Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného"

Transkript

1 Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, a na základě zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Byla projednána na pedagogické radě dne a schválena školskou radou dne Karel Špecián ředitel školy za školskou radu p. Tomáš Sedláček za zřizovatele paní PaedDr. Věra Bodnárová

2 Obsah:. Charakteristika školy. Organizace a základní činnosti školy. Materiálně technické podmínky školy. Spolupráce s rodiči. Spolupráce se zřizovatelem.5 Prezentace školy na veřejnosti. Učební plány školy. Údaje o zaměstnancích školy. Údaje o zaměstnancích školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výsledky přijímacího řízení. Údaje o zápisu k povinné školní docházce. Výsledky přijímacího řízení na střední školy 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5. Počty žáků 5. Počty tříd v jednotlivých ročnících 5. Přehled prospěchu a docházky 5. Testování KEA Komplexní evaluační analýza SCIO 5.5 Vzdělávací a kulturní akce pořádané školou 5.6 Veřejná vystoupení 5.7 Veřejně prospěšná činnost, sběrové akce 6. Údaje o výsledcích kontrol, provedených ČŠI 7. Výroční zpráva o poskytování informací 8. Základní údaje o hospodaření školy Přílohy: Přehled prospěchu a chování žáků ve škol. roce 7/8 Sumární výsledky analýzy SCIO (KEA Komplexní evaluační analýza ve školním roce 7/8)

3 Základní škola Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem Náměstí Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem 89 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Charakteristika školy. Organizace školy Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od s identifikačním číslem IZO: Zřizovatelem je Město Lysá nad Labem, Husovo nám., 89 Lysá nad Labem, IČO: 9 DIČ: CZ9. Škola byla založena Současná budova na náměstí Bedřicha Hrozného č.p. byla otevřena : boční, starší křídlo.9. 88, novější, hlavní část budovy směrem do náměstí, byla otevřena Součástí školy je i budova na Školním náměstí 8/. Tato budova byla otevřena dne Dne.9.99 byl ministrem školství P. Vopěnkou škole navrácen titul Masarykova škola - jedná se o budovu prvního stupně na Školním náměstí 8/. Dne byl škole udělen čestný titul Základní škola Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Dnem..995 je Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem zřízena jako právnická osoba se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. V Ústředním věstníku České republiky je registrována pod IČO 667. Mottem práce školy je: ŠKOLA - DÍLNA LIDSKOSTI Hlavním cílem naší práce je postupně měnit školu z její tradiční formy na školu, která se snaží vědomě a záměrně jak výukou, tak svým prostředím, vnitřním životem i vztahy s rodiči být místem, které přispívá k formování osobnosti žáka, který je viděn jako celistvá individualita v dynamickém prostředí. Takový přístup vytváří vysoce motivující prostředí, které má vliv na představy,vnímání a činy všech, kteří ve škole žijí, pracují, hrají si a učí se. Tím vzniká pozitivní klima, které ovlivňuje způsob formování vztahů mladých lidí i vývoj jejich životních hodnot a postojů. Hlavní směry myšlenkové linie: - vytvořit školu přirozenou a smysluplnou - vytvářet klidné a vyrovnané prostředí

4 - dávat přednost dovednostem a návykům - chybu vnímat jen jako jeden ze stupňů učení - vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe - utvářet etické a kulturní cítění - rozvíjet tělesnou zdatnost - osvojit si zásady zdravého životního stylu - naučit se pracovat a odpočívat - zbavit školu strachu a stresu Cíl: Rozvíjet předpoklady každého dítěte, naučit ho vnímat aktivně život kolem sebe a dokázat orientovat se v něm. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Zabezpečuje základní vzdělání, mravní, estetickou, tělesnou, pracovní a ekologickou výchovu. Vštěpuje žákům zásady vlastenectví, humanity a demokracie. Cílem je vychovat vzdělaného, odpovědného občana, schopného samostatného úsudku a rozhodování včetně utváření vlastních názorů, se zájmem o celoživotní vzdělávání. Základní škola má I. stupeň.- 5.ročník - tříd, II. stupeň ročník - tříd. Ředitelem školy a statutárním orgánem je pan Karel Špecián, zástupcem ředitele školy pro I. stupeň je pan Jaroslav Minařík, zástupkyní pro II. stupeň paní Ing. Pavla Strnadová. Výchovným poradcem je paní Milena Borovičková, preventistkami SNJ jsou: paní Eva Šubrtová jako hlavní koordinátor prevence sociálně nežádoucích jevů na škole, paní Jana Tovarová jako koordinátor prevence SNJ na I. stupni školy. Od.9.99 je škola zařazena do sítě škol s RVJ, zařazení bylo potvrzeno a již v souvislosti s přechodem k výuce dle vlastního školního vzdělávacího programu v. a 6. ročníku od školního roku 7/8 - nebude pravidelně aktualizováno, neboť povinná výuka dvou cizích jazyků od třetího ročníku se stává na základní škole standardem; mimoto je obtížné splnit základní požadavek pro zařazení školy do sítě s RVJ, neboť scházejí pedagogové s odpovídající odbornou kvalifikací. Výchovně vzdělávací činnost probíhala ve školním roce 6/7 podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 687/96-, ve třídách s rozšířenou výukou jazyků č.j. 6 /96--( jako program dobíhající). Vydán MŠMT ČR, platný od.9.996, a v I. a VI. ročníku podle školního vzdělávacího programu Bedříšek, č.j. 8Ř -/7.

