STATISTIKA KULTURY 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTIKA KULTURY 2005"

Transkript

1 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha 2, Blanická 4, POB 12 tel.: fax: http: // STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA DIVADLA GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY HUDEBNÍ SOUBORY HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY KNIHOVNY NEPERIODICKÉ PUBLIKACE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY PERIODICKÝ TISK VÝSTAVNÍ ČINNOST CENTRUM INFORMACÍ O KULTUŘE

2

3 STATISTIKA KULTURY 2005 ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA DIVADLA GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY HUDEBNÍ SOUBORY HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY KNIHOVNY NEPERIODICKÉ PUBLIKACE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY PERIODICKÝ TISK VÝSTAVNÍ ČINNOST Zpracování statistických údajů: Mgr. Vlasta HAVELKOVÁ, Národní knihovna ČR Mgr. Vlasta JANEBOVÁ PhDr. Vladimíra LINDNEROVÁ, CSc. PhDr. Hana NOVÁ, Národní knihovna ČR Eva STUDENÍKOVÁ Hana ŠÍLOVÁ Redakce: PhDr. Jana RADOVÁ Grafická úprava a vypracování grafů: ing. Josef RICHTR (Pokud není uvedeno jinak, jsou zpracovateli pracovníci NIPOS)

4 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 2006 Centrum informací o kultuře ISBN

5 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK) zabezpečuje rezortní statistiku kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem statistiky kultury je zjišťování údajů o činnosti kulturních zařízení zřizovaných MK, dalšími orgány státní správy, kraji, obcemi, městy, občanskými sdruženími dle zákona 83/90 Sb., obecně prospěšnými společnostmi, církví, podnikatelskými subjekty aj. Jsou šetřeny následující obory: audiovizuální díla, divadlo, galerie, muzea a památníky, hudební soubory, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, vydavatelé neperiodických publikací a periodického tisku, vč. jimi vydávané produkce a výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury. Statistické výkazy jsou rozesílány na jednotlivé zpravodajské jednotky (ZJ), které mají na základě zákona o státní statistické službě zpravodajskou povinnost. Každoročně je seznam oslovovaných ZJ aktualizován, a to kvůli nově vzniklým anebo i zaniklým subjektům. V předkládané publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje za jednotlivé oblasti kultury za rok Pro srovnání se uvádějí data za posledních pět let. Ovšem vzhledem k měnícímu se počtu ZJ, nemusí vždy uváděné údaje představovat skutečný nárůst či pokles vykazovaných ukazatelů. Na začátku jednotlivých kapitol vždy uvádíme stručný komentář vysvětlující metodologická, organizační a oborová specifika sběru statistických dat v příslušné oblasti nebo oboru. Následuje celkový graf, mapující výkony zařízení v daném oboru. Úvodní tabulka, která je letos poprvé zařazena, dává přehled o celkovém počtu šetřených ZJ v daném oboru. Následující tabulky s vybranými údaji ze statistických výkazů poskytují přehled o činnosti kulturních zařízení podle typu zřizovatele a to tak, že nejprve jsou uvedena zařízení zřizovaná orgány státní správy, kraji, obcemi a městy, dále pak zařízení zřizovaná občanskými sdruženími, církví aj. a v poslední řadě zařízení zřizovaná podnikatelskými subjekty Všechny uvedené údaje za roky byly přepočítány podle nového typu uspořádání dle zřizovatelů. V této publikaci nejsou tentokrát uvedeny statistické údaje o vydavatelích, důvodem je nízká návratnost statistických výkazů od zpravodajských jednotek. Výsledky z rezortního statistického šetření jsou určeny pro MK, Český statistický úřad, UNESCO a Eurostat. Dále jsou využívány pro různé mezinárodní programy a v neposlední řadě slouží odborné veřejnosti. NIPOS touto cestou děkuje všem zpravodajským jednotkám, které v předepsaném termínu zaslaly své statistické výkazy. Dále děkuje všem partnerským organizacím, s nimiž na úseku statistiky spolupracujeme: Národní knihovně v Praze, krajským knihovnám a knihovnám pověřeným regionálními funkcemi, Divadelnímu ústavu v Praze a Českému statistickému úřadu za metodologické vedení. Při výběru údajů pro tuto publikaci je zaručena ochrana důvěrnosti údajů ve smyslu zákona čís. 89/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Publikace Statistika kultury 2005 je též vystavena na webu NIPOS: PaedDr. František Zborník ředitel NIPOS 5

