Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1"

Transkript

1 Abstract Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1 Ota Melcher 2 Economic growth and imbalances in the Czech Republic Over the past two decades we have observed significant build-up of macroeconomic imbalances with direct impacts on EU competitiveness. With an aim to prevent resembling developments and re-establishing growth the European institutions have initiated a new procedure of imbalances surveillance. This study focuses on the assessment of the Czech Republic within the procedure framework. By studying proposed indicators, discussing their benchmarks and interpreting imbalance risk potential the analysis tries to show the reasoning behind the argument that despite breaching several thresholds the economy does not face severe risk of imbalance. Key words economic growth, EU, macroeconomic imbalance, surveillance, prevention. JEL Classification: E2, F1, F4 Úvod V posledních dvou dekádách jsme svědky prohlubujících se makroekonomických nerovnováh některých členských států a Evropské unie (dále EU) jako celku. V minulosti nebylo těmto trendům věnováno příliš pozornosti vzhledem k obecně příznivému hospodářskému vývoji a rostoucímu optimismu na světových trzích. Nedávná finanční a hospodářská krize spolu s postupem globalizace však naplno odhalily nedostatky evropského růstového modelu a poukázaly na jeho slabá místa. Přestože se situace v jednotlivých členských státech liší, instituce EU přicházejí od roku 28 s návrhy preventivních opatření pro EU jako celek. Revize pravidel vzájemného rozpočtového dohledu, Paktu o stabilitě a růstu (dále Pakt), byla následována iniciativami v oblasti finančních trhů. Poté se EU zaměřila na prevenci makroekonomických nerovnováh, které byly mnohými ekonomy označeny za jednu z hlavních příčin krize (Obstfeld and Rogoff 29, Skidelski 29). Evropská komise se tak po zpřísnění fiskálního dohledu zaměřila na nízký růstový potenciál, který je v posledních letech vykazován evropskými ekonomikami. Přetrvávající makroekonomické nerovnováhy, které se odrážejí ve ztrátě konkurenceschopnosti, spolu s bublinami na trzích a externími deficity totiž vyžadují dodatečná opatření a politiky. Vzhledem k dynamice vnitřního trhu a vzájemné provázanosti jednotlivých ekonomik působí nerovnováhy negativně na EU jako celek. Díky efektům přelévání 1 Projekt: IG21112, název projektu: Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR, číslo projektu: 9/ Ing. Ota Melcher, MSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra mezinárodního obchodu, Náměstí W. Churchilla 4, 13 67, Praha 3, 118, 1

2 nezůstává negativní dopad nerovnováh omezen pouze na konkrétní ekonomiku (Roubini, 21). Dotčené země tak často přispívaly ke zhoršení situace v celé Unii. Pozitivním dopadem tohoto vývoje však byla skutečnost, že se téma makroekonomických nerovnováh rychle dostalo do popředí debat na evropské úrovni. Instituce EU urychleně předložily návrh na novou proceduru dohledu nad makroekomickými nerovnováhami, která doplňuje stávající pravidla Paktu. Procedura byla schválena v roce 211 Evropskou radou a rok 212 je prvním rokem její implementace. Účelem opatření je prevence interních nerovnováh a posílení externí konkurenceschopnosti EU. K dosažení cíle má sloužit průběžné monitorování vybraných indikátorů hospodářského vývoje, následná identifikace nerovnováh a případná doporučení pro nápravu. Cílem studie je zhodnotit pozici České republiky v rámci nové procedury prostřednictvím podrobné intepretace úrovně jednotlivých indikátorů. Hodnoty jsou podrobeny analýze, která v materiálech institucí EU zcela chybí. První kapitola referuje o obecných charakteristikách procedury, další části jsou pak věnovány jednotlivým ukazatelům a interpretaci jejich hodnot. Česká republika je malou ekonomikou s vysokým stupněm otevřenosti. Je tudíž velmi náchylná na fluktuaci mezinárodní ekonomické aktivity, resp. externí makroekonomické šoky, které byly charakteristické pro post krizové období. Jde tedy o prostředí příznivé pro vznik nerovnováh, neboť charakter ekonomiky znemožňuje některé stabilizační mechanismy. Studie se v této části snaží ukázat, že přes překročení prahových hodnot u některých indikátorů, česká ekonomika nečelí hrozbě dlouhodobé ztráty konkurenceschopnosti, resp. riziku vzniku nerovnováhy. Závěr shrnuje hlavní poznatky studie a vyrovnává se s hypotézou. Vzhledem k omezenému rozsahu práce autor nehodnotí adekvátnost procedury jako celku ani aplikovatelnost jednotlivých indikátorů. 1 Nová procedura při nadměrné nerovnováze Nová procedura (angl. Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP) byla předložena jako součást širšího balíku opatření v důsledku razantního zhoršení hospodářské situace v mnoha členských státech EU. Její implementace probíhá v rámci cyklu Evropského semestru, který zavádí pevný harmonogram vzájemného dohledu v EU. Vzhledem k účelu prevence makroekonomických nerovnováh a ztráty konkurenceschopnosti obsahuje procedura tyto hlavní prvky: Mechanismus včasného varování, který funguje jako poplašné zařízení, je založen na sadě vybraných indikátorů, které pokrývají klíčové zdroje potenciálních nerovnováh. Indikátorům jsou přiděleny prahové hodnoty, při jejichž překročení je vyslán varovný signál. Preventivní a nápravná opatření umožňují relevantním evropským institucím vydávat preventivní doporučení v případě, že je nerovnováha držena v mezích, v opačném případě nápravná část umožňuje vést s dotyčným státem formální proceduru při nadměrné nerovnováze. V takové situaci musí dotyčný stát předložit plán na nápravu nerovnováh a situace je ze strany EU podrobně monitorována. Vynucovací mechanismus, založený na finančních sankcích, má zajistit dodržování pravidel a implementaci opatření v souladu s doporučeními. 2

