POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA"

Transkript

1 Číslo října 2008 Zpravodaj města Bělá nad Radbuzou V říjnu 1918 dosáhli čeští a slovenští politikové v zahraničí uznání Československé národní rady za Prozatímní vládu Československé republiky (Tomáš Garrigue Masaryk president, předseda vlády a ministr vnitra, Edvard Beneš ministr zahraničí, Milán Rastislav Štefánik ministr války). V době, kdy Česká národní rada projednávala v Ženevě konkrétní postup ustanovení státu s delegací pražského Národního výboru, vedenou Karlem Kramářem, došlo 28. ŘÍJNA 1918 v Praze ke spontánní PROKLAMACI REPUBLIKY. Na Václavském náměstí byl vyhlášen samostatný československý stát. Bylo zveřejněno provolání Národního výboru: Lide československý. Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Dne 30. října 1918 se přihlásila slovenská reprezentace martinskou deklarací k neomezenému právu na sebeurčení slovenského národa a ke společnému československému státu. Jak to bylo v našem regionu? 1. listopadu 1918 vznikaly instituce nového státu a patřily k nim i četnické stanice. Došlo ke zřízení četnické stanice v obci Rybník (dříve Waier). Této stanici mimo obcí Grafenried, Eisendorf a Hostouň podléhala i Bělá nad Radbuzou. V záznamech četnické stanice se můžeme dočíst, že mnoho rodin živí žena svým paličkováním a muž pak vykonává domácí práce. Většina lidí je chudých, přivydělávají si odchodem za sezónními pracemi na Žatecko (sklizeň chmele a řepy) a také chodí do sousedního Německa. Pět dní ročně zadarmo pracují v pohraničních lesích a pak mají nárok na bezplatný sběr paliva (větve, kmínky do Ø 5 cm). Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa se i na Bělsku projevil především postupnou změnou v národnostním složení. Česká vláda posílala do poněmčených oblastí úředníky, četníky a železničáře hlásící se k české národnosti. Naše zastupitelstvo přijalo na svém zasedání dne 24. září 2008 usnesením č. 16 obecně závaznou vyhlášku města Bělá nad Radbuzou č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Cílem vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku. Zákaz se týká těchto vymezených ploch a míst: a) náměstí b) veřejné prostranství v okolí koloniálu v sídlišti Za Pivovarem c) prostor fotbalového hřiště u Radbuzy d) prostor školního víceúčelového hřiště u základní školy e) okolí prodejny potravin v Újezdě Svatého Kříže. Zákaz požívání alkoholických nápojů stanovený touto vyhláškou se nevztahuje: a) na obslužné předzahrádky místních restaurací a obchodů b) na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané městem Bělá nad Radbuzou a místními spolky, nebo pokud byla jinému pořadateli povolena výjimka z tohoto zákazu. Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Vyhláška č. 1/2008 nabyla účinnosti dnem 16. října Porušování vyhlášky bude posuzováno jako přestupek, řešeno v součinnosti s Policií ČR a bude se jím zabývat přestupková komise. Jsme si vědomi toho, že určití jedinci nikdy nic nedodržují. Následky požívání alkoholu nebo drog můžeme vidět často nepořádek, poškozený nebo zničený veřejný i soukromý majetek. Je v zájmu nás všech, aby ustanovení vyhlášky byla dodržována, nejen proto, aby se nám zde lépe žilo, ale i pro výchovu mladé generace. POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zasedání zastupitelstva Města Bělá nad Radbuzou se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu od 18:00 hodin v zasedací síni městského úřadu 1

