DUBEN Katalog obchodù a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2012. Katalog obchodù a služeb"

Transkript

1 DUBEN 2012 Katalog obchodù a služeb

2 Úvodní slovo Zúèastnìte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské vybavenosti. Pokud chcete pøispìt k jejímu rozvoji, odpovìzte anonymnì, nebo pro lepší komunikaci i s uvedením jména, pøíjmení a adresy a poté obálku s pøedtištìnou adresou a vyplnìným anketním lístkem bezplatnì odešlete poštou èi osobnì odevzdejte v informaèním centru radnice (Vodièkova 18). Své podnìty mùžete rovnìž prùbìžnì zasílat pracovnicím radnièního oddìlení obchodu a služeb Vážení spotøebitelé, pøiznám se, že každé vydání Katalogu obchodù a služeb je pro mì malým svátkem. Uzávìrkou aktuálních dat a pøípravou do tisku totiž vrcholí nároèná práce radnièního oddìlení, které se jmenuje stejnì jako tento katalog. Když jsem pøed lety s projektem Katalogu obchodù a služeb a rovnìž Mapy sortimentu a cen pøišel mezi své kolegy radní, ne všichni byli tímto zámìrem nadšeni. Ať si každý nakupuje, kde chce, nejsme žádní centrální plánovaèi, znìl tehdy jeden z pochybovaèných názorù, jež jsem v této souvislosti s novým zámìrem zaslechl. Že nejde o žádné centrální plánování èi podobné sociální inženýrství, dnes chápe, myslím, každý. Naopak, katalog i mapa dávají spotøebiteli vìtší svobodu v rozhodování, neboť mu usnadòují volbu, kde a za kolik nakoupit. Tím, že jde díky obìma pomùckám o plnì kvalifikovanou volbu, spotøebitel šetøí nejen penìženku, ale i èas. Vìøím, že vám aktuální vydání katalogu a mapy opìt bude užiteèným pomocníkem. Pøeji vám pøíjemné nakupování! Daniel Hodek 1. zástupce starosty 3

3 Obsah Biopotraviny 5 Cukrárny 5 6 Drogerie 7 8 Galanterie Koøení a byliny 16 Kvìtináøství Lékárny Maso, uzeniny Ostatní služby Broušení nožù 23 Centrum øemeslníkù 23 Èistírny Instalatérství 24 Kominictví 25 Kováøství 25 Krejèovství 25 Mandly 25 Masáže Opravny Prádelny Rámování obrazù 32 Sklenáøství 32 Tiskárny 32 Zámeènictví 33 Optiky Ovoce, zelenina Papírnictví 37 Pekaøství Potøeby pro chovatele 45 Potøeby pro kutily 45 Potøeby pro øemeslníky 45 Potøeby pro vèelaøe 45 Provaznictví 45 Supermarkety Trafiky Orientaèní mapa Prahy 1 51 Hybernská 1014/13 E bio potraviny PO-PÁ Jungmannova 15/1 E biopotraviny PO-ÈT , PÁ Malostranské nábøeží 558/1 E farmáøská zelenina, ovoce, èerstvé bylinky, kozí sýry PO-PÁ , SO-NE Melantrichova 463/15 Biopotraviny E bio potraviny, ekologické èistící prostøedky PO-ÈT , PÁ , NE Øeznická 1741/21 E bio potraviny, šťávy, bagety, saláty PO-ÈT , PÁ Soukenická 1190/21 E vegetariánské potraviny PO-PÁ Soukenická 2060/27 E bio potraviny, kozí sýry, peèivo PO-PÁ Školská 1384/34 E ovoce, produkty ekozemìdìlství PO-PÁ , SO Vodièkova 681/18 E farmáøské výrobky PO, ST, PÁ , ÚT, ÈT Vodièkova 792/40 E biopotraviny PO-PÁ Havlíèkova 1682/15 Cukrárny E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO , NE Masná 686/20 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Biopotraviny Cukrárny BioPoint Country Life Zdravíèek farmáøská prodejna Country Life Zdravá výživa U Tøí Rùží Bio Biotop Farma rodiny Nìmcovy Bioprodejna Máta OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna Café U Lucerny 4 5

4 Cukrárny Perlová 1020/8 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Revoluèní 1634/12 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE U Lanové dráhy 412/1 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE U Lužického semináøe 107/34 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Václavské námìstí 801/52 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO , NE Václavské námìstí 824/29 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-NE Václavské námìstí 778/14 E cukrovinky PO-PÁ , SO-NE Václavské námìstí 1282/51 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Vítìzná 442/14 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Vodièkova 673/4 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Vodièkova 791/41 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO , NE Vodièkova 710/31 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO-NE Vodièkova 699/30 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ Staroèeská pekárna cukrárna Cukrárna Apetit U Knoflíèkù Cukrárna a peèivo u Lužického semináøe OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna U sv. Václava Cukrovinky Cukrárna Half&half Cukrárna Italská cukrárna OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna Myšák Cukrárna 28. øíjna 769/14 Drogerie, papírnictví PO-PÁ , SO Jindøišská 900/ PO-PÁ , SO-NE Na Poøíèí 1068/ PO-PÁ , SO , NE Na Poøíèí 1060/ PO-PÁ , SO Na Poøíèí 1047/ PO-PÁ , SO , NE Na Pøíkopì 1096/19 PO-SO , NE námìstí Republiky 1079/ PO-ST , ÈT-PÁ , SO , NE DM Drogerie Schlecker Rossmann DM Drogerie DM Drogerie DM Drogerie námìstí Republiky Schlecker, podchod metro B Nám. Republiky PO-PÁ , SO , NE námìstí Republiky 656/ PO-PÁ , SO , NE Rytíøská 406/ PO-PÁ , SO , NE Rytíøská 399/ PO-SO , NE Spálená 99/ PO-PÁ , SO Václavské námìstí PO-NE Valentinská 92/3, papírnictví PO-ÈT , PÁ Drogerie Drogerie Schlecker Schlecker Rossmann Schlecker Rossmann, podchod metro C Muzeum Drogerie, papírnictví 6 7

5 Drogerie Galanterie Vodièkova 699/ PO-PÁ , SO-NE DM Drogerie U Novákù Benediktská 687/ PO-PÁ Salon LUSI Vodièkova 710/ PO-PÁ , SO-NE Rossmann Betlémské námìstí 257/9, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže ÚT, ÈT Salon Lea Zlatnická 1129/8, kosmetika, barvy a laky PO-PÁ , SO Drogerie Teta Biskupský dvùr 1141/9, pedikúra, masáže PO-PÁ Galanterie Biskupský dvùr 1154/ PO-PÁ , SO Karoliny Svìtlé 299/12 E textilní galanterie, pøíze, látky PO-PÁ Textilní galanterie Mar Len Dlouhá 741/ PO , ÚT, ST, PÁ , ÈT , SO TONI&GUY námìstí Republiky 1079/1 E textilní galanterie NE-ST , ÈT-SO Textilní galanterie Dlouhá 734/27, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-ÈT , PÁ námìstí Republiky 656/8 E textilní galanterie PO-PÁ , SO , NE Textilní galanterie Dušní 1082/ PO-PÁ , SO The Salon Spálená 100/35 E textilní galanterie PO-PÁ Textilní galanterie Elišky Krásnohorské 123/6, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ Nice Štìpánská 649/25 E textilní galanterie PO-ÈT Textilní galanterie Haštalská 754/13, kosmetika PO-PÁ Salon Allen Charo Tržištì 265/6 E galanterie PO-ÈT Textilní galanterie Karolína Hybernská 1014/ PO-ÈT , PÁ Vladislavova 46/3 E galanterie PO-PÁ Galanterie, Látky Jindøišská 898/ PO-PÁ Jindøišská 901/5, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-SO SALON MICHELANGELO 28. øíjna 769/14, pedikúra, manikúra PO-PÁ , SO Anenská 188/ PO-PÁ , SO-NE dle objednání SUN DIAL Jungmannova 25/13 Kadeønické studio PO-PÁ , SO dle objednávek Jungmannova 15/1, manikúra, kosmetika PO-PÁ Šarm 8 9

