Aukce. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange"

Transkript

1 Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: Kontakt: tel.:

2 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Art in Prague, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 - Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , jednatel Ing. Václav Hátle ART in PRAGUE, s. r. o. je na základě vázané živnosti oprávněna provádět dobrovolné dražby (dále jen aukce ) věcí movitých, ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Dražebník, ART in PRAGUE, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , oznamuje, že dne od 18 hodin, v centru Blue Orange, na adrese: Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , uskuteční na žádost vlastníků předmětů dobrovolnou veřejnou dražbu věcí movitých. 1) Účastníci aukce a) účastníkem aukce mohou být fyzické osoby způsobilé k právním úkonům (to neplatí, jde-li o nezletilé osoby) nebo právnické osoby; účastníkem aukce může být vždy stát b) zástupce právnické osoby se musí prokázat úředně ověřenou plnou mocí c) účastník aukce se může nechat v aukci zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka aukce může jednat prokurista d) účastníkem aukce nesmí být osoba: na jejíž majetek byl prohlášen konkurz; která ve stanovené lhůtě nesložila dražební jistotu, o jejíž složení byla dražebníkem požádána; která v opakované aukci nezaplacením nebo nevyzvednutím vydražené věci způsobila zmaření předchozí aukce téhož předmětu aukce u téhož dražebníka; a další osoby vyloučené dle platných předpisů; nikdo nesmí dražit za tyto osoby e) každý účastník aukce doloží svou totožnost vhodným průkazem s fotografií (občanský průkaz), odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku na zápis do seznamu účastníků aukce včetně čestného prohlášení, popřípadě předloží oprávnění jednat za účastníka aukce f) dražební číslo bude účastníkům vydáno pouze po splnění předcházejících povinností a dražební číslo bude účastníkům aukce vydáno oproti vratné záloze 500 Kč g) je-li více aukčních dnů, je možno dražit na jedno číslo h) účastníci aukce a ostatní přítomní jsou v průběhu aukce povinni nerušit průběh aukce chováním odporujícím dobrým mravům i) licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet aukční síně úkony při aukci; licitátor zahajuje aukci, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu 2) Průběh aukce a) aukce se zahajuje prohlášením licitátora, že zahajuje dobrovolnou aukci b) aukci jednotlivých věcí v pořadí, tak jak jsou uvedeny v aukčním programu, zahajuje licitátor prohlášením o zahájení společné dražby ( jen v případě pokud jde o věci movité a nejnižší podání u žádné z nich nepřesahuje 1 mil. Kč, dle 26 zákona ) a vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny v Kč (vyvolávací cena představuje nejnižší podání) c) popis dražené věci včetně příslušenství, práv a závazků na nich váznoucích a s nimi spojených, stavu a zachovalosti je uveden v aukčním programu, licitátor upozorní účastníky aukce na tento odkaz v dražební vyhlášce a dále to již není součástí vyvolání licitátora d) draží se od vyvolávací ceny; účastníci oznamují svou nabídku ústně a viditelným zvednutím dražebního čísla; draží se pokud účastníci aukce činí příhozy e) za příhozy se považuje: Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň Kč, ale méně než Kč, Kč, činí-li okamžitá aukční cena Kč a více 1

3 f) učiněným podáním je účastník aukce vázán; učiní-li několik účastníků aukce současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí; udělením příklepu je dražba položky ukončena g) vyvoláním respektive vydražením posledního pořadového čísla tato aukce končí. 3) Úhrada ceny dosažené vydražením a) úhrada ceny se provádí v hotovosti nebo platební kartou; platba šekem je nepřípustná b) cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit c) provize za účast na držabě, za údržbu a uskladnění předmětu pro dražebníka pro dražebníka činí 15 % z dražební ceny (dražební cena = přiklepnuté poslední podání) d) dražitel je povinen si vyřídit závazky plynoucí ze získaného předmětu aukce v platební přestávce přímo v místě konání aukce nebo po přiklepnutí poslední věci, případně v jiné lhůtě dle podmínek aukce a platných předpisů. e) veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu aukce nese vydražitel. 4) Nabytí vlastnictví k vydražené věci a) do předání vydražené věci vydražiteli má dražebník práva a povinnosti schovatele věci b) uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu aukce okamžikem udělení příklepu c) převzetí vydražené věci je vydražitel povinen stvrdit svým podpisem d) nebezpečí škody na předmětu aukce přechází z navrhovatele na vydražitele okamžikem předání předmětu aukce, současně přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem aukce e) jeli vydražitel v prodlení s převzetím předmětu aukce, nese nebezpeční škody a odpovědnost za škodu vydražitel f) nezaplacení vydražené věci ve stanovených lhůtách je považováno za zmaření aukce, vydražitel nenabývá vlastnictví k věci g) dražebník je oprávněn vyúčtovat účastníkovi aukce, který tuto aukci zmařil, veškeré náklady, které mu zmařením dražby vnikly. 5) Reklamace a) pro reklamace platí obecně ustanovení zákona č. 26/2000 Sb. a příslušná ustanovení občanského zákoníku o prodeji použitých věcí b) od přímých účastníků aukce přijímá dražebník reklamace na kvalitu (zachovalost) a popis věci pouze v okamžiku přebírání věci c) reklamace na vydražený předmět, pokud není uvedeno jinak v aukčním řádu, je nutno ve smyslu 626 odst. 3) občanského zákoníku uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců od data konání aukce, jinak toto právo zaniká d) o oprávněnosti reklamace rozhoduje dražebník; místně příslušným soudem je soud v místě sídla dražebníka e) podle 63 odst. 1 zákona navrhovatel aukce odpovídá za vady předmětu aukce, které mu byly nebo měly být známy při podání návrhu na provedení aukce a neupozornil na ně včas dražebníka ve smlouvě o provedení aukce. 6) Ostatní ujednání a) k vydraženým věcem obdrží vydražitel potvrzení o nabytí věcí, který splňuje náležitosti platných předpisů a účetního dokladu podle zákona o účetnictví b) soupis podaných přihlášek na zápis do seznamu účastníků aukce a osobní údaje o navrhovatelích aukce jsou obchodním tajemstvím dražebníka a podléhají zvláštní ochraně podle Zákona o ochraně osobních údajů c) potvrzení o nabytí věci v aukci nenahrazuje povolení k vývozu do zahraničí d) účastník aukce by se měl osobně před aukcí seznámit se stavem každé věci a je výhradně na jeho uvážení, zda věc odpovídá uvedenému popisu; aukční síň nenese odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost dražených věcí e) tento aukční řád je vypracován v souladu s českým právem a příslušnými předpisy českého právního řádu; všechny transakce upravené či vzešlé z tohoto aukčního řádu, jakož i veškeré další související skutečnosti, se řídí českým právem. 2