6

7 OBSAH AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA...9 DIVADLO...29 GALERIE (MUZEA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ), MUZEA A PAMÁTNÍKY...65 HUDEBNÍ SOUBORY...81 HVĚZDÁRNY, PLANETÁRIA A ASTRONOMICKÉ POZOROVATELNY...99 KNIHOVNY NEPERIODICKÉ PUBLIKACE PAMÁTKOVÉ OBJEKTY PERIODICKÝ TISK VÝSTAVNÍ ČINNOST V OBLASTI PROFESIONÁLNÍHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

8

9 AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLA Předmětem statistického šetření jsou údaje o výrobě a distribuci audiovizuálních (AV) děl ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a zákona č. 273/1993 Sb., o audiovizi. Jsou to díla zaznamenaná na filmovém pásu (filmy) nebo jiném nosiči (videofilmy), rozdělená podle jejich délky na dlouhometrážní, středometrážní a krátkometrážní. AV díla mohou být hraná, animovaná, dokumentární, reklamní a jiná. Statisticky je šetřena výroba AV děl, distribuce celovečerních filmů do kin, export AV děl do zahraničí a také výroba české jazykové verze cizojazyčných děl (dabing). Počet statisticky zjišťovaných společností se každým rokem mění. Za rok 2005 bylo statistickým výkazem obesláno opět přes 300 společností. V publikaci nejsou uvedeny ty společnosti, které vyplněný statistický výkaz v předepsaném termínu nevrátily nebo ve sledovaném roce nevyrobily žádné AV dílo. Návratnost výkazů za rok 2005 se oproti předchozímu roku mírně snížila. Také více filmových společností nevykázalo za tento rok žádnou činnost. Celkem tedy za rok 2005 předložilo vyplněný výkaz 100 společností. Z toho se zabývalo výrobou AV děl 82 společností, dabingem 9, distribucí 11 a exportem 8 společností. Statistické údaje výrobců a distributorů AV děl jsou rozděleny do tří skupin podle typu zřizovatelů těchto subjektů. V první skupině je uveden Národní filmový archiv, státní příspěvková organizace MK (týká se pouze distribuce) a subjekty zřizované jinými resorty než MK (8). Ve druhé skupině jsou údaje poskytnuté podnikatelskými subjekty (65) a podnikateli (22) v oblasti audiovize. Třetí skupinu tvoří údaje poskytnuté ostatními subjekty, tj. obecně prospěšnými společnostmi (2), občanskými sdruženími (1) a jinými neziskovými právnickými osobami (1). V roce 2005 měla výroba AV děl oproti předešlému roku klesající tendenci, a to zejména u filmů o 44,4%. Nejméně bylo vyrobeno středometrážních filmů. Také dabing poklesl oproti roku 2004 o 50,6% u dlouhometrážních AV děl a o 52% u středometrážních a krátkometrážních AV děl. Distribuce celovečerních filmů do kin stoupla o 15,4%. Zvýšil se počet uvedených filmů (i premiér), naopak se snížil počet návštěvníků o 19,7%. Nejvíce byly zastoupeny opět filmy z produkce ČR a USA. Export AV děl v roce 2005 prudce stoupl o 256,4%, zejména díky vývozu dlouhometrážních hraných filmů, středometrážních dokumentárních filmů a krátkometrážních animovaných filmů. Za rok 2005 není uvedeno pořadí filmových společností, protože velká část těchto společností využila práva na ochranu individuálních dat, které je zaručeno zákonem č. 89/95 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a nedala souhlas ke zveřejnění individuálních údajů. Informační pramen: ROČNÍ VÝKAZ O VÝROBĚ A DISTRIBUCI AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL KULT (MK)

