(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)"

Transkript

1 (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí Praha leda 2008

2 ÚVOD Zalecký ústav byl požádá o předložeí ové metodiky pro oceňováí bytů v souvislosti s jejich privatizací, a to pro druhou variatu způsobu prodeje. Protože jde o prodej majetku z vlastictví státu je uto v úvodu zmíit záko č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupováí v právích vztazích, a jeho ásledých změ (předpis 342/2006 Sb. s účiostí od 3.červece 2006), a to především zěí 22, který souvisí s převodem vlastictví. Citujeme: Při úplatém převodu věci se cea sjedává * ejméě ve výši, která je v daém místě a čase obvyklá, pokud zvláští předpis estaoví jiak. ** *)Záko 526/1990 Sb, o ceách **) 1 odst.6, 3 a ásl. zákoa 526/1990 Sb. Pokud bychom při aplikaci zákoa měli vyjádřit míru obvyklosti - v tomto případě bytových jedotek v paelové zástavbě, jsme ucei uvést iformaci (vyjádřeou pro jakoukoliv pochybost právě státem, a to ČSÚ), že a základě dlouhodobého sledováí vybraých druhů emovitostí Českým statistickým úřadem za uplyulé období (a základě realizovaých prodejů a volém trhu), byla pro byty v lokalitě Prahy 17 vyjádřea cea obvyklá ve výši , ,- Kč/m 2. Tato cea byla výsledkem hodoceí s ohledem a stáří zástavby. Protože prodej bytů eí v lokalitě Prahy 17 provádě podle zmíěého zákoa, předpokládá se příslušá, ale ám ezámá výjimka ze stray MF ČR. Staoveí prodejích ce bytů uvedeé v tomto variatím provedeí je tedy vázáo jedozačě a účelově a požadavky a pokyy ze stray objedatele a emá vazbu a ceu obvyklou. Jde tedy o staoveí hodot a jiém ež tržím základě. Protože i pro teto způsob je možé použít postupů jako při tržím hodoceí, použil zalecký ústav obecě uzávaé postupy. Cey bytů pak vyjadřují pouze relativí úroveň, a to podle jeho stadardu a umístěí. Staoveí těchto ce vyjadřujících politickou vůli o určité ceové úrovi vychází z ásledujícího zadáí: Výchozí podklady pro výpočet směré hodoty budou poecháy podle původě zadaých hodot (tržby,áklady). Kriteria budou upravea tím způsobem, že hodoceí stupě oprav a techického zhodoceí bude vyčleěo, pro možost posouzeí stavby v základím provedeí, bez dalších úprav souvisejících s techickým zhodoceím. Podíl ivestic souvisejících s ásledými stavebě techickými úpravami (bez běžých oprav) bude propočte příslušým podílem podle velikosti bytu. Protože stavebí úpravy probíhaly v růzých časových horizotech jsou ivest. áklady upravey o příslušý stupeň opotřebeí.

3 Teto model kalkulace umoží v prodejí ceě zohledit a zpětě získat při prodeji bytů alespoň část přiměřeých ákladů, které byly ebo v ěkterých případech - budou vyaložey. Bude tak možo zcela průhledě prokázat, že ěkteré opravy ebyly prováděy před prodejem bytů zcela eefektivě (ebo záměrě), protože výsledá hodota bytů, která je v úrovi ¼ - 1/3 trží hodoty eumoží v souhru vyjádřit podíl zvýšeé techické hodoty v reálých částkách. Upraveá kriteria - jak z hlediska taxativího výčtu, tak i z hlediska změěých váhových poměrů řeší přepočet směré hodoty a prodejí hodotu. Pro iformaci uvádíme, že výsledá hodota idexu se může pohybovat v rozmezí 0,75-0,85 (dle dosavadího hodoceí). Pokud tímto výsledým idexem a základě hodotících kriterií budeme ásobit vypočteou směrou hodotu (8 000 Kč/m 2 ) dostaeme pro jedotlivé kokrétí byty základí prodejí hodotu. K této základí částce se podle stavu objektu připočte podíl ákladů a techické zhodoceí (poměrem podle velikosti bytu) a podíl hodoty pozemku. Pro staoveí předměté základy - směré hodoty- byla použita metoda výosová, protože metodu ákladovou ebo porovávací (vycházející z trhu) ebylo možo aplikovat. Porovávací techika byla použita v podrobém provedeí při hodoceí místích ceotvorých faktorů pro správém vyjádřeí relativích hodot. Dílčí závěr: Moitorig ce bytů je průběžě provádě moha specializovaými subjekty (apř. již zmíěý Český statistický úřad) s tím, že vlastí šetřeí probíhá a sledovaých typech emovitosti podle souboru determiujících faktorů. Získaé výsledky jsou jakýmsi zrcadlem ce prodávaých bytů. Do této statistiky elze zahrovat prodeje bytů, které jsou prováděy jedotlivými městskými částmi města Prahy, protože ceové úrově prodeje evyjadřují skutečou trží hodotu bytu, ale ceová úroveň prodeje bytů současým uživatelům odráží příslušé lokálí společesko-politické zájmy.

