Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT"

Transkript

1 Klub p ipravuje Pondìlní promítání filmù èeské kinematografie v kinì Informace: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku CYKLUS FILMÙ KARLA ZEMANA K 100. VÝROÈÍ JEHO NAROZENÍ Karel ZEMAN ( , Ostromìø , Zlín), èeský filmový režisér, výtvarník, loutkáø, animátor a reklamní grafik. Vystudoval obchodní školu a kurs reklamního kreslení. S animací a trikovými zábìry, kterými se proslavil ve filmu Cesta do pravìku, zaèal profesionálnì v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlínì. Již pøedtím si však doma natáèel amatérské loutkové filmy. Natoèil øadu svìtovì vysoce cenìných celoveèerních filmù s unikátní výtvarnou a trikovou stránkou a poetikou, z nichž nejslavnìjší jsou Vynález zkázy, Baron Prášil, Na kometì, Ukradená vzducholoï a Cesta do pravìku. pondìlí v 19:30 Baron Prášil (Èeskoslovensko, 1961, 83 min., èeská verze) Animovaný / sci-fi / fantasy / dobrodružný film Režie: Karel Zeman; námìt: G. A. Bürger (novela Baron Münchhausen); scénáø: Karel Zeman, Josef Kainar, Jiøí Brdeèka; kamera: Jiøí Tarantík; hudba: Zdenìk Liška; architekt: Zdenìk Rozkopal; výtvarník: Zdenìk Ostrèil, Josef Zeman; animátor: Arnošt Kupèík, Jindøich Liška, František Krèmáø; premiéra: 1. záøí 1962 Hrají: Miloš Kopecký, Jana Brejchová, Rudolf Jelínek, Karel Höger, Jan Werich, Rudolf Hrušínský, Eduard Kohout, Bohuš Záhorský, Karel Effa, Nadìžda Blažíèková, František Šlégr, Josef Hlinomaz, Zdenìk Hodr, Richard Záhorský, Otto Šimánek, Václav Trégl, Jan Libíèek, Jarka Pižla, Miloslav Holub, Vítìzslav Èerný, Miroslav Homola Krátký obsah: Tento film inspirovaný knihou R. E. Raspeho z roku 1785 je skuteènou pastvou pro oèi, uši a mysl. Pøíbìh zaèíná v 18. století v malém mìsteèku, které je neustále okupováno Turky a kde na zakázku hraje malá hereèka pro ministra války a jeho pøátele hru o fiktivních dobrodružstvích Barona Prášila. Bìhem pøedstavení však do sálu vstoupí starý voják tvrdící o sobì, že je pravým Baronem Prášilem. Tento Baron Prášil pak zaène pøedvádìnou hru uvádìt na správnou míru. Vyprávìní Barona Prášila tak spojuje jednotlivá pozoruhodná dobrodružství, která Baron prožil spoleènì se svými kamarády. pondìlí v 19:30 Pohádka o Honzíkovi a Maøence (Èeskoslovensko 1980, 67 min., èeská verze s nìm. titulky) Režie: Karel Zeman Hrají: Otakar Brousek st., Jaroslav Mouèka, František Filipovský, Naïa Konvalinková, Helena Vondráèková, Zdenìk Vašek, Miloš Vosmanský, Hana Zaoralová, Antonín Procházka, Jana Tomeèková, Jiøí Juøina, Karel Semerád Krátký obsah: Poslední film klasika trikového filmu Karla Zemana vznikl ploškovou animací tudíž ani nepøedstírá nìjakou trojrozmìrnost. Inspirován klasickými èeskými pohádkami, vypráví o malém rytíøi, jenž se vypravil do svìta mocných, aby posléze seznal, že není dùležité dobrodružství u honosných dvorù, nýbrž pøátelství prostých lidí. Realizace filmu byla poznamenána vážnými zdravotními problémy režiséra Zemana. Pøedbìžné termíny promítání na velvyslanectví v roce 2011: vždy druhé pondìlí v mìsíci. Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku a Èeské centrum ve Vídni si Vás dovolují co nejsrdeènìji pozvat na VARHANNÍ A PÌVECKÝ KONCERT na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky Pátek 26. listopadu 2010 v 18:30 hodin Kostel Maria am Gestade Passauer Platz / Salvatorgasse 12, 1010 Wien Prof. Mgr. Josef LECIAN, varhany; Pavel ÈERVINKA, baryton F. Mendelssohn-Bartholdy, K. Bendl, G. Bizet, A. Dvoøák, L. Janáèek, J. Klièka: Fantazie (Na motivy Smetanova Vyšehradu), B. A. Wiedermann, A. Dvoøák: Biblické písnì, Veèerní písnì, Cigánské melodie Vstupné dobrovolné Josef Klièka ( , Klatovy , Klatovy) èeský houslista, varhaník, hudební skladatel, dirigent a pedagog. Je považován za zakladatele tradice èeské moderní varhanní improvizace a interpretace, v oblasti kompozièní za èeského varhanního symfonika etapy èeského hudebního romantismu. Prof. Mgr. Josef LECIAN profesor Akademie múzických umìní v Praze, varhaník Královské kolegiátní kapitoly Vyšehrad v pražském kostele sv. Petra a Pavla, sólista mnoha varhanních koncertù v Èeské republice i v zahranièí Itálii, Francii, Belgii, Portugalsku, Nìmecku, Polsku a Rusku. Spolupracuje s Národním divadlem v Praze, Státní operou, Èeskou filharmonií a Èeským rozhlasem. Pavel ÈERVINKA baryton, sólista pražského Národního divadla. Zpívá party barytonového repertoáru èeského (Dvoøák, Smetana, Janáèek, Martinù) i svìtového (Verdi, Èajkovskij, Gounod, Donizetti, Wagner, Gershwin). Vystupoval na pódiích pøedních koncertních sálù v Nìmecku, Rakousku, Finsku, Polsku, Chorvatsku, Švýcarsku, Japonsku, Bulharsku èi Rumunsku. Absolvoval celou øadu koncertù ve spolupráci s Èeským rozhlasem a televizí. 2

