POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA"

Transkript

1 Číslo října 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou V říjnu 1918 dosáhli čeští a slovenští politikové v zahraničí uznání Československé národní rady za Prozatímní vládu Československé republiky (Tomáš Garrigue Masaryk president, předseda vlády a ministr vnitra, Edvard Beneš ministr zahraničí, Milán Rastislav Štefánik ministr války). V době, kdy Česká národní rada projednávala v Ženevě konkrétní postup ustanovení státu s delegací pražského Národního výboru, vedenou Karlem Kramářem, došlo 28. ŘÍJNA 1918 v Praze ke spontánní PROKLAMACI REPUBLIKY. Na Václavském náměstí byl vyhlášen samostatný československý stát. Bylo zveřejněno provolání Národního výboru: Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Dne 30. října 1918 se přihlásila slovenská reprezentace martinskou deklarací k neomezenému právu na sebeurčení slovenského národa a ke společnému československému státu. Jak to bylo v našem regionu? 1. listopadu 1918 vznikaly instituce nového státu a patřily k nim i četnické stanice. Došlo ke zřízení četnické stanice v obci Rybník (dříve Waier). Této stanici mimo obcí Grafenried, Eisendorf a Hostouň podléhala i Bělá nad Radbuzou. V záznamech četnické stanice se můžeme dočíst, že mnoho rodin živí žena svým paličkováním a muž pak vykonává domácí práce. Většina lidí je chudých, přivydělávají si odchodem za sezónními pracemi na Žatecko (sklizeň chmele a řepy) a také chodí do sousedního Německa. Pět dní ročně zadarmo pracují v pohraničních lesích a pak mají nárok na bezplatný sběr paliva (větve, kmínky do Ø 5 cm). Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa se i na Bělsku projevil především postupnou změnou v národnostním složení. Česká vláda posílala do poněmčených oblastí úředníky, četníky a železničáře hlásící se k české národnosti. Naše zastupitelstvo přijalo na svém zasedání dne 24. září 2008 usnesením č. 16 obecně závaznou vyhlášku města Bělá nad Radbuzou č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Cílem vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku. Zákaz se týká těchto vymezených ploch a míst: a) náměstí b) veřejné prostranství v okolí koloniálu v sídlišti Za Pivovarem c) prostor fotbalového hřiště u Radbuzy d) prostor školního víceúčelového hřiště u základní školy e) okolí prodejny potravin v Újezdě Svatého Kříže. Zákaz požívání alkoholických nápojů stanovený touto vyhláškou se nevztahuje: a) na obslužné předzahrádky místních restaurací a obchodů b) na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané městem Bělá nad Radbuzou a místními spolky, nebo pokud byla jinému pořadateli povolena výjimka z tohoto zákazu. Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vyhláška č. 1/2008 nabyla účinnosti dnem 16. října Porušování vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, řešeno v součinnosti s Policií ČR a bude se jím zabývat přestupková komise. Jsme si vědomi toho, že určití jedinci nikdy nic nedodržují. Následky požívání alkoholu nebo drog můžeme vidět často nepořádek, poškozený nebo zničený veřejný i soukromý majetek. Je v zájmu nás všech, aby ustanovení vyhlášky byla dodržována, nejen proto, aby se nám zde lépe žilo, ale i pro výchovu mladé generace. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu 1

