PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT"

Transkript

1 PETR REZEK PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT /K TEORII SOKLU/ JAN PLACÁK ZTICHLÁ KLIKA

2 Poděkování Poděkování náleží mým někdejším studentům architektury, kteří první verzi knihy zevrubně komentovali, a její tvář tak značně proměnili. Těmi kritickými čtenáři byli: Jana Hlavová, Markéta Mráčková, Hana Procházková, Marek Přikryl, Barbora Šimonová, Milan Valeš. Poděkování za vstřícnost při posouzení konečné podoby knihy náleží recenzentům, profesorům Slavíčkovi a Wittlichovi. Na obálce: Alberto Giacometti, Elie Lothar, 1965, sádra, v. 26,5 cm Recenzovali: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Petr Rezek, 2014 ISBN

3 Věnováno Thomasi Rezkovi

4

5 I. RÁM A TEKTONICKÝ OBRAZ

6

7 Zdá se, že obraz ke své existenci rám nepotřebuje, jak dokládají stínové obrazy, zrcadlový obraz v tůni, graffiti. U sochy máme důvodné podezření, že se k soklu vztahuje, že socha ho ve svém bytí předpokládá. Jelikož však vede spojnice od rámu k soklu, bude možná nutné prvotní východisko, že obraz ve své existenci rám nepředpokládá, modifikovat. Názor, že nejprve je obraz a také ho lze zarámovat, že nejprve je socha a také ji lze umístit na sokl, podstavec, podložku, nebudeme brát za východisko. Pohled z opačné strany vede k otázce, proč se rámováním, postavením na sokl obraz a socha nezničí? Je to dáno jejich schopností ubránit se? Jejich odolností? Pokusíme se ukázat, že rám a sokl jsou přítomny dříve, než je připojíme, a protože obraz a sochu spoluustavují, mohou být také připojeny. Blízkost obrazu k rámu a sochy k soklu je bytostná, pokud hodláme soše a obrazu přiznat schopnost působení, účinku, který překračuje sdělení a vizuální komunikaci. 1 1 Reciprokým způsobem vůči aktu mluvnímu spočívá postavení problému obrazu v tom, která síla uschopňuje obraz k tomu, že při pozorování či styku s ním ze stavu latence přeskočí do vnějšího působení na cítění, myšlení a jednání. Horst Bredekamp, Theorie des Bildaktes, Berlin 2010, str. 52. Bredekampovu definici realizace obrazu, kterou nazývá Bildakt, budeme mít stále na zřeteli, ale podáme zároveň základnější rozlišení, které umožní odlišit odvozené výtvory vizuální kultury od aktů původních. Bredekampovy analýzy se opírají o kritické charakteristiky Platónovy a charakteristiky účinku obsahu obrazu jsou pro něj základní i pro realizaci obrazu.

8

9 Někde ve vzduchu anebo na zemi August Schmarsow podává výklad původu rámu a jeho uplatnění v tektonické konstrukci, který podle našeho názoru může být také vodítkem pro pochopení původu soklu. U Schmarsowa nalézáme dva výklady původu rámu, které klade vedle sebe a nehledá pro ně nějakou spojnici. O takové spojení bychom se chtěli pokusit a věříme, že tak budeme moci spatřit rovněž u rámu obrazového ony tektonické vlastnosti, které Schmarsow spatřuje až v opěrném systému. To, co milujeme, také chráníme a oddělujeme od velkého světa August Schmarsow toto počínání nazývá spolu s Gottfriedem Semperem založením makrokosmického zřetele. 1 Obkružující gesto hlazení vyčleňuje ono milované ze světa a rám jako sediment toto hlazení zastupuje. Geometrický tvar rámu (ovál, kruh, pravoúhelník) pocházejí tudíž z aktu negeometrického, z aktu láskyplného dotyku a ochrany, hlazení rukou. Jím se zakládá trvající mez, hranice vůči makrokosmu. To je první způsob objasnění původu rámu podle Augusta Schmarsowa. 1 Jsou to haptické linie obrysu, které malujeme do vzduchu, když milovaný předmět není přítomen, nýbrž je pouze představován. Svou výlučnou závislostí na tomto obsahu získávají obrysové linie své uspořádání okolo předmětu a své rozčlenění při jeho sledování. Přitom ruka sledující předmět funguje jako živá součást vznikajícího rámu; zajišťuje totiž vypořádání s širším okolím, prázdným prostorem okolo,,makrokosmický zřetel, jak to nazývá Semper. August Schmarsow, Grundbegriffe der Kunstwissenschaft, Berlin 1998 (1905), str Lze podotknout, že pokud je předmět představovaný, představa je obrazem či druhem obrazového vědomí.

