PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT"

Transkript

1 PETR REZEK PROKLOUZNUTÍ NEBOLI SMRT /K TEORII SOKLU/ JAN PLACÁK ZTICHLÁ KLIKA

2 Poděkování Poděkování náleží mým někdejším studentům architektury, kteří první verzi knihy zevrubně komentovali, a její tvář tak značně proměnili. Těmi kritickými čtenáři byli: Jana Hlavová, Markéta Mráčková, Hana Procházková, Marek Přikryl, Barbora Šimonová, Milan Valeš. Poděkování za vstřícnost při posouzení konečné podoby knihy náleží recenzentům, profesorům Slavíčkovi a Wittlichovi. Na obálce: Alberto Giacometti, Elie Lothar, 1965, sádra, v. 26,5 cm Recenzovali: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Petr Rezek, 2014 ISBN

3 Věnováno Thomasi Rezkovi

4

5 I. RÁM A TEKTONICKÝ OBRAZ

6

7 Zdá se, že obraz ke své existenci rám nepotřebuje, jak dokládají stínové obrazy, zrcadlový obraz v tůni, graffiti. U sochy máme důvodné podezření, že se k soklu vztahuje, že socha ho ve svém bytí předpokládá. Jelikož však vede spojnice od rámu k soklu, bude možná nutné prvotní východisko, že obraz ve své existenci rám nepředpokládá, modifikovat. Názor, že nejprve je obraz a také ho lze zarámovat, že nejprve je socha a také ji lze umístit na sokl, podstavec, podložku, nebudeme brát za východisko. Pohled z opačné strany vede k otázce, proč se rámováním, postavením na sokl obraz a socha nezničí? Je to dáno jejich schopností ubránit se? Jejich odolností? Pokusíme se ukázat, že rám a sokl jsou přítomny dříve, než je připojíme, a protože obraz a sochu spoluustavují, mohou být také připojeny. Blízkost obrazu k rámu a sochy k soklu je bytostná, pokud hodláme soše a obrazu přiznat schopnost působení, účinku, který překračuje sdělení a vizuální komunikaci. 1 1 Reciprokým způsobem vůči aktu mluvnímu spočívá postavení problému obrazu v tom, která síla uschopňuje obraz k tomu, že při pozorování či styku s ním ze stavu latence přeskočí do vnějšího působení na cítění, myšlení a jednání. Horst Bredekamp, Theorie des Bildaktes, Berlin 2010, str. 52. Bredekampovu definici realizace obrazu, kterou nazývá Bildakt, budeme mít stále na zřeteli, ale podáme zároveň základnější rozlišení, které umožní odlišit odvozené výtvory vizuální kultury od aktů původních. Bredekampovy analýzy se opírají o kritické charakteristiky Platónovy a charakteristiky účinku obsahu obrazu jsou pro něj základní i pro realizaci obrazu.

8

9 Někde ve vzduchu anebo na zemi August Schmarsow podává výklad původu rámu a jeho uplatnění v tektonické konstrukci, který podle našeho názoru může být také vodítkem pro pochopení původu soklu. U Schmarsowa nalézáme dva výklady původu rámu, které klade vedle sebe a nehledá pro ně nějakou spojnici. O takové spojení bychom se chtěli pokusit a věříme, že tak budeme moci spatřit rovněž u rámu obrazového ony tektonické vlastnosti, které Schmarsow spatřuje až v opěrném systému. To, co milujeme, také chráníme a oddělujeme od velkého světa August Schmarsow toto počínání nazývá spolu s Gottfriedem Semperem založením makrokosmického zřetele. 1 Obkružující gesto hlazení vyčleňuje ono milované ze světa a rám jako sediment toto hlazení zastupuje. Geometrický tvar rámu (ovál, kruh, pravoúhelník) pocházejí tudíž z aktu negeometrického, z aktu láskyplného dotyku a ochrany, hlazení rukou. Jím se zakládá trvající mez, hranice vůči makrokosmu. To je první způsob objasnění původu rámu podle Augusta Schmarsowa. 1 Jsou to haptické linie obrysu, které malujeme do vzduchu, když milovaný předmět není přítomen, nýbrž je pouze představován. Svou výlučnou závislostí na tomto obsahu získávají obrysové linie své uspořádání okolo předmětu a své rozčlenění při jeho sledování. Přitom ruka sledující předmět funguje jako živá součást vznikajícího rámu; zajišťuje totiž vypořádání s širším okolím, prázdným prostorem okolo,,makrokosmický zřetel, jak to nazývá Semper. August Schmarsow, Grundbegriffe der Kunstwissenschaft, Berlin 1998 (1905), str Lze podotknout, že pokud je předmět představovaný, představa je obrazem či druhem obrazového vědomí.

10 14 Zatímco tento první způsob získání rámu se může odehrávat někde ve vzduchu, druhý, nazývaný tektonický, objasňuje původ rámování z polohy na zemi. Východiskem pro tento výklad je lemování, které nalezneme u koberce nebo jako obrubník. Ještě než podáme podrobnější rozbor tohoto druhého výkladu, zastavme se u hlazení. Jakou stránku rámu výklad hlazení přibližuje? Především hlazení ve vzduchu, jež reprodukuje tvar předmětu, musí respektovat určitá omezení již před opakováním tvaru původně hlazeného představovaného předmětu. Pokud má na počátku nastat skutečné hlazení a nikoliv jen jeho naznačení, pak se musíme hlazením předmětu také dotýkat. Mohu se však dotýkat jen toho, co je v mém dosahu, anebo se musím přiblížit tak, abych dosáhl. Použiji-li nějakého prodloužení, hůlky, rákosky, pak se může hlazení rovněž odehrát. 2 Obtížněji se pak hladí to, co se nachází za mými zády, nad mojí hlavou, pod mýma nohama. Je to tím, že pohyby ruky v těchto polohách vykonáváme z hlediska hlazení nedostatečně. Například namísto souvislého dotýkání v hlazení se nelze vyvarovat skoků nebo nerovnoměrnosti v tlaku. Aby k takovým poruchám nedocházelo, naše poloha, ať je to sezení, ležení či stání, musí být stabilní v tom smyslu, že ruka bude zcela uvolněná, že ruka nebude zároveň napomáhat, abychom nezakopli, nezavrávolali. Pevnost tělesné pozice je tedy předpokladem lehkosti hlazení. Hlazení tudíž dává najevo naši přítomnost jako toho, který se nezmocňuje, který uznává bytí svého protějšku, a to dokáže jen díky síle vlastního postavení. Hlazení z pevného stání na zemi může být východiskem těch stání, která jsou vlastně podobami vztyčení (sezení, ležení). Je to vztyčení rámu, které sleduje August Schmarsow ve svém druhém výkladu. Vidíme, že mezi oběma výklady, hlazením a pohledem 2 Bude nás později zaměstnávat problém virtuální reality spojovaný s Giacomettiho pojetím prostoru, ale již nyní lze upozornit, že jedna ze složek komunikace na dálku, které má být virtuálními stroji dosaženo, je právě prodloužení vzdálenosti pro možný dotyk, a to nejlépe bez omezení. Zda v takovém světě pak ještě existuje dálka, zda půjde všechno pohladit, je vlastně otázka možného vymizení, zrušení makrokosmického zřetele. Srov. str. 60.

