Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje o žácích 8 5. Výchovně vzdělávací cíle školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP Hodnocení chování žáků Vyhodnocení hospitační činnosti Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku Údaje o absolventech Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení environmentální výchovy na škole Žákovská samospráva Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové útvary na škole Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s jinými organizacemi Základní údaje o Sdružení rodičů Suchdol Závěr Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Základní škola, Suchdol, okres Kutná Hora adresa školy: Suchdol 6, zřizovatel školy: Městys Suchdol u Kutné Hory identifikátor zařízení: telefon: IČO: webové stránky: školy: Škola sdružuje: základní školu IZO: školní družinu IZO: školní jídelnu IZO: ředitel školy: Mgr. Lydie Wagenknechtová zástupce ředitele: RNDr. Ivana Novotná výchovná poradkyně: Mgr. Hana Kopečková koordinátor EVVO: Ing. Jenny Brdičková koordinátor ŠVP: Mgr. Lydie Wagenknechtová koordinátor ICT: Mgr. Lydie Wagenknechtová preventiva sociálně-patologických jevů: RNDr. Ivana Novotná typ školy úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Školská rada Školská rada byla zřízena zřizovatelem v lednu Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Složení školské rady: za zřizovatele: za pedagogické pracovníky: David Kuthan - předseda Rudolf Kulhánek Mgr. Irena Potočková Mgr. Ivana Drobková za zákonné zástupce nezletilých žáků: Zdeněk Šibrava Jiří Hampl 2

4 Školská rada se pravidelně schází na dvou schůzkách ročně. Podzimní se konala koncem října. Rada zde schválila výroční zprávu školy za školní rok 2012/13, projednala a schválila změny v Klasifikačním řádu, změny ve Školním řádu a ŠVP. V listopadu současně s třídními schůzkami proběhla volba zástupců nezletilých žáků. Podrobnosti lze najít na webových stránkách školy. Jarní schůzka se neuskutečnila. 2. Charakteristika školy ZŠ Suchdol je úplnou základní školou s kapacitou 150 žáků. Naše škola je takříkajíc školou rodinného typu. Všechny děti se navzájem dobře znají, navštěvují se o přestávkách, nacvičují společné kulturní programy, spolupracují v zájmových kroužcích, sportují. Vyučující se střídají při různých předmětech, takže nikdo není pro žádného žáka neznámý. V průběhu léta 2012 prošla škola kompletní rekonstrukcí, která umožnila výraznou modernizaci výuky. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, jež velmi napomáhá atraktivnosti výuky. Rovněž přibyla zcela nová, v pořadí již druhá, počítačová učebna. Pro zájmové vyučování byla vybudována kuchyňka pro výuku vaření a keramická dílna s pecí. Nová školní družina v areálu bývalé školní tělocvičny s kapacitou 24 žáků vhodně doplňuje výchovně vzdělávací proces. Družina je moderně vybavená a nabízí vynikající prostorové podmínky, v nichž se děti mohou věnovat nejen zájmovým, ale také odpočinkovým činnostem a aktivitám. V současné době vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu Škola porozumění. Výuka je zaměřena hlavně na cizí jazyky, informatiku a sport. Anglický jazyk se žáci učí již od první třídy, zrovna tak informatika je zařazena do rozvrhu již od prvního stupně. Novým prvňáčkům městys Suchdol navíc přispěl na začátku školního roku 1000 Kč v podobě poukázky na zakoupení školních potřeb. Při práci s dětmi uplatňujeme moderní metody práce, k oživení výuky zařazujeme průběžně během celého školního roku celoškolní projektové dny. Žáci prvního stupně vyjíždějí na sportovně relaxační kurz, pro žáky druhého stupně jsou pořádány lyžařské a sportovně turistické kurzy. Nedílnou součástí výuky jsou také exkurze, které vhodně doplňují a rozšiřují získané vědomosti. Žáci mají možnost zapojit se do práce v zájmových kroužcích, které vedou naši pedagogové, mohou navštěvovat také hudební obory, které přímo ve škole vyučuje ZUŠ Uhlířské Janovice. Všem dětem se věnujeme podle jejich možností a schopností. Důraz klademe na žáky nadané i ty, kteří potřebují zvýšenou pozornost pedagoga a jsou individuálně integrováni v běžných třídách. Umožňuje nám to menší počet žáků ve třídách, odbornost pedagogického sboru a vybavenost školy výše zmiňovanými moderními pomůckami. Naším společným cílem je děti nejen vzdělávat, ale vést je k postupnému naplňování klíčových kompetencí, k získávání potřebných vědomostí, k samostatnému myšlení a uplatňování získaných poznatků v praxi. Materiálně technické zabezpečení Škola zahájila školní rok v budově s moderní výukovou technikou a novým nábytkem. Plně byla využívána další počítačová učebna, školní družina, školní kuchyňka a keramická dílna. Pro potřeby předmětu hudební výchovy byl zakoupen nový hudební nástroj Casio standard CTK 4200 v ceně 4 302,- Kč od firmy Audio Master CZ a.s. 3