10 14 Zatímco tento první způsob získání rámu se může odehrávat někde ve vzduchu, druhý, nazývaný tektonický, objasňuje původ rámování z polohy na zemi. Východiskem pro tento výklad je lemování, které nalezneme u koberce nebo jako obrubník. Ještě než podáme podrobnější rozbor tohoto druhého výkladu, zastavme se u hlazení. Jakou stránku rámu výklad hlazení přibližuje? Především hlazení ve vzduchu, jež reprodukuje tvar předmětu, musí respektovat určitá omezení již před opakováním tvaru původně hlazeného představovaného předmětu. Pokud má na počátku nastat skutečné hlazení a nikoliv jen jeho naznačení, pak se musíme hlazením předmětu také dotýkat. Mohu se však dotýkat jen toho, co je v mém dosahu, anebo se musím přiblížit tak, abych dosáhl. Použiji-li nějakého prodloužení, hůlky, rákosky, pak se může hlazení rovněž odehrát. 2 Obtížněji se pak hladí to, co se nachází za mými zády, nad mojí hlavou, pod mýma nohama. Je to tím, že pohyby ruky v těchto polohách vykonáváme z hlediska hlazení nedostatečně. Například namísto souvislého dotýkání v hlazení se nelze vyvarovat skoků nebo nerovnoměrnosti v tlaku. Aby k takovým poruchám nedocházelo, naše poloha, ať je to sezení, ležení či stání, musí být stabilní v tom smyslu, že ruka bude zcela uvolněná, že ruka nebude zároveň napomáhat, abychom nezakopli, nezavrávolali. Pevnost tělesné pozice je tedy předpokladem lehkosti hlazení. Hlazení tudíž dává najevo naši přítomnost jako toho, který se nezmocňuje, který uznává bytí svého protějšku, a to dokáže jen díky síle vlastního postavení. Hlazení z pevného stání na zemi může být východiskem těch stání, která jsou vlastně podobami vztyčení (sezení, ležení). Je to vztyčení rámu, které sleduje August Schmarsow ve svém druhém výkladu. Vidíme, že mezi oběma výklady, hlazením a pohledem 2 Bude nás později zaměstnávat problém virtuální reality spojovaný s Giacomettiho pojetím prostoru, ale již nyní lze upozornit, že jedna ze složek komunikace na dálku, které má být virtuálními stroji dosaženo, je právě prodloužení vzdálenosti pro možný dotyk, a to nejlépe bez omezení. Zda v takovém světě pak ještě existuje dálka, zda půjde všechno pohladit, je vlastně otázka možného vymizení, zrušení makrokosmického zřetele. Srov. str. 60.

11 15 Malírna dekorací, Ottův divadelní slovník, tektonickým, je rozdíl. Obrubník, který tu je modelem druhého výkladu, podle naší úvahy nemůže pocházet z hlazení, museli bychom se skrčit, předklonit, pokleknout, zaujmout polohu relativně vratkou, abychom mohli hladit to, co je u našich nohou. Pohlazení psa, stojíme- -li, je jen jakousi průchozí pozicí, spíše než hlazení je to popleskání. Tektonickou analýzu rámu Schmarsow začíná na zemi obrubník či lemování jsou druhem rámu v rovině našich nohou. Do takového rámu můžeme vstoupit. Vstupem člověka do obrubníku jeho rámování pozbude svou neutralitu: 3 Neutrální okrsek se tak počne určovat podle něho [člověka] a rozlišuje svou polohu či postavení v prostoru podle něho. Rám spolu se zarámovaným se pozdvihuje do vzpřímeného postoje a zachovává převzatý směr i tehdy, když obsah vystoupí, zmizí anebo své místo poskytne jinému obsahu. (str. 151) 3 Otázku, zda se tak stane i vstupem kočky, ponecháváme stranou, ale rozdíl vůči zapomenuté věci na koberci, nebo vůči hrušce, která spadne ze stromu do obrubníku, je patrný: věc nevstupuje.

12 Alberto Giacometti, Stojící akt zarámovaný a obkroužený, cca 1942, 33,2 24,5 cm, kresba tužkou na papíře přepracovaná gumováním

13 17 Filippo Lippi, Zvěstovaní Marii, , cm, detail Stručné vyjádření, že se rám pozdvihuje a zachovává přitom směr vztyčení, volá po bližším popisu, ale ten u Schmarsowa nenalézáme. Co když vstupem člověka do vymezeného rámu na zemi se vyčlenění, vymezení vůči okolí odehrává podle popisu prvního, totiž vůči prázdnu? Viděli jsme, že hlazení předpokládalo stání a že makrokosmický zřetel ke světu nutno chápat jako založený v gestu, jež je možná pragestem člověka vůbec, totiž v gestu postavení. Vstupem postavy (a ležení či sezení jsou druhem stání) ohraničení přestává být pouhým vstupem živé bytosti odehrávajícím se v rovině nohou. Vůči nám okolo stojícím jako by se spustil průsvitný závěs, nebo ještě spíše jako by zároveň vyrostla neprostupná, byť průsvitná stěna bránící překročit hranici vyznačenou v rovině nohou. Přitom zakoušíme, že pokud se přiblížíme z boku, neprostupnost nastane se stejnou intenzitou. Nejsou tu žádné dveře, žádný vchod či přístup k stojící postavě.

14 Alberto Giacometti, Figura v kleci, 1950, v. 65 cm

15

16 Summary The fundamental experience necessary for the existence of sculpture, insofar as it is not merely a thing among things, presupposes that we ourselves experience that which is evoked by etiquette, and embodied by the pedestal and the balcony. Once we experience such a recollection, one is unable to slip by a sculpture. The apparent relief afforded by our slipping by can be achieved by entering the illusion of an illusion (or so we claim on the basis of Alberto Giacometti s statements). This is our name for the realm of death that calls itself virtual reality. The present volume starts from analysing the possibility of a tectonic frame, and drawing on the analysis of hoisting up a frame in Arthur Schmarsow we pass on to a description of the pedestal. The last part of the book attempts to employ Giacometti s understanding of the void as room for sculpture for a comparison of sculpture and pedestal. Looking at several cases of Giacometti s own installations of his scultures, we acquire a further criterion for distinguishing statue from the things in its environment. Rémy Zaugg s discussion appears as fundamental in this context. The analysis of the basic experience of framing is complemented by an inquiry into a moving pedestal, and into Giacometti s Woman on Cart. The movie frame is assessed from the viewpoint of the tectonic frame, and the optical perspective is interpreted as haptic. Přeložil Martin Pokorný

