Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006

2 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená pro děti a žáky se zdravotním postižením) Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Ve Zruči nad Sázavou: Zpracovala: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: telefon/fax: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková telefon/fax: ová adresa: statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zdeňka Kunčická telefon/fax: Seznam členů školské rady (koho zastupují) Předseda: Mgr. Zdeňka Kunčická zastupuje pedagogy Místopředseda: Mgr. Vladimír Radil zastupuje zřizovatele Člen: pan Petr Jirovský zastupuje rodiče Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: základní škola praktická 2. Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdružuje: 1) Základní škola praktická hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. 3

4 2) Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Doplňková činnost není. Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Přízemní bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj (Zborovská11, Praha 5), který ji předal do správy příspěvkové organizaci ke dni Budovu obklopuje zahrada a hřiště o celkové rozloze m2. V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 dílna pro výuku pracovního vyučování dílenské práce, 1 cvičná kuchyň s dílnou pro ruční a domácí práce, relaxační kout, WC, umyvárny, WC pro postižené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, sklad učebních pomůcek, místnost pro školní družinu, počítačový kout v I. třídě a sklep. Po celý školní rok byl velký nedostatek finančních prostředků na učební pomůcky. Materiál pro dílenské práce byl v zásobě ještě z minulých let nebo někteří soukromí podnikatelé ze Zruče nad Sázavou opět poskytli škole odpadový materiál vhodný na pracovní vyučování a finanční prostředky na zakoupení sportovního vybavení a her do školní družiny. Stále se zlepšuje práce s počítači.pedagogové využívají své znalosti a zdokonalují se. Žáci používají počítače, zvládnou zapnutí, spuštění a ovládání jednoduchých výukových programů a přístup na internet ( bývalý INDOŠ tomuto napomáhá). Nakoupení kvalitních výukových programů od Terasoftu přispívá k rozvoji žáků a zakoupení dalšího počítače zvyšuje častější přístup žáků k informačním technologiím. Postupně se škola orientuje na ekologii a obnovuje se zahrada, zakládá se živý plot. Byl zrekonstruován zahradní domek Nová magnetická tabule s popisovacími fixy zkvalitnila výuku na 1. stupni, a proto byla nainstalována ta samá tabule na pylonech do III. třídy pro žáky 2. stupně. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 1. Vzdělávací program zvláštní školy schválený MŠMT ČR dne č.j.:220980/97-22 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od aktualizovaný učební plán zvláštních a pomocných škol č.j.:19 903/ ve smyslu Pokynu k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/2005 č.j / a č.j.:22 980/97-22 rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: / Učební plán byl upraven dle dodatku: bod 5 : V případě, že nelze zajistit v 9. ročníku předprofesní přípravu, je možné snížit počet hodin o 1 až 2 hodiny a věnovat je jinému předmětu. Pracovní vyučování v 9. ročníku je sníženo o 2 hodiny a vyučuje se 6 hodin týdně a po 1 vyučovací hodině je přidáno k matematice a českému jazyku. 2.Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválený MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu 39, odst.1 školského zákona + aktualizovaný učební plán zvláštních a 4

5 pomocných škol č.j.:19 903/ ve smyslu Pokynu k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/2005 č.j / a učební plán č.j.: /97-22 rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: 11818/ Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základní cíl: Socializace: Rozvoj a kultivace osobnosti žáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a vytvoření podmínek pro další vzdělávání a studium pro talentované žáky. Získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, být zručný a fyzicky zdatný. Umožnit vzdělání i žákům vyučovaných podle osnov pomocné školy (integrace), rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. Absolvent školy bude kvalitně připraven pro život a vybaven následujícími klíčovými dovednostmi: Dovednost vhodné komunikace. Spolupracovat s ostatními spolužáky. Naučit se řešit vznikající problémy. Využívat informační technologie. Vize školy: byla naplňována. Všichni se společnými silami snažili docílit splnění následujících bodů: do školy budou chodit rádi učitelé, žáci i provozní zaměstnanci všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené v tomto bodě jsou dosud nedostatky, žáci odhazují odpadky a nedopalky v okolí školy, na školní zahradě i hřišti následně však při pracovním vyučování dle pokynů vyučujících uklízejí. 3. Součásti školy I. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Průměrný počet žáků (dětí) na přep. počet ped. prac. MŠ speciální 0 MŠ při zdrav. zařízení 0 ZŠ praktická ,30 6,4 ZŠ speciální 0 ZŠ při zdrav. zařízení 0 Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 Praktická škola 0 5

