Bob Dylan a ideogram

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bob Dylan a ideogram"

Transkript

1 Bob Dylan a ideogram Jakub Guziur Dylan se z obdivu k avantgardnímu umění, a to nikoli pouze dílu angloamerických modernistů, jehož znalost mu na přelomu 50. a 60. let 20. století zprostředkovali beatnici, vyznal mnohokrát. V rozhovoru s americkým kritikem, scenáristou a režisérem Cameronem Crowem, který je součástí komentované kompilace Dylanových písní Biograph (1985), prohlásil: Jako by to na mě čekalo, byl jsem tím ovlivněn stejně silně jako Elvisem Presleym. Pound, Camus, T.S. Eliot, e.e. cummings, většinou američtí vystěhovalci žijící v Paříži a Tangeru. Burroughs, Nova Express, John Rechy, Gary Snyder, Ferlinghetti, Obrazy zaniklého světa, novější básníci a folková hudba, jazz, Monk, Coltrane, Sonny a Brownie, Big Bill Broonzy, Charlie Christian... ze všeho ostatního zbyl jenom prach. 1 V působivých vzpomínkách na učňovské období v newyorkské Greenwich Village, které tvoří rámec jeho knihy Kroniky (Chronicles, 2004), Dylan popisuje, jak silně ho zasáhl Brechtův text písně Pirate Jenny (Seeräuber Jenny).2 Uvědomil si, že působivost písně spočívá v jejím ztvárnění, které mu připomínalo avantgardní umění, konkrétně Picassovu Guernicu, a začal se tehdy snažit podobné postupy uplatnit v soudobém americkém populárním umění.3 V souvislosti se svými ranými významnými díly, např. Mr. Tambourine Man (Hráč na tamburínu), Itʼs Alright, Ma (Iʼm Only Bleeding) (Nic se neděje, mami [Jenom krvácím]), A Hard Rainʼs A-Gonna Fall (Blíží se prudký déšť), dokonce tvrdí: Kdybych nešel do Divadla de Lys a neslyšel tam Pirátku Jenny, asi bych je nikdy nesložil, protože by mě nenapadlo, že je možné takové písně psát. 4 K avantgardnímu umění Dylan nepřistupoval jako vzdělaný a kultivovaný zastánce tradiční kultury, ale jako typický představitel poválečné post-kultury5 vždyť zásadní roli při jeho uměleckém zrání kromě Brechtovy písně a básní Artura Rimbauda sehrál i bluesman Robert Johnson.6 Význam Dylanova přínosu americké populární kultuře z určitého pohledu spočívá v tom, že se mu podařilo vypracovat, úspěšně používat a prosadit populární obdobu umělecké metody, která bývá v avantgardním umění označována jako ideogramická. Tuto metodu do kontextu angloamerického avant gardního umění uvedl v 1. polovině 20. století Ezra Pound. I. Obrazy dění, dění obrazů Poundovský ideogram a jeho analogie Pohyb proniká všemi směry jako elektřina z obnaženého drátu.7 Ernest Fenollosa a Ezra Pound Poundovo pojetí ideogramu vychází ze dvou do jisté míry souvisejících zdrojů. První představuje avantgardní básnický směr zvaný imagismus, jehož poetiku Pound, společně s britským filozofem a básníkem T. E. Hulmem ( ), v 1. polovině 2. desetiletí 20. století utvářel a v řadě vlivných esejů prosazoval.8 Imagistická poezie se vyznačovala přímostí, s níž zobrazovala daný předmět či téma, výrazovou hospodárností a hudebností verše.9 Základem Poundova projektu radikální modernistické poezie,10 která v té době [ 20 ]

