VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, KOLÍN II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, KOLÍN II Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období předcházejícího školního roku, základní údaje o hospodaření školy se uvádějí za kalendářní rok. Výroční zpráva bude do 15. října projednána ve školské radě a po schválení školskou radou do 14 dnů zaslána ředitelem školy zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě ve škole. Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, která ukládá příspěvkovým organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti Odboru školství a sportu nejpozději do 31. října. 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, adresa: SOŠ stavební a SOU stavební Kolín, Praţská 112, Kolín II právní forma, zřizovatel: příspěvková organizace - Středočeský kraj IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: tel , Mgr. Jindřich Synek - ředitel školy Mgr. Jiří Vokřál - zástupce ředitele Mgr. Klára Brezmenová - zástupce ředitele - po dobu nepřítomnosti zastupovala Ing. Šárka Lindnerová Luděk Kasal - zástupce ředitele pro praktické vyučování - po dobu nepřítomnosti zastupoval Ing. Bohumil Filoun Eva Coubalová - zástupce ředitele pro ekonomiku Seznam členů školské rady - koho zastupují Karel Freund, Martin Štaňko Mgr. Jiří Roth, Mgr. Jiří Vokřál PhDr. Marek Semerád, Ing. Martin Škorpík - zástupci rodičů - za pedagogické pracovníky - zástupce zřizovatele Datum posledního zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: MŠMT ČR KÚ Středočeského kraje 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika školy Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Praţská 112 je příspěvková organizace řídící se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků. Strana 1 (celkem 37)

2 2.2 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. 2.3 Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Prostorové a materiální zabezpečení teoretické výuky Pro teoretické vyučování bylo ve škole připraveno celkem 29 učeben. Z tohoto počtu 1 učebna jako ateliér odborného kreslení a architektury, 5 učeben jako počítačové, 2 učebny jako jazykové. Několik učeben je tzv. multimediálních - jsou vybaveny počítačem, dataprojektorem, ozvučením. Většina učeben školy je osazena TV + video a DVD přehrávačem Prostorové a materiální zabezpečení odborného výcviku. Pro OV bylo vyuţíváno: 9 dílen pro obory truhlář a tesař 7 dílen pro obory instalatér, klempíř pro stavební výrobu, elektrikář pro silnoproud, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 3 dílny pro obory malíř, zedník 3 učebny vybavené PC a dataprojektorem pro potřebu všech oborů. Škola vlastní a vyuţívá sportovní halu pro potřeby výuky tělesné výchovy, kterou postupně svépomocně opravuje. Škola dostala i investice od zřizovatele na zateplení střešního pláště, na výměnu podlahy sportovní haly a výměnu kotle v této budově. Škola provozuje vlastní školní kuchyni a výdejnu stravy, prozatím bez potřeby větších investic na udrţení stavu, který vyhovuje stávajícím potřebám. V průběhu školního roku se podařily další úpravy výdejních prostor školní jídelny a školní kuchyně Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola ve školním roce 2010/2011 vyučovala podle 10 školních vzdělávacích programů, a to M/01 Technické lyceum, M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství, M/01 Stavebnictví obnova budov, H/02 Elektrikář(ka) silnoproud, H/01 Tesař, H/01 Truhlář(ka) a H/01 Zedník, H/01 Instalatér, H/01 Malíř a H/01 Klempíř. Dále škola připravila ŠVP pro obory L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, L/51 Podnikání pro denní i večerní formu vzdělávání. Podle uvedených ŠVP začne škola ve zmíněných oborech vyučovat od Práce na jednotlivých ŠVP probíhaly pod vedením školního koordinátora tvorby ŠVP vyškoleného Národním ústavem odborného vzdělávání. Samotné tvorbě předcházela přípravná fáze, ve které proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků, byla provedena analýza školy. Informace o dosavadním vzdělávání vyplývající z této analýzy byly porovnány s poţadavky na vzdělávání stanovené v RVP a také s poţadavky sociálních partnerů s důrazem na regionální trh práce. Na základě toho vznikla základní koncepce pro vytvoření ŠVP. Vzhledem k dosavadnímu dobrému uplatňování absolventů školy na trhu práce nenastalo mnoho zásadních změn v pojetí vzdělávání. Nově bude kladen větší důraz na rozvoj klíčových kompetencí ve všech všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech, rovněţ aplikace průřezových témat bude prostupovat celým vzdělávacím procesem. Na doporučení sociálních partnerů, se kterými škola spolupracuje dlouhodobě, dochází k dílčím změnám v odborných kompetencích průběţně, proto nebudou v nových vzdělávacích programech měněny. Větší pozornost je v ŠVP věnována počítačové gramotnosti ţáků učebních oborů, proto škola musela zlepšit svoji vybavenost ICT technikou. Strana 2 (celkem 37)

