3 msíce (%) Zaátek roku (%)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 msíce (%) Zaátek roku (%)"

Transkript

1 TÝDENÍK ATLANTIK Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX ,856 CZK/EUR CZK/USD PRIBOR 6M 4.22% 1 bp. 44 bp. 156 bp. 19 bp. 3.77% 4.58% 10-letý SD 3.75/ % -2 bp. -2 bp. 30 bp. -13 bp. 4.33% 5.42% Zavírací cena Týden TEF O CEZ Unipetrol PMCR 7, KB 2, Erste Zentiva 1, Orco CME ECM Pegas AAA Auto VIG NWR Akcie Dluhopisy mil. CZK 10,989 9,995 mil. EUR mil. K 4,000 3,000 2,000 1,000 PX 13/11 17/11 19/11 21/11 25/11 27/11 1/12 3/12 5/12 Index 1,200 1, Titulky EZ možná nabídne ceny roku 2009 na rok 2010 Stát nyní neprodává akcie ze svého podílu v EZu EZ do roku 2020 chce pestat používat erné uhlí S&P's zvýšila rating Telefóniky O2 CR Akcionái Erste Bank schválili navýšení kapitálu Erste v roce 2009 oekává nižší úrokové marže Paramo svolalo valnou hromadu pro pevod akcií na Unipetrol Unipetrol možná navrhne koupit podíl Shellu v era NWR prodala divizi OKD, Bastro Odkup ECM skonil CME o výhledu na rok 2009 Nova Cinema zane vysílat digitáln Ceny byt v listopadu klesly Ministi financí EU schválili vyšší limit pojištní vklad Výhled na tento týden Pinejmenším z poátku týdne lze ekat pozitivní náladu na trzích, která je dána plánem nového prezidenta USA Obamy s cílem velkých investic do infrastruktury (do roku 2011 by mlo být vytvoeno 2,5 mil. pracovních míst). Dalším stimulem by rovnž mohlo být oekávané schválení pomoci americkým výrobcm automobil. U nás mže být zajímavý vývoj ceny akcií ECM, která již nebude mít oporu v dobrovolné nabídce odkupu ze strany ECM Group N.V. Zhruba v plce týdne by ml být zveejnn výsledek nabídky. Oekáváme, že nabídka by mohla být ve vtší míe využita, což by mlo znamenat pokles likvidity akcií ECM. I pes nízkou likviditu se domníváme, že by se mohl projevit tlak na pokles ceny. Z makroekonomických dat by mezi nejzajímavjší mly patit maloobchodní tržby v USA za listopad (pátek), které by mly potvrdit akcelerující nepíznivý trend tohoto indikátoru, což potvrzuje recesi americké ekonomiky. Klesající maloobchodní tržby napovídají o oslabující spotebitelské poptávce, která tvoí páte americké ekonomiky. Nmecký index ekonomického sentimentu ZEW (úterý) by ml v prosinci klesnout na -57,0 z -53,5 v listopadu, což ukazuje zhoršující se vyhlídky nmecké ekonomiky. V R bude ve stedu zveejnna revize HDP za 3Q08 (prvotní údaj byl 4,7 %), která pinese i informaci o jednotlivých složkách rstu. Oddlení analýz Tel.: Reuters: ATLK Fax: Bloomberg: ATLK <GO>