5 Věnujeme se žákům nadaným a se zájmem o výuku cizích jazyků, péče je věnována žákům s vývojovými poruchami učení. Cílem je rozvíjet kompetence žáka a tím plně rozvinout jeho osobnost. Prostředkem k tomu je výuka cizího jazyka již od. ročníku s možností návštěvy kroužku anglického jazyka již od první třídy, dále vytváření podmínek pro práci se žáky s VPU; speciální třída pro žáky s kombinací vývojových poruch na škole již v tomto školním roce není. Od 7. ročníku mají žáci širokou nabídku volitelných předmětů, kde mohou uplatnit svoje zájmy a schopnosti a výběr usměrnit i podle profesní orientace. I zde je ale škola bohužel limitována profesními, prostorovými a materiálními podmínkami. Pro všechny žáky je od. ročníku připravena nabídka nepovinných předmětů zaměřených především na výuku cizích jazyků, tělesnou a estetickou výchovu a informatiku. Pro využití volného času žáků a jako součást preventivního protidrogového programu funguje Centrum volného času. Je organizováno ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Nymburce. Centrum nabízí kroužky keramiky a pohybové výchovy pro dívky mažoretky a kroužky anglického jazyka na I. stupni. Škola spolupracuje s PPP v Nymburce. Jedná se o diagnostiku žáků s vývojovými poruchami, kterých je na škole registrováno celkem 8. Škola využívá možnosti provedení psychologického šetření,které probíhá v úřední dny PPP Nymburk v jejím detašovaném pracovišti v ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem. Škola je členem Asociace základních škol od roku 99.Členství v Asociaci škol s RVJ - Linguae již od školního roku 6/7 nebylo obnoveno. Činnost školy vychází z dlouhodobé koncepce školy, je řízena ročním plánem, který je pravidelně rozpracováván do plánů měsíčních a týdenních. Na přípravě celoročního plánu školy se podílejí především metodické orgány školy, tedy metodická sdružení prvního stupně školy a předmětové komise na. stupni školy. Metodické sdružení.- 5.roč.: vedoucí paní PaedDr. Jana Jílková Předmětové komise přírodovědných předmětů I.- M, Fy vedoucí pan Petr Bäumelt. Předmětová komise přírodovědných předmětů II. - Ch, Z, EVVO vedoucí paní Petra Kubalová Předmětové komise humanitních předmětů - Čj, D, Ov, Rv, Hv, Vv vedoucí paní Jana Krausová. Předmětová komise tělesné výchovy vedoucí pan Jaroslav Minařík Předmětová komise cizích jazyků -sekce Nj vedoucí paní Eva Poborská - sekce Aj vedoucí Petr Tesař pod metodickým vedením Mileny Borovičkové 5

6 Všichni učitelé prostřednictvím těchto metodických orgánů mohou uplatňovat svoji pedagogickou tvořivost a nápaditost, navrhovat společné projekty, vyměňovat si zkušenosti ze seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Podílejí se taktéž na plánu školy. Pedagogická rada se vyjadřuje k plánu činnosti školy a hodnotí pravidelně její výsledky; od..5 se na základě zákona č. 56/ Sb. stala důležitým poradním orgánem ředitele školy. Pedagogická rada se ve školním roce 7/8 sešla: Schválila roční plán práce, organizaci školního roku a metodické orgány, přípravu projektů ve školním roce 7/8 a hlavní úkoly, související s novým školním rokem.8.7 Projednala nové vnitřní předpisy, plán DVPP, harmonogram autoevaluace školy a jiné úkoly související se zahájením nového školního roku, dále plány činností PK a MS, hlavní úkoly v rámci BOZP a PO na uvedený školní rok Projednala a schválila Výroční zprávu ředitele školy za uvedené období (školní rok 6/7) a Autoevaluační zprávu školy a dále schválila Minimální preventivní program školy plán eliminace..7 sociálně - nežádoucích jevů, projednala evidenci problémových žáků, integraci žáků s vývojovými poruchami a jejich IVP, spolupráci s oddělením péče o děti při sociálním odboru MěÚ Lysá nad Labem, Projednala účinnost opatření k posílení kázně a potlačení negativních jevů, hodnocení prospěchu a chování žáků za.pololetí šk.roku /8, výsledky vzdělávání - rozbory prověrek : M,Čj,cizí jazyky, projekt KEA, průběh projektů - zhodnocení výsledků, plnění tematických plánů a úkolů, vyplývajících z ročního plánu školy Hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí,..8 výsledky analýzy KEA, návrhy na úpravu školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků, plnění úkolů vyplývajících z ročního plánu školy a plánu kontrolní činnosti; Projednala též některé nové vnitřní směrnice a dokumenty, související s novými právními normami a jejich novelami...8 Projednala účinnost opatření k posílení kázně a potlačení negativních jevů, hodnocení prospěchu a chování žáků za.čtvrtletí š.roku 7/8, výsledky vzdělávání - rozbory prověrek : M,Čj,cizí jazyky, projekt KEA, průběh projektů - zhodnocení výsledků, plnění tematických plánů a úkolů, vyplývajících z ročního plánu školy Hodnocení prospěchu a chování žáků za II. pololetí š. roku Projednala zprávy předsedů metodických orgánů školy - zhodnocení činnosti ve školním roce 7/8, zprávu výchovného poradce 6

