Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY"

Transkript

1 Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad

2 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 7 Preambule str. 8 1 Důvody pro pořízení ÚP a stanovení hlavních cílů řešení str. 9 1.A Důvod pro pořízení ÚP obce str. 9 1.B Hlavní cíle rozvoje území str. 9 2 Základní okruhy informací o území str A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území str B Geografie a historie území str B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky str B.2 Historie území str B.2.a Název Struhařov str B.2.b Historická souvislost str B.2.c Osobnosti a spolky str B.2.d Památky a zajímavosti str C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita str C.1 Obyvatelstvo podle věku 2001 str C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 2001 str C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 2001 str C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 2001 str C.5 Porovnání vývoje podle počtu domů a podle počtu obyvatel str C.5.a Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyv. v jednotl. sídlech str C.5.b Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyv. celkem str C.6 Srovnání vývoje podle počtu domů a počtu ob. Struhařov a Benešov str D Urbanistická kompozice str D.1 Urbanistická kompozice sídla Bořeňovice str D.2 Urbanistická kompozice sídla Býkovice str D.3 Urbanistická kompozice sídla Dolní Podhájí str D.4 Urbanistická kompozice sídla Horní Podhájí str D.5 Urbanistická kompozice sídla Jezero str D.6 Urbanistická kompozice sídla Myslíč str D.7 Urbanistická kompozice sídla Pecínov str D.8 Urbanistická kompozice sídla Skalice str D.9 Urbanistická kompozice sídla Struhařov str D.10 Urbanistická kompozice sídla Svatý Jan str D.11 Urbanistická kompozice sídla Věřice str. 37 2

3 2.E Uspořádání krajiny str E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků str E.2 Přírodní památky, hodnotná přírodní území str E.3 Vodní režim krajiny str F Dopravní vazby str F.1 Silniční doprava str F.2 Železniční doprava str F.3 Uliční síť str F.4 Hromadná osobní doprava str Územně analytické podklady str A Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území str A.1 Zastavěné území str A.2 Plochy výroby str A.3 Plochy občanského vybavení str A.4 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby) str A.5 Památková rezervace vč. OP str A.6 Památková zóna vč. OP str A.7 Krajinná památková zóna str A.8 Nemovitá kulturní památka, popř. soubor, vč. OP str A.9 Nemovitá národní kulturní památka, popř. soubor, vč. OP str A.10 Památka UNESCO vč. OP str A.11 Urbanistické hodnoty str A.12 Region lidové architektury str A.13 Historicky významná stavba, soubor str A.14 Architektonicky cenná stavba, soubor str A.15 Významná stavební dominanta str A.16 Území s archeologickými nálezy str A.17 Oblast krajinného rázu str A.18 Místo krajinného rázu str A.19 Místo významné události str A.20 Významný vyhlídkový bod str A.21 Územní systém ekologické stability str A.22 Významný krajinný prvek registrovaný str A.23 Významný krajinný prvek ze zákona str A.24 Přechodně chráněná plocha str A.25 Národní park vč. zón a OP str A.26 Chráněná krajinná oblast vč. zón str A.27 Národní přírodní rezervace vč. OP str A.28 Přírodní rezervace vč. OP str A.29 Národní přírodní památka vč. OP str A.30 Přírodní park str A.31 Přírodní památka vč. OP str A.32 Památný strom vč. OP str A.33 Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO str A.34 NATURA 2000 evropsky významná lokalita str A.35 NATURA ptačí oblast str A.36 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 3