10 Vybrané údaje ze statistických výkazů o výrobě a distribuci audiovizuálních děl za rok 2005 Výroba audiovizuálních děl CELKEM (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem filmů Celkem videofilmů 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Dohotovená AV díla úhrnem , , , , , , , , , ,0 Dlouhometrážní AV díla 20 58, , , , , , , , , ,0 v tom hraná 18 60, , , , ,0 8 5,9 4 2, , , ,0 animovaná 2 100, , , , ,0 dokumentární 2 100, ,0 1 50, , ,0 7 30,4 4 17, , , ,0 jiná 1 100, , , , , ,0 Středometrážní AV díla 2 40, , , , , , , , , ,0 hraná ,0 1 50, , , , ,5 3 23,1 7 53, ,0 v tom animovaná 1 100,0 1 50,0 1 50, ,0 dokumentární 2 66, , , , , , , , , ,0 jiná 1 100, , , , , ,0 Krátkometrážní AV díla 17 29, , , , , , , , , ,0 hraná 2 10,5 1 5, , , , , , , , ,0 v tom animovaná 12 50, , , , , , , , , ,0 dokumentární 1 12,5 2 25,0 3 37,5 4 50, , , , , , ,0 jiná 2 33, ,0 5 83, , , , , , , ,0 Reklamní AV díla , , , , , , , , , ,0 Počet celovečerních filmů s mezinárodní koprodukcí 7 175, ,0 x x x x x v tom počet filmů s majoritní účastí národních producentů 4 133, ,0 x x x x x počet filmů s minoritní účastí národních producentů 3 300, ,0 x x x x x Celkem Počet osob zaměstnaných v produkci celovečerních filmů Produkční náklady na výrobu celovečerních filmů (celkové investice) v tis. Kč , , , ,0 = údaj nebyl v uvedeném roce sledován r nebo první sledovaný rok = 100% x = údaj není sledován 10

11 Výroba audiovizuálních děl Společnosti zřizované jinými resorty (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem filmů Celkem videofilmů Dohotovená AV díla úhrnem Dlouhometrážní AV díla v tom v tom v tom 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2 7,4 2 7, , , , , , , , , ,0 hraná animovaná dokumentární 1 100,0 jiná Středometrážní AV díla 3 100, , , , ,9 9 69, , ,0 hraná 1 50, , , , , ,0 animovaná 1 100, ,0 dokumentární 2 200, , , ,3 6 85,7 6 85, , ,0 jiná 1 100,0 1 16, ,0 Krátkometrážní AV díla 2 8,3 1 4, , , , , , , , ,0 hraná 1 16,7 1 16, , , , , , , ,0 animovaná 1 16,7 4 66,7 4 66, , , , , , ,0 dokumentární 1 14,3 3 42,9 3 42, , , , , , ,0 jiná 2 40,0 2 40, , , , , , ,0 Reklamní AV díla 3 30,0 3 30, , ,0 Počet celovečerních filmů s mezinárodní koprodukcí v tom x x x x x počet filmů s majoritní účastí národních producentů x x x x x počet filmů s minoritní účastí národních producentů x x x x x Celkem Počet osob zaměstnaných v produkci celovečerních filmů Produkční náklady na výrobu celovečerních filmů (celkové investice) v tis. Kč 11

12 Výroba audiovizuálních děl Společnosti zřizované obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a jinými subjekty (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem filmů Celkem videofilmů 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Dohotovená AV díla úhrnem 9 100, , ,4 7 77, , , , , ,0 Dlouhometrážní AV díla 8 114, , ,1 6 85, , ,0 v tom hraná 7 140, , , , , ,0 animovaná 1 100,0 dokumentární 1 50,0 1 50,0 1 50, , ,0 jiná Středometrážní AV díla 3 150, ,0 1 50, ,0 9 45, , , ,0 hraná v tom animovaná dokumentární 3 150, ,0 1 50, ,0 9 45, , , ,0 jiná Krátkometrážní AV díla 1 100,0 hraná v tom animovaná dokumentární 1 100,0 jiná Reklamní AV díla 1 100, ,0 Počet celovečerních filmů s mezinárodní koprodukcí 1 100, ,0 x x x x x v tom počet filmů s majoritní účastí národních producentů x x x x x počet filmů s minoritní účastí národních producentů 1 100, ,0 x x x x x Celkem Počet osob zaměstnaných v produkci celovečerních filmů Produkční náklady na výrobu celovečerních filmů (celkové investice) v tis. Kč , , , ,0 12

