VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška"

Transkript

1 Žižkova 1501, Chotěboř, P.O.BOX , fax: , IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška V Chotěboři dne 13. října 2008

2 OBSAH 1. Činnost školy ve školním roce 2007/ Základní údaje o škole Základní údaje o škole Součásti školy 6 3. Personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Trvání pracovního poměru Abecední seznam zaměstnanců školy 6 4. Vzdělávací program školy Vzdělávací program Abecední seznam předmětů Počty žáků Počty žáků školy dle tříd (stav k výkaz S 8-01) Počty žáků školy dle oborů (stav k výkaz S 8-01) Žáci přijatí do u Žáci přijatí do vyšších ročníků střední školy Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Žáci hlásící se k dalšímu studiu Žáci cizinci Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch Celkové hodnocení žáků chování Výchovná opatření pochvaly Výchovná opatření napomenutí, důtky Komisionální přezkoušení žáků Opakování ročníku Počet omluvených, neomluvených hodin v teoretickém i praktickém vyučování Shrnutí Prospěch žáků Chování žáků Průběh a výsledky vzdělávání Kontrolní a hospitační činnost Metodické orgány školy 26 2

3 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT Pracovní stanice Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách Oblast infrastruktury Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka Technické parametry pracovní stanice Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť ve škole zajišťuje služby Základní kritéria Připojení k internetu Prezentační technika Výukové programy vybavení a informační zdroje Vzdělávání pedagogických pracovníků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Shrnutí Akce školy Exkurze Soutěže Další akce školy Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce školy s rodiči Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Prevence rizik Materiálně-technické podmínky vzdělávání 35 3

4 1. Činnost školy ve školním roce 2007/2008 Ve školním roce 2007/2008 byla činnost školy zaměřena hlavně na zajištění výuky v souladu s požadavky vzdělávacích programů, osnovami a také s požadavky praxe. Vzdělávací nabídka od zahrnuje obory s výučním listem i obory s maturitní zkouškou pro oblast strojírenství, zpracování dřeva a elektro. Od jsme začali vyučovat nový obor mechanik elektronik. Přehled oborů vzdělávání obsahuje kapitola 3. Struktura vzdělávací nabídky odpovídá potřebám firem a společností v regionu, poptávka po absolventech SOU převyšuje výrazně počet absolventů a s tím souvisí i dlouhodobé vykazování nízkého počtu nezaměstnaných absolventů na úřadu práce. Výuku zajišťuje 52 pracovníků, z toho 17 učitelů v praktickém vyučování (odborný výcvik) a 18 učitelů v teoretickém vyučování. Přijímací řízení ve školním roce 2007/2008 proběhlo dle platných předpisů, bylo přijato celkem 129 žáků na denní studium, co je o 31 více než v předchozím školním roce. V rámci přijímacího řízení nebylo podáno žádné odvolání. Přehled výsledku vzdělávání je uveden v kapitole 4. a 5. Výsledky vzdělávání odpovídají vstupním předpokladům žáků, které jsou ověřovány při nástupu do školy a v průběhu studia ve spolupráci s agenturami Scio a Cermat především s ohledem na připravenost ke státním maturitním zkouškám. Výsledky odpovídají celostátnímu průměru, o něco lepší v přírodovědných předmětech než v jazycích. V oblasti odborného vzdělání k srovnání slouží účast na odborných a dovednostních soutěžích a ani tam se žáci školy neztratili. V rámci kraje se truhláři umístili na 2. místě a na regionální soutěži SUSO v Litoměřicích v družstvech na 3. místě. V rámci mezinárodní soutěže Studentské projekty v programu TurboCAD se studentské práce žáků Lukáše Dobrého a Lukáše Bouchnera dostaly do finále 25 prací z 53, které podali žáci 25 škol z České a Slovenské republiky, kde žák Lukáš Dobrý získal cenu za technickou aplikaci programu TurboCAD. Pro zlepšení úrovně znalostí žáků byl realizován projekt financovaný z ESF Pomozme žáků s SVPU a pro žáky ů byl organizován týdenní sportovně-turistický kurz zaměřený na cizí jazyky, individuální konzultace, což se projevilo ve snížením počtu neprospívajících žáků. Nízká míra nezaměstnanosti dlouhodobě vyjadřuje zájem firem a organizací o absolventy školy v oborech, které vyučujeme. Vzhledem k rozvoji technologií, vytváření nových vzdělávacích programů se pedagogičtí pracovníci zúčastňují školení, kurzů pro doplnění a získávání nových poznatků a doplňují pedagogické vzdělání. V rámci prezentace školy na veřejnosti organizujeme tradiční akce jako dny otevřených dveří, sportovní turnaje pro žáky základních a středních škol, řadu exkurzí a zájezdů v rámci spolupráce s firmami a za poznáním České republiky. Významná je spolupráce s firmami při zabezpečení provozního výcviku a praxe. Dohody byly uzavřeny s 15 firmami pro 80 žáků. Ve školním roce proběhly kontroly hospodaření a činnosti zřizovatelem, sociální správou s tím, že škole nebyla stanovena žádné nápravná opatření. Hospodaření školy v roce 2007 bylo vyrovnané, všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Ve školním roce bylo realizováno několik investičních akcí, s přispěním zřizovatele byla pořízena nová CNC frézka, soustruh a spodní frézka, provedena rekonstrukce sociálního zařízení na pracovišti v Havlíčkově Brodě v celkovém objemu Kč ,-, provedeny opravy a údržba zařízení školy v rozsahu Kč ,-, proběhla další modernizace vybavení ICT. K tomu přispěla i škola vlastními výnosy za produktivní činnost ve výši Kč ,-. Pro činnost školy je důležité, že pokles populace se neprojevuje na počtu zájemců a počet přijímaných žáků mírně stoupá. 4