4 SAMOSTATNÁ DRAŽBA 1. Fernand LÉGER ( ) : Pohled z atelieru na Paříž (Kulturní památka České republiky) Materiál: kombinovaná technika Rok-období: kolem roku Rozměr: 22 x 28 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Obraz Pohled z atelieru na Paříž byl v roce 2000 prohlášen KULTURNÍ PAMÁTKOU ČESKÉ REPUBLIKY. Kombinovaná technika na papíře, patrně značky Holland. Podmalba světlou lomenou šedou kvaší, která je natažená svisle štětcem. Vlastní kresba - černá křída a barevný pastel. Jeho časové zařazení spadá do Légerovy rané abstraktní tvorby, kritiky označované jako tubismus(tubism). Jednotlivé čisté barevné tóny spolu s geometrickými obrazci pomáhají vytvářet iluzi pohybu života v moderním velkoměstě. Podobný motiv obrazu s názvem 14. července ( Le 14 Julliet ) je datován rokem 1914, tedy nedlouho před tím, než byl Léger povolán do armády. FERNAND LEGER ( ) celým jménem Joseph Fernand Henri Léger byl francouzský malíř, sochař a režisér. Původně se chtěl stát architektem, ale nakonec o jeho osudu rozhodla cesta do Paříže, kde si začal přivydělávat jako kreslíř. V roce 1909 se Léger se stal členem skupiny avantgardních umělců, mezi které patřil také Chagall, Archipenko a Delaunay. Další významná jména jako například Apollinaire, Duchamp, Kupka a Picabia Légera spojovala s jinou uměleckou skupinou, do které vstoupil o rok později, a to Section d'or. Držební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné samostatnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 sb. Dražebník, ART in PRAGUE, s. r. o., Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , IČO: , DIČ: CZ , oznamuje, že dne od 18 hodin, v centru Blue Orange, na adrese: Tupolevova 676, Praha 9 Letňany, , uskuteční aukci na žádost vlastníka předmětu. 2. Škola malíře Rembrandta van Rijna a Petera Paula Rubense:, rentoláž Rok-období: 17. stol. Rozměr: 110 x 166 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jedná se o dobovou kopii obrazu Petera Paula Rubense "Královna Tomyris hledí na Cyrusovu hlavu". Obraz je signován vpravo dole "Rembrandt 1647 pt". Verze obrazu Královna Tomyris hledí na Cyrusovu hlavu z roku od Petra Paula Rubense v Museum of Fine Arts Boston. Kresba z roku 1630 od Petra Paula Rubense v soukromé sbírce v Německu. 3. František MUZIKA ( ) : Ležící žena Materiál: linoryt, číslováno 34/40 Rok-období: 1931 Rozměr: 39 x 60 cm, ve výřezu je 30,5x48cm Vyvolávací cena: Kč 4. Anonym: Zátiší s ovocem, ve středu obrazu je odřená malba. Rok-období: první pol. 20. stol. Rozměr: 76 x 90 cm Vyvolávací cena: Kč 3

5 5. Adolf KÖRBER ( ) : Pohled na hrad Kokořín Rozměr: 51 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 6. Josef Konečný ( ): Jaro Rozměr: 21 x 38 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř Josef Konečný ( ) působil především na Horňácku a v Podluží. V průběhu studií na AVU byl žákem prof. V. Nechleby. Josef Konečný byl tvůrce několika divadelních opon (Žarošice - opona Vlast, 1937; opona Jaro, 1932, zničena). 7. Jiří HUDEČEK ( ) : Ze Šumavy Rok-období: 1955 Rozměr: 44 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 8. Karel TONDL ( ): Narcisky Materiál: tempera Rok-období: 1969 Rozměr: 55 x 43 cm Vyvolávací cena: Kč 9. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Síla ženy Rok-období: 2007 Rozměr: 90 x 130 cm Vyvolávací cena: Kč 10. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Antický strážce Rok-období: 2006 Rozměr: 75 x 130 cm Vyvolávací cena: Kč 11. Zdeněk KLEINDIENST (1925) : Kristus Rok-období: 2002 Rozměr: 30 x 30 cm Vyvolávací cena: Kč 4

6 12. Křeslo Rok-období: cca 1880, historismus, novobaroko Výška je: 100 cm Vyvolávací cena: Kč 13. Kelim - Anatolie Rok-období: 2. pol. 19. stol. Rozměr: 365 x 160 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Ručně vázaný, 2ks,každá část má rozměr 365x80cm, mírně poškozeno, vysazováno. Původ: Anatolie. 14. Jošida z Kjóta (Yoshida Kyoto): Bronzové vázy - Japonsko Materiál: bronz Rok: období Meidži ( ) Výška je: 25 cm Vyvolávací cena: Kč 15. Jan Znoj ( ): Návrat domů Materiál: porcelán Rok-období: 1930 Výška je: 26 cm Vyvolávací cena: Kč 16. Vilém KAFKA ( ) : Krajina s kostelem Rozměr: 30 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč 17. Oldřich BLAŽÍČEK ( ) : Chalupy Rok-období: 1915 Rozměr: 45 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř krajin Oldřich BLAŽÍČEK ( ) pocházel z velmi skromných poměrů. Láska k malířství ho však provázela po celý život. Nejenže studoval u mnoha významných profesorů jako byl Emanuel Dítě, Karel Vítězslav Mašek či Hanuš Schweiger, ale přátelil se také s řadou osobností českého umění - např. Otto Gutfreund, Jan Šturma, Rudolf Kremlička, Josef Čapek. Blažíček obdivoval přírodu. Specializoval se především na předjarní a zimní krajinu, do které velmi často umisťoval stafáž. Jeho realistickoimpresionistické pojetí krajiny se pro něho stalo natolik typické, že je jeho dílo prakticky nezaměnitelné s jinými krajináři. Obecně obrazy od Oldřicha Blažíčka dosahují v poslední době velmi vysokých hodnot a je proto velmi atraktivní součástí každé sbírky. Přiložen znalecký posudek. 5

