DUBEN Katalog obchodù a služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2012. Katalog obchodù a služeb"

Transkript

1 DUBEN 2012 Katalog obchodù a služeb

2 Úvodní slovo Zúèastnìte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské vybavenosti. Pokud chcete pøispìt k jejímu rozvoji, odpovìzte anonymnì, nebo pro lepší komunikaci i s uvedením jména, pøíjmení a adresy a poté obálku s pøedtištìnou adresou a vyplnìným anketním lístkem bezplatnì odešlete poštou èi osobnì odevzdejte v informaèním centru radnice (Vodièkova 18). Své podnìty mùžete rovnìž prùbìžnì zasílat pracovnicím radnièního oddìlení obchodu a služeb Vážení spotøebitelé, pøiznám se, že každé vydání Katalogu obchodù a služeb je pro mì malým svátkem. Uzávìrkou aktuálních dat a pøípravou do tisku totiž vrcholí nároèná práce radnièního oddìlení, které se jmenuje stejnì jako tento katalog. Když jsem pøed lety s projektem Katalogu obchodù a služeb a rovnìž Mapy sortimentu a cen pøišel mezi své kolegy radní, ne všichni byli tímto zámìrem nadšeni. Ať si každý nakupuje, kde chce, nejsme žádní centrální plánovaèi, znìl tehdy jeden z pochybovaèných názorù, jež jsem v této souvislosti s novým zámìrem zaslechl. Že nejde o žádné centrální plánování èi podobné sociální inženýrství, dnes chápe, myslím, každý. Naopak, katalog i mapa dávají spotøebiteli vìtší svobodu v rozhodování, neboť mu usnadòují volbu, kde a za kolik nakoupit. Tím, že jde díky obìma pomùckám o plnì kvalifikovanou volbu, spotøebitel šetøí nejen penìženku, ale i èas. Vìøím, že vám aktuální vydání katalogu a mapy opìt bude užiteèným pomocníkem. Pøeji vám pøíjemné nakupování! Daniel Hodek 1. zástupce starosty 3

3 Obsah Biopotraviny 5 Cukrárny 5 6 Drogerie 7 8 Galanterie Koøení a byliny 16 Kvìtináøství Lékárny Maso, uzeniny Ostatní služby Broušení nožù 23 Centrum øemeslníkù 23 Èistírny Instalatérství 24 Kominictví 25 Kováøství 25 Krejèovství 25 Mandly 25 Masáže Opravny Prádelny Rámování obrazù 32 Sklenáøství 32 Tiskárny 32 Zámeènictví 33 Optiky Ovoce, zelenina Papírnictví 37 Pekaøství Potøeby pro chovatele 45 Potøeby pro kutily 45 Potøeby pro øemeslníky 45 Potøeby pro vèelaøe 45 Provaznictví 45 Supermarkety Trafiky Orientaèní mapa Prahy 1 51 Hybernská 1014/13 E bio potraviny PO-PÁ Jungmannova 15/1 E biopotraviny PO-ÈT , PÁ Malostranské nábøeží 558/1 E farmáøská zelenina, ovoce, èerstvé bylinky, kozí sýry PO-PÁ , SO-NE Melantrichova 463/15 Biopotraviny E bio potraviny, ekologické èistící prostøedky PO-ÈT , PÁ , NE Øeznická 1741/21 E bio potraviny, šťávy, bagety, saláty PO-ÈT , PÁ Soukenická 1190/21 E vegetariánské potraviny PO-PÁ Soukenická 2060/27 E bio potraviny, kozí sýry, peèivo PO-PÁ Školská 1384/34 E ovoce, produkty ekozemìdìlství PO-PÁ , SO Vodièkova 681/18 E farmáøské výrobky PO, ST, PÁ , ÚT, ÈT Vodièkova 792/40 E biopotraviny PO-PÁ Havlíèkova 1682/15 Cukrárny E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO , NE Masná 686/20 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Biopotraviny Cukrárny BioPoint Country Life Zdravíèek farmáøská prodejna Country Life Zdravá výživa U Tøí Rùží Bio Biotop Farma rodiny Nìmcovy Bioprodejna Máta OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna Café U Lucerny 4 5

4 Cukrárny Perlová 1020/8 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Revoluèní 1634/12 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE U Lanové dráhy 412/1 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE U Lužického semináøe 107/34 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Václavské námìstí 801/52 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO , NE Václavské námìstí 824/29 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-NE Václavské námìstí 778/14 E cukrovinky PO-PÁ , SO-NE Václavské námìstí 1282/51 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Vítìzná 442/14 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Vodièkova 673/4 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Vodièkova 791/41 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO , NE Vodièkova 710/31 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO-NE Vodièkova 699/30 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ Staroèeská pekárna cukrárna Cukrárna Apetit U Knoflíèkù Cukrárna a peèivo u Lužického semináøe OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna U sv. Václava Cukrovinky Cukrárna Half&half Cukrárna Italská cukrárna OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna Myšák Cukrárna 28. øíjna 769/14 Drogerie, papírnictví PO-PÁ , SO Jindøišská 900/ PO-PÁ , SO-NE Na Poøíèí 1068/ PO-PÁ , SO , NE Na Poøíèí 1060/ PO-PÁ , SO Na Poøíèí 1047/ PO-PÁ , SO , NE Na Pøíkopì 1096/19 PO-SO , NE námìstí Republiky 1079/ PO-ST , ÈT-PÁ , SO , NE DM Drogerie Schlecker Rossmann DM Drogerie DM Drogerie DM Drogerie námìstí Republiky Schlecker, podchod metro B Nám. Republiky PO-PÁ , SO , NE námìstí Republiky 656/ PO-PÁ , SO , NE Rytíøská 406/ PO-PÁ , SO , NE Rytíøská 399/ PO-SO , NE Spálená 99/ PO-PÁ , SO Václavské námìstí PO-NE Valentinská 92/3, papírnictví PO-ÈT , PÁ Drogerie Drogerie Schlecker Schlecker Rossmann Schlecker Rossmann, podchod metro C Muzeum Drogerie, papírnictví 6 7

5 Drogerie Galanterie Vodièkova 699/ PO-PÁ , SO-NE DM Drogerie U Novákù Benediktská 687/ PO-PÁ Salon LUSI Vodièkova 710/ PO-PÁ , SO-NE Rossmann Betlémské námìstí 257/9, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže ÚT, ÈT Salon Lea Zlatnická 1129/8, kosmetika, barvy a laky PO-PÁ , SO Drogerie Teta Biskupský dvùr 1141/9, pedikúra, masáže PO-PÁ Galanterie Biskupský dvùr 1154/ PO-PÁ , SO Karoliny Svìtlé 299/12 E textilní galanterie, pøíze, látky PO-PÁ Textilní galanterie Mar Len Dlouhá 741/ PO , ÚT, ST, PÁ , ÈT , SO TONI&GUY námìstí Republiky 1079/1 E textilní galanterie NE-ST , ÈT-SO Textilní galanterie Dlouhá 734/27, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-ÈT , PÁ námìstí Republiky 656/8 E textilní galanterie PO-PÁ , SO , NE Textilní galanterie Dušní 1082/ PO-PÁ , SO The Salon Spálená 100/35 E textilní galanterie PO-PÁ Textilní galanterie Elišky Krásnohorské 123/6, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ Nice Štìpánská 649/25 E textilní galanterie PO-ÈT Textilní galanterie Haštalská 754/13, kosmetika PO-PÁ Salon Allen Charo Tržištì 265/6 E galanterie PO-ÈT Textilní galanterie Karolína Hybernská 1014/ PO-ÈT , PÁ Vladislavova 46/3 E galanterie PO-PÁ Galanterie, Látky Jindøišská 898/ PO-PÁ Jindøišská 901/5, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-SO SALON MICHELANGELO 28. øíjna 769/14, pedikúra, manikúra PO-PÁ , SO Anenská 188/ PO-PÁ , SO-NE dle objednání SUN DIAL Jungmannova 25/13 Kadeønické studio PO-PÁ , SO dle objednávek Jungmannova 15/1, manikúra, kosmetika PO-PÁ Šarm 8 9

