Znalecký posudek č /11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 849-35/11"

Transkript

1 Znalecký posudek č /11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k zastavěným pozemkům p.č.229 a p.č.231, vedených v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. Oceňovaná jednotka s příslušenstvím je zapsaná v KN v k.ú. Zdice, obec Zdice, okres Beroun, na LV č Oceňovaná jednotka s příslušenstvím je příslušná atypickému zděnému bytovému domu Zdice, Havlíčkova čp. 638, 639, Zdice, v k.ú. Zdice, obec Zdice, okres Beroun, na LV č Dislokace je určena dle kopie katastrální mapy s vyznačením, viz. přílohy. Na oceňovaných nemovitostech váznou dle výpisu z KN nařízené exekuce, zástavní právo smluvní a předkupní právo, věcné břemeno užívání, jiných práv a závad s nimi spojenými jsou nemovitosti prosté. Posudek je zpracovaný dle požadavku objednatele, dle specifikace Usnesení o nařízení exekuce č.j.11 Nc 5282/ , Exekučního příkazu č.j.015 EX 729/08-3 a Usnesení o ustanovení znalce č.j.15 Ex 729/ , jako aktualizace původního posudku č /09 ze dne Ocenění je provedeno v souladu a na základě Prohlášení vlastníka budovy s přílohami, které vymezují příslušnou jednotku pro potřebu ocenění a na základě požadavků objednávky s ostatními podklady. Objednatel posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BEROUN Mgr.Pavel Dolanský soudní exekutor Palackého B e r o u n 1 č. obj.: písemná usnesení ustanovení znalcem, č.j.15 Ex 729/ ze dne: , převzato vystavil: soudní exekutor Mgr.Pavel Dolanský Účel posudku: zjistit aktualizovanou obvyklou cenu nemovitostí (povinný z exekuce Igor Havel), pro potřebu exekuce prodejem nemovitostí, na základě výše uvedených dokladů, dle stavu ke dni místní kontrolní prohlídky a skutečného zaměření. Dle obecné metodiky, věcné hodnoty dle THU, se srovnáním s vyhláškou ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle zák.č.120/2001 Sb., 66 odst.5 a zákona č 151/1997 Sb. ( 2 odst.1) dle stavu ke dni posudek vypracoval: Ing. Milan Paleček Opatovická České Budějovice 10 Posudek obsahuje 22 stran a 25 stran příloh. Objednateli se předává ve 3 originálních vyhotoveních a elektronicky. V Českých Budějovicích,

2 2 A. Nález 1. Znalecký úkol ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k zastavěným pozemkům p.č.229 a p.č.231, vedených v KN jako zastavěná plocha a nádvoří. Oceňovaná jednotka s příslušenstvím je zapsaná v KN v k.ú. Zdice, obec Zdice, okres Beroun, na LV č Oceňovaná jednotka s příslušenstvím je příslušná atypickému zděnému bytovému domu Zdice, Havlíčkova čp. 638, 639, Zdice, v k.ú. Zdice, obec Zdice, okres Beroun, na LV č Dislokace je určena dle kopie katastrální mapy s vyznačením, viz. přílohy. Na oceňovaných nemovitostech váznou dle výpisu z KN nařízené exekuce, zástavní právo smluvní a předkupní právo, věcné břemeno užívání, jiných práv a závad s nimi spojenými jsou nemovitosti prosté. Posudek je zpracovaný dle požadavku objednatele, dle specifikace Usnesení o nařízení exekuce č.j.11 Nc 5282/ , Exekučního příkazu č.j.015 EX 729/08-3 ve věci oprávněného Orange construction s.r.o. Praha a Usnesení o ustanovení znalce č.j.15 Ex 729/ , jako aktualizace původního posudku č /09 ze dne Ocenění je provedeno v souladu a na základě Prohlášení vlastníka budovy s přílohami, které vymezují příslušnou jednotku pro potřebu ocenění a na základě požadavků objednávky s ostatními podklady. 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne , venkovní a vnitřní ohledání bez přítomnosti povinného (nereagoval na písemné a telefonické výzvy ke kontaktu, konkrétní termín nebylo předem možné domluvit). Přítomná byla manželka povinného se svým synem, která zpracovateli umožnila vstup do předmětného bytu. Tím bylo umožněno zjistit skutečný, stávající stav nemovitosti. Při zpracování původního posudku nebyl vstup do bytu umožněný. Byl zjištěný nezměněný stav domu i bytu, od doby místní prohlídky ( ) pro potřebu zpracování původního posudku nebyly zjištěny žádné změny, bylo upřesněno technické vybavení a stavební konstrukce dle stávající skutečnosti. 3. Podklady pro vypracování posudku - výpis z katastru nemovitostí z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun, LV č.1747, z výpis z katastru nemovitostí z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun, LV č.1663, z kopie katastrální mapy z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun - Zástavní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva z , oprávněný AČM a.s. Praha jako věřitel, právní účinky vkladu ke dni Smlouva o zřízení věcného břemene z , oprávněný AČM a.s. Praha, právní účinky vkladu ke dni Prohlášení vlastníka budovy V9 2308/1999, právní účinky vkladu ke dni Usnesení Ex. úřad Beroun, č.j.054 EX 729/ z údaje sdělené objednavatelem a zjištěné při fyzické prohlídce

