DUBEN Katalog obchodù a služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2012. Katalog obchodù a služeb"

Transkript

1 DUBEN 2012 Katalog obchodù a služeb

2 Úvodní slovo Zúèastnìte se ankety! V obálce, která byla pøiložena k této brožuøe, naleznete anketní lístek s nìkolika dotazy, které se týkají obèanské vybavenosti. Pokud chcete pøispìt k jejímu rozvoji, odpovìzte anonymnì, nebo pro lepší komunikaci i s uvedením jména, pøíjmení a adresy a poté obálku s pøedtištìnou adresou a vyplnìným anketním lístkem bezplatnì odešlete poštou èi osobnì odevzdejte v informaèním centru radnice (Vodièkova 18). Své podnìty mùžete rovnìž prùbìžnì zasílat pracovnicím radnièního oddìlení obchodu a služeb Vážení spotøebitelé, pøiznám se, že každé vydání Katalogu obchodù a služeb je pro mì malým svátkem. Uzávìrkou aktuálních dat a pøípravou do tisku totiž vrcholí nároèná práce radnièního oddìlení, které se jmenuje stejnì jako tento katalog. Když jsem pøed lety s projektem Katalogu obchodù a služeb a rovnìž Mapy sortimentu a cen pøišel mezi své kolegy radní, ne všichni byli tímto zámìrem nadšeni. Ať si každý nakupuje, kde chce, nejsme žádní centrální plánovaèi, znìl tehdy jeden z pochybovaèných názorù, jež jsem v této souvislosti s novým zámìrem zaslechl. Že nejde o žádné centrální plánování èi podobné sociální inženýrství, dnes chápe, myslím, každý. Naopak, katalog i mapa dávají spotøebiteli vìtší svobodu v rozhodování, neboť mu usnadòují volbu, kde a za kolik nakoupit. Tím, že jde díky obìma pomùckám o plnì kvalifikovanou volbu, spotøebitel šetøí nejen penìženku, ale i èas. Vìøím, že vám aktuální vydání katalogu a mapy opìt bude užiteèným pomocníkem. Pøeji vám pøíjemné nakupování! Daniel Hodek 1. zástupce starosty 3

3 Obsah Biopotraviny 5 Cukrárny 5 6 Drogerie 7 8 Galanterie Koøení a byliny 16 Kvìtináøství Lékárny Maso, uzeniny Ostatní služby Broušení nožù 23 Centrum øemeslníkù 23 Èistírny Instalatérství 24 Kominictví 25 Kováøství 25 Krejèovství 25 Mandly 25 Masáže Opravny Prádelny Rámování obrazù 32 Sklenáøství 32 Tiskárny 32 Zámeènictví 33 Optiky Ovoce, zelenina Papírnictví 37 Pekaøství Potøeby pro chovatele 45 Potøeby pro kutily 45 Potøeby pro øemeslníky 45 Potøeby pro vèelaøe 45 Provaznictví 45 Supermarkety Trafiky Orientaèní mapa Prahy 1 51 Hybernská 1014/13 E bio potraviny PO-PÁ Jungmannova 15/1 E biopotraviny PO-ÈT , PÁ Malostranské nábøeží 558/1 E farmáøská zelenina, ovoce, èerstvé bylinky, kozí sýry PO-PÁ , SO-NE Melantrichova 463/15 Biopotraviny E bio potraviny, ekologické èistící prostøedky PO-ÈT , PÁ , NE Øeznická 1741/21 E bio potraviny, šťávy, bagety, saláty PO-ÈT , PÁ Soukenická 1190/21 E vegetariánské potraviny PO-PÁ Soukenická 2060/27 E bio potraviny, kozí sýry, peèivo PO-PÁ Školská 1384/34 E ovoce, produkty ekozemìdìlství PO-PÁ , SO Vodièkova 681/18 E farmáøské výrobky PO, ST, PÁ , ÚT, ÈT Vodièkova 792/40 E biopotraviny PO-PÁ Havlíèkova 1682/15 Cukrárny E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO , NE Masná 686/20 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Biopotraviny Cukrárny BioPoint Country Life Zdravíèek farmáøská prodejna Country Life Zdravá výživa U Tøí Rùží Bio Biotop Farma rodiny Nìmcovy Bioprodejna Máta OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna Café U Lucerny 4 5

4 Cukrárny Perlová 1020/8 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Revoluèní 1634/12 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE U Lanové dráhy 412/1 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE U Lužického semináøe 107/34 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Václavské námìstí 801/52 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO , NE Václavské námìstí 824/29 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-NE Václavské námìstí 778/14 E cukrovinky PO-PÁ , SO-NE Václavské námìstí 1282/51 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Vítìzná 442/14 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Vodièkova 673/4 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-NE Vodièkova 791/41 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO , NE Vodièkova 710/31 E cukráøské výrobky, zmrzlina PO-PÁ , SO-NE Vodièkova 699/30 E cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ Staroèeská pekárna cukrárna Cukrárna Apetit U Knoflíèkù Cukrárna a peèivo u Lužického semináøe OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna U sv. Václava Cukrovinky Cukrárna Half&half Cukrárna Italská cukrárna OVOCNÝ SVÌTOZOR Cukrárna Myšák Cukrárna 28. øíjna 769/14 Drogerie, papírnictví PO-PÁ , SO Jindøišská 900/ PO-PÁ , SO-NE Na Poøíèí 1068/ PO-PÁ , SO , NE Na Poøíèí 1060/ PO-PÁ , SO Na Poøíèí 1047/ PO-PÁ , SO , NE Na Pøíkopì 1096/19 PO-SO , NE námìstí Republiky 1079/ PO-ST , ÈT-PÁ , SO , NE DM Drogerie Schlecker Rossmann DM Drogerie DM Drogerie DM Drogerie námìstí Republiky Schlecker, podchod metro B Nám. Republiky PO-PÁ , SO , NE námìstí Republiky 656/ PO-PÁ , SO , NE Rytíøská 406/ PO-PÁ , SO , NE Rytíøská 399/ PO-SO , NE Spálená 99/ PO-PÁ , SO Václavské námìstí PO-NE Valentinská 92/3, papírnictví PO-ÈT , PÁ Drogerie Drogerie Schlecker Schlecker Rossmann Schlecker Rossmann, podchod metro C Muzeum Drogerie, papírnictví 6 7

