Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku"

Transkript

1 Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3 1

2 Obsah Úvod, metodologie průzkumu 3 Celková bilance dotazování 4 Vyhodnocení dotazníků z obcí Toušice a Mlékovice, grafy a komentáře 5 Další podněty a připomínky respondentů z obcí Toušice a Mlékovice 27 Shrnutí základních poznatků z průzkumu v oblasti Zásmucko 27 Tabulková příloha 28 Průzkum veřejného mínění probíhal v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku, jež je hrazen z prostředků ESF z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem dotazníku bylo zjištění potřeb a požadavků obyvatel našeho regionu. 2

3 Úvod Názorový průzkum se uskutečnil v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku (KPSS). Průzkum zjišťoval názory obyvatel z hlediska sociálních potřeb, ale i kvality jejich života v obci: čistota, bezpečnost, volnočasové aktivity, úroveň služeb v obci aj. Dotazování probíhalo v druhé polovině měsíce září 212. Kromě obcí Toušice a Mlékovice také v obcích Malotice, Bečváry a Zásmuky. Z části obcí Pečeckého mikroregionu, pak v obcích Kostelní Lhota, Pečky, Tatce, Chotutice, Nová Ves I, Radim, Dobřichov, Velké Chvalovice a Plaňany. Názorový průzkum a všechny kroky spojené s procesem KPSS směřuje k většímu zapojení veřejnosti do řešení sociálních otázek a požadavků na zkvalitnění života obyvatel v Podlipanském regionu. Metodologie průzkumu Názorový průzkum obyvatel probíhal v druhé polovině měsíce září letošního roku. Každá domácnost v obci obdržela výzvu s informací o realizaci projektu zaměřeného na podporu rozvoje sociálních služeb (KPSS) a jeden výtisk dotazníku s uvedením lhůty pro odevzdání vyplněného dotazníku a sběrnými místy. Další dotazníky bylo možné získat na internetových stránkách obcí zapojených do plánování a MAS Podlipansko, dále pak vyžádat na uvedeném u Cílem názorového průzkumu bylo zjistit spokojenost obyvatel s úrovní poskytovaných služeb, péčí o veřejná prostranství, s čistotou a bezpečností v obci, s informovaností obyvatel o aktivitách obce, ale také společenské a kulturní vyžití 3 dětí, mladistvých i seniorů, dále pak s úrovní poskytovaných zdravotních a sociálních služeb. Zjistit, jaké soc. sl. občané využívají, v jakém množství, jak hodnotí jejich potřebnost, kvalitu 25 a dostupnost Dotazník byl tvořen pro části mikroregionů Pečecko a Zásmucko, kde se projevila velká různorodost potřeb obyvatel malých obcí a měst tohoto regionu. Za celou oblast dotazování odpovídalo 176 žen a 83 mužů, z toho 4 respondentů je ve věkové hranice do 35 let, 99 dotazovaných ve věku (36-59 let) a 112 respondentů ve věku 6 a více let. Co se týká vzdělanosti, pak 13 dotazovaných je bez maturitního vzdělání, 99 s maturitním vzděláním a 55 respondentů je VOŠ a VŠ. Dotaz ovaný Smyslem názorového průzkumu bylo také vzbudit zájem občanů o dění v obci, kde žijí a pracují, aby se zamysleli nad problémy, se kterými se potýkají a připravit tak půdu pro 3

4 veřejné projednání těchto problémů, požadavků a názorů na kvalitu jejich života. Dále také podpořit komunikaci mezi občany a zvolenými zastupiteli. Názorový průzkum měl anketní charakter, což znamená, že: Každá domácnost obdržela jeden tištěný dotazník s tím, že v případě potřeby byly další dotazníky k dispozici na obecních úřadech zapojených obcí, v kulturním středisku města Pečky, v knihovně města Pečky a Zásmuky a dále volně ke stažení na internetových stránkách zapojených obcí a MAS Podlipansko, jež je koordinátorem celého procesu. Respondenti vhazovali vyplněné dotazníky do připravených sběrných boxů umístěných na místech, jež byla vypsaná v dotazníku (sídla OÚ, knihovna a kulturní středisko města Pečky, knihovna v Zásmukách a kancelář MAS Podlipansko). Pro dotazníkovou akci nebyl zvolen žádný výběrový vzorek občanů, kteří by měli být osloveni. Cílem bylo zapojit všechny obyvatele obcí, a proto byl do všech domácností distribuován jeden výtisk dotazníků. Volba vyplnit a odevzdat dotazník byla dobrovolná a byla na uvážení každého občana. S ohledem na výše uvedené nelze tedy průzkum vydávat za reprezentativní vzorek názorů všech obyvatel města. Každý však dostal možnost dotazníkové akce se zúčastnit. Získané odpovědi tedy představují názory aktivních a zainteresovaných obyvatel obce. Celková bilance dotazníkového šetření Obec Roznesených dotazníků Vyplněných dotazníků % Obec Roznesených dotazníků Vyplněných dotazníků % Oblast Pečecko Oblast Zásmucko Pečky , Zásmuky ,3 Velké Chvalovice ,3 Malotice ,7 Tatce , Mlékovice + Toušice ,2 Chotutice ,5 Bečváry ,3 Kostelní Lhota ,1 Celkem Zásmucko ,3 Nová Ves , Celkem obě oblasti ,2 Radim ,4 Dobřichov ,8 Plaňany 3 8 2,7 Celkem Pečecko , 4

