MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz"

Transkript

1 prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby stánkù. Ještì loni musela radnice složitì shánìt agregát nebo v pøípadì menších akcí proud odebírat ze své budovy pøes silnici. Park má poprvé ve své historii i veøejné osvìtlení. Døíve sem dopadalo pouze V parku a opraveném altánku pøed obvodní radnicí se konalo v pátek 8. listopadu vánoèní odpoledne. Na desítky návštìvníkù èekal zábavný program, stánky s vánoèním zbožím a obèerstvením. Podobnou oslavu adventu jsme poøá- dali už loni. Tentokrát se ale výraznì lišila, protože bìhem roku park prošel vý- znamnou zmìnou, øíká starostka Liana Wagnerová. Obvod mìl díky ní poprvé svùj vlastní Oslava adventu v opraveném parku MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí tel.: (zázn.) mobil malování bytù, kanceláøí, schodiš aj. nátìry oken a dveøí nátìry soklù, radiátorù a zábradlí další lakýrnické natìraèské práce svìtlo z okolních ulic, což nebylo pro poøádání akcí ideální, dodává starostka Liana Wagnerová. Na oslavy adventu pøišly stovky lidí. Dìti napøíklad potìšil betlém s živými oveèkami. Vyvrcholením odpoledne byl koncert skupiny The Boom, která hraje pøedevším hity od The Beatles. Zábavné akce v parku se stávají už tradicí. Nejvìtší je každoroènì na závìr školního roku jako pøivítání pøicházejících prázdnin. V èervnu se jí zúèastnily stovky dìtí, které si mimo jiné zkusily i jak se žije postiženým, když jezdily na invalidním vozíku nebo hrály ping pong s páskou pøes oèi. V parku pravidelnì vystupují i žáci z místní základní umìlecké školy. Pøíjemné prožití vánoèních svátkù, mnoho štìstí, úspìchù a porozumìní v novém roce 009 pøejí obèanùm zamìstnanci úøadu mìstského obvodu Neštìmice Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz Na konci roku pøestanou platit obèanské prùkazy, kterým chybí strojovì èitelná zóna. Konec platnosti se vztahuje i na obèanské prùkazy s vyznaèenou platností bez omezení, s výjimkou obèanských prùkazù obèanù narozených pøed Øada lidí se tak mùže dostat do problémù Prohlédnìte si fotografie z Nového svìta Slavnostní vernisáží pøed Krajským úøa- které je obklopuje, vyjádøit své zájmy, po- nì pøedsudkù, za nic nemohou. Je dobré a dem v Ústí nad Labem byla 4. prosince za- city a sny. užiteèné podívat se na svìt jejich oèima. hájena výstava MIRIPEN fotografie Každému, kdo není lhostejný, výstava Vernisáž byla doplnìna následnou disromských dìtí. Výstavu fotografií dìtí ze nabízí ètyøicet snímkù o životì dìtí v soci- kusí a kulturním programem, který obsasociálnì vylouèené lokality Nový svìt si álnì vylouèené lokalitì tak, jak jej ony hoval napøíklad vystoupení pìvecké skuveøejnost mùže prohlédnout do konce pro- samy vidí a vnímají, jaké pøedstavy mají o piny Romano dìšuštar z nízkoprahového since. svìtì kolem sebe. Fotografie jsou doplnì- klubu Nový svìt. V nízkoprahovém klubu V rámci projektu Fokus Nový svìt, kte- ny vlastními komentáøi autorù. mají chudé dìti možnost vypracovat si dorý realizoval Respekt institut ve spoluprá- Záštitu nad výstavou pøevzal bývalý mici mácí úkoly, promluvit si o svých problév se spoleèností Èlovìk v tísni, probìhly nistr èeské vlády a v souèasnosti redaktor mech se sociálním pracovníkem, je pro nì NK Nový svìt v prùbìhu listopadových èasopisu Respekt Jan Ruml. Uvedl ji tìmivíkendù pøipraveno mnoho vzdìlávacích a volno- ètyøi fotografické dílny. Jejich cí- to slovy : èasových aktivit. Do nízkoprahového klu- lem bylo nauèit dìti základùm fotografie a V dobì, kdy dochází k aktivizaci xenopráce bu Nový svìt dochází dennì v prùmìru 35 s digitálním fotoaparátem. Úèastní- fobních