Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY"

Transkript

1 Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad

2 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 7 Preambule str. 8 1 Důvody pro pořízení ÚP a stanovení hlavních cílů řešení str. 9 1.A Důvod pro pořízení ÚP obce str. 9 1.B Hlavní cíle rozvoje území str. 9 2 Základní okruhy informací o území str A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území str B Geografie a historie území str B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky str B.2 Historie území str B.2.a Název Struhařov str B.2.b Historická souvislost str B.2.c Osobnosti a spolky str B.2.d Památky a zajímavosti str C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita str C.1 Obyvatelstvo podle věku 2001 str C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 2001 str C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 2001 str C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 2001 str C.5 Porovnání vývoje podle počtu domů a podle počtu obyvatel str C.5.a Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyv. v jednotl. sídlech str C.5.b Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyv. celkem str C.6 Srovnání vývoje podle počtu domů a počtu ob. Struhařov a Benešov str D Urbanistická kompozice str D.1 Urbanistická kompozice sídla Bořeňovice str D.2 Urbanistická kompozice sídla Býkovice str D.3 Urbanistická kompozice sídla Dolní Podhájí str D.4 Urbanistická kompozice sídla Horní Podhájí str D.5 Urbanistická kompozice sídla Jezero str D.6 Urbanistická kompozice sídla Myslíč str D.7 Urbanistická kompozice sídla Pecínov str D.8 Urbanistická kompozice sídla Skalice str D.9 Urbanistická kompozice sídla Struhařov str D.10 Urbanistická kompozice sídla Svatý Jan str D.11 Urbanistická kompozice sídla Věřice str. 37 2

3 2.E Uspořádání krajiny str E.1 Geomorfologie, uspořádání krajinných prvků str E.2 Přírodní památky, hodnotná přírodní území str E.3 Vodní režim krajiny str F Dopravní vazby str F.1 Silniční doprava str F.2 Železniční doprava str F.3 Uliční síť str F.4 Hromadná osobní doprava str Územně analytické podklady str A Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území str A.1 Zastavěné území str A.2 Plochy výroby str A.3 Plochy občanského vybavení str A.4 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území (plochy přestavby) str A.5 Památková rezervace vč. OP str A.6 Památková zóna vč. OP str A.7 Krajinná památková zóna str A.8 Nemovitá kulturní památka, popř. soubor, vč. OP str A.9 Nemovitá národní kulturní památka, popř. soubor, vč. OP str A.10 Památka UNESCO vč. OP str A.11 Urbanistické hodnoty str A.12 Region lidové architektury str A.13 Historicky významná stavba, soubor str A.14 Architektonicky cenná stavba, soubor str A.15 Významná stavební dominanta str A.16 Území s archeologickými nálezy str A.17 Oblast krajinného rázu str A.18 Místo krajinného rázu str A.19 Místo významné události str A.20 Významný vyhlídkový bod str A.21 Územní systém ekologické stability str A.22 Významný krajinný prvek registrovaný str A.23 Významný krajinný prvek ze zákona str A.24 Přechodně chráněná plocha str A.25 Národní park vč. zón a OP str A.26 Chráněná krajinná oblast vč. zón str A.27 Národní přírodní rezervace vč. OP str A.28 Přírodní rezervace vč. OP str A.29 Národní přírodní památka vč. OP str A.30 Přírodní park str A.31 Přírodní památka vč. OP str A.32 Památný strom vč. OP str A.33 Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO str A.34 NATURA 2000 evropsky významná lokalita str A.35 NATURA ptačí oblast str A.36 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 3