3 V rámci procedury jsou monitorovány tyto ukazatele (v závorce jsou uvedeny prahové hodnoty pro jednotlivé ukazatele): běžný účet platební bilance (+6 % HDP a -4 % HDP, tříletý klouzavý průměr), čistá mezinárodní investiční pozice (-35 % HDP), podíl na exportních trzích (-6 % v konstantních cenách, procentní změna sledovaná v průběhu pětiletého období), nominální jednotkové náklady práce (+9 % pro země eurozóny a +12 % pro země mimo eurozónu, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období), reálný efektivní směnný kurz (REER) založený na deflátoru HICP (± 5 % pro země eurozóny a ± 11 % pro země mimo eurozóny, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období), dluh soukromého sektoru (+16 % HDP), úvěrové toky v soukromém sektoru (+ 15 % HDP), ceny bydlení založené na deflátoru spotřeby (+6 %, meziroční změna), vládní dluh (+6 % HDP), míra nezaměstnanosti (+1 %, tříletý klouzavý průměr). V souladu s nařízením o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy zveřejnila Evropská komise (dále EK) na jaře letošního roku svou Zprávu o mechanismu včasného varování (COM (212) 68 final). Cílem zprávy je kombinací kvalitativního a kvantitativního hodnocení identifikovat členské státy, které mohou být postiženy makroekonomickou nerovnováhou nebo rizikem jejího vzniku. Zpráva obsahuje tzv. srovnávací přehled, sadu výše zmíněných 1 ukazatelů měřících vybrané vnitřní a vnější makroekonomické nerovnováhy. Chybí však hospodářské a finanční hodnocení zasazující vývoj ukazatelů srovnávacího přehledu do souvislostí. EK u některých členských států dospěla k závěru, že jsou stiženy škodlivou nerovnováhou a začala následně provádět hloubkový přezkum. 2 ČR v kontextu nového makroekonomického dohledu Tato část studie zmíní stručné hodnocení české ekonomiky ze strany EK. Autor poté naváže s podrobnou analýzou hodnot u jednotlivých ukazatelů, včetně rozboru historických dat. Důraz je kladen na dlouhodobý záběr analýzy. Autor předloží data, která nejsou předmětem zkoumání EK, neboť ČR nebyla na základě srovnávacího přehledu vyhodnocena jako země se škodlivou nerovnováhou a EK ji tak nepodrobila důkladnější analýze. 2.1 Hodnocení ČR ze strany EK Komise se domnívá, že Česká republika není ohrožena makroekonomickou nerovnováhou natolik závažnou, že by mohla ohrozit řádné fungování ekonomiky. Komise neuvažuje o provedení hloubkového přezkumu hospodářské a finanční situace v ČR. V roce 21 byly v případě ČR mírně překročeny prahové hodnoty toliko u dvou ukazatelů (čistá mezinárodní investiční pozice a reálný efektivní směnný kurz). Komise v doplňujícím komentáři uvádí, že v posledním desetiletí byly zaznamenány deficity 3

