MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz"

Transkript

1 prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby stánkù. Ještì loni musela radnice složitì shánìt agregát nebo v pøípadì menších akcí proud odebírat ze své budovy pøes silnici. Park má poprvé ve své historii i veøejné osvìtlení. Døíve sem dopadalo pouze V parku a opraveném altánku pøed obvodní radnicí se konalo v pátek 8. listopadu vánoèní odpoledne. Na desítky návštìvníkù èekal zábavný program, stánky s vánoèním zbožím a obèerstvením. Podobnou oslavu adventu jsme poøá- dali už loni. Tentokrát se ale výraznì lišila, protože bìhem roku park prošel vý- znamnou zmìnou, øíká starostka Liana Wagnerová. Obvod mìl díky ní poprvé svùj vlastní Oslava adventu v opraveném parku MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí tel.: (zázn.) mobil malování bytù, kanceláøí, schodiš aj. nátìry oken a dveøí nátìry soklù, radiátorù a zábradlí další lakýrnické natìraèské práce svìtlo z okolních ulic, což nebylo pro poøádání akcí ideální, dodává starostka Liana Wagnerová. Na oslavy adventu pøišly stovky lidí. Dìti napøíklad potìšil betlém s živými oveèkami. Vyvrcholením odpoledne byl koncert skupiny The Boom, která hraje pøedevším hity od The Beatles. Zábavné akce v parku se stávají už tradicí. Nejvìtší je každoroènì na závìr školního roku jako pøivítání pøicházejících prázdnin. V èervnu se jí zúèastnily stovky dìtí, které si mimo jiné zkusily i jak se žije postiženým, když jezdily na invalidním vozíku nebo hrály ping pong s páskou pøes oèi. V parku pravidelnì vystupují i žáci z místní základní umìlecké školy. Pøíjemné prožití vánoèních svátkù, mnoho štìstí, úspìchù a porozumìní v novém roce 009 pøejí obèanùm zamìstnanci úøadu mìstského obvodu Neštìmice Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz Na konci roku pøestanou platit obèanské prùkazy, kterým chybí strojovì èitelná zóna. Konec platnosti se vztahuje i na obèanské prùkazy s vyznaèenou platností bez omezení, s výjimkou obèanských prùkazù obèanù narozených pøed Øada lidí se tak mùže dostat do problémù Prohlédnìte si fotografie z Nového svìta Slavnostní vernisáží pøed Krajským úøa- které je obklopuje, vyjádøit své zájmy, po- nì pøedsudkù, za nic nemohou. Je dobré a dem v Ústí nad Labem byla 4. prosince za- city a sny. užiteèné podívat se na svìt jejich oèima. hájena výstava MIRIPEN fotografie Každému, kdo není lhostejný, výstava Vernisáž byla doplnìna následnou disromských dìtí. Výstavu fotografií dìtí ze nabízí ètyøicet snímkù o životì dìtí v soci- kusí a kulturním programem, který obsasociálnì vylouèené lokality Nový svìt si álnì vylouèené lokalitì tak, jak jej ony hoval napøíklad vystoupení pìvecké skuveøejnost mùže prohlédnout do konce pro- samy vidí a vnímají, jaké pøedstavy mají o piny Romano dìšuštar z nízkoprahového since. svìtì kolem sebe. Fotografie jsou doplnì- klubu Nový svìt. V nízkoprahovém klubu V rámci projektu Fokus Nový svìt, kte- ny vlastními komentáøi autorù. mají chudé dìti možnost vypracovat si dorý realizoval Respekt institut ve spoluprá- Záštitu nad výstavou pøevzal bývalý mici mácí úkoly, promluvit si o svých problév se spoleèností Èlovìk v tísni, probìhly nistr èeské vlády a v souèasnosti redaktor mech se sociálním pracovníkem, je pro nì NK Nový svìt v prùbìhu listopadových èasopisu Respekt Jan Ruml. Uvedl ji tìmivíkendù pøipraveno mnoho vzdìlávacích a volno- ètyøi fotografické dílny. Jejich cí- to slovy : èasových aktivit. Do nízkoprahového klu- lem bylo nauèit dìti základùm fotografie a V dobì, kdy dochází k aktivizaci xenopráce bu Nový svìt dochází dennì v prùmìru 35 s digitálním fotoaparátem. Úèastní- fobních sil v naší zemi, je dùležité vytvá- dìtí a mladistvých vyrùstajících v patolo- ci se bìhem dílen uèili vnímat pomocí fo- øet prostor pro soužití. Není nic pøirozetografií gickém prostøedí sociálnì vylouèené loka- sami sebe, své rodiny, prostøedí, nìjšího než zaèít u dìtí, které mají nejmé- lity Nový svìt. Kdo si hraje nezlobí. IPRM šance pro Mojžíø IPRM Sídlištì Mojžíø má jedineènou pøíležitost získat významný objem dotací na svou revitalizaci. Dnes nepøíliš atraktivní lokalita se mùže stát dobrou adresou v Ústí nad Labem. Do roku 015 mùže být sídlištì Jindøicha Plachty, vèetnì èásti neštìmických ulic Seifertova a Mlýnská, zrevitalizováno z evropských fondù....pokraèování na stranì pøi prokazování své totožnosti. Opakovanì jsme vyzývali obèany, aby si prùkazy vymìnili. V posledních týdnech zaznamenáváme nárùst žádostí. I pøesto zbývají desítky lidí, kteøí by mìli mít prùkaz nový, ale zatím k nám nepøišli, øíká starostka Liana Wagnerová. Ministerstvo vnitra nejprve urèilo jako nejzašší termín podání žádosti do konce listopadu. Neplatný obèanský prùkaz mùže do problémù dostat napøíklad øidièe, kteøí se jím prokáží pøi kontrole dopravních policistù. Dá se oèekávat, že po krátkou dobu bude urèitá tolerance. Pozdìji není možné vylouèit pokuty, øíká starostka Liana Wagnerová. Neplatný obèanský prùkaz mùže zkomplikovat život pøi jednání s úøady nebo bankami. Mnoho lidí ale pøichází zbyteènì. Èas mají majitelé takzvaných zelených karet, tedy obèanských prùkazù se zeleným zabarvením. Ty už mají strojovì èitelné údaje a jejich platnost je vyznaèena pøímo na prùkazu. Další vlna výmìn obèanských prùkazù nás èeká asi v roce 010. Nové obèanské prùkazy už budou mít biometrické údaje podobnì jako cestovní pasy. Co se týèe cestovních dokladù, od dubna bude jejich vydávání spojeno i se snímáním otiskù prstù. i Úøední hodiny na konci roku 008 Dne bude úøad otevøen do 13:00 hod., dne bude úøad otevøen do 1:00, tento den nebude úøední, tudíž nebude otevøeno pro veøejnost. Veøejnost si mùže své nezbytné úøední záležitosti vyøídit dne v bìžné pracovní dobì. Dne bude úøad uzavøen.

