Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006

2 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená pro děti a žáky se zdravotním postižením) Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. Ve Zruči nad Sázavou: Zpracovala: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě dne Schváleno školskou radou dne

3 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa : Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, Zruč nad Sázavou Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj Právní forma: kraj, IČO: Adresa: Zborovská 11, Praha 5 IČO: IZO ředitelství školy: Kontakty: telefon/fax: ová adresa: www stránky: ředitelka školy: Mgr. Jana Marečková telefon/fax: ová adresa: statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Zdeňka Kunčická telefon/fax: Seznam členů školské rady (koho zastupují) Předseda: Mgr. Zdeňka Kunčická zastupuje pedagogy Místopředseda: Mgr. Vladimír Radil zastupuje zřizovatele Člen: pan Petr Jirovský zastupuje rodiče Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a uskutečněné změny za hodnocený školní rok: základní škola praktická 2. Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy Hlavní činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace sdružuje: 1) Základní škola praktická hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 44 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. 3

4 2) Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen 118 zákona č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy. Doplňková činnost není. Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Přízemní bezbariérovou budovu o rozloze 492 m2 vlastní Středočeský kraj (Zborovská11, Praha 5), který ji předal do správy příspěvkové organizaci ke dni Budovu obklopuje zahrada a hřiště o celkové rozloze m2. V budově jsou 3 kmenové třídy, 1 dílna pro výuku pracovního vyučování dílenské práce, 1 cvičná kuchyň s dílnou pro ruční a domácí práce, relaxační kout, WC, umyvárny, WC pro postižené, sborovna, ředitelna, šatna, sklad učebnic, sklad učebních pomůcek, místnost pro školní družinu, počítačový kout v I. třídě a sklep. Po celý školní rok byl velký nedostatek finančních prostředků na učební pomůcky. Materiál pro dílenské práce byl v zásobě ještě z minulých let nebo někteří soukromí podnikatelé ze Zruče nad Sázavou opět poskytli škole odpadový materiál vhodný na pracovní vyučování a finanční prostředky na zakoupení sportovního vybavení a her do školní družiny. Stále se zlepšuje práce s počítači.pedagogové využívají své znalosti a zdokonalují se. Žáci používají počítače, zvládnou zapnutí, spuštění a ovládání jednoduchých výukových programů a přístup na internet ( bývalý INDOŠ tomuto napomáhá). Nakoupení kvalitních výukových programů od Terasoftu přispívá k rozvoji žáků a zakoupení dalšího počítače zvyšuje častější přístup žáků k informačním technologiím. Postupně se škola orientuje na ekologii a obnovuje se zahrada, zakládá se živý plot. Byl zrekonstruován zahradní domek Nová magnetická tabule s popisovacími fixy zkvalitnila výuku na 1. stupni, a proto byla nainstalována ta samá tabule na pylonech do III. třídy pro žáky 2. stupně. Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce 1. Vzdělávací program zvláštní školy schválený MŠMT ČR dne č.j.:220980/97-22 jako učební dokument pro zvláštní školy ve smyslu 39 odst. 1 zákona č. 258/1996 Sb. s platností od aktualizovaný učební plán zvláštních a pomocných škol č.j.:19 903/ ve smyslu Pokynu k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/2005 č.j / a č.j.:22 980/97-22 rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: / Učební plán byl upraven dle dodatku: bod 5 : V případě, že nelze zajistit v 9. ročníku předprofesní přípravu, je možné snížit počet hodin o 1 až 2 hodiny a věnovat je jinému předmětu. Pracovní vyučování v 9. ročníku je sníženo o 2 hodiny a vyučuje se 6 hodin týdně a po 1 vyučovací hodině je přidáno k matematice a českému jazyku. 2.Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy schválený MŠMT ČR, pod č.j /97-22 s platností od 1. září 1997 jako učební dokument ve smyslu 39, odst.1 školského zákona + aktualizovaný učební plán zvláštních a 4

