Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU"

Transkript

1 Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku a které události se k nim vztahují? Kterým rokem a jakou událostí končí v českých dějinách středověk? Jak středověk dělíme? Jak dělíme prameny, ze kterých poznáváme období středověku? Uveď aspoň 5 příkladů ke každému bodu První středověké státy 1. RANÝ STŘEDOVĚK Jak ovlivnilo stěhování národů v století chování Germánů? Vyjmenuj první středověké státy a uveď, jaké náboženství vyznávaly. Který jediný germánský stát se na území západořímské říše udržel a rozvinul? Jaký byl osud západořímské říše? Pamatuješ si, kdo byl ve starověku označován jako barbar? Franská říše Co víš o původu Franků a o jejich sídle? Jaké bylo státní zřízení Franků? 1

2 Jak se jmenoval nejvýznamnější panovník franské říše, kdy a kde proběhla jeho korunovace? Jak rozlehlá byla jeho říše? Co je to Karolínská renesance? Co víš o osudu franské říše po smrti Karla velikého? Vikingové Které území původně osídlovali Vikingové? Jak jinak se Vikingové ještě nazývali? Jaké životní podmínky vládly v severní Evropě? Jakou činností si Vikingové přivydělávali? Jak se nazývalo území osídlené Vikingy na území franské říše? Který pustý ostrov v Atlantském oceánu Vikingové osídlili a v čem získal primát? Byzantská říše Pokračovatelkou, které starověké říše byla říše byzantská? Kdy a proč zanikla? Podle čeho získala tato říše svůj název? O co usilovali všichni byzantští císaři? Co víš o politice Justiniána I.? Jak se nazývá nejznámější byzantská stavba a kde se nachází? 2

3 Šíření křesťanství v Evropě Pamatuješ si, kdy a kde vzniklo křesťanství, v co křesťané věřili, jaký byl osud křesťanů v římské říši? Jak se rozvíjelo křesťanství ve středověku? Co je to církev a jaká byla její organizace od 5. st.? Co vedlo k rozdělení křesťanské církve? Kdy a jak byla rozdělena? Arabská říše Jaké bylo arabské náboženství a co o něm víš (bůh, posvátná kniha, posvátné město, muslimové,...)? Jaký vliv mělo na vznik arabského státu? V čem arabové vynikali? Co je to mešita? Znáš nějakou? Opakování 1) Přiřaď správně druhy historických pramenů. - legendy, kroniky, stavby, zbraně, pověsti, nádoby, mince, erby, pečeti, básně, sochy, obrazy, listiny, cestopisy, šperky a) hmotné p.... 3

4 b) písemné p.... 2) Na jednotlivé stupně schodiště zapiš odpovídající názvy představitelů církve. 3) Přiřazování pojmů. Do tří prázdných horních kolonek uveď názvy tří velkých říší. Do příslušných sloupců zapisuj pojmy z nabídky. - muslimové, první středověký císař, císař Justinián, korán, vyvrácení říše Avarů, Karel Veliký, pravoslavná církev, Alláh, Frankové, Hagia Sofia, papež, islám, patriarcha, mořeplavci, Muhammad, minaret, loupeživé výpravy po mořích a řekách, v 15. st. dobyta Turky, Skandinávie, první dopluli do Ameriky, Island, Konstantinopol (Cařihrad, dnešní Istanbul), Karolínská renesance, Normané Vikingové 4) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětlete tyto pojmy. středověké barbarské státy... karolínská renesance... Turci... církev... muslimové... Karel Veliký... Muhammad... Patriarcha

5 5) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) islámský bůh 2) franský král 3) Germáni v sev. Evropě 4) muslimská modlitebna 5) hlava západní křesťanské církve 6) byzantský císař 7) hl. město byzantské ř. 8) silný germánský stát 9) kočovný pastevec 10) svaté město muslimů X Co to je a kde to najdeš? 1.2. Slované Kdy se Slované dostávají na naše území? Kde byla původní domovina Slovanů? Kterými směry se Slované vydali ze své domoviny a jak Slovany dělíme? Slované v našich zemích Které oblasti osídlovali Slované na našem území? Odkud se dozvídáme o životě Slovanů? Jaké náboženství Slované vyznávali? Sámova říše Kdo byl Sámo, jak se na naše území dostal, čím byl významný? Jakým státním celkem byla Sámova říše? 5

