VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, KOLÍN II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, 280 02 KOLÍN II"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 SOŠ STAVEBNÍ A SOU STAVEBNÍ KOLÍN, PRAŢSKÁ 112, KOLÍN II Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována za období předcházejícího školního roku, základní údaje o hospodaření školy se uvádějí za kalendářní rok. Výroční zpráva bude do 15. října projednána ve školské radě a po schválení školskou radou do 14 dnů zaslána ředitelem školy zřizovateli a zveřejněna na přístupném místě ve škole. Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, která ukládá příspěvkovým organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti Odboru školství a sportu nejpozději do 31. října. 1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, adresa: SOŠ stavební a SOU stavební Kolín, Praţská 112, Kolín II právní forma, zřizovatel: příspěvková organizace - Středočeský kraj IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: tel , Mgr. Jindřich Synek - ředitel školy Mgr. Jiří Vokřál - zástupce ředitele Mgr. Klára Brezmenová - zástupce ředitele - po dobu nepřítomnosti zastupovala Ing. Šárka Lindnerová Luděk Kasal - zástupce ředitele pro praktické vyučování - po dobu nepřítomnosti zastupoval Ing. Bohumil Filoun Eva Coubalová - zástupce ředitele pro ekonomiku Seznam členů školské rady - koho zastupují Karel Freund, Martin Štaňko Mgr. Jiří Roth, Mgr. Jiří Vokřál PhDr. Marek Semerád, Ing. Martin Škorpík - zástupci rodičů - za pedagogické pracovníky - zástupce zřizovatele Datum posledního zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: MŠMT ČR KÚ Středočeského kraje 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika školy Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Praţská 112 je příspěvková organizace řídící se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních celků. Strana 1 (celkem 37)

2 2.2 Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. 2.3 Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Prostorové a materiální zabezpečení teoretické výuky Pro teoretické vyučování bylo ve škole připraveno celkem 29 učeben. Z tohoto počtu 1 učebna jako ateliér odborného kreslení a architektury, 5 učeben jako počítačové, 2 učebny jako jazykové. Několik učeben je tzv. multimediálních - jsou vybaveny počítačem, dataprojektorem, ozvučením. Většina učeben školy je osazena TV + video a DVD přehrávačem Prostorové a materiální zabezpečení odborného výcviku. Pro OV bylo vyuţíváno: 9 dílen pro obory truhlář a tesař 7 dílen pro obory instalatér, klempíř pro stavební výrobu, elektrikář pro silnoproud, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 3 dílny pro obory malíř, zedník 3 učebny vybavené PC a dataprojektorem pro potřebu všech oborů. Škola vlastní a vyuţívá sportovní halu pro potřeby výuky tělesné výchovy, kterou postupně svépomocně opravuje. Škola dostala i investice od zřizovatele na zateplení střešního pláště, na výměnu podlahy sportovní haly a výměnu kotle v této budově. Škola provozuje vlastní školní kuchyni a výdejnu stravy, prozatím bez potřeby větších investic na udrţení stavu, který vyhovuje stávajícím potřebám. V průběhu školního roku se podařily další úpravy výdejních prostor školní jídelny a školní kuchyně Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Škola ve školním roce 2010/2011 vyučovala podle 10 školních vzdělávacích programů, a to M/01 Technické lyceum, M/01 Stavebnictví pozemní stavitelství, M/01 Stavebnictví obnova budov, H/02 Elektrikář(ka) silnoproud, H/01 Tesař, H/01 Truhlář(ka) a H/01 Zedník, H/01 Instalatér, H/01 Malíř a H/01 Klempíř. Dále škola připravila ŠVP pro obory L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, L/51 Podnikání pro denní i večerní formu vzdělávání. Podle uvedených ŠVP začne škola ve zmíněných oborech vyučovat od Práce na jednotlivých ŠVP probíhaly pod vedením školního koordinátora tvorby ŠVP vyškoleného Národním ústavem odborného vzdělávání. Samotné tvorbě předcházela přípravná fáze, ve které proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků, byla provedena analýza školy. Informace o dosavadním vzdělávání vyplývající z této analýzy byly porovnány s poţadavky na vzdělávání stanovené v RVP a také s poţadavky sociálních partnerů s důrazem na regionální trh práce. Na základě toho vznikla základní koncepce pro vytvoření ŠVP. Vzhledem k dosavadnímu dobrému uplatňování absolventů školy na trhu práce nenastalo mnoho zásadních změn v pojetí vzdělávání. Nově bude kladen větší důraz na rozvoj klíčových kompetencí ve všech všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech, rovněţ aplikace průřezových témat bude prostupovat celým vzdělávacím procesem. Na doporučení sociálních partnerů, se kterými škola spolupracuje dlouhodobě, dochází k dílčím změnám v odborných kompetencích průběţně, proto nebudou v nových vzdělávacích programech měněny. Větší pozornost je v ŠVP věnována počítačové gramotnosti ţáků učebních oborů, proto škola musela zlepšit svoji vybavenost ICT technikou. Strana 2 (celkem 37)

