MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu FILOZOFICKÁ FAKULTA. Bakalářská diplomová práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu FILOZOFICKÁ FAKULTA. Bakalářská diplomová práce."

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář estetiky Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu Bakalářská diplomová práce Autor práce: Eva Hamerníková Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. Brno 2007

2 Bibliografie HAMERNÍKOVÁ, Eva. Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář estetiky, s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. Anotace Hlavním úkolem bakalářské diplomové práce s názvem Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu je explikace historického pojmu manýrismu a udání identifikačních kritérií pojmu. Na začátku práce je vysvětlen význam termínu, poté se výklad soustředí na manýrismus jako umělecký směr mezi renesancí a barokem. Čtenář se dočte o časovém vymezení manýrismu, jeho charakteristických rysech a stručně i o filozofii doby. Následující strany jsou členěny na kapitoly, které jsou nazvány jmény pěti uměleckých osobností manýrismu 16. století a jednoho předchůdce, jehož tvorba sice oficiálně spadá do renesance, ale v mnohém manýristy předčí. Jsou to čtyři Italové: univerzální umělec Leonardo da Vinci, malíř zvaný Parmigianino, kubista manýrismu Luca Cambiaso a Giuseppe Arcimboldo, jenž reprezentoval italské umění na pražském dvoře císaře Rudolfa II.; dále Holanďan Pieter Brueghel starší a Domenico Theotocopuli neboli El Greco, narozený v Řecku. Prostřednictvím jejich (z naprosté většiny malířských) děl jsou čtenáři přiblíženy hlavní znaky, které jsou pro manýrismus typické. Výtvarná díla ze 16. století jsou v práci konfrontována s výtvory vzniklými v jiném historickém období, jenž nesou podobné znaky. Jedná se převážně o obrazy z 20. století. V textu jsou řešeny úvahy, zda jsou některé novodobé styly a hnutí opravdu vynálezem minulého století. Klíčová slova Manýrismus, manýra, mánie, concetto, anamorfósa, labyrint, inverze, smrt, kubismus, antropomorfismus. 2

3 Anotation Main assignment of my bachelor dissertation called Mannerism: interpretation, aplicability of idea is an explication of a historical idea mannerism and indication of identificative criteries of the idea. At the beginning of the work the meaning of the therm is explained, then the interpretation is concentrated on the mannerism as an artistic style placed between renessance and barroco. A reader can read about timing of mannerism, its charasterictics and briefly also about philosophy of this period. The following pages are divided into the chaptures which are called by the names of five mannerism artistical personalities from XVI. th century and by the name of the one predecessor, whose creation belongs to the renessance but in some views overtops later mannerists. These are four Italians: Leonardo da Vinci, an universal artist, Parmigianino, the cubist of mannerism Luca Cambiaso and Giuseppe Arcimboldo representated an italian art at the prague yard of a imperator Rudolf The Second; the futher were Dutch Peter Brueghet the older and Domenico Theotocopuli called El Greco. Viev their fine arts works basic typical features of mannerism works are introduced to a reader. Fine arts works of XVI. th century and similar works of other period are compared. Some considerations as to the nature of inventuring of XX. th century are spoken in the text. Keywords Mannierism, manner, craze, concetto, transformation, labyrinth, inversion, death, cubism, anthropomorphism. 3

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně FF MU a používána ke studijním účelům. Brně dne 11. května 2007 Eva Hamerníková 4

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Mgr. Rostislavu Niederlemu, Ph.D. za jeho cenný čas a rady, které mi věnoval. Můj dík patří i zaměstnancům knihovny Jiřího Mahena v Brně a paní knihovnici v Brtnici za jejich pomoc s vyhledáváním potřebné literatury a následnou trpělivost a toleranci při mém neustálém prodlužování výpůjční doby. Vděk si za psychickou podporu zaslouží i mí nejbližší a přátelé. 5

6 Osnova Úvod Manýrismus Význam termínu Manýrismus jako umělecký směr v datech Umělecký směr mezi renesancí a barokem Vznik a charakteristika Učení o ideji Leonardo da Vinci most k manýrismu Svět jako labyrint Kult strojů Anamorfósa Kruh či elipsa? Pansexualismus Manýrismus v Itálii Parmigianino Svět zrcadlo božského tajemství Luca Cambiaso, kubista v 16. století Nepředmětné umění a kubismus v manýrismu 16. století Kubismus 20. století Giuseppe Arcimboldo, mistr rudolfínského manýrismu Pražský dvůr Rudolfa II Giuseppe Arcimboldo Manýrismus v ostatní Evropě Pieter Brueghel st Fascinace smrtí Alegorie El Greco Figura serpentinata Manýra a mánie Závěr Resumé Summary Použité zdroje

7 Úvod Při rozhodování se nad zvolením tématu bakalářské diplomové práce jsem měla jasno rychle. Už coby studentku textilního výtvarnictví na vyšší škole mě okouzlily dějiny umění, proto jsem stočila svůj zájem v této práci k nim. Vybrala jsem si téma Manýrismus: výklad, aplikabilita pojmu. Umělecké slohy jako gotika, renesance, baroko a podobně jsou většině lidí známy, manýrismus nikoli. Mnohdy bývá považován jen za pouhý přechod, jakousi záplatu na mezeru mezi renesancí a barokem, což je škoda. I na vyšší škole jsme se s manýrismem setkali pouze pod pojmem rudolfínský manýrismus a jeho stručným shrnutím. Svou bakalářskou diplomovou prací jsem proto chtěla čtenáře s manýrismem (nejen) 16. století seznámit a docílit tak jeho začlenění i do podvědomí lidí, kteří jej předtím neznali. Pro toto přiblížení jsem zvolila především oblast malířství, konkrétně díla pěti osobností manýrismu a jednoho předchůdce, jehož tvorba oficiálně spadá do renesančního umění. V práci se tak objevují zvučná jména jako Leonardo da Vinci, Parmigianino, Luca Cambiaso, El Greco a Giussepe Arcimboldo. Pomocí jejich tvorby jsou čtenáři seznámeni s důležitými znaky manýrismu. Při vypracování práce docházelo k zajímavým konfrontacím s jinými historickými obdobími, v nichž se podobné nebo stejné znaky či tendence nachází. Do popředí se vyrojily otázky typu: Je nepředmětné umění a kubismus opravdu dílem umění 20. století?, Je manýristická i naše doba? a jiné, které si žádaly zamyšlení. Proto se v mém textu objevují příklady děl z jiných historických období, na než jsou aplikovány prvky patřící k manýrismu 16. století. Text je členěn do čtyř kapitol. První se zabývá termínem manýrismu, poté jej přesněji specifikuje jako umělecký směr a udává jeho historické vymezení. Přiblíží taktéž hlavní charakteristické znaky manýrismu a ideu doby. Následující kapitoly se již soustředí na rysy manýrismu, které přiblíží prostřednictvím zmíněných osobností. Jména umělců jsou řazena zčásti chronologicky i zčásti geograficky. Druhá kapitola je 7