11 15 Malírna dekorací, Ottův divadelní slovník, tektonickým, je rozdíl. Obrubník, který tu je modelem druhého výkladu, podle naší úvahy nemůže pocházet z hlazení, museli bychom se skrčit, předklonit, pokleknout, zaujmout polohu relativně vratkou, abychom mohli hladit to, co je u našich nohou. Pohlazení psa, stojíme- -li, je jen jakousi průchozí pozicí, spíše než hlazení je to popleskání. Tektonickou analýzu rámu Schmarsow začíná na zemi obrubník či lemování jsou druhem rámu v rovině našich nohou. Do takového rámu můžeme vstoupit. Vstupem člověka do obrubníku jeho rámování pozbude svou neutralitu: 3 Neutrální okrsek se tak počne určovat podle něho [člověka] a rozlišuje svou polohu či postavení v prostoru podle něho. Rám spolu se zarámovaným se pozdvihuje do vzpřímeného postoje a zachovává převzatý směr i tehdy, když obsah vystoupí, zmizí anebo své místo poskytne jinému obsahu. (str. 151) 3 Otázku, zda se tak stane i vstupem kočky, ponecháváme stranou, ale rozdíl vůči zapomenuté věci na koberci, nebo vůči hrušce, která spadne ze stromu do obrubníku, je patrný: věc nevstupuje.

12 Alberto Giacometti, Stojící akt zarámovaný a obkroužený, cca 1942, 33,2 24,5 cm, kresba tužkou na papíře přepracovaná gumováním

13 17 Filippo Lippi, Zvěstovaní Marii, , cm, detail Stručné vyjádření, že se rám pozdvihuje a zachovává přitom směr vztyčení, volá po bližším popisu, ale ten u Schmarsowa nenalézáme. Co když vstupem člověka do vymezeného rámu na zemi se vyčlenění, vymezení vůči okolí odehrává podle popisu prvního, totiž vůči prázdnu? Viděli jsme, že hlazení předpokládalo stání a že makrokosmický zřetel ke světu nutno chápat jako založený v gestu, jež je možná pragestem člověka vůbec, totiž v gestu postavení. Vstupem postavy (a ležení či sezení jsou druhem stání) ohraničení přestává být pouhým vstupem živé bytosti odehrávajícím se v rovině nohou. Vůči nám okolo stojícím jako by se spustil průsvitný závěs, nebo ještě spíše jako by zároveň vyrostla neprostupná, byť průsvitná stěna bránící překročit hranici vyznačenou v rovině nohou. Přitom zakoušíme, že pokud se přiblížíme z boku, neprostupnost nastane se stejnou intenzitou. Nejsou tu žádné dveře, žádný vchod či přístup k stojící postavě.

14 Alberto Giacometti, Figura v kleci, 1950, v. 65 cm

15

16 Summary The fundamental experience necessary for the existence of sculpture, insofar as it is not merely a thing among things, presupposes that we ourselves experience that which is evoked by etiquette, and embodied by the pedestal and the balcony. Once we experience such a recollection, one is unable to slip by a sculpture. The apparent relief afforded by our slipping by can be achieved by entering the illusion of an illusion (or so we claim on the basis of Alberto Giacometti s statements). This is our name for the realm of death that calls itself virtual reality. The present volume starts from analysing the possibility of a tectonic frame, and drawing on the analysis of hoisting up a frame in Arthur Schmarsow we pass on to a description of the pedestal. The last part of the book attempts to employ Giacometti s understanding of the void as room for sculpture for a comparison of sculpture and pedestal. Looking at several cases of Giacometti s own installations of his scultures, we acquire a further criterion for distinguishing statue from the things in its environment. Rémy Zaugg s discussion appears as fundamental in this context. The analysis of the basic experience of framing is complemented by an inquiry into a moving pedestal, and into Giacometti s Woman on Cart. The movie frame is assessed from the viewpoint of the tectonic frame, and the optical perspective is interpreted as haptic. Přeložil Martin Pokorný

17 Použitá literatura Adorno, T., Dialektika osvícenství. Filosofické fragmenty, Praha Alberti, L. B., Della Pittura Über die Malkunst, Bätschmann, O., Gianfreda, S. (ed., překl.), 2. vyd., Darmstadt Ammann, J.-Ch., Bei näherer Betrachtung. Zeitgenossische Kunst verstehen und deuten, Frankfurt a. M Aristotelés, O duši, Praha Babich, B., Die Naturgeschichte der griechischen Bronze. Betrachtungen über Heideggers ästhetische Phänomenologie und Nietzsches agonale Politik, in: Articles and Chapters in Academic Book Collections 2008, Badt, K., Kunsthistorische Versuche. Wesen der Plastik, Köln Badt, K., Modell und Maler, Köln Baile, G., Giotto. La Capella degli Scrovegni, Milano Ballo, G., Lucio Fontana, Köln Barten, S. (ed.), Diego Giacometti, Möbel und Objekte aus Bronze, Zürich Baumann, F. A., Tøjner P. E. (ed.), Cézanne & Giacometti. Paths of Doubt, Ostfildern Berger, J., Giacometti, in: Berger, J., O pohledu, Praha 2009, str Berger, J., Rodin a sexuální dominance, in: Berger, J., O pohledu, Praha 2009, str Beye, Peter, Alberto Giacometti: Skulpturen Gemälde Zeichnungen Graphik, München Blažek, M, Místo doslovu, in: Rezek, P., K teorii plastičnosti, 2. vyd., Praha 2011, str Boutonnet, Ch., Ortiz, R., Diego Giacometti, Paris Bredekamp, H., Theorie des Bildaktes, Berlin Brougher, K., (ed.), Hiroshi Sugimoto, Ostfildern Brown, J., Velázquez. Painter and Courtier, New Haven, London Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern Brüderlin, M., Wallner, J., Alberto Giacometti und die Erfindung des Virtual Space, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti.