3 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Hlavním cílem školy je připravit ţáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa. Tento cíl vychází ze zprávy mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století. Ţáci se mají učit poznávat (rozvoj základních myšlenkových operací, osvojení obecných principů a strategií řešení problémů, prohloubení vědomostí o světě, porozumění postupům a metodám z různých oborů lidské činnosti a rozvoj jejich aplikace, rozvoj dovednosti učit se), učit pracovat a jednat (formování aktivního a tvořivého postoje k problémům a jejich řešení, rozvoj adaptability na nové podmínky, rozvoj aktivního přístupu k pracovnímu ţivotu, k týmové i samostatné práci, ke správnému odhadování vlastních moţností, k chápání práce jako příleţitosti seberealizace), učit se být (rozvoj tělesných i duševních schopností a dovedností, prohlubování dovedností sebereflexe, sebepoznání a sebehodnocení, utváření adekvátního sebevědomí, přijímání odpovědnosti za vlastní myšlení, rozhodování a jednání, kultivace emočního proţívání, rozvoj kreativity, volních vlastností, nadání), učit se ţít společně (respektovat lidský ţivot jako vysokou hodnotu, vytvářet úctu k ţivé i neţivé přírodě, k ochraně ţivotního prostředí, k chápání globálních problémů, prohlubování vlastní identity, respektování identity ostatních lidí, oproštění od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboţenské a jiné nesnášenlivosti, rozvoj komunikativních dovedností). 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný Počet Druh/typ školy povolený počet ţáků/ IZO počet ţáků/ stud. ţáků/ stud. 1 v DFV 2 stud Střední odborná škola stavební 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,9 10,535 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet ţáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet povolený počet Z Přepočtený ţáků/stud. Školské zařízení IZO ţáků/stud. toho počet (ubyt. (ubyt./ cizích pracovníků /stráv./klientů) stráv./klientů) Školní jídelna , Školní jídelna - výdejna ,75 4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich I. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Strana 3 (celkem 37) Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/001 Stavebnictví, M/01 Stavebnictví , M/01 Technické lyceum 0* 0* 0* L/524 Podnikání , L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických ,0

4 zařízení budov Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem , H/001 Truhlář, H/01 Truhlář 65 2,5** H/001 Instalatér, H/01 Instalatér , H/003 Elektrikář silnoproud, H/02 Elektrikář silnoproud 63 2 ** 31, H/001 Malíř 19 1** 19, H/001 Klempíř stavební výroba 8 0,5** 16, H/001 Zedník, H/01 Zedník 67 2** 33, H/001 Tesař, H/01 Tesař 24 1** 24,0 Celkem ,84 * = pro malý počet zájemců o studium nebyl obor otevřen** = třída s výukou při spojení dvou učebních oborů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem mimo obor instalatér byly ve třídách děleny na skupiny při výuce odborných předmětů v teoretickém vyučování M/001 Stavebnictví (studium denní) Schválilo MŠMT ČR dne , č.j /96-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem zaměření: Pozemní stavitelství Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku předmětů Pozn. Zkr Celkem A. Povinné vyučovací předměty všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura 1) CJL Cizí jazyk 2) CIJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika 1) MAT Fyzika 1) FYZ Chemie 1) CHE Tělesná výchova 2) TEV odborné Deskriptivní geometrie 2) DEG Odborné kreslení 2) ODK Výpočetní technika 2) VYT Ekonomika 3) EKO Stavební materiály 1) STM Stavební mechanika 1) SME Geodézie 3) GEO Pozemní stavitelství POS Architektura 1) ARC Inţenýrské stavby INS Stavební konstrukce 3) STK Konstrukční cvičení 2) KOC Praxe 2) PRA výběrové a vol. předměty VOP Strana 4 (celkem 37)