17 Použitá literatura Adorno, T., Dialektika osvícenství. Filosofické fragmenty, Praha Alberti, L. B., Della Pittura Über die Malkunst, Bätschmann, O., Gianfreda, S. (ed., překl.), 2. vyd., Darmstadt Ammann, J.-Ch., Bei näherer Betrachtung. Zeitgenossische Kunst verstehen und deuten, Frankfurt a. M Aristotelés, O duši, Praha Babich, B., Die Naturgeschichte der griechischen Bronze. Betrachtungen über Heideggers ästhetische Phänomenologie und Nietzsches agonale Politik, in: Articles and Chapters in Academic Book Collections 2008, Badt, K., Kunsthistorische Versuche. Wesen der Plastik, Köln Badt, K., Modell und Maler, Köln Baile, G., Giotto. La Capella degli Scrovegni, Milano Ballo, G., Lucio Fontana, Köln Barten, S. (ed.), Diego Giacometti, Möbel und Objekte aus Bronze, Zürich Baumann, F. A., Tøjner P. E. (ed.), Cézanne & Giacometti. Paths of Doubt, Ostfildern Berger, J., Giacometti, in: Berger, J., O pohledu, Praha 2009, str Berger, J., Rodin a sexuální dominance, in: Berger, J., O pohledu, Praha 2009, str Beye, Peter, Alberto Giacometti: Skulpturen Gemälde Zeichnungen Graphik, München Blažek, M, Místo doslovu, in: Rezek, P., K teorii plastičnosti, 2. vyd., Praha 2011, str Boutonnet, Ch., Ortiz, R., Diego Giacometti, Paris Bredekamp, H., Theorie des Bildaktes, Berlin Brougher, K., (ed.), Hiroshi Sugimoto, Ostfildern Brown, J., Velázquez. Painter and Courtier, New Haven, London Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern Brüderlin, M., Wallner, J., Alberto Giacometti und die Erfindung des Virtual Space, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti.

18 226 Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Brüderlin, M., Weber, P., Andrews, R. (ed.), James Turrell. The Wolfsburg Project, Ostfildern Brüderlin, M. (ed.), Japan und der Westen: die erfüllte Leere, Köln Carabell, P., Painting, Paradox, and the Dialectics of Narcissism in Albertis De pictura and in the Renaissance Theory of Art, in: Medievalia et Humanistica. Studi in Mediaval and Renaissance Culture. New Series No 25, ed. by Clogan, P. M., 1998, str Clausen Pederson, L., Degas Method, New York Černý, V., První a druhý sešit o existencialismu, Praha Deleuze, G., Film 1. Obraz pohyb, Praha Dupin, J., Alberto Giacometti. Eclats d un portrait, Marseille Dupon, J., Scheidegger, E., Alberto Giacometti, Paris Filla, E., Problém renesance a drobná plastika, Praha Fontana, C., Templum Vaticanum et ipsius origo cum aedificiis maxime conspicuis antiquitus et recens ibidem constitutis Italice, et Latine conscriptum, Roma Frank Stella Retrospektive. Kunstmuseum Wolfsburg, Ostfildern Franz, E., Das Sehen austellen, in: Schmidt, E. (ed.), Rémy Zaugg. Vom Bild zur Welt, Köln 1993, str Fried, M., Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot, Berkeley Fried, M., Art and objecthood. Essays and reviews, Chicago, Ill Fried, M., Umění a objektovost, in: Pospiszyl, T. (ed.), Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998, str Fuchs, R. H., Jan Dibbets, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, , New York Giacometti, A., Ausstellung Juli-September 1963, Galerie Beyeler, Basel Giacometti, A., Demytizovaný automobil, in: Moje skutečnost, Praha 1998, str Giacometti, A., Écrit, Paris Giacometti, A., La voiture demythifiée, in: Écrits, Leiris M., Dupin, J. (ed.), Paris 1990, str Giacometti, A., Moje skutečnost, Praha 1998.

19 227 Giacometti, A., Sen, Sfinga a smrt T., in: Moje skutečnost, Praha 1998, str Giesbert, F.-O., Giacometti & Maeght , Saint-Paul de Vence González, Á., Alberto Giacometti. Works, writings, interviews, Barcelona Grau, O., Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, Ma., London, Heilbron [Heidelberg], Braus, Grau, O., Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, Ma., London Heizer, M., Double negative, New York Henning, A. (ed.), Die sixtinische Madonna. Raffaels Kultbild wird 500, München, London, New York Hentschl, L., Gustave Courbets L Origine du monde und der Penetrationskonflikt der Zentralperspektive, in: Fend, M., Koos, M. (ed.), Männlichkeit im Blick. Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit der Frühen Neuzeit, Köln, Weimar, Wien Hoek, E. (ed.), Theo van Doesburg. Œuvre catalogus, Bussum Hohl, R., Alberto Giacometti, Stuttgart Hohl, R., Alberto Giacometti. Das blickende Bildnis, in: Beyeler, E. (ed.), Face to Face to Cyberspace, Basel 1999, str Husserl, E., Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung, Husserlina Bd. XXIII, Haag Imdahl, M., Alberto Giacometti Diego, in: Imdahl, M., Gesammelte Schriften, Bd. 1, Zur Kunst der Moderne, Frankfurt am Main 1996, str Imdahl, M., Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik, 2. rozšířené vyd., München Kaprow, A., Nontheatrical Performance, in: Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley, Los Angeles, London 1995, str Kaufmann, W., Eine andere Welt: Friedrich von Berzeviczy-Pallavicini sein Wiener Frühwerk der Zwischenkriegszeit, Wien Kniebe, T., Der Hungerkünstler, in: Süddeutsche Zeitung, Koepplin, D., Alberto Giacomettis Femme au chariot von 1943, in: Albrecht, J., Imesch, C. (ed.), Horizonte, Ostfilde-Ruit 2001, str