4 s národním významem str A.37 Lesy ochranné str A.38 Les zvláštního určení str A.39 Lesy hospodářské str A.40 Vzdálenost 50 m od okraje lesa str A.41 Bonitovaná půdně ekologická jednotka str A.42 Hranice biochor str A.43 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti str A.44 Vodní zdroj povrchové, podzemní vody vč. OP str A.45 Chráněná oblast přirozené akumulace vod str A.46 Zranitelná oblast str A.47 Vodní útvar povrchových, podzemních vod str A.48 Vodní nádrž str A.49 Povodí vodního toku, rozvodnice str A.50 Záplavové území str A.51 Aktivní zóna záplavového území str A.52 Území určené k rozlivům povodní str A.53 Území zvláštní povodně pod vodním dílem str A.54 Objekt/zařízení protipovodňové ochrany str A.55 Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody vč. OP str A.56 Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa str A.57 Dobývací prostor str A.58 Chráněné ložiskové území str A.59 Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry str A.60 Ložisko nerostných surovin str A.61 Poddolované území str A.62 Sesuvné území a území jiných geologických rizik str A.63 Staré důlní dílo str A.64 Staré zátěže území a kontaminované plochy str A.65 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší str A.66 Odval, výsypka, odkaliště, halda str A.67 Technologický objekt zásobování vodou vč. OP str A.68 Vodovodní síť vč. OP str A.69 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. OP str A.70 Síť kanalizačních stok vč. OP str A.71 Výrobna elektřiny vč. OP str A.72 Elektrická stanice vč. OP str A.73 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. OP str A.74 Technologický objekt zásobování plynem vč. OP str A.75 Vedení plynovodu vč. OP (BP) str A.76 Technologický objekt zásobování jinými produkty vč. OP str A.77 Ropovod vč. OP str A.78 Produktovod vč. OP str A.79 Technologický objekt zásobování teplem vč. OP str A.80 Teplovod vč. OP str A.81 Elektronické komunikační zařízení vč. OP str A.82 Komunikační vedení vč. OP str A.83 Jaderné zařízení str A.84 Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami str A.85 Skládka vč. OP str A.86 Spalovna vč. OP str. 59 4

5 3.A.87 Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu vč. OP str A.88 Dálnice vč. OP str A.89 Rychlostní silnice vč. OP str A.90 Silnice I. třídy vč. OP str A.91 Silnice II. třídy vč. OP str A.92 Silnice III. třídy vč. OP str A.93 Místní a účelové komunikace str A.94 Železniční dráha celostátní vč. OP str A.95 Železniční dráha regionální vč. OP str A.96 Koridor vysokorychlostní železniční trati str A.97 Vlečka vč. OP str A.98 Lanová dráha vč. OP str A.99 Speciální dráha vč. OP str A.100 Tramvajová dráha vč. OP str A.101 Trolejbusová dráha vč. OP str A.102 Letiště vč. OP str A.103 Letecká stavba vč. OP str A.104 Vodní cesta str A.105 Hraniční přechod str A.106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka str A.106.a Cyklotrasy str A.106.b Turistické trasy str A.107 Objekt pro obranu státu vč. OP str A.108 Vojenský újezd str A.109 Vymezené zóny havarijního plánování str A.110 Objekt civilní ochrany str A.111 Objekt požární ochrany str A.112 Objekty důležité pro plnění úkolů Policie ČR str A.113 OP hřbitova, krematoria str A.114 Jiná OP str A.115 Ostatní veřejná infrastruktura veřejná prostranství str A.116 Počet dokončených bytů k každého roku str A.117 Zastavitelná plocha str A.118 Jiné záměry str A.119 Další dostupné informace str B Vyhodnocení průzkumu názorů veřejnosti str B.1 Výsledky vyhodnocení pracovních map str B.2 Výsledky průzkumu názorů veřejnosti dotazníkovou metodou str Rozbor udržitelného rozvoje území str A Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT str A.1 Horninové prostředí a geologie str A.2 Vodní režim str A.3 Hygiena životního prostředí str A.4 Ochrana přírody a krajiny str A.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa str A.6 Veřejná dopravní a technická infrastruktura str A.7 Sociodemografické podmínky str

6 4.A.8 Bydlení str A.9 Rekreace str A.10 Hospodářské podmínky str B Závěr rozboru udržitelného rozvoje území str B.1 Vztah Struhařova a okolí z pohledu udržitelného rozvoje území str B.2 Závěrečná SWOT analýza str B.2.a Charakteristika Struhařova co je hodnotou území, co je třeba chránit a udržet (silné stránky) str B.2.b Charakteristika Struhařova co je potřeba zlepšovat, řešit (slabé stránky) str B.2.c Šance Struhařova (příležitosti) str B.2.d Rizika Struhařova (hrozby) str Problémy k řešení v územně plánovací činnosti str A Priority Struhařova v územně plánovací činnosti str B Problémy k řešení obce Struhařov str Problémy k řešení jinými nástroji veřejné správy str. 84 6

