VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o."

Transkript

1 VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v souladu s obecnými podmínkami a pravidly portálu (dále jen Soutěž ).. Platná verze pravidel Soutěže je vždy včetně data uveřejnění dostupná všem uživatelům na Provozovatel a organizátor portálu Provozovatelem soutěže je ŠKODA AUTO a.s., Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen provozovatel ). Soutěž pro provozovatele organizačně zajišťuje společnost LHMS spol. s r.o., Thámova 11 13, čp. 183, Praha 8, , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen organizátor ). Výhru do této soutěže věnuje a její realizaci zajišťuje Auto Hlaváček Olomouc (dále také jako partner projektu ). Účastník soutěže Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní uživatelé portálu s adresou pro doručování na území České republiky (dále také účastník nebo soutěžící ). Soutěží se mohou účastnit pouze cyklisté definovaní soutěžními kategoriemi VIRTUAL Cup (viz níže). Z nároku na výhru jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru k provozovateli (platí pouze pro oddělení internetu, marketingu a prodeje pro Českou republiku), organizátorovi, osoby v pracovním poměru k partneru projektu společnosti PICODAS PRAHA, spol. s r.o. a jejich rodinní příslušníci v rozsahu přímí příbuzní, sourozenci a manžel/manželka. Z nároku na výhru jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech, stejně jako osoby, které se dopustí jakéhokoliv jednání, které bude podvodné nebo nebude fair play. Cyklistická soutěž s HAVEX-auto o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend V rámci webového portálu je ve spolupráci s partnerem projektu HAVEX-auto s.r.o. vyhlášena spotřebitelská soutěž o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend - viz definice výhry a mechaniky soutěže níže. Termín soutěže Soutěž je vyhlášena v období na soutěžní trase Českým rájem s Jiřím Pospíšilem; detail trasy je uvedený na webovém portále v sekci Do Soutěže bude započten vždy jeden nejrychlejší čas Soutěžícího dosažený v době trvání soutěže, na uvedené

2 soutěžní trase a nahraný na portál pod uživatelským účtem Soutěžícího, maximálně 14 dní od projetí trasy a nejpozději v termínu ukončení soutěže ve 23:59:59 hod. Princip soutěže Soutěž o zapůjčení vozu ŠKODA Octavia na víkend je vyhlášena za podmínek dodržení stejných pravidel soutěží vyhlášených v rámci obecných Pravidel VIRTUAL Cup uveřejněných na a využívá Soutěžícím dosažených výsledků při průjezdu tras v základních soutěžích portálu V případech, kdy tato pravidla stanoví něco jiného, než obecná Pravidla VIRTUAL Cup, mají přednost tato pravidla. V rámci této Soutěže budou vyhodnoceny všechny dosažené a na portál správně nahrané výsledky Soutěžících na dané soutěžní trase v průběhu termínu Soutěže. Na základě jejich nejrychlejších časů bude stanoveno pořadí výsledková listina. Výhercem se stává Soutěžící, který se umístí na 10. místě ve výsledkové listině. Na pořadí v Soutěži nemá vliv zařazení Soutěžícího do soutěžních kategorií v základních soutěžích portálu Pořadí v Soutěži bude stanoveno dle následujícího mechanizmu: a) podle nejrychlejšího času dosaženého a nahraného na portál v termínu soutěže, b) v případě shody dosažených časů, rozhoduje dřívější datum a čas dosažení výsledku započteného do Soutěže. Povinnosti účastníků Soutěže Soutěžní trasu není možné absolvovat na jiném dopravním prostředku, než je jízdní kolo na pohon šlapáním. Elektrokola jsou ze Soutěže vyloučena. Účastník Soutěže se zavazuje postupovat dle těchto pravidel a pravidel fair play. V případě jakéhokoliv opodstatněného podezření na ovlivnění či pozměnění výsledků projeté trasy si provozovatel vymiňuje právo účastníka ze Soutěže vyloučit. Soutěžící bere na vědomí, že zvolenou trasu absolvuje na vlastní odpovědnost, nebezpečí a je zodpovědný i za svůj aktuální zdravotní stav. Soutěžící je v rámci Soutěže na cyklistických trasách povinen postupovat s nejvyšší možnou obezřetností, s použitím ochranných pomůcek (zejm. ochranných přileb), a dále je povinen svou účast na Soutěži přizpůsobit svým fyzickým a psychickým možnostem. Provozovatel ani organizátor nenesou odpovědnost za pohyb soutěžících a jiných osob na doporučených soutěžních trasách a ani za případné chybné vyhodnocení navigace účastníka Soutěže při průjezdu zvolené trasy a tím odbočení z vyznačené trasy nebo odbočení na místa neurčená k pohybu cyklistů. Navigace a jejich přesnost je ovlivňována povětrnostními podmínkami a dostupností GPS signálu. Při používání navigací a pohybu po doporučených trasách jsou uživatelé povinni dodržovat všechna pravidla bezpečnosti související s provozem jízdního kola. Výhry v Soutěži V rámci této časově omezené Soutěže bude oceněn soutěžící, který se umístí na 10. místě v pořadí na výsledkové listině dle výše popsaného mechanizmu Soutěže. Výherce bude stanoven dle finálních výsledků Soutěže nahraných na portále do , 23:59:59 hod.; tyto finální výsledky budou zveřejněny na portále