20 228 Koepplin, D., Warum koppierte Alberto Giacometti ältere Kunst?, Basel Kumstátová, J. (ed.), Za Zdeňkem Palcrem. Sborník textů věnovaných osobnosti Zdeňka Palcra, Litoměřice Le Normande-Romain, A. (ed.), 1898: le Balzac de Rodin, Paris Leinz, G. (ed.), Alberto Giacometti: Die Frau auf dem Wagen; Triumph und Tod, München Lewison, J., Interpreting Pollock, London Leyton, M., A generativ Theory of Shape, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, Lichtenstern, Ch., Pablo Picasso, Denkmal für Apollinaire. Entwurf zur Humanisierung des Raumes, Frankfurt am Main Livingstone, M., Duane Hanson, Montreal Lord, J., Alberto Giacometti Drawings, New York Lüthi, M., Bilder und Bllick in Manets Malerei, Berlin Marchesseau, D., Diego Giacometti, Paris Marijnissen, R.-H., Seidel, M., Bruegel, Brussels Marck, J. van der, George Segal, New York Melvern, S., The Fourth Plinth or the Vicissitudes of Public Sculpture, in: Gerstein, A. (ed.), Display and displacement: sculpture and the pedestal from Renaissance to post-modern, London 2007, str Meuris, J., Mondrian, Paris Michalsky, E., Die Bedeutung der ästhetischen Grenze für die Methode der Kunstwissenschaft, Berlin 1932; 2. vyd. Berlin Ottův divadelní slovník, Praha Palcr, Z., Giacomettiho postřeh, in: Revolver Revue, 42, 2000, str Patzelt, O., Faszination des Scheins. 500 Jahre Geschichte der Perspektive, Berlin Peltzer, A., Albrecht Dürer s Unterweisung der Messung, München Penny, N., The evolution of the plinth, pedestal, and socle, 2008, in: Penny, N., Schmidt, E. D. (ed.), Collecting sculpture in early modern Europe, New Haven Planiscig, L., Andrea Riccio, Wien Rider, A., Carl Andre. Things in Their Elements, London 2011.

21 229 Rombach, H., Welt und Gegenwelt. Umdenken über die Wirklichkeit: die philosophische Hermetik, Basel Rezek, P., K teorii plastičnosti, 2. vyd., Praha Rusche, A., Der Sockel. Typologische und ikonographische Studien am Beispiel von Personendenkmälern der Berliner Bildhauerschule, Wiitterschlick, Bonn Sartre, J.-P., Die Gemälde Giacomettis, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Scruton, R., Estetické porozumění, Brno Sekal, Z., Některé práce z let , Brno Semper, G., Der Stil, Bd. 2, Mittenwald 1977 (Berlin 1862). Sers, P., Theo van Doesburg, Paris Scheidegger, E., Alberto Giacometti, Schriften, Fotos, Zeichnungen, Zürich Schmarsow, A., Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Am Übergang vom Altertum zum Mittelalter, Berlin 1998 (1905). Schneider, A. (ed.), Alberto Giacometti. Skulpturen Gemälde Zeichnungen, München Schönemann, H., Rand und Tiefenzug. Beobachtungen zum Bild-Raum- Konzept in den Filmen Paul Wegeners, in: Koebner, T., Meder, T. (ed.), Bildtheorie und Film, München Spies, W., Eine Statue aus Nichts, aus Leere. Picassos Entwürfe zu einem Denkmal für Apollinaire, in: Dialog der Avantgarden, Köln 2000, str Spindler, S., Schinkel-Rahmen: Entwürfe, Versionen und Varianten des Berliner Architekten, in: Weltkunst, 70, 2000, str Stooss, T., Alberto Giacometti. Die Büste als plastisches Phänomen und Zitat, in: Brunner, D. (ed.), Die obere Hälfte. Die Büste seit August Rodin, Heidelberg, Ed. Braus: 2005, str Stooss, T., Porträts im Raum. Eine Annäherung an die Büsten Alberto Gaiacomettis, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Straus, E., Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, 2. vyd., Berlin 1978.

22 230 Sylvester, J., John Chamberlain. A Catalogue Raisonné of Sculpture, , New York Syre, C., Alte Pinakothek. Italienische Malerei, Ostfildern Townsend, Ch., The Art of Rachel Whiteread, London Treue, W. (ed.), Achse, Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte, München Winter, G., Distanz. Zu einer medialen Grundbedingung der Skulptur, in: Böhm, G., Stierle, K., Winter, G. (ed.), Modernität und Tradition. Festschrift für Max Imdahl zum 60. Geburgstag, München 1985, str Zaugg, R., Einen öffentlichen Ort für das Kunstwerk errichten, in: Schmidt, E. (ed.), Rémy Zaugg. Vom Bild zur Welt, Köln 1993 str Zaugg, R., Über die künstlerische Wahrnehmung, in: Zaugg, R., Die List der Unschuld, Eindhofen 1980, str