7 o výsledcích přijímacího řízení žáků devátého ročníku, zhodnocení projektů, které proběhly ve školním roce 7/8 a úkolů, vyplývajících z plánu kontrolní činnosti; Projednala též některé nové vnitřní směrnice a dokumenty. Provozní a ekonomické záležitosti byly projednávány na provozních poradách. Těchto porad se účastní všichni zaměstnanci školy. Zde jsou schvalovány vnitřní předpisy školy zaměřené na oblast BOZP a PO a ekonomiku, projednávána kritéria pro osobní ohodnocení pedagogických pracovníků i správních zaměstnanců, poskytování příplatků za třídnictví a dalších příplatků. Provozní porady se konaly ve školním roce 7/8 celkem tři: Finanční hospodaření školy, FKSP Kritéria osobního hodnocení, organizace ambulantních nácviků I.st. Příplatky za vedení, třídnictví a pro správní zaměstnance, Vnitřní předpisy - organizační řád školy, cestovní příkazy Nový organizační systém ve škole dozory správních zaměstnanců u hlavního vchodu na obou budovách Systém kontrol požití návykové látky u zaměstnanců školy..8 Jednání se správními zaměstnanci vandalismus žáků, organizační záležitosti, související s rekonstrukčními pracemi na budově BH.5.8 Úkoly organizačního charakteru, vyplývající z organizace rekonstrukčních prací na budovách a další úkoly, související se závěrem školního roku Pravidelně probíhají školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany. Vedení agendy bezpečnosti práce a PO je ve školním roce 7/8 organizováno ZŘ Jaroslavem Minaříkem. Kontrolní orgány IP a HZS na škole v uvedeném školním roce žádnou kontrolní činnost neprovedly. Kontrola zřizovatele v srpnu 7 proběhla bez zjištění zásadních závad. Vedoucí pracovníci školy (ředitel školy a jeho zástupci) se účastní pravidelných školení bezpečnosti práce a protipožární ochrany, plní úkoly BOZP a PO ve škole. Škola napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů pro žáky: Plavecký výcvik: byl organizován společně s Plaveckou školou v Čelákovicích pro žáky.-. tříd (celkem 99 žáků školy). Lyžařský kurz: , Desná v Jizerských horách, Sokolská chata. Celkem se účastnilo 8 žáků (7.-8.třídy) pouze jeden běh, včetně kurzu snowboardingu. 7

8 Školy v přírodě: byly opět i ve školním roce 7/8 realizovány; proběhly v termínu: , Josefův Důl u Jablonce nad Nisou J. Jílková, S.Votavová, M. Mrázová, J. Tovarová, třídy:.b,.a,.b Škola organizuje školní výlety, zeměpisné, dějepisné a přírodovědné exkurze. Školní výlety jsou většinou zaměřeny na turistiku spojenou s pěšími výlety a cyklistickými vyjížďkami. Meziročně počet školních výletů klesá, neboť jejich organizace úzce souvisí se schopností žáků dodržet stanovená pravidla chování. Vícedenní výlety, spojené s tematicky zaměřenými exkurzemi, jsou organizovány spíše výjimečně a výhradně ve vyšších ročnících školy. ŠKOLNÍ VÝLETY VE ŠKOLNÍM ROCE 7/ Středověký Mělník, soutok Labe a Vltavy 5.A,5.B Pišlová J. Svobodová M Praha NM, Památník národního písemnictví 8.A Šubrtová E. Kanina u Mšena Kokořínsko, Kokořínský důl, Kokořín 9.C Borecká J. Gruhnová O Liberec zoologická zahrada.a,b Kremlíková L. Škanderová O Botanicus, Ostrá středověká vesnice - řemesla a tradice Libice nad Cidlinou.B,.B Jílková J. Votavová S Zámek Sychrov.A,.B Kopecká H. Špringrová K B Špringr P. EXKURZE VE ŠKOLNÍM ROCE 7/8 datum třída tematická náplň exkurze vyučující A,B Zahrada Čech Litoměřice Krausová, Tovarová..7.A,B Pražský hrad, Loreta Votavová, Mrázová..7 5.A,B Planetárium Praha Kindlová, Svobodová..7 6.A,B Praha Strahovský klášter Tovarová, Krausová 9..7.A,B Planetárium Praha Jílková, Slavík 7..7.A,B Planetárium Praha Kremlíková, Škanderová A,B,C Národní muzeum Praha.A,B Planetárium Praha Kubalová, Ničová, Strnadová Kopecká, Špringrová 9.A,B,C Sklárny Bohemia Poděbrady 8 Kubalová, Gruhnová, Sedlářová

9 C Návštěva elektrárny Poděbrady Sedlářová C Praha - Vyšehrad Sedlářová C Tři Chaloupky, ČOV Lysá n. Labem Ničová, Sedlářová A Praha - Vyšehrad Minaříková A,B Skanzen Přerov nad Labem Pišlová, Svobodová..8. B Praha - Vyšehrad Votavová 5..8.A,B Skanzen Přerov nad Labem Jílková, Slavík B Praha - Vyšehrad Votavová A,B Skanzen Přerov nad Labem Kopecká, Špringrová B,C Národní památník Terezín, Muzeum ghetta Gruhnová, Špringr A Národní památník Terezín, Muzeum ghetta Borovičková, Špecián A Exkurze do PS Parlamentu ČR v Praze Borovičková A,B Zahrady Pražského hradu s výkladem Tovarová, Krausová Žáci obou stupňů školy se účastnili těchto divadelních, filmových a ostatních kulturních představení : datum Třída (ročník) divadlo kino koncert název představení..7 8., 9. ročník Hálkovo divadlo Nymburk - Naši furianti..7 I. stupeň Kino Lysá nad Labem Shrek III..7 8.A,B ; 9.B,C Hálkovo divadlo Nymburk Ze života hmyzu.. 7.,.,. a. ročník Kino Lysá nad Labem Látané příběhy krejčíka Honzy..7 9.A ND Praha - Rusalka..7 7.A,B,C IMAX Praha - Dinosauři 9..7 I. stupeň Vánoční koncert žáků LŠU F.A.Šporka v Lysé n. Labem A,B Divadlo Ypsilon Praha Prodaná nevěsta A,B Divadlo Mladá Boleslav Čert a Káča ročník Koncert žáků LŠU F.A.Šporka v Lysé nad Labem 9