sil v naší zemi, je dùležité vytvá- dìtí a mladistvých vyrùstajících v patolo- ci se bìhem dílen uèili vnímat pomocí fo- øet prostor pro soužití. Není nic pøirozetografií gickém prostøedí sociálnì vylouèené loka- sami sebe, své rodiny, prostøedí, nìjšího než zaèít u dìtí, které mají nejmé- lity Nový svìt. Kdo si hraje nezlobí. IPRM šance pro Mojžíø IPRM Sídlištì Mojžíø má jedineènou pøíležitost získat významný objem dotací na svou revitalizaci. Dnes nepøíliš atraktivní lokalita se mùže stát dobrou adresou v Ústí nad Labem. Do roku 015 mùže být sídlištì Jindøicha Plachty, vèetnì èásti neštìmických ulic Seifertova a Mlýnská, zrevitalizováno z evropských fondù....pokraèování na stranì pøi prokazování své totožnosti. Opakovanì jsme vyzývali obèany, aby si prùkazy vymìnili. V posledních týdnech zaznamenáváme nárùst žádostí. I pøesto zbývají desítky lidí, kteøí by mìli mít prùkaz nový, ale zatím k nám nepøišli, øíká starostka Liana Wagnerová. Ministerstvo vnitra nejprve urèilo jako nejzašší termín podání žádosti do konce listopadu. Neplatný obèanský prùkaz mùže do problémù dostat napøíklad øidièe, kteøí se jím prokáží pøi kontrole dopravních policistù. Dá se oèekávat, že po krátkou dobu bude urèitá tolerance. Pozdìji není možné vylouèit pokuty, øíká starostka Liana Wagnerová. Neplatný obèanský prùkaz mùže zkomplikovat život pøi jednání s úøady nebo bankami. Mnoho lidí ale pøichází zbyteènì. Èas mají majitelé takzvaných zelených karet, tedy obèanských prùkazù se zeleným zabarvením. Ty už mají strojovì èitelné údaje a jejich platnost je vyznaèena pøímo na prùkazu. Další vlna výmìn obèanských prùkazù nás èeká asi v roce 010. Nové obèanské prùkazy už budou mít biometrické údaje podobnì jako cestovní pasy. Co se týèe cestovních dokladù, od dubna bude jejich vydávání spojeno i se snímáním otiskù prstù. i Úøední hodiny na konci roku 008 Dne bude úøad otevøen do 13:00 hod., dne bude úøad otevøen do 1:00, tento den nebude úøední, tudíž nebude otevøeno pro veøejnost. Veøejnost si mùže své nezbytné úøední záležitosti vyøídit dne v bìžné pracovní dobì. Dne bude úøad uzavøen.

2 OBVODNÍ ZPRAVODAJ IPRM - šance pro Mojžíø...pokraèování ze strany 1 Evropské dotace èerpají žadatelé prouvedl nanosti, demografický vývoj, úroveò leèenství vlastníkù jednotek, budou vzdìlání, sociální vylouèení apod., moci žádat o dotace na rekonstrukce dostøednictvím tzv. operaèních programù, manažer IPRM a vedoucí oddìle- mù, spoèívající zejména v zateplování, které jsou øízeny jednotlivými minisvýtahù, ní koncepcí Tomáš Sýkora. odstranìní statických poruch, výmìnì terstvy. Jedním z nich je Integrovaný IPRM je obsáhlý dokument, který oboperaèní rekonstrukce rozvodù apod. program (IOP), v jehož rámci sahuje jak analýzu souèasného stavu, Celkem budou moci vlastníci bytových jsou k dispozici také prostøedky na zlep- tak i návrhy øešení. Vizi budoucího staonù, domù žádat o investice ve výši 107 mili- šení prostøedí v problémových sídliš- dotaci mohou získat až do 40 %, vu definoval Øídicí výbor IPRM: tích (tzv. oblast podpory 5. IOP). Neštìmice - sídlištì Mojžíø pøíjemné zbytek musí uhradit z vlastních zdrojù Cesta k tìmto penìzùm je však ještì a kvalitní prostøedí pro trvalé a dùstojné èi úvìru. komplikovanìjší než u bìžných, již bydlení všech skupin obyvatel. Toho Mìsto musí IPRM odevzdat na tak velmi administrativnì nároèných žá- by mìlo být dosaženo prostøednictvím Ministerstvo pro místní rozvoj do kondostí o dotace. Oblast podpory 5. IOP získání dotací na dva typy aktivit zlep- ce roku 008. Na jaøe pøíštího roku by totiž pøed samotným podáním žádostí o šení fyzického stavu veøejných pro- mìlo být