PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Anna BOUCHALOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Prof. PhDr. Kamil FUCHS, CSc. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Protikrizová opatření vlády ČR a zhodnocení jejich účinnosti jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě dne Podpis Anna BOUCHALOVÁ

3 Poděkování Dovoluji si touto cestou poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce Prof. PhDr. Kamilu Fuchsovi, CSc., za pomoc a poskytnutí cenných rad v průběhu vypracovávání bakalářské práce.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Anna BOUCHALOVÁ Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Protikrizová opatření vlády ČR a zhodnocení jejich účinnosti Zásady pro vypracování: Cílem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti opatření vlády ČR provedených na podporu obyvatel a podnikatelů v období současné hospodářské krize. Studentka: - popíše vznik, průběh a důsledky hospodářské krize, - analyzuje ekonomické prostředí na území ČR v období hospodářské krize, - specifikuje vybraná protikrizová opatření, - provede konkrétní výpočty, kterými bude ilustrovat mechanismus a funkci jednotlivých opatření, - provede dotazníková šetření v podnicích regionu, - na základě provedených výpočtů a výsledků šetření zhodnotí účinnost opatření.

5 Rozsah práce: min. 40 stran Seznam odborné literatury: 1. Česká národní banka [online]. Dostupné z: <http://www.cnb.cz>. 2. Český statistický úřad [online]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/>. 3. FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1.vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN Vláda ČR [online]. Dostupné z: <www.vlada.cz>. Datum zadání bakalářské práce: září 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010

6 Abstrakt Cílem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti opatření vlády České republiky přijatých na podporu obyvatel a podnikatelů v období současné hospodářské krize. V první části je popsána teorie hospodářských cyklů. Druhá část se zabývá popisem příčin a důsledků hospodářské krize. Praktická část je zaměřena na prostředí České republiky. Na úvod je analyzováno ekonomické prostředí během hospodářské recese a krátce před ní. Další kapitola je věnována protikrizovým opatřením vlády České republiky. Vybraná opatření jsou blíže specifikována a následuje zhodnocení jejich účinnosti. Klíčová slova Finanční krize, hospodářská recese, protikrizová opatření vlády. Abstract The aim of the bachelor thesis is to analyze efficiency of the government measures which were taken to support inhabitants and entrepreneurs in the period of the current economic crisis. There is a description of the business cycle theory in the first part. The second part deals with causes and consequences of the economic crisis. The practical part is concentrated on the environment of the Czech Republic. The economic environment during and shortly before the recession is analysed in the first chapter. The next chapter is focused on The Czech government s anti-crisis measures. Selected measures are more specified, and the efficiency of these measures is analysed. Key words Financial crisis, economic recession, government anti-crisis measures.

7 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Hospodářské cykly Teorie hospodářského cyklu Příčiny hospodářského cyklu Předvídání hospodářských cyklů Finanční krize 21. století Rozvoj finančnictví Předluženost ekonomiky USA Hypoteční expanze Reálné důsledky a vládní intervence Regulatorní opatření PRAKTICKÁ ČÁST Analýza ekonomického prostředí České republiky Hrubý domácí produkt Úvěrová expanze Státní rozpočet Průmysl Nezaměstnanost Protikrizová opatření vlády ČR Národní ekonomická rada vlády Národní protikrizový plán vlády Sleva na pojistném na sociální zabezpečení Mimořádné daňové odpisy Odpočet DPH při nákupu osobního automobilu Zvýšení výdajových paušálů Vyhodnocení dotazníkového šetření Zhodnocení účinnosti protikrizových patření vlády ČR ZÁVĚR...49

8 6 POUŽITÉ ZDROJE...50 Seznam použitých zkratek...54 Seznam obrázků...55 Seznam grafů...55 Seznam tabulek...55 Seznam příloh...56

