Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného"

Transkript

1 Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, a na základě zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Byla projednána na pedagogické radě dne a schválena školskou radou dne Karel Špecián ředitel školy za školskou radu p. Tomáš Sedláček za zřizovatele paní PaedDr. Věra Bodnárová

2 Obsah:. Charakteristika školy. Organizace a základní činnosti školy. Materiálně technické podmínky školy. Spolupráce s rodiči. Spolupráce se zřizovatelem.5 Prezentace školy na veřejnosti. Učební plány školy. Údaje o zaměstnancích školy. Údaje o zaměstnancích školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výsledky přijímacího řízení. Údaje o zápisu k povinné školní docházce. Výsledky přijímacího řízení na střední školy 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Počty žáků 5. Počty tříd v jednotlivých ročnících 5. Přehled prospěchu a docházky 5. Testování KEA Komplexní evaluační analýza SCIO 5.5 Vzdělávací a kulturní akce pořádané školou 5.6 Veřejná vystoupení 5.7 Veřejně prospěšná činnost, sběrové akce 6. Údaje o výsledcích kontrol, provedených ČŠI 7. Výroční zpráva o poskytování informací 8. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy: Přehled prospěchu a chování žáků ve škol. roce 7/8 Sumární výsledky analýzy SCIO (KEA Komplexní evaluační analýza ve školním roce 7/8)

3 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem Náměstí Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem 89 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Charakteristika školy. Organizace školy Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem IZO: Zřizovatelem je Město Lysá nad Labem, Husovo nám., 89 Lysá nad Labem, IČO: 9 DIČ: CZ9. Škola byla založena Současná budova na náměstí Bedřicha Hrozného č.p. byla otevřena : boční, starší křídlo.9. 88, novější, hlavní část budovy směrem do náměstí, byla otevřena Součástí školy je i budova na Školním náměstí 8/. Tato budova byla otevřena dne Dne.9.99 byl ministrem školství P. Vopěnkou škole navrácen titul Masarykova škola - jedná se o budovu prvního stupně na Školním náměstí 8/. Dne byl škole udělen čestný titul Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Dnem..995 je Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem zřízena jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. V Ústředním věstníku České republiky je registrována pod IČO 667. Mottem práce školy je: ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Hlavním cílem naší práce je postupně měnit školu z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně jak výukou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči být místem, které přispívá k formování osobnosti žáka, který je viděn jako celistvá individualita v dynamickém prostředí. Takový přístup vytváří vysoce motivující prostředí, které má vliv na představy,vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, pracují, hrají si a učí se. Tím vzniká pozitivní klima, které ovlivňuje způsob formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Hlavní směry myšlenkové linie: - vytvořit školu přirozenou a smysluplnou - vytvářet klidné a vyrovnané prostředí

4 - dávat přednost dovednostem a návykům - chybu vnímat jen jako jeden ze stupňů učení - vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe - utvářet etické a kulturní cítění - rozvíjet tělesnou zdatnost - osvojit si zásady zdravého životního stylu - naučit se pracovat a odpočívat - zbavit školu strachu a stresu Cíl: Rozvíjet předpoklady každého dítěte, naučit ho vnímat aktivně život kolem sebe a dokázat orientovat se v něm. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Zabezpečuje základní vzdělání, mravní, estetickou, tělesnou, pracovní a ekologickou výchovu. Vštěpuje žákům zásady vlastenectví, humanity a demokracie. Cílem je vychovat vzdělaného, odpovědného občana, schopného samostatného úsudku a rozhodování včetně utváření vlastních názorů, se zájmem o celoživotní vzdělávání. Základní škola má I. stupeň.- 5.ročník - tříd, II. stupeň ročník - tříd. Ředitelem školy a statutárním orgánem je pan Karel Špecián, zástupcem ředitele školy pro I. stupeň je pan Jaroslav Minařík, zástupkyní pro II. stupeň paní Ing. Pavla Strnadová. Výchovným poradcem je paní Milena Borovičková, preventistkami SNJ jsou: paní Eva Šubrtová jako hlavní koordinátor prevence sociálně nežádoucích jevů na škole, paní Jana Tovarová jako koordinátor prevence SNJ na I. stupni školy. Od.9.99 je škola zařazena do sítě škol s RVJ, zařazení bylo potvrzeno a již v souvislosti s přechodem k výuce dle vlastního školního vzdělávacího programu v. a 6. ročníku od školního roku 7/8 - nebude pravidelně aktualizováno, neboť povinná výuka dvou cizích jazyků od třetího ročníku se stává na základní škole standardem; mimoto je obtížné splnit základní požadavek pro zařazení školy do sítě s RVJ, neboť scházejí pedagogové s odpovídající odbornou kvalifikací. Výchovně vzdělávací činnost probíhala ve školním roce 6/7 podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 687/96-, ve třídách s rozšířenou výukou jazyků č.j. 6 /96--( jako program dobíhající). Vydán MŠMT ČR, platný od.9.996, a v I. a VI. ročníku podle školního vzdělávacího programu Bedříšek, č.j. 8Ř -/7.