rozhodnuto, která mìsta budotace vyžaduje schválení tzv. integro- stranství a zvýšení standardu bydlení. dou podpoøena. Pokud bude Ústí nad vaného plánu rozvoje mìsta (IPRM). Doplòkovì k nim pøibudou opatøení Labem mezi nimi, mohly by být kon- Oddìlení koncepcí odboru strategické- podporující sociální integraci a energe- krétní projekty zahájeny v druhé poloho rozvoje již témìø rok intenzivnì pra- tické úspory veøejných budov. vinì roku 009. cuje na pøípravì IPRM Neštìmice Pokud tedy neštìmický IPRM uspìje Podrobné informace jsou uvedeny na Mojžíø. v konkurenci s ostatními lokalitami ÈR, webových stránkách mìsta Ústí nad Integrovaný plán rozvoje mìsta pro bude mìsto žádat o dotace na investice Labem na tiproblémová sídlištì mohou zpracová- do veøejných prostranství (obnova ve- tulní stránce vlevo banner IPRM. K disvat mìsta s více než 0 tisíci obyvateli. øejné zelenì, mìstský mobiliáø, rozšíøe- pozici je také manažer IPRM Ing. Takových mìst je v Èeské republice 6. ní parkovacích ploch, veøejné osvìtlení Tomáš Sýkora Každé z nich mùže zpracovat IPRM na apod.). Plánují se investice ve výši 159 ul.cz) a zástupkynì manažera IPRM jednu zónu, která vykazuje nepøíznivé milionù korun. Zároveò vlastníci byto- Ing. Tereza Dostálová (tereza.dostalohodnoty kritérií, jako je míra nezamìst- vých domù, tedy bytová družstva a spo- KADEŘNICTVÍ P+P Profesionální Péče + Příjemné Prostředí Zveme všechny zákaznice a zákazníky do kadeřnictví v Sibiřské 369 v Neštěmicích. Provádíme klasické i kreativní TOP střihy, barvení, melírování, společenské a svatební účesy a mnoho dalších úkonů. Těší se na Vás Ivana a Petra Pittnerovi Radka Vitalová Míša Peš áková Jaroslava Marková - pedikůra PROVOZNÍ DOBA PO - PÁ 7-18 DÁMSKÉ STŘEDA 7-18 MUŽI, ŽENY, DĚTI PÁTEK PEDIKŮRA - na objednání SOBOTA DOHODOU KONTAKT KUPON NA SLEVU 10% Platí pro 1. návštěvu do Termíny svatebních obøadù v roce 009 Rada mìstského obvodu Ústí nad Labem Neštìmice na listopadovém jednání schválila termíny svatebních obøadù pro rok ; ; ; ; ; ; ; ; od 09:30 do 13:30 Poplatky: Obøad mimo výše uvedené termíny, èas, nebo místo 1000 Kè, pokud je jeden ze snoubencù cizinec, nebo Èech bez trvalého pobytu 000 Kè, pokud jsou oba snoubenci cizinci, nebo Èeši bez trvalého pobytu 3000 Kè. Bližší informace na webových stránkách èi osobnì na úøadì.

3 Zámìr prodeje bytu Železná 378, k.ú Neštìmice, è.b. 1, vel. 1+0, 18,1 m ZPRAVODAJ Zámìr prodeje bytù Zámìr prodeje bytu V Oblouku 584/13, k.ú Krásné Bøezno, è.b. 8, vel. 1+4, 76,3 m Zámìr prodeje bytu Rozcestí 71/1, k.ú Krásné Bøezno, è.b. 4, vel. 1+0, 6, m - min. nabídková cena : ,- Kè - prohlídka : úterý v 11:10-11:0 hod. - zveøejnìní : sejmutí : Zámìr prodeje bytu Pøemyslovcù 615/4, k.ú Krásné Bøezno, è.b. 19, vel. 1+1, 47, m - min. nabídková cena: ,- Kè (z toho pohledávka: ,- Kè a min. cena bytu ,- Kè) - prohlídka: úterý v 10:05-10:15 hod. - zveøejnìní: sejmutí: Zámìr prodeje bytu V Oblouku 579/3, k.ú. Krásné Bøezno, è.b. 1, vel. 1+4, 81,6 m - min. nabídková cena: ,- Kè - prohlídka: úterý v 9:10-9:0 hod. - zveøejnìní: sejmutí: bližší informace na úøední deska- odbor správy a údržby obecního majetku - prodeje bytù nebo na tel pí. Seèanská - min. nabídková cena: ,- Kè (z toho pohledávka: 15.89,- Kè a min. cena bytu ,- Kè) - prohlídka: úterý v 10:5-10:35 hod. - zveøejnìní: sejmutí: min. nabídková cena: ,- Kè (z toho pohledávka: 5.455,- Kè a min. cena bytu ,- Kè) - prohlídka: úterý v 9:50-10:00 hod. - zveøejnìní: sejmutí: Co pøinesl rok Bytové domy patøící ústeckému obvo- s popiskem zveøejnila v obvodním zpra- Mìsto dokonèilo další etapu revitali- nost, aby se o pozemky mohli postarat du Neštìmice