Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU"

Transkript

1 Pracovní sešit do dějepisu, 7. ročník STŘEDOVĚK, POČÁTKY NOVOVĚKU Odpověz na otázky: Který rok je považován za počátek středověku a jaká událost se k němu vztahuje? Která dvě data považujeme za konec středověku a které události se k nim vztahují? Kterým rokem a jakou událostí končí v českých dějinách středověk? Jak středověk dělíme? Jak dělíme prameny, ze kterých poznáváme období středověku? Uveď aspoň 5 příkladů ke každému bodu První středověké státy 1. RANÝ STŘEDOVĚK Jak ovlivnilo stěhování národů v století chování Germánů? Vyjmenuj první středověké státy a uveď, jaké náboženství vyznávaly. Který jediný germánský stát se na území západořímské říše udržel a rozvinul? Jaký byl osud západořímské říše? Pamatuješ si, kdo byl ve starověku označován jako barbar? Franská říše Co víš o původu Franků a o jejich sídle? Jaké bylo státní zřízení Franků? 1

2 Jak se jmenoval nejvýznamnější panovník franské říše, kdy a kde proběhla jeho korunovace? Jak rozlehlá byla jeho říše? Co je to Karolínská renesance? Co víš o osudu franské říše po smrti Karla velikého? Vikingové Které území původně osídlovali Vikingové? Jak jinak se Vikingové ještě nazývali? Jaké životní podmínky vládly v severní Evropě? Jakou činností si Vikingové přivydělávali? Jak se nazývalo území osídlené Vikingy na území franské říše? Který pustý ostrov v Atlantském oceánu Vikingové osídlili a v čem získal primát? Byzantská říše Pokračovatelkou, které starověké říše byla říše byzantská? Kdy a proč zanikla? Podle čeho získala tato říše svůj název? O co usilovali všichni byzantští císaři? Co víš o politice Justiniána I.? Jak se nazývá nejznámější byzantská stavba a kde se nachází? 2

3 Šíření křesťanství v Evropě Pamatuješ si, kdy a kde vzniklo křesťanství, v co křesťané věřili, jaký byl osud křesťanů v římské říši? Jak se rozvíjelo křesťanství ve středověku? Co je to církev a jaká byla její organizace od 5. st.? Co vedlo k rozdělení křesťanské církve? Kdy a jak byla rozdělena? Arabská říše Jaké bylo arabské náboženství a co o něm víš (bůh, posvátná kniha, posvátné město, muslimové,...)? Jaký vliv mělo na vznik arabského státu? V čem arabové vynikali? Co je to mešita? Znáš nějakou? Opakování 1) Přiřaď správně druhy historických pramenů. - legendy, kroniky, stavby, zbraně, pověsti, nádoby, mince, erby, pečeti, básně, sochy, obrazy, listiny, cestopisy, šperky a) hmotné p.... 3

4 b) písemné p.... 2) Na jednotlivé stupně schodiště zapiš odpovídající názvy představitelů církve. 3) Přiřazování pojmů. Do tří prázdných horních kolonek uveď názvy tří velkých říší. Do příslušných sloupců zapisuj pojmy z nabídky. - muslimové, první středověký císař, císař Justinián, korán, vyvrácení říše Avarů, Karel Veliký, pravoslavná církev, Alláh, Frankové, Hagia Sofia, papež, islám, patriarcha, mořeplavci, Muhammad, minaret, loupeživé výpravy po mořích a řekách, v 15. st. dobyta Turky, Skandinávie, první dopluli do Ameriky, Island, Konstantinopol (Cařihrad, dnešní Istanbul), Karolínská renesance, Normané Vikingové 4) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětlete tyto pojmy. středověké barbarské státy... karolínská renesance... Turci... církev... muslimové... Karel Veliký... Muhammad... Patriarcha

5 5) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) islámský bůh 2) franský král 3) Germáni v sev. Evropě 4) muslimská modlitebna 5) hlava západní křesťanské církve 6) byzantský císař 7) hl. město byzantské ř. 8) silný germánský stát 9) kočovný pastevec 10) svaté město muslimů X Co to je a kde to najdeš? 1.2. Slované Kdy se Slované dostávají na naše území? Kde byla původní domovina Slovanů? Kterými směry se Slované vydali ze své domoviny a jak Slovany dělíme? Slované v našich zemích Které oblasti osídlovali Slované na našem území? Odkud se dozvídáme o životě Slovanů? Jaké náboženství Slované vyznávali? Sámova říše Kdo byl Sámo, jak se na naše území dostal, čím byl významný? Jakým státním celkem byla Sámova říše? 5

