MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního plánu města Chrudim Na základě schváleného zadání územního plánu Chrudim (dále jen ÚP) byl zpracován koncept ÚP, který byl prodiskutován na veřejném projednání, spojeném s výkladem projektantky Ing. arch. Benešové, Ateliér Urbi Brno. Součástí tohoto projednání bylo i Posouzení územně plánovací dokumentace vyhodnocení na udržitelný rozvoj území. Ve stanovené lhůtě pro možné podání stanovisek, připomínek a námitek bylo doručeno celkem 77 těchto podnětů. Na základě jejich vyhodnocení byl ve spolupráci pořizovatele s určeným zastupitelem vytvořen podklad pro zpracování návrhu ÚP. Tyto pokyny byly společně s doručenými a vyhodnocenými stanovisky, připomínkami a námitkami předloženy na jednání Zastupitelstva města Chrudim, které se uskutečnilo dne 1. března O tomto bodu se v ZM diskutovalo bezmála tři hodiny. Výsledkem jednání jsou schválené pokyny pro zpracování ÚP Chrudim, které byly Zastupitelstvem doplněny o další tři body. Schválené pokyny jsou podkladem pro zpracovatele ÚP, kterým je sdružení firem Atelier Urbi, spol. s r. o. a Ageris s. r. o. Brno. Do 4 měsíců od odeslání pokynů zpracovatel předá návrh ÚP, který se nejdříve projedná pouze s dotčenými orgány. Na základě jejich stanovisek se návrh ÚP opět upraví a následně bude veřejně projednáván za účasti zpracovatele, který k němu podá příslušný výklad, v této fázi se může veřejnost opětovně k návrhu vyjádřit. Konečnou fází bude vydání nového územního plánu Zastupitelstvem města Chrudim. V rámci projednávání a diskuze k územnímu Investice v roce 2010 plánu se otevřelo i téma změny č. 17b stávajícího územního plánu sídelního útvaru Chrudim, ve které je řešena i rozvojová lokalita č. 16 na Skřivánku II, jejíž část je navrhována pro vícepodlažní bytovou zástavbu. Regulativ výšky bytové zástavby zatím nebyl stanoven, v každém případě by se v území neměla realizovat výstavba podle původně navrhované studie architekta Kouckého, který v lokalitě navrhoval vyšší možnou zástavbu. Pokud bude v ZM změna vydaná, bude se muset na navrhovanou lokalitu na Skřivánku z důvodu rozsahu, atraktivity území a vazeb na střed města zpracovat územní studie, která prověří bytovou výstavbu s ohledem na ochranu veřejného zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy z provozu železnice a provozu letiště Chrudim. Její součástí bude i případný návrh opatření vhodného uspořádání zástavby, dispoziční řešení objektů či jiná technická opatření, která budou součástí jednotlivých staveb a budou realizována na náklady investora. Studii vymezí také regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, architektonické řešení, další podmínky pro umisťování staveb, dopravní napojení, napojovací body na inženýrské sítě apod. K uvedené změně, která je součástí balíčku změn 17a, 17b a 18 územního plánu sídelního útvaru Chrudim, byly ze strany obyvatel na Skřivánku podány připomínky během veřejného projednání změny. O nich by mělo v rámci vydání změny č. 17a, 17b a 18 rozhodnout Zastupitelstvo města na jednání, které se bude konat 26. dubna Jan Čechlovský, starosta města V loňském roce byla ve Střelecké ulici provedena rekonstrukce kanalizace a plynovodu. Investorem těchto akcí byla společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. a společnost RWE. Na tento rok je plánována rekonstrukce povrchů a veřejného osvětlení v této ulici. Stavba bude zahájena v dubnu a dokončena v červenci Rekonstrukci ulice provede firma AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s. r. o. V Krocínově ulici se bude rekonstruovat vodovod, kanalizace a horkovod. Investory této stavby jsou společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. a International Power Opatovice, a. s. Dle informací těchto společností bude rekonstrukce probíhat v červnu až září letošního roku. Také v ulici Novoměstské u ZŠ Dr. Malíka bude vybudován nový přechod pro chodce a chodník. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a následná realizace stavby se připravuje na období červenec srpen V letošním roce bude provedena i rekonstrukce ulice Šeříkové včetně veřejného osvětlení v Markovicích. Projektovou dokumentaci zpracovává firma OPTIMA Vysoké Mýto, realizace je plánována na období srpen až září Město Chrudim připravuje společně s Pardubickým krajem projekt Řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim. Jedná se o odstranění 3 ohnisek znečištění v areálu Transporty nového závodu, z nichž se dostávají nebezpečné látky do podzemních i povrchových vod v okolí, zejména v Chrudimi, Medlešicích a Dřenicích. V případě poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí bude stavba zahájena ještě na konci tohoto roku. V současné době probíhá stavební řízení. Petr Řezníček, místostarosta XVIII. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 26. dubna 2010 v hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Nezapomeňte uhradit místní poplatky za psy nejpozději do 30. dubna 2010! Zároveň se omlouváme za chybný údaj týkající se poplatníků v obvodu Chrudimi v ostatních (bytových) domech: za psa uhradí Kč ročně, za dalšího psa Kč, nikoli Kč. Bude v dubnu Alan Ayckbourn: ABY BYLO JASNO Divadelní předplatné B Čtvrtek 8. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Violoncellové duo Dominiky a Jiřího Hoškových 744. Chrudimský hudební pátek Pátek 9. dubna v 19 hodin Velký sál Muzea Divadelní bál aneb Rej masek a kostýmů Sobota 10. dubna v 19 hodin Velký sál Muzea Voskovec a Werich Antidiskotéka Jiřího Černého Čtvrtek 15. dubna v 19 hodin Divadelní kavárna Divadla Karla Pippicha Vesele i nevesele o tanečním studiu Věry Veselé Pátek 16. dubna v 18 hodin Spolkový dům Noel Coward: Zamilovat se... Divadelní předplatné A Pondělí 19. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Rob Becker: Caveman obhajoba jeskynního muže Divadelní předplatné A Čtvrtek 22. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Athény východních Čech desátý ročník festivalu klasické hudby nejen pro mladé dubna Slavnostní závěrečný koncert s udílením cen Osobnost města Chrudim 2009 Neděle 25. dubna v hodin Velký sál Muzea Zahradnický jarmark Sobota 24. dubna 8 12 hodin Resselovo náměstí Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH Divadelní předplatné C Pondělí 26. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Franz von Suppé: BOCCACCIO Divadelní předplatné B Úterý 27. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Městská část Chrudim II byla zařazena do vzorku 0,5 % ze všech obyvatel, domů a bytů v ČR, kterých se týká tzv. zkušební sčítání organizované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Cílem zkušebního sčítání je ověřit správnost všech etap průběhu sčítání a vyhodnotit zkušenosti, zejména ověřit srozumitelnost vyplňovaných formulářů před celorepublikovým sčítáním lidu, domů a bytů, které ČSÚ připravuje na březen Zkušební sčítání si klade za cíl ověřit nové postupy, mezi které patří například možnost vyplnit sčítací formuláře elektronicky, a odhalit případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů z pohledu občanů. Rád bych Vás, kteří jste byli do projektu zkušebního sčítání vybráni, požádal o spolupráci a pomoc. Předem děkuji za čas, který vyplnění formulářů věnujete. Každý správně 87. a 88. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 87. řádném jednání dne 17. února 2010 na programu celkem 34 bodů. Rada města mimo jiné: - doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2010 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2010 (Do příjmové části se zapojuje částka Kč daňové a nedaňové příjmy, dotace, fondy, prostředky hospodaření minulých let. Rozpočet se zvyšuje na celkovou výši Kč.); - souhlasila s provozem chrudimských mateřských škol v době letních prázdnin 2010 takto: Od 1. do 31. července budou v provozu MŠ v ulici Sv. Čecha, MŠ v ulici Dr. Malíka a MŠ v ulici V. Nejedlého, od 1. do 31. srpna budou v provozu MŠ v ulici Strojařů, MŠ v ulici Na Valech a MŠ v ulici U Stadionu (Stejně jako v minulých letech budou v době přerušení provozu děti podle potřeby navštěvovat párovou mateřskou školu.); - doporučila ZM schválit udělení cen Osobnost města Chrudim za rok 2009 paní MUDr. Marii Blažkové, panu Jaromíru Doležalovi, panu Františku Machovi, panu Ing. Jiřímu Novému a panu Jaroslavu Šplíchalovi; - schválila peněžitý dar Rady města Chrudim ve výši Kč občanskému sdružení Česká abilympijská asociace na realizaci 18. národní abilympiády, která proběhne května 2010 v ČEZ aréně v Pardubicích; - schválila změnu Pravidel pro přidělení a užívání chráněných bytů v domech s pečovatelskou službou; - doporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí investiční dotace na akci Rekonstrukce hokejbalového hřiště dokončení I. etapy společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (Účelová investiční dotace ve výši 2 mil. Kč byla ZM schválena v prosinci 2009.); - vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky Centra sociálních služeb a pomoci paní Ivany Bohaté ke dni a ustanovila komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky; - doporučila ZM schválit spolupořádání 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v roce Na 88. řádném jednání Rady města 3. března 2010 bylo na programu 17 bodů. Rada města mimo jiné: - schválila finanční vypořádání příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (Dosažený hospodářský výsledek ve výši Kč bude převeden do rezervního fondu.); - schválila peněžité dary Rady města Chrudim Sdružení přátel Pardubického kraje na vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje v roce 2010 ve výši Kč a Klubu výsadkových veteránů při 43. výsadkovém mechanizovaném praporu Chrudim na zakoupení kytic, věnců a smutečních stuh ve výši Kč; - schválila novou pracovní skupinu pro splnění podmínek Zásad Ministerstva kultury k Programu regenerace městských památkových rezervací a zón (v souvislosti se změnou organizační struktury MěÚ Chrudim a přechodem agendy výkonu státní správy v oblasti památkové péče na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče); - schválila zvýšení ceny díla o rozdíl navýšení Jsme součástí zkušebního sčítání lidu, domů a bytů vyplněný dokument přispěje k úspěšné přípravě celostátního sčítání v roce 2011, říká ke zkušebnímu sčítání, které je dobrovolné, Ing. Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ. Zkušební sčítání začne 6. dubna Od tohoto dne až do 16. dubna 2010 sčítací komisaři jmenovaní ČSÚ, ve většině případů Vaši poštovní doručovatelé, osobně doručí sčítací formuláře. Domácnosti ve vybraných lokalitách našeho města, které jsou součástí zkušebního sčítání, budou s dostatečným předstihem o této akci včas informovány. Sčítací komisaři se prokáží služebním průkazem, k vyplnění formulářů Vám předají veškeré potřebné informace a zodpoví případné otázky. Sčítací formuláře je možné vyplnit také elektronicky. Přístup k elektronické verzi formulářů a veškeré nezbytné informace včetně postupu, jak je vyplnit, najdete na stránce Vyplněné sčítací formuláře je možné odevzdat, počínaje 17. dubnem 2010, několika způsoby: Volby do poslanecké sněmovny Ve dnech 28. a 29. května 2010 (pátek a sobota) se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby proběhnou na tradičních místech, v sídlech volebních okrsků nepřipravujeme oproti minulým volbám žádné změny. Volit budeme v pátek od do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin. Hlasy se začnou sčítat v sobotu po ukončení hlasování. Volební lístky budou distribuovány voličům do jejich schránek dle místa trvalého pobytu, nejpozději do úterý 25. května Na obálce najdete adresu volebního okrsku. O příslušnosti k volebním okrskům bude informovat i Oznámení o době a místě konání voleb (volební vyhláška), vydané starostou města. Toto oznámení bude dále otištěno i v květnovém čísle Zpravodaje, umístěno na výlepových plochách ve městě, na webových stránkách města a na úřední desce úřadu. Ode dne vyhlášení voleb mohou občané, kteří vědí, že ve dnech voleb se nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, požádat o vydání voličského průkazu. Žádat je možné buď osobně na Městském úřadě Chrudim, Pardubická 67, přízemí, dveře č. 104 a to nejpozději do do hodin nebo písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby žádost byla úřadu doručena do Voličský průkaz při těchto volbách opravňuje voliče k volbě ve volebních okrscích na celém území státu, stejně jako k volbě ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu spolu s bližšími informacemi DPH z 19 na 20 % a uzavření dodatků smluv o dílo s firmami, které se podílejí na akcích Muzeum barokních soch rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi a Dům na půl cesty, Chrudim; - vyhodnotila výběrové řízení na akci Komplexní úklid budov Městského úřadu Chrudim a schválila jako nejvhodnějšího uchazeče firmu Mil- Mark s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou od do ; - schválila uzavření smluv o výpůjčkách soch pro Muzeum barokních soch v Chrudimi (mezi městem Chrudim a obcí Běstvina bude uzavřena smlouva o výpůjčce sousoší Apoteóza sv. Jana Nepomuckého z Běstviny. S Oblastní charitou Červený Kostelec uzavře město smlouvu na výpůjčku sochy Panny Marie Immaculaty z Žirče); - schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na služby Podrobný průzkum a restaurování kulturních památek sousoší Apoteóza sv. Jana Nepomuckého z Běstviny a socha Panny Marie Immaculaty z Žirče a ustanovila hodnotící komisi; - schválila nejvhodnějšího uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim, firmu AZ STA- VEBNÍ Heřmanův Městec s. r. o. (Nabídková cena je Kč včetně DPH. Výběrového řízení se zúčastnilo 33 uchazečů.). Více informací o jednání Rady města Chrudim na v sekci Aktuality, usnesení jsou zveřejněna v sekci Samospráva Usnesení z jednání Rady města. sd navrácením sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě, bezplatným odesláním poštou na P. O. Box ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou, osobním předáním na poště uvedené v letáčku nebo odesláním v elektronické podobě. Veškeré údaje zjištěné při sčítání mohou být využity výhradně ke statistickým účelům a podléhají velmi přísné ochraně dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů a podle zákona o ochraně osobních údajů. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby podílející se na zpracování údajů, jsou vázáni přísnou časově neomezenou mlčenlivostí. Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na kontaktní místa uvedená v letáčku, který Vám sčítací komisař doručí do poštovní schránky, na oddělení Sčítání lidu, domů a bytů Pardubice na tel , nebo navštivte oficiální internetové stránky Sčítání lidu, domů a bytů Jana Hampejsová, Ewing Public Relations, s. r. o. naleznete na webových stránkách města. Zde byla umístěna také informace pro zájemce o činnost v okrskových volebních komisích. Pokud zvažujete, že budete volit v zahraničí, prosím informujte se o podmínkách voleb na webových stránkách ministerstva vnitra nebo na příslušném zastupitelském úřadu, zejména s ohledem na případný časový posun konání voleb. Veškeré dotazy k volbám Vám zodpoví pracovnice Odboru správního MěÚ Chrudim: Eva Doležalová, tel , , chrudim-city.cz, Jiřina Elichová, tel , a Miluše Němcová (zejm. voličské průkazy a seznamy voličů) tel , Eva Doležalová, Odbor správní 2

