naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv"

Transkript

1 li Z 10. číslo - listopad 1997 Vážení čtenáři, do Vaší poštovní schránky jsme vložili jubilejní desáté číslo Zpravodaje. Naší snahou bylo informovat Vás o veškerém družstevním dění a seznamovat Vás se vším novým, co by se Vás nějakým způsobem mohlo týkat. Snažili jsme se o spolupráci s Vámi a v mnoha případech se nám to snad podařilo, Po pomalém rozjezdu jste se začali živě zajímat o rubriku "Vy se ptáte, my odpovídáme". Zatím na všechny tyto dotazy jste nalezli odpověď. Důležitým pomocníkem jsou i v minulých dnech vydané "Stanovy SBD Mír", v nichž Slovo předsedy naleznete odpověď na mnoho Vašich otázek. I tyto stanovy jste nalezli ve své poštovní schránce. Pokud budete mit jakékoliv dotazy buď ke stanovám, nebo k obsahu otištěných článků, můžete se zeptat buď osobně v úředních hodinách u příslušných zaměstnanců družstva,jejichž jména otiskujeme uvnitř listu, nebo II pracovníků naší redakce, jejichž jména naleznete v tiráži Zpravodaje. Protože další číslo vyjde až v lednu příštího roku, už teď i když dost předčasně Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového roku. Vaše redakce družstva Vážení členové družstva, ostatní čtenáři dostává se Vám do rukou již 10. číslo našeho vnitrodružstevního časopisu. Domnívám se, že toto malé jubileum je tou správnou příležitostí ohlédnout se, zda vydávání vlastního časopisu bylo správným rozhodnutím představenstva družstva. Ohlasy našich čtenářů - členů družstva jsou pro nás pro všechny, kdo se na vydávání resp. tvorbě obsahu podoíme, jednoznačnou odpovědi. Zpravodaj se líbí, je na rozdíl od jiných tiskovin v Teplicích vydávaných bedlivě sledován a pozorně čten. Dalším nepřímým důkazem pravidelného čtení Zpravodaje je velmi výrazný pokles dotazů členů družstva formou dopisů adresovaných jednotlivým zaměstnancům či útvarům družstva (zejména ekonomickému a technickému), neboť naším zájmem je vysvětlovat v předstihu právě ty záležitosti na stránkách Zpravodaje, u nichž dotazy očekáváme. Složení členů našeho družstva se za rok změní téměř o 10%, čili vlivem výměn bytů, převodů členských práva povinností na jiné osoby nám v družstvu ubyde, ale zároveň zase přibyde cca 700 nových členů. Dalších cca 600 nových členů jsme získali po vložením městských bytů do družstva a přijetím nájemců těchto bytů za členy družstva. Všichni tito noví členové nemají již dříve vydaná čísla našeho zpravodaje a neznají informace a vysvětlení, která v nich byla otištěna. A proto budeme některá oznámení, informace a vysvětlení aktualizovat v následujících číslech Zpravodaje. Ti členové našeho družstva, kteří si Zpravodaj doma zakládají a pravidelně sledují družstevní záležitosti a některé číslo jim schází, např. protože se stali členem družstva až po vyjití 6. čísla, mají možnost požádat o chybějící výtisky u mé asistentky p. Krejčové (zasílání nebude prováděno, pouze osobní odběr). V dalších článcích tohoto Zpravodaje bych se chtěl podrobněji zabývat novými stanovami družstva, rozsáhlou rekonstrukcí našeho téměř 30 let starého sídliště Teplice - Šanov, konkrétní pomocí moravským družstevníkům postiženým povodněmi. Ing. Vladimír Proc/uízka předseda družstva $šli) lilii! Základní informace o dtužstvu 2 Jak Júnguje př~tayim.swo družstva 3 Semaníte se S pfedslavenstvem družstva 4 Při koupi hytň se lidé rozhodují bet plltl'ebnychinforní;ld 5 B ydlentje na prvnímjllístě v hierili"c.hii lidských potřeb 5 Nové stanovy SBD MfrTeplice 6 Pťel1led. hospodařeni družstva 1991 " Rekonst((\kce bytovýčh tlbjektó na sídlišti TEPUCE'ŠANOV 7 Právní úkony 7 Zvědavýroíkrofol\8 Vy wpt1!te. my odpovj<!áme 8 Prováděl údržbu objektu??? )() Voda ua severu čech zuovupodraží 10 Bytov!Í.í!iZerce 10 Přehledy nlstucen I J I vy chcete zasklený balkon? 10 Jakjeto, s akllnítfláíinfmi karoílyf! 10 Měření tepla v bytech a jeho vyúčtování 12 Kou.kréml pomoc našeho druž$tva Moravě 14 Naše 'squsedská výpomoc 14 Ži volrtí minimum 14 Socíálnipříspěvky a bytová družstva [5 Ceny by tll jsou nad realitou trhu 16 Několik vět o televizi 16 Lákavé riziko 16 10/1997 Zpravodaj Stovebnlho bytového družstvo Mír Teplice

2 Základ, ni informace o V 1. čísle Zpravodaje v květnu 1996 jsme Vás seznámili s některými údaji o družstvu a s personálním obsazením jednotlivých činností, které družstvo provádí. Protože došlo k určitým změnám, předkládáme Vám nové aktuální údaje. SBD Mír Teplice zajišťuje provoz družstevních bytů a 411 garáží resp. garážových stání. Pro Rudné doly Příbram zajišťuje družstvo správu a provoz 217 bytů a 3 garáží, pro firmu Prosper 16 bytů, pro společenstvo vlastníků v Bořivojově ulici 25 bytů a 21 garážl Představenstvo družstva reagovalo na četné požadavky teplických občanů bydlících v obecních bytech, kteří žádají Městské zastupitelstvo, aby vložili byty do našeho družstva. Nabídlo proto Radě města Teplic převzetí celkem bytů v ulici Alejní , , 2792, , 2754, 2757, Gagarinova , Raisova 2574, Krušnohorská , U Červeného kostela , Jihbo z Poděbrad 1852, LA. Komenského , J. Payera , J. Ressla , B. Martinů , Edisonova , Nedbalova 1844, Scheinerova 1834 a Zde bude záležet na rozhodnutí Městského zastupitelstva v Teplicích, zda vyhoví tomuto požadavku svých občanů. Naše družstvo je připraveno tyto byty převzít od města a zavést při správě a provozu těchto bytových objektů družstevní principy hospodaření. I Úře4ní!!-o4inY S.8D Mír ~ept!(!e pondělí středa ÚfOODlhodlny dmžstexnf bytov.á správa Krupka pondělí, úterý, čtvrtek , středa , pátek , IJřední!rodiny družst""nfbytová správa T'WIi"e.- Šanov pondělí středa I Pe_Dální obsa~f Jednotlivých činnosti vykonávanýcb pf! zajluování llfovozn a správy majetku drui:s~v:a Členská evidence pí. Jarošová, Ulrichová, Heinová Přijetí za člena družstva, přidělení bytů a garáží, uzavírání nájemních smluv, výměny bytů, převody členských práv a povinností na jinou osobu fyzickou nebo právnickou, podnájmy družstevních bytů, dědictví členského podnu, spolupráce s notáři, výstrahy členům před vyloučením, vyloučení členů z družstva. Kontakt s delegáty samospráv, členské schůze, volby pí. Hálková Evidence nájemného pí. Pálková, Doležálková, Veverková, Slabá Výpočet a předpis jednotlivých položek nájemného, tisk a distribuce rozpisu úhrad členům, individuální úprava nájemného dle požadavku členů, evidence placení, evidence dlužníků, vyúčtování zálohových položek, příprava podkladů pro soudní vymáhání dluhů, spolupráce s delegáty při vymáhání dluhů mimosoudní cestou. Fakturace vlastních výkonů pl. Klencová Evidence členských podjlů,jejich aktivace a splátky investičních bankovních úvěrů, vyúčtování vodného podle vodoměrů pl. II/ingová Finanční účtárna pi Charvátová, Holomková, Turková Mzdová účtárna pi. Patočková Mzdy a pojištění zaměstnanců družstva, delegátů samospráv, členů představenstva a kontrolní komise, domovníků na bytových objektech, správců objektů, správců prádelen a mandlů. Pokladna, evidence hmotného majetku pi. Frankenfeldová Asistentka předsedy pí. Krejčová Příprava materiálů a jednání představenstva družstva, spolupráce a koordinace mezi předsedou družstva a vedoucími technického, ekonomického" organizačního úseku, kontakt s delegáty a členy družstva v době nepřítomnosti předsedy, pracovně právní vztahy družstva k zaměstnancům družstva, funkcionářům družstva, domovníkům a správcům objektů a Úřadem práce. Poradenská, rozborová a kontrolní činnost Ing. Zamazal Opravy a údržba bytových objektů dispečer údržby - pí. Pukalcová provozní technici - pí. Hervertová, KubOrová, Pelcová Zajišťování oprav vlastními zaměstnanci a dodavatelskými firmami, přebírání provedených prací, řešení pojistných událostí, kontakt s policií Dodávka srudené vody a teplé užitkové vody p. Aáámek Kontakt s dodavateli, montáže vodoměrů, odečty stavů, cejchování, reklamace kvality, tlaku, teplot, výše fakturace. Dodávka tepla p. Vopasek Kontakt s dodavatelem, vyregulování topných soustav, termostatické ventily, poměrové měření spotřeby tepla, reklamace parametrů dodávek, výše fakturace. Evidence pozemků, budov, příprava a realizace větších investičních akcí pf. Schwarzerová Likvidace odpadu, čistota objektů a jejich okolí pí. VeseUčová Kontakt s Technickými službami ohledně odvozu odpadu a údržby zeleně, kontrola dodržování povinností domovníků, dodavatelské zajišťování úklidu v objektech, kde není domovník. Revizní technik elektro p. Hynek Revizní technik plynu p. Bouša, Novotný Korespondence družstva (pošta), administrativa technického úseku pí. Cihelm1wvá Správa provozmlto areálu družstva p. Bakanowicki Telefonní ústředna pí. Honigová Zpravodaj Stovebnlho bytového družstva Mír Teplice 10/1997

