CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2"

Transkript

1 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2 Textová část říjen 2003

2 Obsah: 1. Úvod 2. Skladba a autorizace cenové mapy 3. Instrukce k využívání cenové mapy 4. Stručná charakteristika města 5. Metodika zpracování cenové mapy 6. Vybrané údaje z katastru nemovitostí 7. Charakteristika trhu s pozemky 8. Přílohy říjen

3 1. Úvod 1.1. Základní údaje o cenové mapě Tato cenová mapa stavebních pozemků na území města Prostějova (dále cenová mapa ) byla zpracována v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen zákon o oceňování majetku) a jeho prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 540/2002 Sb.. Cenová mapa byla vydána obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města Prostějova č. 1/2004 ze dne s účinností od Ve městě Prostějově existuje cenová mapa od roku V tomto vydání jde o celkově druhou cenovou mapu a její první aktualizaci. Podle 10 odst. 2 a 3 zákona o oceňování majetku byly do cenové mapy doplněny nové ceny stavebních pozemků, vycházející ze sjednaných cen v kupních smlouvách uzavřených červen 2002 až červen Cenová mapa je zpracována nad digitální katastrální mapou města Prostějova v měřítku 1:5000 převzatou pro tyto účely z Městského úřadu v Prostějově. Využitím digitálního mapového podkladu pokračoval proces podrobnějšího vymezení tzv. skupin parcel obdobných pozemků, srovnatelných podle stejné polohy v obci, stejného účelu, jejich užití a shodné stavební vybavenosti. Přehled dosud vydaných cenových map města Prostějova Poř. č. mapy Vyhláška města Prostějova Cenový věstník MF Účinnost vyhlášky (platnost mapy) dle MF číslo ze dne částka ze dne od do 1 63/ / Vztah cenové mapy k Územnímu plánu města Prostějova Územní plán sídelního útvaru Prostějov, jehož I. změna byla schválena dne a vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č.66/2002 ze dne s účinností od , byl jedním z významných podkladů, které byly využívány při zpracování aktualizace cenové mapy. Při porovnání obdobných pozemků bylo zohledněno, zda současné využití je či není v souladu s uvedeným územně plánovacím podkladem. Aktuálnější územní rozhodnutí budou promítnuta do další aktualizace říjen

4 2. Skladba a autorizace cenové mapy 2.1 Součásti cenové mapy Cenovou mapu tvoří: - grafická část, sestavená na 12 mapových listech digitální mapy města Prostějova, v kladu listů státní mapy odvozené (SMO) v měřítku 1:5000, s vymezenými a oceněnými skupinami parcel obdobných stavebních pozemků, naskládaná do formátu A4 (část č.1) - 15 listů textové části, formát A4 (část č.2) 2.2 Autorizace cenové mapy Dokumentace cenové mapy je autorizována Městským úřadem v Prostějově s uvedením data a s účinností od říjen

5 3. Instrukce k využívání cenové mapy 3.1 Cenová mapa je zpracována podle 33 zákona číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku a podle 27 jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb. 3.2 Cenová mapa se týká stavebních pozemků definovaných v ustanovení 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., včetně pozemků, které jsou zahrnuty do některé z graficky vyznačených skupin parcel s vyznačenou cenou. 3.3 V cenové mapě je v graficky vymezených skupinách parcel obdobných pozemků uveden číselný znak, který vyjadřuje: cenu v Kč/m Stavební pozemky, které v cenové mapě nejsou v žádné skupině parcel s vyznačenou cenou, se ocení podle příslušného ustanovení 28 nebo 31 odst.2 vyhlášky. 3.5 Stavební pozemky, které jsou v cenové mapě v oceněné skupině parcel, ale jejichž část se nachází ve skupině parcel neoceněných nebo s jinou cenou, se ocení podle příslušného ustanovení 28 nebo 31 odst.2 vyhlášky č. 540/2002 Sb Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku ( 9 zákona) podle cenové mapy stavebních pozemků obce s jeho skutečným stavem se kromě věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy (případně geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice nebo její části), vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu, potvrzujícího, že k oceňovanému pozemku nebylo vydáno územní rozhodnutí [ 32 odst. 1 písm. a), b), e) zákona č. 50/1976 Sb., o územním, plánovacím a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění zákona č. 83/1998 Sb.] nebo stavební povolení [ 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.] ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby [ 90 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.] a potvrzením odboru koncepce a rozvoje města MěÚ v Prostějově. 3.7 Originál cenové mapy je veřejně a bezplatně přístupný v pracovní době na odboru koncepce a rozvoje města, Městského úřadu v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14, Prostějov, kde lze také uplatnit případné dotazy, připomínky a návrhy k této cenové mapě. říjen