5 Výsledky hodnocení v obcích Toušice a Mlékovice Návratnost dotazníků byla velmi nízká. V průměru za oblast Zásmucko (Bečváry, Malotice, Mlékovice a Toušice, Zásmuky) byla návratnost 5,3 %. Naopak za obce Toušice a Mlékovice průměrná 15,2 % (z rozdaných 211 dotazníků odpovědělo 32 respondentů). Celkově nízký počet vyplněných a vrácených dotazníků omezuje možnosti analytického sledování výsledků a i zjištěné údaje je třeba hodnotit opatrně. Na následujících stránkách jsou grafy znázorňující společné výsledky za obce Toušice a Mlékovice. V otázkách využívání sociálních služeb byl v obcích nízký počet odpovědí, proto je zde znázorněna analýza za celou oblast Zásmucko (viz. výše), kde průzkum probíhal. Na konci dokumentu jsou uvedena konkrétní čísla v tabulkách, kde je uvedeno i srovnání s průzkumem v celé oblasti Zásmucko, kde názorový průzkum probíhal. U většiny otázek mohli respondenti zvolit více možností, proto je celkový součet procent v grafu vyšší než 1%. 5

6 Hodnocení ÚROVNĚ SLUŽEB v obcích Toušice a Mlékovice: Odpovídalo 32 respondentů. Způsob hodnocení: 1-spokojen/a, 2-spíše spokojen/a, 3- spíše nespokojen/a, 4-nespokojen/a. 1% 9% 8% 4,6 28,1 18,8 21,9 4,6 12,5 15,6 3,1 21,9 3,1 7% 6% 5% 12,5 12,5 15,6 28,1 21,9 9,4 53,1 31,3 21,9 4% 25 31,3 28, ,1 3% 12,5 5 2% 1% 15,6 21,9 31,3 21, ,8 25 % využití volného času dětí a dospělých dostupnost a kvalita zdravotnické péče informovanost, komunikace mezi zastupiteli a občany bezpečnost v obci péče o seniory 3,1 dostupnost a úroveň obchodů a služeb zeleň v obci, životní prostředí, odpady čistota a pořádek v obci Spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Nespokojen Neuvedeno 6

7 Komentář: V úvodu hodnotili obyvatelé celkovou úroveň služeb. Spokojeno či spíše spokojeno s využitím volného času dětí a dospělých je zhruba 22%, nespokojeno a spíše nespokojeno 37%, více jak 4% dotazovaných se k této otázce nevyjádřilo. Spokojeno či spíše spokojeno s dostupností a kvalitou zdravotní péče je zhruba 53%, naopak spíše nespokojeno a nespokojeno je necelých 19%. S informovaností a komunikací se zastupiteli obcí je spokojeno či spíše spokojeno 6%, opačný názor má 22% dotazovaných. Bezpečně v obci se cítí 5% dotazovaných, 28% není s bezpečností v obci spokojeno. Velká spokojenost panuje s péčí o seniory 5%, naopak nespokojených je %, spíše nespokojených pouhých 9%. Opačný trend je v dostupnosti a úrovní obchodů a služeb. Zde se více jak 65% dotazovaných vyjádřilo negativně a pro 22% z nich jsou dostačující. Velmi dobře je hodnocena péče o zeleň a životní prostředí 81%, opačný názor má 3%. Průměrně je hodnocena i čistota a pořádek v obci, tu hodnotí 53% lidí pozitivně a 23% negativně, ostatní se nevyjádřili. Obec Toušice je pozitivně vnímána jako poměrně pěkná, klidná obec bez Romů, s množstvím přírody. Naopak jako nedostatky jsou vytýkány psí exkrementy (2x), černá skládka a v oblasti dopravy to je zvýšený průjezd kamionů přes obec a vysoká rychlost projíždějících aut. V obci Mlékovice je problémem zajištění pobíhajících psů. 7

