Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT"

Transkript

1 Klub p ipravuje Pondìlní promítání filmù èeské kinematografie v kinì Informace: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku CYKLUS FILMÙ KARLA ZEMANA K 100. VÝROÈÍ JEHO NAROZENÍ Karel ZEMAN ( , Ostromìø , Zlín), èeský filmový režisér, výtvarník, loutkáø, animátor a reklamní grafik. Vystudoval obchodní školu a kurs reklamního kreslení. S animací a trikovými zábìry, kterými se proslavil ve filmu Cesta do pravìku, zaèal profesionálnì v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlínì. Již pøedtím si však doma natáèel amatérské loutkové filmy. Natoèil øadu svìtovì vysoce cenìných celoveèerních filmù s unikátní výtvarnou a trikovou stránkou a poetikou, z nichž nejslavnìjší jsou Vynález zkázy, Baron Prášil, Na kometì, Ukradená vzducholoï a Cesta do pravìku. pondìlí v 19:30 Baron Prášil (Èeskoslovensko, 1961, 83 min., èeská verze) Animovaný / sci-fi / fantasy / dobrodružný film Režie: Karel Zeman; námìt: G. A. Bürger (novela Baron Münchhausen); scénáø: Karel Zeman, Josef Kainar, Jiøí Brdeèka; kamera: Jiøí Tarantík; hudba: Zdenìk Liška; architekt: Zdenìk Rozkopal; výtvarník: Zdenìk Ostrèil, Josef Zeman; animátor: Arnošt Kupèík, Jindøich Liška, František Krèmáø; premiéra: 1. záøí 1962 Hrají: Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Rudolf Jelínek, Karel Höger, Jan Werich, Rudolf Hrušínský, Eduard Kohout, Bohuš Záhorský, Karel Effa, Nadìžda Blažíèková, František Šlégr, Josef Hlinomaz, Zdenìk Hodr, Richard Záhorský, Otto Šimánek, Václav Trégl, Jan Libíèek, Jarka Pižla, Miloslav Holub, Vítìzslav Èerný, Miroslav Homola Krátký obsah: Tento film inspirovaný knihou R. E. Raspeho z roku 1785 je skuteènou pastvou pro oèi, uši a mysl. Pøíbìh zaèíná v 18. století v malém mìsteèku, které je neustále okupováno Turky a kde na zakázku hraje malá hereèka pro ministra války a jeho pøátele hru o fiktivních dobrodružstvích Barona Prášila. Bìhem pøedstavení však do sálu vstoupí starý voják tvrdící o sobì, že je pravým Baronem Prášilem. Tento Baron Prášil pak zaène pøedvádìnou hru uvádìt na správnou míru. Vyprávìní Barona Prášila tak spojuje jednotlivá pozoruhodná dobrodružství, která Baron prožil spoleènì se svými kamarády. pondìlí v 19:30 Pohádka o Honzíkovi a Maøence (Èeskoslovensko 1980, 67 min., èeská verze s nìm. titulky) Režie: Karel Zeman Hrají: Otakar Brousek st., Jaroslav Mouèka, František Filipovský, Naïa Konvalinková, Helena Vondráèková, Zdenìk Vašek, Miloš Vosmanský, Hana Zaoralová, Antonín Procházka, Jana Tomeèková, Jiøí Juøina, Karel Semerád Krátký obsah: Poslední film klasika trikového filmu Karla Zemana vznikl ploškovou animací tudíž ani nepøedstírá nìjakou trojrozmìrnost. Inspirován klasickými èeskými pohádkami, vypráví o malém rytíøi, jenž se vypravil do svìta mocných, aby posléze seznal, že není dùležité dobrodružství u honosných dvorù, nýbrž pøátelství prostých lidí. Realizace filmu byla poznamenána vážnými zdravotními problémy režiséra Zemana. Pøedbìžné termíny promítání na velvyslanectví v roce 2011: vždy druhé pondìlí v mìsíci. Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky Pátek 26. listopadu 2010 v 18:30 hodin Kostel Maria am Gestade Passauer Platz / Salvatorgasse 12, 1010 Wien Prof. Mgr. Josef LECIAN, varhany; Pavel ÈERVINKA, baryton F. Mendelssohn-Bartholdy, K. Bendl, G. Bizet, A. Dvoøák, L. Janáèek, J. Klièka: Fantazie (Na motivy Smetanova Vyšehradu), B. A. Wiedermann, A. Dvoøák: Biblické písnì, Veèerní písnì, Cigánské melodie Vstupné dobrovolné Josef Klièka ( , Klatovy , Klatovy) èeský houslista, varhaník, hudební skladatel, dirigent a pedagog. Je považován za zakladatele tradice èeské moderní varhanní improvizace a interpretace, v oblasti kompozièní za èeského varhanního symfonika etapy èeského hudebního romantismu. Prof. Mgr. Josef LECIAN profesor Akademie múzických umìní v Praze, varhaník Královské kolegiátní kapitoly Vyšehrad v pražském kostele sv. Petra a Pavla, sólista mnoha varhanních koncertù v Èeské republice i v zahranièí Itálii, Francii, Belgii, Portugalsku, Nìmecku, Polsku a Rusku. Spolupracuje s Národním divadlem v Praze, Státní operou, Èeskou filharmonií a Èeským rozhlasem. Pavel ÈERVINKA baryton, sólista pražského Národního divadla. Zpívá party barytonového repertoáru èeského (Dvoøák, Smetana, Janáèek, Martinù) i svìtového (Verdi, Èajkovskij, Gounod, Donizetti, Wagner, Gershwin). Vystupoval na pódiích pøedních koncertních sálù v Nìmecku, Rakousku, Finsku, Polsku, Chorvatsku, Švýcarsku, Japonsku, Bulharsku èi Rumunsku. Absolvoval celou øadu koncertù ve spolupráci s Èeským rozhlasem a televizí. 2

