Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje o žácích 8 5. Výchovně vzdělávací cíle školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP Hodnocení chování žáků Vyhodnocení hospitační činnosti Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku Údaje o absolventech Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení environmentální výchovy na škole Žákovská samospráva Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové útvary na škole Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s jinými organizacemi Základní údaje o Sdružení rodičů Suchdol Závěr Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Základní škola, Suchdol, okres Kutná Hora adresa školy: Suchdol 6, zřizovatel školy: Městys Suchdol u Kutné Hory identifikátor zařízení: telefon: IČO: webové stránky: školy: Škola sdružuje: základní školu IZO: školní družinu IZO: školní jídelnu IZO: ředitel školy: Mgr. Lydie Wagenknechtová zástupce ředitele: RNDr. Ivana Novotná výchovná poradkyně: Mgr. Hana Kopečková koordinátor EVVO: Ing. Jenny Brdičková koordinátor ŠVP: Mgr. Lydie Wagenknechtová koordinátor ICT: Mgr. Lydie Wagenknechtová preventiva sociálně-patologických jevů: RNDr. Ivana Novotná typ školy úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Školská rada Školská rada byla zřízena zřizovatelem v lednu Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Složení školské rady: za zřizovatele: za pedagogické pracovníky: David Kuthan - předseda Rudolf Kulhánek Mgr. Irena Potočková Mgr. Ivana Drobková za zákonné zástupce nezletilých žáků: Zdeněk Šibrava Jiří Hampl 2

4 Školská rada se pravidelně schází na dvou schůzkách ročně. Podzimní se konala koncem října. Rada zde schválila výroční zprávu školy za školní rok 2012/13, projednala a schválila změny v Klasifikačním řádu, změny ve Školním řádu a ŠVP. V listopadu současně s třídními schůzkami proběhla volba zástupců nezletilých žáků. Podrobnosti lze najít na webových stránkách školy. Jarní schůzka se neuskutečnila. 2. Charakteristika školy ZŠ Suchdol je úplnou základní školou s kapacitou 150 žáků. Naše škola je takříkajíc školou rodinného typu. Všechny děti se navzájem dobře znají, navštěvují se o přestávkách, nacvičují společné kulturní programy, spolupracují v zájmových kroužcích, sportují. Vyučující se střídají při různých předmětech, takže nikdo není pro žádného žáka neznámý. V průběhu léta 2012 prošla škola kompletní rekonstrukcí, která umožnila výraznou modernizaci výuky. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, jež velmi napomáhá atraktivnosti výuky. Rovněž přibyla zcela nová, v pořadí již druhá, počítačová učebna. Pro zájmové vyučování byla vybudována kuchyňka pro výuku vaření a keramická dílna s pecí. Nová školní družina v areálu bývalé školní tělocvičny s kapacitou 24 žáků vhodně doplňuje výchovně vzdělávací proces. Družina je moderně vybavená a nabízí vynikající prostorové podmínky, v nichž se děti mohou věnovat nejen zájmovým, ale také odpočinkovým činnostem a aktivitám. V současné době vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu Škola porozumění. Výuka je zaměřena hlavně na cizí jazyky, informatiku a sport. Anglický jazyk se žáci učí již od první třídy, zrovna tak informatika je zařazena do rozvrhu již od prvního stupně. Novým prvňáčkům městys Suchdol navíc přispěl na začátku školního roku 1000 Kč v podobě poukázky na zakoupení školních potřeb. Při práci s dětmi uplatňujeme moderní metody práce, k oživení výuky zařazujeme průběžně během celého školního roku celoškolní projektové dny. Žáci prvního stupně vyjíždějí na sportovně relaxační kurz, pro žáky druhého stupně jsou pořádány lyžařské a sportovně turistické kurzy. Nedílnou součástí výuky jsou také exkurze, které vhodně doplňují a rozšiřují získané vědomosti. Žáci mají možnost zapojit se do práce v zájmových kroužcích, které vedou naši pedagogové, mohou navštěvovat také hudební obory, které přímo ve škole vyučuje ZUŠ Uhlířské Janovice. Všem dětem se věnujeme podle jejich možností a schopností. Důraz klademe na žáky nadané i ty, kteří potřebují zvýšenou pozornost pedagoga a jsou individuálně integrováni v běžných třídách. Umožňuje nám to menší počet žáků ve třídách, odbornost pedagogického sboru a vybavenost školy výše zmiňovanými moderními pomůckami. Naším společným cílem je děti nejen vzdělávat, ale vést je k postupnému naplňování klíčových kompetencí, k získávání potřebných vědomostí, k samostatnému myšlení a uplatňování získaných poznatků v praxi. Materiálně technické zabezpečení Škola zahájila školní rok v budově s moderní výukovou technikou a novým nábytkem. Plně byla využívána další počítačová učebna, školní družina, školní kuchyňka a keramická dílna. Pro potřeby předmětu hudební výchovy byl zakoupen nový hudební nástroj Casio standard CTK 4200 v ceně 4 302,- Kč od firmy Audio Master CZ a.s. 3

