Propagace fakulty textilní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Propagace fakulty textilní"

Transkript

1 Propagace fakulty textilní 11. Velký projekt Veronika Berková Erika Bartůňková Jana Brožová Lucie Černohouzová Lucie Firytová Kateřina Nevrlá Lenka Mrázová Šárka Spatzierová Alice Šimonová Rok 2009/10

2 Obsah 1 Úvod Současný stav Myšlenková mapa Stanovený cíl Hodnotící kritéria Cílové skupiny Seznam aktivit Aplikace letáků do středních škol Typy středních škol WBS DIAGRAM Výstupy Personální zastoupení Studenti fakulty textilní Zaměstnanci TUL Časová náročnost GANTŮW DIAGRAM ČASOVÝ HARMONOGRAM Finanční náročnost Náklady na letáky Náklady na webové stránky Logický rámec Závěr Přílohy Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 na FT Produktový management Stránka 2

3 1 Úvod Vývoj textilu závisel především na politické situaci v zemi, ať uţ za doby Habsburků, Marie Terezie, nebo vlivem jednotlivých obchodníků, kteří do země dováţeli nové typy tkanin a materiálů, u nás doposud neznámých. (V 18. století vznikají první textilní manufaktury. Velký obrat v běhu výroby nastal s pouţitím šicího stroje roku 1854, který postupně procházel konstrukčním vývojem aţ do dnešní podoby. Roku 1852 vzniká v Prostějově největší konfekční podnik, jak v Habsburské říši, tak i v celé Evropě. V zemi se ve velké míře rozrůstá moţnost vzdělání v textilních technologiích. Roku 1902 vznikají první speciálně zaměřené školy pro návrháře.) První světová válka ( ) přináší úpadek českého textilního průmyslu. Roku 1900 přichází tvorba prvních patentů například R. Hrdinův nástavný automat. V 80. letech se otevírá trh a dochází k rozšíření obchodu se zahraničím. Ten má za následek úpadek českého oděvního průmyslu, který bývá nahrazen dovozem levného, ale méně kvalitního zboţí z východu. V dnešní době je největší vývoj českého textilu v oblasti speciálních textilií. Vyuţitých ať u sportovních oděvů, tak v průmyslu stavebnictví, strojírenství, zemědělství, nebo potravinářství. Největší význam dnes i v budoucnosti mají netkané textilie objevující se jak v běţném průmyslu, tak i v medicíně (např.: náhrada tepny, nebo bránice) a dále vývoj nových textilních materiálů, vláken a technologií, jako jsou membrány GORETEX či SYMPATEX, Všechny tyto produkty mají jeden společný prvek umí něco nového, rozšiřují svou funkčnost a tím zlepšují kvalitu našeho ţivota. - Důkazem, ţe česká textilní výroba má budoucnost, jsou nejen zmíněné technologie, ale také technologie výroby nanovlákenných textilií NANOSPIDER firmy Elmarco. Produktový management Stránka 3

4 2 Současný stav Průzkumem bylo zjištěno, ţe prozatímní propagace FT je prováděna různými způsoby např. propagační letáky, broţury, jsou v plánu i přednášky na Středních školách prováděné vysokoškolskými kantory. Dalším krokem propagace FT byl vlastní stánek fakulty textilní na veletrhu Styl a Kabo v Brně. Ke všem těmto druhům propagace nemá fakulta zjištěné výsledky odezvy. Pro představu zájmu o textilní fakultu jsme vytvořily tabulky (viz příloha 12.1), kde je uvedena kalkulace studentů přihlášených, přijatých a zapsaných za období 5 let a tedy od školního roku 2005/06 aţ 2009/2010. Tabulka č. 2.1 Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 na FT Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných Rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty 2005/ / / / / Z rozdílu mezi přijatými a zapsanými studenty je patrné, ţe v roce 2009/10 bylo přijato nejvíce studentů, tento nárůst se můţe přisuzovat vzniku 2 nových oborů spadajících pod studijní program Průmyslový management (byly sice otevřeny o rok dříve, ale bez včasných a patřičných informací). Následně byly vytvořeny tabulky znázorňující zájem studentů o studijní programy fakulty textilní, které byly daný rok otevřeny, pro příklad uvádíme tabulku z roku 2009/2010, ostatní školní roky jsou uvedeny viz příloha č.12.1 Produktový management Stránka 4

