Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY"

Transkript

1 Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad

2 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 7 Preambule str. 8 1 Důvody pro pořízení ÚP a stanovení hlavních cílů řešení str. 9 1.A Důvod pro pořízení ÚP obce str. 9 1.B Hlavní cíle rozvoje území str. 9 2 Základní okruhy informací o území str A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území str B Geografie a historie území str B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky str B.2 Historie území str B.2.a Název Struhařov str B.2.b Historická souvislost str B.2.c Osobnosti a spolky str B.2.d Památky a zajímavosti str C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita str C.1 Obyvatelstvo podle věku 2001 str C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 2001 str C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 2001 str C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 2001 str C.5 Porovnání vývoje podle počtu domů a podle počtu obyvatel str C.5.a Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyv. v jednotl. sídlech str C.5.b Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyv. celkem str C.6 Srovnání vývoje podle počtu domů a počtu ob. Struhařov a Benešov str D Urbanistická kompozice str D.1 Urbanistická kompozice sídla Bořeňovice str D.2 Urbanistická kompozice sídla Býkovice str D.3 Urbanistická kompozice sídla Dolní Podhájí str D.4 Urbanistická kompozice sídla Horní Podhájí str D.5 Urbanistická kompozice sídla Jezero str D.6 Urbanistická kompozice sídla Myslíč str D.7 Urbanistická kompozice sídla Pecínov str D.8 Urbanistická kompozice sídla Skalice str D.9 Urbanistická kompozice sídla Struhařov str D.10 Urbanistická kompozice sídla Svatý Jan str D.11 Urbanistická kompozice sídla Věřice str. 37 2

3 2.E Uspořádání krajiny str E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků str E.2 Přírodní památky, hodnotná přírodní území str E.3 Vodní režim krajiny str F Dopravní vazby str F.1 Silniční doprava str F.2 Železniční doprava str F.3 Uliční síť str F.4 Hromadná osobní doprava str Územně analytické podklady str A Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území str A.1 Zastavěné území str A.2 Plochy výroby str A.3 Plochy občanského vybavení str A.4 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby) str A.5 Památková rezervace vč. OP str A.6 Památková zóna vč. OP str A.7 Krajinná památková zóna str A.8 Nemovitá kulturní památka, popř. soubor, vč. OP str A.9 Nemovitá národní kulturní památka, popř. soubor, vč. OP str A.10 Památka UNESCO vč. OP str A.11 Urbanistické hodnoty str A.12 Region lidové architektury str A.13 Historicky významná stavba, soubor str A.14 Architektonicky cenná stavba, soubor str A.15 Významná stavební dominanta str A.16 Území s archeologickými nálezy str A.17 Oblast krajinného rázu str A.18 Místo krajinného rázu str A.19 Místo významné události str A.20 Významný vyhlídkový bod str A.21 Územní systém ekologické stability str A.22 Významný krajinný prvek registrovaný str A.23 Významný krajinný prvek ze zákona str A.24 Přechodně chráněná plocha str A.25 Národní park vč. zón a OP str A.26 Chráněná krajinná oblast vč. zón str A.27 Národní přírodní rezervace vč. OP str A.28 Přírodní rezervace vč. OP str A.29 Národní přírodní památka vč. OP str A.30 Přírodní park str A.31 Přírodní památka vč. OP str A.32 Památný strom vč. OP str A.33 Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO str A.34 NATURA 2000 evropsky významná lokalita str A.35 NATURA ptačí oblast str A.36 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 3

