Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii"

Transkript

1 Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii Diplomová práce Bc. Lucie Chumová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Developments and changes in secondary vocational education with a focus on hospitality and gastronomy Bc. Lucie Chumová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Mariánských Lázních dne Lucie Chumová

4 Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování vedoucímu diplomové práce RNDr. Janu Žufanovi, Ph.D., MBA, za jeho vstřícnost, cenné rady, náměty, připomínky a metodické vedení diplomové práce. Rovněž bych chtěla poděkovat panu RNDr. Janu Jirovskému a panu Ing. Jiřímu Chumovi za poskytnutí statistických dat a potřebných materiálů. Rovněž děkuji Mgr. Jitce Krejčíkové, Ing. Pavlu Krejčíkovi a Jiřímu Chumovi za jejich zájem a podporu při psaní této práce. Bc. Lucie Chumová

5 Abstrakt CHUMOVÁ, Lucie. Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : s. Oblast středního odborného vzdělávání prochází neustálým vývojem, přináší nové poznatky a přístupy ke vzdělávání a klade důraz na kvalitu, efektivitu a přínos odborného vzdělávání. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou vývoje a změn v oblasti středního odborného vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část diplomové práce se věnuje ve stručnosti historickým předpokladům vzniku hotelnictví a gastronomie a problematice vývoje odborného a učňovského vzdělávání na území České republiky. Cílem praktické části diplomové práce je vytvořit náhled na vývoj středních škol se zaměřením na hotelnictví a gastronomii a jejich nabídky studijních oborů v letech Dále naznačit komparativní analýzou hlavní tendence budoucích záměrů rozvoje středního odborného vzdělávání a strategie rozvoje vzdělávání učitelů odborných předmětů Karlovarského kraje a Kraje Vysočina. Zásadním kritériem pro poskytování kvalitního odborného vzdělávání na středních školách se stala úroveň vzdělanosti učitelů odborných předmětů, především pak jejich zájem o další vzdělávání. V rámci vývoje vyžadujícího rozvoj národní vzdělanosti a profesionalizace učitelů byl autorkou diplomové práce proveden průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledky jsou podkladem k potvrzení, či vyvrácení hypotéz, ve kterých se autorka domnívá, že učitelé odborných předmětů jsou si vědomi nutnosti účastnit se celoživotního vzdělávání a nabízené možnosti aktivně a často využívají. Závěrečná část diplomové práce obsahuje zhodnocení, návrhy a doporučení pro řešení zkoumané problematiky. Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, gastronomie, hotelnictví, rozvoj vzdělávání v regionech, střední odborné vzdělávání, učitel odborných předmětů, vývoj, změny

6 Abstract CHUMOVÁ, Lucie. Development and changes in secondary education with a focus on hospitality and gastronomy. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague : p. The area of secondary vocational education is constantly evolving, bringing new insights and approaches to education and emphasis on quality, efficiency and benefits of training. This thesis deals with the development and change in secondary vocational education with a focus on hospitality and gastronomy. The work is divided into three parts. The theoretical part of the thesis is devoted to a brief historical assumptions of hospitality and gastronomy formation and the issue of the development of vocational and technical education in the Czech Republic. The practical part of the thesis is aimed to create a clear overview of the development of secondary schools with a focus on hospitality and gastronomy and offers degree courses in Furthermore to indicate, by comparative analysis, the major trends of future plans for the development of vocational education and training strategy for the development of vocational teachers in Karlovarský Region and Vysočina Region. The main criterion of providing quality vocational education in secondary schools has become the standard of education of vocational teachers, especially their interest in further education. Within the development requiring the growth of national education and professionalization of teachers, the survey was done by the author of the thesis, through a questionnaire investigation. The results are the basis to confirm or refute the hypothesis, in which the author believes that teachers of vocational subjects are aware of the need to participate in lifelong learning and they use the offered possibilities actively and frequently. The final part of the thesis contains improvements, suggestions and recommendations for solution of the issues examined. Keywords: changes, developments, gastronomy, hospitality, lifelong learning, secondary vocational education, teacher of vocation subjects, the development of education in the regions