6 4. Stručná charakteristika města Bývalé okresní město Prostějov je správním a průmyslovým centrem jižní části Olomouckého kraje. Nachází se v jakémsi pomyslném stínu krajského města Olomouce, což má do jisté míry negativní odraz jak v cenách pozemků, tak ve stavebně investiční činnosti, která není tak výrazná jako v krajském městě. Významný je velký potenciál kvalifikovaných pracovních sil, které jsou umístěny zejména v oděvním a textilním průmyslu, potravinářství a strojírenství. Nejvýznamnějším výrobním odvětvím ve městě je tradičně textilní průmysl, který využívá letité tradice rozvoje tohoto odvětví a se kterým je spojena i jedna z největších průmyslových investic regionu, kterou je vybudování textilní továrny japonské společnosti Toray v nové průmyslové zóně. Městem prochází mezinárodní expresní komunikace E 462 zajišťující severojižní propojení Polska s Moravou. Napojením na dálnice D1 a D2 v Brně je zajištěna dobrá návaznost na Prahu a Bratislavu. Prostějov disponuje též letištěm, které však má pouze omezený význam. V oblasti železniční dopravy není město významným železničním uzlem. Hlavni trasa je vedena po ose Přerov - Olomouc. Město Prostějov se rozkládá na ha a náleží k němu katastrální území Čechovice u Prostějova, Čechůvky, Domamyslice, Držovice na Moravě, Krasice, Prostějov, Vrahovice, Žešov a Čechovice Záhoří. Leží v nadmořské výšce 225 m a má trvale bydlících obyvatel (dle ČSÚ - Malý lexikon obcí ČR 2002). V současné době je ve městě registrováno okolo obytných domů a rodinných domů, v nichž je celkem bytů. Nová výstavba se postupně oživuje, ovšem zdaleka nedosahuje dynamiky a rozsahu sousední Olomouce. Ve městě jsou přítomny veškeré úřady státní správy, Okresní soud i Státní zastupitelství. Byl dobudován areál nové nemocnice, běžné je zastoupení ambulantních ošetření. Ve městě má své pobočky většina významných bankovních institucí. Pro kulturní a sportovní vyžití je v Prostějově k dispozici Městské divadlo, muzeum, kulturní dům, biograf, krytý bazén, koupaliště, zimní stadion, fotbalové stadiony, sportovní haly, atd.. Městská hromadná doprava je realizovaná autobusy. V Prostějově je kromě plné vybavenosti mateřskými, základními a středními školami též pobočka Technické univerzity Liberec a také nově odloučené pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, takže je možno hovořit o městě s možností vysokoškolského studia. Město disponuje celou řadou rozvojových ploch, které jsou soustředěny v několika lokalitách. V nich se nabízejí investiční příležitosti pro objekty průmyslového, obchodního, skladového i obytného využití. Stav nabídky a poptávky na místním trhu s pozemky se v současné době zdá vyrovnaný. U pozemků, určených pro průmyslovou zástavbu a skladové hospodářství, však nabídka převyšuje poptávku. Nejvyšší dynamiku rozvoje města vykázala v posledním období výstavba obchodních zařízení. Postupně byly a jsou do Prostějova situovány maloobchodní prodejny všech významných potravinářských řetězců působících v ČR, což svědčí zejména o určité úrovni koupěschopné skupiny obyvatelstva. Část tržeb je i nadále realizována v obchodních parcích v Brně a Olomouci. Pokud jde o vybavenost města infrastrukturou, je v naprosté většině zastavěných území ve městě zavedena kanalizace, vodovod, plyn a elektřina. Z tohoto důvodu má tedy i vybavenost infrastrukturou vliv na ceny prodávaných pozemků. říjen