4 s národním významem str A.37 Lesy ochranné str A.38 Les zvláštního určení str A.39 Lesy hospodářské str A.40 Vzdálenost 50 m od okraje lesa str A.41 Bonitovaná půdně ekologická jednotka str A.42 Hranice biochor str A.43 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti str A.44 Vodní zdroj povrchové, podzemní vody vč. OP str A.45 Chráněná oblast přirozené akumulace vod str A.46 Zranitelná oblast str A.47 Vodní útvar povrchových, podzemních vod str A.48 Vodní nádrž str A.49 Povodí vodního toku, rozvodnice str A.50 Záplavové území str A.51 Aktivní zóna záplavového území str A.52 Území určené k rozlivům povodní str A.53 Území zvláštní povodně pod vodním dílem str A.54 Objekt/zařízení protipovodňové ochrany str A.55 Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody vč. OP str A.56 Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa str A.57 Dobývací prostor str A.58 Chráněné ložiskové území str A.59 Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry str A.60 Ložisko nerostných surovin str A.61 Poddolované území str A.62 Sesuvné území a území jiných geologických rizik str A.63 Staré důlní dílo str A.64 Staré zátěže území a kontaminované plochy str A.65 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší str A.66 Odval, výsypka, odkaliště, halda str A.67 Technologický objekt zásobování vodou vč. OP str A.68 Vodovodní síť vč. OP str A.69 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. OP str A.70 Síť kanalizačních stok vč. OP str A.71 Výrobna elektřiny vč. OP str A.72 Elektrická stanice vč. OP str A.73 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. OP str A.74 Technologický objekt zásobování plynem vč. OP str A.75 Vedení plynovodu vč. OP (BP) str A.76 Technologický objekt zásobování jinými produkty vč. OP str A.77 Ropovod vč. OP str A.78 Produktovod vč. OP str A.79 Technologický objekt zásobování teplem vč. OP str A.80 Teplovod vč. OP str A.81 Elektronické komunikační zařízení vč. OP str A.82 Komunikační vedení vč. OP str A.83 Jaderné zařízení str A.84 Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami str A.85 Skládka vč. OP str A.86 Spalovna vč. OP str. 59 4

5 3.A.87 Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč. OP str A.88 Dálnice vč. OP str A.89 Rychlostní silnice vč. OP str A.90 Silnice I. třídy vč. OP str A.91 Silnice II. třídy vč. OP str A.92 Silnice III. třídy vč. OP str A.93 Místní a účelové komunikace str A.94 Železniční dráha celostátní vč. OP str A.95 Železniční dráha regionální vč. OP str A.96 Koridor vysokorychlostní železniční trati str A.97 Vlečka vč. OP str A.98 Lanová dráha vč. OP str A.99 Speciální dráha vč. OP str A.100 Tramvajová dráha vč. OP str A.101 Trolejbusová dráha vč. OP str A.102 Letiště vč. OP str A.103 Letecká stavba vč. OP str A.104 Vodní cesta str A.105 Hraniční přechod str A.106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka str A.106.a Cyklotrasy str A.106.b Turistické trasy str A.107 Objekt pro obranu státu vč. OP str A.108 Vojenský újezd str A.109 Vymezené zóny havarijního plánování str A.110 Objekt civilní ochrany str A.111 Objekt požární ochrany str A.112 Objekty důležité pro plnění úkolů Policie ČR str A.113 OP hřbitova, krematoria str A.114 Jiná OP str A.115 Ostatní veřejná infrastruktura veřejná prostranství str A.116 Počet dokončených bytů k každého roku str A.117 Zastavitelná plocha str A.118 Jiné záměry str A.119 Další dostupné informace str B Vyhodnocení průzkumu názorů veřejnosti str B.1 Výsledky vyhodnocení pracovních map str B.2 Výsledky průzkumu názorů veřejnosti dotazníkovou metodou str Rozbor udržitelného rozvoje území str A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT str A.1 Horninové prostředí a geologie str A.2 Vodní režim str A.3 Hygiena životního prostředí str A.4 Ochrana přírody a krajiny str A.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa str A.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura str A.7 Sociodemografické podmínky str

