Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4"

Transkript

1 Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 Textová část

2 Obsah: 1. Úvod 2. Instrukce k používání cenové mapy 3. Stručná charakteristika města 4. Postup zpracování cenové mapy 5. Charakteristika místního trhu s pozemky 6. Vybrané údaje z katastru nemovitostí 7. Příloha souborné údaje z katastru nemovitostí 2

3 1. Úvod 1.1 Základní údaje o cenové mapě Cenová mapa stavebních pozemků města Prostějova č. 4 (dále jen cenová mapa) je zpracována v intencích 33 odst. 2 a 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen zákon) a podle 27 vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Tato cenová mapa, jejíž účinnost se předpokládá na období příštího kalendářního roku, navazuje na její předchozí vydání, která jsou uvedena v níže připojeném přehledu: Pořad. číslo Vyhláška města Prostějova Cenový věstník MF Účinnost cenové mapy číslo ze dne částka ze dne od do 1 63/ / / / Podkladem pro Cenovou mapu stavebních pozemků města Prostějova č. 4 jsou nové ceny stavebních pozemků, které byly sjednány v kupních smlouvách, uzavřených na území města Prostějova, v období od července 2004 do června Cenová mapa je zpracována na podkladu digitální katastrální mapy města Prostějova v měřítku 1 : 5000, poskytnuté Městským úřadem v Prostějově. Využitím uvedeného mapového podkladu je sledován záměr přesnějšího vymezení v grafické části cenové mapy vyznačených skupin parcel obdobných stavebních pozemků, srovnatelných podle shodného účelu užití, obdobné polohy na území města a stejné stavební vybavenosti oceněných pozemků (možnosti napojení na základní inženýrské sítě kanalizaci, vodovod, plynovod apod.). Cenová mapa je bezplatně přístupná veřejnosti v pracovní době na odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu v Prostějově. 1.2 Vztah cenové mapy k Územnímu plánu města Prostějova Při tvorbě cenové mapy bylo přihlíženo k prioritám Územního plánu sídelního útvaru Prostějov, jehož II. změna byla schválena a vyhlášena obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva města Prostějova č. 18/ Součásti cenové mapy Cenovou mapu tvoří: I. Textová část v rozsahu 19 stran formátu A 4. 3

4 II. Grafická část, vytvořená na 12 mapových listech digitální mapy města Prostějova, v kladu listů státní mapy odvozené (SMO) v měřítku 1:5000, s vymezenými a oceněnými skupinami parcel obdobných stavebních pozemků a upravená do formátu A Autorizace cenové mapy Originální dokumentace Cenové mapy stavebních pozemků města Prostějova č. 4 byla autorizována Městským úřadem v Prostějově s účinností od

5 2. Instrukce k používání cenové mapy 2.1 Cenová mapa je určena pro oceňování stavebních pozemků, které jsou definovány v 9 odst. 1 písm. a) zákona o oceňování majetku, jež jsou v grafické části cenové mapy zahrnuty do některé z vyznačených a oceněných skupin parcel obdobných stavebních pozemků (dále jen skupin parcel). 2.2 Stavební pozemky ve vymezených skupinách parcel, které jsou v grafické části cenové mapy označeny cenou, se oceňují podle této cenové mapy, s výjimkou pozemků uvedených v instrukci č V grafické části cenové mapy je ve vyznačených skupinách parcel uveden číselný znak, který vyjadřuje cenu v Kč/m Stavební pozemky, které v grafické části cenové mapy nejsou v žádné skupině parcel označených cenou, se oceňují podle příslušného ustanovení 28 nebo 31 odst. 2 vyhlášky. 2.5 Stavební pozemky, které jsou sice v grafické části cenové mapy v oceněné skupině parcel, ale jejichž část je ve skupině parcel neoceněné nebo s jinou cenou, se oceňují podle příslušného ustanovení 28 nebo 31 odst. 2 vyhlášky. 2.6 Pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny v druhu ostatní plochy se způsobem využití dráha, dálnice, silnice, ostatní komunikace a ostatní dopravní plocha, která není součástí pozemní komunikace, s výjimkou komunikací privátních a v uzavřených plochách či prostorech, jakož i pozemky určené územním rozhodnutím nebo stavebním povolením ke stavbě veřejných komunikací a dopravních ploch, se neoceňují podle této cenové mapy a jejich cena se zjistí podle 28 odst. 10 vyhlášky. 2.7 Jde-li u pozemků uvedených v instrukci 2.6 o komunikace privátní a komunikace v uzavřených plochách či prostorech, dále jsou-li užívány k podnikání za úplatu (např. slouží-li k úplatnému poskytování služeb motoristům) nebo jsou-li funkčně spojeny se stavbami komerčního charakteru (např. ostatní dopravní plochy, vč. parkovišť obchodních domů, ubytovacích a stravovacích zařízení), se oceňují podle této cenové mapy nebo se jejich cena zjistí podle příslušného ustanovení 28 vyhlášky, s výjimkou odstavce 10. 5

6 2.8 V případě nesouladu druhu oceňovaného pozemku v cenové mapě ( 9 zákona) s jeho skutečným stavem v terénu, se postupuje způsobem podle 27 odst. 4 vyhlášky. 2.9 Cenová mapa je bezplatně přístupná veřejnosti v pracovní době na odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 12-14, Prostějov. Na uvedeném místě lze také uplatnit případné dotazy, připomínky a návrhy k této cenové mapě. 6