6 II. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ubyt. /stráv./klientů Počet žáků/ubyt. /stráv./klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Školní družina/klub ,5475 Školní jídelna 0 Internát 0 SPC Souhrnné údaje o žácích I. Součásti školy třídy a žáci podle vzdělání (k ) Typ školy/šz Žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet žáků (dětí) na třídu (oddělení) MŠ speciální MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická ZŠ speciální ,3 ZŠ při zdravotnickém zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec Praktická škola Školní družina/klub Přípravná třída ve škole zřízena není. Podle rehabilitačního programu pomocné školy se nevzdělával žádný žák. Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávali 3 žáci. Údaje o vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky tito žáci na škole nejsou. Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů (podle druhu školy): 0, všichni středočeský kraj. II. Žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení z toho těžké mentální postižení z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení z toho neslyšící Zrakové postižení z toho nevidomí

7 S vadami řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus Bez zdravotního postižení Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2005/2006 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola Přípravný stupeň ZŠ spec II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2005/2006, počet udělených odkladů PŠD (k ) Typ školy Počet dětí u zápisu navržený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých dětí do 1. ročníku ZŠ praktická žákům, kteří byli u zápisu v 1. Základní škole Zruč nad Sázavou PPP Kutná Hora doporučila přímo nástup do základní školy praktické, rodiče souhlasili a žáci zahájili docházku v 1. ročníku naší školy. Údaje o žácích, kteří se ve školním roce 2005/2006 vrátili z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD ze ZŠ zpět do MŠ. Ve školním roce 2005/2006 se žádný žák nevracel zpět do MŠ. Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2005/2006 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.) nastoupila 1 žákyně do DD Zruč n. S. z diagnostického ústavu Dobřichovice do 8. ročníku nastoupil 1 žák, přestoupil ze ZŠ Trhový Štěpánov na návrh PPP Vlašim byl rozhodnutím ředitelky školy zařazen do 2. ročníku. Uveďte údaje o celkovém počtu žáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2006/2007. K jsou rozhodnutím ředitelky školy zařazeni do základní školy praktické na základě doporučení PPP Kutná Hora a odborného lékaře 4 žáci: 7

8 2 žáci do 6. ročníku - z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou 1 žák do 7. ročníku z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou 1 žák přichází ze stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou a bude mít výuku podle individuálního vzdělávacího plánu, vyučován bude podle osnov rehabilitační třídy a zařazen do 2. ročníku III. Údaje o přijetí žáků do praktické školy pro školní rok 2005/2006 (k ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Základní škola praktická Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 31 Prospěli s vyznamenáním 14 Prospěli 17 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch žáků 1,75 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 73/0,03 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 3 žáci b) pouze ve vybraných předmětech Údaje o komisionálních zkouškách počet žáků, ročník, obor vzdělání, předmět, výsledky Komisionální zkoušky se nekonaly. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická Uskutečněná výchovná opatření. 2. stupně z chování obdrželi žáci, kteří jsou přístupni výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 8

