Aukce. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange"

Transkript

1 Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: Kontakt: tel.:

2 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Art in Prague, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 - Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , jednatel Ing. Václav Hátle ART in PRAGUE, s. r. o. je na základě vázané živnosti oprávněna provádět dobrovolné dražby (dále jen aukce ) věcí movitých, ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Dražebník, ART in PRAGUE, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , oznamuje, že dne od 18 hodin, v centru Blue Orange, na adrese: Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , uskuteční na žádost vlastníků předmětů dobrovolnou veřejnou dražbu věcí movitých. 1) Účastníci aukce a) účastníkem aukce mohou být fyzické osoby způsobilé k právním úkonům (to neplatí, jde-li o nezletilé osoby) nebo právnické osoby; účastníkem aukce může být vždy stát b) zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí c) účastník aukce se může nechat v aukci zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka aukce může jednat prokurista d) účastníkem aukce nesmí být osoba: na jejíž majetek byl prohlášen konkurz; která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána; která v opakované aukci nezaplacením nebo nevyzvednutím vydražené věci způsobila zmaření předchozí aukce téhož předmětu aukce u téhož dražebníka; a další osoby vyloučené dle platných předpisů; nikdo nesmí dražit za tyto osoby e) každý účastník aukce doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií (občanský průkaz), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků aukce včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka aukce f) dražební číslo bude účastníkům vydáno pouze po splnění předcházejících povinností a dražební číslo bude účastníkům aukce vydáno oproti vratné záloze 500 Kč g) je-li více aukčních dnů, je možno dražit na jedno číslo h) účastníci aukce a ostatní přítomní jsou v průběhu aukce povinni nerušit průběh aukce chováním odporujícím dobrým mravům i) licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukční síně úkony při aukci; licitátor zahajuje aukci, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu 2) Průběh aukce a) aukce se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou aukci b) aukci jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v aukčním programu, zahajuje licitátor prohlášením o zahájení společné dražby ( jen v případě pokud jde o věci movité a nejnižší podání u žádné z nich nepřesahuje 1 mil. Kč, dle 26 zákona ) a vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč (vyvolávací cena představuje nejnižší podání) c) popis dražené věci včetně příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu a zachovalosti je uveden v aukčním programu, licitátor upozorní účastníky aukce na tento odkaz v dražební vyhlášce a dále to již není součástí vyvolání licitátora d) draží se od vyvolávací ceny; účastníci oznamují svou nabídku ústně a viditelným zvednutím dražebního čísla; draží se pokud účastníci aukce činí příhozy e) za příhozy se považuje: Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více 1

3 f) učiněným podáním je účastník aukce vázán; učiní-li několik účastníků aukce současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí; udělením příklepu je dražba položky ukončena g) vyvoláním respektive vydražením posledního pořadového čísla tato aukce končí. 3) Úhrada ceny dosažené vydražením a) úhrada ceny se provádí v hotovosti nebo platební kartou; platba šekem je nepřípustná b) cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit c) provize za účast na držabě, za údržbu a uskladnění předmětu pro dražebníka pro dražebníka činí 15 % z dražební ceny (dražební cena = přiklepnuté poslední podání) d) dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného předmětu aukce v platební přestávce přímo v místě konání aukce nebo po přiklepnutí poslední věci, případně v jiné lhůtě dle podmínek aukce a platných předpisů. e) veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese vydražitel. 4) Nabytí vlastnictví k vydražené věci a) do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci b) uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu aukce okamžikem udělení příklepu c) převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem d) nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce e) jeli vydražitel v prodlení s převzetím předmětu aukce, nese nebezpeční škody a odpovědnost za škodu vydražitel f) nezaplacení vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření aukce, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci g) dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi aukce, který tuto aukci zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vnikly. 5) Reklamace a) pro reklamace platí obecně ustanovení zákona č. 26/2000 Sb. a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji použitých věcí b) od přímých účastníků aukce přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze v okamžiku přebírání věci c) reklamace na vydražený předmět, pokud není uvedeno jinak v aukčním řádu, je nutno ve smyslu 626 odst. 3) občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců od data konání aukce, jinak toto právo zaniká d) o oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník; místně příslušným soudem je soud v místě sídla dražebníka e) podle 63 odst. 1 zákona navrhovatel aukce odpovídá za vady předmětu aukce, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení aukce a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení aukce. 6) Ostatní ujednání a) k vydraženým věcem obdrží vydražitel potvrzení o nabytí věcí, který splňuje náležitosti platných předpisů a účetního dokladu podle zákona o účetnictví b) soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků aukce a osobní údaje o navrhovatelích aukce jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle Zákona o ochraně osobních údajů c) potvrzení o nabytí věci v aukci nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí d) účastník aukce by se měl osobně před aukcí seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu; aukční síň nenese odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost dražených věcí e) tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými předpisy českého právního řádu; všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti, se řídí českým právem. 2