4 běžného účtu, a to i pod prahovou hodnotou. Za snížením deficitů v posledních letech stojí zlepšující se obchodní bilance. V důsledku tohoto vývoje překročil ukazatel čisté mezinárodní investiční pozice stanovenou prahovou hodnotu, nicméně by měly být uznány nedávné negativní účinky oceňování na stav aktiv a pasiv. Vzhledem k převažujícímu financování prostřednictvím přímých zahraničních investic a dluhu soukromého i veřejného sektoru, jež jsou relativně pod kontrolou, setrval čistý zahraniční dluh poblíž nulové hodnoty. Komise také zaznamenala ztráty v oblasti cenové konkurenceschopnosti v důsledku zhodnocení reálného efektivního směnného kurzu a růstu jednotkových nákladů práce (COM (212) 68 final). 2.2 Podrobná analýza jednotlivých ukazatelů přehledu 1. Běžný účet platební bilance Platební bilance, jež zachycuje ekonomické transakce domácí ekonomiky se zbytkem světa za určité časové období, je rozdělena na běžný účet, kapitálový a finanční účet a změnu devizových rezerv. Běžný účet platební bilance ČR je od roku 1994 setrvale deficitní, v dlouhodobém horizontu však dochází k postupnému snižování deficitu i změně samotné struktury běžného účtu (viz obr. 1). Saldo bilance služeb je kladné po celé sledované období a po vstupu ČR do EU v roce 24 je v přebytku i obchodní bilance. Přebytek součtu obou bilancí (tzv. výkonová bilance) dosáhl v roce 211 téměř 5 % HDP. Bilance běžných převodů je dlouhodobě vcelku vyrovnaná, avšak deficit bilance výnosů se vlivem silného odlivu prvotních důchodů ve formě repatriovaných dividend, reinvestovaných zisků a mezd zahraničních pracovníků v současné době stagnuje na úrovni téměř -7 % HDP. Jedná se o přirozený důsledek přílivu přímých zahraničních investic, kdy po prvotním přílivu a následném období reinvestování zisku dochází k repatriacím. Obdobný vývoj postupně zaznamenávají všechny středoevropské ekonomiky (Brada and Tomšík, 29). Úroveň salda běžného účtu, jež v roce 21 dosáhla -3,1 % HDP a v roce 211 se zlepšila na -1,5 až -2, % HDP nezakládá rizika pro vznik makroekonomické nerovnováhy. Obr. 1 Běžný účet platební bilance ČR (v % HDP) Obchodní bilance Bilance služeb Bilance výnosů Bilance běžných převodů Běžný účet Zdroj: Eurostat, vlastní úprava. 4

5 2. Čistá mezinárodní investiční pozice Čistá mezinárodní investiční pozice (dále NIIP), která poskytuje přehled o skladbě finančních aktiv a pasiv vlády, bankovního sektoru, podnikové sféry i dalších nebankovních subjektů ve vztahu k zahraničí, se postupně zhoršuje a již v roce 27 překročila stanovenou prahovou hodnotu -35 % HDP. Příčinou prohlubování záporného salda NIIP (viz obr. 2) je vysoký příliv přímých zahraničních investic, jež jsou však obecně považovány za stabilní a tedy i méně rizikový zdroj financování (Kay, 27). Přímé zahraniční investice pomáhají doplnit kapitál v případě nedostatečných soukromých a veřejných úspor, zlepšují přístup na zahraniční trhy, zajišťují příliv moderních technologií i manažerských dovedností a mají pozitivní vliv na konkurenceschopnost a exportní výkonnost ekonomiky. Nicméně je třeba upozornit, že současně mohou vytěsňovat domácí úspory či domácí firmy, ovlivňují měnový kurz a cenovou hladinu a v krátkém období mají negativní dopad na běžný účet platební bilance. Obr. 2 Investiční pozice ČR vůči zahraničí (v mld. Kč) Rezervy ČNB Přímé investice Portfoliové investice Ostatní investice Finanční deriváty Saldo investiční pozice Zdroj: Česká národní banka, vlastní úprava. Popis situace je vhodné doplnit o vývoj čistého zahraničního dluhu (dále NED), který poskytuje přehled o finančních pasivech (NED nezahrnuje přímé investice, portfoliové investice a finanční deriváty). Od roku 25, kdy má Eurostat pro ČR k dispozici data, dochází k postupnému oslabování věřitelské pozice. V roce 21 již NED dosahoval hodnoty +,5 % HDP a ČR se tak poprvé stala čistým dlužníkem. Tato výše NED je však natolik nízká, že nezakládá rizika pro vznik nerovnováhy. 3. Reálný efektivní směnný kurz založený na deflátoru HICP Reálný efektivní směnný kurz (dále REER) zohledňuje vývoj nominálních kurzů a vývoj cen a mezd v domácí ekonomice ve srovnání s obchodními partnery a tedy odráží cenovou konkurenceschopnost dané ekonomiky. V případě REER překračovala ČR stanovenou prahovou hodnotu ve většině sledovaných let. V roce 21 dosahovala 5

