Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014

2 OBSAH 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje o žácích 8 5. Výchovně vzdělávací cíle školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP Hodnocení chování žáků Vyhodnocení hospitační činnosti Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Údaje o přijímacím řízení do 1. ročníku Údaje o absolventech Údaje o pracovnících školy Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení environmentální výchovy na škole Žákovská samospráva Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové útvary na škole Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedení Českou školní inspekcí Spolupráce s rodiči Spolupráce školy s jinými organizacemi Základní údaje o Sdružení rodičů Suchdol Závěr Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Základní škola, Suchdol, okres Kutná Hora adresa školy: Suchdol 6, zřizovatel školy: Městys Suchdol u Kutné Hory identifikátor zařízení: telefon: IČO: webové stránky: školy: Škola sdružuje: základní školu IZO: školní družinu IZO: školní jídelnu IZO: ředitel školy: Mgr. Lydie Wagenknechtová zástupce ředitele: RNDr. Ivana Novotná výchovná poradkyně: Mgr. Hana Kopečková koordinátor EVVO: Ing. Jenny Brdičková koordinátor ŠVP: Mgr. Lydie Wagenknechtová koordinátor ICT: Mgr. Lydie Wagenknechtová preventiva sociálně-patologických jevů: RNDr. Ivana Novotná typ školy úplná základní škola s 1. a 2. stupněm Školská rada Školská rada byla zřízena zřizovatelem v lednu Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Složení školské rady: za zřizovatele: za pedagogické pracovníky: David Kuthan - předseda Rudolf Kulhánek Mgr. Irena Potočková Mgr. Ivana Drobková za zákonné zástupce nezletilých žáků: Zdeněk Šibrava Jiří Hampl 2

4 Školská rada se pravidelně schází na dvou schůzkách ročně. Podzimní se konala koncem října. Rada zde schválila výroční zprávu školy za školní rok 2012/13, projednala a schválila změny v Klasifikačním řádu, změny ve Školním řádu a ŠVP. V listopadu současně s třídními schůzkami proběhla volba zástupců nezletilých žáků. Podrobnosti lze najít na webových stránkách školy. Jarní schůzka se neuskutečnila. 2. Charakteristika školy ZŠ Suchdol je úplnou základní školou s kapacitou 150 žáků. Naše škola je takříkajíc školou rodinného typu. Všechny děti se navzájem dobře znají, navštěvují se o přestávkách, nacvičují společné kulturní programy, spolupracují v zájmových kroužcích, sportují. Vyučující se střídají při různých předmětech, takže nikdo není pro žádného žáka neznámý. V průběhu léta 2012 prošla škola kompletní rekonstrukcí, která umožnila výraznou modernizaci výuky. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí, jež velmi napomáhá atraktivnosti výuky. Rovněž přibyla zcela nová, v pořadí již druhá, počítačová učebna. Pro zájmové vyučování byla vybudována kuchyňka pro výuku vaření a keramická dílna s pecí. Nová školní družina v areálu bývalé školní tělocvičny s kapacitou 24 žáků vhodně doplňuje výchovně vzdělávací proces. Družina je moderně vybavená a nabízí vynikající prostorové podmínky, v nichž se děti mohou věnovat nejen zájmovým, ale také odpočinkovým činnostem a aktivitám. V současné době vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu Škola porozumění. Výuka je zaměřena hlavně na cizí jazyky, informatiku a sport. Anglický jazyk se žáci učí již od první třídy, zrovna tak informatika je zařazena do rozvrhu již od prvního stupně. Novým prvňáčkům městys Suchdol navíc přispěl na začátku školního roku 1000 Kč v podobě poukázky na zakoupení školních potřeb. Při práci s dětmi uplatňujeme moderní metody práce, k oživení výuky zařazujeme průběžně během celého školního roku celoškolní projektové dny. Žáci prvního stupně vyjíždějí na sportovně relaxační kurz, pro žáky druhého stupně jsou pořádány lyžařské a sportovně turistické kurzy. Nedílnou součástí výuky jsou také exkurze, které vhodně doplňují a rozšiřují získané vědomosti. Žáci mají možnost zapojit se do práce v zájmových kroužcích, které vedou naši pedagogové, mohou navštěvovat také hudební obory, které přímo ve škole vyučuje ZUŠ Uhlířské Janovice. Všem dětem se věnujeme podle jejich možností a schopností. Důraz klademe na žáky nadané i ty, kteří potřebují zvýšenou pozornost pedagoga a jsou individuálně integrováni v běžných třídách. Umožňuje nám to menší počet žáků ve třídách, odbornost pedagogického sboru a vybavenost školy výše zmiňovanými moderními pomůckami. Naším společným cílem je děti nejen vzdělávat, ale vést je k postupnému naplňování klíčových kompetencí, k získávání potřebných vědomostí, k samostatnému myšlení a uplatňování získaných poznatků v praxi. Materiálně technické zabezpečení Škola zahájila školní rok v budově s moderní výukovou technikou a novým nábytkem. Plně byla využívána další počítačová učebna, školní družina, školní kuchyňka a keramická dílna. Pro potřeby předmětu hudební výchovy byl zakoupen nový hudební nástroj Casio standard CTK 4200 v ceně 4 302,- Kč od firmy Audio Master CZ a.s. 3