7 Na základě vyhlášky bez č. ze dne byla ve městě vymezena oblast památkové zóny. Do ní je zahrnuta centrální historická část a areál U milosrdných bratří. Tato zóna je určena ulicemi Blahoslavova, Palackého, Komenského, Netušilova, nám. E. Husserla, Svatoplukova, Kolárova. Mezi nejvýznamnější architektonické památky patří Prostějovský zámek, farní kostel, muzeum, nová radnice, Národní dům, klášter milosrdných bratří, Špalíček. Vodní plochy jsou ve městě zastoupeny říčkami Hloučela, Romže a Valová. Dále je zde několik rybníků. Městem dále probíhá podzemní zatrubněný mlýnský náhon. Na území obce se nenachází žádné území specifikované zákonem o ochraně krajiny. Urbanisticky srostlé území města je tvořeno katastrálním územím Prostějov, Krasice, Čechovice u Prostějova, Domamyslice. Je vybaveno infrastrukturou úměrnou koncentraci obyvatel a rostoucímu zájmu o volné zastavitelné pozemky, ve kterých toto katastrální území tvoří nabídky. Naopak katastrální území Vrahovice, Čechůvky, Držovice na Moravě a Žešov představují zástavbová území, která netvoří území stavebně srostlé s městskou zástavbou. V těchto plochách, které drží převážně charakter venkovské zástavby jsou dosahovány v průměru poloviční ceny pozemků oproti vnitřnímu městu. Samostatnou enklávu tvoří zástavba katastrálního území Čechovice - Záhoří, ve kterém jsou částečně umístěny objekty sloužící k rekreačním a zahrádkářským účelům rekreační, zahradní a víceúčelové objekty. Podrobnější rozbor je obsažen v kapitole 7 Charakteristika trhu s pozemky. Realitní trh města Prostějova ničím nevybočuje z obvyklých trendů 50-ti tisícových měst (např. Přerov, Jihlava, atd.). V oblasti průmyslových staveb se projevuje do jisté míry stagnace, kdy od zprovoznění textilky společnosti TORAY do města nepřišel zájemce o investice do průmyslové výroby. Lepší situace je v obchodní síti, kdy do supermarketů byla vložena řada prostředků. Další investoři se o lokality v Prostějově zajímají. Trvalý zájem je o bydlení, a to jak v bytových domech, tak v rodinných domcích. V posledním období cena bytů mírně vzrostla. Cena rodinných domků roste minimálním způsobem. Přebytek se ukazuje u kancelářských ploch, z nichž řadu nelze vůbec pronajmout. Z hlediska katastrálních území jsou jednoznačně nejvíce poptávanou oblastí pro bydlení Krasice, Čechovice u Prostějova a Domamyslice. Tímto směrem prorůstá poptávka do sousední obce Mostkovice. Méně poptávanou je oblast Držovic, Žešova a Čechůvek. Pro obchodní účely jsou poptávány oblasti v centru města s upřednostněním nám. Husserleho, nám T. G. Masaryka, nám. Žižkovo a ulic Svatoplukova, Kravařova a Plumlovská. Pro větší obchodní investice jsou preferovány oblasti na okraji města s kvalitním dopravním napojením. Mimo tyto vyjmenované lokality je minimální poptávka po obchodních nemovitostech. Pro investice průmyslové a skladovací jsou určena území průmyslových zón. říjen

8 5. Metodika zpracování cenové mapy 5.1 Úvod Cenová mapa města Prostějova postihuje diference mezi cenami pozemků v jednotlivých katastrálních územích obce a umožňuje jednoduché zjišťování cen jednotlivých pozemků. V posledních letech se v Prostějově stabilizoval (oproti polovině 90.let) počet obchodních transakcí s nemovitostmi, a tedy i s pozemky. Vzhledem k tomu, že tato aktualizovaná cenová mapa je již druhou v pořadí, bylo možno pracovat při její tvorbě se vzorkem 269 sjednaných cen ve městě, jakož i doplnit a využít systematicky vytvářenou databanku sjednaných cen pozemků pro účely porovnání obdobných pozemků. 5.2 Postup zpracování Základem cenové mapy jsou konkrétní sjednané ceny pozemků obsažené v kupních smlouvách. Při zpracování cenové mapy se vycházelo z rozboru pozemků z hlediska jejich charakteristik a sjednaných cen. Ceny těchto pozemků jsou dále porovnávány s obdobnými pozemky podle 10 odst. 3 zákona o oceňování majetku. V cenové mapě jsou graficky vymezeny skupiny parcel obdobných pozemků, navzájem porovnatelných podle účelu užití, polohy na území města a stavební vybavenosti. Takto vymezené pozemky jsou oceněny porovnáním se sjednanými cenami obdobných pozemků, které byly již tržně realizovány. Pozemky, u nichž nelze provést porovnání s obdobnými pozemky, zůstávají v cenové mapě neoceněny. V Prostějově zůstávají cenovou mapou zpravidla neoceněny některé pozemky veřejné správy, školství, kultury, zdravotnictví, bezpečnosti, obrany, komunikací a dalšího technického vybavení. Vesměs jde o pozemky, kde nebyl zjištěn jejich prodej a ani je nebylo možné ocenit porovnávacím způsobem. 5.3 Charakteristiky porovnávaných pozemků Pro vytvoření porovnatelných skupin parcel obdobných pozemků byly na základě dlouholeté znalosti území města Prostějova vybrány pozemky se shodnými znaky co do polohy, způsobu využití a technického vybavení. Za tímto účelem byl u jednotlivých graficky vymezených obdobných pozemků proveden popis jejich rozhodujících vlastností. Tyto cenotvorné vlastnosti skupin parcel obdobných pozemků (poloha, účel., využití, technická vybavenost) jsou převzaty zejména z analytických výkresů, z územního plánu, z vydaných územních rozhodnutí, ale i z vlastních místních šetření zpracovatele. říjen

