ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice"

Transkript

1 ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč *

2 Obsah: Akce, které se uskutečnily a uskuteční na naší škole... 2 Ředitelské okénko Žákovský parlament Koutek Komunitní školy; Koutek výchovného poradenství Retro koutek Školní družina Školní akce; Šotek; Koloděj; Projektové dny Literární prvotiny; Zajímavosti ze školy Čínský horoskop Pro chytré hlavy Akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu 1.9. zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků Šotek Koloděj tradiční zážitkový program pro VI. a XI. třídu informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky první schůzka k volbě povolání pro žáky IX. třídy a jejich rodiče cvičná evakuace školy schůzka se zástupci SOŠ a SOU pro žáky IX. třídy a jejich rodiče projektový den IV.třídy Pravěk ve čtvrté třídě aneb turnaj v malé kopané - memoriál T. Šedého (Hrochův Týnec) podzimní Drakiáda s mateřskou školou návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy projektový den II.třídy Hrnečku, vař! soutěž zručnosti na SOÚ Chrudim - IX. třída Hrošiáda testování žáků VI.-třídy testy SCIO projekt Stonožka Některé akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu, prosinci a lednu návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. tříd ředitelské volno Testování SCIO IX.třída Celoškolní projektový den čtvrtletní pedagogická porada konzultační den Vánoční jarmark ve škole (ve spolupráci s Komunitní školou Rosice, o.s.) Mikuláš ve škole ředitelské volno začátek vánočních prázdnin Leden 2009 lyžařský výcvik dle zájmu žáků 2

3 Ředitelské okénko Organizace školního roku 2009/2010 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září Dny ředitelského volna připadají na , 21.a Kontaktní údaje na školu: Ředitelna: Hospodářka, sborovna, školní družina: Školní jídelna: ové adresy a další zprávy na Listování organizačním a školním řádem: Dodatek 2 školního řádu z PRÁVA POVINNOSTI ŽÁKŮ, bod Fotografovat či natáčet mobilním telefonem či jiným přístrojem lze pouze se souhlasem učitele. Při výuce je mobilní telefon vypnutý. Při porušení těchto pravidel může učitel žákovi mobilní telefon (přístroj) zabavit a vrátit následně až jeho rodičům. Zabavený přístroj se vydává v ředitelně školy. A.Režim činnosti ve škole 1. Vyučování začíná v 7.45 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 16 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. 3

4 V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.25 hodin dopoledne a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. 3.Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut. C. Docházka do školy 1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel. Příloha školního řádu, č. 2- Práva a povinnosti zákonných zástupců Práva a povinnosti zákonných zástupců 1) Znáte žákovský řád? Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci - oceňují úspěchy a podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem. 2) Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování, být seznámeni s nároky a s hodnocením a klasifikací žáků. Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. Na požádání učitele či ředitele školy se dostaví do školy. 3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni. 4

5 4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích: Nemoc - omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin od začátku absence (nejpozději však do 3 dnů) a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce. V průběhu nemoci informujte školu o nástupu žáka do školy. Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne - na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce uvolňuje třídní učitel. Absence: krátkodobé (1 den) - na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce uvolňuje třídní učitel dlouhodobé - písemná žádost na ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele, na kterou ředitelství školy odpovídá pouze v případě zamítnutí žádosti. V každém pololetí povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou nepřítomnost mimo termín výjezdních akcí školy. Nezapomeňte, že je důležité si po dobu nepřítomnosti průběžně doplňovat zameškané učivo. 5) Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti! V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách absencí je škola povinna informovat o docházce žáka Oddělení péče o dítě Městského úřadu Chrudim. V souladu s klasifikačním řádem může být žákovi při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech odložena klasifikace. 6) Třídní schůzky a konzultace Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo konzultační dny, při kterých mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy. Kromě konzultačních dnů mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím, a to zásadně v době mimo vyučování - je lepší si schůzku předem domluvit. Aktuální informace o dění ve škole získáte ve školním časopise, na nástěnce ve vstupní hale školy a na internetu. 7) Máme RADU ŠKOLY Při škole pracuje Rada školy tvořená zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy. Rada školy se řídí svým jednacím řádem. Rada školy má právo kontrolovat a schvalovat práci školy, školní družiny, školní jídelny, vedení školy předkládá tomuto orgánu ke schválení výroční zprávu, návrh rozpočtu a výsledky hospodaření. Rada školy kontroluje zápisy ze třídních schůzek a řeší podněty rodičů. 8) Rodiče, podporujte školu, kam chodí vaše děti! Jak? Např. aktivně se účastnit akcí školy, věnovat škole věcný nebo finanční dar, být nápomocný radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety ) a podobně. Více informací o škole získáte ve školním časopise a na internetu - Děkujeme Vám. 5