5 Nejdůležitějšími úkoly v příštím období bude zvládnutí přechodu na výuku podle nových školních vzdělávacích programů, zabezpečení podmínek pro výuku nabíhajícího oboru mechanik elektronik, rozšíření rozsahu výuky moderních technologií (CAD/CAM, obsluha CNC strojů). Cílem je co nejdéle uspokojovat poptávku po absolventech nejen co do počtu, tak i rozsahu potřebných znalostí a dovedností. 2. Základní údaje o škole 2.1. Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Adresa školy Žižkova 1501, Chotěboř IČ Bankovní spojení /0100 Telefon Fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Adresa zřizovatele Ředitel školy: Zástupce ředitele pro praktickou výuku a provoz (statutární zástupce): Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (všeobecně vzdělávací předměty): Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (odborné předměty): Přehled činnosti školy (zřizovací listiny) Vysočina Žižkova 57, Jihlava Ing. František Hruška Ing. Jiří Pátek Mgr. Luděk Benák Ing. Miroslav Boháč Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a činnosti domova mládeže, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. 5

6 2.2. Součásti školy Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Id. zařízení Název zařízení Obec Ulice Kapacita Platnost zařízení Střední škola Chotěboř Žižkova platné Domov mládeže Chotěboř Štěpánov u Chotěboře 7 66 platné Školní jídelna Chotěboř Štěpánov u Chotěboře platné Školní jídelna - výdejna Chotěboř Žižkova platné 3. Personální údaje 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,30 61 a více let ,62 celkem ,00 % 65,38 34,62 100, Trvání pracovního poměru Doba trvání Počet % do 5 let 13 25,00 do 10 let 3 5,77 do 15 let 9 17,31 do 20 let 9 17,31 nad 20 let 18 34,61 Celkem , Abecední seznam zaměstnanců školy Příjmení a jméno Mgr. BENÁK Luděk Ing. BOHÁČ Miroslav BŘÍZA Petr COUFALOVÁ Jaroslava DOBRÝ František DOLEŽAL Zdeněk Mgr. DOSTÁL Miloslav Mgr. ERBENOVÁ Dagmar HABÁSKO Jiří Ing. HAVELKA Josef HAVLÍČEK František Ing. HONZÍK Bohumil Funkce zástupce ředitele pro teoretickou výuku (všeobecně vzdělávací předměty) zástupce ředitele pro teoretickou výuku (odborné předměty) učitel odborného výcviku uklízečka učitel učitel odborného výcviku učitel, výchovný poradce třídní učitel učitel odborného výcviku učitel učitel třídní učitel 6

