2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!"

Transkript

1 D JINY UM NÍ DIDAKTICKÝ TEST DUM0D12C0T04 Maximální bodové hodnocení: 97 bod Hranice úsp šnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 47 úloh. asový limit pro ešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pom cky: pouze psací pot eby. U každé úlohy je uveden maximální po et bod. U všech úloh/podúloh je práv jedna odpov správná. Za nesprávnou nebo neuvedenou odpov se body neode ítají. Odpov di pište do záznamového archu. Poznámky si m žete d lat do testového sešitu, nebudou však p edm tem hodnocení. Nejednozna ný nebo ne itelný zápis odpov di bude považován za chybné ešení. 2 Pravidla správného zápisu odpov dí Odpov di zaznamenávejte modrou nebo ernou propisovací tužkou, která píše dostate n siln a nep erušovan. Hodnoceny budou pouze odpov di uvedené v záznamovém archu. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám Odpov, kterou považujete za správnou, z eteln zak ížkujte v p íslušném bílém poli záznamového archu, a to p esn z rohu do rohu dle obrázku. A B C D 4 Pokud budete chtít následn zvolit jinou odpov, zabarv te pe liv p vodn zak ížkované pole a zvolenou odpov vyzna te k ížkem do nového pole. A B C D 4 Jakýkoli jiný zp sob záznamu odpov dí a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpov. Pokud zak ížkujete více než jedno pole, bude vaše odpov považována za nesprávnou. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám Odpov di pište iteln do vyzna ených bílých polí. 16 Povoleno je psací i tiskací písmo a íslice. P i psaní odpov dí rozlišujte velká a malá písmena. Pokud budete chtít následn zvolit jinou odpov, pak p vodní odpov p eškrtn te a novou odpov zapište do stejného pole. Vaše odpov nesmí p esáhnout hranice vyzna eného pole. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! Obsah testového sešitu je chrán n autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho ásti pro komer ní ú ely i pro jejich p ímou i nep ímou podporu bez p edchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecn závazných právních norem považováno za porušení autorských práv. 1

2 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 1 (www.cestyapamatky.cz) 1 Do kterého z následujících prehistorických období pat í keramika zobrazená na výchozí fotografii? A) neolit B) eneolit C) paleolit D) mezolit 2

3 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 2 (www.wundertours.com) 2 Která z následujících ástí stavby je zachycena na výchozí fotografii? A) pylon B) agora C) obelisk D) empora 2 3

4 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 3 (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozí fotografie uveden.) 3 Které z následujících um ní je reprezentováno náramkem na výchozí fotografii? A) ecké B) fénické C) egyptské D) byzantské 2 4

5 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 4 (www.en.wikipedia.org) 4 Ke které z následujících pov stí se vztahují ruiny paláce zachyceného na výchozí fotografii? A) o Európ B) o Achillovi C) o Mínotaurovi D) o Gilgamešovi VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 5 (www.metmuseum.org) 5 Která z následujících nádob je zachycena na výchozí fotografii? A) dóza B) kratér C) karafa D) amfora 2 5

6 VÝCHOZÍ MALBA K ÚLOZE 6 (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozí malby uveden.) 6 Který z následujících um lc je autorem výchozí malby? A) Rafael Santi B) Paolo Veronese C) Giotto di Bondone D) Giuseppe Arcimboldo 2 6

7 VÝCHOZÍ ILUSTRACE K ÚLOZE 7 (www.harris-greenwell.com) 7 Které z následujících um ní je reprezentováno výchozí ilustrací? A) italská gotika B) ímská antika C) špan lská gotika D) otonská renesance VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOZE 8 (www.abcgallery.com) 8 Napište obecn používaný název pro zobrazení polohy Panny Marie s t lem Krista po jeho sn tí z k íže, zachycené na výchozím obraze: 2 7

8 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 9 (www.southfrancehols.com) 9 Napište jednoslovný název pro obytnou pevnostní v ž zobrazenou na výchozí fotografii: 2 8

