MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu FILOZOFICKÁ FAKULTA. Bakalářská diplomová práce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu FILOZOFICKÁ FAKULTA. Bakalářská diplomová práce."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář estetiky Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu Bakalářská diplomová práce Autor práce: Eva Hamerníková Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. Brno 2007

2 Bibliografie HAMERNÍKOVÁ, Eva. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. Anotace Hlavním úkolem bakalářské diplomové práce s názvem Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu je explikace historického pojmu manýrismu a udání identifikačních kritérií pojmu. Na začátku práce je vysvětlen význam termínu, poté se výklad soustředí na manýrismus jako umělecký směr mezi renesancí a barokem. Čtenář se dočte o časovém vymezení manýrismu, jeho charakteristických rysech a stručně i o filozofii doby. Následující strany jsou členěny na kapitoly, které jsou nazvány jmény pěti uměleckých osobností manýrismu 16. století a jednoho předchůdce, jehož tvorba sice oficiálně spadá do renesance, ale v mnohém manýristy předčí. Jsou to čtyři Italové: univerzální umělec Leonardo da Vinci, malíř zvaný Parmigianino, kubista manýrismu Luca Cambiaso a Giuseppe Arcimboldo, jenž reprezentoval italské umění na pražském dvoře císaře Rudolfa II.; dále Holanďan Pieter Brueghel starší a Domenico Theotocopuli neboli El Greco, narozený v Řecku. Prostřednictvím jejich (z naprosté většiny malířských) děl jsou čtenáři přiblíženy hlavní znaky, které jsou pro manýrismus typické. Výtvarná díla ze 16. století jsou v práci konfrontována s výtvory vzniklými v jiném historickém období, jenž nesou podobné znaky. Jedná se převážně o obrazy z 20. století. V textu jsou řešeny úvahy, zda jsou některé novodobé styly a hnutí opravdu vynálezem minulého století. Klíčová slova Manýrismus, manýra, mánie, concetto, anamorfósa, labyrint, inverze, smrt, kubismus, antropomorfismus. 2

3 Anotation Main assignment of my bachelor dissertation called Mannerism: interpretation, aplicability of idea is an explication of a historical idea mannerism and indication of identificative criteries of the idea. At the beginning of the work the meaning of the therm is explained, then the interpretation is concentrated on the mannerism as an artistic style placed between renessance and barroco. A reader can read about timing of mannerism, its charasterictics and briefly also about philosophy of this period. The following pages are divided into the chaptures which are called by the names of five mannerism artistical personalities from XVI. th century and by the name of the one predecessor, whose creation belongs to the renessance but in some views overtops later mannerists. These are four Italians: Leonardo da Vinci, an universal artist, Parmigianino, the cubist of mannerism Luca Cambiaso and Giuseppe Arcimboldo representated an italian art at the prague yard of a imperator Rudolf The Second; the futher were Dutch Peter Brueghet the older and Domenico Theotocopuli called El Greco. Viev their fine arts works basic typical features of mannerism works are introduced to a reader. Fine arts works of XVI. th century and similar works of other period are compared. Some considerations as to the nature of inventuring of XX. th century are spoken in the text. Keywords Mannierism, manner, craze, concetto, transformation, labyrinth, inversion, death, cubism, anthropomorphism. 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně FF MU a používána ke studijním účelům. Brně dne 11. května 2007 Eva Hamerníková 4

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Mgr. Rostislavu Niederlemu, Ph.D. za jeho cenný čas a rady, které mi věnoval. Můj dík patří i zaměstnancům knihovny Jiřího Mahena v Brně a paní knihovnici v Brtnici za jejich pomoc s vyhledáváním potřebné literatury a následnou trpělivost a toleranci při mém neustálém prodlužování výpůjční doby. Vděk si za psychickou podporu zaslouží i mí nejbližší a přátelé. 5

6 Osnova Úvod Manýrismus Význam termínu Manýrismus jako umělecký směr v datech Umělecký směr mezi renesancí a barokem Vznik a charakteristika Učení o ideji Leonardo da Vinci most k manýrismu Svět jako labyrint Kult strojů Anamorfósa Kruh či elipsa? Pansexualismus Manýrismus v Itálii Parmigianino Svět zrcadlo božského tajemství Luca Cambiaso, kubista v 16. století Nepředmětné umění a kubismus v manýrismu 16. století Kubismus 20. století Giuseppe Arcimboldo, mistr rudolfínského manýrismu Pražský dvůr Rudolfa II Giuseppe Arcimboldo Manýrismus v ostatní Evropě Pieter Brueghel st Fascinace smrtí Alegorie El Greco Figura serpentinata Manýra a mánie Závěr Resumé Summary Použité zdroje