7 Obsah ÚVOD HISTORICKÉ PŘEDPOKLADY VZNIKU GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ GASTRONOMIE HOTELNICTVÍ POHOSTINSTVÍ VZDĚLÁNÍ, JEHO CÍLE A POJETÍ HISTORICKÝ VÝVOJ A PROMĚNY VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU Vývoj odborného vzdělávání Vývoj učňovského vzdělávání ZMĚNY CÍLŮ, OBSAHŮ A FUNKCE VZDĚLÁVÁNÍ PO ROCE Legislativní změny v českém školství Změny školské vzdělávací soustavy Vznik a rozvoj soukromých škol Rozšíření středoškolské vzdělávací nabídky Proces optimalizace sítě středních škol Kurikulární reforma Učitel odborných předmětů jako klíčová osoba ve vzdělávání VÝVOJ STŘEDNÍCH ŠKOL SE ZAMĚŘENÍM NA GASTRONOMII, HOTELNICTVÍ A TURISMUS VÝVOJ STŘEDNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LETECH VÝVOJ STUDIJNÍCH OBORŮ V LETECH

8 3.3 MOŽNOSTI POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU NA VOŠ SE ZAMĚŘENÍM UČITELÉ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL SE ZAMĚŘENÍM NA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMII A TURISMUS METODOLOGIE PRŮZKUMU VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ INTERPRETACE A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZA DLOUHODOBÝCH ZÁMĚRŮ ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA ZÁKLADNÍ ÚDAJE KARLOVARSKÉ KRAJE V POROVNÁNÍ S KRAJEM VYSOČINA Struktura společnosti a středního odborného vzdělávání v Karlovarském kraji a Kraj Vysočina Strategie rozvoje středního odborného vzdělávání... v Karlovarském kraji a Kraji Vysočina Strategie rozvoje vzdělávání učitelů odborných předmětů Karlovarského kraje a Kraje Vysočina NÁVRHY VÝVOJ A ZMĚNY V NABÍDCE STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY KARLOVARSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 99

9 Seznam ilustrací Obr. 1 Graf zobrazující vývoj počtu patnáctiletých osob v ČR v letech Obr. 2 Graf poměru SOŠ a SOU v roce 1991 Obr. 3 Graf poměru celkového počtu SOŠ, SOU a počtu SOŠ, SOU se zkoumaným zaměřením ve školním roce 1991/1992 Obr. 4 Graf poměru SOŠ, SOU a ISŠ v roce 1995 Obr. 5 Graf poměru celkového počtu SOŠ, SOU a počtu SOŠ, SOU a ISŠ se zkoumaným zaměřením ve školním roce 1995/1996 Obr. 6 Graf poměru soukromých a veřejných SŠ se zkoumaným zaměřením v roce 2001 Obr. 7 Graf poměru celkového počtu SŠ a počtu SŠ se zkoumaným zaměřením ve školním roce 2001/2002 Obr. 8 Graf poměru soukromých a veřejných SŠ se zkoumaným zaměřením v roce 2012 Obr. 9 Graf poměru celkového počtu SŠ a počtu SŠ se zkoumaným zaměřením ve školním roce 2012/2013 Obr. 10 Graf vývoje středních škol se zkoumaným zaměřením v letech Obr. 11 Nejvíce navštěvované vzdělávací semináře Obr. 12 Pohlaví dotazovaných osob Obr. 13 Věk dotazovaných osob Obr. 14 Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných osob Obr. 15 Počet let dosažené praxe ve školství Obr. 16 Graf vývoje počtu osob ve věku 15 až 19 let v krajích ČR v letech

10 Seznam tabulek Tabulka 1 Skupina studijních oborů SOŠ se zkoumaným zaměřením v roce 1991 Tabulka 2 Skupina studijních oborů SOU a U se zkoumaným zaměřením v roce 1991 Tabulka 3 Studium na školách s vlastním studijním programem v roce 1991 Tabulka 4 Studijní obory nabízené na SOŠ se zkoumaným zaměřením v roce 1991 a 1995 Tabulka 5 Studijní obory nabízené na SOU se zkoumaným zaměřením v roce 1991 a 1995 Tabulka 6 Studijní obory nabízené na SŠ se zkoumaným zaměřením v letech 1996, 2001 a 2006 Tabulka 7 Studijní obory nabízené na SŠ se zkoumaným zaměřením v roce 2012 Tabulka 8 Seznam VOŠ nabízejících studijní obory se zkoumaným zaměřením na území ČR v letech Tabulka 9 Základní údaje a cíle budoucího rozvoje vzdělávání kraje Karlovarského a Kraje Vysočina Tabulka 10 Seznam SŠ zaměřených na vzdělávání ve skupině studijních oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus v Karlovarském kraji Tabulka 11 Seznam SŠ zaměřených na vzdělávání ve skupině studijních oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus v Kraji Vysočina Tabulka 12 Vývoj počtu přihlášených a přijatých studentů pro denní studium maturitního oboru M/01 Hotelnictví na HŠML v letech