9 1 ÚVOD Finanční krize 21. století má svůj původ ve Spojených státech amerických v roce Původně se jednalo o lokální hypoteční krizi, ale záhy se z ní stala krize finanční, jejíž důsledky se velice brzy projevily globálně. Důsledky finanční krize se projevily i v České republice. Klesající poptávka, pokles průmyslové produkce a rostoucí nezaměstnanost jsou malým výčtem projevů, které hospodářská recese v České republice přinesla. Jedním z úkolů vlády bylo zareagovat na vzniklou situaci a zmírnit dopady celosvětové hospodářské krize na Českou republiku. Vláda České republiky tedy představila Národní protikrizový plán vlády, jehož cílem bylo podpořit podnikatele a obyvatele v období hospodářské krize a podpořit růst národní ekonomiky. Cílem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti protikrizových opatření vlády České republiky. Co se rozumí hospodářských cyklem, jaké jsou jeho příčiny a jaké ekonomické jevy lze sledovat v jednotlivých fázích cyklu, jsou oblasti, kterými se zabývá úvodní část bakalářské práce. V práci jsou rovněž vysvětleny příčiny vzniku, průběh a důsledky současné finanční krize. Důraz je především kladen na vývoj ve Spojených státech amerických, jako na místo vzniku této krize. Účinnost protikrizových opatření vlády hodnotím na základě několika dílčích cílů. Prvním z nich je zjištění mechanismu a funkce vybraných opatření pomocí ilustrativních výpočtů. Takto analyzovanými opatřeními jsou sleva na sociálním pojištění, mimořádný odpis, možnost uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu a zvýšení paušálních výdajů. Druhým krokem je zjištění reálných informací z podnikatelského prostředí. Zaměřila jsem se na výrobní podniky svého bydliště, Moravských Budějovic, ve kterých jsem provedla dotazníková šetření. V závěru práce jsem se na základě dílčích cílů pokusila zhodnotit účinnost protikrizových opatření. Zhodnotila jsem přínos jednotlivých opatření pro podnikatele a ekonomiku České republiky. Zamyslela jsem se nad charakteristikou a celkovým účinkem protikrizových opatření vlády z časového hlediska a zdůraznila významnost východisek z krize z hlediska dlouhodobého. 8

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cíl Cílem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti protikrizových opatření vlády České republiky přijatých na podporu obyvatel a podnikatelů v období současné hospodářské krize. Teoretická část První oblast teoretické části se zabývá teorií hospodářského cyklu. Oblast druhá zahrnuje popis vzniku, důsledků a průběhu současné hospodářské krize. Praktická část Úvod praktické části zahrnuje analýzu ekonomického prostředí České republiky v období hospodářské recese a krátce před ní. V této části jsem sledovala následující ukazatele: hrubý domácí produkt, objem úvěrů poskytovaných obchodními bankami, diskontní sazbu, realizované ceny bytů, státní dluh, pokladní plnění státního rozpočtu, meziroční index průmyslové produkce a nezaměstnanost. Stěžejní oblast praktické části je věnována protikrizovým opatřením vlády České republiky. V úvodu je popsána činnost Národní ekonomické rady vlády a představen Národní protikrizový plán. Následuje specifikace vybraných protikrizových opatření, kterými jsou: sleva na sociálním pojištění, mimořádný odpis, odpočet daně z přidané hodnoty při nákupu osobního automobilu a zvýšení paušálních výdajů. U jednotlivých opatření jsou provedeny výpočty ilustrující jejich mechanismus a funkci. Ve výrobních podnicích města Moravské Budějovice jsem provedla dotazníková šetření, jejichž výsledky mi rovněž napomohly k dosažení cíle bakalářské práce. Na základě provedených výpočtů a výsledků šetření jsem zhodnotila účinnost protikrizových opatření vlády ČR. 9

