Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT"

Transkript

1 Klub p ipravuje Pondìlní promítání filmù èeské kinematografie v kinì Informace: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku CYKLUS FILMÙ KARLA ZEMANA K 100. VÝROÈÍ JEHO NAROZENÍ Karel ZEMAN ( , Ostromìø , Zlín), èeský filmový režisér, výtvarník, loutkáø, animátor a reklamní grafik. Vystudoval obchodní školu a kurs reklamního kreslení. S animací a trikovými zábìry, kterými se proslavil ve filmu Cesta do pravìku, zaèal profesionálnì v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlínì. Již pøedtím si však doma natáèel amatérské loutkové filmy. Natoèil øadu svìtovì vysoce cenìných celoveèerních filmù s unikátní výtvarnou a trikovou stránkou a poetikou, z nichž nejslavnìjší jsou Vynález zkázy, Baron Prášil, Na kometì, Ukradená vzducholoï a Cesta do pravìku. pondìlí v 19:30 Baron Prášil (Èeskoslovensko, 1961, 83 min., èeská verze) Animovaný / sci-fi / fantasy / dobrodružný film Režie: Karel Zeman; námìt: G. A. Bürger (novela Baron Münchhausen); scénáø: Karel Zeman, Josef Kainar, Jiøí Brdeèka; kamera: Jiøí Tarantík; hudba: Zdenìk Liška; architekt: Zdenìk Rozkopal; výtvarník: Zdenìk Ostrèil, Josef Zeman; animátor: Arnošt Kupèík, Jindøich Liška, František Krèmáø; premiéra: 1. záøí 1962 Hrají: Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Rudolf Jelínek, Karel Höger, Jan Werich, Rudolf Hrušínský, Eduard Kohout, Bohuš Záhorský, Karel Effa, Nadìžda Blažíèková, František Šlégr, Josef Hlinomaz, Zdenìk Hodr, Richard Záhorský, Otto Šimánek, Václav Trégl, Jan Libíèek, Jarka Pižla, Miloslav Holub, Vítìzslav Èerný, Miroslav Homola Krátký obsah: Tento film inspirovaný knihou R. E. Raspeho z roku 1785 je skuteènou pastvou pro oèi, uši a mysl. Pøíbìh zaèíná v 18. století v malém mìsteèku, které je neustále okupováno Turky a kde na zakázku hraje malá hereèka pro ministra války a jeho pøátele hru o fiktivních dobrodružstvích Barona Prášila. Bìhem pøedstavení však do sálu vstoupí starý voják tvrdící o sobì, že je pravým Baronem Prášilem. Tento Baron Prášil pak zaène pøedvádìnou hru uvádìt na správnou míru. Vyprávìní Barona Prášila tak spojuje jednotlivá pozoruhodná dobrodružství, která Baron prožil spoleènì se svými kamarády. pondìlí v 19:30 Pohádka o Honzíkovi a Maøence (Èeskoslovensko 1980, 67 min., èeská verze s nìm. titulky) Režie: Karel Zeman Hrají: Otakar Brousek st., Jaroslav Mouèka, František Filipovský, Naïa Konvalinková, Helena Vondráèková, Zdenìk Vašek, Miloš Vosmanský, Hana Zaoralová, Antonín Procházka, Jana Tomeèková, Jiøí Juøina, Karel Semerád Krátký obsah: Poslední film klasika trikového filmu Karla Zemana vznikl ploškovou animací tudíž ani nepøedstírá nìjakou trojrozmìrnost. Inspirován klasickými èeskými pohádkami, vypráví o malém rytíøi, jenž se vypravil do svìta mocných, aby posléze seznal, že není dùležité dobrodružství u honosných dvorù, nýbrž pøátelství prostých lidí. Realizace filmu byla poznamenána vážnými zdravotními problémy režiséra Zemana. Pøedbìžné termíny promítání na velvyslanectví v roce 2011: vždy druhé pondìlí v mìsíci. Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky Pátek 26. listopadu 2010 v 18:30 hodin Kostel Maria am Gestade Passauer Platz / Salvatorgasse 12, 1010 Wien Prof. Mgr. Josef LECIAN, varhany; Pavel ÈERVINKA, baryton F. Mendelssohn-Bartholdy, K. Bendl, G. Bizet, A. Dvoøák, L. Janáèek, J. Klièka: Fantazie (Na motivy Smetanova Vyšehradu), B. A. Wiedermann, A. Dvoøák: Biblické písnì, Veèerní písnì, Cigánské melodie Vstupné dobrovolné Josef Klièka ( , Klatovy , Klatovy) èeský houslista, varhaník, hudební skladatel, dirigent a pedagog. Je považován za zakladatele tradice èeské moderní varhanní improvizace a interpretace, v oblasti kompozièní za èeského varhanního symfonika etapy èeského hudebního romantismu. Prof. Mgr. Josef LECIAN profesor Akademie múzických umìní v Praze, varhaník Královské kolegiátní kapitoly Vyšehrad v pražském kostele sv. Petra a Pavla, sólista mnoha varhanních koncertù v Èeské republice i v zahranièí Itálii, Francii, Belgii, Portugalsku, Nìmecku, Polsku a Rusku. Spolupracuje s Národním divadlem v Praze, Státní operou, Èeskou filharmonií a Èeským rozhlasem. Pavel ÈERVINKA baryton, sólista pražského Národního divadla. Zpívá party barytonového repertoáru èeského (Dvoøák, Smetana, Janáèek, Martinù) i svìtového (Verdi, Èajkovskij, Gounod, Donizetti, Wagner, Gershwin). Vystupoval na pódiích pøedních koncertních sálù v Nìmecku, Rakousku, Finsku, Polsku, Chorvatsku, Švýcarsku, Japonsku, Bulharsku èi Rumunsku. Absolvoval celou øadu koncertù ve spolupráci s Èeským rozhlasem a televizí. 2

