ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice"

Transkript

1 ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč *

2 Obsah: Akce, které se uskutečnily a uskuteční na naší škole... 2 Ředitelské okénko Žákovský parlament Koutek Komunitní školy; Koutek výchovného poradenství Retro koutek Školní družina Školní akce; Šotek; Koloděj; Projektové dny Literární prvotiny; Zajímavosti ze školy Čínský horoskop Pro chytré hlavy Akce, které se uskutečnily na naší škole v září a říjnu 1.9. zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků Šotek Koloděj tradiční zážitkový program pro VI. a XI. třídu informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky první schůzka k volbě povolání pro žáky IX. třídy a jejich rodiče cvičná evakuace školy schůzka se zástupci SOŠ a SOU pro žáky IX. třídy a jejich rodiče projektový den IV.třídy Pravěk ve čtvrté třídě aneb turnaj v malé kopané - memoriál T. Šedého (Hrochův Týnec) podzimní Drakiáda s mateřskou školou návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy projektový den II.třídy Hrnečku, vař! soutěž zručnosti na SOÚ Chrudim - IX. třída Hrošiáda testování žáků VI.-třídy testy SCIO projekt Stonožka Některé akce, které se uskuteční na naší škole v listopadu, prosinci a lednu návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. tříd ředitelské volno Testování SCIO IX.třída Celoškolní projektový den čtvrtletní pedagogická porada konzultační den Vánoční jarmark ve škole (ve spolupráci s Komunitní školou Rosice, o.s.) Mikuláš ve škole ředitelské volno začátek vánočních prázdnin Leden 2009 lyžařský výcvik dle zájmu žáků 2

3 Ředitelské okénko Organizace školního roku 2009/2010 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září Dny ředitelského volna připadají na , 21.a Kontaktní údaje na školu: Ředitelna: Hospodářka, sborovna, školní družina: Školní jídelna: ové adresy a další zprávy na Listování organizačním a školním řádem: Dodatek 2 školního řádu z PRÁVA POVINNOSTI ŽÁKŮ, bod Fotografovat či natáčet mobilním telefonem či jiným přístrojem lze pouze se souhlasem učitele. Při výuce je mobilní telefon vypnutý. Při porušení těchto pravidel může učitel žákovi mobilní telefon (přístroj) zabavit a vrátit následně až jeho rodičům. Zabavený přístroj se vydává v ředitelně školy. A.Režim činnosti ve škole 1. Vyučování začíná v 7.45 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 16 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Rámcový vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. 3

4 V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům. 2. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.25 hodin dopoledne a 15 minut před začátkem odpoledního vyučování. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá. 3.Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové. Po druhé vyučovací hodině se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 60 minut. C. Docházka do školy 1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel. Příloha školního řádu, č. 2- Práva a povinnosti zákonných zástupců Práva a povinnosti zákonných zástupců 1) Znáte žákovský řád? Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci - oceňují úspěchy a podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzují podpisem. 2) Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování Rodiče mají právo se zúčastnit vyučování, být seznámeni s nároky a s hodnocením a klasifikací žáků. Při návštěvě školy svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. Na požádání učitele či ředitele školy se dostaví do školy. 3) Rodiče odpovídají za školní docházku svých dětí Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni a připraveni, nebyli infikováni, nemocni a intoxikováni. 4

5 4) Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích: Nemoc - omlouvat osobně, telefonicky nebo písemně do 24 hodin od začátku absence (nejpozději však do 3 dnů) a po ukončení nepřítomnosti písemně v žákovské knížce. V průběhu nemoci informujte školu o nástupu žáka do školy. Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne - na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce uvolňuje třídní učitel. Absence: krátkodobé (1 den) - na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce uvolňuje třídní učitel dlouhodobé - písemná žádost na ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele, na kterou ředitelství školy odpovídá pouze v případě zamítnutí žádosti. V každém pololetí povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou nepřítomnost mimo termín výjezdních akcí školy. Nezapomeňte, že je důležité si po dobu nepřítomnosti průběžně doplňovat zameškané učivo. 5) Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti! V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách absencí je škola povinna informovat o docházce žáka Oddělení péče o dítě Městského úřadu Chrudim. V souladu s klasifikačním řádem může být žákovi při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech odložena klasifikace. 6) Třídní schůzky a konzultace Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo konzultační dny, při kterých mají všichni rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy. Kromě konzultačních dnů mají rodiče možnost informovat se o chování a prospěchu svých dětí po předchozí dohodě s vyučujícím, a to zásadně v době mimo vyučování - je lepší si schůzku předem domluvit. Aktuální informace o dění ve škole získáte ve školním časopise, na nástěnce ve vstupní hale školy a na internetu. 7) Máme RADU ŠKOLY Při škole pracuje Rada školy tvořená zástupci rodičů, pracovníků školy a zřizovatele školy. Rada školy se řídí svým jednacím řádem. Rada školy má právo kontrolovat a schvalovat práci školy, školní družiny, školní jídelny, vedení školy předkládá tomuto orgánu ke schválení výroční zprávu, návrh rozpočtu a výsledky hospodaření. Rada školy kontroluje zápisy ze třídních schůzek a řeší podněty rodičů. 8) Rodiče, podporujte školu, kam chodí vaše děti! Jak? Např. aktivně se účastnit akcí školy, věnovat škole věcný nebo finanční dar, být nápomocný radou a odbornými znalostmi, nabídnout škole náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu (exkurze, návštěvy, výlety ) a podobně. Více informací o škole získáte ve školním časopise a na internetu - Děkujeme Vám. 5