2 OBVODNÍ ZPRAVODAJ IPRM - šance pro Mojžíø...pokraèování ze strany 1 Evropské dotace èerpají žadatelé prouvedl nanosti, demografický vývoj, úroveò leèenství vlastníkù jednotek, budou vzdìlání, sociální vylouèení apod., moci žádat o dotace na rekonstrukce dostøednictvím tzv. operaèních programù, manažer IPRM a vedoucí oddìle- mù, spoèívající zejména v zateplování, které jsou øízeny jednotlivými minisvýtahù, ní koncepcí Tomáš Sýkora. odstranìní statických poruch, výmìnì terstvy. Jedním z nich je Integrovaný IPRM je obsáhlý dokument, který oboperaèní rekonstrukce rozvodù apod. program (IOP), v jehož rámci sahuje jak analýzu souèasného stavu, Celkem budou moci vlastníci bytových jsou k dispozici také prostøedky na zlep- tak i návrhy øešení. Vizi budoucího staonù, domù žádat o investice ve výši 107 mili- šení prostøedí v problémových sídliš- dotaci mohou získat až do 40 %, vu definoval Øídicí výbor IPRM: tích (tzv. oblast podpory 5. IOP). Neštìmice - sídlištì Mojžíø pøíjemné zbytek musí uhradit z vlastních zdrojù Cesta k tìmto penìzùm je však ještì a kvalitní prostøedí pro trvalé a dùstojné èi úvìru. komplikovanìjší než u bìžných, již bydlení všech skupin obyvatel. Toho Mìsto musí IPRM odevzdat na tak velmi administrativnì nároèných žá- by mìlo být dosaženo prostøednictvím Ministerstvo pro místní rozvoj do kondostí o dotace. Oblast podpory 5. IOP získání dotací na dva typy aktivit zlep- ce roku 008. Na jaøe pøíštího roku by totiž pøed samotným podáním žádostí o šení fyzického stavu veøejných pro- mìlo být rozhodnuto, která mìsta budotace vyžaduje schválení tzv. integro- stranství a zvýšení standardu bydlení. dou podpoøena. Pokud bude Ústí nad vaného plánu rozvoje mìsta (IPRM). Doplòkovì k nim pøibudou opatøení Labem mezi nimi, mohly by být kon- Oddìlení koncepcí odboru strategické- podporující sociální integraci a energe- krétní projekty zahájeny v druhé poloho rozvoje již témìø rok intenzivnì pra- tické úspory veøejných budov. vinì roku 009. cuje na pøípravì IPRM Neštìmice Pokud tedy neštìmický IPRM uspìje Podrobné informace jsou uvedeny na Mojžíø. v konkurenci s ostatními lokalitami ÈR, webových stránkách mìsta Ústí nad Integrovaný plán rozvoje mìsta pro bude mìsto žádat o dotace na investice Labem na tiproblémová sídlištì mohou zpracová- do veøejných prostranství (obnova ve- tulní stránce vlevo banner IPRM. K disvat mìsta s více než 0 tisíci obyvateli. øejné zelenì, mìstský mobiliáø, rozšíøe- pozici je také manažer IPRM Ing. Takových mìst je v Èeské republice 6. ní parkovacích ploch, veøejné osvìtlení Tomáš Sýkora Každé z nich mùže zpracovat IPRM na apod.). Plánují se investice ve výši 159 ul.cz) a zástupkynì manažera IPRM jednu zónu, která vykazuje nepøíznivé milionù korun. Zároveò vlastníci byto- Ing. Tereza Dostálová (tereza.dostalohodnoty kritérií, jako je míra nezamìst- vých domù, tedy bytová družstva a spo- KADEŘNICTVÍ P+P Profesionální Péče + Příjemné Prostředí Zveme všechny zákaznice a zákazníky do kadeřnictví v Sibiřské 369 v Neštěmicích. Provádíme klasické i kreativní TOP střihy, barvení, melírování, společenské a svatební účesy a mnoho dalších úkonů. Těší se na Vás Ivana a Petra Pittnerovi Radka Vitalová Míša Peš áková Jaroslava Marková - pedikůra PROVOZNÍ DOBA PO - PÁ 7-18 DÁMSKÉ STŘEDA 7-18 MUŽI, ŽENY, DĚTI PÁTEK PEDIKŮRA - na objednání SOBOTA DOHODOU KONTAKT KUPON NA SLEVU 10% Platí pro 1. návštěvu do Termíny svatebních obøadù v roce 009 Rada mìstského obvodu Ústí nad Labem Neštìmice na listopadovém jednání schválila termíny svatebních obøadù pro rok ; ; ; ; ; ; ; ; od 09:30 do 13:30 Poplatky: Obøad mimo výše uvedené termíny, èas, nebo místo 1000 Kè, pokud je jeden ze snoubencù cizinec, nebo Èech bez trvalého pobytu 000 Kè, pokud jsou oba snoubenci cizinci, nebo Èeši bez trvalého pobytu 3000 Kè. Bližší informace na webových stránkách èi osobnì na úøadì.