5 Drogerie Galanterie Vodièkova 699/ PO-PÁ , SO-NE DM Drogerie U Novákù Benediktská 687/ PO-PÁ Salon LUSI Vodièkova 710/ PO-PÁ , SO-NE Rossmann Betlémské námìstí 257/9, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže ÚT, ÈT Salon Lea Zlatnická 1129/8, kosmetika, barvy a laky PO-PÁ , SO Drogerie Teta Biskupský dvùr 1141/9, pedikúra, masáže PO-PÁ Galanterie Biskupský dvùr 1154/ PO-PÁ , SO Karoliny Svìtlé 299/12 E textilní galanterie, pøíze, látky PO-PÁ Textilní galanterie Mar Len Dlouhá 741/ PO , ÚT, ST, PÁ , ÈT , SO TONI&GUY námìstí Republiky 1079/1 E textilní galanterie NE-ST , ÈT-SO Textilní galanterie Dlouhá 734/27, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-ÈT , PÁ námìstí Republiky 656/8 E textilní galanterie PO-PÁ , SO , NE Textilní galanterie Dušní 1082/ PO-PÁ , SO The Salon Spálená 100/35 E textilní galanterie PO-PÁ Textilní galanterie Elišky Krásnohorské 123/6, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ Nice Štìpánská 649/25 E textilní galanterie PO-ÈT Textilní galanterie Haštalská 754/13, kosmetika PO-PÁ Salon Allen Charo Tržištì 265/6 E galanterie PO-ÈT Textilní galanterie Karolína Hybernská 1014/ PO-ÈT , PÁ Vladislavova 46/3 E galanterie PO-PÁ Galanterie, Látky Jindøišská 898/ PO-PÁ Jindøišská 901/5, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-SO SALON MICHELANGELO 28. øíjna 769/14, pedikúra, manikúra PO-PÁ , SO Anenská 188/ PO-PÁ , SO-NE dle objednání SUN DIAL Jungmannova 25/13 Kadeønické studio PO-PÁ , SO dle objednávek Jungmannova 15/1, manikúra, kosmetika PO-PÁ Šarm 8 9

6 Jungmannova 747/ , PO-SO , NE BIODROGA Hair and Beauty Centre Na Poøíèí 1070/ PO-PÁ dle objednávek DONA Jungmannova 29/19, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO SIMPLY HAIR Na Poøíèí 1068/23, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO Salon Lion Karoliny Svìtlé 299/ PO-ÈT , PÁ Salone La calma Na Pøíkopì 859/ PO-SO , NE Franck Provost Konviktská 291/24, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ SO Salon UNIQUE Na Pøíkopì 853/ PO-PÁ , SO-NE dámské, pánské Kosteèná 121/ PO , ÚT-PÁ , SO Florian Hair Na Pøíkopì 957/23 E pánské kadeønictví PO-SO , NE Pánské kadeønictví Franck Provost Kozí 916/ PO-PÁ , SO Salon Fellini námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO E. E. Hair Krakovská 581/8, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-NE Klinika GHC Praha Náprstkova 214/7, manikúra, kosmetika, vizážistika PO-PÁ , SO Studio Image Králodvorská 1085/ PO-PÁ , SO Salon Petra Mìchurová Národní 961/25, kosmetika PO-PÁ , SO Salon Lafayette Palác Metro Køemencova 185/ PO-PÁ , SO dle objednávek Romanovská Hair Studio Národní 60/28, manikúra PO-PÁ , SO NIKOLAMELITA Liliová 1069/16, manikúra PO-PÁ Maxim Navrátilova 674/2 E holení, støíhání, barvení PO-ÈT , PÁ Kadeønický salon La Vida Maiselova 58/7, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže, cvièení pro tìhotné PO-PÁ Sluneènice Navrátilova 1334/ PO-ÈT , PÁ , SO Pánské holièství Masná 699/15 E kaderønictví ÚT-PÁ , SO Kadeønický salon JAMES HAIR Nekázanka 2037/ PO-PÁ , SO Vlasové studio Twins Michalská 437/17, manikúra, pedikúra PO-PÁ , SO TONI&GUY Opatovická 1405/13, manikúra, kosmetika PO-PÁ Studio Sirael Na Florenci 1270/31, masáže PO, PÁ , ÚT-ÈT Salon Lafayette Opletalova 922/ PO-PÁ Individuality 10 11