7 Úvod Při rozhodování se nad zvolením tématu bakalářské diplomové práce jsem měla jasno rychle. Už coby studentku textilního výtvarnictví na vyšší škole mě okouzlily dějiny umění, proto jsem stočila svůj zájem v této práci k nim. Vybrala jsem si téma Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu. Umělecké slohy jako gotika, renesance, baroko a podobně jsou většině lidí známy, manýrismus nikoli. Mnohdy bývá považován jen za pouhý přechod, jakousi záplatu na mezeru mezi renesancí a barokem, což je škoda. I na vyšší škole jsme se s manýrismem setkali pouze pod pojmem rudolfínský manýrismus a jeho stručným shrnutím. Svou bakalářskou diplomovou prací jsem proto chtěla čtenáře s manýrismem (nejen) 16. století seznámit a docílit tak jeho začlenění i do podvědomí lidí, kteří jej předtím neznali. Pro toto přiblížení jsem zvolila především oblast malířství, konkrétně díla pěti osobností manýrismu a jednoho předchůdce, jehož tvorba oficiálně spadá do renesančního umění. V práci se tak objevují zvučná jména jako Leonardo da Vinci, Parmigianino, Luca Cambiaso, El Greco a Giussepe Arcimboldo. Pomocí jejich tvorby jsou čtenáři seznámeni s důležitými znaky manýrismu. Při vypracování práce docházelo k zajímavým konfrontacím s jinými historickými obdobími, v nichž se podobné nebo stejné znaky či tendence nachází. Do popředí se vyrojily otázky typu: Je nepředmětné umění a kubismus opravdu dílem umění 20. století?, Je manýristická i naše doba? a jiné, které si žádaly zamyšlení. Proto se v mém textu objevují příklady děl z jiných historických období, na než jsou aplikovány prvky patřící k manýrismu 16. století. Text je členěn do čtyř kapitol. První se zabývá termínem manýrismu, poté jej přesněji specifikuje jako umělecký směr a udává jeho historické vymezení. Přiblíží taktéž hlavní charakteristické znaky manýrismu a ideu doby. Následující kapitoly se již soustředí na rysy manýrismu, které přiblíží prostřednictvím zmíněných osobností. Jména umělců jsou řazena zčásti chronologicky i zčásti geograficky. Druhá kapitola je 7

8 totiž inspirována Leonardem da Vincim, třetí kapitola zahrnuje umělce manýrismu italského původu Parmigianina, Luca Cambiasa a Giuseppe Arcibloda a čtvrtá malíře pocházející z ostatní Evropy, Pietra Brueghela staršího a El Greca. Jednotlivé podkapitoly odkrývají emblémy manýrismu. Základní literaturou mi byl Svět jako labyrint od Gustava Reného Hocka. Jedná se o objemnou a drahou, zato velice poučnou knihu, která mě velmi obohatila. Měla jsem možnost nahlédnout i do německého výtisku Hockovy knihy. Z původní literatury vyplynuly další tituly, zvláště Umberto Eco a jeho Dějiny krásy. Nápomocné byly Dějiny umění od José Pijoana, které jsou bohaté hlavně na ukázky obrazů. Informace nejen o moderních uměleckých hnutích podává Amy Dempseyová v knize Umělecké školy, styly a hnutí, malířství doby nedávno minulé popisují Stručné dějiny moderního umění napsané Václavem Zykmundem. Oblast rudolfínského manýrismu objasnili Italští umělci v Praze od Pavla Preisse i jeho další dílo s názvem Giuseppe Arcimboldo, dále Rudolfínská Praha od Jaromíra Neumanna. Jeho knížka Pieter Brueghel ukazuje a krásně popisuje obrazy tohoto nizozemského umělce. Napomohla i Encyklopedie světového malířství, kterou vypracoval autorský kolektiv za vedení vědeckého redaktora díla PhDr. Sávy Šabouka, DrSc. a různé internetové zdroje uvedené v použité literatuře na konci mé práce. Literatura, z níž jsem pro svou práci čerpala cenné informace, je dobře sehnatelná ve větších knihovnách. Jedná se o díla vydaná od 60. let minulého století do současnosti. 8

9 1. Manýrismus 1.1 Význam termínu Vysloví-li se slova manýrismus, manýra či mánie, objeví se v očích mnoha lidí nepřehlédnutelný otazník. Ačkoliv tato substantiva patří často do našeho běžně používaného slovníku, jen málokterý do tématu nezasvěcený laik se hlouběji zamyslí nad jejich významem. Manýrismus je podle slovníků označením jakékoliv afektovanosti ve stylu uměleckého díla. Toto umělecké tvoření šablonovitého způsobu využívá osvědčené slohové prvky a tvary a upřednostňuje více zručnost než vlastní uměleckou tvůrčí činnost. Tento způsob tvorby se obvykle objevuje na konci jednotlivých slohových období a čerpá z nejlepších prověřených způsobů. Mnohem známější však bude označení manýrismu jako uměleckého slohu v období mezi renesancí a barokem. Tento směr přibližně od roku 1520 zaujímal hlavní pozici v umění Itálie, odkud se postupně šířil do ostatní Evropy. V zaalpských zemích působil až do první čtvrtiny 17. století. Manýrismus ovlivnil jak literaturu, architekturu a sochařství, tak užitné umění, umělecké řemeslo i životní styl. Nejvíce specifický je však v oblasti malířství, u kterého převážně zůstaneme. Název slohu je odvozen od slova maniera. V návaznost na italský původ znamená jakýsi přehnaný způsob chování. Ve francouzštině má podobu manéire, v německém jazyce die Manier. V českém slovníku cizích slov se pod názvem manýra skrývá bezduchý způsob tvorby opakující stále tutéž formální a technickou zkušenost. S onou bezduchostí však těžko lze souhlasit, seznámíme-li se s díly osobností té doby. Manýrismus zkrátka nelze shrnout do jedné stručné věty a odbýt strohou charakteristikou. Je to sloh zapeklitý i hravý, veselý i emotivní, ale rozhodně ne bezduchý. 9