4 METODA STANOVENÍ VÝNOSOVÉ HODNOTY Popis této metody jako jisté formy mauálu - je uvádě a základě požadavku, poskytout pro zastupitele Prahy 17 podrobější popis ke zvoleé metodě. Výosové metody jsou z pohledu teorie základím způsobem oceňováí majetku (tedy i emovitostí), který slouží podikatelské čiosti. Metoda staoveí výosové hodoty emovitosti vychází z pricipu oceěí užitku z vlastictví emovitosti plyoucího ve formě ájemého ikasovaého vlastíkem (proajímatelem). Při tom se předpokládá, že uvažovaé ájemé se váže jak ke stavbě, tak k pozemku, a kterém stojí. U emovitostí s komerčím využitím jsou pro závěrečý výrok o trží hodotě preferováy výosové metody oceňováí emovitostí s paralelím použitím ěkterých postupů tržího porováí realizovaých ce (metoda staoveí porovávací hodoty). Základem postupu je tedy výosová metoda pro oceěí emovitostí, která pracuje s mírou výososti, staoveou postupem víceásobé regresí aalýzy zjištěých kupích ce emovitostí v jedotlivých regioech ČR. Jako základí techiku propočtu výosové hodoty emovitosti se preferuje použití tzv. zásobitele před výpočtem tzv. věčou retou (Gordoův vzorec), protože budova má pouze omezeou životost po zbývající dobu užití a výos z likvidace, který zahruje ceu pozemku evetuálě sížeou o saaci po stavbě. Nejčastěji používaé pojmy v modelu výosového oceňováí ZŮSTATKOVÁ ŽIVOTNOST Je to předpokládaá doba dalšího ekoomického využití emovitosti, ebo-li je to odhad časového horizotu při obvyklé (běžé) údržbě, po který je emovitost (stavba) ještě ekoomicky využitelá. Tz. dobu, po kterou lze ještě uvažovat s dosažitelostí kalkulovaého čistého zisku. Tato doba bude u většiy případů kratší, ež je techická životost stavby. Pro odhad trží hodoty pozemku je jedozačě preferováa metoda tržího porováí ce, která je již v současých podmíkách ČR zjistitelá. BUDOUCÍ TOK PŘÍJMŮ Základem pro budoucí tok příjmů při použití výosové metody, jsou veškeré dosažitelé příjmy z emovitosti, zejméa však výos z ájemího vztahu. Kokrétí ájemí vztah je uto vždy podrobit aalýze ve vazbě k obvykle dosažitelému ájemému a velmi uvážlivě posoudit též boití spolehlivost (výosovou stabilitu) ájemce. Rověž je uto provést aalýzu smluvě uzavřeého ájemího vztahu z hlediska délky jeho platosti, eboť ájemí vztahy smluveé a kratší ájemí období, mají za ásledek vyšší fluktuaci ájemíků a ižší tržby. Výos k datu oceěí je účelé považovat za stabilí, případě budoucí vývoj ájemého může být uvažová v úrokových mírách. ČISTÝ ROČNÍ STABILIZOVANÝ VÝNOS Jsou výosy (příjmy) po odpočtu obhospodařovacích ákladů (výdajů), ebo také součet provozího zisku, fiačího zisku a zisku z mimořádých příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), staoveý jako průměrá, ebo pravděpodobě očekávaá hodota z časové řady.