4 SAMOSTATNÁ DRAŽBA 1. Fernand LÉGER ( ) : Pohled z atelieru na Paříž (Kulturní památka České republiky) Materiál: kombinovaná technika Rok-období: kolem roku Rozměr: 22 x 28 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Obraz Pohled z atelieru na Paříž byl v roce 2000 prohlášen KULTURNÍ PAMÁTKOU ČESKÉ REPUBLIKY. Kombinovaná technika na papíře, patrně značky Holland. Podmalba světlou lomenou šedou kvaší, která je natažená svisle štětcem. Vlastní kresba - černá křída a barevný pastel. Jeho časové zařazení spadá do Légerovy rané abstraktní tvorby, kritiky označované jako tubismus(tubism). Jednotlivé čisté barevné tóny spolu s geometrickými obrazci pomáhají vytvářet iluzi pohybu života v moderním velkoměstě. Podobný motiv obrazu s názvem 14. července ( Le 14 Julliet ) je datován rokem 1914, tedy nedlouho před tím, než byl Léger povolán do armády. FERNAND LEGER ( ) celým jménem Joseph Fernand Henri Léger byl francouzský malíř, sochař a režisér. Původně se chtěl stát architektem, ale nakonec o jeho osudu rozhodla cesta do Paříže, kde si začal přivydělávat jako kreslíř. V roce 1909 se Léger se stal členem skupiny avantgardních umělců, mezi které patřil také Chagall, Archipenko a Delaunay. Další významná jména jako například Apollinaire, Duchamp, Kupka a Picabia Légera spojovala s jinou uměleckou skupinou, do které vstoupil o rok později, a to Section d'or. Držební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné samostatnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 sb. Dražebník, ART in PRAGUE, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , oznamuje, že dne od 18 hodin, v centru Blue Orange, na adrese: Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , uskuteční aukci na žádost vlastníka předmětu. 2. Škola malíře Rembrandta van Rijna a Petera Paula Rubense:, rentoláž Rok-období: 17. stol. Rozměr: 110 x 166 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jedná se o dobovou kopii obrazu Petera Paula Rubense "Královna Tomyris hledí na Cyrusovu hlavu". Obraz je signován vpravo dole "Rembrandt 1647 pt". Verze obrazu Královna Tomyris hledí na Cyrusovu hlavu z roku od Petra Paula Rubense v Museum of Fine Arts Boston. Kresba z roku 1630 od Petra Paula Rubense v soukromé sbírce v Německu. 3. František MUZIKA ( ) : Ležící žena Materiál: linoryt, číslováno 34/40 Rok-období: 1931 Rozměr: 39 x 60 cm, ve výřezu je 30,5x48cm Vyvolávací cena: Kč 4. Anonym: Zátiší s ovocem, ve středu obrazu je odřená malba. Rok-období: první pol. 20. stol. Rozměr: 76 x 90 cm Vyvolávací cena: Kč 3

5 5. Adolf KÖRBER ( ) : Pohled na hrad Kokořín Rozměr: 51 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 6. Josef Konečný ( ): Jaro Rozměr: 21 x 38 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř Josef Konečný ( ) působil především na Horňácku a v Podluží. V průběhu studií na AVU byl žákem prof. V. Nechleby. Josef Konečný byl tvůrce několika divadelních opon (Žarošice - opona Vlast, 1937; opona Jaro, 1932, zničena). 7. Jiří HUDEČEK ( ) : Ze Šumavy Rok-období: 1955 Rozměr: 44 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 8. Karel TONDL ( ): Narcisky Materiál: tempera Rok-období: 1969 Rozměr: 55 x 43 cm Vyvolávací cena: Kč 9. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Síla ženy Rok-období: 2007 Rozměr: 90 x 130 cm Vyvolávací cena: Kč 10. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Antický strážce Rok-období: 2006 Rozměr: 75 x 130 cm Vyvolávací cena: Kč 11. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Kristus Rok-období: 2002 Rozměr: 30 x 30 cm Vyvolávací cena: Kč 4