3 Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Hlavním cílem školy je připravit ţáky na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa. Tento cíl vychází ze zprávy mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století. Ţáci se mají učit poznávat (rozvoj základních myšlenkových operací, osvojení obecných principů a strategií řešení problémů, prohloubení vědomostí o světě, porozumění postupům a metodám z různých oborů lidské činnosti a rozvoj jejich aplikace, rozvoj dovednosti učit se), učit pracovat a jednat (formování aktivního a tvořivého postoje k problémům a jejich řešení, rozvoj adaptability na nové podmínky, rozvoj aktivního přístupu k pracovnímu ţivotu, k týmové i samostatné práci, ke správnému odhadování vlastních moţností, k chápání práce jako příleţitosti seberealizace), učit se být (rozvoj tělesných i duševních schopností a dovedností, prohlubování dovedností sebereflexe, sebepoznání a sebehodnocení, utváření adekvátního sebevědomí, přijímání odpovědnosti za vlastní myšlení, rozhodování a jednání, kultivace emočního proţívání, rozvoj kreativity, volních vlastností, nadání), učit se ţít společně (respektovat lidský ţivot jako vysokou hodnotu, vytvářet úctu k ţivé i neţivé přírodě, k ochraně ţivotního prostředí, k chápání globálních problémů, prohlubování vlastní identity, respektování identity ostatních lidí, oproštění od předsudků, xenofobie, intolerance, rasismu, agresivního nacionalismu, etnické, náboţenské a jiné nesnášenlivosti, rozvoj komunikativních dovedností). 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný Počet Druh/typ školy povolený počet ţáků/ IZO počet ţáků/ stud. ţáků/ stud. 1 v DFV 2 stud Střední odborná škola stavební 1 všechny formy vzdělávání; 2 DFV - denní forma vzdělávání Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV ,9 10,535 II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet ţáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný počet povolený počet Z Přepočtený ţáků/stud. Školské zařízení IZO ţáků/stud. toho počet (ubyt. (ubyt./ cizích pracovníků /stráv./klientů) stráv./klientů) Školní jídelna , Školní jídelna - výdejna ,75 4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich I. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Strana 3 (celkem 37) Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou , M/001 Stavebnictví, M/01 Stavebnictví , M/01 Technické lyceum 0* 0* 0* L/524 Podnikání , L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických ,0

4 zařízení budov Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem , H/001 Truhlář, H/01 Truhlář 65 2,5** H/001 Instalatér, H/01 Instalatér , H/003 Elektrikář silnoproud, H/02 Elektrikář silnoproud 63 2 ** 31, H/001 Malíř 19 1** 19, H/001 Klempíř stavební výroba 8 0,5** 16, H/001 Zedník, H/01 Zedník 67 2** 33, H/001 Tesař, H/01 Tesař 24 1** 24,0 Celkem ,84 * = pro malý počet zájemců o studium nebyl obor otevřen** = třída s výukou při spojení dvou učebních oborů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem mimo obor instalatér byly ve třídách děleny na skupiny při výuce odborných předmětů v teoretickém vyučování M/001 Stavebnictví (studium denní) Schválilo MŠMT ČR dne , č.j /96-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem zaměření: Pozemní stavitelství Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku předmětů Pozn. Zkr Celkem A. Povinné vyučovací předměty všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura 1) CJL Cizí jazyk 2) CIJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika 1) MAT Fyzika 1) FYZ Chemie 1) CHE Tělesná výchova 2) TEV odborné Deskriptivní geometrie 2) DEG Odborné kreslení 2) ODK Výpočetní technika 2) VYT Ekonomika 3) EKO Stavební materiály 1) STM Stavební mechanika 1) SME Geodézie 3) GEO Pozemní stavitelství POS Architektura 1) ARC Inţenýrské stavby INS Stavební konstrukce 3) STK Konstrukční cvičení 2) KOC Praxe 2) PRA výběrové a vol. předměty VOP Strana 4 (celkem 37)