6 Co se stalo roku 631? Kdy a proč Sámova říše zanikla? 1.3. Velká Morava Kde se Slované na Moravě usazovali? Jak se jmenoval první historicky doložený kníže na našem území a z kterého rodu pocházel? Jaký byl jeho vztah k východofranské říši a ke křesťanství? Kdo byl Pribina a jaký měl vztah k Mojmírovi I. Jak se kníže Rastislav snažil vymanit ze závislosti na východofranské? Jaký význam měl pro Velkou Moravu příchod Konstantina a Metoděje? Kdo připojil Čechy k Velké Moravě? Jak Velká Morava zanikla? Popiš, jak vypadala hradiště? Znáš nějaká velkomoravská hradiště? 6

7 Opakování 1) Podrobně vysvětli následující pojmy. polozemnice... nákončí... Kosmas... staroslověnština... věrozvěst... gombík -... dvojpolní způsob hospodaření ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) nepřátelé Slovanů 2) nitranský kníže 3) Konstantin a... 4) franský král 5) velkomoravské centrum 6) 631 bitva u... 7) slovanské písmo 8) daň z míru Kdo to byl?... 3) Spoj pojmy z levého sloupce s vysvětlivkami z pravého sloupce. a) Rastislav A) 1. kamenná stavba na našem území b) Velká Morava B) kmenový svaz c) hlaholice C) konec Velké Moravy d) Dagobert I. D) připojení nitranského knížectví e) Svatopluk E) český kníže f) Mikulčice F) 1. stát na našem území g) Mojmír II. G) písmo h) Sámo H) Vogastisburg i) Mojmír I. I) připojení Čech j) Bořivoj J) příchod Konstantina a Metoděje 1.4. Český stát Co víš o počátcích vzniku Českého státu? Kdo a kde jej založil? 7

8 Kdo byl prvním písemně doloženým českým knížetem? Kdo byla jeho manželka a proč se se svou družinou nechali pokřtít? Jak byly spřízněny Ludmila a Drahomíra a jaký měly tyto ženy vztah mezi sebou? O co šlo ve sporu sv. Václava a Boleslava I.? Jak tento spor vyvrcholil? Co je to hradní správa a kdo ji vybudoval? Jaký vztah měl Boleslav I. ke Svaté říši římské? Jaký územní rozsah měla země za Boleslava I.? Jaké mince nechal Boleslav I. razit? Kdo je považován za zakladatele Svaté říši římské a kde se tato říše nacházela? Kdy a kde bylo zřízeno 1. biskupství v Čechách? Co víš o jeho prvních dvou biskupech? Kdo byli Slavníkovci a jaký vztah měli k Přemyslovcům? Jaká byla situace v Čechách po smrti Boleslava II.? 8

9 Co je to seniorát a kdo jej zavedl? Jaké postavení měla Morava za Břetislava I. Kdo a kdy se stal 1. českým králem? Za jaké zásluhy to bylo? Co bylo cílem křížových výprav? Jaký byl přínos křížových výprav? Kdo a kdy se stal 1. českým králem? Za jaké zásluhy to bylo? O co v období raného středověku usilovali papež s císařem? Kdo je patronem české země? Opakování 1) Spoj datum a událost. a) 1158 A) vyvraždění Slavníkovců b) 921 B) obnovení olomouckého biskupství c) 973 C) korunovace 1. českého krále d) 995 D) zavraždění sv. Ludmily e) 1085 E) bitva na Lechu f) 935 F) korunovace 2. českého krále g) 955 G) založení pražského biskupství h 1063 H) zavraždění sv. Václava 9

10 2) Seřaď vzestupně české panovníky, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? Boleslav III., Břetislav I., sv. Václav, Vratislav II., Boleslav II., Bořivoj I., Vladislav II., Ota I., Boleslav I. 3) Vyřeš tajenku. Odpověz na otázku. 1) přízvisko Boleslava II. 2) Přízvisko Boleslava I. 3) 1. pražský biskup 4) konkurenti Přemyslovců 5) zakladatel Svaté říše římské 6) stříbrná mince 7) křížová výprava 8) slovanský kmen 9) svatá země 10) zavražděn bratrem 11) 2. pražský biskup X Kdo to byl? 4) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. Boleslav I., Ludmila, ztráta Moravy, Jitka, Levý Hradec, Vratislav II., oslabení postavení Čech, 1. písemně doložený čes. kníže, podpora císaře proti papeži, zavražděn, hradská správa, patron české země, Vladislav II., bratrovrah, bitva na Lechu, zákony proti pohanství, sjednocení Čech, sv. Václav, vyvraždění Slavníkovců, pražské biskupství, spory s bratry o trůn, Boleslav III., 2. český král, křest na Moravě, seniorát, výprava do Polska, rozdělení Moravy na údělná knížectví, 1. český král, placení tributu Jindřichu I. Ptáčnikovi, Boleslav II., podpora Fridricha I. Barbarossy, Břetislav I., denáry, obnovení olomouckého biskupství 10