7 18. Oldřich BLAŽÍČEK ( ) : V zasněženém parku Rozměr: 50 x 55 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 19. Oldřich BLAŽÍČEK ( ): Předjarní krajina Materiál: olej na kartonu Rozměr: 49 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 20. Oldřich BLAŽÍČEK ( ): Pohled na Rožnou Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1938 Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 21. Charles Mayer: Cap d'antibes (Riviera) Materiál: pastel Rozměr: 33 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Architekt a akademický malíř Charles Mayer pocházel z Trutnova, jeho dcerou je česká herečka Carmen Mayerová. 22. Karel Novák: Benátky (Venezia) (trhlina v plátně) Rozměr: 32 x 48 cm Vyvolávací cena: Kč 23. Joseph HOLZER ( )? : Žánrová scéna Materiál: olej na dřevě Rok-období: pol.19.století Rozměr: 22 x 29 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Přiložen znalecký posudek. 24. Jan MINAŘÍK ( ) : Lesní zátiší /karton Rozměr: 34 x 24 cm Vyvolávací cena: Kč 6

8 25. Alois KALVODA ( ) : Krajina /lepenka Rozměr: 52 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 26. Vojta Kyncl: Rozkvetlý strom Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1959 Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 27. Měchura?: Pasačka krav Materiál: kombinovaná technika Rozměr: 23 x 33 cm Vyvolávací cena: Kč 28. Ota BUBENÍČEK ( ) : Chalupy v zimě Materiál: olej na kartonu Rozměr: 44 x 55 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jeden z nejoblíbenějších Mařákovců vůbec Ota BUBENÍČEK ( ) náleží k předním českým krajinářům první poloviny 20. století. Bubeníček dokázal zachytit neporušený ráz krajů s množstvím lidových staveb, a je tak etnografy často vyzdvihována i dokumentární hodnota jeho díla. Obraz Chalupy v zimě reprezentuje Bubeníčkovo pozdější období zachycující jihočeskou krajinu. Hodnota děl Oty Bubeníčka dosahuje až ke statisícovým částkám. Přiložen znalecký posudek. 29. Antonín KYBAL ( ) : Ovocný sad Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1953 Rozměr: 42 x 53 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Antonín Rudolf KYBAL ( ) byl významný český textilní výtvarník, zakladatel textilního ateliéru na VŠUP. Stal se vůdčí osobností a průkopníkem českého moderního textilního umění. Ve svém rodném kraji (Nové Město nad Metují) vytvořil mnoho kreseb a návrhů. 30. František KAVÁN ( ) : Žně pod Troskami Materiál: olej na kartonu Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: František KAVÁN ( ) byl jedním z nejvýznamnějších českých krajinářů. Na svých obrazech se především zaměřil na východní Čechy. Kavánův vzor byl nejen jeho profesor na Akademii Julius Mařák, ale také Antonín Chittussi. Jeho dílo je spjaté s rodným krajem, maloval především Krkonoše, Vysočinu a Železné hory. Mařákova krajinářská škola se stala vyhledávaným fenoménem především díky technické dokonalosti a uměleckým hodnotám a představuje tak velmi kvalitní kapitolu v dějinách českého výtvarného umění. Přiložen znalecký posudek. 7

9 31. Romantická krajina Rok-období: 2.polovina 19.století Rozměr: 70 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 32. Otakar ČÍLA ( ) : Zátiší Rok-období: 1934 Rozměr: 90 x 126 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Otakar ČÍLA ( ) vystudoval Akademii výtvarných umění (v roce l925 absolvoval u Vratislava Nechleby). Stal se autorem portrétů řady vynikajících osobností, mimo jiné i albánského krále. Jako jeden z mála českých autorů v období první republiky navštívil Čínu, Indii, Malajsii a další exotické země, kde načerpal mnoho inspirace pro svoji tvorbu. Vypracoval návrhy na poštovní známky českých legií. Zejména pak v pozdější době tvořil Otakar Číla lovecká zátiší. Dílo Zátiší je nejen atraktivní díky svému námětu, ale především rozměrem, kterým se řadí mezi největší Čílova plátna vůbec! Obraz je adjustován v masivním vyřezáváném rámu. 33. Karel SCHAUER (1905) : Zima na Vysočině Materiál: olej na dřevě Rozměr: 60 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 34. Karel SCHAUER (1905) : Předjaří na Vysočině Rok-období: Rozměr: 41 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 35. Nesign.: Dívčí akt Rozměr: 100 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 36. Arkadi SOLOVJEV ( ) : Chalupa v zahradě Rozměr: 75 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 37. Vincenc BENEŠ ( ): Žně Rozměr: 65 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 8

