Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii"

Transkript

1 Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii Diplomová práce Bc. Lucie Chumová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

2 Master s Dissertation Developments and changes in secondary vocational education with a focus on hospitality and gastronomy Bc. Lucie Chumová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Mariánských Lázních dne Lucie Chumová

4 Ráda bych touto cestou vyjádřila poděkování vedoucímu diplomové práce RNDr. Janu Žufanovi, Ph.D., MBA, za jeho vstřícnost, cenné rady, náměty, připomínky a metodické vedení diplomové práce. Rovněž bych chtěla poděkovat panu RNDr. Janu Jirovskému a panu Ing. Jiřímu Chumovi za poskytnutí statistických dat a potřebných materiálů. Rovněž děkuji Mgr. Jitce Krejčíkové, Ing. Pavlu Krejčíkovi a Jiřímu Chumovi za jejich zájem a podporu při psaní této práce. Bc. Lucie Chumová

5 Abstrakt CHUMOVÁ, Lucie. Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : s. Oblast středního odborného vzdělávání prochází neustálým vývojem, přináší nové poznatky a přístupy ke vzdělávání a klade důraz na kvalitu, efektivitu a přínos odborného vzdělávání. Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou vývoje a změn v oblasti středního odborného vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii. Práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část diplomové práce se věnuje ve stručnosti historickým předpokladům vzniku hotelnictví a gastronomie a problematice vývoje odborného a učňovského vzdělávání na území České republiky. Cílem praktické části diplomové práce je vytvořit náhled na vývoj středních škol se zaměřením na hotelnictví a gastronomii a jejich nabídky studijních oborů v letech Dále naznačit komparativní analýzou hlavní tendence budoucích záměrů rozvoje středního odborného vzdělávání a strategie rozvoje vzdělávání učitelů odborných předmětů Karlovarského kraje a Kraje Vysočina. Zásadním kritériem pro poskytování kvalitního odborného vzdělávání na středních školách se stala úroveň vzdělanosti učitelů odborných předmětů, především pak jejich zájem o další vzdělávání. V rámci vývoje vyžadujícího rozvoj národní vzdělanosti a profesionalizace učitelů byl autorkou diplomové práce proveden průzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledky jsou podkladem k potvrzení, či vyvrácení hypotéz, ve kterých se autorka domnívá, že učitelé odborných předmětů jsou si vědomi nutnosti účastnit se celoživotního vzdělávání a nabízené možnosti aktivně a často využívají. Závěrečná část diplomové práce obsahuje zhodnocení, návrhy a doporučení pro řešení zkoumané problematiky. Klíčová slova: celoživotní vzdělávání, gastronomie, hotelnictví, rozvoj vzdělávání v regionech, střední odborné vzdělávání, učitel odborných předmětů, vývoj, změny

6 Abstract CHUMOVÁ, Lucie. Development and changes in secondary education with a focus on hospitality and gastronomy. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague : p. The area of secondary vocational education is constantly evolving, bringing new insights and approaches to education and emphasis on quality, efficiency and benefits of training. This thesis deals with the development and change in secondary vocational education with a focus on hospitality and gastronomy. The work is divided into three parts. The theoretical part of the thesis is devoted to a brief historical assumptions of hospitality and gastronomy formation and the issue of the development of vocational and technical education in the Czech Republic. The practical part of the thesis is aimed to create a clear overview of the development of secondary schools with a focus on hospitality and gastronomy and offers degree courses in Furthermore to indicate, by comparative analysis, the major trends of future plans for the development of vocational education and training strategy for the development of vocational teachers in Karlovarský Region and Vysočina Region. The main criterion of providing quality vocational education in secondary schools has become the standard of education of vocational teachers, especially their interest in further education. Within the development requiring the growth of national education and professionalization of teachers, the survey was done by the author of the thesis, through a questionnaire investigation. The results are the basis to confirm or refute the hypothesis, in which the author believes that teachers of vocational subjects are aware of the need to participate in lifelong learning and they use the offered possibilities actively and frequently. The final part of the thesis contains improvements, suggestions and recommendations for solution of the issues examined. Keywords: changes, developments, gastronomy, hospitality, lifelong learning, secondary vocational education, teacher of vocation subjects, the development of education in the regions