7 Opletalova 917/9, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO PURE hair studio Revoluèní 1201/ ÚT-PÁ Revolution salon Opletalova 1535/ PO-PÁ , SO TONI&GUY Rùžová 947/ PO-PÁ Šarm Ostrovní 124/21, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Alex Kadeønický salon Rybná 1065/13, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO ORLANE Paris Ostrovní 2025/25, kosmetika, masáže , dle objednávek Studio v Ostrovní Rytíøská 528/1, manikúra, kosmetika PO-SO , NE Feminin Palackého 718/ PO-PÁ Kadeønické studio Mefisto Rytíøská 411/ PO-PÁ , SO Kadeønické studio STEP Palackého 723/6, kosmetika PO-PÁ , SO-NE Kadeønický salon ANNA MARI Øeznická 661/ PO-PÁ uèilištní provozovna Panská 891/ PO-PÁ , SO Kadeønické studio Salvátorská 1092/ PO-PÁ , SO Salon OSKAR Petrská 1134/ PO-PÁ BEAUTY STUDIO Samcova 1216/ ÚT-PÁ , SO Salon Vogue Politických vìzòù 1599/23, manikúra, pedikúra PO-PÁ , SO dle objednávek Kadeønický salon Jarky Èechové Senovážné námìstí 994/2, manikúra, kosmetika , PO-PÁ S a J Provaznická 400/9, manikúra, pedikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Hair Studio Senovážné námìstí 1464/ PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Pštrossova 1924/ PO-PÁ Betty Senovážné námìstí 866/29, masáže PO-PÁ , SO LORMA Pštrossova 192/24 PO-PÁ Famous Hair salon Soukenická 1187/29, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Salon Karin Revoluèní 767/25, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ Soukenická 1198/5, kosmetika PO-PÁ Salon Portrait Revoluèní 655/ PO-PÁ Alexo studio krásy Soukenická 1094/22 E vlasové a nehtové studio PO-PÁ Salon Esela 12 13

8 Soukenická 1088/ PO-PÁ , SO Spálená 100/35, modeláž nehtù PO-PÁ Centrum zdraví a krásy Vali Kadeønický salon PAULA V Jircháøích 195/2 Salon V Jircháøích 2, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO dle objednávek V Kolkovnì 919/ PO-PÁ , SO JET SET SALON Spálená 105/45, manikúra PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Václavské námìstí 819/ PO-PÁ , SO , NE Bomton vlasové a kosmetické studio Spálená 97/29, masáže, vizážistika PO-ÈT , PÁ Studio Sonja Valentinská 58/7, holièství, kosmetika, pedikúra, manikúra , PO-PÁ , SO Barbarella Školská 687/13, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Salon U Volavky Ve Smeèkách 1920/ PO-PÁ Školská 1385/36 PO-PÁ Vlasové studio PETIT Ve Smeèkách 599/29, kosmetika, pedikúra PO-PÁ Studio R Štìpánská 615/24, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO , NE Picasso Ve Smeèkách 601/21, kosmetika, manikúra, masáže PO-PÁ , SO Kadeønické studio Fellini Štìpánská 704/61, manikúra, pedikúra PO-SO , NE dle objednávek Salon Emporio Ve Smeèkách 595/28, kosmetika, manikúra, masáže PO-PÁ , SO dle objednávek Studio ITTA Truhláøská 1115/12, pedikúra , PO-PÁ Veleslavínova 95/ PO-PÁ Salon Framesi Týnská 627/ , PO-PÁ , SO Kadeønický salon Dan Vìzeòská 913/8, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ , SO Kadeønický salon U ZLATÉ KORUNY U Milosrdných 848/ dle objednávek Vlasové studio FHS Vítìzná 443/12, pedikúra, manikúra PO-PÁ Salon Mila Uhelný trh 424/3, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO HAIRPOINT Vladislavova 50/11, pedikúra, manikúra, kosmetika , dle objednávek Salon Pretty Woman Újezd 452/42, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO Kadeønický Ateliér Picasso Vladislavova 1747/16, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže , PO-PÁ , SO BEAUTY SALON HEDA V Celnici 1028/10, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže , PO-PÁ , SO Monet Vodièkova 699/28, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ V PASÁŽI 14 15

9 Koøení a byliny Kvìtináøství Kvìtináøství Vodièkova 736/17, manikúra, pedikúra, masáže , PO-PÁ , SO dle objednávek La Pura Vita Hybernská 1014/ PO-PÁ , SO-NE Kvìtiny Vojtìšská 231/17 E vlasové studio PO-PÁ TH AVENUE Jindøišská 938/ PO-PÁ Kvìtinový dvorek Všehrdova 437/15, pedikúra, manikúra, kosmetika PO-PÁ , SO-NE dle objednávek Studio L' Amore Jungmannova 35/ PO-ÈT , PÁ Kvìtináøství Zlatnická 1073/1, pedikúra, manikúra, kosmetika, masáže PO-PÁ Orchidea Karmelitská 375/ PO-PÁ , SO Carmelita Žitná 657/ PO-ÈT , PÁ Pánské kadeønictví uèilištní provozovna Karoliny Svìtlé 1016/ PO-NE PUGETTO Koøení a byliny Lazarská 15/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Jilská 361/1 E byliny, koøení, bylinná kosmetika PO-PÁ Bylináøství V Jilské Lázeòská 286/ , PO-SO , NE U Èerveného lva Náprstkova 276/2 E koøení tuzemské i cizozemské, suché plody PO-PÁ Koøení U Salvátora Lodecká 1206/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Alkor Øeznická 1280/13 E byliny, koøení, poradenství a bylinná kosmetika PO , ÚT-PÁ Roman Kindl byliny Masná 696/ PO-PÁ , SO , NE Kvìtináøství Konstancie Kvìtináøství Myslíkova 187/ PO-PÁ , SO Campanula Flowers Biskupská 1753/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Floresco Na Mùstku PO-PÁ , SO-NE Kvìtiny, podchod metro A Mùstek Dlouhá 743/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Na Poøíèí 1038/ PO-NE Kvìtiny Winkler Haštalská 796/3 PO-PÁ , SO Kvìtiny Na Pøíkopì 862/ PO-SO , NE Kvìtiny Hellichova 455/ PO-PÁ , SO Kvìtinové studio Na Pøíkopì 988/ PO-SO , NE Kvìtináøství Pamela 16 17