10 PODROBNOSTI: E. Dítě, E. K. Liška, V. Bukovanec či R. Ottenfeld, ti všichni patřili k profesorům českého malíře Vincence Beneše ( ). Jeho styl byl zpočátku ovlivněn kubismem a fauvismem, později se přiklonil k realistické olejomalbě, znichž je patrné ovlivnění neoklasicismem. Mezi nejvýznamnější díla patří cyklus krajin pro Národní divadlo. S Otakarem Nejedlým spolupracoval také na malířské výzdobě památníku na Vítkově. Díky neslábnoucímu koloritu v tvorbě Vincence Beneše, se stávají obrazy tohoto autora nespornou ozdobou každé sbírky. Přiložen znalecký posudek. 38. Roman HAVELKA ( ) : Březový háj Rozměr: 67 x 97 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř, jenž uměl vystihnout náladu krajiny a dokonale spodobnit přírodu, Roman HAVELKA ( ), vycházel z krajinářství Julia Mařáka. K jeho dalším profesorům patřil Stanislav Sucharda, Felix Jenewein a Antonín Slavíček. Absolvoval u Rudolfa z Ottenfeldu. Ve své tvorbě se změřil zejména na čtyři oblasti v Podyjí, a to Jemnice, Jihlava, Třebíč a Bítov. Jeho dílo bylo prezentováno na sedmi desítkách výstav v několika státech (Vídeň, Londýn, Berlín atd.). Díky výborně zvládnuté kresbě patřil i k významným ilustrátorům. Za své mimořádné úspěchy obdržel Hálkovo stipendium. 39. Jaroslav PAVLIŠ: Zima na Českomoravské vysočině /lepenka Rok-období: 1952 Rozměr: 70 x 95 cm Vyvolávací cena: Kč 40. Antonín HUDEČEK ( ) : Pohled na Říp Materiál: olej na papíře/plátno Rozměr: 68 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Antonín Hudeček dosáhl úspěchů na výstavách ve Vídni a Berlíně. Svým dílem se zapojil do evropského vzniku a vývoje symbolismu a náladového krajinářství. Za životní dílo dostal cenu České akademie věd a umění, jejíž členem se roku 1930 stal. Hudečkovy obrazy jsou dnes vysoce ceněny. 41. Jaroslav GRUS ( ) : K. Krpatovi - jeho skalka Rok-období: 1934 Rozměr: 80 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Rodák z Pardubic, malíř Jaroslav GRUS ( ) studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Hanuše Schwaigera. Byl zakládajícím členem Skupiny 58 a předseda SČVU. Zajímala ho hlavně krajina poznamenaná technickou civilizací. Jeho obrazy se vyznačují živou kresebností a jasnou barevností. 42. Josef SVOBODA: Stavení u cesty Rozměr: 60 x 90 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř a grafik Josef SVOBODA (nar. 1901) pocházel z Mariánských Lázní. Podikl řadu studijních cest po Itálii, Francii, Turecku či sev. Africe. Obraz "Stavení u cesty" je adjustován v reprezentativním rámu, který byl pro krajináře Josefa Svobodu typický. 9

11 43. Adolf KAUFMANN ( ) : Horská krajina Rozměr: 69 x 106 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Adolf KAUFMANN ( ), malíř přírodních a mořských motivů, působil na počátku své tvorby jako samouk. Poté co dokončil studium v Paříži u Emile van Marcke de Lummen, podniknul více vzdělávacích cest po Evropě ale také po vzdáleném Orientu. Pobýval střídavě v Paříži, Berlíně, Mnichově a Düseldorfu. V roce 1890 se definitivně usadil ve Vídni. Adolf Kaufman se projevoval jako dobrý pozorovatel přírody. U svých motivů upřednostňoval především barevně intenzivní, plně kontrastní znázorňování přírodních motivů. Obdržel spoustu ocenění a vyznamenání, především při příležitosti pařížské světové výstavy. Jako člen Vídeňské akademie tvůrčího umění býval v letech 1890 až 1913 často zastoupen na velkých výstavách, jako např. ve Vídeňském uměleckém domu, v mnichovském Skleněném paláci, na berlínské Velké umělecké výstavě. Mnoho děl tohoto významného malíře končila často v rukou zástupců vyšší aristokracie. Dnes jsou početně zastoupena ve sbírkách a muzeích. Přiložen znalecký posudek a restaurátorská zpráva. 44. Niels Peter CHRISTIANSEN ( ) : Na pastvě Rozměr: 70 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 45. Jiří HEŘMAN ( ) : Procházka krajinou Rozměr: 50 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Synovec Luďka Marolda, malíř a kreslíř Jiří HEŘMAN ( ) byl žákem u prof. Hynaise, později studoval v Paříži. Vynikl svými krajinami podzimních nálad. Mnohé objekty, které maloval, jsou dnes už zaniklé a tak jeho dílo často nabývá i hodnoty dokumentární. 46. Jiří HEŘMAN ( ) : Zima na vesnici Rok-období: 1932 Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Synovec Luďka Marolda, malíř a kreslíř Jiří HEŘMAN ( ) byl žákem u prof. Hynaise, později studoval v Paříži. Vynikl svými krajinami podzimních nálad. Mnohé objekty, které maloval, jsou dnes už zaniklé a tak jeho dílo často nabývá i hodnoty dokumentární. 47. Josef Kropáč: Vesnický rybník Rozměr: 46 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč Podrobnosti: Díky dokonalé práci s barvou a světlem lze obraz "Vesnický rybník" srovnávat s mistrovskými díly od Václava Radimského. 10

12 48. František Kubíček nar. 1872: Krajina s rybníkem Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 49. František Kubíček nar. 1872: Chalupa v lese Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 50. František TOMAN ( ): Rozkvetlá louka Rozměr: 50 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč 51. A.Garuzzo: Západ slunce v Benátkách (Venezia) Rozměr: 60 x 76 cm Vyvolávací cena: Kč 52. J. TOMÁŠEK : Chalupy Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 53. Otakar ŠTÁFL ( ): Les Rozměr: 50 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 54. Josef JÍRA ( ) : Stromy Materiál (technika): olej na lepence Rozměr: 55 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Josef JÍRA ( ) patří k nejznámějším českým malířům současnosti. Studoval u K. Mináře, M. Holého, O. Nejedlého a nakonec na figurální škole u V. Rady. V roce 1958 spoluzakládá tvůrčí skupinu M 57. Josef Jíra je zastoupen v mnoha sbírkách. Jedná se Jírovo rané dílo. 11