11 5) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. hradská správa Levý Hradec -... denár... sv. Vojtěch -... kruciáty.... Svatá říše římská -... Drahomíra -... Boleslav I. Chrabrý -... Slavníkovci Život v raném středověku Jak dělíme společnost ve středověku? Jak vznikla vyšší a nižší šlechta? Jak bydleli velmoži? Co je to řehole? Vyjmenuj nějaké na našem území. Jak a kde žili mniši? Jaký byl význam klášterů? Co je podstatou vnitřní kolonizace? Jak a kde vznikaly vesnice? Vysvětli vztah mezi vrchnosti a poddaným. 11

12 Jak vypadal venkovský statek? Co bylo typické pro jídelníček v raném středověku? Jak se oblékali lidé v raném středověku? Románská kultura Odkud a kdy se k nám dostává románská kultura? Jaké jsou znaky románské architektury? Jaké písemné památky vznikaly v raném středověku? Kdo a kde je zhotovoval? Znáš nějaké stavby na našem území postavené v románském slohu? Opakování 1) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) 3lodní nebo 5lodní kostel 2) stál v čele raně středověké společnosti 3) řeholník 4) sídlo velmože 5) punčochy chránící spodní část těla 6) vypalování křovin 7) vytrhávání kořenů 8) kostelík kruhového půdorysu 12

13 Co to je?. 2) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Kosmas.... portál... klášter... pergamen... freska... desátek... robota... velmož.... vnitřní kolonizace.... robota... řehole -... jho České království za Přemyslovců 2. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Který český panovník získal jako první dědičně královský titul? Kdy a za co jej získal? Jaký význam měla tato událost pro české království? Co je to vnitřní kolonizace a se jménem kterého českého krále je svázána? Kteří asijští kočovní pastevci ohrožovali ve 13. století Evropu a který český panovník je od hranic českého království odrazil? Za kterého českého krále dosáhlo území českého státu až k Jadranu? O jaký titul Přemysl Otakar II. usiloval? Podařilo se mu jej získat? Jestli ne, proč. 13

14 Jaká byla situace v českém království po smrti Přemysla Otakara II. a co se stalo s jeho synem a manželkou? Kolik královských korun získal Václav II.? Čím byla významná Kutná Hora za vlády Václava II.? Kterým panovníkem končí vláda Přemyslovců a proč? Opakování 1) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. Václav III., Ota Braniborský, úsilí získat korunu Svaté říše římské, dědičný královský titul, Václav II., primogenitura, polský a uherský král, Václav I., těžba stříbra v Jihlavě, Staré město Pražské, bitva na Moravském poli, Rudolf I. Habsburský, pražský groš, Přemysl Otakar II., polský král, vražda v Olomouci, Vladislav Jindřich, vymření Přemyslovců po meči, Přemysl Otakar I., útok Mongolů 2) Spoj datum a událost. a) 1278 A) Zlatá bula sicilská b) 1306 B) korunovace Václava II. polským králem c) 1212 C) vymření Přemyslovců po meči d) 1300 D) bitva na Moravském poli 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Eliška Rejčka... 14

15 pražský groš... Záviš z Falkenštejna... Vlašský dvůr... Ota Braniborský... Fridrich II.... primogenitura... Rudolf I. Habsburský... moravský markrabě -... Zlatá bula sicilská ) Seřaď vzestupně české panovníky, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? Václav I., Přemysl Otakar I., Václav II., Vladislav Jindřich Václav III., Přemysl Otakar II., České království za Lucemburků Jak se Jan Lucemburský ocitl na českém trůně?. Jaký byl Jan Lucemburský panovník?... Které země bojovaly proti sobě ve Stoleté válce a proč? Který český panovník se zúčastnil jejich bojů? Jak Stoletá válka dopadla?.... V jakém stavu našel Karel IV. české země a jak je zveleboval? Jakým způsobem se snažil Karel IV. povznést význam českých zemí? Jak se jmenovaly manželky Karla IV.?. Jakým panovníkem byl Václav IV.?... 15

