Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

2 Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů Hodnoticí formulář Shrnutí zpráv hodnotitelů Oceněné projekty včetně autorských popisů 27 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov 28 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, SČMSD, Znojmo, s. r. o. 32 Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 36 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta 40 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická 44 ISBN

3 1. Program Leonardo da Vinci

4 Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Mezi organizace, které jsou oprávněnými předkladateli projektů a příjemci grantů patří právnické osoby, zejména střední odborné školy a učiliště, malé a střední podniky, profesní asociace a vzdělávací agentury, neziskové organizace, občanské a obecně prospěšné společnosti, úřady státní, veřejné nebo městské správy a samosprávy, které se podílejí na odborném vzdělávání a přípravě. Multilaterální projekty/přenosu inovací jsou zaměřeny na inovaci systémů odborného vzdělávání a přípravy na národní, regionální, místní nebo oborové úrovni. V rámci multilaterálních projektů/přenosu inovací je nutné upravit konkrétní inovační obsah pro potřeby a požadavky cílové skupiny a pro konkrétní vzdělávací program; přizpůsobit výstup danému sociokulturnímu a jazykovému prostředí; otestovat inovační výstup v tomto prostředí a nakonec ho zavést do nabídky vzdělávacích služeb. Program Leonardo da Vinci je od roku 2007 součástí Programu celoživotního učení, který byl zaveden rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne , které vstoupilo v platnost dne Program Leonardo da Vinci 1. Program Leonardo da Vinci Mezi cíle programu Leonardo da Vinci patří především podpora účastníků odborné přípravy a dalších vzdělávacích aktivit v získávání a používání znalostí, dovedností a kvalifi kací podporujících osobní rozvoj, zaměstnanost a účast na evropském trhu práce; dále pak podpora zvyšování kvality a inovace v systémech, institucích a programech odborného vzdělávání a přípravy. Program Leonardo da Vinci je zaměřen na projektovou spolupráci českých a zahraničních partnerských organizací v zemích zapojených do Programu celoživotního učení. Aktivity programu Leonardo da Vinci zahrnují Projekty mobility, Projekty partnerství a Multilaterální projekty/přenos inovací. V projektech mobility se jedná o pracovní stáže a odborné praxe českých účastníků, které probíhají v partnerských organizacích v zahraničí. Hlavní náplní jsou pracovní stáže a odborné praxe v zahraničních podnicích určených pro osoby v počátečním odborném vzdělávání (IVT) a pro osoby na trhu práce (PLM). Další možností jsou mobility expertů z oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VETPRO), které jsou zaměřené na výměnu zkušeností s partnerskými organizacemi v zahraničí. Projekty partnerství vytváří rámec pro mezinárodní spolupráci v malém měřítku, při které organizace činné v odborném vzdělávání a přípravě spolupracují na tématech v oblasti svého zájmu a zaměření. Spolupráce se týká nejen odborných škol nebo vzdělávacích institucí, ale také malých a středních podniků, sociálních partnerů a dalších aktérů aktivně působících v odborném vzdělávání a přípravě. Program Leonardo da Vinci 1. Program Leonardo da Vinci 6 7

5 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci

6 Pečeť kvality Leonardo da Vinci Přehled hodnocených Projektů partnerství: Program Leonardo da Vinci 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci Možnost získat ocenění pro nejkvalitnější projekt Leonardo da Vinci mají žadatelé a schválení řešitelé projektů od roku 2001, kdy na národní úrovni začalo oceňování nejlepších Projektů mobility. V roce 2011 pak bylo ocenění rozšířeno na všechny typy projektů programu Leonardo da Vinci schválené v dané výzvě. Vybrané nejkvalitnější projekty získávají každoročně certifi kát Pečeť kvality a slouží jako příklad dobré praxe a inspirace pro širší veřejnost i organizace, které se dosud nezapojily do programu Leonardo da Vinci. V rámci Výzvy 2009 bylo realizováno 172 Projektů mobility, 27 Projektů partnerství a 5 Multilaterálních projektů/přenosu inovací. Do závěrečného hodnocení Pečeť kvality 2009 programu Leonardo da Vinci postoupilo 9 Projektů mobility, 7 Projekty partnerství a 5 Multilaterálních projektů/přenosu inovací zaměřených na různé cílové skupiny. Přehled hodnocených Projektů mobility: číslo projektu název organizace název projektu CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/IVT/ CZ/09/LLP-LdV/VETPRO/ Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o. VOŠ cestovního ruchu a mezinárodního obchodního styku, spol. s. r. o. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3 Střední odborná škola InterDACT, s. r. o. Střední odborná škola a střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim, Zámek 1 DC Vision, s.r.o. Stejné příležitosti všem Zvyšování odborných kompetencí studentů oboru Informační technologie v zahraničních fi rmách Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí v EU Inovace oboru CR z hlediska podnikatelských aktivit studentů ve venkovské turistice Logistika na dopravním uzlu ve Švédsku a rovné příležitosti Žít a pracovat s handicapem Evropa šance pro všechny Evropské zkušenosti perspektiva uplatnění na trhu práce Lean nástroje průmyslového inženýrství pro řízení malých a středních fi rem číslo projektu název organizace název projektu CZ/09/LLP-PS/LdV/009 Lužánky středisko volného času CZ/09/LLP-PS/P/LdV/023 Euroface Consulting, s. r. o. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/062 Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem Evropští fi lmaři Be Your Own Boss Training Partnership Rozšíření kvalifi kací pro chov koní na evropském trhu práce CZ/09/LLP-PS/P/LdV/033 Kazuist, spol. s. r. o. Accessible Tourism for Europe CZ/09/LLP-PS/P/LdV/016 CZ/09/LLP-PS/P/LdV/026 SOTEX GINETEX CZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská CZ/09/LLP-PS/LdV/022 METER Silesia, spol. s. r. o. Tvorba vzdělávacích nástrojů pro podporu znalostí technického a praktického významu symbolů údržby v Evropě Creating a platform for communication between science and practice in organic food system Creative Education through Innovative Approaches Přehled hodnocených Multilaterálních projektů/přenos inovací: číslo projektu název organizace název projektu CZ/09/LLP-LdV/TOI/ CZ/09/LLP-LdV/TOI/ CZ/09/LLP-LdV/TOI/ CZ/09/LLP-LdV/TOI/ CZ/09/LLP-LdV/TOI/ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická KTP Společnost pro kvalifi kaci na trhu práce České centrum pro vědu a společnost Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd Institut pro veřejnou správu Praha Internationalisation of Electronic Communications Training EQF E-learning Courses for Eco-Farming Computer Assisted Education for Environment Protection SDI-EDU for regional and urban planning Transfer of Innovation in Methodologies for European Officials: Follow up on a joint learning path Program Leonardo da Vinci 2. Pečeť kvality Leonardo da Vinci