2 Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, promítací sezóna pokraèuje v pondìlí 8. listopadu 2010 v rámci cyklu filmù pøedního èeského režiséra Karla Zemana filmem Baron Prášil s vynikajícím hercem Milošem Kopeckým v hlavní roli a bude v tomto roce zakonèena 13. prosince 2010 filmem Pohádka o Honzíkovi a Maøence, který byl také posledním dílem klasika trikového filmu Karla Zemana. Zaèátek pøedstavení je vždy v 19:30 hodin, rezervace není možná. Z technických dùvodù se budeme zabývat zajímavou a informativní pódiovou diskusí, kterou uspoøádalo Vídeòské pracovní spoleèenství pro národnostní otázky s vídeòskými politiky, až v pøíštím èísle. Srdeènì Vás zveme v pátek 26. listopadu 2010 v 18:30 do kostela Maria am Gestade na varhanní a pìvecký koncert uspoøádaný na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky. Budou uvedena díla tìchto skladatelù: J. Klièka: Fantazie (varhaní pøepracovaní Smetanova Vyšehradu), F. Mendelssohn-Bartholdy, K. Bendl, G. Bizet, A. Dvoøák, L. Janáèek, B. A. Wiedermann, A. Dvoøák: Biblické písnì, Veèerní písnì, Cigánské melodie v pøednesu prof. Mgr. Josefa Leciana (varhany) a Pavla Èervinky (baryton). Zveme vás 16. listopadu 2010 v 19:00 na autorské ètení èeského spisovatele Oldøicha Stránského Es gibt keine Gerechtigkeit auf Erden, moderace Jan Hloušek, a 7. prosince 2010 v 18:00 na autorské ètení a prezentaci nové knihy èesko-rakouského autora Milana Ráèka HochZeiten / Vznešené okamžiky Svatební pøíbìhy, které by radìji mìly zùstat utajeny, oba poøady se konají v Èeském centru, Herrengasse 17. Pøeji Vám pøíjemné chvíle nad èasopisem Kulturní klub. Helena Basler editorial Obsah Klub pøipravuje Editorial Obsah Impressum Kalendáø: øíjen listopad Církevní kalendáø: listopad prosinec Rozhovor Kultura Události Zajímavosti Fejeton Ekonomika Správy zo Slovenska Sokol & sport Úvahy & postøehy Z èeské a slovenské Vídnì a okolí Oznámení Informace & inzerce Pøíloha: Významní èeští architekti 19. a 20. století I-XII obsah KULTURNÍ KLUB. Informaèní èasopis Èechù a Slovákù v Rakousku Majitel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku Vydavatel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku (ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Sazba: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Jaroslav Bulíèek, Praha Tisk: Tiskárna Sládek, Znojmo KULTURNÍ KLUB. Informationszeitschrift der Tschechen und Slowaken in Österreich Medieninhaber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich Herausgeber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich (Ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Verlagsort: 1080 Wien Hersteller und Herstellungsort: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Tiskárna Sládek, Znojmo, Tschechische Republik Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung Redakce: Schlösselgasse 18, 1080 Wien, mobil (od 10:00): , fax: Vedoucí redaktorka: ing. Helena Basler Zástupkynì vedoucí redaktorky: Mag. Dr. Marie Brandeis Redakce: Mag. Pavlína Böhmová (pøekladatelka), Anna Køivanová (asistentka) Technická redakce: František Písaøík, Ing. Kurt Mattola, Richard Basler Redakèní kruh: Dipl. Ing. Alexej Bálek, Jan Brabenec, Dr. Martin Franc, P. Dr. Jan Horák, Ludvík Kavín, Dr. Jan Kahuda, manželé Kalinovi, Jindøich Lion, Dr. Michael Lion, Dr. Marta Marková, Mag. P. J. N. Popov, Andrea Ozábalová, Dr. Kvìta Ozábalová, Mgr. Helena Stejskalová, Nela Štìrbová, Mgr. Tomáš Vanìk, Ing. Jiøí Zajíèek, ThLic. Petr Žaloudek Fotografové: Richard Basler, Vladimír Èevela, Kurt Mattola Distribuce: Tiskárna Sládek impressum Na pøední stranì obálky: Jaromír FUNKE, Abstraktní foto (Kompozice), , fotografie, cm, Moravská galerie Brno Na zadní stranì obálky: František X. PROCHÁZKA, Noèní krajina, 1811, olej, plátno, cm (Tento obraz byl kdysi souèástí slavné kolekce prùmyslníka Jindøicha Waldese.) Více o autorech viz str. 5 3