7 Ing. HRUŠKA František Bc. CHVÍLA Pavel JANÁČKOVÁ Milota KLUSÁČEK Martin KOSKANOVÁ Iva KRÁL Vladimír KŘESŤANOVÁ Marie KŘIVOHLAVÁ Hana KŘIVSKÝ Miloslav LACINA Václav MÁLEK Karel MARTINIAK Luděk Ing. MEJSTŘÍK Vlastimil MIKULECKÁ Vlasta MOUČKA Břetislav MRKVIČKA Lukáš, DiS. NOVÁK Jaroslav NOVÁKOVÁ Libuše ONDRÁČEK Bořivoj Ing. PÁTEK Jiří PÁTEK Petr PAVLÍČKOVÁ Yveta PEŘINA Jiří Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 ředitel učitel účetní učitel odborného výcviku mzdová účetní vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí pracoviště Havlíčkův Brod II. uklízečka skladnice učitel odborného výcviku učitel odborného výcviku učitel odborného výcviku učitel odborného výcviku vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí pracoviště dílny Chotěboř třídní učitel vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí pracoviště Hlinsko třídní učitel učitel odborného výcviku hospodářka referent zástupce ředitele pro provoz a praktické vyučování, statutární zástupce učitel uklízečka učitel odborného výcviku PEŠOUT Jiří vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí pracoviště Havlíčkův Brod I. Ing. PISKAČ Jan POŘÍZ Milan Ing. PRAVDOVÁ Milena STAŇKOVÁ Marta Ing. STEHNO Jaroslav Ing. STEHNO Jaroslav Mgr. STŘASÁKOVÁ Zdeňka učitel učitel odborného výcviku učitel hospodářka třídní učitel učitel třídní učitel Ing. Bc. ŠAFRÁNKOVÁ Darja třídní učitel ŠEDÝ Václav TESAŘOVÁ Dana TUNHEBEROVÁ Marie Bc. URBÁNKOVÁ Irena VEPŘOVSKÁ Petra ZACH Josef ZÁRUBOVÁ Dana ŽEMLIČKA Jiří učitel odborného výcviku účetní hospodářka hospodářka sekretářka učitel odborného výcviku třídní učitel údržbář Pozn.: Křivohlavá Hana pracovní poměr ukončen dne

8 4. Vzdělávací program školy 4.1. Vzdělávací program Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova L/001 Mechanik strojů a zařízení Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk ,5 3 2,5 Občanská nauka , ,5 Dějepis Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie 1 0, Práce s počítačem Tělesná výchova Ekonomika ,5 Technická dokumentace Strojírenská technologie 2 1, Strojnictví Technická mechanika ,5 1 1,5 - - Elektrotechnika , Číslicová technika Technologie 3 3 2, ,5 3 Odborný výcvik ,5 10, ,5 10,5 Výběrové předměty Technická měření Konstrukční cvičení Celkem hodin týdně

9 33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk ,5 3 2,5 Občanská nauka ,5 Dějepis Matematika Fyzika Základy ekologie 1 0, Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika ,5-1,5 1,5 Odborné kreslení 1, Elektrotechnika Nauka o materiálech 2 1, Stroje a zařízení 2 1,5 1 1, Technologie 1,5 1, Odborný výcvik ,5 Výběrové předměty - Odborná technologie ,5 2 2 Konstrukce ,5 2,5 Volitelné předměty ve školním roce 2007/2008 není Celkem hodin týdně ,5 9