7 3. Hodnocení kvality projektů

8 Hodnocení kvality projektů Hodnocení projektů přihlášených do Pečetě kvality nastává po skončení období realizace příslušné výzvy, které je stanoveno na dva roky. Každý projekt je posuzován dvěma nezávislými experty, kteří pracují jako odborníci v různých hospodářských odvětvích a oblastech odborného vzdělávání a přípravy. Experti posoudí kvalitu předložených projektů na základě charakteristiky zaslané řešiteli a na základě informací získaných z žádostí o grant, závěrečných zpráv projektů, zpráv účastníků, vydaných certifi kátů, hmotných výstupů a další doplňující dokumentace, která popisuje průběh, výsledky a dopad projektu v dané cílové skupině, v organizaci žadatele a v příslušné oblasti odborného vzdělávání. Program Leonardo da Vinci 3. Hodnocení kvality projektů Pro hodnocení přihlášek do Pečetě kvality Leonardo da Vinci je používán hodnoticí formulář, ve kterém jsou defi nována kriteria pro hodnocení a bodové rozhraní. Hodnotitelé mohou udělit přihlášenému projektu maximální počet 100 bodů, konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru obou hodnocení a je doplněno slovním komentářem experta. Hodnocení Multilaterálních projektů/přenosu inovací vychází z hodnocení závěrečné zprávy projektu. Konečné bodové hodnocení je výsledkem aritmetického průměru hodnocení projektového konzultanta LdV a externího odborníka. Obsah hodnocení je zaměřen na tyto základní oblasti: - výsledky a jejich využití - šíření a propagace výsledků - udržitelnost a dopad projektu - zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Na základě dosažených výsledků byly v letošním roce oceněny tři nejlepší Projekty mobility, jeden Projekt partnerství a jeden Multilaterální projekt/přenos inovací. Jejich řešitelům bylo předáno ocenění Pečeť kvality na každoroční diseminační konferenci programu Leonardo da Vinci. Program Leonardo da Vinci 3. Hodnocení kvality projektů 14 15