3 Prožila jsem 16 let na cestě tvorby organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. K jsem se vzdala funkce ředitelky, proto mi prosím dovolte krátké ohlédnutí. Od začátku mojí filozofií bylo vytvořit organizaci s co nejširším spektrem terénních a ambulantních služeb tak, aby každý, kdo se ocitne v nepříznivé sociální situaci, mohl co nejdéle žít důstojným životem ve vlastní domácnosti a svém přirozeném prostředí právě s pomocí a podporou některé ze služeb naší organizace. Naše příspěvková organizace vznikla 1. ledna 1993 na základě rozhodnutí Rady města. Základní činností bylo zajišťování pečovatelské služby, provoz dvou domů s pečovatelskou službou, provoz klubů důchodců, informační, koncepční a poradenské služby. V té době využívalo služby 230 klientů. Organizace se postupně vyvíjela až do podoby dnešní, kdy je jejím posláním zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech. Provozujeme čtyři domy s pečovatelskou službou, poskytujeme základní sociální poradenství, pečovatelskou službu, tísňovou službu, denní stacionáře, sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, aktivizační programy, domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči a půjčovnu kompenzačních pomůcek. V roce 2009 využívalo naše služby 689 klientů. Bylo zorganizováno 1349 aktivizačních programů, kterých se účastnilo seniorů. Půjčovnu kompenzačních pomůcek využilo 196 osob. Byla to cesta plná spolupráce hlavně: s představiteli našeho města. (Za 16 let investovalo město Chrudim do rozvoje organizace desítky milionů korun a veškeré záměry mohly být realizovány díky perfektní spolupráci a velké podpoře.); s odbornou veřejností v ČR, ale i v zahraničí a v neposlední řadě s kolegyněmi a kolegy na jednotlivých úsecích naší organizace podařilo se vytvořit tým, který se zasloužil o to, že se organizace dostává do podvědomí občanů jako centrum jistoty. Spolupráce byla veskrze pozitivní, zvlášť pokud jsem mohla spolupůsobit s lidmi empatickými, kterým nechyběla určitá míra soucitu, pokory, vytrvalosti, odvahy, nadhledu a nevadila jim někdy i práce navíc. Těm všem velice děkuji, a to nejenom za sebe, ale za všechny, kterým naše společné snažení usnadnilo život. Docházelo však i k nekvalitní spolupráci, a to když do cesty vstoupili lidé povrchní, s nedostatkem vytrvalosti, se strachem o vlastní pohodlí a s lidskou malostí. Naštěstí těch na této cestě nebylo mnoho. Vážím si toho, že jsem dostala důvěru a šanci tuto práci vykonávat. Věřte, že jsem svoji práci dělala ráda a s velkou pokorou přistupovala ke každému, kdo se na nás obrátil se žádostí o pomoc a podporu. Prožila jsem 16 let naplněných nelehkou, ale krásnou prací. Všem, kteří budou v cestě pokračovat, přeji, aby se jim dařilo alespoň tak, jak se dařilo doposud nám. Ivana Bohatá Cyklopůjčovny Českých drah na Chrudimsku Společný projekt měst Chrudim a Hlinsko s dopravcem České dráhy realizovaný pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Poznejte Chrudimsko a Hlinecko ze sedel jízdních kol! Krásy Chrudimi a jejího širokého okolí lze pohodlně poznat při aktivním odpočinku na jízdních kolech. Jsou zde desítky kilometrů značených cyklotras, jež Vás zavedou do mnoha malebných koutů. Od si jízdní kola můžete vypůjčit na vlakových nádražích v Chrudimi, Slatiňanech, Žďárci u Skutče a Hlinsku v Čechách. Po nezbytných formalitách můžete ihned vyrazit za poznáním. Věřte, že zdejší region má co nabídnout. Kde lze jízdní kola zapůjčit? Cyklopůjčovny ČD na Chrudimsku jsou v provozu od 1. dubna do 31. října Kola si lze vypůjčit ve stanici Chrudim (ulice Čs. armády 174) denně v době od 7 do 15 hod. Po předchozí domluvě na tel je možno sjednat zápůjčku kola také ve stanicích Slatiňany, Žďárec u Skutče a Hlinsko v Čechách, kam České dráhy dle Vašeho požadavku přepraví kola bezplatně. K jízdnímu kolu si lze za poplatek půjčit také ochrannou přilbu. Rezervace se přijímají až 30 dnů předem telefonicky na tel nebo osobně u přepážky osobní pokladny ŽST Slatiňany v době od 8 do 18 hod. Nejzazší doba podání žádosti o rezervaci je 24 hodin před požadovaným časem zápůjčky jízdního kola. O víkendech a svátcích od do lze využít cyklobus z Chrudimi (8.55 hod.) do Nasavrk, Seče či jiné destinace a také při zpáteční cestě. Do Chrudimi je zajištěn návrat ze stanic Ohlédnutí Seč, nám. (16.40 hod.) či Nasavrky, nám. (17.17 hod.). Kterékoliv jízdní kolo z cyklopůjčoven ČD na Chrudimsku je přepravováno v cyklobusech provozovaných společností Veolia Transport Východní Čechy, a. s., zdarma. Cestující předloží řidiči nájemní smlouvu, jež opravňuje k bezplatné přepravě kola a uhradí jen svoje jízdné. K zapůjčení jízdního kola stačí předložit 2 osobní průkazy (např. In-kartu ČD, občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, apod.). Při zápůjčce kol pro rodinu je nutno předložit osobní průkazy obou dospělých účastníků. Se zákazníkem je na místě sepsána nájemní smlouva, následně musí být složena vratná záloha (kauce) a uhrazeno půjčovné. Do smlouvy se rovněž uvede čas a místo návratu kola. Pokud se Váš výlet z různých důvodů změní, je nutno změnu neprodleně ohlásit telefonicky na tel (v době od 8 do 18 hod.), nebo na tel (v době po 18. hodině). Zaměstnanec ČD s Vámi domluví případné další podmínky (např. změnu stanice nebo času návratu kol apod.). Ceník služeb v Cyklopůjčovnách ČD na Chrudimsku Jednodenní nájemné: 120 Kč, zaváděcí cena 99 Kč za kolo na den (platí do odvolání) Jednodenní nájemné rodina: 250 Kč, (nejvýše 2 kola pro dospělé a nejvýše 2 kola pro děti), zaváděcí cena 199 Kč na den (platí do odvolání), snížená cena 199 Kč na den po předložení průkazu In-karta ČD nebo průkazu Rodinný pas Vícedenní nájemné se počítá jako násobek z jednodenního nájemného, další slevy se neposkytují. Vratná kauce za jízdní kolo Kč, Kč za rodinnou zápůjčku. Roman Málek a České dráhy Blokové čištění 2010 Chrudim hodin ul. Pardubická Leguma ul. Havlíčkova, parkoviště u NS Kateřina Moravova zahrada Tyršovo náměstí, ul. Svěchyňova ul. Čs. armády, Fibichova parkoviště za Duklou ul. Bohuslava Martinů včetně Palackého ul. před č. p ul. U Parku, parkoviště u FÚ ul. Na Ostrově před č. p ul. Fibichova a Husova po ulici Rooseveltovu ul. Rooseveltova a Husova po Bohemii ul. Na Ostrově od č. p. 712 po č. p ul. Čs. armády, Přemysla Otakara, Revoluční a Rooseveltova ul. Hradištní, Na Šancích sídliště Topolská parkoviště v ul. Čáslavské před č. p ul. Na Větrníku parkoviště v ul. Palackého před č. p. 76, ul. Vrchlického před č. p. 70 Zájem zdravotně postižených občanů o sociální dávky je velký Zdravotně postiženým občanům v rámci působnosti obce s rozšířenou působností poskytuje v souladu s platnými právními předpisy oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Chrudim celou řadu sociálních dávek, které pomáhají zlepšit kvalitu jejich života a zmírnit zdravotní postižení, zvyšují míru soběstačnosti a pomáhají zajistit péči o jejich osobu. V minulém roce bylo nejvíce žádostí podáno o příspěvek na provoz motorového vozidla, o mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené osoby (průkaz TP, ZTP a ZTP/P) a příspěvek na péči. První dva letošní měsíce tento trend potvrzují, přestože u příspěvku na provoz motorového vozidla došlo ke snížení poskytovaných částek. Zdravotně postižení občané také využívají příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Těžce zdravotně postižení občané mohou na oddělení dále požádat o příspěvek na úpravu bytu, zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže přiznání těchto dávek je podmíněno kladným posouzením posudkového lékaře. Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může být poskytnutý příspěvek na krmivo pro tohoto psa. Sociální pracovnice oddělení sociálních služeb následně kontrolují využívání poskytnutých příspěvků. Další informace můžete získat na tel nebo přímo u sociálních pracovníků oddělení sociálních služeb v 1. patře budovy Městského úřadu Chrudim, Pardubická ul. č. 67. Alice Kuklová, Odbor sociálních věcí zdravotnictví MÚ Chrudim 3