9 Šetřené charakteristiky Omezující faktory Byly podchyceny okolnosti, které rozhodujícím způsobem limitují využitelnost pozemku, např. zhoršené klima (průmyslové zóny), nadměrná hlučnost (ul. Plumlovská, ul. Vápenice, ul. Újezd, ul. J.Wolkera, ul. Olomoucká), přírodní omezení (lesoprak Hloučela). 5.4 Vyjádření cen v posuzovaných územích Údaje o prodejích pozemků byly čerpány z podkladů Katastrálního úřadu Prostějova a byly rovněž doplněny údaji o prodejích pozemků z vlastnictví města Prostějova. Takto byla získána databáze 269 údajů o realizovaných obchodech, se kterými bylo dále pracováno. Z této skupiny byly vyloučeny údaje ze smluv, kde nebylo možno určit cenu pozemku bez vlivu staveb (celkem 128 údajů). Před konečným oceněním byly dále vyloučeny údaje, kde se cena vymyká cenové hladině ve skupině parcel obdobných pozemků (27 případů). Takto bylo zamezeno zkreslení cenových údajů. Tímto způsobem byla v reálném čase rozšířena množina sjednaných cen, které byly uplatněny při aktualizaci ocenění. Na základě popsaných činností pak bylo provedeno ocenění v cenové mapě. Pro všechny graficky vymezené skupiny parcel, kde byla použita sjednaná cena, jakož i pro všechny obdobné graficky vymezené skupiny parcel, je v cenové mapě zapsána jejich cena. říjen

10 6. Vybrané údaje z katastru nemovitostí Vyhláška specifikuje věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitosti v Prostějově s použitím souhrnných informací z katastru nemovitostí. Jednotlivé údaje o parcelách jsou přehledně uvedeny v příloze č. 8.1 v tabulkách jednotlivých katastrálních území a jejich součtu (celkem 9 k. ú. v Prostějově). Přehled katastrálních území Čechovice u Prostějova Čechovice Záhoří Čechůvky Domamyslice Držovice na Moravě Krasice Prostějov Vrahovice Žešov Sumarizace údajů za 9 katastrálních území Druh pozemku Způsob využití Počet parcel (m2) Zemědělské pozemky orná půda z toho: chmelnice vinice zahrada ovocný sad travní porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěná plocha Společný dvůr Zbořeniště Ostatní plocha Dráha Dálnice Silnice Ostatní komunikace Ostatní dopravní pl Zeleň Sport. a rekrač. pl Hřbitov - urnový háj Kult. a osvět. plocha Manipulační plocha Dobývací prostor Skládka Jiná plocha Neplodná půda Obec Prostějov celkem říjen

11 Výměry a počty parcel Základní členění (ha) % počet parcel % Zemědělská půda, lesní půda a 3 332,5 71, vodní plocha Zastavěná plocha 320, Ostatní plocha 1 004,8 21, Obec Prostějov celkem Předmětem ocenění v cenové mapě byly stavební pozemky, které se v převážné většině nachází v kategorii tzv. zastavěné plochy. Z tohoto pohledu tyto pozemky tvoří pouhých 7 % (s ostatními plochami 28,5%) rozlohy správního území města. Důvodem je zejména velká rozloha intenzivně využívané zemědělské půdy v katastrálních územích venkovských sídel začleněných do správního území města. Na druhé straně z pohledu počtu parcel je významný podíl parcel klasifikovaných jako zastavěná plocha, která činí 44 % (spolu s parcelami ostatních ploch 62 %). Důvodem je mnohem větší členitost zastavěných ploch a menší průměrná plocha parcel. Z tzv. ostatních ploch podléhají ocenění pouze některé pozemky, především tvořící jednotný funkční celek se stavbou. Toto vymezení se týká zejména zeleně v zástavbě. Ze struktury ostatních ploch vyplývá, že podíl dálnic, silnic, ostatních komunikací a dopravních ploch a ploch manipulačních představuje 71 % výměr tzv. ostatních ploch. Zbývající část je pak dle katastrální statistiky značně druhově diferencována. Pro potřeby ocenění cenovou mapou bylo nově ve správním území města lokalizováno celkem 324 skupin obdobných parcel. Oproti cenové mapě v roce 2001 bylo nově vytvořeno 24 skupin obdobných parcel, 10 skupin obdobných parcel bylo sloučeno do okolních skupin. U 87 skupin obdobných parcel došlo ke změně ceny, z toho ve 41 se jednalo o nové ocenění skupin parcel vedených dříve v kategorii neoceněno. Z celkového počtu bylo ocenění provedeno v 67 %, tj. 214 skupinách. Oproti předchozí mapě došlo k nárůstu o 16 %. Znamená to, že v těchto skupinách parcel byla uplatněna sjednaná prodejní cena pozemku, nebo došlo k ocenění na základě porovnání. Nově byly určeny a oceněny skupiny parcel odpovídající rozvojovým plochám určených územním plánem ke konkrétnímu využití. Skutečnost, že více jak polovina skupin parcel byla oceněna, svědčí o rozvinutém trhu s pozemky, jak je dokumentováno v následující kapitole. říjen

