MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního plánu města Chrudim Na základě schváleného zadání územního plánu Chrudim (dále jen ÚP) byl zpracován koncept ÚP, který byl prodiskutován na veřejném projednání, spojeném s výkladem projektantky Ing. arch. Benešové, Ateliér Urbi Brno. Součástí tohoto projednání bylo i Posouzení územně plánovací dokumentace vyhodnocení na udržitelný rozvoj území. Ve stanovené lhůtě pro možné podání stanovisek, připomínek a námitek bylo doručeno celkem 77 těchto podnětů. Na základě jejich vyhodnocení byl ve spolupráci pořizovatele s určeným zastupitelem vytvořen podklad pro zpracování návrhu ÚP. Tyto pokyny byly společně s doručenými a vyhodnocenými stanovisky, připomínkami a námitkami předloženy na jednání Zastupitelstva města Chrudim, které se uskutečnilo dne 1. března O tomto bodu se v ZM diskutovalo bezmála tři hodiny. Výsledkem jednání jsou schválené pokyny pro zpracování ÚP Chrudim, které byly Zastupitelstvem doplněny o další tři body. Schválené pokyny jsou podkladem pro zpracovatele ÚP, kterým je sdružení firem Atelier Urbi, spol. s r. o. a Ageris s. r. o. Brno. Do 4 měsíců od odeslání pokynů zpracovatel předá návrh ÚP, který se nejdříve projedná pouze s dotčenými orgány. Na základě jejich stanovisek se návrh ÚP opět upraví a následně bude veřejně projednáván za účasti zpracovatele, který k němu podá příslušný výklad, v této fázi se může veřejnost opětovně k návrhu vyjádřit. Konečnou fází bude vydání nového územního plánu Zastupitelstvem města Chrudim. V rámci projednávání a diskuze k územnímu Investice v roce 2010 plánu se otevřelo i téma změny č. 17b stávajícího územního plánu sídelního útvaru Chrudim, ve které je řešena i rozvojová lokalita č. 16 na Skřivánku II, jejíž část je navrhována pro vícepodlažní bytovou zástavbu. Regulativ výšky bytové zástavby zatím nebyl stanoven, v každém případě by se v území neměla realizovat výstavba podle původně navrhované studie architekta Kouckého, který v lokalitě navrhoval vyšší možnou zástavbu. Pokud bude v ZM změna vydaná, bude se muset na navrhovanou lokalitu na Skřivánku z důvodu rozsahu, atraktivity území a vazeb na střed města zpracovat územní studie, která prověří bytovou výstavbu s ohledem na ochranu veřejného zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy z provozu železnice a provozu letiště Chrudim. Její součástí bude i případný návrh opatření vhodného uspořádání zástavby, dispoziční řešení objektů či jiná technická opatření, která budou součástí jednotlivých staveb a budou realizována na náklady investora. Studii vymezí také regulační prvky plošného a prostorového uspořádání, architektonické řešení, další podmínky pro umisťování staveb, dopravní napojení, napojovací body na inženýrské sítě apod. K uvedené změně, která je součástí balíčku změn 17a, 17b a 18 územního plánu sídelního útvaru Chrudim, byly ze strany obyvatel na Skřivánku podány připomínky během veřejného projednání změny. O nich by mělo v rámci vydání změny č. 17a, 17b a 18 rozhodnout Zastupitelstvo města na jednání, které se bude konat 26. dubna Jan Čechlovský, starosta města V loňském roce byla ve Střelecké ulici provedena rekonstrukce kanalizace a plynovodu. Investorem těchto akcí byla společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. a společnost RWE. Na tento rok je plánována rekonstrukce povrchů a veřejného osvětlení v této ulici. Stavba bude zahájena v dubnu a dokončena v červenci Rekonstrukci ulice provede firma AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s. r. o. V Krocínově ulici se bude rekonstruovat vodovod, kanalizace a horkovod. Investory této stavby jsou společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. a International Power Opatovice, a. s. Dle informací těchto společností bude rekonstrukce probíhat v červnu až září letošního roku. Také v ulici Novoměstské u ZŠ Dr. Malíka bude vybudován nový přechod pro chodce a chodník. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace a následná realizace stavby se připravuje na období červenec srpen V letošním roce bude provedena i rekonstrukce ulice Šeříkové včetně veřejného osvětlení v Markovicích. Projektovou dokumentaci zpracovává firma OPTIMA Vysoké Mýto, realizace je plánována na období srpen až září Město Chrudim připravuje společně s Pardubickým krajem projekt Řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim. Jedná se o odstranění 3 ohnisek znečištění v areálu Transporty nového závodu, z nichž se dostávají nebezpečné látky do podzemních i povrchových vod v okolí, zejména v Chrudimi, Medlešicích a Dřenicích. V případě poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí bude stavba zahájena ještě na konci tohoto roku. V současné době probíhá stavební řízení. Petr Řezníček, místostarosta XVIII. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí dne 26. dubna 2010 v hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Nezapomeňte uhradit místní poplatky za psy nejpozději do 30. dubna 2010! Zároveň se omlouváme za chybný údaj týkající se poplatníků v obvodu Chrudimi v ostatních (bytových) domech: za psa uhradí Kč ročně, za dalšího psa Kč, nikoli Kč. Bude v dubnu Alan Ayckbourn: ABY BYLO JASNO Divadelní předplatné B Čtvrtek 8. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Violoncellové duo Dominiky a Jiřího Hoškových 744. Chrudimský hudební pátek Pátek 9. dubna v 19 hodin Velký sál Muzea Divadelní bál aneb Rej masek a kostýmů Sobota 10. dubna v 19 hodin Velký sál Muzea Voskovec a Werich Antidiskotéka Jiřího Černého Čtvrtek 15. dubna v 19 hodin Divadelní kavárna Divadla Karla Pippicha Vesele i nevesele o tanečním studiu Věry Veselé Pátek 16. dubna v 18 hodin Spolkový dům Noel Coward: Zamilovat se... Divadelní předplatné A Pondělí 19. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Rob Becker: Caveman obhajoba jeskynního muže Divadelní předplatné A Čtvrtek 22. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Athény východních Čech desátý ročník festivalu klasické hudby nejen pro mladé dubna Slavnostní závěrečný koncert s udílením cen Osobnost města Chrudim 2009 Neděle 25. dubna v hodin Velký sál Muzea Zahradnický jarmark Sobota 24. dubna 8 12 hodin Resselovo náměstí Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH Divadelní předplatné C Pondělí 26. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Franz von Suppé: BOCCACCIO Divadelní předplatné B Úterý 27. dubna v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Městská část Chrudim II byla zařazena do vzorku 0,5 % ze všech obyvatel, domů a bytů v ČR, kterých se týká tzv. zkušební sčítání organizované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Cílem zkušebního sčítání je ověřit správnost všech etap průběhu sčítání a vyhodnotit zkušenosti, zejména ověřit srozumitelnost vyplňovaných formulářů před celorepublikovým sčítáním lidu, domů a bytů, které ČSÚ připravuje na březen Zkušební sčítání si klade za cíl ověřit nové postupy, mezi které patří například možnost vyplnit sčítací formuláře elektronicky, a odhalit případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů z pohledu občanů. Rád bych Vás, kteří jste byli do projektu zkušebního sčítání vybráni, požádal o spolupráci a pomoc. Předem děkuji za čas, který vyplnění formulářů věnujete. Každý správně 87. a 88. jednání Rady města Chrudim Radní měli na svém 87. řádném jednání dne 17. února 2010 na programu celkem 34 bodů. Rada města mimo jiné: - doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 1/2010 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2010 (Do příjmové části se zapojuje částka Kč daňové a nedaňové příjmy, dotace, fondy, prostředky hospodaření minulých let. Rozpočet se zvyšuje na celkovou výši Kč.); - souhlasila s provozem chrudimských mateřských škol v době letních prázdnin 2010 takto: Od 1. do 31. července budou v provozu MŠ v ulici Sv. Čecha, MŠ v ulici Dr. Malíka a MŠ v ulici V. Nejedlého, od 1. do 31. srpna budou v provozu MŠ v ulici Strojařů, MŠ v ulici Na Valech a MŠ v ulici U Stadionu (Stejně jako v minulých letech budou v době přerušení provozu děti podle potřeby navštěvovat párovou mateřskou školu.); - doporučila ZM schválit udělení cen Osobnost města Chrudim za rok 2009 paní MUDr. Marii Blažkové, panu Jaromíru Doležalovi, panu Františku Machovi, panu Ing. Jiřímu Novému a panu Jaroslavu Šplíchalovi; - schválila peněžitý dar Rady města Chrudim ve výši Kč občanskému sdružení Česká abilympijská asociace na realizaci 18. národní abilympiády, která proběhne května 2010 v ČEZ aréně v Pardubicích; - schválila změnu Pravidel pro přidělení a užívání chráněných bytů v domech s pečovatelskou službou; - doporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí investiční dotace na akci Rekonstrukce hokejbalového hřiště dokončení I. etapy společnosti Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (Účelová investiční dotace ve výši 2 mil. Kč byla ZM schválena v prosinci 2009.); - vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky Centra sociálních služeb a pomoci paní Ivany Bohaté ke dni a ustanovila komisi pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky; - doporučila ZM schválit spolupořádání 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v roce Na 88. řádném jednání Rady města 3. března 2010 bylo na programu 17 bodů. Rada města mimo jiné: - schválila finanční vypořádání příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (Dosažený hospodářský výsledek ve výši Kč bude převeden do rezervního fondu.); - schválila peněžité dary Rady města Chrudim Sdružení přátel Pardubického kraje na vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje v roce 2010 ve výši Kč a Klubu výsadkových veteránů při 43. výsadkovém mechanizovaném praporu Chrudim na zakoupení kytic, věnců a smutečních stuh ve výši Kč; - schválila novou pracovní skupinu pro splnění podmínek Zásad Ministerstva kultury k Programu regenerace městských památkových rezervací a zón (v souvislosti se změnou organizační struktury MěÚ Chrudim a přechodem agendy výkonu státní správy v oblasti památkové péče na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče); - schválila zvýšení ceny díla o rozdíl navýšení Jsme součástí zkušebního sčítání lidu, domů a bytů vyplněný dokument přispěje k úspěšné přípravě celostátního sčítání v roce 2011, říká ke zkušebnímu sčítání, které je dobrovolné, Ing. Stanislav Drápal, místopředseda ČSÚ. Zkušební sčítání začne 6. dubna Od tohoto dne až do 16. dubna 2010 sčítací komisaři jmenovaní ČSÚ, ve většině případů Vaši poštovní doručovatelé, osobně doručí sčítací formuláře. Domácnosti ve vybraných lokalitách našeho města, které jsou součástí zkušebního sčítání, budou s dostatečným předstihem o této akci včas informovány. Sčítací komisaři se prokáží služebním průkazem, k vyplnění formulářů Vám předají veškeré potřebné informace a zodpoví případné otázky. Sčítací formuláře je možné vyplnit také elektronicky. Přístup k elektronické verzi formulářů a veškeré nezbytné informace včetně postupu, jak je vyplnit, najdete na stránce Vyplněné sčítací formuláře je možné odevzdat, počínaje 17. dubnem 2010, několika způsoby: Volby do poslanecké sněmovny Ve dnech 28. a 29. května 2010 (pátek a sobota) se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby proběhnou na tradičních místech, v sídlech volebních okrsků nepřipravujeme oproti minulým volbám žádné změny. Volit budeme v pátek od do hodin a v sobotu od 8.00 do hodin. Hlasy se začnou sčítat v sobotu po ukončení hlasování. Volební lístky budou distribuovány voličům do jejich schránek dle místa trvalého pobytu, nejpozději do úterý 25. května Na obálce najdete adresu volebního okrsku. O příslušnosti k volebním okrskům bude informovat i Oznámení o době a místě konání voleb (volební vyhláška), vydané starostou města. Toto oznámení bude dále otištěno i v květnovém čísle Zpravodaje, umístěno na výlepových plochách ve městě, na webových stránkách města a na úřední desce úřadu. Ode dne vyhlášení voleb mohou občané, kteří vědí, že ve dnech voleb se nebudou zdržovat v místě trvalého pobytu, požádat o vydání voličského průkazu. Žádat je možné buď osobně na Městském úřadě Chrudim, Pardubická 67, přízemí, dveře č. 104 a to nejpozději do do hodin nebo písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby žádost byla úřadu doručena do Voličský průkaz při těchto volbách opravňuje voliče k volbě ve volebních okrscích na celém území státu, stejně jako k volbě ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu spolu s bližšími informacemi DPH z 19 na 20 % a uzavření dodatků smluv o dílo s firmami, které se podílejí na akcích Muzeum barokních soch rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi a Dům na půl cesty, Chrudim; - vyhodnotila výběrové řízení na akci Komplexní úklid budov Městského úřadu Chrudim a schválila jako nejvhodnějšího uchazeče firmu Mil- Mark s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, na dobu určitou od do ; - schválila uzavření smluv o výpůjčkách soch pro Muzeum barokních soch v Chrudimi (mezi městem Chrudim a obcí Běstvina bude uzavřena smlouva o výpůjčce sousoší Apoteóza sv. Jana Nepomuckého z Běstviny. S Oblastní charitou Červený Kostelec uzavře město smlouvu na výpůjčku sochy Panny Marie Immaculaty z Žirče); - schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na služby Podrobný průzkum a restaurování kulturních památek sousoší Apoteóza sv. Jana Nepomuckého z Běstviny a socha Panny Marie Immaculaty z Žirče a ustanovila hodnotící komisi; - schválila nejvhodnějšího uchazeče o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim, firmu AZ STA- VEBNÍ Heřmanův Městec s. r. o. (Nabídková cena je Kč včetně DPH. Výběrového řízení se zúčastnilo 33 uchazečů.). Více informací o jednání Rady města Chrudim na v sekci Aktuality, usnesení jsou zveřejněna v sekci Samospráva Usnesení z jednání Rady města. sd navrácením sčítacímu komisaři při jeho druhé návštěvě, bezplatným odesláním poštou na P. O. Box ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou, osobním předáním na poště uvedené v letáčku nebo odesláním v elektronické podobě. Veškeré údaje zjištěné při sčítání mohou být využity výhradně ke statistickým účelům a podléhají velmi přísné ochraně dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů a podle zákona o ochraně osobních údajů. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby podílející se na zpracování údajů, jsou vázáni přísnou časově neomezenou mlčenlivostí. Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na kontaktní místa uvedená v letáčku, který Vám sčítací komisař doručí do poštovní schránky, na oddělení Sčítání lidu, domů a bytů Pardubice na tel , nebo navštivte oficiální internetové stránky Sčítání lidu, domů a bytů Jana Hampejsová, Ewing Public Relations, s. r. o. naleznete na webových stránkách města. Zde byla umístěna také informace pro zájemce o činnost v okrskových volebních komisích. Pokud zvažujete, že budete volit v zahraničí, prosím informujte se o podmínkách voleb na webových stránkách ministerstva vnitra nebo na příslušném zastupitelském úřadu, zejména s ohledem na případný časový posun konání voleb. Veškeré dotazy k volbám Vám zodpoví pracovnice Odboru správního MěÚ Chrudim: Eva Doležalová, tel , , chrudim-city.cz, Jiřina Elichová, tel , a Miluše Němcová (zejm. voličské průkazy a seznamy voličů) tel , Eva Doležalová, Odbor správní 2