4 s národním významem str A.37 Lesy ochranné str A.38 Les zvláštního určení str A.39 Lesy hospodářské str A.40 Vzdálenost 50 m od okraje lesa str A.41 Bonitovaná půdně ekologická jednotka str A.42 Hranice biochor str A.43 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti str A.44 Vodní zdroj povrchové, podzemní vody vč. OP str A.45 Chráněná oblast přirozené akumulace vod str A.46 Zranitelná oblast str A.47 Vodní útvar povrchových, podzemních vod str A.48 Vodní nádrž str A.49 Povodí vodního toku, rozvodnice str A.50 Záplavové území str A.51 Aktivní zóna záplavového území str A.52 Území určené k rozlivům povodní str A.53 Území zvláštní povodně pod vodním dílem str A.54 Objekt/zařízení protipovodňové ochrany str A.55 Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody vč. OP str A.56 Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa str A.57 Dobývací prostor str A.58 Chráněné ložiskové území str A.59 Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry str A.60 Ložisko nerostných surovin str A.61 Poddolované území str A.62 Sesuvné území a území jiných geologických rizik str A.63 Staré důlní dílo str A.64 Staré zátěže území a kontaminované plochy str A.65 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší str A.66 Odval, výsypka, odkaliště, halda str A.67 Technologický objekt zásobování vodou vč. OP str A.68 Vodovodní síť vč. OP str A.69 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. OP str A.70 Síť kanalizačních stok vč. OP str A.71 Výrobna elektřiny vč. OP str A.72 Elektrická stanice vč. OP str A.73 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. OP str A.74 Technologický objekt zásobování plynem vč. OP str A.75 Vedení plynovodu vč. OP (BP) str A.76 Technologický objekt zásobování jinými produkty vč. OP str A.77 Ropovod vč. OP str A.78 Produktovod vč. OP str A.79 Technologický objekt zásobování teplem vč. OP str A.80 Teplovod vč. OP str A.81 Elektronické komunikační zařízení vč. OP str A.82 Komunikační vedení vč. OP str A.83 Jaderné zařízení str A.84 Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami str A.85 Skládka vč. OP str A.86 Spalovna vč. OP str. 59 4

5 3.A.87 Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč. OP str A.88 Dálnice vč. OP str A.89 Rychlostní silnice vč. OP str A.90 Silnice I. třídy vč. OP str A.91 Silnice II. třídy vč. OP str A.92 Silnice III. třídy vč. OP str A.93 Místní a účelové komunikace str A.94 Železniční dráha celostátní vč. OP str A.95 Železniční dráha regionální vč. OP str A.96 Koridor vysokorychlostní železniční trati str A.97 Vlečka vč. OP str A.98 Lanová dráha vč. OP str A.99 Speciální dráha vč. OP str A.100 Tramvajová dráha vč. OP str A.101 Trolejbusová dráha vč. OP str A.102 Letiště vč. OP str A.103 Letecká stavba vč. OP str A.104 Vodní cesta str A.105 Hraniční přechod str A.106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka str A.106.a Cyklotrasy str A.106.b Turistické trasy str A.107 Objekt pro obranu státu vč. OP str A.108 Vojenský újezd str A.109 Vymezené zóny havarijního plánování str A.110 Objekt civilní ochrany str A.111 Objekt požární ochrany str A.112 Objekty důležité pro plnění úkolů Policie ČR str A.113 OP hřbitova, krematoria str A.114 Jiná OP str A.115 Ostatní veřejná infrastruktura veřejná prostranství str A.116 Počet dokončených bytů k každého roku str A.117 Zastavitelná plocha str A.118 Jiné záměry str A.119 Další dostupné informace str B Vyhodnocení průzkumu názorů veřejnosti str B.1 Výsledky vyhodnocení pracovních map str B.2 Výsledky průzkumu názorů veřejnosti dotazníkovou metodou str Rozbor udržitelného rozvoje území str A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT str A.1 Horninové prostředí a geologie str A.2 Vodní režim str A.3 Hygiena životního prostředí str A.4 Ochrana přírody a krajiny str A.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa str A.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura str A.7 Sociodemografické podmínky str

6 4.A.8 Bydlení str A.9 Rekreace str A.10 Hospodářské podmínky str B Závěr rozboru udržitelného rozvoje území str B.1 Vztah Struhařova a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území str B.2 Závěrečná SWOT analýza str B.2.a Charakteristika Struhařova co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet (silné stránky) str B.2.b Charakteristika Struhařova co je potřeba zlepšovat, řešit (slabé stránky) str B.2.c Šance Struhařova (příležitosti) str B.2.d Rizika Struhařova (hrozby) str Problémy k řešení v územně plánovací činnosti str A Priority Struhařova v územně plánovací činnosti str B Problémy k řešení obce Struhařov str Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy str. 84 6