5 Věnujeme se žákům nadaným a se zájmem o výuku cizích jazyků, péče je věnována žákům s vývojovými poruchami učení. Cílem je rozvíjet kompetence žáka a tím plně rozvinout jeho osobnost. Prostředkem k tomu je výuka cizího jazyka již od. ročníku s možností návštěvy kroužku anglického jazyka již od první třídy, dále vytváření podmínek pro práci se žáky s VPU; speciální třída pro žáky s kombinací vývojových poruch na škole již v tomto školním roce není. Od 7. ročníku mají žáci širokou nabídku volitelných předmětů, kde mohou uplatnit svoje zájmy a schopnosti a výběr usměrnit i podle profesní orientace. I zde je ale škola bohužel limitována profesními, prostorovými a materiálními podmínkami. Pro všechny žáky je od. ročníku připravena nabídka nepovinných předmětů zaměřených především na výuku cizích jazyků, tělesnou a estetickou výchovu a informatiku. Pro využití volného času žáků a jako součást preventivního protidrogového programu funguje Centrum volného času. Je organizováno ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Nymburce. Centrum nabízí kroužky keramiky a pohybové výchovy pro dívky mažoretky a kroužky anglického jazyka na I. stupni. Škola spolupracuje s PPP v Nymburce. Jedná se o diagnostiku žáků s vývojovými poruchami, kterých je na škole registrováno celkem 8. Škola využívá možnosti provedení psychologického šetření,které probíhá v úřední dny PPP Nymburk v jejím detašovaném pracovišti v ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem. Škola je členem Asociace základních škol od roku 99.Členství v Asociaci škol s RVJ - Linguae již od školního roku 6/7 nebylo obnoveno. Činnost školy vychází z dlouhodobé koncepce školy, je řízena ročním plánem, který je pravidelně rozpracováván do plánů měsíčních a týdenních. Na přípravě celoročního plánu školy se podílejí především metodické orgány školy, tedy metodická sdružení prvního stupně školy a předmětové komise na. stupni školy. Metodické sdružení.- 5.roč.: vedoucí paní PaedDr. Jana Jílková Předmětové komise přírodovědných předmětů I.- M, Fy vedoucí pan Petr Bäumelt. Předmětová komise přírodovědných předmětů II. - Ch, Z, EVVO vedoucí paní Petra Kubalová Předmětové komise humanitních předmětů - Čj, D, Ov, Rv, Hv, Vv vedoucí paní Jana Krausová. Předmětová komise tělesné výchovy vedoucí pan Jaroslav Minařík Předmětová komise cizích jazyků -sekce Nj vedoucí paní Eva Poborská - sekce Aj vedoucí Petr Tesař pod metodickým vedením Mileny Borovičkové 5

6 Všichni učitelé prostřednictvím těchto metodických orgánů mohou uplatňovat svoji pedagogickou tvořivost a nápaditost, navrhovat společné projekty, vyměňovat si zkušenosti ze seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podílejí se taktéž na plánu školy. Pedagogická rada se vyjadřuje k plánu činnosti školy a hodnotí pravidelně její výsledky; od..5 se na základě zákona č. 56/ Sb. stala důležitým poradním orgánem ředitele školy. Pedagogická rada se ve školním roce 7/8 sešla: Schválila roční plán práce, organizaci školního roku a metodické orgány, přípravu projektů ve školním roce 7/8 a hlavní úkoly, související s novým školním rokem.8.7 Projednala nové vnitřní předpisy, plán DVPP, harmonogram autoevaluace školy a jiné úkoly související se zahájením nového školního roku, dále plány činností PK a MS, hlavní úkoly v rámci BOZP a PO na uvedený školní rok Projednala a schválila Výroční zprávu ředitele školy za uvedené období (školní rok 6/7) a Autoevaluační zprávu školy a dále schválila Minimální preventivní program školy plán eliminace..7 sociálně - nežádoucích jevů, projednala evidenci problémových žáků, integraci žáků s vývojovými poruchami a jejich IVP, spolupráci s oddělením péče o děti při sociálním odboru MěÚ Lysá nad Labem, Projednala účinnost opatření k posílení kázně a potlačení negativních jevů, hodnocení prospěchu a chování žáků za.pololetí šk.roku /8, výsledky vzdělávání - rozbory prověrek : M,Čj,cizí jazyky, projekt KEA, průběh projektů - zhodnocení výsledků, plnění tematických plánů a úkolů, vyplývajících z ročního plánu školy Hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí,..8 výsledky analýzy KEA, návrhy na úpravu školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, plnění úkolů vyplývajících z ročního plánu školy a plánu kontrolní činnosti; Projednala též některé nové vnitřní směrnice a dokumenty, související s novými právními normami a jejich novelami...8 Projednala účinnost opatření k posílení kázně a potlačení negativních jevů, hodnocení prospěchu a chování žáků za.čtvrtletí š.roku 7/8, výsledky vzdělávání - rozbory prověrek : M,Čj,cizí jazyky, projekt KEA, průběh projektů - zhodnocení výsledků, plnění tematických plánů a úkolů, vyplývajících z ročního plánu školy Hodnocení prospěchu a chování žáků za II. pololetí š. roku Projednala zprávy předsedů metodických orgánů školy - zhodnocení činnosti ve školním roce 7/8, zprávu výchovného poradce 6