5 Obnovy se dočkala i školní knihovna. Pro potřeby výuky českého jazyka a literatury především na 1.stupni byly zakoupeny v lednu 2014 tyto tituly v celkové hodnotě Kč: F jako Fík - Ivona Březinová 13 ks Kč Ferda Mravenec - Ondřej Sekora 10 ks Kč Heidi děvčátko z hor - J. Spyriová 10 ks Kč Nové Boříkovy lapálie - V. Steklač 12 ks Kč Osada Havranů - E. Štorch 10 ks Kč Policejní křeček D. Krolupperová 12 ks Kč Faktura byla proplacena z účtu Sdružení rodičů při ZŠ Suchdol, jehož výbor tuto platbu schválil. Dále byla zakoupena tato zařízení: Nový počítač pro zástupce ředitele v hodnotě Kč i s instalací. Program Bakaláři elektronická ŽK za 5 445Kč. Sluchátka k počítačům do nové počítačové učebny 14 kusů za 3 654Kč. Mobilní telefon pro potřeby pedagogů na služebních cestách (lyžařský kurz, turistický kurz pro 6.třídu, sportovně relaxační kurz 1.stupně, výlety, exkurze) NOKIA 113 v hodnotě 1199Kč. Tiskárna a kopírka k počítači Samsung pro zástupce ředitele v hodnotě ,88 Kč. Altánek na školní zahradě vyzdoben závěsnými květinami sloužil k výuce v přírodě a především pro odpolední aktivity školní družiny. Za altánem byla během září dokončena dvoustupňová kamenná terasa, která slouží jako další prostor pro posezení a relaxaci dětí. V letních měsících nechyběla květinová výzdoba. Na jaře pokračovaly další terénní úpravy okolí. Za zídkou vznikl svažitý břeh, který rychle zarůstal plevelem. Paní učitelky s pomocí chlapců z 8. a 9. třídy v rámci předmětu pracovní vyučování svah doplnily hlínou, pokryly černou netkanou folií a osázely okrasnými rostlinami. Práce byly završeny rozmístěním kamenů a svah pokryt mulčovací kůrou. Na školní zahradě vznikl pěkný koutek a máme z něj radost. Práce na zahradních úpravách za altánem vrcholí 4

6 Nový prostor pro výuku i relaxaci na školní zahradě 3. Škola a školská zařízení Škola sdružuje: IZO Základní škola Školní družina Školní jídelna Nejvyšší povolený počet žáků k Skutečný počet k Skutečný počet k počet zaměstnanců ŠKOLNÍ DRUŽINA Kapacita školní družiny je 24 dětí. Hlavní pracovní místnost je velmi prostorná, umístěna v přízemí ve staré budově, vybavena novým nábytkem. Celý prostor je rozdělen na dvě části: sportovně-relaxační s kobercem a zrcadlovou stěnou a část naučně-poznávací s pracovními stolky, počítačem, videem a televizí. Na podzim byla instalována další 4 osvětlovací tělesa, aby osvětlení vyhovovalo platným hygienickým předpisům a normám. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která je odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. ŠD umožňuje také žákům přípravu na vyučování. 5