7 Seznam použitých zkratek: BC/BK BP BPEJ ČD ČOV ČR ČSAD DN DO DK KČT MZd NN OP ORP Pr+R PRVKÚK RS ŘÚ SDH SLDB SOU STL TJ TS ÚP ÚPO ÚSES ÚSKP ÚSOP VN VOŠ VPO VPS VTL VÚC VVN VVTL ZD ZPF ZÚR Stčk biocentrum/biokoridor bezpečnostní pásmo bonitovaná půdně ekologická jednotka České dráhy čistírna odpadních vod Česká republika Československá automobilová doprava jmenovitý průměr dotčené orgány dálkový komunikační kabel Klub českých turistů Ministerstvo zemědělství nízké napětí ochranné pásmo obec s rozšířenou působností průzkumy a rozbory plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje regulační stanice řešené území sbor dobrovolných hasičů sčítání lidu, domů a bytů střední odborné učiliště středotlaký tělovýchovná jednota trafostanice územní plán územní plán obce územní systém ekologické stability ústřední seznam památek České republiky ústřední seznam ochrany přírody vysoké napětí vyšší odborná škola veřejně prospěšné opatření veřejně prospěšná stavba vysokotlak velký územní celek velmi vysoké napětí velmi vysoké napětí zemědělské družstvo zemědělský půdní fond Zásady územního rozvoje Středočeského kraje 7

8 Preambule Dne nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Průzkumy a rozbory obce Struhařov (dále jen průzkumy a rozbory) v rozsahu územně analytických podkladů ( 185, odst. 3 nového stavebního zákona, v platném znění) jsou podle ustanovení 11, odst. 1 vyhl. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, podkladem pro zadání územního plánu Struhařov (dále jen územní plán). Průzkumy a rozbory byly zpracovány zpracovatelem územního plánu na základě údajů českého statistického úřadu, pramenů obce, pramenů zpracovatele (vlastní průzkum území), PRVKÚK, vyjádření a podkladů DO, správců a vlastníků sítí technické infrastruktury. Územní plán bude zpracován v souladu s novým stavebním zákonem, v platném znění a podle vyhlášek 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., v platném znění (dále jen prováděcí vyhlášky). Zpracovatelem návrhu, resp. (pokud v zadání bude uplatněn požadavek) i konceptu územního plánu, byl vybrán atelier M.A.A.T. Tábor, zodpovědným projektantem bude Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., autorizovaný architekt, člen České komory architektů. 8

9 1 Důvody pro pořízení ÚP obce a stanovení hlavních cílů řešení 1.A Důvody pro pořízení ÚP obce legislativní změny stavebního zákona v roce 2015 stávající územní plán jednotlivých sídel neumožňuje komplexní řešení správního území v rámci platné územně plánovací dokumentace nejsou uspokojivě řešeny krajinné úpravy požadavky (nevydané) ZÚR Stčk 1.B Hlavní cíle rozvoje území Nový ÚP si klade za cíl v souladu s podmínkami udržitelného rozvoje území řešit střety zájmů a problémů v území, stanovit podmínky rozvoje území a ochrany jeho hodnot, zhodnotit stávající využití ploch a vytipovat nové plochy pro zástavbu, vymezit zastavitelné území obce, upřesnit zásady uspořádání veřejné infrastruktury, do řešení promítnout opatření na ekologickou stabilizaci krajiny vč. ÚSES, limity využití území, vymezit plochy přestavby, plochy VPS a VPO. 9