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Hospodářské cykly Teorie hospodářského cyklu Teorií hospodářského cyklu se zabývají Fuchs a Tuleja v učebnici Základy ekonomie: Teorie hospodářského cyklu se zabývá kolísáním skutečného produktu kolem úrovně potenciálního produktu, jehož vývoj vyjadřuje růstovou tendenci ekonomiky. Potenciální produkt vykazuje tendenci k růstu, má rostoucí trend. Ekonomika by se tímto trendem vyvíjela, kdyby procesy zdokonalování probíhaly v situaci plného využívání zdrojů. 1 Samuelson a Nordhaus člení ve své učebnici Ekonomie zdroje růstu potenciálního produktu na dvě skupiny: růst vstupů (kapitálu, práce, půdy) a technologická zlepšení nebo zvýšení efektivnosti. 2 Rozdíl mezi skutečným a potenciálním produktem označují Fuchs a Tuleja jako mezeru výstupu. 3 Samuelson a Nordhaus hovoří o mezeře produktu jako o procentní odchylce HDP od jeho potenciálu. 4 Fuchs a Tuleja se zabývají vývojovými tendencemi hospodářského cyklu: Cyklus představuje střídání období růstu skutečného produktu s obdobím poklesu skutečného produktu a těmto pohybům odpovídající body zvratu, označované jako vrchol a sedlo. 5 Vrcholem je označován moment, ve kterém skutečný produkt dosahuje svého maxima, sedlo je naopak nejnižší úrovní skutečného produktu. Autoři dále hovoří o dvou fázích cyklického pohybu ekonomiky: Kontrakce je fáze, v níž dochází k poklesu skutečného produktu. Dynamika poklesu může vykazovat rozdílné charakteristiky, které bývají označovány jinými pojmy. Pokud délka poklesu překročí horizont šesti měsíců, bývá vývoj charakterizován jako recese. Poklesy zvláště výrazné jsou označovány pojmem deprese. Expanze je fází cyklu vyznačující se vzestupem úrovně skutečného produktu. Jedná se o růstovou fázi cyklu, ve které se ekonomika vzdaluje od sedla. V průběhu expanze je možné rozlišovat dvě období. V prvním se ekonomika ve skutečnosti navrací na úroveň, kterou již dosahovala a pro označení této části vzestupu se někdy používají pojmy obnova, zotavení, oživení. Těchto pojmů se užívá především tehdy, je-li vzestup obnoven 1 FUCHS, K., TULEJA P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str FUCHS K., TULEJA P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN str

12 po výrazném poklesu, tedy expanze navazuje na recesi či depresi. Pro tu část vzestupné fáze, která se vyznačuje vyšším skutečným produktem než je úroveň potenciálního výstupu, mohou být použita označení boom, případně konjunktura či rozmach. Při charakteristice cyklického pohybu se běžně používá i pojmu krize, který vždy vyjadřuje situaci, kdy klesá skutečný produkt. Dalším z pojmů běžně užívaných je stagnace, pomocí níž se zpravidla označuje období, kdy výkon neroste ani neklesá. 6 Obr. 1: Průběh hospodářského cyklu Zdroj: Fuchs K., Tuleja P. Základy ekonomie (2005) Typické doprovodné jevy recese uvádí Samuelson a Nordhaus následovně: - často prudce klesají spotřebitelské nákupy, zatímco firemní zásoby automobilů a dalších statků dlouhodobé spotřeby se neočekávaně zvyšují; firmy reagují snížením výroby a reálný HDP klesá. Brzy poté prudce klesají firemní investice do budov a zařízení, - při poklesu poptávky po práci lze nejprve znamenat zkrácení průměrného pracovního týdne, poté dochází k propuštění a ke zvýšení nezaměstnanosti, - s poklesem produktu se snižuje poptávka i dodávky surovin a klesají ceny mnoha komodit; pokles mezd a cen produktů zpracovatelského průmyslu je méně pravděpodobný, avšak projevuje se tendence k jejich pomalejšímu růstu ve srovnání s obdobím poklesu, 6 FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. 2. vyd. Praha: EKOPRESS, s. ISBN str