10 26-43-L/001 Mechanik elektronik Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Základy ekologie 1 0, Chemie Tělesná výchova Technická dokumentace Materiály a technologie 2 1, Základy elektrotechniky Elektronika Elektrická měření - - 2(1) 3(1) 2(1) Číslicová technika Výpočetní technika 2(2) 2 2(1) - - Automatizace ve školním roce 2007/2008 není 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není 4. ročník ve školním roce 2007/2008 není Ekonomika Výběrový předmět Odborný výcvik ,5 10,5 7 Celkem hodin ,5 33, L/506 Provozní technika (dálkové studium) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů * * 3. ročník* Počet vyučovacích hodin za celé období studia Český jazyk a literatura 1 60 (20,20,20) Cizí jazyk 0,5 70 (30,20,20) Dějepis - 20 (20,-,-) Občanská nauka 0,25 10 (-,10,-) Matematika 1 60 (20,20,20) Fyzika 0,5 30 (10,10,10) Informační a komunikační technologie 0,25 30 (10,10,10) Ekonomika - 30 (-,10,20) Technická mechanika - 40 (20,10,10) Technická měření - 30 (-,10,20) Stroje a zařízení 0,5 40 (20,20,-) Technologie 1,5 70 (30,20,20) b) výběrové Technická dokumentace 0,25 Celkem hodin 5,75 * týdenní hodinová dotace ve školním roce 2007/2008 není 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není

11 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská (dálkové studium) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů * * 3. ročník* Počet vyučovacích hodin za celé období studia Český jazyk a literatura 1 40 (10, 10, 20) Cizí jazyk 0,5 40 (20, 10, 10) Občanská nauka 0,25 30 (10, 10, 10) Matematika 1 30 (10, 10, 10) Fyzika 0,5 10 (10, -, -) Chemie 0,25 10 (10,-,-) Informační technologie 0,25 30 (10, 10, 10) Ekonomika - 30 (10, 10, 10) Odborné kreslení 0,5 20 (20, -, -) Nauka o materiálech 0,5 20 (10, 10, -) Výrobní zařízení 0,5 30 (10, 20, -) Konstrukce - 60 (-, 30, 30) Technologie 0,5 60 (20, 20, 20) Technická cvičení - 20 (-, -, 20) ve školním roce 2007/2008 není b) výběrové a volitelné - 50 (10, 20, 20) Celkem hodin 5, (160, 160, 160) * týdenní hodinová dotace 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není L/506 Provozní technika (denní studium) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3 2,5 3 2,5 Dějepis Občanská nauka ,5 Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie 2 1,5 2 1 Tělesná výchova Ekonomika ,5 Technická mechanika 3 1,5 3 1,5 Technická měření Stroje a zařízení Technologie Výběrové předměty Praktická cvičení 0 1 Technická dokumentace 1 1 Číslicová technika Praxe 3,5 4 Praktická cvičení - 2 Celkem hodin týdně

12 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (denní studium) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3 2,5 3 2,5 Občanská nauka ,5 Matematika Fyzika Chemie Tělesná výchova Informační technologie 2 1,5 2 1 Ekonomika ,5 Odborné kreslení Nauka o materiálech Výrobní zařízení 3 1,5-1 Konstrukce ,5 Technologie odborná 3 2,5 4 2 Technická cvičení Praxe - 3,5 3 3,5 Výběrové předměty Praktická cvičení 0 1 Praktická cvičení Dějepis Celkem hodin týdně 33 29, , H/001 Truhlář Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk ,5 Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 1 0,5 Matematika Fyzika ,5 Základy ekologie 1 0, Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika ,5 Odborné kreslení 1 2 1,5 1 1,5 1,5 Materiály 2 1, Výrobní zařízení Technologie Odborný výcvik ,5 17,5 16,5 17,5 Výběrové a volitelné předměty Odborná technologie 0 0,5 0 Celkem hodin týdně 33 29, ,