5 pomocných škol č.j.:19 903/ ve smyslu Pokynu k rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 1 vyučovací hodinu od školního roku 2004/2005 č.j / a učební plán č.j.: /97-22 rozšířený o 1 vyučovací hodinu v 8. ročníku na základě Metodického pokynu č.j.: 11818/ Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Základní cíl: Socializace: Rozvoj a kultivace osobnosti žáků, poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění v praktickém životě a vytvoření podmínek pro další vzdělávání a studium pro talentované žáky. Získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, srozumitelně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a pokud je to možné, být zručný a fyzicky zdatný. Umožnit vzdělání i žákům vyučovaných podle osnov pomocné školy (integrace), rozvíjet psychické i fyzické předpoklady a schopnosti žáků a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života. Absolvent školy bude kvalitně připraven pro život a vybaven následujícími klíčovými dovednostmi: Dovednost vhodné komunikace. Spolupracovat s ostatními spolužáky. Naučit se řešit vznikající problémy. Využívat informační technologie. Vize školy: byla naplňována. Všichni se společnými silami snažili docílit splnění následujících bodů: do školy budou chodit rádi učitelé, žáci i provozní zaměstnanci všichni dosáhnou svého maximálního rozvoje činnost bude zajímavá, zábavná, vzdělávací, podněcující k tvořivosti a aktivitě prostředí ve škole i v celém areálu bude kulturní, upravené v tomto bodě jsou dosud nedostatky, žáci odhazují odpadky a nedopalky v okolí školy, na školní zahradě i hřišti následně však při pracovním vyučování dle pokynů vyučujících uklízejí. 3. Součásti školy I. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost (k ) Typ školy/šz IZO Nejvyšší povolený počet žáků (dětí) Skutečný počet žáků (dětí) Přepočtený počet pedagogických pracovníků Průměrný počet žáků (dětí) na přep. počet ped. prac. MŠ speciální 0 MŠ při zdrav. zařízení 0 ZŠ praktická ,30 6,4 ZŠ speciální 0 ZŠ při zdrav. zařízení 0 Přípravný stupeň ZŠ spec. 0 Praktická škola 0 5

6 II. Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Školské zařízení IZO Nejvyšší povolený počet žáků/ubyt. /stráv./klientů Počet žáků/ubyt. /stráv./klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků Školní družina/klub ,5475 Školní jídelna 0 Internát 0 SPC Souhrnné údaje o žácích I. Součásti školy třídy a žáci podle vzdělání (k ) Typ školy/šz Žáci Počet tříd (u ŠD/ŠK počet oddělení) Průměr počet žáků (dětí) na třídu (oddělení) MŠ speciální MŠ při zdravotnickém zařízení ZŠ praktická ZŠ speciální ,3 ZŠ při zdravotnickém zařízení Přípravný stupeň ZŠ spec Praktická škola Školní družina/klub Přípravná třída ve škole zřízena není. Podle rehabilitačního programu pomocné školy se nevzdělával žádný žák. Podle individuálních vzdělávacích plánů se vzdělávali 3 žáci. Údaje o vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením, kterým je dle 42 školského zákona stanoven krajským úřadem jiný způsob povinné školní docházky tito žáci na škole nejsou. Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů (podle druhu školy): 0, všichni středočeský kraj. II. Žáci podle druhu zdravotního postižení (k ) Druh postižení MŠ ZŠ ZŠ speciální Příp. stupeň PrŠ Mentální postižení z toho těžké mentální postižení z toho hluboké mentální postižení Sluchové postižení z toho neslyšící Zrakové postižení z toho nevidomí

7 S vadami řeči Tělesné postižení Souběžné postižení více vadami z toho hluchoslepí Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy chování Autismus Bez zdravotního postižení Údaje o přijímání dětí/žáků do školy I. Přijímání dětí do MŠ a přípravného stupně ZŠ speciální pro školní rok 2005/2006 a počet udělených odkladů povinné školní docházky (dále jen PŠD) k Počet přijatých dětí Typ školy/šz v posledním roce Počet odkladů PŠD celkem před zahájením PŠD Mateřská škola Přípravný stupeň ZŠ spec II. Zápis žáků do 1. třídy ZŠ a následné přijetí pro školní rok 2005/2006, počet udělených odkladů PŠD (k ) Typ školy Počet dětí u zápisu navržený Počet odkladů PŠD skutečný Počet nově přijatých dětí do 1. ročníku ZŠ praktická žákům, kteří byli u zápisu v 1. Základní škole Zruč nad Sázavou PPP Kutná Hora doporučila přímo nástup do základní školy praktické, rodiče souhlasili a žáci zahájili docházku v 1. ročníku naší školy. Údaje o žácích, kteří se ve školním roce 2005/2006 vrátili z důvodu dodatečně uděleného odkladu PŠD ze ZŠ zpět do MŠ. Ve školním roce 2005/2006 se žádný žák nevracel zpět do MŠ. Údaje o žácích přijatých v průběhu školního roku 2005/2006 (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.) nastoupila 1 žákyně do DD Zruč n. S. z diagnostického ústavu Dobřichovice do 8. ročníku nastoupil 1 žák, přestoupil ze ZŠ Trhový Štěpánov na návrh PPP Vlašim byl rozhodnutím ředitelky školy zařazen do 2. ročníku. Uveďte údaje o celkovém počtu žáků přijatých do ZŠ praktické a do ZŠ speciální k pro školní rok 2006/2007. K jsou rozhodnutím ředitelky školy zařazeni do základní školy praktické na základě doporučení PPP Kutná Hora a odborného lékaře 4 žáci: 7