3 4. Vlastnické a evidenční údaje Vlastnické právo k nemovitostem : LV č Jednotky : SJM Kateřina H a v l o v á (655604/1800), bytem Varšavská 882/29, Praha 2 Igor H a v e l (570204/0212), bytem Holoubkov 36 povinný z exekuce č. jednotky 638/1 - byt v budově č.p.638,639 (dvojdům) na LV č.1663, k.ú. Zdice, na parcelách p.č. 229, 231 Podílový spoluvlastník pozemků : SJM Kateřina H a v l o v á (655604/1800), bytem Varšavská 882/29, Praha 2 Igor H a v e l (570204/0212), bytem Holoubkov 36 povinný z exekuce parcela p.č. 229 zastavěná plocha a nádvoří 177 m 2 parcela p.č. 231 zastavěná plocha a nádvoří 177 m 2 Celkový spoluvlastnický podíl vlastníků jednotky na společných částech domu a pozemcích na LV č.1663 : 82/ Dokumentace a skutečnost Nebyla předaná žádná stavební dokumentace projektu stavby, skutečnosti byly překontrolovány a zjištěny na základě zaměření zpracovatelem dle skutečnosti na místě. Pro zpracování posudku byly k dispozici údaje z dokumentace Prohlášení vlastníka budovy zjištěné na KN, smlouvy o VB a smlouva o předkupním právu, výpisy z KN a kopie katastrální mapy. Základní údaje ke zpracování posudku byly převzaty z předaných dokladů objednatele, zjištěny zpracovatelem a doplněny při místním šetření , kdy byly doplněny dostupné údaje z hlediska stavebních konstrukcí, plochy bytu, dispozice, vybavení bytu a opotřebení, dle skutečnosti na místě. Protože nebyla součástí Kupní smlouvy žádná dokumentace se schématy umístění jednotky, bylo zpracovatelem posudku provedeno zaměření se zpracováním schématu a plocha jednotky přibližně zaměřena v jiné jednotce v domě v nižším podlaží. Datum prohlídky bylo oznámeno, následný způsob místní prohlídky jím byl odsouhlasený, jednotka není pronajatá, vázne na ní věcné břemeno a předkupní právo. 6. Celkový popis nemovitosti hlavní stavba - jedná se o obytný dům s bytovými jednotkami a se společnými částmi budovy v technickém podlaží, nebytové prostory se nevyskytují, dům je užívaný v souladu s účelem, ke kterému je určený. Obytný dům, který obsahuje oceňovanou jednotku, je obytný atypický dvojdům, čp. 638 je krajní levá část. Dům je klasického zděného konstrukčního systému s dřevěnými stropy a montovaným z žb.trámečků s žb.deskami v 1.PP, s šesti byty v každém ze dvou čp., ve třech obytných nadzemních podlažích se společnými prostorami v částečně zapuštěném 1.PP. Je umístěn v zastavěné obytné části města s obdobnými zděnými obytnými domy a s rodinnými domy - ve vnitřní obytné zóně města, dům je přístupný po chodnících a příjezd je umožněný po zpevněné místní komunikaci ulice Havlíčkova, z přední strany domu s možností

4 4 parkování v ulici, v zadní části s pronajatýni zahrádkami od obce, s možností venkovního sušení prádla. Ve vzdálenosti cca 1500 m je frekventovaná čtyřproudová státní komunikace dálnice D5 Beroun, Praha - Plzeň, ulice Žižkova navazující bezprostředně na Havlíčkovu ve směru Křivoklát. Nosné konstrukce keramické zdivo na tl cm, základové konstrukce betonové pasy, s izolací proti zemní vlhkosti, venkovní omítky škrábaný břizolit, v místech zasažených zatékáním a vlhnutím je poškozený. V úrovni 1.PP je provedený keramický obklad soklů, vnitřní omítky hladké vápenné, s linkrustami a olejovými nátěry soklů, v 1PP hrubé omítky. Společné chodby dlažba a betonové mazaniny, schodiště typové teracové s podestami a mezipodestami z keramické dlažby, zábradlí tyčové kovové. Dveře vchodové dřevěné prosklené, prosvětlení schodiště a okna v 1.PP dřevěná jednoduchá, balkonové dveře s okny na balkónech mezipodest s jednoduchým zasklením není osobní výtah. Střecha je sedlová, s nově provedenou živičnou krytinou (bonnský šindel), dům je vybavený bleskosvodem a kompletními klempířskými prvky, vše zrenovované. Dům je napojený na obecní vodovodní řad pitné vody, zemní kabeláž elektropřípojky E.ON, telefonní rozvody, kabelovou televizi, splaškové a dešťové kanalizace městských kanalizačních řadů a na NTL rozvod zemního plynu, není provedený vnitřní požární vodovod. Dům je provedený jako atypický, s jedním částečně zapuštěným technickým 1.PP a 3-mi bytovými NP. Dům je částečně zapuštěný s podsklepením, má jedno technické 1.PP se společnými prostorami a tři obytná podlaží 1.,2.,3. s 12-ti byty (6 bytů v čp.638 a 6 bytů v čp.639). Je členěný dle Výpisu z KN na jednotky. Všechny byty mají standardní vybavení obvyklé v době výstavby, v některých bytech jsou provedeny vlastní nadstandardní úpravy konstrukcí a vybavení. Dům má průměrnou údržbu, je podle dostupných údajů užívaný od Povolení k užívání stavby od roku 1950, v průběhu užívání provedeny na vlastní náklady vlastníků jednotek úpravy interiérů a byly provedeny i některé úpravy společných prostor domu. V brzké době je potřeba provést obnovu technického vybavení a rekonstrukci stavebních prvků domu (výplně otvorů, fasáda atd.), oceňovaný byt má minimální úpravy. Dům čp. 638 : Dispozice 1.PP : vesměs společné části domu - vstupní zádveří, komunikační chodba, sklepní laťové boxy, prádelna (studená voda, betonová namáčecí káď a betonový vyvářecí kotel) sklady, schodiště do 1.NP a venkovní vstupní schodiště z přední strany z chodníku od příjezdové komunikace. Dispozice 1.NP : vstupní podesta, schodiště do 2.NP, 2x byt 2+1(jednotky 638/1,638/2). Dispozice 2.NP : vstupní podesta, schodiště do 3.NP, 2x byt 2+1(jednotky 638/3,638/4). Dispozice 3.NP : vstupní podesta, výlez do podstřešního prostoru, 2x byt 2+1 (jednotky 638/5,638/6). 7. Obsah posudku Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky p.č.229 a zastavěné pozemky bytovým domem b) Věcná břemena 1) Věcné břemeno práva užívání Byt c) Byt 1) JEDNOTKA č.638/1 ( 1.NP)

5 5 B. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno dle obecné metodiky, věcné hodnoty, se srovnáním s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č.364/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č 151/1997 Sb. ( 2 odst.1), o oceňování majetku. I. Ocenění nemovitostí podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb. o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, jako porovnávací metoda pro stanovení obvyklé ceny. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Beroun Obec: Zdice Popisy objektů Pozemek a) Pozemky 1) Pozemky p.č.229 a zastavěné pozemky bytovým domem LV č.1663 Podle výpisu z katastru nemovitostí z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Beroun z se jedná o stavební pozemky - zastavěné plochy a nádvoří bytovým domem Havlíčkova čp.638,639, p.č.229 a p.č.231, v k.ú. Zdice, obec Zdice, okres Beroun. Pozemky pod objektem jsou dislokované ve střední části bytové zástavby města, jsou vybaveny kompletním ZTV, dobře přístupné a v dobré lokalitě pro bydlení, s příměstskou dopravou do Prahy. b) Věcná břemena 1) Věcné břemeno práva užívání Odůvodnění způsob provedení ocenění závady : na oceňovaných nemovitostech vázne věcné břemeno omezující vlastnické právo k nemovitostem - bytové jednotce 638/1 s příslušenstvím, dle smlouvy o věcném břemeni s právním účinkem od , věcné břemeno užívání bytu, úplatné, ve výši 1000,- Kč. Oprávněným je ACM Money ČR a.s. Praha - je oprávněný užívat byt 2+1 (jednotku 638/1 s příslušenstvím), po dobu platnosti smluvně zřízeného věcného předkupního práva a zástavního práva dle 152 Obč.zák. Předkupní právo zaniká vyrovnáním veškerých závazků povinného (Igor Havel). Ocenění této velmi kombinované závady (VB) vycházelo z hypotetického předpokladu, že uvedený oprávněný se stane vlastníkem bytu (bude uplatněno předkupní právo), tím uspokojí své pohledávky a VB dle ustanovení smlouvy zanikne. Břemeno tudíž zásadně nemovitosti nezatíží. Dle znění 18 odst.5, zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku je v tomto případě problém ve stanovení ročního užitku, je doporučeno použít paušálních ,- Kč a takto bylo v původním posudku určeno.