7 o výsledcích přijímacího řízení žáků devátého ročníku, zhodnocení projektů, které proběhly ve školním roce 7/8 a úkolů, vyplývajících z plánu kontrolní činnosti; Projednala též některé nové vnitřní směrnice a dokumenty. Provozní a ekonomické záležitosti byly projednávány na provozních poradách. Těchto porad se účastní všichni zaměstnanci školy. Zde jsou schvalovány vnitřní předpisy školy zaměřené na oblast BOZP a PO a ekonomiku, projednávána kritéria pro osobní ohodnocení pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců, poskytování příplatků za třídnictví a dalších příplatků. Provozní porady se konaly ve školním roce 7/8 celkem tři: Finanční hospodaření školy, FKSP Kritéria osobního hodnocení, organizace ambulantních nácviků I.st. Příplatky za vedení, třídnictví a pro správní zaměstnance, Vnitřní předpisy - organizační řád školy, cestovní příkazy Nový organizační systém ve škole dozory správních zaměstnanců u hlavního vchodu na obou budovách Systém kontrol požití návykové látky u zaměstnanců školy..8 Jednání se správními zaměstnanci vandalismus žáků, organizační záležitosti, související s rekonstrukčními pracemi na budově BH.5.8 Úkoly organizačního charakteru, vyplývající z organizace rekonstrukčních prací na budovách a další úkoly, související se závěrem školního roku Pravidelně probíhají školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany. Vedení agendy bezpečnosti práce a PO je ve školním roce 7/8 organizováno ZŘ Jaroslavem Minaříkem. Kontrolní orgány IP a HZS na škole v uvedeném školním roce žádnou kontrolní činnost neprovedly. Kontrola zřizovatele v srpnu 7 proběhla bez zjištění zásadních závad. Vedoucí pracovníci školy (ředitel školy a jeho zástupci) se účastní pravidelných školení bezpečnosti práce a protipožární ochrany, plní úkoly BOZP a PO ve škole. Škola napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů pro žáky: Plavecký výcvik: byl organizován společně s Plaveckou školou v Čelákovicích pro žáky.-. tříd (celkem 99 žáků školy). Lyžařský kurz: , Desná v Jizerských horách, Sokolská chata. Celkem se účastnilo 8 žáků (7.-8.třídy) pouze jeden běh, včetně kurzu snowboardingu. 7

8 Školy v přírodě: byly opět i ve školním roce 7/8 realizovány; proběhly v termínu: , Josefův Důl u Jablonce nad Nisou J. Jílková, S.Votavová, M. Mrázová, J. Tovarová, třídy:.b,.a,.b Škola organizuje školní výlety, zeměpisné, dějepisné a přírodovědné exkurze. Školní výlety jsou většinou zaměřeny na turistiku spojenou s pěšími výlety a cyklistickými vyjížďkami. Meziročně počet školních výletů klesá, neboť jejich organizace úzce souvisí se schopností žáků dodržet stanovená pravidla chování. Vícedenní výlety, spojené s tematicky zaměřenými exkurzemi, jsou organizovány spíše výjimečně a výhradně ve vyšších ročnících školy. ŠKOLNÍ VÝLETY VE ŠKOLNÍM ROCE 7/ Středověký Mělník, soutok Labe a Vltavy 5.A,5.B Pišlová J. Svobodová M Praha NM, Památník národního písemnictví 8.A Šubrtová E. Kanina u Mšena Kokořínsko, Kokořínský důl, Kokořín 9.C Borecká J. Gruhnová O Liberec zoologická zahrada.a,b Kremlíková L. Škanderová O Botanicus, Ostrá středověká vesnice - řemesla a tradice Libice nad Cidlinou.B,.B Jílková J. Votavová S Zámek Sychrov.A,.B Kopecká H. Špringrová K B Špringr P. EXKURZE VE ŠKOLNÍM ROCE 7/8 datum třída tematická náplň exkurze vyučující A,B Zahrada Čech Litoměřice Krausová, Tovarová..7.A,B Pražský hrad, Loreta Votavová, Mrázová..7 5.A,B Planetárium Praha Kindlová, Svobodová..7 6.A,B Praha Strahovský klášter Tovarová, Krausová 9..7.A,B Planetárium Praha Jílková, Slavík 7..7.A,B Planetárium Praha Kremlíková, Škanderová A,B,C Národní muzeum Praha.A,B Planetárium Praha Kubalová, Ničová, Strnadová Kopecká, Špringrová 9.A,B,C Sklárny Bohemia Poděbrady 8 Kubalová, Gruhnová, Sedlářová

9 C Návštěva elektrárny Poděbrady Sedlářová C Praha - Vyšehrad Sedlářová C Tři Chaloupky, ČOV Lysá n. Labem Ničová, Sedlářová A Praha - Vyšehrad Minaříková A,B Skanzen Přerov nad Labem Pišlová, Svobodová..8. B Praha - Vyšehrad Votavová 5..8.A,B Skanzen Přerov nad Labem Jílková, Slavík B Praha - Vyšehrad Votavová A,B Skanzen Přerov nad Labem Kopecká, Špringrová B,C Národní památník Terezín, Muzeum ghetta Gruhnová, Špringr A Národní památník Terezín, Muzeum ghetta Borovičková, Špecián A Exkurze do PS Parlamentu ČR v Praze Borovičková A,B Zahrady Pražského hradu s výkladem Tovarová, Krausová Žáci obou stupňů školy se účastnili těchto divadelních, filmových a ostatních kulturních představení : datum Třída (ročník) divadlo kino koncert název představení..7 8., 9. ročník Hálkovo divadlo Nymburk - Naši furianti..7 I. stupeň Kino Lysá nad Labem Shrek III..7 8.A,B ; 9.B,C Hálkovo divadlo Nymburk Ze života hmyzu.. 7.,.,. a. ročník Kino Lysá nad Labem Látané příběhy krejčíka Honzy..7 9.A ND Praha - Rusalka..7 7.A,B,C IMAX Praha - Dinosauři 9..7 I. stupeň Vánoční koncert žáků LŠU F.A.Šporka v Lysé n. Labem A,B Divadlo Ypsilon Praha Prodaná nevěsta A,B Divadlo Mladá Boleslav Čert a Káča ročník Koncert žáků LŠU F.A.Šporka v Lysé nad Labem 9