6 12. Křeslo Rok-období: cca 1880, historismus, novobaroko Výška je: 100 cm Vyvolávací cena: Kč 13. Kelim - Anatolie Rok-období: 2. pol. 19. stol. Rozměr: 365 x 160 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Ručně vázaný, 2ks,každá část má rozměr 365x80cm, mírně poškozeno, vysazováno. Původ: Anatolie. 14. Jošida z Kjóta (Yoshida Kyoto): Bronzové vázy - Japonsko Materiál: bronz Rok: období Meidži ( ) Výška je: 25 cm Vyvolávací cena: Kč 15. Jan Znoj ( ): Návrat domů Materiál: porcelán Rok-období: 1930 Výška je: 26 cm Vyvolávací cena: Kč 16. Vilém KAFKA ( ) : Krajina s kostelem Rozměr: 30 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč 17. Oldřich BLAŽÍČEK ( ) : Chalupy Rok-období: 1915 Rozměr: 45 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř krajin Oldřich BLAŽÍČEK ( ) pocházel z velmi skromných poměrů. Láska k malířství ho však provázela po celý život. Nejenže studoval u mnoha významných profesorů jako byl Emanuel Dítě, Karel Vítězslav Mašek či Hanuš Schweiger, ale přátelil se také s řadou osobností českého umění - např. Otto Gutfreund, Jan Šturma, Rudolf Kremlička, Josef Čapek. Blažíček obdivoval přírodu. Specializoval se především na předjarní a zimní krajinu, do které velmi často umisťoval stafáž. Jeho realistickoimpresionistické pojetí krajiny se pro něho stalo natolik typické, že je jeho dílo prakticky nezaměnitelné s jinými krajináři. Obecně obrazy od Oldřicha Blažíčka dosahují v poslední době velmi vysokých hodnot a je proto velmi atraktivní součástí každé sbírky. Přiložen znalecký posudek. 5

7 18. Oldřich BLAŽÍČEK ( ) : V zasněženém parku Rozměr: 50 x 55 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 19. Oldřich BLAŽÍČEK ( ): Předjarní krajina Materiál: olej na kartonu Rozměr: 49 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 20. Oldřich BLAŽÍČEK ( ): Pohled na Rožnou Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1938 Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 21. Charles Mayer: Cap d'antibes (Riviera) Materiál: pastel Rozměr: 33 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Architekt a akademický malíř Charles Mayer pocházel z Trutnova, jeho dcerou je česká herečka Carmen Mayerová. 22. Karel Novák: Benátky (Venezia) (trhlina v plátně) Rozměr: 32 x 48 cm Vyvolávací cena: Kč 23. Joseph HOLZER ( )? : Žánrová scéna Materiál: olej na dřevě Rok-období: pol.19.století Rozměr: 22 x 29 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 24. Jan MINAŘÍK ( ) : Lesní zátiší /karton Rozměr: 34 x 24 cm Vyvolávací cena: Kč 6

8 25. Alois KALVODA ( ) : Krajina /lepenka Rozměr: 52 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 26. Vojta Kyncl: Rozkvetlý strom Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1959 Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 27. Měchura?: Pasačka krav Materiál: kombinovaná technika Rozměr: 23 x 33 cm Vyvolávací cena: Kč 28. Ota BUBENÍČEK ( ) : Chalupy v zimě Materiál: olej na kartonu Rozměr: 44 x 55 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jeden z nejoblíbenějších Mařákovců vůbec Ota BUBENÍČEK ( ) náleží k předním českým krajinářům první poloviny 20. století. Bubeníček dokázal zachytit neporušený ráz krajů s množstvím lidových staveb, a je tak etnografy často vyzdvihována i dokumentární hodnota jeho díla. Obraz Chalupy v zimě reprezentuje Bubeníčkovo pozdější období zachycující jihočeskou krajinu. Hodnota děl Oty Bubeníčka dosahuje až ke statisícovým částkám. Přiložen znalecký posudek. 29. Antonín KYBAL ( ) : Ovocný sad Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1953 Rozměr: 42 x 53 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Antonín Rudolf KYBAL ( ) byl významný český textilní výtvarník, zakladatel textilního ateliéru na VŠUP. Stal se vůdčí osobností a průkopníkem českého moderního textilního umění. Ve svém rodném kraji (Nové Město nad Metují) vytvořil mnoho kreseb a návrhů. 30. František KAVÁN ( ) : Žně pod Troskami Materiál: olej na kartonu Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: František KAVÁN ( ) byl jedním z nejvýznamnějších českých krajinářů. Na svých obrazech se především zaměřil na východní Čechy. Kavánův vzor byl nejen jeho profesor na Akademii Julius Mařák, ale také Antonín Chittussi. Jeho dílo je spjaté s rodným krajem, maloval především Krkonoše, Vysočinu a Železné hory. Mařákova krajinářská škola se stala vyhledávaným fenoménem především díky technické dokonalosti a uměleckým hodnotám a představuje tak velmi kvalitní kapitolu v dějinách českého výtvarného umění. Přiložen znalecký posudek. 7