5 Obnovy se dočkala i školní knihovna. Pro potřeby výuky českého jazyka a literatury především na 1.stupni byly zakoupeny v lednu 2014 tyto tituly v celkové hodnotě Kč: F jako Fík - Ivona Březinová 13 ks Kč Ferda Mravenec - Ondřej Sekora 10 ks Kč Heidi děvčátko z hor - J. Spyriová 10 ks Kč Nové Boříkovy lapálie - V. Steklač 12 ks Kč Osada Havranů - E. Štorch 10 ks Kč Policejní křeček D. Krolupperová 12 ks Kč Faktura byla proplacena z účtu Sdružení rodičů při ZŠ Suchdol, jehož výbor tuto platbu schválil. Dále byla zakoupena tato zařízení: Nový počítač pro zástupce ředitele v hodnotě Kč i s instalací. Program Bakaláři elektronická ŽK za 5 445Kč. Sluchátka k počítačům do nové počítačové učebny 14 kusů za 3 654Kč. Mobilní telefon pro potřeby pedagogů na služebních cestách (lyžařský kurz, turistický kurz pro 6.třídu, sportovně relaxační kurz 1.stupně, výlety, exkurze) NOKIA 113 v hodnotě 1199Kč. Tiskárna a kopírka k počítači Samsung pro zástupce ředitele v hodnotě ,88 Kč. Altánek na školní zahradě vyzdoben závěsnými květinami sloužil k výuce v přírodě a především pro odpolední aktivity školní družiny. Za altánem byla během září dokončena dvoustupňová kamenná terasa, která slouží jako další prostor pro posezení a relaxaci dětí. V letních měsících nechyběla květinová výzdoba. Na jaře pokračovaly další terénní úpravy okolí. Za zídkou vznikl svažitý břeh, který rychle zarůstal plevelem. Paní učitelky s pomocí chlapců z 8. a 9. třídy v rámci předmětu pracovní vyučování svah doplnily hlínou, pokryly černou netkanou folií a osázely okrasnými rostlinami. Práce byly završeny rozmístěním kamenů a svah pokryt mulčovací kůrou. Na školní zahradě vznikl pěkný koutek a máme z něj radost. Práce na zahradních úpravách za altánem vrcholí 4

6 Nový prostor pro výuku i relaxaci na školní zahradě 3. Škola a školská zařízení Škola sdružuje: IZO Základní škola Školní družina Školní jídelna Nejvyšší povolený počet žáků k Skutečný počet k Skutečný počet k počet zaměstnanců ŠKOLNÍ DRUŽINA Kapacita školní družiny je 24 dětí. Hlavní pracovní místnost je velmi prostorná, umístěna v přízemí ve staré budově, vybavena novým nábytkem. Celý prostor je rozdělen na dvě části: sportovně-relaxační s kobercem a zrcadlovou stěnou a část naučně-poznávací s pracovními stolky, počítačem, videem a televizí. Na podzim byla instalována další 4 osvětlovací tělesa, aby osvětlení vyhovovalo platným hygienickým předpisům a normám. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která je odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. ŠD umožňuje také žákům přípravu na vyučování. 5