8 2 žáci do 6. ročníku - z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou 1 žák do 7. ročníku z 1. Základní školy Zruč nad Sázavou 1 žák přichází ze stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou a bude mít výuku podle individuálního vzdělávacího plánu, vyučován bude podle osnov rehabilitační třídy a zařazen do 2. ročníku III. Údaje o přijetí žáků do praktické školy pro školní rok 2005/2006 (k ) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6. Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Základní škola praktická Prospěch a docházka žáků všech ročníků Počet žáků Žáci celkem 31 Prospěli s vyznamenáním 14 Prospěli 17 Neprospěli 0 - z toho opakující ročník 0 Nehodnoceni 0 Průměrný prospěch žáků 1,75 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 73/0,03 Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy): a) ve všech předmětech 3 žáci b) pouze ve vybraných předmětech Údaje o komisionálních zkouškách počet žáků, ročník, obor vzdělání, předmět, výsledky Komisionální zkoušky se nekonaly. 7. Chování žáků Chování žáků (k ) Typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Základní škola praktická Uskutečněná výchovná opatření. 2. stupně z chování obdrželi žáci, kteří jsou přístupni výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. 8

9 1) 2. stupeň z chování za: neplnění školních povinností, velmi drzé chování vůči dospělým, kouření v době exkurze, obtěžování spolužáků 2) 2. stupeň z chování za: soustavné porušování školního řádu, drzé chování vůči dospělým, šikanu mladších spolužáků a kouření ve škole 3) 2. stupeň z chování za: neplnění školních povinností, velmi drzé chování vůči dospělým a šikanování spolužáků 3. stupně z chování obdrželi žáci, kteří nemají snahu své chyby napravit a pokračují v asociálním chování 1) 3. stupeň z chování za: neplnění školních povinností, velmi drzé chování vůči dospělým, soustavné šikanování spolužáků 2) 3. stupeň z chování za: neplnění školních povinností, velmi drzé chování vůči dospělým, soustavné šikanování spolužáků 8. Absolventi a jejich další uplatnění Absolventi školy přijímací řízení na vyšší typ školy (k ) Počet Přijati na Nepodali Typ školy Přijati do PrŠ Přijati do OU absolventů jinou SŠ přihlášku ZŠ praktická Ve kterém ročníku žáci PŠD ukončili a počet žáků, kteří po splnění PŠD nezískali základní/základy vzdělání: 3 žáci ukončili PŠD v 9. ročníku a všichni získali základní vzdělání. 2 žákyně ukončily PŠD v 8. ročníku a nezískaly základní ani základy vzdělání. Odchody žáků ze školy během školního roku, důvody, počet žáků, kteří přešli do běžných škol odešli 2 žáci (sourozenci z DD Zruč n.s.) ze 6. a 8. ročníku do DDŠ Býchory odešel 1 žák ze 7. ročníku do ZvŠ Vimperk, přestěhoval se odešli 2 žáci (sourozenci z DD Zruč n. S.) z 2. a 3. ročníku, byla jim zrušena ústavní výchova a nastoupili do ZŠ Prachatice, Zlatá stezka Do běžné základní školy nepřešel žádný žák. 9. Údaje o nezaměstnanosti absolventů praktické školy Nevyplňujeme. 10. Jazykového vzdělávaní na škole Zájmový kroužek konverzace v anglickém jazyce 5 žáků. II. Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace (k ) 9