5 Tabulka č. 2.2 Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2005/2006 na programy fakulty textilní B3107, Textil, typ = Bakalářský, B3107, Textil, typ = Bakalářský, M3106, Textilní inţenýrství, typ = Magisterský, M3106, Textilní inţenýrství, typ = Magisterský, Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných Rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty Prostřednictvím dotazníků (marketingový výzkum zájmu studentů středních škol o studiu na FT v roce 2008) byly zjištěny následující informace od jiţ přijatých studentů. Byly kladeny otázky: Z jaké střední školy se student hlásil. V kterém městě se škola nachází. Jak zjistili informace o FT na TUL (časté odpovědi od kamaráda, výchovný poradce, učitelské noviny, internetové stránky TUL/FT a prostřednictvím exkurze). Po zpracování dotazníků bylo zjištěno, ţe nejvíce studentů získalo informace o FT od výchovných poradců ze svých středních škol, další výsledky pro porovnání jsou uvedeny viz příloha č Na základě těchto informací, budou vybráni střední školy-jejich školní poradci, kterým by bylo vhodné zaslat námi vytvořené nové propagační letáky FT. Při rozhodování, na jakou střední školu je vhodné zaslat propagační materiály, nejen počty studentů, ale i jejich motivace k studiu na FT. Velice často nám studenti sami podali informaci, ţe na FT nastoupili z důvodu přijetí bez přijímacích zkoušek. Produktový management Stránka 5

6 2.1 Myšlenková mapa Produktový management Stránka 6

7 3 Stanovený cíl Cílem tohoto projektu je pozvednout textilní fakultu, TUL pomocí vytvoření webových stránek a letáku. Zaloţení www stránek nynějšími studenty textilní fakulty zaměřené na propagaci textilních oborů na textilní fakultě s důleţitými informacemi pro nové studenty, dobré rady od nynějších studentů, Vytvoření letáků propagující webové stránky o textilní fakultě. Zveřejnění letáků na středních školách v České republice pro publikaci a zviditelnění textilní fakulty. 4 Hodnotící kritéria Získání financí na realizaci projektu. Dostatečný čas na vypracování projektu. Originalita projektu. Zvýšení počtu studentů po vypracování projektu 5 Cílové skupiny Studenti středních škol Studenti odborných škol Studenti vysokých škol 6 Seznam aktivit A) Zhodnocení současné situace (říjen listopad 2009) - Jakým způsobem je propagována TUL B) Hledání nových moţností jak povznést školu a textil ( listopadu 2009) - Jak zvýšit počet studentů na univerzitě - Jak upoutat pozornost studentů - Ukázat moţnosti uplatnění a povznést textil na vyšší úroveň C) Webová stránka (15. listopadu ) - Sběr informací informace o TUL, katedry - Příprava fotogalerie tvorba fotek Produktový management Stránka 7

8 - Tvorba loga - Fotky vytvoření fotek, úprava, výběr. fotogalerie - Zpracování textu co všechno bude stránka obsahovat - Vypracování textu úvod, informace o škole, strava, ubytování, volný čas, okolí, - Náklady na vytvoření webové stránky D) Leták na propagaci webové stránky (březen duben 2010) - Návrh letáku formát, text, design - Počet letáků - Náklady na tisk - Umístění letáku E) Ţádost TUL o finanční prostředky (květen 2010) - Představení návrhu celé propagace - Informace o veškerých nákladech F) Realizace (červen srpen 2010):- Webové stránky: - Dosazení fotek a textu do předem připraveného vzoru - Letáku: - Tvorba dle zadaného návrhu - Tisk G) Propagace (září 2010) - Umístění webové stránky na internet - Distribuce letáků H) Vyhodnocení (říjen 2011) - Srovnání počtu přihlášených / přijatých / nastoupených studentů na FT na školní rok 2010 / Závěr Produktový management Stránka 8

9 6.1 Aplikace letáků do středních škol Na základě informací z vyhodnocených dotazníků vybíráme tyto typy středních škol, uvedeny níţe, do kterých budou zaslány propagační materiály. Do kaţdé školy je určen jeden velký propagační plakát a cca 50 ks malých letáků Typy středních škol Střední průmyslové školy textilní Střední škola oděvní Střední škola umělecko-řemeslná a oděvní Střední odborná škola tvorby a designu nábytku SOŠ tvorby a designu nábytku SOŠ oděvní a SOU SOŠ umělecko-průmyslová Gymnázia Obchodní akademie Produktový management Stránka 9