6 6 Znalec se dále domnívá a je toho názoru, že v uvedené věci může pravděpodobně nastat i jiný než uvedený právní stav, kdy se může stát vlastníkem bytu jiný subjekt (jiný věřitel) než uvedený oprávněný. Situace, která nastane a jak dlouho potrvá výpovědní lhůta z bytu - je věcí právního rozboru (znalci nepřísluší). V tom případě při stanovení ročního a potažmo 3 - měsíčního užitku (výpovědní lhůta dle Obč.zák je 3 měsíce) a použití zjištěného tržního nájemného (cca 65,- Kč/m 2 /měsíc, v obci dle zjišťovaných skutečností a informací na MÚ Zdice neexistuje mapa tržního nájemného) je cena také dtto v uvedených dimensích (11.739,- Kč). Určení této obvyklé ceny VB konsultoval zpracovatel s renomovanými znaleckými kancelářemi a znalci v České Lípě, Českých Budějovicích, Praze a v Jablonci n.nisou. V případě klasického VB (není náš případ) se obvyklá cena ve zpracovávaných posudcích obvyklých cen bytů pro potřebu České spořitelny a.s. pohybuje v řádu cca 10-20%, max 35% z ceny nemovitosti dle jednotlivých konkrétních případů, kdy vychází z tržního nájemného a ročního užitku. Byt c) Byt 1) JEDNOTKA č.638/1 ( 1.NP) 1) Jednotka č.638/1 1. Byt 2 + 1, levý krajní, umístěný v 1.NP, standardní vybavení, detaily viz. Prohlášení vlastníka budovy, ve SJM Kateřiny a Igora Havlových (povinný z exekuce). celková plocha s příslušenstvím ,15 m 2 celková plocha s příslušenstvím zaokrouhleno... 60,20 m 2 Jednotka č.638/1 se skládá z : Název m 2 kuchyně 8,75 obývací pokoj 22,71 ložnice 16,62 předsíň 7,22 WC 1,08 koupelna 3,77 sklep 3,00 m 2 (plocha sklepa se nezapočítává do celkové plochy bytové jednotky) Vybavení jednotky č.638/1 : Název ks plynové topidlo WAW 1 plynový sporák 1 kuchyňská linka dřevěná 1 vana litinová 1 umyvadlo 1 smaltovaný dvojdřez 1 digestoř 1 infrazářič 1 WC splachovací s nádržkou 1 elektrický boiler TUV 1 rozvody studené vody 1

7 7 rozvody teplé vody 1 vestavěná dřevěná skříň 1 míchací baterie 1 Součástí bytové jednotky jsou veškeré vnitřní instalace TZB (elektroinstalace od bytových pojistek včetně, rozvody tepla ležaté od stoupaček vč. ventilů, potrubní rozvody teplé a studené vody, od bytového vodoměru, zemního plynu a připojovací potrubí splaškové kanalizace). K vlastnictví jednotky dále patří : podlahové krytiny, nenosné příčky, vnitřní dveře bytu, veškeré úpravy stěn a stropů (omítky, nátěry, malby a obklady), nenosné příčky, vstupní dveře a okna s tím, že musí být zachovaný jejich jednotný vzhled. Oceňovaný byt - Jednotka č.638/1 (skutečně ověřené vybavení) - má standardní vybavení kuchyňskou dřevěnou linkou, s kuchyňským plechovým smaltovaným dřezem, splachovací WC, koupelna s litinovou smaltovanou vanou, s umyvadlem, kuchyňský sporák plynový, plynové topidlo WAW, elektrický boiler TUV, rozvody studené pitné vody a TUV, plynu, splaškové kanalizace a silnoproudé el. rozvody. Jsou osazeny : vestavěná dřevěná skříň, okna původní dřevěná dvojitá, dveře dřevěné hladké plné a prosklené do dřevěných zárubní a PVC shrnovací. Podlahy obytných místností dřevěné vlysy, ostatní PVC povlaky na dřevěné podlahy, bělninové obklady v kuchyni a v koupelně, PVC obklady stěn chodby. Konstrukce a vybavení vesměs v opotřebovaném stavu, k jednotce patří sklepní box v 1.PP. Ocenění Pozemek a) Pozemky a.1) Vyhláška 364/2010 Sb. a.1.1) Pozemky p.č.229 a zastavěné pozemky bytovým domem 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 57,19 Kč. Cena je určena podle písm. k): ZC = C p 1,00, kde C p = 35 + ( ) 0, (zaokrouhleno na dvě desetinná místa), kde je počet obyvatel v obci. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby + 80 % 1,800 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Negativní účinky okolí 3 % Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % Úprava celkem: + 7 % 1,070 Koeficient změny cen staveb K i : 2,154 Koeficient prodejnosti K p : (Bytové domy) 0,745 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] zastavěná plocha a ,19 176, ,11 nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ,19 176, ,11

8 8 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] Součet: ,22 Pozemky p.č.229 a zastavěné pozemky bytovým domem zjištěná cena: ,22 Kč a.2) Metoda tříd polohy a.2.1) Pozemky p.č.229 a zastavěné pozemky bytovým domem Popis polohy pozemku: Pozemek pod objektem je dislokovaný v atraktivní lokalitě bytové zástavby v klidové části města, má veškeré možnosti pro napojení na inženýrské sítě obecních řadů (mimo kabelové televize), bytová zástavba řadových domů a solitérních do tří nadzem.podlaží, s městskou dopravou a základní občanskou vybaveností s docházkovou vzdáleností do okolní přírody, hřiště, s cyklistickými stezkami v místě. Pozemky oceněné metodou tříd polohy Název Parcelní číslo Výměra zastavěná plocha a nádvoří ,00 m 2 zastavěná plocha a nádvoří ,00 m 2 Výměra celkem: = 354, m 2 Výpočet věcné ceny pozemků metodou tříd polohy: Reprodukční cena stavby: , Kč Zastavěná plocha hlavním objektem: 354,00 m 2 Tabulka tříd polohy: Název znaku Třída polohy I. Všeobecná situace 3 II. Intenzita využití pozemku 3 III. Dopravní relace k velkoměstu 4 IV. Obytný sektor 3 V. Řemesla, průmysl administrativa, obchod nehodnotí se Průměrná třída polohy: 3,25 Povyšující faktory: 0,00 Redukující faktory: 0,05 Výsledná třída polohy: 3,20 Podíl ceny stavebního pozemku: 1,96 % Výpočet ceny: Základní cena pozemku: ( , 1,96) / (100 1,96) ,76 Kč Jednotková cena stavebního pozemku: ,76 / 354,00 790,64 Kč/m 2 Výsledná cena pozemků: ,76 Kč Pozemky p.č.229 a zastavěné pozemky bytovým domem zjištěná cena: ,76 Kč a.3) Indexová metoda a.3.1) Pozemky p.č.229 a zastavěné pozemky bytovým domem Ocenění pozemků indexovou metodou Poloha oceňovaných pozemků: Pozemek pod objektem je dislokovaný v atraktivní lokalitě bytové zástavby v klidové části

