Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1"

Transkript

1 Abstract Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1 Ota Melcher 2 Economic growth and imbalances in the Czech Republic Over the past two decades we have observed significant build-up of macroeconomic imbalances with direct impacts on EU competitiveness. With an aim to prevent resembling developments and re-establishing growth the European institutions have initiated a new procedure of imbalances surveillance. This study focuses on the assessment of the Czech Republic within the procedure framework. By studying proposed indicators, discussing their benchmarks and interpreting imbalance risk potential the analysis tries to show the reasoning behind the argument that despite breaching several thresholds the economy does not face severe risk of imbalance. Key words economic growth, EU, macroeconomic imbalance, surveillance, prevention. JEL Classification: E2, F1, F4 Úvod V posledních dvou dekádách jsme svědky prohlubujících se makroekonomických nerovnováh některých členských států a Evropské unie (dále EU) jako celku. V minulosti nebylo těmto trendům věnováno příliš pozornosti vzhledem k obecně příznivému hospodářskému vývoji a rostoucímu optimismu na světových trzích. Nedávná finanční a hospodářská krize spolu s postupem globalizace však naplno odhalily nedostatky evropského růstového modelu a poukázaly na jeho slabá místa. Přestože se situace v jednotlivých členských státech liší, instituce EU přicházejí od roku 28 s návrhy preventivních opatření pro EU jako celek. Revize pravidel vzájemného rozpočtového dohledu, Paktu o stabilitě a růstu (dále Pakt), byla následována iniciativami v oblasti finančních trhů. Poté se EU zaměřila na prevenci makroekonomických nerovnováh, které byly mnohými ekonomy označeny za jednu z hlavních příčin krize (Obstfeld and Rogoff 29, Skidelski 29). Evropská komise se tak po zpřísnění fiskálního dohledu zaměřila na nízký růstový potenciál, který je v posledních letech vykazován evropskými ekonomikami. Přetrvávající makroekonomické nerovnováhy, které se odrážejí ve ztrátě konkurenceschopnosti, spolu s bublinami na trzích a externími deficity totiž vyžadují dodatečná opatření a politiky. Vzhledem k dynamice vnitřního trhu a vzájemné provázanosti jednotlivých ekonomik působí nerovnováhy negativně na EU jako celek. Díky efektům přelévání 1 Projekt: IG21112, název projektu: Podnikatelské prostředí v České republice a jeho vliv na konkurenceschopnost ČR, číslo projektu: 9/ Ing. Ota Melcher, MSc., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra mezinárodního obchodu, Náměstí W. Churchilla 4, 13 67, Praha 3, 118, 1