5 ROČNÍ NÁKLADY NA PROVOZ ( OBHOSPODAŘOVACÍ NÁKLADY) OBHOSPODAŘOVACÍ NÁKLADY a) Daň z emovitosti, b) Pojištěí stavby (asi 2 z reprodukčí cey stavby, záleží a rozsahu a specifikaci pojistých událostí); obsahuje-li pojištěí proti povodi může to být i 3,2 ), c) Opravy a údržba. V rozsahu 0,50 až 1,50 % z reprodukčí cey stavby. Vždy je uto výši % posoudit z hlediska stavu současě prováděé údržby. Vzhledem k tomu, že se diskotují budoucí čisté výosy, mělo by se možá jedat i o budoucí áklady a opravy a údržbu, jejichž výše by se odhadovala a základě současého stavu údržby ve vztahu ke stáří objektu a zbývající ekoomické životosti. Pro dobrý stavebě techický stav, běžou údržbu a objekt asi v poloviě ekoomické životosti, by se mohlo uvažovat 1 %. d) Náklady a správu a provoz. Na správu: - Jedá se o áklady a admiistrativí práce (ájemí smlouvy, výpovědi jedáí s ájemci, pojišťova, úřady, daě, účetictví) - Zařizováí oprav a údržby s řemeslíky (ebo vlastí údržbář), případě se stavebí firmou, dohled, Na provoz: - Ostraha budovy (hlídač, vrátý), společá telefoí ústředa, úklid, osvětleí a vytápěí společých prostor, výtah. Náklady uto specifikovat vždy idividuálě podle kokrétí smlouvy a dokladů o provozu emovitosti. Výčet ákladů je specifiková spíše obecě. Rozsahem jiý bude pro jedoduchý případ proájmu zcela jiý pro větší a celou proajatou emovitost (apř. AB), kdy majitel (firma) podiká proajímáím emovitostí. Pokud ovlivňují emovitost resp. stavbu závady či škodlivé faktory typu asbest, rado, atp., rověž tak i edostatečé ebo podstadardí vybaveí, pak se s velkou pravděpodobostí promítají již do úrově dosažitelých výosů (apř. je ižší dosažitelé ájemé). Pokud se vyskyte a emovitosti závada, a kterou sice současí ájemci ereflektují, ale budoucím potecioálím ájemcům by již patrě vadila potom je třeba budoucí výos upravit s patřičým kometářem. Ostatí závady apř. ekologického charakteru se promítou až do ákladů a saaci pozemku. ODPISY V případě aplikace výpočtu zásobitele se odpočet odpisů (tz. periodická tvorba kapitálových rezerv k vyrováí úbytku hodoty emovitosti v důsledku stáří a opotřebeí) eprovádí, protože tyto odpisy jsou již do výpočtu zásobitele zakalkulováy. Hodota emovitosti tak představuje ivestovaý kapitál, který je třeba během zbývající životosti umořit. Čistý výos z emovitosti jako pravidelá platba tak zásobuje peězi jak splátky jistiy (ivestovaý kapitál), tak i úrokový výos z ještě evráceé ivestice (jako prémii za riziko podikáí s touto ivesticí včetě v í zablokovaých peěz). Jde tak o určitou jiou formu odepisováí, ale kapitálové ivestice ikoliv techického opotřebeí emovitosti.

6 REKAPITULACE POSTUPU OCENĚNÍ 1. Vyčísleí hrubého výosu emovitosti 2. Určeí ákladů utých k dosažeí výosu (ákladů spojeých s obhospodařováím emovitosti), do kterých se však ezapočítávají odpisy, (pozor a důsledé vyčleěí položek placeých ájemcem zvlášť apř. za vodu, elektřiu, teplo atd.), 3. Vypočte se čistý výos (ČV) odečteím ákladů a obhospodařováí od hrubého výosu. 4. Odhad výosu připadajícího a pozemek se provede z trží hodoty pozemku (zjištěé zpravidla porovávací metodou) při předpokladu stejé míry výososti jako pro celou emovitost, tj. vyásobeím trží hodoty pozemku zvoleou výosovou mírou. 5. Čistý výos připadající a budovu je rozdílem čistého výosu z emovitosti jako celku a výosu z pozemku. Čistý výos z budovy je potom základem pro její výosové oceěí. Doporučeý tvar rovice v případě aplikace výpočtu zásobitelem (tři případy) 1. Výosová hodota emovitosti (VHN) při stabilím výosu z emovitosti Výosová hodota emovitosti (VHN) podle postupu 1*) bude: q 1 q 1 HP VHN = (ČV r HP) + HP = ČV + q (q 1) q ( q 1) q Upraveý tvar vzorce: q 1 HP VHN = ČV + q ( q 1) q kde: ČV = čistý výos emovitosti r = míra výososti q = (1 + r) = zůstatková doba užití emovitosti ( zůstatková ekoomická životost) HP = hodota pozemku ČV r*hp = část čistého výosu emovitosti připadající a budovu