3 kalend : Ìjen ñ prosinec VÝSTAVY: HANS VON AACHEN ( ) Malíø na evropských dvorech, jehož kariéra vyvrcholila právì na Pražském hradì, kde byl dvorním malíøem i dùvìrníkem císaøe Rudolfa II. Nejznámìjším Aachenovým dílem je právì podobizna císaøe Rudolfa II. Kurátorka Eliška Fuèíková Kunsthistorisches Museum, Maria Theresien-Platz, 1010 Wien út ne 10:00-18:00, èt 10:00-21:00 do Jan BEZUCHA, Michaela BRACHTLOVÁ, Jiøí ERNEST: Mìsto hledá budoucnost Praha Holešovice Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik, AAKH, Spitalgasse 2-4/ Hof 3, 1090 Wien, Štìpán HON: Sudety (fotovýstava) :00 Vernisáž Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik, AAKH, Spitalgasse 2-4/ Hof 3, 1090 Wien, do Filmový kouzelník Karel Zeman: fotografie z filmù Karla Zemana do Evropské pexeso Animovaný cyklus o jednotlivých zemích EU, výstava s projekcí a interaktivními stanovišti, zamìøená na rodinné publikum CCV/Eunic/Èeská televize do Sammeln: Zeitverschwendung oder Kunst? Výstava školaèek a školákù vídeòské AHS Rahlgasse Kunsthistorisches Museum, Maria Theresien-Platz, 1010 Wien út ne 10:00-18:00, èt 10:00-21: Èeský Krumlov objektivem moderní historie Vernisáž Mìsíc fotografie: Prezentace mìsta Èeský Krumlov Èeské centrum, Herrengasse 17, 1010 Vídeò CCV/CV/mìsto Èeský Krumlov/CT/ Monat der Fotografie do Design Barocker Glanz und Stainless Steel Tischkultur mit Vergangenheit und Zukunft. In Kooperation mit Vienna Design Week werden u. a. Arbeiten des renommierten Prager Studios Olgoj Chorchoj und des tschechischen Designers Daniel Pošta (vertreten mit Makkink & Bey, NL) präsentiert. Kern des Projekts von Olgoj Chorchoj ist ein wunderbarer Perspektivenwechsel, der uns die Welt mit Kinderaugen sehen lässt. Ort: Liechtenstein Museum, Fürstengasse 1, 1090 Wien Weitere Infos: do ak7 Contemporary Design by Contemporary Artists Internationale Künstler entwarfen für das Label ak7 Möbeleditionen zu jeweils 7 Stück, die in klassischer Handarbeit von Tiroler HandwerkerInnen hergestellt wurden. Mit Pavel Büchler (CZ, Northern Art Price 2009). Eine Ausstellung in Kooperation mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und der Botschaft der Tschechischen Republik in Österreich. Eröffnung im Rahmen der Vienna Design Week. Ort: freiraum quartier21 International, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien, do MICHELANGELO: Zeichnungen eines Genies Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien do PICASSO: Friede und Freiheit Otevøeno: dennì 10:00-18:00, st 10:00-21:00 Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, JEDNOTLIVÉ AKCE: :00-19:00 Tøi zemì. Dvì øeky. Jedna budoucnost (sympozium) Eröffnung eines kulturell-wirtschaftlichen Symposiums über die gelebte Nachbarschaft von der Slowakei, Tschechien und Österreich. Programm: Präsentation des Buches Nationalpark Donau-March-Thaya Auen. Eine Dreiländervision (von H. P. Graner). Vernissagen aus der 3-Länderregion, begleitet durch das slowakische Jazzensemble von Jaroslav Rozsival. Atrium Hohenau, Liechtensteintrasse 10, 2273 Hohenau an der March Club Niederösterreich :00-13:00 Tøi zemì. Dvì øeky. Jedna budoucnost (matinée) Sechs moderierte Diskussionen mit VertreterInnen aus der Slowakei, Tschechien und Österreich unter dem Motto Vergangenheit und Zukunft einer Wirtschafts-, Natur- und Kulturregion im Herzen Europas. U. a. Moderatorin DDr. Viera Polakovièová Atrium Hohenau, Liechtensteintrasse 10, 2273 Hohenau an der March Club Niederösterreich :00 Župní valná hromada Slovanská beseda, 1010 Vídeò, Drachengasse :00 Sokolský výlet (bývalý pochod zdatnosti) Sraz u koneèné stanice UI na Reumannplatzu, pøed vchodem do Amalienbadu :00 Jeffrey HATCHER: Picasso Divadelní sál èeské školy, Sebastianplatz 3 KF :00-14:30 Noc literatury 2010 / Literatur Chill-Out: Jaromír KONEÈNÝ Haus der EU in Wien, Wipplingerstrasse 35, 1010 Wien ÈCV :00 Tajomné Mamberamo (film) Réžia P. Barabáš, 2000 RSKS Martinská zábava Steinergasse 7, Wien 1170 Sokol Vídeò XVI/XVIII :00 Mimoøádná valná hromada Sokola Vídeò III/XI Restaurace Böhmerwald, Wiedner Gürtel 20, 1040 Wien :30 Baron Prášil (film) Režie: Karel Zeman, v hl. roli Miloš Kopecký KK, ÈCV, ZÚ : prezentace lázní Luhaèovice Czech Tourism, ÈCV František UHLÍØ Jaromír HELEŠIC: Projekt PVC (Praha Vienna Connection) Klosterneuburg, Klub Grüner Baum František UHLÍØ Jaromír HELEŠIC: Projekt PVC (Praha Vienna Connection) Wien, Klub Zwe :00 Václav KULLE: Pøírodní zvláštnosti a nové objevy v okolí Weitry a Gmündu oblast Waldviertel (pøednáška) Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo námìstí 18, Praha 1 Klub pøátel Rakouska Praha :00 My fair Lady (muzikál) :00 My fair Lady (muzikál) Divadelní sál èeské školy, Sebastianplatz 3