5 zaměření: Stavební obnova Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku předmětů Pozn Zkr Celkem A. Povinné vyučov. předměty všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura 1) CJL Cizí jazyk 2) CIJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika 1) MAT Fyzika 1) FYZ Chemie 1) CHE Tělesná výchova 2) TEV odborné Deskriptivní geometrie 2) DEG Odborné kreslení 2) ODK Výpočetní technika 2) VYT Ekonomika 3) EKO Stavební materiály 1) STM Stavební mechanika 1) SME Geodézie 3) GEO Pozemní stavitelství POS Architektura 1) ARC Obnova budov OBB Průzkumy staveb PRS Stavební konstrukce 3) STK Konstrukční cvičení 2) KOC Praxe 2) PRA výběrové a volitelné předměty VOP Učební plán podle ŠVP: M / 01 Stavebnictví pozemní stavitelství Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 3,5 3,0 3,0 3,5 13,0 Cizí jazyk CIJ 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Dějepis DEJ 1,5 1,5 Matematika MAT 4,0 3,0 3,0 4,0 14,0 Fyzika FYZ 2,0 1,5 1,0 4,5 Základy přírodních věd ZPV 2,0 2,0 Tělesná výchova TEV 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Deskriptivní geometrie DEG 1,5 1,5 3,0 Odborné kreslení ODK 1,0 1,0 Výpočetní technika VTE 1,0 3,0 4,0 Ekonomika EKO 1,0 3,5 4,5 Stavební materiály STM 3,0 3,0 Strana 5 (celkem 37)

6 Stavební mechanika SME 2,5 2,5 5,0 Geodezie GEO 1,5 1,0 2,5 Pozemní stavitelství POS 3,0 4,0 4,5 3,0 14,5 Architektura ARC 1,0 1,5 2,5 Inţenýrské stavby INS 1,0 1,0 Stavební konstrukce STK 3,5 4,0 7,5 Konstrukční cvičení KOC 1,5 2,0 3,5 Praxe PRX 3,0 3,0 2,0 8,0 Stavební provoz STP 1,0 1,0 Poţární bezpečnost staveb PBS 1,0 1,0 Projektování PRO 5,0 6,0 11,0 Σ za ročník 33,0 33,0 33,0 33,0 132,0 Učební plán podle ŠVP: M / 01 Stavebnictví obnova budov Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Σ ročníky Český jazyk ČJL 3,5 3,0 3,0 3,5 13,0 Cizí jazyk CIJ 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Dějepis DEJ 1,5 1,5 Matematika MAT 4,0 3,0 3,0 4,0 14,0 Fyzika FYZ 2,0 1,5 1,0 4,5 Základy přírodních věd ZPV 2,0 2,0 Tělesná výchova TEV 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Deskriptivní geometrie DEG 1,5 1,5 3,0 Odborné kreslení ODK 1,0 1,0 Výpočetní technika VTE 1,0 3,0 4,0 Ekonomika EKO 1,0 3,5 4,5 Stavební materiály STM 3,0 3,0 Stavební mechanika SME 2,5 2,5 5,0 Geodezie GEO 1,5 1,0 2,5 Pozemní stavitelství POS 3,0 4,0 3,0 2,0 12,0 Architektura ARC 1,0 1,5 2,5 Stavební konstrukce STK 2,0 2,0 4,0 Konstrukční cvičení KOC 1,5 2,0 3,5 Praxe PRX 3,0 3,0 2,0 8,0 Obnova budov OBB 3,0 3,0 6,0 Stavební provoz STP 1,0 1,0 Poţární bezpečnost staveb PBS 1,0 1,0 Průzkumy staveb PRS 2,0 2,0 Projektování PRO 5,0 5,0 10,0 Σ ročníky 33,0 33,0 33,0 33,0 132,0 Strana 6 (celkem 37)

7 L / 524 Podnikání Schválilo MŠMT dne 14. července 2004, č.j / , s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis 2-2 Matematika Základy přírodních věd 3-3 Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika podniku Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Management a marketing Psychologie 2-2 Chod podniku b) výběrové Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty Disponibilní hodiny pro odborné předměty Počet hodin celkem B. Nepovinné L / 002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Schválilo MŠMT dne , č.j / , s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku Předmětů Pozn Zkr Celkem A. Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura 1) CJL Cizí jazyk 2) CIJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika 1) MAT Fyzika 1) FYZ Chemie 1) CHE Základy ekologie ZEK Inform. a komun. technologie IKT Tělesná výchova 2) TEV Ekonomika 3) EKO Strana 7 (celkem 37)