4 Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim informuje Pokud budete potřebovat pomoc, zajišťujeme pro Vás: základní sociální poradenství Jedná se o podání informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, využívání kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času, a to na tel pečovatelskou službu Poskytujeme ji osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Službu poskytujeme i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Nasmlouvat si můžete pomoc při oblékání, koupeli, úklidu, praní a žehlení prádla, dále zajistíme nákupy, pochůzky (lékař, lékárna, úřady) nebo doprovod (k lékaři, na úřady), dovezeme oběd, pomůžeme při přípravě a podání jídla a pití. Z nadstandardních úkonů Vám můžeme nabídnout například dopravu vozidly CSSP s úpravou pro osoby s handicapem, dále dohled v době nepřítomnosti rodinných příslušníků, pedikúru a kadeřnické služby. domy s pečovatelskou službou Jde o domy s byty zvláštního určení s chráněnými byty. Provoz domů je zajištěn tak, že je pomoc dostupná 24 hodin denně. Byt v domě s pečovatelskou službou je přidělován dle Pravidel pro přidělení a užívání chráněných bytů v domech s pečovatelskou službou. Žádost o umístění získáte v recepci organizace v Soukenické ulici. Pomoc a podpora Vám bude poskytnuta pečovatelskou službou viz výše. denní stacionář Pohoda Poskytujeme péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, a to po dobu, kdy je rodina v zaměstnání, a tím umožníme klientovi zůstat co nejdéle v domácím prostředí. denní stacionář Jitřenka Poskytujeme služby dětem, mládeži a dospělým se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva. Poskytujeme pomoc a podporu na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu. tísňovou péči Signál v tísni Nepřetržitá služba 24 hodin denně je určena osobám, které jsou vystaveny vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Nutnou podmínkou pro poskytování služby je instalace zabezpečovací ústředny v bytě klienta k jeho telefonní lince nebo mobilnímu telefonu. Služba napomáhá při náhlém zhoršení zdravotního stavu a při jakékoliv náhlé krizové situaci. Sociálně aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením Aktivizační programy jsou služby sociální prevence. Jejich účelem je napomáhat k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností. Týkají se nácviku obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácviku dovedností potřebných například k oblékání, k vlastnoručnímu podpisu a podobně. Dále zajišťujeme volnočasové aktivity jako např. kondiční cvičení na židlích, míčích, žíněnkách, při hudbě, pracovní terapii, trénování paměti, Chrudimskou univerzitu třetího věku. V neposlední řadě poskytujeme: domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči Kirké Na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci poskytujeme zdravotní péči ve Vaší domácnosti, a to v rozsahu základní zdravotní péče osobní hygienu, polohování, léčbu proleženin, sledování příjmu tekutin a stravy, zábaly, úpravu domácího prostředí, ošetřovatelské péče odběr biologického materiálu, podání léků, vtírání mastí, převazy, aplikace injekcí, speciální péče ošetřovatelskou rehabilitaci, cvičení soběstačnosti, nácvik chůze pomocí kompenzačních pomůcek, komunikace s klientem. Od února 2008 vlastníme certifikát o specializaci v oblasti hojení chronických ran. půjčovnu kompenzačních pomůcek V recepci v Soukenické ulici si můžete ve všední dny od 7 do 15 hod. zapůjčit berle, hole, podložní mísy, WC křesla, antidekubitální pomůcky, polohovací lůžka a další. Činnosti na jednotlivých úsecích se prolínají tak, že se dají kombinovat a může být nasmlouváno i více služeb najednou. Bližší informace o jednotlivých službách získáte na tel , a na www. socialni-sluzby.cz. Ivana Bohatá, ředitelka CSSP Chrudim Přidělení kulturních dotací na rok 2010 organizace na činnost [Kč] na projekt [Kč] B1 Promusic, o. s B2 Přáteleé Chrudim B3 Slavoj, pěvecký a hudební spolek Chrudim B3a Slavoj, pěvecký a hudební spolek Chrudim B4 Čajový klub 0 0 B5 Chrudimští patrioti B6 Chrudimská Komorní Filharmonie B7 Melodie Chrudim B8 Hudební spolek B9 Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek B10 Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář B11 Klub rodičů při ZUŠ Chrudim B12 Kacafírek loutkářský spolek 0 0 B13 Kacafírek loutkářský spolek 0 0 B14 Kacafírek loutkářský spolek B15 Consort Ing. Lubomír Moravec vyřazeno nezapočítáno B16 Vodácké sdružení Kačeři B17 Sdružení rodičů a přátel dětského folklórního souboru Kuřátka Chrudim, o. s. B18 Sdružení rodičů a přátel dětského folklórního 0 0 souboru Kuřátka Chrudim, o. s. B19 Malik Chor Chrudim B20 Český lidový soubor Chrudim, o. s. 0 0 B21 Naděžda Gutzerová B22 Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, občanské sdružení B23 Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim B24 Salvátor Chrudim B25 Miroslav Novotný Jazzové uskupení Artefakt B26 Familiaris Domini Regis B27 Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice 0 0 B28 Mama klub Chrudim B29 Mama klub Chrudim B30 Šance pro Tebe, o. s. vyřazeno nezapočítáno celkem Schválená částka v rozpočtu města na rok 2010 na přidělení kulturních dotací je Kč, rozdělena byla celá částka. jš Zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2010/2011 Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim sděluje, že zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2010/2011 proběhne ve dnech 6. května 2010 od do hod. a 7. května 2010 od 9.00 do hod. Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v mateřských školách. Vyplněnou žádost musí rodiče přinést osobně v termínu zápisu do mateřských škol. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Upozorňujeme rodiče, aby přihlásili i ty děti, které budou nastupovat v průběhu školního roku 2010/2011. V případě většího počtu zapsaných dětí, než bude moci mateřská škola přijmout, bude rozhodováno dle kritérií. Kritéria jsou pro všechny mateřské školy v Chrudimi jednotná. Rodiče mohou zapsat dítě pouze v jedné mateřské škole. Kriteria pro přijímací řízení do MŠ O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy. Kritéria a počet bodů: 1. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 6 bodů 2. trvalé bydliště zákonných zástupců v Chrudimi 5 bodů 3. dítě zaměstnaných zákonných zástupců 4 body 4. dítě, které dosáhne věku tří let do konce kalendářního roku v roce zápisu 3 body 5. dítě, jehož sourozenec je zapsán ve školním roce 2010/2011 k docházce ve stejné mateřské škole 2 body 6. dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce 1 bod Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost). Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu. jš 4

