ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 37/3957/2012 o ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela č. 37-zastavěná plocha a nádvoří) pro obec Trutnov a katastrální území Lhota u Trutnova, kraj Královéhradecký a příslušenství. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací předpis: JUDr. Kamil Souček Exekutorský úřad Náchod Masarykovo náměstí 56 Náchod 083 EX 841/10 zjištění administrativní ceny a ceny obvyklé (tržní v čase a místě obvyklé) Ocenění je provedeno podle vyhlášky MF ČR č.3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhl.č.456/2008 Sb., č.460/2009 Sb., č.364/2010 Sb. a č.387/2011 Sb. s účinností od Oceněno ke dni: 2.června 2012 Posudek vypracoval: Ing. Bohuslav Rohlena Nádražní 1500 Nové Město nad Metují Posudek byl vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 5 stran textu a 19 stran přílohy. V Novém Městě nad Metují, dne 22.června 2012

2 1. NÁLEZ 1.1 Bližší údaje o nemovitostech Předmětem ocenění jsou nemovitosti zapsané na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela č. 37-zastavěná plocha a nádvoří) pro obec Trutnov a katastrální území Lhota u Trutnova, kraj Královéhradecký a příslušenství. Oceňované nemovitosti se nacházejí v části obce zvané Lhota po levé straně místní komunikace k osadě Bezděkov. Hlavním objektem je rodinný dům čp. 74, který je užíván dle informací od roku Dům je napojen na veř. rozvod el. energie, vody a dálkového parovodu. Kanalizace je do žumpy. Plyn v této části obce není. Přístup je z místní asfaltové komunikace. Město Trutnov má dle Malého lexikonu obcí 2011 celkem obyvatel. Jedná se o bývalé okresní město s veškerou občanskou vybaveností (městský úřad, katastrální úřad, okresní soud, nemocnice, apod.). Administrativní cenou jsou oceněny pouze rodinný dům čp. 74 a stavební parcela č. 37. Nejsou oceněny venkovní úpravy (přípojky elektro, vody, kanalizace, žumpa, zpevněné plochy, opěrná zeď apod.) a to z důvodu že tyto venkovní úpravy nemají zásadní vliv na cenu obvyklou nemovitosti jako celku. Přízemní byt užívá paní Šárka Krejčová, byt v patře užívá paní Drahomíra Krejčová a byt v podkroví užívá pan Aleš Krejčí s rodinou. 1.2 Podklady pro vypracování posudku - Usnesení č.j. 083 EX 841/10-56 ze dne Výpis z KN, LV č. 149 vypracovaný Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním dne dálkovým přístupem, prokazující stav evidovaný k datu kopie katastrální mapy - Znalecký posudek č /2002/ČS ze dne vypracovaný Jaroslavem Matěnou - údaje sdělené na MěÚ v Trutnově - údaje sdělené spoluvlastníky nemovitostí - Dohoda o úpravě užívání nemovitostí podílovými spoluvlastníky ze dne realitní server sreality.cz - údaje sdělené realitními kancelářemi působícími v regionu - fotodokumentace ze dne prohlídka a zaměření dne Vlastnictví Podle údajů z katastru nemovitostí jsou jako podíloví spoluvlastníci nemovitostí na listu vlastnictví č. 149 pro katastrální území Lhota u Trutnova, obec Trutnov zapsáni: Krejčí Aleš, r.č /3596-1/3 Krejčová Drahomíra, r.č /014-1/3 Krejčová Šárka, r.č /0271-1/3 2

3 1.4 Předmětem ocenění jsou 1) Rodinný dům čp. 74 2) Stavební parcela č POSUDEK A OCENĚNÍ 2.1 Rodinný dům čp. 74 Oceněno podle 5, přílohy č.6/1 vyhlášky Popis Objekt sloužící k trvalému bydlení byl dle informací postaven kolem roku V roce 1975 byla provedena rekonstrukce s úpravou na dvě bytové jednotky. V roce 2003 byla provedena úprava podkroví na třetí bytovou jednotku. Dispoziční řešení: Dům je nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a podkroví. V přízemí se nachází samostatně přístupná bytová jednotka 3+1, společná chodba a místnost výměníkové stanice dálkového vytápění a ohřevu TUV. V patře se nachází bytová jednotka o velikosti 3+1. V podkroví se nachází bytová jednotka 3+kk. Každý byt má vlastní sociální zařízení. Vybavení bytů je standartní. Stav kcí odpovídá stáří, údržba je na průměrné úrovni Charakteristika stavby CZCC: 111 SKP: Typ: B - nepodsklepený, se dvěma nadzem.podlažími Druh konstrukce: Zděná Obestavěný prostor Vrchní stavba 10,10*15,55*7,80+2,40*8,60*7,80+ 6,50*3,05*2,60 = m 3 Zastřešení 10,10*15,55*5,20*0,5+2,40*8,60* 5,20*0,5+6,50*3,05*1,30*0,5 = m Vybavení stavby Koeficient vybavení stavby K4 = 1 + (0.54 * n). 3 celkem = m 3 Pol. Konstrukce a vybavení Podíl Úroveň vybavení Obj.podíl části n 1. Základy vč. zemních prací podstandard % Vnější obklady chybí % *1.852