16 Proč se Václav IV. dostal do sporu s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna?... Jaká epidemie zasáhla ve 2. pol. 14. st. české země a jaké měla následky pro zdejší život?... Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Zikmund Lucemburský -... Jan z Jenštejna... Stoletá válka..... Vita Caroli... Jindřich z Lipé... Jan z Pomuku.... sňatková politika... Jana z Arku... Eliška Přemyslovna... Arnošt z Pardubic... papežské schizma.... Otec vlasti ) Poznáš mě? Podle následující nápovědy poznej, který z českých panovníků popisoval sebe a svou dobu. V mládí jsem byl otcem poslán na výchovu do Francie na královský dvůr. Po návratu do Čech jsem byl jmenován moravským markrabětem. Po smrti otce jsem se stal českým králem. Dokonce mně zvolili císařem Svaté říše římské.... Odmalička jsem byl rozmazlován svým otcem, který mě ve dvou letech korunoval českým králem. Byl jsem považován za neschopného a líného krále. Dokonce mně sesadili z trůnu Svaté říše římské.... Mou korunovací nastoupila na český trůn nová dynastie. S českou šlechtou jsem si moc nerozuměl, proto jsem pobýval většinou v zahraničí. Zemřel jsem v bitvě

17 3) Spoj datum a událost. a) 1311 A) bitva u Kresčaku b) 1378 B) založení Karlovy univerzity c) 1347 C) korunovace Jana Lucemburského českým králem d) 1355 D) smrt Karla IV. e) 1346 E) zvolení Karla IV. císařem Svaté říše římské f) 1348 F) korunovace Karla IV. českým králem Život ve vrcholném středověku Co je to robota a kdo ji vykonával?. Jaký je rozdíl mezi dvojpolním a trojpolním způsobem hospodaření?.. Jaké nástroje používali lidé v zemědělci ve vrcholném středověku?.. Co je to vnější kolonizace?... Jak byly ve vrcholném středověku uspořádány vesnice?... Jak byly zařízené domy ve vrcholném středověku?... Kdy vznikala první středověká města? Jak je dělíme a jaký je mezi nimi rozdíl?... Co je to privilegium?. Jak vypadala středověká města?... Popiš život na hradech. Jaké byly povinnosti šlechty a jak se bavila? Jaký byl život u královského dvora?. 17

18 .... Kdo se mohl stát rytířem? Jaké bylo poslání rytířů? Gotika Kdy a odkud se k nám dostala gotická kultura?. Vypiš typické znaky gotických staveb.... Znáš nějaké významné gotické stavby a jejich architekty?.. Charakterizujte gotické sochařství a malířství..... Jak se lidé oblékali v době gotiky?.... Kde se žáci učili a v jakém jazyce?. Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. robota... lhůta... Matyáš z Arrasu... deskový obraz... dědičné právo... lomený oblouk... rozdíl mezi vnitřní a vnější kolonizaci... 18

19 .. Petr Parléř... lomený oblouk... rytíř ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) zdobený vchod 2) středověký starosta 3) Panna Marie s mrtvým Ježíšem 4) kamenný mlýnek na mletí obilí 5) vesnice s domy uspořádanými do kruhu 6) jazyk vzdělanců 7) velký chrám 8) kultura vzniklá ve 12. st. ve Francii 9) místnost v domě 10) potulný pěvec 11) Panna Marie s malým Ježíškem Co to je? Husitství 3. POZDNÍ STŘEDOVĚK Jaké byly příčiny husitské revoluce? Co bylo na přelomu 14. a 15. století vytýkáno církvi? Kdo byl Jan Hus? Jak ovlivnil počátky husitství? Kterou událostí začala husitská revoluce? Jak se husité štěpili a jaký měli program? 19

20 Jak reagoval papež a Zikmund Lucemburský na husitské hnutí? Jak husitská revoluce skončila? Co husité vybojovali? Jaké důsledky měla husitská revoluce pro vývoj v zemích Koruny české. Znáš nějaké husitské vojevůdce? Opakování 1) Spoj datum a událost. a) 1436 A) bitva u Lipan b) 1420 B) upálení Jana Husa c) 1434 C) 1. pražská defenestrace d) 1419 D) 4 artikuly pražské e) 1415 E) 1. pouliční bouře proti církvi v Praze f) 1412 F) jihlavská kompaktáta 2) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) desetina úrody a dobytka 2) církevní koncil 3) stoupenci Jana Husa 4) husitské město 5) 1434 bitva u... 6) místo uzavření dohody mezi husity a basilejským koncilem 7) symbol husitů 8) zákaz konání církevních obřadů 20

21 Čím se toto místo zapsalo do dějin?. 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Jan Žižka z Trocnova... odpustky... Jan Hus.... defenestrace.... Jan Želivský... táborité... vozová hradba... Jan Rokycana... 4 artikuly pražské.... Zikmund Lucemburský... klatba... Betlémská kaple... Prokop Holý -... kališníci Čechy po husitské revoluci Kdo a kdy vynalezl knihtisk? Jaká byla situace v Čechách po smrti Zikmunda Lucemburského? V čem byla korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem a Matyáše Korvína uherským králem výjimečná?. O co Jiří z Poděbrad usiloval ve své vnitřní i vnější politice Proč papež vyhlásil křížovou výpravu proti Čechám, kdo ji vedl a jak skončila?... 21

