UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti cílování inflace v USA ve světle bankovní krize z roku 2007 Autor BP: Lucie Piecková Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek, Ph.D Praha

2

3

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Možnosti cílování inflace v USA ve světle bankovní krize 2007 vypracovala samostatně pod vedením vedoucího práce a s použitím výhradně odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány, a jsou také uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor této bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s jejím vytvořením jsem neporušila autorská práva třetích osob a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne (Lucie Piecková)

5 Poděkování Děkuji vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Petru Hájkovi, Ph.D. za trpělivé vedení, odbornou pomoc a cenné rady při zpracování této práce.

6 Možnosti cílování inflace v USA ve světle bankovní krize z roku 2007 The 2007 banking crisis and possibilities of inflation targeting in the USA 6

7 Abstrakt Americká hypoteční krize z let a její následky bývají vnímány jako jeden z největších finančních problémů americké ekonomiky od Velké deprese v 30. letech. Rozhodnutí Americké centrální banky, která učinila v rámci své měnové politiky, sehrála v tomto období významnou roli a byla diskutována mnoha odborníky. Společným prvkem většiny kritik Centrální banky se stala nutnost vyšší transparentnosti měnové politiky a řada ekonomů doporučovala přijetí režimu cílování inflace. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda by bylo v souvislosti se současnou recesí vhodné v USA zavést tento režim měnové politiky. Abychom mohli posoudit rozhodnutí, která byla přijata Centrální bankou, je potřeba nejdříve pochopit, jak se vyvíjela role Federálního rezervního systému v americkém bankovnictví. První část této práce tedy seznamuje čtenáře s tím, jak Americká centrální banka prosazovala svoji politiku a plnila svoje povinnosti od chvíle svého založení. Zaměřuje se především na změny v prioritách měnové politiky a vývoj nástrojů užívaných k dosažení vytyčených cílů. Druhá část práce navazuje s rešerší významných témat, která se pravidelně objevovala v debatách ekonomů v souvislosti s kritikou měnové politiky Centrální banky během vzniku spekulační bubliny na akciovém trhu a hypoteční krize. Hlavními diskutovanými body byly politika nízkých úrokových sazeb, zavedení mimořádných úvěrových programů a především transparentnost měnové politiky. Ze zkušeností států cílujících inflaci uvedených ve třetí části vyplývá, že právě transparentnost nejvíce ovlivňuje efektivitu měnové politiky a cenovou stabilitu v ekonomice. Americká centrální banka neustále vylepšuje svoji komunikaci s veřejností a přijetím inflačního cíle v lednu 2012 učinila další krok ke zvýšení transparentnosti své měnové politiky. Ta je srovnatelná se státy cílujícími inflaci. Federální rezervní systém tak využívá hlavních výhod cílování inflace i přesto, že se oficiálně k tomuto režimu nepřihlásil. Můj závěr tedy zní, že stanovení inflačního cíle je pro Centrální banku logickým a vhodným krokem pro ovlivnění pozitivních očekávání v ekonomice. Klíčová slova: cílování inflace, měnová politika, Federální rezervní systém, transparentnost, spekulační bubliny 7

8 Abstract The financial crisis of and its consequences are widely viewed as the worst financial disruption in the United States since the Great Depression of the 1930s. The U.S. Central Bank monetary policy decisions, which were made during this period, played an important role. The Federal Reserve s actions have been discussed by many experts. The common element of the criticism was the need of higher transparency for the monetary policy. Many economists also recommended adoption of inflation targeting regime. The goal of this bachelor thesis is to evaluate, whether U. S. should implement this monetary policy regime in connection with the current recession. In order to be able to assess the decisions taken by the Central Bank, we must first understand how the Federal Reserve s role in American banking was developing. The first part of this thesis explains to the reader how the U.S. Central Bank was executing its policies and fulfilling its duties since its establishment. The thesis focuses primarily on changes in the priorities of monetary policy and the development of the tools used to achieve the set goals. The second part continues with the retrieval of important topics that regularly appeared in economists debates in the context of criticism of the Federal Reserve s monetary policy during the uprise of the speculative bubble in the stock market and mortgage crisis. The main points discussed in this part are the policy of low interest rates, introduction of special loan programs and especially the transparency of monetary policy. The experience of the states targeting inflation presented in the third part shows that the transparency influences the effectiveness of monetary policy and price stability in the economy most. The U.S. Central Bank continues to improve its communication with the public and the adoption of inflation goal in January 2012 represents another step taken to increase the transparency of monetary policy. This is comparable with the states which target inflation. The Federal Reserve uses the main advantage of inflation targeting despite the fact that it has never officially adopted this regime. My conclusion is that the determination of inflation target is a logical and appropriate step taken by the Central Bank to influence the positive expectations in the economy. Keywords: inflation targeting, monetary policy, Federal Reserve System, transparency, speculative bubbles 8