6 Co se stalo roku 631? Kdy a proč Sámova říše zanikla? 1.3. Velká Morava Kde se Slované na Moravě usazovali? Jak se jmenoval první historicky doložený kníže na našem území a z kterého rodu pocházel? Jaký byl jeho vztah k východofranské říši a ke křesťanství? Kdo byl Pribina a jaký měl vztah k Mojmírovi I. Jak se kníže Rastislav snažil vymanit ze závislosti na východofranské? Jaký význam měl pro Velkou Moravu příchod Konstantina a Metoděje? Kdo připojil Čechy k Velké Moravě? Jak Velká Morava zanikla? Popiš, jak vypadala hradiště? Znáš nějaká velkomoravská hradiště? 6

7 Opakování 1) Podrobně vysvětli následující pojmy. polozemnice... nákončí... Kosmas... staroslověnština... věrozvěst... gombík -... dvojpolní způsob hospodaření ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) nepřátelé Slovanů 2) nitranský kníže 3) Konstantin a... 4) franský král 5) velkomoravské centrum 6) 631 bitva u... 7) slovanské písmo 8) daň z míru Kdo to byl?... 3) Spoj pojmy z levého sloupce s vysvětlivkami z pravého sloupce. a) Rastislav A) 1. kamenná stavba na našem území b) Velká Morava B) kmenový svaz c) hlaholice C) konec Velké Moravy d) Dagobert I. D) připojení nitranského knížectví e) Svatopluk E) český kníže f) Mikulčice F) 1. stát na našem území g) Mojmír II. G) písmo h) Sámo H) Vogastisburg i) Mojmír I. I) připojení Čech j) Bořivoj J) příchod Konstantina a Metoděje 1.4. Český stát Co víš o počátcích vzniku Českého státu? Kdo a kde jej založil? 7

8 Kdo byl prvním písemně doloženým českým knížetem? Kdo byla jeho manželka a proč se se svou družinou nechali pokřtít? Jak byly spřízněny Ludmila a Drahomíra a jaký měly tyto ženy vztah mezi sebou? O co šlo ve sporu sv. Václava a Boleslava I.? Jak tento spor vyvrcholil? Co je to hradní správa a kdo ji vybudoval? Jaký vztah měl Boleslav I. ke Svaté říši římské? Jaký územní rozsah měla země za Boleslava I.? Jaké mince nechal Boleslav I. razit? Kdo je považován za zakladatele Svaté říši římské a kde se tato říše nacházela? Kdy a kde bylo zřízeno 1. biskupství v Čechách? Co víš o jeho prvních dvou biskupech? Kdo byli Slavníkovci a jaký vztah měli k Přemyslovcům? Jaká byla situace v Čechách po smrti Boleslava II.? 8

9 Co je to seniorát a kdo jej zavedl? Jaké postavení měla Morava za Břetislava I. Kdo a kdy se stal 1. českým králem? Za jaké zásluhy to bylo? Co bylo cílem křížových výprav? Jaký byl přínos křížových výprav? Kdo a kdy se stal 1. českým králem? Za jaké zásluhy to bylo? O co v období raného středověku usilovali papež s císařem? Kdo je patronem české země? Opakování 1) Spoj datum a událost. a) 1158 A) vyvraždění Slavníkovců b) 921 B) obnovení olomouckého biskupství c) 973 C) korunovace 1. českého krále d) 995 D) zavraždění sv. Ludmily e) 1085 E) bitva na Lechu f) 935 F) korunovace 2. českého krále g) 955 G) založení pražského biskupství h 1063 H) zavraždění sv. Václava 9