se doèkaly oprav. vodaji i na vývìsních tabulích. zace panelového sídlištì Krásné sami, vysvìtluje starostka Liana Radnice si nechala zpracovat podrob- Lidé nás èasto oslovovali, proè s Bøezno, konkrétnì ulice V Oblouku. Wagnerová. nou zprávu o jejich stavu a postupnì za- chátrajícími domy nìco neudìláme. Sídlištì se ale bude mìnit i v budoucnu Dìti nemìly zájem o bezplatné použíèíná všechny rekonstruovat. Letos Snažili jsme se jim touto cestou ukázat, v rámci druhé etapy, která byla spolufi- vání høištì. Ètyøi mìsíce si mohly dìti z jsme vyèlenili na opravy zhruba 10 že to není jednoduché a zákonem dané nancována z dotaèního programu. celého obvodu hrát zdarma na víceúèe- 000 korun. formality nám nepomáhají situaci rych- Radnice chce proto získat dotace. lovém høišti. Ani jedno ovšem nabídku Nová okna dostali obyvatelé obvod- le øešit, øíká starostka Liana Radnice nabízí do pronájmu písko- radnice nevyslyšelo. Provoz se proto ních bytù v Èechovì ulici. Radnice pù- Wagnerová. Úøedníci mají napøíklad vištì. Zaèala hledat správce všech neo- vrátil do svého pùvodního režimu, kdy vodnì nemìla na opravy ve všech problém sehnat majitele domù a pøedat plocených pískoviš. Tam, kde se mezi se za používaní høištì platí pronájem. ètyøech vchodech, a proto nechala zá- jim obsílku. obyvateli nenajde ochotný èlovìk, Bezpeèí budou hlídat nové kamery. stupce obyvatel losovat, které pøijdou Školka má novou fasádu. Mateøinka bude zøejmì pískovištì zrušeno. Obvod Neštìmice vyhlásil výbìrové øínaøadu jako první. Nakonec ale získala Písnièka prošla rekonstrukcí. Radní Normy Evropské unie jsou pøísné a zení na nákup nových bezpeènostních potøebné finance i pro zbývající byty, mìsta na opravu vyèlenili 3,7 milionu my nedokážeme udržet písek v tako- kamer. které nemìly štìstí pøi losování. korun. Na zateplení a novou fasádu vém stavu, jak nakazují. Hrozily by Chceme koupit nové kamery a záro- Krizová linka, kterou zøídila radnice byly potøeba dvì tøetiny èástky, za zby- nám z hlediska hygieny vysoké pokuty. veò rozlišovací obrazovky pro mìstje velmi úspìšná. Pomohla už desítkám tek dostala školka nová okna. Rozhodli jsme se proto nabídnout skou policii. Bez nich by dìní, které zalidí. Zavolat na ni mùže každý, kdo se Obvod má národní kulturní památku. všechna pískovištì do pronájmu za chytí kamery, nemohli strážníci detailocitl v tìžké životní situaci po smrti pøí- Na prestižní seznam národních kultur- symbolickou korunu roènì, øíká sta- nì sledovat. Navíc chceme i vybudovat buzného nebo øeší jiný vážný problém. ních památek se dostal kostel svatého rostka Liana Wagnerová. Správce by nové sítì, abychom v budoucnu mohli Úøednice poradí, jak se zachovat a kde Floriána v ústecké ètvrti Krásné dohlížel na èistotu pískovištì, a to pøe- dokupovat nové kamery a nemuseli øelze sehnat napøíklad finanèní pomoc. Bøezno. Stal se tak v poøadí 13. podob- devším tím, že by hlídal, aby po høe dìtí šit, jak se pøipojíme na centrální pult. Telefonní èíslo je , funguje nou památou v Ústeckém kraji. Kostel zùstalo zakryté. Celkem máme na nákup dva miliony kokdykoli bìhem pracovní doby. svatého Floriána získali pøed dvìma Každý má jiné pøedstavy o tom, jak run. Kolik za nì poøídíme kamer, zaleží Radnice se odhodlala k netradiènímu lety památkáøi od mìsta Ústí nad by bezprostøední okolí domu, kde byd- až na nabídkách, které se nám v rámci kroku pøi boji a s nezodpovìdnými maji- Labem za 1,8 milionu korun. Je ukáz- lí, mìlo vypadat. Nìkdo chce jen trávu, výbìrového øízení sejdou, øíká stateli domù a pozemkù. Fotografie ruin i kou saské renesance. jiný stromy. Chceme dát lidem mož- rostka Liana Wagnerová.