10 Jazyk Počet učitelů celkem Kvalifikace vyučujících pedagogická částečná žádná i odborná Rodilí mluvčí anglický V rámci DVVP jedna vyučující navštěvovala Jazykově metodický kurz pro učitele anglického jazyka na 1. stupni 11. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole Zhodnocení úrovně vybavení školy informačními technologiemi, jejich využívání v hodinách, dostupnost pro žáky v době mimo vyučování, dostupnost pro pedagogy, úroveň počítačové gramotnosti pedagogů apod. Ve škole je celkem 9 počítačů, z toho 6 je připojeno na internet. 3 staré počítače jsou umístěny v kmenové učebně, zapojeny do sítě a používány při výuce programy Terasoft. 4 počítače (bývalý INDOŠ počítač dokoupen) jsou umístěny v počítačovém koutě v kmenové učebně, jsou připojeny k internetu. Používají se při výuce dle rozvrhu hodin, aby se prostřídali všichni žáci. Zde také probíhala výuka základů informatiky, kdy se škola zapojila do projektu HODINA pro 7. ročníky. Žáci ve výuce informatiky pokračují i v 8. ročníku. V době mimo vyučování měli žáci přístup k počítačům v rámci školní družiny a probíhal i zájmový kroužek Základy informatiky, kam docházelo 10 žáků. Pedagogický sbor měl přístup k žákovským počítačům a do společné sítě i s internetem byl zapojen 1 učitelský počítač ve sborovně. Ředitelka školy má samostatný počítač s přístupem na internet. Počítačová gramotnost: Všichni vyučující prošli školením Z (kromě asistentky pedagoga) Školení P0 absolvovala zástupkyně ředitelky školy. Školení PI absolvovala ředitelka a správce ICT (zároveň ICT koordinátor) 12. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 8 / 6,89 2 / 1,04 6 / 5,85 4,55 5,3 Do přepočteného počtu pedagogických pracovníků je započtena i vychovatelka a asistentka pedagoga. Počet žáků na přepočtený počet učitelů je: 6,6. 10

11 Asistentka pedagoga s úvazkem 0,625 pracovala pro 3 žáky. Vychovatelka s úvazkem 0,5475 byla v 1 oddělení školní družiny se 13 žáky. Údaje o počtu pedagogů bez kvalifikace speciální pedagogiky. Bez kvalifikace speciální pedagogiky byla učitelka (souběžný pracovní poměr vychovatelkaplně kvalifikovaná) se zkráceným úvazkem 0,6818. Asistentka pedagoga pracovala na úvazek 0,625 bez kvalifikace, absolvovala speciálně pedagogické minimum. II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor, pedagogická způsobilost ředitelka 1,00 VŠ učitelství ŠMVZP a školský management Zástupce ředitelky, výchovný poradce, třídní učitelka Třídní učitelka, koordinátor pro env. výuku a vých., metodik prevence Titul Mgr., Bc. Délka ped. praxe 24 let 1,00 VŠ učitelství speciální pedagogika Mgr. 21 let 1,00 VŠ - VŠ učitelství ŠMVZP- speciální pedagogika mládeže s vadami sluchu a řeči Mgr. 24 let Třídní učitel 1,00 VŠ učitelství speciální pedagogiky mládeže s vadným rozumovým vývojem let Učitelka 0,6818 SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ let Vychovatelka 0,5475 SPgŠ vychovatelství + doplňující studium speciální pedagogiky pro absolventy SŠ let 152 Asistentka pedagoga 0,625 SŠ maturita, operátor kožedělné výroby let Údaje o počtu osobních asistentů pro děti a žáky se zdravotním postižením, jejich úvazcích, způsobu financování a zaměstnavateli. Rozsah a přínos jejich činnosti: 1 asistentka pedagoga, úvazek 0,625 pracovala se 3 žáky. Asistentka pedagoga byla a je nezbytná. Věnovala se 3 žákům v malotřídní škole ( v jedné třídě jsou vyučovány 3 ročníky). Působila ve třídě při výuce následujících předmětů: český jazyk, prvouka, matematika, hudební v., výtvarná v., pracovní v., tělesná v., řečová v., čtení, psaní, počty,věcné učení, smyslová v. Zřízení funkce asistenta pedagoga přispělo k lepšímu začlenění žáka se zdravotním postižením do třídního kolektivu. 1. žák rozšiřoval si slovní zásobu a snažil se více mluvit se spolužáky. 2. žák zlepšení mluveného projevu, komunikace se spolužáky, zvládá základní formy společenského projevu, při Pv a Tv mu asistentka pedagoga pomáhala překlenovat jeho 11