11 Seznam zkratek COP CR ČR ČSSD ČSSR ČSÚ DZČR DZKK DZKV HŠ HŠML ISŠ JKOV KK KKOV KSČM KV MŠMT NÚOV NÚV OA OU RVP SOŠ SOU SPV SŠ ŠVP U USA centrum odborné přípravy cestovní ruch Česká republika Česká strana sociálně demokratická Československá socialistická republika Český statistický úřad Dlouhodobý záměr České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina hotelová škola Hotelová škola Mariánské Lázně integrovaná střední škola jednotná klasifikace oborů vzdělávání Karlovarský kraj kmenová klasifikace oborů vzdělávání Komunistická strana Čech a Moravy Kraj Vysočina Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní ústav odborného vzdělávání Národní ústav pro vzdělávání obchodní akademie odborné učiliště rámcové vzdělávací programy střední odborná škola střední odborné učiliště středisko praktického vyučování střední škola školní vzdělávací programy učiliště Spojené státy americké

12 ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání VOŠ vyšší odborná škola VŠ vysoká škola VŠH Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. ZŠ základní škola

13 Úvod Být vzdělaný je v dnešní době nutností. Nejenom, že se vzdělávání podílí na tvorbě naší osobnosti a dodává nám sebevědomí, je důležitým faktorem udávajícím ekonomický růst společnosti. Musím si však položit otázku, jaké vzdělání je pro nás a naše budoucí potomky, pilíře stabilního a ekonomicky úspěšného státu, to nejperspektivnější? Oblast hotelnictví a gastronomie je poměrně dynamickým a rychle se rozvíjejícím oborem ve světě i u nás v České republice. Trendy se mění, služby se zdokonalují, zákazníci jsou náročnější, a proto by se kvalita zaměstnanců a pracovníků v oblasti těchto služeb měla stálé zlepšovat. Ale jak je tomu ve skutečnosti? Sektor služeb, který poskytuje ubytování a stravování, ohrožuje podle veřejného mínění nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Všichni víme, že kvalitní personál nám zajistí konkurenční výhodu. Ale kde můžeme tento kvalitní personál získat?, ptají se majitelé restaurací a hotelů. V časech dřívějších by si zaměstnavatel vybral svého zaměstnance především podle jeho vzdělání. Absolvování určitých hotelových a gastronomických škol bylo pro ně zárukou správného výběru zaměstnance. Jak je tomu dnes? Je tento nedostatek kvalifikovaných pracovních sil způsoben úpadkem ve vzdělání v oboru těchto služeb? Je snad nabídka středních škol nedostatečná? Ve své diplomové práci jsem se zaměřila právě na oblast vzdělávání na středních školách se zaměřením na hotelnictví a gastronomii. Jako absolventka Hotelové školy v Mariánských Lázních a budoucí absolventka Vysoké školy hotelové v Praze 8 spol. s r. o. jsem využila nabyté poznatky, vědomosti a zkušenosti k vytvoření analýzy vývoje a změn v oblasti středního odborného vzdělávání s možností návaznosti vyššího odborného vzdělání v oboru a to především v letech 1991 až Celkový systém školského vzdělávání prošel v těchto letech významnou rekonstrukcí, která s sebou přinesla řadu důležitých změn. Prostřednictvím své diplomové práce bych ráda poukázala, jak na pozitivní, tak i případně negativní dopady těchto změn na vzdělání v daném oboru. Cílem mé práce je sestavit přehledný náhled na vývoj a změny ve středním odborném 13