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou dne schvaluje: - Prodej nákladního automobilu Multicar M 2510 společnosti Auto SAS, s.r.o., Solnice, za cenu ,-- Kč. - Prodej traktoru Ford 2110 Economy společnosti Auto SAS, s.r.o., Solnice, za cenu ,-- Kč. - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. - Prodej pozemku p.č. 322/4 KN zahrada o výměře 250 m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou, Petru Mořkovskému, bytem Bělá nad Radbuzou, Smolovská 242, za cenu 40,-- Kč/m² s tím, že poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. - Prodej pozemku p.č. 20/4 KN ostatní plocha o výměře m² v k.ú. Smolov, který byl oddělen od pozemku 20/2 KN ostatní plocha o výměře m² v k.ú. Smolov geometrickým plánem č /2008, Pavle Vokurkové, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 62, za cenu 20,-- Kč/m² s tím, že poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. - Zrušení licence k provozování veřejné linkové autobusové dopravy s tím, že její provozování při zachování stejných spojů a jízdního řádu převezme společnost ČSAD Autobusy Plzeň. - Opravu části komunikace v obci Bystřice společností Agrostav, a.s., Horšovský Týn za cenu ,-- Kč. - Výstavbu dětských hřišť na základě nabídky firmy KARIM, s.r.o., Hulín, a to v závislosti na dostupnosti finančních prostředků rozpočtu. bere na vědomí: - Nabídku PČR, správa Západočeského kraje, Plzeň na prodej objektů areálu bývalé roty PS Železná za cenu ,-- Kč dle znaleckého posudku. - Informaci starosty o záměru rekonstrukce suterénu objektu č.p. 131 na veřejné toalety a nákupu nového stanu, pódia, lavic, stolů a tepelných zářičů pro potřeby kulturních akcí Města a podané žádosti o dotaci na tento záměr. Úřední dny na městském úřadě: pondělí 7:00-11:30 12:00-16:30 středa 7:00-11:30 12:00-16:30 pátek 7:00-11:30 12:00-15:00 CZECH POINT Služba, která zjednodušuje komunikaci s úřady. Na Městském úřadě v Bělé nad Radbuzou si můžete zažádat a na počkání vyzvednout ověřené výpisy z těchto veřejných registrů: Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Rejstřík trestů Ceny za výpisy: Katastr nemovitostí, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík: první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 50,-- Kč Rejstřík trestů: 50,-- Kč ODPADY Výpisy vám v úředních hodinách vydají na požádání všichni pracovníci Městského úřadu. Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , , , , ostatní obce , , , , Jestliže máte větší množství odpadu, který se nevejde do popelnice, můžete si zakoupit na městském úřadě plastový pytel a naplněný jej postavit vedle popelnice. Musí to být pytel s logem a nápisem Západočeské komunální služby, jiný nebude vyvezen! Sběrný dvůr Provozní doba: pondělí, čtvrtek 13:00-17:00 sobota 8:00-12:00 Shromažďovaný odpad: pneumatiky, lednice, nebezpečný odpad (chemické látky, rozpouštědla, barvy, laky, lepidla, těsnicí materiály), papír, textil, oděvy, sklo, plasty, sorpční materiály, obaly znečištěné škodlivinami, asfalt, dehty, odpadní oleje, baterie, zářivky, výbojky, elektrospotřebiče, elektrotechnický odpad, velkoobjemový odpad (koberce, nábytek), stavební suť, dřevo apod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZAVŘENO čtvrtek středa ZAVŘENO Výpůjční doba: pondělí, čtvrtek 13:00-16:00 středa 10:00-11:00, 13:00-17:00 2