10 Během školního roku probíhaly následující projekty: A. CELOROČNÍ I.stupeň Český rok - Drakiáda,Vánoce,Velikonoce, literární a výtvarné projekty Kde je kompost, tam to žije - celoškolní Třídíme plasty chráníme přírodu - celoškolní II. stupeň CJ Evropský den jazyků Borovičková, Poborská Vv/Ov Hnutí na vlastních nohou Stonožka Krausová, Tovarová Př Projekty Voda Strnadová, Ničová, Kubalová B. ČTVRTLETNÍ - MĚSÍČNÍ II. stupeň Rv/Př Prevence AIDS (SZŠ Nymburk) Strnadová,Kubalová EVVO Enviromentální výchova (Ekocentrum Pdy) Strnadová C. KRÁTKODOBÉ Den Země celoškolní, duben/květen Halloween I. stupeň Podzimní a jarní dílna I. stupeň Zdravé zuby. ročník, Mrázová Den matek I. stupeň Krásnější škola II. st., Borovičková, Tovarová Literární poklesky - vydání souboru slohových prací 6. až 9. tříd. Borovičková SPOLUPRÁCE S MUZEEM BEDŘICHA HROZNÉHO V LYSÉ N. LABEM Ve spolupráci s muzeem B. Hrozného se tradičně uskutečnilo několik akcí. Nejvýznamnější byla realizace semináře pro žáky 9. tříd s archeology, kteří prováděli výzkumné práce v regionu, dále besedy pro žáky 6. ročníků a návštěvy pořádaných výstav. V příštím roce se připravuje projekt Keltové a Římané pro žáky místních škol. SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY NA ÚZEMÍ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM Nejvýznamnější byla spolupráce na projektech a soutěžích, jejichž vyhlašovatelem bylo Město Lysá nad Labem. Významného úspěchu dosáhli žáci naší školy v literární soutěži, kterou vyhlásilo Město Lysá nad Labem, v níž se žáci mohli vyjádřit k aktuálním problémům města tak, jak je vidí a posuzují svýma očima. Žáci prvního stupně navštěvují často velmi dobře vybavenou městskou knihovnu, v níž byli například počátkem června slavnostně pasováni na čtenáře žáci prvního ročníku. Úspěchu dosáhli žáci i v soutěži o historii města a v literární a výtvarné soutěži Jak má vypadat město, kde chci bydlet, až budu velký. Tradiční je spolupráce s Domovem seniorů na místním zámku, kde jsme uspořádali několik koncertů pro dědečky a babičky, např. před Vánoci.

11 .. Materiálně - technické podmínky školy Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ Lysá nad Labem, který je majitelem budov a snaží se je podle možnosti na základě schváleného rozpočtu udržovat. Ukazuje se, že finanční náročnost některých uvažovaných stavebních akcí by měl posuzovat před projednáním radou města a zastupitelstvem ještě odbor stavební, neboť během rekonstrukčních prací dochází k neustálým přesunům finančních prostředků, čímž je v důsledku finanční plán zcela nepřehledný. Mimo tuto skutečnost se ředitel školy necítí být odborníkem ve stavebně investiční činnosti a v požadovaných návrzích na rekonstrukční práce není schopen uvádět reálný odhad finančních prostředků, zvažovaných pro tyto práce. V letech 7/8 byly jako větší investice Města Lysá nad Labem realizovány tyto akce:. položení dlažby v přízemí Masarykovy školy (I. stupně). dokončení rekonstrukce žákovských (dívčích) WC v budově TGM. vymalování chodeb na budově TGM. III. etapa rekonstrukce podlah na budově BH 5. žákovský nábytek na I. stupeň v celkové částce.,-kč 6. rekonstrukce vodovodních rozvodů v budově TGM 7. oprava hlavních vchodových dveří TGM Na budově Masarykovy školy tak definotivně skončila rekonstrukce WC; na tuto akci bylo přiděleno 5 Kč. Rekonstrukce proběhla ve II. patře budovy. Po dokončení elektrorozvodů na budově Masarykovy školy v roce 6 byla provedena výměna nevyhovující kachlíčkové podlahy položením nové dlažby v přízemí hlavního křídla budovy firmou PROLYS Lysá nad Labem nákladem. Kč. Prostory chodeb na Masarykově škole byly vymalovány nákladem. Kč firmou Z. Kadlec KAZAK. Firma Caroli s.r.o., z Benátecké Vrutice provedla generální opravu vchodových dveří u budovy I. stupně nákladem 5. Kč. V šesti místnostech II. stupně budovy BH byla provedena rekonstrukce podlah a vymalování místností celkovým nákladem 6. Kč. Na nový nábytek a tabule přispěl zřizovatel v uvedeném školním roce částkou. Kč. Z rozpočtu školy byly v uvedeném období realizovány následující akce:. Zakoupení dvou nových tabulí na I. stupeň nákladem 9.6 Kč. Realizována renovace tabulí v obou budovách za.75,8 Kč. Zakoupena nábytková sestava do učebny č. BH za.6 Kč a žákovské židle do téže místnosti za 6.596,5 Kč. Zakoupen nábytek do kabinetů 5 a nákladem 7.76 Kč