10 1.2 Manýrismus jako umělecký směr v datech Pojmem maniera označil v 16. století Vasari 1 pozdní dílo Michelangelovo, protože se odchylovalo od klasických představ o harmonii. Ve své knize Evropská literatura a latinský středověk navrhnul, aby jako manýrismus byly označovány všechny literární tendence, které jsou v opozici vůči klasice, ať už se jedná o projevy před- nebo poklasické anebo o projevy souběžné s určitou formou klasiky. V tomto smyslu je tedy manýrismus neproměnlivou veličinou evropské literatury a provází klasická období všech epoch. S vrcholy tohoto manýrismu se podle Curtia 2 setkáváme v pozdní antice, ve středověku a v 16. a 17. století. Dáme-li se do průzkumu pojmu, budeme opakovaně narážet na pět epoch. První se odehrála v Alexandrii přibližně mezi lety před Kristem, druhá se vztahuje ke stříbrné latině Říma (asi po Kristu). Další epocha je tou nejznámější - vztahuje se k období let a pro nás bude v této práci stěžejní. Znovu manýrismus udeřil v romantismu let a naposledy v již bezprostředně uzavřeném, avšak dosud živém období mezi lety Giorgio Vasari ( ), italský manýristický malíř, architekt, životopisec italských umělců. Byl ovlivněn Michelangelem. Malířské dílo: fresky ve Vatikánu a ve Florencii na kupoli dómu. Literární dílo: Životy nejznámnějších italských architektů, malířů a sochařů jedná se o významné teoretické dílo odrážející dobovou estetiku. 2 Ernst Robert Curtius ( ), učenec, historik, vnuk filologa a archeologa Ernsta Curtiuse. Díla: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948). 3 HOCKE, Gustav René. Svět jako labyrint. Praha: Triáda, s

11 1.3 Umělecký směr mezi renesancí a barokem Vznik a charakteristika Otcem manýrismu (myšleno v kontextu 16. století) byl, jak jsme již naznačili, Michelangelo ( ). Proslulá figura serpentinata 4, pro manýrismus tak typická, se objevila už na jeho Lédě s labutí 5. Michelangelův vliv na své současníky i následně na své nástupce byl obrovský, to nelze popřít. Ale nemalý vliv na to měly i někdejší příznivé okolnosti a společenská situace. Manýrismus byl totiž i s celou svou vytříbenou aristokratickou duchovní výzbrojí úzce spjat s elitou intelektuální společnosti, která se právě dostávala na vrchol moci. Buržoasie se na této situaci takřka nepodílela. Svět se svým rozvráceným politickým i etickým řádem přestal být harmonickým kosmem. Země se proměnila ve fenomén zvaný terribilita. Hrůznost tohoto světa, jeho podivnost a vybočení z času bylo třeba spoutat formami a tím zneškodnit. První snahy zachytit rozvrácený řád tohoto světy prostřednictvím maniery byly uskutečněny ve Florencii 6, která se stala hlavním manýristickým centrem. Hned za ní se držel na žebříčku důležitosti Řím. Nevyšlapanou cestičkou nového slohu se vydali Mazzola, Pontormo 7 či Rosso 8, v Římě bratři Taddeo 9 a Federico 10 Zuccariové, v Anglii například Nicolas 4 Více v kapitole Léda s labutí, 1529, Londýn, National Gallery. 6 HOCKE, 2001, s Jacopo Pontormo ( ), italský malíř, a kreslíř, žák Leonarda da Vinci. Maloval oltářní obrazy a fresky pro kostely v Toskánsku a nástěnné obrazy pro kostely v Toskánsku a nástěnné obrazy a dekorace v medicejských vilách. Známé jsou jeho podobizny. Byl typickým představitelem florentského manýrismu: typické pro něj byly protáhlé postavy. Příklad díla: Snímání z kříže, , Florencie, S. Felicita. 8 Fiorentino Rosso, ( ), italský malíř. Byl vysoce ceněn v Paříži, s Pontormem patří k zakladatelům florentského manýrismu. Jeho styl ovlivnil Michelangelo, Fra Bartholomeo, Dürer aj. Dílo: Madona s deseti světci, 1522, Florencie, Galleria Pitti. 9 Taddeo Zuccari ( ), malíř římské školy, dokázal spojit prvky vrcholné italské renesance s novými principy v umění té doby. Dílo:výzdoba fasád na Palazzo Mattei, výzdoba vily kardinála Alessandra Farneseho v Caparole. 10 Federico Zuccari ( ), status vyhledávaného umělce získal v Římě hlavně coby portrétista. Roku 1593 se stal jedním ze zakladatelů Akademie Sv. Lukáše a byl zvolen jejím hlavním malířem. Pracoval pro církev, šlechtu a mnohé evropské panovníky. Vydal tři knihy o principech umění (L Idea dé Pittori, Scultori, et Architetti, 1607). Příklad malířského díla: Portrét Vincenza Borghiniho, , Londýn, Britisch Museum. 11