3 družstvu Jak funguie PčedstQvenst'1,, 'dt\užstv3 zvolené pro vmebni období Ing. Vladimír Procházka Ing. Miroslav Kubů Vladimír Mach Vladimír Cidlina Bohdan Gottfried JUDr. Karel Humplík Emil Markuci předseda místopředseda místopředseda, předseda ekonomické kotiůse člen, předseda redakční rady člen člen člen, předseda členské a bytové komise 1ng. Vladimír Michálek člen, Ing. Václav Sláma předseda technické komise člen "ntrolbí komis~ drrtižslília zvolená' p.f,~ vqk'lini qm!lltí t~-~! Jiří Škapa Zdeněk Neuder! Gerlinda Kralitschková Mgr. Ludmila Minaříková Miroslav Vašta. předseda místopředseda člen člen člen Ústředna (spojuje všechna odděleno 268 II Předseda družstva Ing. Procházka Vedoucí ekonomického úseku pí. Vrzalová Vedoucí technického úseku p. Kučera Vedoucí úseku organizace a řízení pí. Matějková Družstevní bytová správa Krupka pí. Cidlinová Družstevní bytová správa Teplice pí. Veseličová představenstvo družstva Začneme stanovami našeho družstva. V článku 78 našich stanov se praví: Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím Shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Za svou činnost odpovídá Shromáždění delegátů. V dalších článcích stanov jsou uvedena práva a povinnosti představenstva i organizace jeho činnosti. Tímto se však nechci ve svéro článku zabývat a odkazuji čtenáře na znění stanov. Chci však čtenářům přiblížit běžnou činnost členů představenstva, která ve svých důsledcích zajišťuje zachování demokratických principů v celé činnosti družstva. Devítičlenné představenstvo družstva se schází minimálně jednou měsíčně a pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci od hod. O každémjednání se vyhotovuje zápis a každé jednání je zakončené usnesením představenstva. Aby mělo představenstvo lepší podmínky pro jednání, předchází každému jednání představenstva jednání jednotlivých komisí a to: komise ekonomické, komise technické a komise členské a bytové. V každé komisi je člen představenstva (zpravidla předseda komise) a odborný pracovník aparátu družstva a další členové. Ačkoliv jednotlivé komise po projednání konkrétních problémů předkládají představenstvu družstva svoje doporučení, velmi často mají členové představenstva na projednávané věci rozdílný názor, který se někdy nepodaří sjednotit, a potom rozhoduje hlasování a většina hlasů přítomných členů. Často slýcháme názor, že členové představenstva jsou vzdáleni konkrétního dění v jednotlivých samosprávách a problematika samospráv je jim cizí. Opak je pravdou. Každý člen představenstvajiž v nějaké samosprávě dříve pracoval, někteří členové představenstvajsou delegáty samospráv i nyní. Proto takové obavy, že členové představenstva protože jsou v představenstvu nechrání zájmy jednotlivých družstevníků, jsou neopodstatněné. Na závěr bych chtěl uvést jednu informaci z jednání představenstva. Na zářijovém jednání bylo rozhodnuto zakoupit vysoušecí přístroje v hodnotě ,- Kč. Tyto přístroje zůstávají majetkem našeho družstva a budou zapůjčeny konkrétnímu družstvu v Opavě na vysoušení jejich bytů a prostor postižených povodněmi. Po skončení akce budou tyto přístroje vráceny našemu družstvu, které je za zůstatkovou cenu prodá původnímu prodejci. Tolik o konkrétní pomoci našeho družstva oblastem postiženým záplavami. Ing. Václav Sláma člen představenstva PohotovDstni.haval'ijni služba ~~lektro, plyn, topení, výtahy pracovní dny II pracovní dny po hod sobota, neděle, svátky nepřetržitě Ivana Krejčová asistentka předsedy družstva 10/1997 Zpravodaj Stavebnrho bytového družstva Mír Tep lice Z strana 3

4 Seznamte se s představenstvem družstva Ing. Vladimír Procházka předseda představenstva bytem: Teplice, Palackého ul. člen družstva od 1981 Vladimír Mach místopředseda představenstva bytem: Teplice, Zrenjaninská ul. člen družstva od 1959 Ing. Miroslav Kubů místopředseda představenstva bytem: Teplice, Vančurova ul. člen družstva od 1975 Ing. Václav Sláma člen představenstva bytem: Teplice, Svojsíkova ul. člen družstva od 1962 Emil Markuci člen představenstva bytem: Teplice, Trnovanská ul. člen družstva od 1969 Bohdan Gottfried člen představenstva bytem: Teplice, Gagarinova ul. člen družstva od 1976 Ing. Vladimír Michálek člen představenstva bytem: Teplice, Jugoslávská ul. člen družstva od 1967 JUDr. Karel Humplík člen představenstva bytem: Teplice, laselská ul. člen družstva od 1967 Vladimír Cidlina člen, předseda redakční rady bytem: Krupka, Komenského ul. člen družstva od 1978 Zpravodaj Stavebního bylavého družstva Mír Teplice 10/1997

5 Při koupi obecních bytu se lidé rozhodují bez potřebných informací Privatizace bytů Koupě nemovitostí patří v zahraničí k důkladně posuzovaným životním krokům. Toto chování však privalizace bytového fondu u nás postrádá. Odborníci upozorňují, že lidé se rozhodují spíš pod tlakem, že setrvání v nájemním vztahu se podmínky bydleni zhorší. Vlna privatizace obecního, družstevního či podnikového bytového fondu se v mnoha případech může obrátit opačným směrem, než ke zlepšení péče o byty. "Lidé totiž nevědí, že s koupí bytu přebírají určité závazky za dům a péče o vlastnictví je finančně náročná," h1cá nústopředseda Sdružení nájemníků Milan Taraba. Kupříkladu u panelových domů starých dvacet až třicet let, které jsou nyní nejčastěji předmětem privatizace, činí zanedbanost na jeden byt více než 200 tisíc korun. V případě akutní opravy pak často dochází k tomu, že sousedé žijící vedle sebe v dobrých vztazích na sebe kvůli rozdílným představám o úhradě nákladů podávají žaloby. Důvodem změny chování je podle odbom.1ců skutečnost, že ke koupi se rozhodli bez potřebných informací a často pod demagogickými výhrůžkami, že v opačném případě se jim po deregulaci zvý- je často výsledkem demagogického nátlaku. ší nájemné na JO až 20 tisíc korun. Prahovým rokem pro odstranění "hrubé regulace" je rok 2000, uvedl včera mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Bohumil Šrajer. I poté však považuje uváděné výhružky za nepodložené.,,deregulace nebude znamenat, že by obce mohly nechat v nájemním fondu volně působit tržní síly. Bude existovat institut ceny nájemného v daném nústě obvyklé, prostě jakási jemná regulace," řekl Šrajer. Již při rozhodování by měl nút zájemce o byt dostatek informací o budoucích právech a povinnostech. Tyto náležitosti, stanovené zákonem, má zajistit kupní smlouva. Předseda Sdružení nájemníků Stanislav Křeček však upozorňuje, že smlouvy jsou často špatně sestavené. "Naprostá většina obcí a realitních kanceláří nabízí způsobem - kupte si byt za x tisíc, pokud ho odnútnete, prodáme jinému. Tím porušují zákon," tvrdí Křeček. Nabídka by měla obsahovat popis bytu, nebytových prostor, příslušenství, podlahové plochy, určení společných částí domu, ale i způsob, jak se nejnovitost bude spravovat a jak na správu při s pívat. V současné době prý probíhá řada žalob na neplatnost takových nabídek a smluv. Podléhat nátlaku, že odmítnuti koupě bytu může znamenat ztrátu střechy nad hlavou, je podle právníků zcela zbytečné. "Může nastat změna vlastníka budovy, ale na postavení nájemníka se tím nic nezmění," tvrdí Křeček. V rámci privatizace obecních bytů vzniklo jen v Praze podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD) Ivana Přikryla čtyři až pět tisíc nových družstev stylem "co dům, to družstvo".,,mnozí však nemají ponětí o tom, co znamená založení družstva v praxi. Od vedení podvojného účetnictví po daňová přiznání," h1cá Přikryl. Tyto náležitosti jsou podle dosavadních zkušeností u nových subjektů mnohdy na vodě. "Faktem je, že v nových družstvech se z neznalosti porušuje asi celá řada předpisů," uvedl Přikryl. V místech, kde je to kapacitně možné, berou podle něj existující družstva nové subjekty pod svou správu. Přikryl doznal, že svaz hledá různé formy podpory pro nové subjekty, byť z nově vzniklých jich do SČMBD vstoupilo dosud jen asi 200. Hospodářské noviny Bydlení je no prvním místě v hierarchii lidských potřeb Hierarchie lidských potřeb - pořadí podle jejich hodnot - je u jednotlivých skupin lidí a také u jednotlivých občanú velmi rozmanitá. Je ovlivňována věkem, kulturními, společenskými a ekonomickými faktory, prostředím, v němž se člověk pohybuje, lidmi, s nimiž komunikuje, dobou, v níž člověk žije a také zvyklostmi. Jednou z lidských potřeb obsažených ve všech funkčních prostorových, časových a historických kategoriích je potřeba bydlení. Na konferenci o perspektivách bytové politiky v ČR, pořádané loni v červnu v Praze, které se zúčastnili odborníci z celé ČR a také ze SRN, bylo zdůrazněno, že "bydlení je v našich civilizačních podmínkách sociální potřebou". Bez uspokojení této potřeby jsou člověk či domácnost vyřazeni anebo výrazně omezeni v možnostech uspokojování svých individuálních a sociálních potřeb, a tím je také člověk "vyřazen" ze společnosti. Dále zde bylo zdůrazněno, že "byt je velkou hodnotou, která uspokojuje jednu z nejdůležitěj š ích potřeb člověka". Náklady vynaložené na pořizování bytů se však investorovi vracejí mnohem později než ujiných investic. Předpokládá se, že úhrn investic na bytovou výstavbu v ČR by měl vzrůst ze současných 21 na42 miliard korun ročně pro asi 42 tisíc bytů. Na tomto objemu by se zhruba polovinou měli podílet soukromé zdroje. Požadavek na veřejné zdroje ve výši zbývajících 20 miliard by m ě l být uhrazen ze tří čtvr- tin ze státního rozpočtu a jednou čtvrtinou z obecních rozpočtů. Tato zvýšená účast ze státního rozpočtu i z obecních rozpočtů si však vyžádá řadu legislativních a administrativních opatření. V rámci naznačených legislativních opatření má také své místo "sociální výstavba". Týká se skupiny obyvatel s určitými specifickými znaky, jako je například výše příjmu, nedostatek finančních prostředků pro pořízení vlastního bytu (u mladých lidí s dětmi) apod. Podle zkušenosti z vyspělých evropských států patří mezi sociální byty takové, na jejiž výstavbě a provozu se podní také stát. Práce 13. ll / 1997 Zpravodaj Stavebního bytového družstva Mír Teplice

