Aukce. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange"

Transkript

1 Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: Kontakt: tel.:

2 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Art in Prague, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 - Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , jednatel Ing. Václav Hátle ART in PRAGUE, s. r. o. je na základě vázané živnosti oprávněna provádět dobrovolné dražby (dále jen aukce ) věcí movitých, ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Dražebník, ART in PRAGUE, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , oznamuje, že dne od 18 hodin, v centru Blue Orange, na adrese: Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , uskuteční na žádost vlastníků předmětů dobrovolnou veřejnou dražbu věcí movitých. 1) Účastníci aukce a) účastníkem aukce mohou být fyzické osoby způsobilé k právním úkonům (to neplatí, jde-li o nezletilé osoby) nebo právnické osoby; účastníkem aukce může být vždy stát b) zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí c) účastník aukce se může nechat v aukci zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka aukce může jednat prokurista d) účastníkem aukce nesmí být osoba: na jejíž majetek byl prohlášen konkurz; která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána; která v opakované aukci nezaplacením nebo nevyzvednutím vydražené věci způsobila zmaření předchozí aukce téhož předmětu aukce u téhož dražebníka; a další osoby vyloučené dle platných předpisů; nikdo nesmí dražit za tyto osoby e) každý účastník aukce doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií (občanský průkaz), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků aukce včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka aukce f) dražební číslo bude účastníkům vydáno pouze po splnění předcházejících povinností a dražební číslo bude účastníkům aukce vydáno oproti vratné záloze 500 Kč g) je-li více aukčních dnů, je možno dražit na jedno číslo h) účastníci aukce a ostatní přítomní jsou v průběhu aukce povinni nerušit průběh aukce chováním odporujícím dobrým mravům i) licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukční síně úkony při aukci; licitátor zahajuje aukci, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu 2) Průběh aukce a) aukce se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou aukci b) aukci jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v aukčním programu, zahajuje licitátor prohlášením o zahájení společné dražby ( jen v případě pokud jde o věci movité a nejnižší podání u žádné z nich nepřesahuje 1 mil. Kč, dle 26 zákona ) a vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč (vyvolávací cena představuje nejnižší podání) c) popis dražené věci včetně příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu a zachovalosti je uveden v aukčním programu, licitátor upozorní účastníky aukce na tento odkaz v dražební vyhlášce a dále to již není součástí vyvolání licitátora d) draží se od vyvolávací ceny; účastníci oznamují svou nabídku ústně a viditelným zvednutím dražebního čísla; draží se pokud účastníci aukce činí příhozy e) za příhozy se považuje: Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více 1

3 f) učiněným podáním je účastník aukce vázán; učiní-li několik účastníků aukce současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí; udělením příklepu je dražba položky ukončena g) vyvoláním respektive vydražením posledního pořadového čísla tato aukce končí. 3) Úhrada ceny dosažené vydražením a) úhrada ceny se provádí v hotovosti nebo platební kartou; platba šekem je nepřípustná b) cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit c) provize za účast na držabě, za údržbu a uskladnění předmětu pro dražebníka pro dražebníka činí 15 % z dražební ceny (dražební cena = přiklepnuté poslední podání) d) dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného předmětu aukce v platební přestávce přímo v místě konání aukce nebo po přiklepnutí poslední věci, případně v jiné lhůtě dle podmínek aukce a platných předpisů. e) veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese vydražitel. 4) Nabytí vlastnictví k vydražené věci a) do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci b) uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu aukce okamžikem udělení příklepu c) převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem d) nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce e) jeli vydražitel v prodlení s převzetím předmětu aukce, nese nebezpeční škody a odpovědnost za škodu vydražitel f) nezaplacení vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření aukce, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci g) dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi aukce, který tuto aukci zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vnikly. 5) Reklamace a) pro reklamace platí obecně ustanovení zákona č. 26/2000 Sb. a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji použitých věcí b) od přímých účastníků aukce přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze v okamžiku přebírání věci c) reklamace na vydražený předmět, pokud není uvedeno jinak v aukčním řádu, je nutno ve smyslu 626 odst. 3) občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců od data konání aukce, jinak toto právo zaniká d) o oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník; místně příslušným soudem je soud v místě sídla dražebníka e) podle 63 odst. 1 zákona navrhovatel aukce odpovídá za vady předmětu aukce, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení aukce a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení aukce. 6) Ostatní ujednání a) k vydraženým věcem obdrží vydražitel potvrzení o nabytí věcí, který splňuje náležitosti platných předpisů a účetního dokladu podle zákona o účetnictví b) soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků aukce a osobní údaje o navrhovatelích aukce jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle Zákona o ochraně osobních údajů c) potvrzení o nabytí věci v aukci nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí d) účastník aukce by se měl osobně před aukcí seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu; aukční síň nenese odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost dražených věcí e) tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými předpisy českého právního řádu; všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti, se řídí českým právem. 2

