CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2"

Transkript

1 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2 Textová část říjen 2003

2 Obsah: 1. Úvod 2. Skladba a autorizace cenové mapy 3. Instrukce k využívání cenové mapy 4. Stručná charakteristika města 5. Metodika zpracování cenové mapy 6. Vybrané údaje z katastru nemovitostí 7. Charakteristika trhu s pozemky 8. Přílohy říjen

3 1. Úvod 1.1. Základní údaje o cenové mapě Tato cenová mapa stavebních pozemků na území města Prostějova (dále cenová mapa ) byla zpracována v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (dále jen zákon o oceňování majetku) a jeho prováděcí vyhláškou Ministerstva financí č. 540/2002 Sb.. Cenová mapa byla vydána obecně závaznou vyhláškou zastupitelstva města Prostějova č. 1/2004 ze dne s účinností od Ve městě Prostějově existuje cenová mapa od roku V tomto vydání jde o celkově druhou cenovou mapu a její první aktualizaci. Podle 10 odst. 2 a 3 zákona o oceňování majetku byly do cenové mapy doplněny nové ceny stavebních pozemků, vycházející ze sjednaných cen v kupních smlouvách uzavřených červen 2002 až červen Cenová mapa je zpracována nad digitální katastrální mapou města Prostějova v měřítku 1:5000 převzatou pro tyto účely z Městského úřadu v Prostějově. Využitím digitálního mapového podkladu pokračoval proces podrobnějšího vymezení tzv. skupin parcel obdobných pozemků, srovnatelných podle stejné polohy v obci, stejného účelu, jejich užití a shodné stavební vybavenosti. Přehled dosud vydaných cenových map města Prostějova Poř. č. mapy Vyhláška města Prostějova Cenový věstník MF Účinnost vyhlášky (platnost mapy) dle MF číslo ze dne částka ze dne od do 1 63/ / Vztah cenové mapy k Územnímu plánu města Prostějova Územní plán sídelního útvaru Prostějov, jehož I. změna byla schválena dne a vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č.66/2002 ze dne s účinností od , byl jedním z významných podkladů, které byly využívány při zpracování aktualizace cenové mapy. Při porovnání obdobných pozemků bylo zohledněno, zda současné využití je či není v souladu s uvedeným územně plánovacím podkladem. Aktuálnější územní rozhodnutí budou promítnuta do další aktualizace říjen

4 2. Skladba a autorizace cenové mapy 2.1 Součásti cenové mapy Cenovou mapu tvoří: - grafická část, sestavená na 12 mapových listech digitální mapy města Prostějova, v kladu listů státní mapy odvozené (SMO) v měřítku 1:5000, s vymezenými a oceněnými skupinami parcel obdobných stavebních pozemků, naskládaná do formátu A4 (část č.1) - 15 listů textové části, formát A4 (část č.2) 2.2 Autorizace cenové mapy Dokumentace cenové mapy je autorizována Městským úřadem v Prostějově s uvedením data a s účinností od říjen

5 3. Instrukce k využívání cenové mapy 3.1 Cenová mapa je zpracována podle 33 zákona číslo 151/1997 Sb., o oceňování majetku a podle 27 jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb. 3.2 Cenová mapa se týká stavebních pozemků definovaných v ustanovení 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., včetně pozemků, které jsou zahrnuty do některé z graficky vyznačených skupin parcel s vyznačenou cenou. 3.3 V cenové mapě je v graficky vymezených skupinách parcel obdobných pozemků uveden číselný znak, který vyjadřuje: cenu v Kč/m Stavební pozemky, které v cenové mapě nejsou v žádné skupině parcel s vyznačenou cenou, se ocení podle příslušného ustanovení 28 nebo 31 odst.2 vyhlášky. 3.5 Stavební pozemky, které jsou v cenové mapě v oceněné skupině parcel, ale jejichž část se nachází ve skupině parcel neoceněných nebo s jinou cenou, se ocení podle příslušného ustanovení 28 nebo 31 odst.2 vyhlášky č. 540/2002 Sb Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku ( 9 zákona) podle cenové mapy stavebních pozemků obce s jeho skutečným stavem se kromě věcného zdůvodnění prokazuje aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem z katastrální mapy (případně geometrickým plánem, došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice nebo její části), vyjádřením místně příslušného stavebního úřadu, potvrzujícího, že k oceňovanému pozemku nebylo vydáno územní rozhodnutí [ 32 odst. 1 písm. a), b), e) zákona č. 50/1976 Sb., o územním, plánovacím a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění zákona č. 83/1998 Sb.] nebo stavební povolení [ 66 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.] ani nebylo zahájeno řízení o odstranění stavby [ 90 stavebního zákona č. 50/1976 Sb.] a potvrzením odboru koncepce a rozvoje města MěÚ v Prostějově. 3.7 Originál cenové mapy je veřejně a bezplatně přístupný v pracovní době na odboru koncepce a rozvoje města, Městského úřadu v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14, Prostějov, kde lze také uplatnit případné dotazy, připomínky a návrhy k této cenové mapě. říjen

