Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4"

Transkript

1 Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 Textová část

2 Obsah: 1. Úvod 2. Instrukce k používání cenové mapy 3. Stručná charakteristika města 4. Postup zpracování cenové mapy 5. Charakteristika místního trhu s pozemky 6. Vybrané údaje z katastru nemovitostí 7. Příloha souborné údaje z katastru nemovitostí 2

3 1. Úvod 1.1 Základní údaje o cenové mapě Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 (dále jen cenová mapa) je zpracována v intencích 33 odst. 2 a 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen zákon) a podle 27 vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Tato cenová mapa, jejíž účinnost se předpokládá na období příštího kalendářního roku, navazuje na její předchozí vydání, která jsou uvedena v níže připojeném přehledu: Pořad. číslo Vyhláška města Prostějova Cenový věstník MF Účinnost cenové mapy číslo ze dne částka ze dne od do 1 63/ / / / Podkladem pro Cenovou mapu stavebních pozemků města Prostějova č. 4 jsou nové ceny stavebních pozemků, které byly sjednány v kupních smlouvách, uzavřených na území města Prostějova, v období od července 2004 do června Cenová mapa je zpracována na podkladu digitální katastrální mapy města Prostějova v měřítku 1 : 5000, poskytnuté Městským úřadem v Prostějově. Využitím uvedeného mapového podkladu je sledován záměr přesnějšího vymezení v grafické části cenové mapy vyznačených skupin parcel obdobných stavebních pozemků, srovnatelných podle shodného účelu užití, obdobné polohy na území města a stejné stavební vybavenosti oceněných pozemků (možnosti napojení na základní inženýrské sítě kanalizaci, vodovod, plynovod apod.). Cenová mapa je bezplatně přístupná veřejnosti v pracovní době na odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu v Prostějově. 1.2 Vztah cenové mapy k Územnímu plánu města Prostějova Při tvorbě cenové mapy bylo přihlíženo k prioritám Územního plánu sídelního útvaru Prostějov, jehož II. změna byla schválena a vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva města Prostějova č. 18/ Součásti cenové mapy Cenovou mapu tvoří: I. Textová část v rozsahu 19 stran formátu A 4. 3

4 II. Grafická část, vytvořená na 12 mapových listech digitální mapy města Prostějova, v kladu listů státní mapy odvozené (SMO) v měřítku 1:5000, s vymezenými a oceněnými skupinami parcel obdobných stavebních pozemků a upravená do formátu A Autorizace cenové mapy Originální dokumentace Cenové mapy stavebních pozemků města Prostějova č. 4 byla autorizována Městským úřadem v Prostějově s účinností od

5 2. Instrukce k používání cenové mapy 2.1 Cenová mapa je určena pro oceňování stavebních pozemků, které jsou definovány v 9 odst. 1 písm. a) zákona o oceňování majetku, jež jsou v grafické části cenové mapy zahrnuty do některé z vyznačených a oceněných skupin parcel obdobných stavebních pozemků (dále jen skupin parcel). 2.2 Stavební pozemky ve vymezených skupinách parcel, které jsou v grafické části cenové mapy označeny cenou, se oceňují podle této cenové mapy, s výjimkou pozemků uvedených v instrukci č V grafické části cenové mapy je ve vyznačených skupinách parcel uveden číselný znak, který vyjadřuje cenu v Kč/m Stavební pozemky, které v grafické části cenové mapy nejsou v žádné skupině parcel označených cenou, se oceňují podle příslušného ustanovení 28 nebo 31 odst. 2 vyhlášky. 2.5 Stavební pozemky, které jsou sice v grafické části cenové mapy v oceněné skupině parcel, ale jejichž část je ve skupině parcel neoceněné nebo s jinou cenou, se oceňují podle příslušného ustanovení 28 nebo 31 odst. 2 vyhlášky. 2.6 Pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, s výjimkou komunikací privátních a v uzavřených plochách či prostorech, jakož i pozemky určené územním rozhodnutím nebo stavebním povolením ke stavbě veřejných komunikací a dopravních ploch, se neoceňují podle této cenové mapy a jejich cena se zjistí podle 28 odst. 10 vyhlášky. 2.7 Jde-li u pozemků uvedených v instrukci 2.6 o komunikace privátní a komunikace v uzavřených plochách či prostorech, dále jsou-li užívány k podnikání za úplatu (např. slouží-li k úplatnému poskytování služeb motoristům) nebo jsou-li funkčně spojeny se stavbami komerčního charakteru (např. ostatní dopravní plochy, vč. parkovišť obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), se oceňují podle této cenové mapy nebo se jejich cena zjistí podle příslušného ustanovení 28 vyhlášky, s výjimkou odstavce 10. 5

6 2.8 V případě nesouladu druhu oceňovaného pozemku v cenové mapě ( 9 zákona) s jeho skutečným stavem v terénu, se postupuje způsobem podle 27 odst. 4 vyhlášky. 2.9 Cenová mapa je bezplatně přístupná veřejnosti v pracovní době na odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 12-14, Prostějov. Na uvedeném místě lze také uplatnit případné dotazy, připomínky a návrhy k této cenové mapě. 6

