VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2012 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok Pedagogická rada schválila dne Školská rada schválila dne xx. xx. 2013

2 Obsah 1. Úvodní slovo Základní údaje o škole škola zřizovatel součásti školy a jejich kapacita základní údaje o součástech školy materiálně-technické podmínky školy údaje o školské radě Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plán První stupeň Druhý stupeň Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení víceletá gymnázia SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků soukromé školy učební obory (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku... 13

3 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků pololetí pololetí Hodnocení výsledků vzdělávání v souladu s cíli stanovenými v ŠVP Poradenské služby školy Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Údaje o integrovaných žácích Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2011/ Nejdůležitější momenty ze školního roku 2012/ Pečeť kvality místo v celorepublikové soutěži Návštěva zástupců parlamentu z Jihoafrické republiky Mezinárodní setkání učitelů v naší škole Dětský čin roku 1. místo za záchranu lidského života Macharovo pero vybojovali žáci naší školy Mladý Demosthenes Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Soutěže školního roku 2011/ Zapojení žáků do soutěží Úspěchy našich žáků ve školním roce 2012/ Čtvero ročních období výtvarná soutěž Náměstí živé srdce města výtvarná soutěž Vánoční stromek výtvarná soutěž Dnes patří nám, zítra dalším výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí Výtvarná soutěž Dětský čin roku Etická výchova Macharovo pero literární soutěž Mladý Demosthénes Čtenář roku Hlídky mladých zdravotníků Pěvecká soutěž Pythagoriáda Požární ochrana očima dětí 1. místo... 32

4 11.3. Sportovní úspěchy našich žáků ve školním roce 2011/ Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Akce školy ve školním roce 2011/ Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Zprávy Zpráva výchovného poradce za školní rok 2012/ Zpráva koordinátora EVVO ve školním roce 2012/ Zpráva koordinátora ŠVP 2012/ Cizí jazyk a další cizí jazyk Matematika a její aplikace Ochrana člověka za mimořádných událostí Obrana vlasti Korupce Finanční gramotnost Sexuální a rodinná výchova... 57

5 13.4. Zpráva metodiků ICT za rok 2012/ Údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů Závěr Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Kurzy a semináře v rámci DVPP Vedení školy Učitelé Volnočasová činnost našich žáků 2012/ Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2012/ pololetí 2012/ Září Říjen Listopad Prosinec Leden pololetí 2012/ Únor Březen Duben Květen Červen Školní družina pořádala ve II. pololetí i některé společné akce: Závěrečná zpráva zahraniční spolupráce školy Základní údaje o hospodaření školy Příjmy Výdaje Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Táhneme za jeden provaz, aneb zlepšujeme vztahy ve třídě Škole úsměv s moderní technologií sluší EU peníze školám Comenius Podnebí v partnerských zemích a jeho vliv na faunu a flóru Brána ke vzdělávání Adopce na dálku... 83

6 20.6. Ovoce do škol Jeden svět na školách Putování prostorem a časem Krajina kolem nás Mladý Demosthenes Partnerská škola nakladatelství Fraus Ekopolis Multipolis Projekt Prevence kriminality města Kolína Projekty podpořené Klubem přátel školy Program podpory Etické výchovy pro rok Dětský čin roku Projekt Pilotáž učebnice Etické výchovy Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů MěÚ Kolín Klub přátel školy Rozvojový program Předložené projekty na MŠMT, které nebyly finančně podpořené Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce se Školskou radou Spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce s dalšími partnery Závěr... 89

7 1. Úvodní slovo Školní rok 2012/13 jsme zahájili tradičně v duchu našeho ŠVP Škole úsměv sluší prvňáčky totiž na důležité žáky opět pasoval rytíř (člen skupiny historického šermu Páni z Kolína) Jaroslav Bureš nyní již náš bývalý žák, kterému jsme zároveň popřáli hodně úspěchů v dalším studiu. Dvě první třídy jsou výsledkem dlouholeté snahy se profilovat jako rodinná škola, kde se všichni dobře znají, přirozeně se tu prolíná svět 1. a 2. stupně, úzce spolupracují a komunikují žáci, pedagogové, rodiče i široká veřejnost. Škola tak v celorepublikové konkurenci dokázala i letos obstát a obhájila své druhé místo v etické výchově. Jsme školou moderní, jež se zapojuje do rozmanitých projektů, sledujeme aktuální trendy ve výuce, chceme usnadnit vzdělávání všem svým žákům. Proto pokračujeme v projektu Brána ke vzdělávání: čtenářské kluby posilující rovné příležitosti dětí a žáků se SVP, který je financován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR a je určen žákům 1. stupně, ulehčuje přístup k dětským knihám zejména dětem pocházejícím z nečtenářského prostředí. Úspěšnou práci v oblasti čtenářské gramotnosti ocenila i delegace z Jihoafrické republiky, která si naši školu vybrala pro svou jednodenní návštěvu. Žáci se tak seznámili s 12 členy Parlamentního výboru pro vzdělávání v provincii Kwazulu-Natal. Naši žáci již vnímají mezinárodní setkávání jako nedílnou součást školního života i v souvislosti s dlouholetým programem Comenius. Ve školním roce 2012/13 jsme hned v říjnu hostili kolegy z Německa, Rakouska, Španělska, Itálie a Turecka. Deset žáků prožilo zajímavý dubnový camp v německém Bavorsku, další žáci vyjeli do partnerských škol v Rakousku a Španělsku. Získali zde důležité zkušenosti, ale hlavně poznali nové kamarády. Mohli zblízka sledovat a porovnávat způsoby života ve střední Evropě s jižanským temperamentem. Své poznatky měli možnost prezentovat v následných besedách pro spolužáky, rodiče a učitele. Využili je i v hodinách výchovy k občanství, kdy v rámci projektu Multipolis řešili atraktivním způsobem (formou deskové hry a interaktivním webem) multikulturní problematiku. Jde o prohlubování vnímání okolního prostředí, společné soužití jednotlivých skupin, naplnění podtitulu projektu Přemýšlíme o lidech. Předcházení konfliktům, vytváření bezpečného prostoru je vedle klasického vzdělávacího procesu stále naší prioritou! K dosažení tohoto cíle využíváme i další projekt Táhneme za jeden provaz aneb zlepšujeme vztahy ve třídě, kdy na principu prožitkové pedagogiky systematicky pracujeme s třídními kolektivy 2. stupně a 5. ročníku. Vymýšlíme vhodné aktivity pro volný čas, podporujeme zdravý životní styl svých žáků. Žáci sedmého ročníku např. vymysleli, naplánovali a sami zorganizovali dvě kola talentové soutěže Schoolmanie. Deváťáci tradičně předvedli svou samostatnost při organizačně náročných dnech - Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark spojený se dnem otevřených dveří, Den dětí (MŠ Sendražice + naše škola) a zejména během obhajob absolventských prací. 1

8 Při slavnostním vyřazování devátého ročníku jsme se s pýchou loučili s našimi nejstaršími svěřenci a vzpomněli na začátek školního roku, který byl spojen i s vítězstvím Patryka Szymczaka v soutěži Dětský čin roku, kdy zvítězil v nejprestižnější kategorii Záchrana lidského života. Úspěšných žáků máme spoustu, chlubíme se jimi prostřednictvím místního tisku, školních nástěnek a webových stránek. Přejeme si, aby si byli vždy vědomi své jedinečnosti a důležitosti! 2

9 2. Základní údaje o škole 2.1. škola název školy Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 adresa školy právní forma Mnichovická 62, Kolín V příspěvková organizace IČO IZO vedení školy kontakt Ředitelka: Mgr. Miroslava Průšová Zástupkyně ředitelky: Mgr. et. Bc. Iva Lokajová tel: fax: www: 5zskolin.cz 2.2. zřizovatel název zřizovatele Město Kolín adresa zřizovatele Karlovo nám. 78, Kolín 1 kontakt tel.: fax: součásti školy a jejich kapacita Základní škola 400 Školní družina 120 3

10 2.4. základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd a oddělení Počet žáků Počet žáků na třídu 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina materiálně-technické podmínky školy Učebny 20 Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna 2 počítačové pracovny, kuchyňka, jazyková pracovna, pracovna výtvarné výchovy, herna ŠD, žákovská a učitelská knihovna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 Sportovní zařízení - tělocvična 1 Žákovský nábytek Sportovní zařízení Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Klasické lavice, výškově stavitelné lavice, postupně probíhá dovybavování školy výškově nastavitelným nábytkem Sportovní nářadí: švédská bedna, koza, žíněnky, doskočiště pro skok vysoký, lavičky, ribstoly Kompletně celá škola využívá ve všech předmětech učebnice nakladatelství FRAUS (hodnocené jako nejmodernější učebnice v Evropě) a interaktivní učebnice, každoročně je obnovován fond učebnic ve spolupráci se zřizovatelem. Škola je moderně vybavena ICT technikou. Téměř všechny třídy jsou vybaveny interaktivní tabuli, dále 2 počítačové pracovny, v každé třídě minimálně 1 počítač a přístup k internetu. V některých třídách zřízena počítačová centra. Vybavení kabinetů-průměrná vybavenost, kabinety pro pedagogy jsou vybaveny skříněmi, knihovnami, regály na uložení knih. Všechny kabinety jsou vybaveny PC s připojením na internet a do školní sítě, tiskárnami. Škola zápasí s nedostatečným prostorem pro zázemí pedagogů. Pomůcky jsou postupně dokupovány a obměňovány. 4

11 2.6. údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Členové školské rady a kontakty Mgr. Petr Kesner Jana Kavříková tel MUDr. Michaela Kmochová Štěpánka Jurčíková tel Mgr. Šárka Fantová tel Mgr. Šárka Hájková tel

12 3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3.1. Přehled oborů základního vzdělávání Kód Obor vzdělání Zařazené třídy C/01 Základní škola Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠKOLE ÚSMĚV SLUŠÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j.: 31-08/2012 Hrajeme si s úsměvem Školní vzdělávací program pro školní družinu, č.j.: 23-08/2011/ŠD Zařazené třídy ročník ročník 6

13 4. Učební plán 4.1. První stupeň Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Ročník Celkem Z toho oblast obor předmět předměty DČD* Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikačn í technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Český jazyk Anglický jazyk Matematik a Informatika Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace Legenda: * DČD disponibilní časová dotace 7

14 4.2. Druhý stupeň Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Ročník Celkem Z toho Oblast obor předmět předměty DČD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikačn í technologie Člověk a příroda Člověk a společnost Člověk a svět práce Umění a kultura Člověk a zdraví Povinně volitelné předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk Anglický jazyk Matematik a a její aplikace Informační a komunikační technologie Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Výchova k občanství Výchova k občanství Dějepis Dějepis Etika Etika Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Cizí jazyk Tělesná výchova Další cizí jazyk Člověk a svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Konverzace z anglického jazyka Sportovní hry Německý jazyk/ Ruský jazyk Celková povinná časová dotace Z toho disponibilní časová dotace