13 26-51-H/001 Elektrikář Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 1 Matematika Práce s počítačem Základy přírodních věd Tělesná výchova Odborné Technická dokumentace Základy elektrotechniky Elektrické stroje a přístroje Materiály a technologie Elektronika Elektrická měření ,5 3 Ekonomika Odborný výcvik ,5 14 Výběrové předměty Elektrické pohony Základy ekologie - 0,5 Technologie - - Strojnictví - - Celkem , ročník 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není 13

14 26-51-H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Občanská nauka ,5 Matematika Tělesná výchova Fyzika 2 1-0,5 Chemie Cizí jazyk ,5 Práce s počítačem Základy ekologie Dějepis Strojnictví Základy elektrotechniky Elektrické stroje a přístroje Elektronika Elektrická měření Technologie Ekonomika ,5 Odborný výcvik , ,5 17,5 Výběrové předměty Stroje a zařízení Rozvodná zařízení Měřicí zařízení - - 4,5-7 - Automatizační zařízení Elektronická zařízení - - Celkem hodin týdně ve školním roce 2007/2008 není ve školním roce 2007/2008 není ,5 14

15 23-51-H/001 Zámečník Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk ,5 Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 1 0,5 Matematika Fyzika ,5 Práce s počítačem Základy ekologie a chemie 2 0, Tělesná výchova Ekonomika ,5 Technická dokumentace ,5-1 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie ,5 1 2,5 Odborný výcvik ,5 17,5 17,5 Výběrové předměty ,5 - Celkem hodin týdně H/001 Obráběč kovů Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 1 Matematika Fyzika Práce s počítačem Základy ekologie a chemie 2 0, Tělesná výchova Ekonomika Technická dokumentace ,5 0-1 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie ,5 2-4 Odborný výcvik ,5 17, ,5 Výběrové Celkem max max max ročník 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není 15

16 23-51-H/510 Strojírenská výroba Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 Matematika Fyzika Práce s počítačem Základy ekologie a chemie 1 0,5 - - Tělesná výchova Ekonomika Technická dokumentace ,5 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie 3,5 2 0,5 1,5 Odborný výcvik 17, ,5 17,5 Výběrové předměty Celkem hodin týdně

17 4.2. Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Třída Obor vzdělávání Mechanik strojů a zařízení č.j / MO Mechanik elektronik č.j /96-23 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby č.j / NA Provozní technika č.j / NB Provozní technika č.j /04-23 Dřevařská a nábytkářská výroba č.j / NS Provozní technika č.j /04-23 Dřevařská a nábytkářská výroba č.j / Truhlář č.j / TE Elektrikář č.j / Zpracování dřeva č.j /97-72 Zámečník č.j / ZO Obráběč kovů č.j /01-23 Strojírenská výroba č.j / MA Mechanik strojů a zařízení č.j / MB Mechanik strojů a zařízení č.j / NS Provozní technika č.j /04-23 Dřevařská a nábytkářská výroba č.j / TO Truhlář č.j / Obráběč kovů č.j /01-23 Zámečník č.j / ZE Elektrikář č.j / Strojírenská výroba č.j / MO Mechanik strojů a zařízení č.j /01-23 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby č.j / TE Truhlář č.j / Elektrikář - silnoproud č.j. 4266/ ZE Zámečník č.j /02-23 Elektrikář - slaboproud č.j. 4266/ MA Mechanik strojů a zařízení č.j / MO Mechanik strojů a zařízení č.j /01-23 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby č.j /