7 Obsah ÚVOD HISTORICKÉ PŘEDPOKLADY VZNIKU GASTRONOMIE A HOTELNICTVÍ GASTRONOMIE HOTELNICTVÍ POHOSTINSTVÍ VZDĚLÁNÍ, JEHO CÍLE A POJETÍ HISTORICKÝ VÝVOJ A PROMĚNY VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU Vývoj odborného vzdělávání Vývoj učňovského vzdělávání ZMĚNY CÍLŮ, OBSAHŮ A FUNKCE VZDĚLÁVÁNÍ PO ROCE Legislativní změny v českém školství Změny školské vzdělávací soustavy Vznik a rozvoj soukromých škol Rozšíření středoškolské vzdělávací nabídky Proces optimalizace sítě středních škol Kurikulární reforma Učitel odborných předmětů jako klíčová osoba ve vzdělávání VÝVOJ STŘEDNÍCH ŠKOL SE ZAMĚŘENÍM NA GASTRONOMII, HOTELNICTVÍ A TURISMUS VÝVOJ STŘEDNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V LETECH VÝVOJ STUDIJNÍCH OBORŮ V LETECH

8 3.3 MOŽNOSTI POKRAČOVÁNÍ VE STUDIU NA VOŠ SE ZAMĚŘENÍM UČITELÉ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL SE ZAMĚŘENÍM NA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMII A TURISMUS METODOLOGIE PRŮZKUMU VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ INTERPRETACE A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZA DLOUHODOBÝCH ZÁMĚRŮ ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA ZÁKLADNÍ ÚDAJE KARLOVARSKÉ KRAJE V POROVNÁNÍ S KRAJEM VYSOČINA Struktura společnosti a středního odborného vzdělávání v Karlovarském kraji a Kraj Vysočina Strategie rozvoje středního odborného vzdělávání... v Karlovarském kraji a Kraji Vysočina Strategie rozvoje vzdělávání učitelů odborných předmětů Karlovarského kraje a Kraje Vysočina NÁVRHY VÝVOJ A ZMĚNY V NABÍDCE STŘEDNÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ VZDĚLÁVACÍ POLITIKY KARLOVARSKÉHO KRAJE A KRAJE VYSOČINA ZÁVĚR LITERATURA PŘÍLOHY... 99

9 Seznam ilustrací Obr. 1 Graf zobrazující vývoj počtu patnáctiletých osob v ČR v letech Obr. 2 Graf poměru SOŠ a SOU v roce 1991 Obr. 3 Graf poměru celkového počtu SOŠ, SOU a počtu SOŠ, SOU se zkoumaným zaměřením ve školním roce 1991/1992 Obr. 4 Graf poměru SOŠ, SOU a ISŠ v roce 1995 Obr. 5 Graf poměru celkového počtu SOŠ, SOU a počtu SOŠ, SOU a ISŠ se zkoumaným zaměřením ve školním roce 1995/1996 Obr. 6 Graf poměru soukromých a veřejných SŠ se zkoumaným zaměřením v roce 2001 Obr. 7 Graf poměru celkového počtu SŠ a počtu SŠ se zkoumaným zaměřením ve školním roce 2001/2002 Obr. 8 Graf poměru soukromých a veřejných SŠ se zkoumaným zaměřením v roce 2012 Obr. 9 Graf poměru celkového počtu SŠ a počtu SŠ se zkoumaným zaměřením ve školním roce 2012/2013 Obr. 10 Graf vývoje středních škol se zkoumaným zaměřením v letech Obr. 11 Nejvíce navštěvované vzdělávací semináře Obr. 12 Pohlaví dotazovaných osob Obr. 13 Věk dotazovaných osob Obr. 14 Nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných osob Obr. 15 Počet let dosažené praxe ve školství Obr. 16 Graf vývoje počtu osob ve věku 15 až 19 let v krajích ČR v letech