6 Nové stanovy SBD Mír Teplice Jak jste byli stručně informováni v minulém 9. čísle Zpravodaje dne jednal nejvyšší orgán našeho družstva Shromáždění delegátů. Kromě celkového zhodnoceni roku 1996 a rozhodnutí jak družstvo použije výsledek dobrého hospodaření za uplynulý rok - - zisk ve výši ,40 Kč, bylo hlavním bodem jednáni delegátů samospráv - rozhodnutí O nových stanovách družstva. Návrh nových stanov připravovalo představenstvo družstva již od roku Do návrhu byly zařazovány nové poznatky a zkušenosti, které vyplynuly z každodenní praxe s bývalými stanovami, které byly v platnosti od roku 1991 a Současně představenstvo družstva použilo některé ustanovení a zněni zpracovaná jinými bytovými družstvy a těž právníky našeho Svazu českých a moravských družstev. Stanovy musely též reagovat na nové právní předpisy platné v České republice jako např. Zákon 72/94 Sb., novelu Hospodářského zákoníka, Občanského zákoníka, vyhlášku o nájmu v družstevních bytech č. 85/97 Sb., která platí od I apod. Návrh stanov byl několikrát upravován, naposledy na několika společných jednáních představenstva a kontrolní komise družstva Teprve poslední verze vzniklá z tohoto společného jednání byla zaslána delegátům samospráv jako pracovní materiál 8 dní před jednáním shromáždění delegátů. Na vlastním jednání pouze 3 delegáti navrhli úpravu tohoto vyváženého několikrát prodiskutovaného návrhu. Z tohoto důvodu delegáti předložený návrh schválili a současně uložili představenstvu družstva, aby projednalo s těmito delegáty jejich návrhy a zvážili případné doplnění stanov na dalších jednáních shromážděni delegátů. Stanovy družstva byli počátkem října 1997 rozneseny zaměstnanci družstva do všech poštovních schránek našich členů, což mimochodem není běžnou záležitostí u ostatních bytových družstev. Chtěl bych všechny naše členy ujistit, že naše družstvo má vyvážený právní dokument, který respektuje platné právní předpisy v České republice a zajišťuje všem členům ochranu jejich práv a též společného majetku družstva a tedy družstevníků. Současně však též ukládá svým členům určité povinnosti, které je třeba respektovat. Proto apeluji na všechny naše členy, aby se s obsahem stanov seznámili. Ing. Vladimír Proc/uizJ«J předseda drulitva Přehled hospodaření družstva Při hospodaření družstva tak jako u každé jiné firmy se po skončení kalendářního roku provede účetní závěrka a jsou v podstatě 3 možnosti jak hospodaření dopadlo: 1) vyrovnané hospodaření (výnosy se rovnají nákladům) 2) zisk (výnosy jsou většf než náklady) 3) ztráta (náklady jsou vyššf než výnosy) U našeho družstva každý bytový objekt hospodaří samostatně, čili jsou sledovány náklady a výnosy konkrétní samosprávy jako střediska zcela samostatně a proto každý bytový objekt dosáhne svého hospodářského výsledku (přičemž ztráta jednoho neovlivní jiného). Je to hospodaření bytových středisek družstva. Kromě hospodaření bytových středisek družstvo samostatně eviduje ostatní hospodaření družstva, zejména hospodaření provozních budov družstva a jeho zaměstnanců. Je to hospodaření nebytových středisek družstva. Zde již nemůžeme říci, že výsledek tohoto hospodařenf neovlivní ostatní. Pokud by tato nebytová střediska dosáhla ztráty - dle Stanov čl. 99 by muselo shromáždění delegátů rozhodnout, kdo tuto ztrátu zaplatí. Rok Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek nebytových středisek bytových středisek (souhrn družstva ziskových a ztrátových objektů) , , , , , , , , , , , ,39 1-9/ l00.000,-- - Zisky bytových objektů byly přiděleny těm objektům, kde vznikly. Zisky nebytových středisek byly rozhodnutím Shromážděnf delegátů rozděleny takto: ,-- Kč přiděleno do fondů všem samosprávám (bytovým objektům) ,24 Kč přiděleno do základního fondu družstva ,33 Kč přiděleno do fondů všem samosprávám (bytovým objektům) 0,-- Kč do základního fondu družstva ,-- Kč přiděleno do fondů všem samosprávám (bytovým objektům) ,17 Kč do nedělitelného fondu družstva ,69 Kč přiděleno do fondů všem samosprávám (bytovým objektům) 0,-- Kč do nedělitelného fondu družstva ,-- Kč přiděleno do fondů všem samosprávám (bytovým objektům) ,71 Kč do nedělitelného fondu družstva ,39 Kč přiděleno do nedělitelného fondu družstva Ing. Vladimír Procházkn předseda drulitva Zpravadaj Stavebnlha bytového družstva Mír Teplice 10/1997

7 Rekonstrukce bytových objektu na sídlišti v TEPLICE-SANOV Výsledky téměř roční usilovné přípravy a řady jednání se daří dostat do reálné, teprve nyní viditelné podoby - byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce celého sídliště Teplice - Šanov. Co všechno předcházelo? Představenstvo družstva bylo v roce 1996 seznámeno technickou komisí se stavem a potřebami tohoto téměř 30 let starého sídliště. Čas je neúprosný a na konstrukčních prvcích, obvodovém plášti, balkonech, střechách a strojovnách výtahů udělal své. Po provozní stránce jsou objekty v pořádku a většina bytů taktéž. Řada našich členů začala do družstevních bytů značně investovat a byty po odsouhlasení projektu přestavby předělává do podoby, která odpovídá dnešním nárokům na moderní, pohodlné bydlení. Členové se začínají chovat jako dobří hospodáři a svůj majetek nejen chrání, ale též zhodnocují. Stejným způsobem jedná a bude jednat družstvo a též nepřipustí znehodnocení majetku. Náklady na opravy a rekonstrukce jsou vysoké, ale ceny prací a materiálů v našem státě neustále rostou a proto řešením není rekonstrukci odložit. Naopak je třeba práce urychlit a využít jakoukoliv možnost podpory od státu dokud ji stát ještě dává. Naše družstvo okamžitě reagovalo na státem vyhlášený program podpory při odstraňování tzv. vad panelové výstavby (VPV). Tento program nabízel všem majitelům "paneláků" ucházet se o finanční podporu až do výše 50% rozpočtových nákladů rekonstrukcí. Ve velice krátkém termínu bylo třeba zpracovat posouzení objektů včetně dalších podkladů jako např. registračních karet, návrh technologie a dodavatelů. Veškerá dokumentace byla předložena na Ministerstvo pro místní rozvoj v Praze. Na celou akci ministerstvo vyčlenilo pouze 240 mil Kč. Naše družstvo uplatnilo požadavky na podporu rekonstrukcí 7 bytových objektů. Požadavky z celé České republiky byly posouzeny a vyhodnoceny. Obdrželi jsme podporu pro 5 bytových objektů na sídlišti Teplice - Šanov v celkové částce ,- Kč. Na všech 5 objektů dle dispozic Ministerstva pro místní rozvoj a Svazu českých a moravských bytových družstev proběhlo výběrové řízení a veškeré podklady a záznamy byly předány ke kontrole a teprve následně jsou pro naše družstvo uvolňovány finanční prostředky z Prahy. Jednou z podmínek poskytnutí dotace na odstraňování VPV je zajištění zbývají- cích finančních prostředků družstvem tak, aby akce byly dokončeny v celém rozsahu tak, jak byly popsány v registračních kartách. O zajištění zbývajících prostředků družstvo jedná s bankovními domy. Naším zájmem je zajistit nejvýhodnější úvěry s pokud možno 20 letou splatností, aby měsíční splátka našeho člena v nájemném byla co nejnižší. Rekonstrukce objektů spojené se zateplením obvodových plášťů zajistí nejen odstranění začínajících vážných vad panelové konstrukce, ale též tepelné pohody v bytech a úsporu nákladů na vytápění. A co nás čeká od I. I v oblasti cen tepelné energie při vytápění domácnosti jste jistě již z televize a denního tisku pochopili. Kolik dokáže ušetřit zateplení budovy (i při nedokonalých oknech a z toho plynoucích únicích) zjistíte když si pohovoříte s našimi členy v sídlišti Teplice - Doubravka nebo v Krupce. Ještě lepším důkazem je, pokud se Vám u svých známých nebo příbuzných bydlících v bytech nedružstevních podaří získat jejich poslední rozpis nájemného - položka měsíční záloha na teplo. Teprve potom někteří pochopí proč družstvo regulovalo topné soustavy, zavedlo měření spotřeby v bytech a intenzivně zatepluje budovy. Věřún, že Vám tato první informace postačí k orientaci, podrobněji v některém z přfštích čísel Zpravodaje. Ing. Vladimír Procházka předseda družstva Právní Právní úkon je projev vůle, směřující ke vzniku, změně, nebo zániku těch práv a povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. V nájernrtím právu je právním úkonem např. podpis nájemní smlouvy, výpověď z nájmu, souhlas s výměnou bytů, dohoda o výměně bytů apod. Právní úkon může být vyjádřen i jinak než slovy a v takovém případě jde o tzv. konkludentní jednání. Právo chrání toho, kdo jednal v dobré víře, tj. chrání toho, kdo se choval podle učiněného právmbo úkonu, o němž byl oprávněně přesvědčen, že je platným právním úkonem. Pokud např. byl nájemníkovi přidělen bývalým národním výborem byt podle tehdejších předpisů, jednal nájem- úkony ník v dobré víře, pokud takový byt užíval, i když se nyní ukáže, že se nejednalo o bytový, ale nebytový prostor. Právní úkon musí být učiněn vážně, svobodně, určitě a srozumitelně, jinak je právní úkon neplatný. Nájemní smlouva na dobu určitou, podepsaná nájemníkem nesvobodně, tedy pod nátlakem, po protiprávní výhružce apod., by byla neplatná. Nátlakem ovšem není, pokud majitel domu naléhá na okamžitý podpis nájemní smlouvy - nájemník má právo, ale i povinnost vše si dobře rozvážit. Neplatný je rovněž takový právní úkon, který nebyl učiněh ve formě, kterou zákon požaduje, tedy nebyl např. učiněn písemně, ačkoliv pí- semná forma tohoto právního úkonu je nezbytná - např. písemně musí být uzavřena nájemní smlouva, dohoda o výměně bytu apod. Žádný právní úkon nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Je-li právním úkonem smlouva, má její účastník právo od ní ustoupit, pokud takovou smlouvu uzavřel v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podoúnek. To vyplývá z 49 Občanského zákoníku. Stejně tak má právo od smlouvy odstoupit ten, kdo jednal v omylu. JUDr. Stanislav Křeček Sondy Xl / 1997 Zpravodaj Stavebnlho bytového družstva Mír Teplice Z ~l[or\o 7