2 nezůstává negativní dopad nerovnováh omezen pouze na konkrétní ekonomiku (Roubini, 21). Dotčené země tak často přispívaly ke zhoršení situace v celé Unii. Pozitivním dopadem tohoto vývoje však byla skutečnost, že se téma makroekonomických nerovnováh rychle dostalo do popředí debat na evropské úrovni. Instituce EU urychleně předložily návrh na novou proceduru dohledu nad makroekomickými nerovnováhami, která doplňuje stávající pravidla Paktu. Procedura byla schválena v roce 211 Evropskou radou a rok 212 je prvním rokem její implementace. Účelem opatření je prevence interních nerovnováh a posílení externí konkurenceschopnosti EU. K dosažení cíle má sloužit průběžné monitorování vybraných indikátorů hospodářského vývoje, následná identifikace nerovnováh a případná doporučení pro nápravu. Cílem studie je zhodnotit pozici České republiky v rámci nové procedury prostřednictvím podrobné intepretace úrovně jednotlivých indikátorů. Hodnoty jsou podrobeny analýze, která v materiálech institucí EU zcela chybí. První kapitola referuje o obecných charakteristikách procedury, další části jsou pak věnovány jednotlivým ukazatelům a interpretaci jejich hodnot. Česká republika je malou ekonomikou s vysokým stupněm otevřenosti. Je tudíž velmi náchylná na fluktuaci mezinárodní ekonomické aktivity, resp. externí makroekonomické šoky, které byly charakteristické pro post krizové období. Jde tedy o prostředí příznivé pro vznik nerovnováh, neboť charakter ekonomiky znemožňuje některé stabilizační mechanismy. Studie se v této části snaží ukázat, že přes překročení prahových hodnot u některých indikátorů, česká ekonomika nečelí hrozbě dlouhodobé ztráty konkurenceschopnosti, resp. riziku vzniku nerovnováhy. Závěr shrnuje hlavní poznatky studie a vyrovnává se s hypotézou. Vzhledem k omezenému rozsahu práce autor nehodnotí adekvátnost procedury jako celku ani aplikovatelnost jednotlivých indikátorů. 1 Nová procedura při nadměrné nerovnováze Nová procedura (angl. Macroeconomic Imbalance Procedure, MIP) byla předložena jako součást širšího balíku opatření v důsledku razantního zhoršení hospodářské situace v mnoha členských státech EU. Její implementace probíhá v rámci cyklu Evropského semestru, který zavádí pevný harmonogram vzájemného dohledu v EU. Vzhledem k účelu prevence makroekonomických nerovnováh a ztráty konkurenceschopnosti obsahuje procedura tyto hlavní prvky: Mechanismus včasného varování, který funguje jako poplašné zařízení, je založen na sadě vybraných indikátorů, které pokrývají klíčové zdroje potenciálních nerovnováh. Indikátorům jsou přiděleny prahové hodnoty, při jejichž překročení je vyslán varovný signál. Preventivní a nápravná opatření umožňují relevantním evropským institucím vydávat preventivní doporučení v případě, že je nerovnováha držena v mezích, v opačném případě nápravná část umožňuje vést s dotyčným státem formální proceduru při nadměrné nerovnováze. V takové situaci musí dotyčný stát předložit plán na nápravu nerovnováh a situace je ze strany EU podrobně monitorována. Vynucovací mechanismus, založený na finančních sankcích, má zajistit dodržování pravidel a implementaci opatření v souladu s doporučeními. 2

3 V rámci procedury jsou monitorovány tyto ukazatele (v závorce jsou uvedeny prahové hodnoty pro jednotlivé ukazatele): běžný účet platební bilance (+6 % HDP a -4 % HDP, tříletý klouzavý průměr), čistá mezinárodní investiční pozice (-35 % HDP), podíl na exportních trzích (-6 % v konstantních cenách, procentní změna sledovaná v průběhu pětiletého období), nominální jednotkové náklady práce (+9 % pro země eurozóny a +12 % pro země mimo eurozónu, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období), reálný efektivní směnný kurz (REER) založený na deflátoru HICP (± 5 % pro země eurozóny a ± 11 % pro země mimo eurozóny, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období), dluh soukromého sektoru (+16 % HDP), úvěrové toky v soukromém sektoru (+ 15 % HDP), ceny bydlení založené na deflátoru spotřeby (+6 %, meziroční změna), vládní dluh (+6 % HDP), míra nezaměstnanosti (+1 %, tříletý klouzavý průměr). V souladu s nařízením o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy zveřejnila Evropská komise (dále EK) na jaře letošního roku svou Zprávu o mechanismu včasného varování (COM (212) 68 final). Cílem zprávy je kombinací kvalitativního a kvantitativního hodnocení identifikovat členské státy, které mohou být postiženy makroekonomickou nerovnováhou nebo rizikem jejího vzniku. Zpráva obsahuje tzv. srovnávací přehled, sadu výše zmíněných 1 ukazatelů měřících vybrané vnitřní a vnější makroekonomické nerovnováhy. Chybí však hospodářské a finanční hodnocení zasazující vývoj ukazatelů srovnávacího přehledu do souvislostí. EK u některých členských států dospěla k závěru, že jsou stiženy škodlivou nerovnováhou a začala následně provádět hloubkový přezkum. 2 ČR v kontextu nového makroekonomického dohledu Tato část studie zmíní stručné hodnocení české ekonomiky ze strany EK. Autor poté naváže s podrobnou analýzou hodnot u jednotlivých ukazatelů, včetně rozboru historických dat. Důraz je kladen na dlouhodobý záběr analýzy. Autor předloží data, která nejsou předmětem zkoumání EK, neboť ČR nebyla na základě srovnávacího přehledu vyhodnocena jako země se škodlivou nerovnováhou a EK ji tak nepodrobila důkladnější analýze. 2.1 Hodnocení ČR ze strany EK Komise se domnívá, že Česká republika není ohrožena makroekonomickou nerovnováhou natolik závažnou, že by mohla ohrozit řádné fungování ekonomiky. Komise neuvažuje o provedení hloubkového přezkumu hospodářské a finanční situace v ČR. V roce 21 byly v případě ČR mírně překročeny prahové hodnoty toliko u dvou ukazatelů (čistá mezinárodní investiční pozice a reálný efektivní směnný kurz). Komise v doplňujícím komentáři uvádí, že v posledním desetiletí byly zaznamenány deficity 3