12 5. V učebně.b byla položeno nové PVC nákladem 5. Kč 6. Vymalování učebny BH za.995, Kč 7. Zlepšeno relaxační prostředí pro žáky II. stupně nákupem laviček na chodby školy nákladem 5.98 Kč 8. Pro potřebu výchovné poradkyně zakoupen nový notebook od firmy SPC- net včetně příslušenství za.5 Kč 9. Na zkulturnění prostředí kuchyňky na BH pro zaměstnance byla vynaložena částka 7.75 Kč, z níž byla pořízena zakázková kuchyňská linka stůl a židle.. Do sborovny BH byl zakoupen nový PC stůl pro potřeby pedagogů uvažujeme rozšířit počet uživatelských stanic PC na za 6.66, Kč. Na obě budovy školy byly zakoupeny nové kopírky, a sice pro potřebu I. stupně za Kč, síťová pro potřeby II. stupně za 5.97 Kč.. Byla vybudována nová internetová síť na budově BH nákladem. Kč. Pro běžnou potřebu v multimediální učebně BH byl dokoupen nový žákovský nábytek nákladem 7. Kč. V pěti třídách a kabinetech byly vyměněny více než třicetileté katedry za nové nákladem Kč 5. Po položení nového PVC a vymalování byla v učebně fyziky 6 BH zakoupena nová tabule za. Kč, dále učitelská katedra včetně rekonstrukce přívodu vody, žákovské lavice a židle a skříně pro uložení pomůcek nákladem.85 Kč 6. Do pracovny keramiky zakoupena nová pračka za 9.99 Kč 7. Příspěvek na školní dětské hřiště 5.55 Kč 8. Pro potřeby výuky zakoupeny nové multilicence programů pro přírodopis německý jazyk a všeobecná Ottova encyklopedie za Kč Pokud bude zřizovatel stejně vstřícný i v dalších letech, mohli bychom začít s obnovou nábytku i ve zbývajících třídách. stupně, a to především v odborných pracovnách, s čímž souvisí i dnes již žádoucí a nezbytné vybavení odborných učeben a pracoven interaktivními tabulemi a další moderní didaktickou technikou. Na prvním stupni školy s výjimkou několika chybějích skříní je výměna nábytku již prakticky dokončena. Tím by mohla konečně škola naplnit požadavky, dané právními předpisy pro provoz školních zařízení.

13 Z několika mimoměstských fondů rozvoje, z darů včetně dotace Krajského úřadu Středočeského kraje, a z darů fyzických a právnických osob jsme v uvedeném období realizovali :. Nákup nového tělocvičného nářadí a náčiní za 6.66 Kč.. Nákup nových tabulí za 6. Kč. Dětské hřiště pro potřeby školní družiny za celkovou částku ca. Kč (celkové náklady dětského hřiště přesáhly 8. Kč). Velmi rádi bychom prováděli další, velmi nutné opravy pro zlepšení prostředí školy. Městem Lysá nad Labem přidělované finanční prostředky nám další významnější úpravy nedovolují. Nezbývají peníze na obnovu lavic a vybavení učeben a to především na. stupni, kde je v mnoha třídách již velmi zastaralý a zcela nevyhovující nábytek, zejména v odborných učebnách. Hlavní podmínkou, předcházející vlastnímu nákupu nového nábytku je, aby v dotčených místnostech byla nejprve provedena rekonstrukce podlah. Teprve poté má smysl pořizovat odpovídající nábytek včetně moderních tabulí a nových rozvodů sítě PC nová páteřní síť byla na BH již realizována a umožní nám podle finančních možností vybavovat odborné pracovny počítači, respektive moderní didaktickou technikou interaktivními tabulemi; odhadované náklady (nová podlaha, položení PVC, vymalování učebny, zakoupení nábytku a nové tabule dosáhnou v jediné třídě částky kolem 5. Kč na jednu odbornou pracovnu je tato částka asi o. Kč vyšší; těch je na škole nerealizovaných ještě celkem 5. Na obnovu čekají i dvě zbývající kmenové třídy a cvičná kuchyně. Stejně tak nebyla dosud realizována rekonstrukce tělocvičny BH včetně vzduchotechniky a hygienického zázemí (sprch a umývárny). Naším záměrem je i zlepšení estetické podoby interiéru budov, mj. chodbách provádět nátěry soklů jasnými pastelovými barvami, které by opticky zjasnily a zútulnily prostory školy (nikoli nehezkým, esteticky překonaným odstínem slonová kost ). V prostoru hlavního vchodu a přízemí na budově BH stávající sokl oživujeme barevnými variacemi (ornamentálními kresbami) a rozvěšením zapaspartovaných žákovských výtvarných prací. Tento záměr je realizovatelný našimi silami za přispění žáků školy. Obdobně postupujeme i na. stupni školy. Velmi podobně je napjatý rozpočet na nákup učebnic a učebních pomůcek, díky kvalitní spolupráci s předmětovými komisemi a metodickými sdruženími jsou realizovány nákupy těch pomůcek,které jsou ve výuce opravdu využívány. Byla zakoupena nová výuková DVD, mapy, nástěnné přehledy a obnoven fond učebnic, především přírodovědných předmětů a cizích jazyků, i když obnova fondu učebnic významně pocítila meziroční snížení dotace KÚ o. Kč.

14 .. Spolupráce s rodiči Vedení školy spolupracuje s radou rodičů. Hlavní výbor rady rodičů se skládá ze zvolených zástupců rodičů jednotlivých tříd; předsedou je pan Jašek a pokladní paní Kubálková; aktuální problémy jsou řešeny přímo a bezodkladně. Roční příspěvek pro radu rodičů činí Kč na jednoho žáka; v případě více dětí platí tuto částku nejstarší sourozenec; každé další dítě přispívá částkou Kč. Žádné další peníze ( s výjimkou plateb vstupného na kulturní pořady, exkurze, výstavy a divadelní představení) již od rodičů vybírány nejsou. Celkem bylo ve školním roce 7/8 na příspěvcích vybráno 88.,-Kč a prostřednictvím pokladny Rady rodičů uhrazeny následující požadavky školy: měsíc částka účel platby říjen 7 7.,- kancelářské papíry listopad 7.,- příspěvek na školní dětské hřiště.,- příspěvek na primární prevenci.,.,prosinec 7 leden 8 866,- příspěvek na dopravu žáků na soutěž příspěvek na plavání. stupeň cestovné Stonožka 8.7,- knížky pro školní knihovnu I. stupně.,- knížky pro prvňáčky březen 8 7.5,- příspěvek na dopravu - LVVZ duben 8.,- kurz školení první pomoci pro 8. a 9. ročník květen 8 9.8,- knížky pro školní knihovnu I. stupně.,- příspěvek na Velkou cenu Lysé n. Labem Pokladnou byly proplaceny faktury za dopravu žáků na LVVZ ve výši 7.5,-Kč, dopravu pro účastníky projektu Stonožka do Prahy ve výši 866,- Kč a příspěvek na Velkou cenu Lysé nad Labem ve výši.,-kč. Hlavní výbor Rady rodičů se schází nejméně jednou za každé pololetí a úroveň spolupráce i komunikace hodnotí ředitel školy jako velmi dobrou. Ve školním roce 7/8 se jednání konala 7. září 7 a 7. června 8. Navrhuji setkání HVRR rozšířit na tři doplnit o setkání krátce po ukončení prvního pololetí školního roku. Školská rada se ve školním roce 6/7 sešla dvakrát:. října 6 a navíc ještě. dubna 7. Projednala některé dokumenty a aktuální potřeby školy, vyhodnotila činnost školy zejména směrem ven,k veřejnosti a podíl na kulturních a společenských akcích Města Lysá nad Labem. Zápisy z jednání školské rady jsou řediteli školy k nahlédnutí. Spolupráce se