13 55. Minka PODHAJSKÁ ( ): Chalupy Rok-období: 1941 Rozměr: 48 x 35 cm Vyvolávací cena: Kč 56. Karel MOLNÁR ( ) : Dva jezdci Materiál: olej na sololitu Rozměr: 33 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč 57. Anton FROLKA ( ) : Chalupy Rozměr: 30 x 42 cm Vyvolávací cena: Kč 58. Josef ZEMAN (1893-?) : Krajina Rozměr: 48 x 61 cm Vyvolávací cena: Kč 59. Postava v krajine Rozměr: 36 x 51 cm Vyvolávací cena: Kč 60. Roman HAVELKA ( ) : Krajina Rozměr: 35 x 39 cm Vyvolávací cena: Kč 61. Richard ASSMANN ( ): Lesní vodopád Rok-období: 1941 Rozměr: 31 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř, grafik a ilustrátor Richard ASSMANN ( ), narozený v Opavě, pocházel z umělecké rodiny. Studoval na Akademii výtvarných umění ve Vídní a v Mnichově. Zabýval se kresbami, ilustracemi pro časopisy, ale maloval také podobiznami, krajiny a žánrové obrazy. I přeso že je malba Lesní vodopád velmi osobitá, připomína o půlstoletí starší tvorbu Julia Mařáka. Přiložen znalecký posudek. 12

14 62. Jan BAUCH ( ) : Nahé ženy na lodi Materiál: tempera Rok-období: 1954 Rozměr: 55 x 41 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Jan BAUCH ( ) byl všestranným výtvarným umělcem. Na Akademii výtvarných umění absolvoval u M. Švabinského. V roce 1937 vystavoval na československé expozici v Paříži, získal Grand Prix a od té doby začal vystavovat pravidelně a stal se oblíbeným umělcem. Hlavní roly v jeho obrazech hrála barva a silná expresivita. Ve spojitosti s Bauchovými obrazy se proto často mluví o silném vlivu českého baroka. V roce 1977 byl jmenován národním umělcem. Jan Bauch je velmi uznávaným výtvarníkem. Jeho díla dosahují vysokých hodnot, které stále stoupají. Důležitým ukazatelem ceny obrazu není u tohoto malíře ani tak užitá technika, jako charakter díla. Téma aktu je proto velmi atraktivním námětem. Přiložen znalecký posudek. 63. Vesnice Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 64. Alfred JUSTITZ ( ) : Zátiší Materiál: kresba tuží Rok-období: 1928 Rozměr: 46 x 36 cm Vyvolávací cena: Kč 65. František Makovička: Koloběh života Rozměr: 38 x 57 cm Vyvolávací cena: Kč 66. Charles Mayer: Bárka v měsíčním svitu Rozměr: 31 x 58 cm Vyvolávací cena: Kč 67. František Sylo Toman: Na pokraji lesa - podzim Rozměr: 48 x 54 cm Vyvolávací cena: Kč 68. Antonín HUDEČEK ( ) : Chalupy Rozměr: 50 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 13

15 69. Jaro SVOBODA (1901) : Krajina s postavou Rozměr: 35 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 70. V.Kovář: Na Svitavě u Babic Rozměr: 47 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 71. Troller: Doksy Rok-období: 1945 Rozměr: 80 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 72. Vojtěch PERNICA ( ) : Žena loupající bramboru Rok-období: 1932 Rozměr: 67 x 59 cm Vyvolávací cena: Kč 73. Hering: Alpská krajina Rozměr: 70 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 74. Jitka VÁLOVÁ (1922) : Pokora Materiál: olej na desce Rok-období: 1978 Rozměr: 90 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Významná česká výtvarnice Jitka VÁLOVÁ (1922), sestra neméně známé malířky Květy Válové ( ), uplatňuje svůj výrazný umělecký talet ve figurální tvorbě. Po studiu na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze, v ateliéru Emila Filly, se roku 1954 stala členkou skupiny Trasa, která odkazoval k myšlenkám meziválečné avantgardy. Její výtvarné začátky vyšly ze zkušenosti s rytectvím skla, jemuž se vyučila v Železném Brodě. Za hlavní téma své výtvarné tvorby si zvolila útlé a protáhlé postavy, které jsou zachyceny v pohybu, vypovídají o vztazích, osudech, náladách a často v extrémních situacích. Vyjadřují hluboký zájem o protiklady energií. Tyto jemné a expresivně laděné lidské formy mají však monumentální charakter. Již od šedesátých let se v tvorbě obou sester objevují lité kresby, které vznikají jako zhmotnění poslouchané hudební melodie (cyklus litých kreseb Dotek hudby). Jitka Válová, stejně jako Květa Válová, Adriena Šimotová a Věra Janoušková se staly nejvýraznějšími představitelkami Nové figurace a patří tak mezi nejosobitější umělce 2. pol. 20. století. 14

16 75. Frantisek DANĚK-SEDLÁČEK ( ) : U lesa Rok-období: 1941 Rozměr: 50 x 66 cm Vyvolávací cena: Kč 76. Karel POKORNÝ ( ) : Božena Němcová Materiál: modelovaná hlína Výška je: 58 cm Vyvolávací cena: Kč 77. R.Delbeke: Lesní zátiší Rozměr: 80 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 78. Mizzi REICHEL?: Zátiší s humrem /karton Rok-období: 1908? Rozměr: 45 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 79. sign.jiřík: Pět žen z Avignonu /akryl Rok-období: 1998 Rozměr: 140 x 140 cm Vyvolávací cena: Kč 80. Jura MANDEL ( ) : Horská krajina Rozměr: 100 x 135 cm Vyvolávací cena: Kč 81. Josef MULTRUS ( ) : Zahrada Rozměr: 50 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 82. Brodící se ženy Rozměr: 31 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 15