9 1) 2. stupeň z chování za: neplnění školních povinností, velmi drzé chování vůči dospělým, kouření v době exkurze, obtěžování spolužáků 2) 2. stupeň z chování za: soustavné porušování školního řádu, drzé chování vůči dospělým, šikanu mladších spolužáků a kouření ve škole 3) 2. stupeň z chování za: neplnění školních povinností, velmi drzé chování vůči dospělým a šikanování spolužáků 3. stupně z chování obdrželi žáci, kteří nemají snahu své chyby napravit a pokračují v asociálním chování 1) 3. stupeň z chování za: neplnění školních povinností, velmi drzé chování vůči dospělým, soustavné šikanování spolužáků 2) 3. stupeň z chování za: neplnění školních povinností, velmi drzé chování vůči dospělým, soustavné šikanování spolužáků 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Přijati na Nepodali Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů jinou SŠ přihlášku ZŠ praktická Ve kterém ročníku žáci PŠD ukončili a počet žáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní/základy vzdělání: 3 žáci ukončili PŠD v 9. ročníku a všichni získali základní vzdělání. 2 žákyně ukončily PŠD v 8. ročníku a nezískaly základní ani základy vzdělání. Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol odešli 2 žáci (sourozenci z DD Zruč n.s.) ze 6. a 8. ročníku do DDŠ Býchory odešel 1 žák ze 7. ročníku do ZvŠ Vimperk, přestěhoval se odešli 2 žáci (sourozenci z DD Zruč n. S.) z 2. a 3. ročníku, byla jim zrušena ústavní výchova a nastoupili do ZŠ Prachatice, Zlatá stezka Do běžné základní školy nepřešel žádný žák. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Nevyplňujeme. 10. Jazykového vzdělávaní na škole Zájmový kroužek konverzace v anglickém jazyce 5 žáků. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) 9

10 Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících pedagogická částečná žádná i odborná Rodilí mluvčí anglický V rámci DVVP jedna vyučující navštěvovala Jazykově metodický kurz pro učitele anglického jazyka na 1. stupni 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnocení úrovně vybavení školy informačními technologiemi, jejich využívání v hodinách, dostupnost pro žáky v době mimo vyučování, dostupnost pro pedagogy, úroveň počítačové gramotnosti pedagogů apod. Ve škole je celkem 9 počítačů, z toho 6 je připojeno na internet. 3 staré počítače jsou umístěny v kmenové učebně, zapojeny do sítě a používány při výuce programy Terasoft. 4 počítače (bývalý INDOŠ počítač dokoupen) jsou umístěny v počítačovém koutě v kmenové učebně, jsou připojeny k internetu. Používají se při výuce dle rozvrhu hodin, aby se prostřídali všichni žáci. Zde také probíhala výuka základů informatiky, kdy se škola zapojila do projektu HODINA pro 7. ročníky. Žáci ve výuce informatiky pokračují i v 8. ročníku. V době mimo vyučování měli žáci přístup k počítačům v rámci školní družiny a probíhal i zájmový kroužek Základy informatiky, kam docházelo 10 žáků. Pedagogický sbor měl přístup k žákovským počítačům a do společné sítě i s internetem byl zapojen 1 učitelský počítač ve sborovně. Ředitelka školy má samostatný počítač s přístupem na internet. Počítačová gramotnost: Všichni vyučující prošli školením Z (kromě asistentky pedagoga) Školení P0 absolvovala zástupkyně ředitelky školy. Školení PI absolvovala ředitelka a správce ICT (zároveň ICT koordinátor) 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 8 / 6,89 2 / 1,04 6 / 5,85 4,55 5,3 Do přepočteného počtu pedagogických pracovníků je započtena i vychovatelka a asistentka pedagoga. Počet žáků na přepočtený počet učitelů je: 6,6. 10