4 SAMOSTATNÁ DRAŽBA 1. Fernand LÉGER ( ) : Pohled z atelieru na Paříž (Kulturní památka České republiky) Materiál: kombinovaná technika Rok-období: kolem roku Rozměr: 22 x 28 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Obraz Pohled z atelieru na Paříž byl v roce 2000 prohlášen KULTURNÍ PAMÁTKOU ČESKÉ REPUBLIKY. Kombinovaná technika na papíře, patrně značky Holland. Podmalba světlou lomenou šedou kvaší, která je natažená svisle štětcem. Vlastní kresba - černá křída a barevný pastel. Jeho časové zařazení spadá do Légerovy rané abstraktní tvorby, kritiky označované jako tubismus(tubism). Jednotlivé čisté barevné tóny spolu s geometrickými obrazci pomáhají vytvářet iluzi pohybu života v moderním velkoměstě. Podobný motiv obrazu s názvem 14. července ( Le 14 Julliet ) je datován rokem 1914, tedy nedlouho před tím, než byl Léger povolán do armády. FERNAND LEGER ( ) celým jménem Joseph Fernand Henri Léger byl francouzský malíř, sochař a režisér. Původně se chtěl stát architektem, ale nakonec o jeho osudu rozhodla cesta do Paříže, kde si začal přivydělávat jako kreslíř. V roce 1909 se Léger se stal členem skupiny avantgardních umělců, mezi které patřil také Chagall, Archipenko a Delaunay. Další významná jména jako například Apollinaire, Duchamp, Kupka a Picabia Légera spojovala s jinou uměleckou skupinou, do které vstoupil o rok později, a to Section d'or. Držební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné samostatnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 sb. Dražebník, ART in PRAGUE, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , oznamuje, že dne od 18 hodin, v centru Blue Orange, na adrese: Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , uskuteční aukci na žádost vlastníka předmětu. 2. Škola malíře Rembrandta van Rijna a Petera Paula Rubense:, rentoláž Rok-období: 17. stol. Rozměr: 110 x 166 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jedná se o dobovou kopii obrazu Petera Paula Rubense "Královna Tomyris hledí na Cyrusovu hlavu". Obraz je signován vpravo dole "Rembrandt 1647 pt". Verze obrazu Královna Tomyris hledí na Cyrusovu hlavu z roku od Petra Paula Rubense v Museum of Fine Arts Boston. Kresba z roku 1630 od Petra Paula Rubense v soukromé sbírce v Německu. 3. František MUZIKA ( ) : Ležící žena Materiál: linoryt, číslováno 34/40 Rok-období: 1931 Rozměr: 39 x 60 cm, ve výřezu je 30,5x48cm Vyvolávací cena: Kč 4. Anonym: Zátiší s ovocem, ve středu obrazu je odřená malba. Rok-období: první pol. 20. stol. Rozměr: 76 x 90 cm Vyvolávací cena: Kč 3

5 5. Adolf KÖRBER ( ) : Pohled na hrad Kokořín Rozměr: 51 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 6. Josef Konečný ( ): Jaro Rozměr: 21 x 38 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř Josef Konečný ( ) působil především na Horňácku a v Podluží. V průběhu studií na AVU byl žákem prof. V. Nechleby. Josef Konečný byl tvůrce několika divadelních opon (Žarošice - opona Vlast, 1937; opona Jaro, 1932, zničena). 7. Jiří HUDEČEK ( ) : Ze Šumavy Rok-období: 1955 Rozměr: 44 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 8. Karel TONDL ( ): Narcisky Materiál: tempera Rok-období: 1969 Rozměr: 55 x 43 cm Vyvolávací cena: Kč 9. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Síla ženy Rok-období: 2007 Rozměr: 90 x 130 cm Vyvolávací cena: Kč 10. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Antický strážce Rok-období: 2006 Rozměr: 75 x 130 cm Vyvolávací cena: Kč 11. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Kristus Rok-období: 2002 Rozměr: 30 x 30 cm Vyvolávací cena: Kč 4