2 Akciový trh Zprávy z trhu Na poátku týdne došlo k vybírání zisk po pedchozí silné rstové korekci. V nejbližší dob mže chování trh ovlivnit jednání o možném záchranném plánu pro americké výrobce automobil. Data z reálné ekonomiky se neustále zhoršují, což bude nadále zpsobovat tlak na akciové trhy, jelikož výsledky firem mají tendenci oslabovat. Index PX poklesl o 4,6 % t/t na 824 bod. Tém všechny tituly na pražské burze oslabily. Nejvíce oslabily akcie NWR (-14,9%), které jsou pod tlakem nepíznivého náhledu investor na sektor, pramenícího z poklesu cen energetických komodit. NWR oznámilo, že prodalo dceinou spolenost OKD, Bastro a.s. (divizi tžebních a strojírenských služeb), což je v souladu s její strategií zamit se hlavní innost (tžba uhlí). Lehce ztrácely akcie CME (-2,4%), které korigovaly svj silný rst z minulého týdnu. Jako jediné posílily akcie PMR (+4,9%), který se posledních týdnech tší zájmu investor (defenzívní titul nesoucí slušnou dividendu). Index Zavírací cena Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max PX ,855.8 DJIA 8, , ,727.0 NASDAQ 1, , ,724.4 Euro Stoxx 50 2, , ,469.5 Varšava (WIG 20) 1, , ,715.9 Budapeš (BUX) 12, , ,755.3 Zprávy ze spoleností EZ Podle deníku E15 zvažuje EZ možnost, že by domácnosti mohly koupit elektinu na rok 2010 za ceny platné zaátkem roku Chce tak zmírnit kritiku kvli avizovanému zdražování elektiny na píští rok. Vzhledem k souasné finanní krizi a zpomalujícímu se ekonomickému rstu si nemyslíme, že by ceny energií mly píští rok výrazn rst. Zákazníci by proto na využití této možnosti mohli spíše prodlat, pokud ceny poklesnou. Ministr financí Miroslav Kalousek v poslanecké snmovn ekl, že nyní eká, až pejde finanní krize, aby mohl pokraovat v prodeji státního podílu ve spolenosti EZ. Nyní je prodej, kvli nízké cen akcie pozastaven. Finanní editel EZu Martin Novák ekl v rozhovoru pro Bloomberg, že EZ se do roku 2020 bude snažit pestat ve svých elektrárnách používat erné uhlí, ve prospch výroby elektiny na bázi zemního plynu a obnovitelných zdroj. Dvodem je zpísnní podmínek emisních povolenek ze strany EU. Tímto krokem by EZ zamezil poklesu zisku od roku 2013, kdy by se mlo za emisní povolenky zaít platit v aukcích. O zpsobu zpoplatnní emisních povolenek se ješt stále rozhoduje na úrovni EU. EZ také hodlá pokraovat v akvizicích mimo EU, kde emisní standardy nejsou tak písné. Zpráva nepináší žádné nové informace. TEF O2 Ratingová agentura S&P ve stedu oznámila, že zvýšila dlouhodobý rating spolenosti Telefónica O2 CR z BBB+ na A-. Zvýšení ratingu agentura odvodnila dobrou provozní výkonností a rozumnou finanní politikou spolenosti. Vyšší rating také odráží zvýšení ratingu mateské spolenosti Telefónica S.A. (69% podíl v Telefónica O2 CR). Výhled ratingu eské firmy je stabilní a obsahuje oekávání, že spolenost udrží solidní provozní výkonnost a cash flow. Erste Bank Mimoádná valná hromada Erste Bank schválila navýšení vlastního kapitálu o 2,7 mld. EUR (+40 %) formou certifikát, které ponesou 8% p.a. výnos. Transakce nerozedí hodnotu podíl souasných akcioná (certifikáty mají být splaceny bhem 5 let). Výrazné zvýšení vlastního kapitálu by mlo Erste pomoci zvýšit dvru investor a obchodních partner.