8 Základy stavitelství ZST Strojnictví STR Vytápění a vzduchotechnika VVZ Instalace vody a kanalizace IVK Plynárenství PLY Technické kreslení TEK Měření a regulace MĚŘ - 1/1 1/1-2/2 Odborné cvičení ODC /2 2/2 Základy elektrotechniky ZEK 3/ /1 Elektrické stroje a přístroje ESP - 2/ /1 Elektronika EN - - 2/1-2/1 Rozvod a uţití el. energie ROZ Elektrotechnologie ELT Elektrická měření EMĚ - - 2/1-2/1 Automatizace AUT Odborný výcvik ODV výběrové a vol. předměty VOP Energické hospodářství ENH Vybrané stati z oboru VSO Aplikovaná výpočetní technika AVT Cvičení z matematiky CVM H / 001 Truhlář (studium denní) Schválilo MŠMT dne 28. června 2004, č.j / s účinností od 1.září 2004 počínaje prvním ročníkem. A. Povinné vyučovací předměty Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Odborné kreslení * 1 1,5 1,5 4 Materiály Výrobní zařízení Technologie * Odborný výcvik * 15 16,5 16,5 48 b) výběrové a volitelné předměty Celkem hodin týdně Učební plán podle ŠVP: H / 01 Truhlář Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Strana 8 (celkem 37)

9 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 2,0 2,0 6,0 Práce s osob.m počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,0 2,0 2,0 5,0 Materiály MY 1,0 1,5 1,0 3,5 Výrobní zařízení VYZ 1,0 1,5 2,5 Technologie TEC 1,0 2,0 3,0 6,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,5 34,5 101, H / 001 Zedník (studium denní) Vydalo MŠMT ČR dne 11. srpna 1997, č.j /97-72 s účinností od počínaje prvním ročníkem. Počet týdenních vyučovacích Kategorie a názvy vyučovacích předmětů hodin v ročníku Celkem Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Tělesná výchova Celkem VVP Odborné předměty Ekonomika pro stavební obory Odborné kreslení 2 2 1,5 5,5 Stroje a zařízení Materiály Přestavby budov Vybrané stati Technologie 2 2,5 2 6,5 Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 Celkem OP Celkem VVP + OP Strana 9 (celkem 37)

10 Učební plán podle ŠVP: H / 01 Zedník Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,0 2,5 1,5 5,0 Materiály MY 1,0 2,0 1,0 4,0 Technologie TEC 2,0 2,0 2,0 6,0 Stroje a zařízení STZ 1,0 1,0 Přestavby budov PB 2,0 2,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,0 34,0 100, H / 001 Instalatér (studium denní) Schválilo MŠMT ČR dne 3. března 1997, č.j /97-72 s účinností od 1.září 1996 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyuč. hodin Počet hod. celkem v ročníku 1. Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty 9, ,5 Český jazyk Cizí jazyk 1, ,5 Občanská nauka Matematika Fyzika Obsluha osobních počítačů Tělesná výchova Odborné předměty 25, ,5 Ekonomika Technické kreslení 2 1,5 2 5,5 Materiály Stavební konstrukce Instalace vody a kanalizace 2 2 2,5 6,5 Vytápění Plynárenství Odborná cvičení Odborný výcvik 17,5 17,5 17,5 52,5 C e l k e m Strana 10 (celkem 37)

11 H / 01 Instalatér (studium denní) Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Technické výpočty TVY 2,0 2,0 Technické kreslení TEK 2,0 2,0 1,5 5,5 Materiály MY 2,0 1,0 3,0 Stavební konstrukce STK 1,0 1,0 Instalace vody a kanalizace IVK 2,0 2,0 2,5 6,5 Vytápění VYT 1,0 2,5 1,5 5,0 Plynárenství PL 1,0 2,0 3,0 Odborný výcvik OV 12 17,5 17,5 47 Σ za ročník H / 003 Elektrikář silnoproud (studium denní) Schválilo MH ČR dne 20. března 1996, č.j. 4266/96-74 s platností od 1.září 1996 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk a literatura Občanská nauka Matematika Tělesná výchova Výběrové Fyzika Chemie Cizí jazyk Práce s počítačem Základy ekologie Dějepis 1-2 B. Odborné předměty Povinné předměty Strojnictví Základy elektrotechniky 5/1 - - Strana 11 (celkem 37)

