Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku"

Transkript

1 Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 1

2 Obsah Úvod, metodologie průzkumu 3 Celková bilance dotazování 4 Vyhodnocení dotazníků z obcí Toušice a Mlékovice, grafy a komentáře 5 Další podněty a připomínky respondentů z obcí Toušice a Mlékovice 27 Shrnutí základních poznatků z průzkumu v oblasti Zásmucko 27 Tabulková příloha 28 Průzkum veřejného mínění probíhal v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku, jež je hrazen z prostředků ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem dotazníku bylo zjištění potřeb a požadavků obyvatel našeho regionu. 2

3 Úvod Názorový průzkum se uskutečnil v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku (KPSS). Průzkum zjišťoval názory obyvatel z hlediska sociálních potřeb, ale i kvality jejich života v obci: čistota, bezpečnost, volnočasové aktivity, úroveň služeb v obci aj. Dotazování probíhalo v druhé polovině měsíce září 212. Kromě obcí Toušice a Mlékovice také v obcích Malotice, Bečváry a Zásmuky. Z části obcí Pečeckého mikroregionu, pak v obcích Kostelní Lhota, Pečky, Tatce, Chotutice, Nová Ves I, Radim, Dobřichov, Velké Chvalovice a Plaňany. Názorový průzkum a všechny kroky spojené s procesem KPSS směřuje k většímu zapojení veřejnosti do řešení sociálních otázek a požadavků na zkvalitnění života obyvatel v Podlipanském regionu. Metodologie průzkumu Názorový průzkum obyvatel probíhal v druhé polovině měsíce září letošního roku. Každá domácnost v obci obdržela výzvu s informací o realizaci projektu zaměřeného na podporu rozvoje sociálních služeb (KPSS) a jeden výtisk dotazníku s uvedením lhůty pro odevzdání vyplněného dotazníku a sběrnými místy. Další dotazníky bylo možné získat na internetových stránkách obcí zapojených do plánování a MAS Podlipansko, dále pak vyžádat na uvedeném u Cílem názorového průzkumu bylo zjistit spokojenost obyvatel s úrovní poskytovaných služeb, péčí o veřejná prostranství, s čistotou a bezpečností v obci, s informovaností obyvatel o aktivitách obce, ale také společenské a kulturní vyžití 3 dětí, mladistvých i seniorů, dále pak s úrovní poskytovaných zdravotních a sociálních služeb. Zjistit, jaké soc. sl. občané využívají, v jakém množství, jak hodnotí jejich potřebnost, kvalitu 25 a dostupnost Dotazník byl tvořen pro části mikroregionů Pečecko a Zásmucko, kde se projevila velká různorodost potřeb obyvatel malých obcí a měst tohoto regionu. Za celou oblast dotazování odpovídalo 176 žen a 83 mužů, z toho 4 respondentů je ve věkové hranice do 35 let, 99 dotazovaných ve věku (36-59 let) a 112 respondentů ve věku 6 a více let. Co se týká vzdělanosti, pak 13 dotazovaných je bez maturitního vzdělání, 99 s maturitním vzděláním a 55 respondentů je VOŠ a VŠ. Dotaz ovaný Smyslem názorového průzkumu bylo také vzbudit zájem občanů o dění v obci, kde žijí a pracují, aby se zamysleli nad problémy, se kterými se potýkají a připravit tak půdu pro 3

4 veřejné projednání těchto problémů, požadavků a názorů na kvalitu jejich života. Dále také podpořit komunikaci mezi občany a zvolenými zastupiteli. Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že: Každá domácnost obdržela jeden tištěný dotazník s tím, že v případě potřeby byly další dotazníky k dispozici na obecních úřadech zapojených obcí, v kulturním středisku města Pečky, v knihovně města Pečky a Zásmuky a dále volně ke stažení na internetových stránkách zapojených obcí a MAS Podlipansko, jež je koordinátorem celého procesu. Respondenti vhazovali vyplněné dotazníky do připravených sběrných boxů umístěných na místech, jež byla vypsaná v dotazníku (sídla OÚ, knihovna a kulturní středisko města Pečky, knihovna v Zásmukách a kancelář MAS Podlipansko). Pro dotazníkovou akci nebyl zvolen žádný výběrový vzorek občanů, kteří by měli být osloveni. Cílem bylo zapojit všechny obyvatele obcí, a proto byl do všech domácností distribuován jeden výtisk dotazníků. Volba vyplnit a odevzdat dotazník byla dobrovolná a byla na uvážení každého občana. S ohledem na výše uvedené nelze tedy průzkum vydávat za reprezentativní vzorek názorů všech obyvatel města. Každý však dostal možnost dotazníkové akce se zúčastnit. Získané odpovědi tedy představují názory aktivních a zainteresovaných obyvatel obce. Celková bilance dotazníkového šetření Obec Roznesených dotazníků Vyplněných dotazníků % Obec Roznesených dotazníků Vyplněných dotazníků % Oblast Pečecko Oblast Zásmucko Pečky , Zásmuky ,3 Velké Chvalovice ,3 Malotice ,7 Tatce , Mlékovice + Toušice ,2 Chotutice ,5 Bečváry ,3 Kostelní Lhota ,1 Celkem Zásmucko ,3 Nová Ves , Celkem obě oblasti ,2 Radim ,4 Dobřichov ,8 Plaňany 3 8 2,7 Celkem Pečecko , 4