3 Generální editel eské spoitelny (S; poboka Erste Bank) Gernot Mittendorfer v pátek ekl, že oekává úrokové marže v píštím roce mírn nižší než letos, stále však na pijatelné úrovni. Nárst spotebitelských úvr a služeb spojených s kreditními kartami by podle nj mly kompenzovat zpomalení poskytovaných hypoteních úvr. Toto prohlášení je v souladu s naším oekáváním. istá úroková marže (úrokové výnosy / úroená aktiva) S dosáhla za prvních 9 msíc ,96% (3,63% za stejné období 2007). Unipetrol Rafinérská spolenost Paramo svolala na 6. ledna 2009 mimoádnou valnou hromadu, na které se má schválit pechod všech akcií na Unipetrol, který v souasné dob vlastní pes 90 % akcií Parama. Výkupní cena byla stanovena na 977 K. Celkem by ml Unipetrol zaplatit za zbývající podíl v Paramu 107 mil. K (0,6 K na akcii Unipetrolu). Zpsob financování transakce nebyl sdlen. Transakce je trhu již delší dobu známa. Dle Hospodáských novin by dozorí rada Unipetrolu mla tento týden rozhodnout o nabídce za 16,33% podíl firmy Shell v eské rafinérské, kde Unipetrol drží 51,2% podíl. Ob strany zatím jednání o prodeji podílu popírali, ale Unipetrol v minulosti vyjádil zájem podíl koupit. Pedkupní právo na koupi podílu Shellu má krom Unipetrolu i italská ENI. Pokud by Unipetrol i ENI svého pedkupního práva nevyužili, pak se jako velmi vážný zájemce jeví ruský Lukoil. NWR Spolenost New World Resources (NWR) oznámila, že její dceiná spolenost OKD prodala divizi tžebních a strojírenských služeb OKD, Bastro a.s. spolenosti Bucyrus DBT Europe. Prodej je souástí restrukturalizace OKD se zámrem soustedit se na tžbu uhlí. Tržby Bastro v roce 2007 inily 800 mil. K (32 mil. EUR), celkové tržby NWR dosáhly mil. EUR. Zprávu hodnotíme neutráln, jelikož zámr prodat tuto divizi byl oznámen již v polovin tohoto roku. Navíc prodejní cena ani jakékoliv další podrobnosti transakce nebyly zveejnny. ECM V pátek v 16:00 hod. SE skonila doba závaznosti dobrovolné nabídky pevzetí ECM ze strany ECM Group N.V. Nabídková cena iní 303 K/akcii. Pedpokládáme, že by nabídka mohla být ve vtší míe využita, což by následn znamenalo pokles likvidity akcií ECM. Pvodní doba závaznosti byla zkrácena o jeden týden (jako dvod byl uveden zámr ECM vydat 2 mil. akcií formou privátní emise, o které má také zájem ECM Group). CME Šéf CME, Michael Garin, poskytl rozhovory pro Bloomberg a Reuters. Zopakoval, že píští rok CME eká nárst EBITDA pi tém jakémkoli scénái. Rst tržeb zpomalí v 6 ze 7 zemí (Ukrajina s 10-15% celkových tržeb CME je nejistá), ale provozní marže zstane stabilní (37 %) díky snížení náklad na programovou nabídku a režijních náklad (také kapitálové výdaje budou významn sníženy). CME má být schopna zvýšit ceny reklamy díky píznivým regionálním podmínkám. Garin oekává, že v tempech rstu reklamního trhu st. a vých. Evropa pekoná západní Evropu, jelikož se zde inzeruje zejména zboží základní spoteby oproti luxusnjším statkm v západní Evrop. CME v blízké budoucnosti nevidí žádné akvizice (nový kapitál je drahý). V píštích letech spolenost nebude vyplácet dividendu ani odkupovat vlastní akcie (zamení na rst). Již díve CME sdlila, že je schopna snížit provozní náklady o % bez dopadu na sledovanost (ale pouze na jednu sezónu). Dne 15. prosince spustí TV Nova (vlastnná CME) digitální vysílání kanálu Nova Cinema, pro který tento týden získala kompenzaní licenci. Cílem je ziskovost tohoto kanálu do konce píštího roku. Nyní Novu Cinema mže sledovat 27 % eských divák (pouze pes kabel a satelit), na konci píštího roku by to už mlo být 65 % divák. Po jednom roce vysílání se Nova Cinema dostala na první místo mezi všemi filmovými kanály (satelitní a kabelové vysílání). Nemovitosti Podle przkumu spolenosti EuroNet Media poklesla bhem listopadu prmrná nabídková cena byt v R o 5,2%. Podle realitních kanceláí a developer k žádnému plošnému zlevování byt nedochází a zlevují pouze nkteré díve pedražené byty. Výraznjší trend poklesu cen by byl negativní pro developery, nejen z pohledu klesajících výnos z prodeje byt, ale také proto, že mnoho klient by mohlo vykávat s nákupem nemovitosti, což by vytváelo další tlak na zlevování.

