VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška"

Transkript

1 Žižkova 1501, Chotěboř, P.O.BOX , fax: , IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška V Chotěboři dne 13. října 2008

2 OBSAH 1. Činnost školy ve školním roce 2007/ Základní údaje o škole Základní údaje o škole Součásti školy 6 3. Personální údaje Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Trvání pracovního poměru Abecední seznam zaměstnanců školy 6 4. Vzdělávací program školy Vzdělávací program Abecední seznam předmětů Počty žáků Počty žáků školy dle tříd (stav k výkaz S 8-01) Počty žáků školy dle oborů (stav k výkaz S 8-01) Žáci přijatí do u Žáci přijatí do vyšších ročníků střední školy Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek Žáci hlásící se k dalšímu studiu Žáci cizinci Hodnocení žáků Celkové hodnocení žáků prospěch Celkové hodnocení žáků chování Výchovná opatření pochvaly Výchovná opatření napomenutí, důtky Komisionální přezkoušení žáků Opakování ročníku Počet omluvených, neomluvených hodin v teoretickém i praktickém vyučování Shrnutí Prospěch žáků Chování žáků Průběh a výsledky vzdělávání Kontrolní a hospitační činnost Metodické orgány školy 26 2

3 8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ICT Pracovní stanice Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách Oblast infrastruktury Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka Technické parametry pracovní stanice Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť ve škole zajišťuje služby Základní kritéria Připojení k internetu Prezentační technika Výukové programy vybavení a informační zdroje Vzdělávání pedagogických pracovníků Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Shrnutí Akce školy Exkurze Soutěže Další akce školy Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce školy s rodiči Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Prevence rizik Materiálně-technické podmínky vzdělávání 35 3

4 1. Činnost školy ve školním roce 2007/2008 Ve školním roce 2007/2008 byla činnost školy zaměřena hlavně na zajištění výuky v souladu s požadavky vzdělávacích programů, osnovami a také s požadavky praxe. Vzdělávací nabídka od zahrnuje obory s výučním listem i obory s maturitní zkouškou pro oblast strojírenství, zpracování dřeva a elektro. Od jsme začali vyučovat nový obor mechanik elektronik. Přehled oborů vzdělávání obsahuje kapitola 3. Struktura vzdělávací nabídky odpovídá potřebám firem a společností v regionu, poptávka po absolventech SOU převyšuje výrazně počet absolventů a s tím souvisí i dlouhodobé vykazování nízkého počtu nezaměstnaných absolventů na úřadu práce. Výuku zajišťuje 52 pracovníků, z toho 17 učitelů v praktickém vyučování (odborný výcvik) a 18 učitelů v teoretickém vyučování. Přijímací řízení ve školním roce 2007/2008 proběhlo dle platných předpisů, bylo přijato celkem 129 žáků na denní studium, co je o 31 více než v předchozím školním roce. V rámci přijímacího řízení nebylo podáno žádné odvolání. Přehled výsledku vzdělávání je uveden v kapitole 4. a 5. Výsledky vzdělávání odpovídají vstupním předpokladům žáků, které jsou ověřovány při nástupu do školy a v průběhu studia ve spolupráci s agenturami Scio a Cermat především s ohledem na připravenost ke státním maturitním zkouškám. Výsledky odpovídají celostátnímu průměru, o něco lepší v přírodovědných předmětech než v jazycích. V oblasti odborného vzdělání k srovnání slouží účast na odborných a dovednostních soutěžích a ani tam se žáci školy neztratili. V rámci kraje se truhláři umístili na 2. místě a na regionální soutěži SUSO v Litoměřicích v družstvech na 3. místě. V rámci mezinárodní soutěže Studentské projekty v programu TurboCAD se studentské práce žáků Lukáše Dobrého a Lukáše Bouchnera dostaly do finále 25 prací z 53, které podali žáci 25 škol z České a Slovenské republiky, kde žák Lukáš Dobrý získal cenu za technickou aplikaci programu TurboCAD. Pro zlepšení úrovně znalostí žáků byl realizován projekt financovaný z ESF Pomozme žáků s SVPU a pro žáky ů byl organizován týdenní sportovně-turistický kurz zaměřený na cizí jazyky, individuální konzultace, což se projevilo ve snížením počtu neprospívajících žáků. Nízká míra nezaměstnanosti dlouhodobě vyjadřuje zájem firem a organizací o absolventy školy v oborech, které vyučujeme. Vzhledem k rozvoji technologií, vytváření nových vzdělávacích programů se pedagogičtí pracovníci zúčastňují školení, kurzů pro doplnění a získávání nových poznatků a doplňují pedagogické vzdělání. V rámci prezentace školy na veřejnosti organizujeme tradiční akce jako dny otevřených dveří, sportovní turnaje pro žáky základních a středních škol, řadu exkurzí a zájezdů v rámci spolupráce s firmami a za poznáním České republiky. Významná je spolupráce s firmami při zabezpečení provozního výcviku a praxe. Dohody byly uzavřeny s 15 firmami pro 80 žáků. Ve školním roce proběhly kontroly hospodaření a činnosti zřizovatelem, sociální správou s tím, že škole nebyla stanovena žádné nápravná opatření. Hospodaření školy v roce 2007 bylo vyrovnané, všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Ve školním roce bylo realizováno několik investičních akcí, s přispěním zřizovatele byla pořízena nová CNC frézka, soustruh a spodní frézka, provedena rekonstrukce sociálního zařízení na pracovišti v Havlíčkově Brodě v celkovém objemu Kč ,-, provedeny opravy a údržba zařízení školy v rozsahu Kč ,-, proběhla další modernizace vybavení ICT. K tomu přispěla i škola vlastními výnosy za produktivní činnost ve výši Kč ,-. Pro činnost školy je důležité, že pokles populace se neprojevuje na počtu zájemců a počet přijímaných žáků mírně stoupá. 4