8 totiž inspirována Leonardem da Vincim, třetí kapitola zahrnuje umělce manýrismu italského původu Parmigianina, Luca Cambiasa a Giuseppe Arcibloda a čtvrtá malíře pocházející z ostatní Evropy, Pietra Brueghela staršího a El Greca. Jednotlivé podkapitoly odkrývají emblémy manýrismu. Základní literaturou mi byl Svět jako labyrint od Gustava Reného Hocka. Jedná se o objemnou a drahou, zato velice poučnou knihu, která mě velmi obohatila. Měla jsem možnost nahlédnout i do německého výtisku Hockovy knihy. Z původní literatury vyplynuly další tituly, zvláště Umberto Eco a jeho Dějiny krásy. Nápomocné byly Dějiny umění od José Pijoana, které jsou bohaté hlavně na ukázky obrazů. Informace nejen o moderních uměleckých hnutích podává Amy Dempseyová v knize Umělecké školy, styly a hnutí, malířství doby nedávno minulé popisují Stručné dějiny moderního umění napsané Václavem Zykmundem. Oblast rudolfínského manýrismu objasnili Italští umělci v Praze od Pavla Preisse i jeho další dílo s názvem Giuseppe Arcimboldo, dále Rudolfínská Praha od Jaromíra Neumanna. Jeho knížka Pieter Brueghel ukazuje a krásně popisuje obrazy tohoto nizozemského umělce. Napomohla i Encyklopedie světového malířství, kterou vypracoval autorský kolektiv za vedení vědeckého redaktora díla PhDr. Sávy Šabouka, DrSc. a různé internetové zdroje uvedené v použité literatuře na konci mé práce. Literatura, z níž jsem pro svou práci čerpala cenné informace, je dobře sehnatelná ve větších knihovnách. Jedná se o díla vydaná od 60. let minulého století do současnosti. 8

9 1. Manýrismus 1.1 Význam termínu Vysloví-li se slova manýrismus, manýra či mánie, objeví se v očích mnoha lidí nepřehlédnutelný otazník. Ačkoliv tato substantiva patří často do našeho běžně používaného slovníku, jen málokterý do tématu nezasvěcený laik se hlouběji zamyslí nad jejich významem. Manýrismus je podle slovníků označením jakékoliv afektovanosti ve stylu uměleckého díla. Toto umělecké tvoření šablonovitého způsobu využívá osvědčené slohové prvky a tvary a upřednostňuje více zručnost než vlastní uměleckou tvůrčí činnost. Tento způsob tvorby se obvykle objevuje na konci jednotlivých slohových období a čerpá z nejlepších prověřených způsobů. Mnohem známější však bude označení manýrismu jako uměleckého slohu v období mezi renesancí a barokem. Tento směr přibližně od roku 1520 zaujímal hlavní pozici v umění Itálie, odkud se postupně šířil do ostatní Evropy. V zaalpských zemích působil až do první čtvrtiny 17. století. Manýrismus ovlivnil jak literaturu, architekturu a sochařství, tak užitné umění, umělecké řemeslo i životní styl. Nejvíce specifický je však v oblasti malířství, u kterého převážně zůstaneme. Název slohu je odvozen od slova maniera. V návaznost na italský původ znamená jakýsi přehnaný způsob chování. Ve francouzštině má podobu manéire, v německém jazyce die Manier. V českém slovníku cizích slov se pod názvem manýra skrývá bezduchý způsob tvorby opakující stále tutéž formální a technickou zkušenost. S onou bezduchostí však těžko lze souhlasit, seznámíme-li se s díly osobností té doby. Manýrismus zkrátka nelze shrnout do jedné stručné věty a odbýt strohou charakteristikou. Je to sloh zapeklitý i hravý, veselý i emotivní, ale rozhodně ne bezduchý. 9

10 1.2 Manýrismus jako umělecký směr v datech Pojmem maniera označil v 16. století Vasari 1 pozdní dílo Michelangelovo, protože se odchylovalo od klasických představ o harmonii. Ve své knize Evropská literatura a latinský středověk navrhnul, aby jako manýrismus byly označovány všechny literární tendence, které jsou v opozici vůči klasice, ať už se jedná o projevy před- nebo poklasické anebo o projevy souběžné s určitou formou klasiky. V tomto smyslu je tedy manýrismus neproměnlivou veličinou evropské literatury a provází klasická období všech epoch. S vrcholy tohoto manýrismu se podle Curtia 2 setkáváme v pozdní antice, ve středověku a v 16. a 17. století. Dáme-li se do průzkumu pojmu, budeme opakovaně narážet na pět epoch. První se odehrála v Alexandrii přibližně mezi lety před Kristem, druhá se vztahuje ke stříbrné latině Říma (asi po Kristu). Další epocha je tou nejznámější - vztahuje se k období let a pro nás bude v této práci stěžejní. Znovu manýrismus udeřil v romantismu let a naposledy v již bezprostředně uzavřeném, avšak dosud živém období mezi lety Giorgio Vasari ( ), italský manýristický malíř, architekt, životopisec italských umělců. Byl ovlivněn Michelangelem. Malířské dílo: fresky ve Vatikánu a ve Florencii na kupoli dómu. Literární dílo: Životy nejznámnějších italských architektů, malířů a sochařů jedná se o významné teoretické dílo odrážející dobovou estetiku. 2 Ernst Robert Curtius ( ), učenec, historik, vnuk filologa a archeologa Ernsta Curtiuse. Díla: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter (1948). 3 HOCKE, Gustav René. Svět jako labyrint. Praha: Triáda, s