3 Prožila jsem 16 let na cestě tvorby organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. K jsem se vzdala funkce ředitelky, proto mi prosím dovolte krátké ohlédnutí. Od začátku mojí filozofií bylo vytvořit organizaci s co nejširším spektrem terénních a ambulantních služeb tak, aby každý, kdo se ocitne v nepříznivé sociální situaci, mohl co nejdéle žít důstojným životem ve vlastní domácnosti a svém přirozeném prostředí právě s pomocí a podporou některé ze služeb naší organizace. Naše příspěvková organizace vznikla 1. ledna 1993 na základě rozhodnutí Rady města. Základní činností bylo zajišťování pečovatelské služby, provoz dvou domů s pečovatelskou službou, provoz klubů důchodců, informační, koncepční a poradenské služby. V té době využívalo služby 230 klientů. Organizace se postupně vyvíjela až do podoby dnešní, kdy je jejím posláním zlepšit kvalitu života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech. Provozujeme čtyři domy s pečovatelskou službou, poskytujeme základní sociální poradenství, pečovatelskou službu, tísňovou službu, denní stacionáře, sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, aktivizační programy, domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči a půjčovnu kompenzačních pomůcek. V roce 2009 využívalo naše služby 689 klientů. Bylo zorganizováno 1349 aktivizačních programů, kterých se účastnilo seniorů. Půjčovnu kompenzačních pomůcek využilo 196 osob. Byla to cesta plná spolupráce hlavně: s představiteli našeho města. (Za 16 let investovalo město Chrudim do rozvoje organizace desítky milionů korun a veškeré záměry mohly být realizovány díky perfektní spolupráci a velké podpoře.); s odbornou veřejností v ČR, ale i v zahraničí a v neposlední řadě s kolegyněmi a kolegy na jednotlivých úsecích naší organizace podařilo se vytvořit tým, který se zasloužil o to, že se organizace dostává do podvědomí občanů jako centrum jistoty. Spolupráce byla veskrze pozitivní, zvlášť pokud jsem mohla spolupůsobit s lidmi empatickými, kterým nechyběla určitá míra soucitu, pokory, vytrvalosti, odvahy, nadhledu a nevadila jim někdy i práce navíc. Těm všem velice děkuji, a to nejenom za sebe, ale za všechny, kterým naše společné snažení usnadnilo život. Docházelo však i k nekvalitní spolupráci, a to když do cesty vstoupili lidé povrchní, s nedostatkem vytrvalosti, se strachem o vlastní pohodlí a s lidskou malostí. Naštěstí těch na této cestě nebylo mnoho. Vážím si toho, že jsem dostala důvěru a šanci tuto práci vykonávat. Věřte, že jsem svoji práci dělala ráda a s velkou pokorou přistupovala ke každému, kdo se na nás obrátil se žádostí o pomoc a podporu. Prožila jsem 16 let naplněných nelehkou, ale krásnou prací. Všem, kteří budou v cestě pokračovat, přeji, aby se jim dařilo alespoň tak, jak se dařilo doposud nám. Ivana Bohatá Cyklopůjčovny Českých drah na Chrudimsku Společný projekt měst Chrudim a Hlinsko s dopravcem České dráhy realizovaný pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. Poznejte Chrudimsko a Hlinecko ze sedel jízdních kol! Krásy Chrudimi a jejího širokého okolí lze pohodlně poznat při aktivním odpočinku na jízdních kolech. Jsou zde desítky kilometrů značených cyklotras, jež Vás zavedou do mnoha malebných koutů. Od si jízdní kola můžete vypůjčit na vlakových nádražích v Chrudimi, Slatiňanech, Žďárci u Skutče a Hlinsku v Čechách. Po nezbytných formalitách můžete ihned vyrazit za poznáním. Věřte, že zdejší region má co nabídnout. Kde lze jízdní kola zapůjčit? Cyklopůjčovny ČD na Chrudimsku jsou v provozu od 1. dubna do 31. října Kola si lze vypůjčit ve stanici Chrudim (ulice Čs. armády 174) denně v době od 7 do 15 hod. Po předchozí domluvě na tel je možno sjednat zápůjčku kola také ve stanicích Slatiňany, Žďárec u Skutče a Hlinsko v Čechách, kam České dráhy dle Vašeho požadavku přepraví kola bezplatně. K jízdnímu kolu si lze za poplatek půjčit také ochrannou přilbu. Rezervace se přijímají až 30 dnů předem telefonicky na tel nebo osobně u přepážky osobní pokladny ŽST Slatiňany v době od 8 do 18 hod. Nejzazší doba podání žádosti o rezervaci je 24 hodin před požadovaným časem zápůjčky jízdního kola. O víkendech a svátcích od do lze využít cyklobus z Chrudimi (8.55 hod.) do Nasavrk, Seče či jiné destinace a také při zpáteční cestě. Do Chrudimi je zajištěn návrat ze stanic Ohlédnutí Seč, nám. (16.40 hod.) či Nasavrky, nám. (17.17 hod.). Kterékoliv jízdní kolo z cyklopůjčoven ČD na Chrudimsku je přepravováno v cyklobusech provozovaných společností Veolia Transport Východní Čechy, a. s., zdarma. Cestující předloží řidiči nájemní smlouvu, jež opravňuje k bezplatné přepravě kola a uhradí jen svoje jízdné. K zapůjčení jízdního kola stačí předložit 2 osobní průkazy (např. In-kartu ČD, občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, apod.). Při zápůjčce kol pro rodinu je nutno předložit osobní průkazy obou dospělých účastníků. Se zákazníkem je na místě sepsána nájemní smlouva, následně musí být složena vratná záloha (kauce) a uhrazeno půjčovné. Do smlouvy se rovněž uvede čas a místo návratu kola. Pokud se Váš výlet z různých důvodů změní, je nutno změnu neprodleně ohlásit telefonicky na tel (v době od 8 do 18 hod.), nebo na tel (v době po 18. hodině). Zaměstnanec ČD s Vámi domluví případné další podmínky (např. změnu stanice nebo času návratu kol apod.). Ceník služeb v Cyklopůjčovnách ČD na Chrudimsku Jednodenní nájemné: 120 Kč, zaváděcí cena 99 Kč za kolo na den (platí do odvolání) Jednodenní nájemné rodina: 250 Kč, (nejvýše 2 kola pro dospělé a nejvýše 2 kola pro děti), zaváděcí cena 199 Kč na den (platí do odvolání), snížená cena 199 Kč na den po předložení průkazu In-karta ČD nebo průkazu Rodinný pas Vícedenní nájemné se počítá jako násobek z jednodenního nájemného, další slevy se neposkytují. Vratná kauce za jízdní kolo Kč, Kč za rodinnou zápůjčku. Roman Málek a České dráhy Blokové čištění 2010 Chrudim hodin ul. Pardubická Leguma ul. Havlíčkova, parkoviště u NS Kateřina Moravova zahrada Tyršovo náměstí, ul. Svěchyňova ul. Čs. armády, Fibichova parkoviště za Duklou ul. Bohuslava Martinů včetně Palackého ul. před č. p ul. U Parku, parkoviště u FÚ ul. Na Ostrově před č. p ul. Fibichova a Husova po ulici Rooseveltovu ul. Rooseveltova a Husova po Bohemii ul. Na Ostrově od č. p. 712 po č. p ul. Čs. armády, Přemysla Otakara, Revoluční a Rooseveltova ul. Hradištní, Na Šancích sídliště Topolská parkoviště v ul. Čáslavské před č. p ul. Na Větrníku parkoviště v ul. Palackého před č. p. 76, ul. Vrchlického před č. p. 70 Zájem zdravotně postižených občanů o sociální dávky je velký Zdravotně postiženým občanům v rámci působnosti obce s rozšířenou působností poskytuje v souladu s platnými právními předpisy oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Chrudim celou řadu sociálních dávek, které pomáhají zlepšit kvalitu jejich života a zmírnit zdravotní postižení, zvyšují míru soběstačnosti a pomáhají zajistit péči o jejich osobu. V minulém roce bylo nejvíce žádostí podáno o příspěvek na provoz motorového vozidla, o mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené osoby (průkaz TP, ZTP a ZTP/P) a příspěvek na péči. První dva letošní měsíce tento trend potvrzují, přestože u příspěvku na provoz motorového vozidla došlo ke snížení poskytovaných částek. Zdravotně postižení občané také využívají příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Těžce zdravotně postižení občané mohou na oddělení dále požádat o příspěvek na úpravu bytu, zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže přiznání těchto dávek je podmíněno kladným posouzením posudkového lékaře. Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může být poskytnutý příspěvek na krmivo pro tohoto psa. Sociální pracovnice oddělení sociálních služeb následně kontrolují využívání poskytnutých příspěvků. Další informace můžete získat na tel nebo přímo u sociálních pracovníků oddělení sociálních služeb v 1. patře budovy Městského úřadu Chrudim, Pardubická ul. č. 67. Alice Kuklová, Odbor sociálních věcí zdravotnictví MÚ Chrudim 3