3 Výherce získává výhru v podobě zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend. Výhra obsahuje: - zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, tedy od pátku do neděle, na základě předávacího protokolu, partnerem projektu HAVEX-auto s.r.o., - s limitem ujetých kilometrů, a to km, - konkrétní termín čerpání výhry bude určen na základě dohody mezi partnerem projektu a výhercem v rámci doby platnosti certifikátu (viz níže), - povinné ručení a havarijní pojištění vozidla. Vozidlo je možné zapůjčit i účastníkovi mladšímu 18 let, s tím, že smlouva bude sepsána s jeho zákonným zástupcem a řízení vozu bude svěřeno také jemu. Výherce bude kontaktován organizátorem Soutěže prostřednictvím ové adresy nebo uvedeného telefonního čísla uvedeného při registraci. Organizátorem bude výherci předán certifikát opravňující výherce k čerpání výhry u partnera projektu (dále jen certifikát ); k předání certifikátu dojde na základě předchozí domluvy s výhercem osobní nebo korespondenční formou. O termínu a způsobu předání certifikátu bude výherce písemně informován do 5 pracovních dní od ukončení Soutěže. Certifikát bude předán za podmínky prokázání nároku na výhru. Pokud výherce do 15 dnů od stanoveného termínu převzetí certifikátu tento nepřevezme, nárok na výhru bez jakékoli náhrady zaniká. V případě, že bude výhercem zvoleno doručení certifikátu korespondenční cestou a tento certifikát se bez zavinění na straně provozovatele nepodaří výherci doručit, propadá takový nepřevzatý certifikát i s ním spojená výhra ve prospěch provozovatele. Stejně tak výhra propadne bez náhrady provozovateli, bude-li doručení certifikátu spojeno s nečekanými obtížemi. Certifikát bude doručován pouze na území ČR. Za vady vzniklé v rámci přepravy provozovatel ani organizátor neručí a je nutno uplatnit reklamaci přímo na přepravci. Výherce čerpá výhru u partnera projektu na základě předložení certifikátu. Doba platnosti certifikátu a způsob uplatnění výhry mohou být uvedeny buď přímo na výherním certifikátu, nebo sděleny výherci jinou formou. Doba platnosti certifikátu je pro výherce závazná a po jejím marném uplynutí právo s certifikátem spojené (tj. právo čerpat výhru) bez náhrady zaniká. V případě nevyčerpání plnění výhercem dle uvedených pravidel, výhercům nepřísluší žádná náhrada. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta, a nemá nárok výhru u provozovatele reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva Uživatel portálu (soutěžící) na základě registrace a vytvoření vlastního soutěžního profilu na a dle těchto pravidel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rozsahu registračního formuláře společností ŠKODA AUTO a.s., se sídlem Tř. Václava Klementa 869, , Mladá Boleslav, jako správcem osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů jakožto zpracovateli za účelem realizace této Soutěže, jejího vyhodnocení a nabízení produktů a služeb značky ŠKODA včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., zjišťování spokojenosti zákazníků a pro potřeby průzkumu trhu. Takto získané

