TEV 1 MAT 1 MAT EU-peníze škole - ANJ 1 ANJ 1 EU-peníze škole - NEJ 1 NEJ 1 Ve školním roce 2012/2013 činily finanční náklady vynaložené na DVPP 5.109,- Kč, z toho byly semináře v rámci OP VK v hodnotě 2 029,- Kč. Vzdělávání probíhalo formou jednodenních seminářů, pedagogičtí pracovníci obdrželi certifikáty o jejich absolvování. Semináře byly voleny z nabídek pedagogických center a vzdělávacích agentur s akreditací v souladu s plánem vzdělávání a dle vlastního výběru. Pedagogičtí pracovníci získávají řadu informací samostudiem odborné literatury, publikací, e-lerningem, inspirují se zkušenostmi zveřejněnými na internetových metodických portálech. 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti A. Nabídka oborů Jako každoročně se i letos škola zúčastnila akcí Přehlídka škol, které pořádala informační centra ÚP a informační agentury v Kolíně, Kutné Hoře a Nymburce. Nabídku studijních a učebních oborů zajišťovalo vedení školy, učitelé, učitelé odborného výcviku i žáci. Strana: 18 z 41

20 Informace byly přímo konzultovány se zájemci, byly instalovány informační tabule, zpracována počítačová projekce, rozdávány letáky. Do výše jmenovaných center a agentur byly předány tištěné informační materiály včetně odkazů na webové stránky školy. Škola připravila širokou náborovou akci, zaměřenou především na zvýšení zájmu absolventů ZŠ o obory s výučním listem, do níž zapojila i své partnery obchodní firmy Kolínska, Kutnohorska, Nymburska. Prezentační akce nesly název Dny SŠO Šťáralka. Žáci při nich předváděli získané dovednosti přímo na pracovištích odborného výcviku. Vlastní prezentace byla realizována i na menších základních školách uvedených regionů (dle zpracované mapy základních škol regionu). Ve dnech a se uskutečnily Dny otevřených dveří. Zájemcům o studium všech oborů byly poskytnuty vyčerpávající informace. Zájemci a jejich zákonní zástupci si mohli školu a její vybavení prohlédnout, zhlédnout i konkrétní práci žáků oborů Prodavač a Pekař (obor Aranžér není pro šk. rok 2013/2014 nabízen), vyzkoušet si úspěšnost v testech z cizích jazyků. Strana: 19 z 41

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více