10 6.2 WBS DIAGRAM Propagace FT Zhodnocení současné situace Jakým způsobem je propagován a TUL Hledání nových moţností jak povznést školu a textil Jak zvýšit počet studentů na univerzitě Jak upoutat pozornost studentů Webová stránka Sběr informací informace o TUL, katedry Příprava fotogalerie tvorba fotek Tvorba loga Zpracování textu co všechno bude stránka obsahovat Leták na propagaci webové stránky Ţádost TUL o finanční prostředky Webová stránky Ukázat moţnosti uplatnění a povznést textil na vyšší Vypracování textu úroveň úvod, informace o Produktový management škole, strava, Stránka 10 ubytování, volný čas, okolí, Návrh letáku formát, text, design Počet letáků Náklady na tisk Umístění letáku Představení návrhu celé propagace Informace o veškerých nákladech Náklady na vytvoření webu Realizace Propagace Vyhodnocení Dosazení fotek a textu do předem připravené ho vzoru Leták Tvorba dle zadaného návrhu Tisk Umístění webové stránky na internet Distribuce letáků Srovnání počtu studentů před a po propagaci Distribuce letáků

11 7 Výstupy Vytvořená internetová stránka Zhotovený leták 8 Personální zastoupení 8.1 Studenti fakulty textilní Veronika Berková Erika Bartůňková Jana Broţová Lucie Černohouzová Lucie Firytová Kateřina Nevrlá Lenka Mrázová Šárka Spatzierová Alice Šimonová Michal Pavlík vypracoval www stránky student TUL Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiích Studenti fakulty textilní studenti, jejichţ materiály jsou vloţeny na webové stránky fakulty textilní 8.2 Zaměstnanci TUL Ing. Ludmila Fridrichová Ph.D. Ing. Jakub Hrůza, Ph.D. Studijní oddělení - Věra Studená, Martina Nejezchlebová Produktový management Stránka 11

12 9 Časová náročnost 9.1 GANTŮW DIAGRAM A B C D E F G H Říjen 2009 Listopad 2009 Prosinec 2009 Leden 2010 Únor 2010 Říjen 2009 Říjen 2011 Březen Duben Květen Červen 2010 Červenec 2010 Srpen 2010 Září 2010 Říjen 2010 Září 2011 Říjen ČASOVÝ HARMONOGRAM Činnost Začátek činnosti Konec činnosti Délka trvání A dní B dní C dní D dní E dní F dní G dní H dní Celková doba trvání: 434 dní dní, při kterých nedochází k ţádné činnosti ( ) Produktový management Stránka 12

13 10 Finanční náročnost 10.1 Náklady na letáky LIVOX s.r.o. - XEROX Document Centre, Liberec Plno-barevný tisk A3... cena za ks 20,- Kč vč. DPH ( standardní cena 30,- Kč vč, DPH) Plno-barevný tisk A5... cena za ks 5,- Kč vč. DPH (Standardní cena letáku A5... 8,- Kč vč. DPH) Tisky s nepotisknutelným okrajem cca 6mm z kaţdé strany. Při mnoţství: A ks A ks Finanční náklady budou potřebné pro vytisknutí letáků. Firma, která se zabývá tiskem, má tuto nabídku: Plno-barevný tisk: Formát Cena za kus [Kč] A3 30 A5 8 Při objednání 500 kusů letáků o velikosti A5 je moţnost mnoţstevní slevy, tzn. 5 Kč/ks. Tato nabídka je pro nás výhodná, protoţe do jedné školy je potřeba zaslat 50 letáků a přály bychom si oslovit více jak 10 škol. Vynaloţené náklady na výtisk letáků pro jednu školu: Formát Počet kusů Cena [Kč] A A Cena celkem [Kč] 280 Produktový management Stránka 13

14 10.2 Náklady na webové stránky Webové stránky vypracoval Michal Pavlík student TUL Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studiích nulové náklady Na další aktualizaci se podílejí studentky fakulty textilní v rámci výuky Produktový management Stránka 14

