Jmenova nı nove ho r editele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jmenova nı nove ho r editele"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 07, červenec 2015, ročník XXIV., ZDARMA Výměna průkazů Rozhovor měsíce Základní škola Nepomuk str. 3 str. 7 str Jmenova nı nove ho r editele Za kladnı s koly Nepomuk V souvislosti s rezignacı r editele Za kladnı s koly Nepomuk Mgr. Jozefa Schejbala bylo me sto Nepomuk jako zr izovatel povinno v souladu s 102 odst. 2 pıśm. b) za kona o obcıćh c. 128/2000 Sb. a 166 odst. 2 s kolske ho za kona c. 561/2004 Sb., vyhla sit konkurznı r ıźenı na pozici r editele pr ıśpe vkove organizace Za kladnı s koly Nepomuk, jehoz podmı nky upravuje vyhla s ka c. 54/2005 Sb. Na za klade usnesenı Rady me sta Nepomuk ze dne byl zr izovatelem vyhla s en konkurz a stanoven termıń a obsahove na lez itosti pro poda nı pr ihla s ek, mezi ktere patr ilo mj. pr edloz enı na vrhu koncepce dals ı ho rozvoje Za kladnı s koly Nepomuk. Vtermı nu pro poda nı pr i- hla s ek byly doruc eny c tyr i pr ihla s ky. Foto Jiří Beroušek Dne se uskutec nilo prvnı jedna nı sedmic lenne konkurznı komise (ve sloz enı Mgr. Marek Baroch a Pokračování na straně 5 Me sto Nepomuk srdec ne zve na FARMÁŘSKÝ TRH v sobotu 25. července 2015, hod., náměstí A. Němejce. Pr ijďte si nakoupit tradic nı farma r ske a rukode lne produkty pr ıḿo od vy robcu, napr. jogurty, tvarohy, za kysy, sy ry a mle ko, marmela dy s rakytnıḱem, bylinne sirupy, med, pec ene c aje, kva skovy chle b, slane i sladke pec ivo, doma cı za kusky, vajıć ka, c erstvou zeleninu, sazenice zeleniny, bylinek i okrasny ch rostlin a dals ı zboz ı, ktere v supermarketech nenajdete. Ma te-li za jem prodat sve pr ebytky na farma r ske m trhu, domluvte se pr edem na tel Vıće informacı najdete na trhy.nepomuk.cz Sponzor vydání: Úvodník starosty Vážení občané, le to je v plne m proudu a zac ıńajı nejvy znamne js ı kulturnı akce roku, spojene s titulem Plzen -Evropske hlavnı me sto kultury 2015, konkre tne festivalu 9 ty dnu baroka. Den pro Nepomuk je pr itom jiz 2. c ervence. V tento den se mu z eme spolec ne potkat napr ıḱlad pr i oz iveny ch prohlı dka ch me sta na te ma svaty Jan Nepomucky nebo v ne ktere z expozic, ktere nabı dnou prodlouz enou otevıŕacı dobu. Hlavnı zahajovacı vec er festivalu pak probe hne v sobotu 4. c ervence na za mku Zelena Hora. Z c ervencovy ch akcı je potr eba zmıńit jiz tradic nı pivnı slavnosti. Zatı mco pr eds kola ku m i s kola ku m zac ıńajı pra zdniny, mater ska s kola se mu z e te s it na nove hr is te vpr ı rodnı m stylu a, pokud probe hne vs e bez komplikacı, za kladnı s kola na zateplenı fasa dy a vy me nu oken, neboť v c ervnu me sto uspe lo s z a dostmi o dotace na obe tyto akce. Se s kolou souvisı i dals ı aktua lnı te ma, a to novy r editel, ktery m byl zvolen Milan Demela. Srdec ne mu blahopr eji i touto cestou a pr eji mnoho u spe chu pr i napln ova nı jeho vizı. V neposlednı r ade je moz ne si vs imnout vı ce redakc nı ch c la nku inovy ch rubrik v tomto c ıśle novin, ktere ma na starost jejich novy s e fredaktor Pavel Motejzı k. Pr eji Va m hezke poc tenı a kra sny pru be h le ta i pr ıṕadny ch pra zdnin a dovoleny ch. Jiří Švec

2 2 FOTOSTRANA 07/2015 Vernisa z vy stavy ZUS Nepomuk Kdyz potka plocha prostor, Uc itelky vy tvarne ho oboru ZUS Nepomuk Dagmar Paulova a Lenka Kohoutova Foto 4 archiv ZUŠ Nepomuk

3 07/2015 ZPRÁVY 3 Novinky z odborů městského úřadu Nepomuk Odbor socia lnıćh ve cı a zdravotnictvı Pru kazy ZTP/P od 1. dubna 2015 prova dı U r ad pra ce C R (da le jen U P C R) vy me nu papıŕovy ch pru - kazu mimor a dny ch vy hod vydany ch Me stsky mi u r ady do konce roku Platnost vs ech te chto pru kazu konc ı k Tyto papı rove pru kazy budou nahrazeny plastovy mi, tzv. pru kazy osoby se zdravotnıḿ postiz enıḿ (da le jen pru kaz OZP). Vy me na probı ha na za klade formula r e Z a dost o pr echod na roku na pru kaz osoby se zdravotnıḿ postiz enıḿ. Z a dost je moz ne zıśkat na U PC R v Nepomuku nebo na stra nka ch Ministerstva pra ce a socia lnı ch ve cı C R (https://formulare.mpsv.cz/ oksluzby/cs/welcome/form s.jsp). K te to z a dosti je nutne doloz it aktua lnı fotografii o rozme ru 35 mm x 45 mm, papı rovy pru kaz mimor a d- ny ch vy hod a platny obc ansky pru kaz. Na vy me nu pru kazu ma te jes te 6me sıću, pr esto Va m doporuc uji nenecha vat vy me nu na poslednı chvıĺi. Obc anu m, kter ı na U P C R provedou vy me nu a jsou drz itelem pru kazu osoby se zdravotnıḿ postiz enıḿ typu ZTP s vy jimkou postiz eny ch u plnou nebo praktickou hluchotou nebo drz itelem pru kazu ZTP/P, vyda Me stsky u r ad Nepomuk novy parkovacı pru kaz oznac ujıćı vozidlo pr epravujı cı osobu te z ce zdravotne postiz enou. Kvyda nı tohoto pru kazu je nutne pr edloz it novy pru - kazozp,protokolopr evzetı tohoto pru kazu a jednu fotografii o rozme ru 35 mm x 45 Zastupitelstvo na sve m jedna nı dne 18. c ervna schva lilo rozde lenı dotacı vnove m grantove m programu na Obnovu historicke ho ja dra me sta Nepomuku. Celkem se pr ihla silo deset z adatelu a financ nı podpory se pro letos nı rok doc kajı tyto projekty: Oprava str es nı ho pla s te (bobrovka) Ing. Rudolf Petr, Plzen ska 156 ( Kc ); Vy me na c tyr oken, renovace vstupnıćh vrat (Barevne sjednocenı oken a vrat) Frantis ek Krumpholc, Plzen ska 167 ( Kc ); Vy me na sta vajı cı ch dr eve ny ch oken za nova, dr eve na, dvojdı lna, s paletova, de lena na c tyr i tabulky Jana Rovna, Plzen ska 172 ( Kc ); Rekonstrukce omı tek oprava fasa dy, Petr a Jana Zahradnı kovi, Plzen ska 170 ( Kc ). Celkem bylo rozde leno Kc. Znovu by me l by t tento dotac nı titul vyhla s en zac a tkem roku (red) Ra d bych touto cestou pode koval obc anu m nas eho me sta, kter ı vyvı jejı souc innost pr i u klidu ver ejne ho prostranstvı usvy ch domu c i bytu,c i se sami aktivne zapojujı do u drz by. Pode kova nı patr ı rovne z vs em r idic u m, kter ı pr i vy zve be hem seka nı tra vy pr eparkujı sve automobily. František Holub, radní mm. Souc asne vyz adujeme vra tit stary parkovacı pru - kaz. V pr ı pade jake hokoliv dotazu kontaktujte U P C R nebo Me U Nepomuk, odbor socia lnıćh ve cı a zdravotnictvı. Jaroslav Somolík, vedoucı odboru socia lnıćh ve cı a zdravotnictvı tel.: Pozor! V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce Doporučujeme Vám ověřit si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu. (red) Podpor eno me stem Pra ce na stavbe kruhove kr iz ovatky pokrac ujı Na stavbe u Pyramidy byly zaha jeny pra ce na poloz enı plynovodu a zemnı pra ce. V pr ı pade omezenı vy jezdu a vjezdu do objektu v ulicı ch pr ilehly ch stavbe bude zhotovitel informovat majitele buď pıśemne, nebo osobnıḿ kontaktem. Zapoc aloserovne z se stavbou objıźdne komunikace. Ta povede ve sme ru od Plzne na C eske Bude jovice soube z ne se sta vajıćı komunikacı. Jejı zprovozne nı se pr edpokla da na konci c ervence. (red) Pode kova nı obc anu m Pode kova nı Za sluhou pana Kincla ma me na s kolnı zahrade dvorecke mater ske s koly nove hernı prvky. De ti mohou prole zat opic ı dra hu, houpat se na pruz inovy ch houpac ka ch s motivy autıć kaakravic ky, pr echa zet po pohyblive la vce, klouzat se. Cvic ı si tak odvahu, obratnost a hlavne se dobr e bavı.a co je hezc ı ho nez rozza r ene de tske oc i? De kujeme! Zaměstnanci a děti MŠ Dvorec

4 4 ROZHOVOR 07/2015 Představujeme nové zastupitelstvo města Nepomuk Vážení čtenáři, vtomtovyda nı novin na moje ota zky odpovı da pan Pavel Jiran. Pane Jirane, prosím, představte se nám krátce. Do Nepomuku jsem se s rodinou pr iste hoval pr ed 23 lety. Ale poprve jsem do tohoto me sta vkroc il o jedena ct let dr ı ve,to bylo jes te v dobe, kdy si soudruzi uz ı vali sve moci plny mi dous ky. Dnes mohu r ıćt, z e v porovna nı stavu me sta v one dobe avte souc asne je to zme na velika a dobra. Jsem ra d, z e se v nas em male mme ste ne co de je a z e jsem k tomu mohl i trochu pr ispe t. Co konkrétně máte jako zastupitel na starosti? Momenta lne se jedna o ve ci spojene s vy stavbou ve me ste, jsem ve funkci pr edsedy stavebnı komise zr ıźene me stskou radou jako poradnı ho orga nu. Jinak ra d napoma ha m pokrac ova nı pr a telsky ch vztahu s partnersky mi me sty Swalmen a Kemnath, ktere jsou sta le funkc nı a pr edevs ıḿ majı svu j smysl. Jak Vás mohou občané kontaktovat (mail, telefon, facebook, skype ). Nejle pe na ove adrese: Pavel Jiran zastupitel města Nepomuk DESATERO: 1 Oznámkujte jako ve škole činnost předchozího zastupitelstva. 2 Vaše oblíbená kniha, film. 3 4 Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se předchozím zastupitelům nepovedla. Uveďte jednu věc, z porevoluční historie města, která se předchozím zastupitelům povedla. Pokud máte na mysli tzv. minulou vládnoucí koalici, tak té dávám milosrdné tři mínus. Bylo nás pět (Karel Poláček), Ecce homo Homolka (námět, scénář a režie Jaroslav Papoušek) Když jen jednu, tak tu, která mě napadla jako první: živelná bytová výstavba v devadesátých letech, na kterou město dodnes doplácí a ještě nějakou dobu doplácet bude. Byla to doba, kdy byla dávána přednost kvan tě před kvalitou; hlavně aby nám to rychle stálo a moc nás to nestálo. Tady mě na prvním místě napadá úspěšné zasazení se o Nepomuk jako obec s rozšířenou pravomocí. To hodno m určitě jako dobrou práci. 5 Váš oblíbený citát, mo o, v p. Každé zbytečné slovo je zbytečné. (Jára Cimrman) 6 Jedna Vaše špatná a jedna dobrá vlastnost. Jedna z mých špatných vlastnos je občasná nedůslednost, dobré vlastnos u sebe nehledám; buď jsou, nebo nejsou 7 Jste členem poli cké strany, spolku, neziskové organizace, klubu? Nikdy jsem nebyl členem žádné strany, nejsem a ani být nehodlám. Spolky či kluby, to je o něčem jiném: jsem členem Automotoklubu Nepomuk, Fotoklubu Nepomuk, Pétanque klubu TJ Sokol Nepomuk, Ma ce sv. Jana Nepomuckého, Atelieru K Nepomuk, či Pilsner Golf Resortu v Hořehledech. 8 Prozraďte jméno osobnos, která Vás inspirovala. To záleží na tom, zda-li vůbec, a když, tak k čemu člověk inspiraci hledá. Třeba mě svým způsobem inspiruje Augus n Němejc, jehož obrazy obdivuji a do jehož rodného domu po rekonstrukci docházím, kde v podkrovním ateliéru občas něco nakreslím či namaluji. Aniž bych se snažil jej jakkoliv napodobovat, či používat způsoby jeho techniky, jde především o to místo, které má jeho ducha, což je ve své podstatě inspirující. 9 Co Vás potěší? Když se lidé na sebe usmívají. 10 Uveďte jednu věc, kterou Vy osobně, ku prospěchu Jako řadový zastupitel se především snažím podporovat občanů Nepomuka a Dvorce za svoje funkční období, všechny dobré a smysluplné věci, které povedou ku prospěchu chcete prosadit. města a jeho občanů. A to třeba při zpracování strategického plánu rozvoje města nebo nového územního plánu. Neberte to jako klišé, ale chci prosazovat nejen rozum, ale i srdce pro Nepomuk. De kuji za rozhovor. Rádo se stalo. Martina* Krumpholcová