3 Zámìr prodeje bytu Železná 378, k.ú Neštìmice, è.b. 1, vel. 1+0, 18,1 m ZPRAVODAJ Zámìr prodeje bytù Zámìr prodeje bytu V Oblouku 584/13, k.ú Krásné Bøezno, è.b. 8, vel. 1+4, 76,3 m Zámìr prodeje bytu Rozcestí 71/1, k.ú Krásné Bøezno, è.b. 4, vel. 1+0, 6, m - min. nabídková cena : ,- Kè - prohlídka : úterý v 11:10-11:0 hod. - zveøejnìní : sejmutí : Zámìr prodeje bytu Pøemyslovcù 615/4, k.ú Krásné Bøezno, è.b. 19, vel. 1+1, 47, m - min. nabídková cena: ,- Kè (z toho pohledávka: ,- Kè a min. cena bytu ,- Kè) - prohlídka: úterý v 10:05-10:15 hod. - zveøejnìní: sejmutí: Zámìr prodeje bytu V Oblouku 579/3, k.ú. Krásné Bøezno, è.b. 1, vel. 1+4, 81,6 m - min. nabídková cena: ,- Kè - prohlídka: úterý v 9:10-9:0 hod. - zveøejnìní: sejmutí: bližší informace na úøední deska- odbor správy a údržby obecního majetku - prodeje bytù nebo na tel pí. Seèanská - min. nabídková cena: ,- Kè (z toho pohledávka: 15.89,- Kè a min. cena bytu ,- Kè) - prohlídka: úterý v 10:5-10:35 hod. - zveøejnìní: sejmutí: min. nabídková cena: ,- Kè (z toho pohledávka: 5.455,- Kè a min. cena bytu ,- Kè) - prohlídka: úterý v 9:50-10:00 hod. - zveøejnìní: sejmutí: Co pøinesl rok Bytové domy patøící ústeckému obvo- s popiskem zveøejnila v obvodním zpra- Mìsto dokonèilo další etapu revitali- nost, aby se o pozemky mohli postarat du Neštìmice se doèkaly oprav. vodaji i na vývìsních tabulích. zace panelového sídlištì Krásné sami, vysvìtluje starostka Liana Radnice si nechala zpracovat podrob- Lidé nás èasto oslovovali, proè s Bøezno, konkrétnì ulice V Oblouku. Wagnerová. nou zprávu o jejich stavu a postupnì za- chátrajícími domy nìco neudìláme. Sídlištì se ale bude mìnit i v budoucnu Dìti nemìly zájem o bezplatné použíèíná všechny rekonstruovat. Letos Snažili jsme se jim touto cestou ukázat, v rámci druhé etapy, která byla spolufi- vání høištì. Ètyøi mìsíce si mohly dìti z jsme vyèlenili na opravy zhruba 10 že to není jednoduché a zákonem dané nancována z dotaèního programu. celého obvodu hrát zdarma na víceúèe- 000 korun. formality nám nepomáhají situaci rych- Radnice chce proto získat dotace. lovém høišti. Ani jedno ovšem nabídku Nová okna dostali obyvatelé obvod- le øešit, øíká starostka Liana Radnice nabízí do pronájmu písko- radnice nevyslyšelo. Provoz se proto ních bytù v Èechovì ulici. Radnice pù- Wagnerová. Úøedníci mají napøíklad vištì. Zaèala hledat správce všech neo- vrátil do svého pùvodního režimu, kdy vodnì nemìla na opravy ve všech problém sehnat majitele domù a pøedat plocených pískoviš. Tam, kde se mezi se za používaní høištì platí pronájem. ètyøech vchodech, a proto nechala zá- jim obsílku. obyvateli nenajde ochotný èlovìk, Bezpeèí budou hlídat nové kamery. stupce obyvatel losovat, které pøijdou Školka má novou fasádu. Mateøinka bude zøejmì pískovištì zrušeno. Obvod Neštìmice vyhlásil výbìrové øínaøadu jako první. Nakonec ale získala Písnièka prošla rekonstrukcí. Radní Normy Evropské unie jsou pøísné a zení na nákup nových bezpeènostních potøebné finance i pro zbývající byty, mìsta na opravu vyèlenili 3,7 milionu my nedokážeme udržet písek v tako- kamer. které nemìly štìstí pøi losování. korun. Na zateplení a novou fasádu vém stavu, jak nakazují. Hrozily by Chceme koupit nové kamery a záro- Krizová linka, kterou zøídila radnice byly potøeba dvì tøetiny èástky, za zby- nám z hlediska hygieny vysoké pokuty. veò rozlišovací obrazovky pro mìstje velmi úspìšná. Pomohla už desítkám tek dostala školka nová okna. Rozhodli jsme se proto nabídnout skou policii. Bez nich by dìní, které zalidí. Zavolat na ni mùže každý, kdo se Obvod má národní kulturní památku. všechna pískovištì do pronájmu za chytí kamery, nemohli strážníci detailocitl v tìžké životní situaci po smrti pøí- Na prestižní seznam národních kultur- symbolickou korunu roènì, øíká sta- nì sledovat. Navíc chceme i vybudovat buzného nebo øeší jiný vážný problém. ních památek se dostal kostel svatého rostka Liana Wagnerová. Správce by nové sítì, abychom v budoucnu mohli Úøednice poradí, jak se zachovat a kde Floriána v ústecké ètvrti Krásné dohlížel na èistotu pískovištì, a to pøe- dokupovat nové kamery a nemuseli øelze sehnat napøíklad finanèní pomoc. Bøezno. Stal se tak v poøadí 13. podob- devším tím, že by hlídal, aby po høe dìtí šit, jak se pøipojíme na centrální pult. Telefonní èíslo je , funguje nou památou v Ústeckém kraji. Kostel zùstalo zakryté. Celkem máme na nákup dva miliony kokdykoli bìhem pracovní doby. svatého Floriána získali pøed dvìma Každý má jiné pøedstavy o tom, jak run. Kolik za nì poøídíme kamer, zaleží Radnice se odhodlala k netradiènímu lety památkáøi od mìsta Ústí nad by bezprostøední okolí domu, kde byd- až na nabídkách, které se nám v rámci kroku pøi boji a s nezodpovìdnými maji- Labem za 1,8 milionu korun. Je ukáz- lí, mìlo vypadat. Nìkdo chce jen trávu, výbìrového øízení sejdou, øíká stateli domù a pozemkù. Fotografie ruin i kou saské renesance. jiný stromy. Chceme dát lidem mož- rostka Liana Wagnerová.