10 2 Základní okruhy informací o území 2.A Vymezení a základní charakteristiky řešeného území Obec Struhařov leží na 9. kilometru silnice II. třídy č. 111 ve směru z Bystřice u Benešova Divišov, 5 km jihovýchodně od města Benešov a 12 km severozápadně od Vlašimi. Z hlediska správního členění spadá obec Struhařov pod okres i ORP Benešov ve Středočeském kraji. Rozsah území řešeného ÚP obce Struhařov je dán správním územím obce, jež čítá v současné době sedm katastrálních území o celkové výměře 2195 ha a to Bořeňovice, Býkovice u Bořeňovic, Jezero, Myslíč, Skalice u Benešova, Střížkov u Benešova a Struhařov u Benešova. Dále se obec skládá z 15 místních částí (Babčice, Bořeňovice, Budkov, Býkovice, Dolní Podhájí, Hliňánky, Horní Podhájí, Jezero, Myslíč, Pecínov, Skalice, Struhařov, Střížkov, Svatý Jan a Věřice), při čemž některé z nich nejsou dle SLDB 2001 vedeny jako trvale obydlené. Celkový počet trvale hlášených obyvatel k je B Geografie a historie území 2.B.1 Místopisné souvislosti a přírodní podmínky Klimatické podmínky, stručný výtah: Podnebí: mírně teplé, vlhké - vrchovinné - Atmosférické srážky: mm - Průměrná roční teplota: 6-7 C Obec Struhařov, se svými místními částmi, se dle geomorfologických jednotek ČR nachází v provincii České vysočiny (neboli Český masív), dále spadá do Česko-moravské subprovincie, v oblasti Středočeské pahorkatiny do celku Benešovská pahorkatina a podcelku Dobříšská pahorkatina. Reliéf daného území je velice diferencovaný a nadmořská výška zde stoupá přibližně od 380 do 520 m n. m.. Nejvýše položený bod se nachází na vrcholu Hůrka 519 m v katastrálním území Bořeňovice. Nejnižší nadmořská výška 381 m se nachází u Pozovského potoka mezi obcemi Babčice a Pecínov v katastrálním území Skalice u Benešova. Průměrná nadmořská výška v řešeném území je 448 m. Z geologického hlediska jsou na území zastoupeny převážně hlubinné vyvřelé horniny žulového charakteru granodiority až diority, dále se v menší míře vyskytuje granit, žilný granit a gambro. Z půdního pokryvu se zde nejvíce vyskytují kambizemě a gleje. Pro krajinu je charakteristická reliéfní diference a relativně malá plocha lesů, která se vyskytuje roztroušeně a z celkové plochy zabírá pouze 1%. Výraznými terénními tvary jsou hřebeny tvořené soustavou vrchů, které jsou od sebe odděleny různě širokými úžlabinami nebo sníženinami. Expozice svahů je různá, svažitost terénu je místy dosti značná. Území je součástí převážně Posázavského bioregionu 1.22, který spadá do hercynské podprovincie, provincie středoevropských listnatých lesů. 10

11 Dle klimatického členění ČR plošně převládá klimatický region B7 MT4, který je charakterizován jako mírně teplý, vlhký. Jedná se o východní polovinu katastrálního území Struhařov u Benešova, dále k.ú. Jezero, Bořeňovice a Býkovice u Bořeňovic. Ve zbylé západní části řešeného území se vyskytuje klimatický region B5 MT2, mírně teplý, mírně vlhký. Jedná se o k.ú. Myslíč, Skalice u Benešova a západní poloviny Struhařova u Benešova. 2.B.2. Historie území 2.B.2.a Název Struhařov Obec Struhařov, ležící v Středočeském kraji, vznikla ve 12. století. Název obce je odvozen pravděpodobně od činnosti zvané struhání šindelů, kterou se tehdejší obyvatelé zabývali. V okolních lesích pro výrobu šindelů se dřevo vyskytovalo v postačujícím množství. Lesy se táhnou až k Černému Kostelci. 2.B.2.b Historická souvislost První písemná zmínka o Struhařově Struhařov leží nedaleko města Benešov. Roku 1397, zeman Mikuláš Bejček, také i jako rek udatný nebo hrdina válečný nechal oficiálně zaznamenat koupi vesničky Struhařov do zemských desek. Ale některé materiály pojednávají o tom, že ještě před Bejčekem sídleli ve vsi Bohuněk a Petr ze Struhařova. Tvrz, která patřila Bejčekovi, v 15. století často měnila majitele. V roce 1406 Struhařovská tvrz patřila paní Ofce řečené Kravce ze Struhařova. V roce 1417 jí prodala panu Bolechovi ze Struhařova. V druhé polovině 15. století jméno pánů ze Struhařova zmizelo. V roce 1466 vesnice získala nového majitele, pana Hrocha z Cimburka, který Struhařov vlastnil 39 let. Roku 1495 získala vesnici paní Ludmila, manželka Prokopa z Dolan. Cimburkové Rod pánů z Cimburka patří mezi významné šlechtické rody, jejichž strmý společenský vzestup začal takřka současně se vstupem Lucemburků na českou a moravskou politickou scénu. Své jméno si zvolili podle hradu Cimburk, jenž se nacházel ve 12. a 13. století nedaleko Kutné Hory. Byly dvě větve rodu. První česká větev, neboli Střimelickocimburská, zaujala převážně pozemky v kouřimském a černokosteleckém okrese. Patřilo jim několik hradů: u Kutné Hory, u Městečka Trnávky, u Koryčan, Blatník, Hradové Střimelice atd. Vymřela po přeslici v 17. století. Druhá větev se nacházela na Moravě. Rod Cimburků získal v roce 1458 Tovačov a začal se nazývat jako Tovačovský z Cimburka. Synové Alberta Tovačovského z Cimburka a zejména pak jeho vnukové se v 15. století věhlasem zasloužily o povznesení rodu Cimburků jako žádný jiný jejich předchůdce či následovník. Tato větev vymřela po meči na začátku 16. století. 11