5 Výsledky hodnocení v obcích Toušice a Mlékovice Návratnost dotazníků byla velmi nízká. V průměru za oblast Zásmucko (Bečváry, Malotice, Mlékovice a Toušice, Zásmuky) byla návratnost 5,3 %. Naopak za obce Toušice a Mlékovice průměrná 15,2 % (z rozdaných 211 dotazníků odpovědělo 32 respondentů). Celkově nízký počet vyplněných a vrácených dotazníků omezuje možnosti analytického sledování výsledků a i zjištěné údaje je třeba hodnotit opatrně. Na následujících stránkách jsou grafy znázorňující společné výsledky za obce Toušice a Mlékovice. V otázkách využívání sociálních služeb byl v obcích nízký počet odpovědí, proto je zde znázorněna analýza za celou oblast Zásmucko (viz. výše), kde průzkum probíhal. Na konci dokumentu jsou uvedena konkrétní čísla v tabulkách, kde je uvedeno i srovnání s průzkumem v celé oblasti Zásmucko, kde názorový průzkum probíhal. U většiny otázek mohli respondenti zvolit více možností, proto je celkový součet procent v grafu vyšší než 1%. 5

6 Hodnocení ÚROVNĚ SLUŽEB v obcích Toušice a Mlékovice: Odpovídalo 32 respondentů. Způsob hodnocení: 1-spokojen/a, 2-spíše spokojen/a, 3- spíše nespokojen/a, 4-nespokojen/a. 1% 9% 8% 4,6 28,1 18,8 21,9 4,6 12,5 15,6 3,1 21,9 3,1 7% 6% 5% 12,5 12,5 15,6 28,1 21,9 9,4 53,1 31,3 21,9 4% 25 31,3 28, ,1 3% 12,5 5 2% 1% 15,6 21,9 31,3 21, ,8 25 % využití volného času dětí a dospělých dostupnost a kvalita zdravotnické péče informovanost, komunikace mezi zastupiteli a občany bezpečnost v obci péče o seniory 3,1 dostupnost a úroveň obchodů a služeb zeleň v obci, životní prostředí, odpady čistota a pořádek v obci Spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Nespokojen Neuvedeno 6

7 Komentář: V úvodu hodnotili obyvatelé celkovou úroveň služeb. Spokojeno či spíše spokojeno s využitím volného času dětí a dospělých je zhruba 22%, nespokojeno a spíše nespokojeno 37%, více jak 4% dotazovaných se k této otázce nevyjádřilo. Spokojeno či spíše spokojeno s dostupností a kvalitou zdravotní péče je zhruba 53%, naopak spíše nespokojeno a nespokojeno je necelých 19%. S informovaností a komunikací se zastupiteli obcí je spokojeno či spíše spokojeno 6%, opačný názor má 22% dotazovaných. Bezpečně v obci se cítí 5% dotazovaných, 28% není s bezpečností v obci spokojeno. Velká spokojenost panuje s péčí o seniory 5%, naopak nespokojených je %, spíše nespokojených pouhých 9%. Opačný trend je v dostupnosti a úrovní obchodů a služeb. Zde se více jak 65% dotazovaných vyjádřilo negativně a pro 22% z nich jsou dostačující. Velmi dobře je hodnocena péče o zeleň a životní prostředí 81%, opačný názor má 3%. Průměrně je hodnocena i čistota a pořádek v obci, tu hodnotí 53% lidí pozitivně a 23% negativně, ostatní se nevyjádřili. Obec Toušice je pozitivně vnímána jako poměrně pěkná, klidná obec bez Romů, s množstvím přírody. Naopak jako nedostatky jsou vytýkány psí exkrementy (2x), černá skládka a v oblasti dopravy to je zvýšený průjezd kamionů přes obec a vysoká rychlost projíždějících aut. V obci Mlékovice je problémem zajištění pobíhajících psů. 7