10 Kvìtináøství Kvìtináøství Lékárny námìstí Republiky 1079/ PO-NE Holandské kvìtiny Vítìzná 442/ PO-PÁ Kvìtináøství Národní 416/ PO-SO , NE Kvìtiny Platýz Vodièkova 699/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Panská 896/ PO-PÁ , SO Studio Pygmalion Vodièkova 710/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Sandra Petrská 1133/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Vodièkova 704/ PO-PÁ Kvìtiny Lucernièka Pštrossova 218/ PO-PÁ Kvìtiny Flowers Žatecká 45/ PO-PÁ Kvìtinové studio Revoluèní 1084/ PO-PÁ Kvìtiny Evergreen Žitná 1764/ PO-PÁ , SO Kvìtináøství Revoluèní 655/ PO-PÁ Kvìtiny Žitná 609/ PO-PÁ , SO Kvìtiny V Prùjezdu Øeznická 1374/12 PO-PÁ Kytka a kytka Lékárny Spálená 106/ PO-PÁ , SO , NE Kvìtiny Avalanche Dlouhá 743/ PO-PÁ Lékárna Štìpánská 639/47 PO-PÁ Kvìtinové studio Dlouhá 719/ PO-PÁ Lékárna Štìpánská 651/ PO-PÁ Kvìtinový ateliér ve Štìpánské Havelská 517/ PO-ÈT , PÁ Lékárna U Èerveného orla V Celnici 1028/ PO-PÁ Kvìtináøství Milenium Hybernská 1000/8 E zdravotnické potøeby, zdravotní obuv, pomùcky PO-PÁ Zdravotnické potøeby Václavské námìstí 785/ PO-PÁ Kvìtiny ALFA Jindøišská 898/ PO-PÁ , SO Lékárna U PALMY Václavské námìstí 802/ PO-PÁ , SO Kvìtiny Jungmannova 23/ PO-PÁ Lékárna JUNGMANNOVA 18 19

11 Lékárny Karoliny Svìtlé 1015/ PO-PÁ Lékárna U Rotundy Revoluèní 765/19 E ortopedické pomùcky, zdravotní materiál, ortézy, obuv, rehabilitaèní pomùcky, hole, mìøící pøístroje PO-PÁ Lékárny Zdravotní prodejna Malostranské námìstí 203/ PO-PÁ Lékárna v domì U Èerného orla Revoluèní 765/ PO-PÁ Lékárna Dr. Max Masná 697/19 E ortopedicko-protetické pomùcky , PO-ST , ÈT , PÁ Ortopedická protetika Rybná 681/11 Zdravotní prodejna E zdravotnické potøeby, pomùcky, rehabilitaèní nástroje, invalidní vozíky, hole, polohovací lùžka, toaletní køesla, chodítka PO-ÈT , PÁ Myslíkova 1922/ PO-PÁ Lékárna U sv. VOJTÌCHA Senovážné námìstí 869/ PO-PÁ , SO Lékárna U JINDØICHA Na Františku 847/ PO-PÁ Lékárna Senovážné námìstí 982/ , PO-PÁ Lékárna U FONTÁNY Na Poøíèí 1048/ PO-PÁ , SO Lékárna Dr. Max Spálená 78/ PO-PÁ Lékárna Ve Spálené námìstí Republiky 656/ PO-PÁ , SO , NE Lékárna Spálená 78/12 E ortopedické a rehabilitaèní pomùcky, tìhotenské a kojící prádlo, zdravotní obuv PO-PÁ Zdravotnické potøeby námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Lékárna IPC PALLADIUM Tìšnov 1163/ PO-PÁ Lékárna Tìšnov Národní 339/ PO-PÁ Lékárna Gloria V Celnici 1028/ PO-ÈT , PÁ Lékárna Národní 417/ PO-PÁ , SO Lékárna U ZLATÉHO HADA V Celnici 1031/ PO-PÁ , SO Lékárna V Celnici Opletalova 1535/ PO-PÁ , SO Lékárna Opletalova Václavské námìstí 775/ PO-PÁ Adamova Lékárna Palackého 720/ PO-PÁ , SO Lékárna Vlašská 336/ PO-ÈT , PÁ Lékárna nemocnice Milosrdných sester Palackého 720/5 E ortopedické a rehabilitaèní pomùcky, zdravotní obuv PO-PÁ Zdravotnické potøeby Vodièkova 792/ PO-PÁ , SO Lékárna Dr. Max Panská 894/ PO-PÁ Lékárna Èerná Rùže Zlatnická 1124/ PO-PÁ Lékárna U ZLATÉ LODI 20 21

12 Lékárny Maso, uzeniny Maso, uzeniny Ostatní služby Žatecká 41/ PO-PÁ Lékárna Dr. Max Štìpánská 610/12 E maso, uzeniny, lahùdky PO-PÁ Øeznictví, uzenáøství Maso, uzeniny Tržištì 265/6 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví a uzenáøství u Sislù Biskupská 1139/4 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví Václavské námìstí E maso, uzeniny PO-PÁ , SO MASO jiko, podchod metro A, Mùstek Hybernská 1014/13 E uzeniny, lahùdky PO-PÁ Uzeniny, lahùdky T TIP Ostatní služby Hybernská 1014/13 E kuøecí maso PO-PÁ Èerstvá kuøata Broušení nožù Jindøišská 875/23 E maso, uzeniny PO , ÚT-PÁ , SO Maso, uzeniny Národní 365/43 E broušení nožù, nožíøství PO-SO , NE Národní nožíøství Jungmannova 32/25 E maso, zvìøina, uzeniny PO-PÁ Uzeniny, lahùdky Centrum øemeslníkù Kaprova 18/7 E maso, uzeniny, jídelna PO-PÁ Øeznictví, uzenáøství Kosina Bílkova 122/6 E kontakty na øemeslníky - malíøi, lakýrníci, truhláøi, topenáøi, podlahy, opravy praèek, apod PO-ÈT , PÁ AZ-Plyn Kozí 914/9 E maso, uzeniny, lahùdky PO-PÁ , SO MADE maso Èistírny Na Perštýnì 347/11 E maso, uzeniny PO-PÁ Øeznictví a uzenáøství Jiøí Pospíšil Dlouhá 706/20 E èistírna odìvù, kùží a kožešin, bytové dekorace, èištìní kobercù PO-PÁ , SO Èistírna odìvù Bel a Blanc Na Poøíèí 1069/21 E uzeniny PO-PÁ , SO Uzenáøství U Synkù Dlouhá 734/27 E èistírna a barvení odìvù a kožešin vè. doúpravy PO-ÈT , PÁ Èistírna a barvení odìvù Na Poøíèí 1068/23 E maso, uzeniny PO-SO , NE FABUŠ øeznictví Jindøišská 901/5 E rychloèistírna odìvù, praní prádla PO-PÁ , SO Èistírna Národní E maso, uzeniny PO-PÁ , SO MASO jiko, vestibul metro B Národní Karoliny Svìtlé 1015/11 E rychloèistírna odìvù a kùží Èistírna odìvù a kùží Perlová 413/2 E uzeniny PO-PÁ , SO Uzenáøství Hynek Cibulka Krakovská 1366/25 E èistírna odìvù, praní prádla, úprava odìvù PO-PÁ , SO-NE Èistírna odìvù 22 23