5 Nejdůležitějšími úkoly v příštím období bude zvládnutí přechodu na výuku podle nových školních vzdělávacích programů, zabezpečení podmínek pro výuku nabíhajícího oboru mechanik elektronik, rozšíření rozsahu výuky moderních technologií (CAD/CAM, obsluha CNC strojů). Cílem je co nejdéle uspokojovat poptávku po absolventech nejen co do počtu, tak i rozsahu potřebných znalostí a dovedností. 2. Základní údaje o škole 2.1. Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Adresa školy Žižkova 1501, Chotěboř IČ Bankovní spojení /0100 Telefon Fax Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do sítě škol Název zřizovatele Adresa zřizovatele Ředitel školy: Zástupce ředitele pro praktickou výuku a provoz (statutární zástupce): Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (všeobecně vzdělávací předměty): Zástupce ředitele pro teoretickou výuku (odborné předměty): Přehled činnosti školy (zřizovací listiny) Vysočina Žižkova 57, Jihlava Ing. František Hruška Ing. Jiří Pátek Mgr. Luděk Benák Ing. Miroslav Boháč Předmětem činnosti organizace je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost střední školy. Organizace dále zajišťuje navazující sociální zázemí včetně činnosti zařízení školního stravování, poskytování stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a činnosti domova mládeže, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. 5

6 2.2. Součásti školy Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Id. zařízení Název zařízení Obec Ulice Kapacita Platnost zařízení Střední škola Chotěboř Žižkova platné Domov mládeže Chotěboř Štěpánov u Chotěboře 7 66 platné Školní jídelna Chotěboř Štěpánov u Chotěboře platné Školní jídelna - výdejna Chotěboř Žižkova platné 3. Personální údaje 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,30 61 a více let ,62 celkem ,00 % 65,38 34,62 100, Trvání pracovního poměru Doba trvání Počet % do 5 let 13 25,00 do 10 let 3 5,77 do 15 let 9 17,31 do 20 let 9 17,31 nad 20 let 18 34,61 Celkem , Abecední seznam zaměstnanců školy Příjmení a jméno Mgr. BENÁK Luděk Ing. BOHÁČ Miroslav BŘÍZA Petr COUFALOVÁ Jaroslava DOBRÝ František DOLEŽAL Zdeněk Mgr. DOSTÁL Miloslav Mgr. ERBENOVÁ Dagmar HABÁSKO Jiří Ing. HAVELKA Josef HAVLÍČEK František Ing. HONZÍK Bohumil Funkce zástupce ředitele pro teoretickou výuku (všeobecně vzdělávací předměty) zástupce ředitele pro teoretickou výuku (odborné předměty) učitel odborného výcviku uklízečka učitel učitel odborného výcviku učitel, výchovný poradce třídní učitel učitel odborného výcviku učitel učitel třídní učitel 6