8 Zvědavý mikrofon V této rubrice Vám představujeme podniky se kterými jsme se rozhodli spolupracovat při údržbě domovního fondu našich družstevních domů. S reportážním mikrofonem jsme tentokrát vyzpovídali jednatele firmy DA MET pana ing. Petra Oupického: Pane inženýre, víme, že vaše firma se zabývá opravami střech všeho druhu. Právě proto jeme zvolili vaší jirmu ke spolupráci při údržbě a opravách střech. Můžete nám vaší fu"mu představit? Historie naší firmy je poněkud delšl. Po delší existenci firmy Stavební izolace došlo k rozpadu této a podobných firem a začaly se zakládat soukromé firmy a tak vlastně vznikla i firma DAMET a to v roce Postupně vybudovala pobočky v Praze a Teplicích. Zde působíme od roku V převážné mhe naší pracovní náplně jsou opravy a rekonstrukce střech. izolace nových střech a další práce, které se střech týkají, dále pak odstraňování radonového rizika a další činnosti. Jaké práce bude DAMET provádět v Teplicích a Krupce? My jsme se domluvili na tom, že využijeme našich zkušeností při prohlídkách objektů a budeme dávat doporučení, která v podstatě doposud dávali jen soudní znalci. Z toho pochopitelně vyplývá, že máme domluvenou další spolupráci, na jejímž základě se dá o střechy pečovat. Proč říkám pečoval: když si uvědollúme, Že střecha má svou životnost, tak se dá o tuto střechu pečovat nějakým zodpovědným způsobem ajejí životnost tak prodloužit, nebo se o střechu nepečuje vůbec a životnost střechy je krátká a následná investice je velká. Jak je to se střecham~ které spolu s objekty převzalo naše bytové družstvo od města? Je pravda, že tak, jak družstvo přebírá jednotlivé objekty od města, lze konstatovat, že stav střechje velice rozdílný. Různé objekty mají různou kvalitu střech. To je dáno i konstrukčním řešením. Myslím si, že k tomuto problému přistupuje družstvo velice zodpovědně. Stará se o svůj majetek jako správný vlastník. Můžete být konkrétní? Protože jsme právě v Krupce, začnu Krupkou. Zde proběhla v září a říjnu akce na údržbu a opravy střech s tím, že se provedly lokální vysprávky a celoplošné uzavírací nátěry tak, aby se zvýšila životnost pláště a oddálila se doba, kdy se bude muset na těchto střechách provádět generální oprava. To byl vlastně smysl oprav zde v Krupce. Pokud jde o Teplice, tam to jde ve dvou rovinách. V jedné rovině je oprava lokálních poruch, zajišťována na požádání do 48 hodin, to znamená, že my do 24 hodin od nahlášení reagujeme a opravujeme. Druhá věc je systematická oprava střech, které jsou opravdu v nejhorším stavu. Jaké jsou výhody vašeho systému? My jsme firma, která řeší problém střech globálně. Postupujeme tak, aby se problém střechy vyřešil na dlouhou dobu. Dáváme velmi dlouhé záruky. Na naše generální opravy dáváme desetiletou záruku. Na těsnost izolačních prací a námi opravenou s třechu se nebude muset dlouhá léta sáhnout, protože systém, který používáme je bezúdržbový. Jaká je cena vašich prací? Cena je úměrná k použité technologii. To znamená, že je rozdílná cena, když zvolíme řešení kterým se oddálí zásah do střech o rok, o dva a nebo když zvolíme generální opravu. My jsme nasadili ceny tak, abychom zvýhodnili družstevníky oproti běžné stavební praxi, když na naše práce poskytujeme pětiprocentní slevu. Věřím, že budete s naší prací spokojeni. Jednatele Dametu vyzpovídal Vladimír Cidlina Vy se ptáte, my odpovídáme V našem domě bydlí v suterénu rodina, která neuklízí, je velice hlučná a ve svém bytě drží psa, kterého patrně nikdy nevyvenčí. Z bytu jde silný zápach, který obtěžuje nájemníky, Někdy je zápach tak silný, že nepamůže ani větrání. Co máme dělaj? J. H. Krupka Pokud máte pocit, že je porušován domovní řád, doporučuji Vám obrátit se na majitele domu, tedy SBD Mír se stižností. Stížnost družstevru1<ů řeší paní Jana Hálková, která podnikne potřebné kroky. Pro větší důraz na věrohodnost Vám doporučuji stížnost podat písemně s podpisy nájernru1<ů postiženého vchodu. V našem vchodu bydlí nájemnlk, který drží dva psy. Ti častokrát proštěkají celou noc bez povšimnutí jejich majitell!. Při pokusu o domluvu byljejich maji/el na mne velice agresivní. Mohu si někde stěžovat? 1. Š. Teplice Platf pro Vás totéž, co jsme doporučili stěžovatelce v předešlém dotazu. V informačnún kanálu TESu LiMnov se objevuje program H80. Tento vys,1ač však nemohu zachy tít Televizor mám nový L. D. Krupka TES Litvínov šíří program HBO pouze pro Meziboří, kde je sídlo firmy. Pro náš region zatím nevysílá, ale vysílání se připravuje na frekvenci na které můžete přijímat RTL Super. I po realizaci příjmu HBO však tento vysílač nezachytí každý, ale jen ten, kdo si od TESu Litvínov pronajme dekodér. Chci převést svůj vlastní byt na jiného občana, který není členem družstva. V členské evídenci však na mně chtělí dost vysoký poplajek. Jak je to možné. K. 1. Teplice Postup družstva byl správný. Výše p0- platku se odvíjí od toho, zda se jedná o přímého pií'buzného, nebo cizího zájemce o byt. Podle toho se stanoví poplatek, který byl schválen představenstvem a je v souladu se Stanovami SBD Mír. Mám zájem o zasklený balkon, jak jste o tom psali ve Zpravodaji. Co musún podniknout, abych získal povolení k realizaci. Odpověď na svůj problém naleznete na jiném IlÚstě tohoto Zpravodaje. Na svůj náklod jsme si natřeli venkovní okna hnědou barvou, protože se lak nešpiní jako okna bílá. Delegátka bloku však trvá na tom, abychom okna uvedli do původm1w stavu a to opět na Zpravodaj Stavebnlho bytového družstvo Mír Teplice 10/1997