5 Obnovy se dočkala i školní knihovna. Pro potřeby výuky českého jazyka a literatury především na 1.stupni byly zakoupeny v lednu 2014 tyto tituly v celkové hodnotě Kč: F jako Fík - Ivona Březinová 13 ks Kč Ferda Mravenec - Ondřej Sekora 10 ks Kč Heidi děvčátko z hor - J. Spyriová 10 ks Kč Nové Boříkovy lapálie - V. Steklač 12 ks Kč Osada Havranů - E. Štorch 10 ks Kč Policejní křeček D. Krolupperová 12 ks Kč Faktura byla proplacena z účtu Sdružení rodičů při ZŠ Suchdol, jehož výbor tuto platbu schválil. Dále byla zakoupena tato zařízení: Nový počítač pro zástupce ředitele v hodnotě Kč i s instalací. Program Bakaláři elektronická ŽK za 5 445Kč. Sluchátka k počítačům do nové počítačové učebny 14 kusů za 3 654Kč. Mobilní telefon pro potřeby pedagogů na služebních cestách (lyžařský kurz, turistický kurz pro 6.třídu, sportovně relaxační kurz 1.stupně, výlety, exkurze) NOKIA 113 v hodnotě 1199Kč. Tiskárna a kopírka k počítači Samsung pro zástupce ředitele v hodnotě ,88 Kč. Altánek na školní zahradě vyzdoben závěsnými květinami sloužil k výuce v přírodě a především pro odpolední aktivity školní družiny. Za altánem byla během září dokončena dvoustupňová kamenná terasa, která slouží jako další prostor pro posezení a relaxaci dětí. V letních měsících nechyběla květinová výzdoba. Na jaře pokračovaly další terénní úpravy okolí. Za zídkou vznikl svažitý břeh, který rychle zarůstal plevelem. Paní učitelky s pomocí chlapců z 8. a 9. třídy v rámci předmětu pracovní vyučování svah doplnily hlínou, pokryly černou netkanou folií a osázely okrasnými rostlinami. Práce byly završeny rozmístěním kamenů a svah pokryt mulčovací kůrou. Na školní zahradě vznikl pěkný koutek a máme z něj radost. Práce na zahradních úpravách za altánem vrcholí 4

6 Nový prostor pro výuku i relaxaci na školní zahradě 3. Škola a školská zařízení Škola sdružuje: IZO Základní škola Školní družina Školní jídelna Nejvyšší povolený počet žáků k Skutečný počet k Skutečný počet k počet zaměstnanců ŠKOLNÍ DRUŽINA Kapacita školní družiny je 24 dětí. Hlavní pracovní místnost je velmi prostorná, umístěna v přízemí ve staré budově, vybavena novým nábytkem. Celý prostor je rozdělen na dvě části: sportovně-relaxační s kobercem a zrcadlovou stěnou a část naučně-poznávací s pracovními stolky, počítačem, videem a televizí. Na podzim byla instalována další 4 osvětlovací tělesa, aby osvětlení vyhovovalo platným hygienickým předpisům a normám. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která je odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, relaxační a zájmové činnosti. ŠD umožňuje také žákům přípravu na vyučování. 5