9 4. Hodnoticí formulář

10 Hodnoticí formulář HODNOTICÍ FORMULÁŘ PEČEŤ KVALITY LEONARDO DA VINCI 2009 Číslo projektu: Název organizace: Bodová škála: 100 C) UDRŽITELNOST A DOPAD PROJEKTU Zhodnoťte do jaké míry: byla zajištěna udržitelnost a dopad v rámci zapojené organizace informace pro nezapojené žáky, studenty, klienty, zaměstnance a další spolupracovníky nebo členy organizace byla zajištěna udržitelnost a dopad mimo zapojené organizace místní, národní, nadnárodní spolupráce informace pro sociální partnery, městské a krajské úřady, partnerství mimo projekt Počet bodů 10 5 A) VÝSLEDKY A JEJICH VYUŽITÍ Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: pro účastníky stáží (PLM,IVT) získání nových profesních dovedností prohloubení jazykových, interkulturních a sociálních dovedností pro účastníky mobilit (VETPRO) získání nových poznatků v oblasti OV, řízení lidských zdrojů a kariérního poradenství konkrétnost a relevance výsledků pro účastníka Počet bodů byla zajištěna udržitelnost a dopad v rámci zvoleného tématu/oboru vytvořeních nových metod, nástrojů, kurikul, výukových materiálů, učebních programů Celkové hodnocení C (součet bodů) 20 D) ZAPOJENÍ ÚČASTNÍKŮ ZE ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN Zhodnoťte do jaké míry: 5 Počet bodů byli zapojeni účastníci ze sociálně znevýhodněných skupin 10 Program Leonardo da Vinci 4. Hodnoticí formulář posílení šancí na trhu práce (Europass, certifi kát) uplatnitelnost výsledků účastníkem v praxi projekt celkově hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v organizaci žadatelele: nová kurikula, výukové materiály (slovníky, termionologie, ICT nástroje), metodiky zkoušek, systémy kvalifi kací atd. projekt celkově přínos nad rámec organizace, přínos pro partnerské organizace, pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace Celková hodnocení A (součet bodů) 50 B) ŠÍŘENÍ A PROPAGACE VÝSLEDKŮ Zhodnoťte do jaké míry: Počet bodů byly realizované aktivity pro šíření a propagaci 10 bylo při šíření a propagaci osloveno okolní prostředí a cílové skupiny 10 Celkové hodnocení D (součet bodů) 10 Souhrnné hodnocení A) Výsledky a jejich využití 50 B) Šíření a propagace výsledků 20 C) Udržitelnost a dopad projektu 20 D) Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin 10 CELKOVÝ SOUČET BODŮ 100 CELKOVÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (vyzdvihněte prosím skutečnosti, které považujete na projektu za nejvíce přínosné): Program Leonardo da Vinci 4. Hodnoticí formulář Celkové hodnocení B (součet bodů)

11 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů

12 Program Leonardo da Vinci 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů Shrnutí zpráv hodnotitelů Z komentáře hodnotitelů lze vysledovat několik závěrů, které jsou společné pro většinu hodnocených projektů, především v oblasti výsledků. Realizace projektů přináší nové podněty, zkušenosti a dovednosti jak pro samotné účastníky stáží, tak i pro zapojené organizace a jejich partnery. Přínos pro účastníky Zahraniční pracovní stáže, odborné praxe nebo zapojení do mezinárodního projektu jsou pro každého účastníka cennou životní zkušeností, která má vliv na jeho další profesní rozvoj. Účastníci mezinárodních projektů posílí nejen své dovednosti, nýbrž také odborné znalosti. Pracovní stáž nebo odbornou praxi vykonávají u organizací, které svým zaměřením rozvíjejí určitou profesní specializaci. Velkým přínosem pro účastníky je samozřejmě i zlepšení komunikace v hovorovém jazyce a možnost rozšířit si odbornou terminologii. Odborné stáže a práce na projektu mohou přispět také k osobnostnímu růstu účastníků, především samostatnosti, odpovědnosti, schopnosti týmové spolupráce, řešení problémů nebo schopnosti orientace a adaptace v odlišném sociokulturním prostředí. Přínosy pro zapojené organizace Během realizace projektu dochází k prohloubení vztahů mezi zapojenými partnerskými organizacemi, což by v budoucnosti mělo usnadnit vzájemnou komunikaci a výměnu znalostí. Osvojené znalosti, dovednosti a zkušenosti podporují zvýšení kvalifi kace žáků, studentů, absolventů, zaměstnanců, učitelů, odborných pracovníků, poradců nebo personalistů. Rozvoj lidských zdrojů a další vzdělávání zaměstnanců představují také nezanedbatelný přínos pro zaměstnavatele. Zapojené organizace mají možnost porovnat a ověřit metodické a pracovní přístupy používané zahraničními kolegy. Získané zkušenosti mohou přispět k zavedení inovačních postupů a nástrojů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na úrovni školních institucí a vzdělávacích organizací, malých a středních podniků nebo dalších sociálních partnerů. Přínos pro odborné vzdělávání Přínosem pro školní instituce a vzdělávací společnosti může být integrace získaných poznatků a zkušeností do rámcových vzdělávacích plánů. Velmi jednoduchých způsobem tak lze inovovat náplň učebních oborů, studijních programů nebo vzdělávacích kurzů. Mezi další přínosy mezinárodní spolupráce patří skutečnost, že si řešitelé projektů, účastníci mobilit, výzkumní pracovníci, učitelé odborných předmětů nebo lektoři sami zvyšují svoji odbornou kvalifi kaci a doplňují příslušnou specializaci. Jakákoliv zkušenost, inspirace, podnět nebo nápad získaný v zahraničí může vést k obměně zažitých postupů a používaných metod a v konečném výsledku přispět k vyšší atraktivitě a efektivitě odborného vzdělávání a přípravy. Předávání certifikátů Pečeť kvality oceněným projektům Plzeň, hotel Primavera, 14. listopadu 2012 Dne 14. listopadu 2012 se v Plzni v hotelu Primavera konala diseminační konference programu Leonardo da Vinci, na které byly oceněny certifi kátem Pečeť kvality nejlepší projekty realizované v rámci Výzvy Zástupci oceněných institucí krátce představili vítězné projekty a podělili se s účastníky konference o své nejzajímavější zkušenosti a nejinspirativnější podněty získané během mezinárodní spolupráce na projektu. Certifikátem Pečeť kvality 2009 byly oceněny tyto projekty a instituce: Projekt č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Stejné příležitosti všem, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Pražská 702. Projekt č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí v EU, Střední odborné učiliště a střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Projekt č. CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Evropa šance pro všechny, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35. Projekt č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/026 Creating a platform for communication between science and practice in organic food system, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta. Projekt č. CZ/09/LLP-LdV/TOI/ Internationalisation of Electronic Communications Training, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Program Leonardo da Vinci 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů 22 23