18 226 Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Brüderlin, M., Weber, P., Andrews, R. (ed.), James Turrell. The Wolfsburg Project, Ostfildern Brüderlin, M. (ed.), Japan und der Westen: die erfüllte Leere, Köln Carabell, P., Painting, Paradox, and the Dialectics of Narcissism in Albertis De pictura and in the Renaissance Theory of Art, in: Medievalia et Humanistica. Studi in Mediaval and Renaissance Culture. New Series No 25, ed. by Clogan, P. M., 1998, str Clausen Pederson, L., Degas Method, New York Černý, V., První a druhý sešit o existencialismu, Praha Deleuze, G., Film 1. Obraz pohyb, Praha Dupin, J., Alberto Giacometti. Eclats d un portrait, Marseille Dupon, J., Scheidegger, E., Alberto Giacometti, Paris Filla, E., Problém renesance a drobná plastika, Praha Fontana, C., Templum Vaticanum et ipsius origo cum aedificiis maxime conspicuis antiquitus et recens ibidem constitutis Italice, et Latine conscriptum, Roma Frank Stella Retrospektive. Kunstmuseum Wolfsburg, Ostfildern Franz, E., Das Sehen austellen, in: Schmidt, E. (ed.), Rémy Zaugg. Vom Bild zur Welt, Köln 1993, str Fried, M., Absorption and Theatricality. Painting and Beholder in the Age of Diderot, Berkeley Fried, M., Art and objecthood. Essays and reviews, Chicago, Ill Fried, M., Umění a objektovost, in: Pospiszyl, T. (ed.), Před obrazem. Antologie americké výtvarné teorie a kritiky, Praha 1998, str Fuchs, R. H., Jan Dibbets, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, , New York Giacometti, A., Ausstellung Juli-September 1963, Galerie Beyeler, Basel Giacometti, A., Demytizovaný automobil, in: Moje skutečnost, Praha 1998, str Giacometti, A., Écrit, Paris Giacometti, A., La voiture demythifiée, in: Écrits, Leiris M., Dupin, J. (ed.), Paris 1990, str Giacometti, A., Moje skutečnost, Praha 1998.

19 227 Giacometti, A., Sen, Sfinga a smrt T., in: Moje skutečnost, Praha 1998, str Giesbert, F.-O., Giacometti & Maeght , Saint-Paul de Vence González, Á., Alberto Giacometti. Works, writings, interviews, Barcelona Grau, O., Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, Ma., London, Heilbron [Heidelberg], Braus, Grau, O., Virtual Art. From Illusion to Immersion, Cambridge, Ma., London Heizer, M., Double negative, New York Henning, A. (ed.), Die sixtinische Madonna. Raffaels Kultbild wird 500, München, London, New York Hentschl, L., Gustave Courbets L Origine du monde und der Penetrationskonflikt der Zentralperspektive, in: Fend, M., Koos, M. (ed.), Männlichkeit im Blick. Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit der Frühen Neuzeit, Köln, Weimar, Wien Hoek, E. (ed.), Theo van Doesburg. Œuvre catalogus, Bussum Hohl, R., Alberto Giacometti, Stuttgart Hohl, R., Alberto Giacometti. Das blickende Bildnis, in: Beyeler, E. (ed.), Face to Face to Cyberspace, Basel 1999, str Husserl, E., Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung, Husserlina Bd. XXIII, Haag Imdahl, M., Alberto Giacometti Diego, in: Imdahl, M., Gesammelte Schriften, Bd. 1, Zur Kunst der Moderne, Frankfurt am Main 1996, str Imdahl, M., Giotto. Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik, 2. rozšířené vyd., München Kaprow, A., Nontheatrical Performance, in: Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley, Los Angeles, London 1995, str Kaufmann, W., Eine andere Welt: Friedrich von Berzeviczy-Pallavicini sein Wiener Frühwerk der Zwischenkriegszeit, Wien Kniebe, T., Der Hungerkünstler, in: Süddeutsche Zeitung, Koepplin, D., Alberto Giacomettis Femme au chariot von 1943, in: Albrecht, J., Imesch, C. (ed.), Horizonte, Ostfilde-Ruit 2001, str

20 228 Koepplin, D., Warum koppierte Alberto Giacometti ältere Kunst?, Basel Kumstátová, J. (ed.), Za Zdeňkem Palcrem. Sborník textů věnovaných osobnosti Zdeňka Palcra, Litoměřice Le Normande-Romain, A. (ed.), 1898: le Balzac de Rodin, Paris Leinz, G. (ed.), Alberto Giacometti: Die Frau auf dem Wagen; Triumph und Tod, München Lewison, J., Interpreting Pollock, London Leyton, M., A generativ Theory of Shape, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, London, Milan, Paris, Tokyo, Lichtenstern, Ch., Pablo Picasso, Denkmal für Apollinaire. Entwurf zur Humanisierung des Raumes, Frankfurt am Main Livingstone, M., Duane Hanson, Montreal Lord, J., Alberto Giacometti Drawings, New York Lüthi, M., Bilder und Bllick in Manets Malerei, Berlin Marchesseau, D., Diego Giacometti, Paris Marijnissen, R.-H., Seidel, M., Bruegel, Brussels Marck, J. van der, George Segal, New York Melvern, S., The Fourth Plinth or the Vicissitudes of Public Sculpture, in: Gerstein, A. (ed.), Display and displacement: sculpture and the pedestal from Renaissance to post-modern, London 2007, str Meuris, J., Mondrian, Paris Michalsky, E., Die Bedeutung der ästhetischen Grenze für die Methode der Kunstwissenschaft, Berlin 1932; 2. vyd. Berlin Ottův divadelní slovník, Praha Palcr, Z., Giacomettiho postřeh, in: Revolver Revue, 42, 2000, str Patzelt, O., Faszination des Scheins. 500 Jahre Geschichte der Perspektive, Berlin Peltzer, A., Albrecht Dürer s Unterweisung der Messung, München Penny, N., The evolution of the plinth, pedestal, and socle, 2008, in: Penny, N., Schmidt, E. D. (ed.), Collecting sculpture in early modern Europe, New Haven Planiscig, L., Andrea Riccio, Wien Rider, A., Carl Andre. Things in Their Elements, London 2011.

21 229 Rombach, H., Welt und Gegenwelt. Umdenken über die Wirklichkeit: die philosophische Hermetik, Basel Rezek, P., K teorii plastičnosti, 2. vyd., Praha Rusche, A., Der Sockel. Typologische und ikonographische Studien am Beispiel von Personendenkmälern der Berliner Bildhauerschule, Wiitterschlick, Bonn Sartre, J.-P., Die Gemälde Giacomettis, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Scruton, R., Estetické porozumění, Brno Sekal, Z., Některé práce z let , Brno Semper, G., Der Stil, Bd. 2, Mittenwald 1977 (Berlin 1862). Sers, P., Theo van Doesburg, Paris Scheidegger, E., Alberto Giacometti, Schriften, Fotos, Zeichnungen, Zürich Schmarsow, A., Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Am Übergang vom Altertum zum Mittelalter, Berlin 1998 (1905). Schneider, A. (ed.), Alberto Giacometti. Skulpturen Gemälde Zeichnungen, München Schönemann, H., Rand und Tiefenzug. Beobachtungen zum Bild-Raum- Konzept in den Filmen Paul Wegeners, in: Koebner, T., Meder, T. (ed.), Bildtheorie und Film, München Spies, W., Eine Statue aus Nichts, aus Leere. Picassos Entwürfe zu einem Denkmal für Apollinaire, in: Dialog der Avantgarden, Köln 2000, str Spindler, S., Schinkel-Rahmen: Entwürfe, Versionen und Varianten des Berliner Architekten, in: Weltkunst, 70, 2000, str Stooss, T., Alberto Giacometti. Die Büste als plastisches Phänomen und Zitat, in: Brunner, D. (ed.), Die obere Hälfte. Die Büste seit August Rodin, Heidelberg, Ed. Braus: 2005, str Stooss, T., Porträts im Raum. Eine Annäherung an die Büsten Alberto Gaiacomettis, in: Brüderlin, M., Stooss, T. (ed.), Alberto Giacometti. Der Usprung des Raumes, Ostfildern 2010, str Straus, E., Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie, 2. vyd., Berlin 1978.