2 výrazně zaostávala za avantgardním výtvarným uměním i hudbou, je přesvědčení o obrazivé síle jazyka. Imagistickou báseň je proto třeba vnímat jako sled verbálních obrazů, přičemž obraz (image) Pound vymezil jako to, co v daném časovém okamžiku představuje intelektuální a citový celek. 11 Za příkladnou imagistickou báseň bývá považováno známé Poundovo dvojverší Na zastávce metra (In a Station of the Metro, 1913): Zjevení těch tváří v davu; Okvětní plátky na vlhké, tmavé větvi. The apparition of these faces in the crowd; Petals on a wet, black bough.12 Báseň představuje juxtapozici, parataktické spojení, dvou svébytných básnických obrazů; první zachycuje okamžik, kdy se z anonymní hmoty davu v metru vydělí lidské tváře; druhý zobrazuje zčernalou větev, na níž se zachytily okvětní lístky nějaké květiny. Souvislost obou obrazů není v tradičním významu sy-logická; druhý obraz by neměl být považován za metaforickou obdobu prvního, odpor vůči symboličnosti a metaforičnosti Pound vyjádřil jasně: přiměřeným symbolem je vždy přirozený předmět. 13 Uspořádání obrazů ovšem náhodné není; jde o jednoduchou ideogramickou strukturu dvou obrazů, jejichž významotvorný vztah a takto i význam celé básně čtenář vědomě či podvědomě na základě svých dispozic a zkušeností dotváří sám. Obecnou funkcí imagistické poezie tedy je podněcování smyslové a intelektuální vnímavosti. Lze se kupříkladu domnívat, že druhý obraz představuje analogické zpodobení citové reakce člověka v situaci představené obrazem prvním. Druhý obraz by měl navodit odpovídající citové naladění, které je pro dotváření významu básně zásadní. Během četby probíhá neustálá re-konstrukce významu básně, která jako taková představuje rozvrh struktury otevřené nejen významově, ale často i formálně, jak lze doložit na vynalézavé Poundově básni Papyrus (1916): Jaro Příliš dlouho Gongulo Spring Too long Gongula 14 Pravá část papyru se očividně nedochovala; moderní čtenář je zde veden k důvěrnému rozhovoru, skutečnému se-tkání, se starým textem. Pokud by se byl původní zápis zachoval, šlo by pravděpodobně o tradiční báseň, takto je ovšem na místě mluvit opět o ideogramické struktuře, přičemž druhý obraz je nutno považovat za nepřítomný podněcuje zde právě viditelná, významuplná nepřítomnost. Konfrontace s fragmentárností by měla vzbuzovat touhu po celostní zkušenosti. V tomto ohledu lze obě Poundovy básně považovat za zárodečné modely, podněcující vnímání světa jako smysluplné struktury,15 což je představa v moderní době uskutečnitelná jen obtížně. Druhým zdrojem, který Poundovi umožnil ideogramickou metodu hlouběji myšlenkově zakotvit a ambiciózně rozvinout nejen jako metodu estetického vyjádření, ale jako nástroj k získávání a předávání vědění,16 byly úvahy amerického orientalisty Ernesta Fenollosy ( ), jehož písemná pozůstalost mu byla v letech 1913 a 1914 svěřena.17 Z tohoto plodného setkání vzešly v anglofonním kontextu přelomové18 překlady čínské poezie a souboru her napsaných tradiční japonskou divadelní formou nó a především rozsáhlá esej Čínský písemný znak jako básnické medium (The Chinese Written Character as a Medium for Poetry, 1920), kterou Pound upravil a připravil k vydání.19 Fenollosovy odvážné myšlenky sehrály ve vývoji Poundova myšlení katalyzační roli; jeho chápání podstaty čínského ideogramu jako prostředku k přenosu a záznamu myšlenky 20 podle Pounda zdůrazňuje rozdíl mezi tím, jak je podstatný čínský způsob myšlení, a tím, jak je nepodstatná či zavádějící značná část myšlení a jazyka [ 21 ]

3 evropského. 21 Výraznou slabinu západního myšlení podle Pounda představují aristotelská logika, která světu ukládá nepřirozené uspořádání, a sklon k abstrakci, chápané jako odhlížení od konkrétního.22 Čínské ideogramy zpodobující obecnější pojmy ale byly přinejmenším do určité doby23 založeny na obrazech toho, co všichni ZNAJÍ. 24 Čínský ideogram pro červenou vznikl uspořádáním zjednodušených znaků pro růži, třešeň, rez a plameňáka;25 znaky původně názorně zobrazovaly určité předměty nebo jevy a mnohé z nich si tento charakter uchovaly dodnes,26 jak Pound dokládá na následujícím příkladu,27 přejatém z Fenollosovy eseje: Jelikož je obecné tvrzení platné pouze ve VZTAHU ke známým předmětům nebo faktům,28 čínština podle Fenollosy a Pounda musela zůstat jazykem básnickým29 a jakožto medium myšlení zabránila, aby se uvažování příliš vzdálilo životu a světu.30 Daný význam ideogram nepředkládá v určité podobě jako fakt nebo myšlenku,31 je strukturou pečlivě zvolených konkrétních obrazů, zachycujících děje nebo jevy, které podněcují proces utváření významu. Význam se děje, je vždy osobní a tento proces musí proběhnout ve čtenářově mysli.32 Fenollosa a Pound zdůrazňovali, že myšlení se stejně jako cítění odehrává,33 statický popis myšlenky nebo pocitu je proto většinou zavádějící. Slovy Henriho Michauxe: Chudá syntax [čínštiny] nechává místo pro odhadování, pro tvořivost, vytváří prostor pro poezii. Myšlenka [povstává z] mnoha zdrojů. 34 Pound v souvislosti s ideogramickou metodou psal o shromažďování nezbytných součástí myšlenky ;35 ideogram ovšem nelze chápat jako pouhý shluk představ a jevů, je založen na hybné síle obrazů (imagomotorika) a jako takový vždy zpodobuje a analogicky podněcuje dění. Juxtapozice obrazů v ideogram podle Fenollosy a Pounda nevytváří třetí věc, ale naznačuje určitý základní vztah mezi nimi, 36 přičemž takové vztahy jsou skutečnější a důležitější než věci, které spájejí. 37 Pound souhlasil s Fenollosovým chápáním světa jako neustávajícího procesu a s jeho předpokladem, že větnou strukturu všem jazykům vtiskla původně samotná příroda;38 oslovovalo ho přesvědčení, že podstatné jméno, izolovaná věc, v přírodě neexistuje, že je třeba mluvit spíše o styčných bodech nebo průsečících 39 dějů. Neexistuje věc, statická masa, s níž musí něco pohnout, vše je stupňovaným přenosem energie. Svět JE slovesný. Čínské znaky jakožto živé obrazové zkratky přírodních procesů 40 na rozdíl od západních jazyků nevytvářejí pomýlenou představu o světě rozlišováním podstatných jmen a sloves41 v ideogramu oko vidí jednotu podstatného jména a slovesa: věci v pohybu, pohyb ve věcech. 42 Proto tato metoda, spočívající v prezentování jedné fasety za druhou, umožňuje nakonec proniknout pod mrtvý a znecitlivělý povrch čtenářovy mysli, do její součásti, která vnímá. 43 V původní verzi básně Na zastávce metra Zjevení těch tváří v davu : Okvětní plátky na vlhké, tmavé větvi. The apparition of these faces in the crowd : Petals on a wet, black bough.44 Pound typograficky rozdělil oba verše na tři základní obrazy, jakési sémantické a rytmické jednotky,45 což jinak poměrně statickou báseň dynamizuje a vizuálně [ 22 ]