13 Ostatní služby Martinská 416/10 E èistírna odìvù, kùže, kožešin, kobercù, žehlení prádla PO-PÁ Masarykovo nábøeží 237/18 E èistírna, praní prádla, opravy odìvù, zakázkové krejèovství, èalounictví PO-ÈT , PÁ Myslíkova 1960/17 E èístírna odìvù a kùží PO-PÁ Na Pøíkopì 853/12 E èistírna odìvù, praní prádla, úprava odìvù PO-PÁ , SO , NE námìstí Republiky 1079/1 E èistírna PO-NE Náprstkova 213/5 E èistírna, prádelna, mandl, opravy odìvù, èalounictví, PO, ST, PÁ Opatovická 160/18 E èistírna, krejèovství, šití a èištìní péøových dek PO-ÈT , PÁ Opletalova 925/14 E èistírna odìvù, oprava odìvù PO-PÁ Štìpánská 617/26 E prádelna, mandl, žehlírna PO-ÈT V Celnici 1038/3 E èištìní odìvù a kùží PO-PÁ , SO-NE Všehrdova 435/21 E instalatérské, elektrikáøské, zámeènické a zednické práce , ÚT, ÈT Dlouhá 735/25 Instalatérství E instalatérství , PO-PÁ pøijem objednávek Chemická rychloèistírna Èistírna Dorian Dekor Èistírna odìvù Laundryland Èistírna Èistírna Dorian Dekor Èistírna, krejèovství Èistírna odìvù, opravy odìvù Prádelna, žehlírna Èistírna DaJa Jan Kechner Instalatérství Karmelitská 383/12 E kominictví, vložkování komínù, revize, posudky , dle dohody Navrátilova 1422/13 E kominictví, vložkování komínù, revize, posudky , dle dohody Kozí 799/10 E kováøské a zámeènické práce Rádl , Plaèek PO-PÁ Krakovská 1363/12 E krejèovství, èistírna odìvù, dobarvení PO-PÁ Krakovská 1339/18 E krejèovství, úpravy odìvù PO-PÁ , SO po dohodì Na Pøíkopì 853/12 Kominictví Kováøství Krejèovství E èistírna, krejèovství, opravy odìvù PO-PÁ , , SO-NE , Štupartská 646/7 E krejèovství, opravy odìvù PO-SO Újezd 391/41 E krejèovství PO-ÈT , , PÁ Všehrdova 439/11 E krejèovství, šití bytových dekorací, opravy odìvù PO-ÈT Hroznová 499/2 E prádelna, mandl PO, ST, ÈT , PÁ Opatovická 1315/7 E mandl PO-PÁ Mandly Ostatní služby Kominictví Kominíci Kováøství Zakázkové krejèovství Zakázkové krejèovství STUDIO POKORNÝ Krejèovství Krejèovství, opravy odìvù Krejèovství Zach & spol. Krejèovství Mandl, prádelna Mandl Opatovická 24 25

14

15 Ostatní služby Ostatní služby Masáže Týnská 622/17, kosmetika, manikúra PO-PÁ Afrodita Kosmetika, Masáže Bøehová 40/ PO-NE MANTRA Thai massage V Jámì 1263/ PO-NE Zen Asian Wellness Celetná 555/ PO-NE Thai massage Václavské námìstí 780/ PO-NE Thajský ráj Helmova 1551/ PO-NE THAI FIT Vodièkova 791/ PO-NE THAI FIT Jindøišská 901/ PO-NE Thai massage Orchidea Žitná 668/7, kosmetika, manikúra PO-PÁ , SO SILHOUETTE Kaprova 15/ PO-NE Nam Jai tradièní thajské a indické masáže Opravny Na Poøíèí 1041/ dle objednávek Ymca Bílkova 122/6 E opravy a prodej plyn. spotøebièù a náhradních dílù PO-ÈT , PÁ AZ-Plyn Na Poøíèí 1069/ PO-NE THAI FIT Dlouhá 734/27 E opravy a úpravy odìvù, kùže, kožešin, kabelek, deštníkù PO-ÈT , PÁ Opravna odìvù Na Pøíkopì 853/ PO-NE Sabai Dlouhá 729/37 E opravna obuvi PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi Na Pøíkopì 859/ PO-NE Sabai Dušní 928/1 E výroba klíèù a bezpeènostní zaøízení PO-ÈT , PÁ Výroba klíèù Koula a syn Národní 981/ PO-NE Thai massage Haštalská 939/8 E rychloopravna zlatých šperkù PO, ST , ÚT, ÈT , PÁ Rychloopravna šperkù Národní 63/ PO-ST , dle objednávek Masážní salon Hybernská 1014/13 E výroba klíèù a autoklíèù ŠKODA PO-PÁ Klíèe Revoluèní 1081/ PO-NE Thajské masáže Jindøišská 939/20 E opravna obuvi PO-PÁ , Rychloopravna obuvi Øeznická 668/6, pedikúra, cvièení vibraèní plošiny PO-PÁ PROMÌNA Jungmannova 736/10 E opravna obuvi PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi 28 29