4 Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim informuje Pokud budete potřebovat pomoc, zajišťujeme pro Vás: základní sociální poradenství Jedná se o podání informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, využívání kompenzačních pomůcek a aktivního využívání volného času, a to na tel pečovatelskou službu Poskytujeme ji osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Službu poskytujeme i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Nasmlouvat si můžete pomoc při oblékání, koupeli, úklidu, praní a žehlení prádla, dále zajistíme nákupy, pochůzky (lékař, lékárna, úřady) nebo doprovod (k lékaři, na úřady), dovezeme oběd, pomůžeme při přípravě a podání jídla a pití. Z nadstandardních úkonů Vám můžeme nabídnout například dopravu vozidly CSSP s úpravou pro osoby s handicapem, dále dohled v době nepřítomnosti rodinných příslušníků, pedikúru a kadeřnické služby. domy s pečovatelskou službou Jde o domy s byty zvláštního určení s chráněnými byty. Provoz domů je zajištěn tak, že je pomoc dostupná 24 hodin denně. Byt v domě s pečovatelskou službou je přidělován dle Pravidel pro přidělení a užívání chráněných bytů v domech s pečovatelskou službou. Žádost o umístění získáte v recepci organizace v Soukenické ulici. Pomoc a podpora Vám bude poskytnuta pečovatelskou službou viz výše. denní stacionář Pohoda Poskytujeme péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, a to po dobu, kdy je rodina v zaměstnání, a tím umožníme klientovi zůstat co nejdéle v domácím prostředí. denní stacionář Jitřenka Poskytujeme služby dětem, mládeži a dospělým se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, se sníženou schopností uplatňovat svá práva. Poskytujeme pomoc a podporu na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu. tísňovou péči Signál v tísni Nepřetržitá služba 24 hodin denně je určena osobám, které jsou vystaveny vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života. Nutnou podmínkou pro poskytování služby je instalace zabezpečovací ústředny v bytě klienta k jeho telefonní lince nebo mobilnímu telefonu. Služba napomáhá při náhlém zhoršení zdravotního stavu a při jakékoliv náhlé krizové situaci. Sociálně aktivizační programy pro seniory a osoby se zdravotním postižením Aktivizační programy jsou služby sociální prevence. Jejich účelem je napomáhat k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností. Týkají se nácviku obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácviku dovedností potřebných například k oblékání, k vlastnoručnímu podpisu a podobně. Dále zajišťujeme volnočasové aktivity jako např. kondiční cvičení na židlích, míčích, žíněnkách, při hudbě, pracovní terapii, trénování paměti, Chrudimskou univerzitu třetího věku. V neposlední řadě poskytujeme: domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči Kirké Na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, registrujícího lékaře pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci poskytujeme zdravotní péči ve Vaší domácnosti, a to v rozsahu základní zdravotní péče osobní hygienu, polohování, léčbu proleženin, sledování příjmu tekutin a stravy, zábaly, úpravu domácího prostředí, ošetřovatelské péče odběr biologického materiálu, podání léků, vtírání mastí, převazy, aplikace injekcí, speciální péče ošetřovatelskou rehabilitaci, cvičení soběstačnosti, nácvik chůze pomocí kompenzačních pomůcek, komunikace s klientem. Od února 2008 vlastníme certifikát o specializaci v oblasti hojení chronických ran. půjčovnu kompenzačních pomůcek V recepci v Soukenické ulici si můžete ve všední dny od 7 do 15 hod. zapůjčit berle, hole, podložní mísy, WC křesla, antidekubitální pomůcky, polohovací lůžka a další. Činnosti na jednotlivých úsecích se prolínají tak, že se dají kombinovat a může být nasmlouváno i více služeb najednou. Bližší informace o jednotlivých službách získáte na tel , a na www. socialni-sluzby.cz. Ivana Bohatá, ředitelka CSSP Chrudim Přidělení kulturních dotací na rok 2010 organizace na činnost [Kč] na projekt [Kč] B1 Promusic, o. s B2 Přáteleé Chrudim B3 Slavoj, pěvecký a hudební spolek Chrudim B3a Slavoj, pěvecký a hudební spolek Chrudim B4 Čajový klub 0 0 B5 Chrudimští patrioti B6 Chrudimská Komorní Filharmonie B7 Melodie Chrudim B8 Hudební spolek B9 Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek B10 Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář B11 Klub rodičů při ZUŠ Chrudim B12 Kacafírek loutkářský spolek 0 0 B13 Kacafírek loutkářský spolek 0 0 B14 Kacafírek loutkářský spolek B15 Consort Ing. Lubomír Moravec vyřazeno nezapočítáno B16 Vodácké sdružení Kačeři B17 Sdružení rodičů a přátel dětského folklórního souboru Kuřátka Chrudim, o. s. B18 Sdružení rodičů a přátel dětského folklórního 0 0 souboru Kuřátka Chrudim, o. s. B19 Malik Chor Chrudim B20 Český lidový soubor Chrudim, o. s. 0 0 B21 Naděžda Gutzerová B22 Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, občanské sdružení B23 Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim B24 Salvátor Chrudim B25 Miroslav Novotný Jazzové uskupení Artefakt B26 Familiaris Domini Regis B27 Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice 0 0 B28 Mama klub Chrudim B29 Mama klub Chrudim B30 Šance pro Tebe, o. s. vyřazeno nezapočítáno celkem Schválená částka v rozpočtu města na rok 2010 na přidělení kulturních dotací je Kč, rozdělena byla celá částka. jš Zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2010/2011 Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim sděluje, že zápis dětí do chrudimských mateřských škol pro školní rok 2010/2011 proběhne ve dnech 6. května 2010 od do hod. a 7. května 2010 od 9.00 do hod. Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v mateřských školách. Vyplněnou žádost musí rodiče přinést osobně v termínu zápisu do mateřských škol. Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. Upozorňujeme rodiče, aby přihlásili i ty děti, které budou nastupovat v průběhu školního roku 2010/2011. V případě většího počtu zapsaných dětí, než bude moci mateřská škola přijmout, bude rozhodováno dle kritérií. Kritéria jsou pro všechny mateřské školy v Chrudimi jednotná. Rodiče mohou zapsat dítě pouze v jedné mateřské škole. Kriteria pro přijímací řízení do MŠ O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy. Kritéria a počet bodů: 1. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 6 bodů 2. trvalé bydliště zákonných zástupců v Chrudimi 5 bodů 3. dítě zaměstnaných zákonných zástupců 4 body 4. dítě, které dosáhne věku tří let do konce kalendářního roku v roce zápisu 3 body 5. dítě, jehož sourozenec je zapsán ve školním roce 2010/2011 k docházce ve stejné mateřské škole 2 body 6. dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce 1 bod Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost). Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu. jš 4