6 ŠVP v novém školním roce V letošním školním roce vstoupil náš školní vzdělávací program do třetího roku svého fungování. S příchodem nových prvňáčků možná někteří rodiče poprvé uslyšeli pojem Škola otevřená všem. Proč právě tento motivační název našeho ŠVP? Odpověď najdeme v jedné z kapitol tohoto dokumentu: Základní myšlenkou vzdělávacího programu je idea otevřenosti školy všem dětem, rodičům, spoluobčanům a široké veřejnosti. Uvědomujeme si, že pro zdárný průběh vzdělávání má významnou roli úzká spolupráce učitelů, vedení školy i zákonných zástupců dětí. Otevřenost a vzájemná pomoc v této oblasti je pro nás velmi důležitá. Umožňuje nám integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, tělesně postižených žáků i žáků se sociálním znevýhodněním, stejně tak i žáků mimořádně nadaných. V rámci školních aktivit nabízíme možnost navštívit vyučovací hodiny při dnech otevřených dveří, připravujeme různé akce, na kterých mají rodiče možnost zhlédnout práci svých dětí, otevřena je naše škola při konzultačních dnech nejen rodičům, ale i dětem samotným, aby se podílely na zodpovědnosti za své vzdělávání a výsledky své práce a mohly se k daným problémům vyjádřit. Naše škola je otevřená i pro všechny zájemce, kteří by se rádi blíže seznámili s naším školním vzdělávacím programem - je Vám k dispozici v kanceláři školy u p. Chmelíkové. Případné dotazy Vám zodpoví koordinátora ŠVP Marcela Kohoutová. Rosa I. sdružení rodičů a přátel školy Sdružení Rosa I. a příspěvky Každého rodiče asi napadne, proč po nás zase chtějí nějaké peníze jako členský příspěvek na sdružení Rosa I. (na vysvětlenou je to římská jedna ). Sdružení Rosa I. je pokračovatelem činnosti bývalého Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ). Sdružení má za úkol podporovat aktivity dětí ve škole a podle možností na ně přispívat i finančně. Všichni "funkcionáři" Rosa I. dělají svoji práci zcela zdarma a snaží se i získat finanční prostředky z jiných sdrojů než jsou příspěvky od rodičů. Jak všichni víme, je peněz stále méně a méně. Proto je důležité, aby i co nejvíce rodičů přispělo finanční částkou do společné kasy sdružení. Tím se také automaticky stávají členy sdružení a jejich dítě pak využije možnosti čerpat finanční příspěvky na vybrané akce školy (lyžařský výcvik, Koloděj, škola v přírodě, školní výlety, atd.). Výše příspěvku na akci je však limitována rozpočtem a i vybranými členskými příspěvky. Sdružení Rosa I. se zúčastňuje i společenských akcí v rámci obce a školy jako jsou Jarmarky, Masopust, Dětský den atd. I na těchto akcích získané prostředky jsou vraceny zpět do našich dětí, ať již jsou to drobné odměny nebo občerstvení. Takže rodiče, zamyslete se nad smyslem úhrady členského příspěvku a možnými výhodami, které může Vaše dítě získat. Pro letošní školní rok byl stanoven členský příspěvek ve výši 200,- Kč na jedno dítě. Příspěvek je možné uhradit u třídních učitelů do konce měsíce října Je možné i krátké posečkání s úhradou, ale je nutná vždy domluva s třídním učitelem, abychom o vás věděli. Za Rosa I. Lenka Hyksová 6

7 Žákovský parlament Volby do žákovského parlamentu Volby se konaly v tělocvičně dne Komisi tvořili předsedkyně Petra Stupavská, zapisovatelé Josef Novák a Tomáš Freiberg, členka Zuzana Chlebounová. Volby řídila IX.třída s pomocí paní učitelky Malinské. Žáci každé třídy vybrali a označili jednoho ze tří kandidátů a volební lístek hodili do urny. Volby byly tajné. Po skončení voleb jsme sčítali hlasy a narazili jsme na problém. Vznikla shoda ve dvou třídách. V první a třetí třídě se muselo hlasovat znovu, ale i s touto menší komplikací proběhly volby v pořádku a všichni jsme si to užili (i já). Volby byly na vysoké úrovni, protože všichni byli svátečně oblečeni a chovali se slušně. Hlavně žáci prvního stupně brali volby velmi vážně. Protože jsem v loňském žákovském parlamentu byl, tak vím, že jsou volby velice užitečné, protože prostřednictvím svého zástupce mohou třídy prosazovat své názory. I když jsme byli trochu nervózní, tak jsme organizaci voleb zvládli dobře a ještě jsme dostali za odměnu občerstvení. Tomáš Bažant, IX. třída Naši malou fotogalerii jsme nazvali Poprvé u voleb Koho mám vybrat? Tak jdu na to! Tohle je hlasovací lístek Pečlivý zapisovatel 7