13

14 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů

15 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Oceněné projekty včetně autorských popisů Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov Pražská 702, Chomutov CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Stejné příležitosti všem Ukazatel I: Výsledky a jejich využití Skupinu účastníků stáže tvořilo 40 žáků v počátečním odborném vzdělávání, 21 žáků bylo z učebních oborů, 10 žáků ze studijních oborů a 9 žáků se specifi ckými vzdělávacími potřebami. Největším přínosem bylo rozšíření kvalifi kace o zahraniční zkušenost, získání certifi kátu o absolvování stáže, vystavení Europassu a uznání této aktivity v rámci jejich odborného vzdělávání. Účastníci získali nové odborné znalosti a dovednosti, které mohou uplatnit ve svém profesním a osobním životě. Nedílnou součástí byl také rozvoj jazykových kompetencí, které jsou stále tím nejobtížnějším tématem. Získané zkušenosti vedli k motivaci k dalšímu vzdělávání, což jim může přinést lepší uplatnění na trhu práce. Zpětnou vazbou pro nás byla informace o několika studentech, kteří po maturitě odešli pracovat do zahraničí, kde v současné době využívají získaných zkušenosti ze zahraniční stáže. Zároveň někteří žáci se specifi ckými vzdělávacími potřebami pokračují v dalším vzdělávání na vyšší úrovni. Přínosem stáže bylo také získané partnerství různých zahraničních subjektů (např. veřejná správa, sociální péče, zemědělství). Postupně se zvyšuje jejich zájem a ochota o realizaci dalších projektů zaměřených na výměnu žáků v oblasti počátečního odborného vzdělávání, včetně žáků se specifi ckými vzdělávacími potřebami (například projekty mobility LdV a odborné praxe Tandem, odborné soutěže dovedností v oblasti gastronomie a zemědělství). Spolupráce byla navázána i v oblasti mimoškolních aktivit (sportovní pobyty a soutěže, kulturní aktivity). V posledních třech letech oslovili naší školu další partneři z Evropské unie (především ze Španělska, Anglie, Francie, Řecka, některé organizace ze SRN). Bohužel nejsme schopni akceptovat nabídky všech partnerských organizací. Spolupráce se soustředí na stálé a kvalitní partnery z výrobní sféry, kteří nabízí pracovní stáže. Během stáží pracují žáci většinou s žáky partnerských organizací a jejich zaměstnanci na skutečném pracovišti. Tímto způsobem se začleňují do pracovního života, ve kterém se mohou setkat s novými technologiemi a lépe získat přehled o nových metodách práce v jednotlivých oborech. Právě reálné prostředí fi rem učí žáky samostatnému myšlení, rozhodování a také řešení případných krizových situací. Z dlouholetých zkušeností vyplývá, že pracovní prostředí působí pozitivně na motivaci žáků a pomáhá jim začlenit se do pracovního procesu. Žáci velmi dobře chápou, že modelové situace do jisté míry zkreslují praktické problémy. Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků Jednou aktivitou šíření a propagace výsledků jsou samotní účastníci projektu a jejich rodiče, kteří informují o výsledcích projektu své okolí, ať osobně nebo přes sociální sítě. Metoda je nejefektivnější, neboť jejich spokojenost je nejlepší reklamou a šíří se velice rychle. Dále jsou výsledky propagovány v rámci školy například během Dne otevřených dveří, při diskusích v jednotlivých třídách nebo informováním na třídních schůzkách. Propagace a šíření výsledků probíhá také na různých výstavách a veletrzích odborného vzdělávání, na kterých byl projekt předmětem dotazů z ostatních škol. Rovněž je o výsledcích projektu pravidelně informován zřizovatel. K prezentaci projektu je využívána fotodokumentace, zprávy účastníků a jejich vyprávění. Dále byly publikovány v regionálním tisku propagační články, ohlasy rodičů a účastníků. Ukazatel III: Udržitelnost a dopad Potřeba vzdělávat se je v poslední době takřka nutností a projekty mobilit jsou jednou z dobrých možností jak toho dosáhnout. Vedení školy podporuje aktivity vedoucí ke zkvalitňování vzdělávání, neboť žáci očekávají změny ve výuce, nové přístupy a atraktivnější způsob prezentace. Projekty, které školy realizují, jsou dobrým měřítkem kvality poskytovaného odborného vzdělávání a vytváří pozitivní obraz, který rodiče i děti oceňují při výběru vhodné školy. Bohužel i ve vzdělávání dochází ke konkurenčním bojům a každá škola se snaží nabídnout co nejvíce. Naše škola zařadila tyto aktivity jako součást vzdělávání a neustále rozvíjí a upevňuje strategii partnerství. Nadřízený orgán (krajský úřad) tyto aktivity oceňuje, ale zatím se bohužel jedná víceméně o deklarativní podporu, fi nanční příspěvek jsme zatím neobdrželi. Přesto je naším záměrem v těchto aktivitách nadále pokračovat a rozvíjet je. Hledáme i nové možnosti spolufi nancování projektů. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 28 29

