Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU"

Transkript

1 Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku a které události se k nim vztahují? Kterým rokem a jakou událostí končí v českých dějinách středověk? Jak středověk dělíme? Jak dělíme prameny, ze kterých poznáváme období středověku? Uveď aspoň 5 příkladů ke každému bodu První středověké státy 1. RANÝ STŘEDOVĚK Jak ovlivnilo stěhování národů v století chování Germánů? Vyjmenuj první středověké státy a uveď, jaké náboženství vyznávaly. Který jediný germánský stát se na území západořímské říše udržel a rozvinul? Jaký byl osud západořímské říše? Pamatuješ si, kdo byl ve starověku označován jako barbar? Franská říše Co víš o původu Franků a o jejich sídle? Jaké bylo státní zřízení Franků? 1

2 Jak se jmenoval nejvýznamnější panovník franské říše, kdy a kde proběhla jeho korunovace? Jak rozlehlá byla jeho říše? Co je to Karolínská renesance? Co víš o osudu franské říše po smrti Karla velikého? Vikingové Které území původně osídlovali Vikingové? Jak jinak se Vikingové ještě nazývali? Jaké životní podmínky vládly v severní Evropě? Jakou činností si Vikingové přivydělávali? Jak se nazývalo území osídlené Vikingy na území franské říše? Který pustý ostrov v Atlantském oceánu Vikingové osídlili a v čem získal primát? Byzantská říše Pokračovatelkou, které starověké říše byla říše byzantská? Kdy a proč zanikla? Podle čeho získala tato říše svůj název? O co usilovali všichni byzantští císaři? Co víš o politice Justiniána I.? Jak se nazývá nejznámější byzantská stavba a kde se nachází? 2

3 Šíření křesťanství v Evropě Pamatuješ si, kdy a kde vzniklo křesťanství, v co křesťané věřili, jaký byl osud křesťanů v římské říši? Jak se rozvíjelo křesťanství ve středověku? Co je to církev a jaká byla její organizace od 5. st.? Co vedlo k rozdělení křesťanské církve? Kdy a jak byla rozdělena? Arabská říše Jaké bylo arabské náboženství a co o něm víš (bůh, posvátná kniha, posvátné město, muslimové,...)? Jaký vliv mělo na vznik arabského státu? V čem arabové vynikali? Co je to mešita? Znáš nějakou? Opakování 1) Přiřaď správně druhy historických pramenů. - legendy, kroniky, stavby, zbraně, pověsti, nádoby, mince, erby, pečeti, básně, sochy, obrazy, listiny, cestopisy, šperky a) hmotné p.... 3

4 b) písemné p.... 2) Na jednotlivé stupně schodiště zapiš odpovídající názvy představitelů církve. 3) Přiřazování pojmů. Do tří prázdných horních kolonek uveď názvy tří velkých říší. Do příslušných sloupců zapisuj pojmy z nabídky. - muslimové, první středověký císař, císař Justinián, korán, vyvrácení říše Avarů, Karel Veliký, pravoslavná církev, Alláh, Frankové, Hagia Sofia, papež, islám, patriarcha, mořeplavci, Muhammad, minaret, loupeživé výpravy po mořích a řekách, v 15. st. dobyta Turky, Skandinávie, první dopluli do Ameriky, Island, Konstantinopol (Cařihrad, dnešní Istanbul), Karolínská renesance, Normané Vikingové 4) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětlete tyto pojmy. středověké barbarské státy... karolínská renesance... Turci... církev... muslimové... Karel Veliký... Muhammad... Patriarcha

5 5) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) islámský bůh 2) franský král 3) Germáni v sev. Evropě 4) muslimská modlitebna 5) hlava západní křesťanské církve 6) byzantský císař 7) hl. město byzantské ř. 8) silný germánský stát 9) kočovný pastevec 10) svaté město muslimů X Co to je a kde to najdeš? 1.2. Slované Kdy se Slované dostávají na naše území? Kde byla původní domovina Slovanů? Kterými směry se Slované vydali ze své domoviny a jak Slovany dělíme? Slované v našich zemích Které oblasti osídlovali Slované na našem území? Odkud se dozvídáme o životě Slovanů? Jaké náboženství Slované vyznávali? Sámova říše Kdo byl Sámo, jak se na naše území dostal, čím byl významný? Jakým státním celkem byla Sámova říše? 5