7 Ing. HRUŠKA František Bc. CHVÍLA Pavel JANÁČKOVÁ Milota KLUSÁČEK Martin KOSKANOVÁ Iva KRÁL Vladimír KŘESŤANOVÁ Marie KŘIVOHLAVÁ Hana KŘIVSKÝ Miloslav LACINA Václav MÁLEK Karel MARTINIAK Luděk Ing. MEJSTŘÍK Vlastimil MIKULECKÁ Vlasta MOUČKA Břetislav MRKVIČKA Lukáš, DiS. NOVÁK Jaroslav NOVÁKOVÁ Libuše ONDRÁČEK Bořivoj Ing. PÁTEK Jiří PÁTEK Petr PAVLÍČKOVÁ Yveta PEŘINA Jiří Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 ředitel učitel účetní učitel odborného výcviku mzdová účetní vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí pracoviště Havlíčkův Brod II. uklízečka skladnice učitel odborného výcviku učitel odborného výcviku učitel odborného výcviku učitel odborného výcviku vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí pracoviště dílny Chotěboř třídní učitel vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí pracoviště Hlinsko třídní učitel učitel odborného výcviku hospodářka referent zástupce ředitele pro provoz a praktické vyučování, statutární zástupce učitel uklízečka učitel odborného výcviku PEŠOUT Jiří vedoucí učitel odborného výcviku, vedoucí pracoviště Havlíčkův Brod I. Ing. PISKAČ Jan POŘÍZ Milan Ing. PRAVDOVÁ Milena STAŇKOVÁ Marta Ing. STEHNO Jaroslav Ing. STEHNO Jaroslav Mgr. STŘASÁKOVÁ Zdeňka učitel učitel odborného výcviku učitel hospodářka třídní učitel učitel třídní učitel Ing. Bc. ŠAFRÁNKOVÁ Darja třídní učitel ŠEDÝ Václav TESAŘOVÁ Dana TUNHEBEROVÁ Marie Bc. URBÁNKOVÁ Irena VEPŘOVSKÁ Petra ZACH Josef ZÁRUBOVÁ Dana ŽEMLIČKA Jiří učitel odborného výcviku účetní hospodářka hospodářka sekretářka učitel odborného výcviku třídní učitel údržbář Pozn.: Křivohlavá Hana pracovní poměr ukončen dne

8 4. Vzdělávací program školy 4.1. Vzdělávací program Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova L/001 Mechanik strojů a zařízení Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk ,5 3 2,5 Občanská nauka , ,5 Dějepis Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie 1 0, Práce s počítačem Tělesná výchova Ekonomika ,5 Technická dokumentace Strojírenská technologie 2 1, Strojnictví Technická mechanika ,5 1 1,5 - - Elektrotechnika , Číslicová technika Technologie 3 3 2, ,5 3 Odborný výcvik ,5 10, ,5 10,5 Výběrové předměty Technická měření Konstrukční cvičení Celkem hodin týdně

9 33-41-L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk ,5 3 2,5 Občanská nauka ,5 Dějepis Matematika Fyzika Základy ekologie 1 0, Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika ,5-1,5 1,5 Odborné kreslení 1, Elektrotechnika Nauka o materiálech 2 1, Stroje a zařízení 2 1,5 1 1, Technologie 1,5 1, Odborný výcvik ,5 Výběrové předměty - Odborná technologie ,5 2 2 Konstrukce ,5 2,5 Volitelné předměty ve školním roce 2007/2008 není Celkem hodin týdně ,5 9