7 3. Stručná charakteristika města Město Prostějov je správním a průmyslovým centrem jižní části Olomouckého kraje. Jeho správní území pokrývá výměru ha a včetně historické sídelní části je členěno do devíti katastrálních území (dále jen k.ú.): Čechovice u Prostějova, Čechovice-Záhoří, Čechůvky, Domamyslice, Držovice na Moravě, Krasice, Prostějov, Vrahovice a Žešov. Urbanisticky srostlé území města tvoří k.ú. Prostějov, Čechovice u Prostějova, Domamyslice a Krasice, které je vybaveno infrastrukturou úměrnou koncentraci obyvatel a možnostem jeho dalšího rozvoje. Naopak k.ú. Čechůvky, Držovice na Moravě, Vrahovice a Žešov zatím nejsou územně stavebně srostlé s městskou zástavbou a dál si zachovávají ráz převážně venkovské zástavby. Samostatnou enklávu tvoří k.ú. Čechovice Záhoří s částečnou zástavbou objekty individuální rekreace (rekreační a zahrádkářské chaty), popř. stavbami víceúčelovými. Prostějov se z hloubi dějin vynořuje poprvé před polovinou 12. století. Nazýval se tehdy Prostějovice a byl jednou z mnoha vesnic patřících do majetku nově postaveného biskupského kostela sv. Václava v Olomouci a uvedených v jeho zakládací listině. Do poloviny 13. století se Prostějov vyvinul v trhovou ves, která zaujímala dosti výrazné postavení mezi sídly obdobného charakteru na střední Moravě. V této době, vyznačující se čilým kolonizačním ruchem, přicházejí do Prostějova němečtí osadníci povolaní markrabětem a zakládají vedle české vsi novou osadu, která ležela v místech dnešního náměstí T. G. Masaryka. Noví osadníci způsobili dočasné poněmčení Prostějova. Dokazuje to např. německý tvar jeho názvu - Prosteys, který se objevuje po roce Významný přelom ve vývoji Prostějova znamená poslední čtvrtina 14. století, kdy se stalo městečko majetkem mocného a bohatého šlechtického rodu pánů z Kravař. Petr z Kravař si uvědomoval ekonomickou výhodnost polohy městečka Prostějova na obchodní cestě mezi Brnem a Olomoucí, a proto všestranně podporoval jeho prosperitu. Západně od náměstí založil nové tržiště, nazvané Nové město, které bylo až do roku 1406 do jisté míry samostatným celkem spravovaným vlastním rychtářem. Privilegium z roku 1406 spolu s nejstarší městskou knihou umožňují poprvé důkladněji nahlédnout do uspořádání a života města. Jeho centrem bylo náměstí s 31 právovárečnými domy, ještě převážně dřevěnými. Z náměstí vycházely dvě ulice uzavřené branami. Prostějov dosáhl městských práv v samotném počátku husitského hnutí. Husitství sice zbrzdilo jeho rozvoj, přineslo mu však úplné počeštění. V roce 1445 začalo město budovat nové hrazení, stále ještě jen dřevěné. Současně se obnovovaly městské domy stavěné už většinou z kamene. Prostějovské židovské město vzniklo po roce 1454, kdy byli židé vyhnáni z královské Olomouce a hledali útočiště v okolních městech poddanských. Doba skutečného hospodářského, stavebního a kulturního rozmachu Prostějova nastává koncem 15. století. Ekonomická prosperita byla podmíněna v prvé řadě rozvojem výroby. Největší rozkvět zaznamenala odvětví spjatá bezprostředně s pěstováním kvalitních obilovin na pozemcích v okolí města, především sladovnictví a pivovarnictví. Do roku 1633 vzrostl počet právovárečných domů na 69. V roce 1490 se vlastníky města stávají Pernštýnové. Rostoucí bohatství Prostějova doprovázela jeho velkorysá výstavba. V roce 1495 zahájil stavbu kamenných hradeb s valem. Definitivní podobu získalo městské opevnění kolem roku 1526, kdy Jan z Pernštejna zboural Kosteleckou bránu a severozápadní cíp hradeb pro stavbu svého zámku. V letech si měšťané místo staršího radního domu z konce 15. století vybudovali v renesančním slohu novou reprezentativní budovu radnice (dnes muzeum). 7

8 Nejhonosnější stavbou renesančního období byl zámek, postavený v letech Janem z Pernštejna a přebudovaný jeho synem Vratislavem mezi lety Kameníci pracující při přestavbě zámku, z nichž se někteří v Prostějově trvale usadili se uplatnili také při renesanční přestavbě měšťanských domů. Protože veškerá stavební plocha vnitřního města se vyčerpala již v 15. století, Prostějov se rozrůstal svými předměstími. V roce 1516 byla k němu připojena sousední ves Drozdovice. Na západní straně se město za hradbami rozšířilo počátkem 16. století o ulici Mlýnskou, Plumlovskou a Hliníky. Nejstarší předměstská část kolem Újezdu rostla zemědělským podnikáním bohatých měšťanů, kteří tu budovali dvory a zakládali nové zahrady. Tak vznikly ulice Petrská, Novosady (později přejmenovaná na Dolní) a Trávník. Přes zlepšení bezpečnostních a hygienických poměrů, k nimž v průběhu 16. století došlo, nebylo město ušetřeno živelných pohrom, požárů a epidemií. Největší požár tohoto období je postihl v roce Vyhořelo při něm 22 domů na severní straně náměstí. Náročný život a nákladné stavby českého kancléře Vratislava z Pernštejna zničily koncem 16. století zcela rodový majetek a způsobily jeho obrovské zadlužení. S tím souvisel také pozvolný hospodářský úpadek města. V roce 1599 přešel Prostějov do vlastnictví Lichtenštejnů. Ten prováděl násilnou katolizaci a město upadalo. Zkázu dovršila závěrečná léta třicetileté války, kdy město nejprve zpustošila roku 1642 císařská posádka a v červnu 1643 zcela zničila Torstensonova švédská armáda. Švédové pobořili městské zdi a valy, brány a bašty vyhodili do povětří, vyloupili radnici, kostel a zámek a nakonec vypleněné město vypálili. Prostějov měl ještě v roce 1677 přes čtyřicet procent neobydlených domů. Sotva se město vrátilo k normálnímu životu, zasáhla je na konci 17. století jedna z největších živelných katastrof v jeho historii - obrovský požár, který vypukl v domě na rohu Olomoucké ulice a Vápenice. Stavební restaurace po požáru dala městu barokní podobu. Měšťanské domy zůstaly i nadále jednopatrové se sedlovými střechami obrácenými štíty do náměstí, jen některé zcela přestavěné budovy dostaly barokní mansardové střechy. Nejrozsáhlejší stavbou se stal konvent milosrdných bratří, zbudovaný v letech Lichtenštejny na místě bývalého Žalkovského dvora, patřícího městu. Město prožívalo v 18. století hlubokou hospodářskou stagnaci, k jejímuž oživení nepomohla ani stavba císařské silnice, která se po roce 1739 stala nejživější komunikační tepnou z Vídně do Německa a Polska. Zatímco koncem 18. století dosáhl Prostějov s 569 domy a necelými šesti tisíci obyvateli teprve velikosti, kterou měl před třicetiletou válkou, kolem roku 1830 měl už 836 domů a přes deset tisíc obyvatel. Výrazně se rozrostlo především okolí textilních podniků na Olomouckém a Brněnském předměstí. Po roce 1850 bylo vnitřní město uzavřeno komplexem vysokých hradeb, valů a příkopů, který byl na čtyřech místech přerušen městskými vstupními branami a zpevněn deseti baštami. Chybělo převážně nejen dláždění a chodníky, ale i kanalizace. Většina domů měla vlastní studnu a dřevěným potrubím tekly z rybníka měkká voda jen do pěti kašen a části výrobních středisek. Městem se klikatila městská strouha, která sbírala většinu splašků, kolem několika rybníčků se batolily husy, kachny a další domácí zvířectvo. Domky za hradbami kryly šindelové střechy a k řadě z nich přiléhaly stáje, chlévy, kurníky, hnojiště. Pokud zapršelo, Prostějov se měnil v těžko prostupné sídliště spojené s okolními městy a vesnicemi jen málo silnicemi. Teprve ve druhé polovině 60. let získal železniční spojení s Olomoucí, Přerovem a Brnem. V roce 1862 zde byl zřízen telegrafní úřad doplňující poštu. Tak jako pro jiná města i pro Prostějov mělo velký význam bourání městských hradeb a valů, s nímž se začalo v červnu Vůbec přelom 60. a 70. let můžeme považovat za počátek nové etapy ve vývoji Prostějova, který měl tehdy asi obyvatel v měšťanské a židovské obci. Petrolejové osvětlení města z roku 1865 nahradilo plynové, začal jezdit dostavník k železnici. Postupně rostly sladovny, pivovary, parní mlýny, úspěšně prosperovaly 8