2 Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, promítací sezóna pokraèuje v pondìlí 8. listopadu 2010 v rámci cyklu filmù pøedního èeského režiséra Karla Zemana filmem Baron Prášil s vynikajícím hercem Milošem Kopeckým v hlavní roli a bude v tomto roce zakonèena 13. prosince 2010 filmem Pohádka o Honzíkovi a Maøence, který byl také posledním dílem klasika trikového filmu Karla Zemana. Zaèátek pøedstavení je vždy v 19:30 hodin, rezervace není možná. Z technických dùvodù se budeme zabývat zajímavou a informativní pódiovou diskusí, kterou uspoøádalo Vídeòské pracovní spoleèenství pro národnostní otázky s vídeòskými politiky, až v pøíštím èísle. Srdeènì Vás zveme v pátek 26. listopadu 2010 v 18:30 do kostela Maria am Gestade na varhanní a pìvecký koncert uspoøádaný na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky. Budou uvedena díla tìchto skladatelù: J. Klièka: Fantazie (varhaní pøepracovaní Smetanova Vyšehradu), F. Mendelssohn-Bartholdy, K. Bendl, G. Bizet, A. Dvoøák, L. Janáèek, B. A. Wiedermann, A. Dvoøák: Biblické písnì, Veèerní písnì, Cigánské melodie v pøednesu prof. Mgr. Josefa Leciana (varhany) a Pavla Èervinky (baryton). Zveme vás 16. listopadu 2010 v 19:00 na autorské ètení èeského spisovatele Oldøicha Stránského Es gibt keine Gerechtigkeit auf Erden, moderace Jan Hloušek, a 7. prosince 2010 v 18:00 na autorské ètení a prezentaci nové knihy èesko-rakouského autora Milana Ráèka HochZeiten / Vznešené okamžiky Svatební pøíbìhy, které by radìji mìly zùstat utajeny, oba poøady se konají v Èeském centru, Herrengasse 17. Pøeji Vám pøíjemné chvíle nad èasopisem Kulturní klub. Helena Basler editorial Obsah Klub pøipravuje Editorial Obsah Impressum Kalendáø: øíjen listopad Církevní kalendáø: listopad prosinec Rozhovor Kultura Události Zajímavosti Fejeton Ekonomika Správy zo Slovenska Sokol & sport Úvahy & postøehy Z èeské a slovenské Vídnì a okolí Oznámení Informace & inzerce Pøíloha: Významní èeští architekti 19. a 20. století I-XII obsah KULTURNÍ KLUB. Informaèní èasopis Èechù a Slovákù v Rakousku Majitel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku Vydavatel: Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku (ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Sazba: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Jaroslav Bulíèek, Praha Tisk: Tiskárna Sládek, Znojmo KULTURNÍ KLUB. Informationszeitschrift der Tschechen und Slowaken in Österreich Medieninhaber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich Herausgeber: Kulturklub der Tschechen und Slowaken in Österreich (Ing. Helena Basler), Schlösselgasse 18, 1080 Wien Verlagsort: 1080 Wien Hersteller und Herstellungsort: KLP Koniasch Latin Press, Praha & Tiskárna Sládek, Znojmo, Tschechische Republik Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung Redakce: Schlösselgasse 18, 1080 Wien, mobil (od 10:00): , fax: Vedoucí redaktorka: ing. Helena Basler Zástupkynì vedoucí redaktorky: Mag. Dr. Marie Brandeis Redakce: Mag. Pavlína Böhmová (pøekladatelka), Anna Køivanová (asistentka) Technická redakce: František Písaøík, Ing. Kurt Mattola, Richard Basler Redakèní kruh: Dipl. Ing. Alexej Bálek, Jan Brabenec, Dr. Martin Franc, P. Dr. Jan Horák, Ludvík Kavín, Dr. Jan Kahuda, manželé Kalinovi, Jindøich Lion, Dr. Michael Lion, Dr. Marta Marková, Mag. P. J. N. Popov, Andrea Ozábalová, Dr. Kvìta Ozábalová, Mgr. Helena Stejskalová, Nela Štìrbová, Mgr. Tomáš Vanìk, Ing. Jiøí Zajíèek, ThLic. Petr Žaloudek Fotografové: Richard Basler, Vladimír Èevela, Kurt Mattola Distribuce: Tiskárna Sládek impressum Na pøední stranì obálky: Jaromír FUNKE, Abstraktní foto (Kompozice), , fotografie, cm, Moravská galerie Brno Na zadní stranì obálky: František X. PROCHÁZKA, Noèní krajina, 1811, olej, plátno, cm (Tento obraz byl kdysi souèástí slavné kolekce prùmyslníka Jindøicha Waldese.) Více o autorech viz str. 5 3