7 V zájmové činnosti je dětem umožněna seberealizace, poznávání a rozvoj dovedností. Dominující je i vlastní aktivita, která jim přináší radost a uspokojení. Činnosti probíhají ve skupinách nebo individuálně, organizovaně či spontánně. Z celkového počtu přišlo do školní družiny 17 prvňáčků. Velmi rychle se začlenili a navázali hezké kamarádské vztahy. Přihlášené děti navštěvovaly školní družinu pravidelně, dle potřeby byly postupně uvolňovány do zájmových kroužků. Všechny činnosti byly plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází z ŠVP pro školní družinu. Podařilo se splnit všechny plánované činnosti a ještě velké množství činností bylo průběžně zařazeno a doplněno. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. Všechny činnosti byly zařazovány dle ročního období a aktuálního počasí. Cílem je, aby byl pobyt pro děti ve školní družině zajímavý, poučný, ale především příjemný. Pro děti byla připravena řada zajímavých aktivit, děti si odnášely spoustu zážitků a krásných výrobků. Během celého školního roku jsme společně s dětmi přečetli knihy na pokračování (pohádky nebo příběhy s dětským hrdinou). Školní družina se také aktivně zúčastňuje různých akcí, oblíbené jsou výtvarné soutěže; děti se zapojily do projektu Záložky do knihy. Pro naší školní družinu byla vybrána partnerská škola ze Slovenského Grobu. V jarních měsících se děti věnovaly hasičské tématice malovaly, modelovaly a vyráběly pro soutěž Hasiči očima dětí, kterou vyhlásil místní sbor hasičů u příležitosti oslav 130 let založení SDH Suchdol. Děti pod vedením paní vychovatelky ŠD velice překvapily svými nápady, aktivitou a kreativitou. Do této akce se zapojili i žáci dalších tříd a též děti z keramických kroužků. Vítězi soutěže byli odměněni věcnými cenami při oficiálních oslavách 28. června Starosta SDH Suchdol Martin Černohlávek předal školním dětem jako poděkování ještě šek v hodnotě Kč, který o prázdninách za žáky převzala ředitelka školy. Aktivity školní družiny: - podzimní aktivity a tvoření - dýňový svět statek u Pipků exkurze pro děti a rodiče - projekt Jak správně čistit zuby - pěší turistika Ratboř Hotel Chateau Kotěra - vyrábění záložek do knih pro partnerskou školu na Slovenském Grobu - zimní tvoření s různým druhem materiálu - Mikulášská nadílka ve školní družině 6

8 - vánoční vyrábění s rodiči (vyrábění vánočních přání a zdobení perníčků) - vánoční vyrábění pro rodiče - vánoční besídka - výtvarná soutěž - Řepařská drážka - jarní a velikonoční tvoření - exkurze pro rodiče a děti Dinosaurium Praha - výstava v Kolíně Životní prostředí - divadlo Kozlík pohádky O pyšné čarodějnici a Jak šel Kozlík do světa - maškarní karneval - výtvarná soutěž Hasiči očima dětí Všechny činnosti jsou postupně zpracovány do kroniky školní družiny a prezentace vložena na webové stránky školy. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči, vedením školy a učitelkami prvního stupně. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří se podíleli na zakoupení různých stavebnic a nových her. Tímto děkuji všem za spolupráci. Ve školní družině máme společně s dětmi velmi příjemné a hezké pracovní prostředí. Sponzoři školní družiny: SDH Suchdol STK Velim Pan Chejn Hotel Chateau Kotěra pan Josef Mrňák manželé Vošických manželé Šibravovi manželé Pšaidlovi vychovatelka ŠD Dana Kratochvílová Dýňový svět u Pipků ohromil 7

9 ŠKOLNÍ JÍDELNA Vedoucí školní jídelny: Jana Levá Kuchařka: Jolana Janglová Kapacita jídelny je 150 strávníků, u stolu je 64 míst. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. Počet uvařených jídel ve školním roce 2013/2014: (M 6 942, V , Z 2 406, C 5 011). Počet přihlášených strávníků byl 145: 1. st. 41, 2. st. 60, zaměstnanci 15, cizí strávníci V dubnu 2014 byly zakoupeny 4 typy nerezových krouhacích kotoučů ke kombinovanému robotu, který byl zakoupen v květnu Jedná se o kotouč na zeleninu, na sýry, na uzeninu a na brambory. Vybavení školní jídelny odpovídá současným bezpečnostním a hygienickým předpisům. Provozní doba jídelny je od 6-14,30 hod. Jana Levá 4. Obor vzdělávání a údaje o žácích Základní škola, Suchdol, okres Kutná Hora je součástí vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem, funguje jako příspěvková organizace a má právní odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. Obor vzdělávání C/01 Základní škola. Dokumenty školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění č.j. 22/2007 je v platnosti od Ve školním roce 2013/14 se ve všech ročnících vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola porozumění, verze 3. Školní řád a jeho nedílná součást Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou po projednání v pedagogické radě a Školské radě v platnosti od 1. září Dílčí úpravy opětovně projednány a schváleny v lednu Tyto dokumenty jsou k dispozici ve škole nebo je lze najít na webu školy Na této webové stránce se nachází též Výroční zpráva. Přehled o počtu ročníků a žáků školy ročníků: 9, tříd 8 (spojen 3. a 4. ročník) počet dětí k , na prvním stupni 57 žáků průměrný počet žáků na třídu : 17,63 žáků počet dětí k , na prvním stupni 59 počet dětí k , na prvním stupni 61 8