10 Během školního roku probíhaly následující projekty: A. CELOROČNÍ I.stupeň Český rok - Drakiáda,Vánoce,Velikonoce, literární a výtvarné projekty Kde je kompost, tam to žije - celoškolní Třídíme plasty chráníme přírodu - celoškolní II. stupeň CJ Evropský den jazyků Borovičková, Poborská Vv/Ov Hnutí na vlastních nohou Stonožka Krausová, Tovarová Př Projekty Voda Strnadová, Ničová, Kubalová B. ČTVRTLETNÍ - MĚSÍČNÍ II. stupeň Rv/Př Prevence AIDS (SZŠ Nymburk) Strnadová,Kubalová EVVO Enviromentální výchova (Ekocentrum Pdy) Strnadová C. KRÁTKODOBÉ Den Země celoškolní, duben/květen Halloween I. stupeň Podzimní a jarní dílna I. stupeň Zdravé zuby. ročník, Mrázová Den matek I. stupeň Krásnější škola II. st., Borovičková, Tovarová Literární poklesky - vydání souboru slohových prací 6. až 9. tříd. Borovičková SPOLUPRÁCE S MUZEEM BEDŘICHA HROZNÉHO V LYSÉ N. LABEM Ve spolupráci s muzeem B. Hrozného se tradičně uskutečnilo několik akcí. Nejvýznamnější byla realizace semináře pro žáky 9. tříd s archeology, kteří prováděli výzkumné práce v regionu, dále besedy pro žáky 6. ročníků a návštěvy pořádaných výstav. V příštím roce se připravuje projekt Keltové a Římané pro žáky místních škol. SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY NA ÚZEMÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM Nejvýznamnější byla spolupráce na projektech a soutěžích, jejichž vyhlašovatelem bylo Město Lysá nad Labem. Významného úspěchu dosáhli žáci naší školy v literární soutěži, kterou vyhlásilo Město Lysá nad Labem, v níž se žáci mohli vyjádřit k aktuálním problémům města tak, jak je vidí a posuzují svýma očima. Žáci prvního stupně navštěvují často velmi dobře vybavenou městskou knihovnu, v níž byli například počátkem června slavnostně pasováni na čtenáře žáci prvního ročníku. Úspěchu dosáhli žáci i v soutěži o historii města a v literární a výtvarné soutěži Jak má vypadat město, kde chci bydlet, až budu velký. Tradiční je spolupráce s Domovem seniorů na místním zámku, kde jsme uspořádali několik koncertů pro dědečky a babičky, např. před Vánoci.

11 .. Materiálně - technické podmínky školy Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ Lysá nad Labem, který je majitelem budov a snaží se je podle možnosti na základě schváleného rozpočtu udržovat. Ukazuje se, že finanční náročnost některých uvažovaných stavebních akcí by měl posuzovat před projednáním radou města a zastupitelstvem ještě odbor stavební, neboť během rekonstrukčních prací dochází k neustálým přesunům finančních prostředků, čímž je v důsledku finanční plán zcela nepřehledný. Mimo tuto skutečnost se ředitel školy necítí být odborníkem ve stavebně investiční činnosti a v požadovaných návrzích na rekonstrukční práce není schopen uvádět reálný odhad finančních prostředků, zvažovaných pro tyto práce. V letech 7/8 byly jako větší investice Města Lysá nad Labem realizovány tyto akce:. položení dlažby v přízemí Masarykovy školy (I. stupně). dokončení rekonstrukce žákovských (dívčích) WC v budově TGM. vymalování chodeb na budově TGM. III. etapa rekonstrukce podlah na budově BH 5. žákovský nábytek na I. stupeň v celkové částce.,-kč 6. rekonstrukce vodovodních rozvodů v budově TGM 7. oprava hlavních vchodových dveří TGM Na budově Masarykovy školy tak definotivně skončila rekonstrukce WC; na tuto akci bylo přiděleno 5 Kč. Rekonstrukce proběhla ve II. patře budovy. Po dokončení elektrorozvodů na budově Masarykovy školy v roce 6 byla provedena výměna nevyhovující kachlíčkové podlahy položením nové dlažby v přízemí hlavního křídla budovy firmou PROLYS Lysá nad Labem nákladem. Kč. Prostory chodeb na Masarykově škole byly vymalovány nákladem. Kč firmou Z. Kadlec KAZAK. Firma Caroli s.r.o., z Benátecké Vrutice provedla generální opravu vchodových dveří u budovy I. stupně nákladem 5. Kč. V šesti místnostech II. stupně budovy BH byla provedena rekonstrukce podlah a vymalování místností celkovým nákladem 6. Kč. Na nový nábytek a tabule přispěl zřizovatel v uvedeném školním roce částkou. Kč. Z rozpočtu školy byly v uvedeném období realizovány následující akce:. Zakoupení dvou nových tabulí na I. stupeň nákladem 9.6 Kč. Realizována renovace tabulí v obou budovách za.75,8 Kč. Zakoupena nábytková sestava do učebny č. BH za.6 Kč a žákovské židle do téže místnosti za 6.596,5 Kč. Zakoupen nábytek do kabinetů 5 a nákladem 7.76 Kč