22 Která nová církev vznikla v 2. pol. 15. st.? Co hlásala a na čí myšlenky navazovala? Jaké důsledky pro Evropu mělo dobytí Konstantinopole Turky? České království za Jagellonců Jaké problémy se vyskytly v zemích Koruny české po smrti Jiřího z Poděbrad? Jak vyvrcholily boje mezi kališníky a katolíky? Proč vznikl spor mezi šlechtou a městy a jak dopadl? Kdy a proč umírá Ludvík Jagellonský? V jakém slohu byly postaveny památky v tomto období? Vypiš nejznámější i jejich architekty. Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Jan Gutenberk -... Svatováclavská smlouva Matyáš korvín Vladislavské zřízení zemské

23 Benedikt Rejt -... Istanbul... Ladislav Pohrobek... jihlavská kompaktáta ) Spoj datum a událost. a) 1471 A) bitva u Moháče b) 1500 B) knihtisk c) 1483 C) Svatováclavská smlouva d) 1526 D) smrt Jiřího z Poděbrad e) 1445 E) Matyáš Korvín českým králem f) 1517 F) dobyta Konstantinopol g) 1469 G) Vladislavské zřízení zemské h) 1453 H) 2. pražská defenestrace 3) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. bitva u Moháče, křížová výprava proti Čechám, 2. pražská defenestrace, zvolen z řad české šlechty, přestavba Pražského hradu, Svatováclavská smlouva, mírový svaz evropských křesťanských zemí Objevné plavby Co stalo za rozvojem objevných plaveb?.. Která země byla cílem mořeplavců? Jakými cestami se tam snažili dostat?.. Vypiš nejznámější mořeplavce. Čím se proslavili?.... Jaké byly důsledky objevných plaveb?. 23

24 Městská společnost na konci středověku Jak se dělila městská společnost? Jaká byla situace Židů ve středověkých městech? Jaká byla úloha cechů? Jaký byl rodinný život ve středověku? Jaké bylo postavení ženy? Jak se lidé ve středověku odívali? Humanismus a renesance Co je to renesance a kdy vznikla? Co je typické pro architekturu renesančních staveb? Znáš nějaké významné renesanční stavby? O co usiluje renesanční sochařství a malířství? 24

25 Vypiš nejznámější renesanční malíře a sochaře a jejich díla. O co usilovali náboženští reformátoři? Vyjmenuj významné reformátory. Jaké církve vznikly? Co je to humanismus a co hlásal? Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. cech -... tovaryš -... renesance... evangelík -... patriciát -... astroláb -... reformace ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) místo, kde žili Židé 2) humanistický myslitel (křestní jméno) 3) Nový svět 4) renesanční architektonický prvek 5) heliocentrismus (příjmení) 6) první přistáli v Americe kol. r ) obraz Leonarda da Vinciho 8) výroční trh 9) německý náboženský reformátor (příjmení) 10) evangelický synonymum 25

26 Co to je?. 3) Spoj jména v levém sloupce s údaji v pravém sloupci. a) Jan Kalvín A) 1. obeplutí zeměkoule b) Kryštof Kolumbus B) Sixtínská kaple c) Leonardo da Vinci C) Milion d) Fernão Magalhães D) náboženský reformátor e) Michelangelo Buonarotti E) Zrození Venuše f) Amerigo Vespucci F) objev nového kontinentu g) Marco Polo G) pojmenování nového kontinentu h) Vasco da Gama H) mys Dobré naděje i) Sandro Boticelli I) Mona Lisa j) Bartolomeo Diaz J) doplutí do Indie 4.1. Habsburkové na českém trůně 4. POČÁTKY NOVOVĚKU Který rok a událost jsou považovány za počátek novověku v zemích Koruny české? Základy kterého státního celku položil Ferdinand I. a která území obsahoval? Jak postupoval Ferdinand I. ve vnitřní politice? Který významný dokument vydal Rudolf II. a proč? Jaký panovník byl Rudolf II.? Jak vypadal jeho dvůr? Jaký měl vztah s bratrem Matyášem? Jaká byla situace v zemích Koruny české za Matyáše? Kdo měl nastoupit na český trůn po jeho smrti? 26