4 První zájemci chtìjí koupit pozemky okolo domù ZPRAVODAJ Radnice bude jednat s prvními zájemci, la vyhovìt, a tak navrhla majitelùm dokteøí si chtìjí koupit pozemky okolo pøe- mù, aby si pozemky koupili. vážnì panelových domù. Jedná se o je- Panelové domy patøí obvykle spolejich majitele a pozemky potøebují, aby je èenství vlastníkù nebo bytovým družmohli udržovat podle svých pøedstav. stvùm. Nìkterá nás už oslovila a o nabíd- Radnice se na podzim rozhodla vysly- ku mají zájem. Pozemky chceme prodášet øadu žádostí ze strany obyvatel pane- vat jen vlastníkùm. Zájem mají popravdì lových domù. Nelíbilo se jim, jak vypadá i jiní, a pouze v pøípadì, že dostaneme k bezprostøední okolo jejich domova. prodeji souhlasná stanoviska z dotèe- Vadil jim výhled z okna nebo dìti hrající ných odborù magistrátu, øíká starostka si tìsnì u stìn paneláku. Žádali vysazení Liana Wagnerová. Radnice pøiznává, že kvìtin, pokácení stromù nebo instalování o pozemky v bezprostøedním okolo nízkého plotu. Žádosti obyvatel ale byly domù se nedokáže starat tak peèlivì a èasnatolik specifické, že jim radnice nemoh- to, jak by jejich obyvatelé požadovali. S nepoøádkem v ulicích bude bojovat ekologicko-odpadová hlídka Èerné skládky vznikající vedle kontejnerù na odpad trápí celé mìsto. Primátor se proto rozhodl zøídit speciální hlídku, která bude problém øešit. Na upozornìní nechá nepoøádek odklidit, a ještì se pokusí vypátrat viníka. Skládky obvykle zakládají lidé, kteøí vyhodí velký odpad napøíklad z rekonstrukce bytu k popelnicím a myslí si, že bude automaticky odvezen. To je ovšem nesmysl. Pro svoz velkoobjemového odpadu jsou pouze dva termíny v roce, a navíc mají obyvatelé tu výhodu, že v obvodì je svozový dvùr. Ten funguje 6 dní v týdnu zcela zdarma, øíká starostka Liana Wagnerová. Druhou skupinou lidí, kteøí dìlají nepoøádek u popelnic, jsou bezdomovci a jím podobní, kteøí hledají v kontejnerech vìci, které by mohli ještì užít. Pøi prohlubování vyhazují pro nì neužiteèný odpad ven, ale pozdìji ho už nevrací zpátky. Policie ÈR za dva týdny chytla v Neštìmicích a Mojžíøi šest takových osob. Mìsto chce pøi boji proti zakladatelùm èerných skládek použít i kamery. Vedle stávajícího systému budou používat i menší mobilní kamery, které instalují na problematická místa. Díky záznamu dokáží odhalit zakladatele skládky a potrestat jej. Podìkování Dìkujeme ÚMO Neštìmice za finanèní podporu pro naši èinnost a také podniku Inpeko za vylepšení pohoštìní pøi naši èlenské schùzi. Díky i MŠ Pomnìnka z ul. Pøemyslovcù. Všem pøejeme hodnì zdraví a úspìchù v roce 009. Za Svaz tìlesnì postižených MO è. 5 Krásné Bøezno Vaše dotazy i využijte SMS linku SMS DOTAZY Dotazy lze zasílat ve formì SMS zpráv na toto telefonní èíslo: Cena jedné SMS je 3,-Kè. vzor SMS: UL mezera text dotazu Službu poskytuje Comgate a.s. Oznámení Oznámení zámìru statutárního mìsta Ústí nad Labem dle 39 odst. 1 zák. è. 18/000 Sb. - Mìstský obvod Ústí n. L. - Neštìmice, U Radnice 9, PSÈ PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR - v objektu: Opletalova 0, k.ú. Neštìmice - o výmìøe: 87,9 m v pøízemí objektu - za cenu: min ,- Kè/m /rok kan- celáøe - 60,5 m min. 500,- Kè/m /rok prostory ostatní - 7,4 m - doba pronájmu : doba neurèitá s výpovìdní lhùtou 1 mìsícù - za úèelem: kanceláøe Zámìr pronájmu nebytových prostor byl schválen Radou mìstského obvodu Ústí nad Labem - Neštìmice dne , usnesením è. 11/08. Informace: odbor správy a údržby obecního majetku ÚMO Ústí n. L. Neštìmice, pí Seèanská, tel , Liana Wagnerová, starostka MO Ústí n. L. - Neštìmice Vyvìšení: Sejmutí: Uzávìrka:

5 ŠROUBEK ŽELEZÁØSTVÍ NABÍZÍ - železáøské zboží, ruèní náøadí, zámky - plotová pletiva, lana, øetìzy - elektrické ruèní náøadí a stroje - výroba klíèù FAB NOVÌ V NABÍDCE - nátìrové hmoty a øedidla - malíøské barvy a štìtce - trubky kouøovodù - základní drogistické zboží - pùjèovna elektronáøadí - vodoinstalatérský materiál, kohouty, ventily Mlýnská 397, Neštìmice tel: OBVODNÍ ZPRAVODAJ Dobrovolní hasièi z Neštìmic dìlají radost dìtem Sdružení dobrovolných hasièù z Neštìmic nepatøí k nejznámìjším, ale na svém kontì má už desítky akcí pøedevším pro dìti. Naposledy udìlali radost nejmenším, když pro nì pøipravili mikulášskou nadílku. Pøipravili i velmi úspìšnou kulièkiádu. Èlenové sdružení navíc bodují i v hasièských soutìžích. Máme dvì soutìžní družstva. Jedno tvoøí junioøi a druhé naopak veteráni. Letos jsme se osmkrát umístli mezi nejlepšími, øíká jejich šéf Jaroslav Opálecký. Neštìmiètí dobrovolní hasièi mají celkem 35 èlenù. Øada z nich je dokonce hasièem z povolání. Od radnice získali nedávno staronové auto, které si samo opravili. Koupili jsme od policie vyøazený transportér za symbolickou jednu korunu. Hasièùm jsme ho vìnovali, protože dìlají pro obvod hodnì užiteèného a nové auto jim pomùže nejen pøi soutìžích, ale i pøi organizaci rùzných akcí, vysvìtluje starostka Liana Wagnerová. Hasièi letos uspoøádali napøíklad kulièkiádu, na které se utkala témìø stovka hráèù od nejmladších pro nejstarší. V prosinci jsme pøichystali už tradièní mikulášské besídky. Jednu pro dìti z mateøinek a druhou pro kohokoli, kdo chtìl pøijít. Podmínkou byl doprovod rodièù, protože z minulých let víme, jak je tìžké uhlídat rozdovádìné dìti, øíká Jaroslav Opálecký. Pøestože jsou dobrovolnými hasièi, k požárùm ale nejezdí. Chybí jim potøebný status a na jeho získání se chtìjí soustøedit v pøíštím roce. Díky chybìjícímu statusu nejsme pojištìni a kdyby se nìkomu pøi zásahu nìco stalo, nedostal by žádnou finanèní pomoc. Do takového rizika nikdo nechce jít. Jsme ale výborný kolektiv a neustále se rozšiøujeme. Vìøím, že brzy splníme i úøední formality a budeme k zásahùm jezdit. Auto, potøebnou techniku i odhodlání máme, dodává Jaroslav Opálecký. Bìhem pøíštího roku chtìjí hasièi také vytvoøit družstvo nejmladších, se kterými by jezdili na soutìže. Rodièe je totiž èasto oslovují, zda se vìnují i dìtem, a za- tím je odmítali. Radnice øeší problémy s létajícími popelnicemi Na sídlištích v obvodì vznikají nová kontejnerová stání. Mají zamezit takzvaným létajícím popelnicím - tedy kontejnerùm, které nemají pevnì stanovené místo a pohybují se obvykle po parkovišti, jak je kdo pøesune. Po stavbách v jiných èástech obvodu pøišla øada i na sídlištì Na Výšinì. Místním obyvatelùm se to ale nelíbí. Vadí jim, že popelnice jsou blízko domù. Situací se zabývala nejen obvodní radnice ale i úøedníci magistrátu. Ti ve své zprávì øíkají: V posledních ètyøech letech dochází v celém mìstì Ústí nad Labem k významnému zvyšování množství komunálního odpadu. Potøeba objemu odpadových nádob narostla oproti osmdesátým letùm na dvojnásobek. Jen u sídlištì Na Výšinì se jedná o nárùst z potøeby litrù odpadù/týden v 80. letech na l/- týden v roce 008. Vedle úpravy kontejnerových stání musí magistrát zajistit i dostatek kontejnerù na tøídìný odpad. Obyvatelé Ústeckého kraje jsou v tøídìní jedni z nejpilnìjších v rámci republiky. Do dvou let by se pøitom mìl zvýšit poèet tøídìných odpadù až na ètyøi druhy. Vedle plastù, skla a papíru bude ješ- tì zaveden kontejner pro biologický odpad. pøestávají být anonymní. Každý z panelá- Podobný projekt zaèal už v Dìèínì, kde roz- kových vchodù má svùj vlastní. ložitelné odpady tøídí obyvatelé jedné ze Protože jen tak dosáhnou naši obyvatelé ètvrtí. koneènì stavu, že jim obyvatelé soused- Ovšem sídlištì vyprojektovaná v 80. le- ních bytových domù nebudou dìlat nepotech nepoèítala s podobnou zmìnou pøi øádek na jejich stanovištích, že jim zde kozpracování odpadù, stejnì jako projektanti neènì pøestanou poletovat papíry a igelitoneodhadli masivní nárùst automobilové do- vé sáèky, a že se jim na jejich sídlištích pravy a nechali postavit málo parkovacích bude zase dobøe žít, uvádí zpráva magismíst. trátu. Sídlištì Na Výšinì patøí z pohledu po- Proti stavbám se ale zaèali lidé bránit. øádku v okolí popelnic k nejhorším v našem Nelíbilo se jim, že se kontejnery pøiblížily k obvodì. Lidé tu pravidelnì zakládají u po- oknùm domù a že je mají na dohled. Situaci pelnic èerné skládky tím, že vyhazují vel- se snažily všechny dotèené strany vyøešit koobjemový odpad mimo pravidelné ter- na spoleèné schùzce. Úèastnili se jí zástupmíny svozu, které jsou dvakrát roènì. ci bytového družstva Rozvoj, pracovníci ob- Nepoøádek pak blokuje parkovištì a øidièi vodní radnice, odboru