13 - zisky firem prudce klesají; obvykle nastává propad cen obyčejných akcií, což je dáno očekáváním racionálních investorů, kteří větří hospodářský pokles; protože se snižuje poptávka po úvěrech, klesají v obdobích recese obecně také úrokové sazby. 7 Mankiw používá ve své učebnici Zásady ekonomie jinou terminologii pro vymezení poklesu: - ekonomické výkyvy jsou nepravidelné a nepředvídatelné; označení hospodářský cyklus je poněkud zavádějící, neboť naznačuje, že ekonomické výkyvy mají nějaký pravidelný, předvídatelný průběh; ve skutečnosti ale nejsou ekonomické výkyvy vůbec pravidelné a je téměř nemožné je předvídat; - většina makroekonomických veličin se pohybuje společně; když v období recese klesá HDP, klesá také osobní příjem, firemní zisky, spotřebitelské výdaje, investiční výdaje, průmyslová výroba, maloobchodní tržby, tržby za prodej domů, automobilů atd., - při poklesu výstupu roste nezaměstnanost; změny produkce zboží a služeb, ke kterým v ekonomice dochází, úzce souvisí se změnami využívání pracovních sil v ekonomice; jinak řečeno, klesá-li HDP, míra nezaměstnanosti roste Příčiny hospodářského cyklu Pro vysvětlení příčin vzniku cyklického kolísání skutečného produktu existuje několik teorií a pohledů. Musil a kolektiv se v učebnici Ekonomie zabývají chováním hospodářského systému jako celku a mechanismem jeho fungování a rozlišují příčiny vzniku cyklického kolísání podle toho, jsou-li výkyvy odvozovány od příčin endogenních či exogenních: Mezi exogenními příčinami bývají zdůrazňovány a vyskytují se nejčastěji následující: - výkyvy v možnostech využívání inovací, které jsou do značné míry způsobeny nerovnoměrností, s níž jsou vynálezy nabízeny, - politické příčiny, např. spojování hospodářských cyklů s volebními cykly, politické krize a jejich vliv na hospodářství, války aj., - nedostatečná informovanost tržních subjektů a především hospodářská politika vlády, která svými opatřeními může způsobit kolísání výkonu; 7 SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str MANKIW, G. N. Zásady ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str

14 - působení monetárních vlivů, které jsou rozpracovány v monetární teorii cyklu. Pro přístupy vycházející z exogenních vlivů je charakteristické soustředění se na vysvětlení, proč došlo k výkyvu výkonu a jaká okolnost jej ovlivnila. Oproti tomu přístupy vysvětlující hospodářské cykly jako důsledky endogenních vlivů jsou charakteristické tím, že popisují cyklické oscilace jako výsledek působení vnitřního mechanismu tržního systému. Mnohé z výkladů se opírají o kombinaci endogenních a exogenních vlivů; charakteristické pro tyto přístupy je propojení vnější příčiny jako vlivu, který soustavu vychýlí, a vnitřní mechanismus pak představuje prostředek, kterým se výkyvy šíří. 9 Klvačová označuje teorie keynesiánskou a monetaristickou jako dvě nejvýznamnější teorie příčin vzniku hospodářského cyklu: Podle keynesiánské teorie je cyklický vývoj důsledkem vnitřní nestability tržní ekonomiky. Kolísání agregátní poptávky vede ke kolísání hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a dalších ekonomických veličin. Pokles agregátní poptávky je spojen zejména s pesimistickými očekáváními, která vedou podnikatele k omezování investiční aktivity. Podle monetaristické teorie je rozhodujícím zdrojem cyklických výkyvů nesprávná peněžní a úvěrová politika státu. Neočekávané změny v nabídce peněz vedou k přizpůsobovacím procesům v poptávce po penězích. Přizpůsobovací procesy pak vedou k výkyvům reálného HDP, zaměstnanosti, investic a dalších. Zvýšená nabídka peněz prostřednictvím expanzivní měnové politiky centrální banky vyvolá snížení úrokové míry na peněžním trhu a dojde ke zvýšení poptávky po penězích. Tento proces vyvolá růst investic, agregátní poptávky a v důsledku i růst reálného HDP. Samuelson a Nordhaus klasifikují sedm teorií hospodářského cyklu, které se liší svým pojetím: - peněžní teorie připisuje vznik cyklu rozmachu a zbrzdění emise peněz a úvěrů, - inovační teorie spojuje cyklus se vznikem shluků významných inovací, - psychologická teorie pojímá cyklus jako nákazu, při níž lidé infikují jeden druhého pesimistickými a optimistickými očekáváními, - teorie podspotřeby říká, že ve srovnání s tím, kolik by bylo možné investovat, směřuje příliš mnoho důchodu do rukou bohatých nebo spořivých lidí, - politické teorie cyklu, - teorie rovnovážného hospodářského cyklu tvrdí, že chybné vnímání vede lidi k tomu, aby příliš pracovali či vyhledávali nové příležitosti, 9 MUSIL, P., FUCHS, K., FRANC, A., aj. Ekonomie. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN str

