PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Anna BOUCHALOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Kamil FUCHS, CSc. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Protikrizová opatření vlády ČR a zhodnocení jejich účinnosti jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne Podpis Anna BOUCHALOVÁ

3 Poděkování Dovoluji si touto cestou poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Prof. PhDr. Kamilu Fuchsovi, CSc., za pomoc a poskytnutí cenných rad v průběhu vypracovávání bakalářské práce.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Anna BOUCHALOVÁ Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Protikrizová opatření vlády ČR a zhodnocení jejich účinnosti Zásady pro vypracování: Cílem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti opatření vlády ČR provedených na podporu obyvatel a podnikatelů v období současné hospodářské krize. Studentka: - popíše vznik, průběh a důsledky hospodářské krize, - analyzuje ekonomické prostředí na území ČR v období hospodářské krize, - specifikuje vybraná protikrizová opatření, - provede konkrétní výpočty, kterými bude ilustrovat mechanismus a funkci jednotlivých opatření, - provede dotazníková šetření v podnicích regionu, - na základě provedených výpočtů a výsledků šetření zhodnotí účinnost opatření.

5 Rozsah práce: min. 40 stran Seznam odborné literatury: 1. Česká národní banka [online]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz>. 2. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/>. 3. FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN Vláda ČR [online]. Dostupné z: <www.vlada.cz>. Datum zadání bakalářské práce: září 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010

6 Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti opatření vlády České republiky přijatých na podporu obyvatel a podnikatelů v období současné hospodářské krize. V první části je popsána teorie hospodářských cyklů. Druhá část se zabývá popisem příčin a důsledků hospodářské krize. Praktická část je zaměřena na prostředí České republiky. Na úvod je analyzováno ekonomické prostředí během hospodářské recese a krátce před ní. Další kapitola je věnována protikrizovým opatřením vlády České republiky. Vybraná opatření jsou blíže specifikována a následuje zhodnocení jejich účinnosti. Klíčová slova Finanční krize, hospodářská recese, protikrizová opatření vlády. Abstract The aim of the bachelor thesis is to analyze efficiency of the government measures which were taken to support inhabitants and entrepreneurs in the period of the current economic crisis. There is a description of the business cycle theory in the first part. The second part deals with causes and consequences of the economic crisis. The practical part is concentrated on the environment of the Czech Republic. The economic environment during and shortly before the recession is analysed in the first chapter. The next chapter is focused on The Czech government s anti-crisis measures. Selected measures are more specified, and the efficiency of these measures is analysed. Key words Financial crisis, economic recession, government anti-crisis measures.

7 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Hospodářské cykly Teorie hospodářského cyklu Příčiny hospodářského cyklu Předvídání hospodářských cyklů Finanční krize 21. století Rozvoj finančnictví Předluženost ekonomiky USA Hypoteční expanze Reálné důsledky a vládní intervence Regulatorní opatření PRAKTICKÁ ČÁST Analýza ekonomického prostředí České republiky Hrubý domácí produkt Úvěrová expanze Státní rozpočet Průmysl Nezaměstnanost Protikrizová opatření vlády ČR Národní ekonomická rada vlády Národní protikrizový plán vlády Sleva na pojistném na sociální zabezpečení Mimořádné daňové odpisy Odpočet DPH při nákupu osobního automobilu Zvýšení výdajových paušálů Vyhodnocení dotazníkového šetření Zhodnocení účinnosti protikrizových patření vlády ČR ZÁVĚR...49

8 6 POUŽITÉ ZDROJE...50 Seznam použitých zkratek...54 Seznam obrázků...55 Seznam grafů...55 Seznam tabulek...55 Seznam příloh...56