8 Hodnocení PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ v obcích Toušice a Mlékovice: Péči o veřejná prostranství vyhodnotilo jako spokojených či spíše spokojených 17 respondentů v úvodu dotazníku. Ti pak tuto problematiku dále neposuzovali. Vyhodnocené odpovědi zbývajících 15 respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu. Každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné 1 málo kontejnerů na tříděný odpad 33,3 66,7 málo odpadkových košů v obcích 1 nedostačující zimní údržba problémy s psími exkrementy vandalismus nepořádek v okolí domu 6,7 13,3 93,3 86,7 nedostatečná údržba či obnova veřejné zeleně 2 8 přeplněné odpadní nádoby 53,3 46,7 není zabezpečen pravidelný úklid ulic 1 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo Komentář: Nejčastěji respondenti poukazují na přeplněné odpadní nádoby, nedostatečnou zimní údržbu a problémy s psími exkrementy. Přivítali by více kontejnerů na tříděný odpad a větší péči o údržbu či obnovu veřejného prostranství. Naopak panuje spokojenost s dostatečným množstvím odpadkových košů, pravidelným úklidem v ulicích a pořádkem v okolí domů. Celkově se dá říci, že péče o veřejná prostranství a čistota v obci je v obcích Toušice a Mlékovice průměrná. V oblasti čistoty v obci je dále negativně vnímána nedostačující zimní údržba při výjezdu z obce. 8

9 Co by občané obce řešili na místě STAROSTY obcí Toušice a Mlékovice: Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné 3,1 96,9 životní prostředí, čistotu obce 15,6 84,4 technickou infrastrukturu 59,4 4,6 bezpečnost 93,8 sociální služby, zdravotnictví 93,8 sport, kulturu, podporu neziskových organizací 21,9 78,1 školství 93,8 bydlení 93,8 opravy komunikací a chodníků 34,4 65,6 dopravní obslužnost % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % 9

10 Komentář: Většina odpovídajících by na místě starostky řešila technickou infrastrukturu, opravu komunikací a chodníků, dopravní obslužnost a sportovní, kulturní a společenské vyžití. Nízký počet respondentů by řešila bezpečnost, sociální a zdravotní služby, bytovou situaci a školství. V oblasti života v obci by na místě starosty lidé řešili vybudování zastávky na znamení, neboť jedna je málo a děti musí docházet dlouhé vzdálenosti na autobusovou zastávku, mnohdy po neosvětlené komunikaci. Dále by investovali do kanalizace (POZN.: je v přípravě), budování či opravy silnice v úvozu a opravu lávky pro pěší. V obci Mlékovice by se na místě starosty řešil zákaz parkování aut na chodnících. Pokud by lidé mohli v obci rozhodnout o jedné velké investici, tak by to byla především kanalizace v obci (5x) a vodovod (4x). Dále pak výstavby páteřního chodníku pro obec (3x). Obyvatelé by investovali do vybudování restaurace, prostoru pro aktivity dospívajících, bioplynové stanici na výrobu elektrické energie pro obec, přechodu pro chodce u zastávky autobusu, zpomalovacího retardéru na okraji obce (zejména od Malotic a od Voteleže), obchodu potravin, dále do vybudování parku s lavičkami ve Vlčím dole, altánky s prolézačkami a naučnými a zábavnými tabulemi. Investovali by do firmy, která by zajistila pracovní místa pro mstní obyvatele. Dále také na obnovu komunikací a do měření rychlosti aut. V obci Mlékovice by obyvatelé investovali do vybudování dětského hřiště a do tlakové kanalizace. 1