5 Co nového vznikne ve vnitrobloku Pod Požární zbrojnicí? Moderní prostor pro trávení volného času a soužití všech generací. Na základě společných plánovacích setkání, která proběhla v letech za účasti veřejnosti, zástupců Městského úřadu a architektů, byl vytvořen společný návrh regenerace intimního vnitrobloku Pod Požární zbrojnicí. V rámci světové soutěže LivCom 2009 získalo město Chrudim finanční částku na realizaci celého projektu. V první etapě realizace projektu už v loňském roce došlo ke kácení a odbornému řezu stromů na základě dendrologického průzkumu. A co bude realizováno v další etapě, která proběhne letos? Ve středu vnitrobloku v místě stávajícího pískoviště vznikne pobytová loučka s ostrovem aktivit. Ten bude zachovávat charakter klidného intenzivně udržovaného pobytového trávníku, kam se soustředí aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel umožní sociální kontakt napříč generacemi. Vyrostou zde herní multifunkční prvky pro děti předškolního věku, provazové prvky pro děti školního věku a zázemí pro sportovní aktivity pro mládež a dospělé: pétanque, ping-pong, basketbal apod. Pískoviště bude uzavíratelné a bude opět umístěno uprostřed pobytového prostoru. V jeho okolí vzniknou dřevěná mola s lavičkami. Rozsah pobytového trávníku zkopíruje stávající plochu a bude vymezen současnou opukovou cestou, Přidělené příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2010 č. Název organizace přiděleno přiděleno přiděleno na dopravu na vl. činnost na akce A1 Taneční klub Besta Chrudim A2 Klub rekreačních běžců Chrudim A3 Sportovní klub Raft Club Chrudim A4 TJ Chrudim, lyžařský oddíl A5 SRPDŠ při SpZŠ Chrudim (Integra) A6 Tenisový klub Chrudim A7 Sbor dobrovolných hasičů Markovice A8 Sportovní klub Chrudim A9 Treking Chrudim A10 Klub českých turistů A11 Atletika Chrudim A12 Zálesák středisko Chrudim A13 Asociace školních sportovních klubů ČR, Školní sportovní klub GJR Chrudim A14 Hbc Jokerit Chrudim A15 KST LINEA Chrudim A16 AMK ZEJAX MOTOKLUB Chrudim A17 SRP při DDM Chrudim A18 Vodácké sdružení Kačeři A19 SORU Gym Chrudim A20 Shotokan Karate Chrudim A21 Hokejový club Chrudim A22 Sportovní jezdecký klub Vestec A23 Rychlobruslařský klub Chrudim 0 0 vyřazeno A24 FK ERA-PACK Chrudim A25 Sbor dobrovolných hasičů Chrudim A26 Junák svaz skautů a skautek A27 Místní skupina Vodní záchranná služba ČČK A28 Asociace sportovních oddílů Fitcentra Chrudim A29 Mama klub Chrudim A30 TJ Sokol Topol A31 AFK Chrudim A32a TJ Sokol Chrudim sokolská všestrannost A32b TJ Sokol Chrudim mažoretky A32c TJ Sokol Chrudim volejbal A32d TJ Sokol Chrudim moderní gymnastika A32e TJ Sokol Chrudim basketbal A32f TJ Sokol Chrudim házená chlapci A32g TJ Sokol Chrudim házená dívky A32h TJ Sokol Chrudim MTB A32ch TJ Sokol Chrudim sportovní gymnastika A32i TJ Sokol Chrudim florbal A33 Viking Medlešice 0 0 vyřazeno A34 Šance pro Tebe, o. s. 0 0 vyřazeno Celkem Schválená částka v rozpočtu města na přidělení příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy je Kč. Rozdělena byla částka Kč, do druhého kola zbývá Kč. kterou čeká oprava. Řešený prostor doplní lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a dostatečné množství sáčků na psí exkrementy. Bude optimalizována cestní síť. Celý prostor bude účelně osvětlen. št Divadelní bál v maskách nebo kostýmech Letošní bohatou sezónu chrudimských plesů a bálů uzavře dne 10. dubna Divadelní bál. Tímto bálem se do Chrudimi vrací tradiční podoba oblíbených zábavných akcí, kterými byly maškarní bály a reje. V rámci roku věnovanému divadlu, filmu, herectví a všem doprovodným činnostem souvisejícím s těmito žánry připravuje pro chrudimské občany tuto akci Divadelní spolek J. N. Štěpánka ve spolupráci s Chrudimskou besedou. Divadelní bál odstartuje svůj program v prostorách chrudimského Muzea v hodin. Návštěvníci se mohou těšit na Taneční orchestr chrudimské Základní umělecké školy, po půlnoci pak na kapelu menšího složení, ale neméně kvalitního zvuku. V průběhu večera a noci vystoupí orientální tanečnice, skotští dudáci, kouzelník, kankánové tanečnice, samozřejmostí je i bohatá tombola. Hlad a žízeň budou moci návštěvníci zažehnat kromě tradičních míst a způsobů i gulášem v loupežnické jeskyni, patokem z nálevny U Žida, nebo lektvarem od čarodejnic. Vzhledem k charakteru akce je nezbytnou podmínkou necivilní podoba a vzhled všech zúčastněných (odlišnost bude u vchodu kontrolována porovnáním s občanským průkazem!). Předpokládá se tedy buď jakýkoliv kostým, nebo maska, škraboška, brýle, paruka, nos apod. Při splnění této podmínky získá každý pár hned u vchodu láhev vína ze speciální divadelní edice. V opačném případě bude možné u vchodu některý z maškarních doplňků zakoupit. Plakáty k akci, stejně jako vstupenky v obvyklém předprodeji jsou k dispozici od začátku března. Jan Slezák, předseda Divadelního spolku J. N. Štěpánka Senior handicap: Aktivní život 2010 Turistická oblast Chrudimsko Hlinecko nejezdí jenom na veletrhy cestovního ruchu, ale snaží se propagaci zacílit i na různé věkové skupiny. Ve dnech dubna 2010 se proto budeme prezentovat na výstavě Senior handicap na výstavišti v Lysé nad Labem. Pokud byste se chtěli na výstavu vydat, doporučujeme navštívit webové stránky kde si můžete stáhnout i volnou vstupenku. Roman Málek, místostarosta Oprava V březnovém Zpravodaji v článku Ze světa únorových dotací řádil šotek. Požadavky na dotace v rámci Regionálního operačního programu byly 5,765 miliard korun a k rozdělení je 1,6 miliardy, nikoliv milionů korun. Omlouváme se všem pozorným čtenářům. redakce 5

6 Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim duben 2010 Výstava fotografií Pralesy země od 9.00 do hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Ochutnávka jídel ve hodin v Klubu seniorů v Městském parku Chrudimská univerzita třetího věku Výuka počítačů pod vedením pana Martina Kellera v Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi první skupina 6. a v hodin druhá skupina 7. a v hodin Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku první skupina 12., 19. a v 9.00 hodin druhá skupina 6., 13. a v 9.00 hodin třetí skupina 7., 14. a v 9.00 hodin Zdravý životní styl Přednáší paní Mgr. Petra Bártová a Mgr. Hana Truncová ve společenské místnosti Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. první skupina 12. a ve hodin Zásady zdravé výživy a Zvláštnosti chorob ve stáří První svoz nebezpečného odpadu v letošním roce se uskuteční v dubnu podle níže uvedeného harmonogramu. Sbírat se budou pouze nebezpečné odpady, jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. Ostatní odpady je možné předat k dalšímu zpracování ve sběrném dvoře, který je v ulici Obce Ležáků před železničním přejezdem. Starý papír, železo a další tradiční sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných surovin. Problém PET lahví společně vyřešíme jejich sešlápnutím před vhozením do žlutého kontejneru. Tím dojde ke snížení objemu lahve na polovinu a současně se tím zvýší kapacita kontejneru až o 50 %. V případě, že budou všechny lahve sešlápnuty, zvýší se hmotnost odpadu zhruba o kg. Takto bude vozidlo lépe využito a navíc odpadne jedna jízda. Vyskytují se případy, kdy na sběrných místech nacházíme velké papírové krabice a kartony. Touto cestou Vás žádáme o jejich rozřezání na menší části a následné vložení do modrých kontejnerů. Odstraní se tím zbytečný nepořádek okolo sběrných nádob. Další možnou variantou je předání tohoto sortimentu přímo ve sběrném dvoře. Děkujeme za pochopení. Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v Chrudimi duben 2010 druhá skupina ve hodin Zásady zdravé výživy Antonín Dvořák Přednáší RNDr. Jana Procházková. první skupina 13. a ve hodin druhá skupina 13. a v hodin Kavárničky ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Strojařů a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků Zveme Vás na X. ples seniorů, který se bude konat od do hodin ve Velkém sále Muzea Chrudim. Vstupenky si můžete zakoupit od v recepci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici. Vstupné 120 Kč. Těšíme se na Vaši účast. Centrum sociálních služeb a pomoci Harmonogram svozu nebezpečného odpadu ÚTERÝ Víta Nejedlého parkoviště hod. Husova ul. u ZŠ směr lávka přes Chrudimku hod. Revoluční ul. Parkoviště hod. Rozhledna u prodejny potravin hod. Skřivánek Nezvalova ul hod. STŘEDA sídl. U Stadiónu parkoviště u prodejny potravin hod. Píšťovy prostor před č. p hod. Vlčí Hora sídliště pod vysokým napětím hod. Presy křižovatka hod. ČTVRTEK Koželužská ul. prostor pod Kopanicí hod. Malecko U Kapličky hod. Lupáčova parkoviště hod. sídl. Leguma park. před č. p hod. PÁTEK Školní náměstí parkoviště hod. Novoměstská prostor před ZŠ Dr. Malíka hod. sídl. Na Šancích parkoviště za prodejnou potravin hod. sídl. Na Větrníku u zastávky MHD hod. Družstevní u zastávky MHD hod. SOBOTA Markovice u hřiště hod. Medlešice u pomníku hod. Vestec u čekárny hod. Topol u čekárny hod. Vlčnov u rybníčku hod. M. Skokan, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o. Altus nová adresa Kancelář Občanského sdružení Altus najdete od dubna na nové adrese: Strojařů 1387, Chrudim. Dobrovolníci na SŠZS Chrudim Za významné podpory a partnerství města Chrudim a vedení Chrudimské nemocnice a. s. vzniká v těchto dnech v chrudimské Střední škole zdravotnické a sociální projekt DOBROVOL- NICTVÍ, do kterého je zapojeno více než 40 studentů oboru Zdravotnický asistent a Sociální péče. Odborným garantem tohoto projektu je Mgr. Petra Bártová ze SŠZS a paní Ivana Bohatá, ředitelka CSSP Chrudim a předsedkyně Komise sociálních věcí a zdravotnictví. Hlavním cílem této akce je přispění studentů školy ke zpříjemnění hospitalizace pacientů na chrudimském oddělení LDN. Budoucí zdravotníci a pracovníci v sociálních službách budou zpříjemňovat hospitalizovaným pobyt na tomto oddělení například četbou tisku a knih, hraním společenských her a doprovázením na kulturní akce pořádané v rámci nemocnice. Budoucím dobrovolníkům bylo slavnostně předáno pověření k práci v obřadní síni MěÚ dne Všem žákům, kteří jsou ochotni se nezištně podílet na zkvalitnění života pacientů LDN, patří náš velký dík. Mgr. Marta Pleskotová, SŠZS Chrudim Velmi si vážím zájmu všech partnerů Oddělení LDN v Chrudimské nemocnici a. s. je jedním z oddělení, o kterých se v minulých měsících hodně diskutovalo. Vedení města Chrudim, ač není zřizovatelem nemocnice, se situací na zmiňovaném oddělení aktivně zabývalo. Nejen kvůli tomu, že Komise sociálních věcí a zdravotnictví Rady města Chrudim v minulém roce projednávala konkrétní podněty týkající se oddělení LDN, ale hlavně proto, že se stav naší nemocnice přímo dotýká nebo může dotýkat velkého množství obyvatel Chrudimi. Spolu s ředitelkou CSSP, paní Ivanou Bohatou, jsme jednali s vedením nemocnice o všech možnostech, jak případné problémy odstranit a nemocnici pomoci. Jedním z konkrétních kroků bylo oslovení Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi se žádostí o spolupráci. A je na světě projekt DOBROVOL- NICTVÍ, v rámci něhož se několik desítek studentů školy zapojí do dobrovolné práce na oddělení LDN s pacienty, kteří jsou tam hospitalizováni. Chtěl bych poděkovat všem ředitelce Centra sociálních služeb a pomoci, vedení nemocnice, vedení školy i samotným studentům za jejich zájem. Když se chce, všechno jde Jan Čechlovský, starosta města Miniveletrh a minikonference cestovního ruchu Město Chrudim se svými partnery pořádá historicky první minikonferenci cestovního ruchu Chrudimska, která proběhne v úterý 20. dubna 2010 od 9 do 14 hodin ve Spolkovém domě v Chrudimi. Navíc pro veřejnost je od 14 do 17 hodin připravena ve vestibulu přehlídka nabídek a propagačních materiálů na trávení letní sezóny. Takže pokud rádi cestujte, můžete si přijít pro řadu informačních materiálů. Pokud byste se chtěli dozvědět o cestovním ruchu více, pak je potřeba se přihlásit k účasti na konferenci na adrese Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím portál Těšíme se na shledání. Roman Málek 6