9 max. 3 body 10 P i a te ke každému um leckému dílu ( ) jeho autora (A F): (Vzhledem k povaze úlohy nejsou zdroje obraz uvedeny.) A) Fra Angelico B) Giorgio Vasari C) Tiziano Vecelli D) Giovanni Bellini E) Sandro Botticelli F) Piero della Francesca

10 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 11 (www.tripzone.cz) 11 Ve kterém z následujících m st se nachází most zobrazený na výchozí fotografii? A) ím B) Sevilla C) Madrid D) Florencie 2 10

11 VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOHÁM (www.en.wikipedia.org) 12 Která z následujících postav je na výchozím obraze probodána šípy? A) sv. Ji í B) sv. Petr C) sv. Ond ej D) sv. Šebestián 13 Který z následujících um lc je autorem výchozího obrazu? A) Anthonis van Dyck B) Peter Paul Rubens C) Jan Brueghel starší D) Hans Holbein starší 2 11

12 14 Který z následujících architektonických prvk nepat í mezi charakteristické rysy gotiky? A) lomený oblouk B) žebrová klenba C) architrávový systém D) vn jší op rný systém VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 15 (www.cs.wikipedia.org) 15 Který z následujících architektonických prvk je na výchozí fotografii ozna en ervenou šipkou? A) arkáda B) cimbu í C) girlanda D) emblém 2 12

13 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOHÁM (www.cs.wikipedia.org) 16 Který z následujících architektonických prvk je na výchozí fotografii ozna en ervenou šipkou? A) rozeta B) kružba C) oktogon D) tympanon 17 Který z následujících architektonických sloh je reprezentován výchozí fotografií? A) gotický B) barokní C) byzantský D) románský 2 13

14 VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOHÁM (www.oceansbridge.com) 18 Napište název italského m sta zachyceného na výchozím obraze: 19 Napište název jednoho z um leckých sm r, jejichž charakteristické rysy jsou zobrazeny na výchozím obraze: 20 Který z následujících architektonických vliv je patrný na církevní stavb na výchozím obraze? A) antický B) arabský C) kyjevský D) byzantský 2 14

15 VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOHÁM (www.backtoclassics.com) 21 Která z následujících inností je zachycena na výchozím obraze? A) žehnání B) modlitba C) zv stování D) nanebevstoupení 22 Které z následujících um ní je reprezentováno výchozím obrazem? A) renesan ní um ní v Itálii B) gotické um ní ve Francii C) barokní um ní v Holandsku D) manýristické um ní v echách 2 15

16 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 23 (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozí fotografie uveden.) 23 Který z následujících architekt se proslavil stavbou kupole zachycené na výchozí fotografii? A) Giorgio Vasari B) Donato Bramante C) Filippo Brunelleschi D) Michelangelo Buonarroti 2 16

17 24 Které ze zobrazených dčl není dílem Jana Vermeera van Delft? A) B) C) D) (Vzhledem k povaze úlohy nejsou zdroje obrazĥ uvedeny.) Centrum pro zjišƛování výsledkƽ vzdģlávání (CERMAT),

18 max. 3 body 25 P i a te ke každému um leckému dílu ( ) jeho autora (A F): (www.wga.hu) A) Tizian B) Rubens C) Poussin D) Velázquez E) Rembrandt F) Caravaggio

19 VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 26 (www.udu.ff.cuni.cz) 26 Který z následujících um leckých sm r je reprezentován p dorysem stavby na výchozím obrázku? A) gotika B) baroko C) renesance D) klasicismus VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOZE 27 (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího obrazu uveden.) 27 Pro které z následujících období anglických d jin je charakteristická móda na výchozím obraze? A) 40. léta 15. století B) 30. léta 17. století C) 50. léta 18. století D) 20. léta 19. století 2 19

20 VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOHÁM (www.artmuseum.cz) 28 Která z následujících žen je vyobrazena na výchozím obraze? A) Julie B) Ofélie C) Lady Macbeth D) královna Titánie 29 Ke které z následujících um leckých skupin pat í autor výchozího obrazu? A) skagenští B) barbizonští C) peredvižnici D) prerafaelisté 2 20