18 4.3. Abecední seznam předmětů Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Zkratka Předmět Zkratka Předmět AJ Anglický jazyk PZK Písemná zkouška AU Automatizace PPČ Práce s počítačem AZ Automatizační zařízení PRZ Praktická zkouška CZJ Cizí jazyk PZOV Praktická zkouška z odborného výcviku ČJC Cvičení z českého jazyka PZOP Praktická zkouška z odborných předmětů FYC Cvičení z fyziky P Praxe ČJ Český jazyk a literatura PSZ Provozuschopnost strojů a zařízení ČIT Číslicová technika ROZ Rozvodná zařízení D Dějepis RJ Ruský jazyk E Ekonomika SZ Stroje a zařízení EO Ekonomika a organizace ST Strojírenská technologie ELM Elektrická měření S Strojnictví EM Elektrické měření TCV Technická cvičení ESP Elektrické stroje a přístroje TD Technická dokumentace ELK Elektronika TME Technická mechanika EL Elektrotechnika TEM Technická měření FY Fyzika T Technologie CH Chemie TMO Technologie montáží a oprav Chv Chování TOB Technologie obrábění IKT Informační a komunikační technologie OT Technologie výroby nábytku IT Informační technologie TV Tělesná výchova KON Konstrukce TZOP Teoretická zkouška z odborných předmětů M Matematika UZK Ústní zkouška MY Materiály VT Výpočetní technika MT Materiály a technologie VYZ Výrobní zařízení NM Nauka o materiálech ZE Základy ekologie NJ Německý jazyk ZEC Základy ekologie a chemie ON Občanská nauka ZEL Základy elektrotechniky ODK Odborné kreslení ZPV Základy přírodních věd OV Odborný výcvik 18

19 5. Počty žáků 5.1. Počty žáků školy dle tříd (stav k výkaz S 8-01) Třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MA MO TE ZE MA MO Celkem Pozn.: třída 3.MA a 3.MO se od spojila v jednu třídu 3.MO 19

20 5.2. Počty žáků školy dle oborů (stav k výkaz S 8-01) Obor Ročník Počet žáků z toho chlapců z toho dívek Dřevařská a nábytkářská výroba Elektrikář Elektrikář - slaboproud Elektrikář - silnoproud Mechanik elektronik Mechanik strojů a zařízení Obráběč kovů Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Provozní technika Strojírenská výroba Truhlář Zámečník Zpracování dřeva Celkem Žáci přijatí do u Obor vzdělávání Počet přijatých uchazečů ke studiu od H/01 Elektrikář H/001 Obráběč kovů H/01 Strojní mechanik H/01 Truhlář L/001 Mechanik elektronik L/001 Mechanik strojů a zařízení L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba L/506 Provozní technika 14 Celkem

21 5.4. Žáci přijatí do vyšších ročníků střední školy Ročník Druhý Třetí Čtvrtý Počet žáků Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek (stav po opravných zkouškách září 2008) Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Maturitní zkouška 2.NS MA MO Závěrečná zkouška 2.ZE TE ZE Žáci hlásící se k dalšímu studiu Typ školy Počet hlásících se žáků vysoká škola 3 vyšší odborná škola 5 nástavbové studium Žáci cizinci Žáci cizinci Občané EU Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků

22 6. Hodnocení žáků 6.1. Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO Celkem Celkové hodnocení žáků chování třída uspokojivé chování 1. pololetí 2. pololetí neuspokojivé chování uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO celkem

23 6.3. Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala učitele OV 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO Celkem Výchovná opatření napomenutí, důtky Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Napomenutí učitele OV Důtka učitele OV Důtka ředitele školy 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO celkem

24 6.5. Komisionální přezkoušení žáků Třída Pochybnosti o správnosti hodnocení Opravné zkoušky 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO 0 2 Celkem Opakování ročníku Žáci, kteří ve školním roce 2007/2008 opakovali ročník Třída Žák neprospěl Žák nemohl být hodnocen Žák měl vážné zdravotní důvody 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO Celkem