9 9 města, má veškeré možnosti pro napojení na inženýrské sítě obecních řadů (mimo kabelové televize), bytová zástavba řadových domů a solitérních do tří nadzem.podlaží, s městskou dopravou a základní občanskou vybaveností s docházkovou vzdáleností do okolní přírody, hřiště, s cyklistickými stezkami v místě. zastavěná plocha a nádvoří p.č.: 229 Základní jednotková cena: ZJC Kč/m 2 57,19 Koeficienty pro výpočet indexu: A Územní struktura průměrná 1,00 B Typ stavebního pozemku stavebně připravený 1,50 C Třída velikosti obce až obyvatel 0,60 D Obchodní, resp. průmyslová poloha obytné domy 1,30 E Územní připravenost, infrastruktura velmi dobrá 1,25 F Speciální charakteristiky volitelné nejsou 1,00 Celkový index oceňovaného pozemku I o = A B C D E F 1, Jednotková cena pozemku JC = ZJC I o Kč/m 2 83,64 Výměra pozemku: m 2 177,00 Cena pozemku Kč ,28 zastavěná plocha a nádvoří p.č.: 231 Základní jednotková cena: ZJC Kč/m 2 57,19 Koeficienty pro výpočet indexu: A Územní struktura průměrná 1,00 B Typ stavebního pozemku stavebně připravený 1,50 C Třída velikosti obce až obyvatel 0,60 D Obchodní, resp. průmyslová poloha obytné domy 1,30 E Územní připravenost, infrastruktura velmi dobrá 1,25 F Speciální charakteristiky volitelné nejsou 1,00 Celkový index oceňovaného pozemku I o = A B C D E F 1, Jednotková cena pozemku JC = ZJC I o Kč/m 2 83,64 Výměra pozemku: m 2 177,00 Cena pozemku Kč ,28 Výsledná cena pozemků: = ,56 Kč Pozemky p.č.229 a zastavěné pozemky bytovým domem zjištěná cena: ,56 Kč b) Věcné břemeno práva užívání 18 zákona č. 151/97 Sb. Odůvodnění způsob provedení ocenění závady : na oceňovaných nemovitostech vázne věcné břemeno omezující vlastnické právo k nemovitostem - bytové jednotce 638/1 s příslušenstvím, dle smlouvy o věcném břemeni s právním účinkem od , věcné břemeno užívání bytu, úplatné, ve výši 1000,- Kč. Oprávněným je ACM Money ČR a.s. Praha - je oprávněný užívat byt 2+1 (jednotku 638/1 s příslušenstvím), po dobu platnosti smluvně zřízeného věcného předkupního práva a zástavního práva dle 152 Obč.zák. Předkupní právo zaniká vyrovnáním veškerých závazků povinného (Igor Havel). Ocenění této velmi kombinované závady (VB) vycházelo z hypotetického předpokladu, že uvedený oprávněný se stane vlastníkem bytu (bude uplatněno předkupní práva), tím uspokojí své pohledávky a VB dle ustanovení smlouvy zanikne. Břemeno tudíž zásadně nemovitosti nezatíží.

10 10 Dle znění 18 odst.5, zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku je v tomto případě problém ve stanovení ročního užitku, je doporučeno použít paušálních ,- Kč a takto bylo v původním posudku určeno. Znalec se dále domnívá a je toho názoru, že ocenění nelze jednoznačně určit, že v uvedené věci může pravděpodobně nastat i jiný než uvedený právní stav, kdy se může stát vlastníkem bytu jiný subjekt (jiný věřitel) než uvedený oprávněný. Situace, která nastane a jak dlouho potrvá výpovědní lhůta z bytu - je věcí právního rozboru (znalci nepřísluší). V tom případě při stanovení ročního a potažmo 3 - měsíčního užitku (výpovědní lhůta dle Obč.zák je 3 měsíce) a použití zjištěného tržního nájemného (cca 65,- Kč/m 2 /měsíc, v obci dle zjišťovaných skutečností neexistuje mapa tržního nájemného) je cena také dtto v uvedených dimensích (11.739,- Kč). Určení této obvyklé ceny VB konsultoval zpracovatel s renomovanými znaleckými kancelářemi a znalci v České Lípě, Českých Budějovicích, Praze a v Jablonci n.nisou. Znalec se domnívá a je toho názoru, že klasické ocenění VB vycházející z ročního užitku (tržního nájemného) po dobu 5 let je v tomto případě nedostatečně vypovídající. V případě klasického VB se obvyklá cena ve zpracovávaných posudcích obvyklých cen bytů pro potřebu České spořitelny a.s. pohybuje v řádu cca 10-20%, max 35% z ceny nemovitosti dle jednotlivých konkrétních případů, kdy se vychází z tržního nájemného a ročního užitku. Podle 18, odst. 5 se věcné břemeno ocení jednotně částkou , Kč Hodnota věcného břemene: = , Kč Byt c) Byt c.1) Vyhláška 364/2010 Sb. c.1.1) JEDNOTKA č.638/1 ( 1.NP) 25 Podlahové plochy bytu (PP): kuchyně 8,75 m 2 obývací pokoj + 22,71 m 2 ložnice + 16,62 m 2 předsíň + 7,22 m 2 WC + 1,08 m 2 koupelna + 3,77 m 2 Podlahové plochy bytu celkem: = 60,15 m 2 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 6,00 % Standardní 2. Svislé konstrukce 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 18,80 % Standardní 3. Stropy 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 8,20 % Standardní 4. Krov, střecha 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 5,30 % Standardní 5. Krytiny střech 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 2,40 % Standardní