6 hodnota celkového nárůstu za 3 roky 12,7 % (v roce 211 již pouze -,1 % vzhledem k tomu, že základem porovnání je rok 28 s extrémně silným měnovým kurzem viz obr. 3). Vzhledem k poměrně umírněnému růstu jednotkových nákladů práce i zvyšování podílu na exportních trzích nezakládá nárůst REER důvody k obavám ze vzniku vnějších makroekonomických nerovnováh. Zvýšení REER v případě ČR tak spíše odráží rostoucí kvalitu života a dohánění vyspělých západních ekonomik. Další posilování kurzu CZK musí být však pozorně sledováno. Mnoho zemí vně eurozóny zaznamenalo ztrátu externí konkurenceschopnosti v důsledku nadměrné reálné apreciace (Roubini, 21). Obr Reálný efektivní směnný kurz (růst v %, 1999 = 1 pravá osa) REER - 1R % změna REER - 3R % změna REER (vedlejší osa) Zdroj: Eurostat, vlastní úprava. 4. Podíl na exportních trzích Ukazatel podílu na exportních trzích vystihuje změny v konkurenceschopnosti domácích výrobců na zahraničních trzích. Podíl českého zboží a služeb na světovém obchodním obratu se stále zvyšuje, a to navzdory silnému zhodnocení CZK. Zatímco v roce 2 dosahoval podíl ČR na exportních trzích,5 %, v roce 21 to bylo již,7 %. Samotný objem exportu se v tomtéž časovém období zvýšil dvaapůlkrát. K tomuto nárůstu přispěl zejména vstup ČR do EU a příliv přímých zahraničních investic. ČR je typickým příkladem malé otevřené ekonomiky, v roce 21 dosahoval export zboží a služeb téměř 68 % HDP, přičemž podíl zboží na celkovém exportu činil 84 %. V tomtéž roce bylo 84 % z celkového exportu zboží a služeb vyvezeno do zemí EU a jen zbývajících 16 % mimo EU. Přestože můžeme pozorovat zřejmý pokles ve výkonnosti připisovaný krizi a hospodářskému cyklu (viz obr. 4), data za rok 21 neindikují dlouhodobý trend, spíše naopak. 6

7 Obr. 4 Vývoz zboží reálně (rozklad meziročního růstu v %) Exportní výkonnost Růst exportních trhů Vývoz zboží (stálé ceny) Zdroj: Makroekonomická predikce ČR, vlastní úprava. Poznámka: Exportní výkonnost vyjadřuje změnu podílu ČR na exportních trzích, růst exportních trhů vyjadřuje vážený průměr růstů celkových dovozů zboží hlavních obchodních partnerů. 5. Nominální jednotkové náklady práce Nominální jednotkové náklady práce (dále ULC) sledují, obdobně jako reálný efektivní směnný kurz, cenovou konkurenceschopnost dané ekonomiky. ULC zachycují přímý vztah mezi náklady a produktivitou práce a jdou definovány jako podíl nominálních náhrad na jednoho zaměstnance a reálné produktivity práce. Obr. 5 Nominální jednotkové náklady práce (růst v %) Náhrady na zaměstnance Produktivita práce Jednotkové náklady práce Zdroj: Makroekonomická predikce ČR, vlastní úprava. 7