3 Školská rada oznamuje rodičům, že končí volební období školské rady, a proto na listopadových třídních schůzkách budou nově voleni členové školské rady. Případní zájemci se mohou informovat ve škole nebo u členů školské rady. Miroslav Burda, předseda školské rady Základní škola Nový školní rok 2008/2009 bude mít za sebou již první čtvrtinu. Ve čtvrtek se uskuteční 1. čtvrtletní pedagogická rada a po ní třídní schůzky. Třídy 1. stupně (1 5) začnou v 15:30 a třídy 2. stupně v 16:00 hodin ve svých učebnách. Do 8. třídy přislíbil účast ředitel Rodinné poradny v Havlovicích Dr. Stanislav Volák, který bude s rodiči hovořit na téma vhodné volby další školy po ukončení ZŠ a domluví individuální schůzky s rodiči i žáky během příštího roku. Do 9. třídy přislíbili účast zástupci středních škol okresu Domažlice, kteří podají informace o přijímacím řízení v tomto školním roce. Protože skončí tříleté období Školské rady, proběhnou na třídních schůzkách volby zástupců rodičů do tohoto orgánu na další tříleté období. Školská rada je 6členná (2 zástupci školy, 2 zástupci rodičů a 2 zástupci zřizovatele). V tomto období rada pracovala ve složení Miroslav Burda (předseda), Jiřina Náhlovská, Ivo Šperl, ing. Libor Picka, Mgr. Marie Kadeřávková a Mgr. Růžena Susková. Další informace na (konzultační hodiny pracovníků školy, rozvrhy hodin, výroční zpráva za loňský školní rok, fotogalerie aj.) Miroslav Nový, ředitel ZŠ V roce 2006 bylo v ČR recyklováno 44,3 % plastových obalových odpadů, což je nejvyšší hodnota v Evropě. V recyklaci papíru je ČR s 90,8 % na druhém místě. Sběr tříděného odpadu zajišťuje pro občany městský úřad. Ten zpětně získává od společnosti EKO-KOM podle množství a kvality vytříděného odpadu finanční prostředky, které sníží městu náklady na odpadové hospodářství. Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování, ale hlavně ušetříte sobě roční poplatek za odpad. V Bělé nad Radbuzou i ve všech obcích jsou stanoviště s barevnými kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. Nově byly kontejnery rozmístěny v Bystřici, Čečíně a Doubravce. Modré kontejnery na papír, noviny, karton apod. Žluté kontejnery na plasty, sáčky, fólie, polystyren, nápojové krabice. PET lahve před vhozením sešlápněte (upozornění najdete i na kontejnerech). Nově byly v říjnu rozmístěny kontejnery bílé barvy pouze na bílé sklo. Zelené kontejnery na barevné sklo. Vývoz kontejnerů Bělá, Újezd Svatého Kříže ostatní obce plast 1x týdně 1x za 14 dní papír 1x za 14 dní 1x měsíčně sklo bílé i barevné 1x měsíčně 1x měsíčně Možností ukládání odpadů v Bělé nad Radbuzou je mnoho popelnice, kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, kam můžete odvézt veškerý odpad z domácnosti zcela zdarma. Proč tedy nedáváte odpad dovnitř do kontejneru, ale sypete kolem, proč nezajedete do sběrného dvora, ale až za viadukt? Je to nevědomost, schválnost, nebo hloupý sport? 3