4 běžného účtu, a to i pod prahovou hodnotou. Za snížením deficitů v posledních letech stojí zlepšující se obchodní bilance. V důsledku tohoto vývoje překročil ukazatel čisté mezinárodní investiční pozice stanovenou prahovou hodnotu, nicméně by měly být uznány nedávné negativní účinky oceňování na stav aktiv a pasiv. Vzhledem k převažujícímu financování prostřednictvím přímých zahraničních investic a dluhu soukromého i veřejného sektoru, jež jsou relativně pod kontrolou, setrval čistý zahraniční dluh poblíž nulové hodnoty. Komise také zaznamenala ztráty v oblasti cenové konkurenceschopnosti v důsledku zhodnocení reálného efektivního směnného kurzu a růstu jednotkových nákladů práce (COM (212) 68 final). 2.2 Podrobná analýza jednotlivých ukazatelů přehledu 1. Běžný účet platební bilance Platební bilance, jež zachycuje ekonomické transakce domácí ekonomiky se zbytkem světa za určité časové období, je rozdělena na běžný účet, kapitálový a finanční účet a změnu devizových rezerv. Běžný účet platební bilance ČR je od roku 1994 setrvale deficitní, v dlouhodobém horizontu však dochází k postupnému snižování deficitu i změně samotné struktury běžného účtu (viz obr. 1). Saldo bilance služeb je kladné po celé sledované období a po vstupu ČR do EU v roce 24 je v přebytku i obchodní bilance. Přebytek součtu obou bilancí (tzv. výkonová bilance) dosáhl v roce 211 téměř 5 % HDP. Bilance běžných převodů je dlouhodobě vcelku vyrovnaná, avšak deficit bilance výnosů se vlivem silného odlivu prvotních důchodů ve formě repatriovaných dividend, reinvestovaných zisků a mezd zahraničních pracovníků v současné době stagnuje na úrovni téměř -7 % HDP. Jedná se o přirozený důsledek přílivu přímých zahraničních investic, kdy po prvotním přílivu a následném období reinvestování zisku dochází k repatriacím. Obdobný vývoj postupně zaznamenávají všechny středoevropské ekonomiky (Brada and Tomšík, 29). Úroveň salda běžného účtu, jež v roce 21 dosáhla -3,1 % HDP a v roce 211 se zlepšila na -1,5 až -2, % HDP nezakládá rizika pro vznik makroekonomické nerovnováhy. Obr. 1 Běžný účet platební bilance ČR (v % HDP) Obchodní bilance Bilance služeb Bilance výnosů Bilance běžných převodů Běžný účet Zdroj: Eurostat, vlastní úprava. 4