6 4. Stručná charakteristika města Bývalé okresní město Prostějov je správním a průmyslovým centrem jižní části Olomouckého kraje. Nachází se v jakémsi pomyslném stínu krajského města Olomouce, což má do jisté míry negativní odraz jak v cenách pozemků, tak ve stavebně investiční činnosti, která není tak výrazná jako v krajském městě. Významný je velký potenciál kvalifikovaných pracovních sil, které jsou umístěny zejména v oděvním a textilním průmyslu, potravinářství a strojírenství. Nejvýznamnějším výrobním odvětvím ve městě je tradičně textilní průmysl, který využívá letité tradice rozvoje tohoto odvětví a se kterým je spojena i jedna z největších průmyslových investic regionu, kterou je vybudování textilní továrny japonské společnosti Toray v nové průmyslové zóně. Městem prochází mezinárodní expresní komunikace E 462 zajišťující severojižní propojení Polska s Moravou. Napojením na dálnice D1 a D2 v Brně je zajištěna dobrá návaznost na Prahu a Bratislavu. Prostějov disponuje též letištěm, které však má pouze omezený význam. V oblasti železniční dopravy není město významným železničním uzlem. Hlavni trasa je vedena po ose Přerov - Olomouc. Město Prostějov se rozkládá na ha a náleží k němu katastrální území Čechovice u Prostějova, Čechůvky, Domamyslice, Držovice na Moravě, Krasice, Prostějov, Vrahovice, Žešov a Čechovice Záhoří. Leží v nadmořské výšce 225 m a má trvale bydlících obyvatel (dle ČSÚ - Malý lexikon obcí ČR 2002). V současné době je ve městě registrováno okolo obytných domů a rodinných domů, v nichž je celkem bytů. Nová výstavba se postupně oživuje, ovšem zdaleka nedosahuje dynamiky a rozsahu sousední Olomouce. Ve městě jsou přítomny veškeré úřady státní správy, Okresní soud i Státní zastupitelství. Byl dobudován areál nové nemocnice, běžné je zastoupení ambulantních ošetření. Ve městě má své pobočky většina významných bankovních institucí. Pro kulturní a sportovní vyžití je v Prostějově k dispozici Městské divadlo, muzeum, kulturní dům, biograf, krytý bazén, koupaliště, zimní stadion, fotbalové stadiony, sportovní haly, atd.. Městská hromadná doprava je realizovaná autobusy. V Prostějově je kromě plné vybavenosti mateřskými, základními a středními školami též pobočka Technické univerzity Liberec a také nově odloučené pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, takže je možno hovořit o městě s možností vysokoškolského studia. Město disponuje celou řadou rozvojových ploch, které jsou soustředěny v několika lokalitách. V nich se nabízejí investiční příležitosti pro objekty průmyslového, obchodního, skladového i obytného využití. Stav nabídky a poptávky na místním trhu s pozemky se v současné době zdá vyrovnaný. U pozemků, určených pro průmyslovou zástavbu a skladové hospodářství, však nabídka převyšuje poptávku. Nejvyšší dynamiku rozvoje města vykázala v posledním období výstavba obchodních zařízení. Postupně byly a jsou do Prostějova situovány maloobchodní prodejny všech významných potravinářských řetězců působících v ČR, což svědčí zejména o určité úrovni koupěschopné skupiny obyvatelstva. Část tržeb je i nadále realizována v obchodních parcích v Brně a Olomouci. Pokud jde o vybavenost města infrastrukturou, je v naprosté většině zastavěných území ve městě zavedena kanalizace, vodovod, plyn a elektřina. Z tohoto důvodu má tedy i vybavenost infrastrukturou vliv na ceny prodávaných pozemků. říjen