12 7. Charakteristika trhu s pozemky Celkově trh s pozemky v Prostějově reflektuje jeho aktuální společenskoekonomické postavení. Z hlediska externích investorů je pozornost jednoznačně soustředěna na krajské město Olomouc, kde se v posledním období realizovala řada investic dopravních, výrobních, obchodních i bytových. Aktuální investice do nemovitostí reflektují nízkou hospodářskou výkonnost regionu ve výrobních a obchodních investicích i nízké příjmy fyzických osob v investicích do bydlení, jak v bytových domech, tak i v rodinných domcích, obzvlášť v porovnání s městy podobné velikosti např. v Čechách. Tento rozbor se opírá o vyhodnocení s využitím nového statistického vzorku 269 smluv o prodeji nemovitostí získaných na území města v období roku Jednotlivé dokladované prodeje byly v pracovním materiálu přesně lokalizovány a přiřazeny jednotlivým parcelám. Následně byly vyřazeny ceny, které se významně lišily od obvyklých cen, případně ty u nichž nebylo možno rozlišit cenu stavby a vlastního pozemku. Jednotlivé skupiny parcel vykazují diferencovaný cenový pohyb dle lokality a dle formy využití. Nejvýznamnější cenový pohyb byl zaznamenám u skupin parcel pod bytovými domy, kde je významná změna ceny z 110 Kč/m2 na zadokumentovaných 410 Kč/m2 bez ohledu na polohu. Nárůst cen vykazují skupiny parcel pro bydlení v rodinných domech. Zde je celý proces daleko strukturovanější, velmi záleží na technické infrastruktuře jednotlivých pozemků. Ceny v těchto skupinách parcel se pohybují v širokém rozpětí od (150 Kč/m2 v Držovicích, 160 Kč/m2 v Žešově, 150 Kč/m2 v Čechůvkách ) do (1120 Kč/m2 v Prostějově - lokalita Hloučela). Problematické zůstávají nově vyčleněná území pro výstavbu rodinných domů, kde se velmi obtížně řeší dobudování technické infrastruktury včetně komunikací a chodníků v rámci ploch vyčleněných územním plánem. Předpokládá se další cenový nárůst. Jako stagnující se jeví vývoj cen u průmyslových nemovitostí. Na trhu jsou realizovány obchody rozměru živnostenských provozoven, ne průmyslových provozů. Další vývoj nepředpokládá prudký cenový nárůst. Rozpětí cen se v daném segmentu pohybuje od 180 Kč/m2 do 450 Kč/m2. Centrum města vykazuje poměrně malý počet realizovaných obchodních transakcí, cena se drží s výhledem dalšího nárůstu na nejlepších polohách. Rozpětí cen se v daném segmentu pohybuje od Kč/m2 do Kč/m2. Mimo vlastní centrum města je rozpětí cen od 600Kč/m2 do Kč/m2. Lokality se smíšenou zástavbou mimo centrum města cenově stagnují a i další vývoj neočekává významný nárůst. říjen

13 8. Přílohy: 8.1 Údaje z katastru nemovitostí Čechovice u Prostějova Čechovice Záhoří Čechůvky Domamyslice Držovice na Moravě Druh pozemku Zemědělské poz z toho: orná půda chmelnice vinice zahrada ovocný sad travní porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěná plocha z toho: Společný dvůr Zbořeniště Ostatní plocha z toho: Dráha Dálnice Silnice Ostatní komunikace Ostatní dopravní pl Zeleň Sport. a rekrač. pl Hřbitov - urnový háj Kult. a osvět. pl Manipulační pl Dobývací prostor Skládka Jiná plocha Neplodná půda Budovy s čísly popisnými Budovy s čísly evidenčními Budovy bez č.p. nebo č.e Rozestavěné budovy 8 13 říjen

14 Krasice Prostějov Vrahovice Žešov Sumarizace Druh pozemku (m2) Zemědělské poz z toho: orná půda chmelnice vinice zahrada ovocný sad travní porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěná plocha Společný dvůr Zbořeniště Ostatní plocha Dráha Dálnice Silnice Ostatní komunikace Ostatní dopravní pl Zeleň Sport. a rekrač. pl Hřbitov - urnový háj Kult. a osvět. pl Manipulační pl Dobývací prostor Skládka Jiná plocha Neplodná půda Budovy s čísly popisnými Budovy s čísly evidenčními Budovy bez č.p. nebo č.e Rozestavěné budovy říjen

15 8.2 Změny v oceněných skupinách Číslo mapy Počet skupin se změnou ceny nárůst pokles Počet skupin nově oceněných 8.3 Rozložení katastrálních území Název k.ú. Číslo mapového listu Čechovice u Prostějova 2,5 Čechovice Záhoří 11,12 Čechůvky 4,7,8 Domamyslice 2,5,11 Držovice na Moravě 1,3,4 Krasice 2,3,5 Prostějov 2,3,4,5,6,7,9 Vrahovice 1,4,7 Žešov 9,10 říjen

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Č. 7 Část č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Znění účinné od 01. 04. 2006 OBSAH 1. ÚVOD 3 1.1. Základní údaje o cenové mapě 3 1.2. Vztah cenové mapy k Územnímu plánu

Více

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4864-198/15 o ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 358/3 a parc.č. 358/4 zapsaných na LV č. 157 v KU a obci Stařechovice, okres Prostějov Objednavatel znaleckého posudku: JUDr.Jana Škofová,