5 2. Čistá mezinárodní investiční pozice Čistá mezinárodní investiční pozice (dále NIIP), která poskytuje přehled o skladbě finančních aktiv a pasiv vlády, bankovního sektoru, podnikové sféry i dalších nebankovních subjektů ve vztahu k zahraničí, se postupně zhoršuje a již v roce 27 překročila stanovenou prahovou hodnotu -35 % HDP. Příčinou prohlubování záporného salda NIIP (viz obr. 2) je vysoký příliv přímých zahraničních investic, jež jsou však obecně považovány za stabilní a tedy i méně rizikový zdroj financování (Kay, 27). Přímé zahraniční investice pomáhají doplnit kapitál v případě nedostatečných soukromých a veřejných úspor, zlepšují přístup na zahraniční trhy, zajišťují příliv moderních technologií i manažerských dovedností a mají pozitivní vliv na konkurenceschopnost a exportní výkonnost ekonomiky. Nicméně je třeba upozornit, že současně mohou vytěsňovat domácí úspory či domácí firmy, ovlivňují měnový kurz a cenovou hladinu a v krátkém období mají negativní dopad na běžný účet platební bilance. Obr. 2 Investiční pozice ČR vůči zahraničí (v mld. Kč) Rezervy ČNB Přímé investice Portfoliové investice Ostatní investice Finanční deriváty Saldo investiční pozice Zdroj: Česká národní banka, vlastní úprava. Popis situace je vhodné doplnit o vývoj čistého zahraničního dluhu (dále NED), který poskytuje přehled o finančních pasivech (NED nezahrnuje přímé investice, portfoliové investice a finanční deriváty). Od roku 25, kdy má Eurostat pro ČR k dispozici data, dochází k postupnému oslabování věřitelské pozice. V roce 21 již NED dosahoval hodnoty +,5 % HDP a ČR se tak poprvé stala čistým dlužníkem. Tato výše NED je však natolik nízká, že nezakládá rizika pro vznik nerovnováhy. 3. Reálný efektivní směnný kurz založený na deflátoru HICP Reálný efektivní směnný kurz (dále REER) zohledňuje vývoj nominálních kurzů a vývoj cen a mezd v domácí ekonomice ve srovnání s obchodními partnery a tedy odráží cenovou konkurenceschopnost dané ekonomiky. V případě REER překračovala ČR stanovenou prahovou hodnotu ve většině sledovaných let. V roce 21 dosahovala 5

6 hodnota celkového nárůstu za 3 roky 12,7 % (v roce 211 již pouze -,1 % vzhledem k tomu, že základem porovnání je rok 28 s extrémně silným měnovým kurzem viz obr. 3). Vzhledem k poměrně umírněnému růstu jednotkových nákladů práce i zvyšování podílu na exportních trzích nezakládá nárůst REER důvody k obavám ze vzniku vnějších makroekonomických nerovnováh. Zvýšení REER v případě ČR tak spíše odráží rostoucí kvalitu života a dohánění vyspělých západních ekonomik. Další posilování kurzu CZK musí být však pozorně sledováno. Mnoho zemí vně eurozóny zaznamenalo ztrátu externí konkurenceschopnosti v důsledku nadměrné reálné apreciace (Roubini, 21). Obr Reálný efektivní směnný kurz (růst v %, 1999 = 1 pravá osa) REER - 1R % změna REER - 3R % změna REER (vedlejší osa) Zdroj: Eurostat, vlastní úprava. 4. Podíl na exportních trzích Ukazatel podílu na exportních trzích vystihuje změny v konkurenceschopnosti domácích výrobců na zahraničních trzích. Podíl českého zboží a služeb na světovém obchodním obratu se stále zvyšuje, a to navzdory silnému zhodnocení CZK. Zatímco v roce 2 dosahoval podíl ČR na exportních trzích,5 %, v roce 21 to bylo již,7 %. Samotný objem exportu se v tomtéž časovém období zvýšil dvaapůlkrát. K tomuto nárůstu přispěl zejména vstup ČR do EU a příliv přímých zahraničních investic. ČR je typickým příkladem malé otevřené ekonomiky, v roce 21 dosahoval export zboží a služeb téměř 68 % HDP, přičemž podíl zboží na celkovém exportu činil 84 %. V tomtéž roce bylo 84 % z celkového exportu zboží a služeb vyvezeno do zemí EU a jen zbývajících 16 % mimo EU. Přestože můžeme pozorovat zřejmý pokles ve výkonnosti připisovaný krizi a hospodářskému cyklu (viz obr. 4), data za rok 21 neindikují dlouhodobý trend, spíše naopak. 6