6 4.A.8 Bydlení str A.9 Rekreace str A.10 Hospodářské podmínky str B Závěr rozboru udržitelného rozvoje území str B.1 Vztah Struhařova a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území str B.2 Závěrečná SWOT analýza str B.2.a Charakteristika Struhařova co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet (silné stránky) str B.2.b Charakteristika Struhařova co je potřeba zlepšovat, řešit (slabé stránky) str B.2.c Šance Struhařova (příležitosti) str B.2.d Rizika Struhařova (hrozby) str Problémy k řešení v územně plánovací činnosti str A Priority Struhařova v územně plánovací činnosti str B Problémy k řešení obce Struhařov str Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy str. 84 6

7 Seznam použitých zkratek: BC/BK BP BPEJ ČD ČOV ČR ČSAD DN DO DK KČT MZd NN OP ORP Pr+R PRVKÚK RS ŘÚ SDH SLDB SOU STL TJ TS ÚP ÚPO ÚSES ÚSKP ÚSOP VN VOŠ VPO VPS VTL VÚC VVN VVTL ZD ZPF ZÚR Stčk biocentrum/biokoridor bezpečnostní pásmo bonitovaná půdně ekologická jednotka České dráhy čistírna odpadních vod Česká republika Československá automobilová doprava jmenovitý průměr dotčené orgány dálkový komunikační kabel Klub českých turistů Ministerstvo zemědělství nízké napětí ochranné pásmo obec s rozšířenou působností průzkumy a rozbory plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje regulační stanice řešené území sbor dobrovolných hasičů sčítání lidu, domů a bytů střední odborné učiliště středotlaký tělovýchovná jednota trafostanice územní plán územní plán obce územní systém ekologické stability ústřední seznam památek České republiky ústřední seznam ochrany přírody vysoké napětí vyšší odborná škola veřejně prospěšné opatření veřejně prospěšná stavba vysokotlak velký územní celek velmi vysoké napětí velmi vysoké napětí zemědělské družstvo zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 7

8 Preambule Dne nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Průzkumy a rozbory obce Struhařov (dále jen průzkumy a rozbory) v rozsahu územně analytických podkladů ( 185, odst. 3 nového stavebního zákona, v platném znění) jsou podle ustanovení 11, odst. 1 vyhl. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, podkladem pro zadání územního plánu Struhařov (dále jen územní plán). Průzkumy a rozbory byly zpracovány zpracovatelem územního plánu na základě údajů českého statistického úřadu, pramenů obce, pramenů zpracovatele (vlastní průzkum území), PRVKÚK, vyjádření a podkladů DO, správců a vlastníků sítí technické infrastruktury. Územní plán bude zpracován v souladu s novým stavebním zákonem, v platném znění a podle vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., v platném znění (dále jen prováděcí vyhlášky). Zpracovatelem návrhu, resp. (pokud v zadání bude uplatněn požadavek) i konceptu územního plánu, byl vybrán atelier M.A.A.T. Tábor, zodpovědným projektantem bude Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., autorizovaný architekt, člen České komory architektů. 8

9 1 Důvody pro pořízení ÚP obce a stanovení hlavních cílů řešení 1.A Důvody pro pořízení ÚP obce legislativní změny stavebního zákona v roce 2015 stávající územní plán jednotlivých sídel neumožňuje komplexní řešení správního území v rámci platné územně plánovací dokumentace nejsou uspokojivě řešeny krajinné úpravy požadavky (nevydané) ZÚR Stčk 1.B Hlavní cíle rozvoje území Nový ÚP si klade za cíl v souladu s podmínkami udržitelného rozvoje území řešit střety zájmů a problémů v území, stanovit podmínky rozvoje území a ochrany jeho hodnot, zhodnotit stávající využití ploch a vytipovat nové plochy pro zástavbu, vymezit zastavitelné území obce, upřesnit zásady uspořádání veřejné infrastruktury, do řešení promítnout opatření na ekologickou stabilizaci krajiny vč. ÚSES, limity využití území, vymezit plochy přestavby, plochy VPS a VPO. 9