9 jatky, mydlárny, palírny a vznikla i výroba obuvi, která byla v 80. letech doplněna rozmachem závodů na výrobu zemědělských strojů. Období od roku 1892 do první světové války můžeme označit za léta bouřlivého rozvoje města. Za dvacet let české správy vzrostl počet obyvatel v důsledku přílivu venkovanů asi o dvanáct tisíc na v roce Růst počtu obyvatel provázel stavební rozmach města. Městská rada již v roce 1893 nechala zpracovat provizorní regulační plán a chtěla jím čelit neplánované zástavbě. Většina nových domů vznikala na předměstích, neboť malý počet příčných ulic nedovoloval využít parcely uvnitř města. Zatímco na počátku devadesátých let se stavební ruch soustředil na oblast dnešního Husova nám., na přelomu století se přesunul na sever (mezi Olomouckou a Kosteleckou ul.) a západ (mezi Plumlovskou a Vodní ul.). Největší rozmach zaznamenalo Olomoucké a Plumlovské předměstí a vznikla nová čtvrť u nemocnice. Ve vnitřním městě se bouralo a vznikaly převážně veřejné budovy - poštovní a telegrafní úřad (1897), obchodní akademie (1897), internát obchodní akademie (1903), dostavba veřejné nemocnice Milosrdných bratří, sirotčinec (1902, 1906), gymnázium (1901), budovy obecných a měšťanských škol, soud (1903), okresní hejtmanství (1905), Národní dům (1907), Dělnický dům (1900), Národně sociální dům (1907), sokolovna (1908), radnice (1914), Živnostenská banka (1913), Rakousko-uherská banka (1902) atd. K těmto stavbám je třeba přiřadit i budování objektů hospodářského a průmyslového charakteru (např. akciový pivovar, továrnu na kávové náhražky, strojírnu bratří Kováříků aj.). V roce 1898 proběhla elektrifikace města, v roce 1906 se konečně podařilo zavést i vodovod. Je pozoruhodné, že právě v Prostějově se zrodilo v letech jedno z nejpozoruhodnějších děl české secese - Národní dům, na jehož stavbě a výzdobě se podíleli Jan Kotěra, Stanislav Sucharda, Jan Preisler, František Kysela aj. Všestranný, i když nerovnoměrný rozvoj Prostějova zastavila první světová válka. Po nedlouhém období poválečné stagnace, kdy dokonce poklesl i počet obyvatel města v roce 1921 na , Prostějov navázal na předválečnou etapu vývoje a už v roce 1928 tu žilo obyvatel. Příliv obyvatelstva byl provázen rozsáhlou výstavbou a současně bytovou krizí, kterou musela řešit také městská samospráva stavbou řady činžovních domů. V letech byly zpracovány regulační plány, které však individuální zástavbu příliš neovlivnily a stavební ruch probíhal v různých obvodových čtvrtích. Přesto však Prostějov zaujímá v dějinách moderní české architektury zvláštní postavení, neboť je prakticky jediným menším městem u nás, jehož architektonické bohatství bylo v průběhu první poloviny 20. století systematicky zhodnocováno celou řadou kvalitních staveb, které byly navíc z větší části projektovány domácími architekty a tak můžeme dokonce hovořit o samostatném architektonickém vývoji. Kumpoštův regulační plán město obohatil především o zeleň a centrální prostory, z nichž nejpozoruhodnější je dnešní nám. Spojenců s budovou úřadů, kterou projektoval prostějovský rodák Eduard Žáček v r Vedle jeho návrhů byly ve 30. letech realizovány také projekty Antonína Navrátila, Miroslava Putny a Františka Kalivody. Po válce byly realizovány kvalitní projekty nového nádraží J. Otruby (1952) a budova dnešní polikliniky (B. Tureček, 1947). Ve 20. a 30. letech byla postavena školní budova na Husově nám. (1926), na nynější Vápenici (1931) a Lidické ul. (1936), zásadní přestavbu prodělaly budovy na rohu Rejskovy a Vápenice, vznikla mateřská škola v Mánesově ulici a další. V Prostějově bylo před válkou celkem 41 nižších, středních a odborných škol. V období socialismu byly vybudovány nové průmyslové komplexy (např. Oděvní průmysl, ZZN, ACHP, Agrostroj, Gala, Elitex, Mechanika, ČSAD a další) a rozsáhlá bytová výstavba v panelových sídlištích - celkem nových bytů. V roce 1950 se staly součástí města Krasice, v posledních dvou desetiletích postupně Držovice, Vrahovice s Čechůvkami, 9