11 Asistentka pedagoga s úvazkem 0,625 pracovala pro 3 žáky. Vychovatelka s úvazkem 0,5475 byla v 1 oddělení školní družiny se 13 žáky. Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky. Bez kvalifikace speciální pedagogiky byla učitelka (souběžný pracovní poměr vychovatelkaplně kvalifikovaná) se zkráceným úvazkem 0,6818. Asistentka pedagoga pracovala na úvazek 0,625 bez kvalifikace, absolvovala speciálně pedagogické minimum. II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor, pedagogická způsobilost ředitelka 1,00 VŠ učitelství ŠMVZP a školský management Zástupce ředitelky, výchovný poradce, třídní učitelka Třídní učitelka, koordinátor pro env. výuku a vých., metodik prevence Titul Mgr., Bc. Délka ped. praxe 24 let 1,00 VŠ učitelství speciální pedagogika Mgr. 21 let 1,00 VŠ - VŠ učitelství ŠMVZP- speciální pedagogika mládeže s vadami sluchu a řeči Mgr. 24 let Třídní učitel 1,00 VŠ učitelství speciální pedagogiky mládeže s vadným rozumovým vývojem let Učitelka 0,6818 SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ let Vychovatelka 0,5475 SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ let 152 Asistentka pedagoga 0,625 SŠ maturita, operátor kožedělné výroby let Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a žáky se zdravotním postižením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Rozsah a přínos jejich činnosti: 1 asistentka pedagoga, úvazek 0,625 pracovala se 3 žáky. Asistentka pedagoga byla a je nezbytná. Věnovala se 3 žákům v malotřídní škole ( v jedné třídě jsou vyučovány 3 ročníky). Působila ve třídě při výuce následujících předmětů: český jazyk, prvouka, matematika, hudební v., výtvarná v., pracovní v., tělesná v., řečová v., čtení, psaní, počty,věcné učení, smyslová v. Zřízení funkce asistenta pedagoga přispělo k lepšímu začlenění žáka se zdravotním postižením do třídního kolektivu. 1. žák rozšiřoval si slovní zásobu a snažil se více mluvit se spolužáky. 2. žák zlepšení mluveného projevu, komunikace se spolužáky, zvládá základní formy společenského projevu, při Pv a Tv mu asistentka pedagoga pomáhala překlenovat jeho 11

12 neobratnost, sníženou koordinaci pohybů a nešikovnost, čímž se plnohodnotně zapojoval do kolektivu. 3. žák silně omezená pohyblivost byl nutný dohled asistentky z důvodu bezpečnosti a správného provádění cvičení. Žák zvládal základní návyky společenského chování a začínal jednat a komunikovat s ostatními spolužáky. Asistentka pomáhala při sebeobslužných činnostech, protože tyto činnosti jsou vyučovány u 2 integrovaných žáků vyučovaných podle osnov pomocné školy podle individuálního vzdělávacího plánu. U individuální integrace 3 žáků se zdravotním postižením se vyskytovala těžká mentální vada kombinovaná s tělesným postižením nebo postižením sluchu.největší úskalí individuální integrace žáků se zdravotním postižením v naší škole byla nutnost neustálého dohledu, povzbuzení a vedení integrovaných žáků. Postižení žáků bylo takové, že nemohli být zařazeni v kmenové třídě bez asistenta pedagoga, pedagog by nezvládal výuku ostatních žáků. Zřízením funkce asistenta pedagoga vzrostla kvalita výuky individuálně integrovaných žáků, ale i výuka zbývajících žáků ve třídě. Údaje o způsobu financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením a pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním, pokud mají vyšší úvazek, než je hrazen prostřednictvím KÚ Středočeského kraje: Asistentka pedagoga byla financována plně z rozpočtových prostředků školy přidělených Středočeským krajem. Komentář: zda současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) odpovídá potřebám školy: Jedna asistentka s úvazkem 0,625 byla dostačující, ale pro další školní rok dojde k nárůstu vyučovacích hodin u individuálně integrovaných žáků, proto již úvazek 0,625 nebude dostačující a bude nutné navýšení nejméně na 0,666 úvazku. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,3 z toho žen ,4 IV. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Prvouka 4 4 Vlastivěda 3 3 Přírodověda 3 3 Občanská výchova