10 Seznam tabulek Tabulka 1 Skupina studijních oborů SOŠ se zkoumaným zaměřením v roce 1991 Tabulka 2 Skupina studijních oborů SOU a U se zkoumaným zaměřením v roce 1991 Tabulka 3 Studium na školách s vlastním studijním programem v roce 1991 Tabulka 4 Studijní obory nabízené na SOŠ se zkoumaným zaměřením v roce 1991 a 1995 Tabulka 5 Studijní obory nabízené na SOU se zkoumaným zaměřením v roce 1991 a 1995 Tabulka 6 Studijní obory nabízené na SŠ se zkoumaným zaměřením v letech 1996, 2001 a 2006 Tabulka 7 Studijní obory nabízené na SŠ se zkoumaným zaměřením v roce 2012 Tabulka 8 Seznam VOŠ nabízejících studijní obory se zkoumaným zaměřením na území ČR v letech Tabulka 9 Základní údaje a cíle budoucího rozvoje vzdělávání kraje Karlovarského a Kraje Vysočina Tabulka 10 Seznam SŠ zaměřených na vzdělávání ve skupině studijních oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus v Karlovarském kraji Tabulka 11 Seznam SŠ zaměřených na vzdělávání ve skupině studijních oborů 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus v Kraji Vysočina Tabulka 12 Vývoj počtu přihlášených a přijatých studentů pro denní studium maturitního oboru M/01 Hotelnictví na HŠML v letech

11 Seznam zkratek COP CR ČR ČSSD ČSSR ČSÚ DZČR DZKK DZKV HŠ HŠML ISŠ JKOV KK KKOV KSČM KV MŠMT NÚOV NÚV OA OU RVP SOŠ SOU SPV SŠ ŠVP U USA centrum odborné přípravy cestovní ruch Česká republika Česká strana sociálně demokratická Československá socialistická republika Český statistický úřad Dlouhodobý záměr České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina hotelová škola Hotelová škola Mariánské Lázně integrovaná střední škola jednotná klasifikace oborů vzdělávání Karlovarský kraj kmenová klasifikace oborů vzdělávání Komunistická strana Čech a Moravy Kraj Vysočina Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní ústav odborného vzdělávání Národní ústav pro vzdělávání obchodní akademie odborné učiliště rámcové vzdělávací programy střední odborná škola střední odborné učiliště středisko praktického vyučování střední škola školní vzdělávací programy učiliště Spojené státy americké

12 ÚIV Ústav pro informace ve vzdělávání VOŠ vyšší odborná škola VŠ vysoká škola VŠH Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. ZŠ základní škola

13 Úvod Být vzdělaný je v dnešní době nutností. Nejenom, že se vzdělávání podílí na tvorbě naší osobnosti a dodává nám sebevědomí, je důležitým faktorem udávajícím ekonomický růst společnosti. Musím si však položit otázku, jaké vzdělání je pro nás a naše budoucí potomky, pilíře stabilního a ekonomicky úspěšného státu, to nejperspektivnější? Oblast hotelnictví a gastronomie je poměrně dynamickým a rychle se rozvíjejícím oborem ve světě i u nás v České republice. Trendy se mění, služby se zdokonalují, zákazníci jsou náročnější, a proto by se kvalita zaměstnanců a pracovníků v oblasti těchto služeb měla stálé zlepšovat. Ale jak je tomu ve skutečnosti? Sektor služeb, který poskytuje ubytování a stravování, ohrožuje podle veřejného mínění nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Všichni víme, že kvalitní personál nám zajistí konkurenční výhodu. Ale kde můžeme tento kvalitní personál získat?, ptají se majitelé restaurací a hotelů. V časech dřívějších by si zaměstnavatel vybral svého zaměstnance především podle jeho vzdělání. Absolvování určitých hotelových a gastronomických škol bylo pro ně zárukou správného výběru zaměstnance. Jak je tomu dnes? Je tento nedostatek kvalifikovaných pracovních sil způsoben úpadkem ve vzdělání v oboru těchto služeb? Je snad nabídka středních škol nedostatečná? Ve své diplomové práci jsem se zaměřila právě na oblast vzdělávání na středních školách se zaměřením na hotelnictví a gastronomii. Jako absolventka Hotelové školy v Mariánských Lázních a budoucí absolventka Vysoké školy hotelové v Praze 8 spol. s r. o. jsem využila nabyté poznatky, vědomosti a zkušenosti k vytvoření analýzy vývoje a změn v oblasti středního odborného vzdělávání s možností návaznosti vyššího odborného vzdělání v oboru a to především v letech 1991 až Celkový systém školského vzdělávání prošel v těchto letech významnou rekonstrukcí, která s sebou přinesla řadu důležitých změn. Prostřednictvím své diplomové práce bych ráda poukázala, jak na pozitivní, tak i případně negativní dopady těchto změn na vzdělání v daném oboru. Cílem mé práce je sestavit přehledný náhled na vývoj a změny ve středním odborném 13