15 11 Logický rámec Cíl: Cílem tohoto projektu je pozvednout textilní fakultu na TUL pomocí vytvoření webových stránek a letáku. Účel: Účelem je zaujmout studenti středních škol Studenti odborných škol Studenti vysokých škol Výstupy: Vytvořená internetová stránka. Zhotovený leták. Aktivity: Zhodnocení současné situace (říjen listopad 2009) Hledání nových moţností jak povznést školu a textil ( listopadu 2009) Webová stránka (15. listopadu ) Leták na propagaci webové stránky (březen duben 2010) Ţádost TUL o finanční prostředky (květen 2010) Realizace (červen srpen 2010) Propagace (září 2010) Vyhodnocení (říjen 2011) Produktový management Stránka 15

16 12 Závěr Hlavními cíli tohoto projektu bylo zlepšení orientace, na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci, pro budoucí studenty a také pro propagaci fakulty. Pro zviditelnění fakulty jsme zvolily doplnění našimi fotografiemi do jiţ vytvořených webových stránek. Tyto stránky budou propagovány pomocí letáků. Na vytvoření projektu jsme měly určeny 2 měsíce, které nebyly překročeny. Samotná realizace projektu bude trvat přibliţně 1 rok. Financování, po konzultaci s vedením Fakulty textilní, by bylo hrazeno Technickou univerzitou v Liberci. Bude-li tento projekt schválen a úspěšně realizován, počítáme se zvýšením zájmu o studiu na fakultě textilní. Produktový management Stránka 16

17 13 Přílohy 13.1 Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 na FT Tabulka č Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2005/2006 na programy fakulty textilní: B3107, Textil, typ = Bakalářský, B3107, Textil, typ = Bakalářský, M3106, Textilní inţenýrství, typ = Magisterský, M3106, Textilní inţenýrství, typ = Magisterský, Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných Rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty Produktový management Stránka 17

18 Tabulka č Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2006/2007 na programy fakulty textilní: B3107, Textil, typ = Bakalářský, B3107, Textil, typ = Bakalářský, M3106, Textilní inţenýrství, typ = Magisterský, M3106, Textilní inţenýrství, typ = Magisterský, Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných Rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty Tabulka č Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2007/2008 na programy fakulty textilní: B3107, Textil, typ = Bakalářský, B3107, Textil, typ = Bakalářský, Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných Rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty Produktový management Stránka 18

19 Tabulka č Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2008/2009 na programy fakulty textilní: B3107, Textil, typ = Bakalářský, B3107, Textil, typ = Bakalářský, N3108, Průmyslový management, Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných Rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty Tabulka č Počet přihlášených, přijatých a zapsaných na školní rok 2009/2010 na programy fakulty textilní (v kalkulacích za tento rok mohou nastat změny): B3107, Textil, typ = Bakalářský, B3107, Textil, typ = Bakalářský, N3108, Průmyslový management, N3108, Průmyslový management, Počet přihlášených Počet přijatých Počet zapsaných Rozdíl mezi přijatými a zapsanými studenty Produktový management Stránka 19

20 počet studentů výchovný poradce kamarád internet učitelské noviny exkurze Tabulka č Průzkum studentů škola město Podještědské gymnázium Liberec 1 1 Gymnázium Trutnov 1 1 Gymnázium Světlá nad Sázavou 1 1 Gymnázium Hranice 1 1 Vranov n. Gymnázium Dr. C. Daxnera Top.(Slovensko) Gymnázium Teplice 1 1 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1 1 Euroregionální Gymnzium Liberec 1 1 Gymnázium a SOŠ Úpice 1 1 Gymnázium Dvůr Králové nad Labem 2 2 Gymnázium Jana Pivečky Slavičín 2 2 Gymnázium Písek 2 2 Gymnázium Dr. Randy Jablonec nad Nisou 1 1 Gymnázium a Střední pedagogická škola Čáslav 1 1 Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Gymnázium Nová Paka 2 2 Gymnázium Kadaň 1 1 Gymnázium Dobružka 1 1 Gymnázium Luďka Pika Plzeň 1 1 OA Rumburk 3 3 Obchodní akademie Liberec Obchodní akademie Mladá Boleslav Produktový management Stránka 20