8 ULC v ČR v uplynulé dekádě rostly, pouze v letech 25 a 21 došlo k jejich nepatrnému snížení (viz obr. 5). ULC se v letech 2 až 21 zvyšovaly průměrným tempem 2,5 % ročně, přičemž roční růst náhrad na zaměstnance dosáhl 5,8 % a produktivity práce 3,2 %. Růst jednotkových nákladů práce v ČR nicméně v druhé polovině minulé dekády výrazně zpomalil v důsledku nižšího růstu náhrad za zaměstnance, nikoli díky růstu produktivity (Makroekonomická predikce ČR, 211). Vzhledem k tomu, že růst nákladů práce není v posledních letech nijak dramatický a současně exportní výkonnost české ekonomiky se zvyšuje, rizika pro vznik makroekonomické nerovnováhy nehrozí. V dlouhodobém horizontu však bude klíčové zaměřit se na zvyšování produktivity práce (zlepšování podnikatelského prostředí, podpora vědy, výzkumu a inovací a vzdělávání, efektivnější veřejná správa, rozvoj infrastruktury apod.). Pozitivní dopady současných strukturálních reforem namířených na růst produktivity (vyšší než mzdový) však nejsou v krátkodobém horizontu pravděpodobné, jak nasvědčuje situace v mnoha zemích eurozóny (Roubini, 21). 6. Ceny bydlení Reálné ceny bydlení významně ovlivňují spotřebu domácností, investice do bydlení či sektor stavebnictví (Campbell, Cocco, 27). Výrazný nárůst cen bydlení bývá často spojován s nárůstem úvěrů domácností, což může mít dopady na finanční stabilitu a makroekonomické nerovnováhy. V řadě zemí byl enormní nárůst cen bydlení a následné splasknutí nemovitostní bubliny také bezprostřední příčinou nedávné finanční krize. Obr. 6 Průměrné indexy cen bytů (25 = 1) průměrné indexy nabídkových cen bytů průměrné indexy realizovaných cen bytů Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava. V uplynulém desetiletí bylo možné na trhu nemovitostí v ČR pozorovat dvě vzedmutí cenové hladiny (viz obr. 6), jež byla tažená především vývojem cen bytů. Příčinou růstu cen v letech 22 a 23 byla vysoká očekávání další cenové expanze na trhu nemovitostí po vstupu ČR do EU v roce 24. Od roku 27 do poloviny roku 8

9 28 pak byla důvodem nárůstu cen silná ekonomická konjunktura, která vedla k nárůstu mezd, značnému poklesu nezaměstnanosti a příznivým očekáváním domácností. Od druhé poloviny roku 28 prochází trh bytů cenovou korekcí (viz obr. 6), hlavní příčinou je celosvětová finanční a hospodářská krize. Pokles poptávky po bydlení byl patrný již v březnu 28, kdy největší developerské společnosti ohlásily meziroční snížení zájmu o nové bydlení (Hypoindex). Na trhu s domy a byty následně došlo ke zlevňování a v roce 29 pak i k výraznému snížení počtu nově zahajovaných bytů a tedy k nižší nabídce. Vzhledem k pokračující korekci na trhu s byty v současné době vznik makroekonomické nerovnováhy nehrozí. 7. Úvěrové toky v soukromém sektoru Úvěrové toky soukromého sektoru, který je definován jako nefinanční podniky a domácnosti, jsou považovány za vhodný ukazatel zranitelnosti bankovního sektoru (SWD, 212). Nárůst úvěrů soukromému sektoru je také spojován s větším výskytem krizí, neboť jejich rychlý nárůst vede k poklesu úvěrových norem (Kolb, 21), a lze je v řadě případů považovat za varovný signál poukazující na bublinu na realitním trhu. V neposlední řadě mohou existovat spojitosti mezi růstem úvěrů a vnějšími nerovnováhami. Silná domácí poptávka vede k nárůstu importu a zhoršuje tak deficit běžného účtu. Obr. 7 Úvěry domácnostem a nefinančním podnikům (míra růstu v %) Nefinanční podniky Domácnosti Celkem Zdroj: Česká národní banka, vlastní úprava. ČR zaznamenala pokles aktivity u úvěrů nefinančním podnikům v letech 1998 až 23 a poté v roce 29 (viz obr. 7). V prvním případě se jednalo o hluboký a dlouhý pokles v důsledku hospodářské recese z let 1997 a 1998 a špatného stavu bankovního sektoru. Za poklesem úvěrů v roce 29 pak stála hospodářská a finanční krize. Naopak růst úvěrové aktivity domácností nabíral v uplynuté dekádě až do roku 27 na 9