6 Jungmannova 747/ , PO-SO , NE BIODROGA Hair and Beauty Centre Na Poøíèí 1070/ PO-PÁ dle objednávek DONA Jungmannova 29/19, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO SIMPLY HAIR Na Poøíèí 1068/23, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO Salon Lion Karoliny Svìtlé 299/ PO-ÈT , PÁ Salone La calma Na Pøíkopì 859/ PO-SO , NE Franck Provost Konviktská 291/24, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ SO Salon UNIQUE Na Pøíkopì 853/ PO-PÁ , SO-NE dámské, pánské Kosteèná 121/ PO , ÚT-PÁ , SO Florian Hair Na Pøíkopì 957/23 E pánské kadeønictví PO-SO , NE Pánské kadeønictví Franck Provost Kozí 916/ PO-PÁ , SO Salon Fellini námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO E. E. Hair Krakovská 581/8, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-NE Klinika GHC Praha Náprstkova 214/7, manikúra, kosmetika, vizážistika PO-PÁ , SO Studio Image Králodvorská 1085/ PO-PÁ , SO Salon Petra Mìchurová Národní 961/25, kosmetika PO-PÁ , SO Salon Lafayette Palác Metro Køemencova 185/ PO-PÁ , SO dle objednávek Romanovská Hair Studio Národní 60/28, manikúra PO-PÁ , SO NIKOLAMELITA Liliová 1069/16, manikúra PO-PÁ Maxim Navrátilova 674/2 E holení, støíhání, barvení PO-ÈT , PÁ Kadeønický salon La Vida Maiselova 58/7, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže, cvièení pro tìhotné PO-PÁ Sluneènice Navrátilova 1334/ PO-ÈT , PÁ , SO Pánské holièství Masná 699/15 E kaderønictví ÚT-PÁ , SO Kadeønický salon JAMES HAIR Nekázanka 2037/ PO-PÁ , SO Vlasové studio Twins Michalská 437/17, manikúra, pedikúra PO-PÁ , SO TONI&GUY Opatovická 1405/13, manikúra, kosmetika PO-PÁ Studio Sirael Na Florenci 1270/31, masáže PO, PÁ , ÚT-ÈT Salon Lafayette Opletalova 922/ PO-PÁ Individuality 10 11

7 Opletalova 917/9, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO PURE hair studio Revoluèní 1201/ ÚT-PÁ Revolution salon Opletalova 1535/ PO-PÁ , SO TONI&GUY Rùžová 947/ PO-PÁ Šarm Ostrovní 124/21, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Alex Kadeønický salon Rybná 1065/13, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO ORLANE Paris Ostrovní 2025/25, kosmetika, masáže , dle objednávek Studio v Ostrovní Rytíøská 528/1, manikúra, kosmetika PO-SO , NE Feminin Palackého 718/ PO-PÁ Kadeønické studio Mefisto Rytíøská 411/ PO-PÁ , SO Kadeønické studio STEP Palackého 723/6, kosmetika PO-PÁ , SO-NE Kadeønický salon ANNA MARI Øeznická 661/ PO-PÁ uèilištní provozovna Panská 891/ PO-PÁ , SO Kadeønické studio Salvátorská 1092/ PO-PÁ , SO Salon OSKAR Petrská 1134/ PO-PÁ BEAUTY STUDIO Samcova 1216/ ÚT-PÁ , SO Salon Vogue Politických vìzòù 1599/23, manikúra, pedikúra PO-PÁ , SO dle objednávek Kadeønický salon Jarky Èechové Senovážné námìstí 994/2, manikúra, kosmetika , PO-PÁ S a J Provaznická 400/9, manikúra, pedikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Hair Studio Senovážné námìstí 1464/ PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Pštrossova 1924/ PO-PÁ Betty Senovážné námìstí 866/29, masáže PO-PÁ , SO LORMA Pštrossova 192/24 PO-PÁ Famous Hair salon Soukenická 1187/29, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Salon Karin Revoluèní 767/25, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ Soukenická 1198/5, kosmetika PO-PÁ Salon Portrait Revoluèní 655/ PO-PÁ Alexo studio krásy Soukenická 1094/22 E vlasové a nehtové studio PO-PÁ Salon Esela 12 13

8 Soukenická 1088/ PO-PÁ , SO Spálená 100/35, modeláž nehtù PO-PÁ Centrum zdraví a krásy Vali Kadeønický salon PAULA V Jircháøích 195/2 Salon V Jircháøích 2, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO dle objednávek V Kolkovnì 919/ PO-PÁ , SO JET SET SALON Spálená 105/45, manikúra PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Václavské námìstí 819/ PO-PÁ , SO , NE Bomton vlasové a kosmetické studio Spálená 97/29, masáže, vizážistika PO-ÈT , PÁ Studio Sonja Valentinská 58/7, holièství, kosmetika, pedikúra, manikúra , PO-PÁ , SO Barbarella Školská 687/13, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Salon U Volavky Ve Smeèkách 1920/ PO-PÁ Školská 1385/36 PO-PÁ Vlasové studio PETIT Ve Smeèkách 599/29, kosmetika, pedikúra PO-PÁ Studio R Štìpánská 615/24, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO , NE Picasso Ve Smeèkách 601/21, kosmetika, manikúra, masáže PO-PÁ , SO Kadeønické studio Fellini Štìpánská 704/61, manikúra, pedikúra PO-SO , NE dle objednávek Salon Emporio Ve Smeèkách 595/28, kosmetika, manikúra, masáže PO-PÁ , SO dle objednávek Studio ITTA Truhláøská 1115/12, pedikúra , PO-PÁ Veleslavínova 95/ PO-PÁ Salon Framesi Týnská 627/ , PO-PÁ , SO Kadeønický salon Dan Vìzeòská 913/8, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO Kadeønický salon U ZLATÉ KORUNY U Milosrdných 848/ dle objednávek Vlasové studio FHS Vítìzná 443/12, pedikúra, manikúra PO-PÁ Salon Mila Uhelný trh 424/3, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO HAIRPOINT Vladislavova 50/11, pedikúra, manikúra, kosmetika , dle objednávek Salon Pretty Woman Újezd 452/42, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Kadeønický Ateliér Picasso Vladislavova 1747/16, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže , PO-PÁ , SO BEAUTY SALON HEDA V Celnici 1028/10, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže , PO-PÁ , SO Monet Vodièkova 699/28, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ V PASÁŽI 14 15