5 zaměření: Stavební obnova Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku předmětů Pozn Zkr Celkem A. Povinné vyučov. předměty všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura 1) CJL Cizí jazyk 2) CIJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika 1) MAT Fyzika 1) FYZ Chemie 1) CHE Tělesná výchova 2) TEV odborné Deskriptivní geometrie 2) DEG Odborné kreslení 2) ODK Výpočetní technika 2) VYT Ekonomika 3) EKO Stavební materiály 1) STM Stavební mechanika 1) SME Geodézie 3) GEO Pozemní stavitelství POS Architektura 1) ARC Obnova budov OBB Průzkumy staveb PRS Stavební konstrukce 3) STK Konstrukční cvičení 2) KOC Praxe 2) PRA výběrové a volitelné předměty VOP Učební plán podle ŠVP: M / 01 Stavebnictví pozemní stavitelství Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 3,5 3,0 3,0 3,5 13,0 Cizí jazyk CIJ 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Dějepis DEJ 1,5 1,5 Matematika MAT 4,0 3,0 3,0 4,0 14,0 Fyzika FYZ 2,0 1,5 1,0 4,5 Základy přírodních věd ZPV 2,0 2,0 Tělesná výchova TEV 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Deskriptivní geometrie DEG 1,5 1,5 3,0 Odborné kreslení ODK 1,0 1,0 Výpočetní technika VTE 1,0 3,0 4,0 Ekonomika EKO 1,0 3,5 4,5 Stavební materiály STM 3,0 3,0 Strana 5 (celkem 37)

6 Stavební mechanika SME 2,5 2,5 5,0 Geodezie GEO 1,5 1,0 2,5 Pozemní stavitelství POS 3,0 4,0 4,5 3,0 14,5 Architektura ARC 1,0 1,5 2,5 Inţenýrské stavby INS 1,0 1,0 Stavební konstrukce STK 3,5 4,0 7,5 Konstrukční cvičení KOC 1,5 2,0 3,5 Praxe PRX 3,0 3,0 2,0 8,0 Stavební provoz STP 1,0 1,0 Poţární bezpečnost staveb PBS 1,0 1,0 Projektování PRO 5,0 6,0 11,0 Σ za ročník 33,0 33,0 33,0 33,0 132,0 Učební plán podle ŠVP: M / 01 Stavebnictví obnova budov Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Σ ročníky Český jazyk ČJL 3,5 3,0 3,0 3,5 13,0 Cizí jazyk CIJ 3,0 3,0 3,0 4,0 13,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Dějepis DEJ 1,5 1,5 Matematika MAT 4,0 3,0 3,0 4,0 14,0 Fyzika FYZ 2,0 1,5 1,0 4,5 Základy přírodních věd ZPV 2,0 2,0 Tělesná výchova TEV 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Deskriptivní geometrie DEG 1,5 1,5 3,0 Odborné kreslení ODK 1,0 1,0 Výpočetní technika VTE 1,0 3,0 4,0 Ekonomika EKO 1,0 3,5 4,5 Stavební materiály STM 3,0 3,0 Stavební mechanika SME 2,5 2,5 5,0 Geodezie GEO 1,5 1,0 2,5 Pozemní stavitelství POS 3,0 4,0 3,0 2,0 12,0 Architektura ARC 1,0 1,5 2,5 Stavební konstrukce STK 2,0 2,0 4,0 Konstrukční cvičení KOC 1,5 2,0 3,5 Praxe PRX 3,0 3,0 2,0 8,0 Obnova budov OBB 3,0 3,0 6,0 Stavební provoz STP 1,0 1,0 Poţární bezpečnost staveb PBS 1,0 1,0 Průzkumy staveb PRS 2,0 2,0 Projektování PRO 5,0 5,0 10,0 Σ ročníky 33,0 33,0 33,0 33,0 132,0 Strana 6 (celkem 37)