4 údaje mohou být za účelem nabízení produktů a služeb dále poskytnuty subjektům, které jsou členy autorizované distribuční sítě vozidel značky ŠKODA, uvedeným na nebo partnerům tohoto projektu uvedeným na portále Souhlas se zpracováním výše uvedených údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící dobrovolně na dobu do odvolání souhlasu. Dále soutěžící prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán na adrese provozovatele. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování, jejich likvidaci, a prohlašuje, že všechny údaje uvedl pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. V případě pochybností se může soutěžící obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výhry, je uživatel webového portálu (soutěžící) vyloučen z další účasti v soutěžích a ztrácí nárok na výhru v Soutěži. Uživatelé webového portálu (soutěžící) registrací výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěží na tomto webovém portále je oprávněn užít v souladu s 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení, město a rok narození v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s tímto portálem a soutěžemi zde pořádanými a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového, množstevního a územního omezení. Autorská práva Uživatel webového portálu (soutěžící) odesláním jakýchkoliv informací nebo materiálů, například fotografií, textu, hudby, zvuku, obrazu, grafiky, videa, zpráv, odpovědí, otázek, připomínek, návrhů, konceptů apod. (dále jen dílo ), prostřednictvím webového portálu, em, pomocí SMS či MMS poskytuje provozovateli bezplatné licenční oprávnění k jakémukoli užití zaslaného díla, jakýmikoli prostředky šíření (dále jen licence ). Licence se uděluje v územně a množstevně (co do počtu užití) neomezeném rozsahu na dobu autorskoprávní ochrany díla. Licence se uděluje zejména na použití díla pro účely webového portálu, jednotlivých spotřebitelských soutěží a dále pro reklamní a obchodní účely provozovatele a jeho výrobků. Provozovatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit dílo jakýmkoli způsobem pro své potřeby. Účastník Soutěže má plnou odpovědnost vůči třetím osobám v souvislosti s poskytnutím díla a udělením licence, včetně nároků třetích osob uplatňovaných ve spojení s ustanoveními platných právních předpisů upravujících a definujících autorské právo, ochranu osobních údajů, jakož i dalších právních předpisů. Každý účastník Soutěže svojí účastí zejména potvrzuje, že poskytnuté dílo je jeho původním výtvorem, tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. Stejně tak se účastník zavazuje, že užitím díla nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob zobrazených na fotografiích či videí (tj. práva osobnostní), práva autorů fotografií, práva majitelů věcí či ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související s poskytnutím díla si musí účastník vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že vyjde najevo, že účastník svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Účastník Soutěže je povinen provozovateli uhradit jakoukoli škodu v případě porušení licenčních podmínek v těchto pravidlech stanovených a zároveň mu zaniká právo na příslušné výhry. Dále, pokud jde o poskytnutí díla, účastník souhlasí, že a) prostřednictvím Soutěží nebo webového portálu nebude odesílat, zveřejňovat, přenášet, šířit nebo nahrávat jakékoliv informace, které jsou nezákonné nebo podvodné nebo porušují jakýkoliv patent, autorské právo, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jakákoliv jiná práva k duševnímu vlastnictví jiných,