8 Hodnocení PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ v obcích Toušice a Mlékovice: Péči o veřejná prostranství vyhodnotilo jako spokojených či spíše spokojených 17 respondentů v úvodu dotazníku. Ti pak tuto problematiku dále neposuzovali. Vyhodnocené odpovědi zbývajících 15 respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu. Každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné 1 málo kontejnerů na tříděný odpad 33,3 66,7 málo odpadkových košů v obcích 1 nedostačující zimní údržba problémy s psími exkrementy vandalismus nepořádek v okolí domu 6,7 13,3 93,3 86,7 nedostatečná údržba či obnova veřejné zeleně 2 8 přeplněné odpadní nádoby 53,3 46,7 není zabezpečen pravidelný úklid ulic 1 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo Komentář: Nejčastěji respondenti poukazují na přeplněné odpadní nádoby, nedostatečnou zimní údržbu a problémy s psími exkrementy. Přivítali by více kontejnerů na tříděný odpad a větší péči o údržbu či obnovu veřejného prostranství. Naopak panuje spokojenost s dostatečným množstvím odpadkových košů, pravidelným úklidem v ulicích a pořádkem v okolí domů. Celkově se dá říci, že péče o veřejná prostranství a čistota v obci je v obcích Toušice a Mlékovice průměrná. V oblasti čistoty v obci je dále negativně vnímána nedostačující zimní údržba při výjezdu z obce. 8

9 Co by občané obce řešili na místě STAROSTY obcí Toušice a Mlékovice: Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné 3,1 96,9 životní prostředí, čistotu obce 15,6 84,4 technickou infrastrukturu 59,4 4,6 bezpečnost 93,8 sociální služby, zdravotnictví 93,8 sport, kulturu, podporu neziskových organizací 21,9 78,1 školství 93,8 bydlení 93,8 opravy komunikací a chodníků 34,4 65,6 dopravní obslužnost % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % 9

10 Komentář: Většina odpovídajících by na místě starostky řešila technickou infrastrukturu, opravu komunikací a chodníků, dopravní obslužnost a sportovní, kulturní a společenské vyžití. Nízký počet respondentů by řešila bezpečnost, sociální a zdravotní služby, bytovou situaci a školství. V oblasti života v obci by na místě starosty lidé řešili vybudování zastávky na znamení, neboť jedna je málo a děti musí docházet dlouhé vzdálenosti na autobusovou zastávku, mnohdy po neosvětlené komunikaci. Dále by investovali do kanalizace (POZN.: je v přípravě), budování či opravy silnice v úvozu a opravu lávky pro pěší. V obci Mlékovice by se na místě starosty řešil zákaz parkování aut na chodnících. Pokud by lidé mohli v obci rozhodnout o jedné velké investici, tak by to byla především kanalizace v obci (5x) a vodovod (4x). Dále pak výstavby páteřního chodníku pro obec (3x). Obyvatelé by investovali do vybudování restaurace, prostoru pro aktivity dospívajících, bioplynové stanici na výrobu elektrické energie pro obec, přechodu pro chodce u zastávky autobusu, zpomalovacího retardéru na okraji obce (zejména od Malotic a od Voteleže), obchodu potravin, dále do vybudování parku s lavičkami ve Vlčím dole, altánky s prolézačkami a naučnými a zábavnými tabulemi. Investovali by do firmy, která by zajistila pracovní místa pro mstní obyvatele. Dále také na obnovu komunikací a do měření rychlosti aut. V obci Mlékovice by obyvatelé investovali do vybudování dětského hřiště a do tlakové kanalizace. 1

11 INFORMACE O DĚNÍ v obcích Toušice a Mlékovice získáváte nejčastěji z: Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné 3,1 96,9 nemám o dění v obci zájem 1 přátelé, známí dotaz na obecní úřad 21,9 78,1 internetové stránky obce 34,4 65,6 obecní rozhlas 68,8 31,3 účast na jednání zastupitelstva 1 místní zpravodaj, noviny 3,1 96,9 úřední deska 65,6 34,4 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Neuvedeno % Komentář: Za nejčastější zdroj informací byl označen obecní rozhlas s připomínkou, že je špatně slyšet. Dále úřední deska a internetové stránky obce. Projevila se však nulová účast na jednáních obecního zastupitelstva. Žádný z dotazovaných se nevyjádřil, že nemá o dění v obci zájem. Byl vznesen požadavek na obecní zpravodaj, který v Toušicích chybí. V obci Mlékovice jsou informace čerpány např. z místního zpravodaje. 11

12 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE v obcích Toušice a Mlékovice: Bezpečnostní situaci vyhodnotilo jako spokojených či spíše spokojených 16 respondentů v úvodu dotazníku. Ti pak tuto problematiku dále neposuzovali. Vyhodnocené odpovědi zbývajících 16 respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu. Každý z dotazovaných označil maximálně čtyři odpovědi. jiné 93,8 chybí kamerový systém 93,8 dopravní bezpečnost 37,5 62,5 drobná pouliční kriminalita 1 obavy z lidí žijících v sousedství 1 častý výskyt problémových osob 93,8 krádeže a vloupání 93,8 problémy s uživateli drog 93,8 loupeže a násilné trestné činy 1 ohrožení psy 5 5 špatné pouliční osvětlení 93,8 trestné činy a přestupky mladistvých 1 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % 12