16 Ostatní služby Ostatní služby Jungmannova 36/31 E opravna obuvi PO-PÁ Opravna obuvi Rùžová 970/7 E úprava odìvù PO-PÁ Úpravy odìvù Krakovská 593/19 E opravy obuvi, odìvù, bot, kabelek, aktovek PO-PÁ , SO-NE Opravy obuvi, odìvù Spálená 104/43 E opravna obuvi, výroba klíèù PO-PÁ , SO-NE Mister Minit Na Poøíèí 1758/14 E vše pro šití, opravy a úpravy odìvù, prodej a opravy šicích strojù PO-PÁ , SO Šicí centrum Haišman Školská 655/1 E zakázková výroba, opravy a úpravy kožených, kožešinových a látkových odìvù , PO-ÈT , , PÁ Cinda kožešnictví Na Poøíèí 1068/23 E opravna obuvi, výroba klíèù PO-PÁ Opravna obuvi, výroba klíèù Štìpánská 622/36 E opravy odìvù, aktovek a kabelek PO-PÁ , SO Opravy odìvù a kabelek Na Poøíèí 1068/23 E opravy odìvù, krejèovství, textilní galanterie PO-PÁ , SO Opravy odìvù, galanterie Truhláøská 1115/12 E rychloopravna zlatých i starých šperkù PO-ÈT , PÁ Rychloopravna šperkù Na Pøíkopì 853/12 E opravna obuvi, kabelek, výroba klíèù PO-PÁ Rychloopravna obuvi U Obecního dvora 793/2 E prodej koèárkù, opravna , PO-NE Opravna koèárkù Malli Navrátilova 665/12 E opravna obuvi, odìvù, výroba klíèù, brašnáøství PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi a tašek V Kolkovnì 910/8 E rychloopravna šperkù PO-PÁ Rychloopravna šperkù Navrátilova 1956/8 E opravy a prodej naslouchacích pøístrojù PO, ÈT , , ÚT, ST, PÁ K+D Servis naslouchací pøístroje Václavské námìstí 802/56 E výroba klíèù , PO, ST , ÚT, ÈT , PÁ Levné klíèe námìstí Republiky 1079/1 E opravna obuvi a výroba klíèù NE-ST , ÈT, SO Mister Minit Václavské námìstí E opravna obuvi, výroba klíèù, brašnáøských výrobkù a deštníkù PO-ÈT , PÁ Opravna obuvi, podchod-metro A Mùstek námìstí Republiky 656/8 E opravna obuvi PO-PÁ , SO Rychloopravna obuvi Vítìzná 443/12 E oprava, pøešívání kožichù a kožených odìvù, èištìní kožešinových výrobkù PO-PÁ , SO Kožešiny Kubín námìstí Republiky 656/8 E výroba klíèù a autoklíèù PO-PÁ , SO , NE Výroba klíèù Všehrdova 435/21 E opravy odìvù, scelování, èistírna, prádelna, mandl PO, ÚT, PÁ , ST, ÈT , Opravy odìvù, èistírna námìstí Republiky 656/8 E úpravna odìvù, kùže a kožešin, šití bytových dekorací PO-PÁ , SO-NE Úpravna odìvù Zlatnická 1401/15 E scelování, šití a opravy odìvù, opravy a úpravy kožešin, èištìní kùží a kožešin PO, ÚT, ÈT, PÁ , ST JaPa opravy odìvù Národní 63/26 E opravna obuvi a tašek, výroba klíèù i autoklíèù PO-NE Opravna obuvi a výroba klíèù Prádelny Rytíøská 406/10 E opravna obuvi, tašek a deštníkù, výroba klíèù PO-ÈT , PÁ , SO Opravna obuvi a tašek Rybná 1091/27 E prádelna PO, ST , ÚT, ÈT, PÁ Prádelna na Starém Mìstì 30 31

17 Ostatní služby Soukenická 1095/24 E prádelna PO-PÁ Pradlenka U Elišky Zámeènictví Ostatní služby Optiky Rámování obrazù Myslíkova 1960/17 E výroba klíèù, broušení nástrojù PO-PÁ , SO Tescoma Betlémská 1054/8 E rámování obrazù, restaurování PO , ÚT, ST, ÈT , , PÁ , Lazarská 15/7 E rámování obrazù, galerie PO-PÁ , , SO , Rámování obrazù Galerie Lazarská 28. øíjna 769/14 Železáøství E výroba klíèù, instalatér, železáøství PO-PÁ , SO Anenská 220/13 E zámeènictví Vanìèek , Kocábek dle telefonické domluvy Zámeènictví Olivova 2096/4 E rámování obrazù, galerie PO-PÁ Galerie Elephant Prokopská 294/4 E zámeènictví PO-ÈT , PÁ Zámeènictví Soukenická 1196/11 E rámování obrazù , PO-PÁ Rámování obrazù KODEX Truhláøská 1100/21 E výroba klíèù, opravy zámkù PO-ÈT , PÁ MAKRO AZ klíèe, zámky Školská 691/24 E rámování obrazù, galerie PO-ÈT , PÁ Rámování obrazù Ve Smeèkách 1766/9 E zámeènictví dle objednávek Zámeènicko údržbáøská dílna Truhláøská 1121/24 E rámování obrazù, galerie ÚT-ÈT , PO, PÁ Rámování obrazù Vodièkova 701/34 E výroba klíèù, autoklíèe PO-PÁ Pražský klíè Sklenáøství Linhartská 136/6 E výroba klíèù, železáøství, barvy a laky PO-PÁ , SO Železáøství U Rotta Truhláøská 1116/14 E sklenáøství, rámování a paspartování PO-ST , ÈT , PÁ Sklenáøství Stupka Optiky U Milosrdných 804/14 E umìlecké sklenáøství a zpracování skla, vitráže , PO-PÁ Krakovská 582/23 E knihovna a tiskárna PO-ÈT , PÁ Tiskárna Umìlecké sklenáøství, restaurátorství Knihovna a tiskárna pro nevidomé 17. listopadu 208/4 Optik Fashion PO-PÁ øíjna 372/5 GRAND OPTICAL PO-NE Celetná 988/ PO-SO Eiffel Optic Ve Smeèkách 602/15 E knihovna a tiskárna PO-ÈT , PÁ Knihovna a tiskárna pro nevidomé Dlouhá 741/ PO-PÁ , SO Optik 32 33