4 13. Okna nadstandard % Instalace plynu chybí % * Ostatní chybí % * Neuvedené položky mají vybavení standardní a neovlivňují výpočet koeficientu K4. K4 = 1 + (0.54 * n) = 1 + (0.54 * ) = Opotřebení stavby Při stáří 112 let a životnosti 165 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu % Výpočet ceny objektu ( 5 vyhlášky) Základní cena za m 3 obestavěného prostoru = Kč 1.975,- Koeficienty: Dle nákladů na účel.využití podkroví (příl.6) x K4: koeficient vybavení stavby x K5: koeficient polohový (dle přílohy č.14) x Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Základní cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 4.072,77 Cena za celý obestavěný prostor m 3 = Kč ,71 Cena stavby bez opotřebení = Kč ,71 Snížení ceny za opotřebení % - Kč ,32 Cena stavby po započtení opotřebení = Kč ,39 Rodinný dům čp. 74 Cena celkem Kč ,- 2.2 Stavební parcela č. 37 Oceněno podle 28, 28a vyhlášky Popis LV č. 149, obec Trutnov, katastrální území Lhota u Trutnova Výpočet ceny stavebního pozemku ( 28, 28a vyhlášky) Základní cena za m 2 stavebního pozemku = Kč 400,- Po započtení 0.00% přir.a srážek p.1 (tab.1) = Kč 400,- Po započtení 0.00% dalších přirážek a srážek = Kč 400,- Koeficienty: Ki: změna cen staveb (dle přílohy č.38) x Kp: prodejnosti (dle přílohy č.39) x Cena upravená uvedenými koeficienty = Kč 755,97 Cena za celou výměru m 2 = Kč ,18 Stavební parcela č. 37 Cena celkem Kč ,- 4

5 3. REKAPITULACE 1) Rodinný dům čp. 74 Kč ,- 2) Stavební parcela č. 37 Kč ,- Zjištěná výsledná cena Kč ,- Po zaokrouhlení podle 46 vyhlášky Kč ,- Slovy: Dvamilionyosmsetšestnácttisícčtyřistadeset Kč V Novém Městě nad Metují, dne 22.června vypracoval Poznámka: Z důvodu účelu tohoto znaleckého posudku, nejsou oceněny administrativní cenou venkovní úpravy. 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j. Spr. 449/89, pro základní obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací pro odhady nemovitostí a rozhodnutím ze dne , č.j. Spr. 2259/92 pro obor Stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a zemědělské. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 37/3957/2012. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. 5 Ing. Bohuslav Rohlena

6 OCENĚNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN A ZÁVAD Na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela č. 37- zastavěná plocha a nádvoří) pro obec Trutnov a katastrální území Lhota u Trutnova, kraj Královéhradecký a příslušenství nejsou v části CLV zapsána žádná věcná břemena: V části CLV jsou zapsána Zástavní právo smluvní, a Exekuční příkaz k prodeji nemovitostí. Nejedná se o věcná břemena. Věcné břemeno: 0,- Kč STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTÍ (TRŽNÍ CENY - V ČASE A MÍSTĚ OBVYKLÉ) DEFINICE: - Tržní hodnota: Tržní hodnota je odhadovaná částka, za kterou by se nemovitý majetek směňoval k datu oceňování mezi potencionálním prodávajícím a kupujícím při zájmu jednotlivé nemovitosti prodat a druhou stranou koupit bez osobních vlivů po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku. - Obvyklá cena: Obvyklou cenou se pro účely Zákona o oceňování majetku číslo 151/1997 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Citace: porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným, nebo podobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci. Předmětem zjištění ceny obvyklé jsou nemovitosti zapsané na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela č. 37-zastavěná plocha a nádvoří) pro obec Trutnov a katastrální území Lhota u Trutnova, kraj Královéhradecký a příslušenství. 6