21 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 30 Technika tisku z plochy. Kresba na kameni, provedená mastnou k ídou nebo tuší. Povrch kamene s kresbou se preparuje zaleptáním kyselinou dusi nou ve vodném roztoku arabské gumy tak, že (je-li udržován vlhký) odpuzuje mastnou tiskovou barvu na nepokreslených místech, zatímco kresba ji p ijímá. (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 30 Která z následujících um leckých technik je popsána ve výchozím textu? A) linoryt B) akvarel C) airbrush D) litografie VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 31 (www.en.wikipedia.org) 31 Který z následujících um leckých sm r je reprezentován p edm tem na výchozí fotografii? A) rokoko B) secese C) novobaroko D) biedermeier 2 21

22 VÝCHOZÍ MALBA K ÚLOZE 32 (www.artmuseum.cz) 32 Ve které z následujících budov se nachází výchozí malba? A) Obecní d m B) Národní divadlo C) Národní muzeum D) Starom stská radnice VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOZE 33 (www.wordpress.org) 33 Napište p íjmení autora výchozího obrazu: 2 22

23 VÝCHOZÍ ILUSTRACE K ÚLOZE 34 (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozí ilustrace uveden.) 34 Napište p íjmení autora výchozí ilustrace: VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 35 eská malí ka a grafi ka, p edstavitelka evropského surrealismu a lenka avantgardní skupiny Dev tsil se narodila na pražském Smíchov jako Marie ermínová. Pro sv j um lecký život si zvolila záhadný pseudonym *****, který nebyl ani ženského, ani mužského rodu a který ji odpoutával od p edsudk spojených s pohlavím. Nejv tší vliv na její tvorbu m lo její seznámení s Jind ichem Štyrským. Spole n vytvo ili zvláštní tv r í spojenectví, navzájem se inspirovali a dopl ovali, sdíleli svoje um lecké myšlenky i inspirace. Koncem roku 1925 odjela ***** se Štyrským do Pa íže, kde pod vlivem tamních avantgardních sm r o rok pozd ji spole n vyhlásili vznik nového um leckého sm ru, který nazvali artificialismus a který byl jakousi poetickou alternativou surrealismu. (www.artmuseum.cz, upraveno) 35 Napište pseudonym, který pat í na vynechaná místa (*****) ve výchozím textu: 2 23

24 VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOZE 36 (www.en.wahooart.org) 36 Napište p íjmení autora výchozího obrazu: 2 24

25 max. 3 body 37 P i a te ke každému um leckému dílu ( ) jeho autora (A F): (Vzhledem k povaze úlohy nejsou zdroje obraz uvedeny.) A) Paul Gauguin B) Edgar Degas C) Eduard Manet D) Henri Rousseau E) Vincent van Gogh F) Henri de Toulouse-Lautrec

26 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 38 P írodní tvary je nutno pojednávat podle válce, koule a kužele. (www.q.gl.cz) 38 Který z následujících um lc je autorem citátu ve výchozím textu? A) Gustav Klimt B) Paul Gauguin C) Paul Cézanne D) Henri Rousseau VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 39 Jde o to, systematicky uspo ádat a interpretovat senza ní experimentální materiál, až dosud rozptýlený a narcisticky st ežený. Každodenní události: no ní poluce, klamná vzpomínka, sen, denní fantazie, konkrétní transformace no ního vjemu sv tla p i zav ených o ích ve snový obraz, vrtochy zažívání, dovolávání se nitrod ložních pocit, anamorfická hysterie, úmyslné zadržování mo i, neúmyslná nespavost, nezda ený akt, delirantní obraznost, nutkání ke kýchnutí, itní stahy, sebemenší chybný výkon, nejnepatrn jší pocit nevolnosti. (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.) 39 O kterém z následujících um leckých sm r pojednává výchozí text? A) futurismus B) dadaismus C) surrealismus D) expresionismus 2 26