22 230 Sylvester, J., John Chamberlain. A Catalogue Raisonné of Sculpture, , New York Syre, C., Alte Pinakothek. Italienische Malerei, Ostfildern Townsend, Ch., The Art of Rachel Whiteread, London Treue, W. (ed.), Achse, Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte, München Winter, G., Distanz. Zu einer medialen Grundbedingung der Skulptur, in: Böhm, G., Stierle, K., Winter, G. (ed.), Modernität und Tradition. Festschrift für Max Imdahl zum 60. Geburgstag, München 1985, str Zaugg, R., Einen öffentlichen Ort für das Kunstwerk errichten, in: Schmidt, E. (ed.), Rémy Zaugg. Vom Bild zur Welt, Köln 1993 str Zaugg, R., Über die künstlerische Wahrnehmung, in: Zaugg, R., Die List der Unschuld, Eindhofen 1980, str

23 Jmenný rejstřík (Kurziva značí odkaz na poznámku na uvedené straně.) Adorno, T. 29 Aida 212 Alberti, L. B. 30, 30, 31, 41, 45, 60 Alžběta z Valois 95 Albrecht, J. 121 Ammann, J.-Ch. 171 Andre, C. 152 Aristotelés 32 Babich, B. 114 Badt, K. 90, 97, 150, 150, 178 Balzac, H Baumann, F. A. 45 Berger, J. 184, 184, 193, , 201, 202 Bernini, G. L. 131, 133 Blažek, M. 146 Brancusi, C. 145 Bredekamp, H. 11 Bresson, C. 126 Brüderlin, M , , 91, 93, 128, 129, 163 Brueghel, P. 96 Carabell, P. 45 Carlos, princ 85 Cézanne, P. 45, 45, 46, 129 Černý, V. 156 Deleuze, G. 51, 51, 52, 52, 54 56, 57 Diderot, D. 149, 150 Diego (Giacometti) , 136, 181 Dragset, I. 218 Dupiny, J. 140 Dürer, A , 35, 36, 38, 39, 41, 50, 60, 65 Eiffelova věž 141 Eliot, T. S. 195, 195 Elmgreen, M. 218 Filip II. 95 Filip IV. 101 Filla, E. 44, 110 Fried, M. 147, 147, 148, 148, 150, 152,152, , 154 Giacometti, A. 14, 33, 41, 43, 43, 44, 44, 46, 48, 48, 50, 58, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 77, 78, 81, 82, 82, 84 86, 88, 90, 90, 91, 91, 92, 93, 99, 107, 108, 110, 118, 119, 121, 121, 122, 126, 126, 128, 128, 129, 129, 130, 131, 133, 134, , 144, 145, 146, 146, 158, 160, 163, 163, 165, 165, , 175,176, 187, 178, 181, 182, 188, , 195, , 202, 205 Giotto di Bondone 35, 103 Hall, S. 218 Hanson, D. 76, 176 Harris, F. 184, 185 Heidegger, M. 114 Heizer, M. 172, 172, 173 Hohl, R. 43, 48, 48, 50, 129, 129, 130 Husserl, E. 73 Imdahl, M. 34, 136 Imesch, C. 121 Klemm, Ch. 90 Kniebe, T. 71 Koebner, T. 56 Koepplin, D. 90, 146, 121 Komenský, J. A Kumstátová, J. 146 Leinz, G. 91 Leiris, M. 140 Leyton, M. 132 Lener, A. 219, 220 Meder, T. 52 Michalsky, E. 56 Michelangelo Buonarroti 144, 178, 188

24 232 Mondrian, P. 22, 145 Narcis 43, 45, 45 Nepraš, K. 181, 188 Newman, B., 59 Niké Samothrácká 144 Odysseus 29 Palcr, Z. 146, 222 Parinaud, A. 165, 171 Patzelet, O. 41 Peltzer, A. 32 Picasso, P. 188 Platón 11 Pollock, J. 59 Přikryl, E Quintilianus 45 Raffael, Santi 150 Rembrandt van Rijn 90, 145 Rodin, A. 144, 145, 185, 185, 186 Rombach, H. 184, 184 Rostovová, N. 156 Rothko, M. 59 Rusche, A. 97 Sartre, J.-P. 77, 78, 191 Scruton, R. 43 Segal, G. 76, 176 Sekal, Z. 22 Semper, G. 13, 13, 24 Scheidegger, E. 128, 165, 165 Schmarsow, A. 13, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 28, 30, 30, 50, 59, 60, 88, 186 Schönemann, H. 56 Sixtus, papež 150, 155 Stella, F. 59 Stierle, K. 129 Stooss, T. 78, 91, 91, 129 Straus, E. 123 Sugimoto, H. 55 Tøjner, P. A. 45 Urban VIII. 127, 129 Velázquez, D. 85, 103, 105 Vermeer, J. 154 Wallner, J. 77, 78, 82, 82, 84, 128, 175 Whiteread, R. 215, 216 William IV. 215, 216 Winter, G. 130, 130, 131, 132 Zaugg, R. 107, 108, 110, 112, 114, 114, 129 Zlatá ulička 67, 69 Zola, E. 141