2 Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, promítací sezóna pokraèuje v pondìlí 8. listopadu 2010 v rámci cyklu filmù pøedního èeského režiséra Karla Zemana filmem Baron Prášil s vynikajícím hercem Milošem Kopeckým v hlavní roli a bude v tomto roce zakonèena 13. prosince 2010 filmem Pohádka o Honzíkovi a Maøence, který byl také posledním dílem klasika trikového filmu Karla Zemana. Zaèátek pøedstavení je vždy v 19:30 hodin, rezervace není možná. Z technických dùvodù se budeme zabývat zajímavou a informativní pódiovou diskusí, kterou uspoøádalo Vídeòské pracovní spoleèenství pro národnostní otázky s vídeòskými politiky, až v pøíštím èísle. Srdeènì Vás zveme v pátek 26. listopadu 2010 v 18:30 do kostela Maria am Gestade na varhanní a pìvecký koncert uspoøádaný na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky. Budou uvedena díla tìchto skladatelù: J. Klièka: Fantazie (varhaní pøepracovaní Smetanova Vyšehradu), F. Mendelssohn-Bartholdy, K. Bendl, G. Bizet, A. Dvoøák, L. Janáèek, B. A. Wiedermann, A. Dvoøák: Biblické písnì, Veèerní písnì, Cigánské melodie v pøednesu prof. Mgr. Josefa Leciana (varhany) a Pavla Èervinky (baryton). Zveme vás 16. listopadu 2010 v 19:00 na autorské ètení èeského spisovatele Oldøicha Stránského Es gibt keine Gerechtigkeit auf Erden, moderace Jan Hloušek, a 7. prosince 2010 v 18:00 na autorské ètení a prezentaci nové knihy èesko-rakouského autora Milana Ráèka HochZeiten / Vznešené okamžiky Svatební pøíbìhy, které by radìji mìly zùstat utajeny, oba poøady se konají v Èeském centru, Herrengasse 17. Pøeji Vám pøíjemné chvíle nad èasopisem Kulturní klub. Helena Basler editorial Obsah Klub pøipravuje Editorial Obsah Impressum Kalendáø: øíjen listopad Církevní kalendáø: listopad prosinec Rozhovor Kultura Události Zajímavosti Fejeton Ekonomika Správy zo Slovenska Sokol & sport Úvahy & postøehy Z èeské a slovenské Vídnì a okolí Oznámení Informace & inzerce Pøíloha: Významní èeští architekti 19. a 20. století I-XII obsah KULTURNÍ KLUB. Informaèní èasopis Èechù a Slovákù v Rakousku Majitel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku Vydavatel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku (ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Sazba: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Jaroslav Bulíèek, Praha Tisk: Tiskárna Sládek, Znojmo KULTURNÍ KLUB. Informationszeitschrift der Tschechen und Slowaken in Österreich Medieninhaber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich Herausgeber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich (Ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Verlagsort: 1080 Wien Hersteller und Herstellungsort: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Tiskárna Sládek, Znojmo, Tschechische Republik Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung Redakce: Schlösselgasse 18, 1080 Wien, mobil (od 10:00): , fax: Vedoucí redaktorka: ing. Helena Basler Zástupkynì vedoucí redaktorky: Mag. Dr. Marie Brandeis Redakce: Mag. Pavlína Böhmová (pøekladatelka), Anna Køivanová (asistentka) Technická redakce: František Písaøík, Ing. Kurt Mattola, Richard Basler Redakèní kruh: Dipl. Ing. Alexej Bálek, Jan Brabenec, Dr. Martin Franc, P. Dr. Jan Horák, Ludvík Kavín, Dr. Jan Kahuda, manželé Kalinovi, Jindøich Lion, Dr. Michael Lion, Dr. Marta Marková, Mag. P. J. N. Popov, Andrea Ozábalová, Dr. Kvìta Ozábalová, Mgr. Helena Stejskalová, Nela Štìrbová, Mgr. Tomáš Vanìk, Ing. Jiøí Zajíèek, ThLic. Petr Žaloudek Fotografové: Richard Basler, Vladimír Èevela, Kurt Mattola Distribuce: Tiskárna Sládek impressum Na pøední stranì obálky: Jaromír FUNKE, Abstraktní foto (Kompozice), , fotografie, cm, Moravská galerie Brno Na zadní stranì obálky: František X. PROCHÁZKA, Noèní krajina, 1811, olej, plátno, cm (Tento obraz byl kdysi souèástí slavné kolekce prùmyslníka Jindøicha Waldese.) Více o autorech viz str. 5 3