životního prostøedí a si stìžují, že mají málo místa, popisuje situ- odboru investic. aci starostka Liana Wagnerová. Dohodli se na následujících zmìnách: Na sídlišti Na Výšinì jsme se tak do- Plochy pùvodních stanoviš odpadových stali do situace, kdy odpadové nádoby byly nádob SKO nebudou zrušeny, ale pouze umístìny nejen na plochách k tomu pùvod- upraveny tak, aby umožòovaly umístìní stanì urèených, ale byly nastaveny do øad noviš využitelných složek komunálního mezi parkující automobily, a s ohledem na odpadu v rozsahu, který bude nezbytný od místní prostorové pomìry komunikací bylo roku 010. V žádném pøípadì nedojde k pomožno jen obtížnì zajiš ovat jejich vyvá- rušení, èi zmenšení požárních nástupních žení. Kolem stanoviš odpadových nádob ploch u vìžových bytových domù, které se zaèaly v posledních dvou letech hroma- byly povoleny a schváleny pøi výstavbì síddit odpady odkládané mimo odpadové ná- lištì. doby a témìø pravidlem se stal všudypøí- Mezi ústeckými obvody jsou Neštìmice tomný nepoøádek. A ten pøitom v této loka- na druhém místì v potøebì vzniku nových litì není možno svádìt na nìjaké party bez- kontejnerových stání. Postupnì, jak bude domovcù, kteøí by odpadové kontejnery rùst podíl tøídìného odpadu, bude muset v prohrabávali. Došlo to zde dokonce tak da- obvodì vzniknout 109 nových stání. Ta buleko, že sídlištì, které bylo ještì pøed krát- dou mimo vozovky, ale zároveò pøístupná kou dobou považováno za vzorové sídlištì tak, aby mohly být kontejnery bez potíží vy- MO Neštìmice, se v hodnocení nepoøádku váženy. Problém se týká v podstatì jen síddostalo mezi nejhorší lokality mìsta Ústí liš. Tady pøi stavbì domù vznikala i konnad Labem, uvádí i zpráva magistrátu. tejnerová stání, ale ne vždy jsou v dobrém Mìsto získalo v záøí dotaci na stavbu no- stavu a využívaná. Nìkterá z nich napøíklad vých stání pro kontejnery. Sídlištì Na blokují parkující auta. Výšinì bylo do projektu zaøazeno díky pro- Kontejnerová stání budou na sídlišti Na blémùm s odpadem, které tu trvaly. Kromì Výšinì hotová do konce letošního roku. vyèištìní parkoviš od odpadu kontejnery Mìsto má vizi pro budoucnost Krásného Bøezna Krásné Bøezno s aquaparkem, pìšími zónami nebo tropickým parkem. To vše obsahuje vize, kterou pro magistrát zpracovala soukromá firma. Dokument má ukazovat možným investorùm, co vše mohou v Krásném Bøeznì a také v Neštìmicích postavit. Nové budovy by mohly vzniknout na souèasných takzvanných Brownfield. V pøekladu to znamená hnìdá plocha èi pole a je to i znaèení pro staré prùmyslové zóny, které jsou opuštìné a chátrají. Jejich možné využití hledají všechna èeská mìsta. V tomto pøípadì jde konkrétnì o bývalé prùmyslové areály Tonasa v Neštìmicích a pøístavištì na kraji Krásného Bøezna. Vize navrhuje i stavby v souèasném Novém svìtì, který by úplnì zmizel, vèetnì Matièní ulice. Návrh není ve stádiu projektu. V podstatì to jsou nápady odborníkù, jak by mohlo být s problematickými èástmi obvodu naloženo. Primátor Jan Kubata uvedl, že mìsto se na realizaci vize nechystá. Pokud se zaène stavìt, tak jedinì v pøípadì, že o plochy projeví zájem soukromý investor. Výmìna obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù do K konèí platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù. Obèané jsou povinni požádat o vydání nového obèanského prùkazu nejpozdìji do 30. listopadu 008. Pokud tak neuèiní, mohou dostat pokutu až do výše Kè (jedná se o pøestupek). Tato výmìna se netýká obèanù, kteøí se narodili pøed 1. lednem Poplatky Za výmìnu obèanského prùkazu se v tomto pøípadì správní poplatek nevybírá. Jaké doklady a informace je tøeba mít s sebou Pøi podání žádosti o vydání obèanského prùkazu obèan vždy pøedkládá: vyplnìnou a podepsanou žádost, podpis na žádosti v kolonce Podpis držitele: jméno i pøíjmení nebo pouze pøíjmení, jednu fotografii ze souèasnosti o rozmìru 35 x 45 mm (fotografii obèan nenalepuje). v pøípadì zjištìných rozporù v údajích uvedených na žádosti s údaji uvedenými v informaèním systému evidence obyvatel nebo evidence obèanských prùkazù se pøedkládají i další doklady Lhùta pro vyhotovení lhùta pro vyhotovení obèanského prùkazu je 30 dnù ode dne pøedložení øádnì vyplnìné žádosti a potøebných dokladù pøíslušnému obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, popø. do 30 dnù ode dne, kdy žádost byla pøíslušnému obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností postoupena. Pøevzetí obèanského prùkazu se strojovì èitelnými údaji Vyhotovený obèanský prùkaz je obèan povinen pøevzít osobnì. vyhotovený obèanský prùkaz obèan pøevezme v místì pracovištì obèanských prùkazù v místì svého trvalého pobytu nebo na kterémkoliv obecním úøadu s rozšíøenou pùsobností anebo matrièním úøadu v ÈR, které uvede v žádosti.