12 5. V učebně.b byla položeno nové PVC nákladem 5. Kč 6. Vymalování učebny BH za.995, Kč 7. Zlepšeno relaxační prostředí pro žáky II. stupně nákupem laviček na chodby školy nákladem 5.98 Kč 8. Pro potřebu výchovné poradkyně zakoupen nový notebook od firmy SPC- net včetně příslušenství za.5 Kč 9. Na zkulturnění prostředí kuchyňky na BH pro zaměstnance byla vynaložena částka 7.75 Kč, z níž byla pořízena zakázková kuchyňská linka stůl a židle.. Do sborovny BH byl zakoupen nový PC stůl pro potřeby pedagogů uvažujeme rozšířit počet uživatelských stanic PC na za 6.66, Kč. Na obě budovy školy byly zakoupeny nové kopírky, a sice pro potřebu I. stupně za Kč, síťová pro potřeby II. stupně za 5.97 Kč.. Byla vybudována nová internetová síť na budově BH nákladem. Kč. Pro běžnou potřebu v multimediální učebně BH byl dokoupen nový žákovský nábytek nákladem 7. Kč. V pěti třídách a kabinetech byly vyměněny více než třicetileté katedry za nové nákladem Kč 5. Po položení nového PVC a vymalování byla v učebně fyziky 6 BH zakoupena nová tabule za. Kč, dále učitelská katedra včetně rekonstrukce přívodu vody, žákovské lavice a židle a skříně pro uložení pomůcek nákladem.85 Kč 6. Do pracovny keramiky zakoupena nová pračka za 9.99 Kč 7. Příspěvek na školní dětské hřiště 5.55 Kč 8. Pro potřeby výuky zakoupeny nové multilicence programů pro přírodopis německý jazyk a všeobecná Ottova encyklopedie za Kč Pokud bude zřizovatel stejně vstřícný i v dalších letech, mohli bychom začít s obnovou nábytku i ve zbývajících třídách. stupně, a to především v odborných pracovnách, s čímž souvisí i dnes již žádoucí a nezbytné vybavení odborných učeben a pracoven interaktivními tabulemi a další moderní didaktickou technikou. Na prvním stupni školy s výjimkou několika chybějích skříní je výměna nábytku již prakticky dokončena. Tím by mohla konečně škola naplnit požadavky, dané právními předpisy pro provoz školních zařízení.

13 Z několika mimoměstských fondů rozvoje, z darů včetně dotace Krajského úřadu Středočeského kraje, a z darů fyzických a právnických osob jsme v uvedeném období realizovali :. Nákup nového tělocvičného nářadí a náčiní za 6.66 Kč.. Nákup nových tabulí za 6. Kč. Dětské hřiště pro potřeby školní družiny za celkovou částku ca. Kč (celkové náklady dětského hřiště přesáhly 8. Kč). Velmi rádi bychom prováděli další, velmi nutné opravy pro zlepšení prostředí školy. Městem Lysá nad Labem přidělované finanční prostředky nám další významnější úpravy nedovolují. Nezbývají peníze na obnovu lavic a vybavení učeben a to především na. stupni, kde je v mnoha třídách již velmi zastaralý a zcela nevyhovující nábytek, zejména v odborných učebnách. Hlavní podmínkou, předcházející vlastnímu nákupu nového nábytku je, aby v dotčených místnostech byla nejprve provedena rekonstrukce podlah. Teprve poté má smysl pořizovat odpovídající nábytek včetně moderních tabulí a nových rozvodů sítě PC nová páteřní síť byla na BH již realizována a umožní nám podle finančních možností vybavovat odborné pracovny počítači, respektive moderní didaktickou technikou interaktivními tabulemi; odhadované náklady (nová podlaha, položení PVC, vymalování učebny, zakoupení nábytku a nové tabule dosáhnou v jediné třídě částky kolem 5. Kč na jednu odbornou pracovnu je tato částka asi o. Kč vyšší; těch je na škole nerealizovaných ještě celkem 5. Na obnovu čekají i dvě zbývající kmenové třídy a cvičná kuchyně. Stejně tak nebyla dosud realizována rekonstrukce tělocvičny BH včetně vzduchotechniky a hygienického zázemí (sprch a umývárny). Naším záměrem je i zlepšení estetické podoby interiéru budov, mj. chodbách provádět nátěry soklů jasnými pastelovými barvami, které by opticky zjasnily a zútulnily prostory školy (nikoli nehezkým, esteticky překonaným odstínem slonová kost ). V prostoru hlavního vchodu a přízemí na budově BH stávající sokl oživujeme barevnými variacemi (ornamentálními kresbami) a rozvěšením zapaspartovaných žákovských výtvarných prací. Tento záměr je realizovatelný našimi silami za přispění žáků školy. Obdobně postupujeme i na. stupni školy. Velmi podobně je napjatý rozpočet na nákup učebnic a učebních pomůcek, díky kvalitní spolupráci s předmětovými komisemi a metodickými sdruženími jsou realizovány nákupy těch pomůcek,které jsou ve výuce opravdu využívány. Byla zakoupena nová výuková DVD, mapy, nástěnné přehledy a obnoven fond učebnic, především přírodovědných předmětů a cizích jazyků, i když obnova fondu učebnic významně pocítila meziroční snížení dotace KÚ o. Kč.