9 1 ÚVOD Finanční krize 21. století má svůj původ ve Spojených státech amerických v roce Původně se jednalo o lokální hypoteční krizi, ale záhy se z ní stala krize finanční, jejíž důsledky se velice brzy projevily globálně. Důsledky finanční krize se projevily i v České republice. Klesající poptávka, pokles průmyslové produkce a rostoucí nezaměstnanost jsou malým výčtem projevů, které hospodářská recese v České republice přinesla. Jedním z úkolů vlády bylo zareagovat na vzniklou situaci a zmírnit dopady celosvětové hospodářské krize na Českou republiku. Vláda České republiky tedy představila Národní protikrizový plán vlády, jehož cílem bylo podpořit podnikatele a obyvatele v období hospodářské krize a podpořit růst národní ekonomiky. Cílem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti protikrizových opatření vlády České republiky. Co se rozumí hospodářských cyklem, jaké jsou jeho příčiny a jaké ekonomické jevy lze sledovat v jednotlivých fázích cyklu, jsou oblasti, kterými se zabývá úvodní část bakalářské práce. V práci jsou rovněž vysvětleny příčiny vzniku, průběh a důsledky současné finanční krize. Důraz je především kladen na vývoj ve Spojených státech amerických, jako na místo vzniku této krize. Účinnost protikrizových opatření vlády hodnotím na základě několika dílčích cílů. Prvním z nich je zjištění mechanismu a funkce vybraných opatření pomocí ilustrativních výpočtů. Takto analyzovanými opatřeními jsou sleva na sociálním pojištění, mimořádný odpis, možnost uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu a zvýšení paušálních výdajů. Druhým krokem je zjištění reálných informací z podnikatelského prostředí. Zaměřila jsem se na výrobní podniky svého bydliště, Moravských Budějovic, ve kterých jsem provedla dotazníková šetření. V závěru práce jsem se na základě dílčích cílů pokusila zhodnotit účinnost protikrizových opatření. Zhodnotila jsem přínos jednotlivých opatření pro podnikatele a ekonomiku České republiky. Zamyslela jsem se nad charakteristikou a celkovým účinkem protikrizových opatření vlády z časového hlediska a zdůraznila významnost východisek z krize z hlediska dlouhodobého. 8

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cíl Cílem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti protikrizových opatření vlády České republiky přijatých na podporu obyvatel a podnikatelů v období současné hospodářské krize. Teoretická část První oblast teoretické části se zabývá teorií hospodářského cyklu. Oblast druhá zahrnuje popis vzniku, důsledků a průběhu současné hospodářské krize. Praktická část Úvod praktické části zahrnuje analýzu ekonomického prostředí České republiky v období hospodářské recese a krátce před ní. V této části jsem sledovala následující ukazatele: hrubý domácí produkt, objem úvěrů poskytovaných obchodními bankami, diskontní sazbu, realizované ceny bytů, státní dluh, pokladní plnění státního rozpočtu, meziroční index průmyslové produkce a nezaměstnanost. Stěžejní oblast praktické části je věnována protikrizovým opatřením vlády České republiky. V úvodu je popsána činnost Národní ekonomické rady vlády a představen Národní protikrizový plán. Následuje specifikace vybraných protikrizových opatření, kterými jsou: sleva na sociálním pojištění, mimořádný odpis, odpočet daně z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu a zvýšení paušálních výdajů. U jednotlivých opatření jsou provedeny výpočty ilustrující jejich mechanismus a funkci. Ve výrobních podnicích města Moravské Budějovice jsem provedla dotazníková šetření, jejichž výsledky mi rovněž napomohly k dosažení cíle bakalářské práce. Na základě provedených výpočtů a výsledků šetření jsem zhodnotila účinnost protikrizových opatření vlády ČR. 9