7 Desatero problémů města Chrudim Vy víte, co je třeba v našem městě udělat, aby se v něm dobře žilo, na řešení kterých problémů je třeba se prioritně zaměřit, co město potřebuje změnit. Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města! Pomozte nám svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města! Pokud si na některou z výše uvedených otázek odpovíte kladně, tak právě pro Vás připravujeme projednání Desatera problémů města Chrudim, které tradičně připravuje Zdravé město Chrudim společně s Národní sítí Zdravých měst ČR. Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem či připomínkou k rozvoji města. Diskutovat budeme v oblastech veřejné správy (rozvoj města, urbanismus, hospodářský rozvoj), Rezervujte si v diáři podnikání (doprava, životní prostředí), sportu (volný čas a zdravý životní styl), kultury (výchova a vzdělávání), sociálních věcí (zdravotnictví, prevence kriminality a sociálně-patologické jevy). Setkání je připraveno na pondělí 12. dubna 2010 od hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Zdravotně postižení občané budou mít zajištěn bezbariérový vstup. Pro děti Mama klub Chrudim připraví hrací koutek a pro účastníky doprovodný program (tombola, měření krevního tlaku a cholesterolu zdarma, prezentace výrobků Fair Trade, občerstvení apod.). Chcete-li vědět více: Následující problémy byly stanoveny na setkání v roce 2009: Vybudovat obchvat města Chrudim Řešit problematiku provozu areálu TJ Sokol a letního stadionu AFK Zachovat všechny lékařské obory a status nemocnice v Chrudimi Navrhnout systém parkování ve městě Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně Vybudovat domov pro seniory Budovat cyklostezky a cyklo-pěší stezky po městě Přímo napojit průmyslovou zónu na I/37 (směr Pardubice) Zajistit programy pro omezení kuřáctví především pasivního kouření (na veřejných místech). Těšíme se na setkání! št Den Země 2010 Naučme se žít se stromy ve městě aneb chraňme klima Země I letos si opět připomeneme mezinárodní svátek životního prostředí 22. duben, Den Země. Opět tu máme příležitost připojit se k mezinárodní kampani vlastní akcí. Město Chrudim, realizátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21, se svými partnery (Technickými službami, Střední školou zemědělskou a VOŠ Chrudim) připravilo vyvrcholení oslav Dne Země 2010 na čtvrtek 22. dubna od 9.30 do hodin na Resselově náměstí. A na jaké programy se můžete letos těšit? Náplň dne je zaměřena na různé cílové skupiny. Na Resselově náměstí si budete moci připomenout tradiční lidová řemesla, seznámit se s činností některých společností a organizací působících v Chrudimi, udělat si radost zakoupením drobného dárku, zhlédnout pódiový program apod. Pódiový program (bude upřesněn na plakátech a na webových stránkách) hod. zahájení Dne Země, vyhlášení výsledků a předávání cen Ukliďme svět, Hliníkožrout a výtvarné soutěže hod. hudebně zábavný, ale zároveň výchovný program, v němž vystoupí Vanda a Standa, Bavíme se se zvířátky, loutkové divadlo Ahoj Libora Štumpfa, dětský pěvecký soubor Klíčenky, kapela Wječná žízeň a hudební skupina Ryengle V doprovodném programu budou otevřeny dílny tradičních lidových řemesel. Ve stáncích své produkty nabídne ovčí a kozí farma z Licibořic, prodejci biopotravin, biozeleniny a dalších bioproduktů, obchod s biočaji, přírodní kosmetika, včelí výrobky, výrobky Fair Trade, výrobky ze dřeva, keramika, ruční mýdla apod. Představí se Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, úklidová technika Technických služeb, Ekocentrum Paleta, Český svaz ochránců přírody a Čajovna Luna a Mama klub. Po celý den budeme také na Resselově náměstí z barevných víček od PET lahví skládat mandaly. Součástí oslav Dne Země jsou i následující akce: Ozvěny Ekofilmu čtvrtek 22. dubna 2010, Městské kino Chrudim, hodin Pásmo vybraných vítězných snímků z mezinárodní filmové přehlídky Ekofilm Vstup zdarma. Program: Komu patří moře? Zápas o poslední zdroje (D) Požehnaný hnůj neobyčejný příběh hovínka (F) Tradice Bílých Karpat (CZ) Mizející supi (Indie) Olga a čas (I) Bhútán hledání štěstí (SK) Natura Bohemica (CZ) Více o jednotlivých filmech: unas.cz/ Pět dní pro Zemi s Mama klubem Mama klub pořádá u příležitosti Dne Země akce, které mají společný cíl podporovat přátelské chování k naší Zemi a přírodě i společný název: 5 dní pro Zemi. V letošním roce jsou jednotlivé akce rozloženy do celého měsíce, jsou velmi různorodé a věříme, že zaujmou nejen rodiče a nejmenší děti, ale program je připraven i pro školáky a starší děti. Ve čtvrtek 8. dubna mohou děti s rodiči přijít v 10 hodin na hřiště na sídlišti Víta Nejedlého, kde společně uděláme pořádek. V sobotu 17. dubna může celá rodina vyrazit na výlet spojený se sázením stromků, sraz je v 8.30 hod. u Mama klubu, do lesa se pojede auty. Takto akce se uskuteční se souhlasem správy Městských lesů. Ve čtvrtek 22. dubna bude probíhat na náměstí oslava Dne Země, kde i Mama klub bude mít svůj stánek. A další sobotu, 24. dubna, mohou celé rodiny vyrazit na výlet, který zaujme všechny, hlavně snad zvídavé školáky. Tentokrát pojedeme na sečskou přehradu, sraz bude na parkovišti u hráze v 9.45 hod. a s průvodcem si prohlédneme vodní elektrárnu a hráz. Vodní den završíme koupáním ve vodách bazénu Jezerky. Závěrečnou akcí bude rej čarodějnic a mystických bytostí oděných v šatech po babičkách v pátek 30. dubna od 16 hodin. Uděláme přehlídku modelů a pak budeme pálit čarodějnice na zahradě MŠ v ulici Strojařů. Těšíme se na Vás. Soňa Tomková a Markéta Růžičková, Mama klub Ekocentrum Zelený dům a oslavy Dne Země sportovně přírodovědný den na Střelnici 8. dubna 2010 od 8.00 do hod bude v Domově dětí a mládeže v Chrudimi otevřena výstava s tematikou činnosti Ochránců přírody z Pardubického kraje a jejich základních organizací (pondělí čtvrtek 8 17 hod., pátek 8 15 hod.). exkurze do přírody zaměřená na pozorování oblaků a počasí v sobotu 24. dubna 2010 ve spolupráci s Ing. Karlem Sklenářem z ČHMÚ, sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim, nebo v hod. na nádraží ČD Chrudim-město. Den Hluku od hod. v prostorách čajovny Luna v Široké 31 přednáška o negativních vlivech hluku ve spolupráci s o. s. Tichý svět v Chrudimi. Přednášet bude MUDr. Maja Stříteská, další zajímavosti o hluku Vám poví Tibor Schwarz, DiS. Vyprávění o ornitologii spojená s příhodami z natáčení dokumentárního filmu o ptactvu v úterý 27. dubna 2010 od hod. pro širokou veřejnost v areálu SŠZ a VOŠ Chrudim, beseda je vedená fotografem a kameramanem Josefem Ptáčkem. Výstavy ke Dnům Země 2010 v Regionálním muzeu Chrudim Dary lesa výstava se koná od do a představuje původní dřeviny v oblasti České republiky Kalamita v Železných horách výstava se koná od do Putovní výstava fotografií dokumentujících větrnou kalamitu v CHKO Železné hory z roku Výstavu připravilo CHKO Železné Hory a ČSOP Nasavrky. Exkurze pro zájemce do úpravny pitné vody na Monaku a čistírny odpadních vod v Májově a v hod. odjezdy z Masarykova náměstí do úpravny pitné vody na Monaku a v hod. odjezdy z Monaka do čistírny odpadních vod v Májově a v hod. odjezdy do Chrudimi Poděkování za spolupráci na kampani patří všem výše jmenovaným partnerům. Bližší informace o programu akce sledujte na výlepových plochách města a na city.cz/zdravemesto pod odkazem Akce Akce je součástí projektu Jednej lokálně, mysli globálně aneb mysli do budoucna podpora systémového zavádění MA 21 v prostředí města Chrudim a probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim. št 7