10 26-43-L/001 Mechanik elektronik Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník 4. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Základy ekologie 1 0, Chemie Tělesná výchova Technická dokumentace Materiály a technologie 2 1, Základy elektrotechniky Elektronika Elektrická měření - - 2(1) 3(1) 2(1) Číslicová technika Výpočetní technika 2(2) 2 2(1) - - Automatizace ve školním roce 2007/2008 není 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není 4. ročník ve školním roce 2007/2008 není Ekonomika Výběrový předmět Odborný výcvik ,5 10,5 7 Celkem hodin ,5 33, L/506 Provozní technika (dálkové studium) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů * * 3. ročník* Počet vyučovacích hodin za celé období studia Český jazyk a literatura 1 60 (20,20,20) Cizí jazyk 0,5 70 (30,20,20) Dějepis - 20 (20,-,-) Občanská nauka 0,25 10 (-,10,-) Matematika 1 60 (20,20,20) Fyzika 0,5 30 (10,10,10) Informační a komunikační technologie 0,25 30 (10,10,10) Ekonomika - 30 (-,10,20) Technická mechanika - 40 (20,10,10) Technická měření - 30 (-,10,20) Stroje a zařízení 0,5 40 (20,20,-) Technologie 1,5 70 (30,20,20) b) výběrové Technická dokumentace 0,25 Celkem hodin 5,75 * týdenní hodinová dotace ve školním roce 2007/2008 není 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není

11 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská (dálkové studium) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů * * 3. ročník* Počet vyučovacích hodin za celé období studia Český jazyk a literatura 1 40 (10, 10, 20) Cizí jazyk 0,5 40 (20, 10, 10) Občanská nauka 0,25 30 (10, 10, 10) Matematika 1 30 (10, 10, 10) Fyzika 0,5 10 (10, -, -) Chemie 0,25 10 (10,-,-) Informační technologie 0,25 30 (10, 10, 10) Ekonomika - 30 (10, 10, 10) Odborné kreslení 0,5 20 (20, -, -) Nauka o materiálech 0,5 20 (10, 10, -) Výrobní zařízení 0,5 30 (10, 20, -) Konstrukce - 60 (-, 30, 30) Technologie 0,5 60 (20, 20, 20) Technická cvičení - 20 (-, -, 20) ve školním roce 2007/2008 není b) výběrové a volitelné - 50 (10, 20, 20) Celkem hodin 5, (160, 160, 160) * týdenní hodinová dotace 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není L/506 Provozní technika (denní studium) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3 2,5 3 2,5 Dějepis Občanská nauka ,5 Matematika Fyzika Informační a komunikační technologie 2 1,5 2 1 Tělesná výchova Ekonomika ,5 Technická mechanika 3 1,5 3 1,5 Technická měření Stroje a zařízení Technologie Výběrové předměty Praktická cvičení 0 1 Technická dokumentace 1 1 Číslicová technika Praxe 3,5 4 Praktická cvičení - 2 Celkem hodin týdně

12 33-42-L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba (denní studium) Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Cizí jazyk 3 2,5 3 2,5 Občanská nauka ,5 Matematika Fyzika Chemie Tělesná výchova Informační technologie 2 1,5 2 1 Ekonomika ,5 Odborné kreslení Nauka o materiálech Výrobní zařízení 3 1,5-1 Konstrukce ,5 Technologie odborná 3 2,5 4 2 Technická cvičení Praxe - 3,5 3 3,5 Výběrové předměty Praktická cvičení 0 1 Praktická cvičení Dějepis Celkem hodin týdně 33 29, , H/001 Truhlář Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk ,5 Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 1 0,5 Matematika Fyzika ,5 Základy ekologie 1 0, Tělesná výchova Práce s počítačem Ekonomika ,5 Odborné kreslení 1 2 1,5 1 1,5 1,5 Materiály 2 1, Výrobní zařízení Technologie Odborný výcvik ,5 17,5 16,5 17,5 Výběrové a volitelné předměty Odborná technologie 0 0,5 0 Celkem hodin týdně 33 29, ,

13 26-51-H/001 Elektrikář Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník Všeobecně vzdělávací Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 1 Matematika Práce s počítačem Základy přírodních věd Tělesná výchova Odborné Technická dokumentace Základy elektrotechniky Elektrické stroje a přístroje Materiály a technologie Elektronika Elektrická měření ,5 3 Ekonomika Odborný výcvik ,5 14 Výběrové předměty Elektrické pohony Základy ekologie - 0,5 Technologie - - Strojnictví - - Celkem , ročník 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není 13