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Hospodářské cykly Teorie hospodářského cyklu Teorií hospodářského cyklu se zabývají Fuchs a Tuleja v učebnici Základy ekonomie: Teorie hospodářského cyklu se zabývá kolísáním skutečného produktu kolem úrovně potenciálního produktu, jehož vývoj vyjadřuje růstovou tendenci ekonomiky. Potenciální produkt vykazuje tendenci k růstu, má rostoucí trend. Ekonomika by se tímto trendem vyvíjela, kdyby procesy zdokonalování probíhaly v situaci plného využívání zdrojů. 1 Samuelson a Nordhaus člení ve své učebnici Ekonomie zdroje růstu potenciálního produktu na dvě skupiny: růst vstupů (kapitálu, práce, půdy) a technologická zlepšení nebo zvýšení efektivnosti. 2 Rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem označují Fuchs a Tuleja jako mezeru výstupu. 3 Samuelson a Nordhaus hovoří o mezeře produktu jako o procentní odchylce HDP od jeho potenciálu. 4 Fuchs a Tuleja se zabývají vývojovými tendencemi hospodářského cyklu: Cyklus představuje střídání období růstu skutečného produktu s obdobím poklesu skutečného produktu a těmto pohybům odpovídající body zvratu, označované jako vrchol a sedlo. 5 Vrcholem je označován moment, ve kterém skutečný produkt dosahuje svého maxima, sedlo je naopak nejnižší úrovní skutečného produktu. Autoři dále hovoří o dvou fázích cyklického pohybu ekonomiky: Kontrakce je fáze, v níž dochází k poklesu skutečného produktu. Dynamika poklesu může vykazovat rozdílné charakteristiky, které bývají označovány jinými pojmy. Pokud délka poklesu překročí horizont šesti měsíců, bývá vývoj charakterizován jako recese. Poklesy zvláště výrazné jsou označovány pojmem deprese. Expanze je fází cyklu vyznačující se vzestupem úrovně skutečného produktu. Jedná se o růstovou fázi cyklu, ve které se ekonomika vzdaluje od sedla. V průběhu expanze je možné rozlišovat dvě období. V prvním se ekonomika ve skutečnosti navrací na úroveň, kterou již dosahovala a pro označení této části vzestupu se někdy používají pojmy obnova, zotavení, oživení. Těchto pojmů se užívá především tehdy, je-li vzestup obnoven 1 FUCHS, K., TULEJA P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str FUCHS K., TULEJA P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN str

12 po výrazném poklesu, tedy expanze navazuje na recesi či depresi. Pro tu část vzestupné fáze, která se vyznačuje vyšším skutečným produktem než je úroveň potenciálního výstupu, mohou být použita označení boom, případně konjunktura či rozmach. Při charakteristice cyklického pohybu se běžně používá i pojmu krize, který vždy vyjadřuje situaci, kdy klesá skutečný produkt. Dalším z pojmů běžně užívaných je stagnace, pomocí níž se zpravidla označuje období, kdy výkon neroste ani neklesá. 6 Obr. 1: Průběh hospodářského cyklu Zdroj: Fuchs K., Tuleja P. Základy ekonomie (2005) Typické doprovodné jevy recese uvádí Samuelson a Nordhaus následovně: - často prudce klesají spotřebitelské nákupy, zatímco firemní zásoby automobilů a dalších statků dlouhodobé spotřeby se neočekávaně zvyšují; firmy reagují snížením výroby a reálný HDP klesá. Brzy poté prudce klesají firemní investice do budov a zařízení, - při poklesu poptávky po práci lze nejprve znamenat zkrácení průměrného pracovního týdne, poté dochází k propuštění a ke zvýšení nezaměstnanosti, - s poklesem produktu se snižuje poptávka i dodávky surovin a klesají ceny mnoha komodit; pokles mezd a cen produktů zpracovatelského průmyslu je méně pravděpodobný, avšak projevuje se tendence k jejich pomalejšímu růstu ve srovnání s obdobím poklesu, 6 FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN str

13 - zisky firem prudce klesají; obvykle nastává propad cen obyčejných akcií, což je dáno očekáváním racionálních investorů, kteří větří hospodářský pokles; protože se snižuje poptávka po úvěrech, klesají v obdobích recese obecně také úrokové sazby. 7 Mankiw používá ve své učebnici Zásady ekonomie jinou terminologii pro vymezení poklesu: - ekonomické výkyvy jsou nepravidelné a nepředvídatelné; označení hospodářský cyklus je poněkud zavádějící, neboť naznačuje, že ekonomické výkyvy mají nějaký pravidelný, předvídatelný průběh; ve skutečnosti ale nejsou ekonomické výkyvy vůbec pravidelné a je téměř nemožné je předvídat; - většina makroekonomických veličin se pohybuje společně; když v období recese klesá HDP, klesá také osobní příjem, firemní zisky, spotřebitelské výdaje, investiční výdaje, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, tržby za prodej domů, automobilů atd., - při poklesu výstupu roste nezaměstnanost; změny produkce zboží a služeb, ke kterým v ekonomice dochází, úzce souvisí se změnami využívání pracovních sil v ekonomice; jinak řečeno, klesá-li HDP, míra nezaměstnanosti roste Příčiny hospodářského cyklu Pro vysvětlení příčin vzniku cyklického kolísání skutečného produktu existuje několik teorií a pohledů. Musil a kolektiv se v učebnici Ekonomie zabývají chováním hospodářského systému jako celku a mechanismem jeho fungování a rozlišují příčiny vzniku cyklického kolísání podle toho, jsou-li výkyvy odvozovány od příčin endogenních či exogenních: Mezi exogenními příčinami bývají zdůrazňovány a vyskytují se nejčastěji následující: - výkyvy v možnostech využívání inovací, které jsou do značné míry způsobeny nerovnoměrností, s níž jsou vynálezy nabízeny, - politické příčiny, např. spojování hospodářských cyklů s volebními cykly, politické krize a jejich vliv na hospodářství, války aj., - nedostatečná informovanost tržních subjektů a především hospodářská politika vlády, která svými opatřeními může způsobit kolísání výkonu; 7 SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str