10 2) Seřaď vzestupně české panovníky, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? Boleslav III., Břetislav I., sv. Václav, Vratislav II., Boleslav II., Bořivoj I., Vladislav II., Ota I., Boleslav I. 3) Vyřeš tajenku. Odpověz na otázku. 1) přízvisko Boleslava II. 2) Přízvisko Boleslava I. 3) 1. pražský biskup 4) konkurenti Přemyslovců 5) zakladatel Svaté říše římské 6) stříbrná mince 7) křížová výprava 8) slovanský kmen 9) svatá země 10) zavražděn bratrem 11) 2. pražský biskup X Kdo to byl? 4) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. Boleslav I., Ludmila, ztráta Moravy, Jitka, Levý Hradec, Vratislav II., oslabení postavení Čech, 1. písemně doložený čes. kníže, podpora císaře proti papeži, zavražděn, hradská správa, patron české země, Vladislav II., bratrovrah, bitva na Lechu, zákony proti pohanství, sjednocení Čech, sv. Václav, vyvraždění Slavníkovců, pražské biskupství, spory s bratry o trůn, Boleslav III., 2. český král, křest na Moravě, seniorát, výprava do Polska, rozdělení Moravy na údělná knížectví, 1. český král, placení tributu Jindřichu I. Ptáčnikovi, Boleslav II., podpora Fridricha I. Barbarossy, Břetislav I., denáry, obnovení olomouckého biskupství 10

11 5) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. hradská správa Levý Hradec -... denár... sv. Vojtěch -... kruciáty.... Svatá říše římská -... Drahomíra -... Boleslav I. Chrabrý -... Slavníkovci Život v raném středověku Jak dělíme společnost ve středověku? Jak vznikla vyšší a nižší šlechta? Jak bydleli velmoži? Co je to řehole? Vyjmenuj nějaké na našem území. Jak a kde žili mniši? Jaký byl význam klášterů? Co je podstatou vnitřní kolonizace? Jak a kde vznikaly vesnice? Vysvětli vztah mezi vrchnosti a poddaným. 11

12 Jak vypadal venkovský statek? Co bylo typické pro jídelníček v raném středověku? Jak se oblékali lidé v raném středověku? Románská kultura Odkud a kdy se k nám dostává románská kultura? Jaké jsou znaky románské architektury? Jaké písemné památky vznikaly v raném středověku? Kdo a kde je zhotovoval? Znáš nějaké stavby na našem území postavené v románském slohu? Opakování 1) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) 3lodní nebo 5lodní kostel 2) stál v čele raně středověké společnosti 3) řeholník 4) sídlo velmože 5) punčochy chránící spodní část těla 6) vypalování křovin 7) vytrhávání kořenů 8) kostelík kruhového půdorysu 12

13 Co to je?. 2) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Kosmas.... portál... klášter... pergamen... freska... desátek... robota... velmož.... vnitřní kolonizace.... robota... řehole -... jho České království za Přemyslovců 2. VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK Který český panovník získal jako první dědičně královský titul? Kdy a za co jej získal? Jaký význam měla tato událost pro české království? Co je to vnitřní kolonizace a se jménem kterého českého krále je svázána? Kteří asijští kočovní pastevci ohrožovali ve 13. století Evropu a který český panovník je od hranic českého království odrazil? Za kterého českého krále dosáhlo území českého státu až k Jadranu? O jaký titul Přemysl Otakar II. usiloval? Podařilo se mu jej získat? Jestli ne, proč. 13

14 Jaká byla situace v českém království po smrti Přemysla Otakara II. a co se stalo s jeho synem a manželkou? Kolik královských korun získal Václav II.? Čím byla významná Kutná Hora za vlády Václava II.? Kterým panovníkem končí vláda Přemyslovců a proč? Opakování 1) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. Václav III., Ota Braniborský, úsilí získat korunu Svaté říše římské, dědičný královský titul, Václav II., primogenitura, polský a uherský král, Václav I., těžba stříbra v Jihlavě, Staré město Pražské, bitva na Moravském poli, Rudolf I. Habsburský, pražský groš, Přemysl Otakar II., polský král, vražda v Olomouci, Vladislav Jindřich, vymření Přemyslovců po meči, Přemysl Otakar I., útok Mongolů 2) Spoj datum a událost. a) 1278 A) Zlatá bula sicilská b) 1306 B) korunovace Václava II. polským králem c) 1212 C) vymření Přemyslovců po meči d) 1300 D) bitva na Moravském poli 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Eliška Rejčka... 14