7 Seznam použitých zkratek: BC/BK BP BPEJ ČD ČOV ČR ČSAD DN DO DK KČT MZd NN OP ORP Pr+R PRVKÚK RS ŘÚ SDH SLDB SOU STL TJ TS ÚP ÚPO ÚSES ÚSKP ÚSOP VN VOŠ VPO VPS VTL VÚC VVN VVTL ZD ZPF ZÚR Stčk biocentrum/biokoridor bezpečnostní pásmo bonitovaná půdně ekologická jednotka České dráhy čistírna odpadních vod Česká republika Československá automobilová doprava jmenovitý průměr dotčené orgány dálkový komunikační kabel Klub českých turistů Ministerstvo zemědělství nízké napětí ochranné pásmo obec s rozšířenou působností průzkumy a rozbory plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje regulační stanice řešené území sbor dobrovolných hasičů sčítání lidu, domů a bytů střední odborné učiliště středotlaký tělovýchovná jednota trafostanice územní plán územní plán obce územní systém ekologické stability ústřední seznam památek České republiky ústřední seznam ochrany přírody vysoké napětí vyšší odborná škola veřejně prospěšné opatření veřejně prospěšná stavba vysokotlak velký územní celek velmi vysoké napětí velmi vysoké napětí zemědělské družstvo zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 7

8 Preambule Dne nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Průzkumy a rozbory obce Struhařov (dále jen průzkumy a rozbory) v rozsahu územně analytických podkladů ( 185, odst. 3 nového stavebního zákona, v platném znění) jsou podle ustanovení 11, odst. 1 vyhl. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, podkladem pro zadání územního plánu Struhařov (dále jen územní plán). Průzkumy a rozbory byly zpracovány zpracovatelem územního plánu na základě údajů českého statistického úřadu, pramenů obce, pramenů zpracovatele (vlastní průzkum území), PRVKÚK, vyjádření a podkladů DO, správců a vlastníků sítí technické infrastruktury. Územní plán bude zpracován v souladu s novým stavebním zákonem, v platném znění a podle vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., v platném znění (dále jen prováděcí vyhlášky). Zpracovatelem návrhu, resp. (pokud v zadání bude uplatněn požadavek) i konceptu územního plánu, byl vybrán atelier M.A.A.T. Tábor, zodpovědným projektantem bude Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., autorizovaný architekt, člen České komory architektů. 8

9 1 Důvody pro pořízení ÚP obce a stanovení hlavních cílů řešení 1.A Důvody pro pořízení ÚP obce legislativní změny stavebního zákona v roce 2015 stávající územní plán jednotlivých sídel neumožňuje komplexní řešení správního území v rámci platné územně plánovací dokumentace nejsou uspokojivě řešeny krajinné úpravy požadavky (nevydané) ZÚR Stčk 1.B Hlavní cíle rozvoje území Nový ÚP si klade za cíl v souladu s podmínkami udržitelného rozvoje území řešit střety zájmů a problémů v území, stanovit podmínky rozvoje území a ochrany jeho hodnot, zhodnotit stávající využití ploch a vytipovat nové plochy pro zástavbu, vymezit zastavitelné území obce, upřesnit zásady uspořádání veřejné infrastruktury, do řešení promítnout opatření na ekologickou stabilizaci krajiny vč. ÚSES, limity využití území, vymezit plochy přestavby, plochy VPS a VPO. 9