6 Jungmannova 747/ , PO-SO , NE BIODROGA Hair and Beauty Centre Na Poøíèí 1070/ PO-PÁ dle objednávek DONA Jungmannova 29/19, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO SIMPLY HAIR Na Poøíèí 1068/23, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO Salon Lion Karoliny Svìtlé 299/ PO-ÈT , PÁ Salone La calma Na Pøíkopì 859/ PO-SO , NE Franck Provost Konviktská 291/24, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ SO Salon UNIQUE Na Pøíkopì 853/ PO-PÁ , SO-NE dámské, pánské Kosteèná 121/ PO , ÚT-PÁ , SO Florian Hair Na Pøíkopì 957/23 E pánské kadeønictví PO-SO , NE Pánské kadeønictví Franck Provost Kozí 916/ PO-PÁ , SO Salon Fellini námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO E. E. Hair Krakovská 581/8, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-NE Klinika GHC Praha Náprstkova 214/7, manikúra, kosmetika, vizážistika PO-PÁ , SO Studio Image Králodvorská 1085/ PO-PÁ , SO Salon Petra Mìchurová Národní 961/25, kosmetika PO-PÁ , SO Salon Lafayette Palác Metro Køemencova 185/ PO-PÁ , SO dle objednávek Romanovská Hair Studio Národní 60/28, manikúra PO-PÁ , SO NIKOLAMELITA Liliová 1069/16, manikúra PO-PÁ Maxim Navrátilova 674/2 E holení, støíhání, barvení PO-ÈT , PÁ Kadeønický salon La Vida Maiselova 58/7, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže, cvièení pro tìhotné PO-PÁ Sluneènice Navrátilova 1334/ PO-ÈT , PÁ , SO Pánské holièství Masná 699/15 E kaderønictví ÚT-PÁ , SO Kadeønický salon JAMES HAIR Nekázanka 2037/ PO-PÁ , SO Vlasové studio Twins Michalská 437/17, manikúra, pedikúra PO-PÁ , SO TONI&GUY Opatovická 1405/13, manikúra, kosmetika PO-PÁ Studio Sirael Na Florenci 1270/31, masáže PO, PÁ , ÚT-ÈT Salon Lafayette Opletalova 922/ PO-PÁ Individuality 10 11

7 Opletalova 917/9, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO PURE hair studio Revoluèní 1201/ ÚT-PÁ Revolution salon Opletalova 1535/ PO-PÁ , SO TONI&GUY Rùžová 947/ PO-PÁ Šarm Ostrovní 124/21, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Alex Kadeønický salon Rybná 1065/13, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO ORLANE Paris Ostrovní 2025/25, kosmetika, masáže , dle objednávek Studio v Ostrovní Rytíøská 528/1, manikúra, kosmetika PO-SO , NE Feminin Palackého 718/ PO-PÁ Kadeønické studio Mefisto Rytíøská 411/ PO-PÁ , SO Kadeønické studio STEP Palackého 723/6, kosmetika PO-PÁ , SO-NE Kadeønický salon ANNA MARI Øeznická 661/ PO-PÁ uèilištní provozovna Panská 891/ PO-PÁ , SO Kadeønické studio Salvátorská 1092/ PO-PÁ , SO Salon OSKAR Petrská 1134/ PO-PÁ BEAUTY STUDIO Samcova 1216/ ÚT-PÁ , SO Salon Vogue Politických vìzòù 1599/23, manikúra, pedikúra PO-PÁ , SO dle objednávek Kadeønický salon Jarky Èechové Senovážné námìstí 994/2, manikúra, kosmetika , PO-PÁ S a J Provaznická 400/9, manikúra, pedikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Hair Studio Senovážné námìstí 1464/ PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Pštrossova 1924/ PO-PÁ Betty Senovážné námìstí 866/29, masáže PO-PÁ , SO LORMA Pštrossova 192/24 PO-PÁ Famous Hair salon Soukenická 1187/29, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Salon Karin Revoluèní 767/25, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ Soukenická 1198/5, kosmetika PO-PÁ Salon Portrait Revoluèní 655/ PO-PÁ Alexo studio krásy Soukenická 1094/22 E vlasové a nehtové studio PO-PÁ Salon Esela 12 13

8 Soukenická 1088/ PO-PÁ , SO Spálená 100/35, modeláž nehtù PO-PÁ Centrum zdraví a krásy Vali Kadeønický salon PAULA V Jircháøích 195/2 Salon V Jircháøích 2, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO dle objednávek V Kolkovnì 919/ PO-PÁ , SO JET SET SALON Spálená 105/45, manikúra PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Václavské námìstí 819/ PO-PÁ , SO , NE Bomton vlasové a kosmetické studio Spálená 97/29, masáže, vizážistika PO-ÈT , PÁ Studio Sonja Valentinská 58/7, holièství, kosmetika, pedikúra, manikúra , PO-PÁ , SO Barbarella Školská 687/13, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Salon U Volavky Ve Smeèkách 1920/ PO-PÁ Školská 1385/36 PO-PÁ Vlasové studio PETIT Ve Smeèkách 599/29, kosmetika, pedikúra PO-PÁ Studio R Štìpánská 615/24, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO , NE Picasso Ve Smeèkách 601/21, kosmetika, manikúra, masáže PO-PÁ , SO Kadeønické studio Fellini Štìpánská 704/61, manikúra, pedikúra PO-SO , NE dle objednávek Salon Emporio Ve Smeèkách 595/28, kosmetika, manikúra, masáže PO-PÁ , SO dle objednávek Studio ITTA Truhláøská 1115/12, pedikúra , PO-PÁ Veleslavínova 95/ PO-PÁ Salon Framesi Týnská 627/ , PO-PÁ , SO Kadeønický salon Dan Vìzeòská 913/8, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO Kadeønický salon U ZLATÉ KORUNY U Milosrdných 848/ dle objednávek Vlasové studio FHS Vítìzná 443/12, pedikúra, manikúra PO-PÁ Salon Mila Uhelný trh 424/3, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO HAIRPOINT Vladislavova 50/11, pedikúra, manikúra, kosmetika , dle objednávek Salon Pretty Woman Újezd 452/42, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Kadeønický Ateliér Picasso Vladislavova 1747/16, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže , PO-PÁ , SO BEAUTY SALON HEDA V Celnici 1028/10, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže , PO-PÁ , SO Monet Vodièkova 699/28, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ V PASÁŽI 14 15

9 Koøení a byliny Kvìtináøství Kvìtináøství Vodièkova 736/17, manikúra, pedikúra, masáže , PO-PÁ , SO dle objednávek La Pura Vita Hybernská 1014/ PO-PÁ , SO-NE Kvìtiny Vojtìšská 231/17 E vlasové studio PO-PÁ TH AVENUE Jindøišská 938/ PO-PÁ Kvìtinový dvorek Všehrdova 437/15, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Studio L' Amore Jungmannova 35/ PO-ÈT , PÁ Kvìtináøství Zlatnická 1073/1, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Orchidea Karmelitská 375/ PO-PÁ , SO Carmelita Žitná 657/ PO-ÈT , PÁ Pánské kadeønictví uèilištní provozovna Karoliny Svìtlé 1016/ PO-NE PUGETTO Koøení a byliny Lazarská 15/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Jilská 361/1 E byliny, koøení, bylinná kosmetika PO-PÁ Bylináøství V Jilské Lázeòská 286/ , PO-SO , NE U Èerveného lva Náprstkova 276/2 E koøení tuzemské i cizozemské, suché plody PO-PÁ Koøení U Salvátora Lodecká 1206/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Alkor Øeznická 1280/13 E byliny, koøení, poradenství a bylinná kosmetika PO , ÚT-PÁ Roman Kindl byliny Masná 696/ PO-PÁ , SO , NE Kvìtináøství Konstancie Kvìtináøství Myslíkova 187/ PO-PÁ , SO Campanula Flowers Biskupská 1753/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Floresco Na Mùstku PO-PÁ , SO-NE Kvìtiny, podchod metro A Mùstek Dlouhá 743/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Na Poøíèí 1038/ PO-NE Kvìtiny Winkler Haštalská 796/3 PO-PÁ , SO Kvìtiny Na Pøíkopì 862/ PO-SO , NE Kvìtiny Hellichova 455/ PO-PÁ , SO Kvìtinové studio Na Pøíkopì 988/ PO-SO , NE Kvìtináøství Pamela 16 17