11 INFORMACE O DĚNÍ v obcích Toušice a Mlékovice získáváte nejčastěji z: Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné 3,1 96,9 nemám o dění v obci zájem 1 přátelé, známí dotaz na obecní úřad 21,9 78,1 internetové stránky obce 34,4 65,6 obecní rozhlas 68,8 31,3 účast na jednání zastupitelstva 1 místní zpravodaj, noviny 3,1 96,9 úřední deska 65,6 34,4 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Neuvedeno % Komentář: Za nejčastější zdroj informací byl označen obecní rozhlas s připomínkou, že je špatně slyšet. Dále úřední deska a internetové stránky obce. Projevila se však nulová účast na jednáních obecního zastupitelstva. Žádný z dotazovaných se nevyjádřil, že nemá o dění v obci zájem. Byl vznesen požadavek na obecní zpravodaj, který v Toušicích chybí. V obci Mlékovice jsou informace čerpány např. z místního zpravodaje. 11

12 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE v obcích Toušice a Mlékovice: Bezpečnostní situaci vyhodnotilo jako spokojených či spíše spokojených 16 respondentů v úvodu dotazníku. Ti pak tuto problematiku dále neposuzovali. Vyhodnocené odpovědi zbývajících 16 respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu. Každý z dotazovaných označil maximálně čtyři odpovědi. jiné 93,8 chybí kamerový systém 93,8 dopravní bezpečnost 37,5 62,5 drobná pouliční kriminalita 1 obavy z lidí žijících v sousedství 1 častý výskyt problémových osob 93,8 krádeže a vloupání 93,8 problémy s uživateli drog 93,8 loupeže a násilné trestné činy 1 ohrožení psy 5 5 špatné pouliční osvětlení 93,8 trestné činy a přestupky mladistvých 1 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % 12

13 Komentář: Polovina dotazovaných odpověděla v úvodu dotazníku, že je s bezpečnostní situací v obci spokojena či spíše spokojena. Pokud, tak se obyvatelé cítí být ohroženi pobíhajícími psy. Zatěžuje je též nízká dopravní bezpečnost. V obci je jako velký problém vnímáno špatné pouliční osvětlení (nedostatek lamp) a neoprávněné užívání cizích i obecních pozemků. Za nejvíce nebezpečné místo v obci je považována autobusová zastávka, především v pozdních večerních hodinách, taktéž křižovatka Malotice x Kouřim. Dále pak úzké silnice s chybějícím chodníkem a páteřní silnice, kde projíždějící motorová vozidla nedbají na nejvyšší povolenou rychlost. Za problémovou je označena vznikající černá skládka (umístěná vpravo od cesty na obec Straší) a nebezpečně jsou jedním dotazovaným vnímáni psi p. Stodoly. 13

14 Jaké aktivity či zařízení určená ke sportovním, společenským a oddechovým činnostem Vám v obcích Toušice a Mlékovice i a blízkém okolí nejvíce chybí? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné 93,8 nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný 31,3 68,8 nekuřácká restaurace 93,8 prostor pro netradiční sporty (lezecká stěna, air soft, aj) 1 volně přístupná sportoviště pro organizované sporty napojení cyklostezek do okolí pěší a běžecké trasy v obci i okolí možnosti dalšího vzdělávání (kurzy, přednášky) vyžití o letních prázdninách kino/ letní kino dětská hřiště zařízení pro rodiny s dětmi (RC, MC) prostory pro setkávání mladých lidí (kluby, klubovny) taneční zábavy, diskotéky, rockový klub divadelní představení, koncerty a výstavy 9,4 9,4 3,1 3,1 3,1 15,6 9,4 21,9 18,8 9,6 93,8 9,6 96,9 96,9 96,9 84,4 9,6 78,1 93,8 81,3 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Nejvíce respondentů odpovědělo, že jim v obcích Toušice a Mlékovice, z oblasti volnočasových aktivit, nic nechybí. Je to nejvíce z obou oblastí, kde 14

15 průzkum veřejného mínění probíhal. Pokud by něco občané řešili, pak prostory pro setkávání mladých (klubovny, kluby), dětská hřiště a pořádání divadelních představení, koncertů a výstav. Dále pak volně přístupná sportoviště, pěší a běžecké trasy, cyklostezky, taneční zábavy, ale také nekuřáckou restauraci. V části jiné aktivity popsali respondenti, jako nedostatek, chybějící restauraci, hřiště a možnosti koupání. V obci Mlékovice jeden dotazovaný postrádá prostor pro setkávání starších lidí. Pokud nejste spokojen/a s poskytovanými zdravotními službami v obcích Toušice a Mlékovice, jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti? Poskytované zdrav. sl. vyhodnotilo jako spokojených či spíše spokojených 15 respondentů v úvodu dotazníku. Ti pak tuto problematiku dále neposuzovali. Vyhodnocené odpovědi zbývajících 17 respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu. Každý z dotazovaných označil maximálně čtyři odpovědi. jiné 26,7 73,3 profesionální přístup lékařů k pacientům (jednání, poradenství, návštěvy lékaře v domácnosti) 1 informovanost o zdravotní péči 6,7 93,3 dostupnost zdravotních služeb 46,7 53,3 kvalita poskytované péče 2 8 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Poměrně vysokým procentem byla u nespokojených či spíše nespokojených respondentů negativně hodnocena dostupnost zdravotní péče, zlepšit by se měla i kvalita poskytované péče. 15