9 Obsah 1 Úvod Měnová politika Americké centrální banky Vytvoření centrální banky a operace na otevřeném trhu Velká deprese a její následky Druhá světová válka a procyklická politika léta a cílování měnových agregátů léta a vznik spekulačních bublin Nestandardní nástroje během hypoteční krize Kritické ohlasy na měnovou politiku Taylorovo pravidlo a nízké úrokové sazby Reakce na vznik spekulačních bublin Metodika měření míry inflace Věřitel poslední instance a nové úvěrové programy Kvantitativní uvolňování Transparentnost měnové politiky Cílování inflace Definice cílování inflace jako režimu měnové politiky Cenová stabilita a duální mandát Transparentnost měnové politiky Stanovení inflačního cíle Vliv cílování inflace na ekonomickou výkonnost Závěr Conclusion Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů

10 10 Seznam příloh Příloha 1 - Vývoj HDP a míry inflace v letech Příloha 2 - Vývoj HDP a míry nezaměstnanosti v letech Příloha 3 - Vývoj HDP a sazby federálních fondů v letech Příloha 4 - Vývoj sazby federálních fondů s vyznačením období recese

11 1 Úvod Od počátku věků vznikly tři velké vynálezy: Oheň, kolo a centrální bankovnictví. Will Rogers Tímto citátem uvozuje Paul Samuelson (2004) ve své již legendární učebnici Ekonomie kapitolu věnovanou centrálnímu bankovnictví a monetární politice. Následuje otázka zjišťující, kde by čtenáři hledali v dnešních dnech nejdůležitější politiky. V Bílém domě? V Organizaci spojených národů? Samuelson považuje za správnou odpověď podivnou mramorovou budovu Federálního rezervního systému, sídlo centrální banky Spojených států amerických. Ve světle událostí na finančních trzích v uplynulém desetiletí bych s trochou nadsázky asi odpověděla v podobném duchu. Americká hypoteční krize z let a její následky bývají vnímány jako jeden z největších problémů americké ekonomiky od Velké deprese. Splasknutí spekulačních bublin na akciovém trhu a problémy se splácením hypoték vedly k úpadku velkého množství finančních institucí a značně narušily důvěru v bankovní systém, stejně jako bankovní panika v letech 30. Pokles ekonomické aktivity nezasáhl však jen Spojené státy, kde obě krize začaly, ale postupně se rozšířil do celého vyspělého ekonomického světa. Rozhodnutí Americké centrální banky sehrála v tomto období významnou úlohu. Centrální banka disponuje nástroji, kterými může do jisté míry ovlivnit chování finančních trhů a výkonnost ekonomiky. Následek rozhodnutí Federálního rezervního systému se neomezuje jen na padesát členských států USA, ale prostřednictvím obchodních a finančních spojení důsledek pocítí také ekonomiky po celém světě. Kroky Americké centrální banky a přijatá opatření v rámci měnové politiky tak byly během současné krize velmi sledovány a diskutovány nejen v odborných kruzích. Právě řada odlišných názorů na provádění měnové politiky a neustálé debaty o tom, co Americká centrální banka učinila v minulosti špatně, jak se její současná opatření promítnout na vývoji ekonomiky a co by měla změnit, aby zabránila podobným problémům v budoucnosti, ve mně vzbudily hlubší zájem o měnovou politiku a přivedly k tématu této bakalářské práce. Častým tématem, které se v daných diskuzích objevovalo, byla otázka transparentnosti měnové politiky. Ke způsobům, které pomáhají tuto transparentnost vylepšit, se řadí cílování inflace. Na počátku roku 2012 Americká centrální banka vyhlásila numerický inflační cíl, nicméně k režimu cílování inflace se v rámci své měnové politiky oficiálně nepřihlásila. Cílem této bakalářské práce tak je zhodnotit, do jaké míry Federální rezervní systém 11

12 provozuje režim cílování inflace, a posoudit, zda by v souvislosti se současnou recesí bylo vhodné v USA tento stále oblíbenější režim měnové politiky zavést. První část této práce si klade za cíl seznámit čtenáře s tím, jak Americká centrální banka postupně prosazovala svoji politiku a plnila zákonné povinnosti od chvíle svého založení. Druhá část posléze nastíní základní témata a předloží souhrn názorů na otázky, které vyvstaly v diskuzích hodnotících kroky Federálního rezervního systému především v posledním desetiletí. Třetí část bakalářské práce se věnuje režimu cílování inflace. Předně se zaměří na porovnání významných charakteristik současné měnové politiky Americké centrální banky s centrálními bankami států cílujících inflaci. Srovnání bude provedeno také s teoretickou definicí tohoto režimu měnové politiky. 12