12 Elektrické stroje a přístroje - 2-4/1 - Elektronika - 2-4/1 - Elektrická měření - - 2/1 Technologie Ekonomika Odborný výcvik , ,5 Výběrové - - 4,5-7 Stroje a zařízení Rozvodná zařízení Měřící zařízení Automatizační zařízení Elektronická zařízení Celkem Učební plán podle ŠVP: H / 02: Elektrikář silnoproud Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osobním počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Technická dokumentace TED 1,0 1,0 2,0 Základy elektrotechniky ZE 4,0 4,0 Elektrické stroje a přístroje ESP 2,5 2,5 Elektronika EN 2,5 0,5 3,0 Elektrotechnická měření EM 3,0 3,0 Technologie TEC 2,5 1,5 4,0 Rozvodná zařízení ROZ 3,0 3,0 Odborný výcvik OV 12,0 17,5 17,5 47,0 Σ za ročník 32,5 34,0 34,0 100, H / 001 Tesař (studium denní) Schválilo MŠMT ČR dne , č.j / s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem. Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů V ročníku Celkem Strana 12 (celkem 37)

13 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Práce s počítačem Tělesná výchova Celkem VVP Ekonomika pro stavební obory Odborné kreslení 2 1,5 2,5 6 Materiály Stavební konstrukce - 1,5-1,5 Technologie 3 2,5 3 8,5 Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 Celkem odborné předměty b) výběrové Celkem hodin týdně Učební plán podle ŠVP: H / 01 Tesař Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,5 2,0 2,0 5,5 Stavební konstrukce STK 1,5 1,5 Materiály MY 1,0 1,0 1,0 3,0 Technologie TEC 1,5 3,0 3,5 8,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,0 34,0 100,0 Strana 13 (celkem 37)

14 36 55 H / 001 Klempíř stavební výroba (studium denní) Schválilo MŠMT ČR dne 1. června 2001, č.j / s platností od 1.září 2001 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné a) základní Strana 14 (celkem 37) Počet týdenních vyučovacích hodin V ročníku Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Práce s počítačem Tělesná výchova Celkem VVP Ekonomika pro stavební obory Odborné kreslení 2,5 1,5 2,5 6,5 Materiály 1,5 1-2,5 Stroje a zařízení 1, ,5 Stavební konstrukce - 1,5-1,5 Technologie 2,5 2,5 3 8 Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47 Celkem odborné předměty b) výběrové Celkem hodin týdně H / 01 Klempíř stavební výroba Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,0 2,0 2,5 5,5

15 Materiály MY 1,0 1,0 2,0 Stroje a zařízení STZ 1,0 1,0 Stavební konstrukce STK 1,5 1,5 Technologie TEC 1,0 3,0 4,0 8,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,0 34,0 100, H / 001 Malíř (studium denní) Vydalo MHČR dne , č.j /96-74 s platností od 1.září 1996 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Ročníku Celkem Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Celkem VVP Odborné předměty Ekonomika Odborné kreslení 2, ,5 Materiály 2, ,5 Stavební konstrukce - - 1,5 1,5 Technologie Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 Celkem OP 23 25, ,5 Celkem VVP + OP 33 32, , H / 01 Malíř a lakýrník Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Strana 15 (celkem 37)

16 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,5 2,5 1,0 5,0 Materiály MY 1,5 2,0 1,5 5,0 Stavební konstrukce STK 1,0 1,0 Technologie TEC 1,0 3,0 3,0 7,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,0 34,0 100,0 II. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Forma vzdělávání 2 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. x x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy: 3 SOŠ: 1 ţák Slovensko, 1 ţák Vietnam, SOU: 1 ţák Ukrajina Uveďte kolik ţáků a kolik studentů dojíţdí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání): 42/42 5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Ţáci a studenti se zdravotním postiţením podle druhu postiţení (k ) Druh postiţení Počet ţáků/studentů Mentální postiţení 0 0 Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 Souběţné postiţení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 0 0 Autismus 0 0 SŠ VOŠ Počet ţáků (studentů), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet ţáků (studentů) nadaných a ţáků (studentů) se zdravotním postiţením: 6/0 Strana 16 (celkem 37)