4 První zájemci chtìjí koupit pozemky okolo domù ZPRAVODAJ Radnice bude jednat s prvními zájemci, la vyhovìt, a tak navrhla majitelùm dokteøí si chtìjí koupit pozemky okolo pøe- mù, aby si pozemky koupili. vážnì panelových domù. Jedná se o je- Panelové domy patøí obvykle spolejich majitele a pozemky potøebují, aby je èenství vlastníkù nebo bytovým družmohli udržovat podle svých pøedstav. stvùm. Nìkterá nás už oslovila a o nabíd- Radnice se na podzim rozhodla vysly- ku mají zájem. Pozemky chceme prodášet øadu žádostí ze strany obyvatel pane- vat jen vlastníkùm. Zájem mají popravdì lových domù. Nelíbilo se jim, jak vypadá i jiní, a pouze v pøípadì, že dostaneme k bezprostøední okolo jejich domova. prodeji souhlasná stanoviska z dotèe- Vadil jim výhled z okna nebo dìti hrající ných odborù magistrátu, øíká starostka si tìsnì u stìn paneláku. Žádali vysazení Liana Wagnerová. Radnice pøiznává, že kvìtin, pokácení stromù nebo instalování o pozemky v bezprostøedním okolo nízkého plotu. Žádosti obyvatel ale byly domù se nedokáže starat tak peèlivì a èasnatolik specifické, že jim radnice nemoh- to, jak by jejich obyvatelé požadovali. S nepoøádkem v ulicích bude bojovat ekologicko-odpadová hlídka Èerné skládky vznikající vedle kontejnerù na odpad trápí celé mìsto. Primátor se proto rozhodl zøídit speciální hlídku, která bude problém øešit. Na upozornìní nechá nepoøádek odklidit, a ještì se pokusí vypátrat viníka. Skládky obvykle zakládají lidé, kteøí vyhodí velký odpad napøíklad z rekonstrukce bytu k popelnicím a myslí si, že bude automaticky odvezen. To je ovšem nesmysl. Pro svoz velkoobjemového odpadu jsou pouze dva termíny v roce, a navíc mají obyvatelé tu výhodu, že v obvodì je svozový dvùr. Ten funguje 6 dní v týdnu zcela zdarma, øíká starostka Liana Wagnerová. Druhou skupinou lidí, kteøí dìlají nepoøádek u popelnic, jsou bezdomovci a jím podobní, kteøí hledají v kontejnerech vìci, které by mohli ještì užít. Pøi prohlubování vyhazují pro nì neužiteèný odpad ven, ale pozdìji ho už nevrací zpátky. Policie ÈR za dva týdny chytla v Neštìmicích a Mojžíøi šest takových osob. Mìsto chce pøi boji proti zakladatelùm èerných skládek použít i kamery. Vedle stávajícího systému budou používat i menší mobilní kamery, které instalují na problematická místa. Díky záznamu dokáží odhalit zakladatele skládky a potrestat jej. Podìkování Dìkujeme ÚMO Neštìmice za finanèní podporu pro naši èinnost a také podniku Inpeko za vylepšení pohoštìní pøi naši èlenské schùzi. Díky i MŠ Pomnìnka z ul. Pøemyslovcù. Všem pøejeme hodnì zdraví a úspìchù v roce 009. Za Svaz tìlesnì postižených MO è. 5 Krásné Bøezno Vaše dotazy i využijte SMS linku SMS DOTAZY Dotazy lze zasílat ve formì SMS zpráv na toto telefonní èíslo: Cena jedné SMS je 3,-Kè. vzor SMS: UL mezera text dotazu Službu poskytuje Comgate a.s. Oznámení Oznámení zámìru statutárního mìsta Ústí nad Labem dle 39 odst. 1 zák. è. 18/000 Sb. - Mìstský obvod Ústí n. L. - Neštìmice, U Radnice 9, PSÈ PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR - v objektu: Opletalova 0, k.ú. Neštìmice - o výmìøe: 87,9 m v pøízemí objektu - za cenu: min ,- Kè/m /rok kan- celáøe - 60,5 m min. 500,- Kè/m /rok prostory ostatní - 7,4 m - doba pronájmu : doba neurèitá s výpovìdní lhùtou 1 mìsícù - za úèelem: kanceláøe Zámìr pronájmu nebytových prostor byl schválen Radou mìstského obvodu Ústí nad Labem - Neštìmice dne , usnesením è. 11/08. Informace: odbor správy a údržby obecního majetku ÚMO Ústí n. L. Neštìmice, pí Seèanská, tel , Liana Wagnerová, starostka MO Ústí n. L. - Neštìmice Vyvìšení: Sejmutí: Uzávìrka:

5 ŠROUBEK ŽELEZÁØSTVÍ NABÍZÍ - železáøské zboží, ruèní náøadí, zámky - plotová pletiva, lana, øetìzy - elektrické ruèní náøadí a stroje - výroba klíèù FAB NOVÌ V NABÍDCE - nátìrové hmoty a øedidla - malíøské barvy a štìtce - trubky kouøovodù - základní drogistické zboží - pùjèovna elektronáøadí - vodoinstalatérský materiál, kohouty, ventily Mlýnská 397, Neštìmice tel: OBVODNÍ ZPRAVODAJ Dobrovolní hasièi z Neštìmic dìlají radost dìtem Sdružení dobrovolných hasièù z Neštìmic nepatøí k nejznámìjším, ale na svém kontì má už desítky akcí pøedevším pro dìti. Naposledy udìlali radost nejmenším, když pro nì pøipravili mikulášskou nadílku. Pøipravili i velmi úspìšnou kulièkiádu. Èlenové sdružení navíc bodují i v hasièských soutìžích. Máme dvì soutìžní družstva. Jedno