12 neobratnost, sníženou koordinaci pohybů a nešikovnost, čímž se plnohodnotně zapojoval do kolektivu. 3. žák silně omezená pohyblivost byl nutný dohled asistentky z důvodu bezpečnosti a správného provádění cvičení. Žák zvládal základní návyky společenského chování a začínal jednat a komunikovat s ostatními spolužáky. Asistentka pomáhala při sebeobslužných činnostech, protože tyto činnosti jsou vyučovány u 2 integrovaných žáků vyučovaných podle osnov pomocné školy podle individuálního vzdělávacího plánu. U individuální integrace 3 žáků se zdravotním postižením se vyskytovala těžká mentální vada kombinovaná s tělesným postižením nebo postižením sluchu.největší úskalí individuální integrace žáků se zdravotním postižením v naší škole byla nutnost neustálého dohledu, povzbuzení a vedení integrovaných žáků. Postižení žáků bylo takové, že nemohli být zařazeni v kmenové třídě bez asistenta pedagoga, pedagog by nezvládal výuku ostatních žáků. Zřízením funkce asistenta pedagoga vzrostla kvalita výuky individuálně integrovaných žáků, ale i výuka zbývajících žáků ve třídě. Údaje o způsobu financování asistentů pedagoga pro děti a žáky se zdravotním postižením a pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním, pokud mají vyšší úvazek, než je hrazen prostřednictvím KÚ Středočeského kraje: Asistentka pedagoga byla financována plně z rozpočtových prostředků školy přidělených Středočeským krajem. Komentář: zda současný stav počtu asistentů pedagoga (příp. osobních asistentů) odpovídá potřebám školy: Jedna asistentka s úvazkem 0,625 byla dostačující, ale pro další školní rok dojde k nárůstu vyučovacích hodin u individuálně integrovaných žáků, proto již úvazek 0,625 nebude dostačující a bude nutné navýšení nejméně na 0,666 úvazku. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. pracovníků do 30 let let let let nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,3 z toho žen ,4 IV. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Český jazyk Prvouka 4 4 Vlastivěda 3 3 Přírodověda 3 3 Občanská výchova

13 Dějepis 2 2 Zeměpis 2 2 Matematika Přírodopis 4 4 Fyzika 2 2 Chemie 1 1 Hudební výchova 3 0 Výtvarná výchova 3 0 Rýsování 1 1 Pracovní vyučování Tělesná výchova 9 9 Zdravotní tělesná výchova 1 1 Řečová výchova 5 5 Celkem Výuka podle osnov PŠ (integrace) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně Čtení 7 7 Psaní 5 5 Počty 7 7 Věcné učení 6 6 Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova 6 0 Řečová výchova 3 3 Smyslová výchova 2 2 Nepovinný předmět 3 2 Celkem Jelikož se jedná o malotřídní školu se třemi ročníky v jedné třídě, některé skutečně odučené hodiny jsou započítány dvakrát (např. Čj,D,D). Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili na školu, z toho počet absolventů PedF (u ŠD absolventů SPgŠ) a jejich odbornost Personální změny nenastaly. - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze školy, z toho na jinou školu a mimo školství, včetně uvedení důvodů Ze školy žádný zaměstnanec v průběhu školního roku neodešel. O prázdninách odešel ze školy 1 třídní učitel (VŠ učitelství speciální pedagogiky mládeže s vadným rozumovým vývojem). 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 13

14 - vzdělávací instituce, obor studia (zaměření), počet studujících, počet absolventů, získaná certifikace (diplom titul, osvědčení) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů - Ředitelka školy ukončila bakalářské studium na PF UK Praha - specializace v pedagogice - Školský management, obdržela diplom a titul Bc. - Specializační studium pro školní koordinátory EVVO zahájila 1 učitelka na Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium a) počet jednodenních a dvoudenních akcí celkem 23 akcí Ředitelka: 7 akcí Praha Správní řád Kolín Výstupní hodnocení Praha konference Psychopedické společnosti Rámcové vzdělávací programy Čáslav Nový správní řád Praha Odměňování pracovníků ve školství v souvislosti s novelizací katalogu prací Praha Psychopedická společnost ( Metodika tvorby ŠVP) Praha Psychopedická společnost ( ŠVP ZŠ speciální a praktické Most) Zástupce ředitelky: 2 akce Kutná Hora BOZP a PO při práci ve školách Jak na to od RVP k ŠVP Metodik prevence: 3 akce Kutná Hora PPP Praha Jak se rozhodneš (dílčí projekt programu právo pro každý den) Jak na to od RVP k ŠVP Koordinátor environmentální výchovy a výuky: 2 akce V. pedagogická konference Středočeského kraje Výchova a vzdělávání pro život prezentace školního plánu Žijeme spolu aneb jak na téma ochrany zvířat Výchovný poradce: 5 akcí Přehled SŠ a školských zařízení pro Středočeský kraj Praha OU Učňovská Multidisciplinární tým regionu Kutná Hora (spolupráce a strategické plánování snižování kriminality mládeže v regionu) Multidisciplinární tým regionu Kutná Hora (spolupráce a strategické plánování snižování kriminality mládeže v regionu) Výuka problematiky volby povolání na ZŠ v ČR Metodik ICT a správce počítačové sítě: 1 akce Využití počítačů v projektovém vyučování Praha 14