15 5. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 5.1. Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 31 Počet učitelů ZŠ 22 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet správních zaměstnanců ZŠ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Mgr. Irena Königsmarková Mgr. Ivana Banasinská Mgr. Dana Olivová Mgr. Šárka Rosenbergerová Mgr. Linda Čechová Mgr. Helena Králová Mgr. Šárka Fantová Mgr. Eva Nováková Mgr. Šárka Lopéz Letmajerová Mgr. Iva Zatřepálková Mgr. Dana Tvrzníková Mgr. Vladimír Zeman Mgr. Šárka Růžková Mgr. Jaroslava Urbancová Mgr. Monika Čechová Úvazek Roků ped. praxe Stupeň vzdělání 1,0 22 VŠ r. 1,0 16 VŠ r. 1,0 35 VŠ r. 1,0 19 VŠ r. 1,0 6 VŠ r. 1,0 32 VŠ r. 1,0 27 VŠ r. 1,0 19 VŠ r. 1,0 8 VŠ r. 1,0 23 VŠ r. 1,0 16 VŠ Bi - Ze 1,0 17 VŠ Tv- Z 1,0 20 VŠ Čj-Ov 1,0 30 VŠ M-Zt 1,0 11 VŠ Čj-NJ 16 Hana Řebíčková SŠ Aprobace AJ-FJ dokončuje VŠ, složeny SZZ, zbývá obhajoba DP 9

16 Mgr. Aleš Polívka Mgr. Andrea Novotná Ing. Martina Šťastná Mgr. Jiří Mejda Mgr. Miroslava Průšová Mgr. et Bc. Iva Lokajová Mgr. Jana Slavíčková ved. vychovatelka Bc. Pavlína Patočková - vychovatelka Bc. Alena Holá - vychovatelka Jana Chlubná - vychovatelka Mgr. Jana Skřivánková asistentka pedagoga Tereza Kašparová, DiS. asistentka pedagoga Petra Kukalová asistentka pedagoga 1,0 5 VŠ Aj-Inf 1,0 1 VŠ Aj-Nj 1,0 3 VŠ M 1,0 13 VŠ Speciální pedagogika 1,0 41 VŠ Tv-Z 1,0 24 VŠ 1,0 46 VŠ 1,0 3 VŠ 1,0 32 VŠ 1,0 11 SŠ 0,8 1 VŠ 0,8 1 VOŠ 0,3 6 SŠ D-Pg, Rv-Spd, Etická výchova a Bc. školský management Téměř všichni pedagogičtí pracovníci splňují zákonem požadovanou kvalifikaci, dva učitelé 2. stupně si doplňují kvalifikaci studiem vysoké školy. Ředitelka školy je kvalifikovaná pro výuku na druhém stupni. Její zástupkyně je kvalifikovaná pro výuku na druhém a třetím stupni, absolvovala bakalářské studium školského managementu, specializační studium pro metodiky prevence a nyní pokračuje v magisterském studiu managementu vzdělávání Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. a 2. stupně 91% Vychovatelky ŠD 100% 10

17 5.4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důch. věku V důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 ekonomka 1,0 středoškolské 2 uklízečka 1,0 vyučena 3 uklízečka 1,0 vyučena 4 uklízečka 1,0 vyučena 5 školník 0,70 střední 11

18 6. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 6.1. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí zapsaných do prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2013/ Ve dnech ledna 2013 proběhl v naší škole zápis žáků do prvního ročníku školního roku 2013/14. Zápis provedly všechny učitelky 1. stupně ZŠ Mnichovická Kolín. Bylo zapsáno celkem 55 předškoláků. Třídními učitelkami budoucích 1. tříd budou Mgr. Ivana Banasinská a Mgr. Irena Königsmarková. Pro zapsané žáky se během druhého pololetí uskuteční přípravné školičky, které navazují na úspěšné školičky, které probíhaly od začátku školního roku Výsledky přijímacího řízení Na víceletá gymnázia přijato z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřízená krajem 2 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia Na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem Na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem Do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků

19 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku v devátém ročníku v nižším ročníku

20 7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků pololetí Legenda: 5 neprospěl, N neklasifikován, U uvolněn 14

21 pololetí Legenda: 5 neprospěl, N neklasifikován, U uvolněn 15

22 8. Hodnocení výsledků vzdělávání v souladu s cíli stanovenými v ŠVP Hlavní cíle našeho vzdělávacího programu Škole úsměv sluší: Motivovat žáky pro jejich celoživotní učení Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci V současné době, kdy společnost prochází hospodářskou krizí, je motivace žáků pro jejich celoživotní učení nutností, žáci si uvědomují na základě osobních zkušeností ze svých vlastních rodin nebo blízkých přátel, sousedů, jak důležitá je výše dosaženého vzdělání, proto se dozvídají zejména v hodinách Výchovy k občanství, Výchovy ke zdraví a Člověka a světu práce o rekvalifikačních kurzech, odborných školeních, seznamují se s poradenskými organizacemi (spolupráce s IPS Kolín, PPP Kolín, Úřadem práce Kolín), nabídkou středních škol. Žáci devátého ročníku prokazují svou připravenost pro budoucí studium vypracováním absolventských prací. V dnešní společnosti je důležitá i jazyková vybavenost žáků, která jim otevírá studijní a pracovní možnosti v Evropské unii. Přípravou jim jsou nejen hodiny anglického a německého jazyka, ale v posledních letech i obnovovaná činnost v mezinárodním projektu Comenius. Naši žáci zblízka poznávají rozdílné kultury, životní styly, jsou přirozenou cestou vedeni k toleranci, rasové snášenlivosti, pokračují i nadále v charitativní činnosti adopci na dálku (Finora). Žáky vedeme ke společenské aktivitě i prostřednictvím kurzů (Adaptační, Předcházíme závislostem), exkurzí, výletů, zajímavých besed, sportovních soutěží. Vztah k přírodě posilujeme organizováním Dnu Země, Recyklohraním, školami v přírodě a dalšími aktivitami v rámci volnočasových kroužků, které tradičně škola nabízí v široké škále za symbolickou roční cenu. 16

23 Škola své cíle plní i tvořením a udržováním příjemného školního klimatu, žák obklopený estetickým prostředím je jistě sám inspirován k tvůrčímu procesu, má zájem spolupodílet se na propagaci své školy např. formou výstav v prostorech budovy, pořádáním Vánočního jarmarku, účastí v různých soutěžích. Své žáky umíme pochválit, podporujeme je v jejich nápadech školní parlament má vždy otevřené dveře do ředitelny i do kabinetů svých pedagogů (akce Barevný den, Školní mánie apod.). Na úspěšné plnění našich cílů upozorňují i časté návštěvy našich bývalých žáků, z kterých máme upřímnou radost Poradenské služby školy Klíčové oblasti, na které se naše činnost v dané problematice zaměřila: včasné diagnostikování poruch učení a chování informovanost rodičů řešení výchovných problémů prevence sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, netolerance, drogy ) řešení sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví, netolerance, drogy ) pomoc při výběru povolání organizace přijímacího řízení Školní psycholog 0 Výchovná poradkyně 1 Metodik prevence 1 Spolupráce s PROSTOR Kolín Spolupráce s PPP Kolín Spolupráce se SVP Kolín Spolupráce se sociálním odborem ano ano ano při řešení výrazných problémů žáků 8.2. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Naše škola již dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kolín. V posledních letech dosahujeme velmi dobrých výsledků v práci našich pedagogů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ať již jsou to poruchy učení nebo chování, či jiná zdravotní znevýhodnění a postižení. Pedagogové kvalitně diagnostikují speciální potřeby u žáků již v počátečním stadiu na I. stupni. Tato časná identifikace umožňuje začít s kompenzací poruchy, která se často při současné dobré spolupráci 17

24 s rodiči při přechodu na II. stupeň minimalizuje, nebo alespoň výrazně upravuje. Ve škole probíhá reedukace a logopedická péče. Žáci se specifickými poruchami učení (SPU) patří v naší škole k početnější skupině se speciálně vzdělávacími potřebami. Nejčastěji se vyskytujícími poruchami jsou dysortografie, dyslexie a dysgrafie. Některé poruchy bývají provázeny poruchami pozornosti (ADD) nebo poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). U většiny žáků se symptomy jmenovaných poruch vzájemně prolínají a v průběhu trvání vykazují různou intenzitu. Žákům naší školy nabízíme přátelské a chápající prostředí, ale také trpělivost specializovaných a zkušených pedagogů, kteří uplatňují vhodné formy a metody výuky, používají množství vhodných pomůcek a učebních materiálů. U integrovaných žáků zpracováváme individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem pracuje. Naši pedagogové se neustále vzdělávají, aby zkvalitnili svou připravenost pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a vzájemně si předávají své poznatky a zkušenosti. Při klasifikaci žáků přihlížíme k dané poruše a hodnotíme s tolerancí, zároveň však respektujeme individualitu a potřeby žáka Údaje o integrovaných žácích Druh postižení Počet žáků Sluchové postižení 0 Zrakové postižení 1 S vadami řeči 1 Tělesné postižení 0 S kombinací postižení 0 S vývojovými poruchami učení 17 S vývojovými poruchami chování 0 Celkem Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2012/2013 nebyli ve škole vzděláváni žádní nadaní žáci dle 17 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je skutečnost, že škola neměla v daném školním roce školským poradenským zařízením doporučeného žádného žáka jako mimořádně nadaného. Škola přesto vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků jinými formami, jako jsou např. zvýšená nabídka výuky informatiky, individuální přístup k nadaným žákům ve vyučovacích hodinách, účast v naukových soutěžích, sportovních soutěžích, olympiádách, činnost zájmových kroužků atd. 18

25 9. Nejdůležitější momenty ze školního roku 2012/ Pečeť kvality Ing. Martina Štastná získala Pečet kvality za účast na odborném kurzu MATHEU - Identification, Motivation and Support of Mathematical Talents in European Schools Ing. Martina Šťastná se jako učitelka matematiky na druhém stupni základní školy zúčastnila kurzu IDENTIFIKACE, MOTIVACE A PODPORA MATEMATICKÝCH TALENTŮ V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH. Kurz se konal na Kypru v horách v malé vesničce Agros. Na kurzu se sešlo osm učitelek z různých koutů Evropy (Španělsko, Portugalsko, Švédsko a Rumunsko) a pracovaly pod vedením profesora matematiky Michaela Lambrou. Profesor Lambrou měl svůj kurz skvěle zorganizovaný a zaměřil jej více na praktické ukázky prací a méně na teorii. Učitelé získali mnoho užitečných odkazů na webové stránky zabývající se matematikou, vedli vzájemné diskuse o své každodenní školní práci a diskutovali o jednotlivých školských systémech. Účast na kurzu měla pro Ing. Šťastnou dle jejích slov velký přínos v oblasti profesního a jazykového zdokonalení. 19