10 tempu. Silný hospodářský růst v letech 24 až 27 vedl k nárůstu mezd, poklesu nezaměstnanosti a ovlivnil hodnocení finanční situace domácnostmi i jejich očekávání ohledně budoucího vývoje (Makroekonomická predikce ČR, 29). Vzhledem k dynamickému růstu HDP však tempa růstu úvěrů soukromému sektoru nepřekročila po celou minulou dekádu hranici 9 %. Podíl nesplácených úvěrů zůstal i po roce 28 poměrně nízký (ČSÚ). Vývoj úvěrových toků v soukromém sektoru tedy nezakládá důvody k obavám ze vzniku makroekonomických nerovnováh. 8. Dluh soukromého sektoru Vysoká úroveň dluhu soukromého sektoru zvyšuje jeho zranitelnost a citlivost na hospodářský cyklus, inflaci a úrokové míry (COM final). Příčiny nárůstu zadlužení soukromého sektoru mohou spočívat v rozvoji finančního sektoru ve vyspělých ekonomikách, finanční integraci v rámci EU, obchodním cyklu či zdanění a regulačních pobídkách. Výše bezpečného dluhu není jasně stanovena, některé empirické studie však uvádí 9 % HDP (Lime, 212). Dluh soukromého sektoru se v letech 1997 až 23 snížil z 81 % HDP na 56 % HDP, poté však opět začal narůstat a v roce 21 dosahoval 77 % HDP. V jednotlivých sektorech se však jeho vývoj dosti lišil. Zatímco v roce 1997 dosahovaly půjčky firem 68 % HDP, od roku 23 již jejich výše nepřekročila hranici 4 % HDP, přičemž firmy snižovaly zejména své krátkodobé půjčky. Naopak domácnosti svůj dluh vůči HDP zvýšily, mezi lety 1997 a 21 dokonce téměř čtyřikrát (viz obr. 8). Na tomto nárůstu se podílí především dlouhodobé půjčky, které z většiny tvoří úvěry na bydlení. Růst dluhu soukromého sektoru po roce 28 v důsledku hospodářské krize výrazně zpomalil a zůstává na udržitelné úrovni. Nezakládá tedy rizika pro vznik makroekonomických nerovnováh. Obr Dluh soukromého sektoru dle kategorií (v % HDP) Domácnosti - krátkodobé půjčky Domácnosti - dlouhodobé půjčky Nefinanční podniky - cenné papíry kromě akcií Nefinanční podniky - krátkodobé půjčky Nefinanční podniky - dlouhodobé půjčky Zdroj: Eurostat, vlastní úprava. 1

11 9. Dluh vládního sektoru Vládní dluh je sledován v rámci SGP, v rámci monitorování makroekonomických nerovnováh slouží pouze pro dokreslení situace ohledně zadlužení celé ekonomiky. Vysoký vládní dluh zvyšuje zranitelnost dané země a současně omezuje manévrovací prostor pro veřejné finance při snižování ekonomických i sociálních dopadů v případě hospodářské recese. Je na místě podotknout, že pro účely makroekonomického dohledu slouží indikátor vládního dluhu pouze pro vykreslení celkové dluhové pozice. Dohled nad veřejnými financemi je omezen pouze na jejich dopad na nerovnováhy. Udržitelnost veřejných financí je monitorována v rámci Paktu. Za zvýšením vládního dluhu v ČR na počátku minulé dekády (viz obr. 9) stojí především výrazný nárůst dotací transformačním institucím, jež byly spojeny s restrukturalizací i privatizací bankovního a průmyslového sektoru v důsledku odkládaných strukturálních reforem v 9. letech. Na konci dekády se pak dluh zvyšoval především v důsledku hospodářské recese a podpůrných rozpočtových opatření. Výše vládního dluhu však zůstává na udržitelné úrovni a není základem pro vznik nerovnováhy. Obr Dluh soukromého a vládního sektoru (v % HDP) Dluh vládního sektoru Dluh soukromého sektoru Zdroj: Eurostat, vlastní úprava. 1. Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti v praxi asi nebude sloužit pro hodnocení makroekonomických nerovnováh, je však sledována z důvodu integrity rámce. Udržitelnost Závěr Akumulace makroekonomických nerovnováh má přímé dopady na konkurenceschopnost evropských ekonomik. S cílem snížit nerovnováhy a zabránit 11