27 Co bylo příčinou vypuknutí stavovského povstání? Jak probíhalo a vyvrcholilo? Kdo nastoupil na český trůn? Jak Ferdinand II. potrestal přední vůdce českého stavovského povstání? Který zákoník vydal Ferdinand II. a jaká byla situace v zemích Koruny české po porážce českého stavovského povstání? Jak se nazýval konflikt, který zasáhl téměř celou Evropu? Proč vypukl, kdo stál proti komu? Kdo byl v čele císařské armády? Co oněm víš? Jak a kdy tento konflikt skončil? Jaké byly jeho důsledky? Opakování 1) Seřaď vzestupně české panovníky z rodu Habsburků, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? 27

28 Rudolf II., Ferdinand III., Fridrich Falcký, Ferdinand I., Matyáš, Ferdinand II.,. 2) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) člověk, podporující umělce a učence 2) umělý člověk 3) místo, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna 4) centrum habsburské říše za Rudolfa II. 5) kat 6) vystěhování do ciziny 7) přezdívka Fridricha Falckého 8) popravený doktor (přímení) 9)... válka 10) dynastie, která nastoupila 1526 na čes. trůn Kdo to byl?. 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Tycho de Brahe... Obrozené zřízení zemské Johannes Kepler -... rekatolizace... absolutistická monarchie... Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic... Vestfálský mír... Ignác z Loyoly... Rudolfův majestát.... staroměstská exekuce pražská defenestrace... Albrecht z Valdštejna -... Bílá hora -... Fridrich Falcký

29 4) Spoj datum a událost. a) 1618 A) Rudolfův majestát b) 1634 B) staroměstská exekuce c) 1621 C) nástup Habsburků na český trůn d) 1609 D) smrt Albrechta z Valdštejna e) 1648 E) 3. pražská defenestrace f) 1620 F) Vestfálský mír g) 1526 G) bitva na Bílé hoře 4.2. Evropa na počátku novověku Jaká byla situace ve Španělsku v 15. a 16. st.? Kdo zde vládnul? Která španělská kolonie povstala proti nadvládě Španělů a proč? Jak povstání dopadlo? Za kterého panovníka/panovnici zažívá Anglie největší rozkvět? Jak se nazývá tato doba? Se kterou zemí Anglie soupeří? Jak toto soupeření vrcholí? Proč dochází ke konfliktu mezi panovníkem a parlamentem? Jak vzniklý konflikt probíhal a jak dopadl? Jaká byla situace v 16. st. ve Francii? Kdo proti komu stál? Jakou událostí tento konflikt vyvrcholil? Za vlády kterého panovníka došlo ve Francii k uklidnění situace? Jaký významný dokument vydal? 29

30 4.3. Život v našich zemích Co zapříčinilo úbytek obyvatelstva ve 14. a 15. st. a jak na tuto situaci zareagovala vrchnost? V kterých odvětvích podnikala šlechta? Jaká byla situace ve školství v zemích Koruny české v 15. a 16. st.? Co napomáhalo k rozvoji vzdělanosti? Které vědy se rozvíjely v zemích Koruny české na počátku novověku? Vypiš jejich významné představitele. Co jsou to čarodějnické procesy a jak s nimi souvisí inkvizice? 4.4. Česká kultura na počátku novověku Co je typické pro humanistickou literaturu? Napiš nejznámější dílo té doby a jeho autora. Který sloh se uplatnil v zemích Koruny české na počátku novověku? Jak se projevoval v architektuře? Jaké zajímavosti obsahovala sbírka Rudolfa II.? Jak se lidé oblékali o období renesance? 30

31 Opakování 1) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) neomezený vládce 2) protestant ve Francii 3) židovský vzdělanec rabbi... 4) španělské loďstvo poražené Anglii 5) francouzský kardinál Co to je? 2) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. puritáni -... absolutistická monarchie -... sgrafita -... bartolomějská noc -... robota -... inkvizice -... Tycho de Brache -... konstituční monarchie -... attika -... Klementinum ) Spoj jména v levém sloupce s údaji v pravém sloupci. a) Karel V. Habsburský A) první veřejná pitva b) Alžběta I. B) vůdce nizozemských povstalců c) Tadeáš Hájek z Hájku C) diktatura v Anglii d) Filip II. D) panenská královna e) Vilém III. Oranžský E) náboženský smír ve Francii f) Jakub Krčín z Jelčan F) tiskařská dílna g) Oliver Cromwell G) přírodovědec h) Jindřich IV. H) popravený anglický král i) Daniel Adam z Veleslavína I) obnova monarchie v Anglii j) Jan Jesenius J) španělský král k) Vilém I. Oranžský K) španělský král, bratr českého krále Ferdinanda I. l) Karel I. L) zakládání rybníků 31

32 DYNASTIE: DYNASTIE: DYNASTIE: DYNASTIE: VÝZNAMNÍ PANOVNÍCI NA ČESKÉM TRŮNĚ 32

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové VY_32_INOVACE_DUM.D.20 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: listopad 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Třída: Obrázky: Anotace: Přemyslovci,

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Vlastivěda 1 (starší dějiny)

Vlastivěda 1 (starší dějiny) Úvodní menu Výuková část Testy Hry Encyklopedie Pracovní listy a projektové vyučování Vlastivěda 1 (starší dějiny) Výuka Spustit celou výuku celkem 329 stran (výuka všech kapitol) Nejstarší osídlení naší

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

3. Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše?