14 - působení monetárních vlivů, které jsou rozpracovány v monetární teorii cyklu. Pro přístupy vycházející z exogenních vlivů je charakteristické soustředění se na vysvětlení, proč došlo k výkyvu výkonu a jaká okolnost jej ovlivnila. Oproti tomu přístupy vysvětlující hospodářské cykly jako důsledky endogenních vlivů jsou charakteristické tím, že popisují cyklické oscilace jako výsledek působení vnitřního mechanismu tržního systému. Mnohé z výkladů se opírají o kombinaci endogenních a exogenních vlivů; charakteristické pro tyto přístupy je propojení vnější příčiny jako vlivu, který soustavu vychýlí, a vnitřní mechanismus pak představuje prostředek, kterým se výkyvy šíří. 9 Klvačová označuje teorie keynesiánskou a monetaristickou jako dvě nejvýznamnější teorie příčin vzniku hospodářského cyklu: Podle keynesiánské teorie je cyklický vývoj důsledkem vnitřní nestability tržní ekonomiky. Kolísání agregátní poptávky vede ke kolísání hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a dalších ekonomických veličin. Pokles agregátní poptávky je spojen zejména s pesimistickými očekáváními, která vedou podnikatele k omezování investiční aktivity. Podle monetaristické teorie je rozhodujícím zdrojem cyklických výkyvů nesprávná peněžní a úvěrová politika státu. Neočekávané změny v nabídce peněz vedou k přizpůsobovacím procesům v poptávce po penězích. Přizpůsobovací procesy pak vedou k výkyvům reálného HDP, zaměstnanosti, investic a dalších. Zvýšená nabídka peněz prostřednictvím expanzivní měnové politiky centrální banky vyvolá snížení úrokové míry na peněžním trhu a dojde ke zvýšení poptávky po penězích. Tento proces vyvolá růst investic, agregátní poptávky a v důsledku i růst reálného HDP. Samuelson a Nordhaus klasifikují sedm teorií hospodářského cyklu, které se liší svým pojetím: - peněžní teorie připisuje vznik cyklu rozmachu a zbrzdění emise peněz a úvěrů, - inovační teorie spojuje cyklus se vznikem shluků významných inovací, - psychologická teorie pojímá cyklus jako nákazu, při níž lidé infikují jeden druhého pesimistickými a optimistickými očekáváními, - teorie podspotřeby říká, že ve srovnání s tím, kolik by bylo možné investovat, směřuje příliš mnoho důchodu do rukou bohatých nebo spořivých lidí, - politické teorie cyklu, - teorie rovnovážného hospodářského cyklu tvrdí, že chybné vnímání vede lidi k tomu, aby příliš pracovali či vyhledávali nové příležitosti, 9 MUSIL, P., FUCHS, K., FRANC, A., aj. Ekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN str