10 Čechovice s Domamyslicemi, Mostkovice se Stichovicemi a Žešov. V roce 1960 žilo v Prostějově obyvatel v bytových jednotkách, v roce 1982 přesáhl počet obyvatel a v roce 1985 zde žilo lidí ve bytech. Předchozí vývoj byl zatím završen , kdy obecně závaznou vyhláškou byla na území města vymezena oblast jeho památkové zóny. Do ní byla zahrnuta centrální historická část Prostějova a areál U milosrdných bratří, určená ulicemi Blahoslavova, Palackého, Komenského a Netušilova, dále náměstím E. Husserla a ulicemi Svatoplukova a Kolárova. K nejvýznamnější architektonickým památkám patří Prostějovský zámek, farní kostel, muzeum, nová radnice, Národní dům, klášter milosrdných bratří a Špalíček. Město je založeno v nadmořské výšce zhruba 225 m a podle Malého lexikonu obcí ČR 2004 v současnosti vykazuje trvale bydlících obyvatel. Převážná část zastavěných ploch města je vybavena všemi základními inženýrskými sítěmi, tzn. veřejnou kanalizací i veřejným rozvodem elektřiny, vody a plynu. Prostějov má značný potenciál kvalifikovaných pracovních sil, zastoupených zejména v oděvním a textilním průmyslu, potravinářství a strojírenství. Rozhodující výrobní kapacity však přísluší textilnímu průmyslu s jeho letitou tradicí. S ním je spojena i jedna z nejvýznamnějších průmyslových investic v regionu - textilní továrna japonské společnosti Toray v nové průmyslové zóně města. Poměrně dobrá dopravní dostupnost města je spojena s mezinárodní expresní komunikací E 462, která v severojižním směru zajišťuje spojení Moravy s Polskem. Její napojení na dálnice D1 a D2 v Brně umožňuje rychlé komunikační spojení s Prahou a Bratislavou. Na území města je rovněž letiště, avšak zatím jen s omezeným významem. Obdobné platí i pro železniční dopravu, neboť její severojižní koridor prochází městy Přerov a Olomouc. Městská hromadná doprava je zajišťována autobusy, což platí i pro příměstskou přepravu osob. Z pozice bývalého okresního města jsou v Prostějově zastoupeny všechny obvyklé úřady státní správy, včetně Okresního soudu a Státního zastupitelství. Město disponuje areálem nové nemocnice a všemi specializacemi ambulantní zdravotnické péče. Sídlí v něm rovněž pobočky většiny v ČR významných peněžních ústavů. Pro využití volného času obyvatel je v Prostějově nabídka Městského divadla, muzea, kulturního domu, kina, krytého plaveckého bazénu i venkovního koupaliště, zimního a fotbalového stadionu, sportovní haly, atd.. Resort školství je ve městě plně zastoupen mateřskými, základními a středními školami. Možnost vysokoškolského studia v Prostějově zajišťuje pobočka Technické univerzity Liberec a odloučené pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Investiční rozmach města je aktuálně definován územním plánem sídelního útvaru Prostějov, který nabyl účinnosti dnem Hlavní rozvojové plochy jsou v následujících lokalitách: - průmyslová výroba: - východní okrajová část města směrem k obcím Kralice, Bedihošť - západně a východně od Olomoucké ulice - bydlení v RD: - menší lokality v k.ú. Držovice na Moravě, Vrahovice, Krasice, Čechovice u Prostějova, Domamyslice, Prostějov - za tenisovými kurty v ul. Za Kosteleckou - bydlení v bytových domech: - k.ú. Krasice, Okružní ul. 10

11 - technické zařízení: - okolí mimoúrovňové křižovatky Prostějov - sever. Uvažovaná staveniště jsou určena zejména pro objekty průmyslové výroby, skladové hospodářství, stavby pro obchod a služby a pro výstavbu rodinných i bytových domů. V Prostějově dříve stagnující bytová výstavba je sice postupně oživována, ovšem stále ještě nedosahuje intenzity v sousedním krajském městě Olomouci. Stav nabídky a poptávky na místním trhu s nemovitostmi, vč. stavebních pozemků, se v současné době jeví vyrovnaným. Bezpochyby se v tom pozitivně promítá i téměř úplná vybavenost území základní infrastrukturou. Nabídka pozemků k průmyslové zástavbě a skladovému hospodářství však stále ještě převyšuje poptávku po nich. Při rozvoji města měla v posledním období největší dynamiku výstavba obchodních zařízení, o čemž svědčí i fakt, že v Prostějově jsou zastoupeny prodejny prakticky všech významných obchodních řetězců, které působí na území ČR. Přitom je nyní realizována výstavba supermarketu Lidl a INTERSPAR. To sice svědčí o určité úrovni koupěschopnosti obyvatel města, avšak nelze odhlédnout od skutečnosti, že část tržeb od nich je i nadále realizována v nákupních centrech Brna a Olomouce. Z hlediska bytové politiky města se již začíná projevovat nedostatek stavebně připravených pozemků pro rodinné domy, a to jak s menšími, tak většími výměrami. Na území města není žádné zvláště chráněné území podle zákona o ochraně přírody a krajiny, ani žádné významné vodní toky, které by mohly limitovat další rozvoj města. Z vodních ploch jsou ve městě zastoupeny jen říčky Hloučela, Romže a Valová a několik rybníků. Kromě toho podzemím města prochází zatrubněný mlýnský náhon. Obecně se realitní trh města Prostějova nijak neodlišuje od velikostně srovnatelných měst (se zhruba 50 tisíci obyvatel), např. Přerova, Jihlavy apod. Na úseku průmyslových staveb probíhá dostavba průmyslové zóny v lokalitě Kralický háj (HOPI, Buderus, Mubea, SPEDITION FEICO, ALORA). Srovnatelně lepší situace a přetrvávající zájem investorů je o území s komerčním zaměřením staveb, zejména o supermarkety. Nadále přetrvává zájem o plochy pro bytovou výstavbu, a to jak v bytových, tak i v rodinných domech. Ceny bytů přechodně poklesly, avšak současná situace se již stabilizuje. Ceny rodinných domů rostou neznatelně. Převis nabídky přetrvává hlavně u nebytových jednotek, z nichž pronájem některých kancelářských ploch je velmi problematický až přechodně prakticky nemožný. Jednoznačně největší zájem o investice do bydlení je v k.ú. Krasice, Čechovice u Prostějova a Domamyslice, z nichž stejně vysoká poptávka přechází i do sousední obce Mostkovice. Naopak nejméně poptávanými jsou k.ú. Držovice, Žešov a Čechůvky. U menších investic do obchodních zařízení je největší zájem o pozemky města s preferencí náměstí Husserleho, T. G. Masaryka, Žižkova a ulic Svatoplukovy, Kravařovy a Plumlovská. Zájem o větší obchodní investice je orientován na dopravně rychleji dostupné periferie města s relativně nelimitovanou kapacitou parkovacích možností. Mimo vyjmenované lokality je poptávka po investicích do obchodu minimální. 11