15 Všichni učitelé a asistentka pedagoga: 1 akce Jak na to od RVP k ŠVP Kutná Hora Vychovatelka: 2 akce Kutná Hora Grafické cesty, netradiční techniky a postupy Teorie a praxe ve výuce výtvarné výchovy Vybrané legislativní otázky (Školní vzdělávací program) b) počet vícedenních akcí celkem 6 - vzdělávací instituce, zaměření akcí, počet zúčastněných Ředitelka: a) škol P I. modul Tabulkové kalkulátory (Gymnázium, VOŠ a ISŠ Ledeč nad Sázavou) b) Národní projekt Koordinátor, pořádaný NIDV: Poděbrady Koordinátor tvorby ŠVP Poděbrady Koordinátor tvorby ŠVP Zástupce ředitelky: 11/2005 Úvodní modul Školení poučených uživatelů (P0), (Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98) Učitelé: 03-06/2006 Jazykově metodický kurz pro učitele Aj na 1. stupni ZŠ, Kutná Hora Asistentka pedagoga: 1 akce Speciálně pedagogické minimum 30 hodin- Praha Metodik ICT a správce počítačové sítě: 11/ školení PI - Pokročilá práce s textem a DTP (Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98) c) samostudium 12 dnů samostudia kromě ředitelky školy a asistentky pedagoga vyčerpali všichni vyučující a zaměřovali se na problematiku jim svěřených funkcí. Finanční náklady vynaložené na DVPP ,00 Kč 14. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmová činnost organizovaná školou (kroužky, ) Zájmové kroužky: Základy informatiky - 10 žáků Pohybové a sportovní aktivity 6 žáků Anglická konverzace 5 žáků Mimoškolní aktivity (exkurze, ) Exkurze: prohlídka zámku ve Zruči n.s. 15

16 Kutná Hora Tylovo divadlo Ježibaby a ženichové OU řemesel Kutná Hora Den otevřených dveří SOU Vlašim 8., 9. roč ČOV Zruč nad Sázavou 14., návštěva Městské knihovny dětské odd. ve Zruči n.s Den laboratorních zvířat návštěva ZOO marketu Zručský zámecký park oddělení dětské knihovny knihy s tematikou zahrada 8. roč Ledeč n. S. historie našeho okolí (II. tř. 3.,4.,8.roč.) HZS ve Zruči n. S. ukázka techniky Výlety: Školní výlet celá škola: Veselý kopec- skanzen, Slatiňany-hřebčín (ke Světovému dni životního prostředí 5. 6.) Cvičení v přírodě: ochrana člověka za mimoř.událostí požární poplach ochrana člověka za mimoř.událostí Navštívené výstavy: zámecká výstavní síň ve Zruči n.s. Diakonie Čáslav zámecká výstavní síň ve Zruči n.s Knižní vazba 8.,9., Pošta Zruč n.s., vestibul Vánoční výstava mateřské školy Na Pohoří Pošta Zruč n.s., vestibul Velikonoční výstava mateřské školy Na Pohoří Vernisáž naší školní výstavy ( ) zámecká výstavní síň ve Zruči n.s výstava výtvarných prací ZUŠ Kulturní akce: Kutná Hora Tylovo divadlo Ježibaby a ženichové Akademie I. ZŠ Zruč n.s školní karneval Školní akademie I. ZŠ Zruč nad Sázavou Programy a projekty: a) Zapojení školy do národních a systémových projektů OP RLZ (např. VIP kariéra): Do projektu VIP kariéra se zapojila zástupkyně ředitelky školy a zároveň výchovná poradkyně. Studium úspěšně ukončila v červnu. b) předložení projektu v rámci OP RLZ, SROP, FM EHP/Norsko xxxxxxxxxxx c) Zapojení školy do mezinárodních programů (Socrates atd.) xxxxxxxxxxx d) Zapojení školy do rozvojových programů MŠMT (SIPVZ, Prevence sociálně patologických jevů atd.): SIPVZ: Z dotace zakoupen další počítač pro žáky. Navázání na projekt INDOŠ uzavření smlouvy s Auto Contem On line. Školení P0 1 pedagog, školení P1 2 pedagogové e) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem: Zapojení do projektu HODINA. V 7. ročníku disponibilní hodina použita k výuce 16