6 OBVODNÍ ZPRAVODAJ Další triumf Základní umìlecké školy Ústí nad Labem - Neštìmice Ve dnech listopadu se v stoupit na nejvyšší pøíèku a získat v ná- Severoèeském divadle opery a baletu v roèné mezinárodní konkurenci 1. cenu. Ústí nad Labem uskuteènil již 41. roèník Dokladem toho, že nešlo o první ani námezinárodní klavírní soutìže Virtuosi per hodný soutìžní úspìch a že umìlecký promusica di pianoforte. V podzimních mìsí- fil ZUŠ v Ústí nad Labem - Neštìmicích cích ji každoroènì vyhlašuje Ministerstvo má stále vzestupnou úroveò je skuteènost, školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské re- že žáci jejího klavírního oddìlení stáli lepubliky a mìsto Ústí nad Labem. Na kaž- tos tøikrát na stupních vítìzù v doroèním úspìchu se také podílí vysoká Celostátním kole ZUŠ konaném letos v úroveò organizace soutìže, jejíž hlavní Praze èi loòské vítìzství Renaty Frièové v tíhu nese Základní umìlecká škola Evy prestižní soutìži Prague Junior Note. Randové v Ústí nad Labem. Na dlouholetou tradici tak navazují stále nové generace tìch, kteøí se soutìže nejen zúèastòují, ale i pøipravují. Letošního roèníku, který mìl opìt vynikající úroveò, se zúèastnili mladí klavíristé z 9 zemí (kromì ÈR z Arménie, Bìloruska, Litvy, Nìmecka, Polska, Rakouska, Ruska a Ukrajiny). Výkony soutìžících posuzovala mezinárodní jury v èele s pøedsedou poroty doc. Petrem Slavíkem. Vynikající úspìch na soutìži zaznamenala ZUŠ v Ústí nad Labem - Neštìmicích. V první kategorii do 11 let se výbornì umístnila žákynì zmínìné školy devítiletá Renata Frièová. Pøestože byla nejmladším úèastníkem, který se probojoval do druhého kola, podaøilo se jí vy- Antonie Schäferová je jednou z nìjstarších obèanek obvodu. Poèátkem listopadu oslavila své 95. narozeniny. K pùlkulatému výroèí jí blahopøála i starostka Liana Wagnerová. Poboèka knihovny v Krásném Bøeznì je již plnì automatizovaná Ti, kteøí zavítali v létì do poboèky Protože se blíží vánoèní svátky, k je- Severoèeské vìdecké knihovny umístì- jichž pohodì patøí èetba pìkné knihy né v Corsu, si urèitì všimli nového vý- nebo èasopisu, doporuèujeme vám, pùjèního pultu a poèítaèe na nìm. Je to abyste cestu do poboèky Krásné Bøezno známka toho, že i krásnobøezenská po- dlouho neodkládali. Zavøena bude totiž boèka nyní pùjèuje automatizovanì. To od. prosince do 4. ledna. Do té doby a se mimo jiné projevilo i na podobì no- po 4. lednu bude otevøena každé pondìlí vých prùkazù. Novì obsahují fotografii od 9 do 1 a od 13 do 18 hodin, každou ètenáøe a èárový kód prùkazu. Výhodou støedu a ètvrtek od 1 do 18 hodin. je, že ètenáø mùže sledovat na internetu Knihovnice ráda pøivítá ve svých prona co má pùj- storách v pøízemí Corsa i nové ètenáøe. èeno a kdy to má vrátit. Navíc si mùže Aby si mohli odnést hezké knihy hned pøes internet prodlužovat výpùjèní pøi první návštìvì, je tøeba, aby si vzali s dobu knih. Mùže si také zjistit, zda poža- sebou prùkaz totožnosti, fotografii dovaná kniha je v tu chvíli k dispozici 3,5x4,5 cm a malou èástku penìz. Dìti a na poboèce Krásné Bøezno nebo tøeba v dùchodci platí 50 Kè, dospìlí 100 Kè na hlavních budovách knihovny ve mìstì. 1 mìsícù, prvòáèci jsou od platby re- I tam mu totiž nový prùkaz platí. gistraèního poplatku osvobozeni. Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj ÚMO Neštìmice: Vydává Úøad mìstského obvodu Ústí nad Labem - Neštìmice, tel.: , fax: , Vychází ètvrtletnì nákladem výtiskù. DTP a tisk: NATVA s. r. o. Vydání: , MK ÈR E 17916