7 Na základě vyhlášky bez č. ze dne byla ve městě vymezena oblast památkové zóny. Do ní je zahrnuta centrální historická část a areál U milosrdných bratří. Tato zóna je určena ulicemi Blahoslavova, Palackého, Komenského, Netušilova, nám. E. Husserla, Svatoplukova, Kolárova. Mezi nejvýznamnější architektonické památky patří Prostějovský zámek, farní kostel, muzeum, nová radnice, Národní dům, klášter milosrdných bratří, Špalíček. Vodní plochy jsou ve městě zastoupeny říčkami Hloučela, Romže a Valová. Dále je zde několik rybníků. Městem dále probíhá podzemní zatrubněný mlýnský náhon. Na území obce se nenachází žádné území specifikované zákonem o ochraně krajiny. Urbanisticky srostlé území města je tvořeno katastrálním územím Prostějov, Krasice, Čechovice u Prostějova, Domamyslice. Je vybaveno infrastrukturou úměrnou koncentraci obyvatel a rostoucímu zájmu o volné zastavitelné pozemky, ve kterých toto katastrální území tvoří nabídky. Naopak katastrální území Vrahovice, Čechůvky, Držovice na Moravě a Žešov představují zástavbová území, která netvoří území stavebně srostlé s městskou zástavbou. V těchto plochách, které drží převážně charakter venkovské zástavby jsou dosahovány v průměru poloviční ceny pozemků oproti vnitřnímu městu. Samostatnou enklávu tvoří zástavba katastrálního území Čechovice - Záhoří, ve kterém jsou částečně umístěny objekty sloužící k rekreačním a zahrádkářským účelům rekreační, zahradní a víceúčelové objekty. Podrobnější rozbor je obsažen v kapitole 7 Charakteristika trhu s pozemky. Realitní trh města Prostějova ničím nevybočuje z obvyklých trendů 50-ti tisícových měst (např. Přerov, Jihlava, atd.). V oblasti průmyslových staveb se projevuje do jisté míry stagnace, kdy od zprovoznění textilky společnosti TORAY do města nepřišel zájemce o investice do průmyslové výroby. Lepší situace je v obchodní síti, kdy do supermarketů byla vložena řada prostředků. Další investoři se o lokality v Prostějově zajímají. Trvalý zájem je o bydlení, a to jak v bytových domech, tak v rodinných domcích. V posledním období cena bytů mírně vzrostla. Cena rodinných domků roste minimálním způsobem. Přebytek se ukazuje u kancelářských ploch, z nichž řadu nelze vůbec pronajmout. Z hlediska katastrálních území jsou jednoznačně nejvíce poptávanou oblastí pro bydlení Krasice, Čechovice u Prostějova a Domamyslice. Tímto směrem prorůstá poptávka do sousední obce Mostkovice. Méně poptávanou je oblast Držovic, Žešova a Čechůvek. Pro obchodní účely jsou poptávány oblasti v centru města s upřednostněním nám. Husserleho, nám T. G. Masaryka, nám. Žižkovo a ulic Svatoplukova, Kravařova a Plumlovská. Pro větší obchodní investice jsou preferovány oblasti na okraji města s kvalitním dopravním napojením. Mimo tyto vyjmenované lokality je minimální poptávka po obchodních nemovitostech. Pro investice průmyslové a skladovací jsou určena území průmyslových zón. říjen