7 Obr. 4 Vývoz zboží reálně (rozklad meziročního růstu v %) Exportní výkonnost Růst exportních trhů Vývoz zboží (stálé ceny) Zdroj: Makroekonomická predikce ČR, vlastní úprava. Poznámka: Exportní výkonnost vyjadřuje změnu podílu ČR na exportních trzích, růst exportních trhů vyjadřuje vážený průměr růstů celkových dovozů zboží hlavních obchodních partnerů. 5. Nominální jednotkové náklady práce Nominální jednotkové náklady práce (dále ULC) sledují, obdobně jako reálný efektivní směnný kurz, cenovou konkurenceschopnost dané ekonomiky. ULC zachycují přímý vztah mezi náklady a produktivitou práce a jdou definovány jako podíl nominálních náhrad na jednoho zaměstnance a reálné produktivity práce. Obr. 5 Nominální jednotkové náklady práce (růst v %) Náhrady na zaměstnance Produktivita práce Jednotkové náklady práce Zdroj: Makroekonomická predikce ČR, vlastní úprava. 7

8 ULC v ČR v uplynulé dekádě rostly, pouze v letech 25 a 21 došlo k jejich nepatrnému snížení (viz obr. 5). ULC se v letech 2 až 21 zvyšovaly průměrným tempem 2,5 % ročně, přičemž roční růst náhrad na zaměstnance dosáhl 5,8 % a produktivity práce 3,2 %. Růst jednotkových nákladů práce v ČR nicméně v druhé polovině minulé dekády výrazně zpomalil v důsledku nižšího růstu náhrad za zaměstnance, nikoli díky růstu produktivity (Makroekonomická predikce ČR, 211). Vzhledem k tomu, že růst nákladů práce není v posledních letech nijak dramatický a současně exportní výkonnost české ekonomiky se zvyšuje, rizika pro vznik makroekonomické nerovnováhy nehrozí. V dlouhodobém horizontu však bude klíčové zaměřit se na zvyšování produktivity práce (zlepšování podnikatelského prostředí, podpora vědy, výzkumu a inovací a vzdělávání, efektivnější veřejná správa, rozvoj infrastruktury apod.). Pozitivní dopady současných strukturálních reforem namířených na růst produktivity (vyšší než mzdový) však nejsou v krátkodobém horizontu pravděpodobné, jak nasvědčuje situace v mnoha zemích eurozóny (Roubini, 21). 6. Ceny bydlení Reálné ceny bydlení významně ovlivňují spotřebu domácností, investice do bydlení či sektor stavebnictví (Campbell, Cocco, 27). Výrazný nárůst cen bydlení bývá často spojován s nárůstem úvěrů domácností, což může mít dopady na finanční stabilitu a makroekonomické nerovnováhy. V řadě zemí byl enormní nárůst cen bydlení a následné splasknutí nemovitostní bubliny také bezprostřední příčinou nedávné finanční krize. Obr. 6 Průměrné indexy cen bytů (25 = 1) průměrné indexy nabídkových cen bytů průměrné indexy realizovaných cen bytů Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava. V uplynulém desetiletí bylo možné na trhu nemovitostí v ČR pozorovat dvě vzedmutí cenové hladiny (viz obr. 6), jež byla tažená především vývojem cen bytů. Příčinou růstu cen v letech 22 a 23 byla vysoká očekávání další cenové expanze na trhu nemovitostí po vstupu ČR do EU v roce 24. Od roku 27 do poloviny roku 8