5 07/2015 ZPRÁVY Jmenova nı nove ho r editele Za kladnı s koly Nepomuk Pokračování ze strany 1 PhDr. Pavel Kroupa jako za stupci urc enı zr izovatelem s koly, Mgr. Bedr is ka Z ufanova jako za stupce urc eny r editelem Krajske ho u r adu Plzen ske ho kraje, Mgr. Petr Lis ka jako odbornıḱ v oblasti sta tnı spra vy ve s kolstvı, Mgr. Va clava Janous kova jako za stupce pedagogicky ch pracovnıḱu s koly, Mgr. Miroslava Vlc kova jako za stupce C eske s kolnı inspekce a Ing. Josef Silovsky jako za stupce s kolske rady), ktera posoudila doruc ene pr ihla s ky z hlediska splne nı podmıńek vyhla s ene ho konkurzu a vyr adila jednoho uchazec e z du vodu nesplne nı kvalifikac nıćh pr edpokladu. Dne se uskutec nilo druhe jedna nı konkurznı komise, pr i ktere m tr i pr izvanı uchazec i v ra mci pohovoru blıź e sezna mili c leny konkursnı komise zejme na se svy mi na vrhy koncepce dals ı ho rozvoje Za kladnı s koly Nepomuk s tıḿ, z e na sledne byly uchazec u m poloz eny c leny komise a pr izvany m psychologem ota zky k pr edem urc eny m te matu m. Pote konkurznı komise nejprve hlasovala o vhodnosti kaz de ho uchazec eprovy kon funkce r editele s tıḿ, z edvaze tr ı uchazec u vyhodnotila komise jako uchazec e vhodne pro vy kon funkce r editele Za kladnı s koly Nepomuk - a to pana Milana Demelu a panı Mgr. Hanu Ru z ic kovou. Na sledne sestavil kaz dy c len komise vlastnı por adı od nejvhodne js ı ho po nejme ne vhodne ho uchazec e. Pote se stanovilo vy sledne por adı uchazec u, a to v por adı 1. panı Mgr. Hana Ru z ic kova a v por adı 2. pan Milan Demela. Sve stanovisko uvedl i pr ı tomny psycholog, jehoz u c ast byla doporuc ena za stupci Krajske ho u r adu Plzen ske ho kraje a C eske s kolnı inspekce a jehoz hlas byl pr i jedna nı konkurznı komise hlasem poradnıḿ ve smyslu 2 odst. 5 vyhla s ky c. 54/2005 Sb. Ten konstatoval, z e jako nejvhodne js ı kandida t se z jeho pohledu jevı Milan Demela. Po vyhodnocenı konkurzu pr edseda komise Mgr. Marek Baroch za pr ı tomnosti c lenu komise vyhla sil za u c asti pr ı tomny ch uchazec u vy sledne por adı. Da le byli uchazec i Milan Demela nově jmenovaný ředitel Základní školy Nepomuk informova niotom,z e vy sledne por adı uchazec u vzes le zkonkurzu ma pro zr izovatele Za kladnı s koly Nepomuk dle 5 odst. 6 vyhla s ky c. 54/2005 Sb. doporuc ujıćı charakter s tıḿ, z e konec ne rozhodnutı ovy be ru ma zr izovatel Za kladnı s koly Nepomuk, a to Rada me sta. Dne rozhodla na sve m zaseda nı Rada me sta Nepomuk o jmenova nı Milana Demely r editelem Za kladnı s koly Nepomuk sna stupem od Mezi du vody jmenova nı pana Demely r editelem patr ı zejme na jeho pr edchozı zkus enosti v pozici za stupce r editele SS Oselce, da le v ra mci konkurzu pr edloz eny komplexnı na vrh koncepce dals ı ho rozvoje Za kladnı s koly Nepomuk a v neposlednı r ade skutec nost, z e jdeoosobu,ktera nenı nikterak spojena s minulostı nepomucke za kladnı s koly. Rada me sta de kuje Jozefu Schejbalovi za dlouholetou c innost ve funkci r editele s koly. Za roven gratuluje nove mu r editeli Milanu Demelovi ke jmenova nı do funkce r editele a pr eje mu u spe s ny start a zejme na fungujı cı spolupra ci suc itelsky m sborem, z a ky, rodic i a dals ıḿi spolupracovnıḱy Za kladnı s koly Nepomuk. Za Radu me sta Nepomuk Marek Baroch 5 Anketa Anketní otázka: Má podle Vás smysl budovat kruhový objezd u Pyramidy? Richard Böhnel, Mileč Už dávno jsem si to přál. Lenka Klášterková, Žinkovy Určitě ano. Jen aby ho opět nepostavili úzký a navíc se špatně nasměrovanými výjezdy, jako ten u sokolovny. Pavel Vacík, Nepomuk Výstavba kruhového objezdu smysl má. Vzhledem k tomu, že se v lokalitě u Pyramidy kříží více silnic, z nichž dvě jsou frekventované, je kruhový objezd v místě potřebný a měl by přispět k plynulosti silničního provozu a rovněž zvýšit jeho bezpečnost.

6 6 ZPRÁVY Krátké zprávy ze života Ovıḱendu kve tna byla po dlouhy ch dvana cti letech ukonc ena vy stava Stavby ve stavbe Va clava Fialy na Zelene Hor e atı m znovuodkryta loď Zelenohorske ho kostela. Dr eve ne dıĺy byly uloz eny v by vale mle ka rne ve Dvorci a c ekajı na sve dals ı vyuz itı. V sobotu 6. c ervna se v C ec ovicıćh konalo okrskove cvic enı sboru dobrovolny ch hasic u.zvı te zilo druz stvo C ıź kova, druhe seumıśtily Tojice a na tr etıḿ mıśte Pr es ıń. Nepomucky branka r Vladimıŕ Br eza k se 7.c ervna stal hra c em 29. kola 1. A tr ı dy, kdyz na pu de Stan kova pr ispe l k vy hr e sve ho ty mu jediny m c isty m kontem kola. 07/2015 Za chranu lipica nu pr ipomne la s tafeta Cely den 10. c ervna trvalo pa tra nı po zmizele seniorce zu stavu socia lnı pe c evz inkovech. Do pa tra nı byl povola n vrtulnıḱ a o souc innost poz a da ny i dals ı sloz ky integrovane ho za chranne ho syste mu. Z ena byla druhy den dopoledne nalezena bez viditelne ho zrane nı v podchlazene m a zmatene m stavu v lese nedaleko me styse. V nede li 14. c ervna vlak zachytil a zranil jednoho z mladıḱu pohybujı cı ch se poblı z kolejis te mezi Nepomukem a Z dıŕcem. Celou uda lost sledovali cestujıćı z vlaku, kter ı na ni upozornili. U sek mezi obcemi zac ali prohleda vat policiste,kter ı zrane ne ho mladıḱa nas te stı nas li a pr evezli na os etr enı. Provoz na trati Plzen C eske Bude jovice byl obnoven pr ed 18. hodinou. 16. c ervna rozhodla rada me stajmenovatr editelem za kladnı s koly Nepomuk Milana Demelu. Vponde lı 29. c ervna dos lo k symbolicke mu zaha jenı festivalu 9 ty dnu baroka ve Spa lene m Por ıć ı, nejve ts ı ho a nejdels ı ho festivalu v de jina ch nas ı zeme.me stec ko se na jeden den prome nilo do baroknı doby a lide vyrazili do ulic v dobovy ch kosty mech. Kompletnı program pra zdninove ho festivalu najdete na V regionu zac ala obnova celkem 31 drobny ch sakra lnıćh pama tek, zejme na kr ı z ku a boz ı ch muk, podpor eny ch v ra mci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzen - ske ho kraje Nositelem projektu je Mikroregion Nepomucko. Napr ı klad v Nepomuku Dvorci dojde k obnove kr ıź ku Na C iha ku a pod za vorami. Me sto Nepomuk uspe lo se z a dostmi o dotace v Operac nıḿ programu z ivotnı prostr edı na pr ı rodnı hr is te pr i MS Nepomuk, zateplenı za kladnı s koly a vy me na oken i na kup doma cıćh komposte ru na bio odpad. V souc asne dobe probı ha pr ıṕrava na realizaci te chto projektu. R editelstvı silnic a da lnic (R SD) chysta nove mıśto pro odboc enı (odboc ovacı pruh) na silnici 1/20 u odboc ky na Tr ebc ice. Dle sde lenı Miroslava Blabola z R SD by mohla realizace probe hnout v letos nıḿ roce. Na akci je zpracova n projekt a vyda no ohla s enı stavebnı ho u r adu. Zby va dor es it financova nı a stanovisko krajske policie. (red) V sobotu 23. kve tna se konal 1. roc nı k mezina rodnı ho s tafetove ho be hu Po stopa ch Operace Cowboy, ktery byl souc a stı oslav 100. vy roc ı zaloz enı vojenske ho hr ebc ıńa Hostoun Svrz no a take pr ipomıńkou 70. vy roc ı od za chrany us lechtily ch konı. Trať vedla z bavorske ho Eslarnu do Svrz na a me r ila 24 kilometru,kaz dy u sek pak kilometru s est. S tafeta me la za cıĺ pr ipomenout hrdinstvı 2. kavale rie, ktere velel plukovnı k Charles Hancock Reed, velky milovnı k konı. V dubnu 1945 se v bavorske m Elsarnu zc istajasna zjevil ne mecky vojensky veterina r Rudolph Lessing. Veliteli Reedovi sde lil, z e v Hostouni je shroma z de no 650 nejleps ıćh konı z cele Evropy, ktere Ne mci zı skali na svy ch vojensky ch taz enı ch. Byl mezi nimi napr ı klad ku n ministra zahranic ı Ribbentropa, jugosla vske ho kra le Petara II., 250 lipica nu zcı sar ske jezdecke akademie v Hofburgu, anglic tı plnokrevnıći, arabs tı hr ebci, kone z kabardinske ho plemena, donske ho plemena. O za chranu svy ch lipica nu se vs emi cestami snaz il i r editel S pane lske jezdecke s koly Alois Podhajsky. Americ ane hodnotu konı odhadli na tr i miliony dolaru. Vs em hrozila rea lna zka za v kotlıćh sove tsky ch polnıćh kuchynı,a tak se dne 27. dubna 1945 uskutec nila operace Cowboy, dıḱy nıź byli kone nejen zachra ne ni, ale i v por a dku dopraveni do bezpec ı. Mezi u c astnıḱy prvnı ho roc nıḱu s tafetove ho za vodu nechybe li za stupci Be le nad Radbuzou, Hostoune, Domaz lic, Nepomuku, Z inkov, Eslarnu a dals ıćh mıśt v C esku a Ne mecku, kde na konci va lky pu sobila 2. kavalerie, a s tafeta U. S. Army. Souc a stı nepomucke s tafety byl i starosta Jir ı S vec: Nas e s tafeta, sloz ena kompletne z rodinny ch pr ı slus nı ku, odstartovala v ne mecke m Eslarnu a spolu s ostatnıḿi tak symbolicky potlac ila pr ıślus nost kna rodu m okupujıćıḿ, okupovany m i k osvoboditelu m. Cıĺovou destinacı byl hr ebc ıń ve Svrz ne, kde skupina Lipica nu ze Zemske ho hr ebc ince Topolc ianky pr edvedla sve ume nı ve vrcholove drezu r e a zakonc ila tak sve pu sobenı v pr ekra sne m koutu nas ı vlasti. Na prvnı m mı ste se umı stila s tafeta Waldthurnu s c asem 1 hodina 26 minut, na druhe m s tafeta americ anu s c asem 1 hodina 28 minut, na tr etıḿbe la nad Radbuzou s c asem 1 hodina 37 minut. Nepomuk obsadil vy sledne osme mıśto s c asem 1 hodina 44 minut az inkovy pr ıć ku jedena ctou s c asem 1 hodina 50 minut. (red)