8 Výsledky voleb V 1. třídě je parlamentářkou Tereza Charvátová a její zástupkyně Kateřina Slavíková V 2. třídě je parlamentářka Andrea Tlapáková a její zástupkyně Natálie Laubová V 3. třídě je parlamentářka Kristýna Brychtová a její zástupkyně Nikola Hesová V 4. třídě je parlamentářka Aneta Jirsáková a její zástupkyně Denisa Pospíšilová V 5. třídě je parlamentářka Bára Chytilová a její zástupkyně Michaela Paclíková V 6. třídě je parlamentář Roman Kusý a jeho zástupkyně Markéta Jiroutová V 7. třídě je parlamentářem Martin Šach a jeho zástupcem Honza Šumpík V 8. třídě je parlamentářka Hedvika Chourová a její zástupce David Smejkal V 9. třídě je parlamentář Lukáš Výskala a jeho zástupce Pepa Novák Všem zvoleným jménem volební komise gratuluji a přeji úspěšný rok v našem parlamentu. Petra Stupavská, předsedkyně volební komise Volili mě? Já taky? Šup tam s ním. Tak už jsem to zvolila! První schůze školního parlamentu se uskuteční v úterý druhou vyučovací hodinu ve školní jídelně. Této schůze se zúčastní kromě parlamentářů i jejich zástupci. Na programu bude seznámení s právy a povinnostmi zástupců jednotlivých tříd, volba předsedy a plány na nastávající školní rok. Milan Barták, ředitel školy 8

9 I velcí mohou do školy aneb koutek Komunitní školy Milí žáci, již třetím rokem jsme pro Vás připravili nabídku aktivit komunitní školy. Doufám, že jsme se vám trefili do noty a že si z bohaté nabídky vyberete. Zkuste si prostřednictvím komunitní školy vyrobit předměty, které zkrášlí, zútulní a proteplí váš domov nebo se stanou milým dárkem vašim blízkým. Dárkem a předmětem nejhodnotnějším, protože jste do něj vložili svůj čas, um a lásku. Vaše komunitní škola Naše rubrika rozhovorů s lektory komunitní školy pokračuje, tentokrát na otázky odpovídal lektor kurzu drátkování pan Petr Šimek. 1. Jak hodnotíte spolupráci s KOŠ? Za tři roky, po které vedu kurzy drátování, jsem se nesetkal s ničím podstatným, co by mě rozladilo, nebo na co bych si měl důvod stěžovat. 2. Uvažujete o dlouhodobé spolupráci? Pokud bude i nadále zájem ze strany KOŠ i kurzistů a pokud mi to čas dovolí, tak se určitě těším na další spolupráci 3. Proč jste se rozhodl kurz drátkování vést? Když už jsem aspoň trochu vnikl do tajů tohoto starého a mnohdy i zapomenutého řemesla, tak proč svoje zkušenosti nepředat lidem, kteří mají chuť a zájem se naučit něco nového. (vlastně starého). 4. Je to Váš koníček, zabýváte se jím ve volném čase? Koníčků a zájmů mám spoustu, ale drátovaní je tím hlavním. S drátem v rukách trávím většinu, zvláště zimních večerů. 5. Kde a jak získáváte zkušenosti. Vzděláváte se? Co se týká drátování, jsem samouk. Základní znalosti jsem načerpal z několika knížek, které v Čechách vyšly. Občas se podívám na internet, abych viděl, co všechno dokáží vytvořit z drátů lidé, kteří se tím zabývají déle a třeba i profesionálně, ale nejvíc mě baví si přicházet na různé techniky a postupy sám. 6. Jak jste spokojen se svými svěřenci? Kurzy drátování KOŠ navštěvují lidé, které na tomto řemesle něco zaujalo. Někteří si to přijdou zkusit jen jednou, ale někoho to opravdu chytne a stane se pravidelným účastníkem všech pořádaných kurzů. 7. Co Vám přináší vedení kurzu? Mám radost z toho, když má někdo radost z výrobku, který se mu podařilo na kurzu vytvořit. Když mi lidé řeknou, že se jim kurz líbil a zajímají se, co budeme dělat příště. To mě baví a nabíjí mě to do další činnosti. 9

10 Koutek výchovného poradenství Počátkem školního roku musí výchovný poradce plnit větší množství úkolů, které souvisejí jak s výchovným, tak s kariérovým poradenstvím. Po žáky i rodiče je vždy počátek 9.ročníku náročnější proto, že velmi často slyšíte otázky: Kam půjdeš dál? Čím bude Váš kluk, Vaše holka? My, jako škola se pro Vás snažíme dělat maximum. Prvním krokem, jako každý rok, bylo setkání u nás ve škole, kdy jste byli seznámeni s aktuálními informacemi kolem přijímacího řízení. V zápětí následovala mini burza pořádaná společně se Základní školou Chrast. Dne se již tradičně konala společná schůzka Základní školy Rosice a Základní školy Chrast se zástupci středních škol a středních odborných učilišť našeho regionu. Podle mého názoru se schůzka stává již tradicí a okruh zúčastněných škol se rozšiřuje. V letošním roce nás se svojí nabídkou seznámily následující školy. Hotelová škola Bohemia s.r.o. Chrudim Obchodní akademie Chrudim SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim SOŠ a Sou Třemošnice OU a Praktická škola Chroustovice Střední škola automobilní Holice Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví DELTA Střední odborná škola informatiky a ekonomie s.r.o. Pardubice Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto Střední zdravotnická škola Pardubice Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice Labská hotelová SOŠ a SOU s.r.o. Pardubice Střední škola podnikání Vysoké Mýto SOŠ elektrotechnická SOU Pardubice VOŠ stavební a SOŠ stavební Vysoké Mýto Střední průmyslová škola strojní, technická a VOŠ Chrudim Gymnázium Skuteč SOŠ zahradnická Litomyšl SOŠ cestovního ruchu Pardubice Naše škola Vám nabízí 10 Co vybrat a nepřebrat!