13 Komentář: Polovina dotazovaných odpověděla v úvodu dotazníku, že je s bezpečnostní situací v obci spokojena či spíše spokojena. Pokud, tak se obyvatelé cítí být ohroženi pobíhajícími psy. Zatěžuje je též nízká dopravní bezpečnost. V obci je jako velký problém vnímáno špatné pouliční osvětlení (nedostatek lamp) a neoprávněné užívání cizích i obecních pozemků. Za nejvíce nebezpečné místo v obci je považována autobusová zastávka, především v pozdních večerních hodinách, taktéž křižovatka Malotice x Kouřim. Dále pak úzké silnice s chybějícím chodníkem a páteřní silnice, kde projíždějící motorová vozidla nedbají na nejvyšší povolenou rychlost. Za problémovou je označena vznikající černá skládka (umístěná vpravo od cesty na obec Straší) a nebezpečně jsou jedním dotazovaným vnímáni psi p. Stodoly. 13

14 Jaké aktivity či zařízení určená ke sportovním, společenským a oddechovým činnostem Vám v obcích Toušice a Mlékovice i a blízkém okolí nejvíce chybí? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné 93,8 nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný 31,3 68,8 nekuřácká restaurace 93,8 prostor pro netradiční sporty (lezecká stěna, air soft, aj) 1 volně přístupná sportoviště pro organizované sporty napojení cyklostezek do okolí pěší a běžecké trasy v obci i okolí možnosti dalšího vzdělávání (kurzy, přednášky) vyžití o letních prázdninách kino/ letní kino dětská hřiště zařízení pro rodiny s dětmi (RC, MC) prostory pro setkávání mladých lidí (kluby, klubovny) taneční zábavy, diskotéky, rockový klub divadelní představení, koncerty a výstavy 9,4 9,4 3,1 3,1 3,1 15,6 9,4 21,9 18,8 9,6 93,8 9,6 96,9 96,9 96,9 84,4 9,6 78,1 93,8 81,3 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Nejvíce respondentů odpovědělo, že jim v obcích Toušice a Mlékovice, z oblasti volnočasových aktivit, nic nechybí. Je to nejvíce z obou oblastí, kde 14

15 průzkum veřejného mínění probíhal. Pokud by něco občané řešili, pak prostory pro setkávání mladých (klubovny, kluby), dětská hřiště a pořádání divadelních představení, koncertů a výstav. Dále pak volně přístupná sportoviště, pěší a běžecké trasy, cyklostezky, taneční zábavy, ale také nekuřáckou restauraci. V části jiné aktivity popsali respondenti, jako nedostatek, chybějící restauraci, hřiště a možnosti koupání. V obci Mlékovice jeden dotazovaný postrádá prostor pro setkávání starších lidí. Pokud nejste spokojen/a s poskytovanými zdravotními službami v obcích Toušice a Mlékovice, jaké jsou důvody Vaší nespokojenosti? Poskytované zdrav. sl. vyhodnotilo jako spokojených či spíše spokojených 15 respondentů v úvodu dotazníku. Ti pak tuto problematiku dále neposuzovali. Vyhodnocené odpovědi zbývajících 17 respondentů jsou znázorněny v následujícím grafu. Každý z dotazovaných označil maximálně čtyři odpovědi. jiné 26,7 73,3 profesionální přístup lékařů k pacientům (jednání, poradenství, návštěvy lékaře v domácnosti) 1 informovanost o zdravotní péči 6,7 93,3 dostupnost zdravotních služeb 46,7 53,3 kvalita poskytované péče 2 8 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Poměrně vysokým procentem byla u nespokojených či spíše nespokojených respondentů negativně hodnocena dostupnost zdravotní péče, zlepšit by se měla i kvalita poskytované péče. 15

16 Na koho se obrátíte, pokud chcete získat informace o některé ze sociálních služeb nebo o zdravotní péči poskytované v obcích Toušice a Mlékovice a blízkém okolí? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil jednu a více odpovědi. jiné 1 na organizaci o které vím, že podobné služby nabízí 18,8 81,3 získám informace z internetu zeptám se na úřadech (OÚ, úřad práce apod.) dosud jsem se s podobnou situací nesetkal/a 15,6 84,4 vyhledám pomoc v rodině / u přátel 12,5 87,5 na učitele, lékaře 21,9 78,1 na člověka, který se s podobným problémem setkal 93,8 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Největší podíl dotazovaných získává informace z internetu a od institucí jako je úřad práce či obecní úřad. Dále pak od učitelů a lékařů či organizací nabízejících obdobné služby. K lepší informovanosti o stávajících i nově zřizovaných službách a různých aktivitách by pomohly převážně letáky s podrobnými informacemi (požadují 4 dotazovaní), více informací na internetových stránkách obce (3x), informace vyvěšené na úřední desce (2x), informace šířené rozhlasem nebo místním zpravodajem. V obci Mlékovice jeden respondent čerpá informace ze zpravodaje obce. 16