12 Hilliard 11, na pražském dvoře Rudolfa II. nezapomenutelný Giuseppe Arcimboldo či Bartholomeus Spranger 12, ve Španělsku El Greco, v Holandsku Lambert Sustris 13, dále Francouz Jean Cousin 14, Němec Heinrich Aldegrever 15 a řada dalších. Manýrismus se coby intelektualistické vychýlení principů rychle šířil z Itálie do Nizozemí a Francie a pak i do ostatní Evropy. Manýrismus 16. století (ostatně jako každý manýrismus) se zpočátku projevoval ještě vazbou na klasicismus, renesanci. Postupně však nastal zvrat, jakási vzpoura proti hodnotovým systémům, které byly ve své době považovány za zdánlivě nejvýznamnější. Stalo se to, co je typické pro každé moderní umění, kterým manýrismus ve své době byl. Nekonformní umělci toužili po skutečné svobodě a odmítali se podrobit diktátu, který přicházel svrchu. Věděli, že jejich díla, ne výtvory těch, co poslušně sloužili požadavkům společenské poptávky, tvoří dějiny umění a že anestetičnost mocných nesmí ovlivnit jejich tvorbu. 16 Zdá se, že manýristé jakoby napodobují modely klasické krásy, čímž ruší a negují její pravidla. Klasická krása byla pro ně prázdná, nic neříkající a tak, aby unikli prázdnotě, snažili se ji zduchovnit. K dílům přidali fantastičnost a dojem snu. Postavy rozpohybovali rafinovaným postojem, prodloužili je a propůjčili jim esovitě prohnutý spirálovitý tvar. 17 U některých regionálních škol se však tato tendence projevovala už od samých začátků renesance v úsilí o elegantní preciozitu. Ve Ferraře byli na sklonku 15. století představiteli 11 Nicolas Hilliard ( ), zlatník, malíř miniatur a portrétista na dvoře Alžběty I. Věřil, že portréty je třeba malovat bez stínů, aby lichotili malované osobě. Příklad díla: miniatura Mladík opírající se o strom, 1590, London, Victoria and Albert Museum. 12 Bartholomeus Spranger ( ), vlámský malíř a rytec, dvorní malíř císaře Maxmiliána II. ve Vídni a později Rudolfa II. v Praze. Tvorba typicky manýristická, zaměřoval se na kompozice a elegantní pózy. Dílo: obraz Hermes a Aténa (1585) na Pražském hradě. 13 Lambert Sustris ( ), holandský malíř, pracoval s Titianem. Jeho tvorba se zprvu označovala uhlazeným benátským stylem. Příklad díla: Venuše s Kupidem, 1560, Paříž, Musée du Louvre. 14 Jean Cousin ( ), francouzský malíř, proslavil se hlavně návrhy na gobelíny a chrámová okna. Zachovalo se však málo z jeho tvorby: jen řada gobelínů zobrazujících život svatého Mammése, kterou vytvořil pro katedrálu v Langres a dvě okna katedrály v Sens. Příklad obrazů: Eva Prima Pandora, 1550, Paříž, Musée du Louvre. 15 Heinrich Aldegrever ( ), ve své době velmi oblíbený malíř a osobnost společenského života. Vliv na jeho tvorbu měl hlavně Albrecht Dürer. Stejně jako on se Aldegrever věnoval biblickým tématům. Příklad tvorby: rytina Lazar, 1552, J. Paul Getty Museum. 16 ZYKMUND, Václav. Stručné dějiny moderního umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s ECO, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo, s

13 podobných tendencí Cosimo Tura 18 a Francesco del Cossa 19. Dokladem jsou elegantní postoje jejich figur i osobitá hranatá kresba a ornamentálnost linií. Manýristé se také snažili šokovat. Jejich concetii 20 sice nemají svoji formu, přesto mají vytříbenost a silný účinek, který dokáže překvapit a proniknout k lidské duši. Manýristický ostrovtip vyžaduje člověka čilého s vynalézavým a tvořivým duchem, který je schopný vidět v souvislosti věci prostým okem nepostřehnutelné. 21 Manýrismus nebyl žádné spontánní hnutí, jak si mnozí mylně myslí. Řídil se jasnými vyhraněnými představami a disponoval neobyčejně rozvinutou teoretickou literaturou. Musel řešit výjimečně kritickou historickou situaci: systematické myšlení středověkého křesťanství s renesančním kultem krásy a vědeckým racionálním uvažováním nové doby, která právě nastupovala. Všude se objevovala jistá útočnost a plodná podrážděnost. 22 Termín manýrismus měl zprvu zcela hanlivý smysl. Vymysleli jej jeho odpůrci, barokní malíři 17. století, hlavně bratři Annibale a Agostino Carracciové 23. Čest termínu navrátili až umělečtí historikové z počátku 20. století, jmenovitě Dvořák 24 nebo například Voss 25. Ti jej definovali jako výraz historické skutečnosti, v němž se zrcadlí krize renesance. 18 Cosimo Tura ( ), italský gotický a raně renesanční malíř, zakladatel Ferrarské malířské školy. V jeho obrazech jsou vidět architektonické prvky inspirované antikou, detaily krajiny a dokonalá perspektiva. Dílo: obraz Jaro, 1460, Londýn, National Gallery; Madonna s dítětem v zahradě, 1452, Waschington, National gallery od Art). 19 Francesco dell Cossa ( ), italský gotický malíř. Jeho nejznámější prací je cyklus dvanácti fresek v komnatách měsíců v paláci Vévody Borsa d Este v italské Ferraře. Tvořil je spolu s ostatními umělci. 20 Concetto = (z it.) nápad; pojetí, představa. 21 ECO, 2005, s PIJOAN, José. Dějiny umění/ 6. Praha: Euromedia Group, k.s. Knižní klub a Balios, s Annibale ( ) a Agostino ( ) Carraci, italští barokní malíři. Roku 1595 spolu založili významnou akademii umění v Bologni. Známnější z bratrů je Annibale, jeho tvorbu charakterizuje citlivost pro detail a preciznost připomínající práce Rafaela a Michelangela. Příklad díla: obraz Kristus zjevující se svatému Petrovi na Appijské cestě, , Londýn, National Gallery. 24 Max Dvořák ( ), rakouský historik umění českého původu, patrně náš nejznámější; příslušník tzv. Vídeňské školy dějin umění, dlouhou dobu působil jako profesor dějin umění na univerzitě ve Vídni. Na základě Dvořákových teorií a výzkumů působil při obnovách historických staveb například významný český architekt Kamil Hilbert. Dvořák pro moderní uměnovědu znovuobjevil epochu manýrismu. Příklad děl: Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissanse, 2. Vol. ( ), Gesammelte Aufsätze (1929). 25 Johann Heinrich Voss ( ), německý básník a překladatel. Příklad děl: Sämtliche poetische Werke (1835), Die kleinen Idyllen (2004). 13