11 Burza škol v Chrasti Dobrý den, jmenuji se Josef Novák a rád bych vám představil burzu škol v Základní škole Chrast. Zástupců tam bylo opravdu mnoho, jak z technických oborů tak i z gastronomických.tato burza se konala v jídelně Základní školy Chrast. Mně se tato akce moc líbila, mohli jste si poslechnout o každé škole prezentaci a hodně vám to pomohlo k rozhodnutí, kam vlastně chcete směřovat dál. Z této burzy škol jste si pak odnesli letáky a různé knížky o středních školách a učilištích. Mně tato burza prospěla a navedla mě zhruba, kam bych měl jít. Určitě to mohu doporučit opravdu každému, kdo neví jaké si má vybrat budoucí povolání. Josef Novák, IX. třída Následovala Přehlídka středních škol v Chrudimi. Burza škol se konala v divadle Karla Pippicha. Chodili jsme po divadle, kde byla rozmístěna stanoviště se školami. Bylo tam hodně lidí, takže se někde tvořily fronty. Ale mě se to líbilo, protože tam předváděli, co na těch školách dělají a některým se udělalo jasno, na jakou školu by chtěli jít. Tomáš Bažan, IX. třída Prezentace středních škol byla v divadle v Chrudim. Bylo to velice zajímavé a přínosné, protože mě to dalo rozhled do budoucna, čím budu a co budu dělat. Bylo tam mnoho zajímavých škol. Mě osobně zaujalo střední odborné učiliště v Čáslavi. Moc se mi to líbilo. Tomáš Dang, IX. třída Dne se naše IX.třída zúčastnila přehlídky středních škol v Chrudimi. Probíhalo to v divadle Karla Pipicha. Byly tam různé školy. Já mám vybraný učební obor ošetřovatelka v Chroustovicích. Paní učitelka Malinská mě zavedla k paní učitelce, která učí v Chroustovicích. Hezky jsem si s ní popovídala o mém učebním oboru. Markéta Brunclíková, IX.třída Burza škol byla v Divadle Karla Pipicha v Chrudimi, a proto byla trochu nepřehledná, protože školy měly na představení málo místa. Na burze bylo mnoho škol, ale především pro chlapce. Mě nejvíce zaujala škola cestovního ruchu a umělecky zaměřená střední škola obor bytový návrhář nebo designer. Burza škol se mi líbila i přes to, že jsme tam nenašla školu, kterou jsme si vybrala již dříve. (Škola je mimo náš region a této přehlídky se zástupci neúčastní. pozn. výchovné poradkyně) Petra Stupavská, IX.třída Další tradiční akcí, kterou navštěvujeme již řadu let, je soutěž zručnosti na Střední průmyslové škole strojní, technické a VOŠ v Chrudimi. Žáci si zde prohlédnou celé zázemí školy a pak si vyzkouší v praktické činnosti, zda by právě tento obor nebyl tou správnou volbou. V letošním roce se uskutečnila Eva Malinská, výchovná poradkyně 11

12 Retro koutek aneb vzpomínky na konec školního roku předchozího Vzpomínka na třetí třídu Spaní ve škole 5. června jsme spali ve škole. Sešli jsme se před školou a paní učitelka nás odvedla do naší třídy. Vybalili jsme si karimatky a spacáky, každý si vzal svůj buřt a chléb a šli jsme na školní zahradu opékat nad ohýnkem. Po večeři jsme se vrátili do třídy a poslouchali Neználkovy příhody. V tom na nás zaťukal ŠKOLNÍ DUŠÍK. Otevřeli jsme dveře a za nimi našli první úkol. Celkem nám přichystal deset úkolů. Za posledním úkolem jsme šli do patra, kde byly otevřené dveře na půdu, ve kterých stála kostra Alfonze. Byly to krásné noční zážitky. Hana Samková, IV.třída Jak jsme spali ve škole Mamka mě odvezla před školu a tam jsme čekali na paní učitelku. Když paní učitelka přišla, šli jsme nahoru do naší třídy. Připravili jsme si místo na spaní. Potom jsme šli opékat buřty. Venku jsme si zahráli hry a zazpívali písničky. Po písničkách jsme poslouchali Neználka a vtom na naše dveře zaťukal Dušík. Potom jsme šli po jeho stezce, kde nás postrašila Dušička Rosička. Nakonec jsme museli Dušíka nakreslit a pod něj se podepsat. CELÝ VEČER JSME SI MOC UŽILI. Kája Jiroutová, IV. třída Pachatel zanechává na místě činu své stopy! Každým rokem vypustíme do velkého světa partu skoro dospělých lidiček. Kam se podějí a jestli najdou správnou cestu a směr, to už neovlivníme. Aby nám nesešůi z mysli, když už sešli z očí, zanechávají nám ve škole své stopy. Loni jsem byla třídní devítky a tak si dovoluji malé ohlédnutí za posledním dnem a troufám si říci i za posledními minutami jejich pobytu ve škole základní. Eva Malinská, třídní učitelka bývalé IX.třídy 12