2 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zastupitelstvo Města Bělá nad Radbuzou dne schvaluje: - Prodej nákladního automobilu Multicar M 2510 společnosti Auto SAS, s.r.o., Solnice, za cenu ,-- Kč. - Prodej traktoru Ford 2110 Economy společnosti Auto SAS, s.r.o., Solnice, za cenu ,-- Kč. - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. - Prodej pozemku p.č. 322/4 KN zahrada o výměře 250 m² v k.ú. Bělá nad Radbuzou, Petru Mořkovskému, bytem Bělá nad Radbuzou, Smolovská 242, za cenu 40,-- Kč/m² s tím, že poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. - Prodej pozemku p.č. 20/4 KN ostatní plocha o výměře m² v k.ú. Smolov, který byl oddělen od pozemku 20/2 KN ostatní plocha o výměře m² v k.ú. Smolov geometrickým plánem č /2008, Pavle Vokurkové, bytem Bělá nad Radbuzou, Bezděkovská 62, za cenu 20,-- Kč/m² s tím, že poplatky spojené s převodem hradí nabyvatel. - Zrušení licence k provozování veřejné linkové autobusové dopravy s tím, že její provozování při zachování stejných spojů a jízdního řádu převezme společnost ČSAD Autobusy Plzeň. - Opravu části komunikace v obci Bystřice společností Agrostav, a.s., Horšovský Týn za cenu ,-- Kč. - Výstavbu dětských hřišť na základě nabídky firmy KARIM, s.r.o., Hulín, a to v závislosti na dostupnosti finančních prostředků rozpočtu. bere na vědomí: - Nabídku PČR, správa Západočeského kraje, Plzeň na prodej objektů areálu bývalé roty PS Železná za cenu ,-- Kč dle znaleckého posudku. - Informaci starosty o záměru rekonstrukce suterénu objektu č.p. 131 na veřejné toalety a nákupu nového stanu, pódia, lavic, stolů a tepelných zářičů pro potřeby kulturních akcí Města a podané žádosti o dotaci na tento záměr. Úřední dny na městském úřadě: pondělí 7:00-11:30 12:00-16:30 středa 7:00-11:30 12:00-16:30 pátek 7:00-11:30 12:00-15:00 CZECH POINT Služba, která zjednodušuje komunikaci s úřady. Na Městském úřadě v Bělé nad Radbuzou si můžete zažádat a na počkání vyzvednout ověřené výpisy z těchto veřejných registrů: Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík Obchodní rejstřík Rejstřík trestů Ceny za výpisy: Katastr nemovitostí, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík: první stránka 100,-- Kč, každá další stránka 50,-- Kč Rejstřík trestů: 50,-- Kč ODPADY Výpisy vám v úředních hodinách vydají na požádání všichni pracovníci Městského úřadu. Vývoz popelnic - Bělá nad Radbuzou , , , , ostatní obce , , , , Jestliže máte větší množství odpadu, který se nevejde do popelnice, můžete si zakoupit na městském úřadě plastový pytel a naplněný jej postavit vedle popelnice. Musí to být pytel s logem a nápisem Západočeské komunální služby, jiný nebude vyvezen! Sběrný dvůr Provozní doba: pondělí, čtvrtek 13:00-17:00 sobota 8:00-12:00 Shromažďovaný odpad: pneumatiky, lednice, nebezpečný odpad (chemické látky, rozpouštědla, barvy, laky, lepidla, těsnicí materiály), papír, textil, oděvy, sklo, plasty, sorpční materiály, obaly znečištěné škodlivinami, asfalt, dehty, odpadní oleje, baterie, zářivky, výbojky, elektrospotřebiče, elektrotechnický odpad, velkoobjemový odpad (koberce, nábytek), stavební suť, dřevo apod. MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZAVŘENO čtvrtek středa ZAVŘENO Výpůjční doba: pondělí, čtvrtek 13:00-16:00 středa 10:00-11:00, 13:00-17:00 2