11 1.3 Umělecký směr mezi renesancí a barokem Vznik a charakteristika Otcem manýrismu (myšleno v kontextu 16. století) byl, jak jsme již naznačili, Michelangelo ( ). Proslulá figura serpentinata 4, pro manýrismus tak typická, se objevila už na jeho Lédě s labutí 5. Michelangelův vliv na své současníky i následně na své nástupce byl obrovský, to nelze popřít. Ale nemalý vliv na to měly i někdejší příznivé okolnosti a společenská situace. Manýrismus byl totiž i s celou svou vytříbenou aristokratickou duchovní výzbrojí úzce spjat s elitou intelektuální společnosti, která se právě dostávala na vrchol moci. Buržoasie se na této situaci takřka nepodílela. Svět se svým rozvráceným politickým i etickým řádem přestal být harmonickým kosmem. Země se proměnila ve fenomén zvaný terribilita. Hrůznost tohoto světa, jeho podivnost a vybočení z času bylo třeba spoutat formami a tím zneškodnit. První snahy zachytit rozvrácený řád tohoto světy prostřednictvím maniery byly uskutečněny ve Florencii 6, která se stala hlavním manýristickým centrem. Hned za ní se držel na žebříčku důležitosti Řím. Nevyšlapanou cestičkou nového slohu se vydali Mazzola, Pontormo 7 či Rosso 8, v Římě bratři Taddeo 9 a Federico 10 Zuccariové, v Anglii například Nicolas 4 Více v kapitole Léda s labutí, 1529, Londýn, National Gallery. 6 HOCKE, 2001, s Jacopo Pontormo ( ), italský malíř, a kreslíř, žák Leonarda da Vinci. Maloval oltářní obrazy a fresky pro kostely v Toskánsku a nástěnné obrazy pro kostely v Toskánsku a nástěnné obrazy a dekorace v medicejských vilách. Známé jsou jeho podobizny. Byl typickým představitelem florentského manýrismu: typické pro něj byly protáhlé postavy. Příklad díla: Snímání z kříže, , Florencie, S. Felicita. 8 Fiorentino Rosso, ( ), italský malíř. Byl vysoce ceněn v Paříži, s Pontormem patří k zakladatelům florentského manýrismu. Jeho styl ovlivnil Michelangelo, Fra Bartholomeo, Dürer aj. Dílo: Madona s deseti světci, 1522, Florencie, Galleria Pitti. 9 Taddeo Zuccari ( ), malíř římské školy, dokázal spojit prvky vrcholné italské renesance s novými principy v umění té doby. Dílo:výzdoba fasád na Palazzo Mattei, výzdoba vily kardinála Alessandra Farneseho v Caparole. 10 Federico Zuccari ( ), status vyhledávaného umělce získal v Římě hlavně coby portrétista. Roku 1593 se stal jedním ze zakladatelů Akademie Sv. Lukáše a byl zvolen jejím hlavním malířem. Pracoval pro církev, šlechtu a mnohé evropské panovníky. Vydal tři knihy o principech umění (L Idea dé Pittori, Scultori, et Architetti, 1607). Příklad malířského díla: Portrét Vincenza Borghiniho, , Londýn, Britisch Museum. 11

12 Hilliard 11, na pražském dvoře Rudolfa II. nezapomenutelný Giuseppe Arcimboldo či Bartholomeus Spranger 12, ve Španělsku El Greco, v Holandsku Lambert Sustris 13, dále Francouz Jean Cousin 14, Němec Heinrich Aldegrever 15 a řada dalších. Manýrismus se coby intelektualistické vychýlení principů rychle šířil z Itálie do Nizozemí a Francie a pak i do ostatní Evropy. Manýrismus 16. století (ostatně jako každý manýrismus) se zpočátku projevoval ještě vazbou na klasicismus, renesanci. Postupně však nastal zvrat, jakási vzpoura proti hodnotovým systémům, které byly ve své době považovány za zdánlivě nejvýznamnější. Stalo se to, co je typické pro každé moderní umění, kterým manýrismus ve své době byl. Nekonformní umělci toužili po skutečné svobodě a odmítali se podrobit diktátu, který přicházel svrchu. Věděli, že jejich díla, ne výtvory těch, co poslušně sloužili požadavkům společenské poptávky, tvoří dějiny umění a že anestetičnost mocných nesmí ovlivnit jejich tvorbu. 16 Zdá se, že manýristé jakoby napodobují modely klasické krásy, čímž ruší a negují její pravidla. Klasická krása byla pro ně prázdná, nic neříkající a tak, aby unikli prázdnotě, snažili se ji zduchovnit. K dílům přidali fantastičnost a dojem snu. Postavy rozpohybovali rafinovaným postojem, prodloužili je a propůjčili jim esovitě prohnutý spirálovitý tvar. 17 U některých regionálních škol se však tato tendence projevovala už od samých začátků renesance v úsilí o elegantní preciozitu. Ve Ferraře byli na sklonku 15. století představiteli 11 Nicolas Hilliard ( ), zlatník, malíř miniatur a portrétista na dvoře Alžběty I. Věřil, že portréty je třeba malovat bez stínů, aby lichotili malované osobě. Příklad díla: miniatura Mladík opírající se o strom, 1590, London, Victoria and Albert Museum. 12 Bartholomeus Spranger ( ), vlámský malíř a rytec, dvorní malíř císaře Maxmiliána II. ve Vídni a později Rudolfa II. v Praze. Tvorba typicky manýristická, zaměřoval se na kompozice a elegantní pózy. Dílo: obraz Hermes a Aténa (1585) na Pražském hradě. 13 Lambert Sustris ( ), holandský malíř, pracoval s Titianem. Jeho tvorba se zprvu označovala uhlazeným benátským stylem. Příklad díla: Venuše s Kupidem, 1560, Paříž, Musée du Louvre. 14 Jean Cousin ( ), francouzský malíř, proslavil se hlavně návrhy na gobelíny a chrámová okna. Zachovalo se však málo z jeho tvorby: jen řada gobelínů zobrazujících život svatého Mammése, kterou vytvořil pro katedrálu v Langres a dvě okna katedrály v Sens. Příklad obrazů: Eva Prima Pandora, 1550, Paříž, Musée du Louvre. 15 Heinrich Aldegrever ( ), ve své době velmi oblíbený malíř a osobnost společenského života. Vliv na jeho tvorbu měl hlavně Albrecht Dürer. Stejně jako on se Aldegrever věnoval biblickým tématům. Příklad tvorby: rytina Lazar, 1552, J. Paul Getty Museum. 16 ZYKMUND, Václav. Stručné dějiny moderního umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s ECO, Umberto. Dějiny krásy. Praha: Argo, s