5 b) součástí díla nebude žádný materiál, který je nezákonný, hanlivý, pomlouvačný, napadající právo na soukromí nebo osobnostní práva jiné osoby, ani materiál, který provozovatel může rozumně považovat za poškozující jeho dobré jméno, vulgární, obscénní, hanlivý, pornografický, urážející, obtěžující, výhružný, nenávistný, závadný s ohledem na rasu, náboženství, vyznání, národnost nebo pohlaví, nebo jinak nevhodný k uveřejnění, c) používáním webového portálu nebude narušovat bezpečnost nebo integritu počítačových systémů, sítí, webů nebo serverů, ať už umožněním vstupu narušitelům, zavlečením virů, nebo jiných hrozeb, nepřiměřeným nebo neúměrně velkým zatížením webu Soutěže nebo jeho infrastruktury nebo použitím jakékoliv počítačové programové rutiny, souboru nebo zařízení k poškození nebo narušení činnosti webového portálu, d) prostřednictvím Soutěže nebo webového portálu nebude zasílat, zveřejňovat, přenášet, šířit nebo nahrávat jakékoliv neautorizované nebo nevyžádané hromadné ové nabídky, řetězové dopisy, reklamy, marketingové nebo propagační materiály, nevyžádanou poštu, spam, pyramidová schémata ani jakékoliv jiné nabídky nebo sdělení, včetně zasílání nevyžádané pošty provozovateli nebo ostatním uživatelům, nebude používat ani shromažďovat ové adresy nebo telefonní čísla ostatních uživatelů, informace o ostatních uživatelích ani jejich zveřejněné příspěvky, nebude používat webový portál k provádění shromažďování nebo vytěžování dat ani k získání nebo pokusu o získání neoprávněného přístupu do počítačových systémů provozovatele nebo návštěvníků webového portálu, e) k registraci ani k jiným účelům nebude používat falešné jméno, identitu nebo ovou adresu, vydávat se za jakoukoliv osobu, nepravdivě uvádět nebo jinak zkreslovat kontakt s jeho osobou, používat heslo jiného uživatele, padělat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikačními údaji za účelem zfalšovat nebo maskovat původ jakéhokoliv obsahu, ani falšovat či zkreslovat jakýkoliv obsah v souvislosti s odesíláním na webový portál. Provozovatel ani organizátor neodpovídají za ztracená, zpožděná, chybně směrovaná, nečitelná, přerušená či nedostupná satelitní, síťová, serverová, internetová, webová, telefonní či jiná spojení, dostupnost, přístupnost a chyby komunikací, selhání počítačových, satelitních, telefonních nebo kabelových přenosů, poruchy vedení, technické závady, zmatečné, narušené, zakódované, zpožděné či chybně směrované přenosy, nesprávnou funkci, selhání, technické chyby a potíže hardwaru a softwaru navigace či počítače, ani za jiné chyby, ať už lidské, mechanické, chyby navigace, nebo počítačových sítí, za chybné či nepřesné zaznamenání údajů z navigace nebo jiné informace. Jakékoli použití maker či robotických, automatických, programových a podobných metod v rámci Soutěže vede k automatickému vyřazení účastníků používajících takové metody. Provozovatel ani organizátor neodpovídá za žádné chyby či nepřesnosti informací způsobené uživateli webu falšováním, hackingem či jakýmkoliv jiným vybavením či programem souvisejícím se Soutěží či použitým v Soutěži a nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, přerušení, smazání, závady, prodlení ve zpracování či přenosu, selhání navigace, krádež, zničení či neoprávněné použití navigace. Při nesplnění či porušení výše uvedených podmínek bude účastník ze Soutěže bez jakékoliv náhrady či nároku na výhru vyloučen. Závěrečná ustanovení Provozovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, které jsou odpovídající náhradou.

6 Vymáhání účasti v Soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech Soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Informace o soutěžích a provozu portálu je možno rovněž získat na ŠKODA AUTO Info-Line nebo na Uveřejněno:

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP )

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Email kampaně (dále jen VOP ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatel poskytuje za níže uvedených podmínek uživateli službu Email kampaně, která sestává se

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více