13 Dějepis 2 2 Zeměpis 2 2 Matematika Přírodopis 4 4 Fyzika 2 2 Chemie 1 1 Hudební výchova 3 0 Výtvarná výchova 3 0 Rýsování 1 1 Pracovní vyučování Tělesná výchova 9 9 Zdravotní tělesná výchova 1 1 Řečová výchova 5 5 Celkem Výuka podle osnov PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Čtení 7 7 Psaní 5 5 Počty 7 7 Věcné učení 6 6 Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova 6 0 Řečová výchova 3 3 Smyslová výchova 2 2 Nepovinný předmět 3 2 Celkem Jelikož se jedná o malotřídní školu se třemi ročníky v jedné třídě, některé skutečně odučené hodiny jsou započítány dvakrát (např. Čj,D,D). Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odbornost Personální změny nenastaly. - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy, z toho na jinou školu a mimo školství, včetně uvedení důvodů Ze školy žádný zaměstnanec v průběhu školního roku neodešel. O prázdninách odešel ze školy 1 třídní učitel (VŠ učitelství speciální pedagogiky mládeže s vadným rozumovým vývojem). 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 13

14 - vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Ředitelka školy ukončila bakalářské studium na PF UK Praha - specializace v pedagogice - Školský management, obdržela diplom a titul Bc. - Specializační studium pro školní koordinátory EVVO zahájila 1 učitelka na Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí celkem 23 akcí Ředitelka: 7 akcí Praha Správní řád Kolín Výstupní hodnocení Praha konference Psychopedické společnosti Rámcové vzdělávací programy Čáslav Nový správní řád Praha Odměňování pracovníků ve školství v souvislosti s novelizací katalogu prací Praha Psychopedická společnost ( Metodika tvorby ŠVP) Praha Psychopedická společnost ( ŠVP ZŠ speciální a praktické Most) Zástupce ředitelky: 2 akce Kutná Hora BOZP a PO při práci ve školách Jak na to od RVP k ŠVP Metodik prevence: 3 akce Kutná Hora PPP Praha Jak se rozhodneš (dílčí projekt programu právo pro každý den) Jak na to od RVP k ŠVP Koordinátor environmentální výchovy a výuky: 2 akce V. pedagogická konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život prezentace školního plánu Žijeme spolu aneb jak na téma ochrany zvířat Výchovný poradce: 5 akcí Přehled SŠ a školských zařízení pro Středočeský kraj Praha OU Učňovská Multidisciplinární tým regionu Kutná Hora (spolupráce a strategické plánování snižování kriminality mládeže v regionu) Multidisciplinární tým regionu Kutná Hora (spolupráce a strategické plánování snižování kriminality mládeže v regionu) Výuka problematiky volby povolání na ZŠ v ČR Metodik ICT a správce počítačové sítě: 1 akce Využití počítačů v projektovém vyučování Praha 14

15 Všichni učitelé a asistentka pedagoga: 1 akce Jak na to od RVP k ŠVP Kutná Hora Vychovatelka: 2 akce Kutná Hora Grafické cesty, netradiční techniky a postupy Teorie a praxe ve výuce výtvarné výchovy Vybrané legislativní otázky (Školní vzdělávací program) b) počet vícedenních akcí celkem 6 - vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných Ředitelka: a) škol P I. modul Tabulkové kalkulátory (Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou) b) Národní projekt Koordinátor, pořádaný NIDV: Poděbrady Koordinátor tvorby ŠVP Poděbrady Koordinátor tvorby ŠVP Zástupce ředitelky: 11/2005 Úvodní modul Školení poučených uživatelů (P0), (Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98) Učitelé: 03-06/2006 Jazykově metodický kurz pro učitele Aj na 1. stupni ZŠ, Kutná Hora Asistentka pedagoga: 1 akce Speciálně pedagogické minimum 30 hodin- Praha Metodik ICT a správce počítačové sítě: 11/ školení PI - Pokročilá práce s textem a DTP (Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98) c) samostudium 12 dnů samostudia kromě ředitelky školy a asistentky pedagoga vyčerpali všichni vyučující a zaměřovali se na problematiku jim svěřených funkcí. Finanční náklady vynaložené na DVPP ,00 Kč 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, ) Zájmové kroužky: Základy informatiky - 10 žáků Pohybové a sportovní aktivity 6 žáků Anglická konverzace 5 žáků Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Exkurze: prohlídka zámku ve Zruči n.s. 15