9 31. Romantická krajina Rok-období: 2.polovina 19.století Rozměr: 70 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 32. Otakar ČÍLA ( ) : Zátiší Rok-období: 1934 Rozměr: 90 x 126 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Otakar ČÍLA ( ) vystudoval Akademii výtvarných umění (v roce l925 absolvoval u Vratislava Nechleby). Stal se autorem portrétů řady vynikajících osobností, mimo jiné i albánského krále. Jako jeden z mála českých autorů v období první republiky navštívil Čínu, Indii, Malajsii a další exotické země, kde načerpal mnoho inspirace pro svoji tvorbu. Vypracoval návrhy na poštovní známky českých legií. Zejména pak v pozdější době tvořil Otakar Číla lovecká zátiší. Dílo Zátiší je nejen atraktivní díky svému námětu, ale především rozměrem, kterým se řadí mezi největší Čílova plátna vůbec! Obraz je adjustován v masivním vyřezáváném rámu. 33. Karel SCHAUER (1905) : Zima na Vysočině Materiál: olej na dřevě Rozměr: 60 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 34. Karel SCHAUER (1905) : Předjaří na Vysočině Rok-období: Rozměr: 41 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 35. Nesign.: Dívčí akt Rozměr: 100 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 36. Arkadi SOLOVJEV ( ) : Chalupa v zahradě Rozměr: 75 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 37. Vincenc BENEŠ ( ): Žně Rozměr: 65 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 8

10 PODROBNOSTI: E. Dítě, E. K. Liška, V. Bukovanec či R. Ottenfeld, ti všichni patřili k profesorům českého malíře Vincence Beneše ( ). Jeho styl byl zpočátku ovlivněn kubismem a fauvismem, později se přiklonil k realistické olejomalbě, znichž je patrné ovlivnění neoklasicismem. Mezi nejvýznamnější díla patří cyklus krajin pro Národní divadlo. S Otakarem Nejedlým spolupracoval také na malířské výzdobě památníku na Vítkově. Díky neslábnoucímu koloritu v tvorbě Vincence Beneše, se stávají obrazy tohoto autora nespornou ozdobou každé sbírky. Přiložen znalecký posudek. 38. Roman HAVELKA ( ) : Březový háj Rozměr: 67 x 97 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř, jenž uměl vystihnout náladu krajiny a dokonale spodobnit přírodu, Roman HAVELKA ( ), vycházel z krajinářství Julia Mařáka. K jeho dalším profesorům patřil Stanislav Sucharda, Felix Jenewein a Antonín Slavíček. Absolvoval u Rudolfa z Ottenfeldu. Ve své tvorbě se změřil zejména na čtyři oblasti v Podyjí, a to Jemnice, Jihlava, Třebíč a Bítov. Jeho dílo bylo prezentováno na sedmi desítkách výstav v několika státech (Vídeň, Londýn, Berlín atd.). Díky výborně zvládnuté kresbě patřil i k významným ilustrátorům. Za své mimořádné úspěchy obdržel Hálkovo stipendium. 39. Jaroslav PAVLIŠ: Zima na Českomoravské vysočině /lepenka Rok-období: 1952 Rozměr: 70 x 95 cm Vyvolávací cena: Kč 40. Antonín HUDEČEK ( ) : Pohled na Říp Materiál: olej na papíře/plátno Rozměr: 68 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Antonín Hudeček dosáhl úspěchů na výstavách ve Vídni a Berlíně. Svým dílem se zapojil do evropského vzniku a vývoje symbolismu a náladového krajinářství. Za životní dílo dostal cenu České akademie věd a umění, jejíž členem se roku 1930 stal. Hudečkovy obrazy jsou dnes vysoce ceněny. 41. Jaroslav GRUS ( ) : K. Krpatovi - jeho skalka Rok-období: 1934 Rozměr: 80 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Rodák z Pardubic, malíř Jaroslav GRUS ( ) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Hanuše Schwaigera. Byl zakládajícím členem Skupiny 58 a předseda SČVU. Zajímala ho hlavně krajina poznamenaná technickou civilizací. Jeho obrazy se vyznačují živou kresebností a jasnou barevností. 42. Josef SVOBODA: Stavení u cesty Rozměr: 60 x 90 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř a grafik Josef SVOBODA (nar. 1901) pocházel z Mariánských Lázní. Podikl řadu studijních cest po Itálii, Francii, Turecku či sev. Africe. Obraz "Stavení u cesty" je adjustován v reprezentativním rámu, který byl pro krajináře Josefa Svobodu typický. 9