13 podobných tendencí Cosimo Tura 18 a Francesco del Cossa 19. Dokladem jsou elegantní postoje jejich figur i osobitá hranatá kresba a ornamentálnost linií. Manýristé se také snažili šokovat. Jejich concetii 20 sice nemají svoji formu, přesto mají vytříbenost a silný účinek, který dokáže překvapit a proniknout k lidské duši. Manýristický ostrovtip vyžaduje člověka čilého s vynalézavým a tvořivým duchem, který je schopný vidět v souvislosti věci prostým okem nepostřehnutelné. 21 Manýrismus nebyl žádné spontánní hnutí, jak si mnozí mylně myslí. Řídil se jasnými vyhraněnými představami a disponoval neobyčejně rozvinutou teoretickou literaturou. Musel řešit výjimečně kritickou historickou situaci: systematické myšlení středověkého křesťanství s renesančním kultem krásy a vědeckým racionálním uvažováním nové doby, která právě nastupovala. Všude se objevovala jistá útočnost a plodná podrážděnost. 22 Termín manýrismus měl zprvu zcela hanlivý smysl. Vymysleli jej jeho odpůrci, barokní malíři 17. století, hlavně bratři Annibale a Agostino Carracciové 23. Čest termínu navrátili až umělečtí historikové z počátku 20. století, jmenovitě Dvořák 24 nebo například Voss 25. Ti jej definovali jako výraz historické skutečnosti, v němž se zrcadlí krize renesance. 18 Cosimo Tura ( ), italský gotický a raně renesanční malíř, zakladatel Ferrarské malířské školy. V jeho obrazech jsou vidět architektonické prvky inspirované antikou, detaily krajiny a dokonalá perspektiva. Dílo: obraz Jaro, 1460, Londýn, National Gallery; Madonna s dítětem v zahradě, 1452, Waschington, National gallery od Art). 19 Francesco dell Cossa ( ), italský gotický malíř. Jeho nejznámější prací je cyklus dvanácti fresek v komnatách měsíců v paláci Vévody Borsa d Este v italské Ferraře. Tvořil je spolu s ostatními umělci. 20 Concetto = (z it.) nápad; pojetí, představa. 21 ECO, 2005, s PIJOAN, José. Dějiny umění/ 6. Praha: Euromedia Group, k.s. Knižní klub a Balios, s Annibale ( ) a Agostino ( ) Carraci, italští barokní malíři. Roku 1595 spolu založili významnou akademii umění v Bologni. Známnější z bratrů je Annibale, jeho tvorbu charakterizuje citlivost pro detail a preciznost připomínající práce Rafaela a Michelangela. Příklad díla: obraz Kristus zjevující se svatému Petrovi na Appijské cestě, , Londýn, National Gallery. 24 Max Dvořák ( ), rakouský historik umění českého původu, patrně náš nejznámější; příslušník tzv. Vídeňské školy dějin umění, dlouhou dobu působil jako profesor dějin umění na univerzitě ve Vídni. Na základě Dvořákových teorií a výzkumů působil při obnovách historických staveb například významný český architekt Kamil Hilbert. Dvořák pro moderní uměnovědu znovuobjevil epochu manýrismu. Příklad děl: Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissanse, 2. Vol. ( ), Gesammelte Aufsätze (1929). 25 Johann Heinrich Voss ( ), německý básník a překladatel. Příklad děl: Sämtliche poetische Werke (1835), Die kleinen Idyllen (2004). 13

14 1.3.2 Učení o ideji Roku 1500 se ve Florencii zrodila v důsledku přírodovědných poznatků a se vznikem nové antischolastické filosofie nová antropologie. Z filosoficko-teologických spekulací a matematicko-přírodovědných představ se zde postupně vykrystalizoval moderní pojem subjektivita. Tím se prohloubila idea subjektivního a obohatilo nazírání přírody. Člověk získal jakési nové vnitřní dimenze a svět přírody podivuhodné aspekty. Manýristická nauka o ideji se šířila po Evropě současně se znovuobjevováním antiky. I manýrismus se totiž zajímal o antiku, ač je znám jako protiklad renesance, ovšem o antiku meraviglií 26, antiku dobrodružných neobvyklostí, erotické odvážnosti, záhad, tajemnosti a abnormalit. Učení o ideji, jež se zrodilo v Platónské akademii ve Florencii, mělo v 16. století dvě fáze estetiky, které bylo třeba rozlišit. Jedna byla spojená s G. P. Lomazzem 27 (1584) a další, římská, s Federicem Zuccarim ( ). V 16. století se pojem platónské ideji zesvětštil a umělecké dílo tak bylo chápáno coby výsledek umělcovy ideje a ne jako kopie přírody. Napodobování přírody bylo programem renesance a každého klasického umění, a manýrismus byl přece jejich opakem. A tak teprve ve druhé polovině dochází k osvobození od přírody a umělec se stává tvůrcem pravidel jako takových. Místo přírody je oslavován duch vzývající ke vzpouře, duch agresivní. Zamyslíme-li se nad problematičností manýristického člověka v 16. a 20. století, najdeme shodné body. Ve 20. století stojí člověk před tajemstvím historie a společnosti. Jejich tragédii díky schopnosti konstruovat ty nejvíce dokonalé subjektivní světy pociťuje s dvojnásobnou intenzitou. Počátkem 16. století vznikl rovněž paradox, který vedl k silnému napětí, ale ne mezi subjektem a dějinami, ale mezi subjektem a přírodou. V obou případech se zvedl počet sebevražd v důsledku ztroskotaných nadějí. Je absolutizován subjekt vědomě prožívající své utrpení a svět se stává ztělesněním 26 Meraviglia = ( z it.) zázrak,div; německy = s Mirakel; fr.a angl. = miracle. 27 Gian Paolo Lomazzo ( ), italský malíř, teoretik. Napsal například dílo Trattato dell arte della pittura, Scoltura et architettura (Milano, 1584), průvodce uměním od antiky po renesanci. 14