9 28 pak byla důvodem nárůstu cen silná ekonomická konjunktura, která vedla k nárůstu mezd, značnému poklesu nezaměstnanosti a příznivým očekáváním domácností. Od druhé poloviny roku 28 prochází trh bytů cenovou korekcí (viz obr. 6), hlavní příčinou je celosvětová finanční a hospodářská krize. Pokles poptávky po bydlení byl patrný již v březnu 28, kdy největší developerské společnosti ohlásily meziroční snížení zájmu o nové bydlení (Hypoindex). Na trhu s domy a byty následně došlo ke zlevňování a v roce 29 pak i k výraznému snížení počtu nově zahajovaných bytů a tedy k nižší nabídce. Vzhledem k pokračující korekci na trhu s byty v současné době vznik makroekonomické nerovnováhy nehrozí. 7. Úvěrové toky v soukromém sektoru Úvěrové toky soukromého sektoru, který je definován jako nefinanční podniky a domácnosti, jsou považovány za vhodný ukazatel zranitelnosti bankovního sektoru (SWD, 212). Nárůst úvěrů soukromému sektoru je také spojován s větším výskytem krizí, neboť jejich rychlý nárůst vede k poklesu úvěrových norem (Kolb, 21), a lze je v řadě případů považovat za varovný signál poukazující na bublinu na realitním trhu. V neposlední řadě mohou existovat spojitosti mezi růstem úvěrů a vnějšími nerovnováhami. Silná domácí poptávka vede k nárůstu importu a zhoršuje tak deficit běžného účtu. Obr. 7 Úvěry domácnostem a nefinančním podnikům (míra růstu v %) Nefinanční podniky Domácnosti Celkem Zdroj: Česká národní banka, vlastní úprava. ČR zaznamenala pokles aktivity u úvěrů nefinančním podnikům v letech 1998 až 23 a poté v roce 29 (viz obr. 7). V prvním případě se jednalo o hluboký a dlouhý pokles v důsledku hospodářské recese z let 1997 a 1998 a špatného stavu bankovního sektoru. Za poklesem úvěrů v roce 29 pak stála hospodářská a finanční krize. Naopak růst úvěrové aktivity domácností nabíral v uplynuté dekádě až do roku 27 na 9

10 tempu. Silný hospodářský růst v letech 24 až 27 vedl k nárůstu mezd, poklesu nezaměstnanosti a ovlivnil hodnocení finanční situace domácnostmi i jejich očekávání ohledně budoucího vývoje (Makroekonomická predikce ČR, 29). Vzhledem k dynamickému růstu HDP však tempa růstu úvěrů soukromému sektoru nepřekročila po celou minulou dekádu hranici 9 %. Podíl nesplácených úvěrů zůstal i po roce 28 poměrně nízký (ČSÚ). Vývoj úvěrových toků v soukromém sektoru tedy nezakládá důvody k obavám ze vzniku makroekonomických nerovnováh. 8. Dluh soukromého sektoru Vysoká úroveň dluhu soukromého sektoru zvyšuje jeho zranitelnost a citlivost na hospodářský cyklus, inflaci a úrokové míry (COM final). Příčiny nárůstu zadlužení soukromého sektoru mohou spočívat v rozvoji finančního sektoru ve vyspělých ekonomikách, finanční integraci v rámci EU, obchodním cyklu či zdanění a regulačních pobídkách. Výše bezpečného dluhu není jasně stanovena, některé empirické studie však uvádí 9 % HDP (Lime, 212). Dluh soukromého sektoru se v letech 1997 až 23 snížil z 81 % HDP na 56 % HDP, poté však opět začal narůstat a v roce 21 dosahoval 77 % HDP. V jednotlivých sektorech se však jeho vývoj dosti lišil. Zatímco v roce 1997 dosahovaly půjčky firem 68 % HDP, od roku 23 již jejich výše nepřekročila hranici 4 % HDP, přičemž firmy snižovaly zejména své krátkodobé půjčky. Naopak domácnosti svůj dluh vůči HDP zvýšily, mezi lety 1997 a 21 dokonce téměř čtyřikrát (viz obr. 8). Na tomto nárůstu se podílí především dlouhodobé půjčky, které z většiny tvoří úvěry na bydlení. Růst dluhu soukromého sektoru po roce 28 v důsledku hospodářské krize výrazně zpomalil a zůstává na udržitelné úrovni. Nezakládá tedy rizika pro vznik makroekonomických nerovnováh. Obr Dluh soukromého sektoru dle kategorií (v % HDP) Domácnosti - krátkodobé půjčky Domácnosti - dlouhodobé půjčky Nefinanční podniky - cenné papíry kromě akcií Nefinanční podniky - krátkodobé půjčky Nefinanční podniky - dlouhodobé půjčky Zdroj: Eurostat, vlastní úprava. 1