10 2 Základní okruhy informací o území 2.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území Obec Struhařov leží na 9. kilometru silnice II. třídy č. 111 ve směru z Bystřice u Benešova Divišov, 5 km jihovýchodně od města Benešov a 12 km severozápadně od Vlašimi. Z hlediska správního členění spadá obec Struhařov pod okres i ORP Benešov ve Středočeském kraji. Rozsah území řešeného ÚP obce Struhařov je dán správním územím obce, jež čítá v současné době sedm katastrálních území o celkové výměře 2195 ha a to Bořeňovice, Býkovice u Bořeňovic, Jezero, Myslíč, Skalice u Benešova, Střížkov u Benešova a Struhařov u Benešova. Dále se obec skládá z 15 místních částí (Babčice, Bořeňovice, Budkov, Býkovice, Dolní Podhájí, Hliňánky, Horní Podhájí, Jezero, Myslíč, Pecínov, Skalice, Struhařov, Střížkov, Svatý Jan a Věřice), při čemž některé z nich nejsou dle SLDB 2001 vedeny jako trvale obydlené. Celkový počet trvale hlášených obyvatel k je B Geografie a historie území 2.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky Klimatické podmínky, stručný výtah: Podnebí: mírně teplé, vlhké - vrchovinné - Atmosférické srážky: mm - Průměrná roční teplota: 6-7 C Obec Struhařov, se svými místními částmi, se dle geomorfologických jednotek ČR nachází v provincii České vysočiny (neboli Český masív), dále spadá do Česko-moravské subprovincie, v oblasti Středočeské pahorkatiny do celku Benešovská pahorkatina a podcelku Dobříšská pahorkatina. Reliéf daného území je velice diferencovaný a nadmořská výška zde stoupá přibližně od 380 do 520 m n. m.. Nejvýše položený bod se nachází na vrcholu Hůrka 519 m v katastrálním území Bořeňovice. Nejnižší nadmořská výška 381 m se nachází u Pozovského potoka mezi obcemi Babčice a Pecínov v katastrálním území Skalice u Benešova. Průměrná nadmořská výška v řešeném území je 448 m. Z geologického hlediska jsou na území zastoupeny převážně hlubinné vyvřelé horniny žulového charakteru granodiority až diority, dále se v menší míře vyskytuje granit, žilný granit a gambro. Z půdního pokryvu se zde nejvíce vyskytují kambizemě a gleje. Pro krajinu je charakteristická reliéfní diference a relativně malá plocha lesů, která se vyskytuje roztroušeně a z celkové plochy zabírá pouze 1%. Výraznými terénními tvary jsou hřebeny tvořené soustavou vrchů, které jsou od sebe odděleny různě širokými úžlabinami nebo sníženinami. Expozice svahů je různá, svažitost terénu je místy dosti značná. Území je součástí převážně Posázavského bioregionu 1.22, který spadá do hercynské podprovincie, provincie středoevropských listnatých lesů. 10

11 Dle klimatického členění ČR plošně převládá klimatický region B7 MT4, který je charakterizován jako mírně teplý, vlhký. Jedná se o východní polovinu katastrálního území Struhařov u Benešova, dále k.ú. Jezero, Bořeňovice a Býkovice u Bořeňovic. Ve zbylé západní části řešeného území se vyskytuje klimatický region B5 MT2, mírně teplý, mírně vlhký. Jedná se o k.ú. Myslíč, Skalice u Benešova a západní poloviny Struhařova u Benešova. 2.B.2. Historie území 2.B.2.a Název Struhařov Obec Struhařov, ležící v Středočeském kraji, vznikla ve 12. století. Název obce je odvozen pravděpodobně od činnosti zvané struhání šindelů, kterou se tehdejší obyvatelé zabývali. V okolních lesích pro výrobu šindelů se dřevo vyskytovalo v postačujícím množství. Lesy se táhnou až k Černému Kostelci. 2.B.2.b Historická souvislost První písemná zmínka o Struhařově Struhařov leží nedaleko města Benešov. Roku 1397, zeman Mikuláš Bejček, také i jako rek udatný nebo hrdina válečný nechal oficiálně zaznamenat koupi vesničky Struhařov do zemských desek. Ale některé materiály pojednávají o tom, že ještě před Bejčekem sídleli ve vsi Bohuněk a Petr ze Struhařova. Tvrz, která patřila Bejčekovi, v 15. století často měnila majitele. V roce 1406 Struhařovská tvrz patřila paní Ofce řečené Kravce ze Struhařova. V roce 1417 jí prodala panu Bolechovi ze Struhařova. V druhé polovině 15. století jméno pánů ze Struhařova zmizelo. V roce 1466 vesnice získala nového majitele, pana Hrocha z Cimburka, který Struhařov vlastnil 39 let. Roku 1495 získala vesnici paní Ludmila, manželka Prokopa z Dolan. Cimburkové Rod pánů z Cimburka patří mezi významné šlechtické rody, jejichž strmý společenský vzestup začal takřka současně se vstupem Lucemburků na českou a moravskou politickou scénu. Své jméno si zvolili podle hradu Cimburk, jenž se nacházel ve 12. a 13. století nedaleko Kutné Hory. Byly dvě větve rodu. První česká větev, neboli Střimelickocimburská, zaujala převážně pozemky v kouřimském a černokosteleckém okrese. Patřilo jim několik hradů: u Kutné Hory, u Městečka Trnávky, u Koryčan, Blatník, Hradové Střimelice atd. Vymřela po přeslici v 17. století. Druhá větev se nacházela na Moravě. Rod Cimburků získal v roce 1458 Tovačov a začal se nazývat jako Tovačovský z Cimburka. Synové Alberta Tovačovského z Cimburka a zejména pak jeho vnukové se v 15. století věhlasem zasloužily o povznesení rodu Cimburků jako žádný jiný jejich předchůdce či následovník. Tato větev vymřela po meči na začátku 16. století. 11