11 11 Název, popis Obj. podíl Hodnocení 6. Klempířské konstrukce 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 6,90 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 3,10 % Standardní 9. Vnitřní obklady keramické 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 2,10 % Standardní 10. Schody 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 3,00 % Standardní 11. Dveře 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 3,20 % Standardní 12. Vrata 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 0,00 % Standardní 13. Okna 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 5,40 % Standardní 14. Povrchy podlah 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 3,10 % Standardní 15. Vytápění 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 4,70 % Podstandardní 16. Elektroinstalace 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 5,20 % Standardní 17. Bleskosvod 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 3,30 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 3,20 % Standardní 20. Vnitřní plynovod 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 0,40 % Standardní 21. Ohřev vody 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 2,10 % Standardní 22. Vybavení kuchyní 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 1,80 % Standardní 23. Vnitřní hygienické vybavení 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 3,80 % Standardní 24. Výtahy 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 1,30 % Nevyskytuje se 25. Ostatní 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 5,60 % Standardní 26. Instalační prefabrikovaná jádra 0, 1,852 / (OP ZC K 1 K 2 K 3 K 5 K i ) = 0,00 % Standardní Určení základní ceny za m 2 dle přílohy č. 19, tabulky č. 1: Kraj: Středočeský Obec: Zdice Počet obyvatel: Indexovaná prům. cena (IPC): , Kč/m 2 Trh s nemovitostmi: příloha č. 18a, tabulka č. 1 Popis znaku Hodnocení znaku T i 1 Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi II. Poptávka nižší než nabídka 0,05

12 12 2 Vlastnictví nemovitostí II. Stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) 0,00 3 Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) I. Negativní 0,01 3 Index trhu (I T = 1 + T i): 0,940 i=1 Poloha nemovitosti: příloha č. 18a, tabulka č. 5 V obytné zóně obce. Popis znaku Hodnocení znaku P i 1 Význam obce II. Vyhledávané (např. lázeňská místa typ B, 0,01 předměstí měst, aj.) 2 Úřady v obci II. Obecní úřad, popř. městský úřad se stavebním 0,02 úřadem nebo banka nebo policie nebo pošta 3 Poloha nemovitosti v obci III. Vnitřní území obce 0,00 4 Okolní zástavba a životní prostředí III. Převažující objekty pro bydlení 0,00 v okolí 5 Obchod, služby, kultura v okolí III. Kompletní síť obchodů a služeb, pohostinské 0,05 nemovitosti a kulturní zařízení 6 Školství a sport v okolí nemovitosti III. Základní škola a sportovní zařízení 0,04 7 Zdravotnické zařízení v okolí III. Dobrá dostupnost zdravotnické péče 0,05 nemovitosti 8 Veřejná doprava III. Zastávka hromadné dopravy od 500 do 0, m s více jak čtyřmi pravidelnými denními spoji 9 Obyvatelstvo II. Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost v obci a okolí II. Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Změny v okolí s vlivem na cenu III. Bez vlivu 0,00 nemovitosti 12 Vlivy neuvedené 12 II. Bez dalších vlivů 0,00 Index polohy (I P = 1 + P i): 1,170 i=1 Konstrukce a vybavení nemovitosti: příloha č. 19, tabulka č. 2 Standardní, s možností užívat okolní pozemky se zahrádkami. Popis znaku Hodnocení znaku V i 1 Typ stavby IV. Budova - zděná nebo monolitická konstrukce 0,10 vyzdívaná 2 Společné části domu II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, 0,00 sklad 3 Příslušenství domu III. Příslušenství zvyšující cenu bytu 0,10 (např.venkovní parkovací stání,..) 4 Umístění bytu v domě II. Ostatní podlaží nevyjmenované 0,00 5 Orientace obyt. místností ke III. Ostatní světové strany - s výhledem 0,03 světovým stranám 6 Základní příslušenství bytu III. Příslušenství úplné - standardní provedení 0,00 7 Další vybavení bytu a prostory II. Standardní vybavení - balkon nebo lodžie 0,01 užívané spolu s bytem nebo komora nebo sklepní kóje 8 Vytápění bytu II. Lokální na elektřinu nebo plyn 0,02

13 13 9 Kriterium jinde neuvedené I. Významně snižující cenu 0,10 10 Stavebně-technický stav IV. Byt ve špatném stavu - (předpoklad provedení 0,65 * rozsáhlejších stavebních úprav) * Kategorie stavby: D - stáří od 50 do 80 let včetně Hodnota koeficientu (s) pro úpravu V 10 : 9 0,7 Index konstrukce a vybavení (I V = (1 + V i) V 10): i=1 0,500 Index cenového porovnání (I = I T I P I V ): 0,940 1,170 0,500 = 0,550 Cena upravená (CU = IPC I): , 0,550 = ,50 Kč/m 2 Určení porovnávací hodnoty (PP CU): 60, ,50 = ,98 Kč Ocenění práv odpovídajících věcným břemenům dle 18 zákona č. 151/97 Sb. Věcné břemeno omezující vlastnické právo k jednotce 638/1, dle smlouvy o věcném břemeni s právním účinkem od , věcné břemeno užívání bytu, úplatné, ve výši 1000,- Kč. Oprávněným je ACM Money ČR a.s. Praha - je oprávněný užívat byt 2+1 (jednotku 638/1). Břemeno váže kteréhokoliv vlastníka domu čp.638. Podle 18, odst. 5 se věcné břemeno ocení jednotně částkou , Kč Úprava ceny věcným břemenem: , Kč Cena po úpravě: = ,98 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na pozemku: Cena pozemku = ,22 Kč Spoluvlastnický podíl: 82 / Hodnota spoluvlastnického podílu: = 4 310,92 Kč ,92 Kč Cena po přičtení spoluvlastnického podílu: = ,90 Kč JEDNOTKA č.638/1 ( 1.NP) zjištěná cena: ,90 Kč c.2) Věcná hodnota podle THU c.2.1) JEDNOTKA č.638/1 ( 1.NP) Podlahové plochy: kuchyně 8,75 m 2 obývací pokoj + 22,71 m 2 ložnice + 16,62 m 2 předsíň + 7,22 m 2 WC + 1,08 m 2 koupelna + 3,77 m 2 Podlahové plochy celkem: = 60,15 m 2 Ocenění: Ke stanovení jednotkové ceny bylo použito ukazatelů THU firmy RTS. Seznam porovnávaných objektů: I c cenový index I p index polohy I v index vybavení K p koeficient plochy podlaží K v koeficient výšky podlaží