10 průměrný počet žáků na třídu : 18,25 žáků kapacita školy (150 žáků) je k naplněna na 97,3 % 5. Výchovně vzdělávací cíle školy dle zavedeného ŠVP vést žáky k nutnosti celoživotního vzdělávání k pocitu sounáležitosti k evropské kultuře a jejím obyvatelům k nutnosti studia cizích jazyků nejméně dvou k cestování, poznávaní cizích zemí a jejich zvláštností a jedinečností umět se jasně a srozumitelně vyjadřovat, naslouchat, číst s porozuměním, reprodukovat osvojit si dovednosti, samostatně pracovat s učebnicí, vyhledávat informace, třídit je dělat si samostatně poznámky osvojit si dovednost pracovat s audiovizuálními pomůckami, slovníky, příručkami, potřebné a důležité informace vyhledávat, umět je vhodně třídit a aplikovat orientovat se v knihovně umět vyjadřovat slušně a jasně své názory, diskutovat o nich, argumentovat získat orientaci v základních mravních hodnotách pochopit základní principy demokratické společnosti projevovat úctu k právu a zákonům vážit si svého domova a své vlasti pochopit význam života a zdraví získat pocit sebeúcty získat schopnost pracovat ve skupině, spolupracovat, projevovat solidaritu, pomáhat druhým První den ve škole

11 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP Ve školním roce 2013/2014 se žáci ve všech ročnících vzdělávali podle ŠVP Škola porozumění. Sledovaným jevem bylo zavádění a uplatňování metod a forem činnostního učení do vyučovacích hodin. Učitelé podporují žáky v aktivním učení a respektují individuální tempo práce. U žáků jsou rozvíjeny dovednosti sebepoznání, sebekontroly a sebehodnocení. Často jsou žáci hodnoceni v kontextu jejich dispozic a s vědomím motivace k další práci. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Klíčové kompetence pomáhají žákům při získávání základů všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí, kterou žáci získají na základní škole, není konečná, ale je základním pilířem pro další celoživotní učení a pro orientaci v každodenním životě jedince. Kompetence k učení V průběhu celého vyučovacího procesu vedeme žáky ke čtení s porozuměním, k práci s textem a dalším studijním materiálem. Žáky seznamujeme s různými informačními zdroji, se kterými mohou pracovat. Podporujeme samostatné organizování různých úkolů, přistupujeme individuálně ke každému žákovi, vyzdvihujeme jeho úspěchy a motivujeme ho k dalšímu poznávání. Vedeme žáky k sebehodnocení. Podněcujeme u žáků tvořivost a snahu realizovat vlastní nápady a projekty. Umožňujeme žákům zapojovat se do různých soutěží, olympiád a akcí v rámci školy i mimo ni. Zadáváme žákům zajímavé a tvůrčí činnosti, abychom prohlubovali zájem o poznávání nových poznatků a následné užívání v praktickém životě. Směřujeme žáky k poznání smyslu učení, k tomu, aby uměli kriticky zhodnotit své vlastní výsledky a aby uměli při diskusi navrhovat kroky ke zlepšení. Kompetence k řešení problémů Volíme takové metody práce, při kterých žáci objevují, hledají, tvoří hypotézy a navrhují jejich řešení. Rozvíjíme logické myšlení žáků, při kterém využívají dosud získané znalosti a vědomosti a vyvozují nové poznatky. Metody týmové práce využíváme k diskusi o různých problémech a k hledání správného řešení. Při práci a řešení různých situací používáme internet a další ústní, tištěné, mediální a počítačové zdroje. Navozujeme problémové situace, rozvíjíme kooperativní učení, uplatňujeme prvky kritického myšlení, učíme žáky obhajovat vlastní názor, diskutovat o problému a směřovat k jeho řešení. Vedeme žáky k tomu, aby uměli poznat problémovou situaci v kolektivu třídy i mimo ni, aby uměli navrhnout způsoby řešení a obhájit to, co navrhují. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli, rodiči a ostatními dospělými ve škole i mimo ni. 10