14 vzdělávání v daném oboru a v uvedených letech. Svou práci jsem rozdělila do několika následujících kapitol. V první kapitole se inspiruji historickými předpoklady vzniku pojmů gastronomie a hotelnictví. Část své práce věnuji i pojmu turismus, který je v dnešní době v oblasti školského vzdělání spojován jak s hotelnictvím, tak i s gastronomií. V této kapitole se zaměřuji na prolínání gastronomie a hotelnictví do vědních disciplín a též poukazuji na vzrůstající potřebu odborného vzdělávání v tomto oboru, především vlivem celkového rozvoje společnosti. Ve druhé kapitole se pokusím vytvořit ucelený obraz na vývoj středního odborného školství na území České republiky. Nejprve se zaměřím na analýzu vývoje praktického a odborného vzdělávání, vznik středních odborných škol a odborných učilišť do roku Následně se vynasnažím interpretovat zásadní změny školské legislativy, které ovlivnily vývoj středoškolského odborného vzdělávání v České republice po revolučním roce Zajímám se o analýzu změn vedoucích k vývoji dalších školských zařízení, změn v nabídce oborů jednotlivých škol se zaměřením na hotelnictví a gastronomii a také o změny v obsahu vzdělání u těchto již jmenovaných oborů. Třetí kapitolu diplomové práce věnuji analýze statistických výkazů a databáze MŠMT. Zaměřím se na rozvoj nabídky vzdělání na středních odborných školách a středních odborných učilištích v daném oboru. Mým cílem v práci je zmapování let a vytvoření přehledu nabídky středních škol a jejich nabídky studijních oborů. Zásadním kritériem pro poskytování kvalitního odborného vzdělání na středních odborných školách je, podle mého názoru, úroveň vzdělanosti samotných pedagogů. Dále pak jejich zájem o další rozvoj svého dosavadního vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání. Obzvláště hovoříme-li o takto dynamicky rozvijících se oborech, jakými jsou právě gastronomie, hotelnictví a turismus. Ve svých výchozích hypotézách se domnívám, že učitelé odborných předmětů si jsou vědomi nutnosti účastnit se aktivně dalšího vzdělávání a profesního rozvoje v rámci nabízených možností a v průběhu roku navštěvují často různé druhy 14

15 školení pro pedagogické pracovníky. Tyto stanovené hypotézy verifikuji dotazníkovým průzkumem a zjištěné výsledky následně vyhodnotím ve čtvrté kapitole své práce. Pátou kapitolu své diplomové práce věnuji komparativní analýze, ve které se pokusím posoudit Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a Programová prohlášení Rady Karlovarského kraje a Kraje Vysočina pro volební období Mým záměrem je zhodnotit oblast budoucího rozvoje středoškolského vzdělávání a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v daných regionech. Získané informace vyhodnotím v šesté kapitole, kde zároveň uvedu svá doporučení pro řešení zkoumané problematiky. V závěrečné části diplomové práce provedu stručnou rekapitulaci a uvedu nejzávažnější zjištění. Pro zpracování diplomové práce využiji odbornou literaturu, písemné dokumenty Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, studie výzkumných ústavů, články z odborných časopisů, důvěryhodné internetové zdroje a v neposlední řadě i své vlastní, byť krátkodobé, zkušenosti v odborném vzdělávání středoškolských studentů. Při tvorbě diplomové práce se, mimo jiné, opírám o věcné rady a doporučení svého vedoucího práce pana prorektora Vysoké školy hotelové v Praze, spol. s r.o. RNDr. Jana Žufana Ph.D., MBA, dále pak ředitelů odborných škol, svých kolegů a vedoucích pracovníků v gastronomických a hotelových organizacích. Ve své analytické části využívám různé metody průzkumu, především v podobě řešerše dokumentů a sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření, rozhovorů a pozorování. 15