7 L / 524 Podnikání Schválilo MŠMT dne 14. července 2004, č.j / , s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis 2-2 Matematika Základy přírodních věd 3-3 Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika podniku Účetnictví Písemná a elektronická komunikace Právo Management a marketing Psychologie 2-2 Chod podniku b) výběrové Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty Disponibilní hodiny pro odborné předměty Počet hodin celkem B. Nepovinné L / 002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Schválilo MŠMT dne , č.j / , s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku Předmětů Pozn Zkr Celkem A. Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura 1) CJL Cizí jazyk 2) CIJ Občanská nauka OBN Dějepis DEJ Matematika 1) MAT Fyzika 1) FYZ Chemie 1) CHE Základy ekologie ZEK Inform. a komun. technologie IKT Tělesná výchova 2) TEV Ekonomika 3) EKO Strana 7 (celkem 37)

8 Základy stavitelství ZST Strojnictví STR Vytápění a vzduchotechnika VVZ Instalace vody a kanalizace IVK Plynárenství PLY Technické kreslení TEK Měření a regulace MĚŘ - 1/1 1/1-2/2 Odborné cvičení ODC /2 2/2 Základy elektrotechniky ZEK 3/ /1 Elektrické stroje a přístroje ESP - 2/ /1 Elektronika EN - - 2/1-2/1 Rozvod a uţití el. energie ROZ Elektrotechnologie ELT Elektrická měření EMĚ - - 2/1-2/1 Automatizace AUT Odborný výcvik ODV výběrové a vol. předměty VOP Energické hospodářství ENH Vybrané stati z oboru VSO Aplikovaná výpočetní technika AVT Cvičení z matematiky CVM H / 001 Truhlář (studium denní) Schválilo MŠMT dne 28. června 2004, č.j / s účinností od 1.září 2004 počínaje prvním ročníkem. A. Povinné vyučovací předměty Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika Odborné kreslení * 1 1,5 1,5 4 Materiály Výrobní zařízení Technologie * Odborný výcvik * 15 16,5 16,5 48 b) výběrové a volitelné předměty Celkem hodin týdně Učební plán podle ŠVP: H / 01 Truhlář Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Strana 8 (celkem 37)

9 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 2,0 2,0 6,0 Práce s osob.m počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,0 2,0 2,0 5,0 Materiály MY 1,0 1,5 1,0 3,5 Výrobní zařízení VYZ 1,0 1,5 2,5 Technologie TEC 1,0 2,0 3,0 6,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,5 34,5 101, H / 001 Zedník (studium denní) Vydalo MŠMT ČR dne 11. srpna 1997, č.j /97-72 s účinností od počínaje prvním ročníkem. Počet týdenních vyučovacích Kategorie a názvy vyučovacích předmětů hodin v ročníku Celkem Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Tělesná výchova Celkem VVP Odborné předměty Ekonomika pro stavební obory Odborné kreslení 2 2 1,5 5,5 Stroje a zařízení Materiály Přestavby budov Vybrané stati Technologie 2 2,5 2 6,5 Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 Celkem OP Celkem VVP + OP Strana 9 (celkem 37)

10 Učební plán podle ŠVP: H / 01 Zedník Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,0 2,5 1,5 5,0 Materiály MY 1,0 2,0 1,0 4,0 Technologie TEC 2,0 2,0 2,0 6,0 Stroje a zařízení STZ 1,0 1,0 Přestavby budov PB 2,0 2,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,0 34,0 100, H / 001 Instalatér (studium denní) Schválilo MŠMT ČR dne 3. března 1997, č.j /97-72 s účinností od 1.září 1996 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyuč. hodin Počet hod. celkem v ročníku 1. Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty 9, ,5 Český jazyk Cizí jazyk 1, ,5 Občanská nauka Matematika Fyzika Obsluha osobních počítačů Tělesná výchova Odborné předměty 25, ,5 Ekonomika Technické kreslení 2 1,5 2 5,5 Materiály Stavební konstrukce Instalace vody a kanalizace 2 2 2,5 6,5 Vytápění Plynárenství Odborná cvičení Odborný výcvik 17,5 17,5 17,5 52,5 C e l k e m Strana 10 (celkem 37)