5 Co nového vznikne ve vnitrobloku Pod Požární zbrojnicí? Moderní prostor pro trávení volného času a soužití všech generací. Na základě společných plánovacích setkání, která proběhla v letech za účasti veřejnosti, zástupců Městského úřadu a architektů, byl vytvořen společný návrh regenerace intimního vnitrobloku Pod Požární zbrojnicí. V rámci světové soutěže LivCom 2009 získalo město Chrudim finanční částku na realizaci celého projektu. V první etapě realizace projektu už v loňském roce došlo ke kácení a odbornému řezu stromů na základě dendrologického průzkumu. A co bude realizováno v další etapě, která proběhne letos? Ve středu vnitrobloku v místě stávajícího pískoviště vznikne pobytová loučka s ostrovem aktivit. Ten bude zachovávat charakter klidného intenzivně udržovaného pobytového trávníku, kam se soustředí aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel umožní sociální kontakt napříč generacemi. Vyrostou zde herní multifunkční prvky pro děti předškolního věku, provazové prvky pro děti školního věku a zázemí pro sportovní aktivity pro mládež a dospělé: pétanque, ping-pong, basketbal apod. Pískoviště bude uzavíratelné a bude opět umístěno uprostřed pobytového prostoru. V jeho okolí vzniknou dřevěná mola s lavičkami. Rozsah pobytového trávníku zkopíruje stávající plochu a bude vymezen současnou opukovou cestou, Přidělené příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2010 č. Název organizace přiděleno přiděleno přiděleno na dopravu na vl. činnost na akce A1 Taneční klub Besta Chrudim A2 Klub rekreačních běžců Chrudim A3 Sportovní klub Raft Club Chrudim A4 TJ Chrudim, lyžařský oddíl A5 SRPDŠ při SpZŠ Chrudim (Integra) A6 Tenisový klub Chrudim A7 Sbor dobrovolných hasičů Markovice A8 Sportovní klub Chrudim A9 Treking Chrudim A10 Klub českých turistů A11 Atletika Chrudim A12 Zálesák středisko Chrudim A13 Asociace školních sportovních klubů ČR, Školní sportovní klub GJR Chrudim A14 Hbc Jokerit Chrudim A15 KST LINEA Chrudim A16 AMK ZEJAX MOTOKLUB Chrudim A17 SRP při DDM Chrudim A18 Vodácké sdružení Kačeři A19 SORU Gym Chrudim A20 Shotokan Karate Chrudim A21 Hokejový club Chrudim A22 Sportovní jezdecký klub Vestec A23 Rychlobruslařský klub Chrudim 0 0 vyřazeno A24 FK ERA-PACK Chrudim A25 Sbor dobrovolných hasičů Chrudim A26 Junák svaz skautů a skautek A27 Místní skupina Vodní záchranná služba ČČK A28 Asociace sportovních oddílů Fitcentra Chrudim A29 Mama klub Chrudim A30 TJ Sokol Topol A31 AFK Chrudim A32a TJ Sokol Chrudim sokolská všestrannost A32b TJ Sokol Chrudim mažoretky A32c TJ Sokol Chrudim volejbal A32d TJ Sokol Chrudim moderní gymnastika A32e TJ Sokol Chrudim basketbal A32f TJ Sokol Chrudim házená chlapci A32g TJ Sokol Chrudim házená dívky A32h TJ Sokol Chrudim MTB A32ch TJ Sokol Chrudim sportovní gymnastika A32i TJ Sokol Chrudim florbal A33 Viking Medlešice 0 0 vyřazeno A34 Šance pro Tebe, o. s. 0 0 vyřazeno Celkem Schválená částka v rozpočtu města na přidělení příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy je Kč. Rozdělena byla částka Kč, do druhého kola zbývá Kč. kterou čeká oprava. Řešený prostor doplní lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a dostatečné množství sáčků na psí exkrementy. Bude optimalizována cestní síť. Celý prostor bude účelně osvětlen. št Divadelní bál v maskách nebo kostýmech Letošní bohatou sezónu chrudimských plesů a bálů uzavře dne 10. dubna Divadelní bál. Tímto bálem se do Chrudimi vrací tradiční podoba oblíbených zábavných akcí, kterými byly maškarní bály a reje. V rámci roku věnovanému divadlu, filmu, herectví a všem doprovodným činnostem souvisejícím s těmito žánry připravuje pro chrudimské občany tuto akci Divadelní spolek J. N. Štěpánka ve spolupráci s Chrudimskou besedou. Divadelní bál odstartuje svůj program v prostorách chrudimského Muzea v hodin. Návštěvníci se mohou těšit na Taneční orchestr chrudimské Základní umělecké školy, po půlnoci pak na kapelu menšího složení, ale neméně kvalitního zvuku. V průběhu večera a noci vystoupí orientální tanečnice, skotští dudáci, kouzelník, kankánové tanečnice, samozřejmostí je i bohatá tombola. Hlad a žízeň budou moci návštěvníci zažehnat kromě tradičních míst a způsobů i gulášem v loupežnické jeskyni, patokem z nálevny U Žida, nebo lektvarem od čarodejnic. Vzhledem k charakteru akce je nezbytnou podmínkou necivilní podoba a vzhled všech zúčastněných (odlišnost bude u vchodu kontrolována porovnáním s občanským průkazem!). Předpokládá se tedy buď jakýkoliv kostým, nebo maska, škraboška, brýle, paruka, nos apod. Při splnění této podmínky získá každý pár hned u vchodu láhev vína ze speciální divadelní edice. V opačném případě bude možné u vchodu některý z maškarních doplňků zakoupit. Plakáty k akci, stejně jako vstupenky v obvyklém předprodeji jsou k dispozici od začátku března. Jan Slezák, předseda Divadelního spolku J. N. Štěpánka Senior handicap: Aktivní život 2010 Turistická oblast Chrudimsko Hlinecko nejezdí jenom na veletrhy cestovního ruchu, ale snaží se propagaci zacílit i na různé věkové skupiny. Ve dnech dubna 2010 se proto budeme prezentovat na výstavě Senior handicap na výstavišti v Lysé nad Labem. Pokud byste se chtěli na výstavu vydat, doporučujeme navštívit webové stránky kde si můžete stáhnout i volnou vstupenku. Roman Málek, místostarosta Oprava V březnovém Zpravodaji v článku Ze světa únorových dotací řádil šotek. Požadavky na dotace v rámci Regionálního operačního programu byly 5,765 miliard korun a k rozdělení je 1,6 miliardy, nikoliv milionů korun. Omlouváme se všem pozorným čtenářům. redakce 5

6 Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim duben 2010 Výstava fotografií Pralesy země od 9.00 do hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Ochutnávka jídel ve hodin v Klubu seniorů v Městském parku Chrudimská univerzita třetího věku Výuka počítačů pod vedením pana Martina Kellera v Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 6. a v hodin druhá skupina 7. a v hodin Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku první skupina 12., 19. a v 9.00 hodin druhá skupina 6., 13. a v 9.00 hodin třetí skupina 7., 14. a v 9.00 hodin Zdravý životní styl Přednáší paní Mgr. Petra Bártová a Mgr. Hana Truncová ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. první skupina 12. a ve hodin Zásady zdravé výživy a Zvláštnosti chorob ve stáří První svoz nebezpečného odpadu v letošním roce se uskuteční v dubnu podle níže uvedeného harmonogramu. Sbírat se budou pouze nebezpečné odpady, jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. Ostatní odpady je možné předat k dalšímu zpracování ve sběrném dvoře, který je v ulici Obce Ležáků před železničním přejezdem. Starý papír, železo a další tradiční sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných surovin. Problém PET lahví společně vyřešíme jejich sešlápnutím před vhozením do žlutého kontejneru. Tím dojde ke snížení objemu lahve na polovinu a současně se tím zvýší kapacita kontejneru až o 50 %. V případě, že budou všechny lahve sešlápnuty, zvýší se hmotnost odpadu zhruba o kg. Takto bude vozidlo lépe využito a navíc odpadne jedna jízda. Vyskytují se případy, kdy na sběrných místech nacházíme velké papírové krabice a kartony. Touto cestou Vás žádáme o jejich rozřezání na menší části a následné vložení do modrých kontejnerů. Odstraní se tím zbytečný nepořádek okolo sběrných nádob. Další možnou variantou je předání tohoto sortimentu přímo ve sběrném dvoře. Děkujeme za pochopení. Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v Chrudimi duben 2010 druhá skupina ve hodin Zásady zdravé výživy Antonín Dvořák Přednáší RNDr. Jana Procházková. první skupina 13. a ve hodin druhá skupina 13. a v hodin Kavárničky ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků Zveme Vás na X. ples seniorů, který se bude konat od do hodin ve Velkém sále Muzea Chrudim. Vstupenky si můžete zakoupit od v recepci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Vstupné 120 Kč. Těšíme se na Vaši účast. Centrum sociálních služeb a pomoci Harmonogram svozu nebezpečného odpadu ÚTERÝ Víta Nejedlého parkoviště hod. Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku hod. Revoluční ul. Parkoviště hod. Rozhledna u prodejny potravin hod. Skřivánek Nezvalova ul hod. STŘEDA sídl. U Stadiónu parkoviště u prodejny potravin hod. Píšťovy prostor před č. p hod. Vlčí Hora sídliště pod vysokým napětím hod. Presy křižovatka hod. ČTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kapličky hod. Lupáčova parkoviště hod. sídl. Leguma park. před č. p hod. PÁTEK Školní náměstí parkoviště hod. Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkoviště za prodejnou potravin hod. sídl. Na Větrníku u zastávky MHD hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u hřiště hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u čekárny hod. Topol u čekárny hod. Vlčnov u rybníčku hod. M. Skokan, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. Altus nová adresa Kancelář Občanského sdružení Altus najdete od dubna na nové adrese: Strojařů 1387, Chrudim. Dobrovolníci na SŠZS Chrudim Za významné podpory a partnerství města Chrudim a vedení Chrudimské nemocnice a. s. vzniká v těchto dnech v chrudimské Střední škole zdravotnické a sociální projekt DOBROVOL- NICTVÍ, do kterého je zapojeno více než 40 studentů oboru Zdravotnický asistent a Sociální péče. Odborným garantem tohoto projektu je Mgr. Petra Bártová ze SŠZS a paní Ivana Bohatá, ředitelka CSSP Chrudim a předsedkyně Komise sociálních věcí a zdravotnictví. Hlavním cílem této akce je přispění studentů školy ke zpříjemnění hospitalizace pacientů na chrudimském oddělení LDN. Budoucí zdravotníci a pracovníci v sociálních službách budou zpříjemňovat hospitalizovaným pobyt na tomto oddělení například četbou tisku a knih, hraním společenských her a doprovázením na kulturní akce pořádané v rámci nemocnice. Budoucím dobrovolníkům bylo slavnostně předáno pověření k práci v obřadní síni MěÚ dne Všem žákům, kteří jsou ochotni se nezištně podílet na zkvalitnění života pacientů LDN, patří náš velký dík. Mgr. Marta Pleskotová, SŠZS Chrudim Velmi si vážím zájmu všech partnerů Oddělení LDN v Chrudimské nemocnici a. s. je jedním z oddělení, o kterých se v minulých měsících hodně diskutovalo. Vedení města Chrudim, ač není zřizovatelem nemocnice, se situací na zmiňovaném oddělení aktivně zabývalo. Nejen kvůli tomu, že Komise sociálních věcí a zdravotnictví Rady města Chrudim v minulém roce projednávala konkrétní podněty týkající se oddělení LDN, ale hlavně proto, že se stav naší nemocnice přímo dotýká nebo může dotýkat velkého množství obyvatel Chrudimi. Spolu s ředitelkou CSSP, paní Ivanou Bohatou, jsme jednali s vedením nemocnice o všech možnostech, jak případné problémy odstranit a nemocnici pomoci. Jedním z konkrétních kroků bylo oslovení Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi se žádostí o spolupráci. A je na světě projekt DOBROVOL- NICTVÍ, v rámci něhož se několik desítek studentů školy zapojí do dobrovolné práce na oddělení LDN s pacienty, kteří jsou tam hospitalizováni. Chtěl bych poděkovat všem ředitelce Centra sociálních služeb a pomoci, vedení nemocnice, vedení školy i samotným studentům za jejich zájem. Když se chce, všechno jde Jan Čechlovský, starosta města Miniveletrh a minikonference cestovního ruchu Město Chrudim se svými partnery pořádá historicky první minikonferenci cestovního ruchu Chrudimska, která proběhne v úterý 20. dubna 2010 od 9 do 14 hodin ve Spolkovém domě v Chrudimi. Navíc pro veřejnost je od 14 do 17 hodin připravena ve vestibulu přehlídka nabídek a propagačních materiálů na trávení letní sezóny. Takže pokud rádi cestujte, můžete si přijít pro řadu informačních materiálů. Pokud byste se chtěli dozvědět o cestovním ruchu více, pak je potřeba se přihlásit k účasti na konferenci na adrese Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím portál Těšíme se na shledání. Roman Málek 6