15 školskou radou je bezproblémová. Povinností školy je informovat zákonné zástupce žáků o prospěchu a chování jejich dětí. Snažíme se pomáhat radou, pokud jsou problémy s výchovou dětí, zprostředkováváme pomoc PPP, případně dalších odborníků. U velmi problémových žáků se nám osvědčují jednání třídního učitele, vedení školy a rodičů za přítomnosti žáka, i když v posledním školním roce se vyskytlo několik případů, kdy rodiče o podobnou spolupráci neměli zájem a reagovali maximálně nevstřícně, čímž se stal postup školy neúčinným. Všichni učitelé mají stanoveny konzultační hodiny, ve kterých je mohou rodiče navštívit. Pokud dojde k závažnějším přestupkům - neomluvené hodiny, šikanování a hrubé jednání žáků, jsou rodiče společně se žákem pozváni před výchovnou komisi. Tuto tvoří třídní učitel, výchovný poradce, případně metodička školní prevence a zástupce vedení školy (ředitel nebo jeho zástupci). O jednání komise je vyhotovován písemný záznam,který podepisují všechny strany a jeho kopii obdrží zákonný zástupce žáka. Třídní schůzky proběhly 9./. září 7, 6. prosince 7 a 8./9.dubna 7, přičemž prosincové a dubnové TS jsou koncipovány jako konzultační dny, na nichž jsou rodiče nejprve třídními učiteli informování o aktuálních problémech a poté na základě předcházejících informací jednají s jednotlivými vyučujícími. První den probíhají konzultace na I. stupni, o hodinu později začínají na druhém stupni pro rodiče žáků 6. a 7. ročníků, následující den pro rodiče žáků 8. a 9. ročníků. Rozdělením konzultačních dnů na dva po sobě jdoucí dny byly odstraněny nepříjemné fronty, v nichž byli rodiče žáků. stupně nuceni čekat, než budou moci hovořit s učiteli. Výjimkou byly třídní schůzky 6. prosince, které proběhly společně s burzou škol z organizačních důvodů jeden den. Nicméně účast rodičů na třídních schůzkách meziročně klesá, zhruba jedna třetina rodičů, pokud není zapotřebí řešit jakýkoli problém, se prakticky za celou povinnou školní docházku svého dítěte žádné třídní schůzky ani konzultačního dne neúčastní. Dne a proběhly ještě mimořádné konzultační schůzky pro rodiče žáků se slabým prospěchem, kteří byli na konzultaci pozváni písemně. Tradicí se stal na škole Den otevřených dveří, kdy rodiče přicházejí na vyučovací hodiny do třídy. O tuto možnost mají rodiče vcelku zájem. Letos jsme uspořádali Den otevřených dveří..7. Rodiče mohli navštívit všechny třídy na I. i II.stupni, čehož mnozí využili, avšak prokazuje se, že největší zájem mají rodiče žáků nejnižších ročníků, na druhém stupni jsou návštěvy spíše sporadické. Rodiče jsou pravidelně informováni o výsledcích vzdělávání svých dětí. Mimo pololetní a závěrečné vysvědčení vydáváme prostřednictvím zvláštní kolonky v žákovských knížkách školní zprávu, která je slovním hodnocením žákovy práce, snahy a vztahu ke spolužákům. Na upřesnění kritérií a formulace hodnocení ve 5