9 vlflstní náklad. Jsme přesvědčeni, že delegátlaz net1uí pravdu. K.L. Teplice Musúu Vás zarmoutit, ale delegátka pravdu má. Různobarevná okna působí neesteticky a neshodují se se záměrem územního architekta, který se vyjadřuje k jednoílivým detailům, jak má dům vypadat. Konktétně ve Vašem bloku musí zůstat všecbna oka bllá. Koupil jsem si přípravek proti mravencům, protože se ke mně rozlezli ze sousedních bytů. Družstvo však nechce paragon proplfltit s odůvodněním, že hubení mravenců se musí uskutečnit lazmplexně v celém domě. J.P. Krupka Na Vaši otázku jste si vlastně odpověděl sám. Hubení mravenců se sprejem v jednom bytě nemá význam - musí se provést celková deratizace. Před nákupem deratizačních prostředků jste se měl pcradit s delegátem nebo na bytové správě. Mohu při dodri,ení beljječnostních předpisů instalovat na střechu domu satelitní anténu? K.Č.Teplice Na střeše domu nemůžete nic instalovat, tedy ani satelitní anténu. Na střechu není nikomu přístup povolen. S případným dotazem se obraťte na technické oddělení SBD Mír. Kdy u nás v Krupce začíná a kdy laznčí topná sezóna? N.N. Krupka V Krupce topná sezóna neexistuje a tudíž ani žádný jiný předpis, který by určoval kdy se musí topit. Za spctřebovanou energii akumulačních kamen platíte Energetickým rozvodným závodům a ty jsou pcvinny Vám dodávat el. energii osm hodin v jednom kalendářním dnu. Dodávka je řízena situací v energickém systému v různých časových pásmech. Přesný čas dodávky tedy neni dopředu určen. Případné dotazy Vám sdělí Družstevní bytová správa. Do hydrantové skříně na chodbě před bytemjsem si uložila různé věci osobního cluzrakteru, které v žádném případě nepřekážely možnému požárnímu použití. Technik, který prováděl kontrolu však bez mého souhlasu věci vyházel před dveře mého bytu. PokúúJám to za neomalenost. J.H. Krupka Hydrantové skříně patří mezi vyhrazená zařízení a nesitú v nich být nic jiného uloženo. Takto pcstupoval tecbnik i v jiných případech, které vždy nahlásil požárnímu technikovi družstva. Povinností preventisty je vždy skříň vyklidit a zaplombovat. Tak tomu bylo i ve Vašem případě. Technik se tedy nikterak neprovinil, pouze si plnil svou povinnost. Družstevnice, která se nepředstavila, ale které přesto odpovídáme tvrd~ že v představenstvu sedí "pár strejců", kteří si na schůzi přijdou jen posedět a kývat hlavou na to, co řekne předseda. Vážená paní, předpokládám, že máte vlastní zkušenost z dob minulých, kdy bylo samozřejmostí kývat na vše, co přijde "shora". Takovéto rádoby schůze vždy trvaly jen krátkou dobu a jejich účastník většinou přicházel jen proto, by se mu udělala čárka do docházkové knihy. Věřte však, že to není případ představenstva SBD. Jednotlivé schůze vždy trvají několik hodin a to hlavně proto, že každé rozhodnutí a každý návrh je dlouho zvažován. Ne vždy dojde k názorové jednotě a proto se projednávají všecbny vznesené alternativy a teprve pak dojde ke konečnému rozhodnutí. Předseda představenstva disponuje pouze svým jedním hlasem a ne vždy zvítězí jeho návrhy a i on se musí podřídit názoru většiny, což je normální demokratický proces. Každé schůze představenstva se zúčastňuje i zástupce kontrolní komise. Váš názor na činnost představenstva je tedy mylný. Chtělajsem si u Vás zadat inzerát na prodej mého družstevnfho bytu. Bylo mi však sděleno, že slůvko "prodám" nemohu použft, protože byt je stále v majetku družstva. Ze zkušenosti ovšem vím, že byty se běžně prodávají. NaIaznec mi bez problému uveřejnil inzerát DenfkSměr. K. Š. Teplice V placené inzerci Vám inzerát otiskne kterýkoliv deník a to s jakýmkoliv textem. Redakce těchto listů totiž neodpovídají za obsah inzerce. Jinak je tomu v našem zpravodaji. Za text bytových inzerátů totiž naše redakce plně zodpovídá a proto nemůžeme otisknout takový inzerát, který je v rozporu s platnými předpisy. Protože Vy byt nemáte v osobním vlastnictví, nemůžete tedy prodávat to, co nevlastníte. Při zadávání inzerátu Vám bylo doporučeno, abyste použila termin "převodu členského práva a povinnosti". Převod už pochopitelně můžete provést za poditúnek, které si sjednáte se zájemcem o Váš byt. Převod provedete prostřednictvím členské evidence našeho bytového družstva. Moje přítelkyně, která bydu v obecním bytě 1 +4 v Teplicích Přítkov: ská ul. obdri,ela od SMMT nový před- pis nájmu a jenom za topení má platit od 1. listopadu ,- Kč měsfčně. Kolik budu plati1 v družstevnfm bytě po zdražení tepla od nového roku? A. F. Teplice Vzhledem k tomu, že v našich bytech je provedena regulace topného systému a osazeno poměrové měření spotřeby tepla v jednotlivých bytech, neměla by záloha na topení činit ani po zdražení tepla o 20% více než 1.200,- Kč měsíčně. (kromě případů kde lidé přetápějí byty) Ve Zpravodajijsem se dočetla že naše družstvo trvale dobře hospodan a od roku 1991 dosahuje lazždý rok více než ,- Kč čistého zisku (tabutka ve Zpravodaji č. 1198). Moji rodiče bydu v pros eticích ajejich družstvo jim každý rok řfká, že dosáhlo ztráty větší než ,- Kč. Na bydlenfto net1uí vliv ani u mne ani u rodičů. Kdo tedy zaplati ty chybějícf miliony? B. N. Teplice Dobré hospcdaření družstva je jednou ze zákjadních pcdminek, která ovlivňuje další fungování družstva, jeho vývoj a možnosti v budoucnu. Žádný hospcdář nemůže hospodařit se ztrátou a přitom za to nikdo nemůže a nikoho se to nedotkne. Shromáždění delegátů musí rozhodnout, jak bude uhrazena ztráta. Dle stanov družstva jsou v podstatě 3 možnosti. Ztráta bude uhrazena ze zisků předchozích let, nebo bude rozpočítána na všechny členy družstva a jednotliví členové, tedy i Vaši rodiče ji budou muset zaplatit. Daiší možnost je kombinace dvou předchozích možností. Již několik dopisů nám zaslal rozhořčený čtenář z Krupky. Z jeho nářků je zřejmá jeho naprostá neinformovanost a neznalost těch nejzákladnějších věcí. Tento čtenář se však nikdy nepodepíše - vydává se pouze za jednoho z nájemníků z Kollárovy ulice a snaží se miuvit za celý kolektiv. Anonymovi nemůžeme odpovídat, jeho případné dotazy mu však budou kdykoliv vysvětleny v kanceláři Družstevní bytové správy v Krupce. Svoje otázky do rubriky, kterou právě čtete, můžete telefonovat na Č Ozve se Vám pracovnice SBD MírTeplice, která Vaši otázku buď zapíše nebo Vás se mnou spojí telefonicky. Písemné dotazy adresujte na Redakci Zpravodaje SBD Mír Teplice, Gagarinova 1558, Teplice 2. Vladimír Cidlina 10/ 1997 Zpravodaj Stavebnlho bytového družstva Mír Teplice Z strana 9

10 Provádět údržbu objektu podle ochoty nájemníků financovat opravy???, neboli až bude dům neobyvatelný, kam se přestěhuieme? Panelové síd li š tě - dědictví minulého režimu, přináší v dnešní době nemálo problémů majitelům těchto panelových objektů, ale ať chceme, nebo nechceme, stav objektů se v prvé řadě dotýká samotných uživatelů bytů. Ne všichni si totiž uvědomují, že bydlení je skutečně priorita v žebříčku hodnot. U mnohých však tomu tak není a bydlení řadi až na další místo v žebříčku - za pořízení auta, dovolenou, kouření apod. Náklady na provoz domu jsou v dnešní době vysoké. Je jenom škoda, že ne všichni si tuto skutečnost uvědomují. Mám na mysli lidi, kteří svým chováním ničí spo lečná zařízení, ale i takové, kteří jsou k tomuto chování lhostejní. Je nutné si uvědomit, že opravy po vandalech zbytečně odčerpávají spo lečné prostředky, kterých je vzhledem k cenám materiálů a práce čím dál tím méně. Všichni dnes víme, že je nutné všechny panelové domy zaizolovat, mám na mysli zateplení obvodových stěn objektu a střechy. Rovně ž by bylo nutné vyměnit dřevěná velmi nekvalitní okna za okna s izolačními dvoj-trojskly. V současné době se však nevy tváří dostatečné množství prostředků na opravy tak jak by bylo potřebné. Tvorba prostředků na opravy je v porovnání s potřebou na opravy objektů velmi nízká a takto získané prostředky zdaleka nekryjí potřebu oprav, přestože objekry SBD Mír jsou v porovnání s panelovými objekty jiných majitelů, ať už bytových družstev, nebo SMMT, zdaleka v lepším technickém stavu. Objekty, ktré provozuje SBD Mír, mají všechny provedenou montáž bytových vodoměrů a to pro měření jak teplé tak studené vody. Ve většině objektů došlo k výměně pozinkových rozvodil vody za rozvody z plastů. Rovněž tak bylo provedeno vyregulování topných soustav v objektech a do systémů zabudovány regulační prvky fy. Danfoss, zajišťující spolehlivou a přesnou regulaci. Montáž bytových vodoměril a rovněž tak měřění a regulace tepla, byla zavedena nejen na základě vyhlášky (186/91), ale i z dilvodu vysoké ceny vody, tepla a možnosti (kromě úspor) přesnějšfho a spravedlivějšfho rozúčtování mezi jednotlivými byty. Rovněž tak izolace obvodových stěn a střech byla provedena za účelem snížení spotřeby tepla v objektu, ale i celkové opravy vad fasády panelové výstavby. V neposlední Byt,ová Vyměním družstevní byt L L kategorie wluny za v Trnovanech neho Šanově. Telefon 268 II kl. 29 řadě se zvedla též estetická úroveň objektu, v našem případě i celého sídliště (Pod Doubravkou, Krupka, ul. Vančurova. Alejní). Tak jak je výše zmíněno, na prvém místě jsou úspory energií a vody, neboť opatření toho druhu pocítí uživatel na vlastní kapse okamžitě. Jsem přesvědčen o tom, že představenstvo SBD Mír jako orgán, který řídi chod družstva a pečuje o družstevní majetek prostřednictvím zaměstnanců družstva, zajišťuje provoz a údržbu domil na patřičné úrovni s cílem zajistit uživatelům bydlení v panelových domech na patřičné technické, ekonomické a estetické úrovni. Bylo by však záhodno, aby si uživatelé - členové družstva plně uvědomili, že jsou to právě oni, kdo tvoří družstvo, a z tohoto pohledu se k majetku (domilm a ostatnímu majetku) tak chovali a tím i usnadnili činnost zaměstnancům družstva a nepovažovali je, jak tomu v mnoha případech bývá, za nepřítele. Miroslav Kučera technický náměstek Inzerce Vyměním družstevni byt v Krupce za v Krupce - po~ dolnisídliště.fuformace natel Voda na severu Čech znovu podraží Ředitel SVS odhaduje zvýšení cen během měsíce, Sušický řekl, že cena stočného o pětinu by ale podle Švervodného a s točného pro domácnosti až vody pro ostatní odběratele, která je my nemělo dramaticky zasáhnout do o pětinu nyní včetně DPH 25,80 za kubík, se rodinných rozpočtil. Výdaje čtyřčlen- Zvýšení cen vodného a s točného pravděpodobně zvýší méně než pro né rodiny za měsíc by se pak nezvýšipro domácnosti o 15 až 19 procent od domácnosti, protože se rozdíly mezi ly o více než 50 korun. začátku příštfho roku předpokládá ge- oběma druhy cen budou postupně "Ty by mohla u šetř it tím, že misto nerální ředitel a předseda představen- zmenšovat. Konkrétní výše ceny za balené pitné vody bude pít vodu z vostva Severočeské vodárenské společ- vodu bude záviset také na tom, kdy dovodnfho kohoutku, která v sevemích nosti (SVS) Ivo Sušický. Cena za je- vstoupí v platnost zákon o náhradě za Čechách splňuje všechny požadavky den metr krychlový vody pro obyva- vypouštění odpadních vod. normy," dodal. telstvo včetně DPH by se tak zvýšila Generální ředitel a předseda před- Průměrná spotřeba vody v severze současných 20,69 koruny na úro- stavenstva Severočeských vodovodů a ních Čechách je nyní l22litril na osoveň kolem 24 korun. kanalizací (SČVK) Josef Šverma uve- bu a den. Šverma řekl, že oproti roku Úprava cen ale bude záviset na dl, že cenu vody v příštím roce ovliv spotřeba vody klesla o 45 provlastních společ no sti, jimiž jsou seve- ní předpokládaná více než desetipro- cent. ročeská města a obce. Ty mají o ce- centní inflace a náklady na ekologicnách vody na příští rok rozhodnout ké stavby. Ani zvýšení cen vodného a Denlk Směr 14. ll Zpravodaj Stavebnlho bytového družstva Mír Teplice 10/1997