7 3. Stručná charakteristika města Město Prostějov je správním a průmyslovým centrem jižní části Olomouckého kraje. Jeho správní území pokrývá výměru ha a včetně historické sídelní části je členěno do devíti katastrálních území (dále jen k.ú.): Čechovice u Prostějova, Čechovice-Záhoří, Čechůvky, Domamyslice, Držovice na Moravě, Krasice, Prostějov, Vrahovice a Žešov. Urbanisticky srostlé území města tvoří k.ú. Prostějov, Čechovice u Prostějova, Domamyslice a Krasice, které je vybaveno infrastrukturou úměrnou koncentraci obyvatel a možnostem jeho dalšího rozvoje. Naopak k.ú. Čechůvky, Držovice na Moravě, Vrahovice a Žešov zatím nejsou územně stavebně srostlé s městskou zástavbou a dál si zachovávají ráz převážně venkovské zástavby. Samostatnou enklávu tvoří k.ú. Čechovice Záhoří s částečnou zástavbou objekty individuální rekreace (rekreační a zahrádkářské chaty), popř. stavbami víceúčelovými. Prostějov se z hloubi dějin vynořuje poprvé před polovinou 12. století. Nazýval se tehdy Prostějovice a byl jednou z mnoha vesnic patřících do majetku nově postaveného biskupského kostela sv. Václava v Olomouci a uvedených v jeho zakládací listině. Do poloviny 13. století se Prostějov vyvinul v trhovou ves, která zaujímala dosti výrazné postavení mezi sídly obdobného charakteru na střední Moravě. V této době, vyznačující se čilým kolonizačním ruchem, přicházejí do Prostějova němečtí osadníci povolaní markrabětem a zakládají vedle české vsi novou osadu, která ležela v místech dnešního náměstí T. G. Masaryka. Noví osadníci způsobili dočasné poněmčení Prostějova. Dokazuje to např. německý tvar jeho názvu - Prosteys, který se objevuje po roce Významný přelom ve vývoji Prostějova znamená poslední čtvrtina 14. století, kdy se stalo městečko majetkem mocného a bohatého šlechtického rodu pánů z Kravař. Petr z Kravař si uvědomoval ekonomickou výhodnost polohy městečka Prostějova na obchodní cestě mezi Brnem a Olomoucí, a proto všestranně podporoval jeho prosperitu. Západně od náměstí založil nové tržiště, nazvané Nové město, které bylo až do roku 1406 do jisté míry samostatným celkem spravovaným vlastním rychtářem. Privilegium z roku 1406 spolu s nejstarší městskou knihou umožňují poprvé důkladněji nahlédnout do uspořádání a života města. Jeho centrem bylo náměstí s 31 právovárečnými domy, ještě převážně dřevěnými. Z náměstí vycházely dvě ulice uzavřené branami. Prostějov dosáhl městských práv v samotném počátku husitského hnutí. Husitství sice zbrzdilo jeho rozvoj, přineslo mu však úplné počeštění. V roce 1445 začalo město budovat nové hrazení, stále ještě jen dřevěné. Současně se obnovovaly městské domy stavěné už většinou z kamene. Prostějovské židovské město vzniklo po roce 1454, kdy byli židé vyhnáni z královské Olomouce a hledali útočiště v okolních městech poddanských. Doba skutečného hospodářského, stavebního a kulturního rozmachu Prostějova nastává koncem 15. století. Ekonomická prosperita byla podmíněna v prvé řadě rozvojem výroby. Největší rozkvět zaznamenala odvětví spjatá bezprostředně s pěstováním kvalitních obilovin na pozemcích v okolí města, především sladovnictví a pivovarnictví. Do roku 1633 vzrostl počet právovárečných domů na 69. V roce 1490 se vlastníky města stávají Pernštýnové. Rostoucí bohatství Prostějova doprovázela jeho velkorysá výstavba. V roce 1495 zahájil stavbu kamenných hradeb s valem. Definitivní podobu získalo městské opevnění kolem roku 1526, kdy Jan z Pernštejna zboural Kosteleckou bránu a severozápadní cíp hradeb pro stavbu svého zámku. V letech si měšťané místo staršího radního domu z konce 15. století vybudovali v renesančním slohu novou reprezentativní budovu radnice (dnes muzeum). 7