12 Učíme žáky umění naslouchat, vyjádřit svůj názor, obhájit ho a zároveň přijmout kritiku, vyslechnout názor druhé strany. Umožňujeme žákům aktivně se zapojovat do života školy. Metodami kooperativního učení směřujeme žáky ke spolupráci při výuce. U žáků rozvíjíme znalosti různých informačních a komunikačních prostředků tak, aby je mohli užívat při zapojování do společenského dění. Podporujeme projektové vyučování, vzájemnou spolupráci ve třídních kolektivech i mezi třídami a ročníky. Kompetence sociální a personální V průběhu celého vzdělávání využíváme různé formy skupinové práce, vedeme žáky k pomoci slabšímu, k toleranci, k dobrým mezilidským vztahům. Usilujeme o to, aby žáci uměli respektovat názor druhého jedince, aby uměli přijmout i kritiku a byli zodpovědní za svá rozhodnutí. Dbáme, aby se žáci nebáli požádat o pomoc, aby ji uměli také poskytnout druhému. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali odmítnout vše, co narušuje dobré vztahy v kolektivu, otevřeně s nimi diskutujeme o problémech šikany, drogové závislosti, upozorňujeme je na možná rizika a nabízíme možnosti řešení. Učíme žáky základům týmové práce a kooperace, diskutovat o problémech, podporujeme zdravé sebevědomí. Žáky směřujeme k tomu, aby se podíleli na příjemné atmosféře školy a třídních kolektivů. Kompetence občanské Vedeme žáky k tomu, aby se podíleli na vytváření pravidel společenského soužití v kolektivech třídy i školy a k dodržování školního řádu. Podporujeme kladné vlastnosti žáků, snažíme se o začleňování všech žáků do kolektivu, jsou respektovány individuální rozdíly (integrovaní žáci, národnosti, kultura). Formou besed, exkurzí, projektů a škol v přírodě vedeme žáky k úctě k tradicím, kultuře a přírodě. Klademe důraz na environmentální výchovu, na zodpovědnost za stav životního prostředí. Vybízíme žáky k toleranci, ochotě spolupracovat, pomoci slabšímu, učíme je zodpovědnosti za své jednání. Ve společenskovědních oblastech věnujeme velkou pozornost tématům lidských práv a nebezpečí totalitních systémů. Kompetence pracovní Žáky motivujeme k rozvíjení manuální zručnosti, vedeme je k tomu, aby si postupně vytvářeli kladný vztah k práci, k dodržování bezpečnosti práce, k ochraně zdraví, ke svědomitému plnění povinností. Spolupracujeme s poradenským střediskem Úřadu práce Kutná Hora. Nabízíme žákům pestrou paletu kroužků, ve kterých mohou uplatňovat a rozvíjet získané vědomosti z různých vzdělávacích oblastí a dále prohlubovat svoji profesní orientaci. Vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce své, ale i práce druhých, zapojujeme je při výzdobě školy a při prezentaci školy na veřejnosti. 11