13 Výroba audiovizuálních děl Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem filmů Celkem videofilmů 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Dohotovená AV díla úhrnem , , , , , , , , , ,0 Dlouhometrážní AV díla 12 44, , , , , , , , , ,0 v tom hraná 11 44, , , , ,0 3 2,2 4 2, , , ,0 animovaná 1 50, , , , ,0 dokumentární 1 50,0 1 50, ,0 6 26,1 4 17, , , ,0 jiná 1 100, , , , , ,0 Středometrážní AV díla 2 200, , , , , , , , ,0 hraná , , ,4 4 30, ,0 v tom animovaná 1 100, ,0 dokumentární 2 200, , , , , , , , ,0 jiná , , , , ,0 Krátkometrážní AV díla 15 45, , , , , , , , , ,0 hraná 2 15, , , , , , , , ,0 v tom v tom animovaná 11 61, , , , , , , , , ,0 dokumentární 2 200, , , , , , , ,0 jiná 2 200, , , , , , , , , ,0 Reklamní AV díla , , , , , , , , , ,0 Počet celovečerních filmů s mezinárodní koprodukcí 6 200, ,0 x x x x x počet filmů s majoritní účastí národních producentů 4 133, ,0 x x x x x počet filmů s minoritní účastí národních producentů 2 100,0 x x x x x Celkem Počet osob zaměstnaných v produkci celovečerních filmů Produkční náklady na výrobu celovečerních filmů (celkové investice) v tis. Kč , , , ,0 13

14 Výroba české jazykové verze (dabing) CELKEM (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem z toho pro uvedení v kinech v televizi ve videodistribuci Cizojazyčná AV díla 1) dabovaná do češtiny 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % dlouhometrážní , , , , , středo a krátkometrážní , , , , , ) cizojazyčná reklamní AV díla se nevykazují Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem v kinech z toho pro uvedení v televizi ve videodistribuci Cizojazyčná AV díla dabovaná do češtiny 1) 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % dlouhometrážní , , , , , středo a krátkometrážní , , , , , ) cizojazyčná reklamní AV díla se nevykazují Cizojazyčná AV díla Společnosti zřizované ústředními orgány jiných resortů, obecně prospěšnými společnostmi a jinými subjekty (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem z toho pro uvedení v kinech v televizi ve videodistribuci dabovaná do češtiny 1) 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % dlouhometrážní , , , , , středo a krátkometrážní , , , , , ) cizojazyčná reklamní AV díla se nevykazují 14

15 Distribuce celovečerních filmů do kin CELKEM (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem filmů z toho v originální verzi v originální verzi s českými titulky dabovaných 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech , , , , , Česká republika , , , , , Francie , , , , , v tom podle zemí Itálie , , , , , Slovenská republika 9 450, , ,0 1 50, , SRN , , , , , USA , , , , , Velká Británie , , , , , ostatní , , , , , Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu , , , , , Česká republika , , , , , Francie , , , , , v tom podle zemí Itálie 1 100, , , Slovenská republika 1 100, , , SRN 5 166,7 2 66, ,0 2 66, , USA , , , , , Velká Británie 8 160, , , , , ostatní , , , , ,

16 Distribuce celovečerních filmů do kin CELKEM pokračování Počet představení Počet návštěvníků 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech , , , , , , , , , ,0 Česká republika Francie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 v tom podle zemí Itálie Slovenská republika SRN USA Velká Británie ostatní , , , , , , , , , , ,1 6 1, ,4 12 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu , , , , , , , , , ,0 v tom podle zemí Česká republika Francie Itálie Slovenská republika SRN USA Velká Británie ostatní , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 12 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 16

17 Distribuce celovečerních filmů do kin CELKEM dokončení 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Počet osob zaměstnaných v distribuci filmů Celkové příjmy filmových distributorů z promítání celovečerních filmů v kinech v tis. Kč , , , ,0 v tom příjmy z promítání domácích filmů , ,0 příjmy z promítání zahraničních filmů (kromě USA) , ,0 příjmy z promítání filmů USA , ,0 Celkové příjmy distributorů z nahraných videokazet určených pro maloobchod v tis. Kč 2) , ,0 v tom příjmy z půjčování , ,0 příjmy z prodeje , ,0 Celkový počet nahraných videokazet dodaných do maloobchodu v tis. ks 2) , ,0 v tom počet videokazet určených k půjčování 99 54, ,0 počet videokazet určených k prodeji , ,0 2) nejedná se o DVD = údaj nebyl v uvedeném roce sledován 17