13 2 Měnová politika Americké centrální banky Měnová politika Spojených států amerických je v současné době v rukou Federálního rezervního systému (Federal Reserve System, Fed). Abychom mohli posoudit rozhodnutí, která Centrální banka přijímá, je vhodné se nejdříve seznámit s její minulostí a pochopit ji. Následující kapitola tak přináší stručnou historii měnové politiky USA s důrazem na události, které ovlivnily budoucí vývoj pravomocí a formování nástrojů Centrální banky. 2.1 Vytvoření centrální banky a operace na otevřeném trhu V roce 1907 proběhla v USA finanční krize doprovázená bankovní panikou, která podnítila debaty o reorganizaci dosavadního systému Národních bank vytvořeného v roce Zákon o Federálním rezervním systému schválený 22. prosince 1913 (Tomeš, 2008) byl posléze kompromisem mezi zájmy finančních center na severovýchodě země, která prosazovala vytvoření centrální banky po vzoru anglické (Bank of England), a obavou jejich odpůrců z centralizace ekonomické moci. (Meulendyke, 1998) Byl ustanoven decentralizovaný systém s dvanácti regionálními Federálními rezervními bankami a Federální rezervní radou (Federal Reserve Board) se sídlem ve městě Washington. Rezervní banky se měly zaměřit na utváření lokálních obchodních a úvěrových podmínek a na dohled nad svými pobočkami, zatímco Rada se zabývala národní ekonomikou. (Smale, 2005) Změna diskontní sazby byla základním nástrojem měnové politiky, která vycházela z doktríny reálných směnek. (Bordo, 2005) Základem této doktríny byla myšlenka, že banka měla úvěrovat pouze skutečné obchodní aktivity, aby se nevystavovala přílišnému riziku poskytováním úvěru na spekulace. Neboli situaci, kdy by předchozí úvěry byly spláceny úvěry nově poskytnutými. (Small a Clouse, 2004) Se zapojením USA do 1. světové války se stal Fed podřízeným Ministerstvu financí (Department of Treasury) a svoji politiku mohl měnit pouze na příkaz Kongresu. Aby podpořil financování vysokých vládních výdajů, ponechával Fed nízkou diskontní sazbu a reeskontoval oprávněné cenné papíry, což vedlo k rostoucí inflaci. (Mishkin, 2006) V červnu 1919 zrušení embarga na vývoz zlata společně s nárůstem cenové hladiny způsobilo odliv většiny volných zlatých rezerv Fedu a banky se pohybovaly na stanoveném 40% minimu pro zlaté krytí měny. Fed upustil od pasivní politiky a zvýšil diskontní sazbu během několika měsíců z 5 % na 7 %, krátce po jejich navýšení se ekonomika dostala do vážné recese, na což reagoval jejím opětovným snížením. (Meulendyke, 1998) 13