8 Nejhonosnější stavbou renesančního období byl zámek, postavený v letech Janem z Pernštejna a přebudovaný jeho synem Vratislavem mezi lety Kameníci pracující při přestavbě zámku, z nichž se někteří v Prostějově trvale usadili se uplatnili také při renesanční přestavbě měšťanských domů. Protože veškerá stavební plocha vnitřního města se vyčerpala již v 15. století, Prostějov se rozrůstal svými předměstími. V roce 1516 byla k němu připojena sousední ves Drozdovice. Na západní straně se město za hradbami rozšířilo počátkem 16. století o ulici Mlýnskou, Plumlovskou a Hliníky. Nejstarší předměstská část kolem Újezdu rostla zemědělským podnikáním bohatých měšťanů, kteří tu budovali dvory a zakládali nové zahrady. Tak vznikly ulice Petrská, Novosady (později přejmenovaná na Dolní) a Trávník. Přes zlepšení bezpečnostních a hygienických poměrů, k nimž v průběhu 16. století došlo, nebylo město ušetřeno živelných pohrom, požárů a epidemií. Největší požár tohoto období je postihl v roce Vyhořelo při něm 22 domů na severní straně náměstí. Náročný život a nákladné stavby českého kancléře Vratislava z Pernštejna zničily koncem 16. století zcela rodový majetek a způsobily jeho obrovské zadlužení. S tím souvisel také pozvolný hospodářský úpadek města. V roce 1599 přešel Prostějov do vlastnictví Lichtenštejnů. Ten prováděl násilnou katolizaci a město upadalo. Zkázu dovršila závěrečná léta třicetileté války, kdy město nejprve zpustošila roku 1642 císařská posádka a v červnu 1643 zcela zničila Torstensonova švédská armáda. Švédové pobořili městské zdi a valy, brány a bašty vyhodili do povětří, vyloupili radnici, kostel a zámek a nakonec vypleněné město vypálili. Prostějov měl ještě v roce 1677 přes čtyřicet procent neobydlených domů. Sotva se město vrátilo k normálnímu životu, zasáhla je na konci 17. století jedna z největších živelných katastrof v jeho historii - obrovský požár, který vypukl v domě na rohu Olomoucké ulice a Vápenice. Stavební restaurace po požáru dala městu barokní podobu. Měšťanské domy zůstaly i nadále jednopatrové se sedlovými střechami obrácenými štíty do náměstí, jen některé zcela přestavěné budovy dostaly barokní mansardové střechy. Nejrozsáhlejší stavbou se stal konvent milosrdných bratří, zbudovaný v letech Lichtenštejny na místě bývalého Žalkovského dvora, patřícího městu. Město prožívalo v 18. století hlubokou hospodářskou stagnaci, k jejímuž oživení nepomohla ani stavba císařské silnice, která se po roce 1739 stala nejživější komunikační tepnou z Vídně do Německa a Polska. Zatímco koncem 18. století dosáhl Prostějov s 569 domy a necelými šesti tisíci obyvateli teprve velikosti, kterou měl před třicetiletou válkou, kolem roku 1830 měl už 836 domů a přes deset tisíc obyvatel. Výrazně se rozrostlo především okolí textilních podniků na Olomouckém a Brněnském předměstí. Po roce 1850 bylo vnitřní město uzavřeno komplexem vysokých hradeb, valů a příkopů, který byl na čtyřech místech přerušen městskými vstupními branami a zpevněn deseti baštami. Chybělo převážně nejen dláždění a chodníky, ale i kanalizace. Většina domů měla vlastní studnu a dřevěným potrubím tekly z rybníka měkká voda jen do pěti kašen a části výrobních středisek. Městem se klikatila městská strouha, která sbírala většinu splašků, kolem několika rybníčků se batolily husy, kachny a další domácí zvířectvo. Domky za hradbami kryly šindelové střechy a k řadě z nich přiléhaly stáje, chlévy, kurníky, hnojiště. Pokud zapršelo, Prostějov se měnil v těžko prostupné sídliště spojené s okolními městy a vesnicemi jen málo silnicemi. Teprve ve druhé polovině 60. let získal železniční spojení s Olomoucí, Přerovem a Brnem. V roce 1862 zde byl zřízen telegrafní úřad doplňující poštu. Tak jako pro jiná města i pro Prostějov mělo velký význam bourání městských hradeb a valů, s nímž se začalo v červnu Vůbec přelom 60. a 70. let můžeme považovat za počátek nové etapy ve vývoji Prostějova, který měl tehdy asi obyvatel v měšťanské a židovské obci. Petrolejové osvětlení města z roku 1865 nahradilo plynové, začal jezdit dostavník k železnici. Postupně rostly sladovny, pivovary, parní mlýny, úspěšně prosperovaly 8