15 pražský groš... Záviš z Falkenštejna... Vlašský dvůr... Ota Braniborský... Fridrich II.... primogenitura... Rudolf I. Habsburský... moravský markrabě -... Zlatá bula sicilská ) Seřaď vzestupně české panovníky, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? Václav I., Přemysl Otakar I., Václav II., Vladislav Jindřich Václav III., Přemysl Otakar II., České království za Lucemburků Jak se Jan Lucemburský ocitl na českém trůně?. Jaký byl Jan Lucemburský panovník?... Které země bojovaly proti sobě ve Stoleté válce a proč? Který český panovník se zúčastnil jejich bojů? Jak Stoletá válka dopadla?.... V jakém stavu našel Karel IV. české země a jak je zveleboval? Jakým způsobem se snažil Karel IV. povznést význam českých zemí? Jak se jmenovaly manželky Karla IV.?. Jakým panovníkem byl Václav IV.?... 15

16 Proč se Václav IV. dostal do sporu s pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna?... Jaká epidemie zasáhla ve 2. pol. 14. st. české země a jaké měla následky pro zdejší život?... Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Zikmund Lucemburský -... Jan z Jenštejna... Stoletá válka..... Vita Caroli... Jindřich z Lipé... Jan z Pomuku.... sňatková politika... Jana z Arku... Eliška Přemyslovna... Arnošt z Pardubic... papežské schizma.... Otec vlasti ) Poznáš mě? Podle následující nápovědy poznej, který z českých panovníků popisoval sebe a svou dobu. V mládí jsem byl otcem poslán na výchovu do Francie na královský dvůr. Po návratu do Čech jsem byl jmenován moravským markrabětem. Po smrti otce jsem se stal českým králem. Dokonce mně zvolili císařem Svaté říše římské.... Odmalička jsem byl rozmazlován svým otcem, který mě ve dvou letech korunoval českým králem. Byl jsem považován za neschopného a líného krále. Dokonce mně sesadili z trůnu Svaté říše římské.... Mou korunovací nastoupila na český trůn nová dynastie. S českou šlechtou jsem si moc nerozuměl, proto jsem pobýval většinou v zahraničí. Zemřel jsem v bitvě

17 3) Spoj datum a událost. a) 1311 A) bitva u Kresčaku b) 1378 B) založení Karlovy univerzity c) 1347 C) korunovace Jana Lucemburského českým králem d) 1355 D) smrt Karla IV. e) 1346 E) zvolení Karla IV. císařem Svaté říše římské f) 1348 F) korunovace Karla IV. českým králem Život ve vrcholném středověku Co je to robota a kdo ji vykonával?. Jaký je rozdíl mezi dvojpolním a trojpolním způsobem hospodaření?.. Jaké nástroje používali lidé v zemědělci ve vrcholném středověku?.. Co je to vnější kolonizace?... Jak byly ve vrcholném středověku uspořádány vesnice?... Jak byly zařízené domy ve vrcholném středověku?... Kdy vznikala první středověká města? Jak je dělíme a jaký je mezi nimi rozdíl?... Co je to privilegium?. Jak vypadala středověká města?... Popiš život na hradech. Jaké byly povinnosti šlechty a jak se bavila? Jaký byl život u královského dvora?. 17

18 .... Kdo se mohl stát rytířem? Jaké bylo poslání rytířů? Gotika Kdy a odkud se k nám dostala gotická kultura?. Vypiš typické znaky gotických staveb.... Znáš nějaké významné gotické stavby a jejich architekty?.. Charakterizujte gotické sochařství a malířství..... Jak se lidé oblékali v době gotiky?.... Kde se žáci učili a v jakém jazyce?. Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. robota... lhůta... Matyáš z Arrasu... deskový obraz... dědičné právo... lomený oblouk... rozdíl mezi vnitřní a vnější kolonizaci... 18