6 Co se stalo roku 631? Kdy a proč Sámova říše zanikla? 1.3. Velká Morava Kde se Slované na Moravě usazovali? Jak se jmenoval první historicky doložený kníže na našem území a z kterého rodu pocházel? Jaký byl jeho vztah k východofranské říši a ke křesťanství? Kdo byl Pribina a jaký měl vztah k Mojmírovi I. Jak se kníže Rastislav snažil vymanit ze závislosti na východofranské? Jaký význam měl pro Velkou Moravu příchod Konstantina a Metoděje? Kdo připojil Čechy k Velké Moravě? Jak Velká Morava zanikla? Popiš, jak vypadala hradiště? Znáš nějaká velkomoravská hradiště? 6

7 Opakování 1) Podrobně vysvětli následující pojmy. polozemnice... nákončí... Kosmas... staroslověnština... věrozvěst... gombík -... dvojpolní způsob hospodaření ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) nepřátelé Slovanů 2) nitranský kníže 3) Konstantin a... 4) franský král 5) velkomoravské centrum 6) 631 bitva u... 7) slovanské písmo 8) daň z míru Kdo to byl?... 3) Spoj pojmy z levého sloupce s vysvětlivkami z pravého sloupce. a) Rastislav A) 1. kamenná stavba na našem území b) Velká Morava B) kmenový svaz c) hlaholice C) konec Velké Moravy d) Dagobert I. D) připojení nitranského knížectví e) Svatopluk E) český kníže f) Mikulčice F) 1. stát na našem území g) Mojmír II. G) písmo h) Sámo H) Vogastisburg i) Mojmír I. I) připojení Čech j) Bořivoj J) příchod Konstantina a Metoděje 1.4. Český stát Co víš o počátcích vzniku Českého státu? Kdo a kde jej založil? 7

8 Kdo byl prvním písemně doloženým českým knížetem? Kdo byla jeho manželka a proč se se svou družinou nechali pokřtít? Jak byly spřízněny Ludmila a Drahomíra a jaký měly tyto ženy vztah mezi sebou? O co šlo ve sporu sv. Václava a Boleslava I.? Jak tento spor vyvrcholil? Co je to hradní správa a kdo ji vybudoval? Jaký vztah měl Boleslav I. ke Svaté říši římské? Jaký územní rozsah měla země za Boleslava I.? Jaké mince nechal Boleslav I. razit? Kdo je považován za zakladatele Svaté říši římské a kde se tato říše nacházela? Kdy a kde bylo zřízeno 1. biskupství v Čechách? Co víš o jeho prvních dvou biskupech? Kdo byli Slavníkovci a jaký vztah měli k Přemyslovcům? Jaká byla situace v Čechách po smrti Boleslava II.? 8

9 Co je to seniorát a kdo jej zavedl? Jaké postavení měla Morava za Břetislava I. Kdo a kdy se stal 1. českým králem? Za jaké zásluhy to bylo? Co bylo cílem křížových výprav? Jaký byl přínos křížových výprav? Kdo a kdy se stal 1. českým králem? Za jaké zásluhy to bylo? O co v období raného středověku usilovali papež s císařem? Kdo je patronem české země? Opakování 1) Spoj datum a událost. a) 1158 A) vyvraždění Slavníkovců b) 921 B) obnovení olomouckého biskupství c) 973 C) korunovace 1. českého krále d) 995 D) zavraždění sv. Ludmily e) 1085 E) bitva na Lechu f) 935 F) korunovace 2. českého krále g) 955 G) založení pražského biskupství h 1063 H) zavraždění sv. Václava 9