14 14 JKSO Název Základní jedn. cena I c I p I v K p K v VRN Váha Upravená jedn. cena 803 Budovy pro bydlení 3 358, Kč průměr 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,00 1, , Kč Jednotková cena: , Kč/m 2 60,15 m , Kč/m ,50 Kč Cena stavby: = ,50 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 52 roků Předpokládaná další životnost: 68 roků Opotřebení: / ( ) = 43,333 % Odpočet opotřebení: ,50 Kč 43,333 % ,73 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,77 Kč JEDNOTKA č.638/1 ( 1.NP) zjištěná cena: ,77 Kč

15 15 C. Rekapitulace Příslušenství bytů a nebytových prostorů Hodnota pozemků Cena podle cenového předpisu (vyhl. 364/2010 Sb.) Cena podle metody tříd polohy Cena podle indexové metody Hodnota věcných břemen Byty a nebytové prostory Cena bytů podle cenového předpisu Věcná hodnota bytů podle THU ,22 Kč ,76 Kč ,56 Kč , Kč , Kč , Kč Výsledná orientační cena celkového vlastnického práva k nemovitostem v k.ú. Zdice, na LV č.1663 a č.1747, jako porovnávací hodnota pro stanovení obvyklé ceny : Cena slovy: šestsetsedmdesáttisíc Kč , Kč II. Ocenění nemovitostí - odhad hodnoty pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí v k.ú.zdice, na LV č.1663 a 1747 : Pro stanovení obvyklé ceny nemovitosti ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ( zákon o oceňování majetku ) bylo použito obecné metodiky. Na těchto zásadách je ocenění vypracováno : Majetek a služba se oceňuje obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je zpracováno k datu uvedenému na titulní straně, jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. Předpoklady stanovení obvyklé ceny * Předmětem ocenění jsou pouze výše uvedené nemovitosti bez dalších vazeb * Předpokládá se bezzávadové vlastnické právo k oceňované nemovitosti tj.totožný vlastnický vztah k nemovitosti, prosté všech zadržovacích a omezovacích práv, služebností, věcných břemen či zadlužení.

16 16 * Vychází se z toho, že všechny informace a podklady, které byly znalci předloženy a poskytnuty objednatelem, jsou pravdivé. STANOVENÍ HODNOTY NEMOVITOSTI METODOU KOMPARATIVNÍ (ANALÝ- ZA TRHU) při ocenění touto metodou stanovujeme hodnotu nemovitosti pomocí analýzy prodejů obdobných druhů nemovitostí, které byly uskutečněny v dané lokalitě v nedávném období. Analyzují se majetky prodané nebo nabízené k prodeji v současných tržních podmínkách v daném místě a čase. Tyto nemovitosti se porovnávají s oceňovanými nemovitostmi pomocí kritérií a cenotvorných faktorů, ovlivňujících potencionální poptávku po těchto nemovitostech. Těmito faktory jsou zejména : - datum uskutečnění prodeje, příp.pouze dosud nerealizovaný prodej - lokalizace a situování nemovitosti - existence přístupových možností k nemovitostem, dopravní obslužnost a infrastruktura - velikost, rozsah a rozmanitost majetku - technické stáří objektu, rekonstrukce, vybavení - stavebně technický stav objektů, vybavenost objektů TZB - morální opotřebení - možnost dalšího rozšíření a výstavby v dané lokalitě - okruh potencionálních investorů - majetkové a právní vztahy, věcná břemena a jiné závady váznoucí na nemovitostech Údaje z těchto nabízených nebo realizovaných prodejů nemovitostí porovnáváme dle vybraných kritérií s námi oceňovanou nemovitostí a provádíme korekce hodnoty v závislosti na rozdílech obou nemovitostí (porovnávané-porovnávací). V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí-přibližně srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než jeden rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu by údaje ztratily svou vypovídající schopnost. Zpracovatel posudku provedl aktuální průzkum na trhu realizovaných prodejních cen přibližně srovnatelných nemovitostí v místě a čase (údaje realitních kanceláří a statistické údaje), s použitím vlastních zkušeností zpracovatele ze znaleckých posudků pro obdobné jednotky, zpracovaných v roce 2010 a ze zjištěných údajů kupních cen roku 2010 a 2011, viz přiložené kopie (předpokládá se, že reálná realizovaná obvyklá cena je cca o 15% nižší, než je nabídka RK). Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu s nemovitostmi (vývěsky RK, jejich nabídkové a informační bulletiny, internetové portály RK atd.), vyhodnocováním údajů z denního tisku, sledováním aukcí a dražeb, s konsultacemi s realitními kancelářemi. Pro stanovení obvyklé ceny nemovitosti bylo použito obecné metodiky. Zpracovatel posudku provedl aktuální průzkum na trhu přibližně srovnatelných nemovitostí v místě a čase (údaje realitních kanceláří a statistické údaje), s použitím vlastních zkušeností zpracovatele ze znaleckých posudků pro obdobné objekty, zpracovaných koncem roku 2010 a ze zjištěných údajů nabídkových cen začátkem roku 2011, viz přiložené kopie. Stanovení obvyklé ceny je velmi hypotetické, protože se obtížně dá najít v místě nabízená cena obdobné nemovitosti, se kterou by se dala posuzovaná srovnat. Stanoveno odhadním srovnáním prodejních cen v místě a čase přibližně podobných nemovitostí, které se pohybují v rozpětí od ,- do ,- Kč. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena nemovitostí, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti.