4 V místě, kde se údolí otvírá do smolovské kotliny, vtéká do Radbuzy mohutný, na vodu vydatný Karlovohuťský potok. Začíná mezi zaniklými osadami Václav a Pleš na jihozápadním svahu Plattenbergu ve výši 760 m n. m. Teče nejprve na sever podél západního svahu Plattenbergu k Hankově pile, kde ve výši 650 m n. m. přijímá zleva vydatný lesní potok. Pak se stáčí obloukem k severozápadu, protéká Karlovou Hutí a pod ní mění směr opět na severovýchod. Vtéká do Radbuzy ve výšce 449 m n. m. jižně od obce Smolov. V místě soutoku mění Radbuza směr na severovýchod a pokračuje k Bělé. Hned za místem ohybu přijímá zleva Smolovský potok, který začíná nad Smolovem severně od samoty Hvozd. Úsek Radbuzy od Smolova do Bělé má asi 5 km délky, ale spád pouze 9 m. Radbuza zde tekla pomalu a klikatě. Tato část byla v roce 1971 meliorována a regulována. U železničního mostu v Bělé už teče poměrně rychle. Přímo v Bělé přijímá Radbuza zleva Bezděkovský potok. Ten začíná na Tachovsku mezi Pšeničným vrchem a Šibeničníkem ve výšce 650 m n. m. Protéká málkovským údolím do Třemešné a Bezděkova. Pod Třemešnou teče údolím podél železniční trati Třemešná-Bělá a vtéká do Radbuzy v nadmořské výšce 440 m. Celková délka potoka je 10 km a má spád 110 m. Při průtoku Radbuzy městem Bělá je proveden zásah do výšky hladiny dvěma jezy, a to u železničního mostu, a pod hřištěm v lukách pod nádražím. Druhý přepadový jez zdvihá hladinu a způsobuje, že Radbuza má při průtoku Bělou říční charakter. Počet voličů celkem Účast 488 voličů (35,52 %) Platných hlasů 478 (98,56 %) volební okrsek č (34,85 %) 292 (98.98 %) volební okrsek č (36,61 %) 186 (97,89 %) Strana Počet hlasů % Strana Počet hlasů % Komunistická strana Čech a Moravy ,5 Koruna česká 2 0,4 Česká strana sociálně demokratická ,8 Zelení 1 0,2 Strana zelených 94 19,7 Strana pro otevřenou společnost 1 0,2 Občanská demokratická strana 66 13,8 Česká strana národně socialistická 1 0,2 Koalice pro Plzeňský kraj 18 3,8 Sdružení pro republiku RSČ 1 0,2 Dělnická strana NE radaru 5 1,0 Volte Pravý blok 1 0,2 Nezávislí demokraté 5 1,0 Balbínova poetická strana 0 0 Strana důstojného života 5 1,0 Spojení demokraté 0 0 Strana zdravého rozumu 4 0,8 V sobotu 27. září 2008 pořádala bělská rybářská organizace závody na rybníku v Újezdě Svatého Kříže. Zúčastnilo se 39 závodníků, z toho 12 dětí. Většina závodníků byla z jiných organizací (Merklín, Horšovský Týn, Přeštice, Plzeň, Chotěšov, Mantov, Dobřany, Domažlice). Celkem bylo uloveno 223,98 m ryb (1 246 kusů) 173 kapři, sumeček americký, 2 plotice. Průměr na závodníka byl 31,15 kusů ryb o délce 5,60 m. 1. cenu, sele divočáka, získal pan Šaloun z Merklína. Nalovil celkem 16,58 m ryb (10 kaprů, 88 sumečků). 2. cenu, rybářský prut a naviják, vyhrál pan Jandík z Horšovského Týna se 14,50 m ryb (10 kaprů, 72 sumečky). 3. cenu, naviják, získal pan Bultas z Přeštic. Nalovil 14,38 m ryb (9 kaprů, 77 sumečků). Mezi dětmi zvítězil Pepa David z Bělé. Vyhrál rybářský prut za 5,6 m ulovených ryb (5 kaprů, 25 sumečků). Závody se vydařily. Úlovky byly víc než pěkné, atmosféra pohodová a účastníci si rozdělili 15 hodnotných cen. Poděkování si zaslouží všichni organizátoři a blahopřání nejen vítězové, ale všichni zúčastnění. Jiří Šobr, předseda MO ČRS Bělá Na letošní pouťové dění se sice sluníčko tolik neusmívalo jako jsme si zvykli v předchozích letech, přesto všechny plánované akce proběhly ke spokojenosti návštěvníků. Několik statistických údajů: - na Běh naděje (následovník Běhu Terryho Foxe) se zaregistrovalo 78 účastníků, bylo vybráno korun - věž kostela Panny Marie Sedmibolestné navštívilo 58 lidí, ti přispěli částkou 583 korun - proběhly dva obřady vítání občánků, do řad obyvatel Bělska byl přivítán 1 chlapeček a 4 děvčátka. Zveme vás na Bělskou pouť