14 Za pomalou reakci na události z přelomu desetiletí je Fed často kritizován a řada ekonomů, např. Friedman, Schwarz nebo Meltzer, ji vidí jako první závažné selhání Centrální banky. (Bordo, 2005) Recese v letech způsobila mimo jiné výrazné snížení objemu půjčovaných peněz. Jelikož příjmy Fedu byly tvořeny výhradně úroky z diskontních půjček, řešil problém s poklesem příjmů nákupem cenných papírů a státních dluhopisů na volném trhu. Ukázalo se, že těmito operacemi ovlivnil rezervy bank a tím i peněžní zásobu, a objevil tak nový nástroj měnové politiky operace na volném trhu. (Mishkin, 2006) Snahy o koordinaci operací jednotlivých Rezervních bank pak vedly k vytvoření Komise pro investování na volném trhu (Open Market Investment Committee, OMIC) v roce 1923, která byla složena z guvernérů pěti Rezervních bank, konkrétně z New Yorku, Philadelphie, Clevelandu, Bostonu a Chicaga. (Meulendyke, 1998) Dvacátá léta byla ve znamení expanzivní měnové politiky, nízké úrokové sazby a zvýšené peněžní zásoby přispívaly ke zvětšování spekulativní bubliny na burze. (Tomeš, 2008) Na počátku roku 1928, a posléze rovněž v červenci, Fed zvýšil diskontní sazbu, aby akciový trh částečně ochladil a zároveň zastavil odliv zlata ze země. Ten byl způsobený mimo jiné i snahou pomoci Velké Británii vrátit se ke zlatému standardu, který byl po válce obnoven, jelikož libra byla nadhodnocená. (Bordo, 2005) Úsilí centrálních bank po celém světě posílit nebo si udržet své zlaté rezervy se však promítlo do destabilizujících toků zlata a vedlo k deflaci a hospodářskému poklesu. (Smiley, 2009) Americká ekonomika se začala propadat v polovině roku 1929 a pád akcií na Burze cenných papírů v New Yorku 29. října svými účinky jen urychlil probíhající hospodářskou recesi. (Meulendyke, 1998) 2.2 Velká deprese a její následky V roce 1930 byla OMIC nahrazena Komisí pro určování strategie na volném trhu (Open Market Policy Committee, OPMC) tvořenou guvernéry všech dvanácti Federálních rezervních bank a členy Rady. Rovněž se změnilo rozložení moci, oprávnění svolávat a vést zasedání přešlo z rukou guvernéra Rezervní banky v New Yorku na guvernéra Rady. OMPC dlouho odmítala využít některého z nástrojů měnové politiky ke stimulaci ekonomiky. Ke snížení diskontní sazby došlo v několika krocích, podle hodnocení některých členů Rady, např. Adolpha Millera, však bylo nedostatečné a především příliš opožděné. (Meulendyke, 1998) V rozporu s tímto tvrzením se pak jeví pohotová reakce Fedu z října 1931, kdy Velká Británie opustila zlatý standard. (Bordo, 2005) Rychlé zvýšení diskontní sazby zastavilo odliv zlata, zároveň však zatížilo již tak oslabený finanční systém a navýšilo počet krachujících bank. V době kulminace bankovní krize v březnu 1933 Fed zůstával nečinným (Meulendyke, 1998) 14

15 a selhal v pozici věřitele poslední instance. (Mishkin, 2006) Na rozdíl od předešlých období, kdy docházelo k nadměrnému výběru vkladů, banky neomezily tyto výplaty a čekaly na přísun likvidity od Centrální banky. (Tomeš, 2008) Fed však nerozuměl negativnímu dopadu, který by mohly problémy bank mít na nabídku peněz a ekonomický růst. (Mishkin, 2006) Kongres obviňoval z Velké deprese Fed a jeho měnovou politiku, která se snažila pomoci Britům. Od zrušení zlatého standardu 11. dubna 1933 do roku 1941 hrál Fed spíše vedlejší roli. Klíčová iniciativa týkající se měnové politiky vedla z Ministerstva financí, což podporoval i nový předseda Fedu Marimer Eccles. Jako Keynesián věřil, že fiskální politika je základem ke stabilizaci ekonomiky a centrální banka by ji měla pouze podporovat a doplňovat. (Bordo, 2005) V rámci obnovy finančního systému byl roku 1933 přijat Glass-Steagalův zákon (Glass- Steagal Act) rozdělující americké bankovnictví na komerční a investiční. Smyslem tohoto opatření bylo rozložit riziko a vytvořit bankovní systém méně náchylný k úpadkům. Dále byla zřízena Federální depozitní pojišťovna (Federal Deposit Insurance Corporation), která poskytovala záruku na vklady do výše 5000 dolarů. (Tomeš, 2008) V lednu 1934 bylo zákonem (Gold Reserve Act) prohlášeno soukromé vlastnictví zlata, mimo umělecké účely, za nezákonné. (Tomeš, 2008) V roce 1935 pak Zákon o bankách (The Banking Act) zásadně změnil Fed a v podstatě zavedl strukturu, která přetrvala dodnes. OMPC byla přejmenována na Federální komisi volného obchodu (Federal Open Market Committee, FOMC), kde většinu hlasů, sedm, získala Rada guvernérů (Board of Governors). Bez souhlasu FOMC, ve které měly pouze pětičlenné zastoupení, nesměly Federální rezervní banky prodávat či nakupovat vládní dluhopisy. Fed také získal právo měnit míru povinných minimálních rezerv bez souhlasu prezidenta. Svoji novou pravomoc Fed naplno využil v druhé polovině dekády, kdy ve třech krocích, v srpnu 1936, lednu 1937 a květnu 1937, zásadně navýšil povinnou míru rezerv. (Bordo, 2005) Reagoval tím na nebývale vysokou hladinu nadměrných rezerv, které se banky rozhodly držet pro případ, že by Fed opět dostatečně neplnil svoji roli věřitele poslední instance. (Meulendyke, 1998) Fed se obával případné inflace zapříčiněné uvolněním těchto rezerv. Výsledkem bylo zpomalení růstu peněžní zásoby do konce roku 1936 a její snížení v roce následujícím. Následná recese s sebou přinesla mimo jiné vysokou míru nezaměstnanosti, čímž výrazně zpomalila zotavení ekonomiky z Krize 30. let. (Mishkin, 2006) 15