6 ŠVP v novém školním roce V letošním školním roce vstoupil náš školní vzdělávací program do třetího roku svého fungování. S příchodem nových prvňáčků možná někteří rodiče poprvé uslyšeli pojem Škola otevřená všem. Proč právě tento motivační název našeho ŠVP? Odpověď najdeme v jedné z kapitol tohoto dokumentu: Základní myšlenkou vzdělávacího programu je idea otevřenosti školy všem dětem, rodičům, spoluobčanům a široké veřejnosti. Uvědomujeme si, že pro zdárný průběh vzdělávání má významnou roli úzká spolupráce učitelů, vedení školy i zákonných zástupců dětí. Otevřenost a vzájemná pomoc v této oblasti je pro nás velmi důležitá. Umožňuje nám integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, tělesně postižených žáků i žáků se sociálním znevýhodněním, stejně tak i žáků mimořádně nadaných. V rámci školních aktivit nabízíme možnost navštívit vyučovací hodiny při dnech otevřených dveří, připravujeme různé akce, na kterých mají rodiče možnost zhlédnout práci svých dětí, otevřena je naše škola při konzultačních dnech nejen rodičům, ale i dětem samotným, aby se podílely na zodpovědnosti za své vzdělávání a výsledky své práce a mohly se k daným problémům vyjádřit. Naše škola je otevřená i pro všechny zájemce, kteří by se rádi blíže seznámili s naším školním vzdělávacím programem - je Vám k dispozici v kanceláři školy u p. Chmelíkové. Případné dotazy Vám zodpoví koordinátora ŠVP Marcela Kohoutová. Rosa I. sdružení rodičů a přátel školy Sdružení Rosa I. a příspěvky Každého rodiče asi napadne, proč po nás zase chtějí nějaké peníze jako členský příspěvek na sdružení Rosa I. (na vysvětlenou je to římská jedna ). Sdružení Rosa I. je pokračovatelem činnosti bývalého Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Sdružení má za úkol podporovat aktivity dětí ve škole a podle možností na ně přispívat i finančně. Všichni "funkcionáři" Rosa I. dělají svoji práci zcela zdarma a snaží se i získat finanční prostředky z jiných sdrojů než jsou příspěvky od rodičů. Jak všichni víme, je peněz stále méně a méně. Proto je důležité, aby i co nejvíce rodičů přispělo finanční částkou do společné kasy sdružení. Tím se také automaticky stávají členy sdružení a jejich dítě pak využije možnosti čerpat finanční příspěvky na vybrané akce školy (lyžařský výcvik, Koloděj, škola v přírodě, školní výlety, atd.). Výše příspěvku na akci je však limitována rozpočtem a i vybranými členskými příspěvky. Sdružení Rosa I. se zúčastňuje i společenských akcí v rámci obce a školy jako jsou Jarmarky, Masopust, Dětský den atd. I na těchto akcích získané prostředky jsou vraceny zpět do našich dětí, ať již jsou to drobné odměny nebo občerstvení. Takže rodiče, zamyslete se nad smyslem úhrady členského příspěvku a možnými výhodami, které může Vaše dítě získat. Pro letošní školní rok byl stanoven členský příspěvek ve výši 200,- Kč na jedno dítě. Příspěvek je možné uhradit u třídních učitelů do konce měsíce října Je možné i krátké posečkání s úhradou, ale je nutná vždy domluva s třídním učitelem, abychom o vás věděli. Za Rosa I. Lenka Hyksová 6

7 Žákovský parlament Volby do žákovského parlamentu Volby se konaly v tělocvičně dne Komisi tvořili předsedkyně Petra Stupavská, zapisovatelé Josef Novák a Tomáš Freiberg, členka Zuzana Chlebounová. Volby řídila IX.třída s pomocí paní učitelky Malinské. Žáci každé třídy vybrali a označili jednoho ze tří kandidátů a volební lístek hodili do urny. Volby byly tajné. Po skončení voleb jsme sčítali hlasy a narazili jsme na problém. Vznikla shoda ve dvou třídách. V první a třetí třídě se muselo hlasovat znovu, ale i s touto menší komplikací proběhly volby v pořádku a všichni jsme si to užili (i já). Volby byly na vysoké úrovni, protože všichni byli svátečně oblečeni a chovali se slušně. Hlavně žáci prvního stupně brali volby velmi vážně. Protože jsem v loňském žákovském parlamentu byl, tak vím, že jsou volby velice užitečné, protože prostřednictvím svého zástupce mohou třídy prosazovat své názory. I když jsme byli trochu nervózní, tak jsme organizaci voleb zvládli dobře a ještě jsme dostali za odměnu občerstvení. Tomáš Bažant, IX. třída Naši malou fotogalerii jsme nazvali Poprvé u voleb Koho mám vybrat? Tak jdu na to! Tohle je hlasovací lístek Pečlivý zapisovatel 7

8 Výsledky voleb V 1. třídě je parlamentářkou Tereza Charvátová a její zástupkyně Kateřina Slavíková V 2. třídě je parlamentářka Andrea Tlapáková a její zástupkyně Natálie Laubová V 3. třídě je parlamentářka Kristýna Brychtová a její zástupkyně Nikola Hesová V 4. třídě je parlamentářka Aneta Jirsáková a její zástupkyně Denisa Pospíšilová V 5. třídě je parlamentářka Bára Chytilová a její zástupkyně Michaela Paclíková V 6. třídě je parlamentář Roman Kusý a jeho zástupkyně Markéta Jiroutová V 7. třídě je parlamentářem Martin Šach a jeho zástupcem Honza Šumpík V 8. třídě je parlamentářka Hedvika Chourová a její zástupce David Smejkal V 9. třídě je parlamentář Lukáš Výskala a jeho zástupce Pepa Novák Všem zvoleným jménem volební komise gratuluji a přeji úspěšný rok v našem parlamentu. Petra Stupavská, předsedkyně volební komise Volili mě? Já taky? Šup tam s ním. Tak už jsem to zvolila! První schůze školního parlamentu se uskuteční v úterý druhou vyučovací hodinu ve školní jídelně. Této schůze se zúčastní kromě parlamentářů i jejich zástupci. Na programu bude seznámení s právy a povinnostmi zástupců jednotlivých tříd, volba předsedy a plány na nastávající školní rok. Milan Barták, ředitel školy 8