27 VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOZE 40 (www.goldendust.org) 40 Která z následujících osobností nejvíce ovlivnila um lecký sm r charakterizovaný výchozím obrazem? A) Albert Einstein B) Sigmund Freud C) Jean-Paul Sartre D) Friedrich Nietzsche 2 27

28 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 41 (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozí fotografie uveden.) 41 Který z následujících um leckých sm r je reprezentován výchozí fotografií? A) op-art B) pop-art C) land art D) minimal art 2 28

29 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 42 (www.idnes.cz) 42 Který z následujících um lc je autorem výchozí fotografie? A) Jan Saudek B) Josef Sudek C) Jaromír Funke D) František Drtikol 2 29

30 VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOZE 43 (www.artexpertswebsite.com) 43 Který z následujících um lc je autorem výchozího obrazu? A) Andy Warhol B) Piet Mondrian C) Jackson Pollock D) Robert Delaunay 2 30

31 VÝCHOZÍ OBRAZ K ÚLOHÁM (www.vvdm-gallery.com) 44 Která z následujících výtvarných technik byla použita p i tvorb výchozího obrazu? A) koláž B) frotáž C) muchláž D) asambláž 45 Který z následujících um lc je autorem výchozího obrazu? A) Ji í Kolá B) Max Ernst C) Karel Teige D) Pablo Picasso 2 31

32 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 46 (Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozí fotografie uveden.) 46 Který z následujících um leckých sm r je reprezentován budovou na výchozí fotografii? A) rondokubismus B) funkcionalismus C) socialistický realismus D) individualistická moderna 2 32

33 VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE K ÚLOZE 47 (www.en.wikipedia.org) 47 Který z následujících architekt navrhl stavbu na výchozí fotografii? A) Le Corbusier B) Frank Gehry C) Daniel Libeskind D) Oscar Niemeyer ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOV DI. 2 33

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA DIDAKTICKÝ TEST CJMZD14C0T01 ČESKÝ Maximální bodové JAZYK hodnocení: A 69 LITERATURA bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky DIDAKTICKÝ TEST Didaktický

Více

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (.

Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990. Inventá. (NAD.: 5) (. Inventá e Archivu hlavního m sta Prahy 050200/03 ODBOR KULTURY NÁRODNÍHO VÝBORU HLAVNÍHO M STA PRAHY (1904) 1949 1990 Inventá (NAD.: 5) (. pom cky: 135) Jana Ratajová, Tomáš Rataj Praha 1998 Obsah Úvod...VII

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Jméno a příjmení DIDAKTICKÝ TEST STRANA 1 2 Evidenční číslo Časový limit: 60 min. 1 8 2 3 E F 9.1 9 A N 3.1 3.2 3.3

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013.

VÝRO NÍ ZPRÁVA. spole nosti. za hodnocené období roku. Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. VÝRO NÍ ZPRÁVA spole nosti za hodnocené období roku 2012 Výro ní zpráva byla schválena usnesením Správní rady spole nosti dne 24. ervna 2013. V Kop ivnici, dne 12. ervna 2013 zpracoval a p edkládá Ing.

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti OZMZD12C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 92 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 1/2006 o vyhlášení závazné ásti územního plánu obce Píse ná Zastupitelstvo obce Píse ná se usneslo dne 1.6.2006 vydat, dle 29 odst. 3 zákona. 50/1976 Sb., o územním plánování a

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA

OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí OTEV ENÉ PODÍLOVÉ FONDY - NÁSTROJ INVESTIC RETAILOVÉHO KLIENTA Bakalá ská práce Vedoucí bakalá ské práce: Ing. David Fuchs Autor:

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO

DRUHÁ KAPITOLA P VOD A HISTORIE HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO DRUHÁ KAPITOLA HNUTÍ ERVENÉHO K ÍŽE A ERVENÉHO P LM SÍCE PREZENTACE 2.0. Cíle prezentace P iblížit a vysv tlit klí ové události vývoje Hnutí od jeho založení po sou asnost. 2 PREZENTACE 2.1. Klí ová slova

Více

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY

P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU CIZÍ JAZYKY Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více