7 2. Výosová hodota emovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách výosu V případech, kdy ebude možé uvažovat se stabilím výosem a budoucí vývoj výosů bude uvažová v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výosu (g), bude výpočet provede tzv. upraveým zásobitelem 2*) ve tvaru: VHN = 1 + g r r g ČV + HP ( 1 + r) kde: r je míra výososti (ebo-li požadovaá míra výosu pro vložeý vlastí kapitál vk áklady a vlastí kapitál diskotí míra). Předpokládaé tempo růstu výosů (g) je možé aplikovat pouze v případě, že je zjistitelé přímo z ájemích smluv, ebo když je zřejmé, že současá úroveň ájemého v lokalitě či regiou poroste apř. s ohledem a dokočeí všeobecě výzamé ivestice. 3. Výosová hodota emovitosti (VHN) při rostoucích časových řadách a při iflaci V případech, kdy ebude možé uvažovat se stabilím výosem a budoucí vývoj výosů bude uvažová v úrokových mírách jako tempo růstu trvalého výosu (g) při současém uvažováí iflace, bude výpočet provede tzv. upraveým zásobitelem 3*) ve tvaru: VHN = ČV g 1 + r 1 + f 1 + g 1 + f + HP 1 + r ( ) ( ) 1 + r Začeí je shodé s předchozím případem. A také platí, že předpokládaé tempo růstu výosů (g) je možé aplikovat pouze v případě, že je zjistitelé přímo z ájemích smluv, ebo když je zřejmé, že současá úroveň ájemého v lokalitě či regiou poroste apř. s ohledem a dokočeí všeobecě výzamé ivestice. VÝNOSOVÁ MÍRA NEMOVITOSTI (VMN) Neméě důležitou složkou výpočtu je staoveí výosové míry emovitosti (VMN resp. r). Výosová metoda je založea a porováí předpokládaých výosů z emovitosti s ejlepším alterativím dosažitelým výosem ze stejého kapitálu. Pokud epočítáme obecě se stabilími výosy z aktiva, je třeba rozlišovat mezi pojmem diskotí míra a kapitalizačí míra. Úrokovou míru, která má být použita pro výosové oceňováí emovitostí, elze ztotožňovat s úrokovou mírou používaou u jiých aktiv