9 I velcí mohou do školy aneb koutek Komunitní školy Milí žáci, již třetím rokem jsme pro Vás připravili nabídku aktivit komunitní školy. Doufám, že jsme se vám trefili do noty a že si z bohaté nabídky vyberete. Zkuste si prostřednictvím komunitní školy vyrobit předměty, které zkrášlí, zútulní a proteplí váš domov nebo se stanou milým dárkem vašim blízkým. Dárkem a předmětem nejhodnotnějším, protože jste do něj vložili svůj čas, um a lásku. Vaše komunitní škola Naše rubrika rozhovorů s lektory komunitní školy pokračuje, tentokrát na otázky odpovídal lektor kurzu drátkování pan Petr Šimek. 1. Jak hodnotíte spolupráci s KOŠ? Za tři roky, po které vedu kurzy drátování, jsem se nesetkal s ničím podstatným, co by mě rozladilo, nebo na co bych si měl důvod stěžovat. 2. Uvažujete o dlouhodobé spolupráci? Pokud bude i nadále zájem ze strany KOŠ i kurzistů a pokud mi to čas dovolí, tak se určitě těším na další spolupráci 3. Proč jste se rozhodl kurz drátkování vést? Když už jsem aspoň trochu vnikl do tajů tohoto starého a mnohdy i zapomenutého řemesla, tak proč svoje zkušenosti nepředat lidem, kteří mají chuť a zájem se naučit něco nového. (vlastně starého). 4. Je to Váš koníček, zabýváte se jím ve volném čase? Koníčků a zájmů mám spoustu, ale drátovaní je tím hlavním. S drátem v rukách trávím většinu, zvláště zimních večerů. 5. Kde a jak získáváte zkušenosti. Vzděláváte se? Co se týká drátování, jsem samouk. Základní znalosti jsem načerpal z několika knížek, které v Čechách vyšly. Občas se podívám na internet, abych viděl, co všechno dokáží vytvořit z drátů lidé, kteří se tím zabývají déle a třeba i profesionálně, ale nejvíc mě baví si přicházet na různé techniky a postupy sám. 6. Jak jste spokojen se svými svěřenci? Kurzy drátování KOŠ navštěvují lidé, které na tomto řemesle něco zaujalo. Někteří si to přijdou zkusit jen jednou, ale někoho to opravdu chytne a stane se pravidelným účastníkem všech pořádaných kurzů. 7. Co Vám přináší vedení kurzu? Mám radost z toho, když má někdo radost z výrobku, který se mu podařilo na kurzu vytvořit. Když mi lidé řeknou, že se jim kurz líbil a zajímají se, co budeme dělat příště. To mě baví a nabíjí mě to do další činnosti. 9

10 Koutek výchovného poradenství Počátkem školního roku musí výchovný poradce plnit větší množství úkolů, které souvisejí jak s výchovným, tak s kariérovým poradenstvím. Po žáky i rodiče je vždy počátek 9.ročníku náročnější proto, že velmi často slyšíte otázky: Kam půjdeš dál? Čím bude Váš kluk, Vaše holka? My, jako škola se pro Vás snažíme dělat maximum. Prvním krokem, jako každý rok, bylo setkání u nás ve škole, kdy jste byli seznámeni s aktuálními informacemi kolem přijímacího řízení. V zápětí následovala mini burza pořádaná společně se Základní školou Chrast. Dne se již tradičně konala společná schůzka Základní školy Rosice a Základní školy Chrast se zástupci středních škol a středních odborných učilišť našeho regionu. Podle mého názoru se schůzka stává již tradicí a okruh zúčastněných škol se rozšiřuje. V letošním roce nás se svojí nabídkou seznámily následující školy. Hotelová škola Bohemia s.r.o. Chrudim Obchodní akademie Chrudim SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim SOŠ a Sou Třemošnice OU a Praktická škola Chroustovice Střední škola automobilní Holice Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví DELTA Střední odborná škola informatiky a ekonomie s.r.o. Pardubice Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto Střední zdravotnická škola Pardubice Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice Labská hotelová SOŠ a SOU s.r.o. Pardubice Střední škola podnikání Vysoké Mýto SOŠ elektrotechnická SOU Pardubice VOŠ stavební a SOŠ stavební Vysoké Mýto Střední průmyslová škola strojní, technická a VOŠ Chrudim Gymnázium Skuteč SOŠ zahradnická Litomyšl SOŠ cestovního ruchu Pardubice Naše škola Vám nabízí 10 Co vybrat a nepřebrat!