7 Desatero problémů města Chrudim Vy víte, co je třeba v našem městě udělat, aby se v něm dobře žilo, na řešení kterých problémů je třeba se prioritně zaměřit, co město potřebuje změnit. Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města! Pomozte nám svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města! Pokud si na některou z výše uvedených otázek odpovíte kladně, tak právě pro Vás připravujeme projednání Desatera problémů města Chrudim, které tradičně připravuje Zdravé město Chrudim společně s Národní sítí Zdravých měst ČR. Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem či připomínkou k rozvoji města. Diskutovat budeme v oblastech veřejné správy (rozvoj města, urbanismus, hospodářský rozvoj), Rezervujte si v diáři podnikání (doprava, životní prostředí), sportu (volný čas a zdravý životní styl), kultury (výchova a vzdělávání), sociálních věcí (zdravotnictví, prevence kriminality a sociálně-patologické jevy). Setkání je připraveno na pondělí 12. dubna 2010 od hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Zdravotně postižení občané budou mít zajištěn bezbariérový vstup. Pro děti Mama klub Chrudim připraví hrací koutek a pro účastníky doprovodný program (tombola, měření krevního tlaku a cholesterolu zdarma, prezentace výrobků Fair Trade, občerstvení apod.). Chcete-li vědět více: Následující problémy byly stanoveny na setkání v roce 2009: Vybudovat obchvat města Chrudim Řešit problematiku provozu areálu TJ Sokol a letního stadionu AFK Zachovat všechny lékařské obory a status nemocnice v Chrudimi Navrhnout systém parkování ve městě Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně Vybudovat domov pro seniory Budovat cyklostezky a cyklo-pěší stezky po městě Přímo napojit průmyslovou zónu na I/37 (směr Pardubice) Zajistit programy pro omezení kuřáctví především pasivního kouření (na veřejných místech). Těšíme se na setkání! št Den Země 2010 Naučme se žít se stromy ve městě aneb chraňme klima Země I letos si opět připomeneme mezinárodní svátek životního prostředí 22. duben, Den Země. Opět tu máme příležitost připojit se k mezinárodní kampani vlastní akcí. Město Chrudim, realizátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21, se svými partnery (Technickými službami, Střední školou zemědělskou a VOŠ Chrudim) připravilo vyvrcholení oslav Dne Země 2010 na čtvrtek 22. dubna od 9.30 do hodin na Resselově náměstí. A na jaké programy se můžete letos těšit? Náplň dne je zaměřena na různé cílové skupiny. Na Resselově náměstí si budete moci připomenout tradiční lidová řemesla, seznámit se s činností některých společností a organizací působících v Chrudimi, udělat si radost zakoupením drobného dárku, zhlédnout pódiový program apod. Pódiový program (bude upřesněn na plakátech a na webových stránkách) hod. zahájení Dne Země, vyhlášení výsledků a předávání cen Ukliďme svět, Hliníkožrout a výtvarné soutěže hod. hudebně zábavný, ale zároveň výchovný program, v němž vystoupí Vanda a Standa, Bavíme se se zvířátky, loutkové divadlo Ahoj Libora Štumpfa, dětský pěvecký soubor Klíčenky, kapela Wječná žízeň a hudební skupina Ryengle V doprovodném programu budou otevřeny dílny tradičních lidových řemesel. Ve stáncích své produkty nabídne ovčí a kozí farma z Licibořic, prodejci biopotravin, biozeleniny a dalších bioproduktů, obchod s biočaji, přírodní kosmetika, včelí výrobky, výrobky Fair Trade, výrobky ze dřeva, keramika, ruční mýdla apod. Představí se Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, úklidová technika Technických služeb, Ekocentrum Paleta, Český svaz ochránců přírody a Čajovna Luna a Mama klub. Po celý den budeme také na Resselově náměstí z barevných víček od PET lahví skládat mandaly. Součástí oslav Dne Země jsou i následující akce: Ozvěny Ekofilmu čtvrtek 22. dubna 2010, Městské kino Chrudim, hodin Pásmo vybraných vítězných snímků z mezinárodní filmové přehlídky Ekofilm Vstup zdarma. Program: Komu patří moře? Zápas o poslední zdroje (D) Požehnaný hnůj neobyčejný příběh hovínka (F) Tradice Bílých Karpat (CZ) Mizející supi (Indie) Olga a čas (I) Bhútán hledání štěstí (SK) Natura Bohemica (CZ) Více o jednotlivých filmech: unas.cz/ Pět dní pro Zemi s Mama klubem Mama klub pořádá u příležitosti Dne Země akce, které mají společný cíl podporovat přátelské chování k naší Zemi a přírodě i společný název: 5 dní pro Zemi. V letošním roce jsou jednotlivé akce rozloženy do celého měsíce, jsou velmi různorodé a věříme, že zaujmou nejen rodiče a nejmenší děti, ale program je připraven i pro školáky a starší děti. Ve čtvrtek 8. dubna mohou děti s rodiči přijít v 10 hodin na hřiště na sídlišti Víta Nejedlého, kde společně uděláme pořádek. V sobotu 17. dubna může celá rodina vyrazit na výlet spojený se sázením stromků, sraz je v 8.30 hod. u Mama klubu, do lesa se pojede auty. Takto akce se uskuteční se souhlasem správy Městských lesů. Ve čtvrtek 22. dubna bude probíhat na náměstí oslava Dne Země, kde i Mama klub bude mít svůj stánek. A další sobotu, 24. dubna, mohou celé rodiny vyrazit na výlet, který zaujme všechny, hlavně snad zvídavé školáky. Tentokrát pojedeme na sečskou přehradu, sraz bude na parkovišti u hráze v 9.45 hod. a s průvodcem si prohlédneme vodní elektrárnu a hráz. Vodní den završíme koupáním ve vodách bazénu Jezerky. Závěrečnou akcí bude rej čarodějnic a mystických bytostí oděných v šatech po babičkách v pátek 30. dubna od 16 hodin. Uděláme přehlídku modelů a pak budeme pálit čarodějnice na zahradě MŠ v ulici Strojařů. Těšíme se na Vás. Soňa Tomková a Markéta Růžičková, Mama klub Ekocentrum Zelený dům a oslavy Dne Země sportovně přírodovědný den na Střelnici 8. dubna 2010 od 8.00 do hod bude v Domově dětí a mládeže v Chrudimi otevřena výstava s tematikou činnosti Ochránců přírody z Pardubického kraje a jejich základních organizací (pondělí čtvrtek 8 17 hod., pátek 8 15 hod.). exkurze do přírody zaměřená na pozorování oblaků a počasí v sobotu 24. dubna 2010 ve spolupráci s Ing. Karlem Sklenářem z ČHMÚ, sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim, nebo v hod. na nádraží ČD Chrudim-město. Den Hluku od hod. v prostorách čajovny Luna v Široké 31 přednáška o negativních vlivech hluku ve spolupráci s o. s. Tichý svět v Chrudimi. Přednášet bude MUDr. Maja Stříteská, další zajímavosti o hluku Vám poví Tibor Schwarz, DiS. Vyprávění o ornitologii spojená s příhodami z natáčení dokumentárního filmu o ptactvu v úterý 27. dubna 2010 od hod. pro širokou veřejnost v areálu SŠZ a VOŠ Chrudim, beseda je vedená fotografem a kameramanem Josefem Ptáčkem. Výstavy ke Dnům Země 2010 v Regionálním muzeu Chrudim Dary lesa výstava se koná od do a představuje původní dřeviny v oblasti České republiky Kalamita v Železných horách výstava se koná od do Putovní výstava fotografií dokumentujících větrnou kalamitu v CHKO Železné hory z roku Výstavu připravilo CHKO Železné Hory a ČSOP Nasavrky. Exkurze pro zájemce do úpravny pitné vody na Monaku a čistírny odpadních vod v Májově a v hod. odjezdy z Masarykova náměstí do úpravny pitné vody na Monaku a v hod. odjezdy z Monaka do čistírny odpadních vod v Májově a v hod. odjezdy do Chrudimi Poděkování za spolupráci na kampani patří všem výše jmenovaným partnerům. Bližší informace o programu akce sledujte na výlepových plochách města a na city.cz/zdravemesto pod odkazem Akce Akce je součástí projektu Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna podpora systémového zavádění MA 21 v prostředí města Chrudim a probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim. št 7