14 .. Spolupráce s rodiči Vedení školy spolupracuje s radou rodičů. Hlavní výbor rady rodičů se skládá ze zvolených zástupců rodičů jednotlivých tříd; předsedou je pan Jašek a pokladní paní Kubálková; aktuální problémy jsou řešeny přímo a bezodkladně. Roční příspěvek pro radu rodičů činí Kč na jednoho žáka; v případě více dětí platí tuto částku nejstarší sourozenec; každé další dítě přispívá částkou Kč. Žádné další peníze ( s výjimkou plateb vstupného na kulturní pořady, exkurze, výstavy a divadelní představení) již od rodičů vybírány nejsou. Celkem bylo ve školním roce 7/8 na příspěvcích vybráno 88.,-Kč a prostřednictvím pokladny Rady rodičů uhrazeny následující požadavky školy: měsíc částka účel platby říjen 7 7.,- kancelářské papíry listopad 7.,- příspěvek na školní dětské hřiště.,- příspěvek na primární prevenci.,.,prosinec 7 leden 8 866,- příspěvek na dopravu žáků na soutěž příspěvek na plavání. stupeň cestovné Stonožka 8.7,- knížky pro školní knihovnu I. stupně.,- knížky pro prvňáčky březen 8 7.5,- příspěvek na dopravu - LVVZ duben 8.,- kurz školení první pomoci pro 8. a 9. ročník květen 8 9.8,- knížky pro školní knihovnu I. stupně.,- příspěvek na Velkou cenu Lysé n. Labem Pokladnou byly proplaceny faktury za dopravu žáků na LVVZ ve výši 7.5,-Kč, dopravu pro účastníky projektu Stonožka do Prahy ve výši 866,- Kč a příspěvek na Velkou cenu Lysé nad Labem ve výši.,-kč. Hlavní výbor Rady rodičů se schází nejméně jednou za každé pololetí a úroveň spolupráce i komunikace hodnotí ředitel školy jako velmi dobrou. Ve školním roce 7/8 se jednání konala 7. září 7 a 7. června 8. Navrhuji setkání HVRR rozšířit na tři doplnit o setkání krátce po ukončení prvního pololetí školního roku. Školská rada se ve školním roce 6/7 sešla dvakrát:. října 6 a navíc ještě. dubna 7. Projednala některé dokumenty a aktuální potřeby školy, vyhodnotila činnost školy zejména směrem ven,k veřejnosti a podíl na kulturních a společenských akcích Města Lysá nad Labem. Zápisy z jednání školské rady jsou řediteli školy k nahlédnutí. Spolupráce se

15 školskou radou je bezproblémová. Povinností školy je informovat zákonné zástupce žáků o prospěchu a chování jejich dětí. Snažíme se pomáhat radou, pokud jsou problémy s výchovou dětí, zprostředkováváme pomoc PPP, případně dalších odborníků. U velmi problémových žáků se nám osvědčují jednání třídního učitele, vedení školy a rodičů za přítomnosti žáka, i když v posledním školním roce se vyskytlo několik případů, kdy rodiče o podobnou spolupráci neměli zájem a reagovali maximálně nevstřícně, čímž se stal postup školy neúčinným. Všichni učitelé mají stanoveny konzultační hodiny, ve kterých je mohou rodiče navštívit. Pokud dojde k závažnějším přestupkům - neomluvené hodiny, šikanování a hrubé jednání žáků, jsou rodiče společně se žákem pozváni před výchovnou komisi. Tuto tvoří třídní učitel, výchovný poradce, případně metodička školní prevence a zástupce vedení školy (ředitel nebo jeho zástupci). O jednání komise je vyhotovován písemný záznam,který podepisují všechny strany a jeho kopii obdrží zákonný zástupce žáka. Třídní schůzky proběhly 9./. září 7, 6. prosince 7 a 8./9.dubna 7, přičemž prosincové a dubnové TS jsou koncipovány jako konzultační dny, na nichž jsou rodiče nejprve třídními učiteli informování o aktuálních problémech a poté na základě předcházejících informací jednají s jednotlivými vyučujícími. První den probíhají konzultace na I. stupni, o hodinu později začínají na druhém stupni pro rodiče žáků 6. a 7. ročníků, následující den pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků. Rozdělením konzultačních dnů na dva po sobě jdoucí dny byly odstraněny nepříjemné fronty, v nichž byli rodiče žáků. stupně nuceni čekat, než budou moci hovořit s učiteli. Výjimkou byly třídní schůzky 6. prosince, které proběhly společně s burzou škol z organizačních důvodů jeden den. Nicméně účast rodičů na třídních schůzkách meziročně klesá, zhruba jedna třetina rodičů, pokud není zapotřebí řešit jakýkoli problém, se prakticky za celou povinnou školní docházku svého dítěte žádné třídní schůzky ani konzultačního dne neúčastní. Dne a proběhly ještě mimořádné konzultační schůzky pro rodiče žáků se slabým prospěchem, kteří byli na konzultaci pozváni písemně. Tradicí se stal na škole Den otevřených dveří, kdy rodiče přicházejí na vyučovací hodiny do třídy. O tuto možnost mají rodiče vcelku zájem. Letos jsme uspořádali Den otevřených dveří..7. Rodiče mohli navštívit všechny třídy na I. i II.stupni, čehož mnozí využili, avšak prokazuje se, že největší zájem mají rodiče žáků nejnižších ročníků, na druhém stupni jsou návštěvy spíše sporadické. Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání svých dětí. Mimo pololetní a závěrečné vysvědčení vydáváme prostřednictvím zvláštní kolonky v žákovských knížkách školní zprávu, která je slovním hodnocením žákovy práce, snahy a vztahu ke spolužákům. Na upřesnění kritérií a formulace hodnocení ve 5