10 Kvìtináøství Kvìtináøství Lékárny námìstí Republiky 1079/ PO-NE Holandské kvìtiny Vítìzná 442/ PO-PÁ Kvìtináøství Národní 416/ PO-SO , NE Kvìtiny Platýz Vodièkova 699/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Panská 896/ PO-PÁ , SO Studio Pygmalion Vodièkova 710/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Sandra Petrská 1133/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Vodièkova 704/ PO-PÁ Kvìtiny Lucernièka Pštrossova 218/ PO-PÁ Kvìtiny Flowers Žatecká 45/ PO-PÁ Kvìtinové studio Revoluèní 1084/ PO-PÁ Kvìtiny Evergreen Žitná 1764/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Revoluèní 655/ PO-PÁ Kvìtiny Žitná 609/ PO-PÁ , SO Kvìtiny V Prùjezdu Øeznická 1374/12 PO-PÁ Kytka a kytka Lékárny Spálená 106/ PO-PÁ , SO , NE Kvìtiny Avalanche Dlouhá 743/ PO-PÁ Lékárna Štìpánská 639/47 PO-PÁ Kvìtinové studio Dlouhá 719/ PO-PÁ Lékárna Štìpánská 651/ PO-PÁ Kvìtinový ateliér ve Štìpánské Havelská 517/ PO-ÈT , PÁ Lékárna U Èerveného orla V Celnici 1028/ PO-PÁ Kvìtináøství Milenium Hybernská 1000/8 E zdravotnické potøeby, zdravotní obuv, pomùcky PO-PÁ Zdravotnické potøeby Václavské námìstí 785/ PO-PÁ Kvìtiny ALFA Jindøišská 898/ PO-PÁ , SO Lékárna U PALMY Václavské námìstí 802/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Jungmannova 23/ PO-PÁ Lékárna JUNGMANNOVA 18 19

11 Lékárny Karoliny Svìtlé 1015/ PO-PÁ Lékárna U Rotundy Revoluèní 765/19 E ortopedické pomùcky, zdravotní materiál, ortézy, obuv, rehabilitaèní pomùcky, hole, mìøící pøístroje PO-PÁ Lékárny Zdravotní prodejna Malostranské námìstí 203/ PO-PÁ Lékárna v domì U Èerného orla Revoluèní 765/ PO-PÁ Lékárna Dr. Max Masná 697/19 E ortopedicko-protetické pomùcky , PO-ST , ÈT , PÁ Ortopedická protetika Rybná 681/11 Zdravotní prodejna E zdravotnické potøeby, pomùcky, rehabilitaèní nástroje, invalidní vozíky, hole, polohovací lùžka, toaletní køesla, chodítka PO-ÈT , PÁ Myslíkova 1922/ PO-PÁ Lékárna U sv. VOJTÌCHA Senovážné námìstí 869/ PO-PÁ , SO Lékárna U JINDØICHA Na Františku 847/ PO-PÁ Lékárna Senovážné námìstí 982/ , PO-PÁ Lékárna U FONTÁNY Na Poøíèí 1048/ PO-PÁ , SO Lékárna Dr. Max Spálená 78/ PO-PÁ Lékárna Ve Spálené námìstí Republiky 656/ PO-PÁ , SO , NE Lékárna Spálená 78/12 E ortopedické a rehabilitaèní pomùcky, tìhotenské a kojící prádlo, zdravotní obuv PO-PÁ Zdravotnické potøeby námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Lékárna IPC PALLADIUM Tìšnov 1163/ PO-PÁ Lékárna Tìšnov Národní 339/ PO-PÁ Lékárna Gloria V Celnici 1028/ PO-ÈT , PÁ Lékárna Národní 417/ PO-PÁ , SO Lékárna U ZLATÉHO HADA V Celnici 1031/ PO-PÁ , SO Lékárna V Celnici Opletalova 1535/ PO-PÁ , SO Lékárna Opletalova Václavské námìstí 775/ PO-PÁ Adamova Lékárna Palackého 720/ PO-PÁ , SO Lékárna Vlašská 336/ PO-ÈT , PÁ Lékárna nemocnice Milosrdných sester Palackého 720/5 E ortopedické a rehabilitaèní pomùcky, zdravotní obuv PO-PÁ Zdravotnické potøeby Vodièkova 792/ PO-PÁ , SO Lékárna Dr. Max Panská 894/ PO-PÁ Lékárna Èerná Rùže Zlatnická 1124/ PO-PÁ Lékárna U ZLATÉ LODI 20 21

12 Lékárny Maso, uzeniny Maso, uzeniny Ostatní služby Žatecká 41/ PO-PÁ Lékárna Dr. Max Štìpánská 610/12 E maso, uzeniny, lahùdky PO-PÁ Øeznictví, uzenáøství Maso, uzeniny Tržištì 265/6 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví a uzenáøství u Sislù Biskupská 1139/4 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví Václavské námìstí E maso, uzeniny PO-PÁ , SO MASO jiko, podchod metro A, Mùstek Hybernská 1014/13 E uzeniny, lahùdky PO-PÁ Uzeniny, lahùdky T TIP Ostatní služby Hybernská 1014/13 E kuøecí maso PO-PÁ Èerstvá kuøata Broušení nožù Jindøišská 875/23 E maso, uzeniny PO , ÚT-PÁ , SO Maso, uzeniny Národní 365/43 E broušení nožù, nožíøství PO-SO , NE Národní nožíøství Jungmannova 32/25 E maso, zvìøina, uzeniny PO-PÁ Uzeniny, lahùdky Centrum øemeslníkù Kaprova 18/7 E maso, uzeniny, jídelna PO-PÁ Øeznictví, uzenáøství Kosina Bílkova 122/6 E kontakty na øemeslníky - malíøi, lakýrníci, truhláøi, topenáøi, podlahy, opravy praèek, apod PO-ÈT , PÁ AZ-Plyn Kozí 914/9 E maso, uzeniny, lahùdky PO-PÁ , SO MADE maso Èistírny Na Perštýnì 347/11 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví a uzenáøství Jiøí Pospíšil Dlouhá 706/20 E èistírna odìvù, kùží a kožešin, bytové dekorace, èištìní kobercù PO-PÁ , SO Èistírna odìvù Bel a Blanc Na Poøíèí 1069/21 E uzeniny PO-PÁ , SO Uzenáøství U Synkù Dlouhá 734/27 E èistírna a barvení odìvù a kožešin vè. doúpravy PO-ÈT , PÁ Èistírna a barvení odìvù Na Poøíèí 1068/23 E maso, uzeniny PO-SO , NE FABUŠ øeznictví Jindøišská 901/5 E rychloèistírna odìvù, praní prádla PO-PÁ , SO Èistírna Národní E maso, uzeniny PO-PÁ , SO MASO jiko, vestibul metro B Národní Karoliny Svìtlé 1015/11 E rychloèistírna odìvù a kùží Èistírna odìvù a kùží Perlová 413/2 E uzeniny PO-PÁ , SO Uzenáøství Hynek Cibulka Krakovská 1366/25 E èistírna odìvù, praní prádla, úprava odìvù PO-PÁ , SO-NE Èistírna odìvù 22 23