3 kalend : Ìjen ñ prosinec VÝSTAVY: HANS VON AACHEN ( ) Malíø na evropských dvorech, jehož kariéra vyvrcholila právì na Pražském hradì, kde byl dvorním malíøem i dùvìrníkem císaøe Rudolfa II. Nejznámìjším Aachenovým dílem je právì podobizna císaøe Rudolfa II. Kurátorka Eliška Fuèíková Kunsthistorisches Museum, Maria Theresien-Platz, 1010 Wien út ne 10:00-18:00, èt 10:00-21:00 do Jan BEZUCHA, Michaela BRACHTLOVÁ, Jiøí ERNEST: Mìsto hledá budoucnost Praha Holešovice Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik, AAKH, Spitalgasse 2-4/ Hof 3, 1090 Wien, Štìpán HON: Sudety (fotovýstava) :00 Vernisáž Galerie auf der Pawlatsche, Institut für Slawistik, AAKH, Spitalgasse 2-4/ Hof 3, 1090 Wien, do Filmový kouzelník Karel Zeman: fotografie z filmù Karla Zemana do Evropské pexeso Animovaný cyklus o jednotlivých zemích EU, výstava s projekcí a interaktivními stanovišti, zamìøená na rodinné publikum CCV/Eunic/Èeská televize do Sammeln: Zeitverschwendung oder Kunst? Výstava školaèek a školákù vídeòské AHS Rahlgasse Kunsthistorisches Museum, Maria Theresien-Platz, 1010 Wien út ne 10:00-18:00, èt 10:00-21: Èeský Krumlov objektivem moderní historie Vernisáž Mìsíc fotografie: Prezentace mìsta Èeský Krumlov Èeské centrum, Herrengasse 17, 1010 Vídeò CCV/CV/mìsto Èeský Krumlov/CT/ Monat der Fotografie do Design Barocker Glanz und Stainless Steel Tischkultur mit Vergangenheit und Zukunft. In Kooperation mit Vienna Design Week werden u. a. Arbeiten des renommierten Prager Studios Olgoj Chorchoj und des tschechischen Designers Daniel Pošta (vertreten mit Makkink & Bey, NL) präsentiert. Kern des Projekts von Olgoj Chorchoj ist ein wunderbarer Perspektivenwechsel, der uns die Welt mit Kinderaugen sehen lässt. Ort: Liechtenstein Museum, Fürstengasse 1, 1090 Wien Weitere Infos: do ak7 Contemporary Design by Contemporary Artists Internationale Künstler entwarfen für das Label ak7 Möbeleditionen zu jeweils 7 Stück, die in klassischer Handarbeit von Tiroler HandwerkerInnen hergestellt wurden. Mit Pavel Büchler (CZ, Northern Art Price 2009). Eine Ausstellung in Kooperation mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und der Botschaft der Tschechischen Republik in Österreich. Eröffnung im Rahmen der Vienna Design Week. Ort: freiraum quartier21 International, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien, do MICHELANGELO: Zeichnungen eines Genies Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien do PICASSO: Friede und Freiheit Otevøeno: dennì 10:00-18:00, st 10:00-21:00 Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien, JEDNOTLIVÉ AKCE: :00-19:00 Tøi zemì. Dvì øeky. Jedna budoucnost (sympozium) Eröffnung eines kulturell-wirtschaftlichen Symposiums über die gelebte Nachbarschaft von der Slowakei, Tschechien und Österreich. Programm: Präsentation des Buches Nationalpark Donau-March-Thaya Auen. Eine Dreiländervision (von H. P. Graner). Vernissagen aus der 3-Länderregion, begleitet durch das slowakische Jazzensemble von Jaroslav Rozsival. Atrium Hohenau, Liechtensteintrasse 10, 2273 Hohenau an der March Club Niederösterreich :00-13:00 Tøi zemì. Dvì øeky. Jedna budoucnost (matinée) Sechs moderierte Diskussionen mit VertreterInnen aus der Slowakei, Tschechien und Österreich unter dem Motto Vergangenheit und Zukunft einer Wirtschafts-, Natur- und Kulturregion im Herzen Europas. U. a. Moderatorin DDr. Viera Polakovièová Atrium Hohenau, Liechtensteintrasse 10, 2273 Hohenau an der March Club Niederösterreich :00 Župní valná hromada Slovanská beseda, 1010 Vídeò, Drachengasse :00 Sokolský výlet (bývalý pochod zdatnosti) Sraz u koneèné stanice UI na Reumannplatzu, pøed vchodem do Amalienbadu :00 Jeffrey HATCHER: Picasso Divadelní sál èeské školy, Sebastianplatz 3 KF :00-14:30 Noc literatury 2010 / Literatur Chill-Out: Jaromír KONEÈNÝ Haus der EU in Wien, Wipplingerstrasse 35, 1010 Wien ÈCV :00 Tajomné Mamberamo (film) Réžia P. Barabáš, 2000 RSKS Martinská zábava Steinergasse 7, Wien 1170 Sokol Vídeò XVI/XVIII :00 Mimoøádná valná hromada Sokola Vídeò III/XI Restaurace Böhmerwald, Wiedner Gürtel 20, 1040 Wien :30 Baron Prášil (film) Režie: Karel Zeman, v hl. roli Miloš Kopecký KK, ÈCV, ZÚ : prezentace lázní Luhaèovice Czech Tourism, ÈCV František UHLÍØ Jaromír HELEŠIC: Projekt PVC (Praha Vienna Connection) Klosterneuburg, Klub Grüner Baum František UHLÍØ Jaromír HELEŠIC: Projekt PVC (Praha Vienna Connection) Wien, Klub Zwe :00 Václav KULLE: Pøírodní zvláštnosti a nové objevy v okolí Weitry a Gmündu oblast Waldviertel (pøednáška) Rakouské kulturní fórum, Jungmannovo námìstí 18, Praha 1 Klub pøátel Rakouska Praha :00 My fair Lady (muzikál) :00 My fair Lady (muzikál) Divadelní sál èeské školy, Sebastianplatz 3