7 V zájmové činnosti je dětem umožněna seberealizace, poznávání a rozvoj dovedností. Dominující je i vlastní aktivita, která jim přináší radost a uspokojení. Činnosti probíhají ve skupinách nebo individuálně, organizovaně či spontánně. Z celkového počtu přišlo do školní družiny 17 prvňáčků. Velmi rychle se začlenili a navázali hezké kamarádské vztahy. Přihlášené děti navštěvovaly školní družinu pravidelně, dle potřeby byly postupně uvolňovány do zájmových kroužků. Všechny činnosti byly plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází z ŠVP pro školní družinu. Podařilo se splnit všechny plánované činnosti a ještě velké množství činností bylo průběžně zařazeno a doplněno. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. Všechny činnosti byly zařazovány dle ročního období a aktuálního počasí. Cílem je, aby byl pobyt pro děti ve školní družině zajímavý, poučný, ale především příjemný. Pro děti byla připravena řada zajímavých aktivit, děti si odnášely spoustu zážitků a krásných výrobků. Během celého školního roku jsme společně s dětmi přečetli knihy na pokračování (pohádky nebo příběhy s dětským hrdinou). Školní družina se také aktivně zúčastňuje různých akcí, oblíbené jsou výtvarné soutěže; děti se zapojily do projektu Záložky do knihy. Pro naší školní družinu byla vybrána partnerská škola ze Slovenského Grobu. V jarních měsících se děti věnovaly hasičské tématice malovaly, modelovaly a vyráběly pro soutěž Hasiči očima dětí, kterou vyhlásil místní sbor hasičů u příležitosti oslav 130 let založení SDH Suchdol. Děti pod vedením paní vychovatelky ŠD velice překvapily svými nápady, aktivitou a kreativitou. Do této akce se zapojili i žáci dalších tříd a též děti z keramických kroužků. Vítězi soutěže byli odměněni věcnými cenami při oficiálních oslavách 28. června Starosta SDH Suchdol Martin Černohlávek předal školním dětem jako poděkování ještě šek v hodnotě Kč, který o prázdninách za žáky převzala ředitelka školy. Aktivity školní družiny: - podzimní aktivity a tvoření - dýňový svět statek u Pipků exkurze pro děti a rodiče - projekt Jak správně čistit zuby - pěší turistika Ratboř Hotel Chateau Kotěra - vyrábění záložek do knih pro partnerskou školu na Slovenském Grobu - zimní tvoření s různým druhem materiálu - Mikulášská nadílka ve školní družině 6

8 - vánoční vyrábění s rodiči (vyrábění vánočních přání a zdobení perníčků) - vánoční vyrábění pro rodiče - vánoční besídka - výtvarná soutěž - Řepařská drážka - jarní a velikonoční tvoření - exkurze pro rodiče a děti Dinosaurium Praha - výstava v Kolíně Životní prostředí - divadlo Kozlík pohádky O pyšné čarodějnici a Jak šel Kozlík do světa - maškarní karneval - výtvarná soutěž Hasiči očima dětí Všechny činnosti jsou postupně zpracovány do kroniky školní družiny a prezentace vložena na webové stránky školy. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči, vedením školy a učitelkami prvního stupně. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří se podíleli na zakoupení různých stavebnic a nových her. Tímto děkuji všem za spolupráci. Ve školní družině máme společně s dětmi velmi příjemné a hezké pracovní prostředí. Sponzoři školní družiny: SDH Suchdol STK Velim Pan Chejn Hotel Chateau Kotěra pan Josef Mrňák manželé Vošických manželé Šibravovi manželé Pšaidlovi vychovatelka ŠD Dana Kratochvílová Dýňový svět u Pipků ohromil 7

9 ŠKOLNÍ JÍDELNA Vedoucí školní jídelny: Jana Levá Kuchařka: Jolana Janglová Kapacita jídelny je 150 strávníků, u stolu je 64 míst. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. Počet uvařených jídel ve školním roce 2013/2014: (M 6 942, V , Z 2 406, C 5 011). Počet přihlášených strávníků byl 145: 1. st. 41, 2. st. 60, zaměstnanci 15, cizí strávníci V dubnu 2014 byly zakoupeny 4 typy nerezových krouhacích kotoučů ke kombinovanému robotu, který byl zakoupen v květnu Jedná se o kotouč na zeleninu, na sýry, na uzeninu a na brambory. Vybavení školní jídelny odpovídá současným bezpečnostním a hygienickým předpisům. Provozní doba jídelny je od 6-14,30 hod. Jana Levá 4. Obor vzdělávání a údaje o žácích Základní škola, Suchdol, okres Kutná Hora je součástí vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem, funguje jako příspěvková organizace a má právní odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. Obor vzdělávání C/01 Základní škola. Dokumenty školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění č.j. 22/2007 je v platnosti od Ve školním roce 2013/14 se ve všech ročnících vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola porozumění, verze 3. Školní řád a jeho nedílná součást Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou po projednání v pedagogické radě a Školské radě v platnosti od 1. září Dílčí úpravy opětovně projednány a schváleny v lednu Tyto dokumenty jsou k dispozici ve škole nebo je lze najít na webu školy Na této webové stránce se nachází též Výroční zpráva. Přehled o počtu ročníků a žáků školy ročníků: 9, tříd 8 (spojen 3. a 4. ročník) počet dětí k , na prvním stupni 57 žáků průměrný počet žáků na třídu : 17,63 žáků počet dětí k , na prvním stupni 59 počet dětí k , na prvním stupni 61 8