4 přibližuje zápisu čínských znaků. Prostřednictvím paratakticky spojených obrazů, oněch zářivých detailů,46 které jsou podobně jako čínský znak utvářeny a vedeny přírodním děním, se lze v jakémkoli jazyce dobrat přirozeného základu bytí.47 K obecným závěrům ale musí dospět každý sám pečlivým zkoumáním jednotlivin ideogram je déšť konkrétních atomů.48 Tento přirozený estetický a gnozeologický model49 podle Pounda představuje vhodný prostředek, jímž je možné zacelit ránu, která se v západní mysli bolestivě rozevřela mezi jazykem a přírodou,50 mezi člověkem a světem. Ideogramická metoda předpokládá, že mezi označujícím a označovaným (stejně jako mezi etikou, estetikou a gnozeologií) panuje osmotický vztah vzájemného prostupování; umožňuje nenásilně a autenticky poznávat svět, který se v řeči sám člověku ukazuje a nechává se uměleckou formou zpodobit. Pound si byl vědom problémů, které zaměstnávaly vlivné dobové filozofy Friedricha Nietzsche, Henriho Bergsona, Edmunda Husserla ad. Nedomníval se, že bychom byli schopni poznat věc o sobě, nedůvěřoval tradičnímu evropskému pojetí příčinnosti, domníval se, že vnímáme pouze sled jevů.51 Pozitivisticky chápaného vědeckého snažení si nevážil; psal-li o vědcích s úctou, podobali se husserlovským fenomenologům spíše než přírodovědcům.52 Poundův ideogram představuje ambiciózní model záměrně se vyhýbající abstrakcím, které Nietzsche v raném textu O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním (Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, 1873) považoval za absolutizované metafory, původně vzešlé z autentické zkušenosti.53 Vylučování konkrétního a jedineč ného, jímž tvoříme pojmy i formy, je strategií, jež lidem dává zdání jistoty; rozhodli jsme se, že nepoznatelnou změť jevů budeme vnímat antropomorfně jako řád, a na tuto dohodu jsme raději zapomněli.54 Z područí strnulých konvencionalizovaných metafor, jež považujeme za přiměřené uchopení skutečnosti, bychom se zde Pound s Nietzschem zcela souhlasí mohli vymanit obnovením důvěry v přímou zkušenost a její intuitivní ztvárnění v básnické metafoře, která nezastírá svou nepravdivost. Ani ta si nemůže nárokovat obecnost, je ovšem jakožto dílo svobodnějších a šťastnějších lidí důstojnější.55 Nietzsche se domníval, že člověk vedený intuicí (na rozdíl od člověka v područí pojmů a abstrakcí) uprostřed kultury nejenže odvrací zlo, nýbrž sklízí též neustálý proud jasu, povzbuzení, vykoupení.56 Pound je konkrétnější: básnický obraz, který je jako evokativní ztvárnění konkrétní lidské zkušenosti v souladu s přirozenými (tj. přírodními) prokreativními ději, umožňuje obnovit a případně zachovat autentičtější vztah člověka ke světu. Řeč v tom nejširším významu musí zůstat básnická: tvorbou se znovu ocitáme v blízkosti přírody, od níž nás pojmy a abstrakce vzdálily. Zde je však nejzazší hranice ani básnicky jsoucí člověk nemůže než doufat, že jeho chápání a vyjadřování není příliš pomýlené. O světě, jaký je, podle Pounda nic nevíme, poznáváme pouze člověka prostřednictvím jeho zkušenosti světa. Pound byl proto přesvědčen, že naše výpovědi získávají hodnotu teprve v rámci jisté kultury a společnosti. Ideogram jakožto významuplná struktura obrazů představuje řadu určitých zkušeností jevů, jejich uspořádání naznačuje možnosti konceptualizace, jež si ovšem nenárokuje obecnou platnost. Zdůrazňuje se zde napětí mezi zkušeností konkrétních jevů a způsoby, jakými jim lze rozumět. Ideogram plní do jisté míry funkci abstrakce, k Nietzschem kritizovanému antropomorfismu zde ovšem nedochází, protože konkrétní jevy, z jejichž zkušenosti abstrakce vychází, nejsou potlačeny a zapomenuty, ale naopak zdůrazněny.57 Ideogram tedy lze považovat za zachycení procesu utváření myšlenky, jež nezapírá svůj původ a pobízí k přezkoumání způsobu, jakým jevům rozumí. Mnohé z uvedených myšlenek Pound shrnul v eseji Arnold Dolmetsch (1918): Pravdu ovšem můžeme poměřovat pouze naším vlastním vnímáním pravdy. Nezpochybnitelná tradice proměn nás učí, že věci nezůstávají vždy stejné. Rychlým a neanalyzovatelným procesem se stávají jinými věcmi. Od chvíle, kdy lidé začali o mýtech pochybovat a z mravních důvodů vykládat o bozích odporné lži, panuje v těchto záležitostech beznadějný zmatek. Potom začal nějaký odporný semita, Pársí nebo Syřan používat mýty ke společenské propagandě, z mýtů se staly alegorie nebo bajky, a to byl počátek konce. A bohové se již neprocházeli po lidských zahradách. První mýty vznikly tak, že člověk začal povídat naprosté nesmysly, to znamená, že měl nějaký velmi živý a naprosto skutečný zážitek a pověděl o něm někomu, kdo ho nazval lhářem. Proto, po [ 23 ]