9 jatky, mydlárny, palírny a vznikla i výroba obuvi, která byla v 80. letech doplněna rozmachem závodů na výrobu zemědělských strojů. Období od roku 1892 do první světové války můžeme označit za léta bouřlivého rozvoje města. Za dvacet let české správy vzrostl počet obyvatel v důsledku přílivu venkovanů asi o dvanáct tisíc na v roce Růst počtu obyvatel provázel stavební rozmach města. Městská rada již v roce 1893 nechala zpracovat provizorní regulační plán a chtěla jím čelit neplánované zástavbě. Většina nových domů vznikala na předměstích, neboť malý počet příčných ulic nedovoloval využít parcely uvnitř města. Zatímco na počátku devadesátých let se stavební ruch soustředil na oblast dnešního Husova nám., na přelomu století se přesunul na sever (mezi Olomouckou a Kosteleckou ul.) a západ (mezi Plumlovskou a Vodní ul.). Největší rozmach zaznamenalo Olomoucké a Plumlovské předměstí a vznikla nová čtvrť u nemocnice. Ve vnitřním městě se bouralo a vznikaly převážně veřejné budovy - poštovní a telegrafní úřad (1897), obchodní akademie (1897), internát obchodní akademie (1903), dostavba veřejné nemocnice Milosrdných bratří, sirotčinec (1902, 1906), gymnázium (1901), budovy obecných a měšťanských škol, soud (1903), okresní hejtmanství (1905), Národní dům (1907), Dělnický dům (1900), Národně sociální dům (1907), sokolovna (1908), radnice (1914), Živnostenská banka (1913), Rakousko-uherská banka (1902) atd. K těmto stavbám je třeba přiřadit i budování objektů hospodářského a průmyslového charakteru (např. akciový pivovar, továrnu na kávové náhražky, strojírnu bratří Kováříků aj.). V roce 1898 proběhla elektrifikace města, v roce 1906 se konečně podařilo zavést i vodovod. Je pozoruhodné, že právě v Prostějově se zrodilo v letech jedno z nejpozoruhodnějších děl české secese - Národní dům, na jehož stavbě a výzdobě se podíleli Jan Kotěra, Stanislav Sucharda, Jan Preisler, František Kysela aj. Všestranný, i když nerovnoměrný rozvoj Prostějova zastavila první světová válka. Po nedlouhém období poválečné stagnace, kdy dokonce poklesl i počet obyvatel města v roce 1921 na , Prostějov navázal na předválečnou etapu vývoje a už v roce 1928 tu žilo obyvatel. Příliv obyvatelstva byl provázen rozsáhlou výstavbou a současně bytovou krizí, kterou musela řešit také městská samospráva stavbou řady činžovních domů. V letech byly zpracovány regulační plány, které však individuální zástavbu příliš neovlivnily a stavební ruch probíhal v různých obvodových čtvrtích. Přesto však Prostějov zaujímá v dějinách moderní české architektury zvláštní postavení, neboť je prakticky jediným menším městem u nás, jehož architektonické bohatství bylo v průběhu první poloviny 20. století systematicky zhodnocováno celou řadou kvalitních staveb, které byly navíc z větší části projektovány domácími architekty a tak můžeme dokonce hovořit o samostatném architektonickém vývoji. Kumpoštův regulační plán město obohatil především o zeleň a centrální prostory, z nichž nejpozoruhodnější je dnešní nám. Spojenců s budovou úřadů, kterou projektoval prostějovský rodák Eduard Žáček v r Vedle jeho návrhů byly ve 30. letech realizovány také projekty Antonína Navrátila, Miroslava Putny a Františka Kalivody. Po válce byly realizovány kvalitní projekty nového nádraží J. Otruby (1952) a budova dnešní polikliniky (B. Tureček, 1947). Ve 20. a 30. letech byla postavena školní budova na Husově nám. (1926), na nynější Vápenici (1931) a Lidické ul. (1936), zásadní přestavbu prodělaly budovy na rohu Rejskovy a Vápenice, vznikla mateřská škola v Mánesově ulici a další. V Prostějově bylo před válkou celkem 41 nižších, středních a odborných škol. V období socialismu byly vybudovány nové průmyslové komplexy (např. Oděvní průmysl, ZZN, ACHP, Agrostroj, Gala, Elitex, Mechanika, ČSAD a další) a rozsáhlá bytová výstavba v panelových sídlištích - celkem nových bytů. V roce 1950 se staly součástí města Krasice, v posledních dvou desetiletích postupně Držovice, Vrahovice s Čechůvkami, 9

10 Čechovice s Domamyslicemi, Mostkovice se Stichovicemi a Žešov. V roce 1960 žilo v Prostějově obyvatel v bytových jednotkách, v roce 1982 přesáhl počet obyvatel a v roce 1985 zde žilo lidí ve bytech. Předchozí vývoj byl zatím završen , kdy obecně závaznou vyhláškou byla na území města vymezena oblast jeho památkové zóny. Do ní byla zahrnuta centrální historická část Prostějova a areál U milosrdných bratří, určená ulicemi Blahoslavova, Palackého, Komenského a Netušilova, dále náměstím E. Husserla a ulicemi Svatoplukova a Kolárova. K nejvýznamnější architektonickým památkám patří Prostějovský zámek, farní kostel, muzeum, nová radnice, Národní dům, klášter milosrdných bratří a Špalíček. Město je založeno v nadmořské výšce zhruba 225 m a podle Malého lexikonu obcí ČR 2004 v současnosti vykazuje trvale bydlících obyvatel. Převážná část zastavěných ploch města je vybavena všemi základními inženýrskými sítěmi, tzn. veřejnou kanalizací i veřejným rozvodem elektřiny, vody a plynu. Prostějov má značný potenciál kvalifikovaných pracovních sil, zastoupených zejména v oděvním a textilním průmyslu, potravinářství a strojírenství. Rozhodující výrobní kapacity však přísluší textilnímu průmyslu s jeho letitou tradicí. S ním je spojena i jedna z nejvýznamnějších průmyslových investic v regionu - textilní továrna japonské společnosti Toray v nové průmyslové zóně města. Poměrně dobrá dopravní dostupnost města je spojena s mezinárodní expresní komunikací E 462, která v severojižním směru zajišťuje spojení Moravy s Polskem. Její napojení na dálnice D1 a D2 v Brně umožňuje rychlé komunikační spojení s Prahou a Bratislavou. Na území města je rovněž letiště, avšak zatím jen s omezeným významem. Obdobné platí i pro železniční dopravu, neboť její severojižní koridor prochází městy Přerov a Olomouc. Městská hromadná doprava je zajišťována autobusy, což platí i pro příměstskou přepravu osob. Z pozice bývalého okresního města jsou v Prostějově zastoupeny všechny obvyklé úřady státní správy, včetně Okresního soudu a Státního zastupitelství. Město disponuje areálem nové nemocnice a všemi specializacemi ambulantní zdravotnické péče. Sídlí v něm rovněž pobočky většiny v ČR významných peněžních ústavů. Pro využití volného času obyvatel je v Prostějově nabídka Městského divadla, muzea, kulturního domu, kina, krytého plaveckého bazénu i venkovního koupaliště, zimního a fotbalového stadionu, sportovní haly, atd.. Resort školství je ve městě plně zastoupen mateřskými, základními a středními školami. Možnost vysokoškolského studia v Prostějově zajišťuje pobočka Technické univerzity Liberec a odloučené pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Investiční rozmach města je aktuálně definován územním plánem sídelního útvaru Prostějov, který nabyl účinnosti dnem Hlavní rozvojové plochy jsou v následujících lokalitách: - průmyslová výroba: - východní okrajová část města směrem k obcím Kralice, Bedihošť - západně a východně od Olomoucké ulice - bydlení v RD: - menší lokality v k.ú. Držovice na Moravě, Vrahovice, Krasice, Čechovice u Prostějova, Domamyslice, Prostějov - za tenisovými kurty v ul. Za Kosteleckou - bydlení v bytových domech: - k.ú. Krasice, Okružní ul. 10