11 Přehledy. tepelnb ebergie na vytáp.ěr( družateaích bytů 6státem stanovená regulovaná cena pouze pro spotřebu tep.la v domácnosteoh; spotřeba měřená na p~ě ob'ekbi), o rustu cen: Skutečná cena tepla Datum Cena Kč/GJ Zvýšení ceny od dodavatele SČT divize Teplice , ,- o 321,81 % ,- o 42,70 % ,- o 9,45 % ,- o 10,07 % ,- o 6,54 % ,- o 10,43% 296,45 Kč/GJ ,- o 38,89 % 313,81 Kč/GJ ,- o 20,00 %? Celkový růst ceny tepla: od o 1328,57 % Sl.dená voda (vodné + stooné) dodávaná do druistevníoh bytll (ajiší cena pro obj'vatete) Cena vody od dodavatele Datum Cena Kč/m' Zvýšení ceny SčYK závod Teplice pro firmy , ,60 o 312,50 % ,60 o 160,61 % ,00 o 4,65 % ,03 o 22,56 % ,90 o 26,02 % ,33 o 10,29 % ,75 o 15,79 % ,69 o 16,56 % 25,80 Kč/m' ? o?? Kč/m' Celkový růst ceny vody od : o 2486,25 % K cenám tepelné energie: Rozdll mezi skutečnou cenou od dodavatele tepla Severočeské teplárny a regulovanou cenou pro domácnost hradí stát prostřednictvím Finančmbo liřadu v Teplicích majiteli bytových objektů SBD MírTeplice. Dle posledních dostupných informací (v době uzávěrky dne ) bude regulovaná cena pro domácnost stanovena Ministerstvem financí ČR od na 300,- KčJGl. Další variantou je úplné zrušení dotací na teplo a uživatel domácnosti bude platit plnou skutečnou cenu, tak jako ji už nyní hradí všechny organizace (tedy např.i SBD Mír za vytápění provozní budovy v Gagarinově ul.). o, tolo rozhodnuti siálu mam. > fp 1l~ ~l! Y J'!!l!iÍ? Zvýšit měsíční úhrady za užívání bytu od v položce - záloha na teplo o + 20 % - záloha na teplou vodu o + 20 % co inámena pro nme Čli,,\ytegtillicClH9paýcbsystí!mfi>ol1jektli,osazení_,mostatíckýcb vendlu s'oučllsjlě s poměrovým niěfenfm spotteb>y tepla vjednollívýcbbyteahazatepl~jek,tqv~2 Průměrná spotřeba tepla v České republice za rok v bytě činí 60 Gl. U bytů našich členů však pouze 40 GL Finančně činí úspory 20 GJ x 300 Kč/GJ = 6.()(x),- Kč za rok, to znamená, že měsíční záloha člena družstva je v průměru o 500,- Kč nižší než u nedružstevních bytů v Teplicích. O této skutečnosti se nejlépe přesvědčíte, když svůj rozpis úhrady za užívání bytu porovnáte s někým, kdo bydlí v neregulovaném, nezatepleném Tato úspora bude stále vyšší domě. s rostoucí cenou tepelné energie v České republice. Ke zmfmění sociálních důsledků zvýšení cen tepelné energie dodávané k vytápění bytů poskytuje stát prostřednictvím Okresmbo úřadu v Teplicích sociální pffspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie dle zákona Č. 75/1997 Sb. Jaký je očekávaný další vývoj cen vody? Jednoznačně bude docházet ke sbližování těchto dvojích cen, a proto musíme očekávat zdražení vody pro obyvatele. Ing. Vladimír Procházka předseda družstva 10 /1997 Zpravodaj Stavebnlho bytového družstva Mír Teplice z,,~ II

12 zasklený balkon? V minulých číslech Zpravodaje jsme psali o možnosti nechat si zasklít balkon a zmodernizovat si tak svój byt. Vlastní realizace však přináší některé úskalí administrativního charakteru a s tím spojené problémy. Naše bytové družstvo se proto rozhodlo Vám v této věci pomoci a proto se spojilo s partnerem, který převezme všechny tyto problémy za Vás a provede vše od žádosti až k zajištění vlastni realizace. Zájemci mohou kontaktovat paní Schwarzerovou přímo v budově SBD Mír Teplice a nebo volat na č. tel , kde dostanou další informace. Jak ie to s akumulačními kamny? V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali družstevníky v Krupce, že redakce Zpravodaje kontaktovala firmu Elektroeko, která je schopna Vám prodat moderní akumulační kamna na splátky. O tato kamna je nečekaný zájem, proto akce stále pokračuje. Zájemci se rekrutují hlavně z řad uživateló bytó, kteří vyžadují moderní vzhled, menší spotřebu a tedy i větší hospodárnost a nebo jejich dosavadní kamna nepostačují svým výkonem. Ne každý si však móže dovolit pořídit kamna nová. Těmto družstevníkóm sdělujeme, že do jejich kamen máme náhradních drió dostatek a jsme schopni uvést jejich kamna do provozuschopného stavu za bezkonkurenční ceny. Družstevní bytová správa v Krupce ZjJtlsobu měření tepla v bytech ajunkce odpařovacích rozdělovačů topných nákladů (cožpotvrdil i článek v MF - Dnes ze dne ),jsme požádalijednatek firmy Techem s. r. o. Praha ing. Jiřího Miki!še - o možnosti vysvětkní této probkmatiky prostřednictvím fy. Ronica -jejich oblastní/w zástupce. Základní informace otiskujeme v plném znění. Prosíme o pochopen~ že Vám odečítatel nemůže poskytnout podrobnější informace o principu rozúčtování topných nákladů, neboť návltěva Vašeha bytu při odečtech je časově omezelul. Pro zodpovězení nejčastijších dotazů Vám poslouží náskdující článek. ZákladnIm předpokladem korektního rozúčtování nákladů na vytápění podle skutečné spotřeby je kvalitní měřící technika. Poměrové měřidlo V 93 pracující na principu odpařování splňuje tyto předpoklady a stává se tak osvědčeným pomocníkem v celé řadě domácností. 1. Jak funguje odpařovací rozdělovač topných nákladů? Tepelně vodivá destička umistněná na radiátoru převádí teplo z radiátoru ke skleněné kalibrované trubičce se specielní barevnou kapalinou. Čím víc se radiátor ohřívá, tím více kapaliny se odpaří. Toto odpařené množství kapaliny je úměrné množství tepla odevzdaného otopným tělesem. Přiložená stupnice umožňuje odečítat množství odpařené kapaliny. Odečtené hodnoty nejsou hodnotami fyzikálními, neměří tedy přímou spotřebu tepla, ale představují podil na celkové spotřebě tepla. ptíklad: 12 by tll v domě "protopilo" společně 600 doků. Průměr na byt 600: 12 = 50 dokll. Počet odečtených dokll na všech radiátorech jednoho nájemníka je 60. Tento nájemruk topil více než průměr (50 dtlků) a proto se bude na spotřebních nákladech podoet poměrem 60 z 600, tedy jednou desetinou. 2. Vliv teploty na kapalinu v letních měsících, kdy se netopí Odpar za,,studena", ke kterému dochází předevšún v letních měsících se vyrovnává příslušným naplněním ampulky v souladu s technickými normami. (ČSN EN 835) Přeplnění ampulky je viditelné po 3. Proč 107 různých stupníc Každé otopné těleso je jiné. 107 různých stupnic, odpovídajících stanovenému tepelnému výkonu radiátoru a použitému redukčnímu koeficientu podle polohy každého bytu v domě je předpokladem přesného odečtu hodnot a následovného rozúčtování topných nákladll. 4. Způsob odečtu Moderní design přístroje s průhledným předním dtlem umožňuje snadný odečet hodnot na stupnici. Po provedení odečtu spotřeby je ampulka s kapalinou vyměněna za novou s jinou barvou kapaliny a pro umožnění pozdější kontroly správnosti odečtu ponechána v přístroji (na levé straně vedle čárkového kódu) po dobu jednoho roku. Měřidlo je dále opatřeno plombou, zabraňující nežádoucí manipulaci. 5. Kód na stupníci Kód na stupnici V93 udává číslo stupnice, výkon radiátoru, okres a číslo zakázky, stejně jako evidenční čísla přístrojů v rámci jedné zúčtovací jednotky. 6. MÓŽeme si pted návštěvou vašeho pracovníka udělat kontrolní odečet? Ano, ale Vámi odečtené hodnoty se mohou v konkrétních případech lišit od hodnot odečtených proškoleným odečítačem. Proto Vás prosíme, aby jste doprovázeli našeho pracovníka při odečtech, vzájemně si odsouhlasili odečtené hodnoty a vzájemně spolupodepsali odečtuvý protokol. 7. Lze z těchto hodnot odhadnout náklady na topení? Ne! Rozdělovače jsou jen pomůcky pro rozúčtování topných nákladů.až součet spotřebních jednotek všech bytó vztažený k celkovým nákladům na topení umožňuje výpočet nákladů připadajících na Váš byl Proto nemůžete z počtu odečtených jednotek odhadnout výši Vašich nákladll na topení. Pouze pro orientaci lze průběh porovnávat úbytkem odpařené tekutiny v aktuelní ampulce (pravá strana přístroje) s l\bytkem dosaženým za loňský rok. Umistnění loňské ampulky viz. bod Č Jsou spottební jednotky z roku na rok porovnatelné? Ne! Při stejné spotřebě paliva se mohou v různých topných obdobích vyskytovat různé hodnoty spotřeby. Je to zá- Zpravodaj Stavebního bytového družstvo Mír Tepice 10/ 1997