7 V zájmové činnosti je dětem umožněna seberealizace, poznávání a rozvoj dovedností. Dominující je i vlastní aktivita, která jim přináší radost a uspokojení. Činnosti probíhají ve skupinách nebo individuálně, organizovaně či spontánně. Z celkového počtu přišlo do školní družiny 17 prvňáčků. Velmi rychle se začlenili a navázali hezké kamarádské vztahy. Přihlášené děti navštěvovaly školní družinu pravidelně, dle potřeby byly postupně uvolňovány do zájmových kroužků. Všechny činnosti byly plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází z ŠVP pro školní družinu. Podařilo se splnit všechny plánované činnosti a ještě velké množství činností bylo průběžně zařazeno a doplněno. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. Všechny činnosti byly zařazovány dle ročního období a aktuálního počasí. Cílem je, aby byl pobyt pro děti ve školní družině zajímavý, poučný, ale především příjemný. Pro děti byla připravena řada zajímavých aktivit, děti si odnášely spoustu zážitků a krásných výrobků. Během celého školního roku jsme společně s dětmi přečetli knihy na pokračování (pohádky nebo příběhy s dětským hrdinou). Školní družina se také aktivně zúčastňuje různých akcí, oblíbené jsou výtvarné soutěže; děti se zapojily do projektu Záložky do knihy. Pro naší školní družinu byla vybrána partnerská škola ze Slovenského Grobu. V jarních měsících se děti věnovaly hasičské tématice malovaly, modelovaly a vyráběly pro soutěž Hasiči očima dětí, kterou vyhlásil místní sbor hasičů u příležitosti oslav 130 let založení SDH Suchdol. Děti pod vedením paní vychovatelky ŠD velice překvapily svými nápady, aktivitou a kreativitou. Do této akce se zapojili i žáci dalších tříd a též děti z keramických kroužků. Vítězi soutěže byli odměněni věcnými cenami při oficiálních oslavách 28. června Starosta SDH Suchdol Martin Černohlávek předal školním dětem jako poděkování ještě šek v hodnotě Kč, který o prázdninách za žáky převzala ředitelka školy. Aktivity školní družiny: - podzimní aktivity a tvoření - dýňový svět statek u Pipků exkurze pro děti a rodiče - projekt Jak správně čistit zuby - pěší turistika Ratboř Hotel Chateau Kotěra - vyrábění záložek do knih pro partnerskou školu na Slovenském Grobu - zimní tvoření s různým druhem materiálu - Mikulášská nadílka ve školní družině 6

8 - vánoční vyrábění s rodiči (vyrábění vánočních přání a zdobení perníčků) - vánoční vyrábění pro rodiče - vánoční besídka - výtvarná soutěž - Řepařská drážka - jarní a velikonoční tvoření - exkurze pro rodiče a děti Dinosaurium Praha - výstava v Kolíně Životní prostředí - divadlo Kozlík pohádky O pyšné čarodějnici a Jak šel Kozlík do světa - maškarní karneval - výtvarná soutěž Hasiči očima dětí Všechny činnosti jsou postupně zpracovány do kroniky školní družiny a prezentace vložena na webové stránky školy. Velmi dobrá je spolupráce s rodiči, vedením školy a učitelkami prvního stupně. Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří se podíleli na zakoupení různých stavebnic a nových her. Tímto děkuji všem za spolupráci. Ve školní družině máme společně s dětmi velmi příjemné a hezké pracovní prostředí. Sponzoři školní družiny: SDH Suchdol STK Velim Pan Chejn Hotel Chateau Kotěra pan Josef Mrňák manželé Vošických manželé Šibravovi manželé Pšaidlovi vychovatelka ŠD Dana Kratochvílová Dýňový svět u Pipků ohromil 7

9 ŠKOLNÍ JÍDELNA Vedoucí školní jídelny: Jana Levá Kuchařka: Jolana Janglová Kapacita jídelny je 150 strávníků, u stolu je 64 míst. Školní jídelna vaří i pro cizí strávníky. Počet uvařených jídel ve školním roce 2013/2014: (M 6 942, V , Z 2 406, C 5 011). Počet přihlášených strávníků byl 145: 1. st. 41, 2. st. 60, zaměstnanci 15, cizí strávníci V dubnu 2014 byly zakoupeny 4 typy nerezových krouhacích kotoučů ke kombinovanému robotu, který byl zakoupen v květnu Jedná se o kotouč na zeleninu, na sýry, na uzeninu a na brambory. Vybavení školní jídelny odpovídá současným bezpečnostním a hygienickým předpisům. Provozní doba jídelny je od 6-14,30 hod. Jana Levá 4. Obor vzdělávání a údaje o žácích Základní škola, Suchdol, okres Kutná Hora je součástí vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem, funguje jako příspěvková organizace a má právní odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. Obor vzdělávání C/01 Základní škola. Dokumenty školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola porozumění č.j. 22/2007 je v platnosti od Ve školním roce 2013/14 se ve všech ročnících vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola porozumění, verze 3. Školní řád a jeho nedílná součást Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou po projednání v pedagogické radě a Školské radě v platnosti od 1. září Dílčí úpravy opětovně projednány a schváleny v lednu Tyto dokumenty jsou k dispozici ve škole nebo je lze najít na webu školy Na této webové stránce se nachází též Výroční zpráva. Přehled o počtu ročníků a žáků školy ročníků: 9, tříd 8 (spojen 3. a 4. ročník) počet dětí k , na prvním stupni 57 žáků průměrný počet žáků na třídu : 17,63 žáků počet dětí k , na prvním stupni 59 počet dětí k , na prvním stupni 61 8