9 Koøení a byliny Kvìtináøství Kvìtináøství Vodièkova 736/17, manikúra, pedikúra, masáže , PO-PÁ , SO dle objednávek La Pura Vita Hybernská 1014/ PO-PÁ , SO-NE Kvìtiny Vojtìšská 231/17 E vlasové studio PO-PÁ TH AVENUE Jindøišská 938/ PO-PÁ Kvìtinový dvorek Všehrdova 437/15, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Studio L' Amore Jungmannova 35/ PO-ÈT , PÁ Kvìtináøství Zlatnická 1073/1, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Orchidea Karmelitská 375/ PO-PÁ , SO Carmelita Žitná 657/ PO-ÈT , PÁ Pánské kadeønictví uèilištní provozovna Karoliny Svìtlé 1016/ PO-NE PUGETTO Koøení a byliny Lazarská 15/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Jilská 361/1 E byliny, koøení, bylinná kosmetika PO-PÁ Bylináøství V Jilské Lázeòská 286/ , PO-SO , NE U Èerveného lva Náprstkova 276/2 E koøení tuzemské i cizozemské, suché plody PO-PÁ Koøení U Salvátora Lodecká 1206/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Alkor Øeznická 1280/13 E byliny, koøení, poradenství a bylinná kosmetika PO , ÚT-PÁ Roman Kindl byliny Masná 696/ PO-PÁ , SO , NE Kvìtináøství Konstancie Kvìtináøství Myslíkova 187/ PO-PÁ , SO Campanula Flowers Biskupská 1753/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Floresco Na Mùstku PO-PÁ , SO-NE Kvìtiny, podchod metro A Mùstek Dlouhá 743/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Na Poøíèí 1038/ PO-NE Kvìtiny Winkler Haštalská 796/3 PO-PÁ , SO Kvìtiny Na Pøíkopì 862/ PO-SO , NE Kvìtiny Hellichova 455/ PO-PÁ , SO Kvìtinové studio Na Pøíkopì 988/ PO-SO , NE Kvìtináøství Pamela 16 17

10 Kvìtináøství Kvìtináøství Lékárny námìstí Republiky 1079/ PO-NE Holandské kvìtiny Vítìzná 442/ PO-PÁ Kvìtináøství Národní 416/ PO-SO , NE Kvìtiny Platýz Vodièkova 699/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Panská 896/ PO-PÁ , SO Studio Pygmalion Vodièkova 710/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Sandra Petrská 1133/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Vodièkova 704/ PO-PÁ Kvìtiny Lucernièka Pštrossova 218/ PO-PÁ Kvìtiny Flowers Žatecká 45/ PO-PÁ Kvìtinové studio Revoluèní 1084/ PO-PÁ Kvìtiny Evergreen Žitná 1764/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Revoluèní 655/ PO-PÁ Kvìtiny Žitná 609/ PO-PÁ , SO Kvìtiny V Prùjezdu Øeznická 1374/12 PO-PÁ Kytka a kytka Lékárny Spálená 106/ PO-PÁ , SO , NE Kvìtiny Avalanche Dlouhá 743/ PO-PÁ Lékárna Štìpánská 639/47 PO-PÁ Kvìtinové studio Dlouhá 719/ PO-PÁ Lékárna Štìpánská 651/ PO-PÁ Kvìtinový ateliér ve Štìpánské Havelská 517/ PO-ÈT , PÁ Lékárna U Èerveného orla V Celnici 1028/ PO-PÁ Kvìtináøství Milenium Hybernská 1000/8 E zdravotnické potøeby, zdravotní obuv, pomùcky PO-PÁ Zdravotnické potøeby Václavské námìstí 785/ PO-PÁ Kvìtiny ALFA Jindøišská 898/ PO-PÁ , SO Lékárna U PALMY Václavské námìstí 802/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Jungmannova 23/ PO-PÁ Lékárna JUNGMANNOVA 18 19

11 Lékárny Karoliny Svìtlé 1015/ PO-PÁ Lékárna U Rotundy Revoluèní 765/19 E ortopedické pomùcky, zdravotní materiál, ortézy, obuv, rehabilitaèní pomùcky, hole, mìøící pøístroje PO-PÁ Lékárny Zdravotní prodejna Malostranské námìstí 203/ PO-PÁ Lékárna v domì U Èerného orla Revoluèní 765/ PO-PÁ Lékárna Dr. Max Masná 697/19 E ortopedicko-protetické pomùcky , PO-ST , ÈT , PÁ Ortopedická protetika Rybná 681/11 Zdravotní prodejna E zdravotnické potøeby, pomùcky, rehabilitaèní nástroje, invalidní vozíky, hole, polohovací lùžka, toaletní køesla, chodítka PO-ÈT , PÁ Myslíkova 1922/ PO-PÁ Lékárna U sv. VOJTÌCHA Senovážné námìstí 869/ PO-PÁ , SO Lékárna U JINDØICHA Na Františku 847/ PO-PÁ Lékárna Senovážné námìstí 982/ , PO-PÁ Lékárna U FONTÁNY Na Poøíèí 1048/ PO-PÁ , SO Lékárna Dr. Max Spálená 78/ PO-PÁ Lékárna Ve Spálené námìstí Republiky 656/ PO-PÁ , SO , NE Lékárna Spálená 78/12 E ortopedické a rehabilitaèní pomùcky, tìhotenské a kojící prádlo, zdravotní obuv PO-PÁ Zdravotnické potøeby námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Lékárna IPC PALLADIUM Tìšnov 1163/ PO-PÁ Lékárna Tìšnov Národní 339/ PO-PÁ Lékárna Gloria V Celnici 1028/ PO-ÈT , PÁ Lékárna Národní 417/ PO-PÁ , SO Lékárna U ZLATÉHO HADA V Celnici 1031/ PO-PÁ , SO Lékárna V Celnici Opletalova 1535/ PO-PÁ , SO Lékárna Opletalova Václavské námìstí 775/ PO-PÁ Adamova Lékárna Palackého 720/ PO-PÁ , SO Lékárna Vlašská 336/ PO-ÈT , PÁ Lékárna nemocnice Milosrdných sester Palackého 720/5 E ortopedické a rehabilitaèní pomùcky, zdravotní obuv PO-PÁ Zdravotnické potøeby Vodièkova 792/ PO-PÁ , SO Lékárna Dr. Max Panská 894/ PO-PÁ Lékárna Èerná Rùže Zlatnická 1124/ PO-PÁ Lékárna U ZLATÉ LODI 20 21

12 Lékárny Maso, uzeniny Maso, uzeniny Ostatní služby Žatecká 41/ PO-PÁ Lékárna Dr. Max Štìpánská 610/12 E maso, uzeniny, lahùdky PO-PÁ Øeznictví, uzenáøství Maso, uzeniny Tržištì 265/6 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví a uzenáøství u Sislù Biskupská 1139/4 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví Václavské námìstí E maso, uzeniny PO-PÁ , SO MASO jiko, podchod metro A, Mùstek Hybernská 1014/13 E uzeniny, lahùdky PO-PÁ Uzeniny, lahùdky T TIP Ostatní služby Hybernská 1014/13 E kuøecí maso PO-PÁ Èerstvá kuøata Broušení nožù Jindøišská 875/23 E maso, uzeniny PO , ÚT-PÁ , SO Maso, uzeniny Národní 365/43 E broušení nožù, nožíøství PO-SO , NE Národní nožíøství Jungmannova 32/25 E maso, zvìøina, uzeniny PO-PÁ Uzeniny, lahùdky Centrum øemeslníkù Kaprova 18/7 E maso, uzeniny, jídelna PO-PÁ Øeznictví, uzenáøství Kosina Bílkova 122/6 E kontakty na øemeslníky - malíøi, lakýrníci, truhláøi, topenáøi, podlahy, opravy praèek, apod PO-ÈT , PÁ AZ-Plyn Kozí 914/9 E maso, uzeniny, lahùdky PO-PÁ , SO MADE maso Èistírny Na Perštýnì 347/11 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví a uzenáøství Jiøí Pospíšil Dlouhá 706/20 E èistírna odìvù, kùží a kožešin, bytové dekorace, èištìní kobercù PO-PÁ , SO Èistírna odìvù Bel a Blanc Na Poøíèí 1069/21 E uzeniny PO-PÁ , SO Uzenáøství U Synkù Dlouhá 734/27 E èistírna a barvení odìvù a kožešin vè. doúpravy PO-ÈT , PÁ Èistírna a barvení odìvù Na Poøíèí 1068/23 E maso, uzeniny PO-SO , NE FABUŠ øeznictví Jindøišská 901/5 E rychloèistírna odìvù, praní prádla PO-PÁ , SO Èistírna Národní E maso, uzeniny PO-PÁ , SO MASO jiko, vestibul metro B Národní Karoliny Svìtlé 1015/11 E rychloèistírna odìvù a kùží Èistírna odìvù a kùží Perlová 413/2 E uzeniny PO-PÁ , SO Uzenáøství Hynek Cibulka Krakovská 1366/25 E èistírna odìvù, praní prádla, úprava odìvù PO-PÁ , SO-NE Èistírna odìvù 22 23