16 2.3 Druhá světová válka a procyklická politika Vstup USA do 2. světové války v roce 1941 znamenal prudký růst vládních výdajů, k jejichž pokrytí bylo emitováno velké množství státních dluhopisů. (Mishkin, 2006) Fed udržoval úrokové sazby na nízkých hodnotách, přičemž od dubna 1942 do roku 1947 oficiálně stabilizoval úrokovou sazbu státních pokladničních poukázek na ⅜ %. (Meulendyke, 1998) Operace na volném trhu s cílem udržet stanovenou úrokovou sazbu pak vedly k rychlému nárůstu množství peněz v oběhu. (Mishkin, 2006) Na rozdíl od většiny svých obchodních partnerů si USA i po skončení války zachovávaly pevnou cenu zlata. Dolar byl směnitelný v poměru 35 dolarů za jednu troyskou unci a stal se základem pro Brettonwoodský měnový systém. (Meulendyke, 1998) V roce 1946 byly zrušeny cenové a mzdové regulace zavedené Trumanovou administrativou. Propukla dlouho potlačovaná inflace, která se však nesetkala s žádnou odezvou ze strany Fedu, jelikož se stále zaměřoval na udržení nízkých úrokových sazeb. (Tomeš, 2008) Korejská válka s sebou přinesla tlak na růst úrokových sazeb, inflaci a s tím související rozhodnutí Fedu již dále nepodporovat kroky ministerstva financí. V březnu 1951 došlo k dohodě (Accord), díky které Fed znovu mohl obnovit aktivní a na vládě nezávislou měnovou politiku. Závěrečná jednání vedl William McChesney Martin, který se posléze stal předsedou centrální banky. (Meulendyke, 1998) Během 50. a 60. let Fed zaměřil svoji pozornost na podmínky na trhu s penězi a především ovlivňoval výši sazby federálních rezervních fondů 1 prostřednictvím operací na volném trhu. Strategie tzv. procyklické měnové politiky vedla k rychlejšímu nárůstu nabídky peněz ve chvíli, kdy ekonomika expandovala, a zpomalení tohoto nárůstu v dobách ekonomické recese. Problémy daného přístupu spočívaly jednak v potřebě správného načasování každého zásahu Centrální banky, tak i v neustále přítomné hrozbě zažehnutí inflační spirály. (Mishkin, 2006) Ve druhé polovině 60. let začala inflace narůstat. Důvodem byly především velký rozpočtový deficit, který plynul z financování účasti USA ve válečném konfliktu, a rozsáhlá 1 Sazba federálních rezervních fondů je průměrná úroková sazba z půjček přes noc na mezibankovním trhu. Tehdy krátkodobá úroková sazba, za kterou si vkladové instituce navzájem mezi sebou poskytují úvěry ze svých rezerv ve Federálním rezervním systému nebo za kterou si půjčují peníze přímo od Federálních rezervních bank. Oproti tomu diskontní sazba představuje úrokovou sazbu, za níž si mohou vkladové instituce vypůjčit peníze od regionálních Federálních rezervních bank. Jedná se tedy o krátkodobé úvěry, kterými řeší banky přechodné nedostatky v likviditě. (Soukup, 2007) Pokud nebude v dalším textu uvedeno jinak, pak je změnou úrokové sazby myšlena změna sazby federálních rezervních fondů, které Fed dosahuje operacemi na volném trhu. 16