26 místo v celorepublikové soutěži Již třetím rokem se podařilo naší škole obhájit 2. místo v celorepublikové soutěži škol, které podporují etickou výchovu. Soutěž vyhlašuje nadační fond Josefa Luxe. Školy jsou hodnoceny podle rozsahu a organizace výuky, podle počtu zapojených žáků, podle provázanosti etiky s dalšími předměty a i podle vzdělávání pedagogů etické výchovy a zapojení metody profesora Roberta Roche Olivara. Ocenění v prostorách krajského úřadu v Hradci Králové převzala ředitelka školy Miroslava Průšová a zástupce ředitele školy Iva Lokajová, která tento předmět ve škole vyučuje. Ceny jim předali náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a gestor projektu etického vzdělávání Vladimír Derner, předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe Věra Luxová a děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavel Vacek. Své zkušenosti s výukou etické výchovy ve škole měli možnost předat v odborné diskuzi i ostatním účastníkům slavnostního vyhlášení. Odbornou porotu zaujal i názor žáka 8. ročníku Alexandra Mensatorise: Musím konstatovat, že mi předmět Etická výchova dal do mého života mnoho pozitivních věcí. Nejen že mě naučil se zdvořileji chovat k ostatním, chápat jejich potřeby a touhy, ale naučil mě také větší spolupráci s ostatními spolužáky. Když jsem si měl v šesté třídě vybrat, jaký volitelný předmět si vyberu, tak jsem sáhnul po Etice z toho důvodu, že v dnešní společnosti je potřeba lidí, kteří budou respektovat ostatní a naslouchat jim. Pokud se člověk podívá do Poslanecké sněmovny ČR, nebo na nějakou politickou debatu, pak si mnohem více uvědomí, jak je Etika důležitá. V hodinách Etiky se nic takzvaně nebiflujeme, ale společně děláme aktivity, při kterých se nenásilnou formou mnoho věcí naučíme. Z aktivit, které jsme poslední rok společně prováděli, se mi nejvíce líbila aktivita soud, při které jsme si vybrali své pozice a zkoušeli prosazovat své názory před ostatními. Tato aktivita se mi zdála z uplynulého roku asi nejužitečnější, protože nikdo z nás neví, kdy se nám bude znalost vlastní obhajoby a umění rétoriky hodit. Dále se mi pak také líbila aktivita zaměřená na lidská práva, která byla svým způsobem i drsná, protože ukázala na fakt, že i přes důrazné doporučení OSN se základní lidská práva v mnoha zemích světa nedodržují. Z projektů, které jsme v posledním roce dělali, se mi nejvíce líbil ten, kdy jsme se pokoušeli učit naše mladší spolužáky. Každý jsme si museli v rámci hodin Etiky připravit svůj výukový materiál a ten pak naostro před vybranou třídou prezentovat. V asociaci s tímto projektem se mi vybavila ještě jedna důležitá věc, kterou jsem si z hodin Etiky odnesl sebereflexe. V hodinách Etiky jsou totiž důležité názory ostatních, a tak se vždy na konci hodiny snažíme vznést kritiku k uplynulé hodině. Etika se stala mým oblíbeným předmětem a doufám, že si ji v rámci svého rozhodnutí vybere co nejvíce žáků. Zastávám také názor, že by měla být plošně zavedena do výukových programů pro ZŠ jako povinný předmět, protože ji pokládám za velmi důležitou v rámci rozvoje osobnosti mladého člověka. Výuka předmětu Etická výchova probíhá ve škole již od roku 2004 a zároveň prolíná všemi předměty a aktivitami školy. Vysoce hodnocené byly i prožitkové kurzy, projekty a volnočasové aktivity, které škola v průběhu roku realizuje. V letošním školním roce škola ve spolupráci s NIDV a MŠMT pilotně ověřuje nové učebnice etické výchovy. Žáky motivuje okolnost, že se v hodinách zkouší a ověřuje něco nového. Ocenění je velkým povzbuzením pro všechny pedagogy školy a zároveň poděkováním za jejich dosavadní činnost a aktivitu. 20

27 21

28 22

29 9.3. Návštěva zástupců parlamentu z Jihoafrické republiky Dvanáct členů parlamentního výboru pro vzdělávání z Jihoafrické republiky navštívilo v týdnu od 22. do 26. října Českou republiku. Během svého pobytu navštívili Sněmovnu ČR, Ministerstvo školství a řadu vzdělávacích institucí. Kromě návštěvy Karlovy univerzity v Praze, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Vzdělávacího institutu Středočeského kraje, zavítali i do naší školy. Největší zájem vzbudila výuka matematiky podle nové metody profesora Hejného, práce žáků s interaktivními tabulemi, ale i moderní učebnice, které si odvezli na ukázku s sebou do vlasti. Zaujala je i práce s žáky ve čtenářských klubech, prostřednictvím nichž je žákům zprostředkováván individuální přístup ke knihám. Při závěrečném poděkování vedoucí celé delegace paní Hlongwa zdůraznila, že jsou všichni členové delegace překvapeni milou a příjemnou atmosférou a je vidět, že logo školy Škole úsměv sluší je naplňováno v praxi. Poděkování patřilo i za získání všech zkušeností, které během návštěvy načerpali. Pan Maharaj prohlásil, že se považují za rozvojovou zemi a při své návštěvě jednotlivých institucí hledají inspiraci pro rozvoj a modernizaci jejich vzdělávací soustavy. Delegace předala i malé dárečky a publikace o jejich vzdělávacím systému. 23

30 24

31 9.4. Mezinárodní setkání učitelů v naší škole V týdnu od 15. do proběhlo v naší škole mezinárodní setkání pedagogů v rámci projektu Comenius. Přivítali jsme zástupce z Německa, Rakouska, Španělska, Itálie a Turecka. Dvanáctičlennou delegaci po příjezdu přijal i starosta Kolína. Naši zahraniční kolegové se seznámili s prostředím základní školy, v hodinách besedovali s žáky i učiteli, vzájemně si předávali zkušenosti z praxe, prohlíželi si učební pomůcky, vysoce hodnotili vybavenost tříd, porovnávali se svým domácím zázemím. Během týdne podnikli i výlety do blízkého okolí zaujala je historická Kutná Hora a samozřejmě Praha, kde strávili celý den. Setkání proběhlo v přátelském duchu a bylo opět přínosné pro všechny zúčastněné. Comenius má v naší škole nezastupitelné místo. Naši žáci i pedagogové díky tomuto projektu již několikrát vycestovali do zahraničí, a mohli tak poznávat jinou kulturu a mentalitu obyvatel. Navíc si zlepšují své jazykové dovednosti. Věříme, že se od nás hosté vraceli domů s dobrými pocity a započatá spolupráce a přátelství tímto setkáním neskončí. 25

32 26

33 9.5. Dětský čin roku 1. místo za záchranu lidského života V Praze na Staroměstské radnici se ve čtvrtek slavnostně vyhlašovaly výsledky osmého ročníku celorepublikového projektu Dětský čin roku. Dětské hrdinské skutky byly rozděleny do sedmi soutěžních kategorií. Náš žák Patryk Szymczak vyhrál nejprestižnější kategorii Záchrana lidského života. Slavnostní vyhlášení moderoval Aleš Háma, čestný předseda nadačního fondu Dětského činu roku. Patryk se svým patronem Janem Révaiem přečetl divákům svůj příběh o záchraně lidského života a byl po právu odměněn bouřlivým potleskem. Po slavnostním předávání se svým šarmem a bezprostředností rozdával rozhovory novinářům a zúčastnil se natáčení nejenom televize Barrandov, ale i televize Prima, Pětky a dalších. Patryk získal kromě věcných dárků, diplomu a šeku na pomůcky pro školu také voucher na letecký simulátor ipilot a na vyjížďku na koni. Patryk si svůj den užil naplno a my mu moc a moc gratulujeme. 27

34 9.6. Macharovo pero vybojovali žáci naší školy 7. ročník literární soutěže Macharovo pero v první kategorii zcela ovládli žáci naší školy. Tématu Nesuď člověka podle vzhledu se naši žáci ujali s velkou vervou. Předsedkyně poroty jim všem poděkovala za velmi pěkné práce a vyzvala k dalšímu tvůrčímu psaní. Celá soutěž probíhala pod záštitou starosty města Víta Rakušana, který též předával ocenění a diplomy. Čestné uznání předsedkyně poroty Ireny Fuksové získal Vítek Plachý, čestné uznání Štěpánka Kučerová a čestné uznání ředitele Městského společenského domu obdržela Adéla Dlouhá. 2. místo obsadil Vítek Jahoda a na nejvyšší zlatou příčku dosáhla Martina Kamenická. Právem jsme všichni na naše nejmladší žáky pyšní a těšíme se na další úspěchy. 28

35 9.7. Mladý Demosthenes se žáci naší školy zúčastnili regionálního kola řečnické soutěže Mladý Demosthenes. Projekt soutěže je zaměřen na zdokonalení výuky umění veřejného projevu, prohloubení a porovnání komunikačních dovedností žáků 2. stupně ZŠ a gymnázií a probíhá pod záštitou MŠMT. Toto regionální kolo celostátní soutěže v umění komunikace probíhalo letos na Gymnáziu Open Gate v Babicích. Z vítězů školních kol odborná porota, pod vedením autorky projektu a zároveň televizní moderátorky Jany Adámkové, vybrala nejlepší mladé řečníky a žáci naší školy patřili mezi ně. Nutno podotknout, že profesionální porota působila velmi přátelsky a dokázala soutěžící s trochou trémy uvolnit a zároveň poskytnout cenné rady důležité pro komunikaci. V soutěži hodnotila celkový dojem, originalitu, techniku práce s hlasem, využití jazykových prostředků a neverbální komunikaci. Oba dva naši žáci obsadili ve své kategorii a v konkurenci ostatních škol nejvyšší příčky. Pomyslnou zlatou medaili a 1. místo získal v 1. kategorii žák sedmé třídy Patryk Szymczak a ve 2. kategorii zvítězil Alexander Mensatoris z 9. třídy. Navázali jsme tak na loňské úspěchy v této rétorické soutěži, která má mediální podporu a která prověřuje kvality našich žáků. 29

36 10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve škole ve školním roce 2012 /13 neproběhla inspekční činnost provedená ČŠI. Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje provedla v průběhu roku kontrolu individuálních vzdělávacích plánů a bylo sděleno, že škola kvalitně vypracovává plány a vede potřebnou dokumentaci. Čtyřikrát ročně proběhla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky MÚ Kolín. Výsledek kontroly OHES vše shledáno bez závad. 30

37 11. Soutěže školního roku 2011/ Zapojení žáků do soutěží Žáci školy byli vyučujícími cílevědomě připravování na soutěže v mnoha předmětech. Tradičně se děti účastnily olympiád: matematické, zeměpisné, v českém a anglickém jazyce. Významných úspěchů dosáhli žáci ve výtvarných soutěžích, ale i v komunikační soutěži Mladý Demosthenes. Z matematických soutěží jsme se účastnili soutěží: Pythagoriáda, Klokan, Klokánek, Cvrček. S potěšením se žáci školy zapojili do všech sportovních soutěží. Žáci školy dosáhli v rámci soupeření mezi školami významných úspěchů a ocenění Úspěchy našich žáků ve školním roce 2012/2013 Čtvero ročních období výtvarná soutěž Veronika Janková, Anna Husáková (4. místo) Náměstí živé srdce města výtvarná soutěž Veronika Michalková, Jan Brunclík (1. místo) Vánoční stromek výtvarná soutěž Štěpánka Kučerová, Filip Novák (1. a 2. místo) Dnes patří nám, zítra dalším výtvarná soutěž Anna Husáková, Ivana Phuong Vu Quynh (1. místo) Janková Veronika, Adam Patočka, Simona Dohaničová (2. místo) Anna Pátková, Tereza Skalická (3. místo) Požární ochrana očima dětí Výtvarná soutěž Ivana Phuong Vu Quynh (1. místo) Dětský čin roku Patryk Szymczak v kategorii Záchrana lidského života (1. místo) Etická výchova 2. místo v celorepublikové soutěži škol podporujících etickou výchovu Macharovo pero literární soutěž Martina Kamenická (1. místo) Vít Plachý (2. místo) Vít Plachý, Štěpánka Kučerová, Adéla Dlouhá (čestné uznání) Mladý Demosthénes Patryk Szymczak (1. místo v krajské soutěži, 1. kategorie) Alexander Mensatoris (1. místo v krajské soutěži, 2. kategorie) 31