3 kalend : Ìjen ñ prosinec VÝSTAVY: HANS VON AACHEN ( ) Malíø na evropských dvorech, jehož kariéra vyvrcholila právì na Pražském hradì, kde byl dvorním malíøem i dùvìrníkem císaøe Rudolfa II. Nejznámìjším Aachenovým dílem je právì podobizna císaøe Rudolfa II. Kurátorka Eliška Fuèíková Kunsthistorisches Museum, Maria Theresien-Platz, 1010 Wien út ne 10:00-18:00, èt 10:00-21:00 do Jan BEZUCHA, Michaela BRACHTLOVÁ, Jiøí ERNEST: Mìsto hledá budoucnost Praha Holešovice Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik, AAKH, Spitalgasse 2-4/ Hof 3, 1090 Wien, Štìpán HON: Sudety (fotovýstava) :00 Vernisáž Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik, AAKH, Spitalgasse 2-4/ Hof 3, 1090 Wien, do Filmový kouzelník Karel Zeman: fotografie z filmù Karla Zemana do Evropské pexeso Animovaný cyklus o jednotlivých zemích EU, výstava s projekcí a interaktivními stanovišti, zamìøená na rodinné publikum CCV/Eunic/Èeská televize do Sammeln: Zeitverschwendung oder Kunst? Výstava školaèek a školákù vídeòské AHS Rahlgasse Kunsthistorisches Museum, Maria Theresien-Platz, 1010 Wien út ne 10:00-18:00, èt 10:00-21: Èeský Krumlov objektivem moderní historie Vernisáž Mìsíc fotografie: Prezentace mìsta Èeský Krumlov Èeské centrum, Herrengasse 17, 1010 Vídeò CCV/CV/mìsto Èeský Krumlov/CT/ Monat der Fotografie do Design Barocker Glanz und Stainless Steel Tischkultur mit Vergangenheit und Zukunft. In Kooperation mit Vienna Design Week werden u. a. Arbeiten des renommierten Prager Studios Olgoj Chorchoj und des tschechischen Designers Daniel Pošta (vertreten mit Makkink & Bey, NL) präsentiert. Kern des Projekts von Olgoj Chorchoj ist ein wunderbarer Perspektivenwechsel, der uns die Welt mit Kinderaugen sehen lässt. Ort: Liechtenstein Museum, Fürstengasse 1, 1090 Wien Weitere Infos: do ak7 Contemporary Design by Contemporary Artists Internationale Künstler entwarfen für das Label ak7 Möbeleditionen zu jeweils 7 Stück, die in klassischer Handarbeit von Tiroler HandwerkerInnen hergestellt wurden. Mit Pavel Büchler (CZ, Northern Art Price 2009). Eine Ausstellung in Kooperation mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und der Botschaft der Tschechischen Republik in Österreich. Eröffnung im Rahmen der Vienna Design Week. Ort: freiraum quartier21 International, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien, do MICHELANGELO: Zeichnungen eines Genies Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien do PICASSO: Friede und Freiheit Otevøeno: dennì 10:00-18:00, st 10:00-21:00 Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, JEDNOTLIVÉ AKCE: :00-19:00 Tøi zemì. Dvì øeky. Jedna budoucnost (sympozium) Eröffnung eines kulturell-wirtschaftlichen Symposiums über die gelebte Nachbarschaft von der Slowakei, Tschechien und Österreich. Programm: Präsentation des Buches Nationalpark Donau-March-Thaya Auen. Eine Dreiländervision (von H. P. Graner). Vernissagen aus der 3-Länderregion, begleitet durch das slowakische Jazzensemble von Jaroslav Rozsival. Atrium Hohenau, Liechtensteintrasse 10, 2273 Hohenau an der March Club Niederösterreich :00-13:00 Tøi zemì. Dvì øeky. Jedna budoucnost (matinée) Sechs moderierte Diskussionen mit VertreterInnen aus der Slowakei, Tschechien und Österreich unter dem Motto Vergangenheit und Zukunft einer Wirtschafts-, Natur- und Kulturregion im Herzen Europas. U. a. Moderatorin DDr. Viera Polakovièová Atrium Hohenau, Liechtensteintrasse 10, 2273 Hohenau an der March Club Niederösterreich :00 Župní valná hromada Slovanská beseda, 1010 Vídeò, Drachengasse :00 Sokolský výlet (bývalý pochod zdatnosti) Sraz u koneèné stanice UI na Reumannplatzu, pøed vchodem do Amalienbadu :00 Jeffrey HATCHER: Picasso Divadelní sál èeské školy, Sebastianplatz 3 KF :00-14:30 Noc literatury 2010 / Literatur Chill-Out: Jaromír KONEÈNÝ Haus der EU in Wien, Wipplingerstrasse 35, 1010 Wien ÈCV :00 Tajomné Mamberamo (film) Réžia P. Barabáš, 2000 RSKS Martinská zábava Steinergasse 7, Wien 1170 Sokol Vídeò XVI/XVIII :00 Mimoøádná valná hromada Sokola Vídeò III/XI Restaurace Böhmerwald, Wiedner Gürtel 20, 1040 Wien :30 Baron Prášil (film) Režie: Karel Zeman, v hl. roli Miloš Kopecký KK, ÈCV, ZÚ : prezentace lázní Luhaèovice Czech Tourism, ÈCV František UHLÍØ Jaromír HELEŠIC: Projekt PVC (Praha Vienna Connection) Klosterneuburg, Klub Grüner Baum František UHLÍØ Jaromír HELEŠIC: Projekt PVC (Praha Vienna Connection) Wien, Klub Zwe :00 Václav KULLE: Pøírodní zvláštnosti a nové objevy v okolí Weitry a Gmündu oblast Waldviertel (pøednáška) Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo námìstí 18, Praha 1 Klub pøátel Rakouska Praha :00 My fair Lady (muzikál) :00 My fair Lady (muzikál) Divadelní sál èeské školy, Sebastianplatz 3