25 Věcný rejstřík (Kurziva značí odkaz na poznámku na uvedené straně.) absurdno 160 animace 176, 178, 181, 181 animátor 175, 176 ateliér 33, 99, 100, 121, 188, 197, 199 ateliér AVU 121 autobus 69 automobil 123, 132, 140, 140, 141, 144, 169 avatar 175, 176, 178, , 188 bábovička 57 balkón 77, 81, 82, 84, 84, 85 87, 90, 97, 97, 156, 159, 157, 158, 195, 203, 215 báseň 139, 195 bezdomovec 100, 106 bicykl 123 bod 21, 29, 31, 31, 32, 32, 35, 36, 36, 39, 41, 50, 91, 95, 96, 98, 117, 175, 176, 181, 182, 182, 188, 201 bod mrtvý 95 body art 98 božstvo 90, 123, 126 brázda 21, 22 bronz 79 bronzy renesanční 42, 110 břemeno 28, 188 bublina mýdlová 154, 178 budka s otvorem 58 busta 126, 130, 131, 132, 136 bytost pohádková 121, 123 celistvost 34, 222 celkovost 34, 106, 222 cukroví 57 čelo 58, 112 členění rytmické 95 čtenářka 154, 154 čtyřúhelník 28, 29 dálka 14, 14, 21, 58, 81, 130, 138 děj zkamenělý 119 demokratizace 72 depozitář 70, 129 deska vztyčená 48 deštník 19, 19 diference realit 84 dílo malířské 90 diskrétnost 105 distance 43, 45, 46, 48, 48, 50, 100, 101, 103, 103, , 133, 134, , 150, 154, 154, 160 distance vnitřní 77, 81, 82, 133, 138, 160 divadelnost 147, 149, 152, 152, 156 divadlo loutkové 36 dlaň 42 dokonalost dokončování soch 201 domov 65, 99, 106, 199 doslovnost 147, 154, 156 dotyk 13, 14, 32, 35, 82, 136 dotýkání 128 dotýkat se 14, 133 draperie 46, 131 drát 181, 188 drožka 144 důstojnost 85 87, 100, 96, 100, 105, 121, 123, 126, 126, 128, dutost 86, 87, 90, 96, 100, 105, 121, 123, 126, 182, dveře 17, 35, 35, 57, 215 dvířka 32, 34 dýně 82 efekt jarmareční 73, 76 etiketa 93, 93, 95 98, 95, 101, 105, 121, 147, 157 figura 181 figura komická 71

26 234 figurína 73 figurka 144 fotografie 55, 56, 76, 91, 117, 126, 128, 129, 171, 172 galerie 72, 73, 76, 100, 103, 157, 202, 203 gesto 13, 17, 96, 97, 101, 103, 126, 136, 150 grafik slepý 31, 32, 35, 35, 39, 41, 42, 50 grimasa 181 hábit mnišský 184 had 58 hedvábí 156 hlazení 13 15, 17, 20, 25, 26, 32, 51, 56, 157, 186 hlediště 56 hmat 30, 47, 79, 128 hmat dotykový 32 hmatatelnost 128 hologram 79 holub 76 hrábě 185, 186, 188, 203, 205 hračka 114, 121 hranice 13, 17, 53, 54, 56, 56, 56, 159, 195 hranice estetická 56, 159 hranice makrokosmického zřetele 56 hranice obrazu 56 hranice rámování 53 hůl vycházková 95 hůlka 98 chumáče 128 chůze 32, 35, 41, 58, 66, 70 chvění 82, 95, 121, 128, 128, 141, 150 iluze 77,81, 82, 84, 114, 128, 150, 155, 155, 181, 188, 189, 195, 196 iluze perspektivní 77 iluze viditelná 84 iluzivnost 134, 155, 171, imerze 147, 149 instalace 63, 65, 69, 70, 71, 72, 76, 86, 107, 108, 110, 129, 147, 212 jablko 45 48, 59, 88, 89 jaro 195, 196 kalkulačka 144 kámen 94, 98 kamera 52, 55 58, 93 kamera vztyčená 58 kára 212 karoserie 140, 141 kinematografie 52 kino 54, 56, 58, 56, 93, 128, 137, 160, 195, 203 klec 19, 112 klid 45, 69, 70, 76, 119, 126, 136 klín 85, 134 klobouk 95 koberec 14, 15, 99 koberec létající 112, 114 kobereček 105, 108 kočka 15 kolotoč 69 komedie 97 komín 76 kompozice planimetrická 34 kontakt dotykový 82 kontury prostorové 66 konvence 93, 95 kopírování 87 kráčení 70, 70 kresba 29, 20, 86, 88, 139, 178, 188 kreslíř 29 36, 38, 39, 42, 50, 90 kruh 13 kutna mnišská 175 lávka 69, 71, 73, 76 lázeň parní 66, 67, 69, 69 lemování 14, 15, 46 lešení 69, 76, 85 let 25, 121 letáček 165 léto 196 ležení 14, 17, 76, 91, 211 ležení obrubníku 157 lhostejnost 76, 91, 211 líčení kosmetické 157

27 235 loď 65, 71, 72, 76, 77, 128, 203 loutka 181 loutna 30, 31, 32, 35, 42 lov 95, 101 lovec 105 lovectví 96 malba modernistická 147 malíř 34, 154 malířství 45, 45, 149 malířství abstraktní 59 malířství americké 59 malířství francouzské 147, 147 malířství nepředmětné 59 mapa 132 mapování 92 marmeláda 141 masiv horský 132 maska 96, 201 matnice 138 med 136 mezi 171 míření 31, 35, 36 množina 51, 52 model 24, 27, 28, 33, 36, 91, 126, 130, 158, 169, , 176, 182 modelování 15, 82, 128, 130, 169, 171, 176, 188 moment zvratu 95 monument minimální 107, 114, 215 mřížka nadřazená 48 mřížka nasměrovaná 22 mřížka pozorovací 28 mřížka průhledná 29 mřížka tkaná 36 mřížka vztyčená 28 muzeum 70, 128, 177, 159 muzeum virtuální 81 nádoba 47, 52, 53, 183 nádoba na mléko 46, 47 naléhavost 172, 199 námět 129, 169 napětí 81, 82, 95, 136, 178 naplněnost orientální 163 nápodoba 32, 159 nápor 47 nasměrování 22, 22 nastražení etiketové 95 návštěvník muzea 70, 73, 150 nehybnost 126 nepomíjivost 128 neprostupnost 17 nepřístupnost 43, 45, 48, 110, 128, 130 nerozlišitelnost 181, 188 neuchopitelnost 66, 81 nezařaditelnost do světa 106 nika 110, 112, 114 nitro 95, 172, 180 nutnost 34, 34, 171, 187 obcházení 35, 136 objekt 22, 69, 78, 79, 139, 140, 144, 145, 146 objekt dokonalý 144 objekt minimalistický 150 objekt virtuální 79 objektiv 57 objektivace 24 objetí 45, 50 objímání 45 oblek 181 obraz 45, 46, 48, 50, 56, 57, 59, 65, 77, 128 obraz alegorický 119 obraz digitální 52 obraz filmový 51, 56 58, 58, 128 obraz nezarámovaný 59 obraz promítnutý 52 obraz reprodukovaný 56 obraz stínový 59 obraz tektonický 58 obraz v obraze 43 obraz virtuální 58 obraz zarámovaný 56 obraz živý 119, 121 obrazovost obrazu 149 obroubení vztyčené 112