23 Jmenný rejstřík (Kurziva značí odkaz na poznámku na uvedené straně.) Adorno, T. 29 Aida 212 Alberti, L. B. 30, 30, 31, 41, 45, 60 Alžběta z Valois 95 Albrecht, J. 121 Ammann, J.-Ch. 171 Andre, C. 152 Aristotelés 32 Babich, B. 114 Badt, K. 90, 97, 150, 150, 178 Balzac, H Baumann, F. A. 45 Berger, J. 184, 184, 193, , 201, 202 Bernini, G. L. 131, 133 Blažek, M. 146 Brancusi, C. 145 Bredekamp, H. 11 Bresson, C. 126 Brüderlin, M , , 91, 93, 128, 129, 163 Brueghel, P. 96 Carabell, P. 45 Carlos, princ 85 Cézanne, P. 45, 45, 46, 129 Černý, V. 156 Deleuze, G. 51, 51, 52, 52, 54 56, 57 Diderot, D. 149, 150 Diego (Giacometti) , 136, 181 Dragset, I. 218 Dupiny, J. 140 Dürer, A , 35, 36, 38, 39, 41, 50, 60, 65 Eiffelova věž 141 Eliot, T. S. 195, 195 Elmgreen, M. 218 Filip II. 95 Filip IV. 101 Filla, E. 44, 110 Fried, M. 147, 147, 148, 148, 150, 152,152, , 154 Giacometti, A. 14, 33, 41, 43, 43, 44, 44, 46, 48, 48, 50, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 77, 78, 81, 82, 82, 84 86, 88, 90, 90, 91, 91, 92, 93, 99, 107, 108, 110, 118, 119, 121, 121, 122, 126, 126, 128, 128, 129, 129, 130, 131, 133, 134, , 144, 145, 146, 146, 158, 160, 163, 163, 165, 165, , 175,176, 187, 178, 181, 182, 188, , 195, , 202, 205 Giotto di Bondone 35, 103 Hall, S. 218 Hanson, D. 76, 176 Harris, F. 184, 185 Heidegger, M. 114 Heizer, M. 172, 172, 173 Hohl, R. 43, 48, 48, 50, 129, 129, 130 Husserl, E. 73 Imdahl, M. 34, 136 Imesch, C. 121 Klemm, Ch. 90 Kniebe, T. 71 Koebner, T. 56 Koepplin, D. 90, 146, 121 Komenský, J. A Kumstátová, J. 146 Leinz, G. 91 Leiris, M. 140 Leyton, M. 132 Lener, A. 219, 220 Meder, T. 52 Michalsky, E. 56 Michelangelo Buonarroti 144, 178, 188

24 232 Mondrian, P. 22, 145 Narcis 43, 45, 45 Nepraš, K. 181, 188 Newman, B., 59 Niké Samothrácká 144 Odysseus 29 Palcr, Z. 146, 222 Parinaud, A. 165, 171 Patzelet, O. 41 Peltzer, A. 32 Picasso, P. 188 Platón 11 Pollock, J. 59 Přikryl, E Quintilianus 45 Raffael, Santi 150 Rembrandt van Rijn 90, 145 Rodin, A. 144, 145, 185, 185, 186 Rombach, H. 184, 184 Rostovová, N. 156 Rothko, M. 59 Rusche, A. 97 Sartre, J.-P. 77, 78, 191 Scruton, R. 43 Segal, G. 76, 176 Sekal, Z. 22 Semper, G. 13, 13, 24 Scheidegger, E. 128, 165, 165 Schmarsow, A. 13, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 28, 30, 30, 50, 59, 60, 88, 186 Schönemann, H. 56 Sixtus, papež 150, 155 Stella, F. 59 Stierle, K. 129 Stooss, T. 78, 91, 91, 129 Straus, E. 123 Sugimoto, H. 55 Tøjner, P. A. 45 Urban VIII. 127, 129 Velázquez, D. 85, 103, 105 Vermeer, J. 154 Wallner, J. 77, 78, 82, 82, 84, 128, 175 Whiteread, R. 215, 216 William IV. 215, 216 Winter, G. 130, 130, 131, 132 Zaugg, R. 107, 108, 110, 112, 114, 114, 129 Zlatá ulička 67, 69 Zola, E. 141

25 Věcný rejstřík (Kurziva značí odkaz na poznámku na uvedené straně.) absurdno 160 animace 176, 178, 181, 181 animátor 175, 176 ateliér 33, 99, 100, 121, 188, 197, 199 ateliér AVU 121 autobus 69 automobil 123, 132, 140, 140, 141, 144, 169 avatar 175, 176, 178, , 188 bábovička 57 balkón 77, 81, 82, 84, 84, 85 87, 90, 97, 97, 156, 159, 157, 158, 195, 203, 215 báseň 139, 195 bezdomovec 100, 106 bicykl 123 bod 21, 29, 31, 31, 32, 32, 35, 36, 36, 39, 41, 50, 91, 95, 96, 98, 117, 175, 176, 181, 182, 182, 188, 201 bod mrtvý 95 body art 98 božstvo 90, 123, 126 brázda 21, 22 bronz 79 bronzy renesanční 42, 110 břemeno 28, 188 bublina mýdlová 154, 178 budka s otvorem 58 busta 126, 130, 131, 132, 136 bytost pohádková 121, 123 celistvost 34, 222 celkovost 34, 106, 222 cukroví 57 čelo 58, 112 členění rytmické 95 čtenářka 154, 154 čtyřúhelník 28, 29 dálka 14, 14, 21, 58, 81, 130, 138 děj zkamenělý 119 demokratizace 72 depozitář 70, 129 deska vztyčená 48 deštník 19, 19 diference realit 84 dílo malířské 90 diskrétnost 105 distance 43, 45, 46, 48, 48, 50, 100, 101, 103, 103, , 133, 134, , 150, 154, 154, 160 distance vnitřní 77, 81, 82, 133, 138, 160 divadelnost 147, 149, 152, 152, 156 divadlo loutkové 36 dlaň 42 dokonalost dokončování soch 201 domov 65, 99, 106, 199 doslovnost 147, 154, 156 dotyk 13, 14, 32, 35, 82, 136 dotýkání 128 dotýkat se 14, 133 draperie 46, 131 drát 181, 188 drožka 144 důstojnost 85 87, 100, 96, 100, 105, 121, 123, 126, 126, 128, dutost 86, 87, 90, 96, 100, 105, 121, 123, 126, 182, dveře 17, 35, 35, 57, 215 dvířka 32, 34 dýně 82 efekt jarmareční 73, 76 etiketa 93, 93, 95 98, 95, 101, 105, 121, 147, 157 figura 181 figura komická 71