17 Víte, na koho se obrátit v případě následující situace? Odpovídalo 32 respondentů. Kladná odpověď byla označena písmenem A (ANO), záporná písmenem N (NE) pomoc člověku ohroženému závislostí 28,1 71,9 pomoc s péčí o seniora 46,9 53,1 pomoc při řešení partnerských a rodinných krizí pomoc člověku bez práce pomoc s péčí o zdrav. postižené dítě či dospělého pomoc člověku bez domova informace o finančním poradenství (dluhová problematika) informace o pomoci státu formou soc. dávek pomoc v případě domácího násilí pomoc při výuk. a vých. problémech dítěte 37,5 31, ,8 5 4,6 62,5 68, ,4 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% ANO, vím na koho se obrátit % NE, nevím na koho se obrátit % Komentář: Dá se říci, že dotazovaní jsou poměrně informování o svých možnostech v různých životních situacích. Na koho se obrátit v případě domácího násilí, či při potížích s výchovou problémové mládeže. Vědí, kdo jim poradí, pokud se potřebují postarat o seniora, zůstanou bez zaměstnání, bez domova či se dostanou do dluhové problematiky. Znají také možnosti, kde se informovat o pomoci prostřednictvím soc. dávek. 17

18 Využíváte v současné době Vy osobně nebo Váš rodinný příslušník nějakou formu sociální služby či pomoci? Pečujete o někoho, kdo sociální služby využívá? Odpovídalo 32 respondentů. ano, pečuji o osobu blízkou 1 ano, využívá rodinný příslušník 21,9 78,1 ano, já osobně využívám soc. služby 12,5 87,5 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Z odpovědí vyplynulo, že jedna třetina respondentů využívá jakoukoliv formu sociálních služeb. Celkem 34% dotazovaných (11 osob). Z toho 12 % (4 osoby) využívá osobně soc. sl. a u 22 % využívá tyto služby rodinný příslušník (7 osob). Péči o osobu blízkou neoznačil žádný z dotazovaných. 18

19 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Vzhledem k nízkému počtu získaných odpovědí v následujících pěti otázkách, nebylo tedy reálné vytvořit vypovídající vzorek za jednotlivé obce. Hodnocení následujících pěti otázek, jež se týkají poskytovaných soc. služeb, jejich kvality, četnosti, dostupnosti atp., proto vypovídá za celou oblast Zásmucko, což jsou obce Toušice, Mlékovice, Malotice, Bečváry a Zásmuky. Na otázku Kdo dané služby využívá odpovídalo 84 dotazovaných z oblasti Zásmucko. Čísla v grafu vyjadřují % lidí, kteří uvedli, že danou službu využívají senior osoba se zdravotním postižením rodina s dítětem dlouhodobě nemocný dospělý dlouhodobě nemocné dítě nezaměstnaný Komentář: Nejvíce využívají na Zásmucku sociální služby senioři. Mezi respondenty, jež užívají soc. služby, je nejvyšší procento seniorů, a to 16%. Dále pak 2% osob se zdravotním postižením, nezaměstnaných a 2% rodin s dětmi. Dlouhodobě nemocných dospělých a dlouhodobě nemocných dětí bylo mezi odpověďmi shledáno 1%. 19

20 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Seznam nejčastějších poskytovatelů sociálních služeb, jejichž služby využívají obyvatelé Zásmucka: Čísla v grafu vyjadřují % lidí, kteří uvedli, že danou službu využívají. Odpovídalo 84 respondentů Pečovatelská služba Zásmuky Rodičovské centrum Zásmuky Klub seniorů Zásmuky Jiné 18 Komentář: Pečovatelská služba města Zásmuky je nejčastějším poskytovatelem soc. sl. mezi dotazovanými. Jejich služeb využívá 18% z nich (15 osob). Dále RC Zásmuky (1%), Klub seniorů Zásmuky (1%). Další poskytovatelé soc. sl. nebyly dotazovanými vypsání. V hodnocení dovážených obědů byla vyslovena připomínka, že by bylo třeba více vozů pro transport. Dále byl v jednom případě hodnocen doprovod, k lékaři či na úřady, zaměstnanci PS Zásmuky známkou 2 (spíše spokojen/a). 2

21 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Jak často využíváte službu, která je pro Vás v současné době nejdůležitější? Čísla v grafu vyjadřují % lidí, kteří uvedli, že danou službu využívají. Odpovídalo 36 respondentů. jen zřídka 17% nepřetržitě 6% několikrát za měsíc 11% každý den 44% několikrát za týden 22% Komentář: Zde vypovídali dotazovaní o službě, která je pro ně v současné době nejdůležitější. Každý den využívá tuto službu 44% tázaných a několikrát týdně 22%. Několikrát za měsíc 11% a jen zřídka 17%. Šest % respondentů vypovědělo, že službu, která je pro ně nejzásadnější, využívají nepřetržitě. 21

22 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Byl/a byste ochoten/a si za lepší služby připlatit? Odpovídalo18 respondentů. nevím 33% ano 39% ne 28% Komentář: Opět se vztahoval dotaz na službu, která je pro tázaného v současné době nejdůležitější. Z analýzy vyplynulo, že téměř 4% z nich je ochotna připlatit za vyšší kvalitu, 28% odpovědělo negativně. 22