11 Burza škol v Chrasti Dobrý den, jmenuji se Josef Novák a rád bych vám představil burzu škol v Základní škole Chrast. Zástupců tam bylo opravdu mnoho, jak z technických oborů tak i z gastronomických.tato burza se konala v jídelně Základní školy Chrast. Mně se tato akce moc líbila, mohli jste si poslechnout o každé škole prezentaci a hodně vám to pomohlo k rozhodnutí, kam vlastně chcete směřovat dál. Z této burzy škol jste si pak odnesli letáky a různé knížky o středních školách a učilištích. Mně tato burza prospěla a navedla mě zhruba, kam bych měl jít. Určitě to mohu doporučit opravdu každému, kdo neví jaké si má vybrat budoucí povolání. Josef Novák, IX. třída Následovala Přehlídka středních škol v Chrudimi. Burza škol se konala v divadle Karla Pippicha. Chodili jsme po divadle, kde byla rozmístěna stanoviště se školami. Bylo tam hodně lidí, takže se někde tvořily fronty. Ale mě se to líbilo, protože tam předváděli, co na těch školách dělají a některým se udělalo jasno, na jakou školu by chtěli jít. Tomáš Bažan, IX. třída Prezentace středních škol byla v divadle v Chrudim. Bylo to velice zajímavé a přínosné, protože mě to dalo rozhled do budoucna, čím budu a co budu dělat. Bylo tam mnoho zajímavých škol. Mě osobně zaujalo střední odborné učiliště v Čáslavi. Moc se mi to líbilo. Tomáš Dang, IX. třída Dne se naše IX.třída zúčastnila přehlídky středních škol v Chrudimi. Probíhalo to v divadle Karla Pipicha. Byly tam různé školy. Já mám vybraný učební obor ošetřovatelka v Chroustovicích. Paní učitelka Malinská mě zavedla k paní učitelce, která učí v Chroustovicích. Hezky jsem si s ní popovídala o mém učebním oboru. Markéta Brunclíková, IX.třída Burza škol byla v Divadle Karla Pipicha v Chrudimi, a proto byla trochu nepřehledná, protože školy měly na představení málo místa. Na burze bylo mnoho škol, ale především pro chlapce. Mě nejvíce zaujala škola cestovního ruchu a umělecky zaměřená střední škola obor bytový návrhář nebo designer. Burza škol se mi líbila i přes to, že jsme tam nenašla školu, kterou jsme si vybrala již dříve. (Škola je mimo náš region a této přehlídky se zástupci neúčastní. pozn. výchovné poradkyně) Petra Stupavská, IX.třída Další tradiční akcí, kterou navštěvujeme již řadu let, je soutěž zručnosti na Střední průmyslové škole strojní, technické a VOŠ v Chrudimi. Žáci si zde prohlédnou celé zázemí školy a pak si vyzkouší v praktické činnosti, zda by právě tento obor nebyl tou správnou volbou. V letošním roce se uskutečnila Eva Malinská, výchovná poradkyně 11

12 Retro koutek aneb vzpomínky na konec školního roku předchozího Vzpomínka na třetí třídu Spaní ve škole 5. června jsme spali ve škole. Sešli jsme se před školou a paní učitelka nás odvedla do naší třídy. Vybalili jsme si karimatky a spacáky, každý si vzal svůj buřt a chléb a šli jsme na školní zahradu opékat nad ohýnkem. Po večeři jsme se vrátili do třídy a poslouchali Neználkovy příhody. V tom na nás zaťukal ŠKOLNÍ DUŠÍK. Otevřeli jsme dveře a za nimi našli první úkol. Celkem nám přichystal deset úkolů. Za posledním úkolem jsme šli do patra, kde byly otevřené dveře na půdu, ve kterých stála kostra Alfonze. Byly to krásné noční zážitky. Hana Samková, IV.třída Jak jsme spali ve škole Mamka mě odvezla před školu a tam jsme čekali na paní učitelku. Když paní učitelka přišla, šli jsme nahoru do naší třídy. Připravili jsme si místo na spaní. Potom jsme šli opékat buřty. Venku jsme si zahráli hry a zazpívali písničky. Po písničkách jsme poslouchali Neználka a vtom na naše dveře zaťukal Dušík. Potom jsme šli po jeho stezce, kde nás postrašila Dušička Rosička. Nakonec jsme museli Dušíka nakreslit a pod něj se podepsat. CELÝ VEČER JSME SI MOC UŽILI. Kája Jiroutová, IV. třída Pachatel zanechává na místě činu své stopy! Každým rokem vypustíme do velkého světa partu skoro dospělých lidiček. Kam se podějí a jestli najdou správnou cestu a směr, to už neovlivníme. Aby nám nesešůi z mysli, když už sešli z očí, zanechávají nám ve škole své stopy. Loni jsem byla třídní devítky a tak si dovoluji malé ohlédnutí za posledním dnem a troufám si říci i za posledními minutami jejich pobytu ve škole základní. Eva Malinská, třídní učitelka bývalé IX.třídy 12

13 Natřeme. a obtiskneme! Dámy bordó. 13 A je to, jak napsal Sáďa, 4ever! ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve čtvrtek 8.října se již po čtvrté konala na místním hřišti Drakiáda, kterou pořádala základní škola spolu se školou mateřskou. Letošní téma drakiáda bylo Z pohádky do pohádky a jak již název napovídá, tyto pohádkové postavy provázely účastníky celou drakiádou. Každý účastník hned na začátku musel zavázat sedmimílové boty, dostal malého draka, kterého na každém stanovišti tak, jak plnil zadané úkoly, domalovával. Po splnění všech úkolů se dostal ke kouzelníkům, kde dodělal drakovi ocas. Jako odměnu za splněný úkol dostal každý účastník nejen poukázku k paní Větrovské, ale též medaili a upomínkový balíček. I když to tak ze začátku dne nevypadalo, počasí se nám odpoledne opravdu vydařilo, dráčči létali opravdu vysoko. Na závěr bych ráda poděkovala všem žákům, kteří mi za školu pomáhali u jednotlivých soutěží. Za IX.třídu Chlebounová Zuzana, Stupavská Petra, za VII.třídu - Chmelíková Marťa, Šimonová Jířa, Motyčková Káťa, Tesařová Míša, za VI.třídu - Vašková Míša, Jiroutová Markéta, Hanslová Krista, za V.třídu Paclíková Míša. Alena Dostálová, vychovatelka školní družiny