13 Natřeme. a obtiskneme! Dámy bordó. 13 A je to, jak napsal Sáďa, 4ever! ŠKOLNÍ DRUŽINA Ve čtvrtek 8.října se již po čtvrté konala na místním hřišti Drakiáda, kterou pořádala základní škola spolu se školou mateřskou. Letošní téma drakiáda bylo Z pohádky do pohádky a jak již název napovídá, tyto pohádkové postavy provázely účastníky celou drakiádou. Každý účastník hned na začátku musel zavázat sedmimílové boty, dostal malého draka, kterého na každém stanovišti tak, jak plnil zadané úkoly, domalovával. Po splnění všech úkolů se dostal ke kouzelníkům, kde dodělal drakovi ocas. Jako odměnu za splněný úkol dostal každý účastník nejen poukázku k paní Větrovské, ale též medaili a upomínkový balíček. I když to tak ze začátku dne nevypadalo, počasí se nám odpoledne opravdu vydařilo, dráčči létali opravdu vysoko. Na závěr bych ráda poděkovala všem žákům, kteří mi za školu pomáhali u jednotlivých soutěží. Za IX.třídu Chlebounová Zuzana, Stupavská Petra, za VII.třídu - Chmelíková Marťa, Šimonová Jířa, Motyčková Káťa, Tesařová Míša, za VI.třídu - Vašková Míša, Jiroutová Markéta, Hanslová Krista, za V.třídu Paclíková Míša. Alena Dostálová, vychovatelka školní družiny

14 Drakiáda Dne mateřská a základní škola pořádaly každoroční akci Drakiádu. Drakiáda byla pojatá pohádkově, paní učitelka Dostálová se domluvila s některými žáky, aby se převlékli za pohádkovou postavu, o které byli předem informovaní. Kostýmy nám dodala paní učitelka Novotná z mateřské školky.ve čtyři hodiny krásného podzimního odpoledne začala Drakiáda. Děti chodily po stanovištích, kde plnily úkoly a kde na ně čekaly pohádkové postavy. Vždycky když na každém stanovišti splnily daný úkol, tak dostaly fáborek na ocas papírového draka a vždycky mu něco dokreslily např. třeba tváře. Poznámkového draka dostaly na začátku. Stanovišť bylo dohromady pět, na konci čekala paní učitelka Novotná a kontrolovala papírové draky, jestli mají všech pět fáborků a všechny dokreslené části. Po kontrole se dostávaly pytlíky s překvapením a ty děti, co měly i opravdického draka dostávaly poukaz k paní Větrovské na něco dobrého za 30 Kč. I my co jsme pomáhali, jsme dostávali poukaz. Draků byl celkem hojný počet a vítr nám letos přál, tak spoustu draků vyletělo. Už se těším na příští rok, až budu zase pomáhat. Marťa Chmelíková, VII.třída Drakiáda Ve čtvrtek 8.října byla na hřišti drakiáda. Byly tam různé soutěže a pouštěli jsme draky. Také jsme si mohli koupit občerstvení. Drakiáda se mi moc líbila a těším se na další. Denisa Pospíšilová Při jedné soutěži jsme kreslili princeznu. Když jsme splnili všechny čtyři soutěže, tak jsme šli pro poukázky, za které jsme si mohli koupit něco ve stánku s jídlem. Moc jsem si to užila. Za rok bude další drakiáda, těším se na ní. Nikola Hesová Drakiáda byla úžasná a nejvíce se mi líbily soutěže. Pouštěla jsem draka a skoro vůbec mi nelítal. U jedné soutěže jsme měli lézt pytlem. Bylo to fajn odpoledne. Veronika Stroukalová Mně se líbilo, jak jsme pouštěli draka na drakiádě. Létal nám sem a tam. Vysoko! Michal Svoboda Na drakiádu jsem se těšila. Pouštěla jsem malého draka. Drak nám pořád kroužil nad hlavou. Drakiáda se mně moc líbila. Adéla Rázková 14

15 Dne byla drakiáda. Bylo to na velkém hřišti. Byly tam čtyři disciplíny u jedné bylo, že jsme museli prolézt černým tunelem a u druhé se muselo kličkovat s koněm, třetí byla na nakreslení Zlatovlásky a ta čtvrtá? Museli jsme přejít lavičku. Ester Fričková ŠKOLNÍ AKCE Vítání prvňáčků Haló, haló, cože se stalo? Stalo se to, že jsme 1. září přivítali v naší škole nové prvňáčky - tři princezny - Terezku Charvátovou, Kačku Slavíkovou, Denisku Volfovou a osm rytířů - Míšu Kyselu, Míšu Kusého, Pétˇu Horycha, Toma Hansla, Davida Giňu, Davida Gábora, Dana Bendíka a Erika Purtika. Všem 11 školákům přejeme hodně úspěchů a samé jedničky! Naše prvňáčky doprovodili do velké školy maminky, tatínkové, babičky a dokonce i jedna prababička! Poděkování patří žákům 9. třídy, kteří našim nejmenším žáčkům předali kytičku a panu řediteli Bartákovi za příjemné uvítání nás všech. Alena Šachová, třídní učitelka I.třídy Když jsme přišli po prázdninách 1.9. do školy, tak za námi přišel pan ředitel a poprosil nás, abychom si rozdali květiny a šli přivítat prvňáčky.když jsme přišli do 1.třídy, stoupli jsme si k tabuli a dívali jsme se na jedenáct ustrašených prvňáčků. Každému jsme dali květinu a popřáli jim, ať se jim ve škole daří.jejich třídní, paní učitelka Alena Šachová, nám poděkovala a pan ředitel si s prvňáčky domluvil, že na oplátku se na konci roku půjdou rozloučit zase s námi.ještě jednou přejeme všem prvňáčkům, aby se jim líbilo ve škole a měli jen samé jedničky. Zuzana Chlebounová apetra Stupavská, IX.třída ŠOTEK (Školní Otevřený Terénní Ekovýchovný Kurz), Naše škola se rozhodla využít nabídky Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce V rámci tohoto Programu jsme podali žádost o poskytnutí finanční podpory na uskutečnění přírodovědného a ekovýchovného pobytového kurzu pro žáky 7. a 8. ročníku. Naše žádost byla úspěšná, takže se nám podařilo získat na tuto akci příspěvek přes Kč. Kurz, který jsme nazvali ŠOTEK (Školní Otevřený Terénní Ekovýchovný Kurz), proběhl září 2009 v areálu Táborové základny DOMINO v Hluboké u Skutče. Aktivity, kterým se žáci v průběhu celého týdne věnovali, byly zaměřeny 15