38 Čtenář roku Šimon Čejka (3. místo) Hlídky mladých zdravotníků 2. místo v okresním kole Pěvecká soutěž Adéla Dlouhá (1. místo 2. kategorie) Matěj Eiman (1. místo 3. kategorie) Kateřina Nečesaná (2. místo 3. kategorie) Pythagoriáda Daniel Martínek (8. místo v okresním kole) Požární ochrana očima dětí 1. místo 32

39 11.3. Sportovní úspěchy našich žáků ve školním roce 2011/2012 Září Sportovní den třída (60 m, vrh koulí, hod míčkem, skok daleký, 400 m) In-line brusle 3 1. místo (Tereza Csémiová, Adriana Báštiová, Kristýna Krchovová 3 2. místo (Karolína Csémiová, Nela Černá, Lucie Vojtěchová) 1 3. místo (Jakub Bílek) Fotbalový turnaj Fotbal Ano - Drogy Ne (8 týmů) Říjen Přespolní běh 2. místo Ondřej Barták, 8. místo Denisa Paděrová třída 10. místo chlapci, 12. místo dívky třída 6. místo chlapci, 8. místo dívky třída 7. místo chlapci, 14. místo dívky Florbal (dívky třída, okresní finále) 2. místo (postup na KSD) Florbal ( třída, okresní finále) 2. místo Florbal (dívky třída) 1. místo, Přebornice okresu Fotbalový turnaj Danone Cup ZŠ Mnichovická, Kolín - ZŠ Mladá Boleslav 2:2 ZŠ Mnichovická, Kolín - ZŠ Čáslav 4:0 ZŠ Mnichovická, Kolín - ZŠ Benešov 3: Florbal (chlapci třída) 4. místo Listopad Florbal (chlapci třída, okrskové kolo) 2. místo (postup na KSD) Basketbal (dívky třída, okresní finále) 2. místo Florbal (chlapci třída, okresní finále) 2. místo Basketbal (chlapci třída, okresní finále) 8. místo Prosinec Stolní tenis (okresní finále) 4. místo chlapci, 4. místo dívky Výškařská tour Kolínská vánoční laťka celkové pořadí: 3. místo (15 škol) 1. místo Denisa Paděrová Fotbal Školní vánoční turnaj (chlapci 2. stupeň, 8 týmů) 1. místo 9. B, 2. místo 8. B, 3. místo 8. A Florbal (dívky třída, krajské finále) 3. místo ve skupině 33

40 Leden Lyžařský výcvik 45 žáků (4. 9. třída). Závody sjezd, snowboard. Únor Sálová kopaná (6.-7. třída) okrskové kolo 2. místo (postup na KSD) Chvaletická laťka celkové 3. místo 1. místo Barták, Paděrová 4. místo Prokůpek 2. místo Novák Matěj 5. místo Vitáček 3. místo Posejpalová, Soukalová 6. místo Linhartová Sálová kopaná (6.-7. třída) okresní finále 2. místo Sálová kopaná (8.-9. třída) okrskové kolo 1. místo (postup na KSD). Březen Sálová kopaná (8.-9. třída) okresní finále 2. místo Basketbal dívky (6.-7. třída) okresní finále 2. místo Osecká laťka 1. místo David Vitáček (165cm) 2. místo Matěj Novák (155cm), Tereza Soukalová 3. místo Barták, Prokůpek, Linhartová, Charvátová Basketbal chlapci (6.-7. třída) okresní finále 3. místo. Duben FUTURUM laťka celkové 3. místo (18 škol). 1. místo Ondřej Barták 2. místo Lucie Posejpalová 3. místo Prokůpek, Novák M., Paděrová, Soukalová Preventan cup vybíjená (4.-5. třída) chlapci 3. místo dívky 4. místo McDonald s cup (1.-3. třída) 3. místo (postup na KSD) McDonald s cup (4.-5. třída) 3. místo (postup na KSD) Atletický čtyřboj chlapci 7. místo, dívky 9. místo. Matěj Novák 5. místo (51 závodníků). 34

41 35

42 Květen Minikopaná (8.-9. třída) okresní finále 2. místo Pohár rozhlasu (6.-7. třída) chlapci 5. místo, dívky 12. místo. 1. místo Paděrová (skok vysoký), Barták (skok vysoký, 1500m) Minikopaná (6.-7. třída) okresní finále 1. místo Pohár rozhlasu (8.-9. třída) chlapci 7. místo (3. místo Ondřej Novák 1500m). Červen KSD 2013 (6. ročník) CELKOVÉ 6. MÍSTO (účast 173 žáků) MEDAILE 7x zlato, 5x stříbro, 5x bronz. 1. místo 2x Barták (7.tř.) atletika (skok vysoký, 1000m) Jurčíková (4.tř.) plavání florbal třída 3x fotbal 1. 3 třída, třída, třída. 2. místo Paděrová (7.tř.) atletika (skok vysoký) Moravec (3.tř.) cyklistika 2x florbal dívky třída, třída. 3. místo korfbal třída Barták (7.tř.) cyklistika Egert (9.tř.) plavání Líska (6.tř.) plavání Černá (7.tř.) plavání 36

43 12. Akce školy ve školním roce 2011/ Září 2012 Slavnostní zahájení nového školního roku Třídnické práce Sportovní den (Atletický čtyřboj) Ochrana člověka za mimořádných událostí Pietní akt kap. Morávek Filmové představení (chlapci 9. A, 9. B) Adaptační kurz (6. A, 6. B) Kurz Předcházíme závislostem (7. A, 7. B) Dopravní hřiště (4. A, 5.) Sběr starého papíru Den jazyků Slavnostní předání cen Josefa Luxe Fotbal ano drogy ne ( třída) 37

44 38

45 12.2. Říjen 2012 Lehká atletika přespolní běh ( ročník) Kámen mudrců (5., 4. A, 4. B) Klíč králů (7. B) Florbal turnaj ( ročník) Burza škol (9. A, 9. B) Mezinárodní návštěva zahraničních učitelů (Comenius) Dopravní hřiště (4. B) Florbal turnaj (dívky, ročník) Andílci za školou divadelní představení Klub zvídavě zvědavého diváka Danone Cup (6. A, 6. B) Florbal okresní kolo ( ročník) Výtvarná soutěž Grafity Futurum (9. ročník) Projekt Prostor (5., 6. A, 6. B) 39

46 12.3. Listopad 2012 Africká školička Florbal chlapci (finále třídy) Projekt Pomáháme MŠ Projekt Afrika (1. stupeň) Návštěva IPS Florbal chlapci (okrsek třídy) Plazi - beseda Filmové představení Nový Zéland Dřevíčková dílnička (1. stupeň) Basketbal dívky (okresní kolo třídy) Florbal chlapci (finále třídy) Knihovna ( třídy) Dopravní výchova ( ročník) Beseda s politickým vězněm P. Teplým - Život za totality (9. třídy) Basketbal chlapci (okresní kolo třídy) Divadelní představení Vánoční zázrak Dětský čin roku - Slavnostní vyhlášení v Praze 40

47 41

48 42

49 12.4. Prosinec 2012 Projekt Comenius Mikuláš v MŠ Sendražice Dětský čin roku - TV Metropol Praha (rozhovor) Dílna s rodiči (Školička pro předškoláky) Možná přijde i Mikuláš Macharovo pero - literární soutěž Beseda s Městskou policií Stolní tenis (Býchory) Dopravní výchova (4. B) Prostor - projekt Projekt Svatba Demosthenes (školní kolo) Vánoční jarmark Den otevřených dveří Vánoční laťka Návštěva partnerské školy Comenius v Rakousku (žáci 2. stupně) Vánoční spaní ve škole (2. A, 2. B + 6. A, 6. B) Přehazovaná Divadlo - Koledy Kouzelník - vystoupení v ŠD Kopaná (Vánoční turnaj - 2. stupeň) Beseda - Návštěva zahraniční partnerské školy Vánoce na zámku Radim (6. A, 6. B) Vánoční Praha (7. A, 7. B, 8.) Florbal dívky (krajské kolo, třídy) Projekt Vánoce 43

50 44

51 45

52 12.5. Leden 2013 Lyžařský výcvik (Benecko ) Hodina pro budoucí prvňáčky Prostor - Interaktivní program (5. a 6. třídy) Zápis do 1. tříd ( ) Bezpečnost - beseda městské policie Pythagoriáda ( třídy) 46

53 12.6. Únor 2013 Čas proměn (dívky 6. tříd) Přípravná schůzka Comenius (Wales) Televize Kolín - dokumentární filmy (Regionální projekt) Prostor - Prevence Chvaletická laťka Olympiáda z anglického jazyka Dopravní výchova (4. A, 5. třída) Sálová kopaná - finále ( třídy) Sálová kopaná - okrsek ( třídy) Projekt - Veselé zoubky Školní kolo zeměpisné olympiády Po stopách zločinu - návštěva Muzea Kolín (7. B) Karneval školní družiny 47

54 12.7. Březen 2013 Po stopách zločinu - návštěva Muzea Kolín (6. A, 6. B) Finále sálové kopané ( třída) Projekt Comenius - výměnná stáž žáků 2. stupně (Španělsko a Rakousko) Květinové ostrůvky žáků 1. stupně Okresní kolo zeměpisné olympiády (žáci 2. stupně) Beseda městské policie (3. A) Basketbal (dívky tříd) Školička pro předškoláky Knihovna Kolín (3. A, 3. B, 2. A, 2. B) Výtvarná soutěž Požární ochrana (2. B, 5. třída) Po stopách zločinu - návštěva Muzeum Kolín - Stopa (3. B) Osecká laťka Matematický klokan ( třídy) Exkurze Radim - Velikonoční zvyky (6. A, 7. A, 7. B) Basketbal (chlapci tříd) Návštěva Muzea Poděbrady Sběr papíru Bruslení 48