19 .. Petr Parléř... lomený oblouk... rytíř ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) zdobený vchod 2) středověký starosta 3) Panna Marie s mrtvým Ježíšem 4) kamenný mlýnek na mletí obilí 5) vesnice s domy uspořádanými do kruhu 6) jazyk vzdělanců 7) velký chrám 8) kultura vzniklá ve 12. st. ve Francii 9) místnost v domě 10) potulný pěvec 11) Panna Marie s malým Ježíškem Co to je? Husitství 3. POZDNÍ STŘEDOVĚK Jaké byly příčiny husitské revoluce? Co bylo na přelomu 14. a 15. století vytýkáno církvi? Kdo byl Jan Hus? Jak ovlivnil počátky husitství? Kterou událostí začala husitská revoluce? Jak se husité štěpili a jaký měli program? 19

20 Jak reagoval papež a Zikmund Lucemburský na husitské hnutí? Jak husitská revoluce skončila? Co husité vybojovali? Jaké důsledky měla husitská revoluce pro vývoj v zemích Koruny české. Znáš nějaké husitské vojevůdce? Opakování 1) Spoj datum a událost. a) 1436 A) bitva u Lipan b) 1420 B) upálení Jana Husa c) 1434 C) 1. pražská defenestrace d) 1419 D) 4 artikuly pražské e) 1415 E) 1. pouliční bouře proti církvi v Praze f) 1412 F) jihlavská kompaktáta 2) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) desetina úrody a dobytka 2) církevní koncil 3) stoupenci Jana Husa 4) husitské město 5) 1434 bitva u... 6) místo uzavření dohody mezi husity a basilejským koncilem 7) symbol husitů 8) zákaz konání církevních obřadů 20

21 Čím se toto místo zapsalo do dějin?. 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Jan Žižka z Trocnova... odpustky... Jan Hus.... defenestrace.... Jan Želivský... táborité... vozová hradba... Jan Rokycana... 4 artikuly pražské.... Zikmund Lucemburský... klatba... Betlémská kaple... Prokop Holý -... kališníci Čechy po husitské revoluci Kdo a kdy vynalezl knihtisk? Jaká byla situace v Čechách po smrti Zikmunda Lucemburského? V čem byla korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem a Matyáše Korvína uherským králem výjimečná?. O co Jiří z Poděbrad usiloval ve své vnitřní i vnější politice Proč papež vyhlásil křížovou výpravu proti Čechám, kdo ji vedl a jak skončila?... 21

22 Která nová církev vznikla v 2. pol. 15. st.? Co hlásala a na čí myšlenky navazovala? Jaké důsledky pro Evropu mělo dobytí Konstantinopole Turky? České království za Jagellonců Jaké problémy se vyskytly v zemích Koruny české po smrti Jiřího z Poděbrad? Jak vyvrcholily boje mezi kališníky a katolíky? Proč vznikl spor mezi šlechtou a městy a jak dopadl? Kdy a proč umírá Ludvík Jagellonský? V jakém slohu byly postaveny památky v tomto období? Vypiš nejznámější i jejich architekty. Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Jan Gutenberk -... Svatováclavská smlouva Matyáš korvín Vladislavské zřízení zemské

23 Benedikt Rejt -... Istanbul... Ladislav Pohrobek... jihlavská kompaktáta ) Spoj datum a událost. a) 1471 A) bitva u Moháče b) 1500 B) knihtisk c) 1483 C) Svatováclavská smlouva d) 1526 D) smrt Jiřího z Poděbrad e) 1445 E) Matyáš Korvín českým králem f) 1517 F) dobyta Konstantinopol g) 1469 G) Vladislavské zřízení zemské h) 1453 H) 2. pražská defenestrace 3) Přiřazování pojmů. Do horních kolonek napiš jméno panovníka a pod něj do sloupců události, které se vztahují k jeho vládě. bitva u Moháče, křížová výprava proti Čechám, 2. pražská defenestrace, zvolen z řad české šlechty, přestavba Pražského hradu, Svatováclavská smlouva, mírový svaz evropských křesťanských zemí Objevné plavby Co stalo za rozvojem objevných plaveb?.. Která země byla cílem mořeplavců? Jakými cestami se tam snažili dostat?.. Vypiš nejznámější mořeplavce. Čím se proslavili?.... Jaké byly důsledky objevných plaveb?. 23