13 Ostatní služby Martinská 416/10 E èistírna odìvù, kùže, kožešin, kobercù, žehlení prádla PO-PÁ Masarykovo nábøeží 237/18 E èistírna, praní prádla, opravy odìvù, zakázkové krejèovství, èalounictví PO-ÈT , PÁ Myslíkova 1960/17 E èístírna odìvù a kùží PO-PÁ Na Pøíkopì 853/12 E èistírna odìvù, praní prádla, úprava odìvù PO-PÁ , SO , NE námìstí Republiky 1079/1 E èistírna PO-NE Náprstkova 213/5 E èistírna, prádelna, mandl, opravy odìvù, èalounictví, PO, ST, PÁ Opatovická 160/18 E èistírna, krejèovství, šití a èištìní péøových dek PO-ÈT , PÁ Opletalova 925/14 E èistírna odìvù, oprava odìvù PO-PÁ Štìpánská 617/26 E prádelna, mandl, žehlírna PO-ÈT V Celnici 1038/3 E èištìní odìvù a kùží PO-PÁ , SO-NE Všehrdova 435/21 E instalatérské, elektrikáøské, zámeènické a zednické práce , ÚT, ÈT Dlouhá 735/25 Instalatérství E instalatérství , PO-PÁ pøijem objednávek Chemická rychloèistírna Èistírna Dorian Dekor Èistírna odìvù Laundryland Èistírna Èistírna Dorian Dekor Èistírna, krejèovství Èistírna odìvù, opravy odìvù Prádelna, žehlírna Èistírna DaJa Jan Kechner Instalatérství Karmelitská 383/12 E kominictví, vložkování komínù, revize, posudky , dle dohody Navrátilova 1422/13 E kominictví, vložkování komínù, revize, posudky , dle dohody Kozí 799/10 E kováøské a zámeènické práce Rádl , Plaèek PO-PÁ Krakovská 1363/12 E krejèovství, èistírna odìvù, dobarvení PO-PÁ Krakovská 1339/18 E krejèovství, úpravy odìvù PO-PÁ , SO po dohodì Na Pøíkopì 853/12 Kominictví Kováøství Krejèovství E èistírna, krejèovství, opravy odìvù PO-PÁ , , SO-NE , Štupartská 646/7 E krejèovství, opravy odìvù PO-SO Újezd 391/41 E krejèovství PO-ÈT , , PÁ Všehrdova 439/11 E krejèovství, šití bytových dekorací, opravy odìvù PO-ÈT Hroznová 499/2 E prádelna, mandl PO, ST, ÈT , PÁ Opatovická 1315/7 E mandl PO-PÁ Mandly Ostatní služby Kominictví Kominíci Kováøství Zakázkové krejèovství Zakázkové krejèovství STUDIO POKORNÝ Krejèovství Krejèovství, opravy odìvù Krejèovství Zach & spol. Krejèovství Mandl, prádelna Mandl Opatovická 24 25

14

15 Ostatní služby Ostatní služby Masáže Týnská 622/17, kosmetika, manikúra PO-PÁ Afrodita Kosmetika, Masáže Bøehová 40/ PO-NE MANTRA Thai massage V Jámì 1263/ PO-NE Zen Asian Wellness Celetná 555/ PO-NE Thai massage Václavské námìstí 780/ PO-NE Thajský ráj Helmova 1551/ PO-NE THAI FIT Vodièkova 791/ PO-NE THAI FIT Jindøišská 901/ PO-NE Thai massage Orchidea Žitná 668/7, kosmetika, manikúra PO-PÁ , SO SILHOUETTE Kaprova 15/ PO-NE Nam Jai tradièní thajské a indické masáže Opravny Na Poøíèí 1041/ dle objednávek Ymca Bílkova 122/6 E opravy a prodej plyn. spotøebièù a náhradních dílù PO-ÈT , PÁ AZ-Plyn Na Poøíèí 1069/ PO-NE THAI FIT Dlouhá 734/27 E opravy a úpravy odìvù, kùže, kožešin, kabelek, deštníkù PO-ÈT , PÁ Opravna odìvù Na Pøíkopì 853/ PO-NE Sabai Dlouhá 729/37 E opravna obuvi PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi Na Pøíkopì 859/ PO-NE Sabai Dušní 928/1 E výroba klíèù a bezpeènostní zaøízení PO-ÈT , PÁ Výroba klíèù Koula a syn Národní 981/ PO-NE Thai massage Haštalská 939/8 E rychloopravna zlatých šperkù PO, ST , ÚT, ÈT , PÁ Rychloopravna šperkù Národní 63/ PO-ST , dle objednávek Masážní salon Hybernská 1014/13 E výroba klíèù a autoklíèù ŠKODA PO-PÁ Klíèe Revoluèní 1081/ PO-NE Thajské masáže Jindøišská 939/20 E opravna obuvi PO-PÁ , Rychloopravna obuvi Øeznická 668/6, pedikúra, cvièení vibraèní plošiny PO-PÁ PROMÌNA Jungmannova 736/10 E opravna obuvi PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi 28 29