10 2) Seřaď vzestupně české panovníky, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? Boleslav III., Břetislav I., sv. Václav, Vratislav II., Boleslav II., Bořivoj I., Vladislav II., Ota I., Boleslav I. 3) Vyřeš tajenku. Odpověz na otázku. 1) přízvisko Boleslava II. 2) Přízvisko Boleslava I. 3) 1. pražský biskup 4) konkurenti Přemyslovců 5) zakladatel Svaté říše římské 6) stříbrná mince 7) křížová výprava 8) slovanský kmen 9) svatá země 10) zavražděn bratrem 11) 2. pražský biskup X Kdo to byl? 4) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. Boleslav I., Ludmila, ztráta Moravy, Jitka, Levý Hradec, Vratislav II., oslabení postavení Čech, 1. písemně doložený čes. kníže, podpora císaře proti papeži, zavražděn, hradská správa, patron české země, Vladislav II., bratrovrah, bitva na Lechu, zákony proti pohanství, sjednocení Čech, sv. Václav, vyvraždění Slavníkovců, pražské biskupství, spory s bratry o trůn, Boleslav III., 2. český král, křest na Moravě, seniorát, výprava do Polska, rozdělení Moravy na údělná knížectví, 1. český král, placení tributu Jindřichu I. Ptáčnikovi, Boleslav II., podpora Fridricha I. Barbarossy, Břetislav I., denáry, obnovení olomouckého biskupství 10

11 5) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. hradská správa Levý Hradec -... denár... sv. Vojtěch -... kruciáty.... Svatá říše římská -... Drahomíra -... Boleslav I. Chrabrý -... Slavníkovci Život v raném středověku Jak dělíme společnost ve středověku? Jak vznikla vyšší a nižší šlechta? Jak bydleli velmoži? Co je to řehole? Vyjmenuj nějaké na našem území. Jak a kde žili mniši? Jaký byl význam klášterů? Co je podstatou vnitřní kolonizace? Jak a kde vznikaly vesnice? Vysvětli vztah mezi vrchnosti a poddaným. 11

12 Jak vypadal venkovský statek? Co bylo typické pro jídelníček v raném středověku? Jak se oblékali lidé v raném středověku? Románská kultura Odkud a kdy se k nám dostává románská kultura? Jaké jsou znaky románské architektury? Jaké písemné památky vznikaly v raném středověku? Kdo a kde je zhotovoval? Znáš nějaké stavby na našem území postavené v románském slohu? Opakování 1) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) 3lodní nebo 5lodní kostel 2) stál v čele raně středověké společnosti 3) řeholník 4) sídlo velmože 5) punčochy chránící spodní část těla 6) vypalování křovin 7) vytrhávání kořenů 8) kostelík kruhového půdorysu 12

13 Co to je?. 2) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Kosmas.... portál... klášter... pergamen... freska... desátek... robota... velmož.... vnitřní kolonizace.... robota... řehole -... jho České království za Přemyslovců 2. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Který český panovník získal jako první dědičně královský titul? Kdy a za co jej získal? Jaký význam měla tato událost pro české království? Co je to vnitřní kolonizace a se jménem kterého českého krále je svázána? Kteří asijští kočovní pastevci ohrožovali ve 13. století Evropu a který český panovník je od hranic českého království odrazil? Za kterého českého krále dosáhlo území českého státu až k Jadranu? O jaký titul Přemysl Otakar II. usiloval? Podařilo se mu jej získat? Jestli ne, proč. 13

14 Jaká byla situace v českém království po smrti Přemysla Otakara II. a co se stalo s jeho synem a manželkou? Kolik královských korun získal Václav II.? Čím byla významná Kutná Hora za vlády Václava II.? Kterým panovníkem končí vláda Přemyslovců a proč? Opakování 1) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. Václav III., Ota Braniborský, úsilí získat korunu Svaté říše římské, dědičný královský titul, Václav II., primogenitura, polský a uherský král, Václav I., těžba stříbra v Jihlavě, Staré město Pražské, bitva na Moravském poli, Rudolf I. Habsburský, pražský groš, Přemysl Otakar II., polský král, vražda v Olomouci, Vladislav Jindřich, vymření Přemyslovců po meči, Přemysl Otakar I., útok Mongolů 2) Spoj datum a událost. a) 1278 A) Zlatá bula sicilská b) 1306 B) korunovace Václava II. polským králem c) 1212 C) vymření Přemyslovců po meči d) 1300 D) bitva na Moravském poli 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Eliška Rejčka... 14