11 43. Adolf KAUFMANN ( ) : Horská krajina Rozměr: 69 x 106 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Adolf KAUFMANN ( ), malíř přírodních a mořských motivů, působil na počátku své tvorby jako samouk. Poté co dokončil studium v Paříži u Emile van Marcke de Lummen, podniknul více vzdělávacích cest po Evropě ale také po vzdáleném Orientu. Pobýval střídavě v Paříži, Berlíně, Mnichově a Düseldorfu. V roce 1890 se definitivně usadil ve Vídni. Adolf Kaufman se projevoval jako dobrý pozorovatel přírody. U svých motivů upřednostňoval především barevně intenzivní, plně kontrastní znázorňování přírodních motivů. Obdržel spoustu ocenění a vyznamenání, především při příležitosti pařížské světové výstavy. Jako člen Vídeňské akademie tvůrčího umění býval v letech 1890 až 1913 často zastoupen na velkých výstavách, jako např. ve Vídeňském uměleckém domu, v mnichovském Skleněném paláci, na berlínské Velké umělecké výstavě. Mnoho děl tohoto významného malíře končila často v rukou zástupců vyšší aristokracie. Dnes jsou početně zastoupena ve sbírkách a muzeích. Přiložen znalecký posudek a restaurátorská zpráva. 44. Niels Peter CHRISTIANSEN ( ) : Na pastvě Rozměr: 70 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 45. Jiří HEŘMAN ( ) : Procházka krajinou Rozměr: 50 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Synovec Luďka Marolda, malíř a kreslíř Jiří HEŘMAN ( ) byl žákem u prof. Hynaise, později studoval v Paříži. Vynikl svými krajinami podzimních nálad. Mnohé objekty, které maloval, jsou dnes už zaniklé a tak jeho dílo často nabývá i hodnoty dokumentární. 46. Jiří HEŘMAN ( ) : Zima na vesnici Rok-období: 1932 Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Synovec Luďka Marolda, malíř a kreslíř Jiří HEŘMAN ( ) byl žákem u prof. Hynaise, později studoval v Paříži. Vynikl svými krajinami podzimních nálad. Mnohé objekty, které maloval, jsou dnes už zaniklé a tak jeho dílo často nabývá i hodnoty dokumentární. 47. Josef Kropáč: Vesnický rybník Rozměr: 46 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč Podrobnosti: Díky dokonalé práci s barvou a světlem lze obraz "Vesnický rybník" srovnávat s mistrovskými díly od Václava Radimského. 10

12 48. František Kubíček nar. 1872: Krajina s rybníkem Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 49. František Kubíček nar. 1872: Chalupa v lese Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 50. František TOMAN ( ): Rozkvetlá louka Rozměr: 50 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč 51. A.Garuzzo: Západ slunce v Benátkách (Venezia) Rozměr: 60 x 76 cm Vyvolávací cena: Kč 52. J. TOMÁŠEK : Chalupy Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 53. Otakar ŠTÁFL ( ): Les Rozměr: 50 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 54. Josef JÍRA ( ) : Stromy Materiál (technika): olej na lepence Rozměr: 55 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Josef JÍRA ( ) patří k nejznámějším českým malířům současnosti. Studoval u K. Mináře, M. Holého, O. Nejedlého a nakonec na figurální škole u V. Rady. V roce 1958 spoluzakládá tvůrčí skupinu M 57. Josef Jíra je zastoupen v mnoha sbírkách. Jedná se Jírovo rané dílo. 11

13 55. Minka PODHAJSKÁ ( ): Chalupy Rok-období: 1941 Rozměr: 48 x 35 cm Vyvolávací cena: Kč 56. Karel MOLNÁR ( ) : Dva jezdci Materiál: olej na sololitu Rozměr: 33 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč 57. Anton FROLKA ( ) : Chalupy Rozměr: 30 x 42 cm Vyvolávací cena: Kč 58. Josef ZEMAN (1893-?) : Krajina Rozměr: 48 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč 59. Postava v krajine Rozměr: 36 x 51 cm Vyvolávací cena: Kč 60. Roman HAVELKA ( ) : Krajina Rozměr: 35 x 39 cm Vyvolávací cena: Kč 61. Richard ASSMANN ( ): Lesní vodopád Rok-období: 1941 Rozměr: 31 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř, grafik a ilustrátor Richard ASSMANN ( ), narozený v Opavě, pocházel z umělecké rodiny. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídní a v Mnichově. Zabýval se kresbami, ilustracemi pro časopisy, ale maloval také podobiznami, krajiny a žánrové obrazy. I přeso že je malba Lesní vodopád velmi osobitá, připomína o půlstoletí starší tvorbu Julia Mařáka. Přiložen znalecký posudek. 12