25 6.7. Počet omluvených, neomluvených hodin v teoretickém a praktickém vyučování Třída počet omluvených hodin Teoretické vyučování průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy počet omluvených hodin Praktické vyučování průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.MO , , , ,000 1.NA , ,000 1.NB , ,000 1.NS , ,125 1.TE , , , ,800 1.ZO , , , ,538 2.MA , , , ,000 2.MB , , , ,000 2.NS , ,000 2.TO , , , ,000 2.ZE , , , ,828 3.MO , , , ,188 3.TE , , , ,448 3.ZE , , , ,000 4.MA , , , ,000 4.MO , , , ,000 Celkem , , , , Shrnutí Prospěch žáků a) Nejhorších výsledků dosahují žáci v předmětech: - německý jazyk s průměrným prospěchem 3,613, - dějepis s průměrným prospěchem 3,235, - český jazyk a literatura s průměrným prospěchem 3,329, - anglický jazyk s průměrným prospěchem 3,119. b) Nejlepších výsledků dosahují žáci v předmětech: - tělesná výchova s průměrným prospěchem 1,586, - práce s počítačem s průměrným prospěchem 1,783, - odborné kreslení s průměrným prospěchem 2,138, - nauka o materiálech s průměrným prospěchem 2,147. Na SOU technickém Chotěboř prospěli s vyznamenáním pouze 3 žáci (0,8 %), 338 žáků prospělo (93,11 %) a 22 žáků neprospělo (6,06 %) stav k Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejhorší výsledky prokazují žáci z jazyků a z dějepisu. Jedná se o déle trvající jev, který se škola snaží řešit jak v předmětových komisích tak i projektem ESF Pomozme žákům s SVPU. Díky tomuto projektu klesl oproti školnímu roku 06/07 počet žáků s prospěchem neprospěl z 53 (16,7 %) na 22 (6,06 %). Žáci neprospívají u většiny případů z důvodů nízkých vstupních předpokladů, vysoké absence, malé motivace dostát lepších výsledků a nedostatečná domácí příprava. Přesto dokáže škola dobře připra- 25

26 vit žáky, což potvrzují výsledky maturitních i závěrečných zkoušek a umístění žáků při různých krajských či republikových soutěžích Chování žáků Chování žáků je na SOU technickém Chotěboř řešeno ve spolupráci jednotlivých třídních učitelů, vedoucích pracovníků a výchovného poradce. Ve školním roce bylo nutno udělit výchovná opatření, včetně snížených známek z chování. Snížená známka z chování byla udělena 19 žákům (2. stupeň) a 3 žákům (3. stupeň). Důvodem byly: neomluvená absence, drzé a provokativní chování. Z uvedených přehledů vyplývá, že počet výchovných opatření se zvyšuje, množí se případy násilí, provokativního chování, vulgarity, netolerance. Velkým problémem, a to jistě obecným na všech školách, je neomluvená absence, která je zdrojem vyhýbání se škole a obvykle zárodkem protiprávního chování žáka na veřejnosti. Žáci zameškali průměrně 49,5 hodin v teoretické výuce a 35,6 hodin v odborném výcviku. Počet neomluvených hodin na celé škole v teoretické výuce byl dokonce 761, v odborném výcviku 282. V tomto směru úzce spolupracujeme s odborem sociálních věcí oddělením péče pro rodinu a dítě na městském úřadě v Chotěboři panem Jiřím Kafkou a policií ČR. Díky zkušenostem pedagogických pracovníků se daří udržet chování žáků v mezích. Vyžaduje to však zvýšené úsilí a spolupráci s rodiči. 7. Průběh a výsledky vzdělávání 7.1. Kontrolní a hospitační činnost Kontrolní a hospitační činnost byla v roce 2007/08 nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka směrem k podřízeným pracovníkům a každého pedagogického pracovníka směrem k žákům. Jednalo se o kontrolní činnost: - kontroly určené příslušnými předpisy, - kontroly namátkové, - hospitace ve výuce, - kontroly vycházející z plnění hlavních úkolů na školní rok, - kontroly a revizní zprávy zařízení a vybavení pracoviště. Kontrolní činnost byla zaměřena na plnění cílů vzdělávání, materiální podporu výuky, vyučovací metody, motivace a hodnocení žáků apod. Plán kontrolních akcí má každý vedoucí pracovník zpracován dle svých požadavků a potřeb pracoviště. Výsledky jsou projednány s příslušným pracovníkem, na poradách jednotlivých úseků a na poradách vedení SOU. Z těchto jednání vyplývají následná opatření a následné kontroly. V tomto školním roce proběhla kontrola Krajské hygienické stanice kraje Vysočina 7.2. Metodické orgány školy Na SOU technickém Chotěboř pracují metodické komise, jejichž složení je navrženo zástupci ředitele pro teoretickou výuku a schvalováno ředitelem školy. Jedná se o tyto komise: komise pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů: - přírodovědných předmětů, - jazykových a společenskovědních předmětů, komise pro výuku odborných předmětů: - obory strojírenské, - obory truhlářské, 26