23 Výsledky hodnocení v oblasti Zásmucko Existuje v obci služba, kterou byste chtěl/a využívat, ale nemůžete? Odpovídalo18 respondentů. ano 12% ne 88% Komentář: Poměrná část dotazovaných má možnost využívat služby, které by chtěla, jež jsou poskytovány v obcích či blízkém okolí. Jako služba, která existuje v blízkém okolí a dotyčný by jí chtěl využívat, avšak nemůže, byla zmiňována pomoc v domácnosti od PS Pečky (např. mytí oken). Dále Diakonie Opolany, zde nemá respondent dostatek informací o poskytovaných službách. POZN.: Pravděpodobně se jedná o diakonii Českobratrské církve evangelické v Libici nad Cidlinou Nejblíže pak Diakonie ČCE Vlašim a Čáslav. 23

24 Na které oblasti sociální pomoci by se měly obce Toušice a Mlékovice v budoucnu (v horizontu 3-5 let) více zaměřit? Co by podle Vás pomohlo zlepšit život seniorům? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné poskytování odlehčovací služby 1 1 lepší informovanost o službách nedostatek laviček v obci/městě bezbariérové přístupy 9,4 9,4 9,6 9,6 93,8 vybudovat denní či týdenní stacionář tísňová péče 3,1 1 96,9 možnosti trávení volného času (besedy, drátování, pletení košíků aj.) pochůzky po úřadech, návštěvy u lékaře osobní asistence, pečovatelská služba zajistit donášku obědů zajistit běžné nákupy zkrátit čekací lhůty v pobytových zařízeních 15,6 18,8 21,9 12,5 31, ,4 81,3 78,1 87,5 68,8 75 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Nejčastěji byl označen požadavek na zkrácení čekací lhůty v pobytových zařízeních. Dále pak zajištění běžných nákupů, doprovod při pochůzkách po úřadech a návštěvy lékařů. Pomoc pečovatelek či asistenční služba, možnost trávení volného času formou besed a setkání seniorů. Bylo také poukázáno na nedostatečné množství laviček v obcích Toušice a Mlékovice a vznesen požadavek na lepší informovanost o poskytovaných službách. 24

25 Na které oblasti sociální pomoci by se měly obce Toušice a Mlékovice v budoucnu (v horizontu 3-5let) více zaměřit? Co by podle Vás pomohlo zlepšit život osobám se zdravotním postižením? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi jiné (vypište): 1 chráněné bydlení či podpora samostatného bydlení sociálně terapeutické dílny řešení zaměstnávání osob se zdravotním postižením možnosti trávení volného času 3,1 12,5 89,7 96,9 87,5 93,7 pomoc osobám, jež se nedokáží postarat samy o sebe a jsou závislé na jiné osobě 31,3 68,8 domov pro osoby se zdravotním postižením 1 denní či týdenní stacionář domovy se zvláštním režimem (pro osoby s duševním onemocněním, demencí apod.) bezbariérové přístupy 12,5 93,8 93,7 87,5 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Pomoc osobám, jež se nemohou a nedokáží postarat samy o sebe a jsou závislé na jiné osobě, by podpořili respondenti nejčastěji. Dále pak bezbariérové přístupy a způsoby řešení zaměstnávání těchto osob. Naopak jako málo opodstatněné vidí existenci domovů pro osoby se zdravotním postižením a speciálně terapeutické dílny. 25

26 Na které oblasti soc. pomoci by se měla Vaše obec v budoucnu (v horizontu 3 let) více zaměřit? Co by podle Vás pomohlo zlepšit život rodinám s dětmi a osobám ohroženým soc. vyloučením? Odpovídalo 32 respondentů, každý z dotazovaných označil maximálně tři odpovědi. jiné (vypište): azylové bydlení pro matky s dětmi či rodiny v krizi obecní nájemní byty s nižším nájemným (nízkopříjmové osoby) domy na půl cesty (pro děti z dětských domovů po dosažení zletilosti) stálé krizové poradenství - po telefonu, mailem, osobní 3,1 9,4 1 96,9 93,8 93,8 9,6 služby pro osoby ohrožené soc. vyloučením (osoby bez přístřeší, uživatelé 1 středisko výchovné péče (pro závislé na návykových látkách aj.) volnočasové aktivity pro zdravotně postižené děti pomoc dětem se zvládáním školních povinností 3,1 3,1 1 96,9 96,9 multifunkční hřiště pro teenagery, lezecká stěna aj. více organizovaných aktivit pro děti a mládež (letní příměstské tábory) nízkoprahové centrum pro mládež (kluby pro neorganizovanou mládež) 12,5 18, ,5 81,3 75 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zvolilo tuto možnost % Nezvolilo % Komentář: Rodiny s dětmi by přivítaly zejména více organizovaných aktivit pro děti, multifunkční hřiště pro teenagery a možnosti pro volný čas mládeže kluby, klubovny pro neorganizovanou mládež, tzv. nízkoprahová zařízení. Dále byl vznesen požadavek na zřízení stálého krizového centra prostřednictvím telefonu, u či osobní návštěvy u poradce. 26