4 Na sobotu mùžete objednávat vstupenky u Jiøiny Rozehnalové, tel. 0699/ , na nedìli u Anièky Beranové, telefon 01/ Vlastenecká omladina :00 Oldøich STRÁNSKÝ: Es gibt keine Gerechtigkeit auf Erden Autorské ètení èeského spisovatele, moderace Jan Hloušek :30 Varhanní a pìvecký koncert Na poèest 155. výroèí narození èeského houslisty, varhaníka, hudebního skladatele, dirigenta a pedagoga Josefa Klièky (prof. Mgr. Josef LECIAN, varhany; Pavel ÈERVINKA, baryton). Kostel Maria am Gestade, Passauer Platz / Salvatorgasse 12, 1010 Wien KK, ÈCV :00 Drei in einem: Musik Poesie Malerei Die Fuge der Wörter anlässlich des 260. Todestages und 325. Geburtstages von Johann Sebastian Bach Eine einzigartige Verbindung der Meisterinterpretation und Improvisierungen der Werke Bachs vom bedeutenden slowakischen Pianisten Miki Skuta und der Versen und LIVE-Malerei von dem berühmten slowakischen Autor Daniel Hevier. Slowakisches Institut in Wien, Wipplingerstr , 1010 Wien :00 Slovenská Katarínska zábava Reštaurácia Luftburg beim Schweizerhaus (Wiener Prater) RSKS :00 prezentace Jihoèeského kraje CCV, CT, Jihoèeský kraj Výroèní èlenská schùze Klubu pøátel Rakouska (Praha) Obvodní úøad mìstské èásti Prahy 1 v Revoluèní ulici. Po skonèení schùze následuje tradièní vánoèní posezení :00 Milan RÁÈEK: Der helle Weg in der Dunkelheit Autorské ètení a prezentace nové knihy èesko-rakouského autora Koncert na poèest stoletého výroèí hotelu Posta Slovanská beseda, Drachengasse 3, 1010 Wien AS Reisen, Begegnungen Adventausflug mit Hana Rigo nach Prag :30 Pohádka o Honzíkovi a Maøence (film) Režie: Karel Zeman KK, ÈCV, ZÚ Giuseppe VERDI: La Traviata Edita Gruberová, Pavol Breslík ad., koncertantní provedení opery Musikverein, Großen Musikvereinssaal, Bösendorferstr. 12, 1010 Wien, Österreich, Tel: , :30 Bolschoi Don Kosaken Tradièní vánoèní koncert pod vedením Petji Houdjakova ve vídeòském Konzerthausu. Vstupenky na tel. 0664/ nebo a také ve všech pøedprodejích. Wiener Konzerthaus, Lothringerstrasse 20, 1030 Wien Podrobnosti a další programy a akce naleznete v oddílech: Sokol & sport, Z èeské a slovenské Vídnì a okolí a Oznámení. ÈESKÉ CENTRUM: Herrengasse 17, 1010 Wien, tel.: RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK tel.: , fax: SLOVENSKÝ INŠTITÚT Wipplingerstr , 1010 Wien, tel.: SLOVENSKÝ ŠKOLSKÝ SPOLOK SOVA tel.: , fax: DIVADLO BRETT út so, 20:00, Münzwardeingasse 2, 1060 Wien tel.: , fax: DETSKÝ SÚBOR ROZMARÍN PRI RSKS má nácviky každú stredu: predškolský vek od 15:15 do 16:30 hod., školáci a mládež od 16:15 do 18:30 hod. Tanec, spev, hra na píš a¾kách, fujare, cimbale. Komenského škola, Ve¾ká klubovòa Další dùležité adresy a kontakty viz v oddílu Inzerce. Redakce upozoròuje, že neodpovídá za zmìny termínù poøadù jiných organizací a institucí a zároveò za neúplnost kalendária. Zmìna programu vyhrazena. Èlánky podepsané autory nebo opatøené znaèkou nemusejí být vždy shodné s názorem redakce. Redakce neodpovídá za obsah ètenáøských dopisù. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat zaslané èlánky po stránce gramatické i stylistické. kalend : Ìjen ñ prosince 2010 Jaromír FUNKE ( , Skuteè , Praha), vedle Jaroslava Rösslera druhý z èeských prùkopníkù moderní fotografie. Byl nejvlivnìjším fotografem, teoretikem a pedagogem meziváleèné doby, pøestože neabsolvoval žádné fotografické školení. Bezpeènì se orientoval v pøevratných promìnách tehdejší doby. Vystudoval Právnickou fakultu, ale už bìhem studia se intenzivnì vìnoval fotografii. Po vylouèení ze Svazu èeských klubù amatérù spoluzaložil s Josefem Sudkem a Adolfem Schneebergerem roku 1924 Èeskou fotografickou spoleènost. Shodou okolností se z amatéra stal profesionál, který zaèal roku 1931 vyuèovat fotografii na slovenském Bauhausu, Škole umeleckých remesiel v Bratislavì, odkud roku 1935 pøešel do Prahy na Státní grafickou školu. Byl též externím redaktorem a èlenem nìkolika dalších organizací a spolkù, pøedevším jedním z šesti èlenù fotografické sekce SVU Mánes. František X. PROCHÁZKA ( , Praha , Praha) pocházel z mìš anské rodiny, absolvoval piaristické gymnázium, uèil se v malíøské a restaurátorské dílnì Jana Kastnera. Zde získal i prùpravu pro svou pozdìjší èinnost restaurátorskou. V roce 1764 pokraèoval u Norberta Grunda a v letech v malíøské škole v Drážïanech. V letech provázel knížete Schwarzenberga po Nìmecku, Rakousku a Itálii. Poté se usadil v Praze a koupil si dùm na Novém Mìstì. Maloval oltáøní obrazy, jako restaurátor zachránil Rubensovy obrazy hlavního oltáøe malostranského kostela sv. Tomáše a opravil Reinerovu fresku v kaplièce sv. Barbory na Hradèanech. Byl také krajináøem. Vyšel z rokokových idyl a zamíøil v dobové tendenci k pøedromantickému zobrazování pøírody. Na Procházkovo dílo navázal napø. August Bedøich Piepenhagen. 5