15 - teorie reálných hospodářských cyklů, podle níž se šoky v produktivitě šíří ekonomikou Předvídání hospodářských cyklů Výkyvy v hospodářských cyklech mají značné dopady na ekonomiku. Zejména pak období recese přináší nežádoucí jevy, které byly popsány výše. Proto je důležitá otázka, zda je možné předvídání těchto výkyvů předvídat a na základě těchto prognóz přizpůsobit chování ekonomických subjektů. Touto problematikou se zabývají i Samuelson a Nordhaus: Vědí-li firmy, že se blíží hospodářský pokles, mohou omezit investice, produkci a zaměstnanost. Obdobně jestliže tvůrci hospodářské politiky vidí, že se blíží spekulativně vyvolaná konjunktura, mohou přijmout monetární a fiskální opatření, která ekonomiku brzdí. Rozbory výsledků prognóz porovnávané se skutečnými výsledky ukazují, že výsledky profesionálních prognostiků se významně zlepšily ve srovnání s naivními extrapolacemi či neinformovanými odhady. 11 Samuelson a Nordhaus jsou toho názoru, že divoké hospodářské cykly, které sužovaly kapitalismus v jeho raném období, byly již zkroceny. 12 Ačkoli je za období raného kapitalismu obvykle považována etapa století před nástupem industrializace, autoři použili toto označení pro etapu zakončenou až třicátými léty dvacátého století v souvislosti s Velkou hospodářskou krizí. Jako důvody svého tvrzení uvádí změny, které od této události nastaly: Za prvé, ekonomie prokázala, že prostřednictvím monetární a fiskální politiky lze zabránit příležitostným hospodářským recesím, aby se nabalovaly jako sněhové koule a přerostly do trvalého a hlubokého poklesu. Za druhé, voliči ve smíšených ekonomikách trvají na tom, aby každá politická strana, která je u moci, přijala expanzivní opatření nezbytná k léčbě dlouhodobých depresí. 13 Klvačová však namítá, že Samuelson a Nordhaus ve svém tvrzení nezohlednili nebezpečí chování politiků, kteří využívají nástroje stimulující ekonomiku. Uvádí, že politické strany, které jsou u moci, mají sklon provádět expanzivní politiky víceméně neustále bez ohledu na fázi hospodářského cyklu, neboť u moci chtějí setrvat co nejdéle. 10 SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str

16 Expanzivní politiky se pak mění z účinné časově omezené léčby v trvalé zneužívání léku, ne-li přímo v drogovou závislost, a mohou se stát samy o sobě příčinou další krize. 14 Na podzim 2007, v období, kdy již bylo zřejmé, že se schyluje k recesi, uvedl Kohout názor, který o dva roky později označuje za mylný: Bankovní informační systémy dovolují mnohem lepší přehled nad kvalitou úvěrů a jejich krytím. Regulátoři (například centrální banky) mají lepší statistiky, a proto mohou rychleji zasáhnout. Kromě toho také dnes víme mnohem více o měnové politice: ekonomická teorie je mnohem praktičtější, než lidé obvykle tuší Finanční krize 21. století Současná světová finanční krize vznikla ve Spojených státech amerických. Zprvu se jednalo o lokální krizi, ale brzy se však stala krizí finanční a celosvětovou. V této kapitole jsou vysvětleny příčiny vzniku, průběh a důsledky této krize v USA Rozvoj finančnictví K pochopení příčin vzniku současné finanční krize je nutné uvést některé významné skutečnosti uplynulých desetiletí. Za jeden z významných momentů můžeme chápat zánik Sovětského svazu, přesun ekonomik od centrálně plánovaného hospodářství ke kapitalismu a s tím související globalizace. Dalším důležitým jevem je rostoucí význam finančního sektoru a rozvoj stále nových finančních produktů. Rozvoji finančnictví věnují velkou pozornost Foster a Magdoff v knize Velká finanční krize: příčiny a následky. Zejména se zabývají proměnou role finančního sektoru v rámci amerického kapitalismu a růstem zadlužování v posledních třech desetiletích. Zdůrazňují posun těžiště ekonomiky od produktivních odvětví k finančnictví a tento jev nazývají financializace kapitalismu. 16 Výraz financializaiton popisuje také encyklopedie Wikipedia jako termín užívaný v souvislosti s finančním kapitalismem, ve kterém mají finanční trhy tendenci převládat nad tradiční průmyslovou ekonomikou. Finanční kapitalismus se vyvinul v minulých desetiletích a vedl k finanční krizi let KLVAČOVÁ, E. Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize. In Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Brno: NEWTON College, str KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str