12 4. Postup zpracování cenové mapy 4.1 Základní principy Cenová mapa souběžně s vývojem na místním trhu s nemovitostmi a bonitou v referenčním období uskutečněných prodejů diferencuje ceny stavebních pozemků v jednotlivých katastrálních územích města Prostějova a poskytuje všem zájemcům možnost jejich jednoduchého zjišťování. 4.2 Zdroje vstupních informací Základní informace pro zpracování cenové mapy jsou čerpány z Informačního systému města Prostějova (průběžně aktualizované digitální katastrální mapy města), listinného operátu pracoviště Prostějov Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj (sjednané ceny stavebních pozemků z kupních smluv vložených do katastru nemovitostí) a interního informačního systému zpracovatele aktualizované cenové mapy - Znaleckého a oceňovacího ústavu s.r.o., v Prostějově. Vzhledem k tomu, že v posledních letech se místní trh se stavebními pozemky v Prostějově stabilizoval, bylo při aktualizaci cenové mapy možné doplnit informační bázi jejího zpracovatele o údaje celkem 218 sjednaných cen k celkem 348 parcelám na území města v referenčním období. Z uvedeného počtu 189 cen (tj. 86,5 %) odpovídalo definici obvyklé ceny podle 2 odst. 1 zákona o oceňování majetku. Vyhodnocené sjednané ceny stavebních pozemků byly bezprostředně využity k ocenění příslušných stavebních pozemků. Společně se sledovanými znaky jejich charakteristik dále posloužily při následném přezkoumání dosud vymezených skupin parcel (obdobných stavebních pozemků) a ke korektuře jejich aktualizovaného stavu v grafické části cenové mapy. V další fázi aktualizace cenové mapy byly předtím zpracované informace aplikovány při zjištění cen dosud neoceněných pozemků porovnávacím způsobem ve smyslu 10 odst. 3 zákona. Stavební pozemky, resp. skupiny jejich parcel, které nebyly oceněny sjednanými cenami ani cenami zjištěnými zmíněným porovnávacím způsobem, zůstaly v grafické části cenové mapy neoceněny. Kromě pozemních komunikací zpravidla jde o některé pozemky pod objekty veřejné správy, školství, kultury, zdravotnictví, vnitra, obrany, popř. veřejné technické vybavenosti města. Jejich prodej bývá výjimečný až sporadický a cenové informace o něm většinou neumožňují aplikovat je při porovnávacím způsobu ocenění obdobných stavebních pozemků. K předchozí cenové mapě (č. 3) nebyly na odboru koncepce a rozvoje města Městského úřadu v Prostějově, náměstí T. G. Masaryka 12-14, Prostějov uplatněny žádné připomínky či návrhy. 12

13 4.3 Charakteristiky porovnávaných pozemků Koncipování konkrétních skupin parcel (obdobných stavebních pozemků) v grafické části cenové mapy bezvýhradně vychází z principů stanovených pro aplikaci porovnávacího způsobu oceňování v 10 odst. 3 zákona, tzn. shodného účelu užití, obdobné polohy v obci a shodné stavební vybavenosti srovnávaných stavebních pozemků. Údaje o uvedených atributech byly převzaty z příslušných podkladů městského informačního systému (územně plánovací dokumentace, analytické výkresy, rozhodnutí a povolení vydaná podle stavebního zákona apod.), porovnány s aktuálními výsledky z místních šetření zpracovatele, popř. podle nich příslušným způsobem korigovány, zejména v případě výskytu omezujících faktorů, např. klimatických anomálií (v průmyslových zónách), nadměrné hlučnosti (v ulicích Plumlovská, Vápenice, Újezd, J. Wolkera a Olomoucká), ekologických limitů (lesopark Hloučela) apod Poznatky z rozboru sjednaných cen V procesu aktualizace bylo vyhodnoceno 218 sjednaných cen (červenec červen 2005) k celkem 348 pozemkům ve všech katastrálních územích města kromě k.ú. Čechůvky, kde v hodnoceném období nebyla vyhodnocena žádná realizovaná kupní smlouva. Z posuzovaného souboru dohledaných kupních smluv bylo cca 13,5 % vyřazeno, pro jejich výraznou odchylku od obvyklých cen v daném místě a čase. Minimální počet obchodů byl realizován v centrální části města. Naopak převažující počet pozemků byl prodán v okrajových částech města - lokalitách určených územním plánem k zástavbě především rodinnými domy. Vyjma průmyslové zóny Kralický háj, kde již byla zahájena výstavba průmyslových objektů, jde většinou o pozemky v lokalitách dosud nejen bez zástavby, ale i bez stavební vybavenosti a nenapojené na stávající komunikační systém města. Technická infrastruktura je zajišťována stavebníky až v průběhu výstavby, což vyvolává mnohé komplikace. Tento stav je důsledkem skutečnosti, že v regionu nepůsobí žádný developer, který by dodavatelsky zajišťoval komplexní přípravu stavenišť. 4.5 Vývoj místního trhu se stavebními pozemky Oproti předchozí cenové mapě (č. 3) došlo k následujícím změnám vymezených skupin parcel: vznikly tři nové skupiny parcel, 8x byly rozšířeny skupiny parcel a jedna skupina parcel byla zmenšena, 1x byly sloučeny dvě sousedící a 1x tři sousedící skupiny parcel, 1x došlo ke sloučení dvou sousedních skupin parcel a jejímu následnému rozšíření. U těchto skupin parcel došlo ke vzniku tří nových cen u nově vytvořených skupin parcel, 5x ke zvýšení původní ceny u skupin parcel rozšířených a skupiny zúžené. U sloučených skupin ve dvou případech zůstala cena původní skupiny oceněné a u skupiny parcel, která vznikla sloučením tří skupin došlo ke zvýšení původních cen. Dále u skupin, u nichž se nezměnila jejich velikost došlo k 25 změnám, z toho 4 dosud neoceněné skupiny parcel byly oceněny, u 19 skupin parcel došlo ke zvýšení původní ceny a u 2 skupin parcel ke snížení ceny. K nárůstům cen lze poznamenat, že nejsou nijak dramatické, neboť jsou jen v řádu desítek procent. Např. u pozemků pro výstavbu rodinných domů jsou ceny diferencovány od jejich minima 150,- Kč/m 2 v k.ú. Držovice až po maximum 1.200,- Kč/m 2 v lokalitě za tenisovými kurty v ulici Za Kosteleckou, přičemž cena zjištěná podle platné vyhlášky činí 13