16 Kutná Hora Tylovo divadlo Ježibaby a ženichové OU řemesel Kutná Hora Den otevřených dveří SOU Vlašim 8., 9. roč ČOV Zruč nad Sázavou 14., návštěva Městské knihovny dětské odd. ve Zruči n.s Den laboratorních zvířat návštěva ZOO marketu Zručský zámecký park oddělení dětské knihovny knihy s tematikou zahrada 8. roč Ledeč n. S. historie našeho okolí (II. tř. 3.,4.,8.roč.) HZS ve Zruči n. S. ukázka techniky Výlety: Školní výlet celá škola: Veselý kopec- skanzen, Slatiňany-hřebčín (ke Světovému dni životního prostředí 5. 6.) Cvičení v přírodě: ochrana člověka za mimoř.událostí požární poplach ochrana člověka za mimoř.událostí Navštívené výstavy: zámecká výstavní síň ve Zruči n.s. Diakonie Čáslav zámecká výstavní síň ve Zruči n.s Knižní vazba 8.,9., Pošta Zruč n.s., vestibul Vánoční výstava mateřské školy Na Pohoří Pošta Zruč n.s., vestibul Velikonoční výstava mateřské školy Na Pohoří Vernisáž naší školní výstavy ( ) zámecká výstavní síň ve Zruči n.s výstava výtvarných prací ZUŠ Kulturní akce: Kutná Hora Tylovo divadlo Ježibaby a ženichové Akademie I. ZŠ Zruč n.s školní karneval Školní akademie I. ZŠ Zruč nad Sázavou Programy a projekty: a) Zapojení školy do národních a systémových projektů OP RLZ (např. VIP kariéra): Do projektu VIP kariéra se zapojila zástupkyně ředitelky školy a zároveň výchovná poradkyně. Studium úspěšně ukončila v červnu. b) předložení projektu v rámci OP RLZ, SROP, FM EHP/Norsko xxxxxxxxxxx c) Zapojení školy do mezinárodních programů (Socrates atd.) xxxxxxxxxxx d) Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT (SIPVZ, Prevence sociálně patologických jevů atd.): SIPVZ: Z dotace zakoupen další počítač pro žáky. Navázání na projekt INDOŠ uzavření smlouvy s Auto Contem On line. Školení P0 1 pedagog, školení P1 2 pedagogové e) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem: Zapojení do projektu HODINA. V 7. ročníku disponibilní hodina použita k výuce 16