12 Od roku 1500, Struhařov a další osady, patřily k panství Komorního Hrádku, jenž bylo ve vlastnictví Albrechta Rendla z Oušavy, ale jen do roku Albert Rendl prodal panství na dluh Ludvíkovi Zajímačovi z Kunštátu. Koupí panství se Ludvík natolik zadlužil, že jeho synové poskytli věřitelská práva Jaroslavovi ze Šelmberka, tím byl Struhařov ve vlastnictví pánů ze Šelmberka. Šelmberkové Šelmberkové jsou starým českým šlechtickým rodem. Pocházejí z jedné větve rodiny Buziců. Pevním doloženým držitelem hradu Šelmberku je Přibyslav z Křimína, později ze Šelmberka. Hrad držel do roku Část rodu se usadila na Moravě, kde jim patřily Dřevohostice, Prostějov a hrad Kraví hora u Náměště. Další část rodu žila v Slezsku, poslední část rodu zůstala v Čechách. Část majetku ještě za života rodu přešla do držení Šternberků a majetek na Krnovsku byl zbylými Šelmberky rozprodán. Jan ze Šelmberka působil jako nejvyšší kancléř a nejvyšší komorník, ve sporech mezi katolíky a ultrakvisty byl nestranný rozhodčí. Podporoval uměním, především, tvorbu raných humanistů. Zdědil Přerov nad Labem, přikoupil hrady Trosky a Kost a další statky mimo Čechy. Po jeho smrti zdědil majetek Jindřich ze Šelmberka. Jindřich měl pět synů, ale všichni zemřeli bez potomků. Zbytek majetku po nich zdědili Trčkové z Lípy. V roce 1554, páni ze Šelmberka, prodali panství Janovi z Valdštejna. Nejenže rod Valdštejnů vlastnil Komorní Hrádek a jeho osady nejdéle ze všech českých rodů, ale také byl posledním majitelem z českých rodů. Valdštejnové Tento rod patří mezi staré české šlechtické rody. Jméno je odvozeno od hradu Valdštejn. Hrad postavil v období šlechtic Jaroslav z Hruštice, tudíž z Valdštejna. Pocházel z rodiny Markvarticů, jež za své služby u Přemyslovců získala rozsáhlá panství v severních Čechách. Valdštejnové zastávali po celé generace mnoho významných postů ve správě země a vlastnili statky po celých Čechách (Duchcov, Mnichovo Hradiště, Miletín, Albrechtice, Heřmanice, Hostinné atd). Existovalo několik větví tohoto rodu. Dětenská a potštejnská větev vymřela. Syn Jaroslava Zdeněk měl velmi rozsáhlou rodinu. Na Valdštějně zůstal rod zhruba 100 let. Známý je Zdeněk z Valdštejna z působení u dvora krále Jana Lucemburského, Hynek z Valdštejna, který se roku 1336 zúčastnil výpravy Jana Lucemburského do Litvy. Jan z Valdštejna se proslavil, tím že půjčil markraběti Karlovi (později král Karel IV.) 1500 kop grošů. Z lomnické větve zastávali Valdštejnové vysoké funkce např. stavovský direktor (1619). Nejvýznamnějším členem rodu byl císařský generalissimus třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Po roce 1945 Valdštejnové z Československa odešli, zůstala zde pouze hraběnka Valdštejnová. V roce 1733 se dostalo panství do držení německého rodu Khevenhüller-Metsch. Struhařov se od panství Komorního Hrádku odpojil roku 1850, protože začaly vznikat obecní samosprávy. Od roku 1850 do roku 1869 obec byla součástí okresu Kostelec nad Černými lesy. Poté až do roku 1950 patřil Struhařov k okresu Český Brod. 12