4 Banky Ministi financí zemí Evropské unie schválili zvýšení limitu pojištní vklad. Od 30. ervna 2009 by všechny zem EU mly ruit za vklady do výš 50 tisíc EUR (nyní 20 tisíc EUR) a od 31. prosince 2011 by se tento limit ml zvýšit až na 100 tisíc EUR. Zmny by mly nastat také u lht pro vyplácení vklad, nov by ml stát zaít s výplatou do 20 dn od krachu finanní instituce (nyní do 6 msíc). Návrh musí být ješt schválen Evropským parlamentem. V eské republice by ke zvýšení limitu na 50 tisíc EUR mlo dojít do konce tohoto roku. Novelu zákona již schválil parlament a nyní eká na podpis prezidenta. Trh v íslech Objem trhu Zmna Zmna Zmna (mil. K) (mil. Eur) (mil. USD) 10, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Zavírací Týden 3 msíce Rok historie Týdenní objem cena rel. rel. min max mil. K rel. TEF O , CEZ ,435 3, Unipetrol PMCR 7, ,650 8, KB 2, ,165 4,485 1, Erste , Zentiva 1, , Orco , CME , ECM , Pegas AAA Auto VIG n.a. n.a , n.a. NWR n.a. n.a n.a. Poznámka: Procentní zmna oproti *indexu PX-D **6-msínímu prmru týdenního objemu. Pomry Cena / Zisk Cena / Tržby EV / EBITDA EV / Tržby Cílová Dlouhod. Krátkod e e e e cena doporu. výhled Tef O Koupit Neutrální CEZ Koupit Neutrální Unipetrol Držet Negativní PMCR Koupit Neutrální Zentiva Držet Neutrální CETV USD Koupit Neutrální Orco EUR Koupit Neutrální ECM Revize Revize Revize Pegas Koupit Neutrální AAA Auto Revize Prodat Negativní NWR Koupit Neutrální Pomry Cena / Zisk Cena / Úetní hodnota Cílová Dlouhodobé Krátkodobý e e cena doporuení výhled KB Koupit Neutrální Erste EUR Koupit Neutrální VIG ,5 EUR Koupit Neutrální Poznámka: EV = Hodnota spolenosti, EBITDA = Hospodáský výsledek ped odetením úrok, daní, odpis a amortizací

5 Ekonomika Koruna k euru bhem týdne oslabila z 25,30 CZK/EUR do pásma 25,60-25,80 CZK/EUR, kde se držela po druhou polovinu týdne. Klesla dokonce až na 25,97 CZK/EUR, krom jednorázového výkyvu v polovin íjna to byla nejnižší úrove od zaátku února. Koruna kopírovala vývoj ve stední Evrop, kde ostatní mny také ztrácely. K dolaru koruna oscilovala v širokém pásmu 20,0-20,5 CZK/USD. Kurz ovlivnilo z poátku oslabení koruny, které ale na konci týdne vyrovnávalo oslabení dolaru. USD 17.0 Koruna EUR PRIBOR 5.00 Výnosová kivka penžního trhu USD T EUR 6M /11 17/11 19/11 21/11 25/11 27/11 1/12 3/12 5/12 13/11 17/11 19/11 21/11 25/11 27/11 1/12 3/12 5/12 12/5/ /14/2008 1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y Smnné kurzy Zavírací hodnota Týden 3 msíce Zaátek roku Rok min max Forward 1 msíc Forward 6 msíc CZK/EUR CZK/USD PRIBOR Fixing Týden (bb) 3 msíce (bb) Zaátek roku (bb) Rok (bb) min max 3-msíní FRA 2T n.a. 3M M rok n.a. Indikátor Poslední hodnota Období e Reálný HDP %, r/r 4.5 '2Q/ Prmyslová výroba %, r/r reál 9.6 '09/ Spotebitelská inflace %, r/r 6.0 '10/ Obchodní bilance mld. CZK 10.9 '09/ Bžný úet % HDP -1.8 ' Nezamstnanost % 5.2 '10/