11 9. Dluh vládního sektoru Vládní dluh je sledován v rámci SGP, v rámci monitorování makroekonomických nerovnováh slouží pouze pro dokreslení situace ohledně zadlužení celé ekonomiky. Vysoký vládní dluh zvyšuje zranitelnost dané země a současně omezuje manévrovací prostor pro veřejné finance při snižování ekonomických i sociálních dopadů v případě hospodářské recese. Je na místě podotknout, že pro účely makroekonomického dohledu slouží indikátor vládního dluhu pouze pro vykreslení celkové dluhové pozice. Dohled nad veřejnými financemi je omezen pouze na jejich dopad na nerovnováhy. Udržitelnost veřejných financí je monitorována v rámci Paktu. Za zvýšením vládního dluhu v ČR na počátku minulé dekády (viz obr. 9) stojí především výrazný nárůst dotací transformačním institucím, jež byly spojeny s restrukturalizací i privatizací bankovního a průmyslového sektoru v důsledku odkládaných strukturálních reforem v 9. letech. Na konci dekády se pak dluh zvyšoval především v důsledku hospodářské recese a podpůrných rozpočtových opatření. Výše vládního dluhu však zůstává na udržitelné úrovni a není základem pro vznik nerovnováhy. Obr Dluh soukromého a vládního sektoru (v % HDP) Dluh vládního sektoru Dluh soukromého sektoru Zdroj: Eurostat, vlastní úprava. 1. Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti v praxi asi nebude sloužit pro hodnocení makroekonomických nerovnováh, je však sledována z důvodu integrity rámce. Udržitelnost Závěr Akumulace makroekonomických nerovnováh má přímé dopady na konkurenceschopnost evropských ekonomik. S cílem snížit nerovnováhy a zabránit 11

12 jejich dalšímu vzniku zavedly instituce EU nový systém vzájemného dohledu, který doplňuje rámec Paktu o stabilitě a růstu. Článek rozpracoval strohou analýzu EK a zhodnotil pozici ČR v rámci nového makroekonomického dohledu. Studie nabízí celkový pohled na současnou situaci v české ekonomice. Přínosné je posouzení interních a externích indikátorů hospodářského růstu a diskuze jejich možného budoucího vývoje. Zatímco charakter ekonomiky napovídá o její vysoké zranitelnosti vůči externím šokům v post krizovém období, studie naznačuje, že dopady krize byly vcelku dobře absorbovány. Analýza ukazuje, že i přes překročení prahových hodnot u některých indikátorů, je pravděpodobnost vzniku nerovnováh velmi nízká. Je zapotřebí si uvědomit, že ČR se nachází v určité fázi hospodářského vývoje, kdy překročení prahových hodnot nemusí být vždy negativním signálem. Důraz je v analýze kladen na oblasti významné pro budoucí stabilitu a udržitelný růst, jako jsou např. produktivita práce a exportní výkonnost. Hospodářství ČR je dále zatíženo některými nerovnováhami v oblasti veřejných financí. Podobně bude vhodné se zabývat komponenty hospodářského růstu růstovým účetnictvím a jejich vazbou na makroekonomické nerovnováhy a politiky. Tyto okruhy zcela jistě zaslouží další rozpracování. Seznam bibliografických odkazů 11. Balance of Payments Report, Czech National Bank, Statistics, Balance of Payments Statistics, BIS Papers No 21. Real estate indicators and financial stability, April BRADA, J. C., TOMŠÍK, V.: The Foreign Direct Investment Financial Life Cycle: Evidence of Macroeconomic Effects from Transition Economies, Emerging Markets Finance and Trade, Issue: Volume 45, Number 3 / May June, pp. 5-2, CAMPBELL, J. Y., COCCO, J. F.: How do house prices affect consumption? Journal of Monetary Economics, vol. 54(3), pp , April, COM (212) 68 final. Report form the Commission. Alert Mechanism Report, Report prepared in accordance with Articles 3 and 4 of the regulation on the prevention and correction of macro-economic imbalances, Český statistický úřad, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/> 17. Česká národní banka, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/> 18. European Economy, Scoreboard for the surveillance of macroeconomic imbalances, Occasional Papers. 92, Brussels, ISBN: , Eurostat, [server on-line]. Dostupné z: <http://http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/> 2. Hypoindex, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.hypoindex.cz/> 21. IMF, World Financial Stability Report. Durable Financial Stability: Getting There from Here, Chapter III - Housing Finance and Financial Stability - Back to Basics?, April KAY, N.: Foreign direct investment in the Czech Republic: a challenge for domestic firms. ECFIN Country Focus, Volume 4, Issue 2, KOLB, R. W.: Lessons from the Financial Crisis: Causes, Consequences, and Our Economic Future. John Wiley & Sons. ISBN , Lessons from the three workshops on Housing, Indebtedness and External Sustainability, Lime WG, Ministerstvo financí ČR, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.mfcr.cz/> 12