6 12. Křeslo Rok-období: cca 1880, historismus, novobaroko Výška je: 100 cm Vyvolávací cena: Kč 13. Kelim - Anatolie Rok-období: 2. pol. 19. stol. Rozměr: 365 x 160 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Ručně vázaný, 2ks,každá část má rozměr 365x80cm, mírně poškozeno, vysazováno. Původ: Anatolie. 14. Jošida z Kjóta (Yoshida Kyoto): Bronzové vázy - Japonsko Materiál: bronz Rok: období Meidži ( ) Výška je: 25 cm Vyvolávací cena: Kč 15. Jan Znoj ( ): Návrat domů Materiál: porcelán Rok-období: 1930 Výška je: 26 cm Vyvolávací cena: Kč 16. Vilém KAFKA ( ) : Krajina s kostelem Rozměr: 30 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč 17. Oldřich BLAŽÍČEK ( ) : Chalupy Rok-období: 1915 Rozměr: 45 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř krajin Oldřich BLAŽÍČEK ( ) pocházel z velmi skromných poměrů. Láska k malířství ho však provázela po celý život. Nejenže studoval u mnoha významných profesorů jako byl Emanuel Dítě, Karel Vítězslav Mašek či Hanuš Schweiger, ale přátelil se také s řadou osobností českého umění - např. Otto Gutfreund, Jan Šturma, Rudolf Kremlička, Josef Čapek. Blažíček obdivoval přírodu. Specializoval se především na předjarní a zimní krajinu, do které velmi často umisťoval stafáž. Jeho realistickoimpresionistické pojetí krajiny se pro něho stalo natolik typické, že je jeho dílo prakticky nezaměnitelné s jinými krajináři. Obecně obrazy od Oldřicha Blažíčka dosahují v poslední době velmi vysokých hodnot a je proto velmi atraktivní součástí každé sbírky. Přiložen znalecký posudek. 5

7 18. Oldřich BLAŽÍČEK ( ) : V zasněženém parku Rozměr: 50 x 55 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 19. Oldřich BLAŽÍČEK ( ): Předjarní krajina Materiál: olej na kartonu Rozměr: 49 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 20. Oldřich BLAŽÍČEK ( ): Pohled na Rožnou Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1938 Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 21. Charles Mayer: Cap d'antibes (Riviera) Materiál: pastel Rozměr: 33 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Architekt a akademický malíř Charles Mayer pocházel z Trutnova, jeho dcerou je česká herečka Carmen Mayerová. 22. Karel Novák: Benátky (Venezia) (trhlina v plátně) Rozměr: 32 x 48 cm Vyvolávací cena: Kč 23. Joseph HOLZER ( )? : Žánrová scéna Materiál: olej na dřevě Rok-období: pol.19.století Rozměr: 22 x 29 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 24. Jan MINAŘÍK ( ) : Lesní zátiší /karton Rozměr: 34 x 24 cm Vyvolávací cena: Kč 6

8 25. Alois KALVODA ( ) : Krajina /lepenka Rozměr: 52 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 26. Vojta Kyncl: Rozkvetlý strom Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1959 Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 27. Měchura?: Pasačka krav Materiál: kombinovaná technika Rozměr: 23 x 33 cm Vyvolávací cena: Kč 28. Ota BUBENÍČEK ( ) : Chalupy v zimě Materiál: olej na kartonu Rozměr: 44 x 55 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jeden z nejoblíbenějších Mařákovců vůbec Ota BUBENÍČEK ( ) náleží k předním českým krajinářům první poloviny 20. století. Bubeníček dokázal zachytit neporušený ráz krajů s množstvím lidových staveb, a je tak etnografy často vyzdvihována i dokumentární hodnota jeho díla. Obraz Chalupy v zimě reprezentuje Bubeníčkovo pozdější období zachycující jihočeskou krajinu. Hodnota děl Oty Bubeníčka dosahuje až ke statisícovým částkám. Přiložen znalecký posudek. 29. Antonín KYBAL ( ) : Ovocný sad Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1953 Rozměr: 42 x 53 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Antonín Rudolf KYBAL ( ) byl významný český textilní výtvarník, zakladatel textilního ateliéru na VŠUP. Stal se vůdčí osobností a průkopníkem českého moderního textilního umění. Ve svém rodném kraji (Nové Město nad Metují) vytvořil mnoho kreseb a návrhů. 30. František KAVÁN ( ) : Žně pod Troskami Materiál: olej na kartonu Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: František KAVÁN ( ) byl jedním z nejvýznamnějších českých krajinářů. Na svých obrazech se především zaměřil na východní Čechy. Kavánův vzor byl nejen jeho profesor na Akademii Julius Mařák, ale také Antonín Chittussi. Jeho dílo je spjaté s rodným krajem, maloval především Krkonoše, Vysočinu a Železné hory. Mařákova krajinářská škola se stala vyhledávaným fenoménem především díky technické dokonalosti a uměleckým hodnotám a představuje tak velmi kvalitní kapitolu v dějinách českého výtvarného umění. Přiložen znalecký posudek. 7

9 31. Romantická krajina Rok-období: 2.polovina 19.století Rozměr: 70 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 32. Otakar ČÍLA ( ) : Zátiší Rok-období: 1934 Rozměr: 90 x 126 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Otakar ČÍLA ( ) vystudoval Akademii výtvarných umění (v roce l925 absolvoval u Vratislava Nechleby). Stal se autorem portrétů řady vynikajících osobností, mimo jiné i albánského krále. Jako jeden z mála českých autorů v období první republiky navštívil Čínu, Indii, Malajsii a další exotické země, kde načerpal mnoho inspirace pro svoji tvorbu. Vypracoval návrhy na poštovní známky českých legií. Zejména pak v pozdější době tvořil Otakar Číla lovecká zátiší. Dílo Zátiší je nejen atraktivní díky svému námětu, ale především rozměrem, kterým se řadí mezi největší Čílova plátna vůbec! Obraz je adjustován v masivním vyřezáváném rámu. 33. Karel SCHAUER (1905) : Zima na Vysočině Materiál: olej na dřevě Rozměr: 60 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 34. Karel SCHAUER (1905) : Předjaří na Vysočině Rok-období: Rozměr: 41 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 35. Nesign.: Dívčí akt Rozměr: 100 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 36. Arkadi SOLOVJEV ( ) : Chalupa v zahradě Rozměr: 75 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 37. Vincenc BENEŠ ( ): Žně Rozměr: 65 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 8