13 Ostatní služby Martinská 416/10 E èistírna odìvù, kùže, kožešin, kobercù, žehlení prádla PO-PÁ Masarykovo nábøeží 237/18 E èistírna, praní prádla, opravy odìvù, zakázkové krejèovství, èalounictví PO-ÈT , PÁ Myslíkova 1960/17 E èístírna odìvù a kùží PO-PÁ Na Pøíkopì 853/12 E èistírna odìvù, praní prádla, úprava odìvù PO-PÁ , SO , NE námìstí Republiky 1079/1 E èistírna PO-NE Náprstkova 213/5 E èistírna, prádelna, mandl, opravy odìvù, èalounictví, PO, ST, PÁ Opatovická 160/18 E èistírna, krejèovství, šití a èištìní péøových dek PO-ÈT , PÁ Opletalova 925/14 E èistírna odìvù, oprava odìvù PO-PÁ Štìpánská 617/26 E prádelna, mandl, žehlírna PO-ÈT V Celnici 1038/3 E èištìní odìvù a kùží PO-PÁ , SO-NE Všehrdova 435/21 E instalatérské, elektrikáøské, zámeènické a zednické práce , ÚT, ÈT Dlouhá 735/25 Instalatérství E instalatérství , PO-PÁ pøijem objednávek Chemická rychloèistírna Èistírna Dorian Dekor Èistírna odìvù Laundryland Èistírna Èistírna Dorian Dekor Èistírna, krejèovství Èistírna odìvù, opravy odìvù Prádelna, žehlírna Èistírna DaJa Jan Kechner Instalatérství Karmelitská 383/12 E kominictví, vložkování komínù, revize, posudky , dle dohody Navrátilova 1422/13 E kominictví, vložkování komínù, revize, posudky , dle dohody Kozí 799/10 E kováøské a zámeènické práce Rádl , Plaèek PO-PÁ Krakovská 1363/12 E krejèovství, èistírna odìvù, dobarvení PO-PÁ Krakovská 1339/18 E krejèovství, úpravy odìvù PO-PÁ , SO po dohodì Na Pøíkopì 853/12 Kominictví Kováøství Krejèovství E èistírna, krejèovství, opravy odìvù PO-PÁ , , SO-NE , Štupartská 646/7 E krejèovství, opravy odìvù PO-SO Újezd 391/41 E krejèovství PO-ÈT , , PÁ Všehrdova 439/11 E krejèovství, šití bytových dekorací, opravy odìvù PO-ÈT Hroznová 499/2 E prádelna, mandl PO, ST, ÈT , PÁ Opatovická 1315/7 E mandl PO-PÁ Mandly Ostatní služby Kominictví Kominíci Kováøství Zakázkové krejèovství Zakázkové krejèovství STUDIO POKORNÝ Krejèovství Krejèovství, opravy odìvù Krejèovství Zach & spol. Krejèovství Mandl, prádelna Mandl Opatovická 24 25

14

15 Ostatní služby Ostatní služby Masáže Týnská 622/17, kosmetika, manikúra PO-PÁ Afrodita Kosmetika, Masáže Bøehová 40/ PO-NE MANTRA Thai massage V Jámì 1263/ PO-NE Zen Asian Wellness Celetná 555/ PO-NE Thai massage Václavské námìstí 780/ PO-NE Thajský ráj Helmova 1551/ PO-NE THAI FIT Vodièkova 791/ PO-NE THAI FIT Jindøišská 901/ PO-NE Thai massage Orchidea Žitná 668/7, kosmetika, manikúra PO-PÁ , SO SILHOUETTE Kaprova 15/ PO-NE Nam Jai tradièní thajské a indické masáže Opravny Na Poøíèí 1041/ dle objednávek Ymca Bílkova 122/6 E opravy a prodej plyn. spotøebièù a náhradních dílù PO-ÈT , PÁ AZ-Plyn Na Poøíèí 1069/ PO-NE THAI FIT Dlouhá 734/27 E opravy a úpravy odìvù, kùže, kožešin, kabelek, deštníkù PO-ÈT , PÁ Opravna odìvù Na Pøíkopì 853/ PO-NE Sabai Dlouhá 729/37 E opravna obuvi PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi Na Pøíkopì 859/ PO-NE Sabai Dušní 928/1 E výroba klíèù a bezpeènostní zaøízení PO-ÈT , PÁ Výroba klíèù Koula a syn Národní 981/ PO-NE Thai massage Haštalská 939/8 E rychloopravna zlatých šperkù PO, ST , ÚT, ÈT , PÁ Rychloopravna šperkù Národní 63/ PO-ST , dle objednávek Masážní salon Hybernská 1014/13 E výroba klíèù a autoklíèù ŠKODA PO-PÁ Klíèe Revoluèní 1081/ PO-NE Thajské masáže Jindøišská 939/20 E opravna obuvi PO-PÁ , Rychloopravna obuvi Øeznická 668/6, pedikúra, cvièení vibraèní plošiny PO-PÁ PROMÌNA Jungmannova 736/10 E opravna obuvi PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi 28 29

16 Ostatní služby Ostatní služby Jungmannova 36/31 E opravna obuvi PO-PÁ Opravna obuvi Rùžová 970/7 E úprava odìvù PO-PÁ Úpravy odìvù Krakovská 593/19 E opravy obuvi, odìvù, bot, kabelek, aktovek PO-PÁ , SO-NE Opravy obuvi, odìvù Spálená 104/43 E opravna obuvi, výroba klíèù PO-PÁ , SO-NE Mister Minit Na Poøíèí 1758/14 E vše pro šití, opravy a úpravy odìvù, prodej a opravy šicích strojù PO-PÁ , SO Šicí centrum Haišman Školská 655/1 E zakázková výroba, opravy a úpravy kožených, kožešinových a látkových odìvù , PO-ÈT , , PÁ Cinda kožešnictví Na Poøíèí 1068/23 E opravna obuvi, výroba klíèù PO-PÁ Opravna obuvi, výroba klíèù Štìpánská 622/36 E opravy odìvù, aktovek a kabelek PO-PÁ , SO Opravy odìvù a kabelek Na Poøíèí 1068/23 E opravy odìvù, krejèovství, textilní galanterie PO-PÁ , SO Opravy odìvù, galanterie Truhláøská 1115/12 E rychloopravna zlatých i starých šperkù PO-ÈT , PÁ Rychloopravna šperkù Na Pøíkopì 853/12 E opravna obuvi, kabelek, výroba klíèù PO-PÁ Rychloopravna obuvi U Obecního dvora 793/2 E prodej koèárkù, opravna , PO-NE Opravna koèárkù Malli Navrátilova 665/12 E opravna obuvi, odìvù, výroba klíèù, brašnáøství PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi a tašek V Kolkovnì 910/8 E rychloopravna šperkù PO-PÁ Rychloopravna šperkù Navrátilova 1956/8 E opravy a prodej naslouchacích pøístrojù PO, ÈT , , ÚT, ST, PÁ K+D Servis naslouchací pøístroje Václavské námìstí 802/56 E výroba klíèù , PO, ST , ÚT, ÈT , PÁ Levné klíèe námìstí Republiky 1079/1 E opravna obuvi a výroba klíèù NE-ST , ÈT, SO Mister Minit Václavské námìstí E opravna obuvi, výroba klíèù, brašnáøských výrobkù a deštníkù PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi, podchod-metro A Mùstek námìstí Republiky 656/8 E opravna obuvi PO-PÁ , SO Rychloopravna obuvi Vítìzná 443/12 E oprava, pøešívání kožichù a kožených odìvù, èištìní kožešinových výrobkù PO-PÁ , SO Kožešiny Kubín námìstí Republiky 656/8 E výroba klíèù a autoklíèù PO-PÁ , SO , NE Výroba klíèù Všehrdova 435/21 E opravy odìvù, scelování, èistírna, prádelna, mandl PO, ÚT, PÁ , ST, ÈT , Opravy odìvù, èistírna námìstí Republiky 656/8 E úpravna odìvù, kùže a kožešin, šití bytových dekorací PO-PÁ , SO-NE Úpravna odìvù Zlatnická 1401/15 E scelování, šití a opravy odìvù, opravy a úpravy kožešin, èištìní kùží a kožešin PO, ÚT, ÈT, PÁ , ST JaPa opravy odìvù Národní 63/26 E opravna obuvi a tašek, výroba klíèù i autoklíèù PO-NE Opravna obuvi a výroba klíèù Prádelny Rytíøská 406/10 E opravna obuvi, tašek a deštníkù, výroba klíèù PO-ÈT , PÁ , SO Opravna obuvi a tašek Rybná 1091/27 E prádelna PO, ST , ÚT, ÈT, PÁ Prádelna na Starém Mìstì 30 31