14 vzdělávání v daném oboru a v uvedených letech. Svou práci jsem rozdělila do několika následujících kapitol. V první kapitole se inspiruji historickými předpoklady vzniku pojmů gastronomie a hotelnictví. Část své práce věnuji i pojmu turismus, který je v dnešní době v oblasti školského vzdělání spojován jak s hotelnictvím, tak i s gastronomií. V této kapitole se zaměřuji na prolínání gastronomie a hotelnictví do vědních disciplín a též poukazuji na vzrůstající potřebu odborného vzdělávání v tomto oboru, především vlivem celkového rozvoje společnosti. Ve druhé kapitole se pokusím vytvořit ucelený obraz na vývoj středního odborného školství na území České republiky. Nejprve se zaměřím na analýzu vývoje praktického a odborného vzdělávání, vznik středních odborných škol a odborných učilišť do roku Následně se vynasnažím interpretovat zásadní změny školské legislativy, které ovlivnily vývoj středoškolského odborného vzdělávání v České republice po revolučním roce Zajímám se o analýzu změn vedoucích k vývoji dalších školských zařízení, změn v nabídce oborů jednotlivých škol se zaměřením na hotelnictví a gastronomii a také o změny v obsahu vzdělání u těchto již jmenovaných oborů. Třetí kapitolu diplomové práce věnuji analýze statistických výkazů a databáze MŠMT. Zaměřím se na rozvoj nabídky vzdělání na středních odborných školách a středních odborných učilištích v daném oboru. Mým cílem v práci je zmapování let a vytvoření přehledu nabídky středních škol a jejich nabídky studijních oborů. Zásadním kritériem pro poskytování kvalitního odborného vzdělání na středních odborných školách je, podle mého názoru, úroveň vzdělanosti samotných pedagogů. Dále pak jejich zájem o další rozvoj svého dosavadního vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání. Obzvláště hovoříme-li o takto dynamicky rozvijících se oborech, jakými jsou právě gastronomie, hotelnictví a turismus. Ve svých výchozích hypotézách se domnívám, že učitelé odborných předmětů si jsou vědomi nutnosti účastnit se aktivně dalšího vzdělávání a profesního rozvoje v rámci nabízených možností a v průběhu roku navštěvují často různé druhy 14

15 školení pro pedagogické pracovníky. Tyto stanovené hypotézy verifikuji dotazníkovým průzkumem a zjištěné výsledky následně vyhodnotím ve čtvrté kapitole své práce. Pátou kapitolu své diplomové práce věnuji komparativní analýze, ve které se pokusím posoudit Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a Programová prohlášení Rady Karlovarského kraje a Kraje Vysočina pro volební období Mým záměrem je zhodnotit oblast budoucího rozvoje středoškolského vzdělávání a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v daných regionech. Získané informace vyhodnotím v šesté kapitole, kde zároveň uvedu svá doporučení pro řešení zkoumané problematiky. V závěrečné části diplomové práce provedu stručnou rekapitulaci a uvedu nejzávažnější zjištění. Pro zpracování diplomové práce využiji odbornou literaturu, písemné dokumenty Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, studie výzkumných ústavů, články z odborných časopisů, důvěryhodné internetové zdroje a v neposlední řadě i své vlastní, byť krátkodobé, zkušenosti v odborném vzdělávání středoškolských studentů. Při tvorbě diplomové práce se, mimo jiné, opírám o věcné rady a doporučení svého vedoucího práce pana prorektora Vysoké školy hotelové v Praze, spol. s r.o. RNDr. Jana Žufana Ph.D., MBA, dále pak ředitelů odborných škol, svých kolegů a vedoucích pracovníků v gastronomických a hotelových organizacích. Ve své analytické části využívám různé metody průzkumu, především v podobě řešerše dokumentů a sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření, rozhovorů a pozorování. 15