5 cìrkevnì kalend : lsitopad ñ prosinec 2010 Tschechische Gemeinde in der Erzdiözese Wien Èeská duchovní služba oblast Vídeò Poštovní adresa: 1030 Wien, Hagenmüllergasse 31 Tel.: +43 (0664) Fax: +43 (01) POØAD PRAVIDELNÝCH BOHOSLUŽEB: CHRÁM Panny Marie na Nábøeží, Salvatorgasse 12, Wien 1: mše svatá každou nedìli a svátek v 08:30 KOSTEL Nejsvìtìjšího Vykupitele, Rennweg 63, Wien 3: mše svatá každou nedìli a svátek v 10:00 KOSTEL Don Bosco, Hagenmüllergasse 31, Wien 3, SALESIANUM: mládežnická mše svatá druhou nedìli v mìsíci v 11:00 KAPLE Panny Marie Pomocnice, St.-Veit-Gasse 25, Wien 13: mše svatá tøetí sobotu v mìsíci v 18:30 Veranstaltungen 2010 Di Allerseelen 15:00 Friedhofsfreunde 17:00 SALESIANUM SO Hl. Agnes von Böhmen 11:00 SALESIANUM Sa Vorabendmesse 10:00 Weiterbildung 18:30 Don Bosco Haus Sa Jugendmesse Adventkranz ab 15 Uhr 17:00 SALESIANUM SO Adventsonntag Hl. Nikolausfest 11:00 SALESIANUM Sa Vorabendmesse 18:30 Don Bosco Haus Di Schulmesse für BVS BS ORG 09:30 Erlöserkirche Fr Christmette für Kinder und Familien 16:00 SALESIANUM Fr Christmette 22:00 Erlöserkirche Sa Geburt Christi 10:00 Erlöserkirche SO Familientreff ST. PÖLTEN Vorschau: Veranstaltungen 2011 Sa Jugendmesse 18:30 Don Bosco Haus SO Don Bosco-Fest 11:00 SALESIANUM SO Jugendmesse FULPMES Sa Jugendmesse FULPMES Sa Vorabendmesse 18:30 Don Bosco Haus Sa Repräsentations- und Maturaball WIEN Kursalon 20:00 Hübner SO Hl. Klemens M. Hofbauer Kindertaufe 11:00 SALESIANUM 6