15 pražský groš... Záviš z Falkenštejna... Vlašský dvůr... Ota Braniborský... Fridrich II.... primogenitura... Rudolf I. Habsburský... moravský markrabě -... Zlatá bula sicilská ) Seřaď vzestupně české panovníky, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? Václav I., Přemysl Otakar I., Václav II., Vladislav Jindřich Václav III., Přemysl Otakar II., České království za Lucemburků Jak se Jan Lucemburský ocitl na českém trůně?. Jaký byl Jan Lucemburský panovník?... Které země bojovaly proti sobě ve Stoleté válce a proč? Který český panovník se zúčastnil jejich bojů? Jak Stoletá válka dopadla?.... V jakém stavu našel Karel IV. české země a jak je zveleboval? Jakým způsobem se snažil Karel IV. povznést význam českých zemí? Jak se jmenovaly manželky Karla IV.?. Jakým panovníkem byl Václav IV.?... 15

16 Proč se Václav IV. dostal do sporu s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna?... Jaká epidemie zasáhla ve 2. pol. 14. st. české země a jaké měla následky pro zdejší život?... Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Zikmund Lucemburský -... Jan z Jenštejna... Stoletá válka..... Vita Caroli... Jindřich z Lipé... Jan z Pomuku.... sňatková politika... Jana z Arku... Eliška Přemyslovna... Arnošt z Pardubic... papežské schizma.... Otec vlasti ) Poznáš mě? Podle následující nápovědy poznej, který z českých panovníků popisoval sebe a svou dobu. V mládí jsem byl otcem poslán na výchovu do Francie na královský dvůr. Po návratu do Čech jsem byl jmenován moravským markrabětem. Po smrti otce jsem se stal českým králem. Dokonce mně zvolili císařem Svaté říše římské.... Odmalička jsem byl rozmazlován svým otcem, který mě ve dvou letech korunoval českým králem. Byl jsem považován za neschopného a líného krále. Dokonce mně sesadili z trůnu Svaté říše římské.... Mou korunovací nastoupila na český trůn nová dynastie. S českou šlechtou jsem si moc nerozuměl, proto jsem pobýval většinou v zahraničí. Zemřel jsem v bitvě

17 3) Spoj datum a událost. a) 1311 A) bitva u Kresčaku b) 1378 B) založení Karlovy univerzity c) 1347 C) korunovace Jana Lucemburského českým králem d) 1355 D) smrt Karla IV. e) 1346 E) zvolení Karla IV. císařem Svaté říše římské f) 1348 F) korunovace Karla IV. českým králem Život ve vrcholném středověku Co je to robota a kdo ji vykonával?. Jaký je rozdíl mezi dvojpolním a trojpolním způsobem hospodaření?.. Jaké nástroje používali lidé v zemědělci ve vrcholném středověku?.. Co je to vnější kolonizace?... Jak byly ve vrcholném středověku uspořádány vesnice?... Jak byly zařízené domy ve vrcholném středověku?... Kdy vznikala první středověká města? Jak je dělíme a jaký je mezi nimi rozdíl?... Co je to privilegium?. Jak vypadala středověká města?... Popiš život na hradech. Jaké byly povinnosti šlechty a jak se bavila? Jaký byl život u královského dvora?. 17

18 .... Kdo se mohl stát rytířem? Jaké bylo poslání rytířů? Gotika Kdy a odkud se k nám dostala gotická kultura?. Vypiš typické znaky gotických staveb.... Znáš nějaké významné gotické stavby a jejich architekty?.. Charakterizujte gotické sochařství a malířství..... Jak se lidé oblékali v době gotiky?.... Kde se žáci učili a v jakém jazyce?. Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. robota... lhůta... Matyáš z Arrasu... deskový obraz... dědičné právo... lomený oblouk... rozdíl mezi vnitřní a vnější kolonizaci... 18