14 62. Jan BAUCH ( ) : Nahé ženy na lodi Materiál: tempera Rok-období: 1954 Rozměr: 55 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jan BAUCH ( ) byl všestranným výtvarným umělcem. Na Akademii výtvarných umění absolvoval u M. Švabinského. V roce 1937 vystavoval na československé expozici v Paříži, získal Grand Prix a od té doby začal vystavovat pravidelně a stal se oblíbeným umělcem. Hlavní roly v jeho obrazech hrála barva a silná expresivita. Ve spojitosti s Bauchovými obrazy se proto často mluví o silném vlivu českého baroka. V roce 1977 byl jmenován národním umělcem. Jan Bauch je velmi uznávaným výtvarníkem. Jeho díla dosahují vysokých hodnot, které stále stoupají. Důležitým ukazatelem ceny obrazu není u tohoto malíře ani tak užitá technika, jako charakter díla. Téma aktu je proto velmi atraktivním námětem. Přiložen znalecký posudek. 63. Vesnice Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 64. Alfred JUSTITZ ( ) : Zátiší Materiál: kresba tuží Rok-období: 1928 Rozměr: 46 x 36 cm Vyvolávací cena: Kč 65. František Makovička: Koloběh života Rozměr: 38 x 57 cm Vyvolávací cena: Kč 66. Charles Mayer: Bárka v měsíčním svitu Rozměr: 31 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 67. František Sylo Toman: Na pokraji lesa - podzim Rozměr: 48 x 54 cm Vyvolávací cena: Kč 68. Antonín HUDEČEK ( ) : Chalupy Rozměr: 50 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 13

15 69. Jaro SVOBODA (1901) : Krajina s postavou Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 70. V.Kovář: Na Svitavě u Babic Rozměr: 47 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 71. Troller: Doksy Rok-období: 1945 Rozměr: 80 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 72. Vojtěch PERNICA ( ) : Žena loupající bramboru Rok-období: 1932 Rozměr: 67 x 59 cm Vyvolávací cena: Kč 73. Hering: Alpská krajina Rozměr: 70 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 74. Jitka VÁLOVÁ (1922) : Pokora Materiál: olej na desce Rok-období: 1978 Rozměr: 90 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Významná česká výtvarnice Jitka VÁLOVÁ (1922), sestra neméně známé malířky Květy Válové ( ), uplatňuje svůj výrazný umělecký talet ve figurální tvorbě. Po studiu na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, v ateliéru Emila Filly, se roku 1954 stala členkou skupiny Trasa, která odkazoval k myšlenkám meziválečné avantgardy. Její výtvarné začátky vyšly ze zkušenosti s rytectvím skla, jemuž se vyučila v Železném Brodě. Za hlavní téma své výtvarné tvorby si zvolila útlé a protáhlé postavy, které jsou zachyceny v pohybu, vypovídají o vztazích, osudech, náladách a často v extrémních situacích. Vyjadřují hluboký zájem o protiklady energií. Tyto jemné a expresivně laděné lidské formy mají však monumentální charakter. Již od šedesátých let se v tvorbě obou sester objevují lité kresby, které vznikají jako zhmotnění poslouchané hudební melodie (cyklus litých kreseb Dotek hudby). Jitka Válová, stejně jako Květa Válová, Adriena Šimotová a Věra Janoušková se staly nejvýraznějšími představitelkami Nové figurace a patří tak mezi nejosobitější umělce 2. pol. 20. století. 14

16 75. Frantisek DANĚK-SEDLÁČEK ( ) : U lesa Rok-období: 1941 Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 76. Karel POKORNÝ ( ) : Božena Němcová Materiál: modelovaná hlína Výška je: 58 cm Vyvolávací cena: Kč 77. R.Delbeke: Lesní zátiší Rozměr: 80 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 78. Mizzi REICHEL?: Zátiší s humrem /karton Rok-období: 1908? Rozměr: 45 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 79. sign.jiřík: Pět žen z Avignonu /akryl Rok-období: 1998 Rozměr: 140 x 140 cm Vyvolávací cena: Kč 80. Jura MANDEL ( ) : Horská krajina Rozměr: 100 x 135 cm Vyvolávací cena: Kč 81. Josef MULTRUS ( ) : Zahrada Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 82. Brodící se ženy Rozměr: 31 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 15