13 Pamětihodné události V roce 1868 byla povolena jednotřídní filiální škola. V roce 1895 vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Dne 27. října 1912 byla otevřena nová škola, která byla v roce 1978 zrušena. V roce 1933 bylo založeno první fotbalové družstvo a to SK Struhařov. V dubnu roku 2008 udělila poslanecká sněmovna Parlamentu ČR obci symbol obce (znak a vlajku). 2.B.2.c Osobnosti a spolky Karel Drahotín Villani (* , ) Karel Drahotín Villani byl český šlechtic, liberální politik, vlastenec a básník. Narodil se roku 1818 v Sušici. Absolvoval vojenskou akademii ve Vídeňském Novém městě, poté sloužil v Praze a v Čáslavi. Se svou manželkou si koupil statek Střížkov u Benešova, který se tak stal jejich rodinným sídlem. Po roce 1846 žil střídavě v Praze a Střížkově a zapojil se do českého obrozeneckého hnutí. Ve Střížkově se zapojil do regionálního politického a společenského života. Mnoho času také věnoval správě statku, který bylo nutné postavit na nové ekonomické základy po zrušení roboty. Roku 1850 byl na čtyři roky zvolen starostou obce Jezero. V letech byl zvolen za benešovského okresního starostu. V této funkci se snažil o zvýšení životní úrovně místních obyvatel. Zvolen byl i podruhé po skončení funkčního období, ale rakouská vláda jeho volbu nepotvrdila; od té doby působil jen jako člen okresní rady. Roku 1867 se stal poslancem českého sněmu za Benešov, Neveklov a Vlašim. Prosazoval obnovení českého státního práva, účastnil se národopisné výstavy v Moskvě, podílel se na oslavách přivezení základního kamene Národního divadla z Blaníku. Roku 1870 byl zvolen i za poslance rakouské Říšské rady, ale do funkce nenastoupil kvůli politice pasivního odporu, přijaté českými stranami. Od roku 1874 jeho politickou a veřejnou činnost výrazně omezila duševní choroba. Zemřel v březnu roku 1883 ve Střížkově. SDH Struhařov Sbor dobrovolných hasičů byl založen 1. března roku Dne 15. února 1934 třiadvacet členů SDH podepsalo záruční listinu, ve které se zaručily zaplatit půjčku na nákup motorové stříkačky s motorem (síle 35 HP) a příslušenstvím. V roce 1983 byla započata stavba nového Požárního domu a dokončena byla v roce Byl to rok, kdy SDH oslavil devadesáté výročí založení a k té příležitosti byl dostavěn a slavnostně otevřen Požární dům. Na vybudování domu se podíleli spoluobčané a místní chataři, jenž odpracovali brigádnických hodin. V současné době SDH mají zásahovou jednotku a různé kategorie soutěžících družstev: žáci, starší žáci, přípravka, dorostenci, ženy a muži. SDH pořádá různé kulturní akce, účastní se hasičských soutěží a občasných zásahů proti ohni. Rybářský spolek Struhařov Rybářský spolek byl založen roku Členové spolku obhospodařují Hliněný rybník a vysazují do něj několik různých druhů ryb a každoročně pořádají rybářské závody. Dne 23. září 2009 se uskutečnil první historický výlov uspořádaný spolkem. Také se Rybářský spolek stará a udržuje přilehlé břehy a okolí rybníka. 13