tvoøí junioøi a druhé naopak veteráni. Letos jsme se osmkrát umístli mezi nejlepšími, øíká jejich šéf Jaroslav Opálecký. Neštìmiètí dobrovolní hasièi mají celkem 35 èlenù. Øada z nich je dokonce hasièem z povolání. Od radnice získali nedávno staronové auto, které si samo opravili. Koupili jsme od policie vyøazený transportér za symbolickou jednu korunu. Hasièùm jsme ho vìnovali, protože dìlají pro obvod hodnì užiteèného a nové auto jim pomùže nejen pøi soutìžích, ale i pøi organizaci rùzných akcí, vysvìtluje starostka Liana Wagnerová. Hasièi letos uspoøádali napøíklad kulièkiádu, na které se utkala témìø stovka hráèù od nejmladších pro nejstarší. V prosinci jsme pøichystali už tradièní mikulášské besídky. Jednu pro dìti z mateøinek a druhou pro kohokoli, kdo chtìl pøijít. Podmínkou byl doprovod rodièù, protože z minulých let víme, jak je tìžké uhlídat rozdovádìné dìti, øíká Jaroslav Opálecký. Pøestože jsou dobrovolnými hasièi, k požárùm ale nejezdí. Chybí jim potøebný status a na jeho získání se chtìjí soustøedit v pøíštím roce. Díky chybìjícímu statusu nejsme pojištìni a kdyby se nìkomu pøi zásahu nìco stalo, nedostal by žádnou finanèní pomoc. Do takového rizika nikdo nechce jít. Jsme ale výborný kolektiv a neustále se rozšiøujeme. Vìøím, že brzy splníme i úøední formality a budeme k zásahùm jezdit. Auto, potøebnou techniku i odhodlání máme, dodává Jaroslav Opálecký. Bìhem pøíštího roku chtìjí hasièi také vytvoøit družstvo nejmladších, se kterými by jezdili na soutìže. Rodièe je totiž èasto oslovují, zda se vìnují i dìtem, a za- tím je odmítali. Radnice øeší problémy s létajícími popelnicemi Na sídlištích v obvodì vznikají nová kontejnerová stání. Mají zamezit takzvaným létajícím popelnicím - tedy kontejnerùm, které nemají pevnì stanovené místo a pohybují se obvykle po parkovišti, jak je kdo pøesune. Po stavbách v jiných èástech obvodu pøišla øada i na sídlištì Na Výšinì. Místním obyvatelùm se to ale nelíbí. Vadí jim, že popelnice jsou blízko domù. Situací se zabývala nejen obvodní radnice ale i úøedníci magistrátu. Ti ve své zprávì øíkají: V posledních ètyøech letech dochází v celém mìstì Ústí nad Labem k významnému zvyšování množství komunálního odpadu. Potøeba objemu odpadových nádob narostla oproti osmdesátým letùm na dvojnásobek. Jen u sídlištì Na Výšinì se jedná o nárùst z potøeby litrù odpadù/týden v 80. letech na l/- týden v roce 008. Vedle úpravy kontejnerových stání musí magistrát zajistit i dostatek kontejnerù na tøídìný odpad. Obyvatelé Ústeckého kraje jsou v tøídìní jedni z nejpilnìjších v rámci republiky. Do dvou let by se pøitom mìl zvýšit poèet tøídìných odpadù až na ètyøi druhy. Vedle plastù, skla a papíru bude ješ- tì zaveden kontejner pro biologický odpad. pøestávají být anonymní. Každý z panelá- Podobný projekt zaèal už v Dìèínì, kde roz- kových vchodù má svùj vlastní. ložitelné odpady tøídí obyvatelé jedné ze Protože jen tak dosáhnou naši obyvatelé ètvrtí. koneènì stavu, že jim obyvatelé soused- Ovšem sídlištì vyprojektovaná v 80. le- ních bytových domù nebudou dìlat nepotech nepoèítala s podobnou zmìnou pøi øádek na jejich stanovištích, že jim zde kozpracování odpadù, stejnì jako projektanti neènì pøestanou poletovat papíry a igelitoneodhadli masivní nárùst automobilové do- vé sáèky, a že se jim na jejich sídlištích pravy a nechali postavit málo parkovacích bude zase dobøe žít, uvádí zpráva magismíst. trátu. Sídlištì Na Výšinì patøí z pohledu po- Proti stavbám se ale zaèali lidé bránit. øádku v okolí popelnic k nejhorším v našem Nelíbilo se jim, že se kontejnery pøiblížily k obvodì. Lidé tu pravidelnì zakládají u po- oknùm domù a že je mají na dohled. Situaci pelnic èerné skládky tím, že vyhazují vel- se snažily všechny dotèené strany vyøešit koobjemový odpad mimo pravidelné ter- na spoleèné schùzce. Úèastnili se jí zástupmíny svozu, které jsou dvakrát roènì. ci bytového družstva Rozvoj, pracovníci ob- Nepoøádek pak blokuje parkovištì a øidièi vodní radnice, odboru životního prostøedí a si stìžují, že mají málo místa, popisuje situ- odboru investic. aci starostka Liana Wagnerová. Dohodli se na následujících zmìnách: Na sídlišti Na Výšinì jsme se tak do- Plochy pùvodních stanoviš odpadových stali do situace, kdy odpadové nádoby byly nádob SKO nebudou zrušeny, ale pouze umístìny nejen na plochách k tomu pùvod- upraveny tak, aby umožòovaly