10 průměrný počet žáků na třídu : 18,25 žáků kapacita školy (150 žáků) je k naplněna na 97,3 % 5. Výchovně vzdělávací cíle školy dle zavedeného ŠVP vést žáky k nutnosti celoživotního vzdělávání k pocitu sounáležitosti k evropské kultuře a jejím obyvatelům k nutnosti studia cizích jazyků nejméně dvou k cestování, poznávaní cizích zemí a jejich zvláštností a jedinečností umět se jasně a srozumitelně vyjadřovat, naslouchat, číst s porozuměním, reprodukovat osvojit si dovednosti, samostatně pracovat s učebnicí, vyhledávat informace, třídit je dělat si samostatně poznámky osvojit si dovednost pracovat s audiovizuálními pomůckami, slovníky, příručkami, potřebné a důležité informace vyhledávat, umět je vhodně třídit a aplikovat orientovat se v knihovně umět vyjadřovat slušně a jasně své názory, diskutovat o nich, argumentovat získat orientaci v základních mravních hodnotách pochopit základní principy demokratické společnosti projevovat úctu k právu a zákonům vážit si svého domova a své vlasti pochopit význam života a zdraví získat pocit sebeúcty získat schopnost pracovat ve skupině, spolupracovat, projevovat solidaritu, pomáhat druhým První den ve škole

11 6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků dle ŠVP Ve školním roce 2013/2014 se žáci ve všech ročnících vzdělávali podle ŠVP Škola porozumění. Sledovaným jevem bylo zavádění a uplatňování metod a forem činnostního učení do vyučovacích hodin. Učitelé podporují žáky v aktivním učení a respektují individuální tempo práce. U žáků jsou rozvíjeny dovednosti sebepoznání, sebekontroly a sebehodnocení. Často jsou žáci hodnoceni v kontextu jejich dispozic a s vědomím motivace k další práci. Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Klíčové kompetence pomáhají žákům při získávání základů všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí, kterou žáci získají na základní škole, není konečná, ale je základním pilířem pro další celoživotní učení a pro orientaci v každodenním životě jedince. Kompetence k učení V průběhu celého vyučovacího procesu vedeme žáky ke čtení s porozuměním, k práci s textem a dalším studijním materiálem. Žáky seznamujeme s různými informačními zdroji, se kterými mohou pracovat. Podporujeme samostatné organizování různých úkolů, přistupujeme individuálně ke každému žákovi, vyzdvihujeme jeho úspěchy a motivujeme ho k dalšímu poznávání. Vedeme žáky k sebehodnocení. Podněcujeme u žáků tvořivost a snahu realizovat vlastní nápady a projekty. Umožňujeme žákům zapojovat se do různých soutěží, olympiád a akcí v rámci školy i mimo ni. Zadáváme žákům zajímavé a tvůrčí činnosti, abychom prohlubovali zájem o poznávání nových poznatků a následné užívání v praktickém životě. Směřujeme žáky k poznání smyslu učení, k tomu, aby uměli kriticky zhodnotit své vlastní výsledky a aby uměli při diskusi navrhovat kroky ke zlepšení. Kompetence k řešení problémů Volíme takové metody práce, při kterých žáci objevují, hledají, tvoří hypotézy a navrhují jejich řešení. Rozvíjíme logické myšlení žáků, při kterém využívají dosud získané znalosti a vědomosti a vyvozují nové poznatky. Metody týmové práce využíváme k diskusi o různých problémech a k hledání správného řešení. Při práci a řešení různých situací používáme internet a další ústní, tištěné, mediální a počítačové zdroje. Navozujeme problémové situace, rozvíjíme kooperativní učení, uplatňujeme prvky kritického myšlení, učíme žáky obhajovat vlastní názor, diskutovat o problému a směřovat k jeho řešení. Vedeme žáky k tomu, aby uměli poznat problémovou situaci v kolektivu třídy i mimo ni, aby uměli navrhnout způsoby řešení a obhájit to, co navrhují. Kompetence komunikativní Vedeme žáky k vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli, rodiči a ostatními dospělými ve škole i mimo ni. 10