6 Dluhopisový trh Objem trhu (mil. K) Zmna (mil. Eur) Zmna (mil. USD) Zmna 9, Poznámka: Procentní zmna oproti 6-msínímu prmru týdenního objemu. Oznaení Splatnost Cena Týden Objem VDS Týden Durace (bb) (mil. K) (bb) SD 3.80/09 22-Mar SD 6.55/11 5-Oct SD 3.70/13 16-Jun , SD 6.95/16 26-Jan SD 3.75/20 12-Sep Kalendá Datum as Zem Indikátor / Spolenost Období AFT Trh Poslední 8/12/2008 9:00 R Nezamstnanost 11/08-5.3% 5.2% 8/12/2008 9:00 R Obchodní bilance 10/ mld. CZK 10.9 mld. CZK 8/12/2008 9:00 Rumunsko Prmyslová výroba 10/ % y/y 8/12/2008 9:00 Slovensko Prmyslová výroba 10/08-4.0% y/y 5.5% y/y 8/12/2008 9:00 R CPI 11/ % m/m 0.0% m/m 8/12/2008 9:00 R CPI 11/08-4.6% y/y 6.0% y/y 8/12/ :00 Nmecko Prmyslová výroba 10/ % m/m -3.6% m/m 8/12/ :00 Eurozóna Prezident ECB Trichet vystoupí v Evropském parlamentu /12/ National Semiconductor USD 1.31 USD 9/12/2008 9:00 Maarsko HDP Q3/08f % y/y 9/12/ :00 Nmecko ZEW Index ek. oekávání 12/ /12/ Zumtobel EUR 2.09 EUR 10/12/ ECONET. HU MEDIA HUF 11/12/2008 9:00 Maarsko CPI 11/08-0.3% m/m 0.2% m/m 11/12/2008 9:00 Maarsko CPI 11/08-4.7% y/y 5.1% y/y 11/12/2008 9:00 Rumunsko CPI 11/ % m/m 11/12/2008 9:00 Rumunsko CPI 11/ % y/y 11/12/2008 9:00 Slovensko CPI 11/08-0.2% m/m 0.4% m/m 11/12/2008 9:00 Slovensko CPI 11/08-4.8% y/y 5.1% y/y 11/12/2008 9:05 Eurozóna Trichet vystoupí na téma evropská finanní integrace /12/ :30 USA Celkový poet žádostí o podporu v nezamstnanosti ,100,000 4,087,000 11/12/ :30 USA Obchodní bilance 10/ /12/ :30 USA Poet nových žádostí o podporu v nezamstnanosti , ,000 11/12/ Costco Wholesale USD 2.95 USD 11/12/ Lehman Brothers Holdings USD 7.63 USD 11/12/ Synergon HUF 12/12/2008 9:00 R PPI 11/ % m/m -1.2% m/m 12/12/2008 9:00 R PPI 11/08-2.3% y/y 3.9% y/y 12/12/2008 9:00 R Prmyslová výroba 10/ % y/y 9.6% y/y 12/12/2008 9:00 R Stavební výroba 10/ % y/y 12/12/2008 9:00 Maarsko Prmyslová výroba 10/08f % y/y 12/12/ :00 R Bžný úet 10/ mld. CZK mld. CZK 12/12/ :30 USA PPI 11/ % m/m -2.8% m/m 12/12/ :30 USA PPI 11/08-0.2% y/y 5.2% y/y 14:30 USA PPI bez potravin a energií 11/08-0.1% m/m 0.4% m/m 14:30 USA PPI bez potravin a energií 11/08-4.3% y/y 4.4% y/y 14:30 USA Maloobchodní tržby 11/ % m/m -2.8% m/m 14:30 USA Maloobchodní tržby bez prodeje aut 11/ % m/m -2.2% m/m 16:00 USA Spotebitelská dvra (Michigan Uni.) 12/08p Egis HUF HUF

7 Kontakty Obchodování s cennými papíry Jméno Specializace Telefon Jan Langmajer Obchodování domácí spolenosti Radúz Šrom Obchodování domácí spolenosti Barbora Stieberová Obchodování domácí spolenosti Tereza Jalvková Obchodování domácí spolenosti Pavel Sudek Obchodování zahraniní spolenosti David Nový Prodej a Obchodování Prodej a klientské služby Jméno Specializace Telefon Andrea Keprtová Správa aktiv David Petráek eské akcie Dalibor Hampejs Podílové fondy Hana Kejpská Klientské služby Oddlení analýz Analytik Specializace Telefon Milan Vaníek Strategie, farmaceutika, telekomunikace Petr Novák Energetika, stavebnictví, tžba a metalurgie, chemie Patrick Vyroubal Nemovitosti, TV Milan Lávicka Bankovnictví, finanní služby Petr Sklená eská ekonomika, dluhopisy Josef Kvarda Zahraniní ekonomiky, mny Portfolio Management Jméno Pozice Telefon Petr Posker Vedoucí pro investice Martin Kujal Portfolio manažer Marek Janeka Portfolio manažer Robert Šíbl Portfolio manažer ATLANTIK finanní trhy, a.s. Praha: Vinohradská Praha 10 Tel.: Fax: Brno: Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: Tel: Bloomberg: ATLK <GO> Reuters: ATLK

