POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA"

Transkript

1 Číslo října 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou V říjnu 1918 dosáhli čeští a slovenští politikové v zahraničí uznání Československé národní rady za Prozatímní vládu Československé republiky (Tomáš Garrigue Masaryk president, předseda vlády a ministr vnitra, Edvard Beneš ministr zahraničí, Milán Rastislav Štefánik ministr války). V době, kdy Česká národní rada projednávala v Ženevě konkrétní postup ustanovení státu s delegací pražského Národního výboru, vedenou Karlem Kramářem, došlo 28. ŘÍJNA 1918 v Praze ke spontánní PROKLAMACI REPUBLIKY. Na Václavském náměstí byl vyhlášen samostatný československý stát. Bylo zveřejněno provolání Národního výboru: Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Dne 30. října 1918 se přihlásila slovenská reprezentace martinskou deklarací k neomezenému právu na sebeurčení slovenského národa a ke společnému československému státu. Jak to bylo v našem regionu? 1. listopadu 1918 vznikaly instituce nového státu a patřily k nim i četnické stanice. Došlo ke zřízení četnické stanice v obci Rybník (dříve Waier). Této stanici mimo obcí Grafenried, Eisendorf a Hostouň podléhala i Bělá nad Radbuzou. V záznamech četnické stanice se můžeme dočíst, že mnoho rodin živí žena svým paličkováním a muž pak vykonává domácí práce. Většina lidí je chudých, přivydělávají si odchodem za sezónními pracemi na Žatecko (sklizeň chmele a řepy) a také chodí do sousedního Německa. Pět dní ročně zadarmo pracují v pohraničních lesích a pak mají nárok na bezplatný sběr paliva (větve, kmínky do Ø 5 cm). Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa se i na Bělsku projevil především postupnou změnou v národnostním složení. Česká vláda posílala do poněmčených oblastí úředníky, četníky a železničáře hlásící se k české národnosti. Naše zastupitelstvo přijalo na svém zasedání dne 24. září 2008 usnesením č. 16 obecně závaznou vyhlášku města Bělá nad Radbuzou č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Cílem vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku. Zákaz se týká těchto vymezených ploch a míst: a) náměstí b) veřejné prostranství v okolí koloniálu v sídlišti Za Pivovarem c) prostor fotbalového hřiště u Radbuzy d) prostor školního víceúčelového hřiště u základní školy e) okolí prodejny potravin v Újezdě Svatého Kříže. Zákaz požívání alkoholických nápojů stanovený touto vyhláškou se nevztahuje: a) na obslužné předzahrádky místních restaurací a obchodů b) na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané městem Bělá nad Radbuzou a místními spolky, nebo pokud byla jinému pořadateli povolena výjimka z tohoto zákazu. Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vyhláška č. 1/2008 nabyla účinnosti dnem 16. října Porušování vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, řešeno v součinnosti s Policií ČR a bude se jím zabývat přestupková komise. Jsme si vědomi toho, že určití jedinci nikdy nic nedodržují. Následky požívání alkoholu nebo drog můžeme vidět často nepořádek, poškozený nebo zničený veřejný i soukromý majetek. Je v zájmu nás všech, aby ustanovení vyhlášky byla dodržována, nejen proto, aby se nám zde lépe žilo, ale i pro výchovu mladé generace. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu 1