13 Zapojení školy do projektu KEA (komplexní evaluační analýza) a do projektu Stonožka Projekt probíhá ve spolupráci s agenturou Scio a je zaměřen na testování získaných znalostí a dovedností žáků v různých oborech. Jedná se o projekt dlouhodobý, byl zahájen ve školním roce 2008/2009 a každoročně pokračuje. Žáky monitoruje v průběhu další školní docházky. Žáci tak mají možnost porovnat své studijní výsledky nejen se svými spolužáky, ale i s vrstevníky z různých částí České republiky. Do projektu KEA jsou zapojeni žáci ročníků, takže je možno průběžně během let pozorovat vývoj žáků. Pro školu má toto testování velký význam z hlediska sledování výsledků žáků a doporučení ke zlepšení práce pedagogů, aby výsledky žáků byly do budoucna stále lepší. Pro žáky slouží výsledky jako zpětná vazba a doporučení k odstraňování nedostatků. Výsledky projektu podle závěrečných zpráv 6. třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 7.třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů, v matematice jsou dokonce výsledky na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. 8.třída Testovány byly klíčové kompetence a jejich naplňování. Konkrétně se jednalo o testování zaměřené na řešení problémů, sociálně personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi. Výsledky žáků naší školy se řadí mezi průměrné, v některých částech testů jsou výsledky žáků až nad průměrem. 9.třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván celkem optimálně, přesto výsledky žáků mnohdy neodpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. I letos byla devátá třída zařazena do meziročního porovnání 20010/ /14 za práci během celého druhého stupně. Z výsledků může každý žák vidět, zdali během čtyř let druhého stupně u něj došlo ke zlepšení nebo naopak ke zhoršení. Mgr. Lydie Wagenknechtová Užívané zkratky předmětů Používané zkratky: ČJ - Český jazyk AJ - Anglický jazyk NJ - Německý jazyk M - Matematika Inf - Informatika Pr - Prvouka Př - Přírodověda Vl - Vlastivěda D - Dějepis VO - Výchova k občanství 12

14 F - Fyzika CH - Chemie P - Přírodopis Z - Zeměpis HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova VZ - Výchova ke zdraví TV - Tělesná výchova PČ - Pracovní činnosti SM - Seminář z matematiky DV Dramatická výchova VČ Výtvarné činnosti TK Technické kreslení Realizované volitelné předměty Výpočetní technika Seminář z matematiky Výtvarné činnosti 5.tř. - 1 hod 11 žáků Technické kreslení 6. tř. 1 hod 20 žáků tř. 2 hod 22 žáků tř. 2 hod 27 žáků tř. - 1 hod 16 žáků - 1 hod 16 žáků Využití disponibilních hodin: 1. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 2. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 1 hod M 3. tř. 1 hod ČJ, 1 hod M, 1 hod DV, 4. tř. 1hod ČJ, 1 hod Inf, 1 hod DV 5. tř. 1 hod ČJ, 1 hod DV, 1 hod VČ 13

15 6. tř. 1hod AJ, 1 hod VT, 1 hod F 7. tř. 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod TV, 2 hod VT 8. tř. 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod CH, 2 hod VT 9. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod M, 1 hod SM, 1 hod TK, 1 hod D, 1 hod PČ Výuka cizích jazyků - týdně Anglický jazyk 1.tř 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 1 hod. disp. 1 hod. disp. 3 hod. 3 hod. 3 hod. 3 hod. +1 disp. 3 hod. +1disp. 3 hod. +1disp. 3 hod. +1disp. Německý jazyk hod. disp. 2 hod. disp. 2 hod. disp. Vysvětlivka: zkratka disp. znamená disponibilní hodiny, o které je v předmětu navýšena časová dotace. Prvňáčci ve školním roce s třídní učitelkou Mgr. Evou Vyhnánkovou 14

16 Hodnocení prospěchu za školní rok 2013/ pololetí Třída Počet žáků Počet neprospívající/ předmět Počet nehodnoceni/ předmět Počet uvolnění/ předmět Vyznamenání počet z toho samé /TV /ČJ, AJ, D 1/ČJ,D 0 1/TV 7 1 2/D /F celkem Hodnocení prospěchu za školní rok 2013/ pololetí Třída Počet žáků Počet neprospívající/ předmět Počet nehodnoceni/ předmět Počet uvolnění/ předmět počet Vyznamenání z toho samé /ČJ,M,AJ /ČJ,D /ČJ,M,AJ,TV /TV 4 3 celkem Uvolnění z předmětu TV bylo v obou pololetích ze zdravotních důvodů. Důvodem nehodnocení obou žáků na konci školního roku byla vysoká absence, která ve jmenovaných předmětech přesáhla 35% vyučovací doby. Žákům byl vypsán termín komisionálních zkoušek na poslední týden v srpnu. Žák ze 6. třídy zkoušky udělal a postoupil do 7.ročníku. Žákyně z 8. ročníku se na zkoušky nedostavila a proto 8. ročník opakuje. Poslední týden v srpnu se konaly i opravné zkoušky žáka ze 7. ročníku. Žák tyto zkoušky udělal a postoupil do 8.ročníku. 15