16 1 Historické předpoklady vzniku gastronomie a hotelnictví Ve své práci se zabývám vývojem středního odborného školství se zaměřením na gastronomii a hotelnictví, proto je zapotřebí nahlédnout, alespoň ve stručnosti, do historie a inspirovat se historickými předpoklady, které jsou příčinou vzniku těchto vzdělávacích oborů. 1.1 Gastronomie Ono známé a zprofanované paradoxon jíme proto, abychom žili, či žijeme, abychom jedli se v historickém pohledu stává jedním z klíčů k pochopení vývoje lidské kultury a bytí vůbec. (Holub, 2004, s. 6) Stejně jako se vyvíjel člověk a lidská společnost, tak se vyvíjelo stravování a stolování. P. Burešová a B. Zimáková ve svém díle Gastronomické služby servis (2010) přímo uvádějí, že konzumace potravin, jako pouhého uspokojení pocitu hladu, získává během staletí nový rozměr a to požitek z potravy. Je zcela jisté, že gastronomie patří k životu člověka od počátků civilizace. Jak se vyjádřil v knize autorů E. Klánové, L. Pavery a kol. Gastronomie v toku času I. autor článku Gastronomie na šlechtických rodech J. Holoubek (2012, s ), lze na ni nahlížet jako na řemeslo, umění a rozvíjející se ekonomicko-společenskou vědu. Gastronomii je tedy možné pojmout jako vzájemné propojení kultur a stravovacích zvyklostí. Jak uvádí autorky P. Burešová a B. Zimáková (2010, s. 7), značný význam v rozvoji gastronomie přináší kultura antiky, která přinesla dodnes oblíbené speciality, jakými jsou různé druhy pečiva, těstovin či tvar pizzy. Řekové i Římané si rádi pochutnávali na několikachodových večeřích, které zapíjeli kvalitním červeným vínem a obohatili tak náš jídelníček o koření, drůbež, cukrovou třtinu, rýži a různé druhy ovoce. Z tohoto období se dochovaly první zmínky o bohatých hostinách spolu se servisem a aranžmá stolu. Na šíření gastronomie, kuchařských receptur a zvyklostí stolování se významně podílely byzantské ženy, které byly muži velmi žádané a do svých nových domovů přicházely spolu se svými kuchaři. Podle J. Holoubka (2012, s. 78) středověk rozdělil gastronomii na kuchyni bohatých a chudých. Používání různých drahých surovin pro přípravu pokrmů bylo důležité i z hlediska společenského postavení. I v dalších letech nelze opomenout, 16

17 jak důležitá byla pro rozvoj gastronomie krása italských či španělských princezen, které přinesly na francouzský královský stůl další lahůdky v podobě lanýžů, zmrzliny, či čokolády a obohatily tak původní francouzskou kuchyni a kulturu stolování. O jejich vyhlášené kuchaře byl eminentní zájem. Za vlády Ludvíka XIV. bylo módní vše francouzské, proto mnohé země přijaly zvyklosti a trendy francouzského stolování a gastronomie a pořádaly velkolepé bankety a hostiny. V 18. století se mistr kulinářství a spisovatel Marie Antoine Careme zasloužil o reformu francouzské gastronomie. Zavedl řád a systém do tehdejší kuchyně, kladl důraz na zavedení hygieny do kuchyní a pozvedl kuchaře ve společenském žebříčku na umělce. Velký podíl na vzniku moderní gastronomie má samozřejmě i vědeckotechnický pokrok a průmyslová revoluce, která zapříčinila změny v zemědělství a v produkci potravin. V této době vznikaly nové technologie pro zpracovávání potravin, továrny a Luis Pasteur objevil význam mikroorganismů pro pasterizaci. Přestože jídlo a pití patří mezi základní fyziologické potřeby každého jedince, popisuje K. Holub ve své publikaci Vybrané kapitoly z dějin gastronomie a hotelnictví (2004 s. 8) zmiňuje, že se slovo gastronomie objevilo poprvé až v roce 1801 jako titul veršované skladby francouzského básníka Josepha Berchoux. Autor nenabízí ve své básnické povídce kuchařské návody, ale opěvuje své zážitky u stolu. Při zkoumání člověka ve vztahu k jídlu a pití nelze gastronomii jednoznačně zařadit do jedné vědní disciplíny. V případě gastronomie do popředí zkoumání vystupují jak vědy přírodní tak společenské. Někdo může gastronomii popsat jako umění něco vytvořit a proto je důležité nedívat se v gastronomii jen jedním směrem. Současné používání pojmu gastronomie bývá spojeno s latinským pojmem Culinaria, kuchařství. Takový náhled na gastronomii nevystihuje vše, čím se gastronomie zabývá. Jak se zmiňuje dále ve své publikaci K. Holub (2004, s. 8), sám guru labužníků Jean-Anthelme Brillat-Savarin ve svém průkopnickém díle z roku 1826 označil kuchařství jako základní kámen gastronomie. V jeho definici je gastronomie vědou a vztahuje se k přírodopisu, fyzice, chemii, ke kuchyni a umění připravit jídla, k obchodu i národohospodářství. Podle B. Zimákové guru labužníků Brillat-Savarin chápe gastronomii široce 17