10 PODROBNOSTI: E. Dítě, E. K. Liška, V. Bukovanec či R. Ottenfeld, ti všichni patřili k profesorům českého malíře Vincence Beneše ( ). Jeho styl byl zpočátku ovlivněn kubismem a fauvismem, později se přiklonil k realistické olejomalbě, znichž je patrné ovlivnění neoklasicismem. Mezi nejvýznamnější díla patří cyklus krajin pro Národní divadlo. S Otakarem Nejedlým spolupracoval také na malířské výzdobě památníku na Vítkově. Díky neslábnoucímu koloritu v tvorbě Vincence Beneše, se stávají obrazy tohoto autora nespornou ozdobou každé sbírky. Přiložen znalecký posudek. 38. Roman HAVELKA ( ) : Březový háj Rozměr: 67 x 97 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř, jenž uměl vystihnout náladu krajiny a dokonale spodobnit přírodu, Roman HAVELKA ( ), vycházel z krajinářství Julia Mařáka. K jeho dalším profesorům patřil Stanislav Sucharda, Felix Jenewein a Antonín Slavíček. Absolvoval u Rudolfa z Ottenfeldu. Ve své tvorbě se změřil zejména na čtyři oblasti v Podyjí, a to Jemnice, Jihlava, Třebíč a Bítov. Jeho dílo bylo prezentováno na sedmi desítkách výstav v několika státech (Vídeň, Londýn, Berlín atd.). Díky výborně zvládnuté kresbě patřil i k významným ilustrátorům. Za své mimořádné úspěchy obdržel Hálkovo stipendium. 39. Jaroslav PAVLIŠ: Zima na Českomoravské vysočině /lepenka Rok-období: 1952 Rozměr: 70 x 95 cm Vyvolávací cena: Kč 40. Antonín HUDEČEK ( ) : Pohled na Říp Materiál: olej na papíře/plátno Rozměr: 68 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Antonín Hudeček dosáhl úspěchů na výstavách ve Vídni a Berlíně. Svým dílem se zapojil do evropského vzniku a vývoje symbolismu a náladového krajinářství. Za životní dílo dostal cenu České akademie věd a umění, jejíž členem se roku 1930 stal. Hudečkovy obrazy jsou dnes vysoce ceněny. 41. Jaroslav GRUS ( ) : K. Krpatovi - jeho skalka Rok-období: 1934 Rozměr: 80 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Rodák z Pardubic, malíř Jaroslav GRUS ( ) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Hanuše Schwaigera. Byl zakládajícím členem Skupiny 58 a předseda SČVU. Zajímala ho hlavně krajina poznamenaná technickou civilizací. Jeho obrazy se vyznačují živou kresebností a jasnou barevností. 42. Josef SVOBODA: Stavení u cesty Rozměr: 60 x 90 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř a grafik Josef SVOBODA (nar. 1901) pocházel z Mariánských Lázní. Podikl řadu studijních cest po Itálii, Francii, Turecku či sev. Africe. Obraz "Stavení u cesty" je adjustován v reprezentativním rámu, který byl pro krajináře Josefa Svobodu typický. 9