Více

Znalecký posudek č. 2008/316

Znalecký posudek č. 2008/316 Znalecký posudek č. 2008/316 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 538, v katastrálním území Vrahovice, obec, okres, kraj Olomoucký. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny

Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Znalecký posudek č.4561-101/14 ve věci zjištění obvyklé ceny Typ nemovitosti Pozemky parc.č. 1503/37, parc.č. 1503/38 a parc.č. 2049/1 v KU Jablůnka Účel ocenění Zjištění ceny pro exekuční řízení proti

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 190-2930/10 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. St. 80 a 141/112, vše v katastrálním území Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. Ing. Bohuslav Štencl. oceňování nemovitého majetku. č. 5013 23/2010 Ing. Bohuslav Štencl oceňování nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 5013 23/2010 zjištění tržní ceny nemovitosti - pozemku p.č. 926 zahrady, LV č. 4260, v obci Klobouky u Brna, k.ú. Klobouky u Brna,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1356/021/2013/1 NEMOVITOST: Pozemky, Pozemky p.č. 418/2, 418/3 Adresa nemovitosti: Okrouhlá, 473 01 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec Okrouhlá,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6863-178/2016 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek pč. 142/43 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Mariánské Hory Adresa nemovité věci:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2214-27/ 2015 NEMOVITÁ VĚC: Zemědělský pozemek parcelní číslo 339 včetně příslušenství, zemědělský pozemek p.č. 339 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-105/16 O ceně pozemku č. 566/1 zahrada o výměře 541 m 2 v obci Ústí nad Labem, katastrálním území Střekov Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Prostějov Dolní 71 79601

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6879-194/2016 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Pozemky Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Hrabůvka Dr. Martínka, 702

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 685-34/16 O ceně nemovitosti pozemku parc. č. 472/1 zapsaného na LV 311 jako zahrada, k.ú. Vrbno nad Lesy, obec Vrbno nad Lesy, okres Louny Objednatel znaleckého posudku: Administrace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.2054 včetně příslušenství v k.ú. Holedeč

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.2054 včetně příslušenství v k.ú. Holedeč ZNALECKÝ POSUDEK č. 3555-110/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.2054 včetně příslušenství v k.ú. Holedeč Objednavatel znaleckého posudku: Ladislav Ryba Dukelská 239 436 03 Litvínov Chudeřín Účel

Více

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2018

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2018 Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2018 Textová část Znění účinné od 1. 1. 2018 Příloha obecně závazné vyhlášky č. OBSAH 1. Úvod 2. Instrukce k používání cenové

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1606-105/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně pozemků parc.č. 510/5, 612/44, 2162/59, 2373/516, 2506/8, 2530/317, 2663/220, 2702/312 katastrální území Opava - Předměstí, parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2010/224

Znalecký posudek č. 2010/224 Znalecký posudek č. 2010/224 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1539, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 618-13/2015. O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Stanovení obvyklé ceny pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 618-13/2015 O obvyklé ceně pozemků v k. ú. Skorkov. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha - západ Liborova

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 NEMOVITOST:

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 NEMOVITOST: Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 929//2013 6 MOVITOST: Pozemky, Pozemková parcela p.č. 3572/3 k.ú. Holice v Čechách Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Holice,

Více

Znalecký posudek č. 2010/219

Znalecký posudek č. 2010/219 Znalecký posudek č. 2010/219 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 1568, v katastrálním území Bezměrov, obec Bezměrov, okres Kroměříž, kraj Zlínský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1531-30/2013 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně 1m 2 pozemku parc.č. 2575/1 orná půda, katastrální území Kylešovice, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 121/16/12

Znalecký posudek č. 121/16/12 Znalecký posudek č. 121/16/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti pozemků parc. č. st. 20, 135/1, 136 a parc. č. 139 v k.ú. Křečovice u Onomyšle, obec Onomyšl, okres Kutná Hora Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OCENĚNÍ. číslo 6289-264 / 2014

OCENĚNÍ. číslo 6289-264 / 2014 Č. j. 167 EX 29254/12 OCENĚNÍ číslo 6289-264 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Zemědělské pozemky, Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Chomutov, obec Jirkov, k.ú. Jirkov Adresa nemovité věci: Jirkov, 431 11 Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2151/2013 O ceně obvyklé pozemků č.par. 14/2 a 14/5 zahrady v obci Krsy, okres Plzeň - sever, kat. území Kejšovice, kraj Plzeňský. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 212-2013. Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 212-2013. Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník ZNALECKÝ POSUDEK číslo 212-2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje: Adresa nemovitosti: Jeseník, 790 01 Pozemek p.č. 2079/41, Pozemek Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Jeseník, k.ú. Jeseník Vlastník pozemku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovité věci