17 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Stavebnictví M/001 Technické lyceum M/001 Průmyslová ekologie L/524 Podnikání L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Truhlář ,5* H/01 Instalatér H/02 Elektrikář silnoproud ,5* H/01 Malíř ,5* H/01 Klempíř stavební výroba ,5* H/01 Zedník ,5* H/01 Tesař ,5* Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem, * třída s výukou při spojení dvou učebních oborů II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Uveďte kolik ţáků a kolik studentů bylo v rámci přijímacího řízení přijato k a k z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání): /12, /14 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Počet ţáků/studentů Strana 17 (celkem 37)

18 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 334 Prospěli s vyznamenáním 4 Prospěli 302 Neprospěli 28 - z toho opakující ročník 3 Průměrný prospěch ţáků 2,474 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 90,96/0,69 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Ţáci celkem 319 Prospěli s vyznamenáním 13 Prospěli 281 Neprospěli 25 - z toho opakující ročník 3 Průměrný prospěch ţáků 2,733 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 126,56/2,19 Počet ţáků hodnocených slovně (podle typu školy): 0 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou - opravné zkoušky Ročník Počet ţáků Předměty Prospěl Neprospěl MAT, ČJL, DEG, FYZ, CHE, ANJ, PRX, ZE, EPO MAT, DEG, EKO, FYZ, ANJ MAT, NEJ, ČJL, STK, KOC, SME, POS VTE, KOC, STK Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem - opravné zkoušky 4 2 Ročník Počet ţáků Předměty Prospěl Neprospěl ČJL, MAT, FYZ, ODK, TVY, ZPV, TEC, ANJ ČJL, MAT, FYZ, EKO, OV, TEK, OOP MAT, VSO, OV, ODK,TEC, MY, EM 3 2 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli s konající zkoušky vyznamenáním celkem Prospěli Maturitní zkouška: Neprospěli M/001Stavebnictví L/002 Mechanik IEZB Celkem Závěrečná zkouška (s výučním listem): H/001 Truhlář H/001 Instalatér H/001 Zedník H/001 Malíř a lakýrník H/003 Elektrikář - silnoproud Strana 18 (celkem 37)

19 36-55-H/001 Klempíř Celkem Hodnocení chování ţáků/studentů Chování ţáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet ţáků - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Střední odborná škola Střední odborné učiliště Druh/typ školy důtka třídního učitele Počet ţáků důtka ředitele školy podmíněné vyloučení vyloučení Střední odborná škola Střední odborné učiliště Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Počet Nepodali Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku Druh/typ školy absolventů přihlášku na VŠ na VOŠ na jiný typ školy celkem na ţádnou školu VŠ/technický směr II. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s výučním listem Počet absolventů celkem Podali přihlášku do nástavbového studia Podali přihlášku na jiný typ střední školy Pozn. : Příp. uveďte úspěšnost absolventů (viz tab. I bod 9). 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben M/001 Stavebnictví L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov L/502 Stavební provoz H/001 Instalatér H/001 Klempíř stavební výroba H/001 Truhlář H/003 Elektrikář silnoproud H/001 Malíř H/001 Zedník H/001 Tesař L/524 Podnikání 24 2 Celkem Strana 19 (celkem 37)