16 V rámci další spolupráce jsou naplánovány nové projekty mobility LdV pro žáky a jejich pedagogy. Rovněž jsou připraveny pracovní stáže fi nancované našimi partnery a reciproční výměny odborných praxí koordinované programem Tandem. Účastníme se také různých aktivit v zahraničí festivalů, soutěží a kulturních akcí, které jsou nad rámec projektové činnosti, ale nepřímo s ní souvisí. Řemeslná a hospodářská komora v Chemnitz (Sasko) a v Suhl (Durynsko) nabízí naší škole možnost dalšího vzdělávání absolventů ve svých vzdělávacích střediscích v příbuzných a dalších oborech. Někteří absolventi projevili zájem odejít na 3 měsíce na zkušenou. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů V současné době se daří během školního roku vyslat stejný počet žáků do zahraničí na pracovní stáž a recipročně přijmout zahraničních žáků. Jsme jedna z mála škol, která každoročně vysílá tolik žáků na zahraniční odborné praxe a pracovní stáže, a která rovněž přijímá žáky ze zahraničí. Škola vysílá také pedagogické pracovníky na hospitační návštěvy a přijímá zahraniční kolegy (bez podpory grantových prostředků). Velkým úspěchem pro školu bylo získané ocenění za největší počet vyslaných žáků na pracovní stáže do zahraničí při příležitosti 15. letého výročí programu Leonardo da Vinci. Zkušenosti s realizací projektů mobility LdV byly prezentovány na seminářích pro zájemce o projektovou činnost v oblasti vzdělávání mládeže, které připravil Tandem Plzeň a Tandem Regensburg a kterých se pracovníci školy účastnili jako odborní konzultanti a lektoři. Projekty mobility LdV realizované naší školou byly prezentovány v dokumentárním fi lmu o zahraničních stážích vysílaném v pořadu České televize Kosmopolis (na ČT2 vysíláno ). Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Jsme školou, která poskytuje počáteční odborné vzdělávání žákům na všech úrovních. Účast na odborné praxi a pracovní stáži v zahraničí je nabízena všem žákům učebních i studijních oborů, protože všichni by měli mít stejnou příležitost. Účastníky zahraničních stáží jsou také žáci ze znevýhodněných skupin. V našem případě se jedná o žáky z nízkopříjmových skupin obyvatel, děti z neúplných rodin, žáky s různými poruchami učení nebo chování, žáky z dětských domovů a romské děti. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 30 31