17 Český ekvivalent tohoto slova není zatím rozšířen a encyklopedie ani slovníky ho neuvádí. Foster a Magdoff uvádí: Růst zadlužení a spekulace, které charakterizují americkou ekonomiku (a vyspělý kapitalismus jako celek) od konce 60. let, představují hlavní nástroje, jejichž prostřednictvím se systému dařilo unikat hlubokému hospodářskému poklesu, i když mu to na druhé straně neumožnilo překonat jeho trvalý sklon ke stagnaci. 18 Pokles podílu výroby zboží a vzestup podílu zadlužení na HDP je znázorněn na Obr. 2. Autoři zdůrazňují opačný směr vývoje obou křivek a rychlost, jakou se od sebe vzdalují. Obr. 2: Vývoj zadluženosti vůči výrobě zboží v procentech HDP Zdroj: Foster J. B., Magdoff F. Velká finanční krize: příčiny a následky (2009) 17 Wikipedia. Financialization [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/financialization>. 18 FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str

18 3.2.2 Předluženost ekonomiky USA Rostoucí zadlužení bylo zmíněno již v předchozí kapitole v souvislosti s rozvojem finančnictví, v této části je mu věnována větší pozornost. Foster a Magdoff uvádí ve své knize informaci, že podíl nesplacených spotřebitelských dluhů vůči disponibilním příjmům se během let více než zdvojnásobil z 62 procent na 127 procent. 19 Autoři se dále zabývají dopadem tohoto zadlužení na rozličné příjmové skupiny. Dle dat Federální rezervní rady, které autoři uvádějí, dosáhlo dluhové zatížení (podíl umořovacích splátek úvěrů vůči disponibilním příjmům) nejvyšší úrovně ve sledovaném období u rodin ve střední příjmové skupině, nejnižší přirozeně ve skupině lidí s nejvyššími příjmy. Více než čtvrtina nejchudších zadlužených rodin byla zatížena dluhovým břemenem přesahujícím 40 procent rodinných příjmů, 16 procent těchto rodin byla šedesát a více dní v prodlení s umořovací splátkou. 20 Oblastmi, ve kterých ve sledovaném období roste míra zadlužení jsou úvěry na bydlení, dluhy na kreditních kartách a spotřebitelské úvěry. Foster a Magdoff uvádí, že největší makroekonomický význam má strmý nárůst hypotečních úvěrů na bydlení, díky nimž tato vlna zadlužování dosáhla tak expanzivního růstu. Vlastníci domů ve stále větší míře uzavírají hypotéky nejen za účelem koupi nemovitosti, ale také aby pokryli spotřebitelské výdaje a splatili dluhy na kreditních kartách. 21 Celkový americký dluh se skládá ze zadlužení domácností, vlády, nefinančních podniků a finančních institucí. Od počátku 80. let míra celkového zadlužení prudce rostla v poměru k HDP. V roce 2005 se celková míra amerického zadlužení rovnala téměř tříapůlnásobku celonárodního HDP a dosahovala téměř 44 bilionů dolarů odpovídajících HDP celého světa. 22 Vývoj růstu HDP a celkové míry zadlužení je znázorněn na Obr FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str