10 průměrný počet žáků na třídu : 18,25 žáků kapacita školy (150 žáků) je k naplněna na 97,3 % 5. Výchovně vzdělávací cíle školy dle zavedeného ŠVP vést žáky k nutnosti celoživotního vzdělávání k pocitu sounáležitosti k evropské kultuře a jejím obyvatelům k nutnosti studia cizích jazyků nejméně dvou k cestování, poznávaní cizích zemí a jejich zvláštností a jedinečností umět se jasně a srozumitelně vyjadřovat, naslouchat, číst s porozuměním, reprodukovat osvojit si dovednosti, samostatně pracovat s učebnicí, vyhledávat informace, třídit je dělat si samostatně poznámky osvojit si dovednost pracovat s audiovizuálními pomůckami, slovníky, příručkami, potřebné a důležité informace vyhledávat, umět je vhodně třídit a aplikovat orientovat se v knihovně umět vyjadřovat slušně a jasně své názory, diskutovat o nich, argumentovat získat orientaci v základních mravních hodnotách pochopit základní principy demokratické společnosti projevovat úctu k právu a zákonům vážit si svého domova a své vlasti pochopit význam života a zdraví získat pocit sebeúcty získat schopnost pracovat ve skupině, spolupracovat, projevovat solidaritu, pomáhat druhým První den ve škole

11 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP Ve školním roce 2013/2014 se žáci ve všech ročnících vzdělávali podle ŠVP Škola porozumění. Sledovaným jevem bylo zavádění a uplatňování metod a forem činnostního učení do vyučovacích hodin. Učitelé podporují žáky v aktivním učení a respektují individuální tempo práce. U žáků jsou rozvíjeny dovednosti sebepoznání, sebekontroly a sebehodnocení. Často jsou žáci hodnoceni v kontextu jejich dispozic a s vědomím motivace k další práci. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Klíčové kompetence pomáhají žákům při získávání základů všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí, kterou žáci získají na základní škole, není konečná, ale je základním pilířem pro další celoživotní učení a pro orientaci v každodenním životě jedince. Kompetence k učení V průběhu celého vyučovacího procesu vedeme žáky ke čtení s porozuměním, k práci s textem a dalším studijním materiálem. Žáky seznamujeme s různými informačními zdroji, se kterými mohou pracovat. Podporujeme samostatné organizování různých úkolů, přistupujeme individuálně ke každému žákovi, vyzdvihujeme jeho úspěchy a motivujeme ho k dalšímu poznávání. Vedeme žáky k sebehodnocení. Podněcujeme u žáků tvořivost a snahu realizovat vlastní nápady a projekty. Umožňujeme žákům zapojovat se do různých soutěží, olympiád a akcí v rámci školy i mimo ni. Zadáváme žákům zajímavé a tvůrčí činnosti, abychom prohlubovali zájem o poznávání nových poznatků a následné užívání v praktickém životě. Směřujeme žáky k poznání smyslu učení, k tomu, aby uměli kriticky zhodnotit své vlastní výsledky a aby uměli při diskusi navrhovat kroky ke zlepšení. Kompetence k řešení problémů Volíme takové metody práce, při kterých žáci objevují, hledají, tvoří hypotézy a navrhují jejich řešení. Rozvíjíme logické myšlení žáků, při kterém využívají dosud získané znalosti a vědomosti a vyvozují nové poznatky. Metody týmové práce využíváme k diskusi o různých problémech a k hledání správného řešení. Při práci a řešení různých situací používáme internet a další ústní, tištěné, mediální a počítačové zdroje. Navozujeme problémové situace, rozvíjíme kooperativní učení, uplatňujeme prvky kritického myšlení, učíme žáky obhajovat vlastní názor, diskutovat o problému a směřovat k jeho řešení. Vedeme žáky k tomu, aby uměli poznat problémovou situaci v kolektivu třídy i mimo ni, aby uměli navrhnout způsoby řešení a obhájit to, co navrhují. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli, rodiči a ostatními dospělými ve škole i mimo ni. 10