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou dne schvaluje: - Prodej nákladního automobilu Multicar M 2510 společnosti Auto SAS, s.r.o., Solnice, za cenu ,-- Kč. - Prodej traktoru Ford 2110 Economy společnosti Auto SAS, s.r.o., Solnice, za cenu ,-- Kč. - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. - Prodej pozemku p.č. 322/4 KN zahrada o výměře 250 m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou, Petru Mořkovskému, bytem Bělá nad Radbuzou, Smolovská 242, za cenu 40,-- Kč/m² s tím, že poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. - Prodej pozemku p.č. 20/4 KN ostatní plocha o výměře m² v k.ú. Smolov, který byl oddělen od pozemku 20/2 KN ostatní plocha o výměře m² v k.ú. Smolov geometrickým plánem č /2008, Pavle Vokurkové, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 62, za cenu 20,-- Kč/m² s tím, že poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. - Zrušení licence k provozování veřejné linkové autobusové dopravy s tím, že její provozování při zachování stejných spojů a jízdního řádu převezme společnost ČSAD Autobusy Plzeň. - Opravu části komunikace v obci Bystřice společností Agrostav, a.s., Horšovský Týn za cenu ,-- Kč. - Výstavbu dětských hřišť na základě nabídky firmy KARIM, s.r.o., Hulín, a to v závislosti na dostupnosti finančních prostředků rozpočtu. bere na vědomí: - Nabídku PČR, správa Západočeského kraje, Plzeň na prodej objektů areálu bývalé roty PS Železná za cenu ,-- Kč dle znaleckého posudku. - Informaci starosty o záměru rekonstrukce suterénu objektu č.p. 131 na veřejné toalety a nákupu nového stanu, pódia, lavic, stolů a tepelných zářičů pro potřeby kulturních akcí Města a podané žádosti o dotaci na tento záměr. Úřední dny na městském úřadě: pondělí 7:00-11:30 12:00-16:30 středa 7:00-11:30 12:00-16:30 pátek 7:00-11:30 12:00-15:00 CZECH POINT Služba, která zjednodušuje komunikaci s úřady. Na Městském úřadě v Bělé nad Radbuzou si můžete zažádat a na počkání vyzvednout ověřené výpisy z těchto veřejných registrů: Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Rejstřík trestů Ceny za výpisy: Katastr nemovitostí, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík: první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 50,-- Kč Rejstřík trestů: 50,-- Kč ODPADY Výpisy vám v úředních hodinách vydají na požádání všichni pracovníci Městského úřadu. Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , , , , ostatní obce , , , , Jestliže máte větší množství odpadu, který se nevejde do popelnice, můžete si zakoupit na městském úřadě plastový pytel a naplněný jej postavit vedle popelnice. Musí to být pytel s logem a nápisem Západočeské komunální služby, jiný nebude vyvezen! Sběrný dvůr Provozní doba: pondělí, čtvrtek 13:00-17:00 sobota 8:00-12:00 Shromažďovaný odpad: pneumatiky, lednice, nebezpečný odpad (chemické látky, rozpouštědla, barvy, laky, lepidla, těsnicí materiály), papír, textil, oděvy, sklo, plasty, sorpční materiály, obaly znečištěné škodlivinami, asfalt, dehty, odpadní oleje, baterie, zářivky, výbojky, elektrospotřebiče, elektrotechnický odpad, velkoobjemový odpad (koberce, nábytek), stavební suť, dřevo apod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZAVŘENO čtvrtek středa ZAVŘENO Výpůjční doba: pondělí, čtvrtek 13:00-16:00 středa 10:00-11:00, 13:00-17:00 2