14 TJ Sokol Struhařov V roce 1933 byl ve Struhařově zaležen první oficiální fotbalový klub Sokol Struhařov. V polovině 20. století byl klub přejmenován na TJ Sokol Struhařov. Nejúspěšnější obdobím a zároveň zklamáním, zmiňovaného klubu, byl počátek sedmdesátých let, protože mužstvu o vlásek unikl postup do první třídy. V současné době hraje mužstvo A ve třetí třídě. Další mužstva klubu: mužstvo B, dorost, žáci a přípravka. 2.B.2.d Památky a zajímavosti Struhařov je tvořen dvěma návesními prostory nepravidelného tvaru. Na severní straně stojí kaple Panny Marie. V roce 1921 byl dostavěn žulový pomník padlým z 1. světové války. Z historického hlediska je nejstarší zástavbou několik zemědělských usedlostí v centrální části obce v blízkosti kapličky P. Marie. Další zemědělské usedlosti se nacházejí v jižní části obce na dolní návsi. Tyto stavby si zachovaly svůj charakter až dodnes. Hřebčín Pecínov Hřebčín je komplex barokních budov obdélníkového půdorysu postavený za vlády Marie Terezie. Po rekonstrukci v roce 1999 byl zde otevřen luxusní hotel s turistickou ubytovnou. V areálu se nachází mohutný špejchar přestavěný na restauraci. Ke komplexu ještě patří stáje, v kterých se chovají černí fríští koně původem z Holandska. Zámek Střížkov Zámek byl postaven kolem roku 1907 na místě původního z let 1818, který byl v držení Karla Ignáce Drahotína Villaniho. Zámek byl součástí zemědělského družstva, o čem svědčí okolní stavby, V současné době je zámek zchátralý a nepřípustný. 14

15 2.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita 2.C.1 Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo podle věku (rok 2001) počet obyvatel věk nezjištěno V ěk Počet obyvatel nezjištěno 35 Z hlediska věkové struktury obyvatel se v obci nachází vysoký podíl reprodukční a dětské složky, což zaručuje velmi dobrý potenciál populační základny. Počet post-reprodukční složky je nejnižší. 15

16 2.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (rok 2001) počet obyvatel vzdělání bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a SOU bez maturity úplné střední s maturitou VOŠ a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Vzdělání Počet obyvatel bez vzdělání 1 základní vč. neukončeného 131 vyučení a SOU bez maturity 242 úplné střední s maturitou 128 VOŠ a nástavbové 7 vysokoškolské 19 nezjištěné vzdělání 4 Hodnoty grafu poukazují na výši vzdělání místních obyvatel. Ve většině případů jde o vyučené nebo absolventy středního odborného učeliště bez maturity. Četné zastoupení má zde také základní nebo úplné střední vzdělání s maturitou. Vyšší vzdělání je zde zastoupeno ve velmi malém množství. 16

17 2.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (rok 2001) 350 počet obyvatel zaměstnaní (+prac. důchodci, ženy na mateřské) nezaměstnaní nepracující důchodci žáci, studenti, učni nezjištěná ekonomická aktivita ekonomická aktivita Ekonomická aktivita Počet obyvatel zaměstnaní (+prac. důchodci, ženy na mateřské) 327 nezaměstnaní 11 nepracující důchodci 139 žáci, studenti, učni 101 nezjištěná ekonomická aktivita 4 Z hlediska ekonomické aktivity převažuje početnější skupina ekonomicky aktivních obyvatel. 17