5 trpké zkušenosti, jelikož by nikdo nepochopil, co má na mysli, když říká, že se stal stromem, vytvořil mýtus tedy umělecké dílo neosobní nebo objektivní příběh utkaný z jeho vlastních emocí, který se prostřednictvím slov pokouší co nejvíce přiblížit takové zkušenosti. Tento příběh poté snad v dalších lidech vyvolal slabší obdobu této emoce, až vznikl kult, společenství lidí schopných porozumět oněm nesmyslům, které si vykládali o bozích.58 Ideogram jakožto výsadní princip strukturace uměleckých děl a artikulace jejich významu nelze považovat za Poundův objev, v umělecké tvorbě a myšlení byl v té či oné podobě přítomen odnepaměti. Ideogramicky jsou uspořádány například obrazy na mnoha středověkých byzantských mozaikách nebo výjevy ze života světců na řadě pozdně středověkých deskových obrazů italských malířů za všechny lze jmenovat Giovanniho del Biondo, který žil ve 14. století.59 Za v podstatě ideogramické je možno pokládat některé oltářní obrazy a především fresky Fra Angelica (asi ), kupříkladu jeho freskové zpodobení posměchu Kristu :60 Teprve v avantgardním umění 1. poloviny 20. století a tvorbě z avantgardy vycházející ovšem ideogramická metoda získala skutečně významné postavení.61 Je příznačné, že ideogramický strukturní princip, vhodný v podstatě pro každé medium, nalezl výrazné uplatnění v kinematografii, která je podle francouzského režiséra Roberta Bressona ( ) PSANÍM S OBRAZY V POHYBU A SE ZVUKY. 62 Ideogramickou skladbu lze spatřit v mnoha klasických dílech avantgardní kinematografie, např. v abstraktním filmu Mana Raye Návrat k rozumu (Le Retour à la raison, 1923), Mechanickém baletu (Ballet mécanique, ) Fernanda Légera a Dudleyho Murphyho, H 2 O (1929) a Příboji a chaluhách (Surf and Seaweed, ) Ralpha Steinera nebo Rhytmu ve světle (Rhythm in Light, 1934) Melvillea Webbera, Mary Ellen Buteové a Theodorea Nemetha. K Poundově pojetí ideogramu a hlubokému vlivu poundovské tradice se výslovně hlásil nejvýznamnější postavantgardní tvůrce experimentálních filmů, americký režisér Stan Brakhage ( ),63 který Poundova Cantos považoval za nejvýzna mnější knihu svého života.64 Sovětský režisér a filmový teoretik Sergej Ejzenštejn ( ) dokonce ideo gramický princip ztotožňoval s montáží a viděl v něm východisko intelektuální kinematografie, tj. kinematografie hledající maximální lakoničnost vizuální reprezentace abstraktních představ.65 Na Ejzenštejnovy úvahy o ideogramu Ezru Pounda upozorňoval samotný Marshall McLuhan, bezpochyby jeden z nejvlivnějších myslitelů [ 24 ]

6 2. poloviny 20. století, který v dopisu z 5. ledna roku 1951 dodal: Vy a Ejzenštejn jste mi ukázali, jak čínského ideogramu užít k zjišťování přirozených modů americké citlivosti. 66 V té době již ovšem ideogram přestává být spojován výhradně s avantgardním a experimentálním uměním a brzy začne být používán jako účinná metoda strukturace vyjádření a artikulace jeho významu ve všech oblastech kultury od vědeckých pojednání, přes poezii a prózu, až po písňové texty americké populární hudby středního proudu.67 Znaky zároveň otevřené několika směry.68 Henri Michaux II. Dění významu mezi medii Dylanovský ideogram a jeho dynamika Duch elektřiny jí kvílí v lícních kostech69 Bob Dylan Archetypální role básníka jako kulturního a civilizačního hrdiny, kněze a pastýře slova, strážce a obránce hodnot, mága citlivosti a kmenového mudrce, kterou zamýšlel zaujmout Pound, byla v americké post-kultuře ironicky přisouzena Dylanovi, jenž se hlasem svědomí své generace rozhodně stát nechtěl. Poučení a povzbuzení se nehledá v Poundových esejích a básních, ale v Dylanových písních, jež mnohé jeho fanoušky už více než půl století doslova provázejí životem. Greil Marcus se ve vlivné studii Invisible Republic snažil doložit, že zásadní formativní vliv měla na Dylana tradiční americká populární hudba. Texty mnoha klasických amerických písní se skutečně vyznačují parataktickým spojováním výrazně odlišných obrazů,70 jejich strukturu proto lze považovat za v zásadě ideogramickou. Jakkoli je Marcusova práce přínosná, autor bohužel opomíjí další dva významné vlivy, které Dylan samotný nikdy nezapíral: inspiraci modernistickou a beatnickou poezií a celoživotní fascinaci filmem71 dvěma medii, v nichž byla ideogramická metoda používána s největším úspěchem. Dylanovy ideogramy, které sice mnohdy obsahují narativní, dramatické nebo argumentační prvky, ve své podstatě jsou ale lyrické, postrádají sofistikovanou jednoduchost Poundových ideogramů. Svou látku Dylan sochařsky neosekává na přísný a přesný tvar. Vytváří obrazové proudy jejichž směřování se ovšem poundovsky řídí vnitřní dynamikou jednotlivých obrazů a jejich spojení72 a sleduje jejich řečiště k organickému prameni nebo opojnému ústí. Je tvůrce a zároveň pozorovatel tvůrčího procesu; jeho ruka ideogramy vytváří, zároveň je ale v područí organicky se utvářejícího díla.73 Není kapitánem, ale pasažérem opilého korábu, který ovšem sám postavil. Obrazivou sílu umění se Dylan pokusil vystihnout v písni Mr Tambourine Man (Hráč na tamburínu) z alba Bringing It All Back Home: Vezmi mě na projížďku svou kouzelnou lodí, na moři rozkymácenou, mysl mám obnaženou, ruku znecitlivěnou, nohy se nepohnou, čekají, až se podpatky samy rozejdou. Šel bych kamkoli, rád se ztratím ve vlastním průvodu slavnostním, zasažen tvým kouzlem tanečním, slibuju, že se mu podrobím. [ ] Na odchodu mě proveď kouřovými kroužky mojí mysli, za mlžné trosky času, kolem zmrzlého listí, hrozivých, zděšených stromů, až na větrný břeh, kam nedosáhne šleh šíleného smutku. S jednou rukou volně pod diamantovou oblohou tančící v píscích manéžních, na pozadí mořských vln, v nichž pohřbím osud i vzpomínky, ať do zítřka zapomenu, co je dnes.74 [ 25 ]