17 sociální politika prosazovaná prezidentem Johnsonem. Akademické kruhy však rovněž obviňovaly Fed, jehož politika věnovala nedostatečnou pozornost změnám v peněžní zásobě a množství povinných rezerv. (Meulendyke, 1998) Obavy z inflace a rostoucí kritika mnoha předních ekonomů, např. Friedmana, Meltzera nebo Brunnera, posléze přiměly Fed k přehodnocení své měnové politiky. (Mishkin, 2006) léta a cílování měnových agregátů V roce 1970, poté, co byl předsedou jmenován Arthur Burns, se Fed formálně zavázal k cílování růstu peněžních agregátů. (Mishkin, 2006) Inflace podpořila odliv zlata z USA, čímž přispěla k nestabilitě Brettonwoodského systému. Tento měnový systém byl prakticky ukončen v srpnu 1971, kdy prezident Nixon vyhlásil devadesátidenní zmrazení všech mezd a cen (Tomeš, 2008) a pozastavil směnitelnost dolaru za zlato. (Meulendyke, 1998) FOMC se pravidelně scházela, aby stanovila rozpětí, ve kterém by měly v následujícím období růst měnové agregáty, a zároveň určovala sazbu federálních fondů potřebnou pro dosažení těchto cílů. Obvykle byla dolní hranice tempa růstu stanovena pro M1 (M2) na 3 % (4 %) a horní na 6 % (7 %). Oproti tomu sazba federálních fondů měla dané mnohem užší rozpětí, maximálně se mohla změnit o 1 procentní bod. Pokud se ukázalo, že cílové hodnoty nejsou navzájem slučitelné, přednost dostávalo udržení sazby federálních fondů v požadovaných mezích. Ačkoliv se tedy Fed oficiálně v sedmdesátých letech zaměřil na ovlivňování peněžních agregátů, jeho reakce spíše odpovídaly uplatňování procyklické měnové politiky. (Mishkin, 2006) Od června 1972 do června 1973 byla ekonomika v nečekaném rozmachu. M1 rostl v rozsahu cílů, sazba federálních rezervních fondů však začala pomalu překračovat plánované hodnoty. Inflační tlaky byly na podzim téhož roku značně umocněny prudkým nárůstem ceny ropy (1. ropný šok) a ekonomika se přehřívala. Opačný případ nastal na konci roku 1974, kdy ekonomická kontrakce byla mnohem závažnější, než se předpokládalo. Sazba federálních fondů klesla z 12 % na 5 % a neustále se pohybovala mimo stanovené limity. Fed využil operací na volném trhu, aby pád sazby zastavil, razantně však zpomalil růst peněžní zásoby, což je v době probíhající ekonomické kontrakce považováno za významné pochybení. (Mishkin, 2006) V říjnu 1979 s jmenováním Paula Volckera do čela Fedu bylo cílové rozpětí sazby federálních fondů zvětšeno pětkrát a za hlavní prostředek pro realizaci měnové politiky bylo zvoleno množství nevypůjčených rezerv. (Mishkin, 2006) Současně byla zahájena měnová 17

18 restrikce, která společně s rozpočtovými škrty a druhým ropným šokem vyústila v další hospodářský pokles. (Tomeš, 2008) V březnu 1980 dosáhla sazba 15% hranice, na což Fed reagoval uvolněním své politiky a ekonomika se od července začala zotavovat. Inflace se však stále pohybovala kolem 10 % a Fed znovu zavedl restriktivní opatření, která sazbu opět zvýšila nad 15 %. Inflace se začala snižovat během recese v letech , stejně jako úrokové sazby. (Mishkin, 2006) Bylo zřejmé, že Fed v letech nezvládl uskutečnit své cíle pro růst M1 a tzv. monetaristický experiment v říjnu 1982 ukončil. Za nový nástroj měnové politiky si zvolil objem vypůjčených rezerv. Fluktuace sazby federálních fondů byly zmírněny, avšak docházelo k nečekaně velkým výkyvům v peněžní nabídce. V únoru 1987 tak Fed definitivně opustil politiku cílování růstu M1, k čemuž vedly dva důvody. První se zakládal na problému se samotným přesným vymezením a následným měřením velikosti M1, druhý pak vzal v úvahu nestabilní vztah mezi hodnotou M1 a vývojem ekonomické aktivity. (Mishkin, 2006) Výsledkem tohoto rozhodnutí byl přesun k M2, který je širší a měl by lépe odrážet vývoj hospodářství. (Meulendyke, 1998) Během 80. let Fed pokračoval v procyklické a zároveň protiinflační měnové politice. Ekonomická aktivita vzrůstala, inflace zůstávala na stabilních hodnotách s malým výkyvem v roce 1986 způsobeným vzrůstem cen ropy. (Meulendyke, 1998) léta a vznik spekulačních bublin V říjnu 1987, již pod předsednictvím Alana Greenspana, reagoval Fed na prudký pokles na burze snížením sazby federálních fondů a dodáním potřebné likvidity do finančního systému. (Tomeš, 2008) Tím odvrátil hrozící zamrznutí úvěrů a rovněž se neoficiálně odklonil od cílování objemu vypůjčených rezerv. (Meulendyke, 1998) Na jaře 1988 došlo ke zvyšování úrokových sazeb k potlačení inflace. Růst cenové hladiny se zastavil v roce 1989, v srpnu následujícího roku však začala válka v Perském zálivu, která ovlivnila ceny komodit a především energií. Ekonomika prožívala recesi celé první čtvrtletí roku Měnová politika Fedu se snažila tlumit inflační tlaky a v druhé polovině roku 1991 snížil sazbu federálních fondů o 2 procentní body. (Mankiw, 2001) Fed pokračoval ve snižování sazby do října 1992, kdy činila 3 %. Tato hodnota zůstala 16 měsíců nezměněna, čímž byl podpořen ekonomický růst. V roce 1993 Fed oficiálně oznámil, že už dále nebude užívat žádné peněžní ukazatele, včetně M2, pro své cílování. (Meulendyke, 1998) O rok později se pak na podnět svého předsedy rozhodl pro navýšení sazby federálních 18