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

LEVNÉ VÝFUKY KATALYZÁTORY

LEVNÉ VÝFUKY KATALYZÁTORY Osud Sektorového centra je zpeèetìn Sektorové centrum po letech mùže s nejvìtší pravdìpodobností èeká, bude obvodní radnice centrum prodala opìt patøit mìstu. Rozhodl o tom soud. stát 50 milionù korun.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

LEVNÉ VÝFUKY KATALYZÁTORY. Obvod chce letos vybudovat další høištì. Obytné domy. èekají opravy krámek Spektrum. i INFORMACE INFORMACE

LEVNÉ VÝFUKY KATALYZÁTORY. Obvod chce letos vybudovat další høištì. Obytné domy. èekají opravy krámek Spektrum. i INFORMACE INFORMACE duben 006 Obvod chce letos vybudovat další høištì Hned tøi nová høištì vzniknou v letošním roce v neštìmickém obvodì, konkrétnì v Krásném Bøeznì a Mojžíøi. Nejde jen o nové dìtské koutky, ale na své si

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Platné od do

Platné od do Platné od 10.7.201 do 24..2017 Cena: v tištìné podobì 15,- Kè ke sta ení z www.busem.cz zdarma Jízdní øády a provedené zmìny jsou dostupné na www.busem.cz Pøehled zmìn od 10.7.201 35302 Spoj 15 posunut

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie poøádá kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH

listopad 2011 AKÈNÍ CENY JSOU PLATNÉ DO KONCE ROKU 2011. všechny uvedené ceny jsou bez DPH Vážení, AKÈNÍ CENY PRO KONEC ROKU 2011 stejnì jako listí ze stromù, padají i naše ceny. Abychom vás potìšili pøed koncem roku a rozptýlili od úkolù, které vás ještì nevyhnutelnì èekají, chtìli bychom vám

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více