16 1 Historické předpoklady vzniku gastronomie a hotelnictví Ve své práci se zabývám vývojem středního odborného školství se zaměřením na gastronomii a hotelnictví, proto je zapotřebí nahlédnout, alespoň ve stručnosti, do historie a inspirovat se historickými předpoklady, které jsou příčinou vzniku těchto vzdělávacích oborů. 1.1 Gastronomie Ono známé a zprofanované paradoxon jíme proto, abychom žili, či žijeme, abychom jedli se v historickém pohledu stává jedním z klíčů k pochopení vývoje lidské kultury a bytí vůbec. (Holub, 2004, s. 6) Stejně jako se vyvíjel člověk a lidská společnost, tak se vyvíjelo stravování a stolování. P. Burešová a B. Zimáková ve svém díle Gastronomické služby servis (2010) přímo uvádějí, že konzumace potravin, jako pouhého uspokojení pocitu hladu, získává během staletí nový rozměr a to požitek z potravy. Je zcela jisté, že gastronomie patří k životu člověka od počátků civilizace. Jak se vyjádřil v knize autorů E. Klánové, L. Pavery a kol. Gastronomie v toku času I. autor článku Gastronomie na šlechtických rodech J. Holoubek (2012, s ), lze na ni nahlížet jako na řemeslo, umění a rozvíjející se ekonomicko-společenskou vědu. Gastronomii je tedy možné pojmout jako vzájemné propojení kultur a stravovacích zvyklostí. Jak uvádí autorky P. Burešová a B. Zimáková (2010, s. 7), značný význam v rozvoji gastronomie přináší kultura antiky, která přinesla dodnes oblíbené speciality, jakými jsou různé druhy pečiva, těstovin či tvar pizzy. Řekové i Římané si rádi pochutnávali na několikachodových večeřích, které zapíjeli kvalitním červeným vínem a obohatili tak náš jídelníček o koření, drůbež, cukrovou třtinu, rýži a různé druhy ovoce. Z tohoto období se dochovaly první zmínky o bohatých hostinách spolu se servisem a aranžmá stolu. Na šíření gastronomie, kuchařských receptur a zvyklostí stolování se významně podílely byzantské ženy, které byly muži velmi žádané a do svých nových domovů přicházely spolu se svými kuchaři. Podle J. Holoubka (2012, s. 78) středověk rozdělil gastronomii na kuchyni bohatých a chudých. Používání různých drahých surovin pro přípravu pokrmů bylo důležité i z hlediska společenského postavení. I v dalších letech nelze opomenout, 16

17 jak důležitá byla pro rozvoj gastronomie krása italských či španělských princezen, které přinesly na francouzský královský stůl další lahůdky v podobě lanýžů, zmrzliny, či čokolády a obohatily tak původní francouzskou kuchyni a kulturu stolování. O jejich vyhlášené kuchaře byl eminentní zájem. Za vlády Ludvíka XIV. bylo módní vše francouzské, proto mnohé země přijaly zvyklosti a trendy francouzského stolování a gastronomie a pořádaly velkolepé bankety a hostiny. V 18. století se mistr kulinářství a spisovatel Marie Antoine Careme zasloužil o reformu francouzské gastronomie. Zavedl řád a systém do tehdejší kuchyně, kladl důraz na zavedení hygieny do kuchyní a pozvedl kuchaře ve společenském žebříčku na umělce. Velký podíl na vzniku moderní gastronomie má samozřejmě i vědeckotechnický pokrok a průmyslová revoluce, která zapříčinila změny v zemědělství a v produkci potravin. V této době vznikaly nové technologie pro zpracovávání potravin, továrny a Luis Pasteur objevil význam mikroorganismů pro pasterizaci. Přestože jídlo a pití patří mezi základní fyziologické potřeby každého jedince, popisuje K. Holub ve své publikaci Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví (2004 s. 8) zmiňuje, že se slovo gastronomie objevilo poprvé až v roce 1801 jako titul veršované skladby francouzského básníka Josepha Berchoux. Autor nenabízí ve své básnické povídce kuchařské návody, ale opěvuje své zážitky u stolu. Při zkoumání člověka ve vztahu k jídlu a pití nelze gastronomii jednoznačně zařadit do jedné vědní disciplíny. V případě gastronomie do popředí zkoumání vystupují jak vědy přírodní tak společenské. Někdo může gastronomii popsat jako umění něco vytvořit a proto je důležité nedívat se v gastronomii jen jedním směrem. Současné používání pojmu gastronomie bývá spojeno s latinským pojmem Culinaria, kuchařství. Takový náhled na gastronomii nevystihuje vše, čím se gastronomie zabývá. Jak se zmiňuje dále ve své publikaci K. Holub (2004, s. 8), sám guru labužníků Jean-Anthelme Brillat-Savarin ve svém průkopnickém díle z roku 1826 označil kuchařství jako základní kámen gastronomie. V jeho definici je gastronomie vědou a vztahuje se k přírodopisu, fyzice, chemii, ke kuchyni a umění připravit jídla, k obchodu i národohospodářství. Podle B. Zimákové guru labužníků Brillat-Savarin chápe gastronomii široce 17