14 Drakiáda Dne mateřská a základní škola pořádaly každoroční akci Drakiádu. Drakiáda byla pojatá pohádkově, paní učitelka Dostálová se domluvila s některými žáky, aby se převlékli za pohádkovou postavu, o které byli předem informovaní. Kostýmy nám dodala paní učitelka Novotná z mateřské školky.ve čtyři hodiny krásného podzimního odpoledne začala Drakiáda. Děti chodily po stanovištích, kde plnily úkoly a kde na ně čekaly pohádkové postavy. Vždycky když na každém stanovišti splnily daný úkol, tak dostaly fáborek na ocas papírového draka a vždycky mu něco dokreslily např. třeba tváře. Poznámkového draka dostaly na začátku. Stanovišť bylo dohromady pět, na konci čekala paní učitelka Novotná a kontrolovala papírové draky, jestli mají všech pět fáborků a všechny dokreslené části. Po kontrole se dostávaly pytlíky s překvapením a ty děti, co měly i opravdického draka dostávaly poukaz k paní Větrovské na něco dobrého za 30 Kč. I my co jsme pomáhali, jsme dostávali poukaz. Draků byl celkem hojný počet a vítr nám letos přál, tak spoustu draků vyletělo. Už se těším na příští rok, až budu zase pomáhat. Marťa Chmelíková, VII.třída Drakiáda Ve čtvrtek 8.října byla na hřišti drakiáda. Byly tam různé soutěže a pouštěli jsme draky. Také jsme si mohli koupit občerstvení. Drakiáda se mi moc líbila a těším se na další. Denisa Pospíšilová Při jedné soutěži jsme kreslili princeznu. Když jsme splnili všechny čtyři soutěže, tak jsme šli pro poukázky, za které jsme si mohli koupit něco ve stánku s jídlem. Moc jsem si to užila. Za rok bude další drakiáda, těším se na ní. Nikola Hesová Drakiáda byla úžasná a nejvíce se mi líbily soutěže. Pouštěla jsem draka a skoro vůbec mi nelítal. U jedné soutěže jsme měli lézt pytlem. Bylo to fajn odpoledne. Veronika Stroukalová Mně se líbilo, jak jsme pouštěli draka na drakiádě. Létal nám sem a tam. Vysoko! Michal Svoboda Na drakiádu jsem se těšila. Pouštěla jsem malého draka. Drak nám pořád kroužil nad hlavou. Drakiáda se mně moc líbila. Adéla Rázková 14

15 Dne byla drakiáda. Bylo to na velkém hřišti. Byly tam čtyři disciplíny u jedné bylo, že jsme museli prolézt černým tunelem a u druhé se muselo kličkovat s koněm, třetí byla na nakreslení Zlatovlásky a ta čtvrtá? Museli jsme přejít lavičku. Ester Fričková ŠKOLNÍ AKCE Vítání prvňáčků Haló, haló, cože se stalo? Stalo se to, že jsme 1. září přivítali v naší škole nové prvňáčky - tři princezny - Terezku Charvátovou, Kačku Slavíkovou, Denisku Volfovou a osm rytířů - Míšu Kyselu, Míšu Kusého, Pétˇu Horycha, Toma Hansla, Davida Giňu, Davida Gábora, Dana Bendíka a Erika Purtika. Všem 11 školákům přejeme hodně úspěchů a samé jedničky! Naše prvňáčky doprovodili do velké školy maminky, tatínkové, babičky a dokonce i jedna prababička! Poděkování patří žákům 9. třídy, kteří našim nejmenším žáčkům předali kytičku a panu řediteli Bartákovi za příjemné uvítání nás všech. Alena Šachová, třídní učitelka I.třídy Když jsme přišli po prázdninách 1.9. do školy, tak za námi přišel pan ředitel a poprosil nás, abychom si rozdali květiny a šli přivítat prvňáčky.když jsme přišli do 1.třídy, stoupli jsme si k tabuli a dívali jsme se na jedenáct ustrašených prvňáčků. Každému jsme dali květinu a popřáli jim, ať se jim ve škole daří.jejich třídní, paní učitelka Alena Šachová, nám poděkovala a pan ředitel si s prvňáčky domluvil, že na oplátku se na konci roku půjdou rozloučit zase s námi.ještě jednou přejeme všem prvňáčkům, aby se jim líbilo ve škole a měli jen samé jedničky. Zuzana Chlebounová apetra Stupavská, IX.třída ŠOTEK (Školní Otevřený Terénní Ekovýchovný Kurz), Naše škola se rozhodla využít nabídky Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce V rámci tohoto Programu jsme podali žádost o poskytnutí finanční podpory na uskutečnění přírodovědného a ekovýchovného pobytového kurzu pro žáky 7. a 8. ročníku. Naše žádost byla úspěšná, takže se nám podařilo získat na tuto akci příspěvek přes Kč. Kurz, který jsme nazvali ŠOTEK (Školní Otevřený Terénní Ekovýchovný Kurz), proběhl září 2009 v areálu Táborové základny DOMINO v Hluboké u Skutče. Aktivity, kterým se žáci v průběhu celého týdne věnovali, byly zaměřeny 15