15 - teorie reálných hospodářských cyklů, podle níž se šoky v produktivitě šíří ekonomikou Předvídání hospodářských cyklů Výkyvy v hospodářských cyklech mají značné dopady na ekonomiku. Zejména pak období recese přináší nežádoucí jevy, které byly popsány výše. Proto je důležitá otázka, zda je možné předvídání těchto výkyvů předvídat a na základě těchto prognóz přizpůsobit chování ekonomických subjektů. Touto problematikou se zabývají i Samuelson a Nordhaus: Vědí-li firmy, že se blíží hospodářský pokles, mohou omezit investice, produkci a zaměstnanost. Obdobně jestliže tvůrci hospodářské politiky vidí, že se blíží spekulativně vyvolaná konjunktura, mohou přijmout monetární a fiskální opatření, která ekonomiku brzdí. Rozbory výsledků prognóz porovnávané se skutečnými výsledky ukazují, že výsledky profesionálních prognostiků se významně zlepšily ve srovnání s naivními extrapolacemi či neinformovanými odhady. 11 Samuelson a Nordhaus jsou toho názoru, že divoké hospodářské cykly, které sužovaly kapitalismus v jeho raném období, byly již zkroceny. 12 Ačkoli je za období raného kapitalismu obvykle považována etapa století před nástupem industrializace, autoři použili toto označení pro etapu zakončenou až třicátými léty dvacátého století v souvislosti s Velkou hospodářskou krizí. Jako důvody svého tvrzení uvádí změny, které od této události nastaly: Za prvé, ekonomie prokázala, že prostřednictvím monetární a fiskální politiky lze zabránit příležitostným hospodářským recesím, aby se nabalovaly jako sněhové koule a přerostly do trvalého a hlubokého poklesu. Za druhé, voliči ve smíšených ekonomikách trvají na tom, aby každá politická strana, která je u moci, přijala expanzivní opatření nezbytná k léčbě dlouhodobých depresí. 13 Klvačová však namítá, že Samuelson a Nordhaus ve svém tvrzení nezohlednili nebezpečí chování politiků, kteří využívají nástroje stimulující ekonomiku. Uvádí, že politické strany, které jsou u moci, mají sklon provádět expanzivní politiky víceméně neustále bez ohledu na fázi hospodářského cyklu, neboť u moci chtějí setrvat co nejdéle. 10 SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, s. ISBN str