16 zejména na praktické pozorování přírody, pochopení vztahů mezi jednotlivými složkami ekosystémů a odhalování vlivu člověka na životní prostředí. Zástupce našich rostlin a živočichů přijeli žákům přiblížit odborní lektoři. Pracovníci Východočeského muzea v Pardubicích RNDr. Vladimír Lemberk a Mgr. Jan Dolanský seznámili žáky se zástupci našich obratlovců i bezobratlých. Vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Železné hory RNDr. František Bárta se zaměřil na zástupce našeho ptactva a na ochranu přírody. Předseda občanského sdružení Centaurea Mgr. Jan Horník nám poutavým způsobem představil běžné druhy našich rostlin. Všechny tyto aktivity probíhaly v přirozeném prostředí, formou besed, vycházek či praktických cvičení, aby bylo žákům umožněno efektivní učení v souvislostech a učení prožitkem. Další skupinu aktivit tvořila práce s přírodním materiálem, zaměřená převážně na tvůrčí využití environmentální problematiky. Při práci s ovčí vlnou technikou filcování žáci vyráběli míčky a ozdobné obaly na tužky. Během práce s keramickou hlínou se snažili napodobit jednoduché nádoby našich předků, v rámci fyzikálních a chemických pokusů pracovali s olejem, octem a vodou. Velmi zajímavé objekty vytvořili žáci výtvarnou technikou land art. Vše pak doplňovaly motivační, vědomostní a relaxační hry a činnosti s přírodovědnou tématikou. Vyzkoušeli jsme si například co to vlastně znamená tlouct špačky nebo čistit les coby pracovití mravenci. Při hře Kufr jsme vysvětlovali, kreslili či pantomimicky předváděli přírodovědné pojmy. Na závěr se všichni utkali v poznávání rostlin a živočichů podle obrázků. Během celého pobytu si všichni účastníci vedli své badatelské deníky, do kterých zaznamenávali slovem i kresbou své nové poznatky, pozorování ( příroda pod mikroskopem ) i zážitky a to pouze s pomocí obyčejné tužky, uhlů, přírodních barviv a materiálů. Ke konci našeho pobytu jsme navštívili nedalekou rozhlednu s hezkým názvem Borůvka, abychom se podívali o něco dál než dohlédneme ze země. Věříme, že 16

17 díky kurzu Šotek se nám podařilo u žáků něco podobného rozšířit jejich rozhled a povědomí o přírodě a prostřednictvím vlastních intenzivních prožitků si uvědomit její hodnotu i zranitelnost. Poděkování patří všem sponzorům, kteří nám přispěli svými dary (chrudimským obchodům Boomerang, Taco a Pohodové knihkupectví; Občanskému sdružení Centaurea; i rodičům žáků, kteří věnovali množství sladkostí a dalších milých drobností), dále odborným lektorům i kolegům pedagogům, kteří za námi přijeli se svými tvořivými dílnami. 17 Marek Odstrčil, Michaela Pavlíková Na Šotek se vypravila sedmá a osmá třída s panem učitelem Ostrčilem, Linkem a paní učitelkou Pavlíkovou. Na této školní akci šlo hlavně o živé organismy, o kterých jsme si každý den něco povyprávěli a něco nového se naučili. Na začátku kurzu jsme dostali deníky, do kterých jsme si každý den zapisovali, co jsme za celý den dělali a co nového jsme se dozvěděli. Také za námi přijížděli každý den panové, kteří nám vyprávěli o různých živočiších, na které se specializují. Např.: o netopýrech, ptácích a o obratlovcích a bezobratlých. Nejprve nám něco o zvířatech na které se specializují pověděli, a pak jsme se za nimi šli kouknout. S panem na netopýry jsme se na ně šli podívat po okolí zda nějaké nezahlídneme. S panem Bártou jsme šli lovit různé bezobratlé živočichy a ukázal nám různé způsoby jak bezobratlovce chytit. Když za námi přijel pán, který nám vyprávěl o ptácích, tak jsme se vydali do lesa ve kterém před výkladem natáhl síť, do které se nám chytila červenka. Také jsme hráli různé hry jako např.: poznávačku, po skupinách, do kterých jsme se také rozdělili, jsme běhali orientační závod, a spousta dalších her. Za odměnu, když jsme vyhráli nějakou hru, tak jsme si mohli vybrat, odměnu. Na Šotkovi jsme byli pět dní a moc se mi tam líbilo :). Andrea Červinková, VII. třída Zážitky žáků nezůstaly jen v jejich denících, ale dále jsme s nimi pracovali při hodinách mediální výchovy v VIII.třídě. Úkolem žáků bylo zpracovat je podle předem daného typu média, které bude jejich sdělení přenášet. Některá díla na ukázku. Posuďte sami, jak mocná je říše médií. Eva Malinská