27 Další podněty, připomínky a návrhy obyvatel obcí Toušice a Mlékovice: Jeden dotazovaný navrhuje zavedení zastávek na znamení v obci. Místa, která nejsou osvětlená, jsou nebezpečná, některé děti musí jít až 25 min. na zastávku pěšky a projít i neosvětlenými úseky. Dalším návrhem je najít v Holandsku či Švýcarsku partnerské město, což by mohlo přinést větší zájem místních obyvatel o vlastní historii, snahu pojmenovat přednosti obce (pěkné okolí říčky, střídmá urbanistika, pořádkumilovnost a pracovitost občanů, bohatá historie, archeologická naleziště). Prostřednictvím grantů pak umožnit zájezdy seniorům, žákům škol a zaměstnancům. Spolupráce s rodinou Šternberků na dlouhodobých záměrech s pozemky a budovami ve spolupráci s okolními obcemi. Základní poznatky z průzkumu v oblasti Zásmucko a srovnání oblastí V průzkumu v oblasti Zásmucka odpověděla jen necelá stovka respondentů. Výsledky je proto třeba hodnotit velmi opatrně, chyba u tak malého vzorku je značná, cca ± 7 procentních bodů. Zásmucko se od Pečecka v mnohém liší. Problémy jsou více venkovské, je tam horší technická infrastruktura, lidé se nesetkávají s drogami, ale s běžnými krádežemi. Nedostatkem oblasti je zřejmě nedostatečná péče o volný čas mladých lidí. Výborně jsou na Zásmucku hodnoceny výskyt zeleně a zdravotnická péče, velmi dobře i informovanost občanů, komunikace s radnicí a péče o seniory. Lépe než na Pečecku i čistota a bezpečnost. Naopak mnohem hůře jsou hodnoceny služby a možnosti využití volného času. Nepořádek na veřejných prostranstvích způsobuje v obou oblastech podle lidí nedostatečná údržba v zimě, na Zásmucku i přeplněné kontejnery na odpad a nedostatečná údržba zeleně. Prvním úkolem starostů (tedy zastupitelstev) by podle respondentů v obou regionech měly být údržba komunikací a chodníků, na Zásmucku však je špatná také infrastruktura, málo příležitostí ke sportu. Bezpečnost na rozdíl od Pečecka problémem není. V obcích Zásmucka jsou nejčastějšími zdroji základních informací městský či obecní rozhlas, úřední deska a internet. Stejně jako na Pečecku jen velmi malý podíl lidí chodí na jednání zastupitelstva. Zcela jiná je v obou regionech situace v oblasti bezpečnosti. V obcích Zásmucka mají lidé obavy z ohrožení dopravou, následují krádeže a toulaví psi. 27

28 Stejně jako na Pečecku i na Zásmucku v kulturní a sportovní oblasti chybí největšímu počtu lidí napojení cyklostezek do okolí. Čtvrtině lidí nechybí v této oblasti nic. Významnými zdroji informací pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb jsou v oblasti Zásmucka hlavně úřady, dále hledají informace na internetu, podobně jako na Pečecku. Schopnost řešit problémové situace je v obou oblastech podobná. Z problémových situací jsou lidé nejčastěji bezradní v případě, že by chtěli pomoci člověku bez domova. Velká většina lidí ale neví také, kam se obrátit při řešení manželských a partnerských krizí, finančních problémech nebo při pomoci osobě postižené závislostí. Uživatelů sociálních služeb bylo mezi respondenty na Zásmucku jen 28. Nejčastěji je to rodinný příslušník nebo sám respondent. Největší podíl z uživatelů jsou senioři. Vzhledem k velmi malému počtu lidí, kteří na Zásmucku odpovídali na otázky týkající se využívání sociálních služeb (18), je problematické odpovědi hodnotit. Většinou jde o lidi, kteří služby využívají často (denně, nepřetržitě). Nejdůležitější oblastí, na kterou by se obce Zásmucka měly v nejbližších letech v oblasti péče o seniory zaměřit, je přičinit se o zkrácení čekacích lhůt na místa v pobytových zařízeních. To je stejné jako na Pečecku. Dost lidí požaduje i zajištění nákupů. V oblasti péče o lidi se zdravotním postižením by se měly obce zaměřit především na pomoc lidem, kteří se nedovedou postarat sami o sebe. To je opět shodné v obou oblastech. Ve sféře péče o rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením je na Zásmucku zřejmě nejproblematičtější skupinou mládež (na Pečecku bylo velmi často zmiňováno bydlení). Nejvíce lidí na Zásmucku požaduje zřídit nová hřiště, nízkoprahová centra a hlavně dát mládeži a dětem více možností, jak využívat volný čas. Tabulková příloha Následující tabulková příloha znázorňuje procentuální vyčíslení odpovědí na každou otázku v dotazníku. Ve sloupci Podlipansko jsou odpovědi respondentů z části Pečeckého mikroregionu, jedná se konkrétně o tyto obce: Dobřichov, Chotutice, Kostelní Lhota, Nová Ves, Pečky, Plaňany, Radim, Tatce, Velké Chvalovice a obcí Zásmucka: Toušice, Mlékovice, Malotice, Bečváry a Zásmuky. Prostřední sloupec Zásmuky je uveden pro srovnání obcí Toušice, Mlékovice se Zásmukami. Ve sloupci vpravo je pak procentuální vyjádření odpovědi na danou otázku z obcí Toušice a Mlékovice. Ve vodorovném sloupci celkem pak je vyčíslen počet respondentů za oblast Podlipansko (viz. výše) a obce Toušice a Mlékovice. 28