16 Na koho se obrátíte, pokud chcete získat informace o některé ze sociálních služeb nebo o zdravotní péči poskytované v obcích Toušice a Mlékovice a blízkém okolí? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil jednu a více odpovědi. jiné 1 na organizaci o které vím, že podobné služby nabízí 18,8 81,3 získám informace z internetu zeptám se na úřadech (OÚ, úřad práce apod.) dosud jsem se s podobnou situací nesetkal/a 15,6 84,4 vyhledám pomoc v rodině / u přátel 12,5 87,5 na učitele, lékaře 21,9 78,1 na člověka, který se s podobným problémem setkal 93,8 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Největší podíl dotazovaných získává informace z internetu a od institucí jako je úřad práce či obecní úřad. Dále pak od učitelů a lékařů či organizací nabízejících obdobné služby. K lepší informovanosti o stávajících i nově zřizovaných službách a různých aktivitách by pomohly převážně letáky s podrobnými informacemi (požadují 4 dotazovaní), více informací na internetových stránkách obce (3x), informace vyvěšené na úřední desce (2x), informace šířené rozhlasem nebo místním zpravodajem. V obci Mlékovice jeden respondent čerpá informace ze zpravodaje obce. 16

17 Víte, na koho se obrátit v případě následující situace? Odpovídalo 32 respondentů. Kladná odpověď byla označena písmenem A (ANO), záporná písmenem N (NE) pomoc člověku ohroženému závislostí 28,1 71,9 pomoc s péčí o seniora 46,9 53,1 pomoc při řešení partnerských a rodinných krizí pomoc člověku bez práce pomoc s péčí o zdrav. postižené dítě či dospělého pomoc člověku bez domova informace o finančním poradenství (dluhová problematika) informace o pomoci státu formou soc. dávek pomoc v případě domácího násilí pomoc při výuk. a vých. problémech dítěte 37,5 31, ,8 5 4,6 62,5 68, ,4 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% ANO, vím na koho se obrátit % NE, nevím na koho se obrátit % Komentář: Dá se říci, že dotazovaní jsou poměrně informování o svých možnostech v různých životních situacích. Na koho se obrátit v případě domácího násilí, či při potížích s výchovou problémové mládeže. Vědí, kdo jim poradí, pokud se potřebují postarat o seniora, zůstanou bez zaměstnání, bez domova či se dostanou do dluhové problematiky. Znají také možnosti, kde se informovat o pomoci prostřednictvím soc. dávek. 17

18 Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník nějakou formu sociální služby či pomoci? Pečujete o někoho, kdo sociální služby využívá? Odpovídalo 32 respondentů. ano, pečuji o osobu blízkou 1 ano, využívá rodinný příslušník 21,9 78,1 ano, já osobně využívám soc. služby 12,5 87,5 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Z odpovědí vyplynulo, že jedna třetina respondentů využívá jakoukoliv formu sociálních služeb. Celkem 34% dotazovaných (11 osob). Z toho 12 % (4 osoby) využívá osobně soc. sl. a u 22 % využívá tyto služby rodinný příslušník (7 osob). Péči o osobu blízkou neoznačil žádný z dotazovaných. 18