13 , v " vyuctovanl vislé mino jiné na různých vnějších teplotách, délce topného období a pod. Přesto je rozdělení nákladů spravedlivé, neboť součet všech odečtených spotřebních jednotek v domě se dává do relace k celkovým nákladům na topení. 9. Jak probíhá rozúčtování nákladů na teplo? Náklady na teplo se fakturují pro celou fakturační jednoťku a následně se rozdělují mezi jednotlivé nájemníky. Platná vyhláška Č. 245/95 Sb stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele. Stanoví poměry základních a spotřebních nákladů a způsob jejich rozúčtování. Je to tak proto, že teplo má specifické fyzikální vlastnosti. Do bytu teplo vstupuje nejenom radiátory, ale i prostupem stěnou, podlahou, stropem a stoupačkami. Proto pro rozúčtování nákladů na teplo je nutno přijmout jiná pravidla rozúčtování než pro ekktrickou energii nebo plyn. Základní složka nákladů na teplo představuje náklady na zabezpečení dodávky tepla, připravenost otopné soustavy, ztrát a pod. Připadá na ni 30 až 50 % celkových nákladů na teplo. Protože tyto náklady vznikají nezávisle od individuelní spotřeby jednotlivých nájemníků provádí se jejich rozdělení podle započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů. Váš teplotní režim bytu tyto náklady neovlivní. Na spotřební složku připadá 50 až 70 % celkových nákladů na teplo. Spotřební složka se rozděluje mezi spotřebitele úměrně podle dříve vysvětlených a u nájemníků odečtených spotřebních jednotek. Po obdržení potřebných dokladů provede se rozúčtování nákladů na jednotlivé byty a fakturační jednoťku. Rozúčtování nákladů na nájemníka je určeno pro nájemníky, rozúčtování nákladů na fakturační jednoťku je určeno pro majítele objektu. Věříme, že příznivě přijmete naší infoffilaci o systému měření a rozúčtování tepla a dosáhneme tak lepší vzájemnou informovanost. Ing. Miroslav Straka RON/CA Libušina Teplice tel.: / 1997 Zpravodaj Stavebnlho bytového družstva Mír Teplice

14 Konkrétní pomoc našeho družstva Moravě Všichni jistě víme jaká živelná pohroma postihla v létě letošního roku velkou část území České republiky. Největší škody způsobily záplavy na Moravě. Většina občanů a organizací se snažili nějakou formou pomoci lidem v postižených oblastech. PředstavenstVQ našeho družstva se rozhodlo, že nebude posílat finanční prostředky na nějaká pochybná konta, ale že poskytneme konkrétní pomoc postiženým členům bytového družstva na Moravě při odstraňování škod způsobených vodou na jejich bytovém objektu. Jedním z velkých problémů se uká- Ir Využívejte sníženého výkonu hořáku, jakmile je dosaženo bodu varu nebo ptřebné teploty. Ir Značných úspor dosáhnete při použízalo zatopení suterénů a sklepů v panelových objektech, promočení stěn a potřeba jej ich vysušení ještě před blížící se zimou. Hrozí, že vlhkost společně s mrazem způsobí další škody. Bytová družstva v severních Čechách se proto rozhodla postupovat společně, aby poskytnutá pomoc byla co nejúčinnější. Prostřednictvím Rady bytový družstev severočeské oblasti byl navázán kontakt s firmou VZDUCHO TECHNIK CHRASTAVA u Liberce. Tato firma vyšla maximálně vstříc požadavkům bytových družstev a aktivně se zapojila do pomoci moravským K jakému lermfhu mrufm zaplatit 'nájemné? Mohu býl za t(j, že platbu: vi'as neuhrad(tl4 nějak postižen? K, ~,Pisek Není-ll v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, je nájemné - spolu s úhradou služeb spojených s užíváním bytu, splatné do posledního dne kalendářního měsíce, za který se tato úhrada provádí. Nezaplatí-li nájemce tyto platby do pěti dnů od jejich splatnosti, Je ze zákona (tj. bez dalšího zvláštního ujednání) povinen uhradit poplatek z prodružstvům svými odborníky. Do námi určených družstev instalovali a ve vlhkých prostorách v praxi odzkoušeli české výrobky - ventilátory PRAVENT. Po odzkoušení s vynikajícími výsledky bytová družstva severočeské oblasti rozhodla financovat nasazení této techniky na Moravě. Naše družstvo nabídlo konkrétní pomoc SBD Opava a představenstvo uvolnilo částku ,- Kč na vysoušení společných prostor v bytových objektech tohoto družstva. Ing. Vladimír Procházka předseda družstva Plyn se stává populárním V poslední době prudce stoupá popularita plynu na úkor ostatních energií, zejména elektřiny. Je to pchopitelné a přímoúměrné cenám. Jak se vyjadřují dovozci zemního plynu do naší republiky, doslova roste.. hlad" po plynovém způsobu vytápění. Protože však jde o zdroj, jehož cenu stát reguluje, růst odběru znamená vlastně i nárůst státní dotace. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spolu s Ministerstvem financí však již připravilo návrh na.. vyladění" situace, a tedy zvýšení ceny zemního plynu. To by mělo postihnout velkoodběratele i domácnosti tentokrát bez rozdílu. Kromě toho podpořila Poslanecká sněmovna (včetně Senátu) návrh zákona o dani z přidané hodnoty, kterým se přesouvají pevná paliva, plyn a elektrická energie do 22% sazby. Tento zákon by měl vstoupit v platnost I. I a přinést do státního rozpočtu asi 6,5 miliardy korun. Naše sousedská výpomoc Spotřeba plynu při vaření a pečení pokrmů je v porovnání s přípravou teplé vody či s topením velmi malá. Ale i přesto je možné ušetřit. Jak? Poradíme vám! Ir Při vaření používejte nádoby s přiměřenou plochou dna. Dbejte na to, aby plameny nepřesahovaly jeho okraje. Na hrnce a kastroly používejte poklice. vání tlakových hrnců Ir Používejte jen takové množství vody, kterého je k vaření nezbytně třeba. Ir Dbejte na správné seřízení hořáku. Plamen má být ostrý, modrofialové barvy. Je-li hořák špatně seřízený, snižuje účinnost. a navíc riskujete možnost vzniku sazí nebo jedovatého oxidu uhelnatého! Ir Věnujte pozornost odbomé údržbě prutokových ohlívačd vody. Zanesený výměník snižuje výkon a zvyšuje spotřebu plynu. Ir Nepoužíváte-li delší dobu průtokový ohřívač (například v noci), vyplatí se zastavit přívod plynu do zapalovacího plaminku. Můžete ušetřit 50 až 200 m' plynu za rok! v Zivotní minimum Částka životníbo minima - která se p0- važuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb občana, činí měsíčně: a) I 480 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, b) I 640 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, c) I 940 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, d) Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku, e) Kč u ostatních občanó plus částka, která se považuje podle zákona O životním minimu za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, činí měsíčně: a) I 020 Kč, jde-li O jednotlivce, b) I 330 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby, c) I 650 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby d) I 860 Kč, žije-li v domácnosti více než pět osob. (Platí od 1. července 1997) dlení, který činí 0,25 % z dlužné částky denně, nejméně však 25 Kč za každý započatý měsíc prodlení. Přesáhne-li součet dlužných částek nájemného či úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu jejich tříměsíční výši, je založen ve smyslu 711, odst. I, písm. d) občanského zákoníku kvalifikovaný důvod k výpovědi z bytu. Možnost jeho uplatnění není podmíněna předchozím upozorněním nájemce bytu na neplnění ani jeho základních povinností. Zpravodaj Stavebnlho bytového družstva Mír Teplice 10/ 1997