15 tragického protikladu. Na jedné straně zde totiž stojí člověk jako deus in terris 28, na straně druhé člověk se svou bezmocí. Tato skutečnost musela v mnoha ohledech zformovat každý projev, který se nechtěl spokojit se zástupností vykonstruovaných harmonií. 29 Učení o deus in terris však bylo pramalým zdrojem jistoty. Nešly z něj odvodit žádné životní zásady. Duchovní napětí mělo za následek zboření hranic mezi životem a snem, čímž vznikla magická krajina, svět jako sen, jako nevyčerpatelný zdroj meraviglií. 28 Deus in terris: tímto výrokem shrnul své nejvýznamnější poznatky lékař a filozof Marsilio Ficino. Záměrem nebylo rouhání, ale skepse vůči pouhému zaopatřovacímu charakteru středověkého náboženství. Člověk díky svým schopnostem rozpoznávat ideje začne nabývat přesvědčení o svém výjimečném postavení a nabude pocitu převahy. 29 HOCKE, 2001, s

16 2. Leonardo da Vinci most k manýrismu 2.1 Svět jako labyrint Labyrint je jednou z indicií potřebnou k pochopení manýrismu. Svět byl pokládán za poetický labyrint, stvořený rukou Boží, avšak nešlo o to hledat v něm začátek a konec. Šlo jen o to ztratit se v tom šíleném bludišti. Bloudění se stalo zálibou a někteří si pohrávali dokonce i se šílenstvím. Jednalo se veskrze o náboženský kult, který zobrazoval svět jako labyrint. Charakteristické pro něj byly mystagogičnost, hieroglifičnost a esoteričnost, dále pak záliba v nesnadné přístupnosti, nesrozumitelnosti, v paradoxních metaforách a absurdnostech. Kult labyrintu má pansofický základ. Labyrinty se nesou dlouhou historií, s jejich kresbami se totiž setkáváme už od doby kamenné. Nacházíme je ve středověkých katedrálách, kde představují praobraz cesty k vykoupení. Město Jeruzalém (nebe) v nich tvoří těžce přístupnou ústřední část. Nejstarší labyrinty, o nichž se zmiňuje evropská literatura, jsou z Egypta a Kréty. Ve starých kulturách představovaly jakousi sjednocující metaforu pro vypočitatelný i nevypočitatelný faktor ve světě. 30 Tím, jak se ke středu dostaneme oklikou, vyjadřovaly vlastně fakt, že jen nepřímou cestou dojdeme k dokonalosti. Ohlédneme-li se zpět do Egypta, zjistíme, že labyrinticky byl řešen nejen základ pyramid, ale i půdorys athénské Akropolis nebo Augustova mauzolea. Motiv labyrintu se znovu mocně rozmohl v 16. a 17. století a pak ještě v rozmezí let 1880 a Velmi módními se staly například labyrinticky řešené zahrady. 31 Kult zasáhnul i do tvorby literární, a to nejen v době pozdně manýristické, kdy v roce 1631 vyšla kniha Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Ani 20. století nebylo chudé, pomyslíme-li na sbírku básní Španěla Juana Ramóna Jimenéze, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1956, nesoucí název Labyrint (1910). Jako labyrinty byly koncipovány stejnojmenné povídky Jorge Luíse Borgese (Paříž, 1953). 30 MATTHEWS, W. E. Mazes and Labyrint. London První kresby zahradních labyrintů viz. DE VRIES, Hans Vredeman. Hortorum viridariorum formae. Antverpy,

17 O labyrintech a zrcadlení, a zdaleka nejen o nich, věděl své už Leonardo da Vinci. Přestože se nejedná o manýristu (jeho tvorba spadá do dob renesance), jde o osobnost univerzální tak, že manýristy v mnohém předčí a podává jim podměty pro inspiraci. V jeho díle můžeme najít předzvěsti toho, čemu dnes říkáme abstraktní. Leonardo da Vinci ( ) se zabýval malbou, sochařstvím, architekturou, znám byl jako inženýr, stavitel, hudebník, zpěvák, básník a vědec. Těžko hledat přírodní obor, do kterého nezasáhnul. Zdůrazňoval přírodu jako stálý zdroj inspirací a chápal ji jako globální a dynamický systém jevů a sil, jež může člověk vnímat a zkoumat, ale jen když své smysly podřídí rozumu. První důležitou prací, na které se Leonardo podílel, byl Kristův křest 32, který vznikl za doby da Vinciho působení u Verrocchia 33. Hlavní postavy namaloval sice Leonardův učitel, ale ty vedlejší svěřil svým žákům. A právě anděl v levém dolním rohu byl vytvořen da Vinciho stětcem. Zpodobení anděla, zhotoveného v Evropě nepoužívanými olejovými barvami, prý Verrocchia nadchla natolik, že jednou provždy odložil štětec a k malování se již nevrátil. Pochopil totiž, že jej jeho žák již překonal. Da Vinciho rukou vznikly světové unikáty, mezi něž patří světoznámé obrazy Mona Lisa Gioconda 34, Poslední večeře 35, Madona ve skalách 36 a další. Atribuce Leonardových děl však byla vždy problémem a nízký počet obrazů, které za život namaloval, dost překvapuje. Rozsáhlé je mistrovo kreslířské dílo: zachovalo se přes 4000 listů, počítáme-li listy jednotlivé i seskupené do kodexů. Jedná se v nich o anatomii člověka, zoologii, botaniku, biologii, aerologii Je známo, že Leonardo u sebe vždy nosil sešity, do kterých si dělal skici a psal úvahy a poznámky o tom, co zaujalo jeho bezmeznou zvídavost. Ta mu však způsobila i nemalé potíže. Musel totiž čelit udání pro nekrofilii, jíž zaváněly jeho výzkumy na mrtvolách. 32 Kristův křest, kolem roku 1475, Florencie, Galleria dell Accademia. 33 Verrochio, ( ), italský renesanční malíř, sochař a bronzař. Představitel uměleckých ideálů druhé generace florentských renesančních umělců, která usilovala o vyjádření citového hnutí a duševního napětí. Učil se u něj také Leonardo da Vinci a Lorenzo di Credi. Z maleb mu lze s jistotou připsat jen Kristův křest, na němž spolupracoval s Leonardem. Další dílo: Tobiáš a anděl, , Londýn, National Gallery. 34 Mona Lisa Gioconda, , Paříž, Musée du Louvre. 35 Poslední večeře, , Milán, refektář dominikánského kláštera S. Maria delle Grazie. 36 Madona ve skalách, kolem roku 1483, Paříž, Musée National du Louvre. 17