19 fondů. Alan Greenspan chtěl bojovat s inflací dříve, než zpomalí ekonomický růst. (Greenspan, 2007) V rozporu s tímto stanoviskem byl však přístup Centrální banky v roce 1996, kdy začala ekonomika vykazovat známky přehřívání. Fed nezměnil sazbu federálních fondů od ledna 1996 dalších 14 měsíců, za což byl dosti kritizován. (Bosworth a Flaanen, 2009) Podle Greenspana (2007) FOMC neměla k dispozici dostatečně věrohodná data k posouzení situace. V březnu 1997 Fed zvedl sazbu federálních fondů na 5,5 % a v odezvě na asijskou krizi, problémy Ruska se splácením dluhu a kolaps některých zajišťovacích fondů ji posléze ve třech krocích, v září, říjnu a listopadu 1998, opět snížil. (Callahan a Garrison, 2003) Po krátké době se trhy plně zotavily. V roce 1999 již bylo zřejmé, že se americký trh s akciemi nachází uprostřed spekulační bubliny. Fed v první polovině roku zůstával nečinný. Následovalo zvyšování sazby federálních fondů, které bylo ukončeno v březnu Restriktivní měnová politika a stahování přebytečné likvidity z oběhu však přišlo pozdě. (Taylor, 2008) Na prasknutí bubliny Fed reagoval snížením sazby v lednu 2001 z 6 % na 3,5 % a zdálo se, že pokles v růstu HDP nebude oproti předpokladům tak vážný. Útoky z 11. září přinesly další redukci sazby federálních fondů na 1,75 %. Ekonomika se pomalu vzpamatovávala a v listopadu 2002 Fed snížil sazbu o dalších 50 basických bodů. Důvodem byly počínající obavy z případné deflace, v červnu pak sazba klesla na 1 %. (Labonte, 2008) Se zvyšováním sazby federálních fondů začal Fed v červnu Na konci roku 2006 se sazba vyšplhala na 5,25 %. Ekonomika rostla rychlým tempem, podpořená mimořádným rozmachem trhu s nemovitostmi. (Fleckerstein, 2009) Poprvé se FOMC rozhodla snížit sazbu federálních fondů v září 2007, následovalo další snížení v říjnu a prosinci téhož roku. Za příčinu tohoto rozhodnutí je uváděno ochlazení na trhu s nemovitostmi, které Fed vyhodnotil jako známku počínající kontrakce ekonomického růstu. Podle některých ekonomů hospodářství vykazovalo známky oslabení již delší dobu a Fed měl začít sazbu federálních fondů snižovat dříve. (Tucker, 2008) V lednu 2008 sazba klesla o dalších 75 basických bodů, tímto silným zásahem chtěl Fed obrátit trend ve vývoji ekonomiky. Značné napětí na finančním trhu i trhu práce spojené s negativním vývojem na trhu nemovitostí pak přimělo Fed snížit sazbu ze 4,25 % na 2,25 % během tří měsíců. Na dané úrovni zůstala celé léto. Prudký nárůst v cenách energií a některé ekonomické ukazatele, které měly předpovídat vývoj inflace, znepokojovali touto dobou centrální banku více, než riziko dalšího poklesu v ekonomickém růstu. (Bosworth a Flaaen, 2009) Své priority Fed změnil v říjnu 2008, kdy snížil sazbu ve dvou krocích celkem o 50 basických bodů. 16. prosince pak byla sazba 19