14 26-51-H/002 Elektrikář - slaboproud H/003 Elektrikář - silnoproud Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Občanská nauka ,5 Matematika Tělesná výchova Fyzika 2 1-0,5 Chemie Cizí jazyk ,5 Práce s počítačem Základy ekologie Dějepis Strojnictví Základy elektrotechniky Elektrické stroje a přístroje Elektronika Elektrická měření Technologie Ekonomika ,5 Odborný výcvik , ,5 17,5 Výběrové předměty Stroje a zařízení Rozvodná zařízení Měřicí zařízení - - 4,5-7 - Automatizační zařízení Elektronická zařízení - - Celkem hodin týdně ve školním roce 2007/2008 není ve školním roce 2007/2008 není ,5 14

15 23-51-H/001 Zámečník Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk ,5 Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 1 0,5 Matematika Fyzika ,5 Práce s počítačem Základy ekologie a chemie 2 0, Tělesná výchova Ekonomika ,5 Technická dokumentace ,5-1 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie ,5 1 2,5 Odborný výcvik ,5 17,5 17,5 Výběrové předměty ,5 - Celkem hodin týdně H/001 Obráběč kovů Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 3. ročník Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 1 Matematika Fyzika Práce s počítačem Základy ekologie a chemie 2 0, Tělesná výchova Ekonomika Technická dokumentace ,5 0-1 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie ,5 2-4 Odborný výcvik ,5 17, ,5 Výběrové Celkem max max max ročník 3. ročník ve školním roce 2007/2008 není 15

16 23-51-H/510 Strojírenská výroba Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka 1 0,5 1 0,5 Matematika Fyzika Práce s počítačem Základy ekologie a chemie 1 0,5 - - Tělesná výchova Ekonomika Technická dokumentace ,5 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie 3,5 2 0,5 1,5 Odborný výcvik 17, ,5 17,5 Výběrové předměty Celkem hodin týdně

17 4.2. Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Třída Obor vzdělávání Mechanik strojů a zařízení č.j / MO Mechanik elektronik č.j /96-23 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby č.j / NA Provozní technika č.j / NB Provozní technika č.j /04-23 Dřevařská a nábytkářská výroba č.j / NS Provozní technika č.j /04-23 Dřevařská a nábytkářská výroba č.j / Truhlář č.j / TE Elektrikář č.j / Zpracování dřeva č.j /97-72 Zámečník č.j / ZO Obráběč kovů č.j /01-23 Strojírenská výroba č.j / MA Mechanik strojů a zařízení č.j / MB Mechanik strojů a zařízení č.j / NS Provozní technika č.j /04-23 Dřevařská a nábytkářská výroba č.j / TO Truhlář č.j / Obráběč kovů č.j /01-23 Zámečník č.j / ZE Elektrikář č.j / Strojírenská výroba č.j / MO Mechanik strojů a zařízení č.j /01-23 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby č.j / TE Truhlář č.j / Elektrikář - silnoproud č.j. 4266/ ZE Zámečník č.j /02-23 Elektrikář - slaboproud č.j. 4266/ MA Mechanik strojů a zařízení č.j / MO Mechanik strojů a zařízení č.j /01-23 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby č.j /

18 4.3. Abecední seznam předmětů Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Zkratka Předmět Zkratka Předmět AJ Anglický jazyk PZK Písemná zkouška AU Automatizace PPČ Práce s počítačem AZ Automatizační zařízení PRZ Praktická zkouška CZJ Cizí jazyk PZOV Praktická zkouška z odborného výcviku ČJC Cvičení z českého jazyka PZOP Praktická zkouška z odborných předmětů FYC Cvičení z fyziky P Praxe ČJ Český jazyk a literatura PSZ Provozuschopnost strojů a zařízení ČIT Číslicová technika ROZ Rozvodná zařízení D Dějepis RJ Ruský jazyk E Ekonomika SZ Stroje a zařízení EO Ekonomika a organizace ST Strojírenská technologie ELM Elektrická měření S Strojnictví EM Elektrické měření TCV Technická cvičení ESP Elektrické stroje a přístroje TD Technická dokumentace ELK Elektronika TME Technická mechanika EL Elektrotechnika TEM Technická měření FY Fyzika T Technologie CH Chemie TMO Technologie montáží a oprav Chv Chování TOB Technologie obrábění IKT Informační a komunikační technologie OT Technologie výroby nábytku IT Informační technologie TV Tělesná výchova KON Konstrukce TZOP Teoretická zkouška z odborných předmětů M Matematika UZK Ústní zkouška MY Materiály VT Výpočetní technika MT Materiály a technologie VYZ Výrobní zařízení NM Nauka o materiálech ZE Základy ekologie NJ Německý jazyk ZEC Základy ekologie a chemie ON Občanská nauka ZEL Základy elektrotechniky ODK Odborné kreslení ZPV Základy přírodních věd OV Odborný výcvik 18