7 07/2015 ROZHOVOR 7 Rozhovor měsíce Kateřina Melenová, programová manažerka festivalu 9 týdnů baroka Kater ina Melenova vystudovala rez ii a dramaturgii na katedr e alternativnı ho a loutkove ho divadla Divadelnı fakulty AMU. Do prvnı ho angaz ma nastoupila v C esky ch Bude jovicıćh, kde v roce 1990 zaloz ila neza visle divadlo Studio dell arte. S nıḿ, v ku z i novodoby ch koc ovny ch loutka r u, projezdila cele C echy, Moravu, velky kus Evropy s maly mvy letem do New Yorku. Od roku 2002 pr ipravovala projekt nejmoderne js ı ho kulturnı ho centra v Jihoc eske m regionu Bazilika a kulturnı ho klubu Solnice v C esky ch Bude jovicıćh. Do roku 2008 oba projekty vedla jako r editelka o.p.s. Od roku 2010 pu sobı ve spolec nosti Plzen 2015, o.p.s., v souc asne dobe coby programova manaz erka festivalu 9 ty dnu baroka. 1) U projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 jste již od dob kandidatury, co Vás do Plzně z jižních Čech přivedlo? Do ty mu me pozvala Yvona Kreuzmannova a me uz tehdy zajıḿala pr edevs ıḿ regiona lnı c a st programu, protoz e v nı jsem byla doma. Byla to la kava nabı dka pro moji dobrodruz nou dus i, a protoz e jsem zrovna odes la z bude jovicky ch projektu,vy zvu jsem pr ijala. Takz eseda r ıći, z e to bylspıś e osud. 2) Během pětiletého působení se celý projekt výrazně upravoval a vedení společnosti několikrát kompletně změnilo a nový management samozřejmě přinášel i jiný pohled na věc. Zbylo vůbec pro region něco z původní myšlenky? Zůstaly nějaké záměry, k jejichž realizaci bohužel nakonec vůbec nedošlo? Myslıḿ, z e i pro mys lenky platı za kon o zachova nı energie. Mys lenky jednou vyslovene a pojmenovane se neztra cı.zu sta vajı, jak se r ıḱa ve vzduchu a je jen ota zka c asu, kdy se zac nou realizovat. To je moje osobnı zkus enost. Te pra ce bylo v regionu ude la no mnoho: stovky velmi konstruktivnı ch pracovnı ch setka nı,na padu, nads enı,akcı. Autobus 2015 byl realizova n jako regiona lnı pojıźdne kulturnı centrum, linie Land Art pod vedenıḿ Kla ry Salzmann realizovala mezina rodnı projekt Recovering Landscape / Znovuobjevena krajina, MAS Plzen ske ho kraje se poprve spojily v ne kolika projektech, v roce 2012 pr ipravily jedinec ne Venkovske EXPO ve Sve tovaru. Kdyz se ohle dnu, vidıḿ ipr es ty velke turbulence projektu obrovsky kus pra ce, za ktery se nemusı nikdo ze zu c astne ny ch styde t. Jiste, mohlo toho by t jes te vıće, ale copak rokem 2015 vs echno konc ı? Heslem pu vodnı ho ty mu bylo, z e rokem 2015 to teprve zac ı na. No a pak je tu samozr ejme sta le vıće rezonujıćı te ma za padoc eske ho baroka. To je, myslıḿ, pro region nejve ts ı u spe ch a moje skromna radost. 3) Jak Vás napadlo uspořádat festival 9 týdnů baroka, největší a nejdelší barokní festival v historii naší země? Rozhodne na zac a tku nebyla mys lenka na uspor a da nı nejve ts ı ho festivalu. Idea me napadla take mnohem dr ı ve, ne kdy v pru be hu roku 2011 pr i formulova nı, co evropsky vy znamne ho mu z e region nabı dnout. Projekt baroknı ho festivalu byl nakonec vybra n k realizaci a ja jsem dostala nabı dku jej ve st. K velkorysosti jeho forma tu vs ak dos lo te me r samovolne,protoz e za pr edes le tr i roky jsme me li tolik kontaktu a partneru ochotny ch spolupracovat, z e spıś s lootovs echny uspokojit a nezklamat. Kdyz jsme na konci br ezna dokonc ili pr ıṕravu textu pro propagaci, spustili jsme web a vytiskli prvnı broz uru, samotnou me ten rozsah zaskoc il. Takovy to festivalovy maraton se ale da ude lat skutec ne pouze tak, z e si partner i pr eda vajı s tafetu. Pro kaz de ho z partneru je to zpravidla jednodennı akce, na jejıź pr ıṕravu jsou sıĺy, dostatek c asu, financ nı a propagac nı podpora. Nenı to pro ne za sadne zate z ujıćı. Impozantnı je to v tom souc tu. Je tr eba zmıńit, z e49akcı realizujı partner i a pouze 14 Plzen Festival ma svoji c asovou a geografickou strukturu, takz e se v ne m na vs te vnıći, kter ı tu nikdy nebyli, mohou dobr e orientovat. Na na vs te vnıḱy jsme hodne mysleli pr edevs ıḿ pr i pr ıṕrave programu. Myslıḿ, z e sve si najdou rodiny s de tmi, kulturnı turiste, hudebnı znalci,poutnıći i senior i. Me li jsme take velkou vy hodu lon ske genera lky festivalu v podobe 6 ty dnu baroka. A pokud svaty Vojte ch nebude pr ivola vat de s ť, me lo by se vs e podar it. 4) 5 let příprav se blíží k vrcholu a první týden programu zahrnuje náš region Nepomucka a Spálenopoříčska, co o tom rozhodlo a na co se můžeme těšit? Faktoru pro vy be r termıńu bylo mnoho a stanovit konkre tnı termıńy pro 9 oblastı byla velka logisticka a diplomaticka pra ce. Festival zahajujeme v kole bce svate ho Jana Nepomucke ho a konc ıḿe jej pod kr ı dly Ande la Stra z ce v Sus ici. To da va jiste cele mu festivalu urc ity spiritua lnı na dech - ale to je pra ve baroko. Pr eva z na c a st z pr edstavovany ch 63 pama tek a baroknıćh mıśt jsou kostely, kla s tery, poutnı mıśta. Dve zahajovacı Baroknı noci probe hnou na za mku Kozel a na Zelene Hor e. Obe budou odlis ne. Setka te se na nich s tanci, divadlem, hudbou, ohn ostroji - dokonce s baroknı operou a dals ıḿi radova nkami, ktery mi se baroknı c love k ra d bavil. Jen ma lo mıśt ma pro c eske de jiny tak velky vy znam jako pra ve Zelena Hora. 5) Jaké další významné zastávky festival nabízí a na co osobně se během něho těšíte Vy? Je te z ke vyzdvihovat jedna mıśta a nezmıńit jina. Ve vs ech oblastech jsou partner i, kter ı pr ıṕrave akcı da vajı velmi mnoho. Te z ko se mi bude rozhodovat, na ktera mıśta nepojedu proste jenom proto, z e nenı v lidsky ch sila ch absolvovat cely ch 63 dnı. Krome zahajovacı ho ty dne v oblasti Nepomuku ma festival svu j vrchol v pa te m ty dnu v oblasti Kladruby / Str ı bro / Bezdruz ice. Zde se odehraje hned ne kolik programovy ch lahu dek: v Jıźda rne ve Sve tcı ch premie ra rekonstruovane baroknı opery Costanza e Fortezza, 1.8. Baroknı noc v kla s ter e Kladruby a koncert Ivy Bittove tamte z. 6) Příští rok se Evropskými hlavními městy kultury stanou španělský San Sebastián a polská Vratislav, myslíte, že něco pozitivního z tohoto významného kulturního titulu přesto přetrvá do budoucích let i v našem regionu? Zasta va m na zor, ktery jiz jsem zmıńila na zac a tku nas eho rozhovoru, z e rokem 2015 nic nekonc ı, naopak zac ı na. Je to pravidlo potvrzene ve ts inou pr edes ly ch projektu Evropsky ch hlavnıćh me st kultury. Ano, jsem pr esve dc ena, z e je to pro cely plzen sky region velka inspirace a pr ı lez itost vyvolany za jem udrz et. Jak to dopadne v samotne Plzni, si netroufa m odhadovat. Pama tky za padoc eske ho baroka tady vs ak, doufejme, zu stanou dals ı staletı, a pokud jsme jen naznac ili, jak velka sıĺa je ve spolec ne kooperaci a pr ıṕrave programu, mu z e se sta t, z e plzen sky region doz ene v na vs te vnosti ten jihoc esky. Pavel Motejzík, šéfredaktor

8 8 ZVEME VÁS 07/2015 Pozvánka na pohádku a loutkový workshop Kulturnı a informac nı centrum Nepomuk zve de ti i dospe le na poha dku O KORUNCE HADÍHO KRÁLE, kterou zahrajı Hanka C ıź kova a Lenka Kohoutova v sobotu 25. července 2015 od hod. na Malé letní scéně Nepomuk. Loutky, hudbu i scénář podle žinkovské pověsti vytvořila pro své divadlo HáČek Hanka Čížková. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do sálu městského muzea. Krajina Nepomucka a črty z cest výstava obrazů Ladislava Čáslavského Na poha dku bude navazovat workshop VYROB SI SVOJI LOUTKU, ktere ho se mohou zu c astnit de ti od 3 let i dospe lı. Workshop bude probı hat od do hod., je moz ne pr ijı t kdykoliv v tomto c asove m rozmezı.vy roba loutky podle obtıź nosti trva cca min. Pod dohledem profesiona lnı loutka r ky si de ti v jednotlivy ch ve kovy ch kategoriıćh nebo dospe lı vyrobı malou loutku. Vstup na poha dku i workshop je zdarma, hradı se pouze materia l spotr ebovany pr i vytva r enı loutek. Vıće informacı v KIC Nepomuk, na m. A. Ne mejce 126 nebo na tel.: KULTURNÍ A INFORMACNÍ CENTRUM NEPOMUK MALÁ GALERIE Náměs A. Němejce 126 NEPOMUK vernisáž od hodin Kulturní a informační centrum / Malá galerie Náměs A. Němejce 126, Nepomuk Telefon: / otevřeno pondělí - neděle

9 07/2015 ZVEME VÁS 9 ČERVENEC 2015 Začátek představení ve hod. změna programu vyhrazena pátek , ČR, 2015, 60 Kč Babovřesky 3 Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. sobota , Německo, 2014, 80 Kč, (širokoúhlý, dabing) 7 trpaslíků Animovaná pohádka. Možná to byla nemotornost, možná jen smůla Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě jejích 18. narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. neděle , USA, 2015, 80 Kč, přístupné od 15 let Padesát odstínů šedi Nech se ovládat. Pan Grey vás přijme za okamžik. Tahle prostá věta uvedla setkání, které zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. středa , Francie, 2015, 80 Kč, (širokoúhlý) 96 hodin: Zúčtování Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills (Liam Neeson) se proti své vůli ocitá znovu v akci. pátek , ČR, 2015, 80 Kč, nevhodné do 15 let Ghoul Temný thriller inspirovaný skutečnými událostmi. sobota , ČR, Slovensko, 2014, 50 Kč Jak jsme hráli čáru Na některých místech se dospívá rychleji. Příběh je Amarcordem malého chlapce, který vyrůstá v pohraniční obci, kde ve společnosti přátel a nepřátel prožívá své knoflíkové války, první lásku, první zradu, první zločin a první trest. středa , ČR, Dánsko, 2014, 80 Kč, (širokoúhlý) Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. pátek , USA, 2015, 60 Kč, (český dabing) SpongeBob ve filmu: Houba na suchu Budou dělat vlny v našem světě Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně našla cestu na filmové plátno. SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče. sobota , ČR, 2015, 80 Kč, nevhodné do 15 let Fotograf Dámy, radím vám ke klidu! V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka (Karel Roden) se vracíme k některým zásadním křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, živelností a vášní. středa , ČR, 2014, 80 Kč, přístupný od 12 let Intimity Intimity jsou romantickým filmem, složeným ze sedmi příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. pátek , Francie, 2015, 80 Kč, (český dabing) Asterix: Sídliště bohů Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale kdeže! sobota , ČR, 2014, 60 Kč Hodinový manžel Čtyři plavci - hráči vodního póla se po prohraném zápase octnou na dně. Ti zoufalci i na dně bazénu dokonce bydlí. Aby se zachránili zkusí provozovat pochybnou živnost "hodinový manžel" a opravdu opravují domácnosti rozličným dámám, ale jak se časem ukáže nejen domácnosti. Co se kolem toho vyvine a jak na to zareagují jejich partnerky sledujte v nové české komedii. středa , ČR, 2014, 50 Kč, (širokoúhlý), přístupný od 15 let Pohádkář Příběh muže mezi dvěma ženami, příběh o vášni, touze, podvodu a lži a věčném odpouštění vznikl podle knihy populární spisovatelky Barbary Nesvadbové. pátek , Velka Británie, 2015, 60 Kč, (český dabing) Ovečka Shaun ve filmu Animovaný příběh o tom, jak si neumíme vážit důležitých věcí, které v životě máme, a někdy i zapomínáme na lidi a přátele kteří nás milují.