16 Ostatní služby Ostatní služby Jungmannova 36/31 E opravna obuvi PO-PÁ Opravna obuvi Rùžová 970/7 E úprava odìvù PO-PÁ Úpravy odìvù Krakovská 593/19 E opravy obuvi, odìvù, bot, kabelek, aktovek PO-PÁ , SO-NE Opravy obuvi, odìvù Spálená 104/43 E opravna obuvi, výroba klíèù PO-PÁ , SO-NE Mister Minit Na Poøíèí 1758/14 E vše pro šití, opravy a úpravy odìvù, prodej a opravy šicích strojù PO-PÁ , SO Šicí centrum Haišman Školská 655/1 E zakázková výroba, opravy a úpravy kožených, kožešinových a látkových odìvù , PO-ÈT , , PÁ Cinda kožešnictví Na Poøíèí 1068/23 E opravna obuvi, výroba klíèù PO-PÁ Opravna obuvi, výroba klíèù Štìpánská 622/36 E opravy odìvù, aktovek a kabelek PO-PÁ , SO Opravy odìvù a kabelek Na Poøíèí 1068/23 E opravy odìvù, krejèovství, textilní galanterie PO-PÁ , SO Opravy odìvù, galanterie Truhláøská 1115/12 E rychloopravna zlatých i starých šperkù PO-ÈT , PÁ Rychloopravna šperkù Na Pøíkopì 853/12 E opravna obuvi, kabelek, výroba klíèù PO-PÁ Rychloopravna obuvi U Obecního dvora 793/2 E prodej koèárkù, opravna , PO-NE Opravna koèárkù Malli Navrátilova 665/12 E opravna obuvi, odìvù, výroba klíèù, brašnáøství PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi a tašek V Kolkovnì 910/8 E rychloopravna šperkù PO-PÁ Rychloopravna šperkù Navrátilova 1956/8 E opravy a prodej naslouchacích pøístrojù PO, ÈT , , ÚT, ST, PÁ K+D Servis naslouchací pøístroje Václavské námìstí 802/56 E výroba klíèù , PO, ST , ÚT, ÈT , PÁ Levné klíèe námìstí Republiky 1079/1 E opravna obuvi a výroba klíèù NE-ST , ÈT, SO Mister Minit Václavské námìstí E opravna obuvi, výroba klíèù, brašnáøských výrobkù a deštníkù PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi, podchod-metro A Mùstek námìstí Republiky 656/8 E opravna obuvi PO-PÁ , SO Rychloopravna obuvi Vítìzná 443/12 E oprava, pøešívání kožichù a kožených odìvù, èištìní kožešinových výrobkù PO-PÁ , SO Kožešiny Kubín námìstí Republiky 656/8 E výroba klíèù a autoklíèù PO-PÁ , SO , NE Výroba klíèù Všehrdova 435/21 E opravy odìvù, scelování, èistírna, prádelna, mandl PO, ÚT, PÁ , ST, ÈT , Opravy odìvù, èistírna námìstí Republiky 656/8 E úpravna odìvù, kùže a kožešin, šití bytových dekorací PO-PÁ , SO-NE Úpravna odìvù Zlatnická 1401/15 E scelování, šití a opravy odìvù, opravy a úpravy kožešin, èištìní kùží a kožešin PO, ÚT, ÈT, PÁ , ST JaPa opravy odìvù Národní 63/26 E opravna obuvi a tašek, výroba klíèù i autoklíèù PO-NE Opravna obuvi a výroba klíèù Prádelny Rytíøská 406/10 E opravna obuvi, tašek a deštníkù, výroba klíèù PO-ÈT , PÁ , SO Opravna obuvi a tašek Rybná 1091/27 E prádelna PO, ST , ÚT, ÈT, PÁ Prádelna na Starém Mìstì 30 31

17 Ostatní služby Soukenická 1095/24 E prádelna PO-PÁ Pradlenka U Elišky Zámeènictví Ostatní služby Optiky Rámování obrazù Myslíkova 1960/17 E výroba klíèù, broušení nástrojù PO-PÁ , SO Tescoma Betlémská 1054/8 E rámování obrazù, restaurování PO , ÚT, ST, ÈT , , PÁ , Lazarská 15/7 E rámování obrazù, galerie PO-PÁ , , SO , Rámování obrazù Galerie Lazarská 28. øíjna 769/14 Železáøství E výroba klíèù, instalatér, železáøství PO-PÁ , SO Anenská 220/13 E zámeènictví Vanìèek , Kocábek dle telefonické domluvy Zámeènictví Olivova 2096/4 E rámování obrazù, galerie PO-PÁ Galerie Elephant Prokopská 294/4 E zámeènictví PO-ÈT , PÁ Zámeènictví Soukenická 1196/11 E rámování obrazù , PO-PÁ Rámování obrazù KODEX Truhláøská 1100/21 E výroba klíèù, opravy zámkù PO-ÈT , PÁ MAKRO AZ klíèe, zámky Školská 691/24 E rámování obrazù, galerie PO-ÈT , PÁ Rámování obrazù Ve Smeèkách 1766/9 E zámeènictví dle objednávek Zámeènicko údržbáøská dílna Truhláøská 1121/24 E rámování obrazù, galerie ÚT-ÈT , PO, PÁ Rámování obrazù Vodièkova 701/34 E výroba klíèù, autoklíèe PO-PÁ Pražský klíè Sklenáøství Linhartská 136/6 E výroba klíèù, železáøství, barvy a laky PO-PÁ , SO Železáøství U Rotta Truhláøská 1116/14 E sklenáøství, rámování a paspartování PO-ST , ÈT , PÁ Sklenáøství Stupka Optiky U Milosrdných 804/14 E umìlecké sklenáøství a zpracování skla, vitráže , PO-PÁ Krakovská 582/23 E knihovna a tiskárna PO-ÈT , PÁ Tiskárna Umìlecké sklenáøství, restaurátorství Knihovna a tiskárna pro nevidomé 17. listopadu 208/4 Optik Fashion PO-PÁ øíjna 372/5 GRAND OPTICAL PO-NE Celetná 988/ PO-SO Eiffel Optic Ve Smeèkách 602/15 E knihovna a tiskárna PO-ÈT , PÁ Knihovna a tiskárna pro nevidomé Dlouhá 741/ PO-PÁ , SO Optik 32 33

18 Optiky Optiky Elišky Krásnohorské 1021/ PO-PÁ Oèní Optika Na Poøíèí 1069/ PO-PÁ , SO Eiffel Optic Hybernská 1002/ PO, ST, ÈT , ÚT, PÁ Fokus Optik Na Pøíkopì 958/ PO-NE Eiffel Optic Hybernská 1009/ PO-ÈT , PÁ Oèní Optika LINDA Na Pøíkopì 853/12 neuveden PO-PÁ , SO , NE Optik Jindøišská 1694/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Pøíkopì 859/ PO-PÁ , SO , NE Optik Studio Jungmannova 737/ PO-PÁ Optik Studio námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Fokus Optik Jungmannovo námìstí 761/ PO-NE Eiffel Optic námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Eiffel Optic Kaprova 49/ PO-PÁ , SO Oèní Optika Národní 416/ PO-ÈT , PÁ , SO Fokus Optik Karoliny Svìtlé 299/ PO-ST , ÈT , PÁ Beno Blachut Beno Optik Nekázanka 876/ PO-PÁ Oèní Optika Trnka Kosteèná 121/ PO-PÁ , SO Optika Praha Palackého 719/ PO-PÁ Optika Stingo Malé námìstí 459/ PO-NE Eiffel Optic Revoluèní 1006/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Mostecká 55/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Revoluèní 765/ PO-PÁ Optika Regia Myslíkova 187/ PO, ÚT, ST, PÁ , ÈT Pan Optik Senovážné námìstí 1565/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Poøíèí 1068/ PO-PÁ , SO OPTIK Ocularium Skoøepka 527/ PO-PÁ ALIA Optic Na Poøíèí 1063/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Štìpánská 652/ PO-ÈT , PÁ Fokus Optik 34 35