16 Expanzivní politiky se pak mění z účinné časově omezené léčby v trvalé zneužívání léku, ne-li přímo v drogovou závislost, a mohou se stát samy o sobě příčinou další krize. 14 Na podzim 2007, v období, kdy již bylo zřejmé, že se schyluje k recesi, uvedl Kohout názor, který o dva roky později označuje za mylný: Bankovní informační systémy dovolují mnohem lepší přehled nad kvalitou úvěrů a jejich krytím. Regulátoři (například centrální banky) mají lepší statistiky, a proto mohou rychleji zasáhnout. Kromě toho také dnes víme mnohem více o měnové politice: ekonomická teorie je mnohem praktičtější, než lidé obvykle tuší Finanční krize 21. století Současná světová finanční krize vznikla ve Spojených státech amerických. Zprvu se jednalo o lokální krizi, ale brzy se však stala krizí finanční a celosvětovou. V této kapitole jsou vysvětleny příčiny vzniku, průběh a důsledky této krize v USA Rozvoj finančnictví K pochopení příčin vzniku současné finanční krize je nutné uvést některé významné skutečnosti uplynulých desetiletí. Za jeden z významných momentů můžeme chápat zánik Sovětského svazu, přesun ekonomik od centrálně plánovaného hospodářství ke kapitalismu a s tím související globalizace. Dalším důležitým jevem je rostoucí význam finančního sektoru a rozvoj stále nových finančních produktů. Rozvoji finančnictví věnují velkou pozornost Foster a Magdoff v knize Velká finanční krize: příčiny a následky. Zejména se zabývají proměnou role finančního sektoru v rámci amerického kapitalismu a růstem zadlužování v posledních třech desetiletích. Zdůrazňují posun těžiště ekonomiky od produktivních odvětví k finančnictví a tento jev nazývají financializace kapitalismu. 16 Výraz financializaiton popisuje také encyklopedie Wikipedia jako termín užívaný v souvislosti s finančním kapitalismem, ve kterém mají finanční trhy tendenci převládat nad tradiční průmyslovou ekonomikou. Finanční kapitalismus se vyvinul v minulých desetiletích a vedl k finanční krizi let KLVAČOVÁ, E. Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize. In Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Brno: NEWTON College, str KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str

17 Český ekvivalent tohoto slova není zatím rozšířen a encyklopedie ani slovníky ho neuvádí. Foster a Magdoff uvádí: Růst zadlužení a spekulace, které charakterizují americkou ekonomiku (a vyspělý kapitalismus jako celek) od konce 60. let, představují hlavní nástroje, jejichž prostřednictvím se systému dařilo unikat hlubokému hospodářskému poklesu, i když mu to na druhé straně neumožnilo překonat jeho trvalý sklon ke stagnaci. 18 Pokles podílu výroby zboží a vzestup podílu zadlužení na HDP je znázorněn na Obr. 2. Autoři zdůrazňují opačný směr vývoje obou křivek a rychlost, jakou se od sebe vzdalují. Obr. 2: Vývoj zadluženosti vůči výrobě zboží v procentech HDP Zdroj: Foster J. B., Magdoff F. Velká finanční krize: příčiny a následky (2009) 17 Wikipedia. Financialization [online]. poslední aktualizace [cit ]. Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/financialization>. 18 FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str