19 .. Petr Parléř... lomený oblouk... rytíř ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) zdobený vchod 2) středověký starosta 3) Panna Marie s mrtvým Ježíšem 4) kamenný mlýnek na mletí obilí 5) vesnice s domy uspořádanými do kruhu 6) jazyk vzdělanců 7) velký chrám 8) kultura vzniklá ve 12. st. ve Francii 9) místnost v domě 10) potulný pěvec 11) Panna Marie s malým Ježíškem Co to je? Husitství 3. POZDNÍ STŘEDOVĚK Jaké byly příčiny husitské revoluce? Co bylo na přelomu 14. a 15. století vytýkáno církvi? Kdo byl Jan Hus? Jak ovlivnil počátky husitství? Kterou událostí začala husitská revoluce? Jak se husité štěpili a jaký měli program? 19

20 Jak reagoval papež a Zikmund Lucemburský na husitské hnutí? Jak husitská revoluce skončila? Co husité vybojovali? Jaké důsledky měla husitská revoluce pro vývoj v zemích Koruny české. Znáš nějaké husitské vojevůdce? Opakování 1) Spoj datum a událost. a) 1436 A) bitva u Lipan b) 1420 B) upálení Jana Husa c) 1434 C) 1. pražská defenestrace d) 1419 D) 4 artikuly pražské e) 1415 E) 1. pouliční bouře proti církvi v Praze f) 1412 F) jihlavská kompaktáta 2) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) desetina úrody a dobytka 2) církevní koncil 3) stoupenci Jana Husa 4) husitské město 5) 1434 bitva u... 6) místo uzavření dohody mezi husity a basilejským koncilem 7) symbol husitů 8) zákaz konání církevních obřadů 20

21 Čím se toto místo zapsalo do dějin?. 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Jan Žižka z Trocnova... odpustky... Jan Hus.... defenestrace.... Jan Želivský... táborité... vozová hradba... Jan Rokycana... 4 artikuly pražské.... Zikmund Lucemburský... klatba... Betlémská kaple... Prokop Holý -... kališníci Čechy po husitské revoluci Kdo a kdy vynalezl knihtisk? Jaká byla situace v Čechách po smrti Zikmunda Lucemburského? V čem byla korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem a Matyáše Korvína uherským králem výjimečná?. O co Jiří z Poděbrad usiloval ve své vnitřní i vnější politice Proč papež vyhlásil křížovou výpravu proti Čechám, kdo ji vedl a jak skončila?... 21

22 Která nová církev vznikla v 2. pol. 15. st.? Co hlásala a na čí myšlenky navazovala? Jaké důsledky pro Evropu mělo dobytí Konstantinopole Turky? České království za Jagellonců Jaké problémy se vyskytly v zemích Koruny české po smrti Jiřího z Poděbrad? Jak vyvrcholily boje mezi kališníky a katolíky? Proč vznikl spor mezi šlechtou a městy a jak dopadl? Kdy a proč umírá Ludvík Jagellonský? V jakém slohu byly postaveny památky v tomto období? Vypiš nejznámější i jejich architekty. Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Jan Gutenberk -... Svatováclavská smlouva Matyáš korvín Vladislavské zřízení zemské

23 Benedikt Rejt -... Istanbul... Ladislav Pohrobek... jihlavská kompaktáta ) Spoj datum a událost. a) 1471 A) bitva u Moháče b) 1500 B) knihtisk c) 1483 C) Svatováclavská smlouva d) 1526 D) smrt Jiřího z Poděbrad e) 1445 E) Matyáš Korvín českým králem f) 1517 F) dobyta Konstantinopol g) 1469 G) Vladislavské zřízení zemské h) 1453 H) 2. pražská defenestrace 3) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. bitva u Moháče, křížová výprava proti Čechám, 2. pražská defenestrace, zvolen z řad české šlechty, přestavba Pražského hradu, Svatováclavská smlouva, mírový svaz evropských křesťanských zemí Objevné plavby Co stalo za rozvojem objevných plaveb?.. Která země byla cílem mořeplavců? Jakými cestami se tam snažili dostat?.. Vypiš nejznámější mořeplavce. Čím se proslavili?.... Jaké byly důsledky objevných plaveb?. 23