12 Učíme žáky umění naslouchat, vyjádřit svůj názor, obhájit ho a zároveň přijmout kritiku, vyslechnout názor druhé strany. Umožňujeme žákům aktivně se zapojovat do života školy. Metodami kooperativního učení směřujeme žáky ke spolupráci při výuce. U žáků rozvíjíme znalosti různých informačních a komunikačních prostředků tak, aby je mohli užívat při zapojování do společenského dění. Podporujeme projektové vyučování, vzájemnou spolupráci ve třídních kolektivech i mezi třídami a ročníky. Kompetence sociální a personální V průběhu celého vzdělávání využíváme různé formy skupinové práce, vedeme žáky k pomoci slabšímu, k toleranci, k dobrým mezilidským vztahům. Usilujeme o to, aby žáci uměli respektovat názor druhého jedince, aby uměli přijmout i kritiku a byli zodpovědní za svá rozhodnutí. Dbáme, aby se žáci nebáli požádat o pomoc, aby ji uměli také poskytnout druhému. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali odmítnout vše, co narušuje dobré vztahy v kolektivu, otevřeně s nimi diskutujeme o problémech šikany, drogové závislosti, upozorňujeme je na možná rizika a nabízíme možnosti řešení. Učíme žáky základům týmové práce a kooperace, diskutovat o problémech, podporujeme zdravé sebevědomí. Žáky směřujeme k tomu, aby se podíleli na příjemné atmosféře školy a třídních kolektivů. Kompetence občanské Vedeme žáky k tomu, aby se podíleli na vytváření pravidel společenského soužití v kolektivech třídy i školy a k dodržování školního řádu. Podporujeme kladné vlastnosti žáků, snažíme se o začleňování všech žáků do kolektivu, jsou respektovány individuální rozdíly (integrovaní žáci, národnosti, kultura). Formou besed, exkurzí, projektů a škol v přírodě vedeme žáky k úctě k tradicím, kultuře a přírodě. Klademe důraz na environmentální výchovu, na zodpovědnost za stav životního prostředí. Vybízíme žáky k toleranci, ochotě spolupracovat, pomoci slabšímu, učíme je zodpovědnosti za své jednání. Ve společenskovědních oblastech věnujeme velkou pozornost tématům lidských práv a nebezpečí totalitních systémů. Kompetence pracovní Žáky motivujeme k rozvíjení manuální zručnosti, vedeme je k tomu, aby si postupně vytvářeli kladný vztah k práci, k dodržování bezpečnosti práce, k ochraně zdraví, ke svědomitému plnění povinností. Spolupracujeme s poradenským střediskem Úřadu práce Kutná Hora. Nabízíme žákům pestrou paletu kroužků, ve kterých mohou uplatňovat a rozvíjet získané vědomosti z různých vzdělávacích oblastí a dále prohlubovat svoji profesní orientaci. Vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce své, ale i práce druhých, zapojujeme je při výzdobě školy a při prezentaci školy na veřejnosti. 11