18 otázky výživy, jídla, pití a chuti spojuje s radostmi stolování a odpočinkem. (Zimáková, 2006, s. 11) V minulosti došlo též k propojení gastronomie, turismu a hotelového podnikání a to během 19. století, kdy se uznávaný nejschopnější šéfkuchař světa Auguste Escoffier stal šéfkuchařem luxusního hotelu Ritz v Paříži. Partnerství pana Césara Ritze a uznávaného gastronoma Augusta Escoffiera způsobilo vznik nejluxusnějších světových hotelů té doby v několika evropských metropolích. O počátcích české gastronomie můžeme hovořit od dob formování českého národa. Česká gastronomie je, především díky poloze naší země uprostřed Evropy, pestrou směsicí jednotlivých kultur. J. Vašák ve svém článku Historie české gastronomie uveřejněném v publikaci Almanach gastronomie 2010 (2010, s. 8) zmiňuje, že kuchyně našich předků vstupuje do dějin jako nezávislá na vlastních zdrojích, zato schopna využít domácích surovin. V 15. a 16. století se objevují první sepsané receptury přípravy jídel i u nás a prostřednictvím kuchařských knih se k nám dostávají i jídla italská, francouzská či španělská. S rozvojem gastronomie souvisí nejen potraviny, nové technologie pro zpracování potravin, či kuchařské umění, ale i způsob podávání neboli servírování jednotlivých pokrmů. Během staletí se vyvíjela pravidla stolování a etikety, svět objevoval talíře různých tvarů a materiálů, příbory, ubrusy a užívání ubrousků, slánek, pohárků, konvic i párátek a mnohé další. V průběhu staletí bylo sepsáno nepřeberné množství receptů, které se předávaly z generace na generaci a později i vydáno mnoho kuchařských slovníků, časopisů či knih. 1.2 Hotelnictví Jak uvádí F. Křížek a J. Neufus ve své publikaci Moderní hotelový management (2011, s ), je vznik ubytovacích služeb úzce spojen se vznikem směnného obchodu a cestováním, kdy především obchodníci putovali do vzdálených míst, aby směnili své bohatství za bohatství někoho jiného. Bez střechy nad hlavou a něčeho sytého do žaludku by nebyli schopni tyto cesty realizovat. Necestovali ovšem jen obchodníci. Lidé se vydávali na cesty studijní, diplomatické, vojenská tažení, náboženské pouti nebo jen z prosté existenční nutnosti. Na každé cestě však řešili všichni stejný základní problém a to, kde nalézt ubytování a stravu. 18