12 jejich dalšímu vzniku zavedly instituce EU nový systém vzájemného dohledu, který doplňuje rámec Paktu o stabilitě a růstu. Článek rozpracoval strohou analýzu EK a zhodnotil pozici ČR v rámci nového makroekonomického dohledu. Studie nabízí celkový pohled na současnou situaci v české ekonomice. Přínosné je posouzení interních a externích indikátorů hospodářského růstu a diskuze jejich možného budoucího vývoje. Zatímco charakter ekonomiky napovídá o její vysoké zranitelnosti vůči externím šokům v post krizovém období, studie naznačuje, že dopady krize byly vcelku dobře absorbovány. Analýza ukazuje, že i přes překročení prahových hodnot u některých indikátorů, je pravděpodobnost vzniku nerovnováh velmi nízká. Je zapotřebí si uvědomit, že ČR se nachází v určité fázi hospodářského vývoje, kdy překročení prahových hodnot nemusí být vždy negativním signálem. Důraz je v analýze kladen na oblasti významné pro budoucí stabilitu a udržitelný růst, jako jsou např. produktivita práce a exportní výkonnost. Hospodářství ČR je dále zatíženo některými nerovnováhami v oblasti veřejných financí. Podobně bude vhodné se zabývat komponenty hospodářského růstu růstovým účetnictvím a jejich vazbou na makroekonomické nerovnováhy a politiky. Tyto okruhy zcela jistě zaslouží další rozpracování. Seznam bibliografických odkazů 11. Balance of Payments Report, Czech National Bank, Statistics, Balance of Payments Statistics, BIS Papers No 21. Real estate indicators and financial stability, April BRADA, J. C., TOMŠÍK, V.: The Foreign Direct Investment Financial Life Cycle: Evidence of Macroeconomic Effects from Transition Economies, Emerging Markets Finance and Trade, Issue: Volume 45, Number 3 / May June, pp. 5-2, CAMPBELL, J. Y., COCCO, J. F.: How do house prices affect consumption? Journal of Monetary Economics, vol. 54(3), pp , April, COM (212) 68 final. Report form the Commission. Alert Mechanism Report, Report prepared in accordance with Articles 3 and 4 of the regulation on the prevention and correction of macro-economic imbalances, Český statistický úřad, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/> 17. Česká národní banka, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/> 18. European Economy, Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances, Occasional Papers. 92, Brussels, ISBN: , Eurostat, [server on-line]. Dostupné z: <http://http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/> 2. Hypoindex, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.hypoindex.cz/> 21. IMF, World Financial Stability Report. Durable Financial Stability: Getting There from Here, Chapter III - Housing Finance and Financial Stability - Back to Basics?, April KAY, N.: Foreign direct investment in the Czech Republic: a challenge for domestic firms. ECFIN Country Focus, Volume 4, Issue 2, KOLB, R. W.: Lessons from the Financial Crisis: Causes, Consequences, and Our Economic Future. John Wiley & Sons. ISBN , Lessons from the three workshops on Housing, Indebtedness and External Sustainability, Lime WG, Ministerstvo financí ČR, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/> 12

13 26. OECD, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.oecd.org/> 27. OBSTFELD, M., ROGOFF, K.: Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes. CEPR Discussion Paper No. DP766, ROUBINI, N.: Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, Penguin Press HC, First Edition, ISBN-1: , SKIDELSKY, R.: Keynes, the Return of the Master. Public Affairs, First Edition, ISBN , SWD (212) 6 final. Capital movements and investment in the EU, Commission services paper on market monitoring,

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 7 11.. růst v % 1, 9, 5,7 8,5 1,8 15,, 1,8.. Dovoz zboží (fob)

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Tabulka C..1: Platební bilance roční 7 8 9 1 11 1 13 1 15 Výkonová bilance mld. Kč 18 1 1 11 19 19 11 1 35 38 obchodní bilance ) mld. Kč 59 7 87 5 9 19 188 7 88 z toho minerální paliva

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C.4.1: Platební bilance roční Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 8 9 1 11 Odhad Vývoz zboží (fob) mld. Kč 15 171 17 189 15 79 5 1 1 růst v %, 9, 5,7 8,5 1,8 15,,,7, 5, Dovoz zboží

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě?