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 Dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovité věci čz. 150/2016 fa 106/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-21/2016 Dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovité věci rodinného domu čp. 84 s příslušenstvím a stavebním pozemkem - zastavěná plocha a nádvoří pč. st.92 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3064-14. s odhadem obvyklé ceny podílu ve výši 776/5189 k pozemkové parcele - zahradě p. č. 345/2 v obci Strakonice, k. ú. Nové Strakonice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /13

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2021-32/13 NEMOVITOSTI: Pozemky parc.č. 1236/7, parc.č. 2347/6, oba k.ú. Horšovský Týn, obec Horšovský Týn, okres Domažlice, kraj Plzeňský Vlastník pozemků: Česká republika, právo

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2713/58/2012 6 NEMOVITOST: Pozemek parc. č. 1431/6 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Ropice, k.ú. Ropice, kód ČSÚ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2009/318

Znalecký posudek č. 2009/318 Znalecký posudek č. 2009/318 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci č. GP 133, v katastrálním území Štíty - město, obec Štíty, okres Šumperk, kraj Olomoucký.

Více

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015) ( / 2 015) Textová část

Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (2014/2015) ( / 2 015) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 4 / 2 015) Textová část 1. Úvod Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce (dále jen cenová mapa ) je

Více

Znalecký posudek č. 2011/386

Znalecký posudek č. 2011/386 Znalecký posudek č. 2011/386 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 352/6, v katastrálním území Řeka, obec Řeka, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 4375-045 - 2015 o ceně stavebních pozemků a pozemků vedených v katastru nemovitosti jako druh ostatních pozemků (ost. komunikace) uvedených na listu vlastnictví č. 3481 pro katastrální

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 568-95/2012 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 568-95/2012 o ceně pozemků (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 327, 328, 943 a 944/1 v k.ú. a obci Střítež, okresu Frýdek-Místek a o odhadu ceny obvyklé (LV 18) Objednatel

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Znalecký posudek č. 2011/191

Znalecký posudek č. 2011/191 Znalecký posudek č. 2011/191 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitosti zapsané na LV č. 2104 pro katastrální území, parcele č. 2533/1 v katastrálním území Horní Suchá, obec,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 171-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 171-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 171-2/2013 NEMOVITOST: Pozemky, p.č. 3641/22, 3641/21, 3641/23, 3641/25, LV č. 4941 a 6958 - k.ú. Roudnice nad Labem Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Roudnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1.014 45/11 o ceně v místě a čase obvyklé (tržní) pozemku p.č. 33/3 situovaného v k.ú. Dolní Čepí (773514), obci Ujčov (596914), okrese Žďár n/sáz. (CZ 0635) kraji Vysočina a je

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

Znalecký posudek č /3755

Znalecký posudek č /3755 EAB Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 126-2016/3755 O ceně p.p.č. 649 - zahrada v obci a k.ú. Nevcehle, okres Jihlava Vlastník nemovitosti: Na listu vlastnictví číslo 232 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. zjištění ceny obvyklé pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 2626 187-1/2011 o ceně pozemku parc.č. 660/24 v k.ú. Mantov, obec Chotěšov, okr. Plzeň - jih Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Beroun Palackého 31/2 266 01 Beroun zjištění

Více

1. Identifikace nemovitosti

1. Identifikace nemovitosti ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 16 15 ExÚ BN objednávka odhadu ze dne 5.5.2015 místní šetření proběhlo dne 27.7.2015 za účasti pana Miroslava Kozojeda jméno a adresa objednatele odhadu JUDr.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 134/2012. O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 134/2012 O ceně nemovitosti pozemku p.č. 278 v obci Plzeň, k.ú. Dolní Vlkýš, okres Plzeň-město. Objednatel znaleckého posudku: De-Rooy, s.r.o. Stavební 995/7 708 00 Ostrava-Poruba Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1853/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1853/ - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1853/2012 O ceně obvyklé podílu 1/2 na pozemcích č.par. 37 a 38 trvalý travní porost s pozemkem č.par. 43/2 ostatní plocha v obci Počepice, kat. území Vitín u Počepic a ceně obvyklé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4503-72/15 O ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 8808/10 a 8808/7 v k.ú. Dolní Dunajovice Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město JUDr.Vít

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

Znalecký posudek č. 371/19/2016

Znalecký posudek č. 371/19/2016 Znalecký posudek č. 371/19/2016 Ceny obvyklé spoluvlastnického podílu v míře 115/2000 na pozemku p.č.538 v katastrálním území Chudeřín u Litvínova (okres Most). Objednatel posudku: Mgr. Miloš Dvořák Zahradní

Více

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz

IČ DIČ Telefon Fax e-mail 12492256 0105505651 233372843 220571466 hyco.r@seznam.cz 2-2/04/2009 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI TRŽNÍ ODHAD HODNOTY NEMOVITOSTI: Adresa nemovitostí: Katastrální údaje: pozemky v katastrálním území Dolní Břežany Dolní Břežany centrální část k.ú. Dolní Břežany VLASTNÍK:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/5 NEMOVITOST: Pozemky, pozemky p.č. 2176/54, 2176/55 Adresa nemovitosti: Stará Boleslav 4, 407 77 Brandýs na Labem-Stará Boleslav Katastrální údaje :