4 Na sobotu mùžete objednávat vstupenky u Jiøiny Rozehnalové, tel. 0699/ , na nedìli u Anièky Beranové, telefon 01/ Vlastenecká omladina :00 Oldøich STRÁNSKÝ: Es gibt keine Gerechtigkeit auf Erden Autorské ètení èeského spisovatele, moderace Jan Hloušek :30 Varhanní a pìvecký koncert Na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky (prof. Mgr. Josef LECIAN, varhany; Pavel ÈERVINKA, baryton). Kostel Maria am Gestade, Passauer Platz / Salvatorgasse 12, 1010 Wien KK, ÈCV :00 Drei in einem: Musik Poesie Malerei Die Fuge der Wörter anlässlich des 260. Todestages und 325. Geburtstages von Johann Sebastian Bach Eine einzigartige Verbindung der Meisterinterpretation und Improvisierungen der Werke Bachs vom bedeutenden slowakischen Pianisten Miki Skuta und der Versen und LIVE-Malerei von dem berühmten slowakischen Autor Daniel Hevier. Slowakisches Institut in Wien, Wipplingerstr , 1010 Wien :00 Slovenská Katarínska zábava Reštaurácia Luftburg beim Schweizerhaus (Wiener Prater) RSKS :00 prezentace Jihoèeského kraje CCV, CT, Jihoèeský kraj Výroèní èlenská schùze Klubu pøátel Rakouska (Praha) Obvodní úøad mìstské èásti Prahy 1 v Revoluèní ulici. Po skonèení schùze následuje tradièní vánoèní posezení :00 Milan RÁÈEK: Der helle Weg in der Dunkelheit Autorské ètení a prezentace nové knihy èesko-rakouského autora Koncert na poèest stoletého výroèí hotelu Posta Slovanská beseda, Drachengasse 3, 1010 Wien AS Reisen, Begegnungen Adventausflug mit Hana Rigo nach Prag :30 Pohádka o Honzíkovi a Maøence (film) Režie: Karel Zeman KK, ÈCV, ZÚ Giuseppe VERDI: La Traviata Edita Gruberová, Pavol Breslík ad., koncertantní provedení opery Musikverein, Großen Musikvereinssaal, Bösendorferstr. 12, 1010 Wien, Österreich, Tel: , :30 Bolschoi Don Kosaken Tradièní vánoèní koncert pod vedením Petji Houdjakova ve vídeòském Konzerthausu. Vstupenky na tel. 0664/ nebo a také ve všech pøedprodejích. Wiener Konzerthaus, Lothringerstrasse 20, 1030 Wien Podrobnosti a další programy a akce naleznete v oddílech: Sokol & sport, Z èeské a slovenské Vídnì a okolí a Oznámení. ÈESKÉ CENTRUM: Herrengasse 17, 1010 Wien, tel.: RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK tel.: , fax: SLOVENSKÝ INŠTITÚT Wipplingerstr , 1010 Wien, tel.: SLOVENSKÝ ŠKOLSKÝ SPOLOK SOVA tel.: , fax: DIVADLO BRETT út so, 20:00, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien tel.: , fax: DETSKÝ SÚBOR ROZMARÍN PRI RSKS má nácviky každú stredu: predškolský vek od 15:15 do 16:30 hod., školáci a mládež od 16:15 do 18:30 hod. Tanec, spev, hra na píš a¾kách, fujare, cimbale. Komenského škola, Ve¾ká klubovòa Další dùležité adresy a kontakty viz v oddílu Inzerce. Redakce upozoròuje, že neodpovídá za zmìny termínù poøadù jiných organizací a institucí a zároveò za neúplnost kalendária. Zmìna programu vyhrazena. Èlánky podepsané autory nebo opatøené znaèkou nemusejí být vždy shodné s názorem redakce. Redakce neodpovídá za obsah ètenáøských dopisù. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané èlánky po stránce gramatické i stylistické. kalend : Ìjen ñ prosince 2010 Jaromír FUNKE ( , Skuteè , Praha), vedle Jaroslava Rösslera druhý z èeských prùkopníkù moderní fotografie. Byl nejvlivnìjším fotografem, teoretikem a pedagogem meziváleèné doby, pøestože neabsolvoval žádné fotografické školení. Bezpeènì se orientoval v pøevratných promìnách tehdejší doby. Vystudoval Právnickou fakultu, ale už bìhem studia se intenzivnì vìnoval fotografii. Po vylouèení ze Svazu èeských klubù amatérù spoluzaložil s Josefem Sudkem a Adolfem Schneebergerem roku 1924 Èeskou fotografickou spoleènost. Shodou okolností se z amatéra stal profesionál, který zaèal roku 1931 vyuèovat fotografii na slovenském Bauhausu, Škole umeleckých remesiel v Bratislavì, odkud roku 1935 pøešel do Prahy na Státní grafickou školu. Byl též externím redaktorem a èlenem nìkolika dalších organizací a spolkù, pøedevším jedním z šesti èlenù fotografické sekce SVU Mánes. František X. PROCHÁZKA ( , Praha , Praha) pocházel z mìš anské rodiny, absolvoval piaristické gymnázium, uèil se v malíøské a restaurátorské dílnì Jana Kastnera. Zde získal i prùpravu pro svou pozdìjší èinnost restaurátorskou. V roce 1764 pokraèoval u Norberta Grunda a v letech v malíøské škole v Drážïanech. V letech provázel knížete Schwarzenberga po Nìmecku, Rakousku a Itálii. Poté se usadil v Praze a koupil si dùm na Novém Mìstì. Maloval oltáøní obrazy, jako restaurátor zachránil Rubensovy obrazy hlavního oltáøe malostranského kostela sv. Tomáše a opravil Reinerovu fresku v kaplièce sv. Barbory na Hradèanech. Byl také krajináøem. Vyšel z rokokových idyl a zamíøil v dobové tendenci k pøedromantickému zobrazování pøírody. Na Procházkovo dílo navázal napø. August Bedøich Piepenhagen. 5