17 základů informatiky. f) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty: Projekt M.R.K.E.V., akce Ukliďme svět, Živá zahrada vše pořádáno ČSOP bez finančních prostředků. Na základě těchto projektů se škola orientuje na ekologii. Spolupráce se zahraničními školami obsah, přínos, výsledky apod. xxxxxxxxxxxxxxx Účast žáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích a olympiádách; zhodnocení, výsledky (především počet účastníků, příp. jmenovitě umístění na předních místech): Soutěže: X. ročník Vánočního turnaje v Uhlířských Janovicích Družstvo získalo 1. místo Turnaj dětských domovů ve stolním tenise ve Zruči n.s. (4. místo) Obrázky pro Moju výtvarná soutěž Českého rozhlasu (mladší žáci,8. ročník: Čech Setnička, Šindler, Králová, sestry Tokárovy Malujeme Krtka výtvarná soutěž Města Zruč nad Sáz Kniha a já výtvarná soutěž XV. roč. - Třísková (6.roč.), Šramota, Šipošová (7.roč.) ročník soutěží pro MŠ ze Zruče n. S. u příležitosti Dne Země Turnaj v malé kopané k MDD hřiště házené Jiskra Zruč n. S Dopravní soutěž Kolín (Gadžiová R. - 8.roč., Šibrava P. - 8.roč.-13. místo, Setnička M. - 8.roč., O. Šramota 6.roč. 4. místo, Jungová T. 9. roč., Poláková L. 9. roč.) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich předcházení (stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace, šikany a násilí, výskytu užívání návykových látek apod. včetně způsobu řešení těchto problémů) Minimální protidrogový preventivní program: Vztahy mezi lidmi pan Štěpánovský (Vztahy mezi lidmi a komunikace) Video Zimní úrazy první pomoc Sexuální výchova, 8. roč., přírodopis - počítače beseda s Policií ČR Šikana, trestní odpovědnost, alkohol, drogy, jiné závislosti, atd Prostor o.s. téma Závislost Antikoncepce Pv starší dívky beseda, rozhovor Interaktivní beseda o.s. Prostor, téma Drogy toluen roč. Minimální preventivní program šikanování žáků 19.,21.,23.9. pozitivní city v chování, jednání, vztah k životnímu prostředí a přírodě Ukliďme svět mezilidské vztahy a komunikace, exkurze Zámek Zruč n.s mezilidské vztahy a komunikace, exkurze Ledeč n.s Kutná Hora Tylovo divadlo Ježibaby a ženichové rozvoj mezilidských vztahů 17

18 Vztahy mezi lidmi beseda p. Štěpánovský 5. a vztah k postiženým lidem Ov, přv, prv. II.tř. (3.,4.,8.roč.) beseda s Policií ČR videopořad Ochrana člověka za mimoř.událostí pořad v Prv, Vl., P II.tř.(3.,4.,8. roč.) schopnost spolupráce soutěž Květy našich luk i zahrad možnost budoucího pracovního uplatnění práce na školním pozemku - PV Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod. Profesionální orientace: Zjištění zájmů a základní orientace v povolání Pracovní činnosti Zdravotní omezení, Co vše je nutno zvážit před volbou povolání (faktory ovlivňující volbu povolání) Povolání, o kterém přemýšlíš Co očekáváš od svého povolání Environmentální výuka a výchova: úklid města od odpadků vycházka k řece soutěž o zvířatech Kutná Hora návštěva ZOO marketu Den bez cigaret zdravotní soutěž recitační soutěž Vánoce, zima Video Hry na sněhu úrazy beseda s Policií ČR Šikana, trestní odpovědnost, alkohol, drogy, jiné závislosti, atd Ekologická katastrofa 9. roč. - chemie Krajina kde žiješ. 3.,4.roč. prv., vl Třídění odpadu, př. 8. roč., počítače Den meteorologie celá škola kalendář přírody Ukázka dravců, sov beseda o Velikonocích pan Štěpánovský Den laboratorních zvířat návštěva ZOO marketu Den Země - soutěž celosvětová akce Ukliďme svět školní výlet (Veselý kopec - skanzen, Slatiňany hřebčín) ke Světovému dni životního prostředí (5. 6.) beseda Mgr. Klatovský životní prostředí ve Zruči n.s. a okolí (5. 6. Den životního prostředí) Květy našich luk i zahrad - soutěž Besedy: Vztahy mezi lidmi pan Štěpánovský beseda s Policií ČR Šikana, trestní odpovědnost, alkohol, drogy, jiné závislosti, atd. 18