18 otázky výživy, jídla, pití a chuti spojuje s radostmi stolování a odpočinkem. (Zimáková, 2006, s. 11) V minulosti došlo též k propojení gastronomie, turismu a hotelového podnikání a to během 19. století, kdy se uznávaný nejschopnější šéfkuchař světa Auguste Escoffier stal šéfkuchařem luxusního hotelu Ritz v Paříži. Partnerství pana Césara Ritze a uznávaného gastronoma Augusta Escoffiera způsobilo vznik nejluxusnějších světových hotelů té doby v několika evropských metropolích. O počátcích české gastronomie můžeme hovořit od dob formování českého národa. Česká gastronomie je, především díky poloze naší země uprostřed Evropy, pestrou směsicí jednotlivých kultur. J. Vašák ve svém článku Historie české gastronomie uveřejněném v publikaci Almanach gastronomie 2010 (2010, s. 8) zmiňuje, že kuchyně našich předků vstupuje do dějin jako nezávislá na vlastních zdrojích, zato schopna využít domácích surovin. V 15. a 16. století se objevují první sepsané receptury přípravy jídel i u nás a prostřednictvím kuchařských knih se k nám dostávají i jídla italská, francouzská či španělská. S rozvojem gastronomie souvisí nejen potraviny, nové technologie pro zpracování potravin, či kuchařské umění, ale i způsob podávání neboli servírování jednotlivých pokrmů. Během staletí se vyvíjela pravidla stolování a etikety, svět objevoval talíře různých tvarů a materiálů, příbory, ubrusy a užívání ubrousků, slánek, pohárků, konvic i párátek a mnohé další. V průběhu staletí bylo sepsáno nepřeberné množství receptů, které se předávaly z generace na generaci a později i vydáno mnoho kuchařských slovníků, časopisů či knih. 1.2 Hotelnictví Jak uvádí F. Křížek a J. Neufus ve své publikaci Moderní hotelový management (2011, s ), je vznik ubytovacích služeb úzce spojen se vznikem směnného obchodu a cestováním, kdy především obchodníci putovali do vzdálených míst, aby směnili své bohatství za bohatství někoho jiného. Bez střechy nad hlavou a něčeho sytého do žaludku by nebyli schopni tyto cesty realizovat. Necestovali ovšem jen obchodníci. Lidé se vydávali na cesty studijní, diplomatické, vojenská tažení, náboženské pouti nebo jen z prosté existenční nutnosti. Na každé cestě však řešili všichni stejný základní problém a to, kde nalézt ubytování a stravu. 18