5 Vážení spoluobčané! Již dlouhou dobu se věnuji oboru zajišťování ochrany majetku a osob - pojišťovnictví a jsem rád, když naše pojišťovna pomáhá zajistit své klienty ve zralém věku zhodnocením jejich úspor, ale v první řadě když pomáhá lidem, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích, kdy by bez naší pomoci jen těžko čelili následkům osudu. Tentokrát za Vámi přicházím s nabídkou, kde můžete pomoci i Vy, a to fotbalové přípravce, mladším a starším žákům TJ Start Bělá nad Radbuzou. Těmto kategoriím fotbalistů bude vyplacena dotace od naší kanceláře na nákup míčů a jiných sportovních pomůcek částkou 50% z nově sjednaného měsíčního pojistného. Akce trvá od do Přijďte se k nám poradit a posuďte sami výhody, které Vám zajistí naše nová pojištění: - PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ se státním příspěvkem - RYTMUS investiční životní pojištění až pro dvě dospělé osoby - PASTELKA investiční životní pojištění až pro 4 děti a 2 dospělé osoby - POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU - AUTOPOJIŠTĚNÍ povinné ručení a havarijní pojištění Pokud se Vám tato akce líbí a máte zájem podpořit naše mladé začínající fotbalisty, kontaktujte mě a domluvíme si termín schůzky. V akci pro MŠ v Bělé nad Radbuzou, která trvala od do , bylo vyplaceno 9 500,-- Kč. Milan Kop, výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s. Lesní Bělá nad Radbuzou tel , Allianz stojíme při Vás k je již na kontě pro mladé fotbalisty 5 538,-- Kč V horšovskotýnském okresním archivu Domažlicka uložená farní kronika z Bělé nad Radbuzou je vedená - zpočátku velice přehledně a čitelně P. Vojtěchem Roušarem. Ale pozdější její zápisy se po stránce rukopisu, pořádku, vzájemné návaznosti, zejména ovšem pravidelného vedení - vůbec nedají s ideálním vedením prvofaráře ani srovnat! Myslím, že je to vcelku vysvětlitelné velmi častým střídáním duchovních na bělské faře, rozsáhlým zeměpisným obvodem jejich působnosti, zejména v poměrně vzdáleném Dubci - Tutz pod Přimdou - a samozřejmě i v jeho osadách. Z řady zápisů dokonce vyplývá, že bělský duchovní pastýř nebyl - vzhledem ke značné chudobě svých dušiček - ani dostatečně a slušně zaopatřen! Jemu na pomoc, v jen sotva zvladatelné činnosti, byli ustanovováni takzvaní fundatisté [zejména P. Tomáš Kočí, zemřelý na bělské faře 9. června 1814 v 60 letech věku - a jeho nástupce Vavřinec (Laurenz) Seitz]. Poslední z nich - P. Paulinus Puchrer - se stal brzy děkanem v blízké Hostouni, kde zemřel až na sklonku roku Velice mě při studiu pamětní knihy překvapil nález stručné zprávy o úmrtí bělského prvofaráře (P. Vojtěcha Roušara) na bělské faře - až 29. VIII o 9. hodině večerní, údajně v 67 letech. Dost trpká je ovšem poznámka pisatele té zprávy - P. L. Seitze -, který byl Roušarovým fundatistou, že po více než osm let zcela zdarma (to jest pouze za stravu a ubytování), vykonával veškerou pastýřskou činnost, včetně péče o nemocné, postižené a vyučování dětí za těžce nemocného faráře. K slavnostnímu povýšení P. Seitze na faráře v Bělé došlo až bezmála dva roky po Roušarově smrti - 9. května Jako samostatný místní duchovní se však v Bělé dlouho neohřál, poněvadž po pouhém roce (1825) byl už farářem P. P. Puchrer. Zajímavé a svým způsobem pozoruhodné jsou v kronice drobné zmínky o přestavbě farní budovy z původně dřevěné patrové stavby na definitivní - zděnou. Stalo se tak na jaře a v létě roku Před znovuvysvěcením ji schválili nadřízení kněží z Horšovského Týna a z Domažlic. Pro čtenáře, kteří nečetli mé dřívější články ve Zpravodaji popřípadě ani v Domažlickém deníku, opakuji ještě, že bělská fara stála nad kostelem, v místě nynější lékařské ordinace MUDr. Zd. Krále. Dle dalších zápisů ve farní kronice, byla farní budova několikrát opravována, vylepšována a doplněna o nezbytné hospodářské budovy (například v letech ). Protože dochovaná kronika bělské fary má v době po mrtvičním záchvatu prvofaráře (v červnu 1814) četné mezery a nesouvislé záznamy, pokusil jsem se její výpovědi doplňovat zprávami z matrik a přesnějšími údaji z dalších (okolních) kronik (farních i obecních). (Pokračování) Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouň 5