17 Metodické sdružení a předmětové komise Na škole pracovalo: metodické sdružení pro 1. stupeň pod vedením Mgr. Evy Vyhnánkové předmětové komise pro II. stupeň: Estetická, předseda Mgr. Irena Potočková Přírodovědná, předseda RNDr. Ivana Novotná Humanitní, předseda Tereza Lehečková Metodické sdružení a předmětové komise vypracovaly roční plány své práce, které v pololetí a na konci školního roku zhodnotily. Projektové dny V tomto školním roce se konaly tři projektové dny: Barevný podzim, Den Země a Dopravní výchova. Barevný podzim V říjnu se uskutečnil projektový den "Barevný podzim". Cílem bylo budovat a posílit citlivý a ohleduplný vztah k životnímu prostředí. Žáci vyšli do přírody, sbírali barevné listy a plody a ve škole z nich potom vytvářeli podzimní dekorace. Zamýšleli se nad podzimem i celkově, vymýšleli nápadité a poetické básničky a texty. Osmáci den pojali vědecky a bádali nad obsahem chlorofylu v listech, zkoumali, proč na podzim mizí a listy se barví. V terénu se fotografovalo a děti se učily dívat se kolem sebe, zachytit podzimní krásu v celku i detailu. 1.stupeň: Děti poznávaly stromy, listy a plody. Pozorovaly změny v přírodě na podzim. Vyplňovaly pracovní listy s podzimní tématikou, vyráběly stromy z frotážovaných listů, podzimní palety a ozdoby pro skřítka Podzimáčka z nasbíraných přírodnin. Poznávaly ovoce a zeleninu podle chuti, tvaru a vůně. Vyzdobily kontejner před školou, třídy a chodby. 2.stupeň: Žáci 6. třídy vytvářeli podzimní dekorace, složili básně na téma podzim, napsali krátké zamyšlení na dané téma. Na procházce fotili barevné stromy, listy, zákoutí. Žáci 7. třídy vyráběli ozdobné dýně, žáci 8. třídy zkoumali obsah chlorofylu v listech a zabývali se otázkou, proč na podzim chlorofyl mizí. Vyhlásili fotosoutěž na téma Barevný podzim. V 9. třídě vznikly krásné podzimní plakáty nebo dlouhé bramborové housenky. Následně proběhlo v 8. třídě vyhodnocení fotosoutěže s podzimní tematikou. Vybrané fotografie byly vystaveny na nástěnce na chodbě školy a v průběhu týdne je měli možnost hodnotit sami žáci, školní parlament a také všichni učitelé. Hodnocení ukázalo, že se každému líbí něco jiného, pořadí na prvních pozicích se měnilo s každým odevzdaným hlasem, ale nakonec byly výsledky přece jen jednoznačné. Všechny soutěžní fotografie byly velmi zdařilé a dokládají, že i žáci ze základní školy vnímají krásu podzimní přírody a nejsou neteční ke svému okolí. 16

18 Den Země Letošní téma projektového dne bylo zaměřeno na naše stěhovavé a přelétavé ptactvo. Všichni žáci absolvovali velice pěkně vedenou přednášku Kam ptáci letí II, na níž je lektorka Pavlína Ráslová a chovatel Viktor Čahoj ze společnosti ORNITA seznámili s dalšími druhy našich ptáků. Přednáška totiž navazovala na přednášku Kam ptáci letí I, jíž se děti účastnily na začátku ledna. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o sledování ptáků a podrobnosti o špačku domácím, drozdu zpěvném, kalousovi ušatém, huse velké, havranu polním, pěnkavě obecné a holubu hřivnáči. V další části projektového dne děti pracovaly ve třídách získané informace prohlubovaly formou diskuze, ve skupinách zpracovávaly plakáty, připravovaly soutěžní otázky, doplňovačky a soutěžily. Bezezbytku využily také on-line zdroje, poznávání ptactva z obrázků, poznávání podle zpěvu a nový PC program Naši ptáci. V závěrečné fázi projektového dne se žáci druhého stupně společně se svými učitelkami vydali na dvouhodinovou procházku po Suchdole a jeho okolí, při níž společnými silami sbírali naházené odpadky. Celkem bylo sebráno okolo 10 pytlů odpadu. Děkujeme tímto Úřadu městyse Suchdol za spolupráci a pomoc při odvozu odpadků. Pod rozkvetlou trnkou Dopravní výchova Poslední plánovaný projektový den se konal v dubnu, neboť duben je měsíc bezpečnosti a právě z tohoto důvodu má Dopravní den na naší škole nezastupitelné místo. Žáci si připomněli základní pravidla chování na veřejných komunikacích a zásady bezpečnosti při pohybu v silničním provozu. Zopakovali si také zásady první pomoci a prakticky si 17