16 školní zprávě pracovaly předmětové komise a metodické sdružení a její nedílnou součástí je sebehodnocení žáka, které na II. stupni školy může probíhat samostatně i v jednotlivých předmětech. Rodiče jsou dále informováni o výsledcích vzdělávání žáků prostřednictvím testů SCIO. Tyto testy se týkají dlouhodobého projektu Komplexní evaluační analýzy školy (KEA). O výsledcích těchto testů byli žáci i jejich rodiče opět informováni, a to přímo zpracovaným individuálním hodnocení pro každého žáka. Již druhým rokem probíhá analýza dovedností a schopností žáků ve všech ročnících. stupně. I v budoucnu se škola hodlá dále zapojovat do projektu KEA společnosti SCIO ( Komplexní evaluační analýza školy), a to rozšířením testování i na prvním stupni, alespoň ve. a 5. ročníku. Ve vztahu školy a rodiny byl navázán pozitivní vztah a většina rodičů má ke škole důvěru, což lze doložit výsledky dotazníků pro rodiče, žáky a dotazníkem školy, nicméně bychom uvítali ze strany rodičů větší zájem o dění ve škole. Podrobnější výsledky analýzy jsou rozpracovány dále v příloze... Spolupráce se zřizovatelem Zřizovatelem školy je, jak již bylo uvedeno, město Lysá nad Labem. Městské zastupitelstvo sleduje práci školy, zástupce ředitele je členem zastupitelstva Města Lysá nad Labem. Slavnostního zahájení školního roku 7/8 se účastnil pan starosta Jiří Havelka, který se účastnil též slavnostního předávání prvního vysvědčení na konci I. pololetí školního roku. Slavnostního rozloučení se žáky 9. ročníku a předávání pamětních listů se účastnila vedoucí odboru školství paní PaedDr. Věra Bodnárová. Školská komise již několik let neexistuje, proto jsou aktuální problémy projednávány s vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Lysá nad Labem paní PaedDr. Věrou Bodnárovou, která se snaží škole vycházet vstříc, podporuje všechny aktivity školy, situaci na škole dobře zná a o její práci je informována nepravidelnými schůzkami s ředitelem školy. Rozpočet školy na údržbu, provoz a materiál je v letech 6 i 7 opět velmi napjatý. MěÚ provádí sám výběrové řízení na velké opravy, což škole vyhovuje, protože si tak zřizovatel práce přebírá a kontroluje jejich kvalitu, a stejně tak zadání výběrového řízení co do technického provedení prací má náležitý odborný dozor, což bychom nebyli schopni sami zajistit. Tuto činnost má za zřizovatele na starosti pan František Blažek, člen školské rady, s nímž ředitel školy dále spolupracuje. V rozpočtu školy je třeba posílit finance na obnovu a vybavení učeben. MěÚ jsme proto také upozornili na povinnost, která vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy by měla být řada věcí nově upravena a obnovena do.9.5. Jedná se o celkový objem investic za více než,5 mil. Kč, což bylo městem 6

17 postupně realizováno, nicméně není zdaleka ještě kompletně dokončeno. Z fondů školství, kultury a sociálních věcí (Fond činnosti mládeže) zřizovatel finančně podpořil tělovýchovné akce Vzpomínka na Emila Zátopka částkou.,kč na ceny, okrskovou atletickou olympiádu "Velká cena Lysé nad Labem" částkou 7.,- Kč. Na preventivní protidrogovou činnost přispívá zřizovatel z rozpočtové kapitoly protidrogová prevence. Tu již neprovádí na škole občanské sdružení Semiramis z Nymburka, ale prom. psycholožka paní Helena Vlčková. S její činností na škole jsme spokojeni, projekt má zpětnou vazbu, neboť ty problémy, které se během komunitních činností v rámci jednotlivých tříd objeví, jsou ihned diskutovány s preventistkou a třídním učitelem tak, aby byly podchyceny v samotném zárodku. Na konci každého pololetí předkládá paní Vlčková řediteli detailní písemnou zprávu. Bohužel, tato činnost nebývá některými představiteli Města chápána jako pozitivní a přínosná, neboť se domnívají, že obsahovou náplní komunitních činností je informovat děti o drogách, ačkoli hlavní náplní je sebereflexe a sebepoznání každého žáka. Smyslem programu je, aby žáci dokázali říci drogám ne aby se stali natolik silnými osobnostmi, které mají sílu čelit životním problémům a mají dostatek vůle je řešit. Mimo vlastní školní program proběhlo ve školním roce několik doplňkových akcí: datum programová náplň třídy/skupiny 9..7 Seminář na téma antikoncepce Hálkovo divadlo, Nymburk MUDr. Kovář 9. ročníky..7 Sezame, otevři se! Program protidrogové prevence Kinosál Lysá nad Labem I. stupeň..7 Na rovinu! Program protidrogové prevence Kinosál Lysá nad Labem II. stupeň Řekni drogám ne! SZŠ Nymburk 8. ročníky..8 Trestní odpovědnost nezletilých Program PČR pí Skálová 8. a 9. ročník..8 Já a ty o sexu SZŠ Nymburk 9. ročník.6.8 Beseda o ochraně zdraví a bezpečnosti během prázdnin MěP Lysá nad Labem I. stupeň V letošním školním roce jsme si sami uspořádali slavnost prvního vysvědčení pro žáky l. tříd. Na slavnostní předání vysvědčení byli pozváni i rodiče. MěÚ společně s Radou rodičů zakoupil dětem pěknou knížku pro první čtení, ze 7