8 5. Metodika zpracování cenové mapy 5.1 Úvod Cenová mapa města Prostějova postihuje diference mezi cenami pozemků v jednotlivých katastrálních územích obce a umožňuje jednoduché zjišťování cen jednotlivých pozemků. V posledních letech se v Prostějově stabilizoval (oproti polovině 90.let) počet obchodních transakcí s nemovitostmi, a tedy i s pozemky. Vzhledem k tomu, že tato aktualizovaná cenová mapa je již druhou v pořadí, bylo možno pracovat při její tvorbě se vzorkem 269 sjednaných cen ve městě, jakož i doplnit a využít systematicky vytvářenou databanku sjednaných cen pozemků pro účely porovnání obdobných pozemků. 5.2 Postup zpracování Základem cenové mapy jsou konkrétní sjednané ceny pozemků obsažené v kupních smlouvách. Při zpracování cenové mapy se vycházelo z rozboru pozemků z hlediska jejich charakteristik a sjednaných cen. Ceny těchto pozemků jsou dále porovnávány s obdobnými pozemky podle 10 odst. 3 zákona o oceňování majetku. V cenové mapě jsou graficky vymezeny skupiny parcel obdobných pozemků, navzájem porovnatelných podle účelu užití, polohy na území města a stavební vybavenosti. Takto vymezené pozemky jsou oceněny porovnáním se sjednanými cenami obdobných pozemků, které byly již tržně realizovány. Pozemky, u nichž nelze provést porovnání s obdobnými pozemky, zůstávají v cenové mapě neoceněny. V Prostějově zůstávají cenovou mapou zpravidla neoceněny některé pozemky veřejné správy, školství, kultury, zdravotnictví, bezpečnosti, obrany, komunikací a dalšího technického vybavení. Vesměs jde o pozemky, kde nebyl zjištěn jejich prodej a ani je nebylo možné ocenit porovnávacím způsobem. 5.3 Charakteristiky porovnávaných pozemků Pro vytvoření porovnatelných skupin parcel obdobných pozemků byly na základě dlouholeté znalosti území města Prostějova vybrány pozemky se shodnými znaky co do polohy, způsobu využití a technického vybavení. Za tímto účelem byl u jednotlivých graficky vymezených obdobných pozemků proveden popis jejich rozhodujících vlastností. Tyto cenotvorné vlastnosti skupin parcel obdobných pozemků (poloha, účel., využití, technická vybavenost) jsou převzaty zejména z analytických výkresů, z územního plánu, z vydaných územních rozhodnutí, ale i z vlastních místních šetření zpracovatele. říjen

9 Šetřené charakteristiky Omezující faktory Byly podchyceny okolnosti, které rozhodujícím způsobem limitují využitelnost pozemku, např. zhoršené klima (průmyslové zóny), nadměrná hlučnost (ul. Plumlovská, ul. Vápenice, ul. Újezd, ul. J.Wolkera, ul. Olomoucká), přírodní omezení (lesoprak Hloučela). 5.4 Vyjádření cen v posuzovaných územích Údaje o prodejích pozemků byly čerpány z podkladů Katastrálního úřadu Prostějova a byly rovněž doplněny údaji o prodejích pozemků z vlastnictví města Prostějova. Takto byla získána databáze 269 údajů o realizovaných obchodech, se kterými bylo dále pracováno. Z této skupiny byly vyloučeny údaje ze smluv, kde nebylo možno určit cenu pozemku bez vlivu staveb (celkem 128 údajů). Před konečným oceněním byly dále vyloučeny údaje, kde se cena vymyká cenové hladině ve skupině parcel obdobných pozemků (27 případů). Takto bylo zamezeno zkreslení cenových údajů. Tímto způsobem byla v reálném čase rozšířena množina sjednaných cen, které byly uplatněny při aktualizaci ocenění. Na základě popsaných činností pak bylo provedeno ocenění v cenové mapě. Pro všechny graficky vymezené skupiny parcel, kde byla použita sjednaná cena, jakož i pro všechny obdobné graficky vymezené skupiny parcel, je v cenové mapě zapsána jejich cena. říjen

10 6. Vybrané údaje z katastru nemovitostí Vyhláška specifikuje věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitosti v Prostějově s použitím souhrnných informací z katastru nemovitostí. Jednotlivé údaje o parcelách jsou přehledně uvedeny v příloze č. 8.1 v tabulkách jednotlivých katastrálních území a jejich součtu (celkem 9 k. ú. v Prostějově). Přehled katastrálních území Čechovice u Prostějova Čechovice Záhoří Čechůvky Domamyslice Držovice na Moravě Krasice Prostějov Vrahovice Žešov Sumarizace údajů za 9 katastrálních území Druh pozemku Způsob využití Počet parcel (m2) Zemědělské pozemky orná půda z toho: chmelnice vinice zahrada ovocný sad travní porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěná plocha Společný dvůr Zbořeniště Ostatní plocha Dráha Dálnice Silnice Ostatní komunikace Ostatní dopravní pl Zeleň Sport. a rekrač. pl Hřbitov - urnový háj Kult. a osvět. plocha Manipulační plocha Dobývací prostor Skládka Jiná plocha Neplodná půda Obec Prostějov celkem říjen