5 cìrkevnì kalend : lsitopad ñ prosinec 2010 Tschechische Gemeinde in der Erzdiözese Wien Èeská duchovní služba oblast Vídeò Poštovní adresa: 1030 Wien, Hagenmüllergasse 31 Tel.: +43 (0664) Fax: +43 (01) POØAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB: CHRÁM Panny Marie na Nábøeží, Salvatorgasse 12, Wien 1: mše svatá každou nedìli a svátek v 08:30 KOSTEL Nejsvìtìjšího Vykupitele, Rennweg 63, Wien 3: mše svatá každou nedìli a svátek v 10:00 KOSTEL Don Bosco, Hagenmüllergasse 31, Wien 3, SALESIANUM: mládežnická mše svatá druhou nedìli v mìsíci v 11:00 KAPLE Panny Marie Pomocnice, St.-Veit-Gasse 25, Wien 13: mše svatá tøetí sobotu v mìsíci v 18:30 Veranstaltungen 2010 Di Allerseelen 15:00 Friedhofsfreunde 17:00 SALESIANUM SO Hl. Agnes von Böhmen 11:00 SALESIANUM Sa Vorabendmesse 10:00 Weiterbildung 18:30 Don Bosco Haus Sa Jugendmesse Adventkranz ab 15 Uhr 17:00 SALESIANUM SO Adventsonntag Hl. Nikolausfest 11:00 SALESIANUM Sa Vorabendmesse 18:30 Don Bosco Haus Di Schulmesse für BVS BS ORG 09:30 Erlöserkirche Fr Christmette für Kinder und Familien 16:00 SALESIANUM Fr Christmette 22:00 Erlöserkirche Sa Geburt Christi 10:00 Erlöserkirche SO Familientreff ST. PÖLTEN Vorschau: Veranstaltungen 2011 Sa Jugendmesse 18:30 Don Bosco Haus SO Don Bosco-Fest 11:00 SALESIANUM SO Jugendmesse FULPMES Sa Jugendmesse FULPMES Sa Vorabendmesse 18:30 Don Bosco Haus Sa Repräsentations- und Maturaball WIEN Kursalon 20:00 Hübner SO Hl. Klemens M. Hofbauer Kindertaufe 11:00 SALESIANUM 6