8 Zastupitelstvo města Chrudim dne 1. března 2010 schválilo usnesením č. Z/5/10 udělení ceny Osobnost města Chrudim za rok 2009 dle předloženého návrhu, a to paní MUDr. Marii Blažkové, panu Jaromíru Doležalovi, panu Františku Machovi, panu Ing. Jiřímu Novému a panu Jaroslavu Šplíchalovi. Oceněným osobnostem srdečně gratulujeme! Slavnostní předání cen se uskuteční v neděli 25. dubna 2010 ve velkém sále Muzea, již tradičně v rámci festivalu Athény východních Čech, který je součástí celoročního programu Chrudim hraje. Začátek programu je v hodin. Srdečně Vás zveme na tuto akci! jš Profily osobností města 1) MUDr. Marie Blažková Cena v oblasti zdravotní a sociální Paní Marie Blažková je předsedkyní občanského sdružení Smíření, které od roku 2002 prosazovalo a následně realizovalo výstavbu hospice pro Pardubický kraj se sídlem v Chrudimi. Paní doktorka Blažková koordinovala činnost desítek svých spolupracovnic a spolupracovníků, vedla jednání s úřady, sponzory atd. Krátký popis průběhu výstavby hospice dokazuje, že to byla opravdu nelehká práce. Pardubický kraj (dále Pk) byl jedním z posledních krajů v ČR, kde chybělo zařízení pro péči o umírající. V roce 2003 byla vypsána veřejná sbírka a díky dotaci Pk ve výši 2 mil. Kč vyhotovena projektová dokumentace. Od roku 2005 podávalo sdružení opakovaně žádosti na Ministerstvo zdravotnictví o státní dotaci na výstavbu hospice. V roce 2006 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba byla zahájena v roce 2008 díky významné finanční podpoře Pk (20 mil. Kč) a dvou největších měst kraje Chrudimi a Pardubic (každé z měst poskytlo 5 mil. Kč). Město Chrudim navíc poskytlo zdarma i stavební pozemek. Dne 30. září 2009 byl hospic slavnostně otevřen. Realizaci umožnily dary stovek drobných dárců, sponzorské příspěvky desítek firem, dotace téměř stovky obcí z Pardubického kraje, dotace Pk a Ministerstva zdravotnictví (zde ovšem došlo ke snížení původně přislíbené částky na třetinu, chybějící prostředky poskytl Pk). Chrudimský hospic se stane centrem paliativní péče pro celý Pardubický kraj. Významným přínosem je rovněž vznik desítek pracovních míst. Činnost hospice je propojena s akreditovaným magisterským programem Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice Ošetřovatelství dlouhodobě nemocných, který je zaměřen na paliativní hospicovou péči. Udělením ceny Osobnost města Chrudim paní MUDr. Marii Blažkové bude zároveň oceněn mimořádný společenský význam projektu hospice a práce celého občanského sdružení Smíření. 2) Jaromír Doležal Cena v oblasti sportu sportovní žurnalistika Pan Jaromír Doležal se narodil 5. listopadu 1940 a strávil celý život v Chrudimi. Je absolventem Obchodní akademie v Chrudimi. Již v době základní vojenské služby začal psát do armádního časopisu Sokolovo. Od počátku 60. let přispíval svými články z oblasti sportu a tělovýchovy do okresního i krajského tisku. V 70. letech se stal dopisovatelem Československého sportu. Ve volném čase se věnoval také zpěvu a s tanečním orchestrem Františka Mrázka z Nasavrk vystoupil v řadě obcí chrudimského okresu. Celý život se pohybuje v prostředí sportu. Na přelomu 70. a 80. let vykonával funkci sekretáře Fotbalového klubu TJ Transporta Chrudim. Je nositelem řady sportovních a tělovýchovných ocenění. Více než 30 let pracoval jako sportovní redaktor v regionálním tisku. Po sametové revoluci pracoval 3 roky také jako redaktor závodního časopisu Transportér. V roce 2005 udělila sportovní unie Chrudimska panu Jaromíru Doležalovi Čestné uznání za práci pro rozvoj tělovýchovy. Sportovní fanoušci ho znají jako hlasatele na fotbalových zápasech AFK Chrudim, SK Stolany nebo mládežnických zápasů HC Chrudim. Od roku 1999 je v důchodu, ale stále se věnuje sportovní novinařině pro Chrudimský deník. Osobnosti města Chrudim za rok ) František Mach Cena v oblasti kulturní hudební a kulturní činnost Pan František Mach se narodil 23. dubna 1943 v Chrudimi. V roce 1953 se začal učit hrát na housle a klavír u hudebního skladatele Karla Židka. Také vystupoval v Žákovském dechovém orchestru p. Josefa Vaníčka, kde hrál na klarinet. Od roku 1961 hrál na altsaxofon v Tanečním orchestru JKP Chrudim. V roce 1967 stál u vzniku hudební skupiny Triton. Od roku 1972 byl členem tanečního orchestru Melody club Antonína Chvojky. Účinkoval ještě v řadě dalších hudebních souborů, nejdéle asi ve Velkém dechovém orchestru Chrudimské besedy. Počátkem sedmdesátých let ( ) byl členem výboru Loutkářské Chrudimi. Od roku 1980 působil jako učitel hudebních kurzů při JKP, později při Chrudimské besedě. Vyučoval také v LŠU v Chrudimi ( ) a na ZUŠ v Heřmanově Městci (2004). Řadu let hrál s hudební skupinou v tanečních kurzech. V roce 1997 založil velký swingový orchestr Big Band Chrudim, který řídil až do ledna Pan František Mach je přínosem pro kulturní život města Chrudim. 4) Ing. Jiří Nový Cena v oblasti společenské V roce 2009 oslavila naše republika 20 let od sametové revoluce a pádu komunismu. Jednou z osobností, s níž je doba po listopadu 1989 v Chrudimi velmi úzce a významně spjata, je právě Ing. Jiří Nový. Pan Jiří Nový žije v Chrudimi od roku Po absolvování chrudimského gymnázia vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu inženýrského stavitelství. Od roku 1957 pracoval (s čtyřletou přestávkou) až do roku 1990 v Průmstavu v Pardubicích, kde byl v 1. pololetí 1990 podnikovým ředitelem. Ing. Jiří Nový se stal v roce 1990 po prvních demokratických volbách do zastupitelstev měst starostou města Chrudimě, funkci starosty zastával i v 2. volebním období. V době, kdy stál Ing. Nový v čele města, došlo v Chrudimi k řadě významných změn. V této době proběhly mj. rekonstrukce Muzea, Divadla K. Pippicha, Městské knihovny, Resselova náměstí a dalších prostranství a objektů v centru města, které bylo v roce 1990 vyhlášeno Městskou památkovou zónou. Byl postaven nový objekt Centra sociálních služeb a pomoci, zahájena rekonstrukce městských sportovišť a rovněž navázána partnerská spolupráce s městy Ede, Svidník a Olešnice. V Zastupitelstvu města Chrudim pracoval Jiří Nový celkem tři volební období. Udělením ceny Osobnost města panu Jiřímu Novému bude oceněn jeho konkrétní přínos pro město Chrudim v polistopadové době. 22. května 2009 oslavil pan Ing. Jiří Nový své životní jubileum 75 let. 5) Jaroslav Šplíchal Cena v oblasti sportovní Dne 14. dubna 2009 oslavil své životní jubileum pan Jaroslav Šplíchal, kterému je nyní úctyhodných 80 let. Každý, kdo tohoto člověka zná, musí být ohromen jeho stálou vitalitou. Původní profesí je učitel českého jazyka a tělesné výchovy. V roce 1953 založil oddíl sportovní gymnastiky, který vede již 56 let. Za tuto dlouhou dobu měl spoustu výborných výsledků, pořádal mnoho velkých republikových i mezinárodních závodů ve sportovní gymnastice v Chrudimi a naučil mnoho mladých lidí lásce ke sportu. Po sametové revoluci v roce 1989 byl hlavním organizátorem znovuzrození Sokola u nás a stal se starostou TJ Sokol Chrudim. Nyní je dokonce předsedou odboru sportu Východočeské župy Pippichovy. Kromě toho ještě stále aktivně pracuje v oddíle sportovní gymnastiky jako hospodář, trénuje své juniory a jezdí jako rozhodčí na závody sokolské všestrannosti. Jeho elán by mu mohl každý závidět. Svým pozitivním, nesobeckým a činorodým myšlením, pílí a pracovitostí působil na své okolí je vzorem pro mládež, kterou naučil vytrvalosti ve sportu. jš 8