ING Wholesale Banking Obavy z posilující koruny - jsou na místě? ING Obavy z posilující koruny - jsou na místě? Vojtěch Benda Senior economist Praha 26. listopadu 2007 Kurz koruny k euru a dolaru Kurz EUR/CZK Kurz USD/CZK 41 47 39 42 37 35 37 33 32 31 27 29 27 22 25

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Cílem průzkumu makroekonomických prognóz (tzv. Kolokvia), který provádí MF ČR, je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit

Více

Makroekonomická predikce

Makroekonomická predikce Ministerstvo financí ČESKÉ REPUBLIKY Odbor Finanční politika Č Ministerstvo financí Č, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 2 ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh práce, vztahy k zahraničí,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer

Česká ekonomika na ivení. Miroslav Singer Česká ekonomika na začátku oživeno ivení Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Holiday Inn, Brno, 23. října 213 M. Singer Česká

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

5 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti. POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍM MAKROEKONOMICKÝM SCÉNÁŘEM Rozdíly makroekonomických scénářů současného podzimního Konvergenčního programu (CP)

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Prameny: ČSÚ, propočty MF ČR. Tabulka C.1.: HDP reálně roční zřetězené objemy, referenční rok 5 ) 3) 7 9 1 11 1 13 1 15 1 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon

Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulky a grafy: C.1 Ekonomický výkon Tabulka C.1.1: HDP užití ve stálých cenách roční zřetězené objemy, referenční rok 5 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Předb. Výhled Výhled Hrubý domácí produkt mld. Kč 5 335 371

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Očekávaný vývoj světové ekonomiky

Očekávaný vývoj světové ekonomiky Očekávaný vývoj světové ekonomiky Jan Frait člen bankovní rady ČNB Brno, Holiday Inn, 4. října 2006 Očekávaný vývoj a příležitosti rozvoje cestovního ruchu" Centráln lní banka a cestovní ruch? Co má společného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 339 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Nizozemska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Nizozemska z roku 2016

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Rozpočtová kázeň v EU Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Pakt stability a růstu Rok 1997, cíl fiskální disciplína za účelem stability eurozóny. Preventivní část Stabilizační programy/konvergenční programy.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 264 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Litvy na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Litvy z roku 2015 CS CS

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

2.2. Makroekonomické rovnováhy. Vnější rovnováha

2.2. Makroekonomické rovnováhy. Vnější rovnováha 2.2. Makroekonomické rovnováhy Po prohloubení vnější nerovnováhy české ekonomiky v roce 26 přinesl rok 27 především díky silnému ekonomickému růstu zlepšení. Ještě výraznější byla redukce rovnováhy vnitřní,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.5.2016 COM(2016) 340 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Rakouska na rok 2016 a stanovisko Rady k programu stability Rakouska z roku 2016

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 15. června 2015 (OR. en) 9263/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

2011: oslabení nebo zrychlení růstu?

2011: oslabení nebo zrychlení růstu? 211: oslabení nebo zrychlení růstu? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady a vrchní ředitelka ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě Brno, 1. prosince 21 Odraz

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

4. Vztahy k zahraničí

4. Vztahy k zahraničí 4. Vztahy k zahraničí Tabulka 4.1: Směnné kurzy roční Devizové k urzy nominální: 1997 1998 1999 2 21 22 2 24 25 26 Odhad Výhled CZK / EUR 1) ro č ní prů m ě r 5,8 6,16 6,88 5,61 4,8,81 1,84 1,9,5, index

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

Měnová politika ČNB v roce 2017

Měnová politika ČNB v roce 2017 Snídaně s Treasury Erste Corporate Banking Měnová politika ČNB v roce 2017 Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB Praha, 10.1.2017 Klíčové otázky pro měnovou politiku i podnikatele Kdy se česká inflace udržitelně

Více

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1

4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA. slide 1 4. OTEVŘENÁ EKONOMIKA slide 1 Obsahem přednášky jsou účetní identity pro otevřenou ekonomiku model malé otevřené ekonomiky co znamená malá jak jsou determinovány čisté exporty a měnové kurzy jak hospodářská

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Nerovnováhy v eurozóně Chyby v projektu jednotné měny, nebo v prováděcích politikách?

Nerovnováhy v eurozóně Chyby v projektu jednotné měny, nebo v prováděcích politikách? Nerovnováhy v eurozóně Chyby v projektu jednotné měny, nebo v prováděcích politikách? Oldřich Dědek Národní koordinátor zavedení eura v ČR Listopad 2014 1 Realitní bubliny Kritika eura: Příliš uvolněná

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více