17 83. znač. Bartelmus: Kachny Rozměr: 60 x 80 cm Vyvolávací cena: Kč 84. Max ŠVABINSKÝ ( ): Kůzle Materiál: litografie Rozměr: 14 x 20 cm Vyvolávací cena: Kč 85. Emanuel FRINTA ( ): Akt Materiál: pastel Rozměr: 64 x 40 cm Vyvolávací cena: Kč 86. Julius MAŘÁK ( ) : Lesní zátiší Rozměr: 33 x 24 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Julius Eduard MAŘÁK ( ) patří mezi nejvýznamnější české krajináře. Jako jediný krajinář se dokonce zúčastnil výzdoby Národního divadla, pro které namaloval obrazy památných míst českých dějin (Říp, Blaník, Vyšehrad atd.), a Národního muzea. Mařák byl vynikající kreslíř, který se proslavil zejména dokonalým ztvárněním lesních motivů. Zachycoval je romantickým, až snivým způsobem. Typická se pro něho stala také barenost, pohybující se především na škále zemitých hnědí, okrů a zelení, a to vše plnoplasticky promodelované světlem a stínem. V roce 1887 se Julius Mařák stal profesorem pražské Akademie výtvarných umění, kde se ujal vedení ateliéru krajinomalby a vychoval řadu významných žáků, spojených stylem tzv. Mařákovy krajinářské školy. Jeho žáky byli např. Antonín Slavíček a František Kaván. 87. František Karel Wratislav, hrabě z Mitrovic (Mitrowitz) : Erbovní vývod (rodokmen) Materiál: malba na pergamenu Rok-období: 27.srpna 1759 Rozměr: 64 x 78 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Erbovní vývod (rodokmen) 16ti předků Františka Karla Wratislava, hraběte z Mitrovic (Mitrowitz). Ověřen byl v Praze nejvyšším purkrabím Království českého Filipem, hrabětem z Kolovrat a nejvyšším písařem Království českého Josefem Vančurou z Řehnic. 16

18 88. Karel LAUBE nar.1888: Plachetnice u mola Rozměr: 48 x 70 cm Vyvolávací cena: Kč 89. Ota BUBENÍČEK ( ) : Pavlovské údolí v Mladé Vožici 1937 Rok-období: 1937 Rozměr: 34 x 52 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Původní autorova adjustace obrazu, autorův přípis: Pavlovské údolí v Mladé Vožici Anthoni SCHOONJANS ( ) : Judita a Holofernes Rok-období: 1697 Rozměr: 114 x 95 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Malíř vlámského původu Anthoni SCHOONJANS ( ) se narodil roku 1655 v Antverpách. Jeho díla jsou přirovnávaná k významným barokním umělcům, jako byl např. Anthony van Dyck a Petr Paul Rubens. V letech byl žákem Erasma Quellina II ( ), umělce, humanisty, filozofa, ale i studenta a později také asistenta Petra Pavla Rubense. Působil převážně v jižním Nizozemí. Schoonjansova díla tvoří oltářní obrazy, alegorické kompozice, obrazy s historickými a mytologickými náměty, věnoval se portrétům, kresbám i freskové výzdobě. Anthoni Schoonjans navštívil za život mnoho zemí. V Itálii dovršil své vzdělání, se švýcarským malířem Georgem Gsellem ( ) cestoval po Evropě. Ve Vídni, kde vytvořil mnoho cenných děl v podobě oltářích obrazů, byl jmenován dvorním malířem císaře Leopolda I. Působil také např. v Kodani a v Berlíně. Zde se stal dvorním malířem korunního prince Friedricha Wilhelma I. a vyzdobil freskami jeho zámek v Charlottenburgu. Mezi místa, které Schoonjans navštívil patřilo také Brno a některá další místa Moravy. Anthoni Schoonjans se stal proslulým a velmi uznávaným evropským malířem. Zemřel ve Vídni roku Mezi světoznámé malíře, které příběh Judity a Holoferna také inspiroval, patří např.: Caravaggio, Gustav Klimt, Lucas Cranach, Peter Paul Rubens, Tizian, Michelangelo, Francisco Goya. 91. Josef ČAPEK ( ) : Košile Materiál: linoryt Rozměr: 25 x 14 cm Vyvolávací cena: Kč 92. Josef ČAPEK ( ) : Žebračka Materiál: linoryt, číslováno 25/120 Rozměr: 24 x 17 cm, rozměr grafického listu 27,5 x 18,5 cm Vyvolávací cena: Kč 17

19 93. Josef ČAPEK ( ) : Výkřik Materiál: linoryt Rozměr: 29 x 19 cm, rozměr grafického listu 28,5 x 19,5 cm. Vyvolávací cena: Kč 94. Václav ŠPÁLA ( ) : Dívčí akt Materiál: akvarel, tuž Rok-období: 1935 Rozměr: 24 x 17 cm Vyvolávací cena: Kč 95. Josef SVOBODA nar.1901 : Krajina - imprese Rozměr: 55 x 60 cm Vyvolávací cena: Kč 96. Marie COPPS (1970) : Synergy Rozměr: 50 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Maria COPPS (nar. 1970) je česko-kanadskou módní návrhářkou a výtvarnicí. Dnes žije a pracuje v kanadském Torontu. Od mládí sama navrhovala a šila originální oděvy. Ve výtvarné tvorbě stejně jako v módním návrhářství je samoukem. Na jaře letošního roku se jedna z jejich abstrakních kompozic s názvem Silver Ribbon (Stříbrná stuha) vydražila na aukci Galerie Kodl za Kč. 97. Marie COPPS (1970) : Obsession Rozměr: 50 x 100 cm Vyvolávací cena: Kč 98. Bohumil ULLRYCH ( ) : Rybář Materiál: olej na kartonu Rok-období: 1932 Rozměr: 20 x 26 cm Vyvolávací cena: Kč 18