10 10 KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis NEPOMUK Nenápadný půvab Albánie: c ernobı le fotografie Radovana Kodery, Zelenohorska pos ta, por a da o. s. Nepal Krajina Nepomucka a črty z cest, výstava obrazů Ladislava Čáslavského, Mala galerie, por a da KIC Nepomuk, vernisa z v hod Pod pěti hvězdami - Svatý Jan Nepomucký, oživené prohlídky me sta Nepomuk a mıśtnıćh pama tek na te ma svaty Jan Nepomucky, zac a tek na Pr esanicke m na me stı v hodin, vstupne 110 Kc, snıź ene 80 Kc, vstupenky vpr edprodeji Plzen ske vstupenky, por a da Plzen 2015 a Mikroregion Nepomucko, V dobe kona nı akce bude prodlouz ena otevıŕacı doba vs ech muzeı a expozic ve me ste do hodin, vstupenky pr es informac nı centra nebo plzenskavstupenka.cz Vracíme Zelené Hoře duši, inaugurac nı slavnost upr ı lez itosti na vratu sochy Madony zelenohorske a koncert, mezzosopranistka Edita Adlerova, z ensky pe vecky sbor Carmina Pr es tice a dals ı pr ekvapenı, vstupenky pr es informac nı centra nebo plzenskavstupenka.cz, od hodin, kostel Nanebevzetı Panny Marie na za mku Zelena Hora Barokní noc na zámku Zelená Hora, slavnostní zahájení cyklu 9 týdnů baroka, komponovany program baroknıćh za bav (hudba, tanec, divadlo, vu ne, baroknı menu a baroknı ohn ostroj), Collegium Marianum, Buchty a loutky, F. Cavalli: La Calisto baroknı opera, od hodin, za mek Zelena Hora, vstupne 300 Kc, zlevne ne 150 Kc, s operou La Calisto 500 Kc, zlevne ne 250 Kc, por a da Plzen 2015 o.p.s., vstupenky pr es informac nı centra nebo na plzenskavstupenka.cz Barokní sláva v podzámčí, historicky s erm, hudba, divadlo a jarmark, od hodin, Zelenohorska pos ta, por a da o.s. Nepal Nepomucký chaos, netradic nı hasic ska soute z, od hodin, hr is te u ZS Nepomuk, por a da SDH Nepomuk Zelená Hora Terazky máme otevřeno, mimor a dne prohlı dky za mku Zelena Hora pro s irokou ver ejnost s r adou pr ekvapenı, ne ktere c a sti za mku zpr ıśtupne ny vu bec poprve od konce druhe sve tove va lky, od 9.30 hodin, informace na za mek Zelena Hora, por a da obec Kla s ter a Mikroregion Nepomucko Vojta Kiďák Tomáško, folkovy recita l, od hodin, Mala letnı sce na, por a da me sto Nepomuk, vstupne 80 Kc,pr edprodej KIC Nepomuk Summer disco, venkovnı diskote ka, od hodin, hr is te u ZS Nepomuk, por a da Euromusic Plzen s.r.o Zelená Hora - Terazky máme otevřeno, mimor a dne prohlı dky za mku Zelena Hora pro s irokou ver ejnost s r adou pr ekvapenı, ne ktere c a sti za mku zpr ıśtupne ny vu bec poprve od konce druhe sve tove va lky, od 9.30 hodin, informace na za mek Zelena Hora, por a da obec Kla s ter a Mikroregion Nepomucko 07/2015 červenec Goalissimo Cup, turnaj v malé kopané, por a da Euromusic s.r.o Nepomucké pivní slavnosti, tradic nı pr ehlı dka maly ch pivovaru spestry m hudebnı m programema pivnıḿi soute z emi, od hodin, na me stı A. Ne mejce, por a da o.s. Nepal, program: OBS UKA, KDYZ SE SEJDEM, S VEJK BAND, BA RA ZEMANOVA & BAND, PENZISTOR, ABBA World Revival, DUKLA VOZOVNA, vstup zdarma Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce, por a da Me sto Nepomuk Výstava denivek, vy stava kve tin, rodny du m A. Ne mejce, por a da Me sto Nepomuk,, otevr eno sobota a nede le hodin Pohádky pod nepomuckým nebem, loutkova poha dka O korunce hadı ho kra le, od hodin, Mala letnı sce na, na poha dku bude navazovat workshop s vy robou loutek, por a da me sto Nepomuk, vstupne dobrovolne, akce bude trvat do hodin Pohár města Nepomuka, turnaj dvojic v pétanque, od hodin (registrace ), Sokolovna Nepomuk, por a da Sokol Nepomuk, startovne 100 Kc za ty m Svatojakubská pouť, poutnı ms e svata, od hodin, kostel sv. Jakuba Ve ts ı ho, por a da Farnost Nepomuk, Rock n Roll Revival Band, rockový koncert vpr edvec er Nepomucke ho troju helnıḱu, od hodin, Zelenohorska pos ta, por a da o. s. Nepal Na co se můžete těšit v srpnu: Trojúhelníkový zábavný večer, od hod., Sokolovna Nepomuk, hraje Minimax, videoprojekce z minuly ch za vodu, por a da Sokolovna Nepomuk XXXIV. Nepomucký trojúhelník, závody historických motocyklů, Nepomuk, Na Vinici, por a da AMK Nepomuk, výročí posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého, ms e svata, od 8.00 hodin, kostel sv. Jana Nepomucke ho, por a da Farnost Nepomuk, Farmářský trh, hod., na me stı A. Ne mejce, por a da Me sto Nepomuk Nepomucký sokol, turnaj jednotlivců v pétanque, zac a tek ve hodin, registrace hodin, Sokolovna Nepomuk, por a da Sokol Nepomuk, startovne 50 Kc Nepomucké rockové léto, rockovy festival, hr is te uzs, por a da Euromusic Plzen s.r.o Chairé, koncert historické hudby, od hodin, Mala letnı sce na, na dvor ı piaristicke koleje, por a da Me sto Nepomuk Akce zveřejňujeme zdarma zde v novinách, v kapesním přehledu i na internetu, podklady zasílejte na nebo telefonicky:

11 07/2015 do Pohádková galerie Vítězslavy Klimtové, unika tnı vy stava obrazu a loutek poha dkovy ch bytostı, Galerie a infocentrum Tvrz Lna r e Kdo si hraje, nezlobí II. Báječná autíčka, prezentace soukrome sbıŕky modelu na kladnıćh automobilu nejru zne js ıćh typu, vyra be ny chvc eskoslovensku v rozmezı let 20. stoletı, Muzeum jiz nı ho Plzen ska v Blovicıćh Hradis te Osvobození jižního Plzeňska ve fotografii, vy stava pr ipomı najı cı 70. vy roc ı osvobozenı, Muzeumjiz nı ho Plzen ska v Blovicıćh Hradis te Emanuel Hoda modely v láhvích, vy stava vlastnoruc ne vyrobeny ch modelu vla hvıćh ze soukrome sbıŕky E. Hody, ktery je autorem vıće jak 800 expona tu,ktere se nacha zejı po cele m sve te je take zapsa n v C eske knize rekordu, Muzeum jiz nı ho Plzen ska v Blovicıćh Hradis te 1, blovice.cz Svatý Jan na mostě, vy stava pr edstavuje na vs te vnıḱu m fenome n sv. Jana Nepomucke ho prostr ednictvıḿ dokumentace me ne zna my ch soch a sos ek na nejru zne js ı ch mı stech jiz nı ho Plzen ska, Muzeum jiz nı ho Plzen ska v Blovicıćh Hradis te Barokní oslava Žinkovy, zpřístupnění kostela sv. Václava a prohlídky zámku s programem a barokní hostinou, zac a tky v 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, a ve hodin, Z inkovy, vstupne do kostela dobrovolne, vstupenka do za mku 490 Kc, de ti, studenti a senior i 390 Kc, rodinne vstupne 1490 Kc, pr edprodej vstupenek pr es informac nı centra nebo plzenskavstupenka.cz Svatý Jan na mostě, komentované prohlídky me sta Blovice, za mecke ho parku Hradis te avy stavy Sv. Jan na moste, za mek Hradis te v Blovicıćh, vstupne do za mku 40 Kc, snıź ene 30 Kc Třetí filmovohudební víkend s Pavlem Čadíkem a kapelami, Kotoun, (pa tek od hod. Ta n a Pola c kova alias Janis Joplin Revival, od hod. Znouzecnost, po setme nı Pavel C adıḱ s filmem Revival, sobota od hod. de tsky den, od hod. Compromysh, od hod. Na hradnı Dıĺy (Lidı ), po setme nı Pavel C adıḱ s filmem (pr ekvapenı ); vstupne : 200 Kc (150 Kc vpr edprodeji), sobota 200 Kc (150 Kc vpr edprodeji), na oba dny zvy hodne ne vstupne 350 Kc (v pr edprodeji 280 Kc ), de ti do 15 let zdarma v doprovodu rodic u,pr edprodej vstupenek na Dcery Eviny, tr i soube z ne vy stavy Palic kovane krajky c lenek Krajka r ske ho klubu Klatovy, Fotografie Dany Mate jovske z Kasejovic, Obrazy Evy Chovancove zpıśku, za mek Chanovice, por a da ZS a MS Chanovice, Panora ma Den řemesel přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje, tradic nı rukode lna r emesla a trh, cca sedmdesa t oboru, doplne no vystoupenı mi hudebnı ku, s ermı r u, loutkohercu, tradic nı c eska kuchyne, od 9.45 hodin, za mecky area l a skanzen Chanovice, por a da Vlastive dne muzeum Dr. Hostas e v Klatovech, obec Chanovice, ZS a MS Chanovice a spolky v obci Barokní Balábile, komedie vo svatým Vojtěchu aneb vycha zka od kaple sv. Vojte cha ke studa nce Dobra voda s programem inspirovany m lidovy m baroknıḿ divadlem, od hodin, Vrc en kaple u sv. Vojte cha, vstupne 50 Kc, snı z ene 30 Kc, vstupenky vpr edprodeji, obc erstvenı zajis te no, por a da obec Vrc en, SDH Vrc en, DS Bur ina Pr ıćhovice a ochotnicky spolek S te dry Setkání k výročí upálení Mistra Jana Husa, pomnıḱnana me stı, Spa lene Por ıć ı, por a da TJ Sokol Spa lene Por ıć ı Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivanou Sieberovou v Chanovicích, pr ihla s ky u Mgr. Boz eny Lega tove, tel , por a da Vlastive dne muzeum Dr. Hostas e v Klatovech, VS REGIO, Panora ma, obec Chanovice Obrázky z cest, výstava Sdružení výtvarníků evropských zemí, s pejchar Ve Dvor e, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Spálenopoříčská smeč, od hodin, u Sokolovny, Spa lene Por ıć ı, por a da o. s. Salomena Folk na zámku, od hodin, na dvor ı za mku, Spa lene Por ıć ı, por a da C SCH Spa lene Por ıć ı Memoriál Františka Pavlovského a Josefa Smitky, fotbalovy turnaj a setka nı, od hodin, sportovnı area l Chanovice, por a da TJ Haas Chanovice KULTURNÍ SERVIS Nepomucký kulturní servis NEPOMUCKO 11 červenec Mezinárodní kurz barokní hudby, Spa lene Por ıć ı, por a da MAS sv. Jana z Nepomuku Rybí hody, vina rna Joachim Lewidt, Spa lene Por ıć ı Pouťová zábava, od hodin, Obecnı s enk Oselce Oselecká pouť, hudba u sv. Markéty, Oselce Letní kino retro léto, od hodin, za mecky park, Spa lene Por ıć ı, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Letní kino retro léto, film Cesta do pravěku, od hodin, za mecky park, Spa lene Por ıć ı, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Letní kino retro léto, film Páni kluci, od hodin, za mecky park, Spa lene Por ıć ı, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Turnaj v malé kopané, od 9.00 hod., hr is te Pola nka, por a da SDH Pola nka Koncert účastníků kurzu barokní hudby, Spa lene Por ı c ı, por a da Jana Vacıḱova Letní kino retro léto, film Limonádový Joe, od hodin, za mecky park, Spa lene Por ıć ı, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Letní kino retro léto, film Starci na chmelu, od hodin, za mecky park, Spa lene Por ıć ı, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Letní kino retro léto, film Chicago, od hodin, za mecky park, Spa lene Por ıć ı, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Letní kino retro léto, film Mikulášovy patálie, od hodin, za mecky park, Spa lene Por ıć ı, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Letní kino retro léto, film Milionář z chatrče, od hodin, za mecky park, Spa lene Por ıć ı, por a da Me sto Spa lene Por ıć ı Prof. Štěpán Rak spolu se synem Janem Matějem a kytara, kytarovy recita l vy znamne ho c eske ho hudebnıḱa a jeho syna, od hodin, za mecky area l Chanovice, por a da Obec Chanovice, Panora ma Slavnosti a poutě, ve farnostech Nepomuk, Vrčeň, Prádlo, Myslív, Žinkovy a Neurazy Čmelíny u Vrčeně Ne kaple Panny Marie, hod., poutnı bohosluz ba slova Kozlovice u Nepomuka Po kaple sv. Cyrila a Metode je, 9.00 hod., poutnı ms esv. Měcholupy u Prádla Po kaple sv. Cyrila a Metode je, hod., poutnı ms esv. Čečovice u Vrčeně So kaple sv. Prokopa, hod., poutnı ms e sv. Klášter u Nepomuka Ne kaple sv. Marke ty, hod., poutnı bohosluz ba slova Nepomuk So Svatojakubská pouť arcide kansky kostel sv. Jakuba St., hod., poutnı ms e sv. Štipoklasy u Myslíva Ne kaple sv. Anny, hod., poutnı bohosluz ba slova VrčeňNe9.8. kostel sv. Vavr ince, hod., poutnı ms e sv. Tojice u Vrčeně Ne kaple sv. Vavr ince, hod., poutnı bohosluz ba slova Kokořov So kaple Panny Marie Nanebevzate, hod., poutnı ms esv. Myslív Ne kostel Panny Marie Nanebevzate, 9.45 hod., poutnı ms esv. Nová Ves u Nepomuka Ne kaple Panny Marie, hod., poutnı bohosluz ba slova Nepomuk Po poutnı kostel sv. Jana Nep., 8.00 hod., ms e sv. (277. vy roc ı posve cenı ) Loužná u Myslíva Ne kaple Panny Marie Kra lovny, hod., poutnı bohosluz ba slova Sedliště u Vrčeně Ne kaple Panny Marie, hod., poutnı bohosluz ba slova Jarov u Prádla So kaple Panny Marie, hod., poutnı ms esv. Prádlo Ne kostel Povy s enı sv. Kr ıź e, hod., poutnı ms e sv. Akce zveřejňujeme zdarma zde v novinách, v kapesním přehledu i na internetu, podklady zasílejte na nebo telefonicky:

12 12 ZPRÁVY KULTURA 07/2015 Mezina rodnı den archivu v Nepomuku Dne 9. c ervna 2015 pr i pr ıĺez itosti Mezina rodnı ho dne archivu uspor a dal Sta tnı oblastnı archiv v Plzni na pracovis ti v Kla s ter e u Nepomuku jiz podruhe Den otevr eny ch dver ı.pr i komentovany ch prohlı dka ch mohli na vs te vnı ci jak nahle dnout do archivnı ch depozita r u, tak navs tı vit v badatelne archivu tematicky zame r enou vy stavu archivnı ch dokumentu zfondu asbı rek spravovany ch zdejs ıḿ pracovis te m. V ra mci vy stavy nazvane Kdyz na bojis tıćh hr me la de la: lide a va lka v archivnı ch dokumentech bylo na vs te vnıḱu m umoz ne no zhle dnout archiva lie od prvnı poloviny 17. stoletı do roku Dopoledne bylo vyhrazeno pro exkurze z a ku druhe ho stupne za kladnı ch s kol v Nepomuku a v Kasejovicı ch. Odpoledne me la moz nost pr ijı t s iroka ver ejnost. Slavnostnı zaha jenı probe hlo za pr ı tomnosti PhDr. Karla R eha c ka, za stupce r editele Sta tnı ho oblastnı ho archivu v Plzni. Dne otevr eny ch dver ı se zu c astnil take starosta Nepomuku Ing. Jir ı S vec a mıśtostarosta PhDr. Pavel Kroupa za hojne u c asti ver ejnosti. Vs em u c astnıḱu mde kujeme za na vs te vu. Jejich u c ast je pro na s vy zvou k pokrac ova nı vte to akci i v pr ıś tıḿ roce. Jan Vaňata a Marie Berkovcová Foto Jiří Sankot Čeká nás tradiční pivní svátek Barokní sláva připomene dějiny Nepomuku V sobotu 18. července proběhnou 23. pivní slavnosti. Účast přislíbilo opět množství, zejména malých, pivovarů. Chybět nebude ani široká nabídka občerstvení a pestrý kulturní program. Vstup je zcela zdarma. Akce zac ne hodinu pr ed polednem a skonc ı o pu lnoci. Konat se bude jako vz dy na na me stı A. Ne mejce a protoz e jde o me stske slavnosti se vs ıḿ vs udy, vstup bude zcela zdarma. VC esku jsou minipivovary ohromne popula rnı, v Nepomuku (prozatı m) z a dny nenı, ale na na me stı se budou prezentovat napr. pivovar Lyer z Modravy, Krc ıń ze Sedlc an, Richard z Brna nebo tr eba Zhu r a k z blıźke vesnic ky Zhu r. Chybe t samozr ejme nebudou ani sta lice jako Belveder Z elezna Ruda, Radous S ťa hlavy, Modra Hve zda Dobr any nebo lon sky vı te z akciovy pivovar Letiny. A k dosta nı bude i pivo zve ts ıćh pivovaru, jako je tr eba Herold Br eznice, Z atec nebo Polic ka a chybe t nebude ani produkce gigantu Plzen ske ho Prazdroje nebo Staropramenu. Ope t seuskutec nı anketa o nejleps ı pivo slavnostı. O hladove u troby pr ı tomny ch se postara mnoz stvı sta nku s pochutinami. Por adatele se snaz ı i v tomto ohledu o zajis te nı co nejpestr ejs ı ho sortimentu, takz e v Nepomuku budou k ochutna nı napr. grilovane ovc ı sy ry, balka nske speciality, hamburgery z hove zı ho z ekologicke ho chovu, sladke i slane palac inky, brynzove halus ky, gyros, mexicke plne ne placky a samozr ejme opec ene kloba sy Hudebnı produkce bude take velice pestra. Na sve si pr ijdou milovnıći ra diovy ch hitu i r ıźne ho punku, chybe t nebude ani dechovka, country nebo staropraz ske pıśnic ky. Z vystupujı cı ch kapel je tr eba zmı nit pr edevs ı m revival slavne skupiny ABBA, Ba ru Zemanovou, hardrockovy Penzistor c i kultovnı Duklu Vozovnu. Za obskurnıḿna zvem OBS UKA se pak skry va Oblı bena s umavska kapela hrajıćı nejen dechovku. Akce je pr a telska i k rodina msde tmi. Pro ratolesti bude vyhrazen nealkoholicky koutek se ska kacı m hradem, tvor ivou dıĺnou, zmrzlinou a doma cı cukra rnou. Kompletnı program najdete na Jakub Kurc, mluvc ı o.s. Nepal Na zac a tku pra zdnin oz ijı na Nepomucku c asy baroka. Probe hne zde spousta akcı vıće c i me ne spjaty ch s regiona lnıḿ programem Plzne Evropske ho hlavnı ho me sta kultury 2015: 9 ty dnu baroka. Jednou z nich je Baroknı sla va na Zelenohorske pos te. V programu pro celou rodinu nebude chybe t s erm, dobova hudba, kejklıŕ ska vystoupenı ani historicky jarmark. Na jeden den se chce vra tit na pr elom 17. a 18. stoletı stara Zelenohorska pos ta v Nepomuku. Kulturnı akci s pr ile havy m na zvem Baroknı sla va pr ipravuje mıśtnı obc anske sdruz enı Nepal spolu se Spolec nostı pr a tel stare ho Nepomuka na sobotu 4. c ervence. Program akce se bude skla dat z hudebnıćh, s ermıŕ sky ch, divadelnıćh a kejklıŕ sky ch pr edstavenı, ktera chte jı diva ku m pr iblı z it dobu baroka. Bude zde u c inkovat ne kolik ru znorody ch souboru,znichz kaz dy pr edvede hned ne kolik vystoupenı. Akci zaha jı bubenicka rota, da le bude k vide nı vy cvik mus kety rske ho regimentu, vc etne uka zky ozbrojene s arva tky s lupic i, nebude chybe t koncert dvorske hudby zpr elomu obdobı renesance a baroka, stejne jako lidove pıśne te z e doby, sve ume nı pr edvede kejklı r a ekvilibrista a v podvec er se sezna mıḿe s legendami z de jin Zelenohorske ho panstvı i samotne stare pos ty. Kulturnı program doprovodı pestry staroc esky jarmark, kde bude k zakoupenı mnoz stvı origina lnı ch rukode lny ch vy robku a farma r sky ch potravin (ponoz ky z ruc ne pr edene vlny, kovane s perky, doma cı med i medovina, pr ıŕodnı bylinna kosmetika atd.) Zac a tek akce je pla nova n na 14. hodinu, konec pak na 10. vec ernı. Baroknı sla va v podza mc ı pr edstavuje nejen druhou sce nu prestiz nı akce zaha jenı regiona lnı linie Plzne - Evropske ho hlavnı ho me sta kultury 2015, ktere se uskutec nı ve stejne m termıńu na nedaleke m za mku, ale za roven i urc ity protipo l urc eny pro nejs irs ı publikum. Vstupne c inı pouhy ch 60,- za dospe le ho a 30,- za dı te. Pro rodiny pr ichystali organiza tor i mnoz stevnı slevu. Akce byla podpor ena Plzen sky m krajem a me stem Nepomuk. Pavel Kroupa, mluvc ı Spolec nosti pr a tel stare ho Nepomuka