13 26. OECD, [server on-line]. Dostupné z: <http://www.oecd.org/> 27. OBSTFELD, M., ROGOFF, K.: Global Imbalances and the Financial Crisis: Products of Common Causes. CEPR Discussion Paper No. DP766, ROUBINI, N.: Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance, Penguin Press HC, First Edition, ISBN-1: , SKIDELSKY, R.: Keynes, the Return of the Master. Public Affairs, First Edition, ISBN , SWD (212) 6 final. Capital movements and investment in the EU, Commission services paper on market monitoring,

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic

Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic Udržitelnost vnější ekonomické rovnováhy Pohledem teorie životního cyklu přímých zahraničních investic 1 Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 23.4.2009 Osnova prezentace 2 Způsob záznamu

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 2014 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický

Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Praha, 24. května 2012 Praha: ceny bytů opět porostou? Pohled spíše makroekonomický Ing. Kamil Kosman Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Možné scénáře vývoje

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

N_ZMF Základy mezinárodních financí Magisterské studium VŠFS Letní semestr 2010 přednášející Ing. Arnošt Klesla Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví VŠFS 1 Osnova 1.Platební bilance,

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E

Ekonomický bulletin 2/2015 3,5E 7,5E konomický bulletin 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 vropská centrální banka, 2015 Adresa 60640 Frankfurt am Main Německo Telefon +49 69 1344 0 Internet http://www.ecb.europa.eu Za vyhotovení tohoto bulletinu

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 23. únoru 2012 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Průměrný meziroční růst reálného

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

PLATEBNÍ BILANCE II.

PLATEBNÍ BILANCE II. PLATEBNÍ BILANCE II. Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0817 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Nová recese české ekonomiky

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Nová recese české ekonomiky Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2013 3 Nová recese české ekonomiky 26 Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity zdravotní péče 41 Matematický servis

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost

10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost 10. kapitola Platební bilance, zahraniční zadluženost Úvod V dnešní globalizované ekonomice jsou jednotlivé státy navzájem propojeny nejen prostřednictvím mezinárodního obchodu, ale také prostřednictvím

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Makroekonomická stabilita

Makroekonomická stabilita Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR systém včasného varování 13 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR systém včasného

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ. (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.5.2006 KOM(2006) 223 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2006 O LITVĚ (vyhotovená v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy na žádost Litvy) [SEC(2006)

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25.

Manažeři. finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. Manažeři finance a krize... Ing. Miloš Filip, Ph.D., CFA Ředitel distribuce a člen představenstva ING Investment Management, C.R. 25. října 2012 Investovat nebo chránit peníze? akcie obligace úrokové sazby

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D.

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Struktura přednášky Hodnocení projektu v prvních deseti letech existence 1999 2008 Zdroje nerovnováh na úrovni členských

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Několik mýtů o české fiskální politice

Několik mýtů o české fiskální politice Několik mýtů o české fiskální politice Ing. Vladimír Bezděk, M.A. poradce člena Bankovní rady ČNB Smilovice, Ministerstvo financí ČR, červen 2003 Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více