20 Pozn.: Zdroj informací internetové stránky MPSV: Pololetní statistiky absolventů (1. pololetí tj. 30. duben) tabulka: Absolventi podle škol a oborů, kde je moţné vyhledat počty nezaměstnaných absolventů jednotlivých škol ve všech krajích a okresech České republiky, ve kterých jsou absolventi podle místa trvalého pobytu na úřadech práce evidováni. Nezaměstnaní absolventi za poslední školní rok jsou uvedeni v posledním sloupku (Ukončení školy v období od předminulého výpočtu - 12 měsíců, tj. období od do ). Sledování nezaměstnanosti absolventů je důleţité pro nastavení oborové struktury školy i pro její autoevaluaci. 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Ţáci/studenti v denní formě vzdělávání učící se cizí jazyk (k ) Počet ţáků Počty ţáků/studentů ve skupině Jazyk Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr ANJ ,1 NEJ ,5 II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících odborná částečná ţádná Rodilí mluvčí ANJ NEJ Jazyky jsou na naší škole vyučovány aprobovanými učiteli s dlouholetou pedagogickou praxí, nebo naopak učiteli nedlouho po skončení fakulty. Domníváme se, ţe jejich vzájemná interakce přispívá ke zkvalitňování výuky jazyků na škole. Z hlediska podmínek pro výuku je na tom škola poměrně dobře, má dvě jazykové učebny, z toho jednu multimediální. Ve škole je dostatek audiovizuálních pomůcek i dalších materiálů pro výuku, ţáci mají kvalitní moderní učebnice, pouţívají různé časopisy, např. Bridge, Hurra. Výuka cizích jazyků probíhá v malých skupinách, čímţ je umoţněn individuální přístup vyučujících k ţákům. Problémy s výukou jazyků jsou proto viditelnější spíše na straně ţáků, u nichţ obecně převaţuje nízká úroveň domácí přípravy, špatné pracovní návyky. Vyučujícím se ne vţdy daří motivovat je k tomu, aby si uvědomili důleţitost znalosti cizího jazyka pro budoucí ţivot a povolání. Pravidelné výměny ţáků mezi Střední odbornou školu a Středním odborným učilištěm stavebním Kolín a Georg-Mendheim Oberstufenzentrum Oranienburg přispívají k motivaci ţáků učení se cizích jazyků. Těchto česko-německých výměn se účastní nejenom ţáci, kteří se učí německý jazyk, ale i ţáci učící se jazyk anglický. O kvalitní výuce cizích jazyků na škole svědčí i výborné výsledky, kterých dosáhli ţáci při maturitních zkouškách ve školním roce Z anglického jazyka v základní úrovni obtíţnosti skládalo maturitní zkoušku 13 ţáků, všichni ţáci uspěli, pět ţáků s prospěchem výborný. Vedení školy si uvědomuje nutnost neustále zvyšovat jazykovou úroveň svých absolventů, proto do své ţádosti v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zařadila i klíčovou aktivitu Tvorba cizojazyčných odborných slovníčků a pracovních listů pro obor Stavebnictví a klíčovou aktivitu Pouţívání základů angličtiny při výuce ţáků učebních oborů. Ţádost byla schválena a projekt bude realizován ve školním roce Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Ve škole je instalováno celkem 114 počítačů, z toho pro přímou výuku studentů je určeno 78 kusů. Téměř 32 počítačů vyuţívají učitelé ve svých kabinetech. Všechny mají rychlý přístup na internet a jsou zapojeny ve vnitřní síti školy. Více neţ 60 ks počítačů je vyuţíváno při výuce kreslicích programů (Archicad a Allplan Nemetschek), coţ klade vysoké nároky na jejich hardwarové vybavení. Všechny počítače ve škole jsou připojeny do školní sítě, jsou také propojeny s centrální tiskárnou. Ţáci mají přístup pomocí čipů, které jsou opatřeny příslušným kódem kaţdého studenta. Mají také moţnost vyuţít připojení ke školní WI-FI síti. Strana 20 (celkem 37)

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ

SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ, KROMĚŘÍŽ SOUBOR UČEBNÍCH PLÁNŮ Platný od 1. 9. 2005 Kroměříž 2005.01.12. Vypracoval: Antonín Hubáček Schválil: Ing. Miroslav Školoudík ZTV ředitel COPT Uč. plán 05 Obsah:

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Dubno za školní rok 2009 / 2010 ( v souladu z 10 odst. 3 a 11 zákona č.561/2004 Sb., vyhlášky MŠMT ČR č.15/2005 Sb. a v souladu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ. Strana 1 (celkem 21) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ MĚSTEC KRÁLOVÉ T. G. MASARYKA 4 289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ Strana 1 (celkem 21) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Střední

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu s 60 z. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhl. č. 245/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program 23-51-E/01 Strojírenské práce Zaměření: Strojírenské práce Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 23-51-E/01 Strojírenské práce Motivační název Strojírenské

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Kominík 36-56-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program 2015 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO IČ 00055107 adresa školy Svatopluka Čecha

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Školská rada Adresa: Littrowa

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STROJNÍ MECHANIK. Obor vzdělání (kód a název): 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): STROJNÍ MECHANIK. Obor vzdělání (kód a název): 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STROJNÍ MECHANIK Obor vzdělání (kód a název): 23-51-H/01 STROJNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více