17 83. znač. Bartelmus: Kachny Rozměr: 60 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 84. Max ŠVABINSKÝ ( ): Kůzle Materiál: litografie Rozměr: 14 x 20 cm Vyvolávací cena: Kč 85. Emanuel FRINTA ( ): Akt Materiál: pastel Rozměr: 64 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 86. Julius MAŘÁK ( ) : Lesní zátiší Rozměr: 33 x 24 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Julius Eduard MAŘÁK ( ) patří mezi nejvýznamnější české krajináře. Jako jediný krajinář se dokonce zúčastnil výzdoby Národního divadla, pro které namaloval obrazy památných míst českých dějin (Říp, Blaník, Vyšehrad atd.), a Národního muzea. Mařák byl vynikající kreslíř, který se proslavil zejména dokonalým ztvárněním lesních motivů. Zachycoval je romantickým, až snivým způsobem. Typická se pro něho stala také barenost, pohybující se především na škále zemitých hnědí, okrů a zelení, a to vše plnoplasticky promodelované světlem a stínem. V roce 1887 se Julius Mařák stal profesorem pražské Akademie výtvarných umění, kde se ujal vedení ateliéru krajinomalby a vychoval řadu významných žáků, spojených stylem tzv. Mařákovy krajinářské školy. Jeho žáky byli např. Antonín Slavíček a František Kaván. 87. František Karel Wratislav, hrabě z Mitrovic (Mitrowitz) : Erbovní vývod (rodokmen) Materiál: malba na pergamenu Rok-období: 27.srpna 1759 Rozměr: 64 x 78 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Erbovní vývod (rodokmen) 16ti předků Františka Karla Wratislava, hraběte z Mitrovic (Mitrowitz). Ověřen byl v Praze nejvyšším purkrabím Království českého Filipem, hrabětem z Kolovrat a nejvyšším písařem Království českého Josefem Vančurou z Řehnic. 16

18 88. Karel LAUBE nar.1888: Plachetnice u mola Rozměr: 48 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 89. Ota BUBENÍČEK ( ) : Pavlovské údolí v Mladé Vožici 1937 Rok-období: 1937 Rozměr: 34 x 52 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Původní autorova adjustace obrazu, autorův přípis: Pavlovské údolí v Mladé Vožici Anthoni SCHOONJANS ( ) : Judita a Holofernes Rok-období: 1697 Rozměr: 114 x 95 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř vlámského původu Anthoni SCHOONJANS ( ) se narodil roku 1655 v Antverpách. Jeho díla jsou přirovnávaná k významným barokním umělcům, jako byl např. Anthony van Dyck a Petr Paul Rubens. V letech byl žákem Erasma Quellina II ( ), umělce, humanisty, filozofa, ale i studenta a později také asistenta Petra Pavla Rubense. Působil převážně v jižním Nizozemí. Schoonjansova díla tvoří oltářní obrazy, alegorické kompozice, obrazy s historickými a mytologickými náměty, věnoval se portrétům, kresbám i freskové výzdobě. Anthoni Schoonjans navštívil za život mnoho zemí. V Itálii dovršil své vzdělání, se švýcarským malířem Georgem Gsellem ( ) cestoval po Evropě. Ve Vídni, kde vytvořil mnoho cenných děl v podobě oltářích obrazů, byl jmenován dvorním malířem císaře Leopolda I. Působil také např. v Kodani a v Berlíně. Zde se stal dvorním malířem korunního prince Friedricha Wilhelma I. a vyzdobil freskami jeho zámek v Charlottenburgu. Mezi místa, které Schoonjans navštívil patřilo také Brno a některá další místa Moravy. Anthoni Schoonjans se stal proslulým a velmi uznávaným evropským malířem. Zemřel ve Vídni roku Mezi světoznámé malíře, které příběh Judity a Holoferna také inspiroval, patří např.: Caravaggio, Gustav Klimt, Lucas Cranach, Peter Paul Rubens, Tizian, Michelangelo, Francisco Goya. 91. Josef ČAPEK ( ) : Košile Materiál: linoryt Rozměr: 25 x 14 cm Vyvolávací cena: Kč 92. Josef ČAPEK ( ) : Žebračka Materiál: linoryt, číslováno 25/120 Rozměr: 24 x 17 cm, rozměr grafického listu 27,5 x 18,5 cm Vyvolávací cena: Kč 17