19 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Vzhledem k nízkému počtu získaných odpovědí v následujících pěti otázkách, nebylo tedy reálné vytvořit vypovídající vzorek za jednotlivé obce. Hodnocení následujících pěti otázek, jež se týkají poskytovaných soc. služeb, jejich kvality, četnosti, dostupnosti atp., proto vypovídá za celou oblast Zásmucko, což jsou obce Toušice, Mlékovice, Malotice, Bečváry a Zásmuky. Na otázku Kdo dané služby využívá odpovídalo 84 dotazovaných z oblasti Zásmucko. Čísla v grafu vyjadřují % lidí, kteří uvedli, že danou službu využívají senior osoba se zdravotním postižením rodina s dítětem dlouhodobě nemocný dospělý dlouhodobě nemocné dítě nezaměstnaný Komentář: Nejvíce využívají na Zásmucku sociální služby senioři. Mezi respondenty, jež užívají soc. služby, je nejvyšší procento seniorů, a to 16%. Dále pak 2% osob se zdravotním postižením, nezaměstnaných a 2% rodin s dětmi. Dlouhodobě nemocných dospělých a dlouhodobě nemocných dětí bylo mezi odpověďmi shledáno 1%. 19

20 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Seznam nejčastějších poskytovatelů sociálních služeb, jejichž služby využívají obyvatelé Zásmucka: Čísla v grafu vyjadřují % lidí, kteří uvedli, že danou službu využívají. Odpovídalo 84 respondentů Pečovatelská služba Zásmuky Rodičovské centrum Zásmuky Klub seniorů Zásmuky Jiné 18 Komentář: Pečovatelská služba města Zásmuky je nejčastějším poskytovatelem soc. sl. mezi dotazovanými. Jejich služeb využívá 18% z nich (15 osob). Dále RC Zásmuky (1%), Klub seniorů Zásmuky (1%). Další poskytovatelé soc. sl. nebyly dotazovanými vypsání. V hodnocení dovážených obědů byla vyslovena připomínka, že by bylo třeba více vozů pro transport. Dále byl v jednom případě hodnocen doprovod, k lékaři či na úřady, zaměstnanci PS Zásmuky známkou 2 (spíše spokojen/a). 2

21 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Jak často využíváte službu, která je pro Vás v současné době nejdůležitější? Čísla v grafu vyjadřují % lidí, kteří uvedli, že danou službu využívají. Odpovídalo 36 respondentů. jen zřídka 17% nepřetržitě 6% několikrát za měsíc 11% každý den 44% několikrát za týden 22% Komentář: Zde vypovídali dotazovaní o službě, která je pro ně v současné době nejdůležitější. Každý den využívá tuto službu 44% tázaných a několikrát týdně 22%. Několikrát za měsíc 11% a jen zřídka 17%. Šest % respondentů vypovědělo, že službu, která je pro ně nejzásadnější, využívají nepřetržitě. 21

22 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Byl/a byste ochoten/a si za lepší služby připlatit? Odpovídalo18 respondentů. nevím 33% ano 39% ne 28% Komentář: Opět se vztahoval dotaz na službu, která je pro tázaného v současné době nejdůležitější. Z analýzy vyplynulo, že téměř 4% z nich je ochotna připlatit za vyšší kvalitu, 28% odpovědělo negativně. 22

23 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Existuje v obci služba, kterou byste chtěl/a využívat, ale nemůžete? Odpovídalo18 respondentů. ano 12% ne 88% Komentář: Poměrná část dotazovaných má možnost využívat služby, které by chtěla, jež jsou poskytovány v obcích či blízkém okolí. Jako služba, která existuje v blízkém okolí a dotyčný by jí chtěl využívat, avšak nemůže, byla zmiňována pomoc v domácnosti od PS Pečky (např. mytí oken). Dále Diakonie Opolany, zde nemá respondent dostatek informací o poskytovaných službách. POZN.: Pravděpodobně se jedná o diakonii Českobratrské církve evangelické v Libici nad Cidlinou Nejblíže pak Diakonie ČCE Vlašim a Čáslav. 23

24 Na které oblasti sociální pomoci by se měly obce Toušice a Mlékovice v budoucnu (v horizontu 3-5 let) více zaměřit? Co by podle Vás pomohlo zlepšit život seniorům? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné poskytování odlehčovací služby 1 1 lepší informovanost o službách nedostatek laviček v obci/městě bezbariérové přístupy 9,4 9,4 9,6 9,6 93,8 vybudovat denní či týdenní stacionář tísňová péče 3,1 1 96,9 možnosti trávení volného času (besedy, drátování, pletení košíků aj.) pochůzky po úřadech, návštěvy u lékaře osobní asistence, pečovatelská služba zajistit donášku obědů zajistit běžné nákupy zkrátit čekací lhůty v pobytových zařízeních 15,6 18,8 21,9 12,5 31, ,4 81,3 78,1 87,5 68,8 75 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Nejčastěji byl označen požadavek na zkrácení čekací lhůty v pobytových zařízeních. Dále pak zajištění běžných nákupů, doprovod při pochůzkách po úřadech a návštěvy lékařů. Pomoc pečovatelek či asistenční služba, možnost trávení volného času formou besed a setkání seniorů. Bylo také poukázáno na nedostatečné množství laviček v obcích Toušice a Mlékovice a vznesen požadavek na lepší informovanost o poskytovaných službách. 24