13 Zapojení školy do projektu KEA (komplexní evaluační analýza) a do projektu Stonožka Projekt probíhá ve spolupráci s agenturou Scio a je zaměřen na testování získaných znalostí a dovedností žáků v různých oborech. Jedná se o projekt dlouhodobý, byl zahájen ve školním roce 2008/2009 a každoročně pokračuje. Žáky monitoruje v průběhu další školní docházky. Žáci tak mají možnost porovnat své studijní výsledky nejen se svými spolužáky, ale i s vrstevníky z různých částí České republiky. Do projektu KEA jsou zapojeni žáci ročníků, takže je možno průběžně během let pozorovat vývoj žáků. Pro školu má toto testování velký význam z hlediska sledování výsledků žáků a doporučení ke zlepšení práce pedagogů, aby výsledky žáků byly do budoucna stále lepší. Pro žáky slouží výsledky jako zpětná vazba a doporučení k odstraňování nedostatků. Výsledky projektu podle závěrečných zpráv 6. třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 7.třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů, v matematice jsou dokonce výsledky na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. 8.třída Testovány byly klíčové kompetence a jejich naplňování. Konkrétně se jednalo o testování zaměřené na řešení problémů, sociálně personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi. Výsledky žáků naší školy se řadí mezi průměrné, v některých částech testů jsou výsledky žáků až nad průměrem. 9.třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván celkem optimálně, přesto výsledky žáků mnohdy neodpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. I letos byla devátá třída zařazena do meziročního porovnání 20010/ /14 za práci během celého druhého stupně. Z výsledků může každý žák vidět, zdali během čtyř let druhého stupně u něj došlo ke zlepšení nebo naopak ke zhoršení. Mgr. Lydie Wagenknechtová Užívané zkratky předmětů Používané zkratky: ČJ - Český jazyk AJ - Anglický jazyk NJ - Německý jazyk M - Matematika Inf - Informatika Pr - Prvouka Př - Přírodověda Vl - Vlastivěda D - Dějepis VO - Výchova k občanství 12

14 F - Fyzika CH - Chemie P - Přírodopis Z - Zeměpis HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova VZ - Výchova ke zdraví TV - Tělesná výchova PČ - Pracovní činnosti SM - Seminář z matematiky DV Dramatická výchova VČ Výtvarné činnosti TK Technické kreslení Realizované volitelné předměty Výpočetní technika Seminář z matematiky Výtvarné činnosti 5.tř. - 1 hod 11 žáků Technické kreslení 6. tř. 1 hod 20 žáků tř. 2 hod 22 žáků tř. 2 hod 27 žáků tř. - 1 hod 16 žáků - 1 hod 16 žáků Využití disponibilních hodin: 1. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 2. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 1 hod M 3. tř. 1 hod ČJ, 1 hod M, 1 hod DV, 4. tř. 1hod ČJ, 1 hod Inf, 1 hod DV 5. tř. 1 hod ČJ, 1 hod DV, 1 hod VČ 13

15 6. tř. 1hod AJ, 1 hod VT, 1 hod F 7. tř. 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod TV, 2 hod VT 8. tř. 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod CH, 2 hod VT 9. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod M, 1 hod SM, 1 hod TK, 1 hod D, 1 hod PČ Výuka cizích jazyků - týdně Anglický jazyk 1.tř 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 1 hod. disp. 1 hod. disp. 3 hod. 3 hod. 3 hod. 3 hod. +1 disp. 3 hod. +1disp. 3 hod. +1disp. 3 hod. +1disp. Německý jazyk hod. disp. 2 hod. disp. 2 hod. disp. Vysvětlivka: zkratka disp. znamená disponibilní hodiny, o které je v předmětu navýšena časová dotace. Prvňáčci ve školním roce s třídní učitelkou Mgr. Evou Vyhnánkovou 14

16 Hodnocení prospěchu za školní rok 2013/ pololetí Třída Počet žáků Počet neprospívající/ předmět Počet nehodnoceni/ předmět Počet uvolnění/ předmět Vyznamenání počet z toho samé /TV /ČJ, AJ, D 1/ČJ,D 0 1/TV 7 1 2/D /F celkem Hodnocení prospěchu za školní rok 2013/ pololetí Třída Počet žáků Počet neprospívající/ předmět Počet nehodnoceni/ předmět Počet uvolnění/ předmět počet Vyznamenání z toho samé /ČJ,M,AJ /ČJ,D /ČJ,M,AJ,TV /TV 4 3 celkem Uvolnění z předmětu TV bylo v obou pololetích ze zdravotních důvodů. Důvodem nehodnocení obou žáků na konci školního roku byla vysoká absence, která ve jmenovaných předmětech přesáhla 35% vyučovací doby. Žákům byl vypsán termín komisionálních zkoušek na poslední týden v srpnu. Žák ze 6. třídy zkoušky udělal a postoupil do 7.ročníku. Žákyně z 8. ročníku se na zkoušky nedostavila a proto 8. ročník opakuje. Poslední týden v srpnu se konaly i opravné zkoušky žáka ze 7. ročníku. Žák tyto zkoušky udělal a postoupil do 8.ročníku. 15