18 1.Rozhlasová relace Vážení posluchači, přinášíme Vám krátké informace ze školního kurzu Šotek.Tohoto kurzu se zúčastnili žáci 7. a 8. ročníku. Kurz byl v Hluboké u Skutče od 7.9. do Pro žáky byl připraven zajímavý program. Přijeli tam odborníci, jako např.: botanik, ornitolog, odborník přes bezobratlé živočichy nebo třeba dokonce odborník přes netopýry. Dále byly pro žáky připraveny různé hry, jako např.: špaček, tukan, mravenci, a spoustu dalších. Žáci si z kurzu přivezli mnoho hezkých zážitků. Děkuji za pozornost. Konec hlášení. Andrea Moučková, VIII.třída 2. Bulvární časopis Noční honička s učiteli Na začátku měsíce září ze ZŠ Rosice vydala na přírodovědný kurz, při kterém se dělo mnoho věcí. Od 7.9. do se vydala 7. a 8. Třída ZŠ Rosice na kurz, který se nazýval ŠOTEK. Přednášky byly nudné, ale večer to stálo zato!, řekl nám jeden žák který se kurzu zúčastnil. Večer se dokonce konala jedna neplánovaná honička s učiteli. Nikdo ale neví, kdo se jí zúčastnil a jak nakonec dopadla. Při kurzu se dokonce bila zvířata! Při jedné hře podobné basebalu, která se jmenuje Špaček se odpaluje dřívko, které se nazývá špaček. David Smejkal, VIII. třída A přesně tímhle stylem vznikají fámy a pomluvy! 3. Odborný ekologický časopis ŠOTEK Letos poprvé škola v Rosicích organizovala přírodovědnou exkurzi v táborové základně domino u Hluboké u Skutče. Kurz byl 5 denní. V pondělí přijel odborník na ptactvo, šel do lesa rozvěsit sítě, poté se vrátil do základny, vyprávěl nám o ptácích a šli jsme do lesa. Chytili jsme červenku obecnou.prohlédli jsme si ji a popsali. V úterý přijel odborník na savce, vyprávěl nám o nich asi jednu hodinu. Ve středu přijel profesionál na botaniku, šli jsme rostliny hledat do lesa, a také jsme se byli podívat na rozhlednu. Ve čtvrtek přijel odborník na netopýry, vytvořil si pro nás prezentaci. Poté jsme šli na noční procházku za účelem nalezení netopýrů. V pátek nás čekal odjezd k naší milované škole v Rosicích. Celý kurz se týkal samozřejmě EKOLOGIE. Petr Hejduk, VIII.třída 18

19 KOLODĚJ aneb letošní zážitky a postřehy VI. a IX. třídy ZŠ Rosice. Ve dnech proběhl ve Svratouchu tradiční zážitkový kurz Koloděj, kterého se každoročně účastní VI. a IX. třídu naší základní školy. Jak se vaši spolužáci (i učitelé) měli a co zažili? To se dozvíte se v následujících řádcích přímo od nich! Koloděj je dlouhodobý kurz naší školy, který se koná už od roku Naše devátá třída na něj letos vyrazila společně se šesťáky. My deváťáci už jsme zhruba věděli, co nás čeká, ale šesťáci vůbec. Přijeli jsme do Svratouchu zhruba v 11 hodin, cesta byla uspokojivá. Pepa Novák, IX.třída Jela tam s námi paní učitelka Bumbálková, paní učitelka Kodytková, pan učitel Odstrčil a naše kuchařka paní Sodomková. Na dva dny se na nás přijel podívat i pan ředitel s malou Anežkou a Vítkem. Zuzana Chlebounová, IX.třída Tábor ve Svratouchu byl vybaven klubovnou, kuchyní s jídelnou, WC, koupelnami i malým ohništěm. Pepa Novák, IX.třída Taky jsme ve volných chvilkách měli možnost hrát fotbal, a to na pěkně křivém hřišti. Lukáš Výskala, IX.třída Po příjezdu nám učitelé dali klíče od chatek a pak jsme si chvíli vybalovali věci. Potom jsme šli do klubovny, kde jsme se seznámili s lektory a hráli jsme různé hry. V klubovně jsme si taky posílali plyšáka, který se jmenoval Koloděj. Ten dával slovo jen tomu, kdo ho měl u sebe. Eliška Nováková, VI.třída Učitelé nám pak dali na čela papírky a my jsme se bez mluvení rozdělili do skupin. Skupiny byly dvě Záškoláci a Zálesáci. Veronika Mládková, VI.třída Za celý den jsme stihli spoustu zajímavých her, například Uzel, Bažinu a střílení z luku. Petra Stupavská, IX.třída Potom jsme hráli hru Pochod důvěry. Ta hra byla o tom, že jsme si jeden ve dvojici zavázal oči a druhý nás vedl. Pak jsem si rozvázal oči a zase jsme si to vyměnili. Když si rozvázala oči i deváťačka, se kterou jsem byl ve dvojici, byli jsme najednou zase před chatkami. Šli jsme znovu do klubovny a říkali jsme si, jak se nám to líbilo a každý řekl svůj názor. Láďa Menyhár, VI.třída 19