14 848,- Kč/m 2. Pozemky pod převážně obchodními objekty v centru města mají v cenové mapě ceny v rozpětí od 2.000,- do 6.500,- Kč/m 2, přičemž cena zjištěná podle aktuálně platného cenového předpisu činí 1.162,- Kč/m 2. Pozemky pro průmyslovou výstavbu mají ceny 180,- až 450,- Kč/m 2, ale jejich cena aktuálně zjištěná podle vyhlášky činí 394,- Kč/m 2. V nárůstu cen stavebních pozemků se výrazně promítá poloha stavebních pozemků v centru města a souběžně i v lokalitách určených pro individuální bytovou výstavbu. Předpoklad, že ceny kvalitních zainvestovaných pozemků pro rodinné domy budou i nadále stoupat, se jeví víc než reálným. 14

15 5. Charakteristika místního trhu s pozemky Trh se stavebními pozemky v Prostějově celkově reflektuje jeho aktuální společenskoekonomický význam. Z hlediska externích investorů je pozornost jednoznačně soustředěna na krajské město Olomouc, kde v poslední době došlo k realizaci řady investic dopravních, výrobních, obchodních i bytových. Aktuální výše investic do nemovitostí odráží nízkou hospodářskou výkonnost regionu ve výrobních a obchodních odvětvích. V porovnání s jinými městy obdobné velikosti se nízké příjmy obyvatelstva rovněž promítají i v omezených investicích do bydlení, a to jak v bytových, tak i v rodinných domech. Předchozí výroky se opírají o výsledky rozboru 218 sjednaných cen pozemků na území města v období VII.2004 VI Charakteristiky prodaných stavebních pozemků byly jednotlivě podle polohy přiřazeny k příslušným parcelám v grafické části cenové mapy. Následně byly eliminovány některé sjednané ceny, které se vztahovaly k souborům nemovitostí (nikoliv výhradně ke stavebním pozemků) nebo se významně odlišovaly od cen místně obvyklých. Jednotlivé skupiny parcel obdobných stavebních pozemků jsou cenově diferencovány zejména podle polohy a skutečného účelu praktického využití. Nejčastější změna byla zaznamenána u skupin parcel s bytovými domy, kde došlo k průkaznému nárůstu ze 410,- na 480,- Kč/m 2 bez ohledu na jejich polohu. Ceny narůstají rovněž u skupiny parcel s rodinnými domy. V tomto případě je však cenová diferenciace mnohem strukturovanější a s výraznější vazbou na technické infrastruktuře území. Ceny v těchto skupinách parcel jsou v širokém rozpětí od 150,- Kč/m 2 v Držovicích, 160,- Kč/m 2 v Žešově a 150,- Kč/m 2 v Čechůvkách, až po 1.200,- Kč/m 2 v lokalitě Hloučela sídelní části Prostějova. Problematické zůstávají nově vyčleněná území pro výstavbu rodinných domů, kde se velmi obtížně řeší dobudování technické infrastruktury včetně komunikací a chodníků v rámci ploch vyčleněných územním plánem. Předpokládá se další cenový nárůst. Jako stagnující se jeví vývoj cen u průmyslových nemovitostí. Na trhu jsou realizovány obchody rozměru živnostenských provozoven, ne průmyslových provozů. Další vývoj nepředpokládá prudký cenový nárůst. Rozpětí cen se v daném segmentu pohybuje od 180,- do 450,- Kč/m 2. V cenové mapě došlo k rozšíření skupiny parcel v průmyslové části města Prostějova mezi ulicemi Kojetínská a Kralická až k hranicím katastrálního území Kralice na Hané. Centrum města vykazuje poměrně malý počet uskutečněných obchodů se stavebními pozemky a jejich cena se drží s výhledem dalšího nárůstu v nejlepších polohách. Rozpětí cen se zde pohybuje od 5.100,- do 6.500,- Kč/m 2. Mimo vlastní centrum města je rozpětí cen od 600,- do Kč/m 2. Lokality se smíšenou zástavbou mimo střed města cenově stagnují a zlepšení se nepředpokládá ani v nejbližší perspektivě. 15

16 6. Vybrané údaje z katastru nemovitostí Vyhláška specifikuje věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitosti v Prostějově s použitím souhrnných informací z katastru nemovitostí. Jednotlivé údaje o parcelách jsou přehledně uvedeny v příloze č. 7 v tabulkách jednotlivých katastrálních území a jejich součtu. Sumarizace údajů za správní území města Prostějova: Druh pozemků způsob využití počet parcel výměra (m²) Zemědělské pozemky celkem orná půda chmelnice z toho: vinice zahrada ovocný sad trvalý travní porost Lesní pozemky celkem Vodní plochy celkem Zastavěné plochy celkem společný dvůr z toho: zbořeniště Ostatní plochy celkem dráha dálnice silnice ostatní komunikace ostatní dopravní plochy zeleň z toho: sport. a rekreační plochy hřbitov - urnový háj kult. a osvět. plochy manipulační plochy dobývací prostor skládka jiné plochy neplodná půda Obec Prostějov celkem