17 Ostatní služby Soukenická 1095/24 E prádelna PO-PÁ Pradlenka U Elišky Zámeènictví Ostatní služby Optiky Rámování obrazù Myslíkova 1960/17 E výroba klíèù, broušení nástrojù PO-PÁ , SO Tescoma Betlémská 1054/8 E rámování obrazù, restaurování PO , ÚT, ST, ÈT , , PÁ , Lazarská 15/7 E rámování obrazù, galerie PO-PÁ , , SO , Rámování obrazù Galerie Lazarská 28. øíjna 769/14 Železáøství E výroba klíèù, instalatér, železáøství PO-PÁ , SO Anenská 220/13 E zámeènictví Vanìèek , Kocábek dle telefonické domluvy Zámeènictví Olivova 2096/4 E rámování obrazù, galerie PO-PÁ Galerie Elephant Prokopská 294/4 E zámeènictví PO-ÈT , PÁ Zámeènictví Soukenická 1196/11 E rámování obrazù , PO-PÁ Rámování obrazù KODEX Truhláøská 1100/21 E výroba klíèù, opravy zámkù PO-ÈT , PÁ MAKRO AZ klíèe, zámky Školská 691/24 E rámování obrazù, galerie PO-ÈT , PÁ Rámování obrazù Ve Smeèkách 1766/9 E zámeènictví dle objednávek Zámeènicko údržbáøská dílna Truhláøská 1121/24 E rámování obrazù, galerie ÚT-ÈT , PO, PÁ Rámování obrazù Vodièkova 701/34 E výroba klíèù, autoklíèe PO-PÁ Pražský klíè Sklenáøství Linhartská 136/6 E výroba klíèù, železáøství, barvy a laky PO-PÁ , SO Železáøství U Rotta Truhláøská 1116/14 E sklenáøství, rámování a paspartování PO-ST , ÈT , PÁ Sklenáøství Stupka Optiky U Milosrdných 804/14 E umìlecké sklenáøství a zpracování skla, vitráže , PO-PÁ Krakovská 582/23 E knihovna a tiskárna PO-ÈT , PÁ Tiskárna Umìlecké sklenáøství, restaurátorství Knihovna a tiskárna pro nevidomé 17. listopadu 208/4 Optik Fashion PO-PÁ øíjna 372/5 GRAND OPTICAL PO-NE Celetná 988/ PO-SO Eiffel Optic Ve Smeèkách 602/15 E knihovna a tiskárna PO-ÈT , PÁ Knihovna a tiskárna pro nevidomé Dlouhá 741/ PO-PÁ , SO Optik 32 33

18 Optiky Optiky Elišky Krásnohorské 1021/ PO-PÁ Oèní Optika Na Poøíèí 1069/ PO-PÁ , SO Eiffel Optic Hybernská 1002/ PO, ST, ÈT , ÚT, PÁ Fokus Optik Na Pøíkopì 958/ PO-NE Eiffel Optic Hybernská 1009/ PO-ÈT , PÁ Oèní Optika LINDA Na Pøíkopì 853/12 neuveden PO-PÁ , SO , NE Optik Jindøišská 1694/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Pøíkopì 859/ PO-PÁ , SO , NE Optik Studio Jungmannova 737/ PO-PÁ Optik Studio námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Fokus Optik Jungmannovo námìstí 761/ PO-NE Eiffel Optic námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Eiffel Optic Kaprova 49/ PO-PÁ , SO Oèní Optika Národní 416/ PO-ÈT , PÁ , SO Fokus Optik Karoliny Svìtlé 299/ PO-ST , ÈT , PÁ Beno Blachut Beno Optik Nekázanka 876/ PO-PÁ Oèní Optika Trnka Kosteèná 121/ PO-PÁ , SO Optika Praha Palackého 719/ PO-PÁ Optika Stingo Malé námìstí 459/ PO-NE Eiffel Optic Revoluèní 1006/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Mostecká 55/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Revoluèní 765/ PO-PÁ Optika Regia Myslíkova 187/ PO, ÚT, ST, PÁ , ÈT Pan Optik Senovážné námìstí 1565/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Poøíèí 1068/ PO-PÁ , SO OPTIK Ocularium Skoøepka 527/ PO-PÁ ALIA Optic Na Poøíèí 1063/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Štìpánská 652/ PO-ÈT , PÁ Fokus Optik 34 35

19 Optiky Ovoce, zelenina Ovoce, zelenina Papírnictví Pekaøství Újezd 454/ PO-PÁ Oèní Optika Tržištì 367/11 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO , NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí 802/ PO-PÁ , SO Visus Optik Újezd 390/43 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí 785/ PO-ÈT , PÁ Optika LUNETTES Vìzeòská 914/10 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO Ovoce, zelenina Václavské námìstí 794/ PO-PÁ Oèní Optika LINDA Vítìzná 534/16 E ovoce a zelenina PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí PO-PÁ , SO OPTIK Ocularium, podchod metro C Muzeum Papírnictví Vodièkova 696/ PO-ÈT , PÁ Optika Pecan Dlouhá 715/38 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby, služby kopírovací, zhotovování razítek a vizitek PO-PÁ , SO Papírnictví Vodièkova 791/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Lazarská 15/7 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby PO-PÁ , SO Papírnictví Vodièkova 728/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Poøíèí 1068/23 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Ovoce, zelenina Na Poøíèí 1934/38 E kanceláøské a školní potøeby PO-PÁ AB papír Havlíèkova 1026/6 E ovoce, zelenina, potraviny PO-NE Ovoce, zelenina námìstí Republiky 656/8 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby, PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Hybernská 1014/13 E ovoce, zelenina, nápoje PO-NE Ovoce, zelenina Palackého 725/10 E papírnictví, drogerie PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Národní 949/19 E ovoce, zelenina, potraviny PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Pekaøství Rámová 739/1 E zelenina, ovoce, fresh juice PO-PÁ , SO Fruta pura Benediktská 723/16 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé obl. bagety PO-PÁ , SO Paneria Rùžová 1341/11 E ovoce, zelenina, zdravá výživa, sušené plody PO-PÁ Ovoce, zelenina Biskupský dvùr 1154/1 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO Pekaøství Moravec 36 37

20 Pekaøství Pekaøství Èerná 172/1 E pekárenské výrobky PO-PÁ Pekaøství Køupavý rohlíèek Národní 117/18 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Paneria Dušní 928/1 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO Havlíèkova E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO Hybernská 1014/13 E pekárenské výrobky PO-PÁ Hybernská 1037/1 E pekárenské výrobky PO-ÈT , PÁ , SO Hybernská 1014/13 E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO , NE Jindøišská 941/24 E pekárenské výrobky PO-ÈT , PÁ Karmelitská 376/20 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO , NE Maiselova 25/4 E peèivo PO-PÁ , SO-NE Masná 686/20 E pekárenské výrobky PO-PÁ Myslíkova 187/13 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ Na Mùstku E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO námìstí Republiky 656/8 E pekárenské a cukráøské výrobky PO-PÁ , SO , NE Dobré peèivo Pekaøství Jeèmínek, podchod-metro B Pekaøství Mr. Baker Pekaøství Brabec Pekaøství Mr. Baker Pekaøství Pekaøství v Karmelitské Paneria Pekaøství U Lucerny Lehkomyslná Pekárna Pekaøství Jeèmínek, podchod metro A Mùstek Pekaøství Jeèmínek Národní 340/21 E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO Nekázanka 876/19 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Pštrossova 1508/35 E pekárenské a cukráøské výrobky PO-PÁ Rytíøská 404/12 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Spálená 75/16 E pekárenské výrobky, saláty, plnìné bagety PO-PÁ , SO Václavské námìstí 802/56 E pekárenské a cukráøské výrobky, chlebíèky PO-PÁ Valentinská 1061/6 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstve bagety a saláty PO-PÁ , SO Valentinská 20/10 E pekárenské výrobky PO-NE Vodièkova 730/9 E lahùdky, pekárenské a cukráøské výrobky, cukrovinky PO-PÁ , SO Vodièkova 709/33 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Biskupská 1065/1 PO-NE Dlouhá 618/ PO-PÁ , SO , NE Pekaøství Rembrandt Donuts Paneria Dobré peèivo Paneria Pekaøství Rembrandt Donuts Štefanovo pekaøství Pekaøství Paneria Lahùdky Paneria Žabka 38 39

Katalog obchodù a služeb

Katalog obchodù a služeb Mìstská èást Praha 1 Katalog obchodù a služeb DUBEN 2011 Úvodní slovo Zúèastnìte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské

Více

DUBEN 2013. Katalog obchodů a služeb

DUBEN 2013. Katalog obchodů a služeb DUBEN 2013 Katalog obchodů a služeb Úvodní slovo Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské vybavenosti. Pokud

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Městská část Praha 1 Katalog obchodů a služeb Květen 2009 Zúèastnìte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské vybavenosti.

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Městská část Praha 1 Katalog obchodů a služeb duben 2010 Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla přiložena k této brožuře, naleznete anketní lístek s několika dotazy, které se týkají občanské vybavenosti.

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Městská část Praha 1 Bř ez en 20 08 Katalog obchodů a služeb Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla přiložena k této brožuře, naleznete anketní lístek s několika dotazy, které se týkají občanské vybavenosti.