umístìní stanì urèených, ale byly nastaveny do øad noviš využitelných složek komunálního mezi parkující automobily, a s ohledem na odpadu v rozsahu, který bude nezbytný od místní prostorové pomìry komunikací bylo roku 010. V žádném pøípadì nedojde k pomožno jen obtížnì zajiš ovat jejich vyvá- rušení, èi zmenšení požárních nástupních žení. Kolem stanoviš odpadových nádob ploch u vìžových bytových domù, které se zaèaly v posledních dvou letech hroma- byly povoleny a schváleny pøi výstavbì síddit odpady odkládané mimo odpadové ná- lištì. doby a témìø pravidlem se stal všudypøí- Mezi ústeckými obvody jsou Neštìmice tomný nepoøádek. A ten pøitom v této loka- na druhém místì v potøebì vzniku nových litì není možno svádìt na nìjaké party bez- kontejnerových stání. Postupnì, jak bude domovcù, kteøí by odpadové kontejnery rùst podíl tøídìného odpadu, bude muset v prohrabávali. Došlo to zde dokonce tak da- obvodì vzniknout 109 nových stání. Ta buleko, že sídlištì, které bylo ještì pøed krát- dou mimo vozovky, ale zároveò pøístupná kou dobou považováno za vzorové sídlištì tak, aby mohly být kontejnery bez potíží vy- MO Neštìmice, se v hodnocení nepoøádku váženy. Problém se týká v podstatì jen síddostalo mezi nejhorší lokality mìsta Ústí liš. Tady pøi stavbì domù vznikala i konnad Labem, uvádí i zpráva magistrátu. tejnerová stání, ale ne vždy jsou v dobrém Mìsto získalo v záøí dotaci na stavbu no- stavu a využívaná. Nìkterá z nich napøíklad vých stání pro kontejnery. Sídlištì Na blokují parkující auta. Výšinì bylo do projektu zaøazeno díky pro- Kontejnerová stání budou na sídlišti Na blémùm s odpadem, které tu trvaly. Kromì Výšinì hotová do konce letošního roku. vyèištìní parkoviš od odpadu kontejnery Mìsto má vizi pro budoucnost Krásného Bøezna Krásné Bøezno s aquaparkem, pìšími zónami nebo tropickým parkem. To vše obsahuje vize, kterou pro magistrát zpracovala soukromá firma. Dokument má ukazovat možným investorùm, co vše mohou v Krásném Bøeznì a také v Neštìmicích postavit. Nové budovy by mohly vzniknout na souèasných takzvanných Brownfield. V pøekladu to znamená hnìdá plocha èi pole a je to i znaèení pro staré prùmyslové zóny, které jsou opuštìné a chátrají. Jejich možné využití hledají všechna èeská mìsta. V tomto pøípadì jde konkrétnì o bývalé prùmyslové areály Tonasa v Neštìmicích a pøístavištì na kraji Krásného Bøezna. Vize navrhuje i stavby v souèasném Novém svìtì, který by úplnì zmizel, vèetnì Matièní ulice. Návrh není ve stádiu projektu. V podstatì to jsou nápady odborníkù, jak by mohlo být s problematickými èástmi obvodu naloženo. Primátor Jan Kubata uvedl, že mìsto se na realizaci vize nechystá. Pokud se zaène stavìt, tak jedinì v pøípadì, že o plochy projeví zájem soukromý investor. Výmìna obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù do K konèí platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù. Obèané jsou povinni požádat o vydání nového obèanského prùkazu nejpozdìji do 30. listopadu 008. Pokud tak neuèiní, mohou dostat pokutu až do výše Kè (jedná se o pøestupek). Tato výmìna se netýká obèanù, kteøí se narodili pøed 1. lednem Poplatky Za výmìnu obèanského prùkazu se v tomto pøípadì správní poplatek nevybírá. Jaké doklady a informace je tøeba mít s sebou Pøi podání žádosti o vydání obèanského prùkazu obèan vždy pøedkládá: vyplnìnou a podepsanou žádost, podpis na žádosti v kolonce Podpis držitele: jméno i pøíjmení nebo pouze pøíjmení, jednu fotografii ze souèasnosti o rozmìru 35 x 45 mm (fotografii obèan nenalepuje). v pøípadì zjištìných rozporù v údajích uvedených na žádosti s údaji uvedenými v informaèním systému evidence obyvatel nebo evidence obèanských prùkazù se pøedkládají i další doklady Lhùta pro vyhotovení lhùta pro vyhotovení obèanského prùkazu je 30 dnù ode dne pøedložení øádnì vyplnìné žádosti a potøebných dokladù pøíslušnému obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností, popø. do 30 dnù ode dne, kdy žádost byla pøíslušnému obecnímu úøadu obce s rozšíøenou pùsobností postoupena. Pøevzetí obèanského prùkazu se strojovì èitelnými údaji Vyhotovený obèanský prùkaz je obèan povinen pøevzít osobnì. vyhotovený obèanský prùkaz obèan pøevezme v místì pracovištì obèanských prùkazù v místì svého trvalého pobytu nebo na kterémkoliv obecním úøadu s rozšíøenou pùsobností anebo matrièním úøadu v ÈR, které uvede v žádosti.