3 Školská rada oznamuje rodičům, že končí volební období školské rady, a proto na listopadových třídních schůzkách budou nově voleni členové školské rady. Případní zájemci se mohou informovat ve škole nebo u členů školské rady. Miroslav Burda, předseda školské rady Základní škola Nový školní rok 2008/2009 bude mít za sebou již první čtvrtinu. Ve čtvrtek se uskuteční 1. čtvrtletní pedagogická rada a po ní třídní schůzky. Třídy 1. stupně (1 5) začnou v 15:30 a třídy 2. stupně v 16:00 hodin ve svých učebnách. Do 8. třídy přislíbil účast ředitel Rodinné poradny v Havlovicích Dr. Stanislav Volák, který bude s rodiči hovořit na téma vhodné volby další školy po ukončení ZŠ a domluví individuální schůzky s rodiči i žáky během příštího roku. Do 9. třídy přislíbili účast zástupci středních škol okresu Domažlice, kteří podají informace o přijímacím řízení v tomto školním roce. Protože skončí tříleté období Školské rady, proběhnou na třídních schůzkách volby zástupců rodičů do tohoto orgánu na další tříleté období. Školská rada je 6členná (2 zástupci školy, 2 zástupci rodičů a 2 zástupci zřizovatele). V tomto období rada pracovala ve složení Miroslav Burda (předseda), Jiřina Náhlovská, Ivo Šperl, ing. Libor Picka, Mgr. Marie Kadeřávková a Mgr. Růžena Susková. Další informace na (konzultační hodiny pracovníků školy, rozvrhy hodin, výroční zpráva za loňský školní rok, fotogalerie aj.) Miroslav Nový, ředitel ZŠ V roce 2006 bylo v ČR recyklováno 44,3 % plastových obalových odpadů, což je nejvyšší hodnota v Evropě. V recyklaci papíru je ČR s 90,8 % na druhém místě. Sběr tříděného odpadu zajišťuje pro občany městský úřad. Ten zpětně získává od společnosti EKO-KOM podle množství a kvality vytříděného odpadu finanční prostředky, které sníží městu náklady na odpadové hospodářství. Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování, ale hlavně ušetříte sobě roční poplatek za odpad. V Bělé nad Radbuzou i ve všech obcích jsou stanoviště s barevnými kontejnery na jednotlivé druhy odpadů. Nově byly kontejnery rozmístěny v Bystřici, Čečíně a Doubravce. Modré kontejnery na papír, noviny, karton apod. Žluté kontejnery na plasty, sáčky, fólie, polystyren, nápojové krabice. PET lahve před vhozením sešlápněte (upozornění najdete i na kontejnerech). Nově byly v říjnu rozmístěny kontejnery bílé barvy pouze na bílé sklo. Zelené kontejnery na barevné sklo. Vývoz kontejnerů Bělá, Újezd Svatého Kříže ostatní obce plast 1x týdně 1x za 14 dní papír 1x za 14 dní 1x měsíčně sklo bílé i barevné 1x měsíčně 1x měsíčně Možností ukládání odpadů v Bělé nad Radbuzou je mnoho popelnice, kontejnery na tříděný odpad, sběrný dvůr, kam můžete odvézt veškerý odpad z domácnosti zcela zdarma. Proč tedy nedáváte odpad dovnitř do kontejneru, ale sypete kolem, proč nezajedete do sběrného dvora, ale až za viadukt? Je to nevědomost, schválnost, nebo hloupý sport? 3