19 vyzkoušeli jednoduché ošetření zraněného kamaráda. Ve 4. třídě proběhl předem speciální program, který připravilo sdružení Familík. Žáci absolvovali 4 hodiny teoretické přípravy, kde se seznamovali s pravidly silničního provozu a předepsaným vybavením jízdního kola. Další 4 vyučovací hodiny patřily praxi, děti si kontrolovaly vybavení vlastních kol a vyzkoušely si jízdu zručnosti na kole na dopravním hřišti. 1.stupeň: O tomto projektovém dni žáci poznávali dopravní prostředky dle obrázků a skutečnosti na vycházce. Snažili jsme si zapamatovat pravidla bezpečnosti pro chodce. Pracovali na IA tabuli a vyzkoušeli si provedení první pomoci u mnoha úrazů. Následovala jízda zručnosti, test ze zdravovědy a dopravní výchovy. Žáci si zopakovali, procvičovali a upevňovali dopravní značky, pravidla pro výstroj kola a pravidla bezpečného provozu cyklistů po komunikaci. V závěru dne se děti pobavily tematickými hrami: Na chodce, Na řidiče, Na cyklistu, Na jezdce. Žáci pracovali aktivně a se zájmem. Hodnotili tento den jako příjemný, zábavný a poučný. Dopravní výchova teorie ve 3.-4.třídě v říjnu stupeň: Během dopravního dne žáci 6. ročníku s nadšením pracovali s příběhy dívky Kristýny v interaktivní aplikaci na webových stránkách Společně s Kristýnkou žáci řešili zapeklité situace na cestě do školy, na hřiště, učili se orientovat v hromadné dopravě, radili Kristýnce, jak postupovat při dopravní nehodě. Během poslední vyučovací hodiny pak žáci tvořili prostředky k dopravě v budoucnu, úpravy dopravních značek, návrhy značek a dopravních prostředků. Některé pěkné práce si děti vystavily na nástěnce ve třídě. Žáci 7. třídy v rámci projektového dne poměřili své znalosti dopravních značek a situací v několika kvízech a soutěžích. V týmech si chlapci proti dívkám zahráli oblíbenou hru AZ kvíz zaměřenou na poznávání nejdůležitějších dopravních značek. Ve skupinách děti pracovaly s pracovními listy na téma první pomoc a zdravověda. Žáci 8. a 9. třídy si ověřovali své znalosti v oblasti dopravy, bezpečnosti silničního provozu a první pomoci v on-line testech a skupinových pracích. Diskutovali o povinné výbavě jízdního kola a o vlastních zkušenostech z dopravy a provozu. Hovořili také o nebezpečí zneužívání návykových látek nejen za volantem automobilu, ale i na kole. Stejně jako sedmáci zhlédli ukázky z reálného života a skutečných dopravních situací, které jsme si promítli prostřednictvím dopravních spotů Nemyslíš, zaplatíš. Žáci rozebírali jednotlivé situace a odkrývali příčiny a následky nepozorného a nesprávného jednání řidičů za volantem, spolujezdců, ale také chodců. 18

20 Všichni žáci druhého stupně absolvovali jízdy zručnosti, které přichystali deváťáci, a krátce potom také dopravní test. Dívky z devátého ročníku přezkoušely znalosti z první pomoci, v nichž všichni uspěli. 7. Hodnocení chování žáků Třída Hodnocení chování za školní rok 2013/ pololetí Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížený stupeň z chování na 2 Snížený stupeň chování na 3 Třídního učitele pochvaly Ředitele školy celkem Třída Hodnocení chování za školní rok 2012/ pololetí Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 19 Snížený stupeň z chování na 2 Snížený stupeň chování na 3 Třídního učitele pochvaly Ředitele školy celkem Snížený stupeň z chování v 7. třídě byl schválen závěrečnou pedagogickou radou za hrubé porušování školního řádu.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více