9 Nepodceňujme prevenci vzniku rakoviny tlustého střeva Česká republika již několik let zaujímá vedoucí postavení ve světových statistikách výskytu zhoubného nádoru konečníku a tlustého střeva, tzv. kolorektálního karcinomu (KRCA). Každoročně je diagnostikováno skoro 80 nových případů KRCA na obyvatel naší země. To znamená, že v ČR ročně onemocní touto nemocí kolem osob a asi osob na tuto chorobu zemře. Tyto ztráty jsou zbytečné, neboť KRCA patří k nejlépe léčitelným nádorům, pokud se zjistí v jeho časném stadiu. Hlavními příčinami vzniku tohoto onemocnění se jeví současný konzumní způsob života naší populace společně s některými geneticky podmíněnými faktory. Až 80 % zhoubných nádorů tlustého střeva vzniká na podkladě tzv. polypů (nezhoubných nádorů), které mohou řadu let růst bez jakýchkoliv viditelných příznaků v tlustém střevě postiženého. Česká gastroenterologická společnost (ČGS) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a nadací Vize 97 se již řadu let zabývá tzv. screeningem (sekundární prevencí vzniku) KRCA. Byl proto vytvořen celonárodní program, jehož cílem je detekovat co nejčasnější stadia vývoje zhoubného nádoru konečníku a tlustého střeva či ještě lépe diagnostikovat toto onemocnění ve stadiu nezhoubných polypů. Tím by se samozřejmě mělo dosáhnout snížení výskytu KRCA a snížení úmrtnosti na toto onemocnění. Od je screeningový program KRCA v ČR nově prováděn následujícím způsobem: 1) Lidé ve věku 50 let a více mají každoročně nárok na bezplatné vyšetření vzorku stolice na tzv. okultní (skryté) krvácení. To bývá často první a jedinou známkou počínajícího nádoru. Vyšetření na okultní krvácení ve stolici je běžně dostupné u všech praktických lékařů. 2) V případě pozitivity tohoto testu je nemocný odeslán k provedení endoskopického vyšetření konečníku a tlustého střeva (tzv. koloskopii). Toto vyšetření umožňuje velmi efektivně diagnostikovat a zároveň v naprosté většině případů vyřešit onemocnění v jeho nejčasnějších stadiích. 3) Lidé ve věku 55 let a více mají nárok na provedení bezplatného endoskopického vyšetření tlustého střeva. V případě negativity nálezu jsou na dobu 10 let vyřazení ze screeningového programu. 4) Jedinci s nálezy polypů či jedinci s jinými dalšími riziky vzniku KRCA (rodinný výskyt nádorů, střevní záněty apod.) jsou dále zařazeni do preventivně sledovacího programu, který spočívá v opakování endoskopických vyšetření v různých (ročních až několikaročních) intervalech. Gastroenterologická ambulance Chrudimské nemocnice, a. s. byla zařazena Ministerstvem zdravotnictví a ČGS mezi akreditovaná pracoviště zajišťující screeningová vyšetření s dalším plným diagnostickým a terapeutickým servisem v případě pozitivních nálezů. Na vyšetření se lze objednat každodenně telefonicky (tel ) v době od 7.00 do hod., či osobně v době od do hod. Apeluji tímto na všechny spoluobčany, aby nepodceňovali rizika související se vznikem KRCA a zodpovědně přistoupili k nabízené prevenci tohoto onemocnění. Není nic horšího než bezmocnost lékaře při zbytečně podceněném a zanedbaném nádorovém onemocnění. MUDr. Ondřej Lukáš, vedoucí lékař GE ambulance Kontakt: MUDr. Ondřej Lukáš, Chrudimská nemocnice, a. s., Gastroenterologická ambulance, Václavská 570, Chrudim, tel Výročí měsíce Jaroslav Slabý DDM Chrudim duben 2010 Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v dubnu dubna Velikonoční dílna perníčky, velikonoční dekorace 2. dubna Jarní procházka okolí Chrudimi 7. dubna Matematická olympiáda ZŠ Z6, Z7, Z8 7. dubna Keramický kurz hod dubna Plavecké závody, Česká Třebová 12. dubna Keramický kurz hod. 13. dubna Biologická olympiáda ZŠ C 14. dubna Keramický kurz hod. 19. dubna Keramický kurz hod. 21. dubna Pythagoriáda ZŠ 21. dubna Keramický kurz hod. 24. dubna Netradiční batika 26. dubna Keramický kurz hod. 28. dubna Biologická olympiáda ZŠ D 28. dubna Keramický kurz hod. Výstava 1. až 8. dubna Sedm úžasných pralesů Sportovní soutěže v dubnu OK volejbal ZŠ chlapci, dívky Okrsková kola Mc Donald s Cup Okrsková kola minikopaná ZŠ chlapci Akce pro ženy sobě pro radost 28. dubna výroba originálního šperku s Radanou 5. května aranžování s Ilonou Kupovou Dům dětí a mládeže nabízí aktivity na letní prázdniny Letní tábor Mlýnek u Velin Do říše Aztéků po stopách Alvareze Plavecké soustředění Letní tábor Smrčná nad Sázavou, Expresem na Divoký západ V dubnu letošního roku uplyne 95 let od narození Jaroslava Slabého, účastníka bitvy o Británii. Jaroslav Slabý se narodil dne 11. dubna 1915 v Chrudimi. Navštěvoval obecnou školu v Husově ulici na Kateřině, poté gymnázium, odkud přestoupil na obchodní akademii. Jeho spolužáky byli Jaroslav Matoušek, s nímž seděl v jedné lavici, a Stanislav Zimprich, oba pozdější letci RAF. Po složení maturity r nastoupil do školy pro důstojníky letectva v záloze v Prostějově. Po jejím absolvování (dosáhl hodnosti podporučíka) byl přidělen na letiště v Praze-Kbelích, kde sloužil až do r Po rozpuštění armády se stal výpravčím na nádraží v Opatovicích nad Labem. Na začátku srpna 1939 odešel spolu se svým spolužákem Jaroslavem Matouškem z protektorátu do Polska, odkud pokračovali do Francie a po jejím napadení Německem do Velké Británie. Oba byli přiděleni k nově vzniklé 311. bombardovací peruti, J. Slabý jako navigátor. Zahynul při havárii letounu Wellington při návratu z náletu na Brémy v noci z 16. na 17. října Z celé posádky přežil pouze silně popálený František Truhlář, ostatní členové byli pohřbeni do společného hrobu na hřbitově Pinner-Harrow v hrabství Middlesex. V roce 1947 byl Jaroslav Slabý povýšen do hodnosti kapitána a byl mu udělen in memoriam Československý válečný kříž Po více než čtyřicetiletém mlčení se dočkal morální rehabilitace a zároveň mu byl dne 17. června 1991 udělen in memoriam Čestný odznak československého vojenského pilota. PhDr. Veronika Lánská Vítání občánků 8. března 2010 Šimon Dospěl, Ema Chourová, David Špičák, Tereza Kratochvílová, Ela Laubová, Zuzana Holomková, Viktorie Šulcová, Matěj Večeřa, Dominik Holeka, Tomáš Dostál a David Ponikelský. av Občanské sdružení Palučiny Chrudim Občanské sdružení Palučiny Chrudim Svěchyňova č. p. 257 klubovna Pravidelné akce v dubnu 2010 Pondělí* hod. Keramika pro MŠ, 1. a 2. třídu Úterý* hod. Keramika pro třídu hod. Keramika pro dospělé Středa* hod. Dělání od 3. třídy lidová tvorba, práce s přírodními materiály Čtvrtek* hod. Keramika pro třídu Pátek* hod. Indiáni tábornické dovednosti Výtvarníci kresba, malba, grafika *Jedná se o každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek. Víkendová akce: Pálení čarodějnic v nových Palučinách u Úherčic Informace ke všem činnostem na nebo na tel , p. Hlaváčová. 9

10 Chrudim hraje Chrudim filmová V. chrudimská stálá kina v letech Do rekonstruovaného sálu kina Svět s pohodlnějšími sedadly, s menším počtem řad a kapacitou sníženou na 250 míst se diváci vrátili v září roku Stávající projektory Dresden nahradily promítací stroje MEO 5XB. Od září roku 1999 se toto kino dočkalo významného zdokonalení reprodukce zvuku, svého času nejdokonalejšího analogového čtyřkanálového zvukového systému Dolby Stereo Spectral Recording. Od té doby však technika opět pokročila a do kin si našel cestu digitální zvuk. Na toto zlepšení si ale zatím v Chrudimi musíme počkat. Další proměnu, tentokrát administrativního charakteru, představoval nový provozovatel kina, jímž je od roku 2008 Chrudimská beseda. Pod její správou doznala proměny zadní část hlediště; standardní sklápěcí sedadla nahradila široká čalouněná křesla. Kapacita hlediště touto úpravou klesla na 140 diváků. Nový správce také změnil název kina Svět. Po 60 letech se na chrudimské scéně opět objevilo Městské kino ovšem nyní sídlící v prostorách původně patřících konkurenčnímu biografu Lido-Bio. Rok 2007 Báječné léto s klikou na prostranství před Muzeem Projektory MEO 5XB v Městském kině Společenské změny po roce 1989 a masivní nástup nových médií přinesly výrazný odliv diváků z kin. Tento vývoj měl zvláště citelný dopad na letní kina, byť promítání pod širým nebem mělo a stále má své příznivce. Po ukončení distribuce 70mm filmových kopií v tuzemsku v roce 1992 uváděla 70mm kina pouze 35mm filmy. Nedostatek náhradních dílů ke stárnoucím projektorům UM 70/35 v letním kině Mír si vynutil jejich výměnu za 35mm stroje MEO 5X, které tu fungovaly až do ukončení provozu tohoto kina v roce Ty byly poté namontovány do skříňové Avie a slouží projekcím pod širým nebem na různých místech v Chrudimi. V letní sezóně roku 2006 se na základě rozhodnutí Rady města promítalo v kině Svět jako v režimu letního kina (začátky představení ve hod.). V roce 2007 se diváci opět dočkali letních představení pod širým nebem s názvem Báječné léto s klikou. Hrálo se ovšem v podstatně skromnějších podmínkách na prostranství před Muzeem, kde filmy byly promítány dataprojektorem z DVD nosičů. O letních prázdninách roku 2008 bylo v provozu letní kino Prachárna zbudované u stejnojmenné bašty. Tady se již promítalo klasicky z 35mm filmů projektory MEO 5X nainstalovanými v Avii. V roce 2009 se letní kino vrátilo do zahrady vedle Městského kina, kde v Chrudimi o půl století dříve začala éra filmových představení pod širým nebem a kde se rovněž promítalo pomocí projektorů na Avii. K úpadku letních kin dlouhodobě nepříznivě přispívá letní čas neumožňující kvalitní projekci v nejdelších dnech roku dříve než v cca 22 hodin a poslední ranou letním kinům byla změna technologie výroby analogového zvukového záznamu na filmových kopiích, tzv. azurová zvuková stopa, která na starých projektorech nehraje, nebo jen velmi špatně. Tato technologická změna vyžaduje nemalou investici do úpravy promítacích strojů, což se mnohým provozovatelům letních kin nevyplácí a raději jejich brány zavírají. Pozor! Pozor! Natáčení davových scén v Chrudimi V sobotu 15. května 2010 se budou v Chrudimi natáčet davové scény filmu, v němž bude naše město hrát jednu z hlavních rolí. Pokud se chcete objevit na stříbrném plátně a vyprávět o tom svým dětem a vnoučatům, neplánujte si na tento den žádnou akci a přijďte se zúčastnit. Podrobné pokyny budou uveřejněny v květnovém Chrudimském zpravodaji a na začátku května i na webových stránkách Máte informace či dokumenty k filmovému a televiznímu dění na Chrudimsku? Neváhejte a ozvěte se. Kontaktní osoby: Stanislav Novotný, Městský úřad Chrudim, tel , stanislav. Petr Boček a Ivo Šulc, Státní okresní archiv Chrudim, tel , Za realizační tým Ivo Šulc, Petr Boček a Stanislav Novotný Hlediště kina Svět po rekonstrukci v roce