11 43. Adolf KAUFMANN ( ) : Horská krajina Rozměr: 69 x 106 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Adolf KAUFMANN ( ), malíř přírodních a mořských motivů, působil na počátku své tvorby jako samouk. Poté co dokončil studium v Paříži u Emile van Marcke de Lummen, podniknul více vzdělávacích cest po Evropě ale také po vzdáleném Orientu. Pobýval střídavě v Paříži, Berlíně, Mnichově a Düseldorfu. V roce 1890 se definitivně usadil ve Vídni. Adolf Kaufman se projevoval jako dobrý pozorovatel přírody. U svých motivů upřednostňoval především barevně intenzivní, plně kontrastní znázorňování přírodních motivů. Obdržel spoustu ocenění a vyznamenání, především při příležitosti pařížské světové výstavy. Jako člen Vídeňské akademie tvůrčího umění býval v letech 1890 až 1913 často zastoupen na velkých výstavách, jako např. ve Vídeňském uměleckém domu, v mnichovském Skleněném paláci, na berlínské Velké umělecké výstavě. Mnoho děl tohoto významného malíře končila často v rukou zástupců vyšší aristokracie. Dnes jsou početně zastoupena ve sbírkách a muzeích. Přiložen znalecký posudek a restaurátorská zpráva. 44. Niels Peter CHRISTIANSEN ( ) : Na pastvě Rozměr: 70 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 45. Jiří HEŘMAN ( ) : Procházka krajinou Rozměr: 50 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Synovec Luďka Marolda, malíř a kreslíř Jiří HEŘMAN ( ) byl žákem u prof. Hynaise, později studoval v Paříži. Vynikl svými krajinami podzimních nálad. Mnohé objekty, které maloval, jsou dnes už zaniklé a tak jeho dílo často nabývá i hodnoty dokumentární. 46. Jiří HEŘMAN ( ) : Zima na vesnici Rok-období: 1932 Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Synovec Luďka Marolda, malíř a kreslíř Jiří HEŘMAN ( ) byl žákem u prof. Hynaise, později studoval v Paříži. Vynikl svými krajinami podzimních nálad. Mnohé objekty, které maloval, jsou dnes už zaniklé a tak jeho dílo často nabývá i hodnoty dokumentární. 47. Josef Kropáč: Vesnický rybník Rozměr: 46 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč Podrobnosti: Díky dokonalé práci s barvou a světlem lze obraz "Vesnický rybník" srovnávat s mistrovskými díly od Václava Radimského. 10

12 48. František Kubíček nar. 1872: Krajina s rybníkem Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 49. František Kubíček nar. 1872: Chalupa v lese Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 50. František TOMAN ( ): Rozkvetlá louka Rozměr: 50 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč 51. A.Garuzzo: Západ slunce v Benátkách (Venezia) Rozměr: 60 x 76 cm Vyvolávací cena: Kč 52. J. TOMÁŠEK : Chalupy Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 53. Otakar ŠTÁFL ( ): Les Rozměr: 50 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 54. Josef JÍRA ( ) : Stromy Materiál (technika): olej na lepence Rozměr: 55 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Josef JÍRA ( ) patří k nejznámějším českým malířům současnosti. Studoval u K. Mináře, M. Holého, O. Nejedlého a nakonec na figurální škole u V. Rady. V roce 1958 spoluzakládá tvůrčí skupinu M 57. Josef Jíra je zastoupen v mnoha sbírkách. Jedná se Jírovo rané dílo. 11

13 55. Minka PODHAJSKÁ ( ): Chalupy Rok-období: 1941 Rozměr: 48 x 35 cm Vyvolávací cena: Kč 56. Karel MOLNÁR ( ) : Dva jezdci Materiál: olej na sololitu Rozměr: 33 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč 57. Anton FROLKA ( ) : Chalupy Rozměr: 30 x 42 cm Vyvolávací cena: Kč 58. Josef ZEMAN (1893-?) : Krajina Rozměr: 48 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč 59. Postava v krajine Rozměr: 36 x 51 cm Vyvolávací cena: Kč 60. Roman HAVELKA ( ) : Krajina Rozměr: 35 x 39 cm Vyvolávací cena: Kč 61. Richard ASSMANN ( ): Lesní vodopád Rok-období: 1941 Rozměr: 31 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř, grafik a ilustrátor Richard ASSMANN ( ), narozený v Opavě, pocházel z umělecké rodiny. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídní a v Mnichově. Zabýval se kresbami, ilustracemi pro časopisy, ale maloval také podobiznami, krajiny a žánrové obrazy. I přeso že je malba Lesní vodopád velmi osobitá, připomína o půlstoletí starší tvorbu Julia Mařáka. Přiložen znalecký posudek. 12

14 62. Jan BAUCH ( ) : Nahé ženy na lodi Materiál: tempera Rok-období: 1954 Rozměr: 55 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jan BAUCH ( ) byl všestranným výtvarným umělcem. Na Akademii výtvarných umění absolvoval u M. Švabinského. V roce 1937 vystavoval na československé expozici v Paříži, získal Grand Prix a od té doby začal vystavovat pravidelně a stal se oblíbeným umělcem. Hlavní roly v jeho obrazech hrála barva a silná expresivita. Ve spojitosti s Bauchovými obrazy se proto často mluví o silném vlivu českého baroka. V roce 1977 byl jmenován národním umělcem. Jan Bauch je velmi uznávaným výtvarníkem. Jeho díla dosahují vysokých hodnot, které stále stoupají. Důležitým ukazatelem ceny obrazu není u tohoto malíře ani tak užitá technika, jako charakter díla. Téma aktu je proto velmi atraktivním námětem. Přiložen znalecký posudek. 63. Vesnice Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 64. Alfred JUSTITZ ( ) : Zátiší Materiál: kresba tuží Rok-období: 1928 Rozměr: 46 x 36 cm Vyvolávací cena: Kč 65. František Makovička: Koloběh života Rozměr: 38 x 57 cm Vyvolávací cena: Kč 66. Charles Mayer: Bárka v měsíčním svitu Rozměr: 31 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 67. František Sylo Toman: Na pokraji lesa - podzim Rozměr: 48 x 54 cm Vyvolávací cena: Kč 68. Antonín HUDEČEK ( ) : Chalupy Rozměr: 50 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 13