editorial obsah impressum Obsah

editorial obsah impressum Obsah editorial Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, srdeènì Vás zveme v pondìlí 14. listopadu 2011 na Klubové pravidelné promítání v kinosálu èeského velvyslanectví, nadále ve spolupráci s èeským velvyslanectvím

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2007 / U10

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2007 / U10 FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2007 / U10 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 23. 04. 2017 Termín: 23. 4. 2017, 10h00 16h45 Adresa / Adresse: Alej Martina Soukupa, CZ-351 01 Františkovy Lázně Hrací doba / Spielzeit: 1x

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městská divadla pražská Datum vytvoření 27. 4. 2013 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Historie Městských divadel pražských Způsob využití Rozšíření základního

Více

Kalendá : listopad - prosinec 2006

Kalendá : listopad - prosinec 2006 církevní Klub pøipravuje kalendáø Pondìlní promítání filmù èeské kinematografie v kinì Velvyslanectví ÈR, Penzingerstr. 11-13, 1140 Wien Informace: Eva Zemanová Kulturní klub Èechù a Slovákù v Rakousku,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV

EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV EGON SCHIELE ART CENTRUM ČESKÝ KRUMLOV Egon Schiele Národní galerie v Praze Pozdrav: LUBOŠ JEDLIČKA starosta Města Český Krumlov Úvodní slovo: Jan Koukal velvyslanec ČR v Rakousku Johannes Haindl velvyslanec