7 Dylanův postup založený, jak vidno z citovaného písňového textu, na fenollosovskopoundovském důrazu na sloveso75 umožňuje vystihnout moderní rozpornost, nestálost tvaru, proměnlivost identity, unikavost významu a prchavost smyslu, ale rovněž postihnout přirozené přenosy energie, probíjení tvůrčí síly.76 Rozporné obrazy v Dylanových písních z nichž některé, ovšem rozhodně ne všechny, jsou nadány mimořádnou básnickou silou, jež vždy pochází z přesnosti konkrétního vyjádření proudí různými směry; ačkoli jsou Dylanovy texty většinou velmi výmluvné, jejich autora je možno považovat, podobně jako Pounda, za básníka nevyslovitelného. Dylanovy obrazy vymezují hranice toho, čeho se sice slovy lze dotknout, nač je možné slovně poukázat, co ovšem nelze přímo vyslovit, aniž by řeč neztratila význam. Za touto hranicí je platná pouze osobní, nezprostředkovatelná zkušenost. Stoický popis bezcílného bloudění duchaprázdným moderním světem v písni Ainʼt Talkinʼ (Nic neříkám) z alba Modern Times (Moderní doba, 2006) po vyřčení posledních slov a během doznívání monotónní bluesové melodie zakončuje před konečným utichnutím jako záblesk naděje na spásu jediný durový akord.77 Ideogramy Dylanových písní jsou téměř vždy intermediální, což souzní s post-kulturní potřebou komplexní smyslové stimulace. Hudbu nelze v psaném textu reprodukovat a každý pokus o její popis je do značné míry marný, charakteristickou intermediálnost Dylanových ideogramů ale snad lze naznačit na obrazu z úvodní sekvence filmu D. A. Pennebakera Dont Look Back, která bývá považována za předchůdkyni propagačních hudebních videoklipů.78 V jednom záběru natočená černobílá sekvence představuje výtvarně komponovaný, s výjimkou krátké úvodní transfokace v podstatě statický obraz, který výrazně kontrastuje s dynamičností rockʽnʼrollové hudby a energickým podáním písňového textu,79 organizovaného jako sled paratakticky spojovaných fragmentárních obrazů. Vzniká tak komplexní intermediální ideogram, jehož dvě mediální složky, filmová a hudební, jsou podřízeny složce literární, která zde plní funkci jakéhosi sémantického radikálu.80 Obraz zachycuje ulici, o níž nelze s jistotou říci, zda je ve stavu vzniku nebo zániku. Celku dominuje Dylan, který v pravé části obrazu více méně synchronně s textem písně Subterranean Homesick Blues (Podzemnické blues o stesku po domově81) odhaluje a odhazuje karty s jeho klíčovými slovy. Na okraji levé části obrazu stojí básník Allen Ginsberg, opírá se o hůl a diskutuje s Dylanovým přítelem Bobem Neuwirthem. Ginsbergova přítomnost je významuplná, spojuje Dylanovo dílo nejen s nekonformními literárními a životními postoji beatniků,82 ale i samotným Poundem, jehož poezii Ginsberg obdivoval a po celý život studoval.83 Po doznění posledních slov písňového textu se tři postavy rozejdou, každá jiným směrem, a záběr uzavře krátká zatmívačka. Literární stránka tohoto ideogramu je sice dominantní, slova jsou ovšem vedena hudebním rytmem84 a na filmovém obraze znehodnocována, odhazována jako smetí. Tato specifická dynamika Dylanova ideogramu je významově subverzivní; jednotlivá media tvoří post-kulturně rozporný celek, charakteristický nestálostí významu. V určité chvíli Dylan zdvihne a následně nechá k zemi klesnout kartu s nápisem DONʼT LIFT, což [ 26 ]