11 Výměry a počty parcel Základní členění (ha) % počet parcel % Zemědělská půda, lesní půda a 3 332,5 71, vodní plocha Zastavěná plocha 320, Ostatní plocha 1 004,8 21, Obec Prostějov celkem Předmětem ocenění v cenové mapě byly stavební pozemky, které se v převážné většině nachází v kategorii tzv. zastavěné plochy. Z tohoto pohledu tyto pozemky tvoří pouhých 7 % (s ostatními plochami 28,5%) rozlohy správního území města. Důvodem je zejména velká rozloha intenzivně využívané zemědělské půdy v katastrálních územích venkovských sídel začleněných do správního území města. Na druhé straně z pohledu počtu parcel je významný podíl parcel klasifikovaných jako zastavěná plocha, která činí 44 % (spolu s parcelami ostatních ploch 62 %). Důvodem je mnohem větší členitost zastavěných ploch a menší průměrná plocha parcel. Z tzv. ostatních ploch podléhají ocenění pouze některé pozemky, především tvořící jednotný funkční celek se stavbou. Toto vymezení se týká zejména zeleně v zástavbě. Ze struktury ostatních ploch vyplývá, že podíl dálnic, silnic, ostatních komunikací a dopravních ploch a ploch manipulačních představuje 71 % výměr tzv. ostatních ploch. Zbývající část je pak dle katastrální statistiky značně druhově diferencována. Pro potřeby ocenění cenovou mapou bylo nově ve správním území města lokalizováno celkem 324 skupin obdobných parcel. Oproti cenové mapě v roce 2001 bylo nově vytvořeno 24 skupin obdobných parcel, 10 skupin obdobných parcel bylo sloučeno do okolních skupin. U 87 skupin obdobných parcel došlo ke změně ceny, z toho ve 41 se jednalo o nové ocenění skupin parcel vedených dříve v kategorii neoceněno. Z celkového počtu bylo ocenění provedeno v 67 %, tj. 214 skupinách. Oproti předchozí mapě došlo k nárůstu o 16 %. Znamená to, že v těchto skupinách parcel byla uplatněna sjednaná prodejní cena pozemku, nebo došlo k ocenění na základě porovnání. Nově byly určeny a oceněny skupiny parcel odpovídající rozvojovým plochám určených územním plánem ke konkrétnímu využití. Skutečnost, že více jak polovina skupin parcel byla oceněna, svědčí o rozvinutém trhu s pozemky, jak je dokumentováno v následující kapitole. říjen

12 7. Charakteristika trhu s pozemky Celkově trh s pozemky v Prostějově reflektuje jeho aktuální společenskoekonomické postavení. Z hlediska externích investorů je pozornost jednoznačně soustředěna na krajské město Olomouc, kde se v posledním období realizovala řada investic dopravních, výrobních, obchodních i bytových. Aktuální investice do nemovitostí reflektují nízkou hospodářskou výkonnost regionu ve výrobních a obchodních investicích i nízké příjmy fyzických osob v investicích do bydlení, jak v bytových domech, tak i v rodinných domcích, obzvlášť v porovnání s městy podobné velikosti např. v Čechách. Tento rozbor se opírá o vyhodnocení s využitím nového statistického vzorku 269 smluv o prodeji nemovitostí získaných na území města v období roku Jednotlivé dokladované prodeje byly v pracovním materiálu přesně lokalizovány a přiřazeny jednotlivým parcelám. Následně byly vyřazeny ceny, které se významně lišily od obvyklých cen, případně ty u nichž nebylo možno rozlišit cenu stavby a vlastního pozemku. Jednotlivé skupiny parcel vykazují diferencovaný cenový pohyb dle lokality a dle formy využití. Nejvýznamnější cenový pohyb byl zaznamenám u skupin parcel pod bytovými domy, kde je významná změna ceny z 110 Kč/m2 na zadokumentovaných 410 Kč/m2 bez ohledu na polohu. Nárůst cen vykazují skupiny parcel pro bydlení v rodinných domech. Zde je celý proces daleko strukturovanější, velmi záleží na technické infrastruktuře jednotlivých pozemků. Ceny v těchto skupinách parcel se pohybují v širokém rozpětí od (150 Kč/m2 v Držovicích, 160 Kč/m2 v Žešově, 150 Kč/m2 v Čechůvkách ) do (1120 Kč/m2 v Prostějově - lokalita Hloučela). Problematické zůstávají nově vyčleněná území pro výstavbu rodinných domů, kde se velmi obtížně řeší dobudování technické infrastruktury včetně komunikací a chodníků v rámci ploch vyčleněných územním plánem. Předpokládá se další cenový nárůst. Jako stagnující se jeví vývoj cen u průmyslových nemovitostí. Na trhu jsou realizovány obchody rozměru živnostenských provozoven, ne průmyslových provozů. Další vývoj nepředpokládá prudký cenový nárůst. Rozpětí cen se v daném segmentu pohybuje od 180 Kč/m2 do 450 Kč/m2. Centrum města vykazuje poměrně malý počet realizovaných obchodních transakcí, cena se drží s výhledem dalšího nárůstu na nejlepších polohách. Rozpětí cen se v daném segmentu pohybuje od Kč/m2 do Kč/m2. Mimo vlastní centrum města je rozpětí cen od 600Kč/m2 do Kč/m2. Lokality se smíšenou zástavbou mimo centrum města cenově stagnují a i další vývoj neočekává významný nárůst. říjen