16 školní zprávě pracovaly předmětové komise a metodické sdružení a její nedílnou součástí je sebehodnocení žáka, které na II. stupni školy může probíhat samostatně i v jednotlivých předmětech. Rodiče jsou dále informováni o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím testů SCIO. Tyto testy se týkají dlouhodobého projektu Komplexní evaluační analýzy školy (KEA). O výsledcích těchto testů byli žáci i jejich rodiče opět informováni, a to přímo zpracovaným individuálním hodnocení pro každého žáka. Již druhým rokem probíhá analýza dovedností a schopností žáků ve všech ročnících. stupně. I v budoucnu se škola hodlá dále zapojovat do projektu KEA společnosti SCIO ( Komplexní evaluační analýza školy), a to rozšířením testování i na prvním stupni, alespoň ve. a 5. ročníku. Ve vztahu školy a rodiny byl navázán pozitivní vztah a většina rodičů má ke škole důvěru, což lze doložit výsledky dotazníků pro rodiče, žáky a dotazníkem školy, nicméně bychom uvítali ze strany rodičů větší zájem o dění ve škole. Podrobnější výsledky analýzy jsou rozpracovány dále v příloze... Spolupráce se zřizovatelem Zřizovatelem školy je, jak již bylo uvedeno, město Lysá nad Labem. Městské zastupitelstvo sleduje práci školy, zástupce ředitele je členem zastupitelstva Města Lysá nad Labem. Slavnostního zahájení školního roku 7/8 se účastnil pan starosta Jiří Havelka, který se účastnil též slavnostního předávání prvního vysvědčení na konci I. pololetí školního roku. Slavnostního rozloučení se žáky 9. ročníku a předávání pamětních listů se účastnila vedoucí odboru školství paní PaedDr. Věra Bodnárová. Školská komise již několik let neexistuje, proto jsou aktuální problémy projednávány s vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Lysá nad Labem paní PaedDr. Věrou Bodnárovou, která se snaží škole vycházet vstříc, podporuje všechny aktivity školy, situaci na škole dobře zná a o její práci je informována nepravidelnými schůzkami s ředitelem školy. Rozpočet školy na údržbu, provoz a materiál je v letech 6 i 7 opět velmi napjatý. MěÚ provádí sám výběrové řízení na velké opravy, což škole vyhovuje, protože si tak zřizovatel práce přebírá a kontroluje jejich kvalitu, a stejně tak zadání výběrového řízení co do technického provedení prací má náležitý odborný dozor, což bychom nebyli schopni sami zajistit. Tuto činnost má za zřizovatele na starosti pan František Blažek, člen školské rady, s nímž ředitel školy dále spolupracuje. V rozpočtu školy je třeba posílit finance na obnovu a vybavení učeben. MěÚ jsme proto také upozornili na povinnost, která vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy by měla být řada věcí nově upravena a obnovena do.9.5. Jedná se o celkový objem investic za více než,5 mil. Kč, což bylo městem 6

17 postupně realizováno, nicméně není zdaleka ještě kompletně dokončeno. Z fondů školství, kultury a sociálních věcí (Fond činnosti mládeže) zřizovatel finančně podpořil tělovýchovné akce Vzpomínka na Emila Zátopka částkou.,kč na ceny, okrskovou atletickou olympiádu "Velká cena Lysé nad Labem" částkou 7.,- Kč. Na preventivní protidrogovou činnost přispívá zřizovatel z rozpočtové kapitoly protidrogová prevence. Tu již neprovádí na škole občanské sdružení Semiramis z Nymburka, ale prom. psycholožka paní Helena Vlčková. S její činností na škole jsme spokojeni, projekt má zpětnou vazbu, neboť ty problémy, které se během komunitních činností v rámci jednotlivých tříd objeví, jsou ihned diskutovány s preventistkou a třídním učitelem tak, aby byly podchyceny v samotném zárodku. Na konci každého pololetí předkládá paní Vlčková řediteli detailní písemnou zprávu. Bohužel, tato činnost nebývá některými představiteli Města chápána jako pozitivní a přínosná, neboť se domnívají, že obsahovou náplní komunitních činností je informovat děti o drogách, ačkoli hlavní náplní je sebereflexe a sebepoznání každého žáka. Smyslem programu je, aby žáci dokázali říci drogám ne aby se stali natolik silnými osobnostmi, které mají sílu čelit životním problémům a mají dostatek vůle je řešit. Mimo vlastní školní program proběhlo ve školním roce několik doplňkových akcí: datum programová náplň třídy/skupiny 9..7 Seminář na téma antikoncepce Hálkovo divadlo, Nymburk MUDr. Kovář 9. ročníky..7 Sezame, otevři se! Program protidrogové prevence Kinosál Lysá nad Labem I. stupeň..7 Na rovinu! Program protidrogové prevence Kinosál Lysá nad Labem II. stupeň Řekni drogám ne! SZŠ Nymburk 8. ročníky..8 Trestní odpovědnost nezletilých Program PČR pí Skálová 8. a 9. ročník..8 Já a ty o sexu SZŠ Nymburk 9. ročník.6.8 Beseda o ochraně zdraví a bezpečnosti během prázdnin MěP Lysá nad Labem I. stupeň V letošním školním roce jsme si sami uspořádali slavnost prvního vysvědčení pro žáky l. tříd. Na slavnostní předání vysvědčení byli pozváni i rodiče. MěÚ společně s Radou rodičů zakoupil dětem pěknou knížku pro první čtení, ze 7