3 Školská rada oznamuje rodičům, že končí volební období školské rady, a proto na listopadových třídních schůzkách budou nově voleni členové školské rady. Případní zájemci se mohou informovat ve škole nebo u členů školské rady. Miroslav Burda, předseda školské rady Základní škola Nový školní rok 2008/2009 bude mít za sebou již první čtvrtinu. Ve čtvrtek se uskuteční 1. čtvrtletní pedagogická rada a po ní třídní schůzky. Třídy 1. stupně (1 5) začnou v 15:30 a třídy 2. stupně v 16:00 hodin ve svých učebnách. Do 8. třídy přislíbil účast ředitel Rodinné poradny v Havlovicích Dr. Stanislav Volák, který bude s rodiči hovořit na téma vhodné volby další školy po ukončení ZŠ a domluví individuální schůzky s rodiči i žáky během příštího roku. Do 9. třídy přislíbili účast zástupci středních škol okresu Domažlice, kteří podají informace o přijímacím řízení v tomto školním roce. Protože skončí tříleté období Školské rady, proběhnou na třídních schůzkách volby zástupců rodičů do tohoto orgánu na další tříleté období. Školská rada je 6členná (2 zástupci školy, 2 zástupci rodičů a 2 zástupci zřizovatele). V tomto období rada pracovala ve složení Miroslav Burda (předseda), Jiřina Náhlovská, Ivo Šperl, ing. Libor Picka, Mgr. Marie Kadeřávková a Mgr. Růžena Susková. Další informace na (konzultační hodiny pracovníků školy, rozvrhy hodin, výroční zpráva za loňský školní rok, fotogalerie aj.) Miroslav Nový, ředitel ZŠ V roce 2006 bylo v ČR recyklováno 44,3 % plastových obalových odpadů, což je nejvyšší hodnota v Evropě. V recyklaci papíru je ČR s 90,8 % na druhém místě. Sběr tříděného odpadu zajišťuje pro občany městský úřad. Ten zpětně získává od společnosti EKO-KOM podle množství a kvality vytříděného odpadu finanční prostředky, které sníží městu náklady na odpadové hospodářství. Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování, ale hlavně ušetříte sobě roční poplatek za odpad. V Bělé nad Radbuzou i ve všech obcích jsou stanoviště s barevnými kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. Nově byly kontejnery rozmístěny v Bystřici, Čečíně a Doubravce. Modré kontejnery na papír, noviny, karton apod. Žluté kontejnery na plasty, sáčky, fólie, polystyren, nápojové krabice. PET lahve před vhozením sešlápněte (upozornění najdete i na kontejnerech). Nově byly v říjnu rozmístěny kontejnery bílé barvy pouze na bílé sklo. Zelené kontejnery na barevné sklo. Vývoz kontejnerů Bělá, Újezd Svatého Kříže ostatní obce plast 1x týdně 1x za 14 dní papír 1x za 14 dní 1x měsíčně sklo bílé i barevné 1x měsíčně 1x měsíčně Možností ukládání odpadů v Bělé nad Radbuzou je mnoho popelnice, kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, kam můžete odvézt veškerý odpad z domácnosti zcela zdarma. Proč tedy nedáváte odpad dovnitř do kontejneru, ale sypete kolem, proč nezajedete do sběrného dvora, ale až za viadukt? Je to nevědomost, schválnost, nebo hloupý sport? 3