18 Optiky Optiky Elišky Krásnohorské 1021/ PO-PÁ Oèní Optika Na Poøíèí 1069/ PO-PÁ , SO Eiffel Optic Hybernská 1002/ PO, ST, ÈT , ÚT, PÁ Fokus Optik Na Pøíkopì 958/ PO-NE Eiffel Optic Hybernská 1009/ PO-ÈT , PÁ Oèní Optika LINDA Na Pøíkopì 853/12 neuveden PO-PÁ , SO , NE Optik Jindøišská 1694/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Pøíkopì 859/ PO-PÁ , SO , NE Optik Studio Jungmannova 737/ PO-PÁ Optik Studio námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Fokus Optik Jungmannovo námìstí 761/ PO-NE Eiffel Optic námìstí Republiky 1079/ NE-ST , ÈT-SO Eiffel Optic Kaprova 49/ PO-PÁ , SO Oèní Optika Národní 416/ PO-ÈT , PÁ , SO Fokus Optik Karoliny Svìtlé 299/ PO-ST , ÈT , PÁ Beno Blachut Beno Optik Nekázanka 876/ PO-PÁ Oèní Optika Trnka Kosteèná 121/ PO-PÁ , SO Optika Praha Palackého 719/ PO-PÁ Optika Stingo Malé námìstí 459/ PO-NE Eiffel Optic Revoluèní 1006/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Mostecká 55/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Revoluèní 765/ PO-PÁ Optika Regia Myslíkova 187/ PO, ÚT, ST, PÁ , ÈT Pan Optik Senovážné námìstí 1565/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Poøíèí 1068/ PO-PÁ , SO OPTIK Ocularium Skoøepka 527/ PO-PÁ ALIA Optic Na Poøíèí 1063/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Štìpánská 652/ PO-ÈT , PÁ Fokus Optik 34 35

19 Optiky Ovoce, zelenina Ovoce, zelenina Papírnictví Pekaøství Újezd 454/ PO-PÁ Oèní Optika Tržištì 367/11 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO , NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí 802/ PO-PÁ , SO Visus Optik Újezd 390/43 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí 785/ PO-ÈT , PÁ Optika LUNETTES Vìzeòská 914/10 E ovoce, zelenina PO-PÁ , SO Ovoce, zelenina Václavské námìstí 794/ PO-PÁ Oèní Optika LINDA Vítìzná 534/16 E ovoce a zelenina PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Václavské námìstí PO-PÁ , SO OPTIK Ocularium, podchod metro C Muzeum Papírnictví Vodièkova 696/ PO-ÈT , PÁ Optika Pecan Dlouhá 715/38 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby, služby kopírovací, zhotovování razítek a vizitek PO-PÁ , SO Papírnictví Vodièkova 791/ PO-PÁ , SO Fokus Optik Lazarská 15/7 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby PO-PÁ , SO Papírnictví Vodièkova 728/ PO-PÁ AURA Oèní Optika Na Poøíèí 1068/23 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Ovoce, zelenina Na Poøíèí 1934/38 E kanceláøské a školní potøeby PO-PÁ AB papír Havlíèkova 1026/6 E ovoce, zelenina, potraviny PO-NE Ovoce, zelenina námìstí Republiky 656/8 E školní, kanceláøské a výtvarné potøeby, PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Hybernská 1014/13 E ovoce, zelenina, nápoje PO-NE Ovoce, zelenina Palackého 725/10 E papírnictví, drogerie PO-PÁ , SO , NE Papírnictví Národní 949/19 E ovoce, zelenina, potraviny PO-PÁ , SO-NE Ovoce, zelenina Pekaøství Rámová 739/1 E zelenina, ovoce, fresh juice PO-PÁ , SO Fruta pura Benediktská 723/16 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé obl. bagety PO-PÁ , SO Paneria Rùžová 1341/11 E ovoce, zelenina, zdravá výživa, sušené plody PO-PÁ Ovoce, zelenina Biskupský dvùr 1154/1 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO Pekaøství Moravec 36 37