19 Dlouho před vznikem hotelů a restaurací v podobě, jak je známe dnes, byli všichni na cestách odkázáni na krčmy, zájezdní hostince či trhovní dvory. Jako první se na cestách raného středověku objevily panovnické družiny. Motivem jejich cest byly převážně důvody politické a náboženské. Touhou většiny cestovatelů bylo zhlédnout Svatou zemi. O prvním českém poutníkovi do Jeruzaléma, pražském kanovníku Asniusovi, píše ve své kronice Kosmas. Během těchto přesunů se o udržování cest a silnic nikdo nestaral a umlkl i směnný obchod. Teprve od 10. století se v souvislosti s šířením křesťanství objevují na cestách kupecké vozy a skupiny poutníků. Již od 11. století začala být mapa Evropy pokryta stovkami klášterů, které byly po celé období středověku místy vzdělanosti a pohostinství. Četná místa v Novém zákoně přímo naznačují, že se lidé mají starat o lidi na cestách a nabízet jim zdarma svou pohostinnost. A tak v oddělených částech klášterů bylo pro cestující zřizováno hospitum, kde se nacházely místnosti s postelemi. Ubytování a strava se rozdělovala podle důstojnosti hostí. Podobně zřizovali i Židé ve svých synagogách útulky pro osoby židovského vyznání. Vedle klášterů a synagog se ujímaly cestujících i špitály tzv. hospitia, která se starala nejen o cestující, ale také o nemocné či sirotky. Zde se cestující mohli obávat, že se nakazí od nemocných lidí, kteří leželi za pouhou zdí. Kromě ubytování a stravování tato zařízení poskytovala i průvodce na cesty po tamější krajině. Počínaje 13. století se v celé Evropě zvýšil cestovní ruch. Vedle poutníků putovali i obchodující měšťané, diplomatičtí poslové a úředníci. Ubytování a zajištění stravy poslů ve městech, se stalo v Čechách zemskou povinností. Přibližně od počátku 14. století vznikaly v každém větším městě zájezdní hostince, které poskytovaly přístřeší i stravu. Držení hostinského povolení se dědilo z generace na generaci a bylo omezeno určitým počtem v každém městě. Gustav Salač ve své učebnici Stolničení (1996, s. 13) uvádí, že ve středověku se hostinským mohl stát každý, kdo složil slib, který ho zavazoval k placení daní, dodržování zavírací doby, přípravě dobrých jídel, měr, vah a cen. Ubytování nenabízelo žádný luxus. Kupec zde sotva nalezl postel a jeho doprovod spal ve stáji na slámě se zvířaty. Pravidlem pro každého cestujícího bylo, že má mít s sebou vlastní nůž a lžíci. Velmi významnými místy pro poskytování ubytování se stala přístavní města, která byla živoucím hospodářským organismem a důležitým opěrným bodem pro dálkový obchod. 19

20 Teprve okolo poloviny 19. století se v evropských metropolích a lázeňských střediscích začal vyvíjet typ hotelu, který známe dnes. Nejdůležitějším impulsem pro vznik klasického typu hotelu byla rozvíjející se železniční doprava. Cestování se tak zrychlilo. Přesto však cestování s ubytováním zůstávalo v Evropě výsadou obchodníků a zámožných lidí. Koncem 19. století se stala především lázeňská města hlavními středisky společenského života evropské smetánky. A tak v těchto městech vznikaly pompézní palácové hotely především v neorenesančním a nebarokním stylu. Existence a podoba klíčových hotelových staveb byla závislá na technickém pokroku. Městské a živnostenské úřady přísně dbaly na dodržování všech hygienických nařízení a hoteliérství se stalo koncesovanou živností, kterou mohly provádět pouze osoby mravně a odborně způsobilé. Úřední věstníky dopodrobna uváděly i požadavky na personál a jeho způsobilost. Slovo hotel se tak stalo symbolem zastřešujícím nalezení přístřeší. Jak píší autoři Křížek F.a Neufus J. (2011, s. 16), slovo hotel je ve francouzském prostředí definováno jako dům zařízený pro ubytování cestujících. Zároveň je slovo hotel synonymem pro šlechtický palác a taktéž budovu radnice. Toto francouzské označení je odvozeno od latinského hostis cizinec a hospitium pohostinství. Dynamiku vývoje směřující k dnešnímu hotelovému modelu postihují českoněmecké slovníky z druhé poloviny 19. století, které slovo překládají jako velkohostinec. V češtině slovo hotel zdomácnělo již kolem roku V souvislosti s rozvojem cestování v druhé polovině 20. století se objevuje další pojem a to Hotel Industry hotelový průmysl, který se v češtině objevuje pod pojmem hotelnictví. 1.3 Pohostinství Podle výkladového slovníku Cestovního ruchu je termínem pohostinství (ang. hospitality) obecně myšleno veřejné stravování, neboli označení živnostenské činnosti. Avšak existuje též druhý pohled, podle něhož pohostinství zahrnuje kromě poskytování stravovacích služeb i služby ubytovací. (Mag Consulting s.r.o., 2008, s. 3) 20