20 federálních fondů snížena z 1 % na úroveň 0-0,25 %. Důvodem byl chaos na finančních trzích a celkově notně oslabené podmínky pro ekonomický růst. (Fleckerstein, 2009) V průběhu roku 2008 Fed zavedl řadu programů poskytujících mimořádné krátkodobé úvěry. Poprvé od Velké deprese půjčoval rovněž nebankovním institucím, jejichž fungování v rámci svých pravomocí nemůže regulovat a ovlivňovat. Centrální banka tak uplatnila oddíl 13(3) Zákona o Federálním rezervním systému (Federal Reserve Act) 2. Fed rovněž poskytl přímou finanční pomoc AIG a Bear Stearns. V rámci celosvětového boje s recesí pak Fed uzavřel swapové dohody (swap lines) s celkem 14 zahraničními centrálními bankami, které umožňovaly vzájemnou dočasnou směnu dolarů a příslušné měny. (Aubuchon, 2009) K zajištění dostatečné likvidity v oběhu začala Americká centrální banka v březnu 2009 nakupovat vládní dluhopisy a další cenné papíry za stovky miliard dolarů. Tzv. první kvantitativní uvolňování (QE1) v celkové hodnotě 1,25 bilionu dolarů dokončila koncem března následujícího roku. V listopadu 2010 započala s druhým (QE2), kdy během osmi měsíců rozšílila své portfolio o cenné papíry Ministerstva financí za 600 miliard dolarů. (Board of Governors, 2010) V září 2011 Fed zveřejnil záměr obnovit Maturity Extension Program neboli Operaci Twist z roku 1961, jehož náplní byl nákup dlouhodobých vládních dluhopisů doprovázený prodejem krátkodobých ve stejné výši. Na rozdíl od kvantitativního uvolňování měl tento postup ovlivnit hodnoty dlouhodobých úrokových sazeb bez vlivu na účetní rozvahu a bilanci Centrální banky. (Ehlers, 2012) 25. ledna 2012 Fed zahájil publikování předpovědí cílové hodnoty sazby federálních fondů a oznámil záměr dlouhodobě držet inflaci na 2 %. Zároveň potvrdil, že sazbu federálních fondů v pásmu 0 0,25 % bude udržovat i nadále, alespoň do konce roku (Board of Governors, 2012a) Zda tímto krokem výrazně pozměnil rámec své měnové politiky a rozhodl se nadále činit svá rozhodnutí za režimu cílování míry inflace bude diskutováno ve čtvrté kapitole věnované cílování inflace. Grafické znázornění průběhu HDP, sazby federálních fondů, míry nezaměstnanosti a míry inflace lze nalézt v přílohách č Část 13(3) Zákona o Federálním rezervním systému umožňuje Centrální bance půjčit za mimořádných okolností finanční prostředky jakémukoli jednotlivci, společenství nebo korporaci. Ve chvíli, kdy vypůjčitel není schopen získat dostatečný úvěr od jiných bankovních institucí. Paragraf 13(3) byl sepsán v červenci roku 1932 a v roce 2008, po 76 letech, byl znovu použit. (Wheelock, 2010) 20

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Americká finanční krize Hrozba pro světovou ekonomiku? Sborník textů Robert Holman, Kamil Janáček, Charles Dallara Václav Klaus, Stanislava Janáčková, Jaromír Šindel Petr

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

FINANČNÍ KRIZE PO PĚTI LETECH STIMULY VERSUS ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

FINANČNÍ KRIZE PO PĚTI LETECH STIMULY VERSUS ÚSPORNÁ OPATŘENÍ FINANČNÍ KRIZE PO PĚTI LETECH STIMULY VERSUS ÚSPORNÁ OPATŘENÍ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2012 Finanční krize po pěti letech: Stimuly versus úsporná opatření Vydal: Glopolis,

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Dluhopisový trh v USA Build America Bonds Autor BP: Eva Kouřilová Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

RESEARCH AND POLICY NOTES 3

RESEARCH AND POLICY NOTES 3 RESEARCH AND POLICY NOTES 3 Michal Franta, Tomáš Holub, Petr Král, Ivana Kubicová, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR 2 0 1 4 RESEARCH

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Cesta k evropské bankovní unii

Cesta k evropské bankovní unii STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 13. ekonomika a řízení Cesta k evropské bankovní unii The way to the European banking union Autoři: Filip Ibl, Robin Ibl Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520,

Více

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky, Kolejní 4,

Více

INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX

INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a účetnictví INTRADENNÍ A POZIČNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU FOREX Intraday and positional trading in the FOREX market Diplomová práce Vedoucí

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vývoj kurzu české koruny v letech 1993 až 2012 Antonín Zelenka Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU

Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Abstrakt Luboš Komárek Příspěvek se zabývá problematikou vztahů mezi měnovou

Více

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

SDĚLENÍ KOMISE. Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2012 COM(2012) 777 final SDĚLENÍ KOMISE Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse CS CS Návrh prohloubené a skutečné HMU: zahájení

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ

EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ VÝZNAM BURZOVNÍCH INDEXŮ The economic significance of stock indices Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich

Více