20 Když jsme si trochu odpočinuli, byla večeře a po ní jsme šli do klubovny, kde jsme hráli další hry, například Devadesátdevítku, Veverku nebo Mravence. Pak byla večerka. Miloš Krátký, VI.třída Byli jsme unavení, a tak jsme se snažili spát, ale pořád nám nějací kluci ťukali na okno chatky a strašili nás s maskami, tak tam přišla paní učitelka Kodytková a ty masky jim vzala. Michal Rabas, VI.třída Druhý den byl o něco náročnější, protože jsme museli přejít na jiný režim, než jsme byli z domova zvyklí. Tomáš Dang, IX.třída Den jsme začali rozcvičkou. Pršelo, a tak jsme nemohli hrát hry venku. Po snídani jsme tedy v klubovně stavěli věže a to jen jednou rukou! Kristýna Žohová, VI.třída Když přestalo pršet, šli jsme slaňovat ze skály! Nejdřív jsem se bála, ale pak mě to začalo moc bavit. Klára Eliášková, VI.třída Ke skále, ze které jsme slaňovali, jsme museli dojít asi 2 kilometry a slaňování mě bavilo asi nejvíc z celého Koloděje! Jára Jirout, VI.třída Když jsme pak dorazili zpátky, tak se připravil oheň a opékali jsme párky. Petra Stupavská, IX.třída Potom jsme si kreslili na trička nápis Koloděj s podpisy všech účastníků kurzu. Po tričkách jsme se rozdělili do skupin a šla se hrát noční hra s názvem Testament. Petra Samková, IX.třída Na noční hře se mi nejvíc líbilo, když nám pan učitel Odstrčil dovolil v lese strašit ostatní. Když učitelé vyhlásili výsledky, šlo se spát. Pepa Novák, IX.třída Hra byla sice bezva, ale už jsme byli za celý den dost unavení a další den ráno jsme byli taky rozlámání a zničení. Zuzana Chlebounová, IX.třída Ráno se proto nikomu nechtělo vstávat. Hrála se hra Blbá hlava, ze které mě bolí nohy snad ještě teď. Tomáš Bažant, IX.třída Ta hra spočívala v tom, že jsme se rozdělili po skupinách po pěti. Dva z každé skupiny se stali koněm a jezdcem a kůň musel jezdce odvést do lesa, kde čekaly paní učitelky s otázkami. Když jezdec věděl odpověď, dostal barevný papírek a mohl se vrátit k družstvu, když nevěděl, musel na koni jet zpátky k družstvu, aby se s ostatními poradil a běžel zase zpátky do lesa s odpovědí. Eliška Nováková, VI.třída Potom se hrálo ještě několik dalších her, například Špaček, Pavučina bylo to super! Pak jsme si dali dobrý oběd a šli si zabalit věci do chatek. Naposledy jsme pak psali hodnocení všech her. Lucka Motyčková, IX.třída Potom jsme autobusem odjeli zpátky ke škole do Rosic. Moc se mi na Koloději líbilo a těším se, až tam pojedu v 9. třidě znova! Klára Eliášková, VI.třída 20

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz

ČAJDA v novém kabátě. Jaký by měl být učitel? Cestička do školy. začíná zápisem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2014/15 Jaký by měl být učitel? Slohová práce úvaha Učitelská profese je sama o sobě dosti komplikovaná. Vždy jsem obdivovala, jak někteří učitelé

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2011/2012 - 2 - KŘÍŢOVKA S HÁDANKOU Kdyţ v následující tabulce zaškrtneš slova napsaná vlevo, můţeš si přečíst zbytek tajenky (rozluštění hádanky).

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Petřkovice. Říjen 2013 číslo 5

Petřkovice. Říjen 2013 číslo 5 KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Říjen 2013 číslo 5 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, léto nám pomalu končí, ale stavební práce jsou v plném proudu. Podle vašich ohlasů na Kulturní

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY Vážení čtenáři, již podruhé Vás oslovujeme ročenkou naší školy, abyste s námi mohli sdílet radosti i strasti uplynulého školního roku. Je toho opravdu hodně, co u nás, mimo

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět

ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ. S panem ředitelem. Rozhovor. Střední školy Téma. Côte d'ivoire. Poznávej svět ŠKOLNÍ ČASOPIS JARNÍ VYDÁNÍ S panem ředitelem Rozhovor Střední školy Téma Côte d'ivoire Poznávej svět ÚVODNÍK Poslední vydání časopisu Edisonka bylo výjimečné. Jak jistě víte, bylo to Valentýnské číslo.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY www.zsvysluni.cz Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ OBSAH Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament

V ÈÍSLE... Ü Nový školní parlament Č. 120-10/2010 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Den D pro prvňáčky. 1. září 2010 bylo prvním dnem ve škole i pro šestnáct prvňáčků na Šumburku. Přejeme jim na jejich cestě za poznáním

Více

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015

ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 Současná redakce Školáka Náš časopis Školák získal druhé místo! V letošním roce jsme se s naším školním časopisem Školák zúčastnili soutěže Školní časopis

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK ZŠ TGM Dolní Bousov Číslo 1 Ročník osmý Školní rok 2014/2015 obrázek Matěj Říha Blíží se 24. prosince a všichni se začínají těšit na Vánoce. Před pár týdny jsem se koukala na jedno video. Video

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBCHAVY DOLNÍ LIBCHAVY 153 561 16 LIBCHAVY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012 1 Údaje o zařízení Druh školy : základní a mateřská Právní forma : příspěvková organizace

Více