11 - technické zařízení: - okolí mimoúrovňové křižovatky Prostějov - sever. Uvažovaná staveniště jsou určena zejména pro objekty průmyslové výroby, skladové hospodářství, stavby pro obchod a služby a pro výstavbu rodinných i bytových domů. V Prostějově dříve stagnující bytová výstavba je sice postupně oživována, ovšem stále ještě nedosahuje intenzity v sousedním krajském městě Olomouci. Stav nabídky a poptávky na místním trhu s nemovitostmi, vč. stavebních pozemků, se v současné době jeví vyrovnaným. Bezpochyby se v tom pozitivně promítá i téměř úplná vybavenost území základní infrastrukturou. Nabídka pozemků k průmyslové zástavbě a skladovému hospodářství však stále ještě převyšuje poptávku po nich. Při rozvoji města měla v posledním období největší dynamiku výstavba obchodních zařízení, o čemž svědčí i fakt, že v Prostějově jsou zastoupeny prodejny prakticky všech významných obchodních řetězců, které působí na území ČR. Přitom je nyní realizována výstavba supermarketu Lidl a INTERSPAR. To sice svědčí o určité úrovni koupěschopnosti obyvatel města, avšak nelze odhlédnout od skutečnosti, že část tržeb od nich je i nadále realizována v nákupních centrech Brna a Olomouce. Z hlediska bytové politiky města se již začíná projevovat nedostatek stavebně připravených pozemků pro rodinné domy, a to jak s menšími, tak většími výměrami. Na území města není žádné zvláště chráněné území podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ani žádné významné vodní toky, které by mohly limitovat další rozvoj města. Z vodních ploch jsou ve městě zastoupeny jen říčky Hloučela, Romže a Valová a několik rybníků. Kromě toho podzemím města prochází zatrubněný mlýnský náhon. Obecně se realitní trh města Prostějova nijak neodlišuje od velikostně srovnatelných měst (se zhruba 50 tisíci obyvatel), např. Přerova, Jihlavy apod. Na úseku průmyslových staveb probíhá dostavba průmyslové zóny v lokalitě Kralický háj (HOPI, Buderus, Mubea, SPEDITION FEICO, ALORA). Srovnatelně lepší situace a přetrvávající zájem investorů je o území s komerčním zaměřením staveb, zejména o supermarkety. Nadále přetrvává zájem o plochy pro bytovou výstavbu, a to jak v bytových, tak i v rodinných domech. Ceny bytů přechodně poklesly, avšak současná situace se již stabilizuje. Ceny rodinných domů rostou neznatelně. Převis nabídky přetrvává hlavně u nebytových jednotek, z nichž pronájem některých kancelářských ploch je velmi problematický až přechodně prakticky nemožný. Jednoznačně největší zájem o investice do bydlení je v k.ú. Krasice, Čechovice u Prostějova a Domamyslice, z nichž stejně vysoká poptávka přechází i do sousední obce Mostkovice. Naopak nejméně poptávanými jsou k.ú. Držovice, Žešov a Čechůvky. U menších investic do obchodních zařízení je největší zájem o pozemky města s preferencí náměstí Husserleho, T. G. Masaryka, Žižkova a ulic Svatoplukovy, Kravařovy a Plumlovská. Zájem o větší obchodní investice je orientován na dopravně rychleji dostupné periferie města s relativně nelimitovanou kapacitou parkovacích možností. Mimo vyjmenované lokality je poptávka po investicích do obchodu minimální. 11