28 236 obrubník 14, 15, 15, 19, 20, 22, 24, 25, 48, 56, 88, 112 obrubník vztyčený 88 obrys 13, 24 26, 28, 32, 48, 56 oči 78, 131, 157, 201, 218 oči modelu 171, 171 odhmotnění 81 odiv 122, 123, 126, 126, 128, 147 odlitek 115, 118, 188 odpichování 182 odstup 130, 132, 139 odvrácení 154 odvrácení od světa 154 okno 30, 31, 34, 35, 35, 38, 41, 65, 69 okraj obrazu 56, 56 okrsek neutrální 15 olemování 20 osnova (tkaní) 35 otvor 20 22, 52, 56, 58, 65 ovál 13, 78 pád 22, 26, 43, 46, 95, 95 padání 95 panel 69, 108 panství nad ženami 184 park 87, 157 parkety 99, 108 partner sochy 72, 73, 76, 90 pastička 203 pásy tanku 115 penis 184 performance nedivadelní 158 perspektiva 28, 30, perspektiva haptická 32 perspektivní iluze 141, 142 pevnost 118, 122, 126, 128, 190 plastičnost 97, 163, 178, 180, 181 plastika hyperrealistická 73 plášť 175, 176, 178, 180, 181, 184, 188 plátno 48, 52, 54, 55, 59, 91, 128, 149 plavání 82 pletivo 181, 188 plocha 19, 21, 22, 29, 31, 34, 37, 39, 43, 48 pnutí 40, 136 pocit 46, 67, 69, 70, 76, 77, 136, , 185 podání iluzivní 189 podkoní 95 podložka 11, 20, 50, 122 podstavec 11, 28, 50, 69, 90, 215 podvozek 117 poezie 52, 140 pohled 11, 14, 14, 25, 26, 30, 31, 35 36, 36, 45, 46, 65, 67, 69, 72, 79, 91, 92, 95, 96, 112, 115, 128, 130, 136, 138, 150, 154, 157, , 178, , 201, 202, 203, 218, 222 pohled čelní 112, 114 pohled masky 201 pohled vnější 97 pohled zrcadlený 198 pohyb 40, 45, 46, 47, 48, 58, 70, 85, 93, 95, 95, 121, 123, 136, 185, 195 pohyb hlazení 26 pohyb jízdy 122 pohyb mezi sochami 202 pohyb promačkávání 39 pohyb přemisťování 121, 122 pohyb ruky 14 pohyb tělesný 96 pohyb životní, živoucí 97, 203 pohyblivost soklu 115 pokladní 73 pokrok 146 polapenost 158 pole 21, 22, 22, 26, 52, 59 ponoření do sebe 147, 154 ponořenost 154 poprava 212 portrét 28, 97 posloupnost 93, 95, 181, 216 posobnost 36, 87, 195

29 237 postava 17, 19, 22, 24, 34, 48, 71, 73, 101, 105, 114, 119, 143, 150, 152, 154, 175, 176, 178, 190, 197, 203 postava avatarová 175, 178, 180 posunovač 115 povrch 33, 45, 79, 107, 132, 136, 175, 176, 180, 181, 181, 182, 188 pozorovatel 35, 78, 90, 130 pozorovatelka 199, 201, 202 pravoúhelník 13, 22 prázdno 17, 79, 82, 82, 88 92, 130, 133,, 134, 136, 137, 163, , 178, 187, 188, 189, 195, 203 prázdno hologramu 79 prázdno rámu, soklu 195 prázdno virtuální 170, 172 prezentace soch 65, 67, 70, 121 probourání 51 proklouznutí 203 promačkávání 39 promáčknutí 39, 40 promítání 56, 57, 128 propast 90, 92 prostor geometrický 189 prostor iluzivní 136 prostor konfrontační 134 prostor ne-iluzivní 82 prostor virtuální 91, 114, 128, 136, 137, 165, 171, 187, 189, 197, 202 provázek 33, 35, 37, 38, 40 průchod 35, 41 průmět 22, 34, 39, 41, 65, 138 průmětna 36, 39, 40 průsečík 31, 32, 35, 36 předmět dekorativní 146, 147 předmět hlazený 14 představení divadelní 152 představení filmové 55 překážka 40, 41, 78, 158, 170, 188 překlad tektonický 28 překlopení 24, 25, 48 přemístění 99 převážení 126 převlek 119 převlékání 136, 137 převrácení 71 příborník 48 příkop 85 přístupnost 46 přitažlivost 158 přivrácení 154, 169 pyramida optická 30, 31, 414 rám 11, 13 15, 17, 19, 20, 22, 24, 30 32, 32, 35, 37, 41, 42, 45, 48, 50 56, 81, 85, 88, 90, 96, 112, 136, 160, , 195, 196, 203 rám dynamický 51, 53 rám filmový 52, 55, 56 rám geometrický 13,, 51, 53 rám nafukovací 54 rám partnerem 203 rám v obraze 50 rám vztyčený 24, 28, 36, 39, 88, 90, 136, 203 rámování 11, 14, 15, 20, 25, 28, 48, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 195 rastr 28, 32 realita iluzivní 196 realita skutečná 84, 188, 196, 197 realita virtuální 14, 78, 81, 82, 84, 84, 85, 91, 92, 114, 136, 155, 172, 187, 189, 196, 195, 196, 203, 205 reliéf 35, 39, 40, 112 robot 58 roleta 55 rovina 15, 17, 19, 22, 28, 31, 35, 39, 41 rovina průmětová 35 rozkročení 25, 56, 188 rozlehlost 22 rozpačitost 71 rozpad světa divadelního 156 rozpad světa kina 58 rukavice 7, 82, 146 rukopis malířský 188 rytmus 96

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36.

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.1 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování. NG v Praze, kol. 1350, 993 x 925 mm. Reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.2. Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, Půda (typologický

Více

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu

Obraz v domácnosti. Pravidla umístění obrazu Obraz v domácnosti Pravidla umístění obrazu Závěsný obraz v interiéru bytu Správné umístění obrazu v interiéru má podporovat a zdůrazňovat umělecké hodnoty obrazu. Umístění obrazu má tvůrčí charakter,velký

Více

Alberto Giacometti. Alberto Giacometti. Lothar III

Alberto Giacometti. Alberto Giacometti. Lothar III NOVÁ FIGURACE Alberto Giacometti 1901-1966 Syn švýcarského malíře, kterému se dostalo základů uměleckého vzdělání již v rodném Švýcarsku a sousední Itálii, pokračoval v akademických studiích u Bourdella

Více

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1

Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Jméno autora: Mgr. Věra Kocmanová Datum vytvoření: 8.1.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_09_CJ_NP1 Ročník: I. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

11. Vyobrazení. 1. Návrhy reformních šatů od členů Wiener Werkstätte, 1911

11. Vyobrazení. 1. Návrhy reformních šatů od členů Wiener Werkstätte, 1911 11. Vyobrazení 1. Návrhy reformních šatů od členů Wiener Werkstätte, 1911 51 2. Edward Timms: Vídeňské kruhy kulturní produkce, 2005 3. Gustav Klimt: Hlediště starého Burgtheater, 1888, kvaš na kartonu,

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách

Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách Obrazová příloha k diplomové práci Dřevěné piety 1. poloviny 15. století v Čechách 1/ Pieta z Všeměřic 1430-1440. Dřevo, v. 118 cm Hluboká, Alšova jihočeská galerie Foto: Alšova jihočeská galerie Hluboká