18 2.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 2001 Vyjíždějící do zaměstnání a škol (rok 2001) 350 počet obyvatel vyjíždějící do zaměstnání v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje vyjíždějící do zam. denně mimo obec Žáci vyjíždějící denně mimo obec vyjíždějící Vyjíždějící Počet obyv atel vyjíždějící do zaměstnání 295 v rámci obce 62 z toho v rámci okresu 192 v rámci kraje 8 do jiného kraje 24 vyjíždějící do zam. denně mimo obec 192 žáci vyjíždějící denně mimo obec 80 Obec poskytuje 1/6 nabídky požadované zaměstnanosti, což není příliš uspokojivé číslo. Závěr: Obec Struhařov nevykazuje vzhledem k Českému průměru žádné abnormální hodnoty a dá se říci, že celostátní ukazatele z hlediska věkové struktury, vzdělání i ekonomické aktivity zastupuje tato obec v průměrných hodnotách. Dobrým potenciálem je vysoké procento mladé generace. Významným ukazatelem je nízká hodnota nezaměstnaných. Dojížďka do zaměstnání a do škol z obce Struhařov je však poměrně vysoká, nejčastěji vyjíždějí občané do zaměstnání v rámci okresu. 18

19 2.C.5 Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel 2.C.5.a Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel v jednotlivých sídlech 2,5 Vývoj počtu domů - Babčice 2 počet domů 1,5 1 0,5 počet domů rok počet domů počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel - Babčice počet obyvatel rok počet obyvatel Vývoj počtu domů v sídle Babčice dle SLDB má neměnný charakter, na rozdíl od obyvatelstva, které na konci 19. století mírně vzrostlo, ale poté mělo klesající až stagnující tendenci. 19

20 48 Vývoj počtu domů - Bořeňovice počet domů počet domů rok počet domů Vývoj počtu obyvatel - Bořeňovice počet obyvatel počet obyvatel rok počet obyvatel Vývoj počtu domů v Bořeňovicích měl proměnlivý průběh, ale dá se říci, že počtem téměř neměnný. Obyvatelstvo v sídle má postupnou klesající tendenci. 20

21 počet domů Vývoj počtu domů - Budkov počet domů rok počet domů počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel - Budkov počet obyvatel rok počet obyvatel Počet obyvatel v sídle Budkov v minulosti klesal, největší úbytek zažili obyvatelé v 60. letech, v posledních deseti letech se stav opět pozvolna zvyšuje. Počet domů se zvyšuje od 70. let trvale. 21

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 29. 10. 2013-13. 11. 2013 SPOLEČNÁ ČÁST... 3 1. Jsem členem AUÚP?... 3 2. Praxi v oblasti územního plánování mám... 3 3. Zabývám se (zabýval jsem se)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin

Klobouky u Brna. nzpolos - Zastavitelná plocha zasahuje do výhradního bilancovaného ložiska nerostných surovin Klobouky u Brna Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor

ssd+rks - Dálnice křižuje regionální biokoridor Velké Němčice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jakubov u Moravských Budějovic - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU obce LIDICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb.

P L A T N É Z N Ě N Í. VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. P L A T N É Z N Ě N Í VYHLÁŠKA č. 500/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.

Více

Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP

Uživatelská dokumentace k datovému modelu pro ÚAP T-MAPY spol. s r.o. Nezvalova 850 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 513 335 fax: +420 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz http://www.tmapserver.cz Uživatelská dokumentace k datovému

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KADAŇ METODIKA POŘIZOVATEL A ZPRACOVATEL: Městský úřad Kadaň

Více

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Police - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území města Pacov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN JANKOV vydaný Zastupitelstvem obce Jankov formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Dana Pavelková, ČKA 01633 architektonický ateliér ARSPRO Tovární 118, 381 01 Český Krumlov arspro.ck@worldonline.cz

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) Základní údaje o obci Název obce Velké Pavlovice Typ město Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 23245789 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2013) 196,6 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves

Břehov. Vybavenost obce Sběrný dvůr Knihovna Požární zbrojnice náves Břehov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sběrný

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Zvíkov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Vrábče. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Knihovna Hřiště(fotbalové a tenisové) Pohostinství Obchody Ubytování

Vrábče. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřbitov Knihovna Hřiště(fotbalové a tenisové) Pohostinství Obchody Ubytování Vrábče zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu města BUŠTÌHRAD Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu města BUŠTÌHRAD zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Dešov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více