4 V místě, kde se údolí otvírá do smolovské kotliny, vtéká do Radbuzy mohutný, na vodu vydatný Karlovohuťský potok. Začíná mezi zaniklými osadami Václav a Pleš na jihozápadním svahu Plattenbergu ve výši 760 m n. m. Teče nejprve na sever podél západního svahu Plattenbergu k Hankově pile, kde ve výši 650 m n. m. přijímá zleva vydatný lesní potok. Pak se stáčí obloukem k severozápadu, protéká Karlovou Hutí a pod ní mění směr opět na severovýchod. Vtéká do Radbuzy ve výšce 449 m n. m. jižně od obce Smolov. V místě soutoku mění Radbuza směr na severovýchod a pokračuje k Bělé. Hned za místem ohybu přijímá zleva Smolovský potok, který začíná nad Smolovem severně od samoty Hvozd. Úsek Radbuzy od Smolova do Bělé má asi 5 km délky, ale spád pouze 9 m. Radbuza zde tekla pomalu a klikatě. Tato část byla v roce 1971 meliorována a regulována. U železničního mostu v Bělé už teče poměrně rychle. Přímo v Bělé přijímá Radbuza zleva Bezděkovský potok. Ten začíná na Tachovsku mezi Pšeničným vrchem a Šibeničníkem ve výšce 650 m n. m. Protéká málkovským údolím do Třemešné a Bezděkova. Pod Třemešnou teče údolím podél železniční trati Třemešná-Bělá a vtéká do Radbuzy v nadmořské výšce 440 m. Celková délka potoka je 10 km a má spád 110 m. Při průtoku Radbuzy městem Bělá je proveden zásah do výšky hladiny dvěma jezy, a to u železničního mostu, a pod hřištěm v lukách pod nádražím. Druhý přepadový jez zdvihá hladinu a způsobuje, že Radbuza má při průtoku Bělou říční charakter. Počet voličů celkem Účast 488 voličů (35,52 %) Platných hlasů 478 (98,56 %) volební okrsek č (34,85 %) 292 (98.98 %) volební okrsek č (36,61 %) 186 (97,89 %) Strana Počet hlasů % Strana Počet hlasů % Komunistická strana Čech a Moravy ,5 Koruna česká 2 0,4 Česká strana sociálně demokratická ,8 Zelení 1 0,2 Strana zelených 94 19,7 Strana pro otevřenou společnost 1 0,2 Občanská demokratická strana 66 13,8 Česká strana národně socialistická 1 0,2 Koalice pro Plzeňský kraj 18 3,8 Sdružení pro republiku RSČ 1 0,2 Dělnická strana NE radaru 5 1,0 Volte Pravý blok 1 0,2 Nezávislí demokraté 5 1,0 Balbínova poetická strana 0 0 Strana důstojného života 5 1,0 Spojení demokraté 0 0 Strana zdravého rozumu 4 0,8 V sobotu 27. září 2008 pořádala bělská rybářská organizace závody na rybníku v Újezdě Svatého Kříže. Zúčastnilo se 39 závodníků, z toho 12 dětí. Většina závodníků byla z jiných organizací (Merklín, Horšovský Týn, Přeštice, Plzeň, Chotěšov, Mantov, Dobřany, Domažlice). Celkem bylo uloveno 223,98 m ryb (1 246 kusů) 173 kapři, sumeček americký, 2 plotice. Průměr na závodníka byl 31,15 kusů ryb o délce 5,60 m. 1. cenu, sele divočáka, získal pan Šaloun z Merklína. Nalovil celkem 16,58 m ryb (10 kaprů, 88 sumečků). 2. cenu, rybářský prut a naviják, vyhrál pan Jandík z Horšovského Týna se 14,50 m ryb (10 kaprů, 72 sumečky). 3. cenu, naviják, získal pan Bultas z Přeštic. Nalovil 14,38 m ryb (9 kaprů, 77 sumečků). Mezi dětmi zvítězil Pepa David z Bělé. Vyhrál rybářský prut za 5,6 m ulovených ryb (5 kaprů, 25 sumečků). Závody se vydařily. Úlovky byly víc než pěkné, atmosféra pohodová a účastníci si rozdělili 15 hodnotných cen. Poděkování si zaslouží všichni organizátoři a blahopřání nejen vítězové, ale všichni zúčastnění. Jiří Šobr, předseda MO ČRS Bělá Na letošní pouťové dění se sice sluníčko tolik neusmívalo jako jsme si zvykli v předchozích letech, přesto všechny plánované akce proběhly ke spokojenosti návštěvníků. Několik statistických údajů: - na Běh naděje (následovník Běhu Terryho Foxe) se zaregistrovalo 78 účastníků, bylo vybráno korun - věž kostela Panny Marie Sedmibolestné navštívilo 58 lidí, ti přispěli částkou 583 korun - proběhly dva obřady vítání občánků, do řad obyvatel Bělska byl přivítán 1 chlapeček a 4 děvčátka. Zveme vás na Bělskou pouť