6 město má dvě nové pohlednice? Letní má podtitul Bělá nad Radbuzou po rekonstrukci historického jádra. Jsou na ní záběry radnice s náměstím, kostelem, lávkou a mostem přes Bezděkovský potok, dále celkový pohled od jihu, zámeček, most přes Radbuzu a kostel s parkovou úpravou a turistickými tabulemi. Vše je orámováno ve slušivém modrém hábitu. Pohlednici vydalo Nakladatelství Českého lesa s fotografiemi Zdeňka Procházky. zimní pohlednice má rámování tmavě žluté? Je na ní náměstí s kostelem, promenáda u Radbuzy, barokní most přes Radbuzu a také objekt vojenské věže na velkém Zvonu. Ten zatím na pohlednicích města nebyl uveřejněn. Pohlednici vydalo město Bělá nad Radbuzou, fotografie pořídila ing. Marcela Bartoníčková ve spolupráci s posádkou na Velkém Zvonu. Bělá nad Radbuzou má svou turistickou známku? Turistické známky jsou dřevěná vypalovaná kolečka, která mapují turisticky zajímavá místa v celé České republice. Na naší známce jsou obrázky mostu přes Radbuzu a ducha Nikla. Za 25 korun ji prodává městský úřad, knihovna, papírnictví, prodejna novin, restaurace Radbuza, řeznictví a bufet na Železné. v pokladně Městského úřadu si můžete zakoupit kalendáře na rok 2009, ve kterých najdete i obrázky z Bělska? Nástěnný kalendář v neobvyklé a hezké úpravě má v měsíci prosinci bělský most s pěší zónou při řece Radbuze, bělské náměstí a kašnu v Parku smíření v Železné, cena je 200 Kč. Stolní kalendář s krátkou informací o Bělé a obrázkem mostu a křížského kostela (v týdnu bělské pouti) stojí 80 Kč. byl zpracován sborník Život za pravdu? Pojednává o projevech hrdinství a statečnosti občanů Domažlicka v boji proti německému fašismu za 2. světové války. Autory jsou Karel Hruška z Milavčí (bývalý obyvatel Smolova) a ing. Josef Bartoníček. CD s textem a fotografiemi je i v naší bělské knihovně. penzion s přiléhavým názvem U zubaře získal prestižní certifikát Cyklisté vítáni? Ten hodnotí stravovací a ubytovací zařízení z pohledu cyklistů (zda má např. uzamykatelné místo pro úschovu kol, základní nářadí na opravy, možnost vyprání oblečení, vegetariánskou stravu apod.). pořad České televize Toulavá kamera uvedl dvě reportáže z Bělska? Vždy v neděli 7. a 21. září 2008 náš region viděla celá republika. To jistě napomůže větší informovanosti a také návštěvnosti výletníků i turistů. před 70 lety zahynul při ochraně státní hranice příslušník SOS Bohumil Majer? Padl v přestřelce dne v Železné, kde má i pamětní desku. před 10 lety, 24. září 1998, se konala v Železné slavnost při příležitosti 1. výročí podpisu partnerství mezi 33. výcvikovým střediskem armády ve Stříbře a 122. MPR německé armády? V těsné blízkosti státní hranice byl odhalen pomník vyjadřující víru obou stran v mírový život. již 10 let trvá spolupráce se švýcarským Hindelbankem? V říjnu 1998 se uskutečnila první návštěva švýcarských hostů u nás a od té doby probíhají úspěšně přátelská setkání nejen bělských zastupitelů, ale i školy, turistů, hasičů či sportovců. dne 17 srpna 2008 byl v místech zaniklé vsi Václav odhalen pamětní kámen? Postaral se o to Spolek rodáků obce Pleš, jehož předseda pan Gottfried Leibl poděkoval za spolupráci i městu Bělá nad Radbuzou. Po krátkém požehnání byl pamětní kříž posvěcen německým katolickým knězem. K vidění byl i původní prapor hasičů obce Václav (Wenzelsdorf). bělští farníci mají nového kněze? Je jím ThDr. PhDr. P. Miroslav Vančo, který studoval a působil v Římě. INZERCE Cyklisté a cyklistky, máte zájem o cyklistický dres s vyšitým znakem města Bělá nad Radbuzou? Na podrobnosti se můžete informovat a do 7. listopadu 2008 přihlásit na tel ZAHRADNICTVÍ VLK Doubravka okrasné stromky a keře od 15. října ovocné stromky Doubravka 1 Po-Ne: 8:30 17:30 hod. tel FITCENTRUM POHODA Otevírací doba: Nabídka: Po volno SPINNING rozjíždíme Út, St, Čt, Ne 16:00-19:00 SOLÁRIUM nové trubice Pá, So 16:00-20:00 POWER JÓGA začínáme přijďte se podívat tel Na všechny akce se můžete informovat a objednat na tel nebo osobně ve Fitcentru Vážení spoluobčané, máme za sebou volby do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje, při kterých byla účast oprávněných voličů Bělska překvapivě dobrá. Měli jsme lepší výsledky než sousední Hostouň, Poběžovice či Horšovský Týn. Škoda, že své volební právo více nevyužívají mladí lidé. Naši bělští kandidáti bohužel tentokrát zvoleni nebyli, a děkují vám za vaše hlasy. Mnoho krásných podzimních slunečných dnů, úspěch a pohodu vám přejí Bělští radní Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Příspěvky mohou být redakčně kráceny. 6