18 které měli všichni prvňáčci radost. S dětmi se radovala i školní myš Bedřiška, která pomáhá všem nepořádným školákům. Slavnosti se za městský úřad zúčastnila opět paní místostarostka Chloupková. Na konci školního roku jsou tradičně přijímáni na MěÚ vycházející žáci. Všichni dostanou na památku pamětní list a jsou odměněni nejlepší žáci jednotlivých devátých tříd knihou dle vlastního výběru v hodnotě Kč z knihkupectví Cesta p. Ing. T. Hadáčka. Na konci obou pololetí uděluje ředitel školy Pochvalu ředitele školy za vzornou práci ve škole a za mimořádné výkony sportovní, případně úspěšnou reprezentaci školy v oborových soutěžích a olympiádách. V letošním školním roce jsme zakoupili nejlepším žákům z jednotlivých tříd pěkné knížky v celkové hodnotě.56,- Kč, opět z knihkupectví Cesta pana Ing. Tomáše Hadáčka; ostatní žáci obdrželi drobné dárky..5. Prezentace školy na veřejnosti Cílem školy do budoucna je, aby se stala kulturním a vzdělávacím centrem, otevřeným široké veřejnosti. Částečně se daří tento záměr realizovat i pořádáním akcí pro rodiče žáků kromě kulturních vystoupení například se podílíme na organizaci kroužku keramiky pro ženy; kurz počítačové gramotnosti pro seniory se bohužel z finančních důvodů zatím nepodařilo zrealizovat. Vydáváme časopis Bedříšek, který informuje o činnosti školy, poskytuje zajímavé rozhovory s osobnostmi města. Na I. stupni vydávají žáci 5.tř. pod vedením paní učitelky Jany Pišlové z vlastní iniciativy časopis Hroznýš. Škola se v letošním roce prezentovala kulturními vystoupeními a koncerty pěveckého sboru Fontána a vystoupeními skupin mažoretek pod vedením paní uč. Jany Tovarové. Pěvecký sbor připravil pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové velmi pěkné vánoční koncerty. Děti vystupovaly na zámku v Domově důchodců, na Výstavišti v Lysé nad Labem při vánočních trzích, v kostele Sv.Jana Křtitele v Lysé nad Labem a jinde. Tak jako v minulých letech i letos jsme se zúčastnili několika dobročinných akcí. Tak jako v minulých letech jsme se zapojili do Hnutí na vlastních nohou- Stonožka. Prodejem drobných dárků a obrázků jsme celkem vybrali a na konto hnutí zaslali přes.,- Kč. Tuto činnost organizovaly paní učitelky Krausová, Borovičková, Tovarová, Anderšová a Minaříková. Děti byly pozvány na slavnostní ceremoniál do Prahy. Ministerstvo obrany s tímto hnutím spolupracuje a podílí se na dovozu materiálu potřebným v postižených oblastech. V říjnu a květnu proběhly na škole ještě akce Pomozte dětem, kde jsme prodávali magnety s logem nadace a celkový výnos 6.65,- Kč byl odeslán na nadační účet, aby mohl pomoci při vybavování dětského oddělení onkologie v Praze. 8

19 Žáci se účastnili odborných, sportovních soutěží a olympiád. Zúčastnili jsme se téměř všech soutěží, které probíhaly pod akreditací MŠMT. Vítězové školního kola postupovali do okresních kol soutěží, někteří postoupili do kol regionálních. Tělovýchovné soutěže ročník Vzpomínka na Emila Zátopka J.Minařík, Zd.Beneš účast: 9 startujících počet účastníků ze školy: kategorie umístění jméno závodníka mladší děvčata. místo Adéla Šircová mladší chlapci. místo Marek Bohuš. místo Matěj Širc starší děvčata. místo Simona Morávková starší chlapci. místo Jan Müller mladší žákyně. místo Sára Wetterschneiderová mladší žáci. místo Adam Herajn. místo Adam Rymarczyk. místo Kateřina Hanková. místo Sandra Horáčková. místo Jaromír Cáska. místo Jan Havlena. místo Ondřej Hanke. místo Nikola Lokšíková. místo Eva Kübelbeková. místo Tomáš Krýl. místo Maksim Shlein muži. místo Petr Bäumelt ženy. místo Soňa Votavová starší žákyně starší žáci mladší dorostenky mladší dorostenci Další sportovní akce:..7 Okresní kolo v přespolním běhu J.Minařík, PK Tv, II. stupeň Umístění: starší žáci -. místo..7 Krajský přebor v přespolním běhu Žehušice, P.Bäumelt, II.st. Umístění: starší žáci. místo (o jediný bod!) Coca Cola Cup TJ Slovan Lysá n.l. J.Minařík, P. Bäumelt, starší žáci postup do okresního kola.5.8 Okresní kolo Coca Cola Cup Nymburk starší žáci. místo ve skupině Pohár rozhlasu - Nymburk 9

20 9.6.8 Velká cena Lysé nad Labem. ročník - pořadatel ZŠ B. Hrozného Lysá n.l., účast: 7 škol, 98 závodníků kategorie umístění jméno soutěžícího Běh 5 m MD - dívky. místo Hankeová Michaela (.B) 8,6 s Běh 5 m MD - chlapci. místo Polák Jan (.B) 8,6 s Běh 6 m SŽ - dívky. místo Pastrňáková Aneta (8.A) 9, s Skok daleký MD - dívky. místo Hankeová Michaela (.B) 8 cm Skok daleký MŽ - chlapci. místo Svoboda Michal (6.A) 8 cm hod míčkem SD - chlapci. místo Koníček David (.A),77 m hod míčkem MŽ - dívky. místo Procházková Aneta (6.A) 5, m hod míčkem SŽ - dívky. místo Klementovičová Michaela (6.A),96 m hod granátem SŽ - chlapci. místo Cáska Jaromír (7.A) 58,5 m šplh MD - dívky. místo Ternbachová Anna (.B) 7,98 s šplh SD - chlapci. místo Farkaš Tomáš (.A) 6, s šplh MŽ - chlapci. místo Mikušek Vít (6.B),96 s běh m MD - dívky. místo Šichtová Alžběta (.B) :, min běh m SD - chlapci. místo Cirkovský Adam (.B) :,8 min běh 5 m SŽ - dívky. místo Hanková Kateřina (8.A) 6:,8 min běh 5 m SŽ chlapci.místo Cáska Jaromír (7.A) 5:,6 min Celkové pořadí škol:. ZŠ TGM Poděbrady bodů. ZŠ Kounice bodů. ZŠ J.A.Komenského Lysá n. Labem 6 bodů. ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá n. Labem 55 bodů 5. ZŠ Komenského Nymburk 5 bodů 6. ZŠ Kostomlaty 8 bodů 7. ZŠ Milovice bodů Všem zúčastněným školám děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK: 2016/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO 1023, OKRES PÍSEK ZPRACOVAL: MGR. M.

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK: 2016/ ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO 1023, OKRES PÍSEK ZPRACOVAL: MGR. M. Č. J.: 2.ZS/0965/2016 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO MILEVSKO, J. A. KOMENSKÉHO 1023, OKRES PÍSEK ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK: 2016/2017 ZPRACOVAL: MGR. M. DIVÍŠEK ŘEDITEL ŠKOLY 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více