5 Vážení spoluobčané! Již dlouhou dobu se věnuji oboru zajišťování ochrany majetku a osob - pojišťovnictví a jsem rád, když naše pojišťovna pomáhá zajistit své klienty ve zralém věku zhodnocením jejich úspor, ale v první řadě když pomáhá lidem, kteří se ocitnou v těžkých životních situacích, kdy by bez naší pomoci jen těžko čelili následkům osudu. Tentokrát za Vámi přicházím s nabídkou, kde můžete pomoci i Vy, a to fotbalové přípravce, mladším a starším žákům TJ Start Bělá nad Radbuzou. Těmto kategoriím fotbalistů bude vyplacena dotace od naší kanceláře na nákup míčů a jiných sportovních pomůcek částkou 50% z nově sjednaného měsíčního pojistného. Akce trvá od do Přijďte se k nám poradit a posuďte sami výhody, které Vám zajistí naše nová pojištění: - PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ se státním příspěvkem - RYTMUS investiční životní pojištění až pro dvě dospělé osoby - PASTELKA investiční životní pojištění až pro 4 děti a 2 dospělé osoby - POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU - AUTOPOJIŠTĚNÍ povinné ručení a havarijní pojištění Pokud se Vám tato akce líbí a máte zájem podpořit naše mladé začínající fotbalisty, kontaktujte mě a domluvíme si termín schůzky. V akci pro MŠ v Bělé nad Radbuzou, která trvala od do , bylo vyplaceno 9 500,-- Kč. Milan Kop, výhradní reprezentant Allianz pojišťovny a.s. Lesní Bělá nad Radbuzou tel , Allianz stojíme při Vás k je již na kontě pro mladé fotbalisty 5 538,-- Kč V horšovskotýnském okresním archivu Domažlicka uložená farní kronika z Bělé nad Radbuzou je vedená - zpočátku velice přehledně a čitelně P. Vojtěchem Roušarem. Ale pozdější její zápisy se po stránce rukopisu, pořádku, vzájemné návaznosti, zejména ovšem pravidelného vedení - vůbec nedají s ideálním vedením prvofaráře ani srovnat! Myslím, že je to vcelku vysvětlitelné velmi častým střídáním duchovních na bělské faře, rozsáhlým zeměpisným obvodem jejich působnosti, zejména v poměrně vzdáleném Dubci - Tutz pod Přimdou - a samozřejmě i v jeho osadách. Z řady zápisů dokonce vyplývá, že bělský duchovní pastýř nebyl - vzhledem ke značné chudobě svých dušiček - ani dostatečně a slušně zaopatřen! Jemu na pomoc, v jen sotva zvladatelné činnosti, byli ustanovováni takzvaní fundatisté [zejména P. Tomáš Kočí, zemřelý na bělské faře 9. června 1814 v 60 letech věku - a jeho nástupce Vavřinec (Laurenz) Seitz]. Poslední z nich - P. Paulinus Puchrer - se stal brzy děkanem v blízké Hostouni, kde zemřel až na sklonku roku Velice mě při studiu pamětní knihy překvapil nález stručné zprávy o úmrtí bělského prvofaráře (P. Vojtěcha Roušara) na bělské faře - až 29. VIII o 9. hodině večerní, údajně v 67 letech. Dost trpká je ovšem poznámka pisatele té zprávy - P. L. Seitze -, který byl Roušarovým fundatistou, že po více než osm let zcela zdarma (to jest pouze za stravu a ubytování), vykonával veškerou pastýřskou činnost, včetně péče o nemocné, postižené a vyučování dětí za těžce nemocného faráře. K slavnostnímu povýšení P. Seitze na faráře v Bělé došlo až bezmála dva roky po Roušarově smrti - 9. května Jako samostatný místní duchovní se však v Bělé dlouho neohřál, poněvadž po pouhém roce (1825) byl už farářem P. P. Puchrer. Zajímavé a svým způsobem pozoruhodné jsou v kronice drobné zmínky o přestavbě farní budovy z původně dřevěné patrové stavby na definitivní - zděnou. Stalo se tak na jaře a v létě roku Před znovuvysvěcením ji schválili nadřízení kněží z Horšovského Týna a z Domažlic. Pro čtenáře, kteří nečetli mé dřívější články ve Zpravodaji popřípadě ani v Domažlickém deníku, opakuji ještě, že bělská fara stála nad kostelem, v místě nynější lékařské ordinace MUDr. Zd. Krále. Dle dalších zápisů ve farní kronice, byla farní budova několikrát opravována, vylepšována a doplněna o nezbytné hospodářské budovy (například v letech ). Protože dochovaná kronika bělské fary má v době po mrtvičním záchvatu prvofaráře (v červnu 1814) četné mezery a nesouvislé záznamy, pokusil jsem se její výpovědi doplňovat zprávami z matrik a přesnějšími údaji z dalších (okolních) kronik (farních i obecních). (Pokračování) Mgr. Jan Prokop Holý, Hostouň 5