12 Od roku 1500, Struhařov a další osady, patřily k panství Komorního Hrádku, jenž bylo ve vlastnictví Albrechta Rendla z Oušavy, ale jen do roku Albert Rendl prodal panství na dluh Ludvíkovi Zajímačovi z Kunštátu. Koupí panství se Ludvík natolik zadlužil, že jeho synové poskytli věřitelská práva Jaroslavovi ze Šelmberka, tím byl Struhařov ve vlastnictví pánů ze Šelmberka. Šelmberkové Šelmberkové jsou starým českým šlechtickým rodem. Pocházejí z jedné větve rodiny Buziců. Pevním doloženým držitelem hradu Šelmberku je Přibyslav z Křimína, později ze Šelmberka. Hrad držel do roku Část rodu se usadila na Moravě, kde jim patřily Dřevohostice, Prostějov a hrad Kraví hora u Náměště. Další část rodu žila v Slezsku, poslední část rodu zůstala v Čechách. Část majetku ještě za života rodu přešla do držení Šternberků a majetek na Krnovsku byl zbylými Šelmberky rozprodán. Jan ze Šelmberka působil jako nejvyšší kancléř a nejvyšší komorník, ve sporech mezi katolíky a ultrakvisty byl nestranný rozhodčí. Podporoval uměním, především, tvorbu raných humanistů. Zdědil Přerov nad Labem, přikoupil hrady Trosky a Kost a další statky mimo Čechy. Po jeho smrti zdědil majetek Jindřich ze Šelmberka. Jindřich měl pět synů, ale všichni zemřeli bez potomků. Zbytek majetku po nich zdědili Trčkové z Lípy. V roce 1554, páni ze Šelmberka, prodali panství Janovi z Valdštejna. Nejenže rod Valdštejnů vlastnil Komorní Hrádek a jeho osady nejdéle ze všech českých rodů, ale také byl posledním majitelem z českých rodů. Valdštejnové Tento rod patří mezi staré české šlechtické rody. Jméno je odvozeno od hradu Valdštejn. Hrad postavil v období šlechtic Jaroslav z Hruštice, tudíž z Valdštejna. Pocházel z rodiny Markvarticů, jež za své služby u Přemyslovců získala rozsáhlá panství v severních Čechách. Valdštejnové zastávali po celé generace mnoho významných postů ve správě země a vlastnili statky po celých Čechách (Duchcov, Mnichovo Hradiště, Miletín, Albrechtice, Heřmanice, Hostinné atd). Existovalo několik větví tohoto rodu. Dětenská a potštejnská větev vymřela. Syn Jaroslava Zdeněk měl velmi rozsáhlou rodinu. Na Valdštějně zůstal rod zhruba 100 let. Známý je Zdeněk z Valdštejna z působení u dvora krále Jana Lucemburského, Hynek z Valdštejna, který se roku 1336 zúčastnil výpravy Jana Lucemburského do Litvy. Jan z Valdštejna se proslavil, tím že půjčil markraběti Karlovi (později král Karel IV.) 1500 kop grošů. Z lomnické větve zastávali Valdštejnové vysoké funkce např. stavovský direktor (1619). Nejvýznamnějším členem rodu byl císařský generalissimus třicetileté války Albrecht z Valdštejna. Po roce 1945 Valdštejnové z Československa odešli, zůstala zde pouze hraběnka Valdštejnová. V roce 1733 se dostalo panství do držení německého rodu Khevenhüller-Metsch. Struhařov se od panství Komorního Hrádku odpojil roku 1850, protože začaly vznikat obecní samosprávy. Od roku 1850 do roku 1869 obec byla součástí okresu Kostelec nad Černými lesy. Poté až do roku 1950 patřil Struhařov k okresu Český Brod. 12