3. Který silný germánský stát vznikl na území západořímské říše? Dějepis 7. ročník 1. Který rok je nejčastěji označován jako počátek středověku a jaká událost se k němu váže? 2. Která středověká říše byla pokračovatelkou východořímské říše? 3. Který silný germánský

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 293 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 2. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) SEDMÝ Člověk

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA

33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA 33 TŘICETILETÁ VÁLKA TŘICETILETÁ VÁLKA největší náboženský a politický konflikt novověku, probíhala mezi lety 1618 1648 boje mezi katolíky a protestanty v celé Evropě, mezi Habsburky a protihabsburskou

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu. Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS -7. ROČNÍK Raný středověk Islám Franská říše Vikingové Byzantská říše Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Mgr. Šárka Stříbrnská D - Středověk číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf, doc, ) 1. Vrcholný a pozdní středověk Prezentace na téma

Více

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky

Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Předmět: Dějepis (DEJ) Náplň učiva: Středověk; Raný novověk Třída: Sekunda Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Mapy a didaktické pomůcky Zrození středověké Evropy a Byzanc Orientuje se na mapě raně středověké

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 409 Jméno autora Mgr. Romana BLÁHOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 5. 2. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 4. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou )

Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části. 1. stanoviště test znalostí z naší historie na listu papíru ( kontrola tabulkou ) Hodnocení hodiny Jméno autora práce: Název práce: Zaměření, cíle práce: Věk žáků: Jaroslava Kmínková Vlastivěda ve 4. ročníku opakování dějepisné části Procvičení učiva 10 let Použité programy (SW): Ponškola

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jak se jmenovala dcera Přemysla Otakara I., která svůj život obětovala nejchudším? Božena. 2. Kdo se stal knížetem po smrti knížete Václava? Biskup Syn Bratr 3. Jak kníže Oldřich rozšířil české knížectví?

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_105 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno: Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU

ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ VELKÉ HABSBURSKÉ ŘÍŠE PRACOVNÍ LIST S KONTROLOU 1. Doplňte neúplný text. Po smrti Ludvíka Jagellonského byl roku 1526 zvolen na český trůn člen mocného evropského rodu, který pocházel

Více

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání

Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Panovníci českých zemí Karty na rozstříhání Oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Vlastivěda Tematický okruh: LIDÉ A ČAS Ročník: 4. Klíčová slova: Panovnické rody v českých zemích, panovníci jednotlivých

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98)

Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) 31 HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Přepiš si graf I. habsburských panovníků a země habsburské monarchie (uč. str.98) HABSBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ I. Habsburkové rakouský panovnický rod, který vládl v českých

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis I: STŘEDOVĚK - NOVOVĚK Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 - Raný středověk - Pracovní

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do pol. 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Ivana Stupková Název materiálu: VY_12_INOVACE_CJ.5.Stu.14_premyslovsti_kralove Datum: 12. 3. 2013 Ročník: pátý Vzdělávací oblast:

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více

VY_32_INOVACE_VL4_09_04

VY_32_INOVACE_VL4_09_04 VY_32_INOVACE_VL4_09_04 ANOTACE Šablona Název: Téma: Autor: Očekávaný výstup: Klíčová slova: materiál k samostatné práci žáků vhodný k samostatnému prověřování vědomostí žáků III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut

VY_32_INOVACE_06.12 1/5 3.2.06.12 Vysvětlovací maraton : Počátky novověku. Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace. defenestrace konfiskace rekrut 1/5 3.2.06.12 Jan Mydlář Jan Jesenius Kryštof Harant z Polžic Vestfálský mír bitva u Lützenu defenestrace defenestrace konfiskace rekrut 1618 8. listopadu 1620 21. června 1621 Ferdinand II. Rudolf II.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_32_INOVACE_104 Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ

Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ 25 HUSITSTVÍ 1. 2. 3. 4. Vypiš si z učebnice na str. 78 čtyři artikuly pražské HUSITSTVÍ Příčiny husitské revoluce na přelomu 14. a 15. století vedly nahromaděné problémy v českém království za vlády Václava

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Pozdní středověk Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Pozdní středověk (14.stol.- +16.stol.) Evropa v krizi

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o.