8 PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ: ATLANTIK finanní trhy, a.s. (dále jen ATLANTIK ) je licencovaný obchodník s cennými papíry a len Burzy cenných papír Praha, (tvrce trhu market maker všech titul obchodovaných v segmentu SPAD na BCPP, a.s. ) a.s. oprávnný poskytovat investiní služby ve smyslu zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. ATLANTIK v souladu s právními pedpisy, vnitními pedpisy spolenosti a vyhláškou. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investiních doporuení pipravuje a rozšiuje investiní doporuení. innost ATLANTIKu podléhá dozoru eské národní banky, Na Píkop 28, Praha 1 - ATLANTIK poskytuje zákazníkm investiní doporuení a analýzy o vývoji a situaci na kapitálových trzích. Samotná investiní rozhodnutí jsou vždy na zákazníkovi, který za n nese plnou odpovdnost. Veškeré názory, prognózy a jiná stanoviska obsažená v tomto dokumentu jsou výhradn informativní a ATLANTIK žádným zpsobem nezavazují. Investiní doporuení sdlují názor analytik ATLANTIKu ke dni jeho zveejnní, piemž toto mže být zmnno bez pedchozího upozornní. ATLANTIK nenese žádnou odpovdnost za ztrátu, ušlý zisk zpsobený tetí osob na základ použití informace obsažené v tomto doporuení. Investiní doporuení nepedstavují v žádném pípad nabídku k nákupu i prodeji investiních nástroj. Jednotlivé investiní nástroje nebo strategie v investiních doporueních zmínné nemusí být vhodné pro každého investora. Názory a doporuení tam uvedené neberou v úvahu situaci jednotlivých klient, jejich finanní situaci, cíle nebo poteby. Investoi jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investiních nástroj rozhodovat samostatn, a to na základ náležitého zvážení ceny, pípadného nebezpeí a rizik, jejich vlastní investiní strategie a vlastní finanní situace. Hodnota i cena jakýchkoliv investic se mže v ase mnit. V souladu s tím mohou investoi získat prostedky menší než byla jejich pvodní investice. Úspšné investice v minulosti nezaruují píznivé výsledky v budoucnu. ATLANTIK a s ním propojené osoby a osoby, které k nim mají právní nebo faktický vztah, vetn len statutárních orgán, vedoucích zamstnanc anebo jiných zamstnanc, mohou v souladu s vnitními pedpisy spolenosti obchodovat s investiními nástroji i uskuteovat jiné investice a obchody s nimi související a mohou je v rozhodné dob nakupovat nebo prodávat, nebo k nákupu anebo prodeji nabízet, a již jako komisioná, zprostedkovatel i v jiném právním postavení, na regulovaném trhu i jinde. Makléi a ostatní zamstnanci ATLANTIK a/nebo s ní propojené osoby mohou poskytovat ústní nebo písemný komentá k vývoji na kapitálovém trhu nebo obchodní strategie svým klientm a vlastnímu oddlení obchodování, které odráží názory jež jsou v rozporu s názory vyjádenými v investiních doporueních. ATLANTIK mže poskytovat nebo nabízet investiní služby emitentm o nichž nebo o jejichž investiních nástrojích bylo ATLANTIKem vydáno investiní doporuení. Spolenost nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu žádného emitenta investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích s investiními nástroji. Žádný emitent investiních nástroj, jež jsou obchodovány na regulovaných trzích nemá podíl vtší než 5% na základním kapitálu spolenosti.spolenost nemá s žádným emitentem investiních nástroj uzavenu dohodu týkající se tvorby a šíení investiních doporuení. Emitenti investiních nástroj kótovaných na regulovaných trzích nejsou spoleností seznamováni s investiními doporueními ped jejich vydáním. Odmna osob, které se podílejí na tvorb investiních doporuení, je závislá zejména na kvalit odvedené práce, dosažených výsledcích a celkového zisku spolenosti. Osoby, které se podílejí na tvorb investiních doporuení nejsou finann ani jinak motivovány k vydání investiních doporuení konkrétního smru a stupn. Tento dokument nebo jeho ást nemže být dále zveejována bez pedchozího souhlasu ATLANTIKu. Bližší informace o spolenosti, poskytovaných investiních službách a investiních doporuení je možno nalézt na