7 Oceňované nemovitosti se nacházejí v části obce Trutnov - Lhota po levé straně místní komunikace k osadě Bezděkov. Hlavním objektem je rodinný dům čp. 74, který je užíván dle informací od roku Dům je napojen na veř. rozvod el. energie, vody a dálkového parovodu. Kanalizace je do žumpy. Plyn v této části obce není. Přístup je z místní asfaltové komunikace. Město Trutnov má dle Malého lexikonu obcí 2011 celkem obyvatel. Jedná se o bývalé okresní město s veškerou občanskou vybaveností (městský úřad, katastrální úřad, okresní soud, nemocnice, apod.). Obvyklou cenou jsou oceněny všechny nemovitosti sloužící jako příslušenství stavby hlavní, tj. k rodinnému domu čp. 74 a stavební parcele č. 37. Do ceny obvyklé jsou zahrnuty všechny venkovní úpravy (přípojky elektro, vody, kanalizace, žumpa, zpevněné plochy, opěrná zeď apod.). Altán, který se nachází na par. č. 168 není předmětem zjištění ceny obvyklé, protože není ve vlastnictví pana René Krejčího. Pro objektivní stanovení ceny tržní (obvyklé v čase a místě) jsem čerpal informace od realitních kancelářích z nabídek nemovitostí ve městě Trutnov a telefonicky (RAKO reality, s.r.o. Trutnov, Realitní společnost České Spořitelny, Prodejní centrum s.r.o., Praha) a nabídek realitních kanceláří s celorepublikovou působností (např. M&M reality holding a.s. Praha, bydlite.cz Pardubice,, BIB a.s. Praha). Tyto realitní kanceláře nabízejí nemovitosti ve městě Trutnov. V nabídkách internetového portálu sreality.cz jsem našel ve městě Trutnov na prodej celkem 57 RD a celkem 9 objektů s více bytovými jednotkami. Toto je statistika ze dne Realitní server sreality.cz je největší realitní server v České republice. Inzeruje na něm cca realitních kanceláří a developerských firem. Z Královéhradeckého kraje je to cca 150 realitních kanceláří a firem. V odborném článku Obecné trendy aktuálního vývoje realitního trhu v České republice - Ing. Petra Orta, Ph.D. z Bankovního institutu vysoké školy a.s. Katedry oceňování majetku, vydaném v časopise Znalec, ročník XX, 1/2010, je proveden rozbor vývoje cen (roků 2008 a 2009) nemovitostí s výhledem vývoje cen v roce 2010 a roce Článek je velice pesimistický a dle autora článku bude trvat dlouhou dobu, než se trh s nemovitostmi znovu rozjede. Dle názoru realitních makléřů bude realitní trh i v roce 2012 stagnovat. Již nyní je v médiích zpráva o snižování cen nemovitostí v celé České republice. POROVNÁVACÍ ZPŮSOB: Nabízené nemovitosti rodinné domy s více byty v Trutnově: 1) RD ulice Palackého, zděný třípodlažní, v domě 4 byty, pozemek 422 m 2, vhodné i pro sídlo firmy, Realitní makléř: RAKO reality, s.r.o. Trutnov Nabídková cena: ,-Kč 7