55 49

56 12.8. Duben 2013 Noc v knihovně (2. A, 2. B) Pohádkovník zasazení lípy na školní zahradě (AVE, Městský úřad, 5. ZŠ) Kulturní vystoupení žáků 2. stupně Informační schůzka Comenius Návštěva knihovny (9. A, 9. B, 6. A) Futurum laťka Divadelní představení Kapka medu pro Verunku Návštěva divadelního představení Až opadá listí z dubu (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 5.) Preventan Cup vybíjená (4. 5. ročník) Návštěva divadelního představení O štěstí a neštěstí (4. A, 4. B) Hasík požární prevence (2. A, 2. B) World Film (6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 9. A) Antropos Brno (8.) McDonald s Cup kopaná (1. 3. ročník) Den Země (celoškolní projekt) Comenius mezinárodní setkání žáků v Německu McDonald s Cup kopaná (3. 5. ročník) Botanická zahrada exkurze (2. A, 2. B) Čarodějnická školička pro předškoláky Olympiáda školní družiny Výstava Životní prostředí (5.) Soutěž ve zpěvu Atletický čtyřboj Životní prostředí výstava (6. B, 7. A, 7. B) Beseda s Městkou policií (4. A) 50

57 51

58 12.9. Květen 2013 Soutěž Mladý zdravotník (2. stupeň) Návštěva dopravního hřiště (4. A, 4. B) Pythagoriáda postupující žáci z 5. třídy Historický projekt Habsburkové (6. B, 7. B) Fotbalový turnaj (8. 9. ročník) Pohár rozhlasu (6. 7. ročník) Beseda se spisovatelem Jak vzniká kniha (4. A, 4. B, 5., 6. A, 6. B) Madagaskar příběh pradávné Lemurie filmové představení (2. stupeň) Beseda s Městkou policí (4. B) Focení školy Minikopaná (6. 7. ročník) Testování žáků 5. a 9. tříd český jazyk, matematika, anglický jazyk EVVO Tonda Pohár rozhlasu (8. 9. ročník) Náprstkovo muzeum (6. A, 6. B) Škola v přírodě Zbraslavice (2. A, 2. B) Divadelní představení Casanova (4. A, 4. B, 5.) Dopravní soutěž Školní výlet (1. B) ZOO Dvůr Králové nad Labem (7. A, 7. B) Planetárium Praha (6. A, 6. B) Hasičský sbor předání ocenění výtvarné soutěže (3. B, 4. B) 52

59 Červen 2013 Výlety tříd o ZOO Jihlava (1. A, 1. B) o Milovice (6. A, 6. B) o Kouřim (4. A) o Statek Starý Kolín (3. A) o Exkurze Praha (7. A, 7. B) o Exkurze Chleby (školní družina) Kolínské sportovní dny základních škol Beseda Městské policie (5.) Třídní schůzka budoucích prvních tříd Obhajoby Absolventských prací (9. A, 9. B) Divadelní představení Dramatický kroužek Kocour v botách (1. stupeň) Den Dětí (pro 1. stupeň, 6. A, 6. B; zajišťuje 9. A, 9. B) Ochrana člověka za mimořádných událostí 53

60 54

61 13. Zprávy Zpráva výchovného poradce za školní rok 2012/2013 V měsíci září jsem zaktualizovala přehled o integrovaných žácích pro nový školní rok 2012/13,třídní učitelé vypracovali ve spolupráci s ostatními pedagogy individuální plány, žáci byli rozděleni do jednotlivých skupin pro speciální nápravu SPU. V říjnu proběhla schůzka s rodiči integrovaných dětí, kdy došlo k podepsání oboustranné smlouvy o spolupráci a k odsouhlasení učebních plánů. Pedagogicko-psychologická poradna Kolín uspořádala tradiční setkání výchovných poradců, kdy nás informovala o novinkách v legislativě. V hodinách Výchovy k občanství se věnujeme volbě povolání, v rámci pravidelných čtvrtečních konzultačních hodin se setkávám s žáky i rodiči a pomáhám vyhledávat dostupné informace o možnostech dalšího studia. Navštívila jsem jednotlivě po třídách Informační poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce Kolín, kdy se pod odborným vedením žáci podrobili zájmovým testům a seznámili se podrobně s aktuální nabídkou středních škol a odborných učilišť. Na tuto akci bezprostředně navázala účast na každoroční Burze škol Kolín, kde se žáci přímo setkali se zástupci jednotlivých škol a zhlédli i zajímavé prezentace studentských prací. V listopadu proběhla schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku s veškerými informacemi potřebnými pro vyplnění a podání přihlášky s přehledem sítě SŠ a SOU i s údaji, jak postupovat v případě neúspěchu v 1. kole přijímacího řízení. Pracovnice PPP Kolín zkontrolovala plány integrovaných žáků, vyjádřila spokojenost s prací našich pedagogů. Žáci letos s vysvědčením obdrželi opět i výstupní hodnocení a zápisový lístek. Přihlášky do SŠ (max. 2) rozesílali do SŠ sami rodiče, škola kontrolovala vyplněné údaje o klasifikaci. Přijímací řízení proběhlo v dubnu 2013, všichni naši žáci byli přijati do jednotlivých škol dle výběru (viz přehled v tabulce). Práce s integrovanými žáky proběhla v souladu s IVP, zhodnocení činnosti za obě pololetí předali vyučující výchovnému poradci v červnu (viz pracovní složky integrovaných žáků). V průběhu školního roku docházelo k řešení individuálních výchovných problémů (viz zápisy výchovných komisí) Zpráva koordinátora EVVO ve školním roce 2012/2013 EVVO prolíná všemi předměty. Pokračuje separace plastů, papíru, hliníku a elektrozařízení (včetně baterií). Žáci 2. stupně mají služby na separaci (vyprazdňování separačních nádob) ve třídách a na chodbách Odvoz plastů je zajišťuje AVE Kolín, využíváme sběrných nádob. Papír odevzdáváme do soutěží s Wega recycling a AVE Kolín. V projektu Těžíme hliník z našich domácností je zajištěn i odvoz. Likvidace elektrozařízení je 55

62 zajištěna v projektu Recyklohraní, který zahrnuje i plnění úkolů s EVVO problematikou. Žáci 8. ročníku pracovali na projektu Ekopolis, připravený společností scio.cz Podtitulem je Přemýšlíme o městě, desková hra i pracovní listy vedou žáky k uvažování o fungování města, možnostech vylepšení našeho životního prostoru. V 9. ročníku navázal na projekt Putování prostorem a časem nový projekt Krajina regionální učebnice opět pod patronací Ekodomova Kutná Hora. Program Adopce na dálku zdárně pokračuje díky finančním prostředkům z Vánočního jarmarku, kterému předcházel Africký týden. Keňská dívka Finora tak má zajištěn další rok vzdělávání. Další prostředky byly použity na dary pro Člověka v tísni a UNICEF. Den Země jsme oslavili uměním, hrou, pohybem a prací. Byla uspořádána výstava. Pokračoval projekt Kámen mudrců, který je určen pro 4., 5. a 6. ročníky. Realizátorem je Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ Býchory. Byly dodány a odzkoušeny pracovní listy. Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží s environmentální tématikou Zpráva koordinátora ŠVP 2012/2013 MŠMT vydalo dne Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Upravený RVP ZV vstupuje v účinnost 1. září Na základě těchto úprav a změn byly vytvořeny 4 pracovní skupiny pedagogů (předmětové komise a metodické sdružení), které měly za úkol začlenit nové očekávané výstupy do stávajících předmětů a doplnit údaje v charakteristikách předmětů. Na prvním stupni se změny týkají předmětů Matematika a Člověk a jeho svět metodické sdružení. Na druhém stupni se změny týkaly oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a zdraví, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Je upraven učební plán a začleněn nový povinný předmět Další cizí jazyk dotovaný 6 disponibilními hodinami a vytvořen vzdělávací program k tomuto předmětu. Pracovní týmy měly stanovený rozvrh práce, protože začlenění nových výstupů a úpravy charakteristik předmětů vyžadovalo vzájemnou spolupráci a komunikaci pedagogů. Všechny týmy zatím dodržují harmonogram stanovených prací a termínů odevzdaní úkolů. Změny se týkají následujících oborů a oblastí: Cizí jazyk a další cizí jazyk Na druhém stupni musí škola daných 6 disponibilních hodin využít pouze pro výuku Dalšího cizího jazyka. Další cizí jazyk byl přepracován a byl začleněn do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 56

63 komunikace, namísto v kapitole Doplňující vzdělávací obory (DOV). V našem ŠVP bude vyučován Druhý cizí jazyk 3hodiny v 8. a 3 hodiny v 9. roč. Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace přesunuto učivo o zlomcích a desetinných číslech již na 1. stupeň ZŠ Úpravy provedené na základě mezirezortních jednání: Dopravní výchova Začleněno na 1.stupni do předmětu Člověk a jeho svět a na druhém stupni Člověk a společnost, důvodem je nárůst smrtelných a dalších úrazů dětí a žáků v silniční a železniční dopravě. Ochrana člověka za mimořádných událostí Důvod: Zrušení civilní obrany bez náhrady a na základě toho naprostá neinformovanost obyvatelstva o chování při mimořádných událostech - zkušenosti např. ze záplav v ČR. Obrana vlasti 1.st. Člověk a jeho svět 2.st.- Přírodopis, zeměpis Výchova ke zdraví, TV Důvodem je neinformovanost občanů o jejich povinnostech týkajících se obrany vlasti. Korupce 1.st. člověk a jeho svět 2. st. Člověk a společnost - Občanská výchova Důvody: Boj proti korupci 2.st. Člověk a společnost Občanská výchova Finanční gramotnost Důvody: Vybavení žáků takovými znalostmi, dovednostmi a hodnotovými postoji, aby byli schopni finančně zabezpečit sebe a svou rodinu Oblasti: Člověk a společnost Člověk a jeho svět Matematika a její aplikace 1. st. Člověk a jeho svět Matematika 2. st. Občanská výchova Matematika Informatika Sexuální a rodinná výchova 57

64 Důvod: Pochopení významu sexuality a jejího zapojení do vztahu v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a pozitivními životními cíli, pochopení významu zdrženlivosti v dospívání a uvědomění si důležitosti odpovědného sexuálního chování. 1. st Člověk a jeho svět 2. st. Výchova ke zdraví, Přírodopis Upravené ŠVP bude uvedeno od pod novým jednacím čísle: č.j / Zpráva metodiků ICT za rok 2012/2013 Během školního roku 2012/2013 byly odevzdány veškeré DUMy v druhé sérii. Druhé pololetí v ICT se také neslo ve znamení testování, úspěšně jsme zvládli celostátní testování pátých a devátých ročníků. Byla doplněna struktura wi-fi sítě a pokryta i tělocvična. Počítače byly průběžně opravovány. Během toho pololetí byly změněny DNS servery, které poskytuje projekt i-bezpecne.cz. Výrazně se tím zvýšila bezpečnost žáků před nevhodnými stránkami, stejně tak jsou efektivně blokovány automaticky vyskakující nevhodné stránky. Byl nainstalován open-sourcový program pro správu žákovských počítačů. 58