17 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, SČMSD, Znojmo, s. r. o. Přímětická 1812/50, Znojmo CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí v EU Ukazatel I: Výsledky a jejich využití Hlavním přínosem pro účastníky stáží bylo zlepšení odborných dovedností, klíčových kompetencí a jazykových znalostí z obecného hlediska i v odborné terminologii. Zlepšení jazykových dovedností má dlouhodobý pozitivní vliv na profesní růst účastníků. Během stáží si žáci prohloubili své teoretické a praktické dovednosti získané ve škole a získali nové zkušenosti, podněty a inspirace ve svém oboru. Účastníci pracovali v reálném prostředí, naučili se větší samostatnosti, odpovědnosti, toleranci, fl exibilitě i tvořivosti, získali větší sebedůvěru. Stáže přispěly také k rozvoji schopnosti pracovat v týmu a ke zvýšení sebevědomí účastníků, což může v budoucnu usnadnit začlenění do nového pracovního kolektivu. Žáci získali zkušenosti v oblasti gastronomie, obchodu a služeb (kadeřnické a kosmetické služby). U většiny účastníků se zvýšil zájem o sebevzdělávání. Každý účastník obdržel od přijímající organizace certifi kát o absolvované pracovní stáži a Europass mobility, který by měl účastníkům pomoci najít lepší uplatnění na trhu práce. Díky uskutečněnému projektu jsme navázali spolupráci s novými partnery v Irsku a v Německu. Podařilo se nám posílit aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce. S partnerskou školou z Finska jsme rozšířili nadnárodní činnost také v rámci multilaterálního projektu partnerství v programu Comenius, do kterého bylo zapojeno 5 škol, z nichž fi nská byla koordinátorem projektu. V rámci mezinárodních aktivit se stala škola také přijímající organizací pro studenty z Finska, Německa a Azorských ostrovů. Pro zahraniční studenty jsme zabezpečili třítýdenní praxe v oblasti gastronomie a kadeřnických služeb. S některými školami se spolupráce uskutečňuje i mimo projektovou činnost v rámci AEHT (Asociace evropských hotelových škol), jíž jsme členem od roku Žáci se např. zúčastnili akce Youth Parliament pořádanou hotelovou školou v Rakousku. Další zajímavou příležitostí pro žáky byla akce Christmas in Europe, kterou organizovala hotelová škola na Azorských ostrovech. Obě akce se uskutečnily pod záštitou AEHT. Přínosem pro všechny partnerské školy byla možnost porovnání úrovně odborné přípravy v jiné zemi a poznání způsobu organizace teoretické i praktické výuky. Také pedagogický doprovod (učitelé jazyků, odborní učitelé) si účastí na stáži prohlubují svou pedagogickou a odbornou úroveň. Pro školu je velmi důležité seznámit se s odlišnými systémy odborného vzdělávání v zahraničí, protože můžeme využít získané zkušenosti při výuce odborných předmětů a rozvíjet jazykové kompetence jako součást odborného vzdělávání. Výsledkem realizovaného projektu je také zatraktivnění vyučovaných oborů ve škole. Díky postřehům ze zahraničí jsme například vybudovali školní bar, který slouží o přestávkách a ve volných hodinách jako odpočinková zóna pro studenty. Současně zde vykonávají odbornou praxi a odborný výcvik studenti oborů Hotelnictví a turismus a Kuchař číšník. Vybudování školního baru přispělo značnou měrou ke vzniku kroužku pro baristy. Baristika se stala na škole oblíbeným oborem a věnuje se jí stále více studentů; žáci se účastní celorepublikových soutěží v přípravě kávy. Byla zorganizována kadeřnická a kosmetická soutěž Šarm, u které do budoucna předpokládáme účast zahraničních partnerských škol. Stále více je využíván komunikační systém Moodle, v rámci kterého navzájem komunikují učitelé, učitelé odborného výcviku a žáci. Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků Účastníci stáží připravili besedy pro žáky nižších ročníků, na kterých spolužákům představili prezentace z pracovních pobytů a poskytli jim informace o programu Leonardo da Vinci, o průběhu stáží a o zkušenostech získaných v zahraničí. Všichni zájemci si mohli prohlédnout fotografi e, prezentace, propagační materiály a zpracované úkoly jednotlivých účastníků. Veřejnost byla informována o uskutečnění zahraničních odborných stáží v regionálním tisku (Znojemské listy, Znojemský deník, Znojemský týden), v Učitelských novinách a ve školním časopise Tahák z Přímky. Další informace o stážích jsou zveřejněny na webových stránkách školy a na speciální nástěnce v prostorách školy. Zahraniční stáže byly prezentovány široké veřejnosti na dni otevřených dveří a na vánoční výstavě. Ředitel školy informoval ostatní kolegy na poradě ředitelů v Brně a také na poradě ředitelů škol SČMSD; informace byly zařazeny do výroční zprávy školy. Účastníci stáží připravili besedy pro žáky končící povinnou školní docházku, na kterých představili program Leonardo da Vinci, informovali žáky o možnosti Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 32 33