4 V místě, kde se údolí otvírá do smolovské kotliny, vtéká do Radbuzy mohutný, na vodu vydatný Karlovohuťský potok. Začíná mezi zaniklými osadami Václav a Pleš na jihozápadním svahu Plattenbergu ve výši 760 m n. m. Teče nejprve na sever podél západního svahu Plattenbergu k Hankově pile, kde ve výši 650 m n. m. přijímá zleva vydatný lesní potok. Pak se stáčí obloukem k severozápadu, protéká Karlovou Hutí a pod ní mění směr opět na severovýchod. Vtéká do Radbuzy ve výšce 449 m n. m. jižně od obce Smolov. V místě soutoku mění Radbuza směr na severovýchod a pokračuje k Bělé. Hned za místem ohybu přijímá zleva Smolovský potok, který začíná nad Smolovem severně od samoty Hvozd. Úsek Radbuzy od Smolova do Bělé má asi 5 km délky, ale spád pouze 9 m. Radbuza zde tekla pomalu a klikatě. Tato část byla v roce 1971 meliorována a regulována. U železničního mostu v Bělé už teče poměrně rychle. Přímo v Bělé přijímá Radbuza zleva Bezděkovský potok. Ten začíná na Tachovsku mezi Pšeničným vrchem a Šibeničníkem ve výšce 650 m n. m. Protéká málkovským údolím do Třemešné a Bezděkova. Pod Třemešnou teče údolím podél železniční trati Třemešná-Bělá a vtéká do Radbuzy v nadmořské výšce 440 m. Celková délka potoka je 10 km a má spád 110 m. Při průtoku Radbuzy městem Bělá je proveden zásah do výšky hladiny dvěma jezy, a to u železničního mostu, a pod hřištěm v lukách pod nádražím. Druhý přepadový jez zdvihá hladinu a způsobuje, že Radbuza má při průtoku Bělou říční charakter. Počet voličů celkem Účast 488 voličů (35,52 %) Platných hlasů 478 (98,56 %) volební okrsek č (34,85 %) 292 (98.98 %) volební okrsek č (36,61 %) 186 (97,89 %) Strana Počet hlasů % Strana Počet hlasů % Komunistická strana Čech a Moravy ,5 Koruna česká 2 0,4 Česká strana sociálně demokratická ,8 Zelení 1 0,2 Strana zelených 94 19,7 Strana pro otevřenou společnost 1 0,2 Občanská demokratická strana 66 13,8 Česká strana národně socialistická 1 0,2 Koalice pro Plzeňský kraj 18 3,8 Sdružení pro republiku RSČ 1 0,2 Dělnická strana NE radaru 5 1,0 Volte Pravý blok 1 0,2 Nezávislí demokraté 5 1,0 Balbínova poetická strana 0 0 Strana důstojného života 5 1,0 Spojení demokraté 0 0 Strana zdravého rozumu 4 0,8 V sobotu 27. září 2008 pořádala bělská rybářská organizace závody na rybníku v Újezdě Svatého Kříže. Zúčastnilo se 39 závodníků, z toho 12 dětí. Většina závodníků byla z jiných organizací (Merklín, Horšovský Týn, Přeštice, Plzeň, Chotěšov, Mantov, Dobřany, Domažlice). Celkem bylo uloveno 223,98 m ryb (1 246 kusů) 173 kapři, sumeček americký, 2 plotice. Průměr na závodníka byl 31,15 kusů ryb o délce 5,60 m. 1. cenu, sele divočáka, získal pan Šaloun z Merklína. Nalovil celkem 16,58 m ryb (10 kaprů, 88 sumečků). 2. cenu, rybářský prut a naviják, vyhrál pan Jandík z Horšovského Týna se 14,50 m ryb (10 kaprů, 72 sumečky). 3. cenu, naviják, získal pan Bultas z Přeštic. Nalovil 14,38 m ryb (9 kaprů, 77 sumečků). Mezi dětmi zvítězil Pepa David z Bělé. Vyhrál rybářský prut za 5,6 m ulovených ryb (5 kaprů, 25 sumečků). Závody se vydařily. Úlovky byly víc než pěkné, atmosféra pohodová a účastníci si rozdělili 15 hodnotných cen. Poděkování si zaslouží všichni organizátoři a blahopřání nejen vítězové, ale všichni zúčastnění. Jiří Šobr, předseda MO ČRS Bělá Na letošní pouťové dění se sice sluníčko tolik neusmívalo jako jsme si zvykli v předchozích letech, přesto všechny plánované akce proběhly ke spokojenosti návštěvníků. Několik statistických údajů: - na Běh naděje (následovník Běhu Terryho Foxe) se zaregistrovalo 78 účastníků, bylo vybráno korun - věž kostela Panny Marie Sedmibolestné navštívilo 58 lidí, ti přispěli částkou 583 korun - proběhly dva obřady vítání občánků, do řad obyvatel Bělska byl přivítán 1 chlapeček a 4 děvčátka. Zveme vás na Bělskou pouť