8 (apř. oceňováí ceých papírů ebo dokoce podiků). Dosud v podmíkách ČR elze využít předpokladu úzkého propojeí alterativích trhů pro ivestory. Trh s emovitostmi má stále ještě svoji určitou autoomii, která se promítá i do vývoje ce a výososti emovitostí, jako ivestičí alterativa stále ještě začě sižuje riziko kapitálové ivestice. Pro další postup je třeba preferovat, aby byla kapitalizace prováděa a základě obvyklé výososti určitého typu emovitostí, což je úroková míra, kterou je obvykle úročea trží hodota emovitosti (pro daý druh emovitostí v daé lokalitě). Jedá se tedy o výos určitého typu emovitosti, který je vztaže k realizovaým tržím ceám. Vztah mezi trží úrokovou mírou, případě dalšími výosovými mírami kapitálového trhu a kapitalizačí mírou pro emovitosti sice určitě existuje, je ale ovlivě působeím řady dalších faktorů, proto je vhodé jako cílové řešeí odhadovat kapitalizačí míru přímo z trhu emovitostí, tz. z realizovaých kupích ce pro určité druhy emovitostí jako tzv. výosovou míru emovitosti (VMN). Pokud bude provedea aalýza trhu a jeho vývojových tedecí, pak zjištěá kapitalizačí míra r bude totožá s VMN. Pokud by měla být v současé době používáa ještě skladebá metoda pro výosové míry r, pak by již mělo jít pouze o součet dvou základích čleů. Dle původího začeí skutečé míry výososti a rizikové míry: kde: r 1 r 2 r = r 1 + r 2 je míra ekoomické výososti, tj. tzv. bezriziková úroková míra Podle iformací z ČNB a MF ČR se v současé době používá pro staoveí úrokových měr pro dlouhodobé státí dluhopisy pouze tzv. americký aukčí systém s algoritmem pro zpracováí objedávek zejméa istitucioálích ivestorů. Lze proto předpokládat, že úrokové míry státích dluhopisů a potažmo reálé výososti státích dluhopisů do doby splatosti r 1 již implicitě obsahují ivestory dlouhodobě progózovaou míru iflace (tedy v podstatě složku ozačovaou dříve jako r 2 ). Hodotu složky r 1 lze tedy ztotožit s výosostí státích dluhopisů do doby jejich splatosti, a to takových, jejichž doba splatosti je srovatelá se zůstatkovou dobou ekoomické životosti hodoceé emovitosti. Pro emovitosti s dobou zůstatkové životosti delší, ež dosahují splatosti a trhu dostupých dluhopisů, by mělo být postupováo metodou výpočtu geometrického průměru: výososti státího dluhopisu a trhu dostupého s ejdelší dobou splatosti s odhadem výososti pro dobu zbývající do odhadovaé doby zůstatkové ekoomické životosti hodoceé emovitosti. Pro zjišťováí reálé výososti státích dluhopisů do doby splatosti lze doporučit apř. iformace Coseq Fiace Research ebo ageturu Bloomberg a volit především dlouhodobé státí dluhopisy se splatostí 9, 10, 16 a budou-li emitováy, tak i a více let. je riziková míra Při výpočtové aplikaci tzv. zásobitele představuje hodota r áklady a vlastí kapitál resp. výosovou míru pro vlastí kapitál vložeý do emovitosti a výosová metoda je založea a porováí předpokládaých výosů z emovitosti s ejlepším alterativě dosažitelým výosem ze stejého kapitálu. Složka r 1 představuje srováí s bezrizikovou ivesticí do státích dluhopisů při likviditě trhu státích dluhopisů.

9 Složka r 2 má proto logicky výzam rizikové přirážky za ižší likviditu trhu emovitostí tedy vyšší riziko ivestice v porováí s trhem státích dluhopisů. Pokud ěkteré druhy emovitostí vykazují rizikovou přirážku r 2 miimálí tz., že takové emovitosti oceňují ivestoři za shodě rizikové se státími dluhopisy. Výši takového rizika uložeí kapitálu do oceňovaé emovitosti je uté posoudit apř. dle místích podmíek, podle zámé ebo očekávaé kokurece a relevatím trhu emovitostí, a podle případého ebezpečí ztráty likvidosti a tomto trhu. Přirážka může zahrovat i vlivy kojuktury a epředvídatelé vlivy. V případě aplikace zásobitele pro výpočet výosové hodoty emovitosti je složka míry ekoomické životosti (dříve ozačovaá jako r 4 ) již pro výpočet bezpředmětá. Doporučuje se však i při aplikaci skladebé metody kofrotovat její výsledek, tz. hodotu r s výosovou mírou rezultující z regresí aalýzy. VLASTNÍ VÝPOČET Modelováí (výpočet) výchozí hodoty cey bytů bylo provedeo jak z podkladů společosti, která provádí opravy a růzá techická zhodoceí a jedotlivých objektech (oblast ákladů), tak z předpokládaé úrově příjmů v období, kdy bude prodej bytů realizová, tj. v roce 2008 (v souladu s majetkovým odborem Prahy 17). Model výpočtu pro zvoleý fiktiví byt o výměře 64,43 m 2 je pak ásledující: ročí příjem v ceové úrovi r při deregulačím tempu 28% (64,43 x 54,57 Kč/m 2 = 3 515,94 Kč/měs. ) Kč průměré ročí áklady z miulých období Kč Čistý příjem za rok Kč Výosová hodota b.j. pro výpočet směré částky Kč Směrá cea za 1 m 2 před slevou Kč/m 2 Výosová hodota- upraveá o 20% slevy (zisk+míra kapitalizace+tempo růstu) výsledá výosová hodota Kč Přepočet a 1m Kč/m 2 Zaokrouhleo a Kč/m 2 K této výsledé upraveé hodotě za 1 m 2 zovu upozorňujeme, že v sobě zahruje již požadavek objedatele, promítout do výsledé cey slevu staoveou zastupitelstvem Prahy 17, a že od této částky se žádých dalších 20% eodečítá.