10 2 Základní okruhy informací o území 2.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území Obec Struhařov leží na 9. kilometru silnice II. třídy č. 111 ve směru z Bystřice u Benešova Divišov, 5 km jihovýchodně od města Benešov a 12 km severozápadně od Vlašimi. Z hlediska správního členění spadá obec Struhařov pod okres i ORP Benešov ve Středočeském kraji. Rozsah území řešeného ÚP obce Struhařov je dán správním územím obce, jež čítá v současné době sedm katastrálních území o celkové výměře 2195 ha a to Bořeňovice, Býkovice u Bořeňovic, Jezero, Myslíč, Skalice u Benešova, Střížkov u Benešova a Struhařov u Benešova. Dále se obec skládá z 15 místních částí (Babčice, Bořeňovice, Budkov, Býkovice, Dolní Podhájí, Hliňánky, Horní Podhájí, Jezero, Myslíč, Pecínov, Skalice, Struhařov, Střížkov, Svatý Jan a Věřice), při čemž některé z nich nejsou dle SLDB 2001 vedeny jako trvale obydlené. Celkový počet trvale hlášených obyvatel k je B Geografie a historie území 2.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky Klimatické podmínky, stručný výtah: Podnebí: mírně teplé, vlhké - vrchovinné - Atmosférické srážky: mm - Průměrná roční teplota: 6-7 C Obec Struhařov, se svými místními částmi, se dle geomorfologických jednotek ČR nachází v provincii České vysočiny (neboli Český masív), dále spadá do Česko-moravské subprovincie, v oblasti Středočeské pahorkatiny do celku Benešovská pahorkatina a podcelku Dobříšská pahorkatina. Reliéf daného území je velice diferencovaný a nadmořská výška zde stoupá přibližně od 380 do 520 m n. m.. Nejvýše položený bod se nachází na vrcholu Hůrka 519 m v katastrálním území Bořeňovice. Nejnižší nadmořská výška 381 m se nachází u Pozovského potoka mezi obcemi Babčice a Pecínov v katastrálním území Skalice u Benešova. Průměrná nadmořská výška v řešeném území je 448 m. Z geologického hlediska jsou na území zastoupeny převážně hlubinné vyvřelé horniny žulového charakteru granodiority až diority, dále se v menší míře vyskytuje granit, žilný granit a gambro. Z půdního pokryvu se zde nejvíce vyskytují kambizemě a gleje. Pro krajinu je charakteristická reliéfní diference a relativně malá plocha lesů, která se vyskytuje roztroušeně a z celkové plochy zabírá pouze 1%. Výraznými terénními tvary jsou hřebeny tvořené soustavou vrchů, které jsou od sebe odděleny různě širokými úžlabinami nebo sníženinami. Expozice svahů je různá, svažitost terénu je místy dosti značná. Území je součástí převážně Posázavského bioregionu 1.22, který spadá do hercynské podprovincie, provincie středoevropských listnatých lesů. 10