18 Ale vraťme se k původní myšlence. Leonardo byl zrcadly velmi fascinován. Prohlásil, že zrcadlo je naším učitelem. Zrcadlo nebylo jen potvrzením čerstvě nabyté subjektivity. Otevírala se i možnost zrcadla kombinovat. Za svého římského pobytu se zabýval myšlenkou postavit osmibokou hranolovou komoru, jakýsi optický labyrint. Nekonečné zrcadlení je předchůdcem abstraktních labyrintů totální ireality. Komora představovala dokonalý zrcadlový labyrint, zachycující hádanku člověka a jeho rozporuplný svět v nepřirozené perspektivě. Takovéto výtvory obdobně jako snahy nejvýznačnějších abstraktních umělců 20. století mají zviditelnit nadrelativní kosmickou harmonii. Podobné abstraktní obrazy mají alespoň naznačit jednotu lidského ducha a světové temné duchovní energie (misteriosa energia spirituale). 37 Labyrint přitahoval také Mistra čím dál víc. Umělec sám je pro nás v mnohém velkou hádankou. Záhadné už jsou samotné jeho zápisky. Leonardo byl levák a psal zrcadlově, takže jeho písmo si v mnohém nezadá s hieroglyfy. Návrhy svých vynálezů často zašifroval. K jeho studiím labyrintů patří i abstraktní pletencové konstrukce, v nichž se překvapivě odvrátil od přírody. O podobné konstrukce se pokoušel i Dürer 38, který byl v mnohém s Leonardem spřízněný. Zachovalo se pouze šest da Vinciho kreseb s pletencovými motivy a podobně pojatá nástropní freska v milánském kostele zámožné rodiny Sforzů, u nichž sloužil. Byla to nejen tato díla, která mu přinesla pověst mága, čaroděje spolčeného s ďáblem. Jedná se o obrazce ovládané zčásti nahodilostí volně se vinoucí čáry a zčásti uvážlivou rozumovou kontrolou. V jeho době vyvolaly u lidí dojem, že se jimi snažil postihnout jednotu rozpadajícího se světa. Všechny tyto obrazce směřují jako pravé labyrinty k jádru, v Leonardově případě asi k vlastnímu já jako vesmírnému středu. Jeho experiment byl tehdy ojedinělý. Působí střízlivěji a promyšleněji než podobné tendence v ornamentální grafice 17. století a dnes je můžeme přirovnat ke snahám Kleeovým 39 a Mondrianovým HOCKE, 2001, s Albrecht Dürer ( ), německý malíř a grafik renesance. Učil se v dílně M. Wolgemuta, tehdy nejpřednějšího malíře v Norimberku. Základem Dürerova umění byla kresba, vyznačuje se exaktním postřehem a dokonalým ovládnutím vyjadřovacích prostředků. Byl prvním německým malířem, který se svým osobitým stylem vyrovnal velkým osobnostem italského renesančního umění. Příklad díla: Madona s děťátkem, 1485, Berlín, Stiftung Staatliche Museen, Kupferstichkabinett. 39 Paul Klee ( ), umělec německého původu, patřil ke generaci fauvistů, kubistů, futuristů, expresionitsů a časných abstraktivistů. Nezaložil však žádný směr, ani se nedá do žádného zahrnout, vždy stál mimo jako samostatná osobnost. Příklad díla: Zlatá ryba, 1925, Hamburk, Kunsthalle; Smrt v ohni, 1940, Bern, Klee-Stiftung. 18

19 Ve vrcholném období manýrismu vznikla ve Španělsku dosud největších sbírka kreseb s pletencovými a labyrintovými motivy 41. Podobné, zdánlivě dekorativní motivy, lze nalézt i u Dürera, El Greca či u Góngory 42 a i u nich lze předpokládat, že měly také duchovní smysl, a to nejen smysl metafyzický, ale i náboženský. 2.2 Kult strojů Už v 16. století lidé přinejmenším tušili, že stroj je jakási protéza člověka, schopná usnadňovat lidem práci, ale i samostatně vytvářet krásné a potřebné věci, ale i díla pro zábavu. První stroje, které se už vymanily z rámce řemeslné výroby, vznikaly jako zbytečné produkty nesoucí znamení imitazione fantastica 43. Technické vynálezy, zhotovené v časech před používáním parní, elektrické i atomové energie, působily jako obrazy fascinujícího automatického, an-organického světa. 44 Stroje na počátku novověku byly provázeny nadšením, že i produkty myšlení lidí mohou žít a že bývají mnohdy chytřejší než pouhé přírodní jevy, které jsou často plné rozporů. Manýristé se však určitým způsobem vůči nadvládě strojů bránili. To až v 18. století se stroj stal mýtem pokroku. Osvícence spojovala nejen záliba ve strojích, ale i pokusech, studiích optiky, magnetismu, chemie, astronomie atd. Rozdíl mezi manýristy a osvícenci je zjevný a dá se shrnout do krásné věty, kterou vyřkl G. R. Hocke ve své knize Svět jako labyrint: Manýristé si hrají a jsou přitom zoufale vážní, klasikové zvážní, když by si rádi hráli. Stroje manýristů jsou sice poněkud infantilní, přesto je nelze opomíjet. Přinejmenším prapodivně působí stroje Agostina Remelliho ( ), které uvedl ve své dnes už velmi vzácné knize Rozličné důmyslné stroje. Najdeme zde mimo jiné květinové varhany, což byl velmi groteskní sokl nesoucí na konzolových nohách květinové varhany. Jejich systém umožňoval stolující dvojici dopřávat si potěšení nejen buněk chuťových, ale ještě potěšení sluchové. Konzumenti u něj totiž mohli 40 Piet Mondrian ( ), holandský malíř, patřil k průkopníkům abstraktního malířství, vyšel z kubismu, jehož princip analýzy plastického tvaru do plochy domyslel do důsledků. Příklad díla: Kompozice X (Jabloň), 1911, Essen, Museum Folkwang. 41 MORANTE, Pedro Diaz. Nuevo arte de escrivil, 1615, Madrid. Ve sbírce přisoudil velkou roli spirále. 42 Luis de Góngora ( ), španělský básník a dramatik baroka. Ve své epoše měl adekvátní protějšek snad jen v Angličanovi Johnu Donnovi. 43 Imitazione fantastica = z italštiny, napodobování neskutečného. 44 HOCKE, 2001, s