6 město má dvě nové pohlednice? Letní má podtitul Bělá nad Radbuzou po rekonstrukci historického jádra. Jsou na ní záběry radnice s náměstím, kostelem, lávkou a mostem přes Bezděkovský potok, dále celkový pohled od jihu, zámeček, most přes Radbuzu a kostel s parkovou úpravou a turistickými tabulemi. Vše je orámováno ve slušivém modrém hábitu. Pohlednici vydalo Nakladatelství Českého lesa s fotografiemi Zdeňka Procházky. zimní pohlednice má rámování tmavě žluté? Je na ní náměstí s kostelem, promenáda u Radbuzy, barokní most přes Radbuzu a také objekt vojenské věže na velkém Zvonu. Ten zatím na pohlednicích města nebyl uveřejněn. Pohlednici vydalo město Bělá nad Radbuzou, fotografie pořídila ing. Marcela Bartoníčková ve spolupráci s posádkou na Velkém Zvonu. Bělá nad Radbuzou má svou turistickou známku? Turistické známky jsou dřevěná vypalovaná kolečka, která mapují turisticky zajímavá místa v celé České republice. Na naší známce jsou obrázky mostu přes Radbuzu a ducha Nikla. Za 25 korun ji prodává městský úřad, knihovna, papírnictví, prodejna novin, restaurace Radbuza, řeznictví a bufet na Železné. v pokladně Městského úřadu si můžete zakoupit kalendáře na rok 2009, ve kterých najdete i obrázky z Bělska? Nástěnný kalendář v neobvyklé a hezké úpravě má v měsíci prosinci bělský most s pěší zónou při řece Radbuze, bělské náměstí a kašnu v Parku smíření v Železné, cena je 200 Kč. Stolní kalendář s krátkou informací o Bělé a obrázkem mostu a křížského kostela (v týdnu bělské pouti) stojí 80 Kč. byl zpracován sborník Život za pravdu? Pojednává o projevech hrdinství a statečnosti občanů Domažlicka v boji proti německému fašismu za 2. světové války. Autory jsou Karel Hruška z Milavčí (bývalý obyvatel Smolova) a ing. Josef Bartoníček. CD s textem a fotografiemi je i v naší bělské knihovně. penzion s přiléhavým názvem U zubaře získal prestižní certifikát Cyklisté vítáni? Ten hodnotí stravovací a ubytovací zařízení z pohledu cyklistů (zda má např. uzamykatelné místo pro úschovu kol, základní nářadí na opravy, možnost vyprání oblečení, vegetariánskou stravu apod.). pořad České televize Toulavá kamera uvedl dvě reportáže z Bělska? Vždy v neděli 7. a 21. září 2008 náš region viděla celá republika. To jistě napomůže větší informovanosti a také návštěvnosti výletníků i