15 69. Jaro SVOBODA (1901) : Krajina s postavou Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 70. V.Kovář: Na Svitavě u Babic Rozměr: 47 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 71. Troller: Doksy Rok-období: 1945 Rozměr: 80 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 72. Vojtěch PERNICA ( ) : Žena loupající bramboru Rok-období: 1932 Rozměr: 67 x 59 cm Vyvolávací cena: Kč 73. Hering: Alpská krajina Rozměr: 70 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 74. Jitka VÁLOVÁ (1922) : Pokora Materiál: olej na desce Rok-období: 1978 Rozměr: 90 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Významná česká výtvarnice Jitka VÁLOVÁ (1922), sestra neméně známé malířky Květy Válové ( ), uplatňuje svůj výrazný umělecký talet ve figurální tvorbě. Po studiu na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, v ateliéru Emila Filly, se roku 1954 stala členkou skupiny Trasa, která odkazoval k myšlenkám meziválečné avantgardy. Její výtvarné začátky vyšly ze zkušenosti s rytectvím skla, jemuž se vyučila v Železném Brodě. Za hlavní téma své výtvarné tvorby si zvolila útlé a protáhlé postavy, které jsou zachyceny v pohybu, vypovídají o vztazích, osudech, náladách a často v extrémních situacích. Vyjadřují hluboký zájem o protiklady energií. Tyto jemné a expresivně laděné lidské formy mají však monumentální charakter. Již od šedesátých let se v tvorbě obou sester objevují lité kresby, které vznikají jako zhmotnění poslouchané hudební melodie (cyklus litých kreseb Dotek hudby). Jitka Válová, stejně jako Květa Válová, Adriena Šimotová a Věra Janoušková se staly nejvýraznějšími představitelkami Nové figurace a patří tak mezi nejosobitější umělce 2. pol. 20. století. 14

16 75. Frantisek DANĚK-SEDLÁČEK ( ) : U lesa Rok-období: 1941 Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 76. Karel POKORNÝ ( ) : Božena Němcová Materiál: modelovaná hlína Výška je: 58 cm Vyvolávací cena: Kč 77. R.Delbeke: Lesní zátiší Rozměr: 80 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 78. Mizzi REICHEL?: Zátiší s humrem /karton Rok-období: 1908? Rozměr: 45 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 79. sign.jiřík: Pět žen z Avignonu /akryl Rok-období: 1998 Rozměr: 140 x 140 cm Vyvolávací cena: Kč 80. Jura MANDEL ( ) : Horská krajina Rozměr: 100 x 135 cm Vyvolávací cena: Kč 81. Josef MULTRUS ( ) : Zahrada Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 82. Brodící se ženy Rozměr: 31 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 15

17 83. znač. Bartelmus: Kachny Rozměr: 60 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 84. Max ŠVABINSKÝ ( ): Kůzle Materiál: litografie Rozměr: 14 x 20 cm Vyvolávací cena: Kč 85. Emanuel FRINTA ( ): Akt Materiál: pastel Rozměr: 64 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 86. Julius MAŘÁK ( ) : Lesní zátiší Rozměr: 33 x 24 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Julius Eduard MAŘÁK ( ) patří mezi nejvýznamnější české krajináře. Jako jediný krajinář se dokonce zúčastnil výzdoby Národního divadla, pro které namaloval obrazy památných míst českých dějin (Říp, Blaník, Vyšehrad atd.), a Národního muzea. Mařák byl vynikající kreslíř, který se proslavil zejména dokonalým ztvárněním lesních motivů. Zachycoval je romantickým, až snivým způsobem. Typická se pro něho stala také barenost, pohybující se především na škále zemitých hnědí, okrů a zelení, a to vše plnoplasticky promodelované světlem a stínem. V roce 1887 se Julius Mařák stal profesorem pražské Akademie výtvarných umění, kde se ujal vedení ateliéru krajinomalby a vychoval řadu významných žáků, spojených stylem tzv. Mařákovy krajinářské školy. Jeho žáky byli např. Antonín Slavíček a František Kaván. 87. František Karel Wratislav, hrabě z Mitrovic (Mitrowitz) : Erbovní vývod (rodokmen) Materiál: malba na pergamenu Rok-období: 27.srpna 1759 Rozměr: 64 x 78 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Erbovní vývod (rodokmen) 16ti předků Františka Karla Wratislava, hraběte z Mitrovic (Mitrowitz). Ověřen byl v Praze nejvyšším purkrabím Království českého Filipem, hrabětem z Kolovrat a nejvyšším písařem Království českého Josefem Vančurou z Řehnic. 16