20 poslouchat cvrlikání ptáčků umístěných v obrovské květinové okrase. Jednalo se však o roztomilý klam, neboť ptačí zpěv nevyluzoval ze svého hrdla žádný slavík, ale sluha z vedlejší místnosti, kde hrál na rákosovou píšťalku. Nad-reálnost tohoto disegno fantastico 45 může být jen stěží překonána i moderními surrealistickými obrazy. Vraťme se ale ještě k manýristickému předchůdci Leonardu da Vinci. Stroje, které navrhnul, možná v jeho době vzbuzovaly jen pohrdavý smích či údiv, s odstupem času spíš úžas. Mezi kresbami se totiž nacházely návrhy strojů, které byly vynalezeny často až o několik stovek let později. Přestože byl da Vinci odpůrce násilí, navrhoval děsivé válečné stroje. Mezi jeho vynálezy byl například předchůdce tanku, který vynalezli Angličané až během první světové války. Jelikož Mistra odmalička fascinoval zázrak létání a dlouhé roky pozoroval ptáky, toužil sestavit stroj, jenž by umožnil lidem létat. Navrhnul tak obří kluzák a padák, který byl podle jeho původních návrhů nedávno sestrojen Američany a který doopravdy fungoval. 2.3 Anamorfósa V 17.století, přesněji v letech , kdy tehdejší manýrismus dosahoval vrcholu, se stala velkou módou anamorfósa, která jakoby metodicky navázala na Parmigianinův autoportrét ve vypouklém zrcadle. Začala tak geniální, výstřední a těžko srozumitelná hra s perspektivou, zastíráním normální podoby a její znetvořování v optických absurdnostech. 46 Tato díla překvapovala a budila u svých pozorovatelů úžas stejně jako díla surrealistů 20. století. Vznik a rozmach anamorfósy mělo jistě na svědomí i pochybování lidí o skutečnosti jevového světa (kartezianismu). Anamorfósa je zdánlivá přeměna podoby, která se na první pohled jeví jako deformace původních konstrukcí a tvarů. Jedná se však o zkreslené zobrazení předlohy, provedené podle jistých pravidel, které se při změně zorného úhlu ukáže nezkreslené. Řecké slůvko ana- má ve spojení se slovesem také význam předpony pře-, například převrátit, čímž o významu slova napovídá ještě více. Termín anamorfósa je odvozen od slovesa anamorfo, z nějž vzniklo podstatné jméno slovesné anamorfosis 45 Disegno fantastico = s italštiny; fantastické, neskutečné vyjádření. 46 HOCKE, 2001, s

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 9. 11. 2011 Slovníček XII. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01

BAROKNÍ SLOH. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance VY_32_INOVACE_DVK23/01 BAROKNÍ SLOH Karel Švuger DVK/ 3. ročník Září 2012 VY_32_INOVACE_DVK23/01 Obrazová dokumentace,základní charakteristika, protiklad renesance UMĚNÍ BAROKNÍ RENESANCE A BAROK Epochu evropského umění označovanou

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA

MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA MEZINÁRODNÍ POZDNÍ GOTIKA Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen 2012 VY_32_INOVACE_DVK22/02 Obrazová dokumentace, malířství mimo Itálii představitelem freskové malby byl SIMONE MARTINI (1280 1344) italský

Více

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pracovní listy k úvodní lekci. SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE Pracovní listy k úvodní lekci SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE NEJMÉNĚ DŮLEŽITÉ INFORMACE SECESE: Vznik a vývoj nového uměleckého směru Druhá

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED ČESKÉHO GOTICKÉHO MALÍŘSTVÍ MISTR TŘEBOŇSKÉHO OLTÁŘE EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky na sklonku 14.stol. vznikl tzv. krásný sloh Po smrti Karla IV. přichází

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

GUISEPPE ARCIMBOLDO 1527-1593. Vlastní podobizna kresba perem modře lavírovaná, asi kol.r. 1560. Praha, Národní galerie

GUISEPPE ARCIMBOLDO 1527-1593. Vlastní podobizna kresba perem modře lavírovaná, asi kol.r. 1560. Praha, Národní galerie GUISEPPE ARCIMBOLDO 1527-1593 Vlastní podobizna kresba perem modře lavírovaná, asi kol.r. 1560. Praha, Národní galerie Arcimboldův život otec pracoval jako malíř pro milánskou katedrálu, pro kterou později

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov

Základní škola Chodov, Husova 788, okr. Sokolov Projekt : EU peníze školám - OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.0815 Číslo a název šablony klíčové aktivity

Více

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní.