Více

DUBEN 2014 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB

DUBEN 2014 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB DUBEN 2014 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB Sluzby_duben_2014.indd 1 29.4.2014 15:18:14 ÚVODNÍ SLOVO Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla přiložena k této brožuře, naleznete anketní lístek s několika dotazy,

Více

DUBEN 2015 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB

DUBEN 2015 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB DUBEN 2015 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla přiložena k této brožuře, naleznete anketní lístek s několika dotazy, které se týkají občanské vybavenosti. Pokud chcete přispět

Více

DUBEN 2016. Katalog obchodů a služeb. www.praha1.cz

DUBEN 2016. Katalog obchodů a služeb. www.praha1.cz DUBEN 2016 Katalog obchodů a služeb Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla přiložena k této brožuře, naleznete anketní lístek s několika dotazy, které se týkají občanské vybavenosti. Pokud chcete přispět

Více

DUBEN Katalog obchodů a služeb.

DUBEN Katalog obchodů a služeb. DUBEN 2017 Katalog obchodů a služeb Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla přiložena k této brožuře, naleznete anketní lístek s několika dotazy, které se týkají občanské vybavenosti. Pokud chcete přispět

Více

KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB

KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB PROSINEC 2014 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB WWW.PRAHA1.CZ Václavské Vánoce v horní části Václavského náměstí zahájeny! Milí sousedé, jsem rád, že budu mít i v dalším období příležitost spolu s vámi pokračovat

Více

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X

I. KOLO. TYP ADRESA DOMU ŽÁDAJÍ O GRANT NA: střecha fasáda štít okna vrata výtah dvůr interier balkony vlhkost PŘIDĚLENÁ ČÁSTKA sou krom ník X X I. KOLO Benediktská 16 SVJ Benediktská 4 s.r.o. Bílkova 16 Okna ve vnitrobloku a visející opravy Oprava a modernizace výtahu dle požadavků EU Výměna oken a balkonových dveří SVJ Biskupský dvůr 1 Oprava

Více

Smlouva o zastupování MČ PÍ vc společenství vlastníků jednotek

Smlouva o zastupování MČ PÍ vc společenství vlastníků jednotek sřd-4w/ 4 'fj/ ^ Smlouva o zastupování MČ PÍ vc společenství vlastníků jednotek č. objednávky: // J3

Více

PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ

PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ adresář dochovaných znamení a jejich pozůstatků Znamení jsou rozdělena do oddílů dle čtyř historických měst pražských a následně abecedně rozřazena podle ulic a čísel orientačních.

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN DUBEN 2013 WWW.PRAHA1.CZ DUBEN 2013 Nový formát nová služba 1. zástupce starosty Mìstské èásti Praha 1 Daniel Hodek se èleny Komise obchodù a služeb na kontrole

Více

Provádím MASÁŽE a nově i kompletní KOSMETICKÉ SLUŽBY za použití české přírodní kosmetiky. Mojí prioritou je kvalita, diskrétnost a maximální spokojenost zákazníka Objednávky na tel.: 604 956 620 Další

Více

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV BIBLIOGRAFIE PSH VIII XXXV Kronika část I.: PPR Autorský rejstřík PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) VIII XXXV Přehled archeologických výzkumů v Kronice část I.: Pražská městská památková rezervace (PPR).

Více

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton v ulicích vaší čtvrti V neděli 13. května zaplní ulice Prahy běžci z

Více

Anketa Provozovna roku 2014 má své vítěze. V polovině října pro vás otevřeme v Dlouhé

Anketa Provozovna roku 2014 má své vítěze. V polovině října pro vás otevřeme v Dlouhé KATALOG ZÁŘÍ 2014 Děkuji všem, kteří jste věnovali čas k vyplnění anketního lístku v soutěži Provozovna roku, kterou letos již posedmé vyhlásila radnice Prahy 1. Velice mě těší, že nám sdělujete své jak

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN ØÍJEN 2013 WWW.PRAHA1.CZ ŘÍJEN 2013 Obchody a služby v Praze 1 ve vašem mobilu? Proč ne?! MOBILNÍ APLIKACE FENO- MÉN, KTERÝ SE PRO SVOU JEDNODUCHOST A ŠIROKÉ

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992. Inventář. (NAD č.: 1681) (Č. pomůcky: 536)

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992. Inventář. (NAD č.: 1681) (Č. pomůcky: 536) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 152400/03 BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992 Inventář (NAD : 1681) (Č. pomůcky: 536) Jiří Vlasák Praha 2012 Bytový podnik Praha 1 INVENTÁŘ BYTOVÝ PODNIK PRAHA

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN ÈERVEN 2013 WWW.PRAHA1.CZ ČERVEN 2013 Chorvatské dny pomoc malým pacientům a jejich rodinám V malou chorvatskou vesnièku se pøedposlední kvìtnový týden promìnily

Více

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) I LX (1964 2012) Místní a tématický rejstřík

PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) I LX (1964 2012) Místní a tématický rejstřík Pražský sborník historický (PSH) I LX (1964 2012), Místní a tématický rejstřík BIBLIOGRAFIE PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (PSH) I LX (1964 2012) Místní a tématický rejstřík 1. HISTORICKÉ JÁDRO PRAHY (v rozsahu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Návrh NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. k usnesení Rady HMP č. ze dne Návrh NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla dne.

Více

NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU

NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU OBCHODNÍ DŮM NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU Obchodní dům Láz je největším obchodním domem v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o zcela rekonstruované, moderní prostory s internetem, rozvodem hudby

Více

Ulice Truhlářská je: a) obousměrná b) jednosměrná od Petrského nám. k ulici Revoluční c) jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému nám.

Ulice Truhlářská je: a) obousměrná b) jednosměrná od Petrského nám. k ulici Revoluční c) jednosměrná od ulice Revoluční k Petrskému nám. Organizace dopravy Ulice Valdštejnská a Tomášská je: a) jednosměrná od Malostranského nám. k ulici Pod Bruskou b) jednosměrná od ulice Pod Bruskou k Malostranskému nám. Ulice V Botanice je: a) jednosměrná

Více

odpilotovaných materiálů v šabloně Datum pilotáže 24. 9. 2012 29. 1. 2013 Třída v pilotáži KAD1, KOS1, IK1,AZ1,AZ2,IK3,KPO2,PO3,K3A,KČ3A,KČ3B,A3

odpilotovaných materiálů v šabloně Datum pilotáže 24. 9. 2012 29. 1. 2013 Třída v pilotáži KAD1, KOS1, IK1,AZ1,AZ2,IK3,KPO2,PO3,K3A,KČ3A,KČ3B,A3 ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na stř. školách klíčové aktivity

Více

Volba bioprodejny roku 2013. Hodnotící kritéria :

Volba bioprodejny roku 2013. Hodnotící kritéria : Volba bioprodejny roku 2013 Hodnotící kritéria : Bioprodejna musí být členem PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Sortiment bioprodejny počet položek biopotravin na prodejně, zastoupení bio zeleniny a

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

AT LAS PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

AT LAS PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 AT LAS PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 Rejstřík objektů I. ÚŘADY 16 38. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.s. - Krakovská 15 A1 38 1. Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 681/18,

Více

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM

HOTELāRESTAURACEāAQUACENTRUM STUDENÉ PØEDKRMY 70 g 75 g 75 g 75 g 100 g Parmská šunka s cukrovým melounem Carpacio z hovìzí svíèkové na rukole s hoblinkami parmezánu Peèená paprika plnìná balkánským sýrem s èesnekovým olejem Carpacio

Více

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

45.32 Maloobchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství Příloha č. 1: Klasifikace ekonomických činností sekce G SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL 45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 45.1 Obchod s motorovými

Více

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Stačí používat kartu VISA UNIQA k úhradě Vašich nákupů u všech obchodníků v České republice i zahraničí, a to včetně internetových. Za každou platbu kartou automaticky

Více

MÍSTNÍ REJSTŘÍK BIBLIOGRAFIE

MÍSTNÍ REJSTŘÍK BIBLIOGRAFIE MÍSTNÍ REJSTŘÍK STARÉ MĚSTO (I) kostel sv. Anny (čp. 948/I, ppč. 172 Anenské náměstí) DRAGOUN 1988b, 2004f 956, 2914 1 kostel sv. Františka (ppč. 876 Anežský klášter) TRYML 1988b 888, 962 kostel sv. Haštala

Více

Nařízení statutárního města Jihlavy Č. 5 2013, kterým se mění nařízení statutárního města Jihlavy č. 4 2013 kterým se vydává tržní řád