18 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů účasti na zahraničních stážích v průběhu odborného vzdělávání a seznámili je se svými zkušenostmi z praxe v zahraničí. V březnu 2011 hostila naše škola 6 studentů z Finska a při té příležitosti byl ve školní jídelně uspořádán den fi nské kuchyně. Pro nás neobvyklé fi nské pokrmy připravovali účastníci stáže ve Finsku společně s fi nskými žáky, kteří vykonávali odbornou praxi v naší škole. Žáci oboru Podnikání, obchod a služby uskutečnili workshop pro členy studentské společnosti, která na škole pracuje. Seznámili přítomné s poznatky získanými v zahraniční, s organizací a způsobem práce v zahraničních fi rmách. Připravili si doporučení a příklady využití poznatků ze zahraničí při práci ve studentské fi rmě. Během vánoční výstavy se v kadeřnické a kosmetické provozovně uskutečnil den pod názvem Učíme se v Evropě. Žákyně zde pomocí praktických ukázek předvedli své nově získané dovednosti ze zahraniční stáže. Tento ukázkový den byl přístupný veřejnosti. Ze všech stáží zpracovali účastníci prezentace a v rámci zadaných úkolů vytvořili práce s různými náměty dle oboru a slovníčky s odbornou terminologií a společenskými frázemi. Žáci, kteří absolvovali odbornou praxi v Irsku, vytvořili kalendář na rok 2011 s fotografi emi z navštívené oblasti. Cílová skupina a počet přímo oslovených osob tvořil cca. 80 pedagogických pracovníků SOU a SOŠ Znojmo; 100 žáků SOU a SOŠ Znojmo; 220 strávníků ve školní jídelně; 300 rodičů žáků školy na třídních schůzkách; 500 žáků základních škol znojemského regionu, 3 členové školské rady; 11 ředitelů škol SČMSD, 40 účastníků na poradě ředitelů SŠ Jihomoravského krajského úřadu; 20 zastupitelů města Znojma; přibližně zástupců veřejnosti na akcích školy den otevřených dveří, vánoční výstava nebo akce Učíme se v Evropě. Ukazatel III: Udržitelnost a dopad Mezinárodní spolupráce je jednou z aktivit, kterou se škola snaží podporovat a rozvíjet. Zahraniční pracovní stáže se staly nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu a byly zapracovány také do školních vzdělávacích programů. Škola usiluje dosáhnout srovnatelné odborné kvality absolventů s ostatními zeměmi Evropské unie a zlepšit jejich uplatnění na trhu práce, k čemuž odborné praxe v zahraničí do velké míry přispívají. Zahraniční stáže byly realizovány na základě předchozí spolupráce s partnerskými školami ve Finsku a na Azorských ostrovech, přestože osoby odpovědné za projektovou činnost oslovují každoročně nové partnery. V tomto projektu se školou spolupracovali jako nováčci partneři z Irska a z Německa. Pro dosažení co nejvyšší kvality stáží je výběr partnerů důležitým prvkem. Partnerské organizace vybírá škola tak, aby mohly zahraniční stáž nabídnout žákům z různých oborů, které se na škole vyučují. Dále škola úzce spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou ve Znojmě, Úřadem práce ve Znojmě, Městským úřadem Znojmo i s desítkami drobných podnikatelů v oblasti služeb. Žáci mají možnost ověřit si získané zkušenosti ze zahraniční stáže v praxi. Poznatky žáků z odborných stáží pomáhají k zabezpečení kvality služeb v regionu, což přispívá k zvýšení konkurenceschopnosti se srovnatelnými evropskými regiony. V rámci zahraniční spolupráce se žáci účastní různých soutěží. V letošním roce získali žáci první místo v kategorii nejlepší kuchař, nejlepší číšník, nejlepší tým, cena za kreativitu v soutěži Pineapple Festival, kterou organizovala partnerská škola na Azorských ostrovech a zúčastnilo se jí 13 týmů z osmi zemí EU. Ve školním roce 2012/2013 je také naplánována účast žáků partnerské školy z Finska a z Německa na 3. ročníku kadeřnické a kosmetické soutěže Šarm, což posílí vzájemnou spolupráci mimo projektovou činnost. Na základě poznatků z pracovních stáží ze zahraničí byl do naší vzdělávací nabídky školy zařazen nový studijní obor sociální činnost. Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Na škole studuje mnoho žáků, kteří žijí v okolních obcích v sociálně slabších rodinách. Díky uskutečněnému projektu měli také někteří z těchto žáků možnost vycestovat do zahraničí a pro některé z nich to byla první zahraniční zkušenost. Je důležité, že i žáci ze sociálně znevýhodněného prostředí měli možnost srovnat své dosavadní znalosti a zkušenosti s podmínkami a požadavky v zemích Evropské unie a že mohou po ukončení středního vzdělání uplatnit získané zkušenosti na trhu práce v ČR i v zahraničí. Získali informace a zkušenosti, ke kterým by se jinak propracovávali velmi těžko. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 34 35