25 Na které oblasti sociální pomoci by se měly obce Toušice a Mlékovice v budoucnu (v horizontu 3-5let) více zaměřit? Co by podle Vás pomohlo zlepšit život osobám se zdravotním postižením? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi jiné (vypište): 1 chráněné bydlení či podpora samostatného bydlení sociálně terapeutické dílny řešení zaměstnávání osob se zdravotním postižením možnosti trávení volného času 3,1 12,5 89,7 96,9 87,5 93,7 pomoc osobám, jež se nedokáží postarat samy o sebe a jsou závislé na jiné osobě 31,3 68,8 domov pro osoby se zdravotním postižením 1 denní či týdenní stacionář domovy se zvláštním režimem (pro osoby s duševním onemocněním, demencí apod.) bezbariérové přístupy 12,5 93,8 93,7 87,5 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Pomoc osobám, jež se nemohou a nedokáží postarat samy o sebe a jsou závislé na jiné osobě, by podpořili respondenti nejčastěji. Dále pak bezbariérové přístupy a způsoby řešení zaměstnávání těchto osob. Naopak jako málo opodstatněné vidí existenci domovů pro osoby se zdravotním postižením a speciálně terapeutické dílny. 25

26 Na které oblasti soc. pomoci by se měla Vaše obec v budoucnu (v horizontu 3 let) více zaměřit? Co by podle Vás pomohlo zlepšit život rodinám s dětmi a osobám ohroženým soc. vyloučením? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné (vypište): azylové bydlení pro matky s dětmi či rodiny v krizi obecní nájemní byty s nižším nájemným (nízkopříjmové osoby) domy na půl cesty (pro děti z dětských domovů po dosažení zletilosti) stálé krizové poradenství - po telefonu, mailem, osobní 3,1 9,4 1 96,9 93,8 93,8 9,6 služby pro osoby ohrožené soc. vyloučením (osoby bez přístřeší, uživatelé 1 středisko výchovné péče (pro závislé na návykových látkách aj.) volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti pomoc dětem se zvládáním školních povinností 3,1 3,1 1 96,9 96,9 multifunkční hřiště pro teenagery, lezecká stěna aj. více organizovaných aktivit pro děti a mládež (letní příměstské tábory) nízkoprahové centrum pro mládež (kluby pro neorganizovanou mládež) 12,5 18, ,5 81,3 75 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Rodiny s dětmi by přivítaly zejména více organizovaných aktivit pro děti, multifunkční hřiště pro teenagery a možnosti pro volný čas mládeže kluby, klubovny pro neorganizovanou mládež, tzv. nízkoprahová zařízení. Dále byl vznesen požadavek na zřízení stálého krizového centra prostřednictvím telefonu, u či osobní návštěvy u poradce. 26