14 1.3.2 Učení o ideji Roku 1500 se ve Florencii zrodila v důsledku přírodovědných poznatků a se vznikem nové antischolastické filosofie nová antropologie. Z filosoficko-teologických spekulací a matematicko-přírodovědných představ se zde postupně vykrystalizoval moderní pojem subjektivita. Tím se prohloubila idea subjektivního a obohatilo nazírání přírody. Člověk získal jakési nové vnitřní dimenze a svět přírody podivuhodné aspekty. Manýristická nauka o ideji se šířila po Evropě současně se znovuobjevováním antiky. I manýrismus se totiž zajímal o antiku, ač je znám jako protiklad renesance, ovšem o antiku meraviglií 26, antiku dobrodružných neobvyklostí, erotické odvážnosti, záhad, tajemnosti a abnormalit. Učení o ideji, jež se zrodilo v Platónské akademii ve Florencii, mělo v 16. století dvě fáze estetiky, které bylo třeba rozlišit. Jedna byla spojená s G. P. Lomazzem 27 (1584) a další, římská, s Federicem Zuccarim ( ). V 16. století se pojem platónské ideji zesvětštil a umělecké dílo tak bylo chápáno coby výsledek umělcovy ideje a ne jako kopie přírody. Napodobování přírody bylo programem renesance a každého klasického umění, a manýrismus byl přece jejich opakem. A tak teprve ve druhé polovině dochází k osvobození od přírody a umělec se stává tvůrcem pravidel jako takových. Místo přírody je oslavován duch vzývající ke vzpouře, duch agresivní. Zamyslíme-li se nad problematičností manýristického člověka v 16. a 20. století, najdeme shodné body. Ve 20. století stojí člověk před tajemstvím historie a společnosti. Jejich tragédii díky schopnosti konstruovat ty nejvíce dokonalé subjektivní světy pociťuje s dvojnásobnou intenzitou. Počátkem 16. století vznikl rovněž paradox, který vedl k silnému napětí, ale ne mezi subjektem a dějinami, ale mezi subjektem a přírodou. V obou případech se zvedl počet sebevražd v důsledku ztroskotaných nadějí. Je absolutizován subjekt vědomě prožívající své utrpení a svět se stává ztělesněním 26 Meraviglia = ( z it.) zázrak,div; německy = s Mirakel; fr.a angl. = miracle. 27 Gian Paolo Lomazzo ( ), italský malíř, teoretik. Napsal například dílo Trattato dell arte della pittura, Scoltura et architettura (Milano, 1584), průvodce uměním od antiky po renesanci. 14

15 tragického protikladu. Na jedné straně zde totiž stojí člověk jako deus in terris 28, na straně druhé člověk se svou bezmocí. Tato skutečnost musela v mnoha ohledech zformovat každý projev, který se nechtěl spokojit se zástupností vykonstruovaných harmonií. 29 Učení o deus in terris však bylo pramalým zdrojem jistoty. Nešly z něj odvodit žádné životní zásady. Duchovní napětí mělo za následek zboření hranic mezi životem a snem, čímž vznikla magická krajina, svět jako sen, jako nevyčerpatelný zdroj meraviglií. 28 Deus in terris: tímto výrokem shrnul své nejvýznamnější poznatky lékař a filozof Marsilio Ficino. Záměrem nebylo rouhání, ale skepse vůči pouhému zaopatřovacímu charakteru středověkého náboženství. Člověk díky svým schopnostem rozpoznávat ideje začne nabývat přesvědčení o svém výjimečném postavení a nabude pocitu převahy. 29 HOCKE, 2001, s