13 Pamětihodné události V roce 1868 byla povolena jednotřídní filiální škola. V roce 1895 vznikl Sbor dobrovolných hasičů. Dne 27. října 1912 byla otevřena nová škola, která byla v roce 1978 zrušena. V roce 1933 bylo založeno první fotbalové družstvo a to SK Struhařov. V dubnu roku 2008 udělila poslanecká sněmovna Parlamentu ČR obci symbol obce (znak a vlajku). 2.B.2.c Osobnosti a spolky Karel Drahotín Villani (* , ) Karel Drahotín Villani byl český šlechtic, liberální politik, vlastenec a básník. Narodil se roku 1818 v Sušici. Absolvoval vojenskou akademii ve Vídeňském Novém městě, poté sloužil v Praze a v Čáslavi. Se svou manželkou si koupil statek Střížkov u Benešova, který se tak stal jejich rodinným sídlem. Po roce 1846 žil střídavě v Praze a Střížkově a zapojil se do českého obrozeneckého hnutí. Ve Střížkově se zapojil do regionálního politického a společenského života. Mnoho času také věnoval správě statku, který bylo nutné postavit na nové ekonomické základy po zrušení roboty. Roku 1850 byl na čtyři roky zvolen starostou obce Jezero. V letech byl zvolen za benešovského okresního starostu. V této funkci se snažil o zvýšení životní úrovně místních obyvatel. Zvolen byl i podruhé po skončení funkčního období, ale rakouská vláda jeho volbu nepotvrdila; od té doby působil jen jako člen okresní rady. Roku 1867 se stal poslancem českého sněmu za Benešov, Neveklov a Vlašim. Prosazoval obnovení českého státního práva, účastnil se národopisné výstavy v Moskvě, podílel se na oslavách přivezení základního kamene Národního divadla z Blaníku. Roku 1870 byl zvolen i za poslance rakouské Říšské rady, ale do funkce nenastoupil kvůli politice pasivního odporu, přijaté českými stranami. Od roku 1874 jeho politickou a veřejnou činnost výrazně omezila duševní choroba. Zemřel v březnu roku 1883 ve Střížkově. SDH Struhařov Sbor dobrovolných hasičů byl založen 1. března roku Dne 15. února 1934 třiadvacet členů SDH podepsalo záruční listinu, ve které se zaručily zaplatit půjčku na nákup motorové stříkačky s motorem (síle 35 HP) a příslušenstvím. V roce 1983 byla započata stavba nového Požárního domu a dokončena byla v roce Byl to rok, kdy SDH oslavil devadesáté výročí založení a k té příležitosti byl dostavěn a slavnostně otevřen Požární dům. Na vybudování domu se podíleli spoluobčané a místní chataři, jenž odpracovali brigádnických hodin. V současné době SDH mají zásahovou jednotku a různé kategorie soutěžících družstev: žáci, starší žáci, přípravka, dorostenci, ženy a muži. SDH pořádá různé kulturní akce, účastní se hasičských soutěží a občasných zásahů proti ohni. Rybářský spolek Struhařov Rybářský spolek byl založen roku Členové spolku obhospodařují Hliněný rybník a vysazují do něj několik různých druhů ryb a každoročně pořádají rybářské závody. Dne 23. září 2009 se uskutečnil první historický výlov uspořádaný spolkem. Také se Rybářský spolek stará a udržuje přilehlé břehy a okolí rybníka. 13