editorial obsah impressum Obsah

editorial obsah impressum Obsah editorial Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, srdeènì Vás zveme v pondìlí 14. listopadu 2011 na Klubové pravidelné promítání v kinosálu èeského velvyslanectví, nadále ve spolupráci s èeským velvyslanectvím

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic

Iniciativa ERRAM CROSS BORDER. Dostupnost bez hranic Iniciativa ERRAM CROSS BORDER Dostupnost bez hranic Simon Ortner, 29.11.2012 Historie 2004: program územního plánování pro živnostenské a průmyslové podniky v Dolním Rakousku, první uplatnění dostupnostních

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 811 ze dne 22. 4. 2014 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2014 2001 Bělorusové PAHONIA 27038491 Překlad z běloruštiny

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy

ZPRAVODAJ č. 2. 5. - 7. června 2015. Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy. 2. Pozvánky na nácvičné srazy 5. - 7. června 2015 ZPRAVODAJ č. 2 Toto číslo obsahuje: 1. Přehled skladeb nové skladby RaD, ženy 2. Pozvánky na nácvičné srazy 3. Přihláška a objednávka úboru skladba Pro radost Nové skladby Rodiče a

Více

Ivan Prokop. výstavy - výběr:

Ivan Prokop. výstavy - výběr: Ivan Prokop * 9. 6. 1954, Praha volný fotograf, vý tvarník, člen Syndikátu novinářů, Spolku Muzeum Fotografi e Zabý vá se především hudební a divadelní fotografi í. Je autorem obalů audiovizuálních nosičů,

Více

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák

Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky. P. Maňák Klavírní virtuosové po ztrátě pravé ruky P. Maňák Géza Zichy (1849 1924) Narozen 23.4.1849 v obci Stará, okr. Michalovce (Slovensko). Od pěti let studium hry na klavír. 1863 poranění pravé paže, 2. den

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_136 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

ŘÍJEN 2009 SEZÓNA KONCERTŮ Z A H A J U J E TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI! Čtvrtek 1.10. 15:30 Refektář TANČÍRNA Oslava Mezinárodního dne seniorů K tanci a poslechu hraje Sparaťanka evergreeny z různých dob

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus

koncert Jan Rokyta & Solamente Naturali (CZ/ SK): Musical Globus PROGRAM FESTIVALU: Oblast NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 3.7.- 6.7. 2014 3.7. ČTVRTEK: zámek NEBÍLOVY Komponovaný večer barokních zábav: Západočeský symfonický orchestr, barokní vůně s originálními parfémy,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008. Praha, 12.4.2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2008 Praha, 12.4.2009 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2007 Praha, 12.6.2008 Kühnův dětský sbor o.p.s. I. Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2004 Galerijní činnost: Galerie Franze Kafky je z důvodu nedostatku