18 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované MK (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem filmů z toho v originální verzi v originální verzi s českými titulky dabovaných 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech , , , , , v tom podle zemí v tom podle zemí Česká republika , , , , , Francie , , , , , Itálie 1 100,0 1 Slovenská republika SRN USA 1 100,0 1 Velká Británie 1 50, ,0 1 2 ostatní 20 90, , , , , Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu 3 60,0 4 80, , , , Česká republika Francie 1 100, , , , , Itálie 1 100,0 1 Slovenská republika SRN USA 1 100,0 1 Velká Británie ostatní 3 75, , , ,

19 Počet představení Společnosti zřizované MK pokračování Počet návštěvníků 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech , , , , , , , , , ,0 Česká republika , , , , , , , , , ,0 Francie , , , , , , , , , ,0 Itálie , ,0 Slovenská republika SRN USA , ,0 Velká Británie 18 90, , , ,0 ostatní , , , , , , , , , ,0 v tom podle zemí Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu 77 74, , , , , , , , , ,0 Česká republika Francie , , , , , , , , , ,0 Itálie , ,0 Slovenská republika SRN USA , ,0 Velká Británie ostatní 43 45, , , , , , , ,0 v tom podle zemí Společnosti zřizované MK dokončení 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Počet osob zaměstnaných v distribuci filmů Celkové příjmy filmových distributorů z promítání celovečerních filmů v kinech v tis. Kč 1 100, , , ,0 v tom příjmy z promítání domácích filmů , ,0 příjmy z promítání zahraničních filmů (kromě USA) , ,0 příjmy z promítání filmů USA ,0 Celkové příjmy distributorů z nahraných videokazet určených pro maloobchod v tis. Kč 2) v tom příjmy z půjčování příjmy z prodeje Celkový počet nahraných videokazet dodaných do maloobchodu v tis. ks 2) v tom počet videokazet určených k půjčování počet videokazet určených k prodeji 19

20 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované občanskými sdruženími dle zákona č. 83/90 Sb. (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech v tom podle zemí 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % , Česká republika ,0 26 Francie 9 100,0 7 2 Itálie 8 100,0 8 Slovenská republika 3 100,0 3 SRN 5 100,0 1 4 USA , Velká Británie 9 100,0 9 ostatní Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu v tom podle zemí Celkem filmů ,0 4 6 Česká republika 3 100,0 3 Francie Itálie Slovenská republika SRN 3 100,0 1 2 USA 4 100,0 4 Velká Británie ostatní z toho v originální verzi v originální verzi s českými titulky dabovaných 20

21 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované občanskými sdruženími pokračování Počet představení Počet návštěvníků Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech v tom podle zemí 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % , ,0 Česká republika , ,0 Francie , ,0 Itálie , ,0 Slovenská republika 2 100, ,0 SRN , ,0 USA , ,0 Velká Británie , ,0 ostatní Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu v tom podle zemí , ,0 Česká republika , ,0 Francie Itálie Slovenská republika SRN , ,0 USA , ,0 Velká Británie ostatní 21

22 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované občanskými sdruženími dokončení 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Počet osob zaměstnaných v distribuci filmů 1 100,0 Celkové příjmy filmových distributorů z promítání celovečerních filmů v kinech v tis. Kč ,0 v tom příjmy z promítání domácích filmů ,0 příjmy z promítání zahraničních filmů (kromě USA) ,0 příjmy z promítání filmů USA ,0 Celkové příjmy distributorů z nahraných videokazet určených pro maloobchod v tis. Kč 2) v tom příjmy z půjčování příjmy z prodeje Celkový počet nahraných videokazet dodaných do maloobchodu v tis. ks 2) v tom počet videokazet určených k půjčování počet videokazet určených k prodeji 22

23 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli (Pro porovnání jsou uvedeny i údaje od r. 2001) Celkem filmů z toho v originální verzi v originální verzi s českými titulky dabovaných 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech , , , , , Česká republika , , , , , Francie , , , , , v tom podle zemí Itálie 1 33, , , , , Slovenská republika 6 300, , ,0 1 50, , SRN , , , , , USA , , , , , Velká Británie , , , , , ostatní , , , , , Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu Česká republika , , , , , , , , , , Francie , , , , , v tom podle zemí Itálie 2 200, , Slovenská republika 1 100, , , SRN 2 66,7 2 66, ,0 2 66, , USA , , , , , Velká Británie 8 160, , , , , ostatní , , , , ,