19 Optiky Ovoce, zelenina Ovoce, zelenina Papírnictví Pekaøství Újezd 454/ PO-PÁ Oèní Optika Tržištì 367/11 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO , NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí 802/ PO-PÁ , SO Visus Optik Újezd 390/43 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí 785/ PO-ÈT , PÁ Optika LUNETTES Vìzeòská 914/10 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO Ovoce, zelenina Václavské námìstí 794/ PO-PÁ Oèní Optika LINDA Vítìzná 534/16 E ovoce a zelenina PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí PO-PÁ , SO OPTIK Ocularium, podchod metro C Muzeum Papírnictví Vodièkova 696/ PO-ÈT , PÁ Optika Pecan Dlouhá 715/38 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby, služby kopírovací, zhotovování razítek a vizitek PO-PÁ , SO Papírnictví Vodièkova 791/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Lazarská 15/7 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby PO-PÁ , SO Papírnictví Vodièkova 728/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Poøíèí 1068/23 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Ovoce, zelenina Na Poøíèí 1934/38 E kanceláøské a školní potøeby PO-PÁ AB papír Havlíèkova 1026/6 E ovoce, zelenina, potraviny PO-NE Ovoce, zelenina námìstí Republiky 656/8 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby, PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Hybernská 1014/13 E ovoce, zelenina, nápoje PO-NE Ovoce, zelenina Palackého 725/10 E papírnictví, drogerie PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Národní 949/19 E ovoce, zelenina, potraviny PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Pekaøství Rámová 739/1 E zelenina, ovoce, fresh juice PO-PÁ , SO Fruta pura Benediktská 723/16 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé obl. bagety PO-PÁ , SO Paneria Rùžová 1341/11 E ovoce, zelenina, zdravá výživa, sušené plody PO-PÁ Ovoce, zelenina Biskupský dvùr 1154/1 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO Pekaøství Moravec 36 37

20 Pekaøství Pekaøství Èerná 172/1 E pekárenské výrobky PO-PÁ Pekaøství Køupavý rohlíèek Národní 117/18 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Paneria Dušní 928/1 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO Havlíèkova E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO Hybernská 1014/13 E pekárenské výrobky PO-PÁ Hybernská 1037/1 E pekárenské výrobky PO-ÈT , PÁ , SO Hybernská 1014/13 E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO , NE Jindøišská 941/24 E pekárenské výrobky PO-ÈT , PÁ Karmelitská 376/20 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO , NE Maiselova 25/4 E peèivo PO-PÁ , SO-NE Masná 686/20 E pekárenské výrobky PO-PÁ Myslíkova 187/13 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ Na Mùstku E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO námìstí Republiky 656/8 E pekárenské a cukráøské výrobky PO-PÁ , SO , NE Dobré peèivo Pekaøství Jeèmínek, podchod-metro B Pekaøství Mr. Baker Pekaøství Brabec Pekaøství Mr. Baker Pekaøství Pekaøství v Karmelitské Paneria Pekaøství U Lucerny Lehkomyslná Pekárna Pekaøství Jeèmínek, podchod metro A Mùstek Pekaøství Jeèmínek Národní 340/21 E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO Nekázanka 876/19 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Pštrossova 1508/35 E pekárenské a cukráøské výrobky PO-PÁ Rytíøská 404/12 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Spálená 75/16 E pekárenské výrobky, saláty, plnìné bagety PO-PÁ , SO Václavské námìstí 802/56 E pekárenské a cukráøské výrobky, chlebíèky PO-PÁ Valentinská 1061/6 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstve bagety a saláty PO-PÁ , SO Valentinská 20/10 E pekárenské výrobky PO-NE Vodièkova 730/9 E lahùdky, pekárenské a cukráøské výrobky, cukrovinky PO-PÁ , SO Vodièkova 709/33 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Biskupská 1065/1 PO-NE Dlouhá 618/ PO-PÁ , SO , NE Pekaøství Rembrandt Donuts Paneria Dobré peèivo Paneria Pekaøství Rembrandt Donuts Štefanovo pekaøství Pekaøství Paneria Lahùdky Paneria Žabka 38 39

Katalog obchodù a služeb

Katalog obchodù a služeb Mìstská èást Praha 1 Katalog obchodù a služeb DUBEN 2011 Úvodní slovo Zúèastnìte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Městská část Praha 1 Katalog obchodů a služeb duben 2010 Zúčastněte se ankety! V obálce, která byla přiložena k této brožuře, naleznete anketní lístek s několika dotazy, které se týkají občanské vybavenosti.

Více

KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB

KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB PROSINEC 2014 KATALOG OBCHODŮ A SLUŽEB WWW.PRAHA1.CZ Václavské Vánoce v horní části Václavského náměstí zahájeny! Milí sousedé, jsem rád, že budu mít i v dalším období příležitost spolu s vámi pokračovat

Více

PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ

PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ adresář dochovaných znamení a jejich pozůstatků Znamení jsou rozdělena do oddílů dle čtyř historických měst pražských a následně abecedně rozřazena podle ulic a čísel orientačních.

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992. Inventář. (NAD č.: 1681) (Č. pomůcky: 536)

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992. Inventář. (NAD č.: 1681) (Č. pomůcky: 536) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 152400/03 BYTOVÝ PODNIK PRAHA 1 1948-1992 Inventář (NAD : 1681) (Č. pomůcky: 536) Jiří Vlasák Praha 2012 Bytový podnik Praha 1 INVENTÁŘ BYTOVÝ PODNIK PRAHA

Více

Katalog obchodů a služeb

Katalog obchodů a služeb Katalog obchodů a služeb MAPA SORTIMENTU A CEN ÈERVEN 2013 WWW.PRAHA1.CZ ČERVEN 2013 Chorvatské dny pomoc malým pacientům a jejich rodinám V malou chorvatskou vesnièku se pøedposlední kvìtnový týden promìnily

Více

NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU

NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU OBCHODNÍ DŮM NABÍDKA KOMERČNÍCH PROSTORŮ K PRONÁJMU Obchodní dům Láz je největším obchodním domem v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o zcela rekonstruované, moderní prostory s internetem, rozvodem hudby

Více

Vyhodnocení ankety v rámci projektu Společně měníme veřejné prostory Prahy 10

Vyhodnocení ankety v rámci projektu Společně měníme veřejné prostory Prahy 10 v rámci projektu Společně měníme veřejné prostory Prahy 10 Data vyhodnotila: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz Úvod Vyhodnocení ankety V projektu Společně měníme veřejné prostory Prahy

Více

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA

Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Věrnostní program pro platební kartu UNIQA Stačí používat kartu VISA UNIQA k úhradě Vašich nákupů u všech obchodníků v České republice i zahraničí, a to včetně internetových. Za každou platbu kartou automaticky

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Hlavní město Praha zastoupené TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost /TCP/ Blanická 28, 120 00 Praha 2, tel: 220 13 111, fax: 22 25 18 14 zapsaná dne 19.2.1990 v odd. B, vl. 43 obchodního rejstříku vedeného

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Seznam farmářů 20. říjen 2012

Seznam farmářů 20. říjen 2012 Seznam farmářů 20. říjen 2012 Seznam českomoravských farmářů: číslo Název Sortiment Novinka!!! 1 Zahradnictví/Šlapánice Byliny, sazenice 2 Zašovské frgále - Říčanské dobroty Pečivo 3 Čerstvá pasta/ Karlovy

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 9. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 6. 7. 03 podle 44 odst. zákona č. 3/000 Sb.,

Více

Radnice zlepšuje systém úklidu Nový, mnohem efektivnější

Radnice zlepšuje systém úklidu Nový, mnohem efektivnější PRAHA VELIKONOCE v srdci Prahy se nikdo nenudil HARMONOGRAM ÚKLIDU psích exkrementů STRANA 2 STRANA 5 IV. ROČNÍK XIV NA SLOVÍČKO, PANE STAROSTO Ačkoli jsem v tomto sloupku nedávno o tradicích psal v souvislosti