24 Městská společnost na konci středověku Jak se dělila městská společnost? Jaká byla situace Židů ve středověkých městech? Jaká byla úloha cechů? Jaký byl rodinný život ve středověku? Jaké bylo postavení ženy? Jak se lidé ve středověku odívali? Humanismus a renesance Co je to renesance a kdy vznikla? Co je typické pro architekturu renesančních staveb? Znáš nějaké významné renesanční stavby? O co usiluje renesanční sochařství a malířství? 24

25 Vypiš nejznámější renesanční malíře a sochaře a jejich díla. O co usilovali náboženští reformátoři? Vyjmenuj významné reformátory. Jaké církve vznikly? Co je to humanismus a co hlásal? Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. cech -... tovaryš -... renesance... evangelík -... patriciát -... astroláb -... reformace ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) místo, kde žili Židé 2) humanistický myslitel (křestní jméno) 3) Nový svět 4) renesanční architektonický prvek 5) heliocentrismus (příjmení) 6) první přistáli v Americe kol. r ) obraz Leonarda da Vinciho 8) výroční trh 9) německý náboženský reformátor (příjmení) 10) evangelický synonymum 25

26 Co to je?. 3) Spoj jména v levém sloupce s údaji v pravém sloupci. a) Jan Kalvín A) 1. obeplutí zeměkoule b) Kryštof Kolumbus B) Sixtínská kaple c) Leonardo da Vinci C) Milion d) Fernão Magalhães D) náboženský reformátor e) Michelangelo Buonarotti E) Zrození Venuše f) Amerigo Vespucci F) objev nového kontinentu g) Marco Polo G) pojmenování nového kontinentu h) Vasco da Gama H) mys Dobré naděje i) Sandro Boticelli I) Mona Lisa j) Bartolomeo Diaz J) doplutí do Indie 4.1. Habsburkové na českém trůně 4. POČÁTKY NOVOVĚKU Který rok a událost jsou považovány za počátek novověku v zemích Koruny české? Základy kterého státního celku položil Ferdinand I. a která území obsahoval? Jak postupoval Ferdinand I. ve vnitřní politice? Který významný dokument vydal Rudolf II. a proč? Jaký panovník byl Rudolf II.? Jak vypadal jeho dvůr? Jaký měl vztah s bratrem Matyášem? Jaká byla situace v zemích Koruny české za Matyáše? Kdo měl nastoupit na český trůn po jeho smrti? 26

27 Co bylo příčinou vypuknutí stavovského povstání? Jak probíhalo a vyvrcholilo? Kdo nastoupil na český trůn? Jak Ferdinand II. potrestal přední vůdce českého stavovského povstání? Který zákoník vydal Ferdinand II. a jaká byla situace v zemích Koruny české po porážce českého stavovského povstání? Jak se nazýval konflikt, který zasáhl téměř celou Evropu? Proč vypukl, kdo stál proti komu? Kdo byl v čele císařské armády? Co oněm víš? Jak a kdy tento konflikt skončil? Jaké byly jeho důsledky? Opakování 1) Seřaď vzestupně české panovníky z rodu Habsburků, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? 27

28 Rudolf II., Ferdinand III., Fridrich Falcký, Ferdinand I., Matyáš, Ferdinand II.,. 2) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) člověk, podporující umělce a učence 2) umělý člověk 3) místo, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna 4) centrum habsburské říše za Rudolfa II. 5) kat 6) vystěhování do ciziny 7) přezdívka Fridricha Falckého 8) popravený doktor (přímení) 9)... válka 10) dynastie, která nastoupila 1526 na čes. trůn Kdo to byl?. 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Tycho de Brahe... Obrozené zřízení zemské Johannes Kepler -... rekatolizace... absolutistická monarchie... Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic... Vestfálský mír... Ignác z Loyoly... Rudolfův majestát.... staroměstská exekuce pražská defenestrace... Albrecht z Valdštejna -... Bílá hora -... Fridrich Falcký