18 88. Karel LAUBE nar.1888: Plachetnice u mola Rozměr: 48 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 89. Ota BUBENÍČEK ( ) : Pavlovské údolí v Mladé Vožici 1937 Rok-období: 1937 Rozměr: 34 x 52 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Původní autorova adjustace obrazu, autorův přípis: Pavlovské údolí v Mladé Vožici Anthoni SCHOONJANS ( ) : Judita a Holofernes Rok-období: 1697 Rozměr: 114 x 95 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř vlámského původu Anthoni SCHOONJANS ( ) se narodil roku 1655 v Antverpách. Jeho díla jsou přirovnávaná k významným barokním umělcům, jako byl např. Anthony van Dyck a Petr Paul Rubens. V letech byl žákem Erasma Quellina II ( ), umělce, humanisty, filozofa, ale i studenta a později také asistenta Petra Pavla Rubense. Působil převážně v jižním Nizozemí. Schoonjansova díla tvoří oltářní obrazy, alegorické kompozice, obrazy s historickými a mytologickými náměty, věnoval se portrétům, kresbám i freskové výzdobě. Anthoni Schoonjans navštívil za život mnoho zemí. V Itálii dovršil své vzdělání, se švýcarským malířem Georgem Gsellem ( ) cestoval po Evropě. Ve Vídni, kde vytvořil mnoho cenných děl v podobě oltářích obrazů, byl jmenován dvorním malířem císaře Leopolda I. Působil také např. v Kodani a v Berlíně. Zde se stal dvorním malířem korunního prince Friedricha Wilhelma I. a vyzdobil freskami jeho zámek v Charlottenburgu. Mezi místa, které Schoonjans navštívil patřilo také Brno a některá další místa Moravy. Anthoni Schoonjans se stal proslulým a velmi uznávaným evropským malířem. Zemřel ve Vídni roku Mezi světoznámé malíře, které příběh Judity a Holoferna také inspiroval, patří např.: Caravaggio, Gustav Klimt, Lucas Cranach, Peter Paul Rubens, Tizian, Michelangelo, Francisco Goya. 91. Josef ČAPEK ( ) : Košile Materiál: linoryt Rozměr: 25 x 14 cm Vyvolávací cena: Kč 92. Josef ČAPEK ( ) : Žebračka Materiál: linoryt, číslováno 25/120 Rozměr: 24 x 17 cm, rozměr grafického listu 27,5 x 18,5 cm Vyvolávací cena: Kč 17

19 93. Josef ČAPEK ( ) : Výkřik Materiál: linoryt Rozměr: 29 x 19 cm, rozměr grafického listu 28,5 x 19,5 cm. Vyvolávací cena: Kč 94. Václav ŠPÁLA ( ) : Dívčí akt Materiál: akvarel, tuž Rok-období: 1935 Rozměr: 24 x 17 cm Vyvolávací cena: Kč 95. Josef SVOBODA nar.1901 : Krajina - imprese Rozměr: 55 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 96. Marie COPPS (1970) : Synergy Rozměr: 50 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Maria COPPS (nar. 1970) je česko-kanadskou módní návrhářkou a výtvarnicí. Dnes žije a pracuje v kanadském Torontu. Od mládí sama navrhovala a šila originální oděvy. Ve výtvarné tvorbě stejně jako v módním návrhářství je samoukem. Na jaře letošního roku se jedna z jejich abstrakních kompozic s názvem Silver Ribbon (Stříbrná stuha) vydražila na aukci Galerie Kodl za Kč. 97. Marie COPPS (1970) : Obsession Rozměr: 50 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 98. Bohumil ULLRYCH ( ) : Rybář Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1932 Rozměr: 20 x 26 cm Vyvolávací cena: Kč 18

20 99. Bohumil ULLRYCH ( ) : Tři ženy Materiál: kombinovaná technika Rozměr: 18 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč 100. Jiří HORNÍK ( ) : Přístav Rok-období: 1950 Rozměr: 67 x 97 cm Vyvolávací cena: Kč 101. Arthur WAAGEN ( ) : La Gloire de Fer Materiál: litina s bronzovou patinou Výška je: 96 cm Vyvolávací cena: Kč 102. Josef MULTRUS ( ) : Květiny ve váze Rozměr: 55 x 65 cm Vyvolávací cena: Kč 103. Josef MULTRUS ( ) : Žena s chlapcem Rozměr: 65 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 104. Karel SOUČEK ( ) : Večeře Materiál: grafický list Rok-období: 1944 Rozměr: 30 x 35 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Karel SOUČEK ( ) byl jedním z nejvýznamnějších českých modernistů 20. století. Byl členem výtvarných sdružení: Skupina 42, Umělecká beseda, SČUG Hollar a jiné. Od roku 1958 působil jako profesor a později i jako rektor na Akademii výtvarných umění v Praze. Dostal řadu ocenění, například na Světové výstavě v Bruselu dostal zlatou medaili, dále byl oceněn v Nice, na Bienále v Sao Paulu v Brazílii (1959). Získal též národní cenu Guggenheimovy nadace v New Yorku roku Musíme poukázat na mimořádný růst cen Součkových obrazů na trhu s uměním, kdy často šplhají k statisícovým čáskám. Jako příklad můžeme uvést Součkův obraz "V dešti-pláštěnky", který byl dražen aukční síní Galerie ART Praha a konečná cena se vyšplhala na Kč! Relativně nedávno se ceny jeho obrazů pohybovaly v řádech desetitisíců! 19

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby.