16 zejména na praktické pozorování přírody, pochopení vztahů mezi jednotlivými složkami ekosystémů a odhalování vlivu člověka na životní prostředí. Zástupce našich rostlin a živočichů přijeli žákům přiblížit odborní lektoři. Pracovníci Východočeského muzea v Pardubicích RNDr. Vladimír Lemberk a Mgr. Jan Dolanský seznámili žáky se zástupci našich obratlovců i bezobratlých. Vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Železné hory RNDr. František Bárta se zaměřil na zástupce našeho ptactva a na ochranu přírody. Předseda občanského sdružení Centaurea Mgr. Jan Horník nám poutavým způsobem představil běžné druhy našich rostlin. Všechny tyto aktivity probíhaly v přirozeném prostředí, formou besed, vycházek či praktických cvičení, aby bylo žákům umožněno efektivní učení v souvislostech a učení prožitkem. Další skupinu aktivit tvořila práce s přírodním materiálem, zaměřená převážně na tvůrčí využití environmentální problematiky. Při práci s ovčí vlnou technikou filcování žáci vyráběli míčky a ozdobné obaly na tužky. Během práce s keramickou hlínou se snažili napodobit jednoduché nádoby našich předků, v rámci fyzikálních a chemických pokusů pracovali s olejem, octem a vodou. Velmi zajímavé objekty vytvořili žáci výtvarnou technikou land art. Vše pak doplňovaly motivační, vědomostní a relaxační hry a činnosti s přírodovědnou tématikou. Vyzkoušeli jsme si například co to vlastně znamená tlouct špačky nebo čistit les coby pracovití mravenci. Při hře Kufr jsme vysvětlovali, kreslili či pantomimicky předváděli přírodovědné pojmy. Na závěr se všichni utkali v poznávání rostlin a živočichů podle obrázků. Během celého pobytu si všichni účastníci vedli své badatelské deníky, do kterých zaznamenávali slovem i kresbou své nové poznatky, pozorování ( příroda pod mikroskopem ) i zážitky a to pouze s pomocí obyčejné tužky, uhlů, přírodních barviv a materiálů. Ke konci našeho pobytu jsme navštívili nedalekou rozhlednu s hezkým názvem Borůvka, abychom se podívali o něco dál než dohlédneme ze země. Věříme, že 16

17 díky kurzu Šotek se nám podařilo u žáků něco podobného rozšířit jejich rozhled a povědomí o přírodě a prostřednictvím vlastních intenzivních prožitků si uvědomit její hodnotu i zranitelnost. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám přispěli svými dary (chrudimským obchodům Boomerang, Taco a Pohodové knihkupectví; Občanskému sdružení Centaurea; i rodičům žáků, kteří věnovali množství sladkostí a dalších milých drobností), dále odborným lektorům i kolegům pedagogům, kteří za námi přijeli se svými tvořivými dílnami. 17 Marek Odstrčil, Michaela Pavlíková Na Šotek se vypravila sedmá a osmá třída s panem učitelem Ostrčilem, Linkem a paní učitelkou Pavlíkovou. Na této školní akci šlo hlavně o živé organismy, o kterých jsme si každý den něco povyprávěli a něco nového se naučili. Na začátku kurzu jsme dostali deníky, do kterých jsme si každý den zapisovali, co jsme za celý den dělali a co nového jsme se dozvěděli. Také za námi přijížděli každý den panové, kteří nám vyprávěli o různých živočiších, na které se specializují. Např.: o netopýrech, ptácích a o obratlovcích a bezobratlých. Nejprve nám něco o zvířatech na které se specializují pověděli, a pak jsme se za nimi šli kouknout. S panem na netopýry jsme se na ně šli podívat po okolí zda nějaké nezahlídneme. S panem Bártou jsme šli lovit různé bezobratlé živočichy a ukázal nám různé způsoby jak bezobratlovce chytit. Když za námi přijel pán, který nám vyprávěl o ptácích, tak jsme se vydali do lesa ve kterém před výkladem natáhl síť, do které se nám chytila červenka. Také jsme hráli různé hry jako např.: poznávačku, po skupinách, do kterých jsme se také rozdělili, jsme běhali orientační závod, a spousta dalších her. Za odměnu, když jsme vyhráli nějakou hru, tak jsme si mohli vybrat, odměnu. Na Šotkovi jsme byli pět dní a moc se mi tam líbilo :). Andrea Červinková, VII. třída Zážitky žáků nezůstaly jen v jejich denících, ale dále jsme s nimi pracovali při hodinách mediální výchovy v VIII.třídě. Úkolem žáků bylo zpracovat je podle předem daného typu média, které bude jejich sdělení přenášet. Některá díla na ukázku. Posuďte sami, jak mocná je říše médií. Eva Malinská