29 4) Spoj datum a událost. a) 1618 A) Rudolfův majestát b) 1634 B) staroměstská exekuce c) 1621 C) nástup Habsburků na český trůn d) 1609 D) smrt Albrechta z Valdštejna e) 1648 E) 3. pražská defenestrace f) 1620 F) Vestfálský mír g) 1526 G) bitva na Bílé hoře 4.2. Evropa na počátku novověku Jaká byla situace ve Španělsku v 15. a 16. st.? Kdo zde vládnul? Která španělská kolonie povstala proti nadvládě Španělů a proč? Jak povstání dopadlo? Za kterého panovníka/panovnici zažívá Anglie největší rozkvět? Jak se nazývá tato doba? Se kterou zemí Anglie soupeří? Jak toto soupeření vrcholí? Proč dochází ke konfliktu mezi panovníkem a parlamentem? Jak vzniklý konflikt probíhal a jak dopadl? Jaká byla situace v 16. st. ve Francii? Kdo proti komu stál? Jakou událostí tento konflikt vyvrcholil? Za vlády kterého panovníka došlo ve Francii k uklidnění situace? Jaký významný dokument vydal? 29

30 4.3. Život v našich zemích Co zapříčinilo úbytek obyvatelstva ve 14. a 15. st. a jak na tuto situaci zareagovala vrchnost? V kterých odvětvích podnikala šlechta? Jaká byla situace ve školství v zemích Koruny české v 15. a 16. st.? Co napomáhalo k rozvoji vzdělanosti? Které vědy se rozvíjely v zemích Koruny české na počátku novověku? Vypiš jejich významné představitele. Co jsou to čarodějnické procesy a jak s nimi souvisí inkvizice? 4.4. Česká kultura na počátku novověku Co je typické pro humanistickou literaturu? Napiš nejznámější dílo té doby a jeho autora. Který sloh se uplatnil v zemích Koruny české na počátku novověku? Jak se projevoval v architektuře? Jaké zajímavosti obsahovala sbírka Rudolfa II.? Jak se lidé oblékali o období renesance? 30

31 Opakování 1) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) neomezený vládce 2) protestant ve Francii 3) židovský vzdělanec rabbi... 4) španělské loďstvo poražené Anglii 5) francouzský kardinál Co to je? 2) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. puritáni -... absolutistická monarchie -... sgrafita -... bartolomějská noc -... robota -... inkvizice -... Tycho de Brache -... konstituční monarchie -... attika -... Klementinum ) Spoj jména v levém sloupce s údaji v pravém sloupci. a) Karel V. Habsburský A) první veřejná pitva b) Alžběta I. B) vůdce nizozemských povstalců c) Tadeáš Hájek z Hájku C) diktatura v Anglii d) Filip II. D) panenská královna e) Vilém III. Oranžský E) náboženský smír ve Francii f) Jakub Krčín z Jelčan F) tiskařská dílna g) Oliver Cromwell G) přírodovědec h) Jindřich IV. H) popravený anglický král i) Daniel Adam z Veleslavína I) obnova monarchie v Anglii j) Jan Jesenius J) španělský král k) Vilém I. Oranžský K) španělský král, bratr českého krále Ferdinanda I. l) Karel I. L) zakládání rybníků 31

32 DYNASTIE: DYNASTIE: DYNASTIE: DYNASTIE: VÝZNAMNÍ PANOVNÍCI NA ČESKÉM TRŮNĚ 32

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od počátku středověku do pol. 18. století 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) Slované, Sámova říše, Velká Morava,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOVÁ-LÁZNĚ Tato metodika vznikla jako výstup národního projektu SIPVZ č. 00232P2006 Metodika využití VSW ve výuce na prvním stupni Základní školy, který řešila Základní škola a mateřská škola Lipová-lázně v roce