S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSTUPU DRAŽEBNÍKA PŘI VÝKONU DRAŽEBNÍ ČINNOSTI A ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH I. Základní ustanovení Tyto Základní pravidla postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Dražební vyhláška č.j. 83DD2012 o konání opakované dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 Břevnov Telefon: +420 277 278 800 E-mail: epodatelna@euprahazapad.cz www.euprahazapad.cz DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 46/2011

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 46/2011 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Draţby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/Ha/TR/2011 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČ: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný v

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání opakované dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 25 ve spojení s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 07B/108/DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání dobrovolné veřejné dražby V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, tímto níže uvedený dražebník vyhlašuje konání dobrovolné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601, OD IČ: 46511474, zapsan: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 25 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 090601,

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Číslo dražební vyhlášky: 221061072 I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986

Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986 Ohře, 1953, olej / plátno, 74 98 cm, soukromá sbírka Krajina v historickém kontextu byla vždy kategorií, kde se nejpříměji rozvíjel vztah člověka k univerzu. ZS, 1986 ( 8 ) Setkání s krajinou (1950 1960)

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima A 2 hodiny týdně Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Jmenovka linie, bod, plocha, písmo Portrét kresba, šrafování, kánon lidské hlavy Keramika modelování základních tvarů, lepení, glazování; plastika

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

obrázky dětských autorů

obrázky dětských autorů obrázky dětských autorů 1.Barevné ladění 2. Drak 3.Duha 4. Jablko 5. Den s beruškou 6. Koník 7. Magický strom 8. Pejsek 9. Podzim 10. Podzimní skřítek 11. Rukavice 12.Slunce v duze 13. Duhové srdce 14.

Více

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace.

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 52-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Územní pracoviště v Karviné Fryštátská 89/2, 733 01 Karviná Č. j.: 792208/15/3212-80541-806069 Vyřizuje: Ing. Blanka Klikarová,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský úřad Praha 7, pracoviště Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Číslo jednací: 184ED 1/14 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) elektronická dražba EXEKUTORSKÝ ÚŘAD JESENÍK, Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník; tel: 584 411 112, 581 112 200; fax: 584 450 309; IČ: 03372537 DIČ: CZ6608111400; e-mail: info@exekutor-jesenik.cz,

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2414111/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 3. března 2015 ve

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 14. dubna 2015

Více

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37

Usnesení. Č. j. 121 EX 290/09-37 Usnesení Č. j. 121 EX 290/09-37 Soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň-sever, se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř.

Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Dražební manuál Nedobrovolná/dobrovolná dražba dle o.s.ř. Prostudujte menu Jak dražit a Všeobecné podmínky. Zaregistrujte se, rozlišujte fyzickou a právnickou osobu, evidenci SJM a SV. Pečlivě vyplněný

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání

Jana AMIES. Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES Malá setkání s umem a šikovností ve Strání Jana AMIES /Popelková / akad.malířka Pocházím ze Strání, kde jsem chodila na základní školu, po té jsem studovala na Umělecko průmyslové škole v Uherském

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Finanční úřad pro Ústecký kraj Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem Územní pracoviště v Žatci Smetanovo náměstí 1017, 438 01 Žatec Č. j.: 2210337/14/2515-00540-506693 Vyřizuje: Stanislava Kokošková,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/IS/BTS/2008 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČO: 26 15 96 78 se sídlem: Praha 10-Vinohrady, Dykova 53/10, PSČ 101 00 zapsaný

Více

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých)

1.590.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set devadesát tisíc korun českých) 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) Dražební vyhláška o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se sídlem Na

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

Bohumír Matal Červenec, 1945

Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal Červenec, 1945 Bohumír Matal (1922-1988) Červenec, 1945 olej, 24 x 41,5 cm sign. PD Matal 45, na rubu BMATAL ČERVENEC S.1945 BÍLOVICE vystaveno Skupina 42, Síň Jaroslava Krále, Dům umění

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 21. října 2014

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 18.8.2015 v 10.30 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 13280/11-200

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/184/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/184/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/184/2013 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: Sídlo: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing.

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 02509/11-400

Více

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín

Pořadatelé Aukčního dne: Aukční Galerie Kodl Aukční síň Vltavín Tisková zpráva 69. aukce Aukční Galerie Kodl a 107. aukce Aukční síně Vltavín, neděle 2. prosince 2012-13:00 hodin Palác Žofín - Slovanský ostrov Praha 1, Slovanský ostrov 226 Celkový počet položek: 477

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 137/2014 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 137/2014 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207,, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl:

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více