19 Obr. 3: HDP a celková míra zadlužení Zdroj: Foster J. B., Magdoff F. Velká finanční krize: příčiny a následky (2009) Nárůst míry zadlužení byl ve značné míře podpořen Federální rezervní bankou. která reagovala na burzovní propad roku 2000 snižováním úrokových sazeb, aby zabránila hluboké depresi. Od ledna 2001 do června 2003 klesla federální úroková sazba ze 6 % na pouhé 1 % a její zvyšování probíhalo velmi dlouho a pozvolna (Příloha 1). Zjistili jsme, že se ekonomika zpomalila. Jedinou věcí, kterou centrální banka může v tomto ohledu učinit, je zaplavit trh hotovostí, vysvětluje tehdejší předseda centrální banky Alan Greenspan. 23 V období vstupu do nového tisíciletí přijali politici na obou stranách Atlantiku systém jemných regulačních zásahů. S touto nově nabytou svobodou banky vytvořily nové, složité a vysoce výnosné finanční produkty tzv. deriváty. V roce 1998 poukázala předsedkyně Komise pro termínované obchody s komoditami na nutnost regulace mimoburzovních trhů s deriváty, ale rozhodující slovo měl Alan Greenspan, který prosazoval názor, že se o sebe trhy postarají samy. Později však svoji chybu přiznal: Chyboval jsem v tom, že jsem předpokládal, že se organizace, obzvlášť banky, ale i další, sami postarají o to, aby poskytli svým akcionářům nejlepší možnou ochranu. 24 Není patrně sporu o tom, že monetární expanze uskutečňovaná v dobách ekonomického růstu se stala jednou z příčin vzniku současné finanční a ekonomické krize spolu s deregulací a pochybnými finančními inovacemi, uvádí Klvačová Láska k penězům: Úplný průvodce globální krizí: Období risku [televizní dokument]. BBC V českém znění První zpravodajská a.s. Z Láska k penězům: Úplný průvodce globální krizí: Období risku [televizní dokument]. BBC V českém znění První zpravodajská a.s. Z KLVAČOVÁ, E. Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize. In Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Brno: NEWTON College, str

20 3.2.3 Hypoteční expanze Prezident Clinton i prezident Bush podporovali prodej nemovitostí do osobního vlastnictví. Vláda podporuje bydlení, protože je to dobré pro Ameriku! Je to dobré pro rodinu! Je to dobré pro naši ekonomiku! znělo oficiální stanovisko. 26 Bylo již zmíněno, že celkové rostoucí zadlužení bylo zapříčiněno hlavně rostoucím objemem hypotečních úvěrů. Foster a Magdoff uvádí, že míra hypotečního zadlužení se mezi lety 2000 a 2005 zvýšila o 75 %. Hypoteční expanze byla doprovázena i růstem ceny nemovitostí, takže, vlastníci zvyšovali své zadlužení novými vyššími hypotékami na stávající domy. 27 Aby si mohli koupi vlastní nemovitosti mohli dovolit i méně bonitní obyvatelé, byly navrženy tzv. substandartní hypotéky (někdy je používáno původní označení subprime hypotéky). Substandartní hypotéky byly prodávány poměrně snadno, a to zejména z důvodů, které popisuje Kohout: Na tyto hypotéky naletěli méně vzdělaní lidé, kteří neuměli přečíst a pochopit detaily smlouvy psané drobným písmem anebo těmto detailům zkrátka nevěnovali pozornost. V případě imigrantů hrála roli i chabá, respektive nulová znalost angličtiny. Další díl viny na vzniklé situaci hrály nevybíravé praktiky realitních agentů, kteří jsou hladce schopni přesvědčit neznalého klienta, že ceny nemovitostí mohou jít pouze a výhradně nahoru a že hypotéka, která spolkne většinu čistých měsíčních příjmů domácnosti, je vlastně vynikající obchod. 28 Na finančním trhu vznikl v souvislosti s úvěrovou expanzí nový prvek, který je nazýván sekuritizace hypoték. Při sekuritizaci jsou úvěry shromážděny a roztříděny dle kvality do balíků, které jsou jako dluhopisy dále obchodované na veřejných trzích. Kohout popisuje výhody, které vzniknou hypoteční bance při sekuritizaci hypoték: Riziko plynoucí z původních hypoték lze vyvést z účetnictví původní hypoteční banky a prodat takřka kamkoli do širého světa. Což znamená, že banky mohou poskytovat stále rizikovější a rizikovější hypotéky, které jsou dostupné i pro klienty s velmi vysokým stupněm úvěrového rizika Láska k penězům: Úplný průvodce globální krizí: Banka, která strhla svět do propasti [televizní dokument]. BBC V českém znění První zpravodajská a.s. Z FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Ekonomická krize pohled odborů 1

Ekonomická krize pohled odborů 1 Motto: Ekonomická krize pohled odborů 1 V Praze dne 13. ledna 2009 Nejvyšší prioritou musí být ochrana občanů před nejhoršími dopady finanční krize. Občané jsou těmi prvními, na které krize dopadne, ať

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE

ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ZMĚNY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V DŮSLEDKU EKONOMICKÉ KRIZE Diplomová práce 2010 Tomáš Kouba Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více