26 234 figurína 73 figurka 144 fotografie 55, 56, 76, 91, 117, 126, 128, 129, 171, 172 galerie 72, 73, 76, 100, 103, 157, 202, 203 gesto 13, 17, 96, 97, 101, 103, 126, 136, 150 grafik slepý 31, 32, 35, 35, 39, 41, 42, 50 grimasa 181 hábit mnišský 184 had 58 hedvábí 156 hlazení 13 15, 17, 20, 25, 26, 32, 51, 56, 157, 186 hlediště 56 hmat 30, 47, 79, 128 hmat dotykový 32 hmatatelnost 128 hologram 79 holub 76 hrábě 185, 186, 188, 203, 205 hračka 114, 121 hranice 13, 17, 53, 54, 56, 56, 56, 159, 195 hranice estetická 56, 159 hranice makrokosmického zřetele 56 hranice obrazu 56 hranice rámování 53 hůl vycházková 95 hůlka 98 chumáče 128 chůze 32, 35, 41, 58, 66, 70 chvění 82, 95, 121, 128, 128, 141, 150 iluze 77,81, 82, 84, 114, 128, 150, 155, 155, 181, 188, 189, 195, 196 iluze perspektivní 77 iluze viditelná 84 iluzivnost 134, 155, 171, imerze 147, 149 instalace 63, 65, 69, 70, 71, 72, 76, 86, 107, 108, 110, 129, 147, 212 jablko 45 48, 59, 88, 89 jaro 195, 196 kalkulačka 144 kámen 94, 98 kamera 52, 55 58, 93 kamera vztyčená 58 kára 212 karoserie 140, 141 kinematografie 52 kino 54, 56, 58, 56, 93, 128, 137, 160, 195, 203 klec 19, 112 klid 45, 69, 70, 76, 119, 126, 136 klín 85, 134 klobouk 95 koberec 14, 15, 99 koberec létající 112, 114 kobereček 105, 108 kočka 15 kolotoč 69 komedie 97 komín 76 kompozice planimetrická 34 kontakt dotykový 82 kontury prostorové 66 konvence 93, 95 kopírování 87 kráčení 70, 70 kresba 29, 20, 86, 88, 139, 178, 188 kreslíř 29 36, 38, 39, 42, 50, 90 kruh 13 kutna mnišská 175 lávka 69, 71, 73, 76 lázeň parní 66, 67, 69, 69 lemování 14, 15, 46 lešení 69, 76, 85 let 25, 121 letáček 165 léto 196 ležení 14, 17, 76, 91, 211 ležení obrubníku 157 lhostejnost 76, 91, 211 líčení kosmetické 157

27 235 loď 65, 71, 72, 76, 77, 128, 203 loutka 181 loutna 30, 31, 32, 35, 42 lov 95, 101 lovec 105 lovectví 96 malba modernistická 147 malíř 34, 154 malířství 45, 45, 149 malířství abstraktní 59 malířství americké 59 malířství francouzské 147, 147 malířství nepředmětné 59 mapa 132 mapování 92 marmeláda 141 masiv horský 132 maska 96, 201 matnice 138 med 136 mezi 171 míření 31, 35, 36 množina 51, 52 model 24, 27, 28, 33, 36, 91, 126, 130, 158, 169, , 176, 182 modelování 15, 82, 128, 130, 169, 171, 176, 188 moment zvratu 95 monument minimální 107, 114, 215 mřížka nadřazená 48 mřížka nasměrovaná 22 mřížka pozorovací 28 mřížka průhledná 29 mřížka tkaná 36 mřížka vztyčená 28 muzeum 70, 128, 177, 159 muzeum virtuální 81 nádoba 47, 52, 53, 183 nádoba na mléko 46, 47 naléhavost 172, 199 námět 129, 169 napětí 81, 82, 95, 136, 178 naplněnost orientální 163 nápodoba 32, 159 nápor 47 nasměrování 22, 22 nastražení etiketové 95 návštěvník muzea 70, 73, 150 nehybnost 126 nepomíjivost 128 neprostupnost 17 nepřístupnost 43, 45, 48, 110, 128, 130 nerozlišitelnost 181, 188 neuchopitelnost 66, 81 nezařaditelnost do světa 106 nika 110, 112, 114 nitro 95, 172, 180 nutnost 34, 34, 171, 187 obcházení 35, 136 objekt 22, 69, 78, 79, 139, 140, 144, 145, 146 objekt dokonalý 144 objekt minimalistický 150 objekt virtuální 79 objektiv 57 objektivace 24 objetí 45, 50 objímání 45 oblek 181 obraz 45, 46, 48, 50, 56, 57, 59, 65, 77, 128 obraz alegorický 119 obraz digitální 52 obraz filmový 51, 56 58, 58, 128 obraz nezarámovaný 59 obraz promítnutý 52 obraz reprodukovaný 56 obraz stínový 59 obraz tektonický 58 obraz v obraze 43 obraz virtuální 58 obraz zarámovaný 56 obraz živý 119, 121 obrazovost obrazu 149 obroubení vztyčené 112