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011

ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 ETZ Projekt STORIES Konferenz Groß Siegharts Stadtsaal 24.10.2011-26.10.2011 Montag, 24.10.2011 10:00 Uhr Eröffnung der Konferenz 10:30-11:30 Uhr Zum ETZ Projekt Stories: Niklas Perzi (WALDVIERTEL AKADEMIE,

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2014 SEZNAM KONCERTŮ čtvrtek 23. ledna, slavnostní aula Gymnázia Dr.Pekaře, od 19.00 hodin abonentní Pavla Švestková mezzosoprán Robert Fuchs klavír čtvrtek 13. února,

Více

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11 FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 29. 04. 2017 Termín: 29. 4. 2017, 10h00 17h00 Adresa / Adresse: Alej Martina Soukupa, CZ-351 01 Františkovy Lázně Hrací doba / Spielzeit: 1x

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic

INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic INTERREG / Ziel 3-Projekt Kultur ohne Grenzen Kultura bez hranic 01.11.2008 31.10.2011 Gebäude Budova Kommunbräuhaus der Stadt Schönsee Älteste Teile aus dem 17. Jhd., Erweiterungen aus dem 19. Jhd. Das

Více

Silvia Kock. narozena v Dormagenu

Silvia Kock. narozena v Dormagenu Silvia Kock narozena v Dormagenu 1975-1977 Odborná příprava jako technická asistentka designu. Státní odborná škola sklářská v Rheinbachu 1977-1978 Střední odborné studium designu, Státní odborná škola

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11

FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11 FR. LÁZNĚ CUP Ročník / Jahrgang 2006 / U11 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, 30. 04. 2017 Termín: 30. 4. 2017, 10h00 17h00 Adresa / Adresse: Alej Martina Soukupa, CZ-351 01 Františkovy Lázně Hrací doba / Spielzeit: 1x

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1 16. 2. 8. 5. 2016 út ne 10.00 18.00, čt 10.00 20.00 Kurátorky: Petra Trnková, Monika Faber

Více

Filharmonie HK hostovala v Obecním domě. 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD

Filharmonie HK hostovala v Obecním domě. 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 8 / 2016 Filharmonie HK hostovala v Obecním domě 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD Příští program 10.3.2016 čtvrtek 19:30 hod., Bílá řada

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA

PROGRAM SPOLEČNOST FRYDERYKA CHOPINA, SPOLEK MARIÁNSKÉ LÁZNĚ ČESKÁ REPUBLIKA 58. ročník Chopinova festivalu 17. 26. srpna 2017 11. MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ F. CHOPINA 14. 17. srpna 2017 Festival a soutěž se konají za finanční podpory Města Mariánské Lázně, Karlovarského kraje

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů

Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů Podbrdské Museum mit J. J. Ryba und Böhmischer Weihnachtsmesse Denkmal mit Galerie und Dauerausstellung

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013. Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013. www.ccrjm.cz

Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013. Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013. www.ccrjm.cz Projekty EÚS Rakousko Česká Republika 2007-2013 Projekte ETZ Österreich Tschechische Republik 2007-2013 www.ccrjm.cz Projekty 2006 2014/Projekte 2006-2014 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 V

Více

CHODOVSKÁ TVRZ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ

CHODOVSKÁ TVRZ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ JE JEDINEČNÁ PAMÁTKA A KULTURNÍ CENTRUM S RESTAURACÍ PROGRAM KONCERTY: Lasse Matthiessen Duo 19.30 Dánský písničkář žijící střídavě v Kodani a Berlíně. Vstupné: 130/90 Kč. STŘEDA Šansony na tvrzi 18.00

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města :

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Hilton Old Town : Označte vzdálenost odpovídající

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem

Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem Do nového akademického roku vstoupí Univerzita Pardubice s novým logem a jednotným vizuálním stylem doc. ak. mal. Rostislav Vaněk ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Více

MUSICA FLOREA czech early music ensemble

MUSICA FLOREA czech early music ensemble St 28. bře 2012 Čt 29. bře 2012 So 31. bře 2012 Čt 5. dub 2012 Pá 6. dub 2012 Pá 13. dub 2012 Ne 22. dub 2012 Po 23. dub 2012 19:30 K Karlovy Vary A.Vivaldi: Zkouška harmonie a nápadu Kde: Galerie umení

Více

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII.