Více

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

http://www.penzioncosmos.e u

http://www.penzioncosmos.e u Cestování Exprescar Kladno 28. října 1327 Kladno 777 600 345 http://www.exprescarkladno. 5.00% na zájezdovou dopravu Hotel U Hradu Staroměstské nám. 108 Mladá 326 721 049 http://www.uhradu. 10.00% na ubytování

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

16. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

16. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů 6. NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla dne. 0. 04 podle 44 odst. zákona č. 3/000 Sb.,

Více

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687

Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní VY_32_INOVACE_687 Téma: Druhy VS dle tématu 1 sezónní Autor: Naděžda Odrášková Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 1. ročník Obor vzdělávání: Aranžér Vzdělávací oblast: Technika aranžování Tematická oblast: Výkladní

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY Položka Druh potřeby vody Směrné číslo roční potřeby vody popř. jiný ukazatel ---------------------------------------------------------------------------

Více

NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů OZNÁMENÍ Usnesením Rady hl.m. Prahy č. 87 ze dne 6.7.03 bylo schváleno nařízení č. 9/03 Sb. hl.m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl.m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK

CENTRUM KRAKOV. ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK CENTRUM KRAKOV ANALÝZA LOKALITY Založeno na lokalizační analýze společnosti INCOMA GfK Centrum Krakov základní údaje Centrum Krakov je projekt novostavby lokálního obchodního centra vznikajícího na místě

Více

značka VYSOČINA regionální produkt

značka VYSOČINA regionální produkt značka VYSOČINA regionální produkt Regionální značení v ČR Cílem je zviditelnit tradiční regiony a využít jejich socio-ekonomických výhod, koordinováno na národní úrovni Asociací regionálních značek, o.s.

Více

Nabídka na symphonii Jaro : Klášter Minoritů Sv.Jakuba, Michnův palác, Trójský zámek, Sacre Coeur, Martinický palác,velká Chuchle..

Nabídka na symphonii Jaro : Klášter Minoritů Sv.Jakuba, Michnův palác, Trójský zámek, Sacre Coeur, Martinický palác,velká Chuchle.. Maxi Service 2013 V letošním roce, máme pro naše klienty řadu novinek v oblasti poskytování eventových služeb. Připravili jsme pro Vás několik zážitkových balíčků, ušitých na míru s vhodným programem i

Více

Návrh NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Návrh NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. Návrh NAŘÍZENÍ, kterým se mění nařízení č. 9/0 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada hlavního města Prahy se usnesla dne. podle 44 odst. zákona č. 3/000

Více

Kam za zábavou přímo v Hostivaři?

Kam za zábavou přímo v Hostivaři? Kam za zábavou přímo v Hostivaři? http://www.parkhostivar.cz/ Obchodní centrum Park Hostivař nejen centrálním obchodním střediskem v Hostivaři, co se nákupů týče, ale také příjemným místem aktivního odpočinku.

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Seznam farmářů 13. říjen 2012

Seznam farmářů 13. říjen 2012 Seznam farmářů 13. říjen 2012 Seznam českomoravských farmářů: Název Sortiment Novinka!!! 1 Zahradnictví/Šlapánice Byliny, sazenice 2 Rajčata ze Slovenska Ovoce, zelenina 3 Zašovské frgále - Říčanské dobroty

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek M E N U Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie. Naše kuchynì se zamìøuje na èeskou gastronomii v moderním a odlehèeném pojetí. Používáme regionální a vždy èerstvé

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Biojarmark. Souhrnná zpráva

Biojarmark. Souhrnná zpráva Biojarmark Souhrnná zpráva Září 2012 1 12. chrudimský biojarmark Pořadatel: Ekocentrum PALETA, pobočka Chrudim, Strojařů 846, 537 01 Chrudim Datum, čas a místo konání: Úterý 18. 9. 2012, 9:30-17 hodin,

Více

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11

Rakušan/Rakušanka. pes L1, Z5. student L1, Z9. miminko L1, Z6. tamten (dům) L1. rodina L1, Z16. mladší bratr L1, Z11. mladší sestra L1, Z11 miminko L1, Z6 pes L1, Z5 Rakušan/Rakušanka L1 student L1, Z9 tamten (dům) L1 mladší sestra L1, Z11 mladší bratr L1, Z11 rodina L1, Z16 USA L1 Indie L1 chlapec, chlapeček L1 škola L1, Z9 Američan L1 Ukrajina

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

ADI interiér o nás. www.adint.cz

ADI interiér o nás. www.adint.cz obchod www.adint.cz ADI interiér o nás Dámy a pánové, milí obchodní přátelé, připravili jsme pro Vás již třetí katalog, který představuje prodejní interiéry, které společnost ADI interiér připravuje na

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

(PSČ) BG CB SSI MB 1.1 1.2 1.3 2-10 CC

(PSČ) BG CB SSI MB 1.1 1.2 1.3 2-10 CC Distribuce 2009 Zkratky knih: CB-kuchařka, BG-Bhagavad-Gítá, DN-Božská příroda, MB-Mahábhárata, 1.1-10 = Šrímad Bhágavatam (počet knih), CC-Čajtanja Čaritámrita, PL - Prabhupáda, SSI - Skrytá sláva Indie,

Více

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti)

CENÍK. 350,-Kč + 10,-Kč za každý nový tip. 1,-až 15,-Kč (cena se může navýšit podle náročnosti) MANIKÚRA A MODELÁŽ NEHTŮ CENÍK Manikúra přírodní nehty: Manikúra Pshine Parafínový zábal Masáž rukou vonným olejem Výživné lakování Lakování + nadlak + sušič Lakování zdobené + nadlak + sušič 215,-Kč 295,-Kč

Více

Drogerie Teta se pro Vás změnila!

Drogerie Teta se pro Vás změnila! Drogerie Teta se pro Vás změnila! Navštivte nás na: Teta drogerie, Radnická 1199/17 594 01 Velké Meziříčí Otevírací doba prodejny: Po pá: 07:30 17:30 So: 07:30 11:30 Platnost akce do 6. 4. 2014 extra nabídky

Více

Agentura KK-EDEX www.kk-edex.cz Kpt. Jaroše 2958 390 03 Tábor Tel./fax: 381 276 243 Mobil: 608 070 330 E-mail: bazalni-stimulace@kk-edex.

Agentura KK-EDEX www.kk-edex.cz Kpt. Jaroše 2958 390 03 Tábor Tel./fax: 381 276 243 Mobil: 608 070 330 E-mail: bazalni-stimulace@kk-edex. A-ORTO s.r.o. Ortopedická protetika Zlín, trupové a končetinové ortézy, měkké bandáže, protézy, vložky, invalidní vozíky, individuální obuv Ševcovská 3368, 760 01 Zlín, +420 577 011 866, +420 604 601 671,

Více

PRAHA 1. Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30. Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009. Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Rozhovor 12 13

PRAHA 1. Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30. Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009. Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Rozhovor 12 13 PRAHA 1 Téma: Úklid je důkladnější (8 11) Měsíčník městské části Praha 1 duben 2009 Praha 1 oživila golema! str. 4 a 30 foto petr našic Rozhovor 12 13 Zástupce starosty Daniel Hodek o novém vydání katalogu

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8.