28 236 obrubník 14, 15, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 48, 56, 88, 112 obrubník vztyčený 88 obrys 13, 24 26, 28, 32, 48, 56 oči 78, 131, 157, 201, 218 oči modelu 171, 171 odhmotnění 81 odiv 122, 123, 126, 126, 128, 147 odlitek 115, 118, 188 odpichování 182 odstup 130, 132, 139 odvrácení 154 odvrácení od světa 154 okno 30, 31, 34, 35, 35, 38, 41, 65, 69 okraj obrazu 56, 56 okrsek neutrální 15 olemování 20 osnova (tkaní) 35 otvor 20 22, 52, 56, 58, 65 ovál 13, 78 pád 22, 26, 43, 46, 95, 95 padání 95 panel 69, 108 panství nad ženami 184 park 87, 157 parkety 99, 108 partner sochy 72, 73, 76, 90 pastička 203 pásy tanku 115 penis 184 performance nedivadelní 158 perspektiva 28, 30, perspektiva haptická 32 perspektivní iluze 141, 142 pevnost 118, 122, 126, 128, 190 plastičnost 97, 163, 178, 180, 181 plastika hyperrealistická 73 plášť 175, 176, 178, 180, 181, 184, 188 plátno 48, 52, 54, 55, 59, 91, 128, 149 plavání 82 pletivo 181, 188 plocha 19, 21, 22, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 48 pnutí 40, 136 pocit 46, 67, 69, 70, 76, 77, 136, , 185 podání iluzivní 189 podkoní 95 podložka 11, 20, 50, 122 podstavec 11, 28, 50, 69, 90, 215 podvozek 117 poezie 52, 140 pohled 11, 14, 14, 25, 26, 30, 31, 35 36, 36, 45, 46, 65, 67, 69, 72, 79, 91, 92, 95, 96, 112, 115, 128, 130, 136, 138, 150, 154, 157, , 178, , 201, 202, 203, 218, 222 pohled čelní 112, 114 pohled masky 201 pohled vnější 97 pohled zrcadlený 198 pohyb 40, 45, 46, 47, 48, 58, 70, 85, 93, 95, 95, 121, 123, 136, 185, 195 pohyb hlazení 26 pohyb jízdy 122 pohyb mezi sochami 202 pohyb promačkávání 39 pohyb přemisťování 121, 122 pohyb ruky 14 pohyb tělesný 96 pohyb životní, živoucí 97, 203 pohyblivost soklu 115 pokladní 73 pokrok 146 polapenost 158 pole 21, 22, 22, 26, 52, 59 ponoření do sebe 147, 154 ponořenost 154 poprava 212 portrét 28, 97 posloupnost 93, 95, 181, 216 posobnost 36, 87, 195

29 237 postava 17, 19, 22, 24, 34, 48, 71, 73, 101, 105, 114, 119, 143, 150, 152, 154, 175, 176, 178, 190, 197, 203 postava avatarová 175, 178, 180 posunovač 115 povrch 33, 45, 79, 107, 132, 136, 175, 176, 180, 181, 181, 182, 188 pozorovatel 35, 78, 90, 130 pozorovatelka 199, 201, 202 pravoúhelník 13, 22 prázdno 17, 79, 82, 82, 88 92, 130, 133,, 134, 136, 137, 163, , 178, 187, 188, 189, 195, 203 prázdno hologramu 79 prázdno rámu, soklu 195 prázdno virtuální 170, 172 prezentace soch 65, 67, 70, 121 probourání 51 proklouznutí 203 promačkávání 39 promáčknutí 39, 40 promítání 56, 57, 128 propast 90, 92 prostor geometrický 189 prostor iluzivní 136 prostor konfrontační 134 prostor ne-iluzivní 82 prostor virtuální 91, 114, 128, 136, 137, 165, 171, 187, 189, 197, 202 provázek 33, 35, 37, 38, 40 průchod 35, 41 průmět 22, 34, 39, 41, 65, 138 průmětna 36, 39, 40 průsečík 31, 32, 35, 36 předmět dekorativní 146, 147 předmět hlazený 14 představení divadelní 152 představení filmové 55 překážka 40, 41, 78, 158, 170, 188 překlad tektonický 28 překlopení 24, 25, 48 přemístění 99 převážení 126 převlek 119 převlékání 136, 137 převrácení 71 příborník 48 příkop 85 přístupnost 46 přitažlivost 158 přivrácení 154, 169 pyramida optická 30, 31, 414 rám 11, 13 15, 17, 19, 20, 22, 24, 30 32, 32, 35, 37, 41, 42, 45, 48, 50 56, 81, 85, 88, 90, 96, 112, 136, 160, , 195, 196, 203 rám dynamický 51, 53 rám filmový 52, 55, 56 rám geometrický 13,, 51, 53 rám nafukovací 54 rám partnerem 203 rám v obraze 50 rám vztyčený 24, 28, 36, 39, 88, 90, 136, 203 rámování 11, 14, 15, 20, 25, 28, 48, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 195 rastr 28, 32 realita iluzivní 196 realita skutečná 84, 188, 196, 197 realita virtuální 14, 78, 81, 82, 84, 84, 85, 91, 92, 114, 136, 155, 172, 187, 189, 196, 195, 196, 203, 205 reliéf 35, 39, 40, 112 robot 58 roleta 55 rovina 15, 17, 19, 22, 28, 31, 35, 39, 41 rovina průmětová 35 rozkročení 25, 56, 188 rozlehlost 22 rozpačitost 71 rozpad světa divadelního 156 rozpad světa kina 58 rukavice 7, 82, 146 rukopis malířský 188 rytmus 96

SOCHAŘSKÝ HYPERREALISMUS DIPLOMOVÁ PRÁCE

SOCHAŘSKÝ HYPERREALISMUS DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných umění BcA. DUŠAN VÁŇA Obor: Výtvarné umění - sochařství - volná tvorba SOCHAŘSKÝ HYPERREALISMUS DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník dobré praxe EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník dobré praxe Projekt: Animace nová výuková metoda pro školy Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.03/01.0026 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII

ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA V SOUČASNÉ FOTOGRAFII Institut tvůrčí fotografie ITF / 2010 / OPAVA Slezská univerzita Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut topava 2012 Radim Žůrek ROMANTIKA A POETIKA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie INTERPRETACE DĚJINNÝCH OKAMŽIKŮ A PREZENTACE KULTURNÍHO TRAUMATU V MUZEÍCH Diplomová bakalářská práce Sociologie Dějiny umění Martin Šroněk

Více

PROSTORY V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE NE-MÍSTA

PROSTORY V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE NE-MÍSTA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA V OPAVĚ INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE PROSTORY V MODERNÍ ARCHITEKTUŘE NE-MÍSTA Teoretická bakalářská práce KRZYSZTOF PACHOLAK OPAVA 2014 SLEZSKÁ

Více

Je ne travaille jamais. Viktor Čech

Je ne travaille jamais. Viktor Čech Je ne travaille jamais Viktor Čech Projekt Je ne travaille jamais se zaměřil na okolnosti tvůrčího a pracovního procesu na poli současného umění z pozice kurátora a teoretika. Ten ho nechápal jen jako

Více

Studie a texty. Evangelické teologické fakulty. Život Dekalogu, život Písma. řídí Pavel Filipi. číslo 16 (2010/1)

Studie a texty. Evangelické teologické fakulty. Život Dekalogu, život Písma. řídí Pavel Filipi. číslo 16 (2010/1) Studie a texty Evangelické teologické fakulty řídí Pavel Filipi číslo 16 (2010/1) Život Dekalogu, život Písma Život Dekalogu, život Písma Uspořádal Martin Prudký Články M. Prudkého, O. Halamy, J. Halamy,

Více

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA)

PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) FILOZOFIA RoC. 60,2005, C. 8 PERSPEKTIVY FILOSOFICKÉ A HLUBINNÉ HERMENEUTIKY (H.-G. GADAMER, C. G. JUNG, J. DERRIDA) JAROSLAV HROCH, Katedra filozofie FF MU, Brno HROCH, J.: The Prospectives of the Philosophical

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk)

SCAN sion Books. Scan by: liberator (liberator@post.sk) SCAN sion Books Scan by: liberator (liberator@post.sk) Miroslav Petříček ÚVOD DO SOUČASNÉ FILOSOFIE (11 improvizovaných přednášek) Napsal Miroslav Petříček. Čtvrté upravené vydání. Vydalo nakladatelství

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě

Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě Petr Dub ISBN 978 80 214 4656 4 Petr Dub Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě 2012 Vysoké učení technické v Brně Fakulta výtvarných

Více

Než se dáte do čtení..

Než se dáte do čtení.. Než se dáte do čtení.. Všechny texty v ebooku jsou doslovně převzaty z webu www.archizone.cz. Tato kniha oproti webu postrádá mnoho informací, zejména pak většinu obrázků na kterých často znázorňuji, co

Více

MAURICE MERLEAU-PONTY

MAURICE MERLEAU-PONTY EDICE OIKÚMENÉ MALÁ ŘADA Svazek 6 MAURICE MERLEAU-PONTY Svět vnímání Sestavila a poznámkami opatřila Stéphanie Ménasé PRAHA 2008 nestska knihovna knih. 1 odd. 1 OIKOYMENH L 14473 Hennerova 223 150 00 PRAHA

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ STŘIHOVÉ SKLADBY

HISTORICKÝ VÝVOJ STŘIHOVÉ SKLADBY HISTORICKÝ VÝVOJ STŘIHOVÉ SKLADBY Všechny výrazové prostředky, kterými jsme se dosud zabývali, týkaly se nejmenší jednotky filmového výtvoru: jednotlivého filmového okénka. Střihová skladba, která je technicky

Více

Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie

Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2008 ISSN 1211-0442 Abstract Čas pohledem (nejen) fenomenologické filosofie Marek Vích The theme of the following text is time that clear and simultaneously

Více

TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii

TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie TEORETICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Gender a transgender v současné české fotografii Opava 2013 Klára Burianová

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

Felix Nussbaum: Život v obrazech

Felix Nussbaum: Život v obrazech STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 15 (teorie kultury, umění a umělecké tvorby) Felix Nussbaum: Život v obrazech Autor: Eliška Pekárková Škola: Církevní gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 15 Konzultant:

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Vy še hrad 2014 Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Translation Ladislav Hejdánek, Jan Sokol, 2014 ISBN 978-80-7429-432-7 Obsah

Více

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na

Robin Jícha. www.velkyspalicek.cz. Marek Vašut. Mezipatra stále bobtnají. nemá zaječí úmysly. Aktuální program ve Velkém Špalíčku na 11 ročník 5 / listopad 03 Robin Jícha nemá zaječí úmysly Marek Vašut a jeho fotobrazy" v Brně Mezipatra stále bobtnají Aktuální program ve Velkém Špalíčku na www.velkyspalicek.cz obsah 1 Kulturní aktuality

Více

Obsah / Inhalt / Contents

Obsah / Inhalt / Contents Obsah / Inhalt / Contents Jiří Pešek, Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby [Das Leben der Prager Paläste. Die Adelspalais als Bestandteile

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy. Vnitřní prostor Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Katedra výtvarné výchovy Magisterská diplomová práce Vnitřní prostor Autor: Bc. Monika Beková Vedoucí práce: Mgr. et MgA. Jan Krtička Olomouc 2011 Prohlašuji, že

Více

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001

TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 TVOŘIVÁ 1 DR AMATIK A ČASOPIS O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ, LITERATUŘE A DIVADLE PRO DĚTI A MLÁDEŽ ROČNÍK XXIV ČÍSLO 68 ISSN 1211-8001 ASOCIACE DRAMACENTER ČESKÉ REPUBLIKY K ČEMU TO? 1. SETKÁNÍ DRAMACENTER ČESKÉ

Více