18 1.Rozhlasová relace Vážení posluchači, přinášíme Vám krátké informace ze školního kurzu Šotek.Tohoto kurzu se zúčastnili žáci 7. a 8. ročníku. Kurz byl v Hluboké u Skutče od 7.9. do Pro žáky byl připraven zajímavý program. Přijeli tam odborníci, jako např.: botanik, ornitolog, odborník přes bezobratlé živočichy nebo třeba dokonce odborník přes netopýry. Dále byly pro žáky připraveny různé hry, jako např.: špaček, tukan, mravenci, a spoustu dalších. Žáci si z kurzu přivezli mnoho hezkých zážitků. Děkuji za pozornost. Konec hlášení. Andrea Moučková, VIII.třída 2. Bulvární časopis Noční honička s učiteli Na začátku měsíce září ze ZŠ Rosice vydala na přírodovědný kurz, při kterém se dělo mnoho věcí. Od 7.9. do se vydala 7. a 8. Třída ZŠ Rosice na kurz, který se nazýval ŠOTEK. Přednášky byly nudné, ale večer to stálo zato!, řekl nám jeden žák který se kurzu zúčastnil. Večer se dokonce konala jedna neplánovaná honička s učiteli. Nikdo ale neví, kdo se jí zúčastnil a jak nakonec dopadla. Při kurzu se dokonce bila zvířata! Při jedné hře podobné basebalu, která se jmenuje Špaček se odpaluje dřívko, které se nazývá špaček. David Smejkal, VIII. třída A přesně tímhle stylem vznikají fámy a pomluvy! 3. Odborný ekologický časopis ŠOTEK Letos poprvé škola v Rosicích organizovala přírodovědnou exkurzi v táborové základně domino u Hluboké u Skutče. Kurz byl 5 denní. V pondělí přijel odborník na ptactvo, šel do lesa rozvěsit sítě, poté se vrátil do základny, vyprávěl nám o ptácích a šli jsme do lesa. Chytili jsme červenku obecnou.prohlédli jsme si ji a popsali. V úterý přijel odborník na savce, vyprávěl nám o nich asi jednu hodinu. Ve středu přijel profesionál na botaniku, šli jsme rostliny hledat do lesa, a také jsme se byli podívat na rozhlednu. Ve čtvrtek přijel odborník na netopýry, vytvořil si pro nás prezentaci. Poté jsme šli na noční procházku za účelem nalezení netopýrů. V pátek nás čekal odjezd k naší milované škole v Rosicích. Celý kurz se týkal samozřejmě EKOLOGIE. Petr Hejduk, VIII.třída 18

19 KOLODĚJ aneb letošní zážitky a postřehy VI. a IX. třídy ZŠ Rosice. Ve dnech proběhl ve Svratouchu tradiční zážitkový kurz Koloděj, kterého se každoročně účastní VI. a IX. třídu naší základní školy. Jak se vaši spolužáci (i učitelé) měli a co zažili? To se dozvíte se v následujících řádcích přímo od nich! Koloděj je dlouhodobý kurz naší školy, který se koná už od roku Naše devátá třída na něj letos vyrazila společně se šesťáky. My deváťáci už jsme zhruba věděli, co nás čeká, ale šesťáci vůbec. Přijeli jsme do Svratouchu zhruba v 11 hodin, cesta byla uspokojivá. Pepa Novák, IX.třída Jela tam s námi paní učitelka Bumbálková, paní učitelka Kodytková, pan učitel Odstrčil a naše kuchařka paní Sodomková. Na dva dny se na nás přijel podívat i pan ředitel s malou Anežkou a Vítkem. Zuzana Chlebounová, IX.třída Tábor ve Svratouchu byl vybaven klubovnou, kuchyní s jídelnou, WC, koupelnami i malým ohništěm. Pepa Novák, IX.třída Taky jsme ve volných chvilkách měli možnost hrát fotbal, a to na pěkně křivém hřišti. Lukáš Výskala, IX.třída Po příjezdu nám učitelé dali klíče od chatek a pak jsme si chvíli vybalovali věci. Potom jsme šli do klubovny, kde jsme se seznámili s lektory a hráli jsme různé hry. V klubovně jsme si taky posílali plyšáka, který se jmenoval Koloděj. Ten dával slovo jen tomu, kdo ho měl u sebe. Eliška Nováková, VI.třída Učitelé nám pak dali na čela papírky a my jsme se bez mluvení rozdělili do skupin. Skupiny byly dvě Záškoláci a Zálesáci. Veronika Mládková, VI.třída Za celý den jsme stihli spoustu zajímavých her, například Uzel, Bažinu a střílení z luku. Petra Stupavská, IX.třída Potom jsme hráli hru Pochod důvěry. Ta hra byla o tom, že jsme si jeden ve dvojici zavázal oči a druhý nás vedl. Pak jsem si rozvázal oči a zase jsme si to vyměnili. Když si rozvázala oči i deváťačka, se kterou jsem byl ve dvojici, byli jsme najednou zase před chatkami. Šli jsme znovu do klubovny a říkali jsme si, jak se nám to líbilo a každý řekl svůj názor. Láďa Menyhár, VI.třída 19