24 Distribuce celovečerních filmů do kin Společnosti zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli pokračování Počet představení Počet návštěvníků 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 % 2001 % Celkový počet celovečerních filmů uvedených v kinech , , , , , , , , , ,0 Česká republika , , , , , , , , , ,0 Francie , , , , , , , , , ,0 Itálie 4 12, , , , , , , , , ,0 v tom podle zemí Slovenská republika ,6 6 1, ,4 12 2, , , , , ,0 SRN , , , , , , , , , ,0 USA , , , , , , , , , ,0 Velká Británie , , , , , , , , , ,0 ostatní , , , , , , , , , ,0 Počet filmů uvedených v premiéře z celkového počtu , , , , , , , , , ,0 Česká republika , , , , , , , , , ,0 Francie , , , , , , , , , ,0 Itálie , , , ,0 v tom podle zemí Slovenská republika , , , , , ,0 SRN , , , , , , , , , ,0 USA , , , , , , , , , ,0 Velká Británie , , , , , , , , , ,0 ostatní , , , , , , , , , ,0 24

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Komentář k mapě umění v ČR

Komentář k mapě umění v ČR 1 Komentář k mapě umění v ČR Součást výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006 2011), jehož příjemcem je Institut umění Divadelní ustav, V rámci projektu vědy

Více

Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012

Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 Zpráva o českém knižním trhu 2011/2012 Listopad 2012 1 Vydal Svaz českých knihkupců a nakladatelů v roce 2012. Autoři jednotlivých kapitol: Vladimír Pistorius, vladimir@pistorius.cz 1, 2b, 3, 4, 8, 9 Marek

Více

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. TŘETÍ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod... 3 Část I.... 5 I. 1. Podpora regionálních či menšinových

Více

Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb)

Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb) Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb) autor: Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (hyanek@econ.muni.cz) Ekonomicko-správní

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu 1 Závěrečná zpráva projektu VSTUPNÍ ANALÝZA SOUČASNÝCH VAZEB TRHU PRÁCE SE SEKTOREM KULTURA A DEFINOVÁNÍ VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI V TOMTO SEKTORU Zadavatel projektu:

Více

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2.

13.1.4 Zahraniční kulturní aktivity v ČR... 263 13.1.5 Zahraniční pracovní cesty... 263 13.2 Samostatné oddělení Evropské unie... 271 13.2. OBSAH I. Úvodní slovo ministra kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2013... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2013... 6 2.3 Statistika základních

Více

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA

ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE FILMOVÁ A TELEVIZNÍ FAKULTA Filmové, televizní a fotografické umění a nová média Produkce MAGISTERSKÁ PRÁCE ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI ČESKÝCH KIN VÝVOJ A PROGNÓZA Olga Raitoralová

Více

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012

Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH 2008 AŽ 2012 Výsledky odborné studie SOCIOEKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJŮ A KRAJSKÝCH MĚST ČR V LETECH AŽ 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Metodika a autorský tým... 5 Socioekonomický vývoj krajů a krajských měst... 6 Celkové

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT. Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V HL. M. PRAZE ANALÝZA REGIONÁLNÍCH DAT Ing. Jakub Pechlát RNDr. Vladimír Vojtěch březen 2015 IPR Praha, Sekce strategií a politik, Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Výzkum, vývoj

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238

9.1.3 Kritéria, zásady a systém alokace finančních prostředků... 238 OBSAH I. Úvodní slovo ministryně kultury ČR II. Ministerstvo kultury... 4 2.1 Organizační schéma ministerstva k 31. 12. 2011... 4 2.2 Změny ve vedoucích funkcích v průběhu roku 2011... 6 2.3 Statistika

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM PODKLAD PRO KONCEPCI POLITIKY STÁTU VŮČI NNO DO ROKU 2020 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE JAKO KONKURENT NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010

Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení: 2010 Srovnání vybraných kapitol národních profilů Kompendia kulturních politik a trendů v Evropě: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Estonsko Autorka: Ing. Pavla Petrová Rok dokončení:

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více