8 Zastupitelstvo města Chrudim dne 1. března 2010 schválilo usnesením č. Z/5/10 udělení ceny Osobnost města Chrudim za rok 2009 dle předloženého návrhu, a to paní MUDr. Marii Blažkové, panu Jaromíru Doležalovi, panu Františku Machovi, panu Ing. Jiřímu Novému a panu Jaroslavu Šplíchalovi. Oceněným osobnostem srdečně gratulujeme! Slavnostní předání cen se uskuteční v neděli 25. dubna 2010 ve velkém sále Muzea, již tradičně v rámci festivalu Athény východních Čech, který je součástí celoročního programu Chrudim hraje. Začátek programu je v hodin. Srdečně Vás zveme na tuto akci! jš Profily osobností města 1) MUDr. Marie Blažková Cena v oblasti zdravotní a sociální Paní Marie Blažková je předsedkyní občanského sdružení Smíření, které od roku 2002 prosazovalo a následně realizovalo výstavbu hospice pro Pardubický kraj se sídlem v Chrudimi. Paní doktorka Blažková koordinovala činnost desítek svých spolupracovnic a spolupracovníků, vedla jednání s úřady, sponzory atd. Krátký popis průběhu výstavby hospice dokazuje, že to byla opravdu nelehká práce. Pardubický kraj (dále Pk) byl jedním z posledních krajů v ČR, kde chybělo zařízení pro péči o umírající. V roce 2003 byla vypsána veřejná sbírka a díky dotaci Pk ve výši 2 mil. Kč vyhotovena projektová dokumentace. Od roku 2005 podávalo sdružení opakovaně žádosti na Ministerstvo zdravotnictví o státní dotaci na výstavbu hospice. V roce 2006 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba byla zahájena v roce 2008 díky významné finanční podpoře Pk (20 mil. Kč) a dvou největších měst kraje Chrudimi a Pardubic (každé z měst poskytlo 5 mil. Kč). Město Chrudim navíc poskytlo zdarma i stavební pozemek. Dne 30. září 2009 byl hospic slavnostně otevřen. Realizaci umožnily dary stovek drobných dárců, sponzorské příspěvky desítek firem, dotace téměř stovky obcí z Pardubického kraje, dotace Pk a Ministerstva zdravotnictví (zde ovšem došlo ke snížení původně přislíbené částky na třetinu, chybějící prostředky poskytl Pk). Chrudimský hospic se stane centrem paliativní péče pro celý Pardubický kraj. Významným přínosem je rovněž vznik desítek pracovních míst. Činnost hospice je propojena s akreditovaným magisterským programem Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice Ošetřovatelství dlouhodobě nemocných, který je zaměřen na paliativní hospicovou péči. Udělením ceny Osobnost města Chrudim paní MUDr. Marii Blažkové bude zároveň oceněn mimořádný společenský význam projektu hospice a práce celého občanského sdružení Smíření. 2) Jaromír Doležal Cena v oblasti sportu sportovní žurnalistika Pan Jaromír Doležal se narodil 5. listopadu 1940 a strávil celý život v Chrudimi. Je absolventem Obchodní akademie v Chrudimi. Již v době základní vojenské služby začal psát do armádního časopisu Sokolovo. Od počátku 60. let přispíval svými články z oblasti sportu a tělovýchovy do okresního i krajského tisku. V 70. letech se stal dopisovatelem Československého sportu. Ve volném čase se věnoval také zpěvu a s tanečním orchestrem Františka Mrázka z Nasavrk vystoupil v řadě obcí chrudimského okresu. Celý život se pohybuje v prostředí sportu. Na přelomu 70. a 80. let vykonával funkci sekretáře Fotbalového klubu TJ Transporta Chrudim. Je nositelem řady sportovních a tělovýchovných ocenění. Více než 30 let pracoval jako sportovní redaktor v regionálním tisku. Po sametové revoluci pracoval 3 roky také jako redaktor závodního časopisu Transportér. V roce 2005 udělila sportovní unie Chrudimska panu Jaromíru Doležalovi Čestné uznání za práci pro rozvoj tělovýchovy. Sportovní fanoušci ho znají jako hlasatele na fotbalových zápasech AFK Chrudim, SK Stolany nebo mládežnických zápasů HC Chrudim. Od roku 1999 je v důchodu, ale stále se věnuje sportovní novinařině pro Chrudimský deník. Osobnosti města Chrudim za rok ) František Mach Cena v oblasti kulturní hudební a kulturní činnost Pan František Mach se narodil 23. dubna 1943 v Chrudimi. V roce 1953 se začal učit hrát na housle a klavír u hudebního skladatele Karla Židka. Také vystupoval v Žákovském dechovém orchestru p. Josefa Vaníčka, kde hrál na klarinet. Od roku 1961 hrál na altsaxofon v Tanečním orchestru JKP Chrudim. V roce 1967 stál u vzniku hudební skupiny Triton. Od roku 1972 byl členem tanečního orchestru Melody club Antonína Chvojky. Účinkoval ještě v řadě dalších hudebních souborů, nejdéle asi ve Velkém dechovém orchestru Chrudimské besedy. Počátkem sedmdesátých let ( ) byl členem výboru Loutkářské Chrudimi. Od roku 1980 působil jako učitel hudebních kurzů při JKP, později při Chrudimské besedě. Vyučoval také v LŠU v Chrudimi ( ) a na ZUŠ v Heřmanově Městci (2004). Řadu let hrál s hudební skupinou v tanečních kurzech. V roce 1997 založil velký swingový orchestr Big Band Chrudim, který řídil až do ledna Pan František Mach je přínosem pro kulturní život města Chrudim. 4) Ing. Jiří Nový Cena v oblasti společenské V roce 2009 oslavila naše republika 20 let od sametové revoluce a pádu komunismu. Jednou z osobností, s níž je doba po listopadu 1989 v Chrudimi velmi úzce a významně spjata, je právě Ing. Jiří Nový. Pan Jiří Nový žije v Chrudimi od roku Po absolvování chrudimského gymnázia vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu inženýrského stavitelství. Od roku 1957 pracoval (s čtyřletou přestávkou) až do roku 1990 v Průmstavu v Pardubicích, kde byl v 1. pololetí 1990 podnikovým ředitelem. Ing. Jiří Nový se stal v roce 1990 po prvních demokratických volbách do zastupitelstev měst starostou města Chrudimě, funkci starosty zastával i v 2. volebním období. V době, kdy stál Ing. Nový v čele města, došlo v Chrudimi k řadě významných změn. V této době proběhly mj. rekonstrukce Muzea, Divadla K. Pippicha, Městské knihovny, Resselova náměstí a dalších prostranství a objektů v centru města, které bylo v roce 1990 vyhlášeno Městskou památkovou zónou. Byl postaven nový objekt Centra sociálních služeb a pomoci, zahájena rekonstrukce městských sportovišť a rovněž navázána partnerská spolupráce s městy Ede, Svidník a Olešnice. V Zastupitelstvu města Chrudim pracoval Jiří Nový celkem tři volební období. Udělením ceny Osobnost města panu Jiřímu Novému bude oceněn jeho konkrétní přínos pro město Chrudim v polistopadové době. 22. května 2009 oslavil pan Ing. Jiří Nový své životní jubileum 75 let. 5) Jaroslav Šplíchal Cena v oblasti sportovní Dne 14. dubna 2009 oslavil své životní jubileum pan Jaroslav Šplíchal, kterému je nyní úctyhodných 80 let. Každý, kdo tohoto člověka zná, musí být ohromen jeho stálou vitalitou. Původní profesí je učitel českého jazyka a tělesné výchovy. V roce 1953 založil oddíl sportovní gymnastiky, který vede již 56 let. Za tuto dlouhou dobu měl spoustu výborných výsledků, pořádal mnoho velkých republikových i mezinárodních závodů ve sportovní gymnastice v Chrudimi a naučil mnoho mladých lidí lásce ke sportu. Po sametové revoluci v roce 1989 byl hlavním organizátorem znovuzrození Sokola u nás a stal se starostou TJ Sokol Chrudim. Nyní je dokonce předsedou odboru sportu Východočeské župy Pippichovy. Kromě toho ještě stále aktivně pracuje v oddíle sportovní gymnastiky jako hospodář, trénuje své juniory a jezdí jako rozhodčí na závody sokolské všestrannosti. Jeho elán by mu mohl každý závidět. Svým pozitivním, nesobeckým a činorodým myšlením, pílí a pracovitostí působil na své okolí je vzorem pro mládež, kterou naučil vytrvalosti ve sportu. jš 8