18 3.2.2 Předluženost ekonomiky USA Rostoucí zadlužení bylo zmíněno již v předchozí kapitole v souvislosti s rozvojem finančnictví, v této části je mu věnována větší pozornost. Foster a Magdoff uvádí ve své knize informaci, že podíl nesplacených spotřebitelských dluhů vůči disponibilním příjmům se během let více než zdvojnásobil z 62 procent na 127 procent. 19 Autoři se dále zabývají dopadem tohoto zadlužení na rozličné příjmové skupiny. Dle dat Federální rezervní rady, které autoři uvádějí, dosáhlo dluhové zatížení (podíl umořovacích splátek úvěrů vůči disponibilním příjmům) nejvyšší úrovně ve sledovaném období u rodin ve střední příjmové skupině, nejnižší přirozeně ve skupině lidí s nejvyššími příjmy. Více než čtvrtina nejchudších zadlužených rodin byla zatížena dluhovým břemenem přesahujícím 40 procent rodinných příjmů, 16 procent těchto rodin byla šedesát a více dní v prodlení s umořovací splátkou. 20 Oblastmi, ve kterých ve sledovaném období roste míra zadlužení jsou úvěry na bydlení, dluhy na kreditních kartách a spotřebitelské úvěry. Foster a Magdoff uvádí, že největší makroekonomický význam má strmý nárůst hypotečních úvěrů na bydlení, díky nimž tato vlna zadlužování dosáhla tak expanzivního růstu. Vlastníci domů ve stále větší míře uzavírají hypotéky nejen za účelem koupi nemovitosti, ale také aby pokryli spotřebitelské výdaje a splatili dluhy na kreditních kartách. 21 Celkový americký dluh se skládá ze zadlužení domácností, vlády, nefinančních podniků a finančních institucí. Od počátku 80. let míra celkového zadlužení prudce rostla v poměru k HDP. V roce 2005 se celková míra amerického zadlužení rovnala téměř tříapůlnásobku celonárodního HDP a dosahovala téměř 44 bilionů dolarů odpovídajících HDP celého světa. 22 Vývoj růstu HDP a celkové míry zadlužení je znázorněn na Obr FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str

19 Obr. 3: HDP a celková míra zadlužení Zdroj: Foster J. B., Magdoff F. Velká finanční krize: příčiny a následky (2009) Nárůst míry zadlužení byl ve značné míře podpořen Federální rezervní bankou. která reagovala na burzovní propad roku 2000 snižováním úrokových sazeb, aby zabránila hluboké depresi. Od ledna 2001 do června 2003 klesla federální úroková sazba ze 6 % na pouhé 1 % a její zvyšování probíhalo velmi dlouho a pozvolna (Příloha 1). Zjistili jsme, že se ekonomika zpomalila. Jedinou věcí, kterou centrální banka může v tomto ohledu učinit, je zaplavit trh hotovostí, vysvětluje tehdejší předseda centrální banky Alan Greenspan. 23 V období vstupu do nového tisíciletí přijali politici na obou stranách Atlantiku systém jemných regulačních zásahů. S touto nově nabytou svobodou banky vytvořily nové, složité a vysoce výnosné finanční produkty tzv. deriváty. V roce 1998 poukázala předsedkyně Komise pro termínované obchody s komoditami na nutnost regulace mimoburzovních trhů s deriváty, ale rozhodující slovo měl Alan Greenspan, který prosazoval názor, že se o sebe trhy postarají samy. Později však svoji chybu přiznal: Chyboval jsem v tom, že jsem předpokládal, že se organizace, obzvlášť banky, ale i další, sami postarají o to, aby poskytli svým akcionářům nejlepší možnou ochranu. 24 Není patrně sporu o tom, že monetární expanze uskutečňovaná v dobách ekonomického růstu se stala jednou z příčin vzniku současné finanční a ekonomické krize spolu s deregulací a pochybnými finančními inovacemi, uvádí Klvačová Láska k penězům: Úplný průvodce globální krizí: Období risku [televizní dokument]. BBC V českém znění První zpravodajská a.s. Z Láska k penězům: Úplný průvodce globální krizí: Období risku [televizní dokument]. BBC V českém znění První zpravodajská a.s. Z KLVAČOVÁ, E. Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize. In Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Zvládání finančních krizí: evropský a americký model. Brno: NEWTON College, str