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní. ESTETIKA PRO SENIORY Semestrální přednáškový cyklus z dějin umění a kultury obsahuje 20 přednášek, rozdělených do 2 skupin (A a B). Absolvovat lze obě skupiny současně. Všechny přednášky jsou doplněny

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Tajný život Salvadora Dalího

Tajný život Salvadora Dalího Tajný život Salvadora Dalího Tato kniha je monumentem, který si vystavěl na vlastní počest sám Salvador Dalí. Jakkoli mu chybí falešná skromnost, jeho upřímnost je strhující. Dalí odhaluje svá tajemství

Více

ZAALPSKÁ RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012. Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii VY_32_INOVACE_DVK22/11

ZAALPSKÁ RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012. Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii VY_32_INOVACE_DVK22/11 ZAALPSKÁ RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012 VY_32_INOVACE_DVK22/11 Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii Francie ve francouzském renesančním malířství se prosazoval

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Kvinta a první ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Kvinta a první ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Kvinta a první ročník 2 hodiny týdně

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření

Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Projektor,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Průvodce tématem estetika -1.část

Průvodce tématem estetika -1.část Lukáš Ondra ODKUD SE BERE KRÁSA? 6. Estetika Průvodce tématem estetika -1.část 6.1 ÚVOD: CO JE TO ESTETIKA? 6.2 PLATÓNOVO POJETÍ KRÁSY 6.3 NIETZSCHOVO POJETÍ ŽIVOTA JAKO UMĚLECKÉHO DÍLA 6.4 PŘIROZENÁ KRÁSA

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka ZÁTIŠÍ Zátiší je umělecké dílo, které vkusně zobrazuje neživé

Více

Užitá kaligrafie. Výukový modul. Iva Rohanová

Užitá kaligrafie. Výukový modul. Iva Rohanová Užitá kaligrafie Výukový modul Iva Rohanová Stránka 1 Předmluva: Písmo je činnost, která má v různých kulturách různé vlastnosti. Přesto představuje jednu oblast s určitými společnými znaky. Jednotlivé

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukamoderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi. Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524

Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi. Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524 Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524 Giorgio Vasari (1511-1574) Malíř, architekt První významný sběratel kreseb Spoluzakladatel

Více

RENESANCE Úvod Literatura, architektura, výtvarné umění Prezentace pro kombinované studium Taneční a pohybové divadlo a výchova Renesance Vzorem a příkladem renesance je antika obrození antických ideálů,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Umění renesance v Itálii (úvod)

Umění renesance v Itálii (úvod) Umění renesance v Itálii (úvod) Terminologie Renesance, it. rinascimento: znovuzrození umění, návrat k antickým vzorům po barbarské gotice (Giorgio Vasari) Opakující se renesance v evropské kultuře (např.

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h

Ø VÝZNAM ANTIKY. h h h POČÁTEK EVROPSKÉ FILOSOFIE (ŘECKO) Ø VÝZNAM ANTIKY UMĚNÍ (EGYPT X ŘECKO) MYŠLENÍ (FILOSOFIE X MÝTUS) POLITIKA (VZNIK ČLOVĚKA) UMĚNÍ PŘEDANTICKÉ UMĚNÍ ŘÍDÍ JEJ NEZMĚNITELNÝ KÁNON (NEZAJÍMÁ SE O SKUTEČNOST

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Leonardo da Vinci život

Leonardo da Vinci život 6. Vrcholná renesance Kdy: Vrcholná renesance vzniká v Itálii, konkrétně ve Florencii v letech 1500 1520 a později také v Římě a v Miláně. Za jejího hlavního představitele je považován Leonardo da Vinci.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 8. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz říjen 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

Dějiny výtvarné kultury Renesance

Dějiny výtvarné kultury Renesance Dějiny výtvarné kultury Renesance 1. Název: VY_32_INOVACE_DVK2201 Od Giotta po renesanci 2. Název: VY_32_INOVACE_DVK2202 Mezinárodní pozdní gotika 3. Název: VY_32_INOVACE_DVK2203 Jan van Eyck 4. Název:

Více

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie

větší pozornost návštěvníků však přitahují například metopy s motivy kentauromachie ŘECKÉ UMĚNÍ umění řecké antiky ve sbírkách Britského muzea vrcholí v sále se sochařskou kolekcí, pocházející z athénského Parthenonu vraťme se však k počátkům vlevo detail jednoho z kykladských idolů rané

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Dějiny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén

Uměleckopr leck ůmys my lo l v o á v muze muz a jako jak nový ý fenomén Uměleckoprůmyslová muzea jako nový fenomén Vznik muzeí Zakládání uměleckoprůmyslových muzeí v 2. polovině 19. století bylo podmíněno mezinárodním reformním hnutím, které chtělo odstranit roztržkumeziuměleckým

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s Letní univerzita pro každého 2016 Již 5. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744)

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) Baroko ožívá v Liechtensteinském muzeu II LIECHTENSTEIN MUSEUM Die Fürstlichen Sammlungen www.liechtensteinmuseum.at 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

DIALOGY S VÝTVANÝM UMĚNÍM Projekt ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (virtuální prezentace knihy)

DIALOGY S VÝTVANÝM UMĚNÍM Projekt ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (virtuální prezentace knihy) VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA OSTRAVA 2012 ODRAZ UMĚNÍ V DĚTSKÉ TVORBĚ DIALOGY S VÝTVANÝM UMĚNÍM Projekt ZŠ Komenského 66, Nový Jičín (virtuální prezentace knihy) DIALOGY S VÝTVARNÝM UMĚNÍM ÚVODEM JIM JARMUSCH: BERTE

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 21. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_227 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: Victor Hugo Vyučovací předmět: Český

Více

Giuseppe Arcimboldo. Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník

Giuseppe Arcimboldo. Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník Giuseppe Arcimboldo Monika Týznerová Italská kultura seminární práce obor Italština - kombinované studium 2. ročník Obsah 1. Úvod 2. Manýrismus 3. Počáteční tvorba 4. Tvorba na císařském dvoře ve Vídni

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19 Název materiálu: Testování žáků 8. a 9. tříd Hudba v období romantismu Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík ANOTACE Škola: Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Vypracoval:

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Periodizace kulturních dějin raného středověku

Periodizace kulturních dějin raného středověku raného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Předmět: Italská kultura 1 Vyučující: dott. Giorgio Cadorini, Ph. D. Seminární práce: Italský pobyt barokního malíře Karla Škréty Autor: Dagmar

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Jiří Levý. Bratislava

Jiří Levý. Bratislava Jiří Levý Bratislava 28. 2. 2011 Jiří Levý (1926 1967) Absolvoval angličtinu a češtinu na Masarykově Univerzitě v Brně, kde také pedagogicky působil Spoluzakladatel edice Český překlad Základní práce:

Více