17 Metodické sdružení a předmětové komise Na škole pracovalo: metodické sdružení pro 1. stupeň pod vedením Mgr. Evy Vyhnánkové předmětové komise pro II. stupeň: Estetická, předseda Mgr. Irena Potočková Přírodovědná, předseda RNDr. Ivana Novotná Humanitní, předseda Tereza Lehečková Metodické sdružení a předmětové komise vypracovaly roční plány své práce, které v pololetí a na konci školního roku zhodnotily. Projektové dny V tomto školním roce se konaly tři projektové dny: Barevný podzim, Den Země a Dopravní výchova. Barevný podzim V říjnu se uskutečnil projektový den "Barevný podzim". Cílem bylo budovat a posílit citlivý a ohleduplný vztah k životnímu prostředí. Žáci vyšli do přírody, sbírali barevné listy a plody a ve škole z nich potom vytvářeli podzimní dekorace. Zamýšleli se nad podzimem i celkově, vymýšleli nápadité a poetické básničky a texty. Osmáci den pojali vědecky a bádali nad obsahem chlorofylu v listech, zkoumali, proč na podzim mizí a listy se barví. V terénu se fotografovalo a děti se učily dívat se kolem sebe, zachytit podzimní krásu v celku i detailu. 1.stupeň: Děti poznávaly stromy, listy a plody. Pozorovaly změny v přírodě na podzim. Vyplňovaly pracovní listy s podzimní tématikou, vyráběly stromy z frotážovaných listů, podzimní palety a ozdoby pro skřítka Podzimáčka z nasbíraných přírodnin. Poznávaly ovoce a zeleninu podle chuti, tvaru a vůně. Vyzdobily kontejner před školou, třídy a chodby. 2.stupeň: Žáci 6. třídy vytvářeli podzimní dekorace, složili básně na téma podzim, napsali krátké zamyšlení na dané téma. Na procházce fotili barevné stromy, listy, zákoutí. Žáci 7. třídy vyráběli ozdobné dýně, žáci 8. třídy zkoumali obsah chlorofylu v listech a zabývali se otázkou, proč na podzim chlorofyl mizí. Vyhlásili fotosoutěž na téma Barevný podzim. V 9. třídě vznikly krásné podzimní plakáty nebo dlouhé bramborové housenky. Následně proběhlo v 8. třídě vyhodnocení fotosoutěže s podzimní tematikou. Vybrané fotografie byly vystaveny na nástěnce na chodbě školy a v průběhu týdne je měli možnost hodnotit sami žáci, školní parlament a také všichni učitelé. Hodnocení ukázalo, že se každému líbí něco jiného, pořadí na prvních pozicích se měnilo s každým odevzdaným hlasem, ale nakonec byly výsledky přece jen jednoznačné. Všechny soutěžní fotografie byly velmi zdařilé a dokládají, že i žáci ze základní školy vnímají krásu podzimní přírody a nejsou neteční ke svému okolí. 16

18 Den Země Letošní téma projektového dne bylo zaměřeno na naše stěhovavé a přelétavé ptactvo. Všichni žáci absolvovali velice pěkně vedenou přednášku Kam ptáci letí II, na níž je lektorka Pavlína Ráslová a chovatel Viktor Čahoj ze společnosti ORNITA seznámili s dalšími druhy našich ptáků. Přednáška totiž navazovala na přednášku Kam ptáci letí I, jíž se děti účastnily na začátku ledna. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o sledování ptáků a podrobnosti o špačku domácím, drozdu zpěvném, kalousovi ušatém, huse velké, havranu polním, pěnkavě obecné a holubu hřivnáči. V další části projektového dne děti pracovaly ve třídách získané informace prohlubovaly formou diskuze, ve skupinách zpracovávaly plakáty, připravovaly soutěžní otázky, doplňovačky a soutěžily. Bezezbytku využily také on-line zdroje, poznávání ptactva z obrázků, poznávání podle zpěvu a nový PC program Naši ptáci. V závěrečné fázi projektového dne se žáci druhého stupně společně se svými učitelkami vydali na dvouhodinovou procházku po Suchdole a jeho okolí, při níž společnými silami sbírali naházené odpadky. Celkem bylo sebráno okolo 10 pytlů odpadu. Děkujeme tímto Úřadu městyse Suchdol za spolupráci a pomoc při odvozu odpadků. Pod rozkvetlou trnkou Dopravní výchova Poslední plánovaný projektový den se konal v dubnu, neboť duben je měsíc bezpečnosti a právě z tohoto důvodu má Dopravní den na naší škole nezastupitelné místo. Žáci si připomněli základní pravidla chování na veřejných komunikacích a zásady bezpečnosti při pohybu v silničním provozu. Zopakovali si také zásady první pomoci a prakticky si 17