turistů. před 70 lety zahynul při ochraně státní hranice příslušník SOS Bohumil Majer? Padl v přestřelce dne v Železné, kde má i pamětní desku. před 10 lety, 24. září 1998, se konala v Železné slavnost při příležitosti 1. výročí podpisu partnerství mezi 33. výcvikovým střediskem armády ve Stříbře a 122. MPR německé armády? V těsné blízkosti státní hranice byl odhalen pomník vyjadřující víru obou stran v mírový život. již 10 let trvá spolupráce se švýcarským Hindelbankem? V říjnu 1998 se uskutečnila první návštěva švýcarských hostů u nás a od té doby probíhají úspěšně přátelská setkání nejen bělských zastupitelů, ale i školy, turistů, hasičů či sportovců. dne 17 srpna 2008 byl v místech zaniklé vsi Václav odhalen pamětní kámen? Postaral se o to Spolek rodáků obce Pleš, jehož předseda pan Gottfried Leibl poděkoval za spolupráci i městu Bělá nad Radbuzou. Po krátkém požehnání byl pamětní kříž posvěcen německým katolickým knězem. K vidění byl i původní prapor hasičů obce Václav (Wenzelsdorf). bělští farníci mají nového kněze? Je jím ThDr. PhDr. P. Miroslav Vančo, který studoval a působil v Římě. INZERCE Cyklisté a cyklistky, máte zájem o cyklistický dres s vyšitým znakem města Bělá nad Radbuzou? Na podrobnosti se můžete informovat a do 7. listopadu 2008 přihlásit na tel ZAHRADNICTVÍ VLK Doubravka okrasné stromky a keře od 15. října ovocné stromky Doubravka 1 Po-Ne: 8:30 17:30 hod. tel FITCENTRUM POHODA Otevírací doba: Nabídka: Po volno SPINNING rozjíždíme Út, St, Čt, Ne 16:00-19:00 SOLÁRIUM nové trubice Pá, So 16:00-20:00 POWER JÓGA začínáme přijďte se podívat tel Na všechny akce se můžete informovat a objednat na tel nebo osobně ve Fitcentru Vážení spoluobčané, máme za sebou volby do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje, při kterých byla účast oprávněných voličů Bělska překvapivě dobrá. Měli jsme lepší výsledky než sousední Hostouň, Poběžovice či Horšovský Týn. Škoda, že své volební právo více nevyužívají mladí lidé. Naši bělští kandidáti bohužel tentokrát zvoleni nebyli, a děkují vám za vaše hlasy. Mnoho krásných podzimních slunečných dnů, úspěch a pohodu vám přejí Bělští radní Bělští radní informují. Občasník. Vydává Městský úřad Bělá nad Radbuzou, Náměstí 200, Bělá nad Radbuzou, IČO Evidenční číslo MK ČR E Příspěvky mohou být redakčně kráceny. 6