Nařízení statutárního města Jihlavy Č. 5 2013, kterým se mění nařízení statutárního města Jihlavy č. 4 2013 kterým se vydává tržní řád Statutární město Jihlava Nařízení statutárního města Jihlavy Č. 5 2013, kterým se mění nařízení statutárního města Jihlavy č. 4 2013 kterým se vydává tržní řád Rada města Jihlavy se na své schuzi konané

Více

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM

ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM STATISTIKA RODINNÝCH ÚČTŮ Tab. 7b Úplné rodiny a ostatní domácnosti podle vzdělání Skupiny peněžních vydání - průměry na osobu v Kč za rok, struktura v % Domácnosti celkem z toho úplné rodiny 1 - základní

Více

Vyhodnocení ankety v rámci projektu Společně měníme veřejné prostory Prahy 10

Vyhodnocení ankety v rámci projektu Společně měníme veřejné prostory Prahy 10 v rámci projektu Společně měníme veřejné prostory Prahy 10 Data vyhodnotila: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz Úvod Vyhodnocení ankety V projektu Společně měníme veřejné prostory Prahy

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

obchodů a služeb pozval jednotlivé podnikatele, aby svůj záměr osobně

obchodů a služeb pozval jednotlivé podnikatele, aby svůj záměr osobně Katalog ČERVEN 2016 obchodů a služeb Zprávy z Komise pro obchod a služby Děkujeme za názory v anketách! Komise, mimo jiné, na svém zasedání dne 22. 6. 2016 vyhodnocovala nabídky podnikatelů na pronájem

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1

INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 INCOMA GfK Shopping Monitor 2015 1 AUTOR STUDIE INCOMA GfK, s.r.o. Kavčí Hory Office Park Na Hřebenech II 1718/10 140 00 Praha 4 Telefon: +420 251 117 545 e-mail: incoma@gfk.com http: //www.incoma.cz člen

Více

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Stačí používat kartu VISA UNIQA k úhradě Vašich nákupů u všech obchodníků v České republice i zahraničí, a to včetně internetových. Za každou platbu kartou automaticky

Více

Pedikúra Manikúra Modeláž nehtů Šárka Fetterová Husovo nám. 41, Česká Skalice, tel.: 605 828 213 Po Pá 8 15.30 Další objednávky dle telefonické dohody Nabízím dojezd za klienty domů Placená inzerce Peníze

Více

OMP/NP nabídka , str. 1

OMP/NP nabídka , str. 1 Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 2.3.2011 do 21.3.2011 do 10.00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor Název, sídlo, telefon a fax zadavatele Městská část

Více

ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE I LXIX, 1937 2009

ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE I LXIX, 1937 2009 ZPP výběr: Pragensia + obecná problematika památkové péče / Místní rejstřík BIBLIOGRAFIE ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE I LXIX, 1937 2009 výběr Pragensia + obecná problematika památkové péče identifikace periodika

Více

maraton praha 11. května 2014

maraton praha 11. května 2014 www.runczech.com Volkswagen maraton praha 11. května 2014 Štafeta tým dm rodinný minimaraton informace pro obyvatele prahy 1 a přehled dopravních opatření V den závodu RunCzech běžecká liga Volkswagen

Více

1. VLASTNÍ NEMOVITOSTI: Budova č.p. 6, Latrán na pozemku st. 739/1 v obci a k.ú. Český Krumlov

1. VLASTNÍ NEMOVITOSTI: Budova č.p. 6, Latrán na pozemku st. 739/1 v obci a k.ú. Český Krumlov Přehled objektů a jejich využití objekt č.p.. VLASTNÍ NEMOVITOSTI: Budova č.p., Latrán na pozemku st. 9/ poř.č. nebytových a bytových prostor Budova č.p., Latrán, na pozemku st. budova č.p., Latrán, na

Více

Nìco k pivu. Polévky

Nìco k pivu. Polévky Restaurace Vlžan Nìco k pivu Polévky Speciality z kuøecího masa Speciality z vepøového masa Speciality z hovìzího masa Speciality z ryb Jídla v bramboráku Bezmasá jídla Jídla na prknì Teplé omáèky Jídla

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO OBCHOD A SLUŽBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 USNESENÍ č. 275 ze dne 11.04.2016 k návrhu novely nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů R A D A M Ě

Více

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN

52 MALOOBCHOD KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL; OPRAVY VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST. Kód SKP N á z e v HS/CN Poznámka: V tomto oddílu je klasifikováno i zprostředkování maloobchodu a to do skupin podle konkrétního druhu zboží (kromě zprostředkování maloobchodu motorových vozidel). 52.1 Maloobchod provozovaný

Více

Obočí (vláskování, stínovaní, komplet) od 2900,- Horní oční linky od 1800,- Dolní oční linky od 1500,- Horní+dolní linky (1 návštěva) od 2900,-

Obočí (vláskování, stínovaní, komplet) od 2900,- Horní oční linky od 1800,- Dolní oční linky od 1500,- Horní+dolní linky (1 návštěva) od 2900,- CENÍK PERMANENTNÍ MAKE UP,TETOVÁNÍ, PIERCING Obočí (vláskování, stínovaní, komplet) od 2900,- Horní oční linky od 1800,- Dolní oční linky od 1500,- Horní+dolní linky (1 návštěva) od 2900,- Kontura rty

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 1/2012, kterým se mění Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád Schváleno: 24.01.2012 Účinnost: 08.02.2012 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné na

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 570 ze dne 16.4.2013 k návrhu na udělení grantů hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2013 Rada

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Analýza nákupních podmínek a chování zákazníků ve městě Hlinsko (bakalářská práce) Autor: Lucie Vokáčová Vedoucí práce:

Více

Instore propagace v drogeriích TETA

Instore propagace v drogeriích TETA Instore propagace v drogeriích TETA Charakteristika naší agentury Visual Impact (VI) je specializovanou agenturou, která se zaměřuje na reklamní média v místě prodeje. Orientujeme se na pronájem a produkci

Více

Seznam farmářů 4. květen 2013

Seznam farmářů 4. květen 2013 Seznam farmářů 4. květen 2013 Seznam českomoravských farmářů: Název Sortiment Novinka!!! 1 Zahradnictví Šlapánice Květiny apod. 2 Zašovské frgále - Říčanské dobroty Pekařské produkty 3 Pěstitelská pálenice

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Nakupujte. hezky česky

Nakupujte. hezky česky Nakupujte hezky česky PO ÚT ST ČT PÁ SO NE Nakupujte hezky česky Díky označení zeleným jablíčkem fakt jednoduše poznáte, co je pro vás dobré. PLATNOST LETÁKU OD PONDĚLÍ 6. 4. DO STŘEDY 8. 4. 2015 Speciální

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Seznam farmářů 20. říjen 2012

Seznam farmářů 20. říjen 2012 Seznam farmářů 20. říjen 2012 Seznam českomoravských farmářů: číslo Název Sortiment Novinka!!! 1 Zahradnictví/Šlapánice Byliny, sazenice 2 Zašovské frgále - Říčanské dobroty Pečivo 3 Čerstvá pasta/ Karlovy

Více

CENÍK SLUŽEB. Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, Hranice

CENÍK SLUŽEB. Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, Hranice CENÍK SLUŽEB Top visage CZ s.r.o. hair & body studio Pernštjnské nám.110, 753 01 Hranice mobil: 776 390 779 e-mail: studiotopvisage@gmail.com www.topvisage.eu Doba trvání Zeštíhlující zaøízení Starvac

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 787 ze dne.0.04 k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění

Více

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech A. HLAVNÍ PRODUKČNÍ CHARAKTERISTIKY oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech 2004 OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní,

Více

Komise RHMP Výboru ZHMP

Komise RHMP Výboru ZHMP 001 Úvoz 6/169, k. ú. Hradčany, Praha 1 oprava havarijního stavu pavlače v 5. patře, výměna nevhodné terakotové dlažby, doplnění repliky nosných konzol, statické zajištění a sanace a čepování nosných konzol,

Více

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Strakonice se na svém zasedání dne 3.6.2015 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991

Více

http://www.penzioncosmos.e u

http://www.penzioncosmos.e u Cestování Exprescar Kladno 28. října 1327 Kladno 777 600 345 http://www.exprescarkladno. 5.00% na zájezdovou dopravu Hotel U Hradu Staroměstské nám. 108 Mladá 326 721 049 http://www.uhradu. 10.00% na ubytování

Více

Jarní úklid začal. str UDÁLOSTI Na kašnu ani korunu str. 4. ROZHOVOR Bezpečné centrum str FOTOOHLÉDNUTÍ Ples na Žofíně se líbil str.