16 2. Leonardo da Vinci most k manýrismu 2.1 Svět jako labyrint Labyrint je jednou z indicií potřebnou k pochopení manýrismu. Svět byl pokládán za poetický labyrint, stvořený rukou Boží, avšak nešlo o to hledat v něm začátek a konec. Šlo jen o to ztratit se v tom šíleném bludišti. Bloudění se stalo zálibou a někteří si pohrávali dokonce i se šílenstvím. Jednalo se veskrze o náboženský kult, který zobrazoval svět jako labyrint. Charakteristické pro něj byly mystagogičnost, hieroglifičnost a esoteričnost, dále pak záliba v nesnadné přístupnosti, nesrozumitelnosti, v paradoxních metaforách a absurdnostech. Kult labyrintu má pansofický základ. Labyrinty se nesou dlouhou historií, s jejich kresbami se totiž setkáváme už od doby kamenné. Nacházíme je ve středověkých katedrálách, kde představují praobraz cesty k vykoupení. Město Jeruzalém (nebe) v nich tvoří těžce přístupnou ústřední část. Nejstarší labyrinty, o nichž se zmiňuje evropská literatura, jsou z Egypta a Kréty. Ve starých kulturách představovaly jakousi sjednocující metaforu pro vypočitatelný i nevypočitatelný faktor ve světě. 30 Tím, jak se ke středu dostaneme oklikou, vyjadřovaly vlastně fakt, že jen nepřímou cestou dojdeme k dokonalosti. Ohlédneme-li se zpět do Egypta, zjistíme, že labyrinticky byl řešen nejen základ pyramid, ale i půdorys athénské Akropolis nebo Augustova mauzolea. Motiv labyrintu se znovu mocně rozmohl v 16. a 17. století a pak ještě v rozmezí let 1880 a Velmi módními se staly například labyrinticky řešené zahrady. 31 Kult zasáhnul i do tvorby literární, a to nejen v době pozdně manýristické, kdy v roce 1631 vyšla kniha Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Ani 20. století nebylo chudé, pomyslíme-li na sbírku básní Španěla Juana Ramóna Jimenéze, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1956, nesoucí název Labyrint (1910). Jako labyrinty byly koncipovány stejnojmenné povídky Jorge Luíse Borgese (Paříž, 1953). 30 MATTHEWS, W. E. Mazes and Labyrint. London První kresby zahradních labyrintů viz. DE VRIES, Hans Vredeman. Hortorum viridariorum formae. Antverpy,

17 O labyrintech a zrcadlení, a zdaleka nejen o nich, věděl své už Leonardo da Vinci. Přestože se nejedná o manýristu (jeho tvorba spadá do dob renesance), jde o osobnost univerzální tak, že manýristy v mnohém předčí a podává jim podměty pro inspiraci. V jeho díle můžeme najít předzvěsti toho, čemu dnes říkáme abstraktní. Leonardo da Vinci ( ) se zabýval malbou, sochařstvím, architekturou, znám byl jako inženýr, stavitel, hudebník, zpěvák, básník a vědec. Těžko hledat přírodní obor, do kterého nezasáhnul. Zdůrazňoval přírodu jako stálý zdroj inspirací a chápal ji jako globální a dynamický systém jevů a sil, jež může člověk vnímat a zkoumat, ale jen když své smysly podřídí rozumu. První důležitou prací, na které se Leonardo podílel, byl Kristův křest 32, který vznikl za doby da Vinciho působení u Verrocchia 33. Hlavní postavy namaloval sice Leonardův učitel, ale ty vedlejší svěřil svým žákům. A právě anděl v levém dolním rohu byl vytvořen da Vinciho stětcem. Zpodobení anděla, zhotoveného v Evropě nepoužívanými olejovými barvami, prý Verrocchia nadchla natolik, že jednou provždy odložil štětec a k malování se již nevrátil. Pochopil totiž, že jej jeho žák již překonal. Da Vinciho rukou vznikly světové unikáty, mezi něž patří světoznámé obrazy Mona Lisa Gioconda 34, Poslední večeře 35, Madona ve skalách 36 a další. Atribuce Leonardových děl však byla vždy problémem a nízký počet obrazů, které za život namaloval, dost překvapuje. Rozsáhlé je mistrovo kreslířské dílo: zachovalo se přes 4000 listů, počítáme-li listy jednotlivé i seskupené do kodexů. Jedná se v nich o anatomii člověka, zoologii, botaniku, biologii, aerologii Je známo, že Leonardo u sebe vždy nosil sešity, do kterých si dělal skici a psal úvahy a poznámky o tom, co zaujalo jeho bezmeznou zvídavost. Ta mu však způsobila i nemalé potíže. Musel totiž čelit udání pro nekrofilii, jíž zaváněly jeho výzkumy na mrtvolách. 32 Kristův křest, kolem roku 1475, Florencie, Galleria dell Accademia. 33 Verrochio, ( ), italský renesanční malíř, sochař a bronzař. Představitel uměleckých ideálů druhé generace florentských renesančních umělců, která usilovala o vyjádření citového hnutí a duševního napětí. Učil se u něj také Leonardo da Vinci a Lorenzo di Credi. Z maleb mu lze s jistotou připsat jen Kristův křest, na němž spolupracoval s Leonardem. Další dílo: Tobiáš a anděl, , Londýn, National Gallery. 34 Mona Lisa Gioconda, , Paříž, Musée du Louvre. 35 Poslední večeře, , Milán, refektář dominikánského kláštera S. Maria delle Grazie. 36 Madona ve skalách, kolem roku 1483, Paříž, Musée National du Louvre. 17