11 Dle klimatického členění ČR plošně převládá klimatický region B7 MT4, který je charakterizován jako mírně teplý, vlhký. Jedná se o východní polovinu katastrálního území Struhařov u Benešova, dále k.ú. Jezero, Bořeňovice a Býkovice u Bořeňovic. Ve zbylé západní části řešeného území se vyskytuje klimatický region B5 MT2, mírně teplý, mírně vlhký. Jedná se o k.ú. Myslíč, Skalice u Benešova a západní poloviny Struhařova u Benešova. 2.B.2. Historie území 2.B.2.a Název Struhařov Obec Struhařov, ležící v Středočeském kraji, vznikla ve 12. století. Název obce je odvozen pravděpodobně od činnosti zvané struhání šindelů, kterou se tehdejší obyvatelé zabývali. V okolních lesích pro výrobu šindelů se dřevo vyskytovalo v postačujícím množství. Lesy se táhnou až k Černému Kostelci. 2.B.2.b Historická souvislost První písemná zmínka o Struhařově Struhařov leží nedaleko města Benešov. Roku 1397, zeman Mikuláš Bejček, také i jako rek udatný nebo hrdina válečný nechal oficiálně zaznamenat koupi vesničky Struhařov do zemských desek. Ale některé materiály pojednávají o tom, že ještě před Bejčekem sídleli ve vsi Bohuněk a Petr ze Struhařova. Tvrz, která patřila Bejčekovi, v 15. století často měnila majitele. V roce 1406 Struhařovská tvrz patřila paní Ofce řečené Kravce ze Struhařova. V roce 1417 jí prodala panu Bolechovi ze Struhařova. V druhé polovině 15. století jméno pánů ze Struhařova zmizelo. V roce 1466 vesnice získala nového majitele, pana Hrocha z Cimburka, který Struhařov vlastnil 39 let. Roku 1495 získala vesnici paní Ludmila, manželka Prokopa z Dolan. Cimburkové Rod pánů z Cimburka patří mezi významné šlechtické rody, jejichž strmý společenský vzestup začal takřka současně se vstupem Lucemburků na českou a moravskou politickou scénu. Své jméno si zvolili podle hradu Cimburk, jenž se nacházel ve 12. a 13. století nedaleko Kutné Hory. Byly dvě větve rodu. První česká větev, neboli Střimelickocimburská, zaujala převážně pozemky v kouřimském a černokosteleckém okrese. Patřilo jim několik hradů: u Kutné Hory, u Městečka Trnávky, u Koryčan, Blatník, Hradové Střimelice atd. Vymřela po přeslici v 17. století. Druhá větev se nacházela na Moravě. Rod Cimburků získal v roce 1458 Tovačov a začal se nazývat jako Tovačovský z Cimburka. Synové Alberta Tovačovského z Cimburka a zejména pak jeho vnukové se v 15. století věhlasem zasloužily o povznesení rodu Cimburků jako žádný jiný jejich předchůdce či následovník. Tato větev vymřela po meči na začátku 16. století. 11

12 Od roku 1500, Struhařov a další osady, patřily k panství Komorního Hrádku, jenž bylo ve vlastnictví Albrechta Rendla z Oušavy, ale jen do roku Albert Rendl prodal panství na dluh Ludvíkovi Zajímačovi z Kunštátu. Koupí panství se Ludvík natolik zadlužil, že jeho synové poskytli věřitelská práva Jaroslavovi ze Šelmberka, tím byl Struhařov ve vlastnictví pánů ze Šelmberka. Šelmberkové Šelmberkové jsou starým českým šlechtickým rodem. Pocházejí z jedné větve rodiny Buziců. Pevním doloženým držitelem hradu Šelmberku je Přibyslav z Křimína, později ze Šelmberka. Hrad držel do roku Část rodu se usadila na Moravě, kde jim patřily Dřevohostice, Prostějov a hrad Kraví hora u Náměště. Další část rodu žila v Slezsku, poslední část rodu zůstala v Čechách. Část majetku ještě za života rodu přešla do držení Šternberků a majetek na Krnovsku byl zbylými Šelmberky rozprodán. Jan ze Šelmberka působil jako nejvyšší kancléř a nejvyšší komorník, ve sporech mezi katolíky a ultrakvisty byl nestranný rozhodčí. Podporoval uměním, především, tvorbu raných humanistů. Zdědil Přerov nad Labem, přikoupil hrady Trosky a Kost a další statky mimo Čechy. Po jeho smrti zdědil majetek Jindřich ze Šelmberka. Jindřich měl pět synů, ale všichni zemřeli bez potomků. Zbytek majetku po nich zdědili Trčkové z Lípy. V roce 1554, páni ze Šelmberka, prodali panství Janovi z Valdštejna. Nejenže rod Valdštejnů vlastnil Komorní Hrádek a jeho osady nejdéle ze všech českých rodů, ale také byl posledním majitelem z českých rodů. Valdštejnové Tento rod patří mezi staré české šlechtické rody. Jméno je odvozeno od hradu Valdštejn. Hrad postavil v období šlechtic Jaroslav z Hruštice, tudíž z Valdštejna. Pocházel z rodiny Markvarticů, jež za své služby u Přemyslovců získala rozsáhlá panství v severních Čechách. Valdštejnové zastávali po celé generace mnoho významných postů ve správě země a vlastnili statky po celých Čechách (Duchcov, Mnichovo Hradiště, Miletín, Albrechtice, Heřmanice, Hostinné atd). Existovalo několik větví tohoto rodu. Dětenská a potštejnská větev vymřela. Syn Jaroslava Zdeněk měl velmi rozsáhlou rodinu. Na Valdštějně zůstal rod zhruba 100 let. Známý je Zdeněk z Valdštejna z působení u dvora krále Jana Lucemburského, Hynek z Valdštejna, který se roku 1336 zúčastnil výpravy Jana Lucemburského do Litvy. Jan z Valdštejna se proslavil, tím že půjčil markraběti Karlovi (později král Karel IV.) 1500 kop grošů. Z lomnické větve zastávali Valdštejnové vysoké funkce např. stavovský direktor (1619). Nejvýznamnějším členem rodu byl císařský generalissimus třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Po roce 1945 Valdštejnové z Československa odešli, zůstala zde pouze hraběnka Valdštejnová. V roce 1733 se dostalo panství do držení německého rodu Khevenhüller-Metsch. Struhařov se od panství Komorního Hrádku odpojil roku 1850, protože začaly vznikat obecní samosprávy. Od roku 1850 do roku 1869 obec byla součástí okresu Kostelec nad Černými lesy. Poté až do roku 1950 patřil Struhařov k okresu Český Brod. 12