9 Nepodceňujme prevenci vzniku rakoviny tlustého střeva Česká republika již několik let zaujímá vedoucí postavení ve světových statistikách výskytu zhoubného nádoru konečníku a tlustého střeva, tzv. kolorektálního karcinomu (KRCA). Každoročně je diagnostikováno skoro 80 nových případů KRCA na obyvatel naší země. To znamená, že v ČR ročně onemocní touto nemocí kolem osob a asi osob na tuto chorobu zemře. Tyto ztráty jsou zbytečné, neboť KRCA patří k nejlépe léčitelným nádorům, pokud se zjistí v jeho časném stadiu. Hlavními příčinami vzniku tohoto onemocnění se jeví současný konzumní způsob života naší populace společně s některými geneticky podmíněnými faktory. Až 80 % zhoubných nádorů tlustého střeva vzniká na podkladě tzv. polypů (nezhoubných nádorů), které mohou řadu let růst bez jakýchkoliv viditelných příznaků v tlustém střevě postiženého. Česká gastroenterologická společnost (ČGS) ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a nadací Vize 97 se již řadu let zabývá tzv. screeningem (sekundární prevencí vzniku) KRCA. Byl proto vytvořen celonárodní program, jehož cílem je detekovat co nejčasnější stadia vývoje zhoubného nádoru konečníku a tlustého střeva či ještě lépe diagnostikovat toto onemocnění ve stadiu nezhoubných polypů. Tím by se samozřejmě mělo dosáhnout snížení výskytu KRCA a snížení úmrtnosti na toto onemocnění. Od je screeningový program KRCA v ČR nově prováděn následujícím způsobem: 1) Lidé ve věku 50 let a více mají každoročně nárok na bezplatné vyšetření vzorku stolice na tzv. okultní (skryté) krvácení. To bývá často první a jedinou známkou počínajícího nádoru. Vyšetření na okultní krvácení ve stolici je běžně dostupné u všech praktických lékařů. 2) V případě pozitivity tohoto testu je nemocný odeslán k provedení endoskopického vyšetření konečníku a tlustého střeva (tzv. koloskopii). Toto vyšetření umožňuje velmi efektivně diagnostikovat a zároveň v naprosté většině případů vyřešit onemocnění v jeho nejčasnějších stadiích. 3) Lidé ve věku 55 let a více mají nárok na provedení bezplatného endoskopického vyšetření tlustého střeva. V případě negativity nálezu jsou na dobu 10 let vyřazení ze screeningového programu. 4) Jedinci s nálezy polypů či jedinci s jinými dalšími riziky vzniku KRCA (rodinný výskyt nádorů, střevní záněty apod.) jsou dále zařazeni do preventivně sledovacího programu, který spočívá v opakování endoskopických vyšetření v různých (ročních až několikaročních) intervalech. Gastroenterologická ambulance Chrudimské nemocnice, a. s. byla zařazena Ministerstvem zdravotnictví a ČGS mezi akreditovaná pracoviště zajišťující screeningová vyšetření s dalším plným diagnostickým a terapeutickým servisem v případě pozitivních nálezů. Na vyšetření se lze objednat každodenně telefonicky (tel ) v době od 7.00 do hod., či osobně v době od do hod. Apeluji tímto na všechny spoluobčany, aby nepodceňovali rizika související se vznikem KRCA a zodpovědně přistoupili k nabízené prevenci tohoto onemocnění. Není nic horšího než bezmocnost lékaře při zbytečně podceněném a zanedbaném nádorovém onemocnění. MUDr. Ondřej Lukáš, vedoucí lékař GE ambulance Kontakt: MUDr. Ondřej Lukáš, Chrudimská nemocnice, a. s., Gastroenterologická ambulance, Václavská 570, Chrudim, tel Výročí měsíce Jaroslav Slabý DDM Chrudim duben 2010 Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v dubnu dubna Velikonoční dílna perníčky, velikonoční dekorace 2. dubna Jarní procházka okolí Chrudimi 7. dubna Matematická olympiáda ZŠ Z6, Z7, Z8 7. dubna Keramický kurz hod dubna Plavecké závody, Česká Třebová 12. dubna Keramický kurz hod. 13. dubna Biologická olympiáda ZŠ C 14. dubna Keramický kurz hod. 19. dubna Keramický kurz hod. 21. dubna Pythagoriáda ZŠ 21. dubna Keramický kurz hod. 24. dubna Netradiční batika 26. dubna Keramický kurz hod. 28. dubna Biologická olympiáda ZŠ D 28. dubna Keramický kurz hod. Výstava 1. až 8. dubna Sedm úžasných pralesů Sportovní soutěže v dubnu OK volejbal ZŠ chlapci, dívky Okrsková kola Mc Donald s Cup Okrsková kola minikopaná ZŠ chlapci Akce pro ženy sobě pro radost 28. dubna výroba originálního šperku s Radanou 5. května aranžování s Ilonou Kupovou Dům dětí a mládeže nabízí aktivity na letní prázdniny Letní tábor Mlýnek u Velin Do říše Aztéků po stopách Alvareze Plavecké soustředění Letní tábor Smrčná nad Sázavou, Expresem na Divoký západ V dubnu letošního roku uplyne 95 let od narození Jaroslava Slabého, účastníka bitvy o Británii. Jaroslav Slabý se narodil dne 11. dubna 1915 v Chrudimi. Navštěvoval obecnou školu v Husově ulici na Kateřině, poté gymnázium, odkud přestoupil na obchodní akademii. Jeho spolužáky byli Jaroslav Matoušek, s nímž seděl v jedné lavici, a Stanislav Zimprich, oba pozdější letci RAF. Po složení maturity r nastoupil do školy pro důstojníky letectva v záloze v Prostějově. Po jejím absolvování (dosáhl hodnosti podporučíka) byl přidělen na letiště v Praze-Kbelích, kde sloužil až do r Po rozpuštění armády se stal výpravčím na nádraží v Opatovicích nad Labem. Na začátku srpna 1939 odešel spolu se svým spolužákem Jaroslavem Matouškem z protektorátu do Polska, odkud pokračovali do Francie a po jejím napadení Německem do Velké Británie. Oba byli přiděleni k nově vzniklé 311. bombardovací peruti, J. Slabý jako navigátor. Zahynul při havárii letounu Wellington při návratu z náletu na Brémy v noci z 16. na 17. října Z celé posádky přežil pouze silně popálený František Truhlář, ostatní členové byli pohřbeni do společného hrobu na hřbitově Pinner-Harrow v hrabství Middlesex. V roce 1947 byl Jaroslav Slabý povýšen do hodnosti kapitána a byl mu udělen in memoriam Československý válečný kříž Po více než čtyřicetiletém mlčení se dočkal morální rehabilitace a zároveň mu byl dne 17. června 1991 udělen in memoriam Čestný odznak československého vojenského pilota. PhDr. Veronika Lánská Vítání občánků 8. března 2010 Šimon Dospěl, Ema Chourová, David Špičák, Tereza Kratochvílová, Ela Laubová, Zuzana Holomková, Viktorie Šulcová, Matěj Večeřa, Dominik Holeka, Tomáš Dostál a David Ponikelský. av Občanské sdružení Palučiny Chrudim Občanské sdružení Palučiny Chrudim Svěchyňova č. p. 257 klubovna Pravidelné akce v dubnu 2010 Pondělí* hod. Keramika pro MŠ, 1. a 2. třídu Úterý* hod. Keramika pro třídu hod. Keramika pro dospělé Středa* hod. Dělání od 3. třídy lidová tvorba, práce s přírodními materiály Čtvrtek* hod. Keramika pro třídu Pátek* hod. Indiáni tábornické dovednosti Výtvarníci kresba, malba, grafika *Jedná se o každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek. Víkendová akce: Pálení čarodějnic v nových Palučinách u Úherčic Informace ke všem činnostem na nebo na tel , p. Hlaváčová. 9

10 Chrudim hraje Chrudim filmová V. chrudimská stálá kina v letech Do rekonstruovaného sálu kina Svět s pohodlnějšími sedadly, s menším počtem řad a kapacitou sníženou na 250 míst se diváci vrátili v září roku Stávající projektory Dresden nahradily promítací stroje MEO 5XB. Od září roku 1999 se toto kino dočkalo významného zdokonalení reprodukce zvuku, svého času nejdokonalejšího analogového čtyřkanálového zvukového systému Dolby Stereo Spectral Recording. Od té doby však technika opět pokročila a do kin si našel cestu digitální zvuk. Na toto zlepšení si ale zatím v Chrudimi musíme počkat. Další proměnu, tentokrát administrativního charakteru, představoval nový provozovatel kina, jímž je od roku 2008 Chrudimská beseda. Pod její správou doznala proměny zadní část hlediště; standardní sklápěcí sedadla nahradila široká čalouněná křesla. Kapacita hlediště touto úpravou klesla na 140 diváků. Nový správce také změnil název kina Svět. Po 60 letech se na chrudimské scéně opět objevilo Městské kino ovšem nyní sídlící v prostorách původně patřících konkurenčnímu biografu Lido-Bio. Rok 2007 Báječné léto s klikou na prostranství před Muzeem Projektory MEO 5XB v Městském kině Společenské změny po roce 1989 a masivní nástup nových médií přinesly výrazný odliv diváků z kin. Tento vývoj měl zvláště citelný dopad na letní kina, byť promítání pod širým nebem mělo a stále má své příznivce. Po ukončení distribuce 70mm filmových kopií v tuzemsku v roce 1992 uváděla 70mm kina pouze 35mm filmy. Nedostatek náhradních dílů ke stárnoucím projektorům UM 70/35 v letním kině Mír si vynutil jejich výměnu za 35mm stroje MEO 5X, které tu fungovaly až do ukončení provozu tohoto kina v roce Ty byly poté namontovány do skříňové Avie a slouží projekcím pod širým nebem na různých místech v Chrudimi. V letní sezóně roku 2006 se na základě rozhodnutí Rady města promítalo v kině Svět jako v režimu letního kina (začátky představení ve hod.). V roce 2007 se diváci opět dočkali letních představení pod širým nebem s názvem Báječné léto s klikou. Hrálo se ovšem v podstatně skromnějších podmínkách na prostranství před Muzeem, kde filmy byly promítány dataprojektorem z DVD nosičů. O letních prázdninách roku 2008 bylo v provozu letní kino Prachárna zbudované u stejnojmenné bašty. Tady se již promítalo klasicky z 35mm filmů projektory MEO 5X nainstalovanými v Avii. V roce 2009 se letní kino vrátilo do zahrady vedle Městského kina, kde v Chrudimi o půl století dříve začala éra filmových představení pod širým nebem a kde se rovněž promítalo pomocí projektorů na Avii. K úpadku letních kin dlouhodobě nepříznivě přispívá letní čas neumožňující kvalitní projekci v nejdelších dnech roku dříve než v cca 22 hodin a poslední ranou letním kinům byla změna technologie výroby analogového zvukového záznamu na filmových kopiích, tzv. azurová zvuková stopa, která na starých projektorech nehraje, nebo jen velmi špatně. Tato technologická změna vyžaduje nemalou investici do úpravy promítacích strojů, což se mnohým provozovatelům letních kin nevyplácí a raději jejich brány zavírají. Pozor! Pozor! Natáčení davových scén v Chrudimi V sobotu 15. května 2010 se budou v Chrudimi natáčet davové scény filmu, v němž bude naše město hrát jednu z hlavních rolí. Pokud se chcete objevit na stříbrném plátně a vyprávět o tom svým dětem a vnoučatům, neplánujte si na tento den žádnou akci a přijďte se zúčastnit. Podrobné pokyny budou uveřejněny v květnovém Chrudimském zpravodaji a na začátku května i na webových stránkách Máte informace či dokumenty k filmovému a televiznímu dění na Chrudimsku? Neváhejte a ozvěte se. Kontaktní osoby: Stanislav Novotný, Městský úřad Chrudim, tel , stanislav. Petr Boček a Ivo Šulc, Státní okresní archiv Chrudim, tel , Za realizační tým Ivo Šulc, Petr Boček a Stanislav Novotný Hlediště kina Svět po rekonstrukci v roce