Více

Znalecký posudek. ev.č. 4998/104/2013. O ceně pozemkových nemovitostí. pozemky parc.č. 1440/3 - trvalý travní porost parc.č. 1441/24 - orná půda

Znalecký posudek. ev.č. 4998/104/2013. O ceně pozemkových nemovitostí. pozemky parc.č. 1440/3 - trvalý travní porost parc.č. 1441/24 - orná půda O ceně pozemkových nemovitostí Znalecký posudek pozemky parc.č. 1440/3 - trvalý travní porost parc.č. 1441/2 - orná půda parc.č. 1441/24 - orná půda parc.č. 1441/51 ost. plocha, nepl. půda parc.č. 1441/87

Více

Znalecký posudek číslo /17

Znalecký posudek číslo /17 Znalecký posudek číslo 3326 1/17 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/5 id. pozemku parcelní číslo 4694, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če a spoluvlastnického podílu 1/5 id. pozemku parcelní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3056/55/2014. O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3056/55/2014. O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3056/55/2014 O ceně obvyklé pozemkové parcely - zahrady č. parc. 411/11 v obci a katastrálním území Oskava. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6508/29-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6508/29-2012 nemovitosti bytové jednotky č. 268/9 v bytovém domě čp. 268 v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy a pozemku Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014

DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 DOŠLO: 13.4.2015 SPISOVÁ ZN.: 27534/2014 Žadatel: Věc: prodej části pozemku parc.č. 339/7 zastavěná plocha společný dvůr o výměře 28m 2, katastrální území Opava - Předměstí Předmět a důvod prodeje: Jedná

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti č.vyhotovení : 1 č.j. 482/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1424-29/2015 o ceně pozemků parc.č. 209/1, 214/1, 217/1 vedených ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru (PK) zapsaných na LV č. 651 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10 174-84/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10 174-84/15 o ceně spoluvlastnického podílu na pozemku - parcely č. 1537/2, 1537/3, 1537/4, k.ú. Chabařovice, obec Chabařovice, okres Ústí nad Labem. Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016

ZNALECKÝ POSUDEK č /2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4747-116/2016 O ceně podílu o velikosti 1/2 pozemků v obci Suchdol včetně příslušenství, p.č.2483, ostatní plocha, o velikosti 2247 m 2, p.č.2484, orná půda, o velikosti 6540 m 2, p.č.2700,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2320-59/2015 pozemků st.p.č.170, p.č.92/3, p.č.92/13 v kat.území: Hnidousy, ul.uhelná, v Kladně-Švermov. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12

Více

Znalecký posudek č. 2012/374

Znalecký posudek č. 2012/374 Znalecký posudek č. 2012/374 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/9 k nemovitostem zapsaným na LV č. 948 pro katastrální území Zašová, parcelám č. 1429/22, 1430/15, 1431/4, 1566/2, 1567/2,

Více

Znalecký posudek č. 2012/364

Znalecký posudek č. 2012/364 Znalecký posudek č. 2012/364 o ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitostem zapsaným na LV č. 1903 pro katastrální území Krásné Pole, pozemkům, parcelám č. 754/1, 754/2, 754/3, v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3420/140/2016 O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396 503 43

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6-3051/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na pozemku parc.č. 445/2, v k.ú. Předmostí, obec Přerov, okr. Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla Kladno. Otěvěk Trhové Sviny ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14148-178/14 o ceně pozemku parc.č.2248, katastrální území Otěvěk, obec Trhové Sviny, okres České Budějovice. (LV č.675) Objednavatel posudku: Soudní exekutor JUDr.Ing.Petr Kučera

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.449/2 v k.ú. Hořice na Šumavě včetně příslušenství

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.449/2 v k.ú. Hořice na Šumavě včetně příslušenství ZNALECKÝ POSUDEK č. 3554-109/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku p.č.449/2 v k.ú. Hořice na Šumavě včetně příslušenství Objednavatel znaleckého posudku: Ladislav Ryba Dukelská 239 436 03 Litvínov Chudeřín

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 169/72/2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 169/72/2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 169/72/2013 Typ nemovitosti Pozemek parc. č. 1316/14 v současném stavu Účel ocenění Odhad obvyklé ceny nemovitosti pro exekuční řízení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14113-143/14. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14113-143/14. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14113-143/14 o ceně pozemků zapsaných na LV č.930 pro katastrální území Dolany u Stříbra, obec Pňovany, okres Plzeň - sever. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Pavel Ender

Více

Seznam mapových značek mapy SM5

Seznam mapových značek mapy SM5 Seznam mapových značek mapy SM5 MAPOVÉ ZNAČKY KATASTRÁLNÍ SLOŢKY Číslo Mapová značka Předmět 1 BODY BODOVÝCH POLÍ Specifikace barvy Poznámka 1.1 Bod polohového bodového pole (včetně přidruţeného bodu),

Více