19 5. Počty žáků 5.1. Počty žáků školy dle tříd (stav k výkaz S 8-01) Třída Počet žáků z toho chlapců z toho dívek 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MA MO TE ZE MA MO Celkem Pozn.: třída 3.MA a 3.MO se od spojila v jednu třídu 3.MO 19

20 5.2. Počty žáků školy dle oborů (stav k výkaz S 8-01) Obor Ročník Počet žáků z toho chlapců z toho dívek Dřevařská a nábytkářská výroba Elektrikář Elektrikář - slaboproud Elektrikář - silnoproud Mechanik elektronik Mechanik strojů a zařízení Obráběč kovů Operátor dřevařské a nábytkářské výroby Provozní technika Strojírenská výroba Truhlář Zámečník Zpracování dřeva Celkem Žáci přijatí do u Obor vzdělávání Počet přijatých uchazečů ke studiu od H/01 Elektrikář H/001 Obráběč kovů H/01 Strojní mechanik H/01 Truhlář L/001 Mechanik elektronik L/001 Mechanik strojů a zařízení L/006 Operátor dřevařské a nábytkářské výroby L/502 Dřevařská a nábytkářská výroba L/506 Provozní technika 14 Celkem

21 5.4. Žáci přijatí do vyšších ročníků střední školy Ročník Druhý Třetí Čtvrtý Počet žáků Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek (stav po opravných zkouškách září 2008) Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Maturitní zkouška 2.NS MA MO Závěrečná zkouška 2.ZE TE ZE Žáci hlásící se k dalšímu studiu Typ školy Počet hlásících se žáků vysoká škola 3 vyšší odborná škola 5 nástavbové studium Žáci cizinci Žáci cizinci Občané EU Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti počet žáků

22 6. Hodnocení žáků 6.1. Celkové hodnocení žáků prospěch Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO Celkem Celkové hodnocení žáků chování třída uspokojivé chování 1. pololetí 2. pololetí neuspokojivé chování uspokojivé chování neuspokojivé chování 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO celkem

23 6.3. Výchovná opatření pochvaly Třída Pochvala ředitele školy Pochvala třídního učitele Pochvala učitele OV 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO Celkem Výchovná opatření napomenutí, důtky Třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Napomenutí učitele OV Důtka učitele OV Důtka ředitele školy 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO celkem

24 6.5. Komisionální přezkoušení žáků Třída Pochybnosti o správnosti hodnocení Opravné zkoušky 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO 0 2 Celkem Opakování ročníku Žáci, kteří ve školním roce 2007/2008 opakovali ročník Třída Žák neprospěl Žák nemohl být hodnocen Žák měl vážné zdravotní důvody 1.MO NA NB NS TE ZO MA MB NS TO ZE MO TE ZE MA MO Celkem

25 6.7. Počet omluvených, neomluvených hodin v teoretickém a praktickém vyučování Třída počet omluvených hodin Teoretické vyučování průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy počet omluvených hodin Praktické vyučování průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy 1.MO , , , ,000 1.NA , ,000 1.NB , ,000 1.NS , ,125 1.TE , , , ,800 1.ZO , , , ,538 2.MA , , , ,000 2.MB , , , ,000 2.NS , ,000 2.TO , , , ,000 2.ZE , , , ,828 3.MO , , , ,188 3.TE , , , ,448 3.ZE , , , ,000 4.MA , , , ,000 4.MO , , , ,000 Celkem , , , , Shrnutí Prospěch žáků a) Nejhorších výsledků dosahují žáci v předmětech: - německý jazyk s průměrným prospěchem 3,613, - dějepis s průměrným prospěchem 3,235, - český jazyk a literatura s průměrným prospěchem 3,329, - anglický jazyk s průměrným prospěchem 3,119. b) Nejlepších výsledků dosahují žáci v předmětech: - tělesná výchova s průměrným prospěchem 1,586, - práce s počítačem s průměrným prospěchem 1,783, - odborné kreslení s průměrným prospěchem 2,138, - nauka o materiálech s průměrným prospěchem 2,147. Na SOU technickém Chotěboř prospěli s vyznamenáním pouze 3 žáci (0,8 %), 338 žáků prospělo (93,11 %) a 22 žáků neprospělo (6,06 %) stav k Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejhorší výsledky prokazují žáci z jazyků a z dějepisu. Jedná se o déle trvající jev, který se škola snaží řešit jak v předmětových komisích tak i projektem ESF Pomozme žákům s SVPU. Díky tomuto projektu klesl oproti školnímu roku 06/07 počet žáků s prospěchem neprospěl z 53 (16,7 %) na 22 (6,06 %). Žáci neprospívají u většiny případů z důvodů nízkých vstupních předpokladů, vysoké absence, malé motivace dostát lepších výsledků a nedostatečná domácí příprava. Přesto dokáže škola dobře připra- 25