17 základů informatiky. f) Zapojení školy do programů a projektů vyhlášených dalšími subjekty: Projekt M.R.K.E.V., akce Ukliďme svět, Živá zahrada vše pořádáno ČSOP bez finančních prostředků. Na základě těchto projektů se škola orientuje na ekologii. Spolupráce se zahraničními školami obsah, přínos, výsledky apod. xxxxxxxxxxxxxxx Účast žáků školy ve vědomostních, sportovních, uměleckých a jiných soutěžích a olympiádách; zhodnocení, výsledky (především počet účastníků, příp. jmenovitě umístění na předních místech): Soutěže: X. ročník Vánočního turnaje v Uhlířských Janovicích Družstvo získalo 1. místo Turnaj dětských domovů ve stolním tenise ve Zruči n.s. (4. místo) Obrázky pro Moju výtvarná soutěž Českého rozhlasu (mladší žáci,8. ročník: Čech Setnička, Šindler, Králová, sestry Tokárovy Malujeme Krtka výtvarná soutěž Města Zruč nad Sáz Kniha a já výtvarná soutěž XV. roč. - Třísková (6.roč.), Šramota, Šipošová (7.roč.) ročník soutěží pro MŠ ze Zruče n. S. u příležitosti Dne Země Turnaj v malé kopané k MDD hřiště házené Jiskra Zruč n. S Dopravní soutěž Kolín (Gadžiová R. - 8.roč., Šibrava P. - 8.roč.-13. místo, Setnička M. - 8.roč., O. Šramota 6.roč. 4. místo, Jungová T. 9. roč., Poláková L. 9. roč.) Akce uskutečněné v rámci prevence sociálně patologických jevů, další způsoby jejich předcházení (stručný komentář doplňte údaji o případném výskytu projevů diskriminace, šikany a násilí, výskytu užívání návykových látek apod. včetně způsobu řešení těchto problémů) Minimální protidrogový preventivní program: Vztahy mezi lidmi pan Štěpánovský (Vztahy mezi lidmi a komunikace) Video Zimní úrazy první pomoc Sexuální výchova, 8. roč., přírodopis - počítače beseda s Policií ČR Šikana, trestní odpovědnost, alkohol, drogy, jiné závislosti, atd Prostor o.s. téma Závislost Antikoncepce Pv starší dívky beseda, rozhovor Interaktivní beseda o.s. Prostor, téma Drogy toluen roč. Minimální preventivní program šikanování žáků 19.,21.,23.9. pozitivní city v chování, jednání, vztah k životnímu prostředí a přírodě Ukliďme svět mezilidské vztahy a komunikace, exkurze Zámek Zruč n.s mezilidské vztahy a komunikace, exkurze Ledeč n.s Kutná Hora Tylovo divadlo Ježibaby a ženichové rozvoj mezilidských vztahů 17

18 Vztahy mezi lidmi beseda p. Štěpánovský 5. a vztah k postiženým lidem Ov, přv, prv. II.tř. (3.,4.,8.roč.) beseda s Policií ČR videopořad Ochrana člověka za mimoř.událostí pořad v Prv, Vl., P II.tř.(3.,4.,8. roč.) schopnost spolupráce soutěž Květy našich luk i zahrad možnost budoucího pracovního uplatnění práce na školním pozemku - PV Výchovné akce zaměřené na multikulturní a environmentální výchovu, akce směřující k výchově k humanismu apod. Profesionální orientace: Zjištění zájmů a základní orientace v povolání Pracovní činnosti Zdravotní omezení, Co vše je nutno zvážit před volbou povolání (faktory ovlivňující volbu povolání) Povolání, o kterém přemýšlíš Co očekáváš od svého povolání Environmentální výuka a výchova: úklid města od odpadků vycházka k řece soutěž o zvířatech Kutná Hora návštěva ZOO marketu Den bez cigaret zdravotní soutěž recitační soutěž Vánoce, zima Video Hry na sněhu úrazy beseda s Policií ČR Šikana, trestní odpovědnost, alkohol, drogy, jiné závislosti, atd Ekologická katastrofa 9. roč. - chemie Krajina kde žiješ. 3.,4.roč. prv., vl Třídění odpadu, př. 8. roč., počítače Den meteorologie celá škola kalendář přírody Ukázka dravců, sov beseda o Velikonocích pan Štěpánovský Den laboratorních zvířat návštěva ZOO marketu Den Země - soutěž celosvětová akce Ukliďme svět školní výlet (Veselý kopec - skanzen, Slatiňany hřebčín) ke Světovému dni životního prostředí (5. 6.) beseda Mgr. Klatovský životní prostředí ve Zruči n.s. a okolí (5. 6. Den životního prostředí) Květy našich luk i zahrad - soutěž Besedy: Vztahy mezi lidmi pan Štěpánovský beseda s Policií ČR Šikana, trestní odpovědnost, alkohol, drogy, jiné závislosti, atd. 18