4 Na sobotu mùžete objednávat vstupenky u Jiøiny Rozehnalové, tel. 0699/ , na nedìli u Anièky Beranové, telefon 01/ Vlastenecká omladina :00 Oldøich STRÁNSKÝ: Es gibt keine Gerechtigkeit auf Erden Autorské ètení èeského spisovatele, moderace Jan Hloušek :30 Varhanní a pìvecký koncert Na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky (prof. Mgr. Josef LECIAN, varhany; Pavel ÈERVINKA, baryton). Kostel Maria am Gestade, Passauer Platz / Salvatorgasse 12, 1010 Wien KK, ÈCV :00 Drei in einem: Musik Poesie Malerei Die Fuge der Wörter anlässlich des 260. Todestages und 325. Geburtstages von Johann Sebastian Bach Eine einzigartige Verbindung der Meisterinterpretation und Improvisierungen der Werke Bachs vom bedeutenden slowakischen Pianisten Miki Skuta und der Versen und LIVE-Malerei von dem berühmten slowakischen Autor Daniel Hevier. Slowakisches Institut in Wien, Wipplingerstr , 1010 Wien :00 Slovenská Katarínska zábava Reštaurácia Luftburg beim Schweizerhaus (Wiener Prater) RSKS :00 prezentace Jihoèeského kraje CCV, CT, Jihoèeský kraj Výroèní èlenská schùze Klubu pøátel Rakouska (Praha) Obvodní úøad mìstské èásti Prahy 1 v Revoluèní ulici. Po skonèení schùze následuje tradièní vánoèní posezení :00 Milan RÁÈEK: Der helle Weg in der Dunkelheit Autorské ètení a prezentace nové knihy èesko-rakouského autora Koncert na poèest stoletého výroèí hotelu Posta Slovanská beseda, Drachengasse 3, 1010 Wien AS Reisen, Begegnungen Adventausflug mit Hana Rigo nach Prag :30 Pohádka o Honzíkovi a Maøence (film) Režie: Karel Zeman KK, ÈCV, ZÚ Giuseppe VERDI: La Traviata Edita Gruberová, Pavol Breslík ad., koncertantní provedení opery Musikverein, Großen Musikvereinssaal, Bösendorferstr. 12, 1010 Wien, Österreich, Tel: , :30 Bolschoi Don Kosaken Tradièní vánoèní koncert pod vedením Petji Houdjakova ve vídeòském Konzerthausu. Vstupenky na tel. 0664/ nebo a také ve všech pøedprodejích. Wiener Konzerthaus, Lothringerstrasse 20, 1030 Wien Podrobnosti a další programy a akce naleznete v oddílech: Sokol & sport, Z èeské a slovenské Vídnì a okolí a Oznámení. ÈESKÉ CENTRUM: Herrengasse 17, 1010 Wien, tel.: RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK tel.: , fax: SLOVENSKÝ INŠTITÚT Wipplingerstr , 1010 Wien, tel.: SLOVENSKÝ ŠKOLSKÝ SPOLOK SOVA tel.: , fax: DIVADLO BRETT út so, 20:00, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien tel.: , fax: DETSKÝ SÚBOR ROZMARÍN PRI RSKS má nácviky každú stredu: predškolský vek od 15:15 do 16:30 hod., školáci a mládež od 16:15 do 18:30 hod. Tanec, spev, hra na píš a¾kách, fujare, cimbale. Komenského škola, Ve¾ká klubovòa Další dùležité adresy a kontakty viz v oddílu Inzerce. Redakce upozoròuje, že neodpovídá za zmìny termínù poøadù jiných organizací a institucí a zároveò za neúplnost kalendária. Zmìna programu vyhrazena. Èlánky podepsané autory nebo opatøené znaèkou nemusejí být vždy shodné s názorem redakce. Redakce neodpovídá za obsah ètenáøských dopisù. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané èlánky po stránce gramatické i stylistické. kalend : Ìjen ñ prosince 2010 Jaromír FUNKE ( , Skuteè , Praha), vedle Jaroslava Rösslera druhý z èeských prùkopníkù moderní fotografie. Byl nejvlivnìjším fotografem, teoretikem a pedagogem meziváleèné doby, pøestože neabsolvoval žádné fotografické školení. Bezpeènì se orientoval v pøevratných promìnách tehdejší doby. Vystudoval Právnickou fakultu, ale už bìhem studia se intenzivnì vìnoval fotografii. Po vylouèení ze Svazu èeských klubù amatérù spoluzaložil s Josefem Sudkem a Adolfem Schneebergerem roku 1924 Èeskou fotografickou spoleènost. Shodou okolností se z amatéra stal profesionál, který zaèal roku 1931 vyuèovat fotografii na slovenském Bauhausu, Škole umeleckých remesiel v Bratislavì, odkud roku 1935 pøešel do Prahy na Státní grafickou školu. Byl též externím redaktorem a èlenem nìkolika dalších organizací a spolkù, pøedevším jedním z šesti èlenù fotografické sekce SVU Mánes. František X. PROCHÁZKA ( , Praha , Praha) pocházel z mìš anské rodiny, absolvoval piaristické gymnázium, uèil se v malíøské a restaurátorské dílnì Jana Kastnera. Zde získal i prùpravu pro svou pozdìjší èinnost restaurátorskou. V roce 1764 pokraèoval u Norberta Grunda a v letech v malíøské škole v Drážïanech. V letech provázel knížete Schwarzenberga po Nìmecku, Rakousku a Itálii. Poté se usadil v Praze a koupil si dùm na Novém Mìstì. Maloval oltáøní obrazy, jako restaurátor zachránil Rubensovy obrazy hlavního oltáøe malostranského kostela sv. Tomáše a opravil Reinerovu fresku v kaplièce sv. Barbory na Hradèanech. Byl také krajináøem. Vyšel z rokokových idyl a zamíøil v dobové tendenci k pøedromantickému zobrazování pøírody. Na Procházkovo dílo navázal napø. August Bedøich Piepenhagen. 5