17 Výměry a počty parcel: Základní členění výměra podíl počet podíl (ha) (%) parcel (%) Zemědelská půda, lesní půda a vodní plochy 3 326,50 71, ,00 37,00 Zastavěné plochy 323,50 7, ,00 45,00 Ostatní plochy 1 057,00 22, ,00 18,00 Obec Prostějov celkem 4 707,00 100, ,00 100,00 Předmětem ocenění v této cenové mapě jsou stavební pozemky, které jsou v katastru nemovitostí vedeny většinou v druhu pozemků zastavěná plocha a nádvoří. Tyto pozemky však tvoří pouhých 7 % (s ostatními plochami 29 %) celkové půdy města Prostějova. Z toho je zřejmé, že podstatnou část jeho správního území tvoří intenzivně využívaná zemědělská půda zejména v dodatečně připojených katastrálních územích původních venkovských sídel. Z hlediska počtu parcel je však významný podíl zastavěných ploch, který činí 44 % (spolu s parcelami ostatních ploch 62 %), což lze zdůvodnit větší členitost zastavěných lokalit s menší průměrnou výměrou jejich parcel. Z pozemků v druhu ostatní plochy jsou oceněny pouze některé, které zpravidla tvoří jednotný funkční celek se stavbou. Tato skutečnost se vztahuje především k pozemkům v druhu zeleň v zástavbě. Ze struktury pozemků ostatních ploch je zřejmé, že většinu pokrývají pozemní komunikace; podíl dálnic, silnic, ostatních (místních a účelových) komunikací, dopravních ploch a ploch manipulačních činí celkem 68 %. 17

18 7. Příloha souborné údaje z katastru nemovitostí Druh pozemku z toho: z toho: z toho: par. Čechovice u Prostějova Výměra (m²) par. Čechovice- Záhoří Čechůvky Domamyslice Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Držovice na Moravě Výměra (m 2 ) Zemědělské pozemky orná půda chmelnice vinice zahrada ovocný sad trvalý travní porost Lesní pozemky Vodní plochy Zastavěné plochy společný dvůr zbořeniště Ostatní plocha dráha dálnice silnice ostatní komunikace ostatní dopravní plochy zeleň sport. a rekreač. plochy hřbitov - urnový háj kult. a osvět. plochy manipulační plochy dobývací prostor skládka jiné plochy neplodná půda budovy s čísly popisnými budovy s čísly evidenčními budovy bez č.p. nebo č.e rozestavěné budovy

19 Druh pozemku par. Krasice Prostějov Vrahovice Žešov Sumarizace Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) par. Výměra (m 2 ) Zemědělské pozemky orná půda z toho: chmelnice vinice zahrada ovocný sad trvalý travní porost Lesní pozemky Vodní plochy Zastavěné plochy společný dvůr z toho: zbořeniště Ostatní plocha dráha z toho: dálnice silnice ostatní komunikace ostatní dopravní plochy zeleň sport. a rekreač. plochy hřbitov - urnový háj kult. a osvět. plochy manipulační plochy dobývací prostor skládka jiné plochy neplodná půda budovy s čísly popisnými budovy s čísly evidenčními budovy bez č.p. nebo č.e rozestavěné budovy

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2 Textová část říjen 2003 Obsah: 1. Úvod 2. Skladba a autorizace cenové mapy 3. Instrukce k využívání cenové mapy 4. Stručná charakteristika města 5. Metodika

Více

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019 Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019 Textová část Znění účinné od 1. 1. 2019 Příloha obecně závazné vyhlášky č. 9/2018 OBSAH 1. Úvod 2. Instrukce k používání

Více

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2018

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2018 Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2018 Textová část Znění účinné od 1. 1. 2018 Příloha obecně závazné vyhlášky č. OBSAH 1. Úvod 2. Instrukce k používání cenové

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 Část č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 01. 04. 2006 OBSAH 1. ÚVOD 3 1.1. Základní údaje o cenové mapě 3 1.2. Vztah cenové mapy k Územnímu plánu

Více

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Znalecký posudek číslo /18

Znalecký posudek číslo /18 Znalecký posudek číslo 4773 3/18 O ceně nemovité věci: Pozemek komunikace, Chýně katastrální území: Chýně bývalý okres: Praha-západ Objednatel znaleckého posudku: Mgr. Pavla Fučíková soudní exekutor Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4864-198/15 o ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 358/3 a parc.č. 358/4 zapsaných na LV č. 157 v KU a obci Stařechovice, okres Prostějov Objednavatel znaleckého posudku: JUDr.Jana Škofová,

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA

TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný

Více

Č.j. 26/16 202/2008-262

Č.j. 26/16 202/2008-262 Č.j. 26/16 202/2008-262 Metodické stanovisko Ministerstva financí ve věci místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Novela zákona č. 565/1990

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1573-6-018 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník pozemku: Pozemky parc. č. 760 a 761 Kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1664/108/17. o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1664/108/17. o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště ZNALECKÝ POSUDEK č. 1664/108/17 o ceně pozemku p.č.621/1 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, okres Uherské Hradiště Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: H.Finance Group spol. s r.o. v likvidaci,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3420/140/2016 O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396 503 43

Více

DOŠLO DNE SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015

DOŠLO DNE SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015 DOŠLO DNE 30.9.2015 SPISOVÁ ZNAČKA: 28655/2015 Žadatel: Asental Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava Věc: Žádost o koupi pozemku parc.č. 4044 ostatní plocha, o výměře 808m 2, k.ú. Slezská Ostrava

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 NEMOVITOST:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 MOVITOST: Pozemky, Pozemková parcela p.č. 3572/3 k.ú. Holice v Čechách Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Holice,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685-34/16 O ceně nemovitosti pozemku parc. č. 472/1 zapsaného na LV 311 jako zahrada, k.ú. Vrbno nad Lesy, obec Vrbno nad Lesy, okres Louny Objednatel znaleckého posudku: Administrace

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Stavební pozemek pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1 NEMOVITOST: Pozemky, Pozemky p.č. 418/2, 418/3 Adresa nemovitosti: Okrouhlá, 473 01 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Okrouhlá,

Více

Znalecký posudek č. 2009/318

Znalecký posudek č. 2009/318 Znalecký posudek č. 2009/318 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci č. GP 133, v katastrálním území Štíty - město, obec Štíty, okres Šumperk, kraj Olomoucký.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4316-101/16 O ceně pozemků č. 1259/1, 1259/46, 1259/47 trvalý travní porost, pozemku č. 1259/74 ostatní plocha, dálnice v k.ú. Knínice u Libouchce, obec Libouchec Objednatel znaleckého

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1. v kat.úz.rohatec ZNALECKÝ POSUDEK č. 4731-112/16 O ceně nemovité věci - pozemku parc.č.1167/1 v kat.úz.rohatec Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město, JUDr. Vít Novozámský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1606-105/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně pozemků parc.č. 510/5, 612/44, 2162/59, 2373/516, 2506/8, 2530/317, 2663/220, 2702/312 katastrální území Opava - Předměstí, parc.č.