12 4. Postup zpracování cenové mapy 4.1 Základní principy Cenová mapa souběžně s vývojem na místním trhu s nemovitostmi a bonitou v referenčním období uskutečněných prodejů diferencuje ceny stavebních pozemků v jednotlivých katastrálních územích města Prostějova a poskytuje všem zájemcům možnost jejich jednoduchého zjišťování. 4.2 Zdroje vstupních informací Základní informace pro zpracování cenové mapy jsou čerpány z Informačního systému města Prostějova (průběžně aktualizované digitální katastrální mapy města), listinného operátu pracoviště Prostějov Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj (sjednané ceny stavebních pozemků z kupních smluv vložených do katastru nemovitostí) a interního informačního systému zpracovatele aktualizované cenové mapy - Znaleckého a oceňovacího ústavu s.r.o., v Prostějově. Vzhledem k tomu, že v posledních letech se místní trh se stavebními pozemky v Prostějově stabilizoval, bylo při aktualizaci cenové mapy možné doplnit informační bázi jejího zpracovatele o údaje celkem 218 sjednaných cen k celkem 348 parcelám na území města v referenčním období. Z uvedeného počtu 189 cen (tj. 86,5 %) odpovídalo definici obvyklé ceny podle 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku. Vyhodnocené sjednané ceny stavebních pozemků byly bezprostředně využity k ocenění příslušných stavebních pozemků. Společně se sledovanými znaky jejich charakteristik dále posloužily při následném přezkoumání dosud vymezených skupin parcel (obdobných stavebních pozemků) a ke korektuře jejich aktualizovaného stavu v grafické části cenové mapy. V další fázi aktualizace cenové mapy byly předtím zpracované informace aplikovány při zjištění cen dosud neoceněných pozemků porovnávacím způsobem ve smyslu 10 odst. 3 zákona. Stavební pozemky, resp. skupiny jejich parcel, které nebyly oceněny sjednanými cenami ani cenami zjištěnými zmíněným porovnávacím způsobem, zůstaly v grafické části cenové mapy neoceněny. Kromě pozemních komunikací zpravidla jde o některé pozemky pod objekty veřejné správy, školství, kultury, zdravotnictví, vnitra, obrany, popř. veřejné technické vybavenosti města. Jejich prodej bývá výjimečný až sporadický a cenové informace o něm většinou neumožňují aplikovat je při porovnávacím způsobu ocenění obdobných stavebních pozemků. K předchozí cenové mapě (č. 3) nebyly na odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 12-14, Prostějov uplatněny žádné připomínky či návrhy. 12

13 4.3 Charakteristiky porovnávaných pozemků Koncipování konkrétních skupin parcel (obdobných stavebních pozemků) v grafické části cenové mapy bezvýhradně vychází z principů stanovených pro aplikaci porovnávacího způsobu oceňování v 10 odst. 3 zákona, tzn. shodného účelu užití, obdobné polohy v obci a shodné stavební vybavenosti srovnávaných stavebních pozemků. Údaje o uvedených atributech byly převzaty z příslušných podkladů městského informačního systému (územně plánovací dokumentace, analytické výkresy, rozhodnutí a povolení vydaná podle stavebního zákona apod.), porovnány s aktuálními výsledky z místních šetření zpracovatele, popř. podle nich příslušným způsobem korigovány, zejména v případě výskytu omezujících faktorů, např. klimatických anomálií (v průmyslových zónách), nadměrné hlučnosti (v ulicích Plumlovská, Vápenice, Újezd, J. Wolkera a Olomoucká), ekologických limitů (lesopark Hloučela) apod Poznatky z rozboru sjednaných cen V procesu aktualizace bylo vyhodnoceno 218 sjednaných cen (červenec červen 2005) k celkem 348 pozemkům ve všech katastrálních územích města kromě k.ú. Čechůvky, kde v hodnoceném období nebyla vyhodnocena žádná realizovaná kupní smlouva. Z posuzovaného souboru dohledaných kupních smluv bylo cca 13,5 % vyřazeno, pro jejich výraznou odchylku od obvyklých cen v daném místě a čase. Minimální počet obchodů byl realizován v centrální části města. Naopak převažující počet pozemků byl prodán v okrajových částech města - lokalitách určených územním plánem k zástavbě především rodinnými domy. Vyjma průmyslové zóny Kralický háj, kde již byla zahájena výstavba průmyslových objektů, jde většinou o pozemky v lokalitách dosud nejen bez zástavby, ale i bez stavební vybavenosti a nenapojené na stávající komunikační systém města. Technická infrastruktura je zajišťována stavebníky až v průběhu výstavby, což vyvolává mnohé komplikace. Tento stav je důsledkem skutečnosti, že v regionu nepůsobí žádný developer, který by dodavatelsky zajišťoval komplexní přípravu stavenišť. 4.5 Vývoj místního trhu se stavebními pozemky Oproti předchozí cenové mapě (č. 3) došlo k následujícím změnám vymezených skupin parcel: vznikly tři nové skupiny parcel, 8x byly rozšířeny skupiny parcel a jedna skupina parcel byla zmenšena, 1x byly sloučeny dvě sousedící a 1x tři sousedící skupiny parcel, 1x došlo ke sloučení dvou sousedních skupin parcel a jejímu následnému rozšíření. U těchto skupin parcel došlo ke vzniku tří nových cen u nově vytvořených skupin parcel, 5x ke zvýšení původní ceny u skupin parcel rozšířených a skupiny zúžené. U sloučených skupin ve dvou případech zůstala cena původní skupiny oceněné a u skupiny parcel, která vznikla sloučením tří skupin došlo ke zvýšení původních cen. Dále u skupin, u nichž se nezměnila jejich velikost došlo k 25 změnám, z toho 4 dosud neoceněné skupiny parcel byly oceněny, u 19 skupin parcel došlo ke zvýšení původní ceny a u 2 skupin parcel ke snížení ceny. K nárůstům cen lze poznamenat, že nejsou nijak dramatické, neboť jsou jen v řádu desítek procent. Např. u pozemků pro výstavbu rodinných domů jsou ceny diferencovány od jejich minima 150,- Kč/m 2 v k.ú. Držovice až po maximum 1.200,- Kč/m 2 v lokalitě za tenisovými kurty v ulici Za Kosteleckou, přičemž cena zjištěná podle platné vyhlášky činí 13