21 Ve své odborné učebnici Stolničení pokládá G. Salač (1996, str. 13) pohostinnost za jednu ze základních vlastností každého člověka a úroveň pohostinnosti je podle něj dána úrovní společnosti a je úměrná jejímu rozvoji. Zajímáme-li se o formální vznik tradice českého pohostinství jako živnosti, zamíříme podle autorů G. Salače (1996, s ) a B. Zimákové (2006, s. 5-8) do roku České pohostinství se pyšnilo až do poválečných let vysokou úrovní. České pohostinství mělo ve světě vždy dobré jméno a patřilo, a určitě stále patří i dnes, mezi nejvyspělejší na světě. (Zimáková, 2006, s. 5). Období po první světové válce zaznamenalo rychlý rozvoj soukromého podnikání a Praha a lázeňská města se stala významnými středoevropskými lokalitami, kam se sjížděli mladí i staří, chudí i bohatí. Pracovní podmínky kuchařů, číšníků i ostatních zaměstnanců v pohostinství ale nebyly jednoduché a mnozí odcházeli za výdělkem do zahraničí, kde získávali nejen lepší peněžní ohodnocení, ale především cenné odborné a jazykové zkušenosti. Při návratu do rodné vlasti se o své nabyté zkušenosti podělili a tak umění hostinského řemesla se u nás neustále zlepšovalo. Největší ztrátou pro zvyšování odbornosti české gastronomie bylo poválečné období po roce 1948, kdy nebylo občanům téměř umožněno cestovat do zahraničí. Politické a hospodářské změny znamenaly pro naše pohostinství dlouhodobou krizi. Došlo k likvidaci soukromého podnikání a pohostinství patřilo k uměle a plánovitě tlumeným oborům. Následkem státního řízení došlo k velkému omezení počtu gastronomických provozoven a celková úroveň gastronomie poklesla. V době socialistické republiky prošlo české pohostinství řadou změn a bylo organizačně rozděleno do několika celků. Velké hotely a gastronomické provozovny určené především pro zahraniční hosty byly začleněny do podniku Interhotely, který patřil pod generální ředitelství Čedok. Hostinské provozovny a menší hotely ve městech se staly součástí podniků Restaurace a jídelny. Provozovny na venkově byly převážně v působnosti družstevních organizací Jednota a Včela. Pro rekreaci sloužila zaměstnancům síť zotavoven revolučního odborového hnutí. Pouze malé množství provozoven zůstalo v působnosti zájmových organizací. Navzdory všem překážkám se obětaví pracovníci snažili udržovat dobrou úroveň poskytovaných služeb a zachovat dobré jméno české gastronomie. 21

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu

Jméno studenta. Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční. a moderní kuchyni a jejich ekonomik. Maturitní práce z hotelového provozu Vzor titulní strany (pevné desky) SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA BUKASCHOOL s.r.o. v MOSTĚ Jméno studenta Porovnání technologie úpravy jídel v klasické, tradiční a moderní kuchyni a jejich ekonomik Maturitní

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára

SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU. Mgr. Królová Klára SLUŽBY PRO ÚČASTNÍKY VENKOVSKÉHO CESTOVNÍHO RUCHU Mgr. Królová Klára Definice základních pojmů Služba je jakákoliv činnost nebo výhoda, kterou jedna strana může nabídnout druhé straně, je v zásadě nehmotná

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Zásadní připomínky. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zásadní připomínky k návrhu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 str. 11

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Dlouhodobá KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2011-2015 Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín příspěvková organizace Ing. Vanda Palowská Září 2011 Motto: Ten, kdo neplánuje, plánuje svůj úpadek.

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Aktuální změny v legislativě D 1.2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání Mgr. Zdeněk Pracný, MŠMT Praha???? Jaký je obsah nařízení

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010

Kompetence a legislativa. Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Kompetence a legislativa Ing. Maria Seifertová Sychrov 16. 12. 2010 Výchozí modelový diagram Národní soustava povolání V rámci působnosti MPSV dle 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu?

Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace. Skolatextilu.cz. Co chybí našemu textilu? Program podpory malých a středních podniků vytvářejících kooperační sdružení Kooperace Skolatextilu.cz Co chybí našemu textilu? Umění prodávat (ne jen prodat!) Textilní zkušební ústav v Brně RNDr. Pavel

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Knihovnické profese v NSP

Knihovnické profese v NSP Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému Knihovnické profese v NSP České Budějovice, 3. 11. 2014 Zlata Houšková Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Moderovaný workshop - zápis

Moderovaný workshop - zápis Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.01/05.0015 Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ Závěrečná aktivita klíčové aktivity 03 - Sdílení zkušeností dobré praxe

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více