8 znamená nekraďte, doslovně ale nezdvihejte, nesbírejte. Význam zde osciluje v napětí mezi medii, jeho sebezpochybňování a neustálé unikání zdůrazňuje znepokojivou nepřítomnost tradičně chápaného smyslu. Dylanovy texty sice prozrazují hlubokou lásku k jazyku, ale už ne víru v jazyk; za v tradičním významu literární je považovat nelze, jsou jednoznačně post-gramotné. Allen Ginsberg, připomínající židovského učence, postává vedle popelnice, nezdá se ovšem, že by ho to pohoršovalo. Post-kulturní ideogram jež na rozdíl od ideogramu modernistického svou smysluplnost záměrně podvrací85 umožňuje Dylanovi v tomto písňovém textu86 působivě zpodobit nesourodý obsah popelnice života 87 tehdejší americké společnosti. Od paranoidních obav ze zneužívání politické a policejní moci, přes prázdnotu konformního a banálnost konzumního života a pokrytectví povrchních protestů vůči němu, až po hmotnou a duchovní bídu. O necelé dvacetiletí později, v době, kdy podobu americké populární hudby začala výrazně ovlivňovat hudební televizní stanice MTV, vznikl další výrazně ideogramický hudební videoklip, tentokrát skutečně určený k propagaci Dylanova v té době vydaného alba Infidels (Bezvěrci, 1983). Na rozdíl od Pennebakerovy sekvence se Dylan na vzniku tohoto díla tvůrčím způsobem nijak nepodílel a s výsledkem byl nespokojen. Jeho autoři, režisér George Lois a producent Larry Sloman,88 vytvořili svérázný vizuální doprovod písně Jokerman (Šprýmař), jehož záměrem bylo zřejmě zdůraznit právě ideogramickou povahu Dylanova básnického textu. Šprýmař bezpochyby patří k významově nejbohatším a zároveň nejotevřenějším Dylanovým textům; jeho významu se více či méně přesvědčivě pokoušeli dobrat mnozí od literárního kritika Aidana Daye,89 přes erudovaného vykladače Dylanova díla Michaela Graye,90 až po spisovatele a hudebního kritika Setha Rogovoye.91 Interpretace díla jsou zpravidla ve vzájemném rozporu; jak poznamenal hudební kritik Paul Williams, Šprýmaře mnozí ztotožňují s Dylanem samotným, jiní s Kristem, další se Satanem.92 Obecně se ovšem lze domnívat, i vzhledem k Dylanovu zdůrazňování mystičnosti 93 textu, že Šprýmař je zosobněním jisté prazákladní, bezohledně tvůrčí mytické síly,94 která se ve světě projevuje v různých podobách jako Hérakleitos, biblický král David nebo mytický [ 27 ]

9 Šibal některých kmenů severoamerických Indiánů. Podobně jako do značné míry Dylanův Šprýmař je podle antropologa Paula Radina také indiánský Šibal zároveň tvořitelem i ničitelem, tím, kdo dává i bere, tím, kdo klame a šálí, a sám je vždy podveden a napálen. Šibal vědomě o nic neusiluje. Celou dobu ho jeho nutkání a popudy, nad kterými nemá moc, nutí jednat tak, jak jedná. Neví nic o dobru a zlu, a přesto je zodpovědný za oboje. Nemá žádné hodnoty, jak morální, tak sociální, a je vydán na milost svým vášním a choutkám; přesto však se tyto hodnoty skrze jeho jednání ozřejmují a uvádějí v platnost.95 Šprýmař je ideogramickým zpodobením, zkratkou různých zosobnění aktivní síly, stejnou měrou konstruktivní jako destruktivní, jejíž průboje hýbou světem i lidskými dějinami, a již rozhodně nelze poměřovat lidskými kategoriemi dobra a zla nebo prospěšnosti a škodlivosti. Ideogramický strukturní princip umožňuje v písni zachytit diskontinuální přítomnost této síly a její projevy, jež většinou jsou z lidského hlediska vnímány jako chaotické nebo náhodné, napříč věky jako by, doslova poundovsky, všechny doby byly současné. 96 Prvním z řady převážně statických obrazů, které píseň doprovázejí, je výřez z majestátní a svého času skandální Vlastní podobizny (1500)97 Albrechta Dürera ( ): Dürer se zobrazil en face, tedy z úhlu tradičně vyhrazeného ke zpodobování Krista, čímž sakralizoval profánní. Dylanův verš Stojíš na vodách, po nichž pouštíš svůj chléb,98 který Vlastní podobizna spojující umělce s Kristem doprovází, naznačuje souvislost Šprýmaře jak s Kristem, tak se starozákonním Kazatelem, jenž nabádal: Pouštěj chléb svůj po vodě, nebo po mnohých dnech najdeš jej. (11:1) Následující verš Oči modly se železnou hlavou zatím žhnou doprovází fotografie sumerské modly ze třetího století před Kristem:99 [ 28 ]

10 Detail modly, jejíž tvář je zčásti zakryta maskou, vystřídá velký detail jejího oka, v němž se odráží světlo. K doprovodu verše Lodě v dálce mizí v mlze byla zvolena reprodukce olejomalby Williama Turnera ( ) Otrokářská loď (1841):100 Záběr i tentokrát zachycuje pouze výřez reprodukce, jeho velikost se na rozdíl od předchozího záběru transfokací pomalu zvětšuje. Podobným způsobem, tedy převážně změnami velikosti záběrů reprodukcí či fotografií jednotlivých děl nebo artefaktů, se tvůrci pokoušejí mírně dynamizovat výraznou statičnost většiny obrazů. Verš Narodil ses s hadem v obou pěstech je dosti svévolně jde zde patrně o narážku na Héraklea101 na vizuální rovině juxtaponován s obrazem sochy minojské bohyně s hady, pocházející z poloviny 2. století před Kristem:102 [ 29 ]

11 Doprovod verše Zatímco zuřila bouře představuje psychedelický propagační plakát z roku 1966,103 jehož autorem je proslulý výtvarník a designér Milton Glaser (*1929);104 poté, co zazní slovo bouře, Dylanovy vlasy se rozvlní, jako by povlávaly ve větru. Jde o první z řady spojení, která se tvůrci videosekvence snažili vytvořit mezi Šprýmařem a Dylanovou personou. Nutno dodat, že tuto souvislost samotný písňový text nenaznačuje. Následuje obraz Michelangelovy ( ) sochy Mojžíše (asi ),105 doprovázející verš Svobodu máš na dosah. [ 30 ]