18 Ale vraťme se k původní myšlence. Leonardo byl zrcadly velmi fascinován. Prohlásil, že zrcadlo je naším učitelem. Zrcadlo nebylo jen potvrzením čerstvě nabyté subjektivity. Otevírala se i možnost zrcadla kombinovat. Za svého římského pobytu se zabýval myšlenkou postavit osmibokou hranolovou komoru, jakýsi optický labyrint. Nekonečné zrcadlení je předchůdcem abstraktních labyrintů totální ireality. Komora představovala dokonalý zrcadlový labyrint, zachycující hádanku člověka a jeho rozporuplný svět v nepřirozené perspektivě. Takovéto výtvory obdobně jako snahy nejvýznačnějších abstraktních umělců 20. století mají zviditelnit nadrelativní kosmickou harmonii. Podobné abstraktní obrazy mají alespoň naznačit jednotu lidského ducha a světové temné duchovní energie (misteriosa energia spirituale). 37 Labyrint přitahoval také Mistra čím dál víc. Umělec sám je pro nás v mnohém velkou hádankou. Záhadné už jsou samotné jeho zápisky. Leonardo byl levák a psal zrcadlově, takže jeho písmo si v mnohém nezadá s hieroglyfy. Návrhy svých vynálezů často zašifroval. K jeho studiím labyrintů patří i abstraktní pletencové konstrukce, v nichž se překvapivě odvrátil od přírody. O podobné konstrukce se pokoušel i Dürer 38, který byl v mnohém s Leonardem spřízněný. Zachovalo se pouze šest da Vinciho kreseb s pletencovými motivy a podobně pojatá nástropní freska v milánském kostele zámožné rodiny Sforzů, u nichž sloužil. Byla to nejen tato díla, která mu přinesla pověst mága, čaroděje spolčeného s ďáblem. Jedná se o obrazce ovládané zčásti nahodilostí volně se vinoucí čáry a zčásti uvážlivou rozumovou kontrolou. V jeho době vyvolaly u lidí dojem, že se jimi snažil postihnout jednotu rozpadajícího se světa. Všechny tyto obrazce směřují jako pravé labyrinty k jádru, v Leonardově případě asi k vlastnímu já jako vesmírnému středu. Jeho experiment byl tehdy ojedinělý. Působí střízlivěji a promyšleněji než podobné tendence v ornamentální grafice 17. století a dnes je můžeme přirovnat ke snahám Kleeovým 39 a Mondrianovým HOCKE, 2001, s Albrecht Dürer ( ), německý malíř a grafik renesance. Učil se v dílně M. Wolgemuta, tehdy nejpřednějšího malíře v Norimberku. Základem Dürerova umění byla kresba, vyznačuje se exaktním postřehem a dokonalým ovládnutím vyjadřovacích prostředků. Byl prvním německým malířem, který se svým osobitým stylem vyrovnal velkým osobnostem italského renesančního umění. Příklad díla: Madona s děťátkem, 1485, Berlín, Stiftung Staatliche Museen, Kupferstichkabinett. 39 Paul Klee ( ), umělec německého původu, patřil ke generaci fauvistů, kubistů, futuristů, expresionitsů a časných abstraktivistů. Nezaložil však žádný směr, ani se nedá do žádného zahrnout, vždy stál mimo jako samostatná osobnost. Příklad díla: Zlatá ryba, 1925, Hamburk, Kunsthalle; Smrt v ohni, 1940, Bern, Klee-Stiftung. 18

19 Ve vrcholném období manýrismu vznikla ve Španělsku dosud největších sbírka kreseb s pletencovými a labyrintovými motivy 41. Podobné, zdánlivě dekorativní motivy, lze nalézt i u Dürera, El Greca či u Góngory 42 a i u nich lze předpokládat, že měly také duchovní smysl, a to nejen smysl metafyzický, ale i náboženský. 2.2 Kult strojů Už v 16. století lidé přinejmenším tušili, že stroj je jakási protéza člověka, schopná usnadňovat lidem práci, ale i samostatně vytvářet krásné a potřebné věci, ale i díla pro zábavu. První stroje, které se už vymanily z rámce řemeslné výroby, vznikaly jako zbytečné produkty nesoucí znamení imitazione fantastica 43. Technické vynálezy, zhotovené v časech před používáním parní, elektrické i atomové energie, působily jako obrazy fascinujícího automatického, an-organického světa. 44 Stroje na počátku novověku byly provázeny nadšením, že i produkty myšlení lidí mohou žít a že bývají mnohdy chytřejší než pouhé přírodní jevy, které jsou často plné rozporů. Manýristé se však určitým způsobem vůči nadvládě strojů bránili. To až v 18. století se stroj stal mýtem pokroku. Osvícence spojovala nejen záliba ve strojích, ale i pokusech, studiích optiky, magnetismu, chemie, astronomie atd. Rozdíl mezi manýristy a osvícenci je zjevný a dá se shrnout do krásné věty, kterou vyřkl G. R. Hocke ve své knize Svět jako labyrint: Manýristé si hrají a jsou přitom zoufale vážní, klasikové zvážní, když by si rádi hráli. Stroje manýristů jsou sice poněkud infantilní, přesto je nelze opomíjet. Přinejmenším prapodivně působí stroje Agostina Remelliho ( ), které uvedl ve své dnes už velmi vzácné knize Rozličné důmyslné stroje. Najdeme zde mimo jiné květinové varhany, což byl velmi groteskní sokl nesoucí na konzolových nohách květinové varhany. Jejich systém umožňoval stolující dvojici dopřávat si potěšení nejen buněk chuťových, ale ještě potěšení sluchové. Konzumenti u něj totiž mohli 40 Piet Mondrian ( ), holandský malíř, patřil k průkopníkům abstraktního malířství, vyšel z kubismu, jehož princip analýzy plastického tvaru do plochy domyslel do důsledků. Příklad díla: Kompozice X (Jabloň), 1911, Essen, Museum Folkwang. 41 MORANTE, Pedro Diaz. Nuevo arte de escrivil, 1615, Madrid. Ve sbírce přisoudil velkou roli spirále. 42 Luis de Góngora ( ), španělský básník a dramatik baroka. Ve své epoše měl adekvátní protějšek snad jen v Angličanovi Johnu Donnovi. 43 Imitazione fantastica = z italštiny, napodobování neskutečného. 44 HOCKE, 2001, s