12 Učíme žáky umění naslouchat, vyjádřit svůj názor, obhájit ho a zároveň přijmout kritiku, vyslechnout názor druhé strany. Umožňujeme žákům aktivně se zapojovat do života školy. Metodami kooperativního učení směřujeme žáky ke spolupráci při výuce. U žáků rozvíjíme znalosti různých informačních a komunikačních prostředků tak, aby je mohli užívat při zapojování do společenského dění. Podporujeme projektové vyučování, vzájemnou spolupráci ve třídních kolektivech i mezi třídami a ročníky. Kompetence sociální a personální V průběhu celého vzdělávání využíváme různé formy skupinové práce, vedeme žáky k pomoci slabšímu, k toleranci, k dobrým mezilidským vztahům. Usilujeme o to, aby žáci uměli respektovat názor druhého jedince, aby uměli přijmout i kritiku a byli zodpovědní za svá rozhodnutí. Dbáme, aby se žáci nebáli požádat o pomoc, aby ji uměli také poskytnout druhému. Vedeme žáky k tomu, aby dokázali odmítnout vše, co narušuje dobré vztahy v kolektivu, otevřeně s nimi diskutujeme o problémech šikany, drogové závislosti, upozorňujeme je na možná rizika a nabízíme možnosti řešení. Učíme žáky základům týmové práce a kooperace, diskutovat o problémech, podporujeme zdravé sebevědomí. Žáky směřujeme k tomu, aby se podíleli na příjemné atmosféře školy a třídních kolektivů. Kompetence občanské Vedeme žáky k tomu, aby se podíleli na vytváření pravidel společenského soužití v kolektivech třídy i školy a k dodržování školního řádu. Podporujeme kladné vlastnosti žáků, snažíme se o začleňování všech žáků do kolektivu, jsou respektovány individuální rozdíly (integrovaní žáci, národnosti, kultura). Formou besed, exkurzí, projektů a škol v přírodě vedeme žáky k úctě k tradicím, kultuře a přírodě. Klademe důraz na environmentální výchovu, na zodpovědnost za stav životního prostředí. Vybízíme žáky k toleranci, ochotě spolupracovat, pomoci slabšímu, učíme je zodpovědnosti za své jednání. Ve společenskovědních oblastech věnujeme velkou pozornost tématům lidských práv a nebezpečí totalitních systémů. Kompetence pracovní Žáky motivujeme k rozvíjení manuální zručnosti, vedeme je k tomu, aby si postupně vytvářeli kladný vztah k práci, k dodržování bezpečnosti práce, k ochraně zdraví, ke svědomitému plnění povinností. Spolupracujeme s poradenským střediskem Úřadu práce Kutná Hora. Nabízíme žákům pestrou paletu kroužků, ve kterých mohou uplatňovat a rozvíjet získané vědomosti z různých vzdělávacích oblastí a dále prohlubovat svoji profesní orientaci. Vedeme žáky k tomu, aby si vážili práce své, ale i práce druhých, zapojujeme je při výzdobě školy a při prezentaci školy na veřejnosti. 11

13 Zapojení školy do projektu KEA (komplexní evaluační analýza) a do projektu Stonožka Projekt probíhá ve spolupráci s agenturou Scio a je zaměřen na testování získaných znalostí a dovedností žáků v různých oborech. Jedná se o projekt dlouhodobý, byl zahájen ve školním roce 2008/2009 a každoročně pokračuje. Žáky monitoruje v průběhu další školní docházky. Žáci tak mají možnost porovnat své studijní výsledky nejen se svými spolužáky, ale i s vrstevníky z různých částí České republiky. Do projektu KEA jsou zapojeni žáci ročníků, takže je možno průběžně během let pozorovat vývoj žáků. Pro školu má toto testování velký význam z hlediska sledování výsledků žáků a doporučení ke zlepšení práce pedagogů, aby výsledky žáků byly do budoucna stále lepší. Pro žáky slouží výsledky jako zpětná vazba a doporučení k odstraňování nedostatků. Výsledky projektu podle závěrečných zpráv 6. třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 7.třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů, v matematice jsou dokonce výsledky na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. 8.třída Testovány byly klíčové kompetence a jejich naplňování. Konkrétně se jednalo o testování zaměřené na řešení problémů, sociálně personální a komunikativní dovednosti a práce s informacemi. Výsledky žáků naší školy se řadí mezi průměrné, v některých částech testů jsou výsledky žáků až nad průměrem. 9.třída Žáci byli testováni v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce a v obecných studijních předpokladech. Studijní potenciál je využíván celkem optimálně, přesto výsledky žáků mnohdy neodpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. I letos byla devátá třída zařazena do meziročního porovnání 20010/ /14 za práci během celého druhého stupně. Z výsledků může každý žák vidět, zdali během čtyř let druhého stupně u něj došlo ke zlepšení nebo naopak ke zhoršení. Mgr. Lydie Wagenknechtová Užívané zkratky předmětů Používané zkratky: ČJ - Český jazyk AJ - Anglický jazyk NJ - Německý jazyk M - Matematika Inf - Informatika Pr - Prvouka Př - Přírodověda Vl - Vlastivěda D - Dějepis VO - Výchova k občanství 12