11 H / 01 Instalatér (studium denní) Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Technické výpočty TVY 2,0 2,0 Technické kreslení TEK 2,0 2,0 1,5 5,5 Materiály MY 2,0 1,0 3,0 Stavební konstrukce STK 1,0 1,0 Instalace vody a kanalizace IVK 2,0 2,0 2,5 6,5 Vytápění VYT 1,0 2,5 1,5 5,0 Plynárenství PL 1,0 2,0 3,0 Odborný výcvik OV 12 17,5 17,5 47 Σ za ročník H / 003 Elektrikář silnoproud (studium denní) Schválilo MH ČR dne 20. března 1996, č.j. 4266/96-74 s platností od 1.září 1996 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk a literatura Občanská nauka Matematika Tělesná výchova Výběrové Fyzika Chemie Cizí jazyk Práce s počítačem Základy ekologie Dějepis 1-2 B. Odborné předměty Povinné předměty Strojnictví Základy elektrotechniky 5/1 - - Strana 11 (celkem 37)

12 Elektrické stroje a přístroje - 2-4/1 - Elektronika - 2-4/1 - Elektrická měření - - 2/1 Technologie Ekonomika Odborný výcvik , ,5 Výběrové - - 4,5-7 Stroje a zařízení Rozvodná zařízení Měřící zařízení Automatizační zařízení Elektronická zařízení Celkem Učební plán podle ŠVP: H / 02: Elektrikář silnoproud Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osobním počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Technická dokumentace TED 1,0 1,0 2,0 Základy elektrotechniky ZE 4,0 4,0 Elektrické stroje a přístroje ESP 2,5 2,5 Elektronika EN 2,5 0,5 3,0 Elektrotechnická měření EM 3,0 3,0 Technologie TEC 2,5 1,5 4,0 Rozvodná zařízení ROZ 3,0 3,0 Odborný výcvik OV 12,0 17,5 17,5 47,0 Σ za ročník 32,5 34,0 34,0 100, H / 001 Tesař (studium denní) Schválilo MŠMT ČR dne , č.j / s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem. Počet týdenních vyučovacích hodin Kategorie a názvy vyučovacích předmětů V ročníku Celkem Strana 12 (celkem 37)

13 Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Práce s počítačem Tělesná výchova Celkem VVP Ekonomika pro stavební obory Odborné kreslení 2 1,5 2,5 6 Materiály Stavební konstrukce - 1,5-1,5 Technologie 3 2,5 3 8,5 Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 Celkem odborné předměty b) výběrové Celkem hodin týdně Učební plán podle ŠVP: H / 01 Tesař Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,5 2,0 2,0 5,5 Stavební konstrukce STK 1,5 1,5 Materiály MY 1,0 1,0 1,0 3,0 Technologie TEC 1,5 3,0 3,5 8,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,0 34,0 100,0 Strana 13 (celkem 37)

14 36 55 H / 001 Klempíř stavební výroba (studium denní) Schválilo MŠMT ČR dne 1. června 2001, č.j / s platností od 1.září 2001 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů A. Povinné a) základní Strana 14 (celkem 37) Počet týdenních vyučovacích hodin V ročníku Celkem Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Fyzika Základy ekologie Práce s počítačem Tělesná výchova Celkem VVP Ekonomika pro stavební obory Odborné kreslení 2,5 1,5 2,5 6,5 Materiály 1,5 1-2,5 Stroje a zařízení 1, ,5 Stavební konstrukce - 1,5-1,5 Technologie 2,5 2,5 3 8 Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47 Celkem odborné předměty b) výběrové Celkem hodin týdně H / 01 Klempíř stavební výroba Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,0 2,0 2,5 5,5