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie)

FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) FRANTIŠEK KUPKA (23. 9. 1871 Opočno 24. 6. 1957 Puteaux, Francie) František Kupka se narodil 23. září 1871 v Opočně ve východních Čechách, jako nejstarší z pěti dětí notářského úředníka Václava Kupky a

Více

KINÉSIS GRAFÓ. Píšu pohyb. doc.mgr. Jiří Myslík, FAMU

KINÉSIS GRAFÓ. Píšu pohyb. doc.mgr. Jiří Myslík, FAMU KINÉSIS GRAFÓ Píšu pohyb doc.mgr. Jiří Myslík, FAMU VZNIK KINEMATOGRAFIE Stínové obrazy Jeskynní kresby Camera obscura Chemické účinky světla Stroboskop Laterna magica Kouzelný buben Vynález fotografie

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

DADAISMUS (1916-1922)

DADAISMUS (1916-1922) DADAISMUS (1916-1922) Marcel Duchamp (1887-1968) Autoportrét z profilu Fontána L. H. O. O. Q. Mlýnek na čokoládu Fontána Sušička lahví A Bruit Secret Francis Picabia (1879-1953) Dívka narozená bez matky

Více

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA

RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA RENESANČNÍ UMĚNÍ EVROPA OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Etymologicky rinascitá dell arte antica = návrat k antickému umění. Doba 14. 16.století: a) Quattrocento 14.st. počátky v ital.městech b) Cinquecento 15.st.

Více

15. 6. 2014 FRANTIŠEK VOBECKÝ - POZŮSTALOST

15. 6. 2014 FRANTIŠEK VOBECKÝ - POZŮSTALOST 15. 6. 2014 FRANTIŠEK VOBECKÝ - POZŮSTALOST Číslo / Nr. Autor / Author Název / Name Cena / Price 401 František Vobecký Dívka s náhrdelníkem / Dívka s náhrdelníkem 1 000 Kč 402 František Vobecký Letní zátiší

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu

JOSEF SYROVÝ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JOSEF SYROVÝ (* 1879-1956) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1911-1956 Značka fondu: 47 Číslo evidenčního listu NAD: 16 Evidenční číslo inventáře: 124 Zpracovala:

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

^poctivé obrazy. Milena Bartlová. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 1460

^poctivé obrazy. Milena Bartlová. Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 1460 ^poctivé obrazy Milena Bartlová Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400 1460 & obsah & U v 0 d * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 2 1. Přehled dosavadního výzkumu * *****************18

Více

Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled)

Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled) Obr. 1. Kaple Bentivogliů, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. (celkový pohled) Obr. 2. Náhrobek Antonio Galeazzo Bentivoglio, Jacopo della Quercia, kol. 1435, Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. Obr.

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta FF DU Dějiny umění

Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta FF DU Dějiny umění Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta FF DU Dějiny umění Pieter Bruegel starší - Nesení kříže FF:DU0105 Písemná postupová zkouška Brno 2013 Zuzana ŠTULÍROVÁ UČO 342563 1 Obsah 1 Úvod...3 2 Život

Více

Muzeologie Výstavní design a architektura

Muzeologie Výstavní design a architektura Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Výstavní design a architektura přednášející: Mgr. Václav Rutar Výstavní design / architektura Nejdůležitější prací designéra

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století

Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin evropského umění Vlámské malířství 15. století Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. Osnova přednášky: Nizozemí města (Bruggy,

Více

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ

30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ 30 LET TAKTILNÍHO VYSTAVOVÁNÍ (NEJENOM) PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ NÁVŠTĚVNÍKY MUZEÍ MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ A REALIZACÍ TAKTILNÍ VYSTAVOVÁNÍ V ČR 1983: FRANCOUZSKÉ UMĚNÍ 19./20. st. Národní galerie v Praze,

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku

Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Muzejní prezentace pro návštěvníky s poruchami zraku Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Zdroj: fotoarchiv NM Počátky taktilního výstavnictví 80. léta 20. století NG (1983) Sochařský portrét

Více

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014 PV156 Digitální fotografie Kompozice FI MU, podzim 2014 Fotografie = sdělení obsah je vám, jako divákům, tak jasný, jak dobře dokáže fotograf své sdělení podat kompozice post-processing atd. Někdy hra

Více

Materiál Rizikové faktory Poškození. extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody. UV záření, kyselé polutanty,

Materiál Rizikové faktory Poškození. extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody. UV záření, kyselé polutanty, -53- XIII. PŘÍLOHY 13.1 Textová část Materiál Rizikové faktory Poškození plátno extrémní hodnoty relativní vlhkosti, výkyvy vlhkosti a teploty, kondenzace vody UV záření, kyselé polutanty, kyselé složky

Více

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz

Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu. Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Archeologické haptické výstavy v Národním muzeu Petra Belaňová Národní muzeum petra_belanova@nm.cz Doteky pravěku a antiky I. 1992, Historická budova Národního muzea, autoři: M. Dufková, V. Matoušek, J.

Více

Silvia Kock. narozena v Dormagenu

Silvia Kock. narozena v Dormagenu Silvia Kock narozena v Dormagenu 1975-1977 Odborná příprava jako technická asistentka designu. Státní odborná škola sklářská v Rheinbachu 1977-1978 Střední odborné studium designu, Státní odborná škola

Více

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora

PE Performativní média doc. ak. mal. Karel MgA. Jan Hora Seznam ateliérů, vedoucích ateliérů a odborných asistentů Ateliér Vedoucí Odborný asistent prof. Mgr. Miroslav MgA. Marián Beneš KFO RF Aplikovaná Vojtěchovský a reklamní fotografie doc. Ing. Pavel MgA.

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Výtvarná výchova Ročník 7. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich

Více

Benátky a karneval autokarem

Benátky a karneval autokarem Benátky a karneval autokarem 4 - denní zájezd Náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco): Náměstí Svatého Marka je samotným centrem města. Toto rušné, luxusní a zároveň romantické náměstí, bývá prvním cílem

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO PAINTING 1 OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS BAKALÁŘSKÁ

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

Xfřpipeozšxfefl. Milan Hrdlička. Překladatelské miniatury KAROLINUM

Xfřpipeozšxfefl. Milan Hrdlička. Překladatelské miniatury KAROLINUM Černá holčička se na mne upřeně dívá, to je hloupé, že jí nemohu nic říci. Zkusil jsem promluvit na ni tajnou řečí: Javra tivri něvrecovro povrovivrim, ale nerozuměla ani tomu. Milan Hrdlička Překladatelské

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer. kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie

VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer. kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie VII. PŘÍLOHA (CD) Dokumentární snímky z tvorby Heliane Wiesauer-Reiterer kresby malby skulptury plastiky objekty instalace fotografie Dokumentární fotografie Heliane Wiesauer-Reiterer pouze jako příloha

Více

BENÁTKY 5 DENNÍ AUTOKAREM

BENÁTKY 5 DENNÍ AUTOKAREM BENÁTKY 5 DENNÍ AUTOKAREM 5 - denní zájezd Náměstí Svatého Marka (Piazza San Marco): Náměstí Svatého Marka je samotným centrem města. Toto rušné, luxusní a zároveň romantické náměstí, bývá prvním cílem

Více

Novinky antikvariátu KING

Novinky antikvariátu KING 1 Novinky antikvariátu KING Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 120 Kč poštovného. Při placení předem na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře fungující záznamovou službu na knihy,

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA Karel Švuger DVK/ 2. ročník Květen 2012 Obrazová dokumentace zahrnující umění především VY_32_INOVACE_DVK21/14 11. a 12. století v západní Evropě Tento nový sloh, zahrnující umění

Více

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky:

Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Pro školní rok 2012/13 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky: Platí pro profilovou část maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období. Termíny konání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ. Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol.

DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ. Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol. DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol. MODERNA / termín, užití termín moderna se používá v různých oblastech historie, politika, umění moderna

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století.

Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. OP ART O P A R T Op-art (zkráceně z angl. optical art optické umění) je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. Autoři op-artových děl využívají poznatky

Více

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007)

Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt (9. 9. 1928 8. 8. 2007) Solomon Sol LeWitt byl americký umělec, který je spojený s mnoha um. hnutími, hlavně konceptuálním uměním a minimalismem. Bývá považován za jednoho z nejvlivnějších

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR INTERMÉDIÍ STUDIO OF INTERMEDIA MALBA V ROZŠÍŘENÉM POLI PAITING IN THE EXPANDED FIELD DIPLOMOVÁ

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Práce s barvou Žák: vnímá barvy, vytváří odstíny, kontrasty vytvoří barevnou a tvarovou kompozici s prvky - kontrast, světlostní poměr - barevnost přírodních objektů

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Výtvarné umění 1. Otázka číslo: 1. Ve stejné době působili malířsky ve Francii: Camille Corot, Eugéne Delacroix, Honoré Daumier, Théodore Rousseau

Výtvarné umění 1. Otázka číslo: 1. Ve stejné době působili malířsky ve Francii: Camille Corot, Eugéne Delacroix, Honoré Daumier, Théodore Rousseau Výtvarné umění 1 Otázka číslo: 1 Ve stejné době působili malířsky ve Francii: Camille Corot, Eugéne Delacroix, Honoré Daumier, Théodore Rousseau Camille Corot, Honoré Daumier, Eugéne Delacroix, Nicolas

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign.

Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign. Obrazová příloha: Litoměřický graduál z roku 1517 1. Litoměřický graduál, přední deska vazby, poč. 16.stol., Lovosice, SOkA, sign. IV C 1 2. Litoměřický graduál, nárožnice z přední desky, poč.16.stol.,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato

Irena Jůzová Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato Tisková zpráva 3 strany + 3 foto: Galerie moderního umění v Hradci Králové zve Vás a Vaše přátele do sálů v přízemí na výstavu: Máme je raději než drahokamy, jsou nám milejší nad zlato 26. listopad 2010

Více

Zobrazení prostoru a optické iluze

Zobrazení prostoru a optické iluze Zobrazení prostoru a optické iluze Perspektiva - definice Perspektiva je geometrická transformace, spočívající v projekci trojrozměrného prostoru do prostoru dvojrozměrného (do rovné plochy) podle určitých

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka ZÁTIŠÍ Zátiší je umělecké dílo, které vkusně zobrazuje neživé

Více

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky

Muzeum stoleté. Sbíráme Vaše vzpomínky 1913-2013 Muzeum Sbíráme Vaše vzpomínky Muzeum východních Čech v Hradci Králové Sbíráme Vaše vzpomínky V roce 2013 oslavíme sto let od otevření královéhradeckého muzea. Budova muzea je považována za nejvýznamnější

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze Zdálo by se, že v oblasti lidské činnosti matematika a umění stojí na protilehlých pólech, ba že se někdy až vylučují. Ale i v matematice je kus umění. Matematik Sobolev napsal: "Skutečným matematikem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 3 STUDIO PAINTIG 3 Digiverse monument - Říkáme, že je to hranice kterou nikdy

Více

P E T R V Á Š A V I S U A L III

P E T R V Á Š A V I S U A L III P E T R V Á Š A V I S U A L III V I S U A L 1992 2008 NAVIGATOR Kniha III NAVIGATOR (PLAVEC JINDŘICH) 1992 2005 1992................................................................... 1993..................................................................

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Rozsah platnosti

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Rozsah platnosti 369 VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ministerstvo pro místní

Více

Historie muzejní konzervace a restaurování

Historie muzejní konzervace a restaurování Historie muzejní konzervace a restaurování Předklasické období. Dualismus v chápání základního cíle. konzervovat či restaurovat? Počátky institucionální péče. role státu a občanů Počátky moderní muzejní

Více

Muzeologie Muzeum a muzeologie

Muzeologie Muzeum a muzeologie Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Muzeologie Muzeum a muzeologie přednášející: PhDr. Pavel Douša, Ph.D. kurátor a dalších 59 muzejních profesí KURÁTOR Sběratel Správce

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v r{mci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarn{ výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíkov{ sousedikova.obl@seznam.cz leden 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1

VÝTVARNÁ KULTURA. 8. Gotický sloh. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 Gotický sloh Strana: 1 VÝTVARNÁ KULTURA 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

369_2001_sb.txt. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

369_2001_sb.txt. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 369/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. října 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Změna: 492/2006

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Středové promítání. Středové promítání E ~ ~ 3. dané průmětnou r a bodem S (S r) je zobrazení prostoru...

Středové promítání. Středové promítání E ~ ~ 3. dané průmětnou r a bodem S (S r) je zobrazení prostoru... Středové promítání Středové promítání dané průmětnou r a bodem S (S r) je zobrazení prostoru... E ~ 3 (bez S) na r takové, že obrazem bodu A je bod A =SA r. rozšířená euklidovská přímka E ~ 1 E1 U E ~

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Reading the Cities / Čtení měst

Reading the Cities / Čtení měst FAMED / Julia Krause / Ute Richter / Cindy Schmiedichen / Luise Schröder / Sebastian Stumpf / VIP / Hermann Heisig Výstava Reading the Cities / se koná u příležitosti 40. výročí meziměstského partnerství

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Augustin Braulík

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Augustin Braulík Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Augustin Braulík (1859-1918) Prozatímní inventární seznam NAD č. 33 evidenční pomůcka č. 18 Čakrtová Eva Praha 1950 Braulík Augustin, český

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3

(8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 (8.-14. června 2014) Anna Monhartová O3 La Défense La Défense je název obchodní čtvrtě, která je charakteristická supemoderními stavbami a mrakodrapy. Leží na předměstí Paříže severozápadně od centra.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více