13 07/2015 FÁMY A FAKTA KULTURA 13 Zrus enı 1. roc nıḱu ART sympozia Augustina Ne mejce Me lo se jednat o novou tradici ume lecke ho sympozia, ktere by nava zalo na sochar ske a r ezba r ske sympozium. To se v Nepomuku konalo naposledy v roce Tuto akci ma ale dodnes cela r ada lidı s Nepomukem pevne spjatou a ra da na nı vzpomıńa. Nesme le informace o akci se objevily i v minule m c ıśle te chto novin, napr ıḱlad v rubrice Fe nix. Rada me sta se vs ak nakonec rozhodla akci pro letos nı rok zrus it. O vyja dr enı jsme poz a dali mıśtostarostu Nepomuku a za roven radnı ho pro kulturu Pavla Kroupu: Hlavnıḿ kladem sochar sky ch sympoziı byl ume lecky ruch, ktery vna s ela pr ıḿo do ulic me sta. Vzpomen te si na tu atmosfe ru, kdyz sochar i tvor ı pr ıḿo pr ed zraky kolemjdoucıćh. Bylo by proto z a doucı na pr erus enou tradici nava zat a sympozia obnovit. Zac alijsmeprotovespolupra ci s volnoc asovy m centrem Fe nix pr ipravovat znovuvzkr ıś enı te to akce a to v pone kud pozme ne ne forme,pr eci jen soch uz ma me po me ste vıć nez dost. Tentokra t byme la dostat prostor i kresba, malba, fotografie a dals ı techniky, zkra tka multiz a nrove vy tvarne soustr ede nı, ktere by na poc est nas eho vy znac ne ho roda ka neslo jme no Art sympozium Augustina Ne mejce. Mirka Broz ova vykonala velky kus pra ce, oslovila napr. studenty plzen ske Fakulty ume nı a designu c i regiona lnı ume lce, vznikl koncept jake hosi nepomucke ho Montmartre, ume lecke ho korza na Letnı sce ne, program byl jiz z velke c a sti hotovy. Bohuz el ne u plne, stejne tak se nepodar ilo oslovit dostatek sponzoru, nebylo z a dne spolufinancova nı z dotacı.to v c ase, kdy do kona nı sympozia zby val jiz jen me sıć a kus, vedlo ve ts inu kolegu radnıćh k rozhodnutı rade ji nic neuspe chat a sympozium letos jes te nepor a dat. Na jednu stranu me toto rozhodnutı mrzı, zvla s ť v souvislosti s pra ve probı hajı cı m projektem Plzen Evropske hlavnı me sto kultury 2015, jehoz c a st se odehra va iuna s na Nepomucku. Mohli jsme vyuz ı t synergie s touto mezina rodnı uda lostı. Na druhou stranu obavy o financ nı na kladnost a nedotaz enost projektu cha pu. Pr edpokla da m, z e v pr ıś tıḿ roce oslavıḿe 155 let od narozenı mistra Ne mejce jeho novy m sympoziem. S klady akce, zmin ovany mi mıśtostarostou, se ztotoz n uje take Miroslava Broz ova z centra Fe nix. Nicme ne doda va : Informace, z e ART sympozium se neuskutec nı, mne zaskoc ila. S nabı dkou zorganizovat letos nı setka nı vy tvarnıḱu jsme byli osloveni zhruba v dubnu a od te doby ve novali pr ı prava m pome rne velke mnoz stvı pra ce. Ve spolupra ci smıśtostarostou Pavlem Kroupou vznikla r ada zajıḿavy ch novy ch prvku,ktere me ly obohatit letos nı sympozium a odlis it jeho podobu od minuly ch sochar sky ch sympo ziı. Rozumı m rozhodnutı rady odloz it sympozium o rok. Je pochopitelne, z e vıće c asu pr ıṕrava m prospe je a propagace mu z e by t vy razne js ı,promys lena a dlouhodoba.pr esto je pro mne zklama nıḿ, z e cela za lez itost vzala tak rychly konec a byla bez konzultacı s Fe nixem vyr es ena be hem zaseda nı rady. Neme li jsme moz nost obha jit koncept, rozsah pr ıṕravny ch pracı nebo vysve tlit du sledky, ktere zrus enı bude mı t kupr. pro zkontaktovane ume lce. Poz adavek financ nı podpory zjiny ch zdroju nez zme stske ho rozpoc tu byl pro Fe nix neoc eka vanou pr eka z kou, te me r ner es itelnou, pokud ma te me sıć dozaha jenı akce a pr ıṕravy vrcholı. Z tohoto u hlu pohledu neme lo smysl za sympozium bojovat a pr esve dc ovat radu o smysluplnosti letos nı ho kona nı prvnı ho roc nı ku. Ve r ıḿ, z e jina situace bude v pr ıś tıḿ roce. Pavel Motejzík, s e fredaktor OBEC VRČEŇ, SDH VRČEŇ DS BUŘINA PŘÍCHOVICE A OCHOTNICKÝ SPOLEK ŠTĚDRÝ zvou na divadelní představení KOMEDIE VO SVATÝM VOJTĚCHU aneb vycházka od kaple sv. Vojtěcha k Dobré vodě s poselstvem biskupa našeho Kdy: neděle 5. července od 14 hodin Místo: Vrčeň, kaple u sv. Vojtěcha Občerstvení zajištěno

14 14 TIP NA VÝLET 07/2015 ALPY Nastal c as dovoleny ch a ve ts ina z na s pla nuje, kam se letos podı vat. Ma mprova s tip na vy let do na rodnı ho parku Berchtesgaden. Nacha zı se v jiz nı c a sti Bavorska. Pod vrcholky Alp lez ı kra sne me sto Berchtesgaden, mu z ete se zde ubytovat ve stylovy ch penzionech. Dıḱy nadmor ske vy s ce je poc ası velmi prome nlive, ale i za s patne ho poc ası se nebudete mı t c as nudit. Na kraji me sta mu z ete navs tı vit solny du l. Pr ibliz ne sedmdesa t metru pod povrchem se dozvı te spoustu zajıḿavostı o te z be soli. Nemusı te se ba t, z e nebudete rozume t vy kladu. Pr i vstupu dostanete pr ijıḿac, ktery va m v mıśtech pr edna s ky umoz nı poslech v mater ske m jazyce. De ti budou mı t nejve ts ı za z itek z hornicke skluzavky, sve telne sıńe a u z asne ho jezera zrcadel. A kdyz vyfa ra te na povrch, kam va s doveze du lnı mas inka, a poc ası bude pr a t vy letu m, mu z ete pr ejı t pr es dr eve ny most s patronem sv. Janem Nepomucky m a vydat se pozna vat okolnı krajinu. dr eve ny most Berchtesgaden sv. Bartolome j Mirabellgarten Na dherne je take dva km vzda lene jezero Ko nigssee. Je dlouhe osm km, s iroke 1250 km a hluboke te me r 200 metru. Jezero patr ı k nejc ists ıḿ jezeru m v Ne mecku a jeho voda ma kvalitu pitne vody. Na jezer e majı vs echny vy letnı lode elektricky pohon jiz od roku Z kotvis te mu z ete vyplout na dve mıśta. Na vzda lene js ı Salet nebo na poloostrov sv. Bartolome j. Z vyhlı dkove lode je vide t vrchol hory Watzmann (2.713 m), coz je druha nejvys s ı hora Ne mecka, ale i Kelhsteinhaus (Orlı hnıźdo). A kdyz budete v Bertesgadenu, byla by velka s koda vynechat 25 km vzda leny Salzburg. Jiz z parkovis te uvidı te str edove ky hrad Hohensalzburg, ktery se tyc ı nad me stem. Pr ı jemna procha zka po Getreidegasse (Obilna ulic ka) s rodny m domem W. A. Mozarta a na vs te va majesta tnı ho Salcburske ho chra mu nadchne celou rodinu. Pokud va m za z itky nebudou stac it, prohle dne te si take Frantis ka nsky kostel, Kolegia tnı kostel, Mozartovo na me stı, budovu salcburske Rezidence na stejnojmenne m na me stı nebo kla s ter Sv. Petra. Pro milovnıḱy kve tin doporuc uji procha zku v Mirabellgarten u za mku Mirabell. V Salzburgu jsme nas li sochu sv. Jana Nepomucke ho. Pokusı te se ji najı t i vy pr i na vs te ve Salzburgu? (malá nápověda viz foto >) Salzburg Pr eji kra sne poc ası pr i cestova nı. Petr Marek sv. Jan Nepomucky

15 07/2015 PRA VE VYS LO Mikroregion Nepomucko ve spolupra ci s obcı Kla s ter vyda vajı novy pame tnı kalenda r za mku Zelena Hora pro roky , ktery za roven slouz ı coby pexeso a origina lnı soubor deseti tematicky ch pohlednic. K dosta nı bude be hem letos nıćh c ervencovy ch akcı pr ıḿo na za mku c i v Informac nıḿ centru Nepomuk. PRÁVĚ VYŠLO INZERCE Nabídka platí od do v prodejně U Stodoly Choceňský Nuty 150 g...19,90 Zakysaná smetana 15% Zott 180 g...10,90 Lacki Dammer blok 45%, cena za 1 kg...149,00 Farmářské máslo 84% 200 g...29,90 Špekáčky Selection, cena za 1 kg...79,00 Písecká klobása, cena za 1 kg...199,00 Nabídka platí od do v prodejnách ve Dvorci a NS Nepomuk Farmářský jogurt 330 g MIX...13,90 Tatra tvaroh polotučný 18% vanička 250 g...14,90 Horácký sýr s oky, cena za 1 kg...149,00 Špekáčkový pikantní točený salám, cena za 1 kg...79,00 Poličan Dle Gusta, cena za 1 kg...139,00 15 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BROJOVA 16, PLZEŇ PLZEŇ spol. s r. o. ING. ARCH. KAREL SALÁT jednatel společnosti Mıśtnı akc nı skupiny svate ho Jana z Nepomuku, Aktivios a Radbuza vydaly v ra mci projektu "Otevı ra me poklady venkova" novou broz uru expozic jiz nı ho Plzen ska, ktera nabıźı mnoho tipu na letnı vy lety vc etne slevovy ch kupo nu. Vyda nı publikace podpor il Program rozvoje venkova C R. Kdosta nı je zdarma v informac nı ch centrech regionu nebo expozicı ch a muzeı ch jiz nı ho Plzen ska. TELEFON GSM FAX , KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI redakce nekomerční ZDARMA REKLAMA GRAFIKA WEBDESIGN VIDEO TISK... pro Vás již od roku 1996 Tiskneme, laminujeme a vyrábíme přímo v Nepomuku Na Vinici komerční za 50 Kč VELKOFORMÁTOVÝ TISK š. 120 cm Tisk: samolepek (i s tvarovým ořezem), reklamních plachet s kovovými oky, plakátů, map, výkresů, fotogra í až A0, fotoobrazů na plátno i s bezokrajovým rámováním, aj. Velkoformátová rolová laminace: ochrana povrchu na velké fotogra e, samolepky, mapy, výkresy, aj. MULTIMEDIA ACTIVITY, Na Vinici III. 544, Nepomuk Jiří Beroušek mob.: noviny.nepomuk.cz

16 16 INZERCE 07/2015 Řádková inzerce Řádková inzerce na kupónu nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč: nekomerční s kupónem (max. 120 znaků vč. mezer) ZDARMA nekomerční bez kupónu (max. 120 znaků vč. mezer) Kč Prodám úzkou skříň s nástavbou k sestavě Student + psací stůl. Tel Prodám zahradní hadici ¾, délka 18 m. Cena 200 Kč. Tel Prodám dětské kolo 6 až 9 let. Cena 700 Kč. Růžovou, dětskou helmu za 50 Kč. Tel Prodám černou třídílnou obývací stěnu, část. prosklená, cena dle dohody, Nepomuk Dvorec. Tel Prodám žulové kuny železné sloupky na plot a rámy na vrata a vrátka. Tel Prodám smrkové plaňky na plot 10 2,5 190 cm a 5 2,5 170 cm. Tel Prodám kombinovanou lednici s mrazákem, 180 cm vysoká. Čtyř plotýnkový sporák, elektronický. Tel Prodám garáž Na Vinici. Tel Koupím dlouhou Felicii na jakýkoliv pohon a Simson Enduro. Tel Pronajmu byt 2+1 v Nepomuku Na Vinici. Dlouhodobě. Tel Hledám pronájem domku 3+1 v Nepomuku. Tel Jsme přátelská rodina a máme pět dětí (1r. až 10 let). Máme rádi přírodu a hledáme nové kamarády. Mluvíme ČJ, RJ, AJ. Tel Kovářské práce, Nepomucko. Tel Příjem inzerce: KIC Kulturní a informační centrum, nám. A. Němejce 126, Nepomuk, tel.: , KUPÓN NA ŘÁDKOVOU INZERCI nekomerční ZDARMA, komerční za 50 Kč Kupón slouží pro podání řádkové inzerce vjednom vydání Nepomuckých novin o maximálnídélce120znaků včetněmezera požadovaného kontaktu kezveřejnění. NABÍZÍME: Zakázkové truhlářství pro každého... Firma založeno v roce 1995 MĚCHOLUPY 37, mob: , Kontakty: Seč 88, Blovice, tel.: vážení na digitální autováze - ekologická likvidace autovraků včetně potvrzení a odvozu ZDARMA - pneuservis a prodej pneu INTERIÉRY A SCHODIŠTĚ s. r. o. hledá zájemce na následující pracovní pozice: Přípravář / technik pro výrobu nábytku min. vzdělání VOŠ Obsluha CNC strojů Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech Kontakt na inzerenta pro technické potřeby redakce: Jméno a příjmení: Adresa: Telefon/ Požadované č. vydání: Vyplněný kupón doručte do redakce Nepomuckých novin na adresu: KIC Kulturní a informační centrum Nepomuk nám. A. Němejce 126, Nepomuk, Po Pá hod. Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, Kasejovice Pracovní poměr: nástup možný ihned Kontaktní osoba: p. Fiala tel ,