20 99. Bohumil ULLRYCH ( ) : Tři ženy Materiál: kombinovaná technika Rozměr: 18 x 25 cm Vyvolávací cena: Kč 100. Jiří HORNÍK ( ) : Přístav Rok-období: 1950 Rozměr: 67 x 97 cm Vyvolávací cena: Kč 101. Arthur WAAGEN ( ) : La Gloire de Fer Materiál: litina s bronzovou patinou Výška je: 96 cm Vyvolávací cena: Kč 102. Josef MULTRUS ( ) : Květiny ve váze Rozměr: 55 x 65 cm Vyvolávací cena: Kč 103. Josef MULTRUS ( ) : Žena s chlapcem Rozměr: 65 x 50 cm Vyvolávací cena: Kč 104. Karel SOUČEK ( ) : Večeře Materiál: grafický list Rok-období: 1944 Rozměr: 30 x 35 cm Vyvolávací cena: Kč PODROBNOSTI: Karel SOUČEK ( ) byl jedním z nejvýznamnějších českých modernistů 20. století. Byl členem výtvarných sdružení: Skupina 42, Umělecká beseda, SČUG Hollar a jiné. Od roku 1958 působil jako profesor a později i jako rektor na Akademii výtvarných umění v Praze. Dostal řadu ocenění, například na Světové výstavě v Bruselu dostal zlatou medaili, dále byl oceněn v Nice, na Bienále v Sao Paulu v Brazílii (1959). Získal též národní cenu Guggenheimovy nadace v New Yorku roku Musíme poukázat na mimořádný růst cen Součkových obrazů na trhu s uměním, kdy často šplhají k statisícovým čáskám. Jako příklad můžeme uvést Součkův obraz "V dešti-pláštěnky", který byl dražen aukční síní Galerie ART Praha a konečná cena se vyšplhala na Kč! Relativně nedávno se ceny jeho obrazů pohybovaly v řádech desetitisíců! 19

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (d !!!POZOR!!! Dražba dne: úterý 22.12.2015 od 15:00 hod. nutno vidět zabavený sklad: soubor nových věcí, celkem 90 089ks, viz. seznam věcí, tvořený: domácí potřeby, oblečení, sportovní potřeby, pracovní

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí DRAŽBA středa 13.4. 2016 od 14.00 hodin Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře 22.782m2 v obci Záříčí.Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Cena obvyklá stanovená soudním znalcem: 900.000,-Kč

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice Č.j.: 51083/2014-590000-42 V Pardubicích dne 6. října 2014 Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu

JULIUS MAŘÁK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JULIUS MAŘÁK (* 1832-1899) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu:1871 1899 (1960) Značka fondu: 10 Číslo evidenčního listu NAD: 31 Evidenční číslo inventáře: 128 Zpracovala:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Mgr. Hana Nováková Sídl. Pražská 2892 580 01 Havlíčkův Brod ZNALECKÝ POSUDEK č. 166/2015 Počet stran včetně titulního listu: 15 Počet vyhotovení: 2 Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s.

DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s. DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s. Článek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje prodej cenných papírů ve veřejné dražbě (dále jen "dražba")

Více

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1

CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, Praha 1 CELNÍ ÚŘAD PRAHA 1 Washingtonova 11, 110 00 Praha 1 V Praze dne 12. listopadu 2010 Č.j.: 33158-2/2010-176100-021 Vyřizuje: Hana Menšíková, Jiří Špaček Telefon: 261334656 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

Více

Aukční vyhláška č. 1/10 2013

Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 Č.j.: 19342/2010-170100-21 V Praze dne 8. 11. 2010 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Aukční pravidla CYRRUS, a.s.

Aukční pravidla CYRRUS, a.s. Aukční pravidla CYRRUS, a.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Předmět úpravy... 2 2. Vymezení pojmů... 2 3. Individuální určení předmětu Aukce... 3 4. Účastníci Aukce... 3 5. Povinnosti účastníků Aukce... 4 6. Místo

Více

Oznámení o dražbě. oznamují,

Oznámení o dražbě. oznamují, Oznámení o dražbě Představenstvo společnosti VINIUM a.s., IČ: 46900195, se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okr. Břeclav, PSČ: 691 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Poř. č. 49 O žních 60 x 80 cm, olej na plátně, značeno vlevo dole F. Engelmüller rámováno

Poř. č. 49 O žních 60 x 80 cm, olej na plátně, značeno vlevo dole F. Engelmüller rámováno Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Vstup zdarma, bez dražební jistoty. Občerstvení zajištěno. Dražit můžete jak osobně na místě, tak po telefonu. Garantujeme zajímavý výběr

Více

Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc!

Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Vstup zdarma, bez dražební jistoty. Občerstvení zajištěno. Dražit můžete jak osobně na místě, tak po telefonu nebo na internetu. Garantujeme

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

rka zákonů č. 18 / 2014 9 DRAŽEBNÍ ŘÁD

rka zákonů č. 18 / 2014 9 DRAŽEBNÍ ŘÁD DRAŽEBNÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje pravidla organizování veřejné dražby cenných papírů (dále jen dražba ) podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo DRAŽBA: středa 13.8. 2014 od 14.00 hodin Byt 2+ 1, Vokovice, ulice Sudánská 597/3, Praha 6 Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Na Vydražitele přechází zástavní právo ve výši 1.200.000,-Kč!!!

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně

Doprodej k mimořádné aukci obrazů na Žofíně První aukce vynesla na projekt Nový start 2 858 300 korun, díky doprodejům se částka zvýšila na 3 073 300 korun V neděli 3. 12. 2007 se v rámci aukčního dne Galerie Kodl a Aukční síně Vltavín na pražském

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 č.j.

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Kasárenská 6/1473, České Budějovice D R A Ž E B N Í

CELNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Kasárenská 6/1473, České Budějovice D R A Ž E B N Í CELNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Kasárenská 6/1473, 370 21 České Budějovice Č.j.: 106279/2016-520000-4 Vyřizuje: Bc. Radek Flachs 386 714 344, 607 037 166 Podepsáno dne: 30.11.2016 D R A Ž E B N Í Ř Á D Článek

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ VĚCI MOVITÉ č. 302014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod.