MĚSTO BLANSKO. Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. MĚSTO BLANSKO Komise Rada Zdravého města, škola podporující zdraví ZŠ Salmova a rehabilitační oddělení Nemocnice Blansko Vás zvou na 8. DNY ZDRAVÍ Kdy: 4. - 9. 10. 2008 V BLANSKU Jarmark zdraví čtvrtek

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE

JÍDELNÍ LÍSTEK PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE JÍDELNÍ LÍSTEK Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou tel.: 776 091 971 (objednávky přes ulici, rezervace) PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE Nově nabízíme možnost pořádání

Více

Katalog zdravotnických zaøízení a služeb

Katalog zdravotnických zaøízení a služeb Katalog zdravotnických zaøízení a služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Milí

Více

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu.

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Vybraní partneři: Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Mnoho výhodných nákupů Vám přeje Váš Team X Energie Partneři

Více

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Více

Město Frýdlant nad Ostravicí

Město Frýdlant nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí KATALOG SLUŽEB A ŘEMESEL VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTA FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ A OKOLÍ 2013 4. aktualizované vydání Ú v o d Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor vnitřních

Více

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší klientelu.

Celková rekonstrukce hotelu na konci 20. století neubrala nic na jeho kráse a uspokojí i nejnároènìjší klientelu. PALÁC Z DOBY MONARCHIE Neoklasicistní hotelový palác, vybavený veškerým luxusem své doby, byl dostavìn v roce 1912 podle projektu Gustava Brinnigena pro vídeòskou akciovou spoleènost, v jejímž èele stál

Více

Praha 1 zachraňuje knihovnu na Pohořelci. Prahu 1 čeká jarní úklid ulic. Dny Prahy 1 fotoreportáž na str. 28 29. strana 8.

Praha 1 zachraňuje knihovnu na Pohořelci. Prahu 1 čeká jarní úklid ulic. Dny Prahy 1 fotoreportáž na str. 28 29. strana 8. PRAHA1 Žofie Kanyzová Žofie Kanyzová str. 10 11 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 ROČNÍK XVII DUBEN 2008 Jak se žilo před 660 lety str. 10 11 Dny Prahy 1 fotoreportáž na str. 28 29 Nedošel vám tento časopis

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKOU ČINNOST RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Rady městské části Datum jednání: 11. 12. 2014 Místo jednání:

Více

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2007/2008 SRPEN 2007 21. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu 27. 8. Ustanovení předmětových komisí 28. 8. 29. 8. SOU a SOŠ/H opravné zkoušky a zkoušky

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

[Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

[Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 [Sklářský trh.] [Projektový management.] Karolína Borůvková Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 1. Projekt iniciace:... 3 2. Projekt plánování:... 3 2.1 Finance:... 3

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Oborové členění FOR KIDS FOR TEENS FOR SENIOR FOR PETS FOR ARTWORK PVA EXPO PRAHA, 3. 6. dubna 2014

Oborové členění FOR KIDS FOR TEENS FOR SENIOR FOR PETS FOR ARTWORK PVA EXPO PRAHA, 3. 6. dubna 2014 6 1. FOR KIDS 1.1. Domov 1.1.1. Nábytek a vybavení pro kojence (postýlky, přebalovací pulty, kolébky, vaničky) 1.1.2. Nábytek do dětských a studentských pokojů 1.1.3. Nábytek pro handicapované děti 1.1.4.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Dámský střih 450,- 510,- 590,- (mytí, střih, foukaná, styling) Barvení 790,- 990,- 1190,- (barva, mytí, střih, foukaná, styling)

Dámský střih 450,- 510,- 590,- (mytí, střih, foukaná, styling) Barvení 790,- 990,- 1190,- (barva, mytí, střih, foukaná, styling) KADEŘNICKÉ SLUŽBY Dámský střih 450,- 510,- 590,- (mytí, střih, foukaná, styling) Barvení 790,- 990,- 1190,- (barva, mytí, střih, foukaná, styling) Barvení odrostu 750,- 950,- 1090,- (barva, mytí, střih,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon: 582 345 624 Fax: 582 345 953 PROVOZNÍ ŘÁD 1 A. Údaje o zařízení Vymezení působnosti: Název: Zřizovatel: střední škola Švehlova střední škola polytechnická Prostějov Olomoucký kraj Adresa: nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov Telefon:

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Staňte se Mistrem grilování s těmi správnými doplňky, které udělají velký kus práce za Vás

Staňte se Mistrem grilování s těmi správnými doplňky, které udělají velký kus práce za Vás Staňte se Mistrem grilování s těmi správnými doplňky, které udělají velký kus práce za Vás 24 40 2,80 22 BASKIT 72394-, 24,, 40 24 Polyesterový piknikový termokošík, 600 D. rozměr: rozložený 46x25x27 cm

Více

KADEŘNICTVÍ HELA. v pátek 3. dubna 2015 zavřeno. v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod.

KADEŘNICTVÍ HELA. v pátek 3. dubna 2015 zavřeno. v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod. Obecní vysílání 3C KADEŘNICTVÍ HELA v pátek 3. dubna 2015 zavřeno v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod. Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 7.4. 2015 od 12:00 do 12:15 hod prodávat u samoobsluhy

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení Vrátka I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Vrátka, o. s. L. Pokorného 56/19 674 01 Třebíč - Zámostí IČ: 22681841 Statutární zástupce: Zdeňka Palátová Kontakty: tel.: 737 565

Více

Studené p edkrmy. Polévky

Studené p edkrmy. Polévky Studené p edkrmy 50g Šunková rolka 49,00 K 75g Sýrový talí ek 49,00 K 1 ks Pln né raj e 49,00 K Polévky 0,33l Zel ka s kope kem smetany 39,00 K 0,23l Slezská esneka ka se sýrem 29,00 K 0,23l Svatební s

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

přírodní produkty únor / březen 2014 BONUS: Slevové kupóny pro Vás! Kvalitní německé biopotraviny DENNREE v našich prodejnách!

přírodní produkty únor / březen 2014 BONUS: Slevové kupóny pro Vás! Kvalitní německé biopotraviny DENNREE v našich prodejnách! přírodní produkty BONUS: Slevové kupóny pro Vás! Kvalitní německé biopotraviny DENNREE v našich prodejnách! Již 8x v ČR! Prodejny biopotravin a zdravé výživy BIOOBCHOD.CZ východní Čechy Zveme Vás do našich

Více

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér

4. Jméno/Název: David Kučera IČ: 86933892 Sídlo: Ostrava Petřkovice, Údolní 291, 725 29 Provozovna: Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér Seznam schválených podnikatelů po jednání Odborné komise 1. Jméno/Název: SNABYTEK COMPANY s.r.o. IČ: 286 18 203 Sídlo: Ve Statku 1966/2, Hlučín 748 01 Mírové náměstí 29, Hlučín 748 01 SNABYTEK COMPANY

Více

Partnerské společnosti ve Vaší blízkosti

Partnerské společnosti ve Vaší blízkosti Partnerské společnosti ve Vaší blízkosti ZOUKAR OKNA A DVEŘE Konice 6 ZOUKAR OKNA A DVEŘE Konice 6 (areál bývalého JZD) 699 02 Znojmo Mob.telefon: +420 605 256 513 Email: zoukar@zoukar.cz BBK FITNESS Fischerova

Více

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Příloha č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY I. BYTOVÝ FOND Byty, 1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok 15 2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 22. července 2014 částka 8 Cena 110 Kč 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU

DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU PÁTEK 30. 3. 2012 PROGRAMOVÉ CENTRUM VELETRHU PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZDARMA K DISPOZICI: 10:00 18:00 HAIR POINT - LEVÉ KŘÍDLO Asociace kadeřníků ČR - oba dny střihy a úpravy účesů

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více