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1531-30/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně 1m 2 pozemku parc.č. 2575/1 orná půda, katastrální území Kylešovice, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015) ( / 2 015) Textová část

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015) ( / 2 015) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 4 / 2 015) Textová část 1. Úvod Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (dále jen cenová mapa ) je

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-105/16 O ceně pozemku č. 566/1 zahrada o výměře 541 m 2 v obci Ústí nad Labem, katastrálním území Střekov Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Prostějov Dolní 71 79601

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3048/77/2014 6 NEMOVITOST: Pozemky parc. č. 760/3 a parc. č. 761/1 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Koblov, kód k.ú.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 3154/41/2015 6 NEMOVITOST: Pozemky z LV č. 336 Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres Znojmo, obec Jevišovice, k.ú. Jevišovice, kód k.ú. 659355, LV 336 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2018

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /2018 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6050-150/2018 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, pozemky na LV 6295 a 6668 v k.ú. Domažlice Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Domažlice, obec Domažlice, k.ú. Domažlice

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovité věci čz. 150/2016 fa 106/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-21/2016 Dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovité věci rodinného domu čp. 84 s příslušenstvím a stavebním pozemkem - zastavěná plocha a nádvoří pč. st.92 a

Více

Znalecký posudek č /2015

Znalecký posudek č /2015 Znalecký posudek č. 4720-118/2015 O zjištěné a obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 159/6 na LV 131 v katastrálním území Horní Líštná, obec Třinec, okres Frýdek - Místek Objednatel posudku: BFT

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Dřevčice změna č. 2 Návrh Zadání Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických

Více

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 Žadatel: Věc: prodej části pozemku parc.č. 339/7 zastavěná plocha společný dvůr o výměře 28m 2, katastrální území Opava - Předměstí Předmět a důvod prodeje: Jedná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1557-56/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně 1m 2 pozemků parc.č. 2301/3, parc.č. 2303/3 a ceně 1m 2 pozemku zastavěného chatkou, zahrádkářská osada U Cukrovaru, katastrální

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

DOŠLO DNE: SPISOVÁ ZN.: 27434/2014

DOŠLO DNE: SPISOVÁ ZN.: 27434/2014 DOŠLO DNE: 16.1.2015 SPISOVÁ ZN.: 27434/2014 Žadatel: IBERIA TRADE s.r.o., Pekařská 99/11, 746 01 Opava Věc: Prodej části pozemku parc.č. 330/1 zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 291m 2, katastrální

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan

Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá. Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Návrh zadání Změny č. 7 ÚPO Planá pořizovatel: Obecní úřad Planá zastoupený starostou Ing. Tomášem Pintérem, ve spolupráci s oprávněnou úřední osobou Jiří Košan Květen 2017 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2524-04 / 2016 o ceně nemovitých věcí sestávající z parcel zapsaných na LV č.1232 a č.1683 v městě Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj. Objednavatel znaleckého posudku: Pan Ing. Tomáš

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Znalecký posudek č. 2011/386

Znalecký posudek č. 2011/386 Znalecký posudek č. 2011/386 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 352/6, v katastrálním území Řeka, obec Řeka, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice

str.2/6 Zadání změny č.1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v k.ú. Černošice Obsah: a) Vymezení řešeného území... 3 b) Požadavky na vymezení pozemků a jejich využití... 3 c) Požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb... 4 d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...

Více

I. Změna územního plánu

I. Změna územního plánu I. Změna územního plánu A. TEXTOVÁ ČÁST I. Změna územního plánu... 3 I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 I.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Zadání změny č. 3 územního plánu Nýrsko

Zadání změny č. 3 územního plánu Nýrsko Zadání změny č. 3 územního plánu Nýrsko Návrh Objednatel : Město Nýrsko, Náměstí 122, 340 22 Nýrsko Pořizovatel : Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 62, 339 20 Klatovy

Více

Znalecký posudek č. 2014/028

Znalecký posudek č. 2014/028 Znalecký posudek č. 2014/028 o ceně nemovitosti, parcely č. st.237 v katastrálním území Drnovice, obec Drnovice, okres Blansko, kraj Jihomoravský, zapsané na LV č. 779 pro katastrální území Drnovice. Objednatel

Více

Dodatek č. 1. předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č ) v obci Mšené-lázně (č ).

Dodatek č. 1. předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č ) v obci Mšené-lázně (č ). Dodatek č. 1 znaleckého posudku č. 8704/2017 předmětem ocenění je soubor nemovitých věcí - zapsané v KN na LV č. 177 pro k.ú. Mšené-lázně (č. 700258) v obci Mšené-lázně (č. 565318). 1 Tento dodatek č.

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TRŠICE I. TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Tršice se mění takto: Označení plochy Kód navrhované funkce Lokalizace Výměra (ha) Specifické podmínky, k koeficient

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /17

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo /17 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3627-115/17 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky na LV č. 338, Pozemky na LV č. 338 Vlastníci stavby: 555911/0667, Paní Marcela Němcová, Valdovská 1366, 19016 Praha, vlastnictví:

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Seznam mapových značek mapy SM5

Seznam mapových značek mapy SM5 Seznam mapových značek mapy SM5 MAPOVÉ ZNAČKY KATASTRÁLNÍ SLOŢKY Číslo Mapová značka Předmět 1 BODY BODOVÝCH POLÍ Specifikace barvy Poznámka 1.1 Bod polohového bodového pole (včetně přidruţeného bodu),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1.014 45/11 o ceně v místě a čase obvyklé (tržní) pozemku p.č. 33/3 situovaného v k.ú. Dolní Čepí (773514), obci Ujčov (596914), okrese Žďár n/sáz. (CZ 0635) kraji Vysočina a je

Více

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy

pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Identifikační údaje Místo: Pořizovatel: pozemky parc.č. 338/1, 352, 354 k.ú. Přišimasy Obecní úřad Přišimasy, (na základě spolupráce s osobou splňující kvalifikační předpoklady pro výkon územně plánovací

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBOVIDY Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno Zpráva o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více