13 8. Přílohy: 8.1 Údaje z katastru nemovitostí Čechovice u Prostějova Čechovice Záhoří Čechůvky Domamyslice Držovice na Moravě Druh pozemku Zemědělské poz z toho: orná půda chmelnice vinice zahrada ovocný sad travní porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěná plocha z toho: Společný dvůr Zbořeniště Ostatní plocha z toho: Dráha Dálnice Silnice Ostatní komunikace Ostatní dopravní pl Zeleň Sport. a rekrač. pl Hřbitov - urnový háj Kult. a osvět. pl Manipulační pl Dobývací prostor Skládka Jiná plocha Neplodná půda Budovy s čísly popisnými Budovy s čísly evidenčními Budovy bez č.p. nebo č.e Rozestavěné budovy 8 13 říjen

14 Krasice Prostějov Vrahovice Žešov Sumarizace Druh pozemku (m2) Zemědělské poz z toho: orná půda chmelnice vinice zahrada ovocný sad travní porost Lesní pozemek Vodní plocha Zastavěná plocha Společný dvůr Zbořeniště Ostatní plocha Dráha Dálnice Silnice Ostatní komunikace Ostatní dopravní pl Zeleň Sport. a rekrač. pl Hřbitov - urnový háj Kult. a osvět. pl Manipulační pl Dobývací prostor Skládka Jiná plocha Neplodná půda Budovy s čísly popisnými Budovy s čísly evidenčními Budovy bez č.p. nebo č.e Rozestavěné budovy říjen

15 8.2 Změny v oceněných skupinách Číslo mapy Počet skupin se změnou ceny nárůst pokles Počet skupin nově oceněných 8.3 Rozložení katastrálních území Název k.ú. Číslo mapového listu Čechovice u Prostějova 2,5 Čechovice Záhoří 11,12 Čechůvky 4,7,8 Domamyslice 2,5,11 Držovice na Moravě 1,3,4 Krasice 2,3,5 Prostějov 2,3,4,5,6,7,9 Vrahovice 1,4,7 Žešov 9,10 říjen

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

Ocenění hodnoty zvláštní obliby

Ocenění hodnoty zvláštní obliby BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA PRAHA Katedra : Bankovnictví a pojišťovnictví Ocenění hodnoty zvláštní obliby Bakalářská práce Autor : Vít Kotas Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing.Pavel Sýkora Praha duben

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar

Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR. Petr Korytar Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR Petr Korytar Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je důkladně analyzovat vývoj cen nemovitostí za posledních 10 let. Bakalářská práce bude rozdělena

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 23. ledna 2014 částka 1 Cena 590 Kč Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Malá Strana Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE

METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚAP KARLOVARSKÉHO KRAJE Svazek 1 Analytická část březen 2011 Objednatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory Zhotovitel:

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více