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC SLANÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Slaná

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015,

OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov. č. 1/2015, OBEC DOLNÍ LÁNOV Obecně závazná vyhláška obce Dolní Lánov č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTO ŽLUTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTO ŽLUTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008,

Město Zbýšov. Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, Město Zbýšov Obecně závazná vyhláška města Zbýšova Č. 12/2008, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007

Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 MĚSTO KASEJOVICE Obecně závazná vyhláška Města Kasejovice č. 4/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

MĚSTYS PECKA. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS PECKA Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pecka

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obec KLOBUKY, okres Kladno

Obec KLOBUKY, okres Kladno OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klobuky Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení

OBEC TUCHLOVICE. Čl.1 Úvodní ustanovení OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 01/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015,

OBEC VŘESINA. Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, OBEC VŘESINA Obecně závazná vyhláška obce Vřesina č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010

OBEC CHLUMANY. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 OBEC CHLUMANY Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce. Zastupitelstvo obce Chlumany se

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem vznikajícího na katastrálním území obce Petrůvka Petrůvka se na

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2008. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC CHLUMČANY. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC CHLUMČANY Obecně závazná vyhláška obce Chlumčany č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O B E C S T A Ň K O V I C E

O B E C S T A Ň K O V I C E O B E C S T A Ň K O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním

Více

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město

Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Město Staré Město Zastupitelstvo města Staré Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Článek 2 Třídění komunálního odpadu

Článek 2 Třídění komunálního odpadu Z A S T U P I T E L S T V O O B C E P R O V O D O V O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A O B C E P R O V O D O V č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice

Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice Obecně závazná vyhláška Města Bojkovice č. 2 / 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015

OBEC SVÉPRAVICE. Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 OBEC SVÉPRAVICE Obecně závazná vyhláška obce Svépravice č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) OBEC VELICHOVKY Obecně závazná vyhláška obce Velichovky č.5/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BÍLÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bílá Zastupitelstvo obce Bílá se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

OBEC PŘEDMÍŘ. č. 2/2015

OBEC PŘEDMÍŘ. č. 2/2015 OBEC PŘEDMÍŘ Obecně závazná vyhláška obce Předmíř č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC BRNIŠTĚ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC BRNIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Brniště Zastupitelstvo obce Brniště

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín

O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín O B E C R A P O T Í N Družstevní 125, Rapotín 788 14 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem

Obec Sedlice Sedlice 19, Rožmitál pod Třemšínem Obec Sedlice Sedlice 19, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Zastupitelstvo obce Sedlice Obecně závazná vyhláška Obce Sedlice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 1 Obecně závazná vyhláška Obce Hamr na Jezeře č. 2/2007 Zastupitelstvo obce Hamr na Jezeře se na svém zasedání dne 4.4.2007 usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu OBEC ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015,

Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, Město Hostinné Obecně závazná vyhláška Města Hostinné č. 1 /2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem

o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem MĚSTO PLESNÁ 5. května 301, 351 35 Plesná Obecně závazná vyhláška číslo 1/2002 o nakládaní s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Plesná číslo 1/2002 o nakládání s komunálním a

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č.

Platnost od: Účinnost od: Platnost do: Zpracoval: Ing. Marek Němec Dne: Dne: Usnesení č. Obec Víska u Jevíčka 1 Obecně závazná vyhláška obce Víska u Jevíčka č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Víska u Jevíčka

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,

OBEC NOVÉ SEDLO. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, OBEC NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška Obce Skuhrov č. 1/2015 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Skuhrov Zpracovatel:

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Město Stříbro. Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 Město Stříbro Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku ve městě Stříbře a na jeho veřejných prostranstvích, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Obec Střítež. ČI.l Úvodní ustanovení

Obec Střítež. ČI.l Úvodní ustanovení Obec Střítež Obecně závazná vyhláška Č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež

Více

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008

OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 OBEC RADKOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním

Více

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

MĚSTYS BATELOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území městyse Batelova a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015

MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 MĚSTYS ŠTÍTARY Zastupitelstvo městyse Štítary Obecně závazná vyhláška Městyse Štítary č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady:

Třídění odpadu. V obci Petrovice se třídí následující odpady: Třídění odpadu Jak na to V obci Petrovice se třídí následující odpady: Sklo - Ekokom Plast - Ekokom Papír - Ekokom Kov - Ekokom Baterie sběr použitých baterií Ecobat (viz Obrázek 1) Sběr použitých zářivek

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

OBEC LIBOUCHEC. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ OBEC LIBOUCHEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Stochov č. 1/2015 ze dne 23. února 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více