19 Dlouho před vznikem hotelů a restaurací v podobě, jak je známe dnes, byli všichni na cestách odkázáni na krčmy, zájezdní hostince či trhovní dvory. Jako první se na cestách raného středověku objevily panovnické družiny. Motivem jejich cest byly převážně důvody politické a náboženské. Touhou většiny cestovatelů bylo zhlédnout Svatou zemi. O prvním českém poutníkovi do Jeruzaléma, pražském kanovníku Asniusovi, píše ve své kronice Kosmas. Během těchto přesunů se o udržování cest a silnic nikdo nestaral a umlkl i směnný obchod. Teprve od 10. století se v souvislosti s šířením křesťanství objevují na cestách kupecké vozy a skupiny poutníků. Již od 11. století začala být mapa Evropy pokryta stovkami klášterů, které byly po celé období středověku místy vzdělanosti a pohostinství. Četná místa v Novém zákoně přímo naznačují, že se lidé mají starat o lidi na cestách a nabízet jim zdarma svou pohostinnost. A tak v oddělených částech klášterů bylo pro cestující zřizováno hospitum, kde se nacházely místnosti s postelemi. Ubytování a strava se rozdělovala podle důstojnosti hostí. Podobně zřizovali i Židé ve svých synagogách útulky pro osoby židovského vyznání. Vedle klášterů a synagog se ujímaly cestujících i špitály tzv. hospitia, která se starala nejen o cestující, ale také o nemocné či sirotky. Zde se cestující mohli obávat, že se nakazí od nemocných lidí, kteří leželi za pouhou zdí. Kromě ubytování a stravování tato zařízení poskytovala i průvodce na cesty po tamější krajině. Počínaje 13. století se v celé Evropě zvýšil cestovní ruch. Vedle poutníků putovali i obchodující měšťané, diplomatičtí poslové a úředníci. Ubytování a zajištění stravy poslů ve městech, se stalo v Čechách zemskou povinností. Přibližně od počátku 14. století vznikaly v každém větším městě zájezdní hostince, které poskytovaly přístřeší i stravu. Držení hostinského povolení se dědilo z generace na generaci a bylo omezeno určitým počtem v každém městě. Gustav Salač ve své učebnici Stolničení (1996, s. 13) uvádí, že ve středověku se hostinským mohl stát každý, kdo složil slib, který ho zavazoval k placení daní, dodržování zavírací doby, přípravě dobrých jídel, měr, vah a cen. Ubytování nenabízelo žádný luxus. Kupec zde sotva nalezl postel a jeho doprovod spal ve stáji na slámě se zvířaty. Pravidlem pro každého cestujícího bylo, že má mít s sebou vlastní nůž a lžíci. Velmi významnými místy pro poskytování ubytování se stala přístavní města, která byla živoucím hospodářským organismem a důležitým opěrným bodem pro dálkový obchod. 19

20 Teprve okolo poloviny 19. století se v evropských metropolích a lázeňských střediscích začal vyvíjet typ hotelu, který známe dnes. Nejdůležitějším impulsem pro vznik klasického typu hotelu byla rozvíjející se železniční doprava. Cestování se tak zrychlilo. Přesto však cestování s ubytováním zůstávalo v Evropě výsadou obchodníků a zámožných lidí. Koncem 19. století se stala především lázeňská města hlavními středisky společenského života evropské smetánky. A tak v těchto městech vznikaly pompézní palácové hotely především v neorenesančním a nebarokním stylu. Existence a podoba klíčových hotelových staveb byla závislá na technickém pokroku. Městské a živnostenské úřady přísně dbaly na dodržování všech hygienických nařízení a hoteliérství se stalo koncesovanou živností, kterou mohly provádět pouze osoby mravně a odborně způsobilé. Úřední věstníky dopodrobna uváděly i požadavky na personál a jeho způsobilost. Slovo hotel se tak stalo symbolem zastřešujícím nalezení přístřeší. Jak píší autoři Křížek F.a Neufus J. (2011, s. 16), slovo hotel je ve francouzském prostředí definováno jako dům zařízený pro ubytování cestujících. Zároveň je slovo hotel synonymem pro šlechtický palác a taktéž budovu radnice. Toto francouzské označení je odvozeno od latinského hostis cizinec a hospitium pohostinství. Dynamiku vývoje směřující k dnešnímu hotelovému modelu postihují českoněmecké slovníky z druhé poloviny 19. století, které slovo překládají jako velkohostinec. V češtině slovo hotel zdomácnělo již kolem roku V souvislosti s rozvojem cestování v druhé polovině 20. století se objevuje další pojem a to Hotel Industry hotelový průmysl, který se v češtině objevuje pod pojmem hotelnictví. 1.3 Pohostinství Podle výkladového slovníku Cestovního ruchu je termínem pohostinství (ang. hospitality) obecně myšleno veřejné stravování, neboli označení živnostenské činnosti. Avšak existuje též druhý pohled, podle něhož pohostinství zahrnuje kromě poskytování stravovacích služeb i služby ubytovací. (Mag Consulting s.r.o., 2008, s. 3) 20