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. y DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. Dražebník nabízí dvougenerační rodinný dům po celkové rekonstrukci, č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky v obci Polepy, nedaleko

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Aukční vyhláška č. 01/09/2013

Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více

D R AŽ E B N Í VYHLÁŠKA

D R AŽ E B N Í VYHLÁŠKA Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Žamberku Pionýrů 1360, 564 01 Žamberk Č. j.: 371299/15/2811-00552-607376 Vyřizuje: Tomáš Stejskal Tel.: 465 678

Více

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 Stránka 1 z 8 Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 fax: 577 054 209, el.podatelna: podatelna 640000@cs.mfcr.cz, internet: www.cs.mfcr.cz, ID datové schránky: hi4nz6h Číslo

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 292013 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním

Více

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod

Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod Aktuální dražba - ZÁŘÍ, sobota, 28.9.2013 od 15.00 hod DALŠÍ SKVĚLÁ DÍLA V DRAŽBĚ 28.9.2013 NA: www.bussmark.cz V případě odhalení falza, do 10 dnů ode dne vydražení, vracíme vydražiteli celou cenu dosaženou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

Aukční vyhláška č

Aukční vyhláška č Aukční vyhláška č. 201620 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. IČ: 46511474, zapsaná: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz Č. j: 090125 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Bod 1. Dražebník:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: PETO Real a.s., IČ 282 22 962

Více

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) datum, místo, čas a druh provedené dražby, b) označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na něm váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel, c) označení dražebníka, navrhovatele

Více

Poř. č. 72 Večer u moře 52 x 105 cm, olej na plátně, značeno vpravo dole B. Küpfer ROMA rámováno

Poř. č. 72 Večer u moře 52 x 105 cm, olej na plátně, značeno vpravo dole B. Küpfer ROMA rámováno Srdečně Vás zveme na pravidelné dražby umění, vždy každý měsíc! Vstup zdarma, bez dražební jistoty. Občerstvení zajištěno. Dražit můžete jak osobně na místě, tak po telefonu nebo na internetu. Garantujeme

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 45/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 v 11.00

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 Č.j.: 625/2012-170100-21 V Praze dne 6.1.2012 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova 7,

Více

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře.

Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Roman Havelka - malíř Narodil se 30. dubna 1877 v Jemnici jako jeden z osmi dětí chudého jemnického síťaře. Měšťanskou školu vychodil v Jihlavě, kam se roku 1885 rodina přestěhovala. V roce 1892 byl přijat

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 58/2016

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 58/2016 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 58/2016 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 30.5.2016 ve 12.00

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C ROMANTISMUS Bartoníčková Eliška, Tercie C Vznik a charakteristika slohu umělecký a myšlenkový směr časově souběžný s klasicismem a empírem (1.pol.19.stol.) reakce na studenou racionalitu klasicismu příčiny

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD CAPITAL MARKETS, O.C.P., a.s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD CAPITAL MARKETS, O.C.P., a.s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD CAPITAL MARKETS, O.C.P., a.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Obchodník s cennými papíry CAPITAL MARKETS, a.s. tímto stanovuje postupy a pravidla pro organizování prodeje cenných papírů formou

Více

Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ IČ DIČ CZ

Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ IČ DIČ CZ Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 T 495 518 832 F 495 518 136 E info@drazba.info I www.drazba.info č. j. 314-06/D-1 Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 IČ 25

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA ZÁPAD SOUDNÍ EXEKUTOR Mgr. JAN BENEŠ Liborova 405/14, 169 00 Praha 6 Břevnov Telefon: +420 277 278 800 E-mail: epodatelna@euprahazapad.cz www.euprahazapad.cz DRAŽEBNÍ ŘÁD PRO DRAŽBU

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Dražební vyhláška. DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. v platném znění

Dražební vyhláška. DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražební vyhláška DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. v platném znění 1. Dražebník: Fortino s.r.o., se sídlem Praha 10, Hostivař, Pod štěpem 1536/35, PSČ 102 00, IČ: 24822850, zastoupena

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/146/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/146/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/146/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitosti

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU o provedení elektronické dobrovolné dražby nemovitosti sp. značka 120 DDr 2/13 JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor Exekutorského úřadu Klatovy, se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, vydává na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze dne

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, odměnu dražebníka hradí navrhovatel.

Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, odměnu dražebníka hradí navrhovatel. Dražební vyhláška č.j. 189DD2013 o konání veřejné dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. se

Více

den konání dražby se stanovuje na

den konání dražby se stanovuje na Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 T 4 9 5 5 1 8 8 3 2 I D v y q d j z w E i n f o @ d r a z b a. i n f o w w w. d r a z b a. i n f o č. j. 438-16/D-1 Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové,

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Článek 1 Základní ustanovení

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Článek 1 Základní ustanovení Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento dražební řád upravuje pravidla organizování veřejných dražeb cenných papírů (dále jen dražba

Více

S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby.

S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA POSTUPU DRAŽEBNÍKA PŘI VÝKONU DRAŽEBNÍ ČINNOSTI A ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH I. Základní ustanovení Tyto Základní pravidla postupu dražebníka při výkonu dražební činnosti a činností souvisejících

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Antala Staška 32, Praha 4, 140 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa: Na

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob Společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu movitých věcí.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu movitých věcí. Finanční úřad pro Pardubický kraj Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí Č. j.: 1102493/15/2809-00540-605057 Vyřizuje: Jitka

Více

Místo, datum a čas zahájení dražby od 16:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum Bussmark, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč.

Místo, datum a čas zahájení dražby od 16:00 hod. v aukční síni společnosti Aukční centrum Bussmark, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 Krč. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné souboru věcí movitých dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo, datum a čas zahájení dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Tímto uděluji příklep ve výši Kč pro účastníka dražby Podání ve výši Kč učiněné účastníkem dražby POTŘETÍ!

Tímto uděluji příklep ve výši Kč pro účastníka dražby Podání ve výši Kč učiněné účastníkem dražby POTŘETÍ! Historie příhozů on-line drazby Název dražby: Objekt Moravská Ostrava, ul. Stodolní Začátek dražby: 19.5.2016 10:00:00 Cena vydražení: 8.260.000 Kč Vítěz: 5760912 Zprávy 19.5.2016 12:10:11.06 licitátor

Více

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000

26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 26 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 18. ledna 2000 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách; ve znění zákona č. 120/2001 Sb.; zákona č. 517/2002 Sb.; zákona č. 257/2004 Sb.; nálezu ÚS č. 181/2005 Sb.;

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě

veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě PRACOVNÍ LISTY PRO DOSPĚLÉ A N T O N Í N C H I T T U S S I veškerou lásku, jemnější cit srdce svého věnoval jsem té vší malichernosti a podlosti prosté přírodě Antonín Chittussi se narodil roku 1847 v

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 46/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 46/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 46/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 ve 14.30

Více