17 17 Stanovení obvyklé ceny je hypotetické, protože se nedá najít v místě stejná nemovitost, se kterou by se dala posuzovaná srovnat, obvyklá cena je zjišťována i dotazy na potenciální zájemce o koupi. Stanoveno odhadním srovnáním prodejních cen v místě a čase přibližně podobných nemovitostí, s přihlédnutím ke skutečnosti, že se ceny obdobných nemovitostí za posledních 12 měsíců propadly o %, teď stagnují a jsou (dle zjištěných statistických údajů) zhruba na úrovni roku Pro nemovitosti oceňovaného typu v dobrém stavu, uvedené velikosti, vybavení, zjištěnému technickému stavu v dané lokalitě poptávka vyrovnaná s nabídkou. S přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu a vybavení a způsobu využití jsem názoru, že oceňovaná nemovitost je obchodovatelná -prodejná. Podle databáze CSÚ vytvořené MF ČR ke sledování a vyhodnocování cen dle 33 odst.3, zákona č.151/1997 Sb., je využito rozložení cenové hladiny podle druhu nemovitosti, jejich polohy a dalších faktorů, jakož i vývoj tohoto rozložení v místě a čase. Zdroj dat, jejich frekvence vychází z reálných, skutečně přiznaných cen, který je do toku transakcí na trhu nemovitostí předávaný. Nemovitostí jsou v Česku dlouhodobě nadhodnocené, a lze očekávat pokles jejich cen. Vyplývá to z výzkumu realitního trhu prováděném v Centru pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání (CERGE), které je součástí Akademie věd. Průzkum se snažil zjistit, zda po splasknutí realitní bubliny v USA nedošlo k podobnému splasknutí cen v Česku. Nejviditelnějším příznakem 'bubliny' je prudký nárůst cen, který však v CERGE nezaznamenali," uvedli v tiskové zprávě. Výzkumníci z CERGE předpokládají, že vlivem rostoucí inflace a nižšího růstu HDP v poslední době poptávka po bydlení klesne, a jeho ceny se ještě více sníží. Většina developerských firem nyní skutečně čelí snížení poptávky až o třetinu. Zákazníci totiž vyčkávají, až se ceny sníží. Podle průzkumu nemovitosti v Česku zdražovaly zejména v roce Tehdy standardní byt o rozloze 68 metrů čtverečních zdražil mimo Prahu o 34 procent, v hlavním městě pak o 22 procent. "A to po letech zpomalení růstu a navzdory jiným ekonomickým ukazatelům - nájmům, nákladům, příjmům domácností," poznamenali výzkumníci. Další analýzy jsou sledovány v souvislosti s těmito faktory : - období (rok výstavby, nákupu nebo prodeje nemovitostí) - velikostní kategorie obce, regionu - pásmo opotřebení staveb, podle pozemků a podle druhu členění nemovitosti - stupni pásma opotřebení, časová závislosti - majetkoprávní vztahy ostatní parametry (jednotková cena atd.) - cenový index Z předchozího textu : Stanoveno odhadním srovnáním prodejních cen v místě a čase přibližně podobných nemovitostí (nemovitosti ale dokončené v lepším stavu), s přihlédnutím ke skutečnosti, že se ceny obdobných nemovitostí za posledních 12 měsíců propadly o %, od loňského podzimu již stagnují. - informace o nemovitosti s prohlídkou a zaměřením (viz.předchozí text) - zatřídění nemovitosti dle posudku, velikost jednotky, opotřebení, stáří, technická infrastruktura, a poloha, velikost v obci a v regionu - průměrné ceny ze Z.P. v regionu, v pásmu opotřebení do 50 % - korekční součinitel cenového indexu podle průměrné ceny a cenových indexů v závislosti na velikosti obce a stupni opotřebení Srovnávací cena, referenční vztah : TC = ( C ST * Q F ) * I F * V EL F * SWOT * P F Kde výraz v závorce určuje součin cen dle ČSÚ a velikostní faktor oceňované nemovitosti, ostatní výrazy jsou faktory investora a obecného cenového trendu, analýzy SWOT, variačního koeficientu v závislosti na poloze a infrastruktury obce v regionu.

18 18 K jednotlivým faktorům : - I F = obec je kompletně vybavena inženýrskými sítěmi, s možností napojení na zemní plyn, příjezdové cesty jsou zpevněné, nemovitost je situovaná poblíž frekventované páteřní komunikace města, v intravilánu města, v jeho obytné zóně, dobrý přístup k nemovitosti - V EL F = obec je podle velikosti zařazena s počtem obyvatel do , obec s dobrou dopravní dostupností a dobrou infrastrukturou v místě - SWOT = silné stránky - regionální napojení na silniční a železniční spojení Plzeň-Beroun-Praha - dobrá dostupnost do všech částí okolních měst v blízkosti obce, Plzeň cca 60 km - dostupná autobusová zastávka a stanice ČD - stavby v zóně bydlení, současně bez možností rozšíření - přímá návaznost na turistické trasy, cyklostezky, rekreační oblast řeky Berounky, - v místě a obci veškeré vybavení infrastruktury - školka, škola, nemocnice, restaurace, nákupní středisko, sportovní hřiště, benzínová čerpací stanice atd. = slabé stránky - nemovitost v SJM - nemovitost zatížena věcným břemenem - opotřebovanost stavebních konstrukcí a technického vybavení Přírodní katastrofy : Za přírodní katastrofy se považují velká neštěstí, živelné pohromy a události s tragickými následky. Lze je členit na záplavy, a povodně, sesuvy půdy, sopečné erupce, tajfuny, zemětřesení. V podmínkách ČR lze uvažovat se záplavami, povodněmi a sesuvy půdy, jako přímými následky nadměrných atmosférických srážek. Ostatní katastrofické jevy nebyly na území ČR významně zaznamenány. Nemovitosti se nenachází v území, kde by bylo možné s uvedenými jevy počítat. Při záplavách v roce 2002 byla nemovitost nad hladinou záplavové vlny řeky Berounky. Radonové riziko : vzhledem k tomu, že nebylo předloženo měření vnitřní koncentrace radonu v objektu, je proveden odhad na základě odvozené mapy radonového rizika ČR pro Středočeský kraj a je stanovena I. kategorie - nízké radonové riziko. Možnost pronikání radonu z podloží do interiéru závisí na typu objektu, na těsnosti spodní stavby a způsobu větrání. S ohledem na tuto skutečnost je pravděpodobnost radonového rizika nízká. Pravděpodobnost překročení interiérové koncentrace radonu s ohledem na použitý stavební materiál a v závislosti na druhu užitkové vody je taktéž velmi nízká. Územní plán : Pod tímto pojmem je zahrnutý celý proces zpracování a pořízení územně plánovací dokumentace, završený schválenou obecně závaznou vyhláškou s grafickým plánem využití území. Celý tento proces je upravený Stavebním zákonem č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stav územně plánovací dokumentace je jedním z faktorů, ovlivňujícím obvyklou cenu nemovitostí. V obci není vydaná mapa tržního nájemného. Jednotka : V tomto případě je již v předchozí části posudku stanovena hodnota věcná a administrativní, která je dále upravena o opotřebení na cenu reprodukční a úpravou koeficientem prodejnosti pak oscilující relativně k ceně obvyklé. Je však nutno upozornit, že tato cena je stejně cenou syntetickou administrativní, neboť podstatně nereflektuje stav trhu k datu ocenění. Zároveň je nutno konstatovat, že věcnou hodnotu trh zásadně neakceptuje vzhledem k velmi vysoké ceně stavebních prací a to i přes snížení o opotřebení. Hodnota výnosová - je založena na kapitalizaci přepokládaného stabilizovaného čistého ročního zisku z nájemného, t.j. hrubý výnos minus správní, provozní a další náklady mimo těch, které nejsou součástí předpokládaného nájmu. Čistý výnos je kapitalizován na základě odhadnuté tržní úrokové míry na principu věčné renty.