65 14. Údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů Ve školním roce 2012/2013 probíhala prevence sociálně patologických jevů podle Minimálního preventivního program ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 pro školní rok 2012/2013. V letošním školním roce jsme pokračovali v prevenci rizikového chování na principech, které jsme si stanovili v letech předchozích. Za prioritní hlediska pro efektivní primární prevenci považujeme výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Velký důraz klademe na kvalitní a podnětné využívání volného času, a proto i v letošním školním roce měli žáci možnost vybírat si z velké nabídky volnočasových aktivit. Nejde pouze o rozvíjení vloh a talentu dle zálib, ale zároveň se také otevírá prostor pro výchovné působení na žáky. Z tohoto důvodu se také třídní učitelky na základě znalostí třídního kolektivu a rodinného prostředí snaží zapojit vytypované žáky, aby předcházely případné nesnášenlivosti, agresi atd. a aby se naopak rozvíjely pozitivní sociální dovednosti u žáků: např. dodržování určitých společenských pravidel, zvládání umění prohrávat, odpovědnost za sebe i za kolektiv, přizpůsobení se kolektivu atd. Nezvládnutí těchto i jiných dovedností vede k nezdravému sociálnímu jednání, které se projevuje agresí namířenou proti sobě nebo okolí, což je v současné době velmi rozšířený jev. Abychom co nejvíce podporovali pozitivní vztahy nejen v třídních kolektivech, ale i mezi žáky z různých tříd, pořádáme v průběhu roku mnoho akcí a aktivit. Aby byla primární prevence co nejúčinnější, je potřeba, aby se nejednalo pouze o jednorázové akce, ale aby se stala součástí každodenního působení na žáky. Proto je na naší škole začleněna do vzdělávacího programu a je přirozenou součástí výuky. V prvouce si žáci připomněli problematiku návykových látek v kapitolách o těle a ochraně člověka před škodlivými vlivy i v kapitolách zabývajících se rostlinami. V hodinách přírodovědy se žáci seznámili s negativními účinky cigaret, alkoholu a OPL na zdraví člověka v kapitolách o lidských orgánech. Další preventivní působení samozřejmě prolíná i do jiných vyučovacích předmětů, protože cílem výchovy a vzdělání je zdravý rozvoj osobnosti. Za podstatnou součást primární prevence považujeme i podporování pozitivních vztahů mezi rodiči a školou, a proto během roku zajišťujeme různé neformální akce: Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Čarodějnice, Talent 5. ZŠ, Spaní ve škole a mnoho dalších. Rodiče jsou informováni písemně a na webových stránkách školy o možnosti kontaktu s metodikem prevence nebo výchovným poradcem. V oblasti specifické primární prevence byly realizované přednášky, které zajištovala Městská policie v Kolíně. Přednášky byly vedeny interaktivně a žáci se v nich aktivně zapojovali a účastnili se nejrůznějších soutěží. Přednášky byly vhodné a přiměřené věku, např. Děti a právo, Šikana a její důsledky, která byla doplněna videoprojekcí a další. Žáci byli pozorní a aktivně spolupracovali. Odpovídali na dotazy, uvažovali nad příčinami jednání a následně hledali správná řešení na dané situace. Toto negativní jednání a jeho důsledky všichni odsoudili. Přednášky splnily svůj účel. Šikana je celosvětový problém a i při účinné prevenci jí nelze zabránit, jak vyplývá z výzkumu. Děti jsou ovlivňované médii a negativním jednáním a chováním adolescentů a dospělých. Proto je potřebné v oblasti primární prevence patologických jevů stálé působení na žáky. Je důležité, aby byla nedílnou součástí výchovně vzdělávacího plánu a každodenního působení na žáky ve smyslu posilování harmonických vztahů v třídním kolektivu, vzájemné spolupráce a pomoci. 59

66 Žáci byli do problematiky prevence nežádoucích jevů uváděni i formou prožitkových programů, adaptačních kurzů, besed, přednášek a rozhovorů. Programy se uskutečňovaly v rámci třídnických hodin, v rámci spolupráce a účasti v projektu o.s. PROSTOR. Některé programy byly zaměřeny na prevenci agresivity a šikany ve třídě, vzájemné poznávání jedinců v kolektivech žáků. Jiné se věnovaly prevenci poruch příjmu potravy, nebezpečí zneužívání návykových látek, především škodlivosti kouření, které se u mladých lidí v poslední době velmi rozšířilo. Do prevence se zapojují podle možností všichni naši pedagogové. Cílem prevence je snaha předcházet poruchám chování žáků a minimalizovat je. Třídními učiteli je poukazováno především na neplnění školních povinností, nesoudržnost kolektivů a vyčleňování jednotlivců, nerespektování autorit, zvyšující se agresivitu a používání vulgarismů mezi žáky. Závažné jsou i tendence některých žáků k záškoláctví a velké množství zameškaných hodin ve vyučování. V jednotlivých případech se objevují krádeže, tendence šikany žáků na druhém stupni. Tyto jevy je nutné eliminovat, neboť mohou vést zejména ke zhoršení mezilidských vztahů, klimatu ve škole, narušení vztahů v třídním kolektivu a zhoršení prospěchu. Jejich ignorování by mohlo v extrémních případech vést k sociálně patologickým jevům. V poslední době se setkáváme i s kyberšikanou, tj. zneužíváním informačních technologií slovním napadáním prostřednictvím internetu (nejčastěji Facebook), psaním textových zpráv na mobilu, vyvěšování a zveřejňování fotografií bez souhlasu dotyčné osoby na internetu. Projekty a projektová učení, které se nám osvědčila v minulých letech, využijeme a rozpracujeme i pro další využití v příštích letech. Je nutné neustále sledovat nové trendy a reagovat na negativní jevy, které naše žáky ohrožují. Mezi největší pozitiva v realizaci MPP patří úspěšné zapojení naší školy do projektu Zlepšování pozitivního klimatu ve třídách, opětovné obhájení 2. místa v celorepublikové soutěži škol podporujících etickou výchovu, podpoření volnočasových aktivit našich žáků projektem Prevence kriminality Města Kolína, získání grantu na podporu projektu Táhneme za jeden provaz aneb zlepšujeme vztahy ve třídě interaktivní projekt specifické primární prevence zaměřený na boj proti šikaně ve třídě, grantová podpora a realizace adaptačního kurzu a kurzu Předcházíme závislostem a opětovná široká nabídka volnočasových aktivit pro naše žáky Závěr: Primární prevence je součástí každodenního života v naší škole. Ve škole optimálním způsobem funguje preventivní tým složený z výchovné poradkyně, školní metodičky prevence a třídních učitelů. Klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základními kameny naší prevence a realizují se s podporou ředitelky školy a celého pedagogického sboru. Spolupracujícími subjekty s naší školou jsou PPP Kolín, OSPOD Kolín, Policie ČR, Městská policie Kolín, o.s. Prostor a další neziskové organizace. Neziskové organizace nám nabízejí nejrůznější ucelené programy specifické prevence. Při výběru nabízeného programu dbáme na aktuálnost a míru užití. 60

67 Naše preventivní působení je efektivní s jasně definovaným cílem. Sebepromyšlenější program prevence nezabrání rizikovému vývoji žáků, potom není v kompetenci školy toto vyřešit, ale delegovat péči o takového jedince jinam. Tento princip plně dodržujeme. 61

68 15. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP je na škole organizováno na základě těchto principů: rovnost příležitostí a zákaz diskriminace každý z pedagogických pracovníků má stejnou možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou zahrnuty v tomto plánu, při současném dodržení všech podmínek stanovených tímto plánem; potřeby školy základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání jsou skutečné potřeby školy; tyto potřeby jsou vyjádřeny v plánu DVPP; rozpočet školy výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit a organizace celého systému DVPP vychází z rozpočtových možností školy a těmto se podřizuje; studijní zájmy pedagogických pracovníků při dodržení předchozích principů a podmínek jsou pro výběr konkrétní formy nebo druhu DVPP určující studijní zájmy jednotlivých pedagogických pracovníků. Vedení školy na základě zpětné vazby z úzké spolupráce s metodickými orgány zařadilo do plánů DVPP pravidelné vzdělávání celého sboru jako nejúčinnější formu vzdělávání učitelů školy, a to formou tzv. Sborovny s profesionálním lektorem. Velkým přínosem pro kvalitu těchto vzdělávacích aktivit byla jasná vize vedení školy, účast vedoucích pracovníků na každé vzdělávací akci a společná pravidla pro využití poznatků v přímé práci školy. 62

69 samofinancování Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola Kolín V., Mnichovická Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 1. Institucionální vzdělávání 1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd b) Studium pedagogiky c) Studium pro asistenta pedagoga d) Studium pro ředitele škol e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky b) Studium pro výchovné poradce c) Specializovaná činnost koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií pracovník termín studia instituce (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) Mgr. Jiří Mejda Karlova univerzita Praha Hana Řebíčková Zbývá obhajoba diplomové práce Univerzita Hradec Králové Mgr. Iva Lokajová Karlova Univerzita Praha název akce Specializace v pedagogice Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň výchova ke zdraví Specializace v pedagogice Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň anglický jazyk a francouzský jazyk Magisterské studium management vzdělávání financování zdarma 63

70 d) Specializovaná činnost tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná činnost g) Specializovaná činnost specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy 1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 1.4 Samostudium celý pedagogický sbor Popis samostudia Odborná literatura, nové metody ve výuce, uplatnění OSV ve výuce, využití ICT ve výuce. EU Peníze školám DUM Kurzy a semináře v rámci DVPP Vedení školy Pracovní porada ředitelů škol Kolín Setkání metodiků prevence Mgr. Miroslava Průšová Mgr. Bc. Iva Lokajová Seminář k projektu Škola v pohybu Projektový manažer 250+ AISIS Kladno NIDV Praha Mgr. Miroslava Průšová Mgr. Bc. Iva Lokajová Mgr. Bc. Iva Lokajová EU a my Seminář k projektu Chci zůstat ve škole VISK Nymburk PROSTOR intenzivní vzdělávací kurz Mgr. Miroslava Průšová Mgr. Bc. Iva Lokajová Mgr. Miroslava Průšová Mgr. Bc. Iva Lokajová 64

71 Seminář k projektu Školní asistent Elektronická spisová služba Konference Projektový manažer Konference NAEP mezinárodní projekty Právní předpisy Nová škola, o.s. MÚ Kolín NIDV Praha NAEP VISK Mgr. Miroslava Průšová Mgr. Bc. Iva Lokajová Mgr. Bc. Iva Lokajová Mgr. Bc. Iva Lokajová Mgr. Bc. Iva Lokajová Mgr. Miroslava Průšová Chci zůstat ve škole!! Mgr. Miroslava Průšová PROSTOR Kolín Mgr. Bc. Iva Lokajová Co potřebuje současná škola? Testování ano ne. SCIO Mgr. Bc. Iva Lokajová Spisová služba FLEXI Město Kolín Mgr. Bc. Iva Lokajová Elektronická třídní kniha Mgr. Miroslava Průšová Středisko vzdělávání Mladá Boleslav Mgr. Bc. Iva Lokajová Mezinárodní konference školského managementu NIDV Praha Mgr. Bc. Iva Lokajová Konference EU Peníze školám Středisko vzdělávání Liberec Mgr. Bc. Iva Lokajová Školení Etická výchova pilotáž učebnice etické výchovy NIDV Praha 3 setkání Mgr. Bc. Iva Lokajová Přípravné mezinárodní setkání Comenius ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 Mgr. Bc. Iva Lokajová 65