24 Městská společnost na konci středověku Jak se dělila městská společnost? Jaká byla situace Židů ve středověkých městech? Jaká byla úloha cechů? Jaký byl rodinný život ve středověku? Jaké bylo postavení ženy? Jak se lidé ve středověku odívali? Humanismus a renesance Co je to renesance a kdy vznikla? Co je typické pro architekturu renesančních staveb? Znáš nějaké významné renesanční stavby? O co usiluje renesanční sochařství a malířství? 24

25 Vypiš nejznámější renesanční malíře a sochaře a jejich díla. O co usilovali náboženští reformátoři? Vyjmenuj významné reformátory. Jaké církve vznikly? Co je to humanismus a co hlásal? Opakování 1) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. cech -... tovaryš -... renesance... evangelík -... patriciát -... astroláb -... reformace ) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) místo, kde žili Židé 2) humanistický myslitel (křestní jméno) 3) Nový svět 4) renesanční architektonický prvek 5) heliocentrismus (příjmení) 6) první přistáli v Americe kol. r ) obraz Leonarda da Vinciho 8) výroční trh 9) německý náboženský reformátor (příjmení) 10) evangelický synonymum 25

26 Co to je?. 3) Spoj jména v levém sloupce s údaji v pravém sloupci. a) Jan Kalvín A) 1. obeplutí zeměkoule b) Kryštof Kolumbus B) Sixtínská kaple c) Leonardo da Vinci C) Milion d) Fernão Magalhães D) náboženský reformátor e) Michelangelo Buonarotti E) Zrození Venuše f) Amerigo Vespucci F) objev nového kontinentu g) Marco Polo G) pojmenování nového kontinentu h) Vasco da Gama H) mys Dobré naděje i) Sandro Boticelli I) Mona Lisa j) Bartolomeo Diaz J) doplutí do Indie 4.1. Habsburkové na českém trůně 4. POČÁTKY NOVOVĚKU Který rok a událost jsou považovány za počátek novověku v zemích Koruny české? Základy kterého státního celku položil Ferdinand I. a která území obsahoval? Jak postupoval Ferdinand I. ve vnitřní politice? Který významný dokument vydal Rudolf II. a proč? Jaký panovník byl Rudolf II.? Jak vypadal jeho dvůr? Jaký měl vztah s bratrem Matyášem? Jaká byla situace v zemích Koruny české za Matyáše? Kdo měl nastoupit na český trůn po jeho smrti? 26

27 Co bylo příčinou vypuknutí stavovského povstání? Jak probíhalo a vyvrcholilo? Kdo nastoupil na český trůn? Jak Ferdinand II. potrestal přední vůdce českého stavovského povstání? Který zákoník vydal Ferdinand II. a jaká byla situace v zemích Koruny české po porážce českého stavovského povstání? Jak se nazýval konflikt, který zasáhl téměř celou Evropu? Proč vypukl, kdo stál proti komu? Kdo byl v čele císařské armády? Co oněm víš? Jak a kdy tento konflikt skončil? Jaké byly jeho důsledky? Opakování 1) Seřaď vzestupně české panovníky z rodu Habsburků, podle doby kdy vládli. Kdo tam nepatří? 27

28 Rudolf II., Ferdinand III., Fridrich Falcký, Ferdinand I., Matyáš, Ferdinand II.,. 2) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) člověk, podporující umělce a učence 2) umělý člověk 3) místo, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna 4) centrum habsburské říše za Rudolfa II. 5) kat 6) vystěhování do ciziny 7) přezdívka Fridricha Falckého 8) popravený doktor (přímení) 9)... válka 10) dynastie, která nastoupila 1526 na čes. trůn Kdo to byl?. 3) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. Tycho de Brahe... Obrozené zřízení zemské Johannes Kepler -... rekatolizace... absolutistická monarchie... Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic... Vestfálský mír... Ignác z Loyoly... Rudolfův majestát.... staroměstská exekuce pražská defenestrace... Albrecht z Valdštejna -... Bílá hora -... Fridrich Falcký