21 SOŠ obchodní Vrchlabí 1 1 SOŠ obchodní Jablonec nad Nisou SOŠ Obchodní Ostrava 1 1 Soukromá OA a OŠ Liberec OA a HS Havlíčkův Brod OA Česká Lípa 1 SOŠ obchodní Vrchlabí 1 1 OA a ekonomické lyceum Liberec Soukromá OA a OŠ Liberec OA a VOŠE a jazyková škola Mladá Boleslav SŠ oděvní a obchodně podnikatelská Frýdek-Místek Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava SPŠ textilní Velké Poříčí 1 1 Třebochovice pod Střední škola oděvní Orebem 1 1 SUPŠ Jihlava 2 2 SŠumělecko-řemeslná a oděvní Liberec 2 2 SPŠ textilní Liberec SPŠ oděvní Prostějov SOŠ tvorby a designu nábytku Liberec 2 2 SUPŠ text. a V0Š oděv. designu a managmentu Brno 1 1 SOŠ oděvní a SOU Strážnice SPŠ texilní Jilemnice SOŠ oděvní Červený Kostelec SŠ oděv. Služeb a podníkání, příspěv. Organiz. Ostrava 1 1 SOŠ a SOU textilní Pardubice 3 1 SOŠ umělecko průmyslová Ústí nad Orlicí 1 SOŠ mediální grafika a polygrafie Rumburk 1 1 SPŠ Oděvní Praha Produktový management Stránka 21

22 SUPŠ Sv. Anežky České Český Krumlov 1 1 Euro škola Česká Lípa VOŠ a SOŠ Nový Bydžov Právní akademi a VOŠ právní Liberec SPŠ strojní Jablonec nad Nisou 2 2 SOŠ Stojní Liberec SPŠ Strojní a Dopravní Děčín 1 1 SPŠ Strojní Mladá Boleslav 1 1 SPŠ Stavební Liberec SOŠ gastronomie a služeb Liberec SPŠ a SOU Třeboň 1 1 Sdrůžená SŠ hotelových služeb a obchodu Michalovce- Slovensko SOŠ a SOU Městec Králové 1 1 Integrovaná SŠ Nová Paka 1 1 SOŠ a SOU Lysá nad Labem 2 1 SŠ Služeb a Gastronomie Hradec Králové 1 1 Soukromá Hotelová škola Hergessell Liberec 1 1 VOŠMAO Jablonec nad Nisou 1 1 SOŠ Luhačovice 1 SPŠ Nové Město nad Metují 1 1 Integrovaná SŠ Klatovy 1 1 North - Caucases Humanites of technical Ins. Rusko 1 Moskow akademy economic prava Rusko 1 Soukromá Š. Podnikatelská - Altman Jičín 1 1 SOŠ a SOU Rolanovská Trutnov 1 1 Celkem Produktový management Stránka 22

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E Úřad práce Bruntál Květná 64 792 01 Bruntál Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání I N F O R M A C E o učebních a studijních oborech na středních školách v okrese Bruntál pro školní

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Uplatnění projektového vyučování na střední škole Exercise project teaching on intermediate school

Uplatnění projektového vyučování na střední škole Exercise project teaching on intermediate school Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogická Studijní program: DPS Studijní obor (kombinace): Pedagogicko - psychologická způsobilost Uplatnění projektového

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007

KAM NA ŠKOLU. Vyšší odborné školy v České republice. Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 KAM NA ŠKOLU Vyšší odborné školy v České republice Nabídka oborů vzdělání pro školní rok 2006/2007 Praha 2006 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Národní ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2007 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility LdV//134001 Střední škola obchodu a služeb, Ústí Praxe v cestovním ruchu v SRN nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace Keplerova

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2009/2010 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Luhačovice 30. října 2010 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 4 3. MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013

Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Přehled oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2012/2013 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji

UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC. Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC FAKULTA PŘÍRODOVĚDECKÁ Katedra geografie Jan ŠMÍD Vývoj a současný stav školství a vzdělávací infrastruktury v Zlínském kraji Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáček,

Více

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách

6. Vyšší odborné vzdělávání 6.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách 6.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum

Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Mapování kulturních a kreativních odvětví v Brně Kvantitativní a kvalitativní výzkum Poděkování Autoři: Marie Adamcová, Kateřina Buzková, Zdeňka Kujová, Petr Návrat, Alena Štěpánová, Michaela Šebestová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více