11 KČT Chrudim Vejšlapy v dubnu 2010 Sobota Čelákovice nad Labem Stará Boleslav (12 km) Sraz v 6.25 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: Ing. S. Kučera, tel Středa Praha prohlídka a návštěva Vyšehradu (10 km) Sraz v 6.20 na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: L. Machová, B. Popelka, tel Sobota Golčův Jeníkov Čáslav (18 km) Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: P. Nečina, H. Pilařová, tel Neděle Pardubice závodiště Velké pardubické (10 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v hod. Vedoucí: V. Písař, P. Matoušek, tel Čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. Sobota Zaječice Bítovany Skalka Slatiňany (17 km). Sraz. v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod. Vedoucí: P. Nečina, H. Pilařová, tel Středa Nové Hrady Polanka Proseč (12 km) Sraz v 7.40 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.55 hod., stan. č. 4 Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová, tel Sobota Heřmanův Městec rozhledna Barborka Valy (18 km) Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim-město, odjezd vlaku v 8.15 hod. Vedoucí: manželé Hurtovi, tel Sobota Autobusový zájezd Lipnice nad Sázavou Želiv Křemešník (3, 6, 9, 12 km) Sraz v 6.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd autobusu v 6.30 hod. Vedoucí: G. Zajícová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny. Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel Treking Chrudim akce v dubnu Velikonoční jízda cykloturistika (45 km) Ing. Pavel Marek, tel , , Odemykání Chrudimky z kola cykloturistika (45 km) Miloslava Pondělíčková, tel , Český ráj BUS, pěší turistika (20 km) Ing. Jiří Machek, tel , Sjezd čarodějnic cykloturistika (25 km) Miloslava Pondělíčková, tel , Vlastimil Škvára Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v dubnu 2010 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. čt Ženy 2. pá Spol. 3. so Spol. 4. ne Spol. 5. po. Zavřeno Zavřeno Zavřeno 6. út Ženy 7. st Muži 8. čt Ženy 9. pá Spol. 10. so Spol. 11. ne Spol. 12. po Muži 13. út Ženy 14. st Muži 15. čt Ženy 16. pá Spol. 17. so Spol. 18. ne Spol. 19. po Muži 20. út Ženy 21. st Muži 22. čt Ženy 23. pá Spol. 24. so Spol. 25. ne Spol. 26. po Muži 27. út Ženy 28. st Muži 29. čt Ženy 30. pá Spol. Pozn: Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Informace na tel Přesnou provozní dobu včetně pronájmů a rezervací najdete v týdenních upřesněních na Čarodějnické plavání: V pátek od do hod. získáte navíc za jednu zakoupenou hodinu jednu hodinu zdarma! V dubnu plaveme o víkendech bez poledních přestávek. ČLSŽ Česká liga starších žáků ČLMŽ Česká liga mladších žáků Fotbalová utkání AFK Chrudim na Letním stadiónu AFK den datum hodina soutěž tým AFK soupeř Sobota divize AFK A FC Velim Neděle I. B třída AFK B FC Hlinsko B Sobota ČDSD + ČDMD dorost A RMSK Cidlina Nový Bydžov Neděle ČLSŽ + ČLMŽ žáci A FK Teplice Sobota divize AFK A Fotbalový Klub Pardubice, a.s. Neděle I. B třída AFK B SK Holice B Sobota ČDSD + ČDMD dorost A SK Kosmonosy Neděle ČLSŽ + ČLMŽ žáci A SK Motorlet Praha ČDSD Česká divize staršího dorostu ČDMD Česká divize mladšího dorostu Místní cyklistický klub MTBC i-bike Sokol Chrudim Vás zve na Dobývání hradu Žumberk pro širokou cyklistickou veřejnost. Termín: neděle Odjezd: v hodin z Žižkova náměstí 105, prodejna i-bike Příjezd: cca ve hodin Trasa: 30 km (Chrudim Slatiňany Svídnice Skalka Výsonín Částkov Žumberk Bítovany Lukavička Lukavice Slatiňany Chrudim) Výbava: přilba, nářadí, pití, vhodné oblečení Akci povede Karel Keňa Jeníček. Podrobnosti najdete ve vývěskách cykloprodejny i-bike a sportovní haly na Tyršově náměstí. Karel Jeníček 11

12 Chrudimská dřevina 2010 Nominovaní kandidáti na Chrudimskou dřevinu 2010: 1. Magnolia x soulangeana magnólie Soulangeova lokalita: Městské sady, před bývalou budovou IVTASu 2. Fagus sylvatica Atropurpurea buk lesní červenolistý lokalita: zámecký park ve Slatiňanech 3. Fagus sylvatica Atropurpurea buk lesní červenolistý lokalita: zámecký park v Medlešicích 4. Carpinus betulus habr obecný lokalita: předzahrádka ZŠ v ul. Sladkovského, Chrudim 5. Rosa sp. růže lokalita: Školní náměstí, u kostela sv. Josefa, Chrudim 6. Platanus hispanica platan javorolistý lokalita: parčík na Školním náměstí 7. Fagus sylvatica buk lesní lokalita: parčík před MŠ v ul. Svatopluka Čecha, Chrudim 8. Quercus robur dub letní lokalita: před vchodem hřbitova U Václava 9. Paulownia tomentosa pavlovnie plstnatá lokalita: zahrada pekárny na Blehovsku, Chrudim 10. Sophora japonica jerlín japonský lokalita: svah mezi Žižkovým náměstím a Novoměstskou ulicí Své hlasy zasílejte na nebo svůj hlas můžete vhodit přímo do některé z volebních schránek (pokladna Regionálního muzea v Chrudimi, Ekocentrum ČSOP Zelený dům Chrudim, Informační centrum Chrudim, Městský úřad Chrudim, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim). Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dosavadním přispěvatelům. A doufáme v hojnou účast při pokračování této akce. Pro bližší informace volejte tel , Tibor Schwarz, Přidělení grantů v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 č. organizace přiděleno 1 MŠ Svatopluka Čecha Klub českých turistů Péče o duševní zdraví Český červený kříž Český červený kříž 0 6 Tyflo Centrum Naděžda Gutzerová Hotelová škola Bohemia s. r. o. nesplňuje podmínky vyřazeno nezapočítáno 9 ACET ČR, o. s ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov Ekocentrum Paleta ZŠ Chrudim, U Stadionu Mama klub Chrudim o. s. KONTAKT Amalthea o. s Celkem Schválená částka v rámci rozpočtu města na přidělení grantů je Kč, rozdělena byla celá částka. jš Chrudim, Resselovo nám. 12 OBC Balustráda Tel.: Radost z nákupu Při nákupu nad 1 000,- Kč si u nás můžete vybrat zboží značky Concept a Ufesa v hodnotě 19% z ceny nákupu. Platnost od do ELKO VALENTA, člen sítě elektroprodejen PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL Pondělí Pátek Sobota 8 11 Telefon: , , Chrudim, Spojovací ul. 50 m od restaurace Kleopatra Vietnamská restaurace U RADNICE Nabízíme vám: přes 100 míst k sezení zimní zahradu s krbem, grilováním a jedinečným výhledem na Chrudim salonek s bezdrátovým internetem a plazmou. Vhodné pro oslavy, svatby, promoce a školení. V nabídce prvotřídní vietnamská a asijská kuchyně pouze z kvalitních surovin. Točí se Plzeňský Prazdroj a Gambrinus. Resslovo náměstí 79, Chrudim Objednávky míst na telefonu Kolista inzerat 86.5x30.indd 1 Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 14:45:29 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk č. 4/2010 vychází povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 13. března

Den Země 2010 "Naučme se žít se stromy ve městě aneb chraňme klima Země"

Den Země 2010 Naučme se žít se stromy ve městě aneb chraňme klima Země Den Země 2010 "Naučme se žít se stromy ve městě aneb chraňme klima Země" I v letošním roce si statisíce lidí na celém světě opět připomenou mezinárodní svátek životního prostředí - 22. duben, Den Země.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha )

Obec Bítovany. Zastupitelstvo obce SCHVALUJE : 1. Program zasedání. ( viz Příloha ) Obec Bítovany Usnesení č. 15 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.12.2009 v 18. 00 hodin v sále Oú Přítomni : Čechlovská Jana, RNDr. Mohl Jiří, Sehnalová Hana, Dvořáková Olga, Procházková

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

Co dělat, když přestanu být soběstačný, ale chci zůstat doma?

Co dělat, když přestanu být soběstačný, ale chci zůstat doma? Víte, co dělat? Jak se zachovat v případech kdy přestanete být soběstační nebo se cítíte osamělí? Komu zavolat? Kdo Vám pomůže? Připravili jsme průvodce, které Vás provede krizovými životními situacemi,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas je nedílnou součástí každodenního života člověka. Je to čas, v němž

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Cy Město Hlinsko Výpis z Usnesení z w. řádné schůze Rady města Hlinska, konane dne ii. cervna 2014 Rada města Hlinska usnesením č.: 70/2014 bere na vědomí: I. žádost Ski klubu Hlinsko, občanské sdružení,

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Novela zákona č. 183/2006 Sb.

Novela zákona č. 183/2006 Sb. Novela zákona č. 183/2006 Sb. Během týdne 22.6.-26.6.2015 bude zahájeno mezirezortní připomínkové řízení V souvislosti s touto novelou je možno uplatnit náměty na změnu vyhlášek č. 500/2006 Sb a č. 501/2006

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Tel:485 177 025, 482 728 014-5 e-mail: prisovice @iol.cz www.prisovice.cz Dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON PŘÍŠOVICE 3/2011/OÚ/ALí/327 Lízner / 485177025 6.1.2011 OZNÁMENÍ

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města)

Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města) Tabulka č. 1 Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů (1. krok Fórum Zdravého města) Pořadí Počet hlasů* A Sociální a zdravotní oblast 1. Absence nemocnice, nedostatek

Více

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy

SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, MATIČNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SMĚRNICE k přijímání žáků k základnímu vzdělávání, zápis do 1. třídy Vypracovala: Schválila: Mgr. Dagmar Hrabovská Mgr. Dagmar Hrabovská Směrnice

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 16. 4. 2015 Začátek: 16.00 hodin Ukončení: 18.30 hodin Přítomni: L. Borková, R. Zhořová, B. Bauer, V. Kappel, J. Konečná,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více