27 Další podněty, připomínky a návrhy obyvatel obcí Toušice a Mlékovice: Jeden dotazovaný navrhuje zavedení zastávek na znamení v obci. Místa, která nejsou osvětlená, jsou nebezpečná, některé děti musí jít až 25 min. na zastávku pěšky a projít i neosvětlenými úseky. Dalším návrhem je najít v Holandsku či Švýcarsku partnerské město, což by mohlo přinést větší zájem místních obyvatel o vlastní historii, snahu pojmenovat přednosti obce (pěkné okolí říčky, střídmá urbanistika, pořádkumilovnost a pracovitost občanů, bohatá historie, archeologická naleziště). Prostřednictvím grantů pak umožnit zájezdy seniorům, žákům škol a zaměstnancům. Spolupráce s rodinou Šternberků na dlouhodobých záměrech s pozemky a budovami ve spolupráci s okolními obcemi. Základní poznatky z průzkumu v oblasti Zásmucko a srovnání oblastí V průzkumu v oblasti Zásmucka odpověděla jen necelá stovka respondentů. Výsledky je proto třeba hodnotit velmi opatrně, chyba u tak malého vzorku je značná, cca ± 7 procentních bodů. Zásmucko se od Pečecka v mnohém liší. Problémy jsou více venkovské, je tam horší technická infrastruktura, lidé se nesetkávají s drogami, ale s běžnými krádežemi. Nedostatkem oblasti je zřejmě nedostatečná péče o volný čas mladých lidí. Výborně jsou na Zásmucku hodnoceny výskyt zeleně a zdravotnická péče, velmi dobře i informovanost občanů, komunikace s radnicí a péče o seniory. Lépe než na Pečecku i čistota a bezpečnost. Naopak mnohem hůře jsou hodnoceny služby a možnosti využití volného času. Nepořádek na veřejných prostranstvích způsobuje v obou oblastech podle lidí nedostatečná údržba v zimě, na Zásmucku i přeplněné kontejnery na odpad a nedostatečná údržba zeleně. Prvním úkolem starostů (tedy zastupitelstev) by podle respondentů v obou regionech měly být údržba komunikací a chodníků, na Zásmucku však je špatná také infrastruktura, málo příležitostí ke sportu. Bezpečnost na rozdíl od Pečecka problémem není. V obcích Zásmucka jsou nejčastějšími zdroji základních informací městský či obecní rozhlas, úřední deska a internet. Stejně jako na Pečecku jen velmi malý podíl lidí chodí na jednání zastupitelstva. Zcela jiná je v obou regionech situace v oblasti bezpečnosti. V obcích Zásmucka mají lidé obavy z ohrožení dopravou, následují krádeže a toulaví psi. 27

28 Stejně jako na Pečecku i na Zásmucku v kulturní a sportovní oblasti chybí největšímu počtu lidí napojení cyklostezek do okolí. Čtvrtině lidí nechybí v této oblasti nic. Významnými zdroji informací pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb jsou v oblasti Zásmucka hlavně úřady, dále hledají informace na internetu, podobně jako na Pečecku. Schopnost řešit problémové situace je v obou oblastech podobná. Z problémových situací jsou lidé nejčastěji bezradní v případě, že by chtěli pomoci člověku bez domova. Velká většina lidí ale neví také, kam se obrátit při řešení manželských a partnerských krizí, finančních problémech nebo při pomoci osobě postižené závislostí. Uživatelů sociálních služeb bylo mezi respondenty na Zásmucku jen 28. Nejčastěji je to rodinný příslušník nebo sám respondent. Největší podíl z uživatelů jsou senioři. Vzhledem k velmi malému počtu lidí, kteří na Zásmucku odpovídali na otázky týkající se využívání sociálních služeb (18), je problematické odpovědi hodnotit. Většinou jde o lidi, kteří služby využívají často (denně, nepřetržitě). Nejdůležitější oblastí, na kterou by se obce Zásmucka měly v nejbližších letech v oblasti péče o seniory zaměřit, je přičinit se o zkrácení čekacích lhůt na místa v pobytových zařízeních. To je stejné jako na Pečecku. Dost lidí požaduje i zajištění nákupů. V oblasti péče o lidi se zdravotním postižením by se měly obce zaměřit především na pomoc lidem, kteří se nedovedou postarat sami o sebe. To je opět shodné v obou oblastech. Ve sféře péče o rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením je na Zásmucku zřejmě nejproblematičtější skupinou mládež (na Pečecku bylo velmi často zmiňováno bydlení). Nejvíce lidí na Zásmucku požaduje zřídit nová hřiště, nízkoprahová centra a hlavně dát mládeži a dětem více možností, jak využívat volný čas. Tabulková příloha Následující tabulková příloha znázorňuje procentuální vyčíslení odpovědí na každou otázku v dotazníku. Ve sloupci Podlipansko jsou odpovědi respondentů z části Pečeckého mikroregionu, jedná se konkrétně o tyto obce: Dobřichov, Chotutice, Kostelní Lhota, Nová Ves, Pečky, Plaňany, Radim, Tatce, Velké Chvalovice a obcí Zásmucka: Toušice, Mlékovice, Malotice, Bečváry a Zásmuky. Prostřední sloupec Zásmuky je uveden pro srovnání obcí Toušice, Mlékovice se Zásmukami. Ve sloupci vpravo je pak procentuální vyjádření odpovědi na danou otázku z obcí Toušice a Mlékovice. Ve vodorovném sloupci celkem pak je vyčíslen počet respondentů za oblast Podlipansko (viz. výše) a obce Toušice a Mlékovice. 28

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více