14 F - Fyzika CH - Chemie P - Přírodopis Z - Zeměpis HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova VZ - Výchova ke zdraví TV - Tělesná výchova PČ - Pracovní činnosti SM - Seminář z matematiky DV Dramatická výchova VČ Výtvarné činnosti TK Technické kreslení Realizované volitelné předměty Výpočetní technika Seminář z matematiky Výtvarné činnosti 5.tř. - 1 hod 11 žáků Technické kreslení 6. tř. 1 hod 20 žáků tř. 2 hod 22 žáků tř. 2 hod 27 žáků tř. - 1 hod 16 žáků - 1 hod 16 žáků Využití disponibilních hodin: 1. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 2. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 1 hod M 3. tř. 1 hod ČJ, 1 hod M, 1 hod DV, 4. tř. 1hod ČJ, 1 hod Inf, 1 hod DV 5. tř. 1 hod ČJ, 1 hod DV, 1 hod VČ 13

15 6. tř. 1hod AJ, 1 hod VT, 1 hod F 7. tř. 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod TV, 2 hod VT 8. tř. 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod CH, 2 hod VT 9. tř. 1 hod ČJ, 1 hod AJ, 2 hod NJ, 1 hod M, 1 hod SM, 1 hod TK, 1 hod D, 1 hod PČ Výuka cizích jazyků - týdně Anglický jazyk 1.tř 2.tř. 3.tř. 4.tř. 5.tř. 6.tř. 7.tř. 8.tř. 9.tř. 1 hod. disp. 1 hod. disp. 3 hod. 3 hod. 3 hod. 3 hod. +1 disp. 3 hod. +1disp. 3 hod. +1disp. 3 hod. +1disp. Německý jazyk hod. disp. 2 hod. disp. 2 hod. disp. Vysvětlivka: zkratka disp. znamená disponibilní hodiny, o které je v předmětu navýšena časová dotace. Prvňáčci ve školním roce s třídní učitelkou Mgr. Evou Vyhnánkovou 14

16 Hodnocení prospěchu za školní rok 2013/ pololetí Třída Počet žáků Počet neprospívající/ předmět Počet nehodnoceni/ předmět Počet uvolnění/ předmět Vyznamenání počet z toho samé /TV /ČJ, AJ, D 1/ČJ,D 0 1/TV 7 1 2/D /F celkem Hodnocení prospěchu za školní rok 2013/ pololetí Třída Počet žáků Počet neprospívající/ předmět Počet nehodnoceni/ předmět Počet uvolnění/ předmět počet Vyznamenání z toho samé /ČJ,M,AJ /ČJ,D /ČJ,M,AJ,TV /TV 4 3 celkem Uvolnění z předmětu TV bylo v obou pololetích ze zdravotních důvodů. Důvodem nehodnocení obou žáků na konci školního roku byla vysoká absence, která ve jmenovaných předmětech přesáhla 35% vyučovací doby. Žákům byl vypsán termín komisionálních zkoušek na poslední týden v srpnu. Žák ze 6. třídy zkoušky udělal a postoupil do 7.ročníku. Žákyně z 8. ročníku se na zkoušky nedostavila a proto 8. ročník opakuje. Poslední týden v srpnu se konaly i opravné zkoušky žáka ze 7. ročníku. Žák tyto zkoušky udělal a postoupil do 8.ročníku. 15