14 848,- Kč/m 2. Pozemky pod převážně obchodními objekty v centru města mají v cenové mapě ceny v rozpětí od 2.000,- do 6.500,- Kč/m 2, přičemž cena zjištěná podle aktuálně platného cenového předpisu činí 1.162,- Kč/m 2. Pozemky pro průmyslovou výstavbu mají ceny 180,- až 450,- Kč/m 2, ale jejich cena aktuálně zjištěná podle vyhlášky činí 394,- Kč/m 2. V nárůstu cen stavebních pozemků se výrazně promítá poloha stavebních pozemků v centru města a souběžně i v lokalitách určených pro individuální bytovou výstavbu. Předpoklad, že ceny kvalitních zainvestovaných pozemků pro rodinné domy budou i nadále stoupat, se jeví víc než reálným. 14

15 5. Charakteristika místního trhu s pozemky Trh se stavebními pozemky v Prostějově celkově reflektuje jeho aktuální společenskoekonomický význam. Z hlediska externích investorů je pozornost jednoznačně soustředěna na krajské město Olomouc, kde v poslední době došlo k realizaci řady investic dopravních, výrobních, obchodních i bytových. Aktuální výše investic do nemovitostí odráží nízkou hospodářskou výkonnost regionu ve výrobních a obchodních odvětvích. V porovnání s jinými městy obdobné velikosti se nízké příjmy obyvatelstva rovněž promítají i v omezených investicích do bydlení, a to jak v bytových, tak i v rodinných domech. Předchozí výroky se opírají o výsledky rozboru 218 sjednaných cen pozemků na území města v období VII.2004 VI Charakteristiky prodaných stavebních pozemků byly jednotlivě podle polohy přiřazeny k příslušným parcelám v grafické části cenové mapy. Následně byly eliminovány některé sjednané ceny, které se vztahovaly k souborům nemovitostí (nikoliv výhradně ke stavebním pozemků) nebo se významně odlišovaly od cen místně obvyklých. Jednotlivé skupiny parcel obdobných stavebních pozemků jsou cenově diferencovány zejména podle polohy a skutečného účelu praktického využití. Nejčastější změna byla zaznamenána u skupin parcel s bytovými domy, kde došlo k průkaznému nárůstu ze 410,- na 480,- Kč/m 2 bez ohledu na jejich polohu. Ceny narůstají rovněž u skupiny parcel s rodinnými domy. V tomto případě je však cenová diferenciace mnohem strukturovanější a s výraznější vazbou na technické infrastruktuře území. Ceny v těchto skupinách parcel jsou v širokém rozpětí od 150,- Kč/m 2 v Držovicích, 160,- Kč/m 2 v Žešově a 150,- Kč/m 2 v Čechůvkách, až po 1.200,- Kč/m 2 v lokalitě Hloučela sídelní části Prostějova. Problematické zůstávají nově vyčleněná území pro výstavbu rodinných domů, kde se velmi obtížně řeší dobudování technické infrastruktury včetně komunikací a chodníků v rámci ploch vyčleněných územním plánem. Předpokládá se další cenový nárůst. Jako stagnující se jeví vývoj cen u průmyslových nemovitostí. Na trhu jsou realizovány obchody rozměru živnostenských provozoven, ne průmyslových provozů. Další vývoj nepředpokládá prudký cenový nárůst. Rozpětí cen se v daném segmentu pohybuje od 180,- do 450,- Kč/m 2. V cenové mapě došlo k rozšíření skupiny parcel v průmyslové části města Prostějova mezi ulicemi Kojetínská a Kralická až k hranicím katastrálního území Kralice na Hané. Centrum města vykazuje poměrně malý počet uskutečněných obchodů se stavebními pozemky a jejich cena se drží s výhledem dalšího nárůstu v nejlepších polohách. Rozpětí cen se zde pohybuje od 5.100,- do 6.500,- Kč/m 2. Mimo vlastní centrum města je rozpětí cen od 600,- do Kč/m 2. Lokality se smíšenou zástavbou mimo střed města cenově stagnují a zlepšení se nepředpokládá ani v nejbližší perspektivě. 15