6 OBVODNÍ ZPRAVODAJ Další triumf Základní umìlecké školy Ústí nad Labem - Neštìmice Ve dnech listopadu se v stoupit na nejvyšší pøíèku a získat v ná- Severoèeském divadle opery a baletu v roèné mezinárodní konkurenci 1. cenu. Ústí nad Labem uskuteènil již 41. roèník Dokladem toho, že nešlo o první ani námezinárodní klavírní soutìže Virtuosi per hodný soutìžní úspìch a že umìlecký promusica di pianoforte. V podzimních mìsí- fil ZUŠ v Ústí nad Labem - Neštìmicích cích ji každoroènì vyhlašuje Ministerstvo má stále vzestupnou úroveò je skuteènost, školství, mládeže a tìlovýchovy Èeské re- že žáci jejího klavírního oddìlení stáli lepubliky a mìsto Ústí nad Labem. Na kaž- tos tøikrát na stupních vítìzù v doroèním úspìchu se také podílí vysoká Celostátním kole ZUŠ konaném letos v úroveò organizace soutìže, jejíž hlavní Praze èi loòské vítìzství Renaty Frièové v tíhu nese Základní umìlecká škola Evy prestižní soutìži Prague Junior Note. Randové v Ústí nad Labem. Na dlouholetou tradici tak navazují stále nové generace tìch, kteøí se soutìže nejen zúèastòují, ale i pøipravují. Letošního roèníku, který mìl opìt vynikající úroveò, se zúèastnili mladí klavíristé z 9 zemí (kromì ÈR z Arménie, Bìloruska, Litvy, Nìmecka, Polska, Rakouska, Ruska a Ukrajiny). Výkony soutìžících posuzovala mezinárodní jury v èele s pøedsedou poroty doc. Petrem Slavíkem. Vynikající úspìch na soutìži zaznamenala ZUŠ v Ústí nad Labem - Neštìmicích. V první kategorii do 11 let se výbornì umístnila žákynì zmínìné školy devítiletá Renata Frièová. Pøestože byla nejmladším úèastníkem, který se probojoval do druhého kola, podaøilo se jí vy- Antonie Schäferová je jednou z nìjstarších obèanek obvodu. Poèátkem listopadu oslavila své 95. narozeniny. K pùlkulatému výroèí jí blahopøála i starostka Liana Wagnerová. Poboèka knihovny v Krásném Bøeznì je již plnì automatizovaná Ti, kteøí zavítali v létì do poboèky Protože se blíží vánoèní svátky, k je- Severoèeské vìdecké knihovny umístì- jichž pohodì patøí èetba pìkné knihy né v Corsu, si urèitì všimli nového vý- nebo èasopisu, doporuèujeme vám, pùjèního pultu a poèítaèe na nìm. Je to abyste cestu do poboèky Krásné Bøezno známka toho, že i krásnobøezenská po- dlouho neodkládali. Zavøena bude totiž boèka nyní pùjèuje automatizovanì. To od. prosince do 4. ledna. Do té doby a se mimo jiné projevilo i na podobì no- po 4. lednu bude otevøena každé pondìlí vých prùkazù. Novì obsahují fotografii od 9 do 1 a od 13 do 18 hodin, každou ètenáøe a èárový kód prùkazu. Výhodou støedu a ètvrtek od 1 do 18 hodin. je, že ètenáø mùže sledovat na internetu Knihovnice ráda pøivítá ve svých prona co má pùj- storách v pøízemí Corsa i nové ètenáøe. èeno a kdy to má vrátit. Navíc si mùže Aby si mohli odnést hezké knihy hned pøes internet prodlužovat výpùjèní pøi první návštìvì, je tøeba, aby si vzali s dobu knih. Mùže si také zjistit, zda poža- sebou prùkaz totožnosti, fotografii dovaná kniha je v tu chvíli k dispozici 3,5x4,5 cm a malou èástku penìz. Dìti a na poboèce Krásné Bøezno nebo tøeba v dùchodci platí 50 Kè, dospìlí 100 Kè na hlavních budovách knihovny ve mìstì. 1 mìsícù, prvòáèci jsou od platby re- I tam mu totiž nový prùkaz platí. gistraèního poplatku osvobozeni. Dotazy, námìty a pøipomínky pro zpravodaj ÚMO Neštìmice: Vydává Úøad mìstského obvodu Ústí nad Labem - Neštìmice, tel.: , fax: , Vychází ètvrtletnì nákladem výtiskù. DTP a tisk: NATVA s. r. o. Vydání: , MK ÈR E 17916

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a

Vánoce se blí í... mno ství materiálu, její výrobky mìly malý objem a vy adovaly Vávra. obchodník Ant. Filipi /175/, trafika Èuprových /123/, dýmkaø a Èíslo 11 listopad - prosinec 2006 Rozvoj dýmkaøské výroby od vedlejší èinnosti k Jan Soukal /64/, Fr. Mlejnek /56/,Ro kovi /6/, Josefa Vávrová øemeslné a pak i tovární formì byl umo òován v obci, nemající

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více