11 KČT Chrudim Vejšlapy v dubnu 2010 Sobota Čelákovice nad Labem Stará Boleslav (12 km) Sraz v 6.25 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: Ing. S. Kučera, tel Středa Praha prohlídka a návštěva Vyšehradu (10 km) Sraz v 6.20 na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: L. Machová, B. Popelka, tel Sobota Golčův Jeníkov Čáslav (18 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: P. Nečina, H. Pilařová, tel Neděle Pardubice závodiště Velké pardubické (10 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v hod. Vedoucí: V. Písař, P. Matoušek, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Zaječice Bítovany Skalka Slatiňany (17 km). Sraz. v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod. Vedoucí: P. Nečina, H. Pilařová, tel Středa Nové Hrady Polanka Proseč (12 km) Sraz v 7.40 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.55 hod., stan. č. 4 Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Heřmanův Městec rozhledna Barborka Valy (18 km) Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim-město, odjezd vlaku v 8.15 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Sobota Autobusový zájezd Lipnice nad Sázavou Želiv Křemešník (3, 6, 9, 12 km) Sraz v 6.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd autobusu v 6.30 hod. Vedoucí: G. Zajícová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny. Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v dubnu Velikonoční jízda cykloturistika (45 km) Ing. Pavel Marek, tel , , Odemykání Chrudimky z kola cykloturistika (45 km) Miloslava Pondělíčková, tel , Český ráj BUS, pěší turistika (20 km) Ing. Jiří Machek, tel , Sjezd čarodějnic cykloturistika (25 km) Miloslava Pondělíčková, tel , Vlastimil Škvára Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v dubnu 2010 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. čt Ženy 2. pá Spol. 3. so Spol. 4. ne Spol. 5. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 6. út Ženy 7. st Muži 8. čt Ženy 9. pá Spol. 10. so Spol. 11. ne Spol. 12. po Muži 13. út Ženy 14. st Muži 15. čt Ženy 16. pá Spol. 17. so Spol. 18. ne Spol. 19. po Muži 20. út Ženy 21. st Muži 22. čt Ženy 23. pá Spol. 24. so Spol. 25. ne Spol. 26. po Muži 27. út Ženy 28. st Muži 29. čt Ženy 30. pá Spol. Pozn: Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Přesnou provozní dobu včetně pronájmů a rezervací najdete v týdenních upřesněních na Čarodějnické plavání: V pátek od do hod. získáte navíc za jednu zakoupenou hodinu jednu hodinu zdarma! V dubnu plaveme o víkendech bez poledních přestávek. ČLSŽ Česká liga starších žáků ČLMŽ Česká liga mladších žáků Fotbalová utkání AFK Chrudim na Letním stadiónu AFK den datum hodina soutěž tým AFK soupeř Sobota divize AFK A FC Velim Neděle I. B třída AFK B FC Hlinsko B Sobota ČDSD + ČDMD dorost A RMSK Cidlina Nový Bydžov Neděle ČLSŽ + ČLMŽ žáci A FK Teplice Sobota divize AFK A Fotbalový Klub Pardubice, a.s. Neděle I. B třída AFK B SK Holice B Sobota ČDSD + ČDMD dorost A SK Kosmonosy Neděle ČLSŽ + ČLMŽ žáci A SK Motorlet Praha ČDSD Česká divize staršího dorostu ČDMD Česká divize mladšího dorostu Místní cyklistický klub MTBC i-bike Sokol Chrudim Vás zve na Dobývání hradu Žumberk pro širokou cyklistickou veřejnost. Termín: neděle Odjezd: v hodin z Žižkova náměstí 105, prodejna i-bike Příjezd: cca ve hodin Trasa: 30 km (Chrudim Slatiňany Svídnice Skalka Výsonín Částkov Žumberk Bítovany Lukavička Lukavice Slatiňany Chrudim) Výbava: přilba, nářadí, pití, vhodné oblečení Akci povede Karel Keňa Jeníček. Podrobnosti najdete ve vývěskách cykloprodejny i-bike a sportovní haly na Tyršově náměstí. Karel Jeníček 11

12 Chrudimská dřevina 2010 Nominovaní kandidáti na Chrudimskou dřevinu 2010: 1. Magnolia x soulangeana magnólie Soulangeova lokalita: Městské sady, před bývalou budovou IVTASu 2. Fagus sylvatica Atropurpurea buk lesní červenolistý lokalita: zámecký park ve Slatiňanech 3. Fagus sylvatica Atropurpurea buk lesní červenolistý lokalita: zámecký park v Medlešicích 4. Carpinus betulus habr obecný lokalita: předzahrádka ZŠ v ul. Sladkovského, Chrudim 5. Rosa sp. růže lokalita: Školní náměstí, u kostela sv. Josefa, Chrudim 6. Platanus hispanica platan javorolistý lokalita: parčík na Školním náměstí 7. Fagus sylvatica buk lesní lokalita: parčík před MŠ v ul. Svatopluka Čecha, Chrudim 8. Quercus robur dub letní lokalita: před vchodem hřbitova U Václava 9. Paulownia tomentosa pavlovnie plstnatá lokalita: zahrada pekárny na Blehovsku, Chrudim 10. Sophora japonica jerlín japonský lokalita: svah mezi Žižkovým náměstím a Novoměstskou ulicí Své hlasy zasílejte na nebo svůj hlas můžete vhodit přímo do některé z volebních schránek (pokladna Regionálního muzea v Chrudimi, Ekocentrum ČSOP Zelený dům Chrudim, Informační centrum Chrudim, Městský úřad Chrudim, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim). Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dosavadním přispěvatelům. A doufáme v hojnou účast při pokračování této akce. Pro bližší informace volejte tel , Tibor Schwarz, Přidělení grantů v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 č. organizace přiděleno 1 MŠ Svatopluka Čecha Klub českých turistů Péče o duševní zdraví Český červený kříž Český červený kříž 0 6 Tyflo Centrum Naděžda Gutzerová Hotelová škola Bohemia s. r. o. nesplňuje podmínky vyřazeno nezapočítáno 9 ACET ČR, o. s ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Ekocentrum Paleta ZŠ Chrudim, U Stadionu Mama klub Chrudim o. s. KONTAKT Amalthea o. s Celkem Schválená částka v rámci rozpočtu města na přidělení grantů je Kč, rozdělena byla celá částka. jš Chrudim, Resselovo nám. 12 OBC Balustráda Tel.: Radost z nákupu Při nákupu nad 1 000,- Kč si u nás můžete vybrat zboží značky Concept a Ufesa v hodnotě 19% z ceny nákupu. Platnost od do ELKO VALENTA, člen sítě elektroprodejen PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL Pondělí Pátek Sobota 8 11 Telefon: , , Chrudim, Spojovací ul. 50 m od restaurace Kleopatra Vietnamská restaurace U RADNICE Nabízíme vám: přes 100 míst k sezení zimní zahradu s krbem, grilováním a jedinečným výhledem na Chrudim salonek s bezdrátovým internetem a plazmou. Vhodné pro oslavy, svatby, promoce a školení. V nabídce prvotřídní vietnamská a asijská kuchyně pouze z kvalitních surovin. Točí se Plzeňský Prazdroj a Gambrinus. Resslovo náměstí 79, Chrudim Objednávky míst na telefonu Kolista inzerat 86.5x30.indd 1 Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 14:45:29 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk č. 4/2010 vychází povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 13. března

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek na zakázku malého rozsahu Zajištění autobusové dopravy žáků a pedagogů na praktická cvičení a exkurze Základní informace o zakázce: Zadávací dokumentace Název programu:

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Pravidla Veřejné sbírky (dále jen Sbírka ) pořádané DEBRA ČR platná od 10/2012

Pravidla Veřejné sbírky (dále jen Sbírka ) pořádané DEBRA ČR platná od 10/2012 Pravidla Veřejné sbírky (dále jen Sbírka ) pořádané DEBRA ČR platná od 10/2012 Veřejná sbírka Pomozte probíhá v období od 21. 10. 2013 na dobu neurčitou Účelem sbírky je shromažďování dobrovolných finančních

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2008 Výroční zpráva za rok 2008 1. Kontakty: Název: Adresa: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky IČ: 61883531 Právní forma:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ŽELEZNOBRODSKO INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Vážení občané Železnobrodska, připravili jsme pro vás brožuru se základními informacemi, které vám usnadní orientaci při zvládání

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu,

V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, V popředí zájmu obecně prospěšné společnosti Místní sociální služby je člověk, který chce a potřebuje pomoc a podporu. Vkládáme veškerou sílu, činnost i prostředky k uspokojení přání a potřeb našich klientů,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit

Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit Příloha č.3 benefitu Strategie pro rozvoj města Česká Třebová Analýza potřebnosti a bližší popis klíčových aktivit 1. Výchozí stav - charakteristika města a současná strategie 1.1. Charakteristika města

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více