Kalendář akcí. Veřejné bruslení. Novoroční ohňostroj. Veřejné bruslení. Cvičení s kojenci a batolaty. Jak se žilo v Meziříčí v XVIII. Kalendář akcí Měsíc: leden 2017 Veřejné bruslení 1. ledna 2017 13:30 15:00 zimní stadion, vstupné: bruslící 20 Kč, doprovod 10 Kč Adresa: Vrchovecká 37, Velké Meziříčí Web: http://tsvelmez.cz/sportoviste/zimni

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města :

Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Určení orientační vzdálenosti mezi dvěma místy na území hl. města : Označte vzdálenost odpovídající nejkratší cestě os. automobilem od Hlavního nádraží k hotelu Renaissance : b) 2 km Označte vzdálenost

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během října a plán akcí na listopad 2014. Informace www.gtmskola.cz Duhové děti V říjnu jsme na našem prvním letošním

Více

*obr. 2+ C. F. Sambach, Oslava Nanebevzetí Panny Marie, , Sloup, farní kostel Panny Marie Bolestné.

*obr. 2+ C. F. Sambach, Oslava Nanebevzetí Panny Marie, , Sloup, farní kostel Panny Marie Bolestné. *obr. 1+ C. F. Sambach, Sv. Karel Boromejský utěšuje nemocné morem, kolem 1746, Brno, Moravská Galerie. Reprofoto: Petr Arijčuk, Ke zprávám Jana Petra Cerroniho o obrazech Caspara Franze Sambacha v Českém

Více

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015.

KULTURA SPORT 2015. Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. KULTURA SPORT 2015 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2015. VYDALO MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO KLATOVY LEDEN - ÚNOR 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2015

Více

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy

Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy 1 1 Dům kultury Vsetín s.r.o. Program na listopad 2015 úterý 10. listopadu, 19.00 hodin Kino Vatra Úžasné divadlo fyziky Všechny barvy duhy Jak se díváme na svět? Proč naše oči vidí právě to, co vidí?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Odvrátená strana mesiaca

Odvrátená strana mesiaca PO 17.08. 19:00 ST 19.08. 19:00 SO 22.08. 19:00 NE 23.08. 19:00 PO 24.08. 19:00 ÚT 25.08. 19:00 ČT 27.08. 19:00 Perfekt days Tajomné variácie Život na trikrát Rybárik kráľovský Spomínám na Paříž Odvrátená

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. HUDBA NA JEVIŠTI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: 16.8.2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Anotace: Žáci se seznámí s hudebními útvary předváděnými na

Více

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014

Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA 28. dubna 2014 Zlín bude hostit celonárodní zahájení jubilejního X. ročníku Festivalu muzejních nocí 2014 Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým

Více

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem

ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s císařem pekařem a jeho dvorem ADVENTNÍ PROGRAM 2016: OBZVLÁŠTĚ VYPEČENÉ VÁNOCE s em pekařem a jeho dvorem Sobota 26. 11. 2016 - řemeslné dílny a Velký sál bývalého konventu klarisek k expozici Živá hudba českokrumlovská folková kapela

Více

ivana štenclová my 4. 6. 28. 7. 2016

ivana štenclová my 4. 6. 28. 7. 2016 ivana štenclová my 4. 6. 28. 7. 2016 intimita II, 2016 akryl na plechu, 150 120 cm

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111

Jméno, třída: In der Stadt Wiederholung. VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL. Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 In der Stadt Wiederholung VY_32_INOVACE_111_In der Stadt_PL Pracovní list Š2 / S6/ DUM 111 Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU, Česká Lípa Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en)

Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 080404/EU XXV. GP Eingelangt am 16/10/15 Rat der Europäischen Union Brüssel, den 13. Oktober 2015 (OR. en) 12854/15 COPEN 265 EUROJUST 174 EJN 83 VERMERK Absender: Herr Dr. Martin Povejšil, Botschafter,

Více

Juli - September 2017

Juli - September 2017 Veranstaltungen Juli - September 2017 Kalendář akcí červenec -září 2017 www.archaeocentrum.eu 14.07.2017, 08:00-17:00 Uhr 14. 7. 2017 8.00-17.00 h Them. Spaziergang Fotografie in der Archäologie, Pilsen

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době renesance a baroka. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V průběhu

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov

03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov JIHOČESKÉ DIVADLO ZÁŘÍ 2015 03 čt Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm Český Krumlov 04 pá Baron Prášil / Z. Jecelín dobrodružná komedie / 20.00 před Otáčivým hledištěm

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více