12 Boj za vnější svobodu je pouhým počátkem, na nějž navazuje obtížnější zápas o svobodu vnitřní, jíž mnohdy dosáhnout nelze. Pod okovem se skrývá další okov, který je vždy těžší shodit. V těchto souvislostech je volba zpodobení Mojžíše poměrně logická, Michelangelo je navíc dále v písňovém textu výslovně jmenován. Následuje postupně odkrývaná reprodukce iluminovaného tisku Williama Blakea ( ) z Knihy Urizenovy (The Book of Urizen, 1794):106 Člověk spoutaný okovy racionality je zde v podstatě zavádějícím způsobem spojen s veršem Je-li pravda tak vzdálená, co dobrého přinese? ; vizuální stránka získává [ 31 ]

13 jednoznačnou převahu a výrazně snižuje interpretační otevřenost textu. Refrén písně, zdůrazňující prostřednictvím narážky na Ódu na slavíka (Ode to a Nightingale, 1819) anglického básníka Johna Keatse ( )107 trvalou přítomnost Šprýmaře ve světě, doprovází záběr (detail) nepřátelsky se tvářícího Dylana, který se ani nesnaží předstírat, že skutečně zpívá. Zřejmý záměr tvůrců, aby obraz Dylana působil stejně majestátně a vyzařoval podobnou vnitřní sílu jako juxtaponovaná klasická umělecká díla, se uskutečňuje pouze částečně. Záběr se na počátku druhé strofy, která začíná slovy Tak rychle slunce zapadá, prolne se známou fotografií Dylana z poloviny 60. let 20. století. Čas lidského života neúprosně běží ke smrti, které nebyl ušetřen ani Kristus; následující obraz představuje reprodukci Mrtvého Krista (asi 1480) italského renesančního malíře Andrey Mantegny (asi ):108 [ 32 ]

14 Verš Vstáváš a nezdravíš se s nikým, který lze ale zároveň číst Vstáváš a pozdrav na rozloučenou pronášíš k nikomu, znovu zdůrazňuje nezdolnost Šprýmaře, který i po smrti posledního člověka bude dál stejným způsobem žít v liduprázdném světě. Známý citát z veršované Eseje o kritice (Essay on Criticism, 1711) anglického klasicistního básníka Alexandera Popea ( ) Hlupáci se hrnou, kam andělé se vkročit obávají 109 Dylan doplňuje nejasným, zato ale pochmurným veršem Z jejich hrůzyplných budoucností jim neodkrýváš nic. Výtvarný doprovod představuje fotografie z vylodění spojeneckých vojáků za 2. světové války a snímek z amerického vojenského pohřbu: Domnělou autobiografičnost dvojverší Svlékáš další vrstvu kůže / aby sis udržel náskok před pronásledovatelem, kterého si neseš v sobě autoři obrazové sekvence zdůrazňují působivou juxtapozicí fotografií řady minulých Dylanových person: [ 33 ]

15 Rychlý sled obrazů je přerušen záběrem soudobého Dylana odříkávajícího refrén písně. Dylan je snímán z levého profilu a působí stále poměrně netečně, což výrazně kontrastuje s naléhavostí zpěvu. [ 34 ]

16 Počátek třetí strofy, Žiješ v horských výšinách, umíš chodit po oblacích, na obrazové rovině představuje detail starořecké sochy z 5. století před Kristem, známé jako Delfský vozataj.110 Vozatajova tvář, vyzařující vyrovnanost a vnitřní jistotu, se po zaznění následujícího verše, Manipuluješ s davy, překrucuješ sny, prolne s tváří Adolfa Hitlera. [ 35 ]

17 Dokumentární záběr výbuchu atomové bomby v Hirošimě či Nagasaki doprovází slova Cestuješ do Sodomy a Gomory, co na tom ale záleží?. Popudem ke Šprýmařově cestě do měst na rovině je snaha provdat sestru ( Nikdo si tam nebude chtít tvoji sestru vzít ), kterou autoři obrazové sekvence analogizují s Plačící ženou (1937) Pabla Picassa ( ):111 [ 36 ]

18 Mučedníka a ženu, žijící v hanbě, jejichž přítelem nazývá Šprýmaře následující verš, představují na obrazové rovině zvolené pravděpodobně pouze pro barevnou souladnost s předchozím a následujícím obrazem dvě postavy z groteskní malby Žena a muž (1971) Richarda Lindnera ( ).112 Poněkud netradičně a v napětí s významem výtvarného díla samotného je nejprve zobrazen detail pravé části díla, následně levé a nakonec jeho celek. Dvojverší V ohnivé peci / vidíš bezejmenného boháče spojuje Šprýmaře s babylonským vládcem Nabuchodonozorem, jenž dal podle třetí kapitoly Danielových proroctví tři židy, kteří se odmítli poklonit jeho zlaté modle, uvrhnout do ohnivé pece. Když do výhně pohlédl, spatřil muže ohněm nedotčené a ve společnosti čtvrtého, božského ochránce, který snad oplývá duchovním bohatstvím. Významovou bohatost [ 37 ]