19 Prostor o.s. téma Závislost 15. a Knihovna beseda o Velikonocích pan Štěpánovský Interaktivní beseda o.s. Prostor, téma Drogy toluen roč beseda Mgr. Klatovský životní prostředí ve Zruči n.s. a okolí (5. 6. Den životního prostředí) Rychlá záchranná služba ukázka techniky Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Spolupráce s jinými organizacemi a institucemi: Každodenní spolupráce s Dětským domovem Zruč nad Sázavou. a) , , , Ředitelka školy se účastnila projektu Community policing spolupráce probíhala mezi MěÚ Zruč n. S., Policií ČR, odd. Zruč n. s. a agenturou Agora CE. Přizváni byli zástupci škol, Městské policie a HZS. Vše vyvrcholilo sestavením a rozdáním dotazníku mezi občany města Zruč n.s., vyhodnocením dotazníku a společným setkáním s občany. b) ročník soutěží pro Mateřské školy ze Zruče n. S. u příležitosti Dne Země Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Prezentace školy na veřejnosti: Den otevřených dveří naší školy spojený s výstavou NF Klíček velikonoční výstava v prostorách školy pro veřejnost ročník soutěží pro Mateřské školy ze Zruče n. S. u příležitosti Dne Země Vernisáž naší školní výstavy ( ) Další akce nebo činnosti Školní soutěže: SHM školní kolo dopravní soutěž - Evropský den bez aut školní turnaj v tenise soutěž o zvířatech - Světový den zvířat zdravotní soutěž - Den bez cigaret recitační soutěž Vánoce, zima závody na sněhu životní prostředí - Mezinárodní den biologické rozmanitosti 8. a turnaj v basketbale dvojic 2. stupeň Světový den vody soutěž na téma voda Voda nad zlato celoškolní turnaj v malé kopané (st. žáci) Den Země - soutěž 19

20 3. 5. celoškolní turnaj ve vybíjené školní kolo SHM okresní kolo SHM v Kutné Hoře Zručský zámecký park Dopravní soutěž Květy našich luk i zahrad Projektové vyučování : Evropský den bez aut -dopravní soutěž Světový den zvířat -soutěž o zvířatech Den bez cigaret zdravotní soutěž Mezinárodní den biologické rozmanitosti soutěž Životní prostředí Světový den vody soutěž na téma voda Voda nad zlato Den Země soutěže soutěž Zručský park Ochrana člověka za mimořádných událostí: cvičení v přírodě pořad Ochrana člověka za mimoř.událostí pořad v Prv, Vl cvičení v přírodě Nábor žáků: SOU řemesel Kutná Hora OU a PŠ Kunice 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Kurzy k doplnění základního vzdělání a základů vzdělání podle typu školy počet kurzů, účastníků a absolventů Kurzy neprobíhaly. Ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16. Výchovné a kariérní poradenství Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského poradenského zařízení) Začátek školního roku 2005/2006 byl zaměřen na spolupráci s nově zařazenými žáky 1. ročníku.v průběhu školního roku spolupráce s nově zařazenými žáky. Během celého školního roku probíhaly individuální pohovory se žáky. Třídní schůzky, individuální schůzky s rodiči (popř. vychovateli DD). Spolupráce s třídními učiteli, protidrogovým koordinátorem a metodikem prevence šikany, vychovateli DD, sociálními pracovnicemi, dětskou lékařkou i odbornými lékaři, s pracovnicemi PPP. Schůzky s pracovnicí Probační a mediační služby zaměřené na prevenci kriminality na místní úrovni. Druhé schůzky se zúčastnila také pracovnice SVP Kolín, která škole nabídla spolupráci. V příštím školním roce bude spolupráce s PMS pokračovat. 20

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Školní rok 2006/2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643 285 22 Zruč nad Sázavou č.org.10513 VLASTNÍ HODNOCENÍ Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 dle 8, vyhlášky č. 15/2005 Sb. Zpracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 ( do 31. 8. 2005 ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU) vlastní hodnocení Ve Zruči nad Sázavou 1. 9. 2006 Projednáno a schváleno na pedagogické

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-2010 Hradec Králové, září 2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2.

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více