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POČÁTKY NOVOVĚKU POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. Polsko Anglie Svatáříše římská České království Uhry Francie Španělsko Evropa na konci 15. stol. 15.stol. HUMANISMUS A RENESANCE Itálie

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19

DĚJEPIS 8. ROČNÍK TŘICETILETÁ VÁLKA 2.notebook. November 27, 2014 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 TŘICETILETÁ VÁLKA IX 16 22:19 1 TŘICETILETÁ VÁLKA Po bitvě na Bílé hoře se Habsburkové obrátili proti zemím Fridricha Falckého (Německo). Ohrožené bylo také Nizozemí, které bojovalo se Španělskem. Proto

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ČESKÉ ZEMĚ PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH ZEMĚ BEZ KRÁLE ČEŠI ODMÍTLI ZIKMUNDA, KTERÝ MĚL PO VÁCLAVOVI IV. NASTOUPIT NA TRŮN ZEMĚ SE VZPAMATOVÁVALA Z VÁLKY ZŮSTALI ZDE KATOLÍCI I PŘÍVRŽENCI HUSA TAKÉ ČEŠTÍ BRATŘI,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled Přijímací zkoušky na VŠ Testy Všeobecný přehled také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha Přijímací zkoušky

Více

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král

od 1355 císař římský Karel IV. 11. český král 14. května 1316, Praha - 29. listopadu 1378, Praha 11. český král vláda 1346 až 1378 od 1355 císař římský Karel IV. Italský (lombardský) král od 1355 Burgundský (arelatský) král od 1365 Moravský markrabě

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

Datum vytvoření: 27. února 2013

Datum vytvoření: 27. února 2013 Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ298 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 27. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol.

POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. POZDNÍ STŘEDOVĚK POZDNÍ STŘEDOVĚK období od 13. stol. do 15. stol. pol. 14.stol. EVROPA V KRIZI úpadek hospodářství - venkovská kolonizace dosáhla svého vrcholu, některé vesnice opět pustly a zanikaly

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Taháky. Dějepis - středověk

Taháky. Dějepis - středověk Taháky Dějepis - středověk Copyright: Autor: Fejk Fejkal Vydal: Martin Koláček E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-115-8 (epub) 978-80-7512-116-5 (mobipocket) 978-80-7512-117-2 (pdf) Úvodem (i když ho

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI

17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI 17. A 18. STOLETÍ UTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI ANGLIE 15. až 16. stol. situace po stoleté válce - válka růží mezi rody Lancasterů a Yorků - na trůn pak nastoupil rod Tudorovců - nejznámější z Tudorovců

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník

nástavbové studium 1. ročník čtyřletý obor 1. ročník BAROKO Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství

1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306-1310 Jan Lucemburský Karel IV. Václav IV. Počátky husitství Husitství 1306 zavražděn Václav III. v Olomouci Střídání panovníků (Rudolf Habsburský, Jindřich Korutanský) Nespokojenost s vládou Jindřicha

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012

ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 ČESKÉ KRÁLOVSTVÍ Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_336 15. 4. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o rodu Přemyslovců, první králové v Českém kráslovství Prezentace slouží k názornému výkladu a

Více

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Význam Karla IV. pro český stát Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí

Spory: panovník X šlechta o majetek a moc venkov: bohatí sedláci X poddaní o nechtěli dělat robotu o nechtěli být na nich závislí Počátky kritiky církve, opravná hnutí 14.stol. Příčiny kritiky církve hospodářská krize poklesly ceny zemědělských výrobků, nebyly peníze na další věci úbytek obyvatelstva (morové epidemie) velké společenské

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce 3 Obsah Úvod 1 Počátky a vrchol české státnosti ve středověku 1.1 České země před příchodem Slovanů 1.2 Příchod Slovanů na území českých zemí a Sámova říše 1.3 Velká Morava (9. 10. století) 1.4 Počátky

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Světové strany Žák: určí světové strany - zkratky S,J,V,Z,SV,JV,SZ,JZ K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více