17 Metodické sdružení a předmětové komise Na škole pracovalo: metodické sdružení pro 1. stupeň pod vedením Mgr. Evy Vyhnánkové předmětové komise pro II. stupeň: Estetická, předseda Mgr. Irena Potočková Přírodovědná, předseda RNDr. Ivana Novotná Humanitní, předseda Tereza Lehečková Metodické sdružení a předmětové komise vypracovaly roční plány své práce, které v pololetí a na konci školního roku zhodnotily. Projektové dny V tomto školním roce se konaly tři projektové dny: Barevný podzim, Den Země a Dopravní výchova. Barevný podzim V říjnu se uskutečnil projektový den "Barevný podzim". Cílem bylo budovat a posílit citlivý a ohleduplný vztah k životnímu prostředí. Žáci vyšli do přírody, sbírali barevné listy a plody a ve škole z nich potom vytvářeli podzimní dekorace. Zamýšleli se nad podzimem i celkově, vymýšleli nápadité a poetické básničky a texty. Osmáci den pojali vědecky a bádali nad obsahem chlorofylu v listech, zkoumali, proč na podzim mizí a listy se barví. V terénu se fotografovalo a děti se učily dívat se kolem sebe, zachytit podzimní krásu v celku i detailu. 1.stupeň: Děti poznávaly stromy, listy a plody. Pozorovaly změny v přírodě na podzim. Vyplňovaly pracovní listy s podzimní tématikou, vyráběly stromy z frotážovaných listů, podzimní palety a ozdoby pro skřítka Podzimáčka z nasbíraných přírodnin. Poznávaly ovoce a zeleninu podle chuti, tvaru a vůně. Vyzdobily kontejner před školou, třídy a chodby. 2.stupeň: Žáci 6. třídy vytvářeli podzimní dekorace, složili básně na téma podzim, napsali krátké zamyšlení na dané téma. Na procházce fotili barevné stromy, listy, zákoutí. Žáci 7. třídy vyráběli ozdobné dýně, žáci 8. třídy zkoumali obsah chlorofylu v listech a zabývali se otázkou, proč na podzim chlorofyl mizí. Vyhlásili fotosoutěž na téma Barevný podzim. V 9. třídě vznikly krásné podzimní plakáty nebo dlouhé bramborové housenky. Následně proběhlo v 8. třídě vyhodnocení fotosoutěže s podzimní tematikou. Vybrané fotografie byly vystaveny na nástěnce na chodbě školy a v průběhu týdne je měli možnost hodnotit sami žáci, školní parlament a také všichni učitelé. Hodnocení ukázalo, že se každému líbí něco jiného, pořadí na prvních pozicích se měnilo s každým odevzdaným hlasem, ale nakonec byly výsledky přece jen jednoznačné. Všechny soutěžní fotografie byly velmi zdařilé a dokládají, že i žáci ze základní školy vnímají krásu podzimní přírody a nejsou neteční ke svému okolí. 16

18 Den Země Letošní téma projektového dne bylo zaměřeno na naše stěhovavé a přelétavé ptactvo. Všichni žáci absolvovali velice pěkně vedenou přednášku Kam ptáci letí II, na níž je lektorka Pavlína Ráslová a chovatel Viktor Čahoj ze společnosti ORNITA seznámili s dalšími druhy našich ptáků. Přednáška totiž navazovala na přednášku Kam ptáci letí I, jíž se děti účastnily na začátku ledna. Dozvěděly se mnoho zajímavostí o sledování ptáků a podrobnosti o špačku domácím, drozdu zpěvném, kalousovi ušatém, huse velké, havranu polním, pěnkavě obecné a holubu hřivnáči. V další části projektového dne děti pracovaly ve třídách získané informace prohlubovaly formou diskuze, ve skupinách zpracovávaly plakáty, připravovaly soutěžní otázky, doplňovačky a soutěžily. Bezezbytku využily také on-line zdroje, poznávání ptactva z obrázků, poznávání podle zpěvu a nový PC program Naši ptáci. V závěrečné fázi projektového dne se žáci druhého stupně společně se svými učitelkami vydali na dvouhodinovou procházku po Suchdole a jeho okolí, při níž společnými silami sbírali naházené odpadky. Celkem bylo sebráno okolo 10 pytlů odpadu. Děkujeme tímto Úřadu městyse Suchdol za spolupráci a pomoc při odvozu odpadků. Pod rozkvetlou trnkou Dopravní výchova Poslední plánovaný projektový den se konal v dubnu, neboť duben je měsíc bezpečnosti a právě z tohoto důvodu má Dopravní den na naší škole nezastupitelné místo. Žáci si připomněli základní pravidla chování na veřejných komunikacích a zásady bezpečnosti při pohybu v silničním provozu. Zopakovali si také zásady první pomoci a prakticky si 17