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014

TÝDENNÍ PŘEHLED. 16. - 20. červen 2014 TÝDENNÍ PŘEHLED 16. - 20. červen 2014 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 1,033 0.0 4.1 4.4 15.0 853 1,046 CZK/EUR 27.44 0.0 0.0-0.4-5.9 25.51 27.69 CZK/USD 20.18 0.5-1.4-1.4-3.2

Více

Lubelski Wegiel Bogdanka

Lubelski Wegiel Bogdanka Lubelski Wegiel Bogdanka Nabídka převzetí od NWR Návrh na převzetí NWR oznámila nabídku na převzetí 100 % polské těžařské společnosti Bogdanka za 100,75 PLN/akcie. Tato cena znamená prémii 13% k tržní

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 20. - 24. duben 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 20. - 24. duben 2015 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,049 0.1 9.1 10.8 4.7 901 1,058 CZK/EUR 27.47-0.3 0.9 0.7-0.2 27.23 28.32 CZK/USD

Více

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015

RANNÍ PŘEHLED. 10. března 2015 RANNÍ PŘEHLED 10. března 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,024 bodů (-1.3% d/d); objem: 630 mil. Kč Praze se včera vůbec nedařilo. Finanční tituly i ČEZ táhly trh dolů (-1,27%) a

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 28. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,026 bodů (-0.5% d/d); objem: 737 mil. Kč Obavy investorů z trvale udržitelného řešení řecké dluhové krize pomalu začínají opět vytěsňovat obavy z růstu

Více

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015

RANNÍ PŘEHLED. 9. července 2015 RANNÍ PŘEHLED 9. července 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 967 bodů (-0.2% d/d); objem: 701 mil. Kč Padající asijské trhy byly včera pravděpodobně hlavní příčinou slabého zahájení

Více

RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015

RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015 RANNÍ PŘEHLED 26. května 2015 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,028 bodů (-0.2% d/d); objem: 575 mil. Kč Státní svátky v části Evropy a v USA, doplněné bankovními prázdninami v Londýně

Více

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014

RANNÍ PŘEHLED. 28. listopadu 2014 RANNÍ PŘEHLED 28. listopadu 2014 KOMENTÁŘ K AKCIOVÉMU TRHU Pražská burza Index PX: 1,002 bodů (+0.7% d/d); objem: 444 mil. Kč Pražská burza včera v ne příliš aktivním obchodování dokázala zakončit silnější

Více

American International Assurance

American International Assurance American International Assurance Prodej asijské části pojišťovny AIG Kontakt Atlantik FT se účastní úpisu AIA a objednávky přijímá do 20.10. 2010, 12:00. Kontakt na tradera: David Nový, tel. 225 010 228.

Více

Týdenní akciový přehled Pražská burza zakončila týden téměř beze změny, nejlépe se dařilo Komerční bance a CME

Týdenní akciový přehled Pražská burza zakončila týden téměř beze změny, nejlépe se dařilo Komerční bance a CME TÝDENNÍ AKCIOVÝ PŘEHLED Týdenní akciový přehled Pražská burza zakončila týden téměř beze změny, nejlépe se dařilo Komerční bance a CME 7. dubna 2008 Český akciový trh, měřeno indexem PX, minulý týden mírně

Více

WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008. Index PX. Týdenní komentář 4.7.2008

WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008. Index PX. Týdenní komentář 4.7.2008 Karel Potměšil analytik potmesil@cyrrus.cz WEEKLY REPORT 30.6. 4.7.2008 4.7.2008 SUPERSPAD Závěr (místní měna) Tržní kap. (mld.eur) Týdenní změna (%) P/E (x) Dividend. výnos (%) AAA Auto 18,90 0,05-3,5

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI. 24. února 2015. 6 080 Kč 5 400 Kč. Cílová cena a doporučení KOMERČNÍ BANKA DIVIDENDA V HLAVNÍ ROLI v mil. Kč 2014 e2015 e2016 e2017 Provozní výnosy 30 676 30 511 31 160 32 212 Čistý úrokový výnos 21 423 21 488 22 164 23 152 Poplatky & provize 6 752 6 569 6 519