13 Pamětihodné události V roce 1868 byla povolena jednotřídní filiální škola. V roce 1895 vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Dne 27. října 1912 byla otevřena nová škola, která byla v roce 1978 zrušena. V roce 1933 bylo založeno první fotbalové družstvo a to SK Struhařov. V dubnu roku 2008 udělila poslanecká sněmovna Parlamentu ČR obci symbol obce (znak a vlajku). 2.B.2.c Osobnosti a spolky Karel Drahotín Villani (* , ) Karel Drahotín Villani byl český šlechtic, liberální politik, vlastenec a básník. Narodil se roku 1818 v Sušici. Absolvoval vojenskou akademii ve Vídeňském Novém městě, poté sloužil v Praze a v Čáslavi. Se svou manželkou si koupil statek Střížkov u Benešova, který se tak stal jejich rodinným sídlem. Po roce 1846 žil střídavě v Praze a Střížkově a zapojil se do českého obrozeneckého hnutí. Ve Střížkově se zapojil do regionálního politického a společenského života. Mnoho času také věnoval správě statku, který bylo nutné postavit na nové ekonomické základy po zrušení roboty. Roku 1850 byl na čtyři roky zvolen starostou obce Jezero. V letech byl zvolen za benešovského okresního starostu. V této funkci se snažil o zvýšení životní úrovně místních obyvatel. Zvolen byl i podruhé po skončení funkčního období, ale rakouská vláda jeho volbu nepotvrdila; od té doby působil jen jako člen okresní rady. Roku 1867 se stal poslancem českého sněmu za Benešov, Neveklov a Vlašim. Prosazoval obnovení českého státního práva, účastnil se národopisné výstavy v Moskvě, podílel se na oslavách přivezení základního kamene Národního divadla z Blaníku. Roku 1870 byl zvolen i za poslance rakouské Říšské rady, ale do funkce nenastoupil kvůli politice pasivního odporu, přijaté českými stranami. Od roku 1874 jeho politickou a veřejnou činnost výrazně omezila duševní choroba. Zemřel v březnu roku 1883 ve Střížkově. SDH Struhařov Sbor dobrovolných hasičů byl založen 1. března roku Dne 15. února 1934 třiadvacet členů SDH podepsalo záruční listinu, ve které se zaručily zaplatit půjčku na nákup motorové stříkačky s motorem (síle 35 HP) a příslušenstvím. V roce 1983 byla započata stavba nového Požárního domu a dokončena byla v roce Byl to rok, kdy SDH oslavil devadesáté výročí založení a k té příležitosti byl dostavěn a slavnostně otevřen Požární dům. Na vybudování domu se podíleli spoluobčané a místní chataři, jenž odpracovali brigádnických hodin. V současné době SDH mají zásahovou jednotku a různé kategorie soutěžících družstev: žáci, starší žáci, přípravka, dorostenci, ženy a muži. SDH pořádá různé kulturní akce, účastní se hasičských soutěží a občasných zásahů proti ohni. Rybářský spolek Struhařov Rybářský spolek byl založen roku Členové spolku obhospodařují Hliněný rybník a vysazují do něj několik různých druhů ryb a každoročně pořádají rybářské závody. Dne 23. září 2009 se uskutečnil první historický výlov uspořádaný spolkem. Také se Rybářský spolek stará a udržuje přilehlé břehy a okolí rybníka. 13