29 4) Spoj datum a událost. a) 1618 A) Rudolfův majestát b) 1634 B) staroměstská exekuce c) 1621 C) nástup Habsburků na český trůn d) 1609 D) smrt Albrechta z Valdštejna e) 1648 E) 3. pražská defenestrace f) 1620 F) Vestfálský mír g) 1526 G) bitva na Bílé hoře 4.2. Evropa na počátku novověku Jaká byla situace ve Španělsku v 15. a 16. st.? Kdo zde vládnul? Která španělská kolonie povstala proti nadvládě Španělů a proč? Jak povstání dopadlo? Za kterého panovníka/panovnici zažívá Anglie největší rozkvět? Jak se nazývá tato doba? Se kterou zemí Anglie soupeří? Jak toto soupeření vrcholí? Proč dochází ke konfliktu mezi panovníkem a parlamentem? Jak vzniklý konflikt probíhal a jak dopadl? Jaká byla situace v 16. st. ve Francii? Kdo proti komu stál? Jakou událostí tento konflikt vyvrcholil? Za vlády kterého panovníka došlo ve Francii k uklidnění situace? Jaký významný dokument vydal? 29

30 4.3. Život v našich zemích Co zapříčinilo úbytek obyvatelstva ve 14. a 15. st. a jak na tuto situaci zareagovala vrchnost? V kterých odvětvích podnikala šlechta? Jaká byla situace ve školství v zemích Koruny české v 15. a 16. st.? Co napomáhalo k rozvoji vzdělanosti? Které vědy se rozvíjely v zemích Koruny české na počátku novověku? Vypiš jejich významné představitele. Co jsou to čarodějnické procesy a jak s nimi souvisí inkvizice? 4.4. Česká kultura na počátku novověku Co je typické pro humanistickou literaturu? Napiš nejznámější dílo té doby a jeho autora. Který sloh se uplatnil v zemích Koruny české na počátku novověku? Jak se projevoval v architektuře? Jaké zajímavosti obsahovala sbírka Rudolfa II.? Jak se lidé oblékali o období renesance? 30

31 Opakování 1) Vyřeš tajenku a odpověz na otázku. 1) neomezený vládce 2) protestant ve Francii 3) židovský vzdělanec rabbi... 4) španělské loďstvo poražené Anglii 5) francouzský kardinál Co to je? 2) Kdo je kdo, co je co? Podrobně vysvětli tyto pojmy. puritáni -... absolutistická monarchie -... sgrafita -... bartolomějská noc -... robota -... inkvizice -... Tycho de Brache -... konstituční monarchie -... attika -... Klementinum ) Spoj jména v levém sloupce s údaji v pravém sloupci. a) Karel V. Habsburský A) první veřejná pitva b) Alžběta I. B) vůdce nizozemských povstalců c) Tadeáš Hájek z Hájku C) diktatura v Anglii d) Filip II. D) panenská královna e) Vilém III. Oranžský E) náboženský smír ve Francii f) Jakub Krčín z Jelčan F) tiskařská dílna g) Oliver Cromwell G) přírodovědec h) Jindřich IV. H) popravený anglický král i) Daniel Adam z Veleslavína I) obnova monarchie v Anglii j) Jan Jesenius J) španělský král k) Vilém I. Oranžský K) španělský král, bratr českého krále Ferdinanda I. l) Karel I. L) zakládání rybníků 31

32 DYNASTIE: DYNASTIE: DYNASTIE: DYNASTIE: VÝZNAMNÍ PANOVNÍCI NA ČESKÉM TRŮNĚ 32

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE

H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE H I S T O R I E STRUČNÝ PŘEHLED OSUDŮ ČESKÉ CÍRKVE VE 2.TISÍCILETÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM KE VZTAHU STÁTU K CÍRKVI A K SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ CÍRKVE Ing. Mojmír Kalný Žijeme v prvních letech třetího tisíciletí

Více

Svatá říše římská a vztahy s českým státem

Svatá říše římská a vztahy s českým státem Svatá říše římská a vztahy s českým státem Vznik svaté říše římské v 10. století Ota I. Ota I. byl korunován jako nástupce Jindřicha I. Ptáčníka v Cáchách. Autorita této dynastie začala značně růst; němečtí

Více

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU

ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU ČESKÝ STÁT V RANÉM NOVOVĚKU Jiří z Poděbrad (1458-1471) silná panovnická osobnost, vládl tvrdou rukou, opíral se o města a nižší šlechtu, aby omezil moc panstva (vysoká šlechta) snažil se o silnou centralizovanou