18 které měli všichni prvňáčci radost. S dětmi se radovala i školní myš Bedřiška, která pomáhá všem nepořádným školákům. Slavnosti se za městský úřad zúčastnila opět paní místostarostka Chloupková. Na konci školního roku jsou tradičně přijímáni na MěÚ vycházející žáci. Všichni dostanou na památku pamětní list a jsou odměněni nejlepší žáci jednotlivých devátých tříd knihou dle vlastního výběru v hodnotě Kč z knihkupectví Cesta p. Ing. T. Hadáčka. Na konci obou pololetí uděluje ředitel školy Pochvalu ředitele školy za vzornou práci ve škole a za mimořádné výkony sportovní, případně úspěšnou reprezentaci školy v oborových soutěžích a olympiádách. V letošním školním roce jsme zakoupili nejlepším žákům z jednotlivých tříd pěkné knížky v celkové hodnotě.56,- Kč, opět z knihkupectví Cesta pana Ing. Tomáše Hadáčka; ostatní žáci obdrželi drobné dárky..5. Prezentace školy na veřejnosti Cílem školy do budoucna je, aby se stala kulturním a vzdělávacím centrem, otevřeným široké veřejnosti. Částečně se daří tento záměr realizovat i pořádáním akcí pro rodiče žáků kromě kulturních vystoupení například se podílíme na organizaci kroužku keramiky pro ženy; kurz počítačové gramotnosti pro seniory se bohužel z finančních důvodů zatím nepodařilo zrealizovat. Vydáváme časopis Bedříšek, který informuje o činnosti školy, poskytuje zajímavé rozhovory s osobnostmi města. Na I. stupni vydávají žáci 5.tř. pod vedením paní učitelky Jany Pišlové z vlastní iniciativy časopis Hroznýš. Škola se v letošním roce prezentovala kulturními vystoupeními a koncerty pěveckého sboru Fontána a vystoupeními skupin mažoretek pod vedením paní uč. Jany Tovarové. Pěvecký sbor připravil pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové velmi pěkné vánoční koncerty. Děti vystupovaly na zámku v Domově důchodců, na Výstavišti v Lysé nad Labem při vánočních trzích, v kostele Sv.Jana Křtitele v Lysé nad Labem a jinde. Tak jako v minulých letech i letos jsme se zúčastnili několika dobročinných akcí. Tak jako v minulých letech jsme se zapojili do Hnutí na vlastních nohou- Stonožka. Prodejem drobných dárků a obrázků jsme celkem vybrali a na konto hnutí zaslali přes.,- Kč. Tuto činnost organizovaly paní učitelky Krausová, Borovičková, Tovarová, Anderšová a Minaříková. Děti byly pozvány na slavnostní ceremoniál do Prahy. Ministerstvo obrany s tímto hnutím spolupracuje a podílí se na dovozu materiálu potřebným v postižených oblastech. V říjnu a květnu proběhly na škole ještě akce Pomozte dětem, kde jsme prodávali magnety s logem nadace a celkový výnos 6.65,- Kč byl odeslán na nadační účet, aby mohl pomoci při vybavování dětského oddělení onkologie v Praze. 8

19 Žáci se účastnili odborných, sportovních soutěží a olympiád. Zúčastnili jsme se téměř všech soutěží, které probíhaly pod akreditací MŠMT. Vítězové školního kola postupovali do okresních kol soutěží, někteří postoupili do kol regionálních. Tělovýchovné soutěže ročník Vzpomínka na Emila Zátopka J.Minařík, Zd.Beneš účast: 9 startujících počet účastníků ze školy: kategorie umístění jméno závodníka mladší děvčata. místo Adéla Šircová mladší chlapci. místo Marek Bohuš. místo Matěj Širc starší děvčata. místo Simona Morávková starší chlapci. místo Jan Müller mladší žákyně. místo Sára Wetterschneiderová mladší žáci. místo Adam Herajn. místo Adam Rymarczyk. místo Kateřina Hanková. místo Sandra Horáčková. místo Jaromír Cáska. místo Jan Havlena. místo Ondřej Hanke. místo Nikola Lokšíková. místo Eva Kübelbeková. místo Tomáš Krýl. místo Maksim Shlein muži. místo Petr Bäumelt ženy. místo Soňa Votavová starší žákyně starší žáci mladší dorostenky mladší dorostenci Další sportovní akce:..7 Okresní kolo v přespolním běhu J.Minařík, PK Tv, II. stupeň Umístění: starší žáci -. místo..7 Krajský přebor v přespolním běhu Žehušice, P.Bäumelt, II.st. Umístění: starší žáci. místo (o jediný bod!) Coca Cola Cup TJ Slovan Lysá n.l. J.Minařík, P. Bäumelt, starší žáci postup do okresního kola.5.8 Okresní kolo Coca Cola Cup Nymburk starší žáci. místo ve skupině Pohár rozhlasu - Nymburk 9

20 9.6.8 Velká cena Lysé nad Labem. ročník - pořadatel ZŠ B. Hrozného Lysá n.l., účast: 7 škol, 98 závodníků kategorie umístění jméno soutěžícího Běh 5 m MD - dívky. místo Hankeová Michaela (.B) 8,6 s Běh 5 m MD - chlapci. místo Polák Jan (.B) 8,6 s Běh 6 m SŽ - dívky. místo Pastrňáková Aneta (8.A) 9, s Skok daleký MD - dívky. místo Hankeová Michaela (.B) 8 cm Skok daleký MŽ - chlapci. místo Svoboda Michal (6.A) 8 cm hod míčkem SD - chlapci. místo Koníček David (.A),77 m hod míčkem MŽ - dívky. místo Procházková Aneta (6.A) 5, m hod míčkem SŽ - dívky. místo Klementovičová Michaela (6.A),96 m hod granátem SŽ - chlapci. místo Cáska Jaromír (7.A) 58,5 m šplh MD - dívky. místo Ternbachová Anna (.B) 7,98 s šplh SD - chlapci. místo Farkaš Tomáš (.A) 6, s šplh MŽ - chlapci. místo Mikušek Vít (6.B),96 s běh m MD - dívky. místo Šichtová Alžběta (.B) :, min běh m SD - chlapci. místo Cirkovský Adam (.B) :,8 min běh 5 m SŽ - dívky. místo Hanková Kateřina (8.A) 6:,8 min běh 5 m SŽ chlapci.místo Cáska Jaromír (7.A) 5:,6 min Celkové pořadí škol:. ZŠ TGM Poděbrady bodů. ZŠ Kounice bodů. ZŠ J.A.Komenského Lysá n. Labem 6 bodů. ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá n. Labem 55 bodů 5. ZŠ Komenského Nymburk 5 bodů 6. ZŠ Kostomlaty 8 bodů 7. ZŠ Milovice bodů Všem zúčastněným školám děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více