14 TJ Sokol Struhařov V roce 1933 byl ve Struhařově zaležen první oficiální fotbalový klub Sokol Struhařov. V polovině 20. století byl klub přejmenován na TJ Sokol Struhařov. Nejúspěšnější obdobím a zároveň zklamáním, zmiňovaného klubu, byl počátek sedmdesátých let, protože mužstvu o vlásek unikl postup do první třídy. V současné době hraje mužstvo A ve třetí třídě. Další mužstva klubu: mužstvo B, dorost, žáci a přípravka. 2.B.2.d Památky a zajímavosti Struhařov je tvořen dvěma návesními prostory nepravidelného tvaru. Na severní straně stojí kaple Panny Marie. V roce 1921 byl dostavěn žulový pomník padlým z 1. světové války. Z historického hlediska je nejstarší zástavbou několik zemědělských usedlostí v centrální části obce v blízkosti kapličky P. Marie. Další zemědělské usedlosti se nacházejí v jižní části obce na dolní návsi. Tyto stavby si zachovaly svůj charakter až dodnes. Hřebčín Pecínov Hřebčín je komplex barokních budov obdélníkového půdorysu postavený za vlády Marie Terezie. Po rekonstrukci v roce 1999 byl zde otevřen luxusní hotel s turistickou ubytovnou. V areálu se nachází mohutný špejchar přestavěný na restauraci. Ke komplexu ještě patří stáje, v kterých se chovají černí fríští koně původem z Holandska. Zámek Střížkov Zámek byl postaven kolem roku 1907 na místě původního z let 1818, který byl v držení Karla Ignáce Drahotína Villaniho. Zámek byl součástí zemědělského družstva, o čem svědčí okolní stavby, V současné době je zámek zchátralý a nepřípustný. 14

15 2.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita 2.C.1 Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo podle věku (rok 2001) počet obyvatel věk nezjištěno V ěk Počet obyvatel nezjištěno 35 Z hlediska věkové struktury obyvatel se v obci nachází vysoký podíl reprodukční a dětské složky, což zaručuje velmi dobrý potenciál populační základny. Počet post-reprodukční složky je nejnižší. 15

16 2.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (rok 2001) počet obyvatel vzdělání bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a SOU bez maturity úplné střední s maturitou VOŠ a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Vzdělání Počet obyvatel bez vzdělání 1 základní vč. neukončeného 131 vyučení a SOU bez maturity 242 úplné střední s maturitou 128 VOŠ a nástavbové 7 vysokoškolské 19 nezjištěné vzdělání 4 Hodnoty grafu poukazují na výši vzdělání místních obyvatel. Ve většině případů jde o vyučené nebo absolventy středního odborného učeliště bez maturity. Četné zastoupení má zde také základní nebo úplné střední vzdělání s maturitou. Vyšší vzdělání je zde zastoupeno ve velmi malém množství. 16