19 93. Josef ČAPEK ( ) : Výkřik Materiál: linoryt Rozměr: 29 x 19 cm, rozměr grafického listu 28,5 x 19,5 cm. Vyvolávací cena: Kč 94. Václav ŠPÁLA ( ) : Dívčí akt Materiál: akvarel, tuž Rok-období: 1935 Rozměr: 24 x 17 cm Vyvolávací cena: Kč 95. Josef SVOBODA nar.1901 : Krajina - imprese Rozměr: 55 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 96. Marie COPPS (1970) : Synergy Rozměr: 50 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Maria COPPS (nar. 1970) je česko-kanadskou módní návrhářkou a výtvarnicí. Dnes žije a pracuje v kanadském Torontu. Od mládí sama navrhovala a šila originální oděvy. Ve výtvarné tvorbě stejně jako v módním návrhářství je samoukem. Na jaře letošního roku se jedna z jejich abstrakních kompozic s názvem Silver Ribbon (Stříbrná stuha) vydražila na aukci Galerie Kodl za Kč. 97. Marie COPPS (1970) : Obsession Rozměr: 50 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 98. Bohumil ULLRYCH ( ) : Rybář Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1932 Rozměr: 20 x 26 cm Vyvolávací cena: Kč 18

20 99. Bohumil ULLRYCH ( ) : Tři ženy Materiál: kombinovaná technika Rozměr: 18 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč 100. Jiří HORNÍK ( ) : Přístav Rok-období: 1950 Rozměr: 67 x 97 cm Vyvolávací cena: Kč 101. Arthur WAAGEN ( ) : La Gloire de Fer Materiál: litina s bronzovou patinou Výška je: 96 cm Vyvolávací cena: Kč 102. Josef MULTRUS ( ) : Květiny ve váze Rozměr: 55 x 65 cm Vyvolávací cena: Kč 103. Josef MULTRUS ( ) : Žena s chlapcem Rozměr: 65 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 104. Karel SOUČEK ( ) : Večeře Materiál: grafický list Rok-období: 1944 Rozměr: 30 x 35 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Karel SOUČEK ( ) byl jedním z nejvýznamnějších českých modernistů 20. století. Byl členem výtvarných sdružení: Skupina 42, Umělecká beseda, SČUG Hollar a jiné. Od roku 1958 působil jako profesor a později i jako rektor na Akademii výtvarných umění v Praze. Dostal řadu ocenění, například na Světové výstavě v Bruselu dostal zlatou medaili, dále byl oceněn v Nice, na Bienále v Sao Paulu v Brazílii (1959). Získal též národní cenu Guggenheimovy nadace v New Yorku roku Musíme poukázat na mimořádný růst cen Součkových obrazů na trhu s uměním, kdy často šplhají k statisícovým čáskám. Jako příklad můžeme uvést Součkův obraz "V dešti-pláštěnky", který byl dražen aukční síní Galerie ART Praha a konečná cena se vyšplhala na Kč! Relativně nedávno se ceny jeho obrazů pohybovaly v řádech desetitisíců! 19

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba

Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba 11/2006 Karel Liebscher: Údolí pod Domoradicemi, asi 1904, lavírovaná kresba Na titulní straně Domoradice (místní část Vysokého Mýta, 4 km jihozápadně od města) Archeologické nálezy svědčí o dávném osídlení

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

TRH S UMĚNÍM. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010

TRH S UMĚNÍM. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010 TRH S UMĚNÍM Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Jan Skřivánek 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II.

Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Umění na dvoře Rudolfa II. přednášející: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Umění na dvoře Rudolfa II. Umění

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři,

obsah > obsah > MUZEA 111 > VZDĚLÁVÁNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST Vážení a milí čtenáři, Vážení a milí čtenáři, čas opravdu nezadržitelně utíká, jaro se neodbytně hlásí se svými právy a my jsme pro vás připravili další vydání našeho měsíčníku. Můžete se opět zahloubat do výročí v kalendáriu,

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Regionální disparity a regionální politika

Regionální disparity a regionální politika 18/98 9. října 1998 Cena 4,80 Kč Lidé nemají peníze, ani jistotu, že budou mít práci Sololit se potýká s existenčními problémy Problémy Sololitu, jedné z dceřiných společností Sola, a. s., začaly vycházet

Více

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100.

Nápomocné mi byly nejen tištěné texty, ale i internetové zdroje. Podnětný byl rovněž článek Ing. arch. Evy Rozehnalové, vydaný v upomínku 100. OBSAH: 1.ÚVOD 2 2.ARCHITEKTURA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU 4 2.1.BRNĚNSKÁ MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA 6 3. BEDŘICH ROZEHNAL 9 3.1. OSOBNOST 9 3.2. INSPIRACE A TVORBA 12 4. MĚSTSKÉ NÁJEMNÉ BYTY V BRNĚ 15

Více

Moderní a současné umění

Moderní a současné umění AUKCE 66 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N A U K Č N Í K A T A L O G Moderní a současné umění 100. Mikuláš Medek PRAHA HLAHOL, NEDĚLE 22. ŘÍJNA OD 11.00 HODIN JMENNÝ REJSTŘĺK

Více