14 TJ Sokol Struhařov V roce 1933 byl ve Struhařově zaležen první oficiální fotbalový klub Sokol Struhařov. V polovině 20. století byl klub přejmenován na TJ Sokol Struhařov. Nejúspěšnější obdobím a zároveň zklamáním, zmiňovaného klubu, byl počátek sedmdesátých let, protože mužstvu o vlásek unikl postup do první třídy. V současné době hraje mužstvo A ve třetí třídě. Další mužstva klubu: mužstvo B, dorost, žáci a přípravka. 2.B.2.d Památky a zajímavosti Struhařov je tvořen dvěma návesními prostory nepravidelného tvaru. Na severní straně stojí kaple Panny Marie. V roce 1921 byl dostavěn žulový pomník padlým z 1. světové války. Z historického hlediska je nejstarší zástavbou několik zemědělských usedlostí v centrální části obce v blízkosti kapličky P. Marie. Další zemědělské usedlosti se nacházejí v jižní části obce na dolní návsi. Tyto stavby si zachovaly svůj charakter až dodnes. Hřebčín Pecínov Hřebčín je komplex barokních budov obdélníkového půdorysu postavený za vlády Marie Terezie. Po rekonstrukci v roce 1999 byl zde otevřen luxusní hotel s turistickou ubytovnou. V areálu se nachází mohutný špejchar přestavěný na restauraci. Ke komplexu ještě patří stáje, v kterých se chovají černí fríští koně původem z Holandska. Zámek Střížkov Zámek byl postaven kolem roku 1907 na místě původního z let 1818, který byl v držení Karla Ignáce Drahotína Villaniho. Zámek byl součástí zemědělského družstva, o čem svědčí okolní stavby, V současné době je zámek zchátralý a nepřípustný. 14

15 2.C Demografie, vzdělanost, ekonomická aktivita 2.C.1 Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo podle věku (rok 2001) počet obyvatel věk nezjištěno V ěk Počet obyvatel nezjištěno 35 Z hlediska věkové struktury obyvatel se v obci nachází vysoký podíl reprodukční a dětské složky, což zaručuje velmi dobrý potenciál populační základny. Počet post-reprodukční složky je nejnižší. 15

16 2.C.2 Obyvatelstvo podle stupně vzdělání Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (rok 2001) počet obyvatel vzdělání bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a SOU bez maturity úplné střední s maturitou VOŠ a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Vzdělání Počet obyvatel bez vzdělání 1 základní vč. neukončeného 131 vyučení a SOU bez maturity 242 úplné střední s maturitou 128 VOŠ a nástavbové 7 vysokoškolské 19 nezjištěné vzdělání 4 Hodnoty grafu poukazují na výši vzdělání místních obyvatel. Ve většině případů jde o vyučené nebo absolventy středního odborného učeliště bez maturity. Četné zastoupení má zde také základní nebo úplné střední vzdělání s maturitou. Vyšší vzdělání je zde zastoupeno ve velmi malém množství. 16

17 2.C.3 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (rok 2001) 350 počet obyvatel zaměstnaní (+prac. důchodci, ženy na mateřské) nezaměstnaní nepracující důchodci žáci, studenti, učni nezjištěná ekonomická aktivita ekonomická aktivita Ekonomická aktivita Počet obyvatel zaměstnaní (+prac. důchodci, ženy na mateřské) 327 nezaměstnaní 11 nepracující důchodci 139 žáci, studenti, učni 101 nezjištěná ekonomická aktivita 4 Z hlediska ekonomické aktivity převažuje početnější skupina ekonomicky aktivních obyvatel. 17

18 2.C.4 Vyjíždějící obyvatelstvo do zaměstnání a škol 2001 Vyjíždějící do zaměstnání a škol (rok 2001) 350 počet obyvatel vyjíždějící do zaměstnání v rámci obce v rámci okresu v rámci kraje do jiného kraje vyjíždějící do zam. denně mimo obec Žáci vyjíždějící denně mimo obec vyjíždějící Vyjíždějící Počet obyv atel vyjíždějící do zaměstnání 295 v rámci obce 62 z toho v rámci okresu 192 v rámci kraje 8 do jiného kraje 24 vyjíždějící do zam. denně mimo obec 192 žáci vyjíždějící denně mimo obec 80 Obec poskytuje 1/6 nabídky požadované zaměstnanosti, což není příliš uspokojivé číslo. Závěr: Obec Struhařov nevykazuje vzhledem k Českému průměru žádné abnormální hodnoty a dá se říci, že celostátní ukazatele z hlediska věkové struktury, vzdělání i ekonomické aktivity zastupuje tato obec v průměrných hodnotách. Dobrým potenciálem je vysoké procento mladé generace. Významným ukazatelem je nízká hodnota nezaměstnaných. Dojížďka do zaměstnání a do škol z obce Struhařov je však poměrně vysoká, nejčastěji vyjíždějí občané do zaměstnání v rámci okresu. 18