5 Vážení spoluobčané! Již dlouhou dobu se věnuji oboru zajišťování ochrany majetku a osob - pojišťovnictví a jsem rád, když naše pojišťovna pomáhá zajistit své klienty ve zralém věku zhodnocením jejich úspor, ale v první řadě když pomáhá lidem, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích, kdy by bez naší pomoci jen těžko čelili následkům osudu. Tentokrát za Vámi přicházím s nabídkou, kde můžete pomoci i Vy, a to fotbalové přípravce, mladším a starším žákům TJ Start Bělá nad Radbuzou. Těmto kategoriím fotbalistů bude vyplacena dotace od naší kanceláře na nákup míčů a jiných sportovních pomůcek částkou 50% z nově sjednaného měsíčního pojistného. Akce trvá od do Přijďte se k nám poradit a posuďte sami výhody, které Vám zajistí naše nová pojištění: - PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ se státním příspěvkem - RYTMUS investiční životní pojištění až pro dvě dospělé osoby - PASTELKA investiční životní pojištění až pro 4 děti a 2 dospělé osoby - POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU - AUTOPOJIŠTĚNÍ povinné ručení a havarijní pojištění Pokud se Vám tato akce líbí a máte zájem podpořit naše mladé začínající fotbalisty, kontaktujte mě a domluvíme si termín schůzky. V akci pro MŠ v Bělé nad Radbuzou, která trvala od do , bylo vyplaceno 9 500,-- Kč. Milan Kop, výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s. Lesní Bělá nad Radbuzou tel , Allianz stojíme při Vás k je již na kontě pro mladé fotbalisty 5 538,-- Kč V horšovskotýnském okresním archivu Domažlicka uložená farní kronika z Bělé nad Radbuzou je vedená - zpočátku velice přehledně a čitelně P. Vojtěchem Roušarem. Ale pozdější její zápisy se po stránce rukopisu, pořádku, vzájemné návaznosti, zejména ovšem pravidelného vedení - vůbec nedají s ideálním vedením prvofaráře ani srovnat! Myslím, že je to vcelku vysvětlitelné velmi častým střídáním duchovních na bělské faře, rozsáhlým zeměpisným obvodem jejich působnosti, zejména v poměrně vzdáleném Dubci - Tutz pod Přimdou - a samozřejmě i v jeho osadách. Z řady zápisů dokonce vyplývá, že bělský duchovní pastýř nebyl - vzhledem ke značné chudobě svých dušiček - ani dostatečně a slušně zaopatřen! Jemu na pomoc, v jen sotva zvladatelné činnosti, byli ustanovováni takzvaní fundatisté [zejména P. Tomáš Kočí, zemřelý na bělské faře 9. června 1814 v 60 letech věku - a jeho nástupce Vavřinec (Laurenz) Seitz]. Poslední z nich - P. Paulinus Puchrer - se stal brzy děkanem v blízké Hostouni, kde zemřel až na sklonku roku Velice mě při studiu pamětní knihy překvapil nález stručné zprávy o úmrtí bělského prvofaráře (P. Vojtěcha Roušara) na bělské faře - až 29. VIII o 9. hodině večerní, údajně v 67 letech. Dost trpká je ovšem poznámka pisatele té zprávy - P. L. Seitze -, který byl Roušarovým fundatistou, že po více než osm let zcela zdarma (to jest pouze za stravu a ubytování), vykonával veškerou pastýřskou činnost, včetně péče o nemocné, postižené a vyučování dětí za těžce nemocného faráře. K slavnostnímu povýšení P. Seitze na faráře v Bělé došlo až bezmála dva roky po Roušarově smrti - 9. května Jako samostatný místní duchovní se však v Bělé dlouho neohřál, poněvadž po pouhém roce (1825) byl už farářem P. P. Puchrer. Zajímavé a svým způsobem pozoruhodné jsou v kronice drobné zmínky o přestavbě farní budovy z původně dřevěné patrové stavby na definitivní - zděnou. Stalo se tak na jaře a v létě roku Před znovuvysvěcením ji schválili nadřízení kněží z Horšovského Týna a z Domažlic. Pro čtenáře, kteří nečetli mé dřívější články ve Zpravodaji popřípadě ani v Domažlickém deníku, opakuji ještě, že bělská fara stála nad kostelem, v místě nynější lékařské ordinace MUDr. Zd. Krále. Dle dalších zápisů ve farní kronice, byla farní budova několikrát opravována, vylepšována a doplněna o nezbytné hospodářské budovy (například v letech ). Protože dochovaná kronika bělské fary má v době po mrtvičním záchvatu prvofaráře (v červnu 1814) četné mezery a nesouvislé záznamy, pokusil jsem se její výpovědi doplňovat zprávami z matrik a přesnějšími údaji z dalších (okolních) kronik (farních i obecních). (Pokračování) Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouň 5