20 poslouchat cvrlikání ptáčků umístěných v obrovské květinové okrase. Jednalo se však o roztomilý klam, neboť ptačí zpěv nevyluzoval ze svého hrdla žádný slavík, ale sluha z vedlejší místnosti, kde hrál na rákosovou píšťalku. Nad-reálnost tohoto disegno fantastico 45 může být jen stěží překonána i moderními surrealistickými obrazy. Vraťme se ale ještě k manýristickému předchůdci Leonardu da Vinci. Stroje, které navrhnul, možná v jeho době vzbuzovaly jen pohrdavý smích či údiv, s odstupem času spíš úžas. Mezi kresbami se totiž nacházely návrhy strojů, které byly vynalezeny často až o několik stovek let později. Přestože byl da Vinci odpůrce násilí, navrhoval děsivé válečné stroje. Mezi jeho vynálezy byl například předchůdce tanku, který vynalezli Angličané až během první světové války. Jelikož Mistra odmalička fascinoval zázrak létání a dlouhé roky pozoroval ptáky, toužil sestavit stroj, jenž by umožnil lidem létat. Navrhnul tak obří kluzák a padák, který byl podle jeho původních návrhů nedávno sestrojen Američany a který doopravdy fungoval. 2.3 Anamorfósa V 17.století, přesněji v letech , kdy tehdejší manýrismus dosahoval vrcholu, se stala velkou módou anamorfósa, která jakoby metodicky navázala na Parmigianinův autoportrét ve vypouklém zrcadle. Začala tak geniální, výstřední a těžko srozumitelná hra s perspektivou, zastíráním normální podoby a její znetvořování v optických absurdnostech. 46 Tato díla překvapovala a budila u svých pozorovatelů úžas stejně jako díla surrealistů 20. století. Vznik a rozmach anamorfósy mělo jistě na svědomí i pochybování lidí o skutečnosti jevového světa (kartezianismu). Anamorfósa je zdánlivá přeměna podoby, která se na první pohled jeví jako deformace původních konstrukcí a tvarů. Jedná se však o zkreslené zobrazení předlohy, provedené podle jistých pravidel, které se při změně zorného úhlu ukáže nezkreslené. Řecké slůvko ana- má ve spojení se slovesem také význam předpony pře-, například převrátit, čímž o významu slova napovídá ještě více. Termín anamorfósa je odvozen od slovesa anamorfo, z nějž vzniklo podstatné jméno slovesné anamorfosis 45 Disegno fantastico = s italštiny; fantastické, neskutečné vyjádření. 46 HOCKE, 2001, s

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Alternativní pedagogické směry alternativní školy

Alternativní pedagogické směry alternativní školy UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Alternativní pedagogické směry alternativní školy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Alena Plšková

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

Sborník přeložené metodologické literatury

Sborník přeložené metodologické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dějiny křesťanství Úvod

Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod ALISTER E. McGRATH Dějiny křesťanství Úvod VOLVOX GLOBATOR Alister E. McGrath Christian History. An Introduction přeložila Markéta Hofmeisterová Copyright Alister

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Waldorfská mateřská škola jako jedna z možností alternativního vzdělávání v České Republice Waldorfian kindergartens

Více

Problematika času a časovosti ve filosofii života

Problematika času a časovosti ve filosofii života MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy Problematika času a časovosti ve filosofii života Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Petr Jemelka, Dr. Vypracoval: Bc.

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo

Jde o spojení protikladů. Úvodní slovo Úvodní slovo Jde o spojení protikladů O tvořivé věrnosti mluvíme, když máme dojem, že bychom měli dělat věci jinak, nově, a přitom zachovat jejich podstatu. Jakým obdobným obrazem to vyjádřit? Pružná pevnost,

Více

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1 JAZYKY, ZNAKY A SYMBOLY V HISTORICKÉM KONTEXTU ZÁKLADY SÉMIOTIKY A TEORIE KOMUNIKACE PhDr. Olga Hegarová, CSc. 2011 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Co je sémiotika a vysvětlení podstaty

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

KABALA. nadčasová filosofie života. Voyen Koreis

KABALA. nadčasová filosofie života. Voyen Koreis KABALA nadčasová filosofie života Voyen Koreis Booksplendour Publishing Brisbane 2011 Voyen Koreis píše a publikuje většinou v angličtině. Až doposud vydal: Anglicky: The Fools' Pilgrimage Golf Jokes and

Více

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA

POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury POSTAVA A VYPRAVĚČ V PRÓZÁCH PETRA ŠABACHA Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D. Vypracoval:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ Chem. Listy 92, 894-911 (1998) CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ VLADIMÍR KARPENKO Katedra fyzikální a makromolekulami chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 2030,128

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Vliv loutkového divadla na děti mladšího školního věku Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Kateřina Zábršová Vedoucí práce: MgA.

Více

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1

Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 CÍL VEŠKERÉ LÁSKY A VĚDY Poznámky k filosofii a náboženským představám Františka Matouše Klácela 1 Vědomá vesměrnost jest cíl veškeré lásky a vědy. Toto heslo si napsal František Matouš Klácel (1808-1882)

Více

Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století

Dějiny každodennosti dlouhého 19. století UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. díl: Život všední i sváteční Milena Lenderová - Marie Macková - Zdeněk Bezecný - Tomáš Jiránek Univerzita

Více

1 Současná česká literatura

1 Současná česká literatura 3 Obsah 1 Současná česká literatura 1.1 Změny po roce 1989 1.1.1 Formální sjednocení tří dosavadních komunikačních proudů 1.1.2 Vstup několika (až čtyř!) generací tvůrců do jednoho literárního kontextu

Více