17 2.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (rok 2001) 350 počet obyvatel zaměstnaní (+prac. důchodci, ženy na mateřské) nezaměstnaní nepracující důchodci žáci, studenti, učni nezjištěná ekonomická aktivita ekonomická aktivita Ekonomická aktivita Počet obyvatel zaměstnaní (+prac. důchodci, ženy na mateřské) 327 nezaměstnaní 11 nepracující důchodci 139 žáci, studenti, učni 101 nezjištěná ekonomická aktivita 4 Z hlediska ekonomické aktivity převažuje početnější skupina ekonomicky aktivních obyvatel. 17

18 2.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 2001 Vyjíždějící do zaměstnání a škol (rok 2001) 350 počet obyvatel vyjíždějící do zaměstnání v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje vyjíždějící do zam. denně mimo obec Žáci vyjíždějící denně mimo obec vyjíždějící Vyjíždějící Počet obyv atel vyjíždějící do zaměstnání 295 v rámci obce 62 z toho v rámci okresu 192 v rámci kraje 8 do jiného kraje 24 vyjíždějící do zam. denně mimo obec 192 žáci vyjíždějící denně mimo obec 80 Obec poskytuje 1/6 nabídky požadované zaměstnanosti, což není příliš uspokojivé číslo. Závěr: Obec Struhařov nevykazuje vzhledem k Českému průměru žádné abnormální hodnoty a dá se říci, že celostátní ukazatele z hlediska věkové struktury, vzdělání i ekonomické aktivity zastupuje tato obec v průměrných hodnotách. Dobrým potenciálem je vysoké procento mladé generace. Významným ukazatelem je nízká hodnota nezaměstnaných. Dojížďka do zaměstnání a do škol z obce Struhařov je však poměrně vysoká, nejčastěji vyjíždějí občané do zaměstnání v rámci okresu. 18

19 2.C.5 Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel 2.C.5.a Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel v jednotlivých sídlech 2,5 Vývoj počtu domů - Babčice 2 počet domů 1,5 1 0,5 počet domů rok počet domů počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel - Babčice počet obyvatel rok počet obyvatel Vývoj počtu domů v sídle Babčice dle SLDB má neměnný charakter, na rozdíl od obyvatelstva, které na konci 19. století mírně vzrostlo, ale poté mělo klesající až stagnující tendenci. 19

20 48 Vývoj počtu domů - Bořeňovice počet domů počet domů rok počet domů Vývoj počtu obyvatel - Bořeňovice počet obyvatel počet obyvatel rok počet obyvatel Vývoj počtu domů v Bořeňovicích měl proměnlivý průběh, ale dá se říci, že počtem téměř neměnný. Obyvatelstvo v sídle má postupnou klesající tendenci. 20

21 počet domů Vývoj počtu domů - Budkov počet domů rok počet domů počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel - Budkov počet obyvatel rok počet obyvatel Počet obyvatel v sídle Budkov v minulosti klesal, největší úbytek zažili obyvatelé v 60. letech, v posledních deseti letech se stav opět pozvolna zvyšuje. Počet domů se zvyšuje od 70. let trvale. 21

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST C. PŘÍLOHY. 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3.

OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST C. PŘÍLOHY. 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3. 1 2 3 OBSAH DOKUMENTACE: A. TEXTOVÁ ČÁST 1. Průvodní zpráva 2. Závazná část ve formě regulativů 3. Registrační list B. GRAFICKÁ ČÁST 1. Širší vztahy 1 : 25 000 2. Návrh využití území sídla a krajiny -

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU M A L Ý B O R PODKLAD PRO ORP Pořizovatel: Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování Datum: 2015 1 Základní údaje Pořizovatel: Městský úřad Horažďovice, odbor

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU B U D Ě T I C E Návrh Pořizovatel: Městský úřad Sušice, úřad územního plánování Datum: 2012 1 Základní údaje Pořizovatel: Zadavatel: Dotčené území: Fáze ÚPD: Zpracovatel ÚPD: Schvalující

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více