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obci Tatce Říjen 2012 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 1 Obsah Úvod,

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion

Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Výsledky z dotazníkového šetření Průzkum potřeb seniorů a zdravotně postižených v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb mikroregion Frýdlantsko Ve Frýdlantě nad Ostravici Dne: 5. srpna 8

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. V prosinci 2016 se naše organizace zabývala dotazníkovým šetřením mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p.

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce:

Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření obce Archlebov pro Program rozvoje obce: Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Archlebov, která má v současné době 887 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO

OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO OTÁZKY PRO DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ÚZEMNÍ STUDIE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ KOMENSKÉHO Vážení spoluobčané, v současné době je zpracovávána územní studie Veřejná prostranství Komenského. Protože je i Váš názor důležitý,

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov

Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Analýza sociálních služeb obce Oldřišov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní

Více

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami

Město Příbram odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015. Text Usnesení RM: Rada bere na vědomí Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami Město Příbram ZM odbor: Městská policie Příbram 23. 2. 2015 Název bodu jednání: [>>>Výsledky dotazníkového šetření Cítíte se v Příbrami bezpečně?

Více

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně?

1. Cítíte se v naší MČ bezpečně? Vyhodnocení dotazníkového šetření bezpečnost v Újezdě nad Lesy Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany MČ Újezd nad Lesy. Šetření se zúčastnilo 33 občanů. Vyplněné dotazníky byly anonymní a ne u

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Rodiče Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity do

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského 2013 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Kollárova- Jurovského Městský úřad Kyjov Odbor rozvoje města Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov počet obyvatel bytového domu Vyhodnocení

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně OBSAH 1. Cíl dotazníkového šetření...3 2. Metoda dotazníkového

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

Analýza sociálních služeb obce Rohov

Analýza sociálních služeb obce Rohov Analýza sociálních služeb obce Rohov Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace potřebné

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní

Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní 2015 Vyhodnocení dotazníkového šetření sídliště Zahradní Městský úřad Kyjov Odbor majetku Ing. Věra Pekárková Masarykovo nám. 30 697 01 Kyjov Sídliště Zahradní má rozlohu 17,5 ha, pozemky ploch veřejných

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Vážení spoluobčané, obec Chýně byla v posledních 6 letech jednou z nejdynamičtěji se rozšiřujících obcí v České republice co do počtu obyvatel. Tato

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Analýza sociálních služeb obce Bolatice

Analýza sociálních služeb obce Bolatice Analýza sociálních služeb obce Bolatice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Vyhodnocení dotazníkového průzkumu pro osoby se zdravotním postižením v regionu Zlín Zjišťování názorů a postojů osob se zdravotním postižením ohledně zaměstnávání a hledání zaměstnání. Zjištění potřeb

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Cizinci Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou použity

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA:

ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA: ANALÝZA SE ZAMĚŘENÍM NA: - potřeby seniorů ve městě Nymburk - potřeby osob se zdravotním postižením v Nymburce - potřeby pečujících osob v Nymburce Zpracoval: Mgr. Ivan Černovský Koordinátor komunitního

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE. Sklené nad Oslavou VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU K DALŠÍMU ROZVOJI OBCE Sklené nad Oslavou Vážení spoluobčané, zhruba před měsícem jste obdrželi do vašich schránek dotazník, ve kterém jste se mohli vyjádřit, jak jste spokojeni s

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor

Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor Analýza bydlení pro osoby se zdravotním postižením pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00028) Výstupy z dotazníků zpracoval Bc. Jan Mácha,

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel:

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel města Trutnov květen 2015 Zpracovatel: B-inside s.r.o. Šmeralova 12 170 00 Praha 7 info@b-inside.cz Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Cíl průzkumu... 3 1.2. Metodika a sběr

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT VÝSLEDKY ANALÝZY POTŘEB SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Zpracováno v rámci Komunitního plánování sociálních služeb města Bystřice nad Pernštejnem Zpracoval Institut komunitního rozvoje,

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány.

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány. Charakteristika respondenta kvantitativního výzkumu Výzkumný vzorek tvořili obyvatelé mikroregionu ve věku od 18 let, přičemž horní věková hranice nebyla stanovena. Celkem bylo vráceno 1211 dotazníků,

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více