Více

www.kh20unesco.cz TISKOVÁ ZPRÁVA KULTURA 2015 Město Kutná Hora oddělení kultury 1. Poznej světové dědictví UNESCO

www.kh20unesco.cz TISKOVÁ ZPRÁVA KULTURA 2015 Město Kutná Hora oddělení kultury 1. Poznej světové dědictví UNESCO TISKOVÁ ZPRÁVA KULTURA 2015 Město Kutná Hora oddělení kultury 1. Poznej světové dědictví UNESCO Rok 2015 je rokem oslav 20. výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Pracovní

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA. KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003. Praha, 22.4.2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA KÜHNOVA DĚTSKÉHO SBORU, o. p. s. za rok 2003 Praha, 22.4.2004 Kühnův dětský sbor o.p.s. I.: Ze zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Nadace Kühnova dětského sboru. IČO 66000696,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 86 NAD č. 219. Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 86 NAD č. 219 Josef Šmejkal (1879 1942) 1903 1942 (1947) V Praze 2007 Lucie Swierczeková Ú v o d Josef Šmejkal Zápasník v klasickém i volném stylu. V r. 1899 začal se vzpíráním

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů

Italia Arte Fest 2013. Dvousté výročí dvou evropských géniů Italia Arte Fest 2013 Wagner Verdi Dvousté výročí dvou evropských géniů 1813-2013 Třetí ročník Italia Arte Fest si tentokrát dává za cíl vzdát hold dvěma evropským hudebním géniům, Richardu Wagnerovi a

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho

Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Projekt: Pořízení kostýmní výpravy ke scénickým uvedením znovuobjevené opery Argippo od Antonia Vivaldiho Vypracovalo Teatro alla Moda o.s. 2008 Antonio Vivaldi (1678 1741) 1 Popis projektu: Pořízení kostýmní

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

KRUH PØÁTEL. oncertní sezóna. XXXI I. roèn ík. Kulturní dùm Bystøice nad Pernštejnem

KRUH PØÁTEL. oncertní sezóna. XXXI I. roèn ík. Kulturní dùm Bystøice nad Pernštejnem Kulturní dùm Bystøice nad Pernštejnem KRUH PØÁTEL Permanentka na celou koncertní sezónu: dìti, studenti, dùchodci, ZTP 350 Kè ostatní 550 Kè Vstupné na jednotlivé koncerty: dìti, studenti, dùchodci, ZTP

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010

ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu... ASSIS - italsko slovenská asociace http://www.assis.sk 2010 IRA SVOBODOVÁ komerční portfolio 2005/2010 LOGOTYP - 2. VARIANTA LOGOTYPU - VIZITKA - HLAVIČKOVÝ PAPÍR - ELEKTRONICKÝ PODPIS Alexandr Pech - Advokát 2010 ASSIS WEBDESIGN, ve fázi rozpracovávání redesignu...

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Němčina 4 pr škláky Terasft Pdprvané učebnice (nutn navlit v Nastavení): Nvá němčina II 2. část a III 1. část (SPN - Maruškvá) celkem 414 slvíček Lektin 16 20 slvíček Lektin 17 16 slvíček Lektin 18

Více

KONFERENZ KONFERENCE

KONFERENZ KONFERENCE KONFERENZ 4. Konferenz der Österreichisch-Tschechischen ExpertInnenakademie KONFERENCE 4. konference Česko-rakouské akademie expertů 21./22. Juni 2007, Brünn 21./22. června 2007, Brno Hotel Continental

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014

21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014 21. schůze Rady Státního fondu kinematografie 20. března 2014 Místo konání MAT CLUB, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2 Přítomni členové Rady Mgr. Tereza Brdečková, Mgr. et MgA. Tereza Czesany Dvořáková,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble Út 1. dub 2014 St 2. dub 2014 St 23. dub 2014 Čt 8. kvě 2014 Čt 15. kvě 2014 Ne 8. čvn 2014 Po 9. čvn 2014 Pá 20. čvn 2014 So 21. čvn 2014 19:00 Lysá n. Labem G.F.Handel: Brockes passion (Bohemia 2014)

Více