20 Když jsme si trochu odpočinuli, byla večeře a po ní jsme šli do klubovny, kde jsme hráli další hry, například Devadesátdevítku, Veverku nebo Mravence. Pak byla večerka. Miloš Krátký, VI.třída Byli jsme unavení, a tak jsme se snažili spát, ale pořád nám nějací kluci ťukali na okno chatky a strašili nás s maskami, tak tam přišla paní učitelka Kodytková a ty masky jim vzala. Michal Rabas, VI.třída Druhý den byl o něco náročnější, protože jsme museli přejít na jiný režim, než jsme byli z domova zvyklí. Tomáš Dang, IX.třída Den jsme začali rozcvičkou. Pršelo, a tak jsme nemohli hrát hry venku. Po snídani jsme tedy v klubovně stavěli věže a to jen jednou rukou! Kristýna Žohová, VI.třída Když přestalo pršet, šli jsme slaňovat ze skály! Nejdřív jsem se bála, ale pak mě to začalo moc bavit. Klára Eliášková, VI.třída Ke skále, ze které jsme slaňovali, jsme museli dojít asi 2 kilometry a slaňování mě bavilo asi nejvíc z celého Koloděje! Jára Jirout, VI.třída Když jsme pak dorazili zpátky, tak se připravil oheň a opékali jsme párky. Petra Stupavská, IX.třída Potom jsme si kreslili na trička nápis Koloděj s podpisy všech účastníků kurzu. Po tričkách jsme se rozdělili do skupin a šla se hrát noční hra s názvem Testament. Petra Samková, IX.třída Na noční hře se mi nejvíc líbilo, když nám pan učitel Odstrčil dovolil v lese strašit ostatní. Když učitelé vyhlásili výsledky, šlo se spát. Pepa Novák, IX.třída Hra byla sice bezva, ale už jsme byli za celý den dost unavení a další den ráno jsme byli taky rozlámání a zničení. Zuzana Chlebounová, IX.třída Ráno se proto nikomu nechtělo vstávat. Hrála se hra Blbá hlava, ze které mě bolí nohy snad ještě teď. Tomáš Bažant, IX.třída Ta hra spočívala v tom, že jsme se rozdělili po skupinách po pěti. Dva z každé skupiny se stali koněm a jezdcem a kůň musel jezdce odvést do lesa, kde čekaly paní učitelky s otázkami. Když jezdec věděl odpověď, dostal barevný papírek a mohl se vrátit k družstvu, když nevěděl, musel na koni jet zpátky k družstvu, aby se s ostatními poradil a běžel zase zpátky do lesa s odpovědí. Eliška Nováková, VI.třída Potom se hrálo ještě několik dalších her, například Špaček, Pavučina bylo to super! Pak jsme si dali dobrý oběd a šli si zabalit věci do chatek. Naposledy jsme pak psali hodnocení všech her. Lucka Motyčková, IX.třída Potom jsme autobusem odjeli zpátky ke škole do Rosic. Moc se mi na Koloději líbilo a těším se, až tam pojedu v 9. třidě znova! Klára Eliášková, VI.třída 20

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Informáček školní rok 2015/2016

Informáček školní rok 2015/2016 ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Informáček školní rok 2015/2016 adresa: ZŠ a MŠ, Jitřní 277, 403 21 Ústí nad Labem odloučené pracoviště adresa: MŠ, Sebuzínská 42, 403 21 Ústí

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě

Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě září/říjen 2013 Pasecký Školníček Na téma Škola v přírodě Připravili žáci zájmového kroužku Internetový časopis Na úvod časopisu, jsme Vám připravili OSMISMĚRKU. Vyškrtej všechna slova z nápovědy a zbylá

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

ať nebojí ježek ani hada

ať nebojí ježek ani hada Soutěž: ze slov utvořte větu oznamovací, rozkazovací, přací a tázací se ať nebojí ježek ani hada Kontrola: Ať se ježek nebojí hada. věta přací Ježku, neboj se hada. věta rozkazovací Ježek se nebojí hada.

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika

Naše 4.třída. Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Naše 4.třída Jenda,Radim,Mirek,Tomáš,David,Vojta,Kryštof,Filip, Jirka,Lukáš,Vilda, Tereza,Soňa,Jana,Petra,Martina,Bára,Markéta,Veronika Vážení rodiče, v případě,že nesouhlasíte s uvedenými informacemi

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Marjánka byla hrozně šikovná. Znalosti v Zeměpisu měla na výbornou. Doufám, že i na vysvědčení měla jedničku. Natálie Vejšická VI.

Marjánka byla hrozně šikovná. Znalosti v Zeměpisu měla na výbornou. Doufám, že i na vysvědčení měla jedničku. Natálie Vejšická VI. Základní škola a mateřská škola Mirovice, okres Písek Komenského 4 398 06 Mirovice IČO: 709 99 376 E-mail: zsmirovice@zsmirovice.cz Tel. 382 274 300, 731 494 395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE

2. KVĚTEN HRAVÉ DOPOLEDNE Květen 2014 Dubnový obrázek na školním kalendáři z dílny paní vychovatelky Martiny Tiché a dětí ve školní družině vystřídal májový fantaskní obrázek vytvořený speciální výtvarnou technikou, o které se

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice Řád školní družiny Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Z.Zedníčková, D.Kneblová

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová

třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 4. třída třídní učitelka: Mgr. Bronislava Machová, asistence: Jaroslava Andrejsová Čtvrťáci zahájili svůj školní rok již o prázdninách, když se v polovině srpna sešli

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Tel: 326 325 973 Mob: 776 638 169 zsdebr@seznam.cz www.skoladebr.cz Masarykova škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7 Pokyn ředitele školy k uvolňování

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více