19 vyzkoušeli jednoduché ošetření zraněného kamaráda. Ve 4. třídě proběhl předem speciální program, který připravilo sdružení Familík. Žáci absolvovali 4 hodiny teoretické přípravy, kde se seznamovali s pravidly silničního provozu a předepsaným vybavením jízdního kola. Další 4 vyučovací hodiny patřily praxi, děti si kontrolovaly vybavení vlastních kol a vyzkoušely si jízdu zručnosti na kole na dopravním hřišti. 1.stupeň: O tomto projektovém dni žáci poznávali dopravní prostředky dle obrázků a skutečnosti na vycházce. Snažili jsme si zapamatovat pravidla bezpečnosti pro chodce. Pracovali na IA tabuli a vyzkoušeli si provedení první pomoci u mnoha úrazů. Následovala jízda zručnosti, test ze zdravovědy a dopravní výchovy. Žáci si zopakovali, procvičovali a upevňovali dopravní značky, pravidla pro výstroj kola a pravidla bezpečného provozu cyklistů po komunikaci. V závěru dne se děti pobavily tematickými hrami: Na chodce, Na řidiče, Na cyklistu, Na jezdce. Žáci pracovali aktivně a se zájmem. Hodnotili tento den jako příjemný, zábavný a poučný. Dopravní výchova teorie ve 3.-4.třídě v říjnu stupeň: Během dopravního dne žáci 6. ročníku s nadšením pracovali s příběhy dívky Kristýny v interaktivní aplikaci na webových stránkách Společně s Kristýnkou žáci řešili zapeklité situace na cestě do školy, na hřiště, učili se orientovat v hromadné dopravě, radili Kristýnce, jak postupovat při dopravní nehodě. Během poslední vyučovací hodiny pak žáci tvořili prostředky k dopravě v budoucnu, úpravy dopravních značek, návrhy značek a dopravních prostředků. Některé pěkné práce si děti vystavily na nástěnce ve třídě. Žáci 7. třídy v rámci projektového dne poměřili své znalosti dopravních značek a situací v několika kvízech a soutěžích. V týmech si chlapci proti dívkám zahráli oblíbenou hru AZ kvíz zaměřenou na poznávání nejdůležitějších dopravních značek. Ve skupinách děti pracovaly s pracovními listy na téma první pomoc a zdravověda. Žáci 8. a 9. třídy si ověřovali své znalosti v oblasti dopravy, bezpečnosti silničního provozu a první pomoci v on-line testech a skupinových pracích. Diskutovali o povinné výbavě jízdního kola a o vlastních zkušenostech z dopravy a provozu. Hovořili také o nebezpečí zneužívání návykových látek nejen za volantem automobilu, ale i na kole. Stejně jako sedmáci zhlédli ukázky z reálného života a skutečných dopravních situací, které jsme si promítli prostřednictvím dopravních spotů Nemyslíš, zaplatíš. Žáci rozebírali jednotlivé situace a odkrývali příčiny a následky nepozorného a nesprávného jednání řidičů za volantem, spolujezdců, ale také chodců. 18

20 Všichni žáci druhého stupně absolvovali jízdy zručnosti, které přichystali deváťáci, a krátce potom také dopravní test. Dívky z devátého ročníku přezkoušely znalosti z první pomoci, v nichž všichni uspěli. 7. Hodnocení chování žáků Třída Hodnocení chování za školní rok 2013/ pololetí Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížený stupeň z chování na 2 Snížený stupeň chování na 3 Třídního učitele pochvaly Ředitele školy celkem Třída Hodnocení chování za školní rok 2012/ pololetí Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 19 Snížený stupeň z chování na 2 Snížený stupeň chování na 3 Třídního učitele pochvaly Ředitele školy celkem Snížený stupeň z chování v 7. třídě byl schválen závěrečnou pedagogickou radou za hrubé porušování školního řádu.

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Roztokách 26. 9. 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace J A K U B pro základní vzdělávání Verze 2007/2008 1 (po úpravě) Platnost od 1. 9. 2007 JAKUB byl projednán školskou radou 21.

Více