19 Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou Horky nad Jizerou 35, Brodce CZ/09/LLP-LdV/IVT/ Evropa šance pro všechny Ukazatel I: Výsledky a jejich využití Projekt umožnil třiceti žákům oborů Cestovní ruch, Gastronomie, Podnikání, Kuchař-číšník, Cukrář, Provoz služeb a Zemědělec získat zkušenosti, vědomosti a odborné i jazykové dovednosti v oblasti regionálního cestovního ruchu, v národní gastronomii, ve využití zemědělské produkce a v rámci agroturistiky v pěti zemích EU. Absolvování stáží se pozitivně projevilo v chování žáků, v přístupu ke způsobu vzdělávání, k týmové spolupráci, k vyšší samostatnosti, k rozvoji sebedůvěry a adaptability. Výrazná pozitivní motivace stáží byla nejpatrnější především u žáků slabších, problémových a sociálně znevýhodněných, kteří byli z výchovných důvodů do stáží zařazeni. Pracovní stáže upevnily vztahy se všemi přijímajícími organizacemi, což se projevilo recipročními stážemi žáků partnerských škol ve Wiesau a Senigallii na naší škole a účastí 22 zástupců všech zahraničních přijímajících organizací na tzv. Evropském dni, svolaném v roce 2009 při příležitosti 10. výročí organizování zahraničních stáží žáků naší školy. Evaluace projektu Evropa šance pro všechny byla zaměřena na změny forem a metod pedagogické práce, které škola začala v roce 2009 uplatňovat v souvislosti se zavedením nových školních vzdělávacích programů a v rámci projektu OPVK Cesta k modernímu vzdělávání. Ukazatel II: Šíření a propagace výsledků Účastníci pracovních stáží zpracovali prezentaci stáže za využití vlastních studijních, fotografi ckých a propagačních materiálů. Z těchto jednotlivých prezentací byly vytvořeny ucelenější prezentace za jednotlivé hostitelské země. Tyto byly dále šířeny: na úrovni školy jako prezentace pracovních stáží ve všech třídách školy a pro zaměstnance školy; jako prezentace stáží v rámci třídních schůzek rodičů a přátel školy. V rámci inovace ŠVP jsou využívány materiály partnerských institucí i konkrétních zahraničních pracovišť. Výše uvedené materiály a poskytování informací bylo využito při organizaci dalších stáží (např. třídnické hodiny, výuka cizích jazyků, rodičovské schůzky slavnostní předávání certifi kátů ze stáží za přítomnosti rodičů a veřejnosti). Výsledky zahraničních stáží prezentovali žáci při Dnech otevřených dveří; v budově školy byla umístěna stálá expozice věnovaná přípravě, realizaci a výsledkům stáží; informace o stážích byly zahrnuty ve výroční zprávě školy; autentické výpovědi absolventů stáží byly publikovány ve školním časopisu SOUHRA. Zkušeností ze zahraničních stáží a možností pracovních příležitostí byly zařazeny do společných tematických okruhů závěrečných učňovských a maturitních zkoušek. Na regionální úrovni byly prezentovány výsledky projektu na seminářích MŠMT a Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP). V cizím jazyce byly informace o stážích zprostředkovány zahraničním hostům partnerských škol a institucí. O možnostech stáže pro žáky školy byl informován zřizovatel školy a rada školy, včetně přizvaných spolupracovníků rady. Během informační a propagační akce škol byly výsledky prezentovány v dalších městech regionu (např. Mladá Boleslav, Mělník, Brandýs nad Labem, Nymburk, Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Dobrovice). Výsledky projektu byly začleněny do projektu OPVK Cesta k modernímu vzdělávání jehož řešiteli jsou kromě naší školy také SOŠ a SOU Vlašim, SOU Čáslav, ISŠ Jesenice a SOŠ a SOU Čakovice. Na výše uvedených partnerských školách byly s možností absolvovat odbornou praxi v zahraničí seznámeni žáci základních škol v regionu. Články a reportáže žáků a učitelů, kteří se zahraniční stáží účastnili, byly zveřejněny v místním a odborném tisku (Boleslavský deník, Zpravodaj Benátecka, Učitelské noviny, aj.) a odvysílány v regionálním rozhlasu (Rádio Jizera). Ukazatel III: Udržitelnost a dopad Dlouhodobou udržitelnost projektu zajišťuje skutečnost, že partnery jsou školy, orgány veřejné správy a samosprávy a úspěšní podnikatelé, kteří mají opravdový zájem o formální i neformální spolupráci se školou. Model stáží navazuje na dobré zkušenosti z uplynulého období a cestou postupných zlepšení získává vyšší úroveň. Tento ověřený mechanizmus dává dostatek prostoru k realizaci cílů zapojených partnerů a motivuje obě strany k přípravě dalších projektů a prohlubování vzájemných vztahů. Pracovní stáže zapojují účastníky do chodu reálných podniků v reálném čase. Nevzniká tak stínový model pro činnost žáků, který by zatěžoval partnerskou Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 36 37

20 organizaci. Spolupráce je tak založena, za předpokladu úspěšného řízení a monitoringu, na oboustranné výhodnosti. Sbližování je dáno také kurikulární reformou v ostatních zemích EU a snahou o integraci jejich vzdělávacích systémů. Projekty mají odborný obsah, takže vedou k výměně zkušeností a snadné medializaci jak v regionu, tak v odborných periodikách. Trvalým zdrojem informací jsou besedy s účastníky na škole, stálá expozice v prostorách školy, informace o výsledcích stáží při prezentacích práce školy a ve školním časopisu SOUHRA. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů Ukazatel IV: Zapojení účastníků ze znevýhodněných skupin Do stáží byli cíleně zařazeni žáci ze sociálně slabého prostředí, s výchovnými problémy a s poruchami učení, kteří byli zapojeni do běžných kolektivů a pracovních skupin žáků. Tito žáci se v novém prostředí, bez stigmatu problémovosti, dobře zapracovali, byli pozitivně motivováni a při plnění zadaných úkolů dosahovali srovnatelných výsledků. Tato zkušenost pro ně byla velmi důležitá, protože hendikep, který se projevoval během školní výuky v domácím prostředí, se stal na stáži zanedbatelným a významně se posílila jejich sebedůvěra, a to i po návratu ze stáží. Při odborné a kulturní přípravě žáků před stáží, jsme zjistili, že řada z nich cestuje mimo ČR poprvé. Zejména u některých žáků oboru Zemědělec pocházejících z kulturně nepodnětných poměrů, lze považovat nepochybně za úspěch, že se díky programu LdV dostali do kulturně a jazykově odlišného prostředí. Díky absolvování zahraniční stáže se seznámili se životem v rozvinutých regionech EU a zbavili se předsudků, které vůči německy mluvícím občanům mnohdy ještě mezi českou mládeží panují. Jak jsme poznali z dotazníků žáků po stáži, většina z nich vyjádřila velké sympatie a obdiv k pracovníkům hostitelských organizací, aktivně se zajímali o poznání života v EU a uvažovali dokonce i o budoucí práci v zahraničí. Program Leonardo da Vinci 6. Oceněné projekty včetně autorských popisů 38 39

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility

Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility Výzva 2009 Program Leonardo da Vinci Schválené projekty mobility CZ/09/LLP LdV//134002 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Adaptace mladých lidí v pracovním prostředí

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 3 /2 0 1 4 Výroční zpráva byla projednána a schválena

Více