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Podpora a vylepšení podmínek výuky Základní škola, Liberec, Křížanská 80, p. o. Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_ICT-1-41 Vypracoval: Daniela Šťastná Výukový cíl: Žák kreslí architektonické prvky Žák přiřazuje

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války III. Basilejská kompaktáta. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_13_Husitské_války_III_Basilejská_kompaktáta Vyučovací

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem

VY_32_INOVACE_06.02 1/5 3.2.06.2. IQ cesta raným novověkem 1/5 3.2.06.2 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST

JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST JAGELLONCI NA ČESKÉM TRŮNĚ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte vynechaný text. Po smrti Jiřího z Poděbrad se stal českým panovníkem polský princ. Byl to slabý a velmi nerozhodný panovník. Protože na všechny návrhy

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Počátky novověku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. duben 2011 Mgr.Jitka Cihelníková Počátky novověku od 2.pol.15.stol vznik humanismu

Více

České a světové dějiny od počátku středověku do konce 18. století 2. ročník a sexta

České a světové dějiny od počátku středověku do konce 18. století 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do konce 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně Dataprojektor Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně.

HRA ZAČÍNÁ. AZ kvíz. January 31, 2013. VY_52_INOVACE_58.notebook. Nejdříve se rozdělíme do družstev. Pomůže nám losovač, který vás rozdělí náhodně. AZ kvíz Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy:

Raný novověk. (správné mohou být 1 4 odpovědi) 2. Bartolomeo Diaz doplul k Bouřnému mysu (= mysu Dobré naděje) v době, kdy: Raný novověk (správné mohou být 1 4 odpovědi) 1. Příčinou velkých zeměpisných objevů byly: a) potřeba koření a luxusního zboží z Orientu b) hledání kratších obchodních cest na Východ c) hledání zdrojů

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol.

RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. RANÝ STŘEDOVĚK RANÝ STŘEDOVĚK období od 5. stol. do 10. stol. po r. 500 zánik západořímské říše - říši obsadily germánské kmeny - hospodářský život se přenesl na venkov, města upadala po r. 500 zánik západořímské

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

Český stát ve 12. a 13. století

Český stát ve 12. a 13. století Český stát ve 12. a 13. století Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0118 V 11. století došlo k ustálení postavení českých zemí v rámci Svaté říše římské. Česká knížata získala určitý vliv na dění v říši,

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 DIGITÁLNÍ

Více

SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 2

SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 2 SPPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1 Prezentace č. 2 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vrcholná doba Přemyslovců Panovník, církev, šlechta 1212: Zlatá bula sicilská a dědičný titul krále = císař nemá právo zasahovat do vnitřních

Více

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST

ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte text. Král Zikmund Lucemburský zemřel roku 1437 bez. Jeho smrtí končí vláda rodu v Čechách. Nástupcem se stal jeho zeť, ten vládl krátce

Více

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu.

Skládačka. Autorkou všech fotografií je Ivana Pekárková. Fotografie byly pořízeny v Archeoskanzenu Modrá u Velehradu. Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním, 2) karta s odpověďmi, 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK

Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK 1 STŘEDOVĚK Zanes na časovou osu všechny důležité mezníky středověku (uč. D. str. 10) STŘEDOVĚK období od pádu Západořímské říše (476) do objevení Ameriky Španěly (1492), v českých dějinách je za konec

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

SYSTEMATIZACE UČIVA ROČNÍKU

SYSTEMATIZACE UČIVA ROČNÍKU SYSTEMATIZACE UČIVA ROČNÍKU 5. Z letošního dějepisného učiva vyberte deset pojmů, které mají souvislost s dneškem. Zde se mohou objevovat různorodé odpovědi. Lze využít metodu sněhové koule, kdy nejprve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 VY_32_INOVACE_DUM.D.19 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Pravěk, starověk, středověk, novověk

Více

léta před Kristem narození Ježíše Krista léta po Kristu

léta před Kristem narození Ježíše Krista léta po Kristu MĚŘENÍ ČASU Pohyby vesmírných těles: 1 rok - Země kolem Slunce 1 měsíc Měsíc kolem Země 1 den Země kolem své osy kalendáře souhrn dní, týdnů, měsíců v daném roce + svátky roky našeho letopočtu počítáme

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden

TEMATICKÝ PLÁN. září. září říjen. říjen. listopad. listopad prosinec. prosinec. leden TEMATICKÝ PLÁN Předmět: VLASTIVĚDA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Matějcová, Mgr. Kateřina Rothová Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 4. (4. A, 4. B) Školní rok 2016/2017

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více