19 Dylanova textu bohužel narušuje laciné spojení s výřezem z pekelné části triptychu Zahrada pozemských slastí (asi ) Hieronyma Bosche (asi ):113 Refrén opět doprovází záběr odtažitého Dylana, pro změnu snímaného z pravého profilu, který se v závěru prolne s dokumentárním záznamem astronautů skotačících kolem americké vlajky na Měsíci. Buzz Aldrin a Neil Armstrong zde rozhodně netančí na slavičí píseň, která v Dylanově refrénu zní nocí za měsíčního svitu. V textovém a obrazovém kontextu působí tento záběr spíše jako doklad marnivé zpupnosti člověka. Dvojverší Řídíš se pouze knihou Leviticus a Deteuronomiem / zákonem džungle a moře doprovází reprodukce středověkého židovského iluminovaného rukopisu a fotografie příslušníka jednoho z domorodých kmenů Nové Guiney, pořízená Malcolmem Kirkem:114 Výtvarný doprovod veršů Za šírání na sněhobílém koni / s rysy jako od Michelangela, snad odkazujících k biblickému králi Davidovi a zároveň Kristu, jež oba Michelangelo sochařsky zpodobil,115 je poněkud doslovný: výřez z prostředního panelu Bitvy u San Romana (po roce 1450) italského renesančního malíře Paola Uccella ( )116 juxtaponovaný s detailem ruky Michelangelova Davida (dokončeno 1504):117 [ 38 ]

20 Volné, charakteru poundovského ideogramu ovšem mnohem bližší, obrazové analogie doprovázejí dvojverší Odpočíváš v polích, daleko od bouří / v polospánku pod hvězdami, psík ti olizuje tvář : Kravská lebka červená modrá a bílá (1931) americké výtvarnice Georgie OʼKeeffeové ( )118 a fotografie Josepha (asi ), náčelníka kmene severozápadních amerických Indiánů Nez Percés, v podstatě mírného a mírumilovného muže, kterému osud přiřkl nechtěnou roli a pověst válečníka.119 Na konci refrénu Dylan, snímaný tentokrát en face, otevře oči a zahledí se výhružně do kamery, jeho tvář se prolne s obrazem měsíce v noční krajině, kterou proletí pták. Dva výřezy z Goyovy malby Poprava povstalců v Madridu 3. května roku 1808 (1814)120 a detaily obrazu brnění anglického krále Jindřicha VIII.121 doprovázejí dvojverší Choré a chromé sleduje střelec / I kazatel, neví se ale, kdo z nich uspěje. [ 39 ]

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY

LITERATURA A JEJÍ DRUHY A ŽÁNRY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Markéta Bednarzová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Bezpečný internet : chraňte sebe i svůj počítač / Mojmír Král -- První vydání Praha : Grada Publishing, a.s., 2015 -- 183 stran ISBN 978-80-247-5453-6

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM

CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM CO JE DOKUMENTÁRNÍ FILM Slovo dokument pochází z latinského documentum a může označovat doklad, důležitou listinu, důkaz nebo svědectví. Přídavné jméno dokumentární pak vyjadřuje, že něco je založené na

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1. Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 Mgr. Alice Stuchlíková katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 26. 10. 2011 Slovníček V. DICKINSOVÁ, Rosie GRIFFITHOVÁ, Mari.

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka

Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1. Anotace. Mgr. Pavel Šupka Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Materiál seznamuje žáky se základními pojmy k tématu Písničkáři 1 Mgr. Pavel Šupka Čeština 26 41-M/01 Elektrotechnika 78-42-M/01 Technické lyceum 23-41-M/01 Strojírenství

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE

METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE METODICKÉ LISTY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ OTÁZKY DEMOKRACIE Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmem demokracie. V průběhu kurzu bude sledován obsahový vývoj pojmu demokracie. Posluchačům

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

POETISMUS, SURREALISMUS

POETISMUS, SURREALISMUS ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE POETISMUS, SURREALISMUS AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 11. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu

Výtvarná kultura. Studijní opora předmětu Studijní opora předmětu Výtvarná kultura Typ předmětu: povinný Doporučený ročník: 1 Rozsah studijního předmětu: 1 semestr Rozsah hodin výuky: 8 hod. / sem. počet hodin pro samostudium: 70 Způsob zakončení:

Více

Mark Rothko. "Color Field Painting"

Mark Rothko. Color Field Painting Mark Rothko "Color Field Painting" Jakou moc má umění? Můžete ho prožívat jako lásku nebo smutek? Může změnit váš život? Tyto zdánlivě nemožné otázky dává Simon Schama, autor cyklu Síla umění, úvodem

Více

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová

Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová VY_32_INOVACE_CJL_53 Jiří Wolker Balada o očích topičových Jméno autora: Mgr. Bohuslava Svobodová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: 3., popř. 4. (opakování) Tematická oblast: Čtenářská gramotnost absolventa

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla

Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Archivy Texty Rozhovory Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla Michal Ajvaz: Rebelie je tématem každého uměleckého díla rozhovor pro Festival spisovatelů Praha Erika Zlamalová: 20. ročník

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Refrén. Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Refrén Ročník 7. 12. 4. - 7. 5. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem

Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem Básníci maj kopat ty hajzly do koulí Petr Štengl hovoří s Františkem Dryjem Petr Štengl: Roman Rops odmítá být označen za angažovaného básníka. Píšu zkrátka jen o tom, co mě sere, říká. I Vy v autorské

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

VY_32_INOVACE_03 Blues_39

VY_32_INOVACE_03 Blues_39 VY_32_INOVACE_03 Blues_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

MODERNISMUS A AVANTGARDA. Experimentální film

MODERNISMUS A AVANTGARDA. Experimentální film MODERNISMUS A AVANTGARDA Experimentální film ZROZENÍ AVANTGARDY Na přelomu 19. a 20. století procházela většina uměleckých odvětví dynamickým vývojem a zásadními změnami. Události první světové války (1914

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více