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše květen - čer ven 2010 Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2010 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Co se v příštím zpravodaji se dočtete? Jak probíhá rekonstrukce zdravotního

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

100 let měšťanské školy v Brtnici

100 let měšťanské školy v Brtnici Říjen 2008 *164* Z obsahu: 100 let měšťanské školy v Brtnici Uplynulo již 100 roků, co se podařilo otevřít první třídu měšťanské školy v našem městě. Stalo se tak 16. září 1908. Tehdejší ředitel školy,

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ?

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MÌSTA VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ V CHLUMCI NAD CIDLINOU JSME V CHLUMCI DOKONALÍ? INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V CHLUMCI NAD CIDLINOU fotografie k článku na straně 11

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVI. BŘEZEN 2007 ZDARMA OBEC INFORMUJE PROGRAMOVÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 2010 KVALITA ŽIVOTA V OBCI zelená veřejná prostranství oživení náměstí = centrum

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Kde začíná a kde skončí lidská blbost?

Kde začíná a kde skončí lidská blbost? 461 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 24. října 4,- Kč Čtvrtek 10. října Za měsíc si krásnolipští turisté připomenou třicet dva let svého trvání. Po celou tu dobu se vedle sportovní

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti 342 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč čtvrtek 22. ledna 8. ledna 2009 Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti Stejně jako v jiných městech na děčínsku i v Krásné

Více

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

Náměstí Svobody. Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Březen 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Místostarostové Frýdku-Místku Petr Rafaj (vlevo) a Eva Richtrová a starosta města Zdeněk Stolař na únorovém zasedání zastupitelstva města.

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více