5 cìrkevnì kalend : lsitopad ñ prosinec 2010 Tschechische Gemeinde in der Erzdiözese Wien Èeská duchovní služba oblast Vídeò Poštovní adresa: 1030 Wien, Hagenmüllergasse 31 Tel.: +43 (0664) Fax: +43 (01) POØAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB: CHRÁM Panny Marie na Nábøeží, Salvatorgasse 12, Wien 1: mše svatá každou nedìli a svátek v 08:30 KOSTEL Nejsvìtìjšího Vykupitele, Rennweg 63, Wien 3: mše svatá každou nedìli a svátek v 10:00 KOSTEL Don Bosco, Hagenmüllergasse 31, Wien 3, SALESIANUM: mládežnická mše svatá druhou nedìli v mìsíci v 11:00 KAPLE Panny Marie Pomocnice, St.-Veit-Gasse 25, Wien 13: mše svatá tøetí sobotu v mìsíci v 18:30 Veranstaltungen 2010 Di Allerseelen 15:00 Friedhofsfreunde 17:00 SALESIANUM SO Hl. Agnes von Böhmen 11:00 SALESIANUM Sa Vorabendmesse 10:00 Weiterbildung 18:30 Don Bosco Haus Sa Jugendmesse Adventkranz ab 15 Uhr 17:00 SALESIANUM SO Adventsonntag Hl. Nikolausfest 11:00 SALESIANUM Sa Vorabendmesse 18:30 Don Bosco Haus Di Schulmesse für BVS BS ORG 09:30 Erlöserkirche Fr Christmette für Kinder und Familien 16:00 SALESIANUM Fr Christmette 22:00 Erlöserkirche Sa Geburt Christi 10:00 Erlöserkirche SO Familientreff ST. PÖLTEN Vorschau: Veranstaltungen 2011 Sa Jugendmesse 18:30 Don Bosco Haus SO Don Bosco-Fest 11:00 SALESIANUM SO Jugendmesse FULPMES Sa Jugendmesse FULPMES Sa Vorabendmesse 18:30 Don Bosco Haus Sa Repräsentations- und Maturaball WIEN Kursalon 20:00 Hübner SO Hl. Klemens M. Hofbauer Kindertaufe 11:00 SALESIANUM 6

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

1 DÌTSKÉ DIVADLO, DRAMATICKÁ VÝCHOVA DÌTSKÁ SCÉNA 2007 Celostátní pøehlídka dìtského divadla Celostátní pøehlídka a dílna dìtských recitátorù 36. roèník 15. - 21. èervna 2007, Trutnov Z povìøení a za finanèního

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

1 CENTRUM DÌTSKÝCH AKTIVIT NIPOS-ARTAMA Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 900, fax: 221 507 955 e-mail: artama.dc@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz/artama Tajemník Centra dìtských aktivit:

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi.

1/2009 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2009. Vážení pøátelé, milé kamarádky a kamarádi. SDRUŽENÍ PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUPBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2009 Vážení pøátelé, milé kamarádky

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO

PRO-BIO VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pro-bio.cz SVAZ PRO-BIO Nejlepší ekologický zemědělec za uplynulý rok - farma Borová 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Slovo předsedy Struktura členské základny Poradenství Projekty Propagace a podpora odbytu Zastupování členů svazu Zahraniční

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více