6 město má dvě nové pohlednice? Letní má podtitul Bělá nad Radbuzou po rekonstrukci historického jádra. Jsou na ní záběry radnice s náměstím, kostelem, lávkou a mostem přes Bezděkovský potok, dále celkový pohled od jihu, zámeček, most přes Radbuzu a kostel s parkovou úpravou a turistickými tabulemi. Vše je orámováno ve slušivém modrém hábitu. Pohlednici vydalo Nakladatelství Českého lesa s fotografiemi Zdeňka Procházky. zimní pohlednice má rámování tmavě žluté? Je na ní náměstí s kostelem, promenáda u Radbuzy, barokní most přes Radbuzu a také objekt vojenské věže na velkém Zvonu. Ten zatím na pohlednicích města nebyl uveřejněn. Pohlednici vydalo město Bělá nad Radbuzou, fotografie pořídila ing. Marcela Bartoníčková ve spolupráci s posádkou na Velkém Zvonu. Bělá nad Radbuzou má svou turistickou známku? Turistické známky jsou dřevěná vypalovaná kolečka, která mapují turisticky zajímavá místa v celé České republice. Na naší známce jsou obrázky mostu přes Radbuzu a ducha Nikla. Za 25 korun ji prodává městský úřad, knihovna, papírnictví, prodejna novin, restaurace Radbuza, řeznictví a bufet na Železné. v pokladně Městského úřadu si můžete zakoupit kalendáře na rok 2009, ve kterých najdete i obrázky z Bělska? Nástěnný kalendář v neobvyklé a hezké úpravě má v měsíci prosinci bělský most s pěší zónou při řece Radbuze, bělské náměstí a kašnu v Parku smíření v Železné, cena je 200 Kč. Stolní kalendář s krátkou informací o Bělé a obrázkem mostu a křížského kostela (v týdnu bělské pouti) stojí 80 Kč. byl zpracován sborník Život za pravdu? Pojednává o projevech hrdinství a statečnosti občanů Domažlicka v boji proti německému fašismu za 2. světové války. Autory jsou Karel Hruška z Milavčí (bývalý obyvatel Smolova) a ing. Josef Bartoníček. CD s textem a fotografiemi je i v naší bělské knihovně. penzion s přiléhavým názvem U zubaře získal prestižní certifikát Cyklisté vítáni? Ten hodnotí stravovací a ubytovací zařízení z pohledu cyklistů (zda má např. uzamykatelné místo pro úschovu kol, základní nářadí na opravy, možnost vyprání oblečení, vegetariánskou stravu apod.). pořad České televize Toulavá kamera uvedl dvě reportáže z Bělska? Vždy v neděli 7. a 21. září 2008 náš region viděla celá republika. To jistě napomůže větší informovanosti a také návštěvnosti výletníků i turistů. před 70 lety zahynul při ochraně státní hranice příslušník SOS Bohumil Majer? Padl v přestřelce dne v Železné, kde má i pamětní desku. před 10 lety, 24. září 1998, se konala v Železné slavnost při příležitosti 1. výročí podpisu partnerství mezi 33. výcvikovým střediskem armády ve Stříbře a 122. MPR německé armády? V těsné blízkosti státní hranice byl odhalen pomník vyjadřující víru obou stran v mírový život. již 10 let trvá spolupráce se švýcarským Hindelbankem? V říjnu 1998 se uskutečnila první návštěva švýcarských hostů u nás a od té doby probíhají úspěšně přátelská setkání nejen bělských zastupitelů, ale i školy, turistů, hasičů či sportovců. dne 17 srpna 2008 byl v místech zaniklé vsi Václav odhalen pamětní kámen? Postaral se o to Spolek rodáků obce Pleš, jehož předseda pan Gottfried Leibl poděkoval za spolupráci i městu Bělá nad Radbuzou. Po krátkém požehnání byl pamětní kříž posvěcen německým katolickým knězem. K vidění byl i původní prapor hasičů obce Václav (Wenzelsdorf). bělští farníci mají nového kněze? Je jím ThDr. PhDr. P. Miroslav Vančo, který studoval a působil v Římě. INZERCE Cyklisté a cyklistky, máte zájem o cyklistický dres s vyšitým znakem města Bělá nad Radbuzou? Na podrobnosti se můžete informovat a do 7. listopadu 2008 přihlásit na tel ZAHRADNICTVÍ VLK Doubravka okrasné stromky a keře od 15. října ovocné stromky Doubravka 1 Po-Ne: 8:30 17:30 hod. tel FITCENTRUM POHODA Otevírací doba: Nabídka: Po volno SPINNING rozjíždíme Út, St, Čt, Ne 16:00-19:00 SOLÁRIUM nové trubice Pá, So 16:00-20:00 POWER JÓGA začínáme přijďte se podívat tel Na všechny akce se můžete informovat a objednat na tel nebo osobně ve Fitcentru Vážení spoluobčané, máme za sebou volby do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje, při kterých byla účast oprávněných voličů Bělska překvapivě dobrá. Měli jsme lepší výsledky než sousední Hostouň, Poběžovice či Horšovský Týn. Škoda, že své volební právo více nevyužívají mladí lidé. Naši bělští kandidáti bohužel tentokrát zvoleni nebyli, a děkují vám za vaše hlasy. Mnoho krásných podzimních slunečných dnů, úspěch a pohodu vám přejí Bělští radní Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Příspěvky mohou být redakčně kráceny. 6

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015,

Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, Městys Kolinec Zastupitelstvo městyse Kolinec Obecně závazná vyhláška Městyse Kolinec č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky

Obec Praskačka. Článek 1 Závaznost obecně závazné vyhlášky Obec Praskačka Obecně závazná vyhláška č. 01/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.

Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves. Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250 70 Odolena Voda, IČ: 43750486 tel.: 315 682 710, e-mail: ouvelikavesuprahy@seznam.cz, http://www.velikaves.eu Obecně závazná vyhláška obce Veliká Ves č. 1/2015 o systému

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice.

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Ivančice. Čl.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat v souladu

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

M Ě S T O V A R N S D O R F

M Ě S T O V A R N S D O R F M Ě S T O V A R N S D O R F Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více