19 19 Obecně a i v tomto případě se pokládá za nejpřesnější hodnota stanovená srovnáním, která je dále při stanovení obvyklé ceny použita. Pozemek : při ocenění nemovitosti je obvyklá cena pozemku zohledněna v konečné obvyklé ceně nemovitosti. Obecná cena je statistickým výsledkem indexů cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak přístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Při ocenění pozemků je podkladem ocenění jednak hodnota dle předpisu jednak cena určená výnosovou metodou a metodou srovnání. 1) administrativní cena 2) metoda tříd polohy 3) metoda indexová Administrativní cena Cena pro toto ocenění byla stanovena na základě vyhlášky ministerstva financí č. 364/2010 Sb. platné ke dni ocenění. Metoda tříd polohy Ocenění vychází ze srovnatelných polohových statistických údajů. Metoda indexová Je statistickým výsledkem indexů cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, polohou, stavem, velikostí a lokalitou. Podmínkou srovnání je jednak existence rozvinutého trhu s nemovitostmi, jednak přístup k informacím o sjednaných cenách. Výsledná srovnatelná hodnota je cena, za kterou by mohla být nemovitost prodána v daném místě a čase. Obvyklá cena nemovitostí : znalecký posudek o obvyklé ceně nemovitostí stanovuje cenu nemovitostí, která by byla dosažena při prodeji stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění

20 20 Závěr znalce : v úvahu byla vzata ta skutečnost, že oceňované nemovitosti jsou opotřebované, v průměrném technickém stavu, mají průměrné parametry obvykle vybavených obdobných nemovitostí s možností využití ke standardnímu trvalému a komerčnímu využití (pronájmu) - je možné se stavebními úpravami a úpravami technického vybavení (vytápění) tak, aby bydlení mělo obvyklý současný standard bydlení. Objekt, ve kterém je jednotka dislokovaná je zděný samostatný obytný dvojdům. Lokalita je velmi vhodná pro bydlení, s dobrou dopravní dostupností s přilehlou dálnicí D5, s možností parkování před domem (parkovací stání), s příměstskou dopravou do Berouna a Prahy a dopravní dostupnosti do Plzně, docházková dostupnost veškeré místní infrastruktury, autobusové dopravy a dopravy ČD, s možností rekreace v přilehlých oblastech kolem města s možností využívání zahrádkových a parkovacích veřejných ploch u objektu, v současném stavu podmíněně pronajímatelná nemovitost. Prodej srovnatelné jednotky v domě (p.ivo Hornych) byl v roce 2001 realizovaný v ceně ,- Kč. Nemovitost je zatížena věcným břemenem a je v SJM. Jedná se o jednotku ve zděném domě, která od doby zpracování původního posudku na hodnotě moc neztratila. Na základě uvedených skutečností, zjištěným kupních cen v místě (viz.příloha), s přihlédnutím k místním podmínkám polohy nemovitosti a výše uvedeného komentáře odhaduji obvyklou cenu nemovitostí pro potřebu exekučního řízení takto : Celková obvyklá cena nemovitostí v k.ú. Zdice, na LV č.1663 a č.1747, podle odborného odhadu znalce činí : , Kč Cena slovy: sedmsetisíc Kč V Českých Budějovicích, Ing. Milan Paleček Opatovická České Budějovice 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 633-04/09

Znalecký posudek č. 633-04/09 Znalecký posudek č. 633-04/09 ve věci stanovení obecné (tržní ceny), t.j. ceny v místě a čase obvyklé ceny nemovitostí - ceny bytu v bytovém domě, jednotky č.4/1 na LV č.308, vč. podílů na společných částech

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2359/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 656/20 v objektu čp. 656/4, ulice Bajkalská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2448/2012. Murmanská 4 100 00 Praha 10. dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2448/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 466/30 v objektu čp. 466, ulice Tupolevova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2378/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2378/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 771/1 v objektu čp. 771/66, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Znalecký posudek č. 5748-130/15

Znalecký posudek č. 5748-130/15 Znalecký posudek č. 5748-130/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 2465/8, ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v ulici Dominova č.p. 2465, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2780/29,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Jana Kalistová Kolbenova 942/38a 190 00 Praha ZNALECKÝ POSUDEK č. 651/15/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 105/3 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 101-107 a pozemcích p.č. st. 8482-8488, vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 1991/09

Znalecký posudek č. 1991/09 Znalecký posudek č. 1991/09 O ceně nemovitosti bytové jednotky č.125/2 v bytovém domě čp.125, postaveném na stavební parcele č.32, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.125 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2370/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2370/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 801/2 v objektu čp. 801/6, ulice Kišiněvská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2382/2012. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2382/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1406/59 v objektu čp. 1406/5, ulice Baškirská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1056-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1056-2014 o ceně bytové jednotky č.1563/6 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy čp.1561,1562,1563,1564 v ulic Hábova a podílu na pozemcích v kat. území Stodůlky, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2379/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2379/2012 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1464/180 v objektu čp. 1464/61, ulice Moskevská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014

Znalecký posudek. č. 1027-299 /2014 Znalecký posudek č. 1027-299 /2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková 602 00 Brno, Křenová 299/26 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v obci Duchcov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 18/06-60 ZNALECKÝ POSUDEK č. 286-2716 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 2717/1 a 2720 v k.ú. Horní Těrlicko, obec Těrlicko, okres Karviná. Objednatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2820/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2462/8 v objektu čp. 2462/11, ulice Nad olšinami, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3421 / 027 / 2015 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Byt č. 980/5 ve vlastnictví dokončený

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecký posudek č. 59/2014

Znalecký posudek č. 59/2014 Znalecký posudek č. 59/2014 O ceně bytové jednotky č. 354/9 v domě č.p. 354 na st.p. č. 1195/3, v obci a k.ú. Kynšperk nad Ohří. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová soudní exekutor Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3020/2015. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3020/2015. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3020/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 960/8 v objektu čp. 960/35, ulice Starostrašnická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446-45/13 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.510/2 v obytném domě č.p. 510 na pozemku p.č. 4442 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč s pozemky

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2607-360/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2607-360/2011 o ceně bytové jednotky č.1582/123 v Praze Holešovicích, Varhulíkové č.p.1582/24, včetně příslušenství a podílu o velikosti 796/111252 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6298-150/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.2618/8, situované v budově č.p.2618, postavené na pozemku parc.č.2315/106, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3164 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3164 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 107/2 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Pardubice, obec Pardubice, k.ú. Pardubice Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4415/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4415/14 O ceně nemovitých věcí: Bytu č. 2638/8, spolu s podílem na společných částech domu a na pozemku, v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13780-220/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Jana Ziky 1728 347 01 Tachov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13780-220/13 o ceně byt.jednotky č.1728/1 umístěné v domě čp.1727, 1728, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 352/10000 na společných

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014

Znalecký posudek. č. 1007-279 /2014 Znalecký posudek č. 1007-279 /2014 Objednatel: Ing. Eva Jeřábková PROKONZULTA, a.s. Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky a příslušenství v kat. území Praha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více