20 3.2.3 Hypoteční expanze Prezident Clinton i prezident Bush podporovali prodej nemovitostí do osobního vlastnictví. Vláda podporuje bydlení, protože je to dobré pro Ameriku! Je to dobré pro rodinu! Je to dobré pro naši ekonomiku! znělo oficiální stanovisko. 26 Bylo již zmíněno, že celkové rostoucí zadlužení bylo zapříčiněno hlavně rostoucím objemem hypotečních úvěrů. Foster a Magdoff uvádí, že míra hypotečního zadlužení se mezi lety 2000 a 2005 zvýšila o 75 %. Hypoteční expanze byla doprovázena i růstem ceny nemovitostí, takže, vlastníci zvyšovali své zadlužení novými vyššími hypotékami na stávající domy. 27 Aby si mohli koupi vlastní nemovitosti mohli dovolit i méně bonitní obyvatelé, byly navrženy tzv. substandartní hypotéky (někdy je používáno původní označení subprime hypotéky). Substandartní hypotéky byly prodávány poměrně snadno, a to zejména z důvodů, které popisuje Kohout: Na tyto hypotéky naletěli méně vzdělaní lidé, kteří neuměli přečíst a pochopit detaily smlouvy psané drobným písmem anebo těmto detailům zkrátka nevěnovali pozornost. V případě imigrantů hrála roli i chabá, respektive nulová znalost angličtiny. Další díl viny na vzniklé situaci hrály nevybíravé praktiky realitních agentů, kteří jsou hladce schopni přesvědčit neznalého klienta, že ceny nemovitostí mohou jít pouze a výhradně nahoru a že hypotéka, která spolkne většinu čistých měsíčních příjmů domácnosti, je vlastně vynikající obchod. 28 Na finančním trhu vznikl v souvislosti s úvěrovou expanzí nový prvek, který je nazýván sekuritizace hypoték. Při sekuritizaci jsou úvěry shromážděny a roztříděny dle kvality do balíků, které jsou jako dluhopisy dále obchodované na veřejných trzích. Kohout popisuje výhody, které vzniknou hypoteční bance při sekuritizaci hypoték: Riziko plynoucí z původních hypoték lze vyvést z účetnictví původní hypoteční banky a prodat takřka kamkoli do širého světa. Což znamená, že banky mohou poskytovat stále rizikovější a rizikovější hypotéky, které jsou dostupné i pro klienty s velmi vysokým stupněm úvěrového rizika Láska k penězům: Úplný průvodce globální krizí: Banka, která strhla svět do propasti [televizní dokument]. BBC V českém znění První zpravodajská a.s. Z FOSTER, J. B., MAGDOFF, F. Velká finanční krize: příčiny a následky. 1. vyd. Všeň: Nakladatelství Grimmus, s. ISBN str KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str KOHOUT, P. Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s. ISBN str

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Březen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Spotřebitelské ceny vzrostly v březnu meziročně o 3,8 procent po růstu o 3,7 procent v únoru. Vývoj inflace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku

Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz. bydlení, trh nemovitostí, cena bytu, cena rodinného domu, cena stavebního pozemku ZMĚNY NA TRHU NEMOVITOSTÍ PRO BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S EKONOMICKOU KRIZÍ CHANGES IN THE REAL ESTATE MARKET FOR HOUSING IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS Klíčová slova Monika Ježková jezkova.monica@seznam.cz

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace

Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Makroekonomická rovnováha, Hospodářský cyklus, Inflace Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph. D. Makroekonomická rovnováha Krátkodobá křivka nabídky (AS S ) je stoupající, znázorňuje, že krátkodobě nabídka citlivě

Více

Investiční velkotrendy

Investiční velkotrendy Investiční velkotrendy Valuace Jiří Soustružník Duben 2012 Investiční velkotrendy: Valuace Základní investorova otázka (asi) zní: Jsou akcie levné, nebo drahé? Pokus o odpověď může být učiněn: Pohledem

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2.

4.3.2012. V dlouhém období jsme všichni mrtví. (John Maynard Keynes) P cenová hladina, vyjádřená např. deflátorem HDP. 2. Model AD-AS AS agregátní poptávka a agregátní nabídka Hospodářské cykly 8.3.2012 nominální reálný HDP model AD-AS jeden ze základních modelů v ekonomii cíl: rozložení nom HDP na reálný produkt a cenovou

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více