10 SOUBOR OBECNÝCH A SPECIFICKÝCH CENOTVORNÝCH FAKTORŮ VČETNĚ VÁHOVÝCH PODÍLŮ (SUMARIZACE) ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ Kostrukčí systém, ve kterém se bytová jedotka achází - motovaá paelová kostrukce je považová v této lokalitě za prvořadý - je mu přiřazea váha...47,0 % Lokalita majetku je dalším z hlavích a určujících faktorů hodoty. Praha 17 je považováa za zajímavé území, straou od dopravího ruchu, s dostatečou zeleí a potřebou ifrastrukturou váha 21,0 % Fukčí využitelost Ostatí faktory váha 18,7 % váha 13,3 %

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I

ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I JIŘÍ ENGLICH ÚVOD DO PRAKTICKÉ FYZIKY I ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ Jede z epermetů, které změly vývoj fyzky v mulém století. V roce 9 prof. H. Kamerlgh Oes ve své laboratoř v Leydeu měřl teplotí závslost

Více

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY

ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY ZÁKLADNÍ ICHTYOLOGICKÉ METODY Určováí věku a staoveí růstu ryb Ryby jsou poikilotermí obratlovci, u ichž jsou všechy biologické fukce zásadím způsobem ovlivňováy teplotou vody. To platí v plém rozsahu

Více

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti

Parametr populace (populační charakteristika) je číselná charakteristika sledované vlastnosti 1 Základí statistické zpracováí dat 1.1 Základí pojmy Populace (základí soubor) je soubor objektů (statistických jedotek), který je vymeze jejich výčtem ebo charakterizací jejich vlastostí, může být proto

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Statistika I. distanční studijní opora. Milan Křápek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Statstka I dstačí studjí opora Mla Křápek Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo Dube 3 Statstka I Vydala Soukromá vysoká škola ekoomcká Zojmo. vydáí Zojmo, 3 ISBN

Více

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY. Ig.Karel Hoder, ÚAMT-VUT Bro. 1.Úvod Optimálí rozděleí ákladů a vytápěí bytového domu mezi uživatele bytů v domě stále podléhá

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Katedra softwarového ižeýrství MFF UK Malostraské áměstí 25, 8 00 Praha - Malá Straa, v. 3.5 co jsou "techiky přeosu dat"? Katedra softwarového ižeýrství, Matematicko-fyzikálí fakulta, Uiverzita Karlova,

Více

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík

UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT. Josef Tvrdík UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ANALÝZA DAT (OPRAVENÁ VERZE 006) Josef Tvrdík OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 00 Obsah: Úvod... 3 Programové prostředky pro statstcké výpočty... 4. Tabulkový

Více

Transfer inovácií 14/2009 2009

Transfer inovácií 14/2009 2009 Trasfer iovácií 14/2009 2009 OSOUZENÍ VNITŘNĚ-ROCESOVÝCH JEVŮ V OTIMALIZACI KLASICKÝCH KOVOOBRÁBĚCÍCH ROCESŮ ASSESSMENT O IN-ROCESS HENOMENA IN OTIMISING CLASSICAL METAL MACHINING ROCESSES Ig. Jaroslav

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost

Beta faktor a ekvitní prémie z cizího trhu: přenositelnost a statistická spolehlivost Beta fakto a ekvtí péme z czího thu: přeostelost a statstcká spolehlvost Veze 15. 4. 014 chal Dvořák Abstakt Cílem textu je lustovat že český buzoví th eobsahuje dostatečý počet ttulů ke koektímu staoveí

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ing. Leona Bradáčová PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ústav soudního inženýrství VUT v Brně E-mail: leona.bradacova@usi.vutbr.cz Přednáška na konferenci znalců ÚSI VUT dne

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 301 244 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 301 244 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 1528/08-33 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více