15 Materiály MY 1,0 1,0 2,0 Stroje a zařízení STZ 1,0 1,0 Stavební konstrukce STK 1,5 1,5 Technologie TEC 1,0 3,0 4,0 8,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,0 34,0 100, H / 001 Malíř (studium denní) Vydalo MHČR dne , č.j /96-74 s platností od 1.září 1996 počínaje prvním ročníkem. Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Ročníku Celkem Povinné předměty Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Matematika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova Celkem VVP Odborné předměty Ekonomika Odborné kreslení 2, ,5 Materiály 2, ,5 Stavební konstrukce - - 1,5 1,5 Technologie Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50 Celkem OP 23 25, ,5 Celkem VVP + OP 33 32, , H / 01 Malíř a lakýrník Učební plán uvádí týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů. Platnost od Zkr. 1. ročník 2. ročník 3. ročník Σ ročníky Český jazyk a literatura ČJL 2,0 1,5 1,5 5,0 Cizí jazyk CIJ 2,0 2,0 2,0 6,0 Občanská nauka OBN 1,0 1,0 1,0 3,0 Matematika MAT 2,0 1,5 1,5 5,0 Fyzika FYZ 2,0 1,0 3,0 Základy přírodních věd ZPV 1,0 1,0 Tělesná výchova TEV 2,0 1,0 1,0 4,0 Strana 15 (celkem 37)

16 Práce s osob. počítačem POP 1,0 1,0 1,0 3,0 Ekonomika EKO 2,0 2,0 Odborné kreslení ODK 1,5 2,5 1,0 5,0 Materiály MY 1,5 2,0 1,5 5,0 Stavební konstrukce STK 1,0 1,0 Technologie TEC 1,0 3,0 3,0 7,0 Odborný výcvik OV 15,0 17,5 17,5 50,0 Σ za ročník 32,0 34,0 34,0 100,0 II. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v OFV 1 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Forma vzdělávání 2 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. x x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem ostatní formy vzdělávání; 2 formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Cizí státní příslušníci EU, ostatní (počty) podle druhu školy: 3 SOŠ: 1 ţák Slovensko, 1 ţák Vietnam, SOU: 1 ţák Ukrajina Uveďte kolik ţáků a kolik studentů dojíţdí do školy z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání): 42/42 5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Ţáci a studenti se zdravotním postiţením podle druhu postiţení (k ) Druh postiţení Počet ţáků/studentů Mentální postiţení 0 0 Sluchové postiţení 0 0 Zrakové postiţení 0 0 Vady řeči 0 0 Tělesné postiţení 0 0 Souběţné postiţení více vadami 0 0 Vývojové poruchy učení a chování 0 0 Autismus 0 0 SŠ VOŠ Počet ţáků (studentů), kteří se vzdělávali podle individuálních vzdělávacích plánů, z toho počet ţáků (studentů) nadaných a ţáků (studentů) se zdravotním postiţením: 6/0 Strana 16 (celkem 37)

17 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ 6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 Stavebnictví M/001 Technické lyceum M/001 Průmyslová ekologie L/524 Podnikání L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 Truhlář ,5* H/01 Instalatér H/02 Elektrikář silnoproud ,5* H/01 Malíř ,5* H/01 Klempíř stavební výroba ,5* H/01 Zedník ,5* H/01 Tesař ,5* Obory vzdělání poskytující střední vzdělání Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem, * třída s výukou při spojení dvou učebních oborů II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem x Obory vzdělání poskytující střední vzdělání x Celkem x 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Uveďte kolik ţáků a kolik studentů bylo v rámci přijímacího řízení přijato k a k z jiných krajů (celkem/z toho denní forma vzdělávání): /12, /14 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Počet ţáků/studentů Strana 17 (celkem 37)

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, Vítězná 616, Český Brod č. organizace 10407 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM Vítězná 616 282 27 Český Brod Tel.+fax: 321 622 347 e-mail: gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz Strana 1

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov. Školní vzdělávací program. Zdravotnické lyceum Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Pro obor Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 Platný od 1.9.2011 Verze č.1 2 Č.j. SZŠ. Střední zdravotnická škola, Karviná,

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Waldorfská škola Příbram

Waldorfská škola Příbram Waldorfská škola Příbram - Z á k l a d n í š k o l a, G y m n á z i u m a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě P Ř Í B R A M, H O R N I C K Á 327 Hornická 327, 261 01 Příbram 2, tel.: +420 318 623306,

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 17 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín OBCHODNÍ AKADEMIE, Kolín IV, Kutnohorská 41, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Kolín platný od 1. 9. 2011 počínaje 1. ročníkem Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, Zřizovatel: Středočeský

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více