16 6. Vybrané údaje z katastru nemovitostí Vyhláška specifikuje věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitosti v Prostějově s použitím souhrnných informací z katastru nemovitostí. Jednotlivé údaje o parcelách jsou přehledně uvedeny v příloze č. 7 v tabulkách jednotlivých katastrálních území a jejich součtu. Sumarizace údajů za správní území města Prostějova: Druh pozemků způsob využití počet parcel výměra (m²) Zemědělské pozemky celkem orná půda chmelnice z toho: vinice zahrada ovocný sad trvalý travní porost Lesní pozemky celkem Vodní plochy celkem Zastavěné plochy celkem společný dvůr z toho: zbořeniště Ostatní plochy celkem dráha dálnice silnice ostatní komunikace ostatní dopravní plochy zeleň z toho: sport. a rekreační plochy hřbitov - urnový háj kult. a osvět. plochy manipulační plochy dobývací prostor skládka jiné plochy neplodná půda Obec Prostějov celkem

17 Výměry a počty parcel: Základní členění výměra podíl počet podíl (ha) (%) parcel (%) Zemědelská půda, lesní půda a vodní plochy 3 326,50 71, ,00 37,00 Zastavěné plochy 323,50 7, ,00 45,00 Ostatní plochy 1 057,00 22, ,00 18,00 Obec Prostějov celkem 4 707,00 100, ,00 100,00 Předmětem ocenění v této cenové mapě jsou stavební pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny většinou v druhu pozemků zastavěná plocha a nádvoří. Tyto pozemky však tvoří pouhých 7 % (s ostatními plochami 29 %) celkové půdy města Prostějova. Z toho je zřejmé, že podstatnou část jeho správního území tvoří intenzivně využívaná zemědělská půda zejména v dodatečně připojených katastrálních územích původních venkovských sídel. Z hlediska počtu parcel je však významný podíl zastavěných ploch, který činí 44 % (spolu s parcelami ostatních ploch 62 %), což lze zdůvodnit větší členitost zastavěných lokalit s menší průměrnou výměrou jejich parcel. Z pozemků v druhu ostatní plochy jsou oceněny pouze některé, které zpravidla tvoří jednotný funkční celek se stavbou. Tato skutečnost se vztahuje především k pozemkům v druhu zeleň v zástavbě. Ze struktury pozemků ostatních ploch je zřejmé, že většinu pokrývají pozemní komunikace; podíl dálnic, silnic, ostatních (místních a účelových) komunikací, dopravních ploch a ploch manipulačních činí celkem 68 %. 17

18 7. Příloha souborné údaje z katastru nemovitostí Druh pozemku z toho: z toho: z toho: par. Čechovice u Prostějova Výměra (m²) par. Čechovice- Záhoří Čechůvky Domamyslice Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Držovice na Moravě Výměra (m 2 ) Zemědělské pozemky orná půda chmelnice vinice zahrada ovocný sad trvalý travní porost Lesní pozemky Vodní plochy Zastavěné plochy společný dvůr zbořeniště Ostatní plocha dráha dálnice silnice ostatní komunikace ostatní dopravní plochy zeleň sport. a rekreač. plochy hřbitov - urnový háj kult. a osvět. plochy manipulační plochy dobývací prostor skládka jiné plochy neplodná půda budovy s čísly popisnými budovy s čísly evidenčními budovy bez č.p. nebo č.e rozestavěné budovy

19 Druh pozemku par. Krasice Prostějov Vrahovice Žešov Sumarizace Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) Zemědělské pozemky orná půda z toho: chmelnice vinice zahrada ovocný sad trvalý travní porost Lesní pozemky Vodní plochy Zastavěné plochy společný dvůr z toho: zbořeniště Ostatní plocha dráha z toho: dálnice silnice ostatní komunikace ostatní dopravní plochy zeleň sport. a rekreač. plochy hřbitov - urnový háj kult. a osvět. plochy manipulační plochy dobývací prostor skládka jiné plochy neplodná půda budovy s čísly popisnými budovy s čísly evidenčními budovy bez č.p. nebo č.e rozestavěné budovy

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing.

Úvod Jméno Nominace Ing. Ivo Palouš Martin Sepp Ing. Rudolf Jágr Ing. Tomáš Hampl JUDr. Marek ehá Ing. Pavel Bernát Ing. 1 / 103 Obsah: Úvod... 3 Východiska pro zpracování studie... 7 Evropská úroveň... 7 Národní úroveň... 9 Krajská úroveň... 13 Obecní úroveň... 15 Socio-ekonomická analýza... 16 ÚVOD.... 16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020

Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Strategický plán územního a ekonomického rozvoje statutárního města Přerova pro období 2014 2020 Zadavatel: Adresa: Bratrská 709/34, Přerov 750 11 Tel.: (+420) 581 268 111, E-mail: posta@prerov.eu http://www.prerov.eu

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu

OBSAH DOKUMENTACE. Atelier URBI spol. s r.o. 1. Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění územního plánu: Textová část: B. Odůvodnění řešení územního plánu Grafická část: 8. Koordinační výkres 1 : 5 000 9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 1 : 5 000 10. Širší vztahy

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

Přehled mateřských škol a základních škol k datu 09/2014-15 mateřských škol a 14 základních škol.

Přehled mateřských škol a základních škol k datu 09/2014-15 mateřských škol a 14 základních škol. České Budějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více