72 Učitelé Název akce, semináře Organizuje Počet učitelů Setkání výchovných poradců PPP Kolín Mgr. Růžková Školní parlament na cestě k demokracii Centrum demokratického myšlení Celý pedagogický sbor + vedení školy Centrum školního parlamentu CDM Praha Mgr. Růžková, Mgr. Urbancová, Mgr. Bc. Iva Lokajová 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot Mgr. Urbancová, Ing. Martina Šťastná Laboratorní práce z fyziky VISK Mgr. Urbancová, Ing. Martina Šťastná Čtenářská gramotnost se sportovní tématikou VISK Mgr. M. Čechová, Mgr. Růžková Matematické prostředí Děda Lesoň FRAUS Plzeň Mgr. L. Čechová Multimediální ročenka životního prostředí EKODOMOV Mgr. Hájková, Mgr. Tvrzníková Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách angličtiny Jazykový kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ (celoroční) VISK SPŠ Kolín Hana Řebíčková Mgr. Rosenbergerová Krajina a civilizace EKODOMOV Mgr. Polívka Zlepšování klimatu ve třídách PROSTOR Kolín Mgr. Čechová, Ing. Šťastná, Mgr. Králová Krajina a zemědělství EKODOMOV Mgr. Tvrzníková Baroko kolem nás Muzeum Lysá nad Labem Mgr. Tvrzníková Krajina a přírodní zdroje EKODOMOV Mgr. Tvrzníková Finanční gramotnost Mgr. Růžková Multipolis SCIO Mgr. Růžková 66

73 SFUMATO intenzivní periodický seminář ESF Konference EU Peníze školám Vzdělávací institut Libereckého kraje Mgr. Polívka Elektronická třídní kniha Středisko vzdělávání Mladá Boleslav všichni učitelé a vedení školy Školní parlament Centrum demokratického myšlení všichni učitelé a vedení školy Využití interaktivní tabule ve výuce Vzdělávací institut Libereckého kraje Školení McDonald s Cup ASK Mgr. Zeman Seminář sportovních tříd ASK Mgr. Zeman Mezinárodní setkání Comenius výměna zkušeností ze vzdělávacích systémů jednotlivých zemí ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 v rámci projektu Comenius Mezinárodní stáž Velká Británie Mgr. Tvrzníková Mezinárodní stáž Rakousko Mgr. Tvrzníková, Chlubná Mezinárodní stáž Španělsko Mgr. Novotná, Mgr. Polívka Mgr. Rosenbergerová, Mgr. Skřivánková, Mgr. Letmajerová, Mgr. Banasinská, Mgr. Königsmarková, Mgr. Fantová, Mgr. Nováková. Mgr. Zatřepálková G. Průšová, Mgr. Novotná, Mgr. Hájková, Mgr. M. Čechová, Mgr. L. Čechová Mezinárodní stáž Německo Mgr. Novotná, Mgr. Skřivánková Konference Comenius NAEP Praha Mgr. Tvrzníková, Ing. Šťastná Spisová služba FLEXI Město Kolín Mgr. Polívka Přípravné mezinárodní setkání Comenius ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 Mgr. Tvrzníková Seminář 7xA Město Kolín Mgr. Polívka Finanční gramotnost v hodinách Mgr. Šťastná, Mgr. Urbancová, Mgr. Růžková 67

74 16. Volnočasová činnost našich žáků 2012/2013 Škola se i ve školním roce 2012/2013 prezentovala bohatou nabídkou zájmových činností. Zájmové nadstandardní činnosti tvoří nedílnou součást naší práce, kde žáci v menším kolektivu rozvíjejí svůj talent, samostatnost, zdravé sebevědomí, manuální zručnost. Různorodost a specifické zájmy žáků rozvíjíme směrem k podpoře talentovaných a nadaných žáků. 68

75 69

76 17.Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2012/ pololetí 2012/2013 Září 2012 Školní družina zahájila svou činnost zápisem žáků dne Zájem rodičů byl značný, podařilo se však umístit všechny žáky. Kapacita ŠD je zcela naplněna, ve 4 odděleních je zapsáno 120 žáků: I. oddělení - vychovatelka Jana Chlubná 30 žáků II.oddělení vychovatelka Pavla Patočková 30 žáků III. oddělení vychovatelka Bc. Alena Holá 30 žáků IV.oddělení vychovatelka Mgr. Jana Slavíčková Provoz ŠD: Ranní družina hod. Odpolední družina hod. Rodiče byli seznámeni s dokumenty Informace o ŠD a Vnitřní řád ŠD. Vychovatelky školní družiny sestavily roční plán práce a rozpracovaly jednotlivé činnosti do týdenních plánů. Po celý školní rok budou vychovatelky ŠD vycházet ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro ŠD Hrajeme si s úsměvem" i projektů ŠD. V září se žáci všech oddělení seznámili s pravidly a řádem školní družiny i školní jídelny. Nejmladší žáci z I. a II. oddělení se učili správně chovat při cestě do školní jídelny, dodržovat pravidla bezpečnosti. Žáci III. a IV. oddělení poznávali své město na vycházkách historickým centrem Kolína. Byla zahájena spolupráce s Městskou knihovnou v Kolíně návštěvou starších žáků ze III. a IV. oddělení. Děti ze IV. oddělení využily pozvání do Otevřeného klubu Céčko. Zde si zahrály různé hry, děvčata se věnovala výtvarným činnostem. Na projekt ŠD Naše město vhodně navázala výtvarná soutěž U nás v Kolíně vyhlášená Městskou knihovnou Kolín pod záštitou starosty Mgr. Víta Rakušana. Žáci budou netrpělivě čekat na vyhlášení výsledků. Líbila se nám i další výtvarná soutěž Roční období vyhlášená knihkupectvím Kosmas. Soutěží se zúčastnila všechna 4 oddělení naší ŠD. Pěkného počasí využívaly vychovatelky ŠD k vycházkám po obědě a každodenním hrám na školním hřišti. Jednotlivá oddělení se střídala při hrách a utkáních s míčem, chůzi na chůdách, cvičení se švihadly a lany. Plně byla využita i školní tělocvična. Září ve ŠD bylo zaměřeno na projekt My jsme kamarádi. Žáci se mezi sebou seznamovali, vysvětlovali si chování ke spolužákům. Vychovatelky dětem vysvětlovaly nevhodné chování ke spolužákům i dospělým. 70

77 Spolupráce s rodiči žáků je ve ŠD každodenní. Rodiče mohou sledovat své dítě při činnostech a hrách ve skupinách, mají volný přístup do jednotlivých oddělení. Výtvarné práce žáků vychovatelky pravidelně vystavují na nástěnkách na přízemí školy, žáci se svým rodičům i prarodičům rádi chlubí. Říjen 2012 Počátkem tohoto měsíce vyhlásila ŠD sbírku krmení a pamlsků pro pejsky z psího útulku v Kolíně. Žáci všech oddělení se plně do sbírky zapojili. Dětem přijela osobně poděkovat ředitelka psího útulku paní Alice Kubíčková. S žáky školní družiny besedovala o vztahu lidí ke zvířatům, žáci vyprávěli své zážitky v péči o domácí mazlíčky. V jarních měsících jsou děti pozvány na návštěvu do psího útulku. Touto akcí si žáci připomněli Světový den zvířat Přestože počasí nebylo tak příznivé jako v září, všechna oddělení ŠD nadále využívala školního hřiště k tělovýchovným aktivitám. Sportovní soutěže probíhaly i v tělocvičně ŠD tak naplňovala projekt V zdravém těle, zdravý duch. V říjnu zahájily činnost zájmové kroužky ve škole. Vychovatelky ŠD musely proto přizpůsobit program ve ŠD tak, aby i žáci, kteří nechodí do zájmových kroužků, prožili pěkné odpoledne se svými kamarády. Týdenní programy jednotlivých oddělení mají zařazeny činnosti výtvarné, literární, hudební, pracovní i tělovýchovné. Pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou v Kolíně i Otevřeným klubem Céčko. Výtvarná činnost v měsíci říjnu byla zaměřena na podzimní tématiku. Žáci malovali, vystřihovali a lepili, ke svým výrobkům používali i přírodních materiálů. Práce žáků ŠD zdobí přízemí školy. Velkou radost jsme měli z umístění našich dětí v soutěžích. Ve výtvarné soutěži Roční období získaly ocenění dvě žákyně: Veronika Janková IV. B 3. místo, Anna Husáková III. B 8. místo. Na slavnosti v knihkupectví Kosmas dostaly pěkné dárky. V soutěži U nás doma v Kolíně vyhlášené Městskou knihovnou v Kolíně pod záštitou starosty Mgr. Víta Rakušana se umístili dva žáci na 3. místě: Jan Brunclík V. třída, Veronika Michalková III. A. Žáci jsou pozváni na vernisáž dne 1. prosince do Městské knihovny v Kolíně, kde převezmou ocenění. Vychovatelky ŠD se snaží získávat své žáky k pravidelné četbě časopisů a knih. Denně zařazují literární chvilky, čtení na pokračování, pohádky, hádanky a jazykolamy. Pro pohybové aktivity dětí byly v tomto měsíci zakoupeny pomůcky pro tělovýchovnou balanční (říční) kameny, obruče, míče, švihadla. Při práci s dětmi řeší vychovatelky ŠD i výchovné problémy v kolektivu dětí. Žáci si na příkladech ukazují, jak se mají chovat ke svým spolužákům i dospělým. Vychovatelky mají možnost každodenní spolupráce s třídními učitelkami i rodiči žáků. Listopad 2012 První listopadové dny nás překvapily příjemným počasím. Žáci ze ŠD využili pěkných dnů k vycházkám po obědě a hrám na školním hřišti. V činnostech ŠD se žáci věnovali ochraně životního prostředí, důležitosti třídění odpadu v domácnostech i ve škole. Žáci si prakticky procvičili třídění různých materiálů do barevných pytlů. Také výchova ke zdraví byla součástí besed se žáky. Žáci si vyprávěli o významu první pomoci, zopakovali si důležitá telefonní čísla. V týdnu Afriky se seznámili s charitativní činností naší školy, besedovali o životě dětí v Africe. 71