26 vit žáky, což potvrzují výsledky maturitních i závěrečných zkoušek a umístění žáků při různých krajských či republikových soutěžích Chování žáků Chování žáků je na SOU technickém Chotěboř řešeno ve spolupráci jednotlivých třídních učitelů, vedoucích pracovníků a výchovného poradce. Ve školním roce bylo nutno udělit výchovná opatření, včetně snížených známek z chování. Snížená známka z chování byla udělena 19 žákům (2. stupeň) a 3 žákům (3. stupeň). Důvodem byly: neomluvená absence, drzé a provokativní chování. Z uvedených přehledů vyplývá, že počet výchovných opatření se zvyšuje, množí se případy násilí, provokativního chování, vulgarity, netolerance. Velkým problémem, a to jistě obecným na všech školách, je neomluvená absence, která je zdrojem vyhýbání se škole a obvykle zárodkem protiprávního chování žáka na veřejnosti. Žáci zameškali průměrně 49,5 hodin v teoretické výuce a 35,6 hodin v odborném výcviku. Počet neomluvených hodin na celé škole v teoretické výuce byl dokonce 761, v odborném výcviku 282. V tomto směru úzce spolupracujeme s odborem sociálních věcí oddělením péče pro rodinu a dítě na městském úřadě v Chotěboři panem Jiřím Kafkou a policií ČR. Díky zkušenostem pedagogických pracovníků se daří udržet chování žáků v mezích. Vyžaduje to však zvýšené úsilí a spolupráci s rodiči. 7. Průběh a výsledky vzdělávání 7.1. Kontrolní a hospitační činnost Kontrolní a hospitační činnost byla v roce 2007/08 nedílnou součástí práce každého vedoucího pracovníka směrem k podřízeným pracovníkům a každého pedagogického pracovníka směrem k žákům. Jednalo se o kontrolní činnost: - kontroly určené příslušnými předpisy, - kontroly namátkové, - hospitace ve výuce, - kontroly vycházející z plnění hlavních úkolů na školní rok, - kontroly a revizní zprávy zařízení a vybavení pracoviště. Kontrolní činnost byla zaměřena na plnění cílů vzdělávání, materiální podporu výuky, vyučovací metody, motivace a hodnocení žáků apod. Plán kontrolních akcí má každý vedoucí pracovník zpracován dle svých požadavků a potřeb pracoviště. Výsledky jsou projednány s příslušným pracovníkem, na poradách jednotlivých úseků a na poradách vedení SOU. Z těchto jednání vyplývají následná opatření a následné kontroly. V tomto školním roce proběhla kontrola Krajské hygienické stanice kraje Vysočina 7.2. Metodické orgány školy Na SOU technickém Chotěboř pracují metodické komise, jejichž složení je navrženo zástupci ředitele pro teoretickou výuku a schvalováno ředitelem školy. Jedná se o tyto komise: komise pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů: - přírodovědných předmětů, - jazykových a společenskovědních předmětů, komise pro výuku odborných předmětů: - obory strojírenské, - obory truhlářské, 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Výroční zpráva 1. Základní údaje o škole

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví

Poskytování výuky a vzdělávání v oboru lesnictví Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Vlastní hodnocení školy 2007-2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 Adresa školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více