8 Názor na prodejnost nabízené nemovitosti: cena obvyklá ,-Kč, nabídka domů převažuje několikanásobně nad poptávkou, Názor na mnou oceňovanou nemovitost jako celku: max ,-Kč, podíl nemovitosti ve výši 1/3 max ,-Kč. 2) RD ulice Českobratrská, Horní Předměstí, zděný čtyřpodlažní, v domě 3 byty, po celkové rekonstrukci, pozemek 753 m 2, Realitní makléř: Realitní společnost České Spořitelny, Prodejní centrum s.r.o., Praha Nabídková cena: ,-Kč Názor na prodejnost nabízené nemovitosti: cena obvyklá ,-Kč, Realitní trh stojí, přetlak nabídek nad poptávkou. 3) RD se třemi byty, Horní Staré Město, zděný dvoupodlažní, po částečné rekonstrukci, pozemek 231 m 2, Realitní makléř: NEXT REALITY, Hradec Králové Nabídková cena: ,-Kč Názor na prodejnost nabízené nemovitosti: cena obvyklá ,-Kč, Realitní trh stagnuje, nabídky převažují nad poptávkou. V Trutnově žádané lokality Kryblice, Staré Město. Nežádané lokality např. Poříčí. Názor na mnou oceňovanou nemovitost: max ,-Kč (dle názoru realitního makléře porovnat tři podobné srovnatelné nemovitosti a snížit o 20% z nabídkových cen). 4) Bytový dům, Jiráskovo náměstí, zděný pětipodlažní, v domě 7 bytů, pozemek 825 m 2, byty v horším stavu Realitní makléř: dumrealit.cz Krakonoš, Trutnov Nabídková cena: ,-Kč Názor na prodejnost nabízené nemovitosti: cena obvyklá 2,5 až 3,0 mil. Kč, nabídka domů převažuje několikanásobně nad poptávkou, Názor na mnou oceňovanou nemovitost: max ,-Kč, podíl o velikosti 1/3 max ,-Kč. V domě jsou tři byty a jeden bude po prodeji volný pro nového vlastníka. 5) Bytový dům, ulice Lomní, Dolní Předměstí, zděný dvoupodlažní, v domě 5 bytů, pozemek 273 m 2, byty v dobrém stavu Realitní makléř: Ing. Pavel Babka, Trutnov Nabídková cena: ,-Kč Názor na prodejnost nabízené nemovitosti: cena byla již snížena. Nabídky domů převažují nad poptávkou, 6) Dvougenerační dům, Zahradní město, Kryblice, zděný dvoupodlažní, mansardová střecha, v domě 2 byty, pozemek 769 m 2, byty v dobrém stavu Realitní makléř: Vaše Reality cz, s.r.o., Hradec Králové Nabídková cena: ,-Kč 8

9 7) Velký dům, ulice Svažitá, Kryblice, zděný třípodlažní, sedlová střecha, v domě 2 byty, pozemek 400 m 2, byty v dobrém stavu Realitní makléř: dumrealit TOP, Praha Nabídková cena: ,-Kč 8) Bytový dům, Horní Staré Město, zděný dvoupodlažní, v domě 2 byty v patře, v přízemí kanceláře, pozemek 250 m 2, byty v průměrném stavu, vytápění na TP. Realitní makléř: Realitní kancelář STING s.r.o., Hradec Králové Nabídková cena: ,-Kč (k jednání) 9) Bytový dům po kompletní rekonstrukci, Poříčí, zděný dvoupodlažní, v domě 2 byty 2+1 a čtyři byty 1+1, pozemek 228 m 2, Realitní makléř: Realitní kancelář STING s.r.o., Hradec Králové Nabídková cena: info o ceně u RK S makléřem nebylo možno se spojit nebere telefon Skutečná cena obvyklá konkrétní nemovitosti se vždy zjistí až při jejím prodeji. 9

10 ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: Dle názoru převážné většiny realitních makléřů je cena obvyklá mnou oceňovaných nemovitostí jako celku ve výši ,- až max ,-Kč. Podíl o velikosti 1/3 max ,-Kč a to z důvodu, že v domě jsou 3 samostatné byty a případný nový vlastník 1/3 nemovitostí může užívat volný byt v přízemí. Obvyklá cena podílu o velikosti 1/3 nemovitostí zapsaných na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela č. 37-zastavěná plocha a nádvoří) pro obec Trutnov a katastrální území Lhota u Trutnova, kraj Královéhradecký a příslušenství (tak jak je popsáno ve znaleckém posudku) je ve výši: slovy: osmsetčtyřicettisíc Kč ,- Kč V Novém Městě nad Metují, dne 22.června vypracoval Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnu nebude mít prospěch z činností souvisejících s předmětem zjištění ceny obvyklé. Honorář za provedeny posudek není závislý na stanovené výše ceny obvyklé. Posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nejsou shledány skutečnosti svědčící o nepravdivých nebo zkreslených skutečnostech. Má se za to, že získané informace jsou pravdivé a věrohodné. Pokud by bylo v budoucnosti doloženo, že informace byly předány zpracovateli nepravdivé a nevěrohodné, nenese zpracovatel za ně zodpovědnost. Tento posudek (ani žádná jeho část) nesmí být šířen ani předán třetím osobám bez písemného souhlasu zpracovatele. 10

11 11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 200/2015 o obvyklé (tržní) ceně nemovitosti pozemku p.č.178/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 160 m 2, součástí je stavba Švábenice č.p. 215 bydlení, stavba na pozemku p.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 261/1, 266, 267a 265 - PK, LV číslo 399, katastrální území Jeníkov u Hlinska, obec Jeníkov, okres Chrudim a

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11005-475/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2001-587/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2001-587/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci sestávající z : pozemku p.č. st. 25/3 jehož součástí je stavba č.p. 140, občanská vybavenost, pozemku p.č. st. 25/4, jehož součástí

Více