78 Druhá polovina měsíce byla již zcela ve znamení příprav ke Dni otevřených dveří a Vánočnímu jarmarku. Začala příprava výkresů, výrobků a dárků k výzdobě tříd a chodeb pro tento den. Žáci zahájili i nácvik básní, říkadel a písní na vánoční besídky. Všechna 4 oddělení se zúčastnila výtvarné soutěže vyhlášené Městskou knihovnou v Kolíně na téma Moje nejkrásnější vánoční ozdoba. Výrobky byly předány do pobočky knihovny na sídlišti v Kolíně. II. oddělení pí. vychovatelky P. Patočkové se zúčastnilo i výtvarné a konstrukční soutěže Hurá na Mars. Tuto soutěž vyhlásila Hvězdárna a planetárium hl. města Prahy, p. o. ve spolupráci se společností Lego Tranding s. r. o. Otevřený klub Céčko připravil pro žáky III. a IV. oddělení pěkné odpoledne v klubu se strašidelnou stezkou. Beseda v Městské knihovně Kolín v tomto měsíci proběhla na téma Ilustrace knih pro děti. V odpočinkových činnostech se děti naučily nové hry, sledovaly pohádky, hrály hry na počítačích. Pravidelně jsme využívali i tělocvičnu k soutěžím a hrám. Prosinec 2012 Poslední měsíc v roce probíhal ve školní družině ve znamení příprav a očekávání Vánoc. Ve všech čtyřech odděleních byl velký ruch dokončovaly se výrobky na Vánoční jarmark (svícny z chvojí, různá vánoční přání, zvonečky, stromečky, zápichy). Děti vyrobily drobné dárky i pro své rodiče a prarodiče. Na Den otevřených dveří spojený s Vánočním jarmarkem si žáci ŠD pěkně vyzdobili své třídy i chodby v přízemí školy. V atriu ozdobili vánoční strom. Prosinec přinesl žákům ŠD mnoho radostných zážitků při vyhlašování výsledků výtvarných soutěží. V sobotu 1. prosince v rámci akce Den pro dětskou knihu byli oceněni žáci Jan Bruclík a Veronika Michalková ze IV. odd. ŠD ve výtvarné soutěži Náměstí - živé srdce města oba získali 3. místa a drobné dárky. Dalším pěkným oceněním pro všechna čtyři oddělení bylo 2. místo v soutěži Moje nejkrásnější vánoční ozdoba vyhlášené Městskou knihovnou v Kolíně. Nejmladší žáci z II. oddělení p. vychovatelky Pavly Patočkové se radovali z diplomů v soutěži Hurá na Mars vyhlášenou Hvězdárnou a planetáriem hlavního města Prahy. Žáci získali i pozvání pro celé oddělení ŠD k návštěvě Planetária v Praze. Velkým úspěchem bylo umístění žáků II. oddělení ŠD Filipa Nováka a Štěpánky Kučerové v soutěži Můj vánoční stromek. Z více jak 50 prací zaslaných ze všech oddělení ŠD získali tito žáci 4. místo, diplomy a drobné dárky na oslavě v areálu Vodního světa v Kolíně. Vychovatelky ŠD nezapomínaly ani na pohybové aktivity s žáky. Děti se radovaly několik dní ze sněhu na zahradě školy i blízkém svahu a louce. Bohužel však zimní počasí vydrželo krátce. V ostatních dnech vychovatelky využívaly ke sportovním hrám tělocvičnu. Otevřený klub Céčko připravil pro žáky III. a IV. oddělení dvě pěkná odpoledne se soutěžemi, hrami a pohádkami. Na závěr roku 2012 připravily vychovatelky ŠD dne dětem veselé odpoledne s kouzelníky. Při výchovné práci ve ŠD bylo vhodně využito vyznamenání žáka naší školy Patryka Szymczaka, který vyhrál cenu za Dětský čin roku. Žáci besedovali o tom, jak je důležité pomáhat svým kamarádům. 72

79 Poslední týden v prosinci patřil již četbě Vánočního příběhu, koledám, říkadlům a hrám. Před vánočními prázdninami byli žáci poučeni o možnostech nebezpečí úrazů. Paní vychovatelky dětem popřály pěkné Vánoce a vše nejlepší do roku Leden 2013 Po vánočních prázdninách se žáci sešli se svými kamarády. V kolektivu si vyprávěli, jak prožili Vánoce, co jim udělalo radost. Někteří žáci byli na horách, kde si užili zimních radovánek. 6. ledna jsme si připomenuli svátek Tří králů. Tímto dnem začíná čas masopustu. Vychovatelky dětem vysvětlily zvyky a tradice tohoto období, ve kterém se konají zábavy a karnevaly. Děti si ve spolupráci s rodiči připraví masky na karneval ŠD, který proběhne 22. února v tělocvičně školy. Lednové mrazivé počasí se sněhem využili žáci ke krátkým pobytům na hřišti, stavbě sněhuláků, koulování i jízdě na bobech a saních. V učebnách jsme si povídali o zimní přírodě, životě zvířat a ptáků v zimním období. Žáci sami vyprávěli o péči o labutě a ptáčky, důležitosti zavěšování krmítek na zimu, stavbě krmelců pro lesní zvěř. Děti z venkova hovořily z vlastní zkušenosti, často chodí s rodiči do lesa. Ve výtvarných činnostech převládaly práce se zimní tematikou sněhuláci, zimní krajina, děti na sněhu a ledu. Žáci všech oddělení školní družiny měli plno práce i s výrobky pro zápis prvňáčků, který se konal 17. a 18. ledna. Celý měsíc byl zaměřen na projekt ŠD poznáváme své město. Při činnostech ŠD jsme využili vycházek v okolí školy k poznávání jmen ulic, bezpečnému přecházení silnic a poznávání dopravních značek. Žáci se seznamovali s historií města Kolína, prohlíželi knihy a fotografie, malovali své město tak, jak by vypadalo v jejich představách. Pohybové aktivity dětí jsou důležitou součástí programu žáků ve ŠD. Vychovatelky využívají možnosti pohybu ve školní tělocvičně co nejčastěji. U chlapců má největší oblibu fotbal a flórbal, děvčata ráda cvičí na žíněnkách, se švihadly a míči. I v roce 2013 pokračuje spolupráce s Městskou knihovnou v Kolíně pravidelnými návštěvami 1x měsíčně žáky III. a IV. oddělení ŠD. Otevřený klub Céčko měl v lednu pro děti připravený výtvarný program výroba papírových loutek pro pohádkové představení. Závěr měsíce patřil hodnocení prvního pololetí. Žáci dostali vysvědčení, společně jsme zhodnotili uplynulé období. Paní vychovatelky blahopřály dětem k pěkným výsledkům. 1. pololetí ve ŠD bylo zakončeno hrami a programem podle přání žáků pololetí 2012/2013 Činnost žáků ve školní družině v II. pololetí probíhala i nadále podle plánu práce ŠD a ŠVP pro školní družinu Hrajeme si s úsměvem doplněným o projekty ŠD. Do plánu vychovatelky zařazovaly i další aktuální témata. Vychovatelky ŠD I. oddělení Jana Chlubná - 30 žáků II. oddělení Bc. Pavla Patočková - 30 žáků III. oddělení Bc. Alena Holá - 30 žáků 73

80 IV. oddělení Mgr. Jana Slavíčková - 30 žáků Kapacita ŠD 120 žáků je zcela naplněna. Poplatek za II. pololetí uhradili všichni žáci. Provoz školní družiny: ranní 6.15 hod hod. je plně žáky využíván. odpolední hod hod. Vychovatelky využívaly ve své pedagogické činnosti prostory tříd v přízemí, hernu, tělocvičnu, počítačovou učebnu a školní hřiště. Pedagogická činnost vychovatelek byla zaměřena na upevnění kolektivu žáků v jednotlivých odděleních, zvýšení pohybové aktivity žáků a nabídce zájmových činností. V odpoledních hodinách se střídají činnosti výtvarné, pracovní, literární a dramatické, hudební, pohybové a přírodovědné. Zejména v pohybové činnosti dětí v odpoledních hodinách jsou velmi důležité pro rozvoj tělesné zdatnosti žáků. Vychovatelky zařazovaly do svého programu krátké vycházky po obědě, soutěže a sportovní utkání mezi žáky na školním hřišti a v tělocvičně. V dubnu se družstvo složené z 9 žáků ŠD zúčastnilo soutěže školních družin Pohybem ke zdraví a získalo výborné 1. místo. Velmi pěkných výsledků dosáhli žáci ŠD ve II. pololetí ve výtvarných soutěžích. Únor 2013 Požární ochrana očima dětí - zasláno 24 výtvarných prací vyhodnocena Vu Guyah Phuong (Ivanka) 3. místo v okrese a 1. místo v Středočeském kraji. Březen 2013 Česko mýma očima postava z oblíbené české pohádky zasláno 55 prací neumístili jsme se na předních místech. Lidé na železnici zasláno 40 prací, poděkování za účast, práce jsou vystaveny na nádraží Řepařské drážky v Sendražicích. Duben 2013 Dnes patří nám, zítra dalším - zasláno 60 výrobků a výkresů. Žáci obsadili místo, ale i místa. Byli odměněni na Dni záchranářů a výrobky byly vystaveny v Domě dětí a mládeže v Kolíně. Máme rádi přírodu - zasláno 48 prací neumístili jsme se na předních místech. Květen 2013 Zasláno 65 výkresů na téma Hokejová rodina Jaromíra Jágra. 74

81 Česko pod lupou a Svět na křídlech - soutěž Středočeského kraje zasláno 53 výkresů. Všichni žáci obdrželi vstupenku pro dvě osoby na výstavu v Lysé nad Labem, kde budou všechny jejich práce vystaveny a zveřejněny výsledky. Červen 2013 Strašidla ze mlejna a okolí zasláno 65 prací. Výsledky budou známy v září Literární výchova je každodenní součástí činnosti ve ŠD. Čtení pohádek a povídek po obědě, nácvik říkadel a básní, poslech DVD, řešení doplňovaček a křížovek patří mezi oblíbený program dětí. Žáci III. a IV. oddělení ŠD jsou pravidelnými návštěvníky Městské knihovny v Kolíně. Společně 1x měsíčně si půjčují knihy, besedují s knihovnicí paní Pluháčkovou. Výtvarné práce k přečteným knihám zdobí přízemí školy. Spolupráce s Otevřeným klubem C pokračovala i ve druhém pololetí. Žákům III. a IV. oddělení připravili pracovníci klubu vždy pěkný program (beseda s Policií ČR, výtvarná dílna, strašidelná stezka). Dramatický kroužek vedený Bc. Alenou Holou předvedl pohádku Kocour v botách pro všechny třídy 1. stupně. Na závěr školního roku mají malí herci připravenou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků Školní družina pořádala ve II. pololetí i některé společné akce: 22. února karneval ŠD 25. března veselé odpoledne se soutěžemi R. Petráš Praha duben soutěže ke Dni Země, malování na chodníku, třídění odpadu, návštěva výstavy květen II. oddělení s paní vychovatelkou Bc. Pavlou Patočkovou návštěva planetária v Praze červen - I. a II. oddělení zájezd do ZOO Jihlava společná akce s třídními učitelkami. III. a IV. oddělení zájezd do ZOO Chleby. Výchovná práce prolíná všemi činnostmi ve ŠD. Vychovatelky každý den řeší problémy, které vznikají ve skupinách žáků. Většina dětí je ráda v kolektivu. Někteří žáci se nedovedou zapojit, prosazují sami sebe, vyvolávají konflikty. Zde jsou nutné pohovory s rodiči a úzká, každodenní spolupráce s třídními učitelkami. Během II. pololetí nedošlo ve školní družině k žádnému úrazu žáků. O práci žáků ve ŠD mají rodiče velký zájem. Často sledují práci svého dítěte, nabízí pomoc. Prohlíží si výstavky výtvarných prací, mají možnost sledovat zprávy i fotografie z akcí na internetových stránkách školy. Vychovatelky školní družiny děkují vedení školy, třídním učitelkám, vedoucím zájmových kroužků i všem pedagogům a rodičům za spolupráci při výchově našich dětí. 75

82 76

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val.Meziříčí 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více