17 07/2015 INZERCE PRO VOLNÝ ČAS 17 Přijmeme prodavačku(če) do prodejny zlatnictví v Nepomuku. Přihlásit se můžete osobně v prodejně zlatnictví Blovice, Hradišťská 120. Přineste životopis, praxe v obchodě vítána. Tel spol. s r.o. Houškova 561/ Plzeň IČ: DIČ: Vážení zákazníci, zveme vás do výkupny železného šrotu a barevných kovů vpravo za železničním přejezdem směr Vrčeň u truhlárny DVOREC Při větším množství zajistíme odvoz vlastními auty, možná kontejnerizace, likvidace technologií. Tel , , Provozní doba: Po 9-13, St 12-17, So 9-12 hod. Vykupujeme autobaterie a papír. Vysoké výkupní ceny! Středně těžké Po, St 08:00 12:00 13:00 16:30 Pá 08:00 12:00 13:00 14:30 SUDOKU Společnost ProMinent Systems spol. s.r.o. patří do firemního seskupení ProMinent (www.prominent.com), které má pobočky po celém světě. Stěžejním výrobním programem je výroba zařízení pro chemické hospodářství a úpravu vody. Firma byla založena v roce 1993 a v současné době má 250 zaměstnanců. Veškeré interní procesy jsou certifikovány dle DIN EN ISO 9001:2008. Výrobní závod Prominent Systems spol. s.r.o. v Blovicích hledá pro rozšíření a posílení pracovního týmu spolupracovníky na tyto pozice: Konstruktér (SS /VS strojnı, znalost Solid Edge a CAD, ACAD, komunikativnı znalost NJ nebo AJ, samostatnost, zodpove dnost, znalost SAP vy hodou) Dokumentarista/ka (SS /VS vzde la nı technicke ho sme ru, znalost AJ/ nebo NJ, SAP) Mistr směny (SOU, SS vzde la nı s technicky m zame r enıḿ, praxe na stejne pozici, za kladnı znalost AJ/NJ, SAP) Svářeč plastů (zruc nost, spolehlivost a sva r ec sky pru kaz vy hodou) Elektromontér (elektrotechnicke vzde la nı, osve dc enı vyhla s ka c. 50) Soustružník CNC (vyuc en v oboru, praxe v CNC kovoobra be nı ) Montér (zruc nost, spolehlivost a bezu honnost) NABÍZÍME: zajıḿavou a perspektivnı pra ci, za zemı silne zahranic nı spolec nosti, kaz doroc nı na ru st mezd, za vodnı stravova nı, moz nost dals ı ho vzde la va nı,va noc nı pre mie. Využijte příležitost pracovat ve stabilní mezinárodní společnosti. Detaily k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na v sekci Kariéra. V případě zájmu o některou z nabízených pozic nás kontaktujte na tel. č.: , nebo u - kontaktní osoba: Trojanová Jarmila personální vedoucí.

18 18 Životní jubilea SPOLEČENSKÁ KRONIKA BÁSEŇ 07/2015 Panna Maria Zelenohorska 91 let Libuše Němejcová 86 let Miloslava Ottová Helena Štěpánková 82 let Věra Kubíková 80 let Jaroslav Houlík Josef Šůs Jarmila Březáková BLAHOPŘEJEME Vzpomínka Dne 11. c ervence 2015 je tomu deve t let,co na s navz dy opustila Vzpomínka Věra Rychlá a 7. srpna 2015 tomu bude 30 let, co na s opustil Václav Rychlý Za vzpomínku děkují dcery a syn s rodinami Pro nás žil, pro nás obětoval všechno, buď mu za jeho lásku lehký odpočinek odměnou. Dne 30. c ervna 2015 to byly dva roky, co na snavz dy opustil František Šamal Stále vzpomínají manželka, bratr, dcery a syn s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi Panno Maria u Nepomuku kdysi jsi držela nad Čechy svou ruku. Byla jsi duší našeho kraje, znakem a tajemstvím věčného ráje. Však konvent vypálen, kdes stála, na Zelenou Horu ses stěhovala. A ještě delší Tvá cesta byla, až do Vídně, kterou jí oslavila. A kde dosud stojíš na hlavním oltáři patronku města neseš ve tváři. A my dnes v Čechách v nové době putujem, Maria, zase k Tobě Čekáme, že se opět vrátíš k nám v zelenohorský kraj, ke své zemi, k rodinám Ano, lide český, já se vracím na Zelenou Horu k novým generacím Vracím se do kraje Nepomuku držet nad Vámi svatou ruku. A jistě že dnes každý tuší že Zelené Hoře vracím její duši Po dlouhém čase opuštění do budoucích dní žehnám nové probuzení. Hana Gerzanicová, u pr ıĺez itosti na vratu Zelenohorske madony dne

19 07/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOMUK Deva ťa ci pr ipravili oslavu 19 Den de tı na nas ı s kole probı hal jiz vpa tek 29. kve tna. Pro z a ky tr ı d pr ipravili deva ťa ci den plny her, soute z ı i pohody. Na c trna cti soute z nı ch stanovis tı ch si de ti vyzkous ely ru zne dovednosti, napr. za sahy mı c kem do terc e, str ı lenı ze vzduchovky, pozna va nı zna my ch sportovcu aj. Postupne se vs ichni probojovali na poslednı stanovis te, kde na ne c ekali Mach, S ebestova a Jonata n, kter ı je za vylus te nı ha danky odme nili tas kou plnou sladkostı. Ipr es nepr ıźnive poc ası jsme si svu j den uz ili. Velke pode kova nı patr ı firma m KUVAG, UNIBRICK a OBRETA, ktere se sponzorsky mi dary podıĺely na zda rne m pru be hu oslavy. Moc si te to pomoci va z ıḿe, DE KUJEME. Michaela Marková, Veronika Motejzíková, z a kyne 9. B Foto 3 Jozef Schejbal R emeslo ma zlate dno Foto Jana Motejzíková Toto je na zev soute z e, kterou pro za kladnı astr ednı s koly v regionu por a da Plzen sky kraj. Za kladnı s kolu Nepomuk jiz podruhe reprezentovala z a kyne 9. B Veronika Motejzıḱova. Letos do soute z e vyrobila soupravu ruc ne malovane ho skla. Jejı pra ce byla ocene na diplomem za kvalitnı pra ci. Hana Růžičková, uc itelka

20 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEPOMUK 07/2015 Ohle dnutı za c innostı de tske ho pe vecke ho sboru Pıśnic ka ve s kolnıḿ roce 2014/15 Va z enı rodic e, pr ıźnivci a mily sbore! Pıśnic ka pracuje pr i Za kladnı s kole v Nepomuku 25 let. Dve tr etiny sboru tvor ı mlads ı z a ci (5. 8. roc.), odcha zı 10 zpe vac ek z 9. roc nıḱu (sedm z me tr ı dy 9. A a tr i z 9. B Mgr. Hany Ru z ic kove ). V letos nıḿ s kolnıḿ roce jsem vytvor ila ty m s Janou a Petrem Vopalecky ch a myslıḿ, z e nas e spolupra ce byla u spe s na. Urc ite jsme odvedli kus poctive pra ce. Podar ilo se na m uspor a dat dobre koncerty a spolec ne se sborem pr ine st posluchac u m radost ze sborove ho zpı va nı a hezke kulturnı za z itky. Petrovi a Jane zvla s ť de kuji za doprovody sboru, pracovitost a obe tavost, Katce Vopalecke za doprovody a so lo v duchovnı skladbe,s kole pak za podporu a pochopenı. Kdy a kde jsme účinkovali: Prosinec Letos jsme potr etı reprezentovali ZS a me sto Nepomuk vpraze vchra mu sv. Vı ta, kde jsme spolu s ostatnı mi pozvany mi sbory vystoupili v ra mci de kovne ms e por a dane pro hnutı Stonoz ka. Letos nı koncert v Praze byl opravdu kra sny, atmosfe ra na dherna. Stalo se uz hezkou tradicı, z e sbor por a da kaz doroc ne va noc nı koncert. Nebylo tomu jinak i v tomto s k. roce. Březen Ve ts ina zpe vac ek ze sboru Pı snic ka se podı lela na hudebnıḿ doprovodu slavnostnı ms e u pr ıĺez itosti otevr enı Svatoja nske ho muzea v Nepomuku a spolec ne s chra movy m sborem podpor ila slavnostnı atmosfe ru a pr inesla posluchac u m hezky za z itek z duchovnı hudby. Akci organizovala ma kolegyne Jana Vopalecka,ktera vs em de tem za u c ast de kuje. Dals ı br eznovou akcı bylo uspor a da nı krats ı ho koncertu pro zame stnance s koly, kter ı jsou jiz vdu chodu. Sbor pr edvedl nove skladby, ktere se posluchac u m lı bily a pr ispe ly tak k pe kne atmosfe r e. Byla to vlastne nas e genera lka pro rozhlas. Květen Sbor Pıśnic ka vystoupil v C eske m rozhlasu v Plzni. Velice si cenıḿ, z e jsme byli pozva ni a mohli jsme v prostora ch rozhlasu vystupovat. Festival me l na zev Plzen sky rozhlas zpı va a konal se tr i dny.s na mi vystoupily tyto sbory: Lukava c ek Dolnı Lukavice, Skala c ek Pr es tice, S umıći st. Rokycany, Javor ic ky Pzen, PDS Plzen. V dals ıćh dvou dnech se zu c astnily sbory: Habrma nek Plzen,S um Rokycany, Slunıć ka Plzen, Mariella Plzen, Fialky Klatovy, S umıći ml. Rokycany, Rolnic ka Plzen, Notic ky Plzen, Sne z enky a machr i Klatovy, Plus Plzen a Zu zizu Tyma kov. Tento festival por a dal C esky rozhlas v Plzni, ZS Rokycany, ul. Mıŕu a Plzen sky kraj v ra mci projektu Plzen Evropske hlavnı me sto kultury nepomucke s kole, se kterou ja osobne jsem spojila velkou c a st sve ho z ivota. Koncert byl vlastne da rkem s kole k narozenina m. Pozvala jsem i ne ktere by vale z a ky, kter ı si ra di zazpı vali s na mi, a to je dobr e. Moc jim de kuji. Byli vy bornı jako vz dycky. Duchovnı skladby si s na mi zazpı vali i nas i uc itele. Jim patr ı take velky dı k. V ra mci koncertu vystoupil nove vytvor eny sbor uc itelek, ktery ma na zev CANTO NEPOMUCENUM. Zazpı val Zpe vy z Tajze adve popula rnı pıśne. Jeho vystoupenı bylo pro mnohe velky m pr ekvapenıḿ. Nove mu sboru pr eji,ať se mu pra ce dar ı. Bylo by urc ite zajıḿave, kdyby na koncert pr is li vs ichni ti z a ci, kter ı chodili dr ı ve do Pıśnic ky. Ra da bych ve de la, co de lajı, jak se majı, jestli si ne kdy vzpomenou na svou by valou sbormistryni a sbor. Za ta le ta by jich bylo opravdu hodne. I jim posıĺa m pozdrav a pode kova nı za pra ci! Myslıḿ si, z eseza ve rec ny koncert vydar il. O tom sve dc il dlouhotrvajıćı potlesk a pozitivnı ohlasy obecenstva. Nebudu zakry vat, z e ma m ohromnou radost. Zpı va me si tedy por a d zvesela. Dana Králová, sbormistryne Členové pěveckého sboru Písnička a vedení školy děkují paní učitelce Daně Králové za obětavou a neúnavnou práci ve školním roce a přejí i nadále hodně úspěchů a radosti. Červen V aule ZS probe hl 10. c ervna slavnostnı koncert k dvaca te mu vy roc ı otevr enı nove za kladnı s koly. Tento koncert na s ty m ude lal ra d. Za lez ı na m na Foto 2 Jozef Schejbal

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI Tyto výsledky jsou určeny pouze pro respondenty průzkumu a je zakázáno jejich šíření jakoukoliv formou bez souhlasu společnosti Innovative Business s.r.o.