21 Ve své odborné učebnici Stolničení pokládá G. Salač (1996, str. 13) pohostinnost za jednu ze základních vlastností každého člověka a úroveň pohostinnosti je podle něj dána úrovní společnosti a je úměrná jejímu rozvoji. Zajímáme-li se o formální vznik tradice českého pohostinství jako živnosti, zamíříme podle autorů G. Salače (1996, s ) a B. Zimákové (2006, s. 5-8) do roku České pohostinství se pyšnilo až do poválečných let vysokou úrovní. České pohostinství mělo ve světě vždy dobré jméno a patřilo, a určitě stále patří i dnes, mezi nejvyspělejší na světě. (Zimáková, 2006, s. 5). Období po první světové válce zaznamenalo rychlý rozvoj soukromého podnikání a Praha a lázeňská města se stala významnými středoevropskými lokalitami, kam se sjížděli mladí i staří, chudí i bohatí. Pracovní podmínky kuchařů, číšníků i ostatních zaměstnanců v pohostinství ale nebyly jednoduché a mnozí odcházeli za výdělkem do zahraničí, kde získávali nejen lepší peněžní ohodnocení, ale především cenné odborné a jazykové zkušenosti. Při návratu do rodné vlasti se o své nabyté zkušenosti podělili a tak umění hostinského řemesla se u nás neustále zlepšovalo. Největší ztrátou pro zvyšování odbornosti české gastronomie bylo poválečné období po roce 1948, kdy nebylo občanům téměř umožněno cestovat do zahraničí. Politické a hospodářské změny znamenaly pro naše pohostinství dlouhodobou krizi. Došlo k likvidaci soukromého podnikání a pohostinství patřilo k uměle a plánovitě tlumeným oborům. Následkem státního řízení došlo k velkému omezení počtu gastronomických provozoven a celková úroveň gastronomie poklesla. V době socialistické republiky prošlo české pohostinství řadou změn a bylo organizačně rozděleno do několika celků. Velké hotely a gastronomické provozovny určené především pro zahraniční hosty byly začleněny do podniku Interhotely, který patřil pod generální ředitelství Čedok. Hostinské provozovny a menší hotely ve městech se staly součástí podniků Restaurace a jídelny. Provozovny na venkově byly převážně v působnosti družstevních organizací Jednota a Včela. Pro rekreaci sloužila zaměstnancům síť zotavoven revolučního odborového hnutí. Pouze malé množství provozoven zůstalo v působnosti zájmových organizací. Navzdory všem překážkám se obětaví pracovníci snažili udržovat dobrou úroveň poskytovaných služeb a zachovat dobré jméno české gastronomie. 21

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.19 Historie pohostinství Autor: Eva Němcová Období tvorby:

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen

Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze. Postavení pracovníků školních jídelen Eva Marádová Univerzita Karlova v Praze Postavení pracovníků školních jídelen Pracovníci školních jídelen Tým nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují školní stravování vedoucí školní jídelny vedoucí

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Jaké potraviny děti preferují?

Jaké potraviny děti preferují? Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Jaké potraviny děti preferují? Vypracoval: Ing. Milan Hejda Vedoucí práce: doc. PaedDr.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Národní soustava kvalifikací v České republice

Národní soustava kvalifikací v České republice Národní soustava kvalifikací v České republice Miroslav Kadlec miroslav.kadlec@nuov.cz 1 Prezentace rozvádí informaci z pozvánky na konferenci: Dne 1. srpna tohoto roku vstoupí v platnost o zákon č. 179/2006

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Strategii vzdělávání do roku 2020

Strategii vzdělávání do roku 2020 Strategii vzdělávání do roku 2020 Celý text: http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020 2 VIZE V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho hlavních

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA (ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH) Radmila Hýblová OLOMOUC 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy

Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Kód školy: 13017 HLAVNÍ ŠETŘENÍ PISA 2015 ŠKOLNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Třešňová 99 Osoblaha Výsledky žáků ze základní školy Praha, leden 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Šetření PISA... 3 3 Gramotnosti

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj. kariérového poradenství Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ C) Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a Rozvoj 1. Charakteristika kariérového poradenství Výchova k podnikavosti (dále VkP)

Více

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář

Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb. Martin Bednář Komunitní služby v kontextu transformace pobytových služeb Martin Bednář Kontext transformace pobytových služeb Rušení ústavní péče a transformace sociálních služeb je soubor činností: nejedná se jen o

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více