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

1.) Předmincovní platidla

1.) Předmincovní platidla 1.) Předmincovní platidla - období naturální směny; primitivní peníze - předměty nejrůznějšího charakteru používané jako ekvivalent měny, byly používány ke směně a platily na určitém území - předmincovní

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře

Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Křesťanství a jeho postavení v evropské kultuře Vznik a šíření křesťanství V letech následujících po ukřižování Ježíše byly stále ti, co věřili, že Ježíš byl Mesiáš hlavně palestinští Židé. Ale to se výrazně

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005

Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Jiří Horák heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 2010 Illustration Michal Brix, 2005 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být rozmnožována a rozšiřována jakýmkoli způsobem bez předchozího

Více

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii

Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Osobnost Přemysla Otakara II. v historiografii Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. Bc. Hana Jandová Olomouc 2011 Ráda

Více

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ 1. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII A POČÁTKY ABSOLUTISMU Náboženské války ve Francii v 16. stol. boje o vliv na Apeninském poloostrově; 1558 významný zisk přístavu Calais

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Středověká literatura na našem území

Středověká literatura na našem území Středověká literatura na našem území Úvod: - písemnictví se na našem území objevuje až ve vrcholném středověku - české písemnictví ještě později. První souvislá česká věta je v zakládací listině litoměřické

Více

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva

Habsburská monarchie po 30. leté válce. Daniel Kotaška, Oktáva Habsburská monarchie po 30. leté válce Daniel Kotaška, Oktáva Obsah České stavovské povstání (Pražská defenestrace, 1620 bitva na Bílé Hoře) Důsledky (Obnovení zřízení zemské, poprava 27 pánů) Období pobělohorské

Více

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie

Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie Společné vývojové tendence středoevropského regionu jako předmět historické sociologie STANISLAV HOLUBEC * HISTORICKÁ SOCIOLOGIE 1 2/2012 Common Developmental Tendencies of the Central European Region

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký

Mons. Jan Graubner arcibiskup olomoucký OTEVŘENÉ BRÁNY Jsem rád, že k loňské zkušenosti s projektem Otevřené brány se letos přidávají další kostely. Kdysi bylo samozřejmostí, že kostely byly otevřené denně a zastavovali se v nich nejen věřící

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI

KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ - ZÁKLAD ČESKÉ STÁTNOSTI KŘESŤANSTVÍ NA ÚZEMÍ ČECH V KONTEXTU CENTRÁLNÍHO STŘEDOVÝCHODU EVROPY V HISTORICKÉM OBDOBÍ & SLOVANSKÝ LITURGICKÝ JAZYK CYRILOMETODĚJSKÁ STAROSLOVĚNŠTINA JAKO LITURGICKÝ

Více

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r.

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. V-2 VLASTIVĚDA 1 Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. Světové strany, kraje ČR Palatová Monika ŠTIKOVÁ, Věra; TABARKOVÁ, Jana. Vlastivěda 4 : Poznáváme naši vlast. Brno

Více

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ

MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ MALOSTRANSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ A PRAHA HUSITSKÁ Komentovaná prohlídka pro II. stupeň ZŠ a SŠ STUDIJNÍ MATERIÁL PRO PEDAGOGY KE KOMENTOVANÝM PROHLÍDKÁM PRAŽSKÝCH VĚŽÍ DŮLEŽITÁ DATA PŘEHLED 1379 teolog Jan z

Více

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN OBRÁZKY Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN 1. část (Určeno pro vnitřní potřebu Církve adventistů s.d.) Milé sestry, milí bratři, učitelé dětské sobotní školy. Dostáváte do rukou učebnici, která je určena pro starší žáky

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Z historie budov Ministerstva Financí

Z historie budov Ministerstva Financí Z historie budov Ministerstva Financí Autor: Technická redakce: Ing. Jaroslava Musilová Mgr. Jiří Machonský Vydalo Ministerstvo financí Personální odbor Oddělení Finanční a ekonomické informace Letenská

Více

S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y

S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y S L O V I N S K O - c e s t y d o p ř í r o d y Jiří Matyášek a kol. (elektronická verze bez obrázků) Úvod Publikace SLOVINSKO cesty do přírody je příspěvkem k poznání živé a neživé přírody atraktivních

Více