20 Pekaøství Pekaøství Èerná 172/1 E pekárenské výrobky PO-PÁ Pekaøství Køupavý rohlíèek Národní 117/18 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Paneria Dušní 928/1 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO Havlíèkova E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO Hybernská 1014/13 E pekárenské výrobky PO-PÁ Hybernská 1037/1 E pekárenské výrobky PO-ÈT , PÁ , SO Hybernská 1014/13 E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO , NE Jindøišská 941/24 E pekárenské výrobky PO-ÈT , PÁ Karmelitská 376/20 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO , NE Maiselova 25/4 E peèivo PO-PÁ , SO-NE Masná 686/20 E pekárenské výrobky PO-PÁ Myslíkova 187/13 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ Na Mùstku E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO námìstí Republiky 656/8 E pekárenské a cukráøské výrobky PO-PÁ , SO , NE Dobré peèivo Pekaøství Jeèmínek, podchod-metro B Pekaøství Mr. Baker Pekaøství Brabec Pekaøství Mr. Baker Pekaøství Pekaøství v Karmelitské Paneria Pekaøství U Lucerny Lehkomyslná Pekárna Pekaøství Jeèmínek, podchod metro A Mùstek Pekaøství Jeèmínek Národní 340/21 E pekárenské výrobky PO-PÁ , SO Nekázanka 876/19 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Pštrossova 1508/35 E pekárenské a cukráøské výrobky PO-PÁ Rytíøská 404/12 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstvé bagety a saláty PO-PÁ , SO-NE Spálená 75/16 E pekárenské výrobky, saláty, plnìné bagety PO-PÁ , SO Václavské námìstí 802/56 E pekárenské a cukráøské výrobky, chlebíèky PO-PÁ Valentinská 1061/6 E pekárenské a cukráøské výrobky, èerstve bagety a saláty PO-PÁ , SO Valentinská 20/10 E pekárenské výrobky PO-NE Vodièkova 730/9 E lahùdky, pekárenské a cukráøské výrobky, cukrovinky PO-PÁ , SO Vodièkova 709/33 E pekárenské a cukráøské výrobky, lahùdky PO-PÁ , SO-NE Biskupská 1065/1 PO-NE Dlouhá 618/ PO-PÁ , SO , NE Pekaøství Rembrandt Donuts Paneria Dobré peèivo Paneria Pekaøství Rembrandt Donuts Štefanovo pekaøství Pekaøství Paneria Lahùdky Paneria Žabka 38 39

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku

Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011. 1 Obsah vyhlášky. 2 Sazby poplatku Právní předpis hl. m. Prahy č. 5/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška 5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 26. 5. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o

Více

Katalog poskytovatelù sociálních služeb

Katalog poskytovatelù sociálních služeb Katalog poskytovatelù sociálních služeb ØÍJEN 2010 Zpracoval Výbor pro sociální vìci, zdravotnictví a protidrogovou problematiku Zastupitelstva mìstské èásti Praha 1 2010 NEPRODEJNÉ Úvodní slovo Vážení

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Vážení přátelé, právě listujete katalogem řemesel, služeb a jiných činností. Jsem moc rád, že listujete, protože ta prvotní myšlenka pracovat na

Vážení přátelé, právě listujete katalogem řemesel, služeb a jiných činností. Jsem moc rád, že listujete, protože ta prvotní myšlenka pracovat na Vážení přátelé, právě listujete katalogem řemesel, služeb a jiných činností. Jsem moc rád, že listujete, protože ta prvotní myšlenka pracovat na sestavení jakéhosi adresáře vzešla právě od šikovných lidí

Více

Noviny, které si píší čtenáři sami. Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

Noviny, které si píší čtenáři sami. Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře. Noviny, které si píší čtenáři sami Toto číslo vyšlo v nákladu NOVOMESTSKE 10. 000 výtisků Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře. Rodinný obrázkový měsíčník.

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Adresář služeb pro seniory 2010

Adresář služeb pro seniory 2010 Adresář služeb pro seniory 2010 Adresář služeb pro seniory 2010 Vydalo Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 39, Praha 3 www.csspraha.cz Redakční úprava Mgr. Martina Čiháková Editoři: Mgr. Marie

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc

Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc Výroèní zpráva Hnutí DUHA Olomouc za rok 2003 Hnutí DUHA místní skupina Olomouc Kdo jsme? Autoøi pøíspìvkù: Mgr Jiøina Popelková Bc Klára Kratochvílová Mgr Dominika Glacová Miroslav Kutal Iva Rašnerová

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

JAK VELKÁ BYLA VELKÁ VODA?

JAK VELKÁ BYLA VELKÁ VODA? Noviny, které si píší čtenáři sami Pro Staré i Nové Město, Josefov a okolí. Založeno r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře. Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci. Toto číslo vyšlo v nákladu

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

TÉMA 14. Architektonicky cenné stavby a soubory. 1. Textová část

TÉMA 14. Architektonicky cenné stavby a soubory. 1. Textová část ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY TÉMA 14 Architektonicky cenné stavby a soubory 1. Textová část Objednatel: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, příspěvková organizace, Vyšehradská 57/2007, 128 00

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

veselé okamžiky od prostřeného STOLU

veselé okamžiky od prostřeného STOLU D ÁZ Noviny, které si píší čtenáři sami toto číslo vyšlo v nákladu 10. 000 výtisků Noviny pro Malou Stranu, Hradčany a okolí. Založeno za soumraku roku 2009. PR 30 Kc Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1.

Více

Noviny, které si píší čtenáři sami. Noviny pro Staré Město, Nové Město, Josefov a okolí. Založeno v ordinaci r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Noviny, které si píší čtenáři sami. Noviny pro Staré Město, Nové Město, Josefov a okolí. Založeno v ordinaci r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře. Noviny, které si píší čtenáři sami staromestske NOVINY Čís. 4 / roč. II duben 2011 Nejlepší noviny ve městě Noviny pro Staré Město, Nové Město, Josefov a okolí. Založeno v ordinaci r. 2010. Tištěno na

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Sphere card. www.sphere.cz

Sphere card. www.sphere.cz Sphere card www.sphere.cz Počty obchodních míst v ČR 600 Bydlení 700 Cestování a ubytování Gastronomie 350 Sport a volný čas 800 Móda a doplňky 600 Péče o tělo 600 Více než 9 000 obchodních míst v ČR a

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více