Více

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť

Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť. Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Stanovy Studentské rady Gymnázia Zlín Lesní čtvrť Obsah 1 Základní ustanovení... 5 2 Orgány Studentské

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika

Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Povinnost hradit pojistne na socia lni zabezpec eni po ukonc eni studia nevznika Absolventi, kter i po skonc eni studia nezac nou pracovat, nebo se zaregistruji na u r adu pra ce, nemaji povinnost platit

Více

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s.

SENIORSKÝ DŮM OŘECH. Dne 27.10.2014. Služby Seniorského domu Ořech. SD Bohemia Group a.s. SD Bohemia Group a.s. Ukrajinská 1488/10 101 00 Praha 10 Telefon: 731 126 002 Email: info@sdbohemiagroup.cz www.sdbohemiagroup.cz Dne 27.10.2014 SENIORSKÝ DŮM OŘECH Služby Seniorského domu Ořech OBSAH

Více

naš ehobuletinu,fainsport", seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem

naš ehobuletinu,fainsport, seznámilisakcemianovinkami, neposledníř adě sezdedozvítei FAINLIGUfirem FAINSPORT 3 Roksrokemseseš elamy vydávámejiž 5.pů lkulatéč íslo naš ehobuletinu,fainsport", vekterémbychomvásrádi seznámilisakcemianovinkami, kterémámeúspě š ně zasebou.v neposledníř adě sezdedozvítei

Více

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth

Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Nové zdravotnické registry jako součást konceptu ehealth Michal Opatřil ICZ a. s. Michal Opatřil ICZ a.s. 2012 www.i.cz 1 Zdravotní registry v C R bud me na ne hrdí FAKTA Souc a st NZIS (Na rodního zdravotnicke

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v.

Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Dan ova sleva pro pracuji ci du chodce uz plati, jak ji zi skat co nejdr i v. Jak se vypoc i ta va podpora v nezame stnanosti po rodic ovske dovolene? Pokud rodic e maly ch de ti z a daji o podporu v nezame stnanosti, musi stejne jako ostatni uchazec i o zame stna ni splnit pro

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice

Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus. U vod ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Strategicky plan rozvoje mestskč casti Praha š Libus ě Deklarace Zastupitelstva mestskč casti Praha-Libus k projektu Zdrava Libus a Pısnice Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: prosinec 2008-srpen 2009

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych

O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych O R F E U S obc anske sdruzenı zdravotný postizenych ORFEUS, Anasta zova 23/5, 169 00 Praha 6, IC : 70893721, DIC ú006 ú70893721, u c et: 173081881/0300 Centrum dennıch sluz eb: ul. Sdruz enı39, Praha

Více

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8

JÍDELNÍ LÍS TEK 20. 2. - 26. 2. 2012 týden 8 JÍDELNÍ LÍS TEK 0.. - 6.. 01 týden 8 Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e Sýr strouhaný, Máslo porce,,,, /, elé ovocné,, ZAM, CIZI Polévka hov zí se strouháním, Ku ecí maso na smetan s hrá kem, T

Více

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz

Hanácký taneč ní soubor Hatě - Zdena Ludvová, tel.: 606 724 971, e-mail: zdena.ludvova@seznam.cz 31. 1. Farní ples, společ enský sál hasič ské zbrojnice Ř ímskokatolická farnost Tovač ov 1. 1. Novoroč ní výš lap, sraz u sportovní haly Tovač ov ve 13,30 hod. TJ Sokol Tovač ov, oddíl turistiky - Jarmila

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci

Rozsa hla rekonstrukce Na draz nı ulice se blıź ı ke konci MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 8, srpen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Konec prázdnin na staré poště Ojedinělá mezinárodní výstava Zelená Hora otevřena na tři

Více

str. 14 str. 14-15 str. 25 AMFORA přátelský fotbalový zápas při oslavě 870 let města Nepomuk

str. 14 str. 14-15 str. 25 AMFORA přátelský fotbalový zápas při oslavě 870 let města Nepomuk MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Plavec z Nepomuku v Německu uspěl Dětský domov Nepomuk ZELENÁ HORA OTEVŘENA pouze v SRPNU str.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı

MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı MAT 1 Posloupnosti a jejich aplikace v bankovnictvı Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Obsah

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROGRAMU Stránka 1 ze 5 1. Úvod Alzheimer nadační fond vypisuje veřejné výběrové řízení na účast v programu Bon appetit (akreditace MPSV), pořádaném Českou alzheimerovskou

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 02, únor 2015, ročník XXIV., ZDARMA Zateplení Základní školy Návrat duše Zelené Hory Vánoční turnaj přípravek str. 5 str. 19 str.

Více

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI

ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI ERFLEX a.s. Valentinská 92/3, Praha 1, 110 00 Telefon +420 731 331 133 www.erflex.cz ZPRÁVA O STAVU SPOLEČNOSTI FR 2013 Tato zpráva je určena pouze k interním účelům. Na valné hromadě bude předána účastníkům.

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární Pomoci za rok 2013 Hnutí Humanita rní Pomoci L. Janáčka 2184/15, 678 01 Blansko, Česká republika Telefon 516 418 727 Fax 516 418 727 http://hhp.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Hnutí Humanitární

Více

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI

PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI PRŮZKUM MEZI OBCHODNÍMI A MARKETINGOVÝMI ŘEDITELI LEDEN 2014 Šíření těchto výsledků jakoukoliv formou je možné pouze se souhlasem společnosti Innovative Business s.r.o. a v odsouhlaseném formátu. OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA KD MLEJN, o. p. s. 2014 ANNUAL REPORT OBSAH ZÁKLADNÍ DATA SPOLEČNOSTI Z HISTORIE O SPOLEČNOSTI, POSLÁNÍ A CÍLE MÍSTO REALIZACE ČINNOSTI LIDSKÉ ZDROJE MARKETING A PROPAGACE DIVADLO A NOVÝ

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. str. 7 str. 14 str. 24

MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO. str. 7 str. 14 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 8, srpen 2013, ročník XXII., ZDARMA Vlasová extravagance a módní přehlídka Heleny Hozmanové Chutě Nepomucka už nezmizí Pozor na podvodníky!

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Oslavy 870 let me sta Nepomuk 20. 22. června 2014

Oslavy 870 let me sta Nepomuk 20. 22. června 2014 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE číslo 7, červenec 2014, ročník XXIII., ZDARMA Nepomučtí pomáhají živ. prostředí Poklady, které máme na dosah ruky Nepomucko čekají

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

str. 6 str. 13 str. 27 Dopravnı omezenı v dobe rekonstrukce kr iz ovatky u Pyramidy

str. 6 str. 13 str. 27 Dopravnı omezenı v dobe rekonstrukce kr iz ovatky u Pyramidy MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 04, duben 2015, ročník XXIV., ZDARMA Autobusová zastávka na náměstí Osvobození nepomucka v květnu 1945 Zelená Hora končí sliby, začínají

Více

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24

Mikroregion pomáhá zachraňovat str. 10 str. 17 str. 24 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO INZERCE INZERCE číslo 10, říjen 2014, ročník XXIII., ZDARMA Pochod Pod Zelenou Horou Budoucnost Polikliniky Nepomuk Mikroregion pomáhá zachraňovat

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Nepomucka pouť v nove m

Nepomucka pouť v nove m MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 05, květen 2015, ročník XXIV., ZDARMA První kontejner na bioodpad Oslavy 70. výročí ukončení 2. sv. války v Nepomuku Změny u mateřské

Více

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy.

Předklá daný materiá l sleduje v prvé řadě četnost a rozloženíposkytovatelů sociá lních služeb na územíhl. m. Prahy. Plá nová ní sociá lních služeb v Praze jako obci a zároveň kraji se neobejde bez důkladný ch znalostí stá vající nabídky služeb. Potřeba přehledu poskytovatelů sociá lních služeb a jejich rozloženív rá

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA

str. 7 str. 20 a 26 str. 22 Pověsti z míst tajemných i kouzelných FÉNIX o prázdninách Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 7, červenec 2013, ročník XXII., ZDARMA Lubomír Brabec v Nepomuku VÝSTAVA FÉNIX o prázdninách Pověsti z míst tajemných i kouzelných

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého

SETKA NI PARTNERSKY CH ME ST u příležitosti 620. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 4, duben 2013, ročník XXII., ZDARMA Stavební akce v roce 2013 KTV Nepomuk dokončila digitalizaci přehled programů Ukliďme svět! str.

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

str. 5 str. 22 str. 23

str. 5 str. 22 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 5, květen 2013, ročník XXII., ZDARMA Řidiči pozor radar v Nepomuku Jižní Plzeňsko ožije v květnu kulturou Podporujeme nakupováním

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí

Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Matematika 1 základy linea rnı algebry a funkcí Studijnı materia ly Pro listova nı dokumentem NEpouz ı vejte kolec ko mys i nebo zvolte moz nost Full Screen. Brno 2013 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Determinanty

Více

Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2014 str. 5 str. 19 str. 22

Ohlédnutí za tenisovou sezónou 2014 str. 5 str. 19 str. 22 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2014, ročník XXIII., ZDARMA Výsledky voleb do zastupitelstev obcí Podporujeme komunitní moštování Ohlédnutí za tenisovou

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Kruhova kr iz ovatka U Pyramidy

Kruhova kr iz ovatka U Pyramidy MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 10, říjen 2015, ročník XXIV., ZDARMA Kompostuj, zachráníš svět Finanční úřad v Nepomuku zůstává Podzim pod Zelenou Horou str. 3 str.

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST

Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Projek ní kancelá ŠENKY ÍK PROJEK NÍ - INŽENÝRSKÁ - PORADENSKÁ INNOST Krajské kulturní a vzd lávací centrum Zlín Studie obnovy a dostavby budov. 14 a 15 bývalé továrny firmy Ba a ve Zlín. Investi ní náklad:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

str. 2 str. 5 str. 10

str. 2 str. 5 str. 10 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 11, listopad 2013, ročník XXII., ZDARMA UNIBRICK BĚH NEPOMUKEM Změna Živnostenského zákona Program MC Beruška Nepomuk str. 2 str.

Více

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU

Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU Happy Konto s.r.o. IC : 28814053 číslo:... U Lesoparku 981 250 91 Zeleneč obchodní zástupce:... zapsana v OR u KS v Hradci Kra love v odd. C, vlozka 28829 Z ADOST O UZAVR ENI SMLOUVY O U VERU A/ UDAJE

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín

NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín NABÍDKA STÁŽE na Českém centru Berlín České centrum v Berlíně hledá 2 stážisty se znalostí anglického a německého jazyka, a to od září 2015 do února 2016 (délka stáže: min. 3 měsíce, pracovní doba: ).

Více

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM

Flamco Flamco-Fill Typ STA a STM Flamco Typ STA a STM STA típus 6758 STM típus 6760 CZ Pr edpisy pro instalaci a obsluhu 2001, Flamco Flamco Obsah : Nas e adresa : Obchodní a technické zastoupení firmy Flamco. Ivana Hovorková Gorkého

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu

str. 3 str. 5 str. 21 Nová zastávka v provozu V polovine kve tna byla v Nepomuku Krysy a potkani čekají na potravu MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 6, červen 2013, ročník XXII., ZDARMA Zásahy JSDHO Nepomuk Zeptali jsme se starosty města Ze života včel červen str. 3 str. 5 str.

Více

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1

Prodej jízdnj. zdních kol a cyklo doprava v ČR. ing.petr Kohoutek ASPK 1 Prodej jízdnj zdních kol a cyklo doprava v ČR ing.petr Kohoutek ASPK 1 Jízdní kolo Jízdní kolo zažívá celosvětov tově boom Důvod: Ekologie Životní styl Nové možnosti využit ití ing.petr Kohoutek ASPK 2

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více