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015

KOMERČNÍ BANKA KOUPIT. 7. srpna 2015 ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ. 6 000 Kč 5 450 Kč. Výsledky za 2Q 2015 KOMERČNÍ BANKA ČÍSLA BEZ VÝRAZNĚJŠÍCH PŘEKVAPENÍ, DALŠÍ POKLES NESPLÁCENÝCH ÚVĚRŮ 7. srpna 2015 Kons., IFRS (mil. Kč) 2Q 2015 2Q 2014 y/y Oček. J&T Konsensus Provozní výnosy 7 500 7 460 1% 7 473 7 501

Více

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas

Zdroj: Bloomberg, J&T Banka. United Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, TAM. Emirates, Air China, China Southern, Korean Air, Qantas Air Lease Rostoucí byznys pronájmu letadel 8.1. 2014 Air Lease Aktuální tržní cena: 30,26 USD Z jednoho na 180 letadel za 4 roky Zdroj: Bloomberg, J&T Banka Air Lease Corporation byla založena před čtyřmi

Více

MĚSÍČNÍ REPORT. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (BŘEZEN 2015) 1. 3. 31. 3. 2015

MĚSÍČNÍ REPORT. Souhrn. Zpravodajství z kapitálových trhů FIO BANKA MĚSÍČNÍ REPORT (BŘEZEN 2015) 1. 3. 31. 3. 2015 MĚSÍČNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 1. 3. 31. 3. 2015 Souhrn Závěr prvního čtvrtletí 2015 se americkým akciovým indexům příliš nevydařil. Široký index S&P v březnu oslabil o 1,74 %. Technologický

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Česká republika. Index 4.7.2014 11.7.2014 Změna PX 958,63 960,54 +1,91 (+0,2%)

Česká republika. Index 4.7.2014 11.7.2014 Změna PX 958,63 960,54 +1,91 (+0,2%) ; TÝDENNÍ REPORT Zpravodajství z kapitálových trhů 7.7.2014 11.7.2014 Česká republika Na pražské burze v úvodu července rozhodně nepanovala prázdninová nuda a index PX zaznamenal velmi volatilní obchodování.

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD

Actavis. Synergie z akvizice Allerganu. Actavis 26.5. 2015 318 USD Synergie z akvizice Allerganu 26.5. 215 Pharma index 25 35 2 15 3 25 2 Aktuální tržní cena: 31 USD 1 15 1 5 5 6-12 9-12 12-12 3-13 6-13 9-13 12-13 3-14 6-14 9-14 12-14 3-15 BBG pharma index Zdroj: Bloomberg,

Více

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion

Tisková zpráva. 27. bezna 2008. Celoroní výsledky za rok 2007. Hodnota portfolia 2,4 miliardy. 73% nárst obratu na 299 milion Tisková zpráva 27. bezna 2008 Celoroní výsledky za rok 2007 Hodnota portfolia 2,4 miliardy 73% nárst obratu na 299 milion Zisk po pecenní 147 milion Upravený EBITDA 66 milion oproti 6 milionm v roce 2006

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč

Analýzy a doporučení. Doporučení: Koupit Cílová cena: 943,- Kč Fio banka, a.s. 5.1.211 Skupina ČEZ Fio Předchozí doporučení - Koupit Nové doporučení Koupit Předchozí cílová cena - 113 Kč Nová cílová cena - 943 Kč Základní informace o společnosti Adresa společnosti:

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK

SWOT. 30.červen 2015 Utility ISIN: CZ0005112300. Kurz: EUR: 27,245 CZK USD: 24,347 CZK Cílová cena : 616 CZK 22,6 EUR Doporučení : akumulovat accumulate Akt.kurz (30.6.15): 568,00 CZK 20,8 EUR Diskont od : 8,5 % V posledních týdnech lze vysledovat faktory, které posouvají akcie ČEZ ještě

Více

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu

Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 17. června 2013 Energetika Aktualizace Česká republika ČEZ Prudká revize prognózovaných cen elektřiny srazila naši cílovou cenu Držet Cena 14.06.13 515 CZK 12m cíl 498 CZK

Více