19 vyzkoušeli jednoduché ošetření zraněného kamaráda. Ve 4. třídě proběhl předem speciální program, který připravilo sdružení Familík. Žáci absolvovali 4 hodiny teoretické přípravy, kde se seznamovali s pravidly silničního provozu a předepsaným vybavením jízdního kola. Další 4 vyučovací hodiny patřily praxi, děti si kontrolovaly vybavení vlastních kol a vyzkoušely si jízdu zručnosti na kole na dopravním hřišti. 1.stupeň: O tomto projektovém dni žáci poznávali dopravní prostředky dle obrázků a skutečnosti na vycházce. Snažili jsme si zapamatovat pravidla bezpečnosti pro chodce. Pracovali na IA tabuli a vyzkoušeli si provedení první pomoci u mnoha úrazů. Následovala jízda zručnosti, test ze zdravovědy a dopravní výchovy. Žáci si zopakovali, procvičovali a upevňovali dopravní značky, pravidla pro výstroj kola a pravidla bezpečného provozu cyklistů po komunikaci. V závěru dne se děti pobavily tematickými hrami: Na chodce, Na řidiče, Na cyklistu, Na jezdce. Žáci pracovali aktivně a se zájmem. Hodnotili tento den jako příjemný, zábavný a poučný. Dopravní výchova teorie ve 3.-4.třídě v říjnu stupeň: Během dopravního dne žáci 6. ročníku s nadšením pracovali s příběhy dívky Kristýny v interaktivní aplikaci na webových stránkách Společně s Kristýnkou žáci řešili zapeklité situace na cestě do školy, na hřiště, učili se orientovat v hromadné dopravě, radili Kristýnce, jak postupovat při dopravní nehodě. Během poslední vyučovací hodiny pak žáci tvořili prostředky k dopravě v budoucnu, úpravy dopravních značek, návrhy značek a dopravních prostředků. Některé pěkné práce si děti vystavily na nástěnce ve třídě. Žáci 7. třídy v rámci projektového dne poměřili své znalosti dopravních značek a situací v několika kvízech a soutěžích. V týmech si chlapci proti dívkám zahráli oblíbenou hru AZ kvíz zaměřenou na poznávání nejdůležitějších dopravních značek. Ve skupinách děti pracovaly s pracovními listy na téma první pomoc a zdravověda. Žáci 8. a 9. třídy si ověřovali své znalosti v oblasti dopravy, bezpečnosti silničního provozu a první pomoci v on-line testech a skupinových pracích. Diskutovali o povinné výbavě jízdního kola a o vlastních zkušenostech z dopravy a provozu. Hovořili také o nebezpečí zneužívání návykových látek nejen za volantem automobilu, ale i na kole. Stejně jako sedmáci zhlédli ukázky z reálného života a skutečných dopravních situací, které jsme si promítli prostřednictvím dopravních spotů Nemyslíš, zaplatíš. Žáci rozebírali jednotlivé situace a odkrývali příčiny a následky nepozorného a nesprávného jednání řidičů za volantem, spolujezdců, ale také chodců. 18

20 Všichni žáci druhého stupně absolvovali jízdy zručnosti, které přichystali deváťáci, a krátce potom také dopravní test. Dívky z devátého ročníku přezkoušely znalosti z první pomoci, v nichž všichni uspěli. 7. Hodnocení chování žáků Třída Hodnocení chování za školní rok 2013/ pololetí Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Snížený stupeň z chování na 2 Snížený stupeň chování na 3 Třídního učitele pochvaly Ředitele školy celkem Třída Hodnocení chování za školní rok 2012/ pololetí Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy 19 Snížený stupeň z chování na 2 Snížený stupeň chování na 3 Třídního učitele pochvaly Ředitele školy celkem Snížený stupeň z chování v 7. třídě byl schválen závěrečnou pedagogickou radou za hrubé porušování školního řádu.

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Litoměřice, Ladova 5. Ladova 5, 412 01 Litoměřice. Identifikátor školy: 600 081 524 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Litoměřice, Ladova 5 Ladova 5, 412 01 Litoměřice Identifikátor školy: 600 081 524 Termín konání inspekce: 17. 18. březen 2005,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bruntál, Jesenická 10. Jesenická 10, Bruntál. Identifikátor: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bruntál, Jesenická 10 Jesenická 10, 792 01 Bruntál Identifikátor: 600 131 793 Termín konání inspekce: 22. 23. květen 2007

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání. ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Hanspaulka ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Výchova se může zdařit jen za podmínky, že dítěti rozumíme, že je chápeme a bereme v úvahu takové, jaké je, že počítáme

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více