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 58301 Chotěboř 569623854, 731348 326, fax: 569623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Luděk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ TECHNICKÉHO CHOTĚBOŘ ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ TECHNICKÉHO CHOTĚBOŘ ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ TECHNICKÉHO CHOTĚBOŘ ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 V Chotěboři 1.11.2006 Vypracoval: Ing.František Hruška, Mgr.Dostál Miloslav 1 ÚVOD Střední odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Vypracoval: Mgr. Luděk Benák

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva

Více

V Praze dne JUDr. Petra Buzková, v.r. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze dne JUDr. Petra Buzková, v.r. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy METODICKÝ POKYN Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy jako podmínky čerpání účelově určených finančních prostředků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013. Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2013 Obory s výučním listem: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHO- TĚBOŘ,

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. ŠVP Automechanik. 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Automechanik Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán

Střední škola -Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179. Učební plán Kód a název RVP: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik Název ŠVP: Mechanik elektronik - autoelektronika Celkový počet týdenních vyučovacích 1. 2. 3. 4. Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10 Cizí jazyk 3 3 3

Více

ŠVP Opravář zemědělských strojů

ŠVP Opravář zemědělských strojů Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná ŠVP Opravář zemědělských strojů 41 55 H/01 Opravář zemědělských strojů Dodatek a změny na verzi 1.1 Platné od 1. 9. 2010 Střední odborné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-1317/16-M. Stupkova 16, Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-1317/16-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy / školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47657189 Identifikátor

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.5 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.3.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.4 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 1.2.2015 Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů:

Termín pro l. kolo přijímacích zkoušek je a Počty přijímaných žáků podle oborů: Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958. Verdunská 2958, 415 01 Teplice. Identifikátor: 600 084 817 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Bílá cesta, Teplice, Verdunská 2958 Verdunská 2958, 415 01 Teplice Identifikátor: 600 084 817 Termín konání inspekce: 5. - 7. březen

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2014/2015 Sezimovo Ústí 2014 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK

PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012. Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK PROPOZICE REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE V ODBORNÝCH DOVEDNOSTECH KOVO JUNIOR 2012 Obory: 23-51-H/01 - STROJNÍ MECHANIK 23-51-H/001 - ZÁMEČNÍK POŘADATEL: STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TECHNICKÉ CHOTĚBOŘ, ŽIŽKOVA 1501,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 39-41-L/2 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení RVP 39-41-L/2 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Škola Název ŠVP Platnost, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79,PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)?

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? Seznam příloh - Příloha č. 1 - Dotazník pro zástupce ředitele středních odborných škol - Příloha č. 2 - Vzor náplně práce zástupce ředitele ne střední odborné škole - Příloha č. 3 - Seznam zákonů, vyhlášek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-784/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-784/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail školy Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-294/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-294/10-M Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Šumperk, Gen. Krátkého 30 Adresa: Gen. Krátkého 30, 787 01

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více