19 2.C.5 Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel 2.C.5.a Porovnání vývoje podle počtu domů a počtu obyvatel v jednotlivých sídlech 2,5 Vývoj počtu domů - Babčice 2 počet domů 1,5 1 0,5 počet domů rok počet domů počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel - Babčice počet obyvatel rok počet obyvatel Vývoj počtu domů v sídle Babčice dle SLDB má neměnný charakter, na rozdíl od obyvatelstva, které na konci 19. století mírně vzrostlo, ale poté mělo klesající až stagnující tendenci. 19

20 48 Vývoj počtu domů - Bořeňovice počet domů počet domů rok počet domů Vývoj počtu obyvatel - Bořeňovice počet obyvatel počet obyvatel rok počet obyvatel Vývoj počtu domů v Bořeňovicích měl proměnlivý průběh, ale dá se říci, že počtem téměř neměnný. Obyvatelstvo v sídle má postupnou klesající tendenci. 20

21 počet domů Vývoj počtu domů - Budkov počet domů rok počet domů počet obyvatel Vývoj počtu obyvatel - Budkov počet obyvatel rok počet obyvatel Počet obyvatel v sídle Budkov v minulosti klesal, největší úbytek zažili obyvatelé v 60. letech, v posledních deseti letech se stav opět pozvolna zvyšuje. Počet domů se zvyšuje od 70. let trvale. 21

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Vyhláška č. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území. Městská, vesnická, archeologická Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) Základní údaje o obci Název obce Velké Němčice Typ městys Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 21972444 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚPN SÚ) 103,0 ha Počet obyvatel (dle SLBD

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie.

Libníč. Vybavenost obce Sportovní klub Společenský dům Hostinec Prodejna Domov Libníč Centrum sociálních služeb Empatie. Libníč Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Sportovní

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014

TRHOVÉ SVINY AKTUALIZACE 2014 AKTUALIZACE 2014 III. úplná aktualizace Územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny AKTUALIZACE 2014 TRHOVÉ SVINY Vyhodnocení obcí Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Více

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk. odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. VÚP 327-0/673/09 Ta. Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: VÚP 327-0/673/09 Ta Vyřizuje: Ing. Filip Takáč Telefon: 388 459 059 Ve Vimperku:

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště

Drahotěšice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Drahotěšice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Moravské Budějovice - aktualizace rozboru Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem

(2 % rozlohy ORP) Limit: vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 44 ochranných pásem 0. Základní infromace Název obce Kód obce 552615 Počet a názvy katastrálních území 1 Rozloha obce 298,78 ha Počet obyvatel k 31. 12. 2013 285 (2 % rozlohy ORP) 1. Horninové prostředí a geologie 57 dobývací

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST. vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011. Územní plán Chrášťany PRŮZKUMY A ROZBORY 1

Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST. vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011. Územní plán Chrášťany PRŮZKUMY A ROZBORY 1 Územní plán CHRÁŠŤANY PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 211 1 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 3 Preambule str. 4 1 Základní okruhy informací o území str. 5 1.A Vymezení

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STONAVA (k. ú. Stonava) N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 3 určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠOV. zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠOV. zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN LIŠOV Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění Katastrální území:

Více

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení

Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Datové sady GIS Libereckého kraje určené ke sdílení Aktualizace: říjen 2006 Souřadný systém S-JTSK Zájmové zemí Liberecký kraj O data je možné zažádat prostřednictvím žádosti, kterou lze nalézt na http://www.gis.kraj-lbc.cz.

Více

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice

Jankov Základní informace Jankov 2 (Jankov u Českých Budějovic, Holašovice) 1208 ha 390 32 obyv/km2 381 31 obyv/km2 Obec České Budějovice Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚPRAVY ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTELEC NAD ORLICÍ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Akce: Evidenční číslo: 29 007 337 KOSTELEC NAD ORLICÍ NÁVRH ÚPRAVY ÚP Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008)

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) OBEC: MYSLETICE Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 559 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek)

SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín (Hospozínek) SWOT ANALÝZA pro obec Hospozín Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, - těžba černého uhlí (CHLÚ) - malá mocnost pokryvu

Více

Sedlec Základní informace Sedlec

Sedlec Základní informace Sedlec Sedlec Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více