Jarní úklid začal. str UDÁLOSTI Na kašnu ani korunu str. 4. ROZHOVOR Bezpečné centrum str FOTOOHLÉDNUTÍ Ples na Žofíně se líbil str. PRAHA 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ DUBEN 2011 Jarní úklid začal str. 8 9 UDÁLOSTI Na kašnu ani korunu str. 4 ROZHOVOR Bezpečné centrum str. 6 7 FOTOOHLÉDNUTÍ Ples na Žofíně se líbil str.

Více

Sportisimo. 1/2maraton praha. 5. dubna 2014. V ulicích vaší čtvrti. informace pro obyvatele prahy 1 přehled dopravních opatření v den závodu

Sportisimo. 1/2maraton praha. 5. dubna 2014. V ulicích vaší čtvrti. informace pro obyvatele prahy 1 přehled dopravních opatření v den závodu www.runczech.com RunCzech běžecká liga Sportisimo 1/2maraton praha 5. dubna 2014 V ulicích vaší čtvrti informace pro obyvatele prahy 1 přehled dopravních opatření v den závodu Sportisimo 1/2maraton praha

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Právní předpis hl. m. Prahy

Právní předpis hl. m. Prahy Příloha důvodové zprávy Platné znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 a č. 17/2013 Sb.

Více

13. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

13. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 3. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 7. 6. 06 podle 44 odst. zákona č. 3/000 Sb.,

Více

Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové

Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové Souhrn výsledků analýzy maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové Analýza maloobchodní sítě ve městě Hradec Králové byla zpracována odbornou firmou na podzim roku 2005. Stav maloobchodní sítě je sledován

Více

MÍSTNÍ REJSTŘÍK. 1. Historické jádro Prahy. STARÉ MĚSTO (k. ú. I) bibliografie. Dorotea Wollnerová, Olga Bendová, Jarmila Čiháková

MÍSTNÍ REJSTŘÍK. 1. Historické jádro Prahy. STARÉ MĚSTO (k. ú. I) bibliografie. Dorotea Wollnerová, Olga Bendová, Jarmila Čiháková bibliografie Archaeologia historica I XX (1976 1995) místní a tematický rejstřík Šmahel, František 1990: Archeologické doklady středověké duchovní kultury. AH 15, 295 310. Šolle, Miloš 1978: Sídlištní

Více

Rada města NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 01/2011, kterým se mění nařízení č. 02/2010, tržní řád

Rada města NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 01/2011, kterým se mění nařízení č. 02/2010, tržní řád Rada města NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 01/2011, kterým se mění nařízení č. 02/2010, tržní řád Rada města Uherský Brod se na své schůzi dne 7.3. 2011 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1 a

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:00 do 14:00 hod Pondělí 20. leden Hovězí vývar s masem a vlasovými nudlemi Zeleninová bílá polévka se smetanou Do růžova pečená vepřová panenka s restovanými žampiony a tymiánovou rýží* 124 Kč Pečený kapr na kmíně, podávaný

Více

Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích. Vypracovala: Ing. Iveta Prossová

Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích. Vypracovala: Ing. Iveta Prossová Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Vypracovala: Ing. Iveta Prossová V tomto shrnutí naleznete základní data z dotazníku. Kompletní zpráva z

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

Radnice zlepšuje systém úklidu Nový, mnohem efektivnější

Radnice zlepšuje systém úklidu Nový, mnohem efektivnější PRAHA VELIKONOCE v srdci Prahy se nikdo nenudil HARMONOGRAM ÚKLIDU psích exkrementů STRANA 2 STRANA 5 IV. ROČNÍK XIV NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Ačkoli jsem v tomto sloupku nedávno o tradicích psal v souvislosti

Více

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ URBANISMUS I ROZBOR ÚZEMÍ : PRAHA 1 STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO Kateřina Stiehlová FA ČVUT, LS 2010/2011, 29.4.2011 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Hranice Starého a Nového Města, část Malé Strany Pro celou oblast je

Více

DÁRKOVÝ KOŠ FIT. v hodnotě 300 500 Kč

DÁRKOVÝ KOŠ FIT. v hodnotě 300 500 Kč Dárková služba DÁRKOVÝ KOŠ FIT v hodnotě 300 500 Kč Cereální lupínky Ovesná kaše Müsli Müsli tyčinky Cereální nápoj Malva Rýžové chlebíčky Kukuřičné plátky Obilné polštářky Čaj DÁRKOVÝ KOŠ PRO BEZLEPKOVOU

Více

Seznam farmářů 6. října 2012

Seznam farmářů 6. října 2012 Seznam farmářů 6. října 2012 Seznam českomoravských farmářů: Název Sortiment Novinka!!! 1 Zahradnictví/Šlapánice Byliny, sazenice 2 Rajčata ze Slovenska Ovoce, zelenina 3 Zašovské frgále - Říčanské dobroty

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY Položka Druh potřeby vody Směrné číslo roční potřeby vody popř. jiný ukazatel ---------------------------------------------------------------------------

Více

NÁKLADY NA VÝCHOVU A VÝŽIVU DĚTÍ ROK 2003

NÁKLADY NA VÝCHOVU A VÝŽIVU DĚTÍ ROK 2003 5. domácností (podrobné položky) - průměry na domácnost a na příjemce v Kč/množství za rok domácnosti ČISTÁ PENĚŽNÍ VYDÁNÍ CELKEM 288 013 165 844 122 169 42,4 82 184 87 213 76 218 př. 160 784 95 555 65

Více

Článek 1. Příloha č. 1 nařízení města č. 6/2000

Článek 1. Příloha č. 1 nařízení města č. 6/2000 Město Třebíč NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 5/2012 kterým se mění a doplňuje nařízení města Třebíče č. 6/2000, Tržní řád na území města Třebíče Rada města Třebíče se na svém 21. zasedání dne 14. srpna 2012 usnesla

Více

Příloha č. 1 k nařízení č. 16 /2005 Sb. hl.m. Prahy

Příloha č. 1 k nařízení č. 16 /2005 Sb. hl.m. Prahy Příloha č. 1 k nařízení č. 16 /2005 Sb. hl.m. Prahy SEZNAM tržnic, tržišť, tržních míst, restauračních zahrádek v době po 22,00 hod., trhů, tras pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutých

Více

16. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

16. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 6. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla dne. 0. 04 podle 44 odst. zákona č. 3/000 Sb.,

Více

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687 Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. k usnesení Rady HMP č. 648 ze dne 7. 6. 06 NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla

Více

Spokojenost občanů se sítí obchodů a služeb na Praze 11 a s Katalogem obchodů a služeb

Spokojenost občanů se sítí obchodů a služeb na Praze 11 a s Katalogem obchodů a služeb Spokojenost občanů se sítí obchodů a služeb na Praze 11 a s Katalogem obchodů a služeb 1.Poradenská CZ, s.r.o. Červen 2011 Obsah 1. Úvod... 1 2. Průběh šetření a výsledky... 1 2.1 Dotazník... 2 2.2 Výsledky

Více

Rada města NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 02/2011, kterým se mění nařízení č. 02/2010, tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Rada města NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 02/2011, kterým se mění nařízení č. 02/2010, tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada města NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÝ BROD Č. 02/2011, kterým se mění nařízení č. 02/2010, tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada města Uherský Brod se na své schůzi dne 06.04.2011 usnesla vydat na základě

Více

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st.

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st. Overwiew of Brno - Divadelní Divadelní 2 Út: 08:30 17:00 601 57 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Kobližná Kobližná 2 Út: 08:30 17:00 601 80 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Spielberk Office Centre Holandská 2 Út:

Více

NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 8. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 0.. 05 podle 44 odst. zákona č. 3/000 Sb.,

Více

Žernov 6 Česká Skalice placená reklama DROGERIE U ŠKOLY Husovo náměstí 45 Česká Skalice (vedle Dušek Elektro) AKCE DROGERIE TETA Drogistické zboží, barvy a laky za super ceny telefon 737 558 436 SVATEBNÍ

Více