19 Prostor o.s. téma Závislost 15. a Knihovna beseda o Velikonocích pan Štěpánovský Interaktivní beseda o.s. Prostor, téma Drogy toluen roč beseda Mgr. Klatovský životní prostředí ve Zruči n.s. a okolí (5. 6. Den životního prostředí) Rychlá záchranná služba ukázka techniky Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Spolupráce s jinými organizacemi a institucemi: Každodenní spolupráce s Dětským domovem Zruč nad Sázavou. a) , , , Ředitelka školy se účastnila projektu Community policing spolupráce probíhala mezi MěÚ Zruč n. S., Policií ČR, odd. Zruč n. s. a agenturou Agora CE. Přizváni byli zástupci škol, Městské policie a HZS. Vše vyvrcholilo sestavením a rozdáním dotazníku mezi občany města Zruč n.s., vyhodnocením dotazníku a společným setkáním s občany. b) ročník soutěží pro Mateřské školy ze Zruče n. S. u příležitosti Dne Země Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Prezentace školy na veřejnosti: Den otevřených dveří naší školy spojený s výstavou NF Klíček velikonoční výstava v prostorách školy pro veřejnost ročník soutěží pro Mateřské školy ze Zruče n. S. u příležitosti Dne Země Vernisáž naší školní výstavy ( ) Další akce nebo činnosti Školní soutěže: SHM školní kolo dopravní soutěž - Evropský den bez aut školní turnaj v tenise soutěž o zvířatech - Světový den zvířat zdravotní soutěž - Den bez cigaret recitační soutěž Vánoce, zima závody na sněhu životní prostředí - Mezinárodní den biologické rozmanitosti 8. a turnaj v basketbale dvojic 2. stupeň Světový den vody soutěž na téma voda Voda nad zlato celoškolní turnaj v malé kopané (st. žáci) Den Země - soutěž 19

20 3. 5. celoškolní turnaj ve vybíjené školní kolo SHM okresní kolo SHM v Kutné Hoře Zručský zámecký park Dopravní soutěž Květy našich luk i zahrad Projektové vyučování : Evropský den bez aut -dopravní soutěž Světový den zvířat -soutěž o zvířatech Den bez cigaret zdravotní soutěž Mezinárodní den biologické rozmanitosti soutěž Životní prostředí Světový den vody soutěž na téma voda Voda nad zlato Den Země soutěže soutěž Zručský park Ochrana člověka za mimořádných událostí: cvičení v přírodě pořad Ochrana člověka za mimoř.událostí pořad v Prv, Vl cvičení v přírodě Nábor žáků: SOU řemesel Kutná Hora OU a PŠ Kunice 15. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení Kurzy k doplnění základního vzdělání a základů vzdělání podle typu školy počet kurzů, účastníků a absolventů Kurzy neprobíhaly. Ostatní činnosti v rámci dalšího vzdělávání xxxxxxxxxxxxxxxxxx 16. Výchovné a kariérní poradenství Popis činnosti výchovného a kariérního poradenství (školského poradenského zařízení) Začátek školního roku 2005/2006 byl zaměřen na spolupráci s nově zařazenými žáky 1. ročníku.v průběhu školního roku spolupráce s nově zařazenými žáky. Během celého školního roku probíhaly individuální pohovory se žáky. Třídní schůzky, individuální schůzky s rodiči (popř. vychovateli DD). Spolupráce s třídními učiteli, protidrogovým koordinátorem a metodikem prevence šikany, vychovateli DD, sociálními pracovnicemi, dětskou lékařkou i odbornými lékaři, s pracovnicemi PPP. Schůzky s pracovnicí Probační a mediační služby zaměřené na prevenci kriminality na místní úrovni. Druhé schůzky se zúčastnila také pracovnice SVP Kolín, která škole nabídla spolupráci. V příštím školním roce bude spolupráce s PMS pokračovat. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více