15 Sociální příspěvky a bytová družstva Clenové bytových družslev mohou žádat: I. Socialm přlspěvek k vyrovnam zvyšem cen tepelné energie Ke zmírněni sociálních důsledků zvýleni cen lepelné energie dodávané k vytápěn í bytů poskytuje stát zvláltní a dočasný sociální příspěvek. Ládat o něj je nutné písemnou lormou - konkrétně na tiskopise předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí - a to podáním okresnímu úřadu v místě trvalého bydliltě. Nezbytnou součástí žádosti je potvrzení o výši příjmu oprávněné osoby (a osob s ní společně posuzovaných za tzv. rozhodné obdobo a doklad potvrzující vlastnictví nebo nájem bytu. Nárok na příspěvek má pooze vlastník nebo nájemce (člena bytového družstva nevyjímaje) bytu s centrálním vytápěním, na který byla pro rok 1997 poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii. Příjem ladatele (spolu s přljmem osob s ním společně posuzovaných) nesmí ovlem přesáhnout 1,6 násobku životního minima. Nejdůležltějií zásady Podmínky nároku na příspěvek 1. Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která je vlastnikem nebo nájemcem bytu nacházejíclllo se v nemovitosti, jejímuž vlastníku, držiteli nebo správci, který je odběratelem tepelné energie k vytápění domovních objektů nebo ji sám vyrábí. byla na rok 1997 a) poskytnuta v květnu 1997 poměmá část vypočtené roční vý!e dotace podle zvláštního předpisu nebo b) nejpozději v květnu 1997 byla tato dotace poskytnuta jednorázově. 2) Podmínkou nároku na příspěvek je. že a) rozhodný příjem rodiny nedosahuje částky součinu životnlho minima rodiny a koelicientu 1,6 b) oprávněná osoba a datli osoby společně s ní posuzované jsou na území Ceské republiky hlášeny k trvalému nebo dlouhodobému pobylu podle zvláštních předpisů c) oprávněná osoba a osoby společně s ní posuzované daty písemný souhlas s tím, aby státní orgány, právnické a Iyzické osoby sdělily příslušnému orgánu, který o příspěvku rozhoduje nebo jej vyplácí, výli příjmů těchto osob a údaje o pohlášení se k trvalému pobytu. 3. Příspěvek náleží za kalendářní měsíc jen jednou. Splňuje-ti podmínky nároku na příspěvek v témže bytě více osob. náleží příspěvek jen jednou, a to osobě určené na zá~adě těchto osob. Nedohodnou-Ii se OSOby, určí okresní úřad a v Praze magistrát (dále jen "okresní úřad"), který o příspěvku rozhoduje. které z těchto osob se příspěvek přimá. Okresní úřad může při rozhodování o příspěvku v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob dlouhodobě a prokazatetně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek a jeho výši nepnhlíží, i kdy) je v bytě hlášena k trvalému pobytu Pro nárok na příspěvek nebo jeho výši se částkou a) životm110 minima b) potřebnou k zajištěn í nezbytných nákladů na domácnost rozumí taková částka stanovená zákonem o životním minimu. Závisí-Ii stanovení částky na počtu osob, berou se v úvahu osoby tzv. společně posuzované. Příspěvek se přiznává a) ne obdobíkalendářnlho čtvrtletí následujícl110 po kalendářním čtvrtletí, za něž se zjištuje rozhodný příjem, byly-ii splněny podmínky nároku na příspěvek, nebo b) v rámci období kalendářního čtvrtletí uvedeného v písmenu a) na dobu kratší, byly-ii splněny podmínky nároku na příspěvek jen po tuto krallí dobu. Příspěvek osobám uvedeným v 2, odst. 1, písm. b) náleží n ejdříve od 1. ledna Příspěvek náleží při splnění podmínek nejdéle do 30. rervna Výše příspěvku 1. výše příspěvku činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi polovinou částky nákladů na domácnost ve výši stanovené v odstavci 2 a podílem, v jehož čitateli je součin poloviny částky nákladů na domácnost ve výši stanovené v odstavci 2 a rozhodného příjmu v rodině, a ve jmenovateli je souč i n částky životního minima a koeficientu 1,6. 2. Pro výpočet příspěvku podle odstavce 1 se částka ná~adů na domácnost započte v době od a) do ve výli 100% b) do ve výši 70% c) do ve výši 40% 3. Pokud rozhodný přijem rodiny, z něhož se vychází při stanovení podnu podle odstavce 1, nedosahuje částky životm110 minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku jako rozhodný přljem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny. 4. Nedosahuje-Ii výše příspěvku částky 50 Kč za kalendářní měsíc, zvyšuje se na tuto částku. Povinnosti orgánů, zaměstnavatelů a dalších osob 1. Státní orgány. další právnické a fyzické osoby jsou povinné, je-ii splněna podmínka!nedené v 2, odst. 2, písm. cl, na výzvu příslušného okresního úřadu, který o příspěvku rozhoduje, nebo na žádostladatele o příspěvek sděl i t bezplatně údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplalu. 2. Finanční úřady poskytující dotace podle zvláštního předpisu jsou povinné do 15. července 1997 zaslat okresnímu úřadu seznam nemovitostí s byty nacházejícími se v územním obvodu okresu a v Praze na územíhlavm110 města Prahy, jeslliže vlastníkům, držitelům nebo správcům těchto nemovitostí byla jako odběratelům nebo výrobcům tepelné energie poskytnuta na rok 1997 způsobem uvedeným v 2, odst. 1 dotace podle zvláštnlho předpisu Nátežitosti žádosti Ládost o příspěvek musí obsahovat a) jméno, přijmen í, rodné číslo oprávněné OSOby a osob s ní společně posuzovaných, b) souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob, c) určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen ( 58, odst. 3 zákona o státní sociální podpoře) d) potvrzení o výši příjmu oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných v rozhodném období. II. Přlspěvek na bydlení Nárok na tuto dávku (která se na rozdn od nově upraveného příspěvku na nájemné týká i členů bytových družstev) vzniká dnem splnění všech stanovených podmínek. A nárok na výplatu dávky vzniká - pn splnění těchto podmínek - podáním písemné žádosti o pnznání této dávky na tiskopisech předepsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Ládost se podává okresnímu úřadu příslušnému podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby. Nárok zaniká uplynutím ~í let ode dne, za který tato dávka náleží. o Příspěvek na bydlení dostane vtastník nebo nájemce (včetně člena bytového družstva) bytu nebo obytné místnosti, který je v něm htášen k trvatému pobytu podle zvtáštních předpisů. za trvalý pobyt se považuje též dtoohodobý pobyt udělovaný cizincům podle zvláštního zákona. Nárok na příspěvek je ovl ivněn výší příjmů společně posuzovaných osob za tzv. rozhodné období. o Jde-ti o byt (obytnou místnost), který je užíván na záktadě nájemní smtouvy, vzniká nárok jen v případě. že by to řádně hrazeno nájemné a stužby poskytované v souvislosti s užíváním bytu (jde pouze o stužby uvedené předpisem o nájemném z bytu a úhradu za plněni poskytovaná s užíváním bytu). Vtastníku bytu. za něhož se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který on sám užívá, vzniká nárok na příspěvek na bydlení, jen pokud byla za nejbliž!í předchozí zdanovací období zaplacena daň z nemovitosti. o Splnuje-ti podmínky nároku více osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to os obě určené na základě jejich spotečné dohody. Nedohodnou-Ii se, určí "adresáta" orgán, jenž o příspěvku rozhoduje. o Obdobím, za které se zjiš(uje příjem, je u příspěvku na bydtení obdobl katendářnlho čtvrtletí p ředcházejícího kaendářnímu čtvrtteu, v němžvzni~ nárok na tyto dávky. Oprávněná osoba a každá osoba v okruhu společně posuzovaných osob, která měta v rozhodném období rozhodný příjem, musí tuto skutečnost uvést v žádosti a dololit výši přijmu na předepsaném tiskopise. o Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušnému okresnímu úřadu do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, jejívýli nebo výplatu. Nesplnění této povinnosti může mll za následek rozhodnutí okresního úřadu o povinnosti vrátit dávku nebo jejl část. 10/1997 Zpravodaj SIovebnlho bytového družstva Mír Teplice

16 Ceny bytů jsou nad realitou trhu o masové výstavbě si můžeme nechat zdát, tvrdí experti Koupit si nový byt je pro mnohé občany rok od roku méně reálné. Ceny bytů se prý totiž meziročně zvy šují o % a realitní makléři si kladou otázku, kdo je bude kupovat. ledním z důvodů, proč se ceny nově stavěných bytů stále vzdalují finančním možnostem obyvatel,je podle šéfa Asociace realitních kanceláří Ivana Žikeše skutečnost, že stavební firmy staví příliš draze. "To co postaví, trh neosloví, není poptávka. Buď budou muset přestat stavět, nebo hledat vnitřní rezervy," řekl Žikeš na adresu stavebníků. Podle Žikeše jsou firmy schopné stavět na venkově metr čtvereční bytu za 15 až 16 tisíc korun, zatimco kupní síla obyvatel se zastavuje při ceně 10 až 12 tisíc za metr čtvereční. V Praze jsou ceny za metr čtvereční podlahové plochy bytu 20 až 30 tisíc korun a mnohdy i více. Růst cen bytů prorokoval nedávno i prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Milan Veverka, který to demonstroval na situaci v Mnichově, kde metr čtverční stojí pět tisíc marek. Investice do bytů proto označil za stále velmi výhodné. O tom, že bydlení bude stále dražší, je přesvědčen i generální ředitel Českomoravské hypoteční banky Pavel Ševčík. Připoměl v souvislosti s tim i úvahy o zvýšení sazby daně z přidané hodnoty u stavebních prací z 5 na 21 procent, což by znamenalo výrazné zdražení výstavby. Žikeš se domnívá, že masovější výstavba bytů nebude možná dříve, než poroste v celé ekonomice produktivita práce a následně kupní síla obyvatel. "Dokud si lidé nebudou moci dovolit desetitisícové měsíční splátky, můžeme si o tom nechat zdát. Nebudou-li lidé jinak pracovat, nebudou ani jinak bydlet," řekl. Generální ředitel SPS Miloslav Mašek uvedl, že vstupy do stavebnictví rostou ročně o 12 až 13 procent. Objektivně růst nákladů stavebníků potvrzuje i Žikeš, přesto ale trvá na tom, že by firmy mohly stavět levněji. Hospodářské noviny ~~ 16 Několik vět O televizi V poslední době jsem opět zaplaven dotazy, kdy se zlepší televizní příjem v některých našich lokalitách. Nejvíce dotazů přichází ze Zrenjaninské ulice. Zeptal jsem se proto obchodního ředitele TESu Litvínov. Ten mi odpověděl: Problémy s televizním příjmem v několika málo lokalitách jsou opravdu vážnější, něž se původně předpokládalo. My jsme si nedostatků vědomi a začínáme s jejich odstraňováním. Konkrétně v Zrenjaninské ulici započneme s rekonstrukcí počátkem listopadu. Současně s tím začneme předělávat stoupací vedení v dalších lokalitách, kde je příjem zhoršen. Do konce listopadu chceme zrekonstruovat stoupací vedení pro 1500 účastnických zásuvek. Předpokládáme dokončení rozsáhlé akce pro celé SBD Mír Teplice v květnu lákavé rizi ko Vidina laciného získání nájemného bytu do osobního vlastnictví, ať již od obce či od některého podniku, je snem mnohých rodin. Jedni nájemníci touží mnohdy za pár desítek tisíc korun získat majetek, který lze obratem ruky prodat na trhu za cenu několikanásobně vyšší. Druzí v tom vidí ochranu před obavami, že v případě jejich nezájmu zakoupí byt spekulant, který se jim bude snažit co nejvíce zvýšit nájemné, nebo je z bytu přímo vystrnadit. Faktem však je, že mnozí nájemníci se rozhodují koupit byt pod pohrůžkami majitelů, že po deregulaci jim nasadí neúprosné nájemné. V tomto směru tedy zůstává Ministerstvo pro místní rozvoj, respektive celá vláda dlužna jasné vysvětlení deregulačních záměru. lak je vidět, tvrzení ministerských úředníků, že deregulace nebude znamenat nastolení volných cen, není dostatečná. Každá privatizace, i ta nová, má svůj rub i líc. Skutečně jde o jedinečnou Obchodní ředitel TESu Litvínov ing. Zdeněk Samek zároveň požádal naši redakci, abychom vyzvali naše čtenáře ke spolupráci. Aby rekonstrukce mohla řádně probíhat, prosí TES Litvínov všechny uživatele bytů, aby vyhověli požadavkům, které obdrží z TESu osobním vyrozuměním nebo sdělením, které naleznou ve své poštovní schránce. V případě, že některý z účastníků stoupacího vedení neumožní přístup do bytu, bude vedení odpojeno, jelikož není možné po zavedení nové technologie udržovat stará stoupací vedení v provozu. Ing. Samek dále přislíbil, že podrobnou informaci o rekonstrukci poskytne naší redakci v lednovém čísle Zpravodaje. Vladimír Cidlina příležitost získat relativně lacino majetek velké hodnoty. Ale i v tomto případě plati, že jeho správa bude vyžadovat hodně pozornosti a finančních zdrojů. o Pokud by správa bytů byla snadná, nesnažily by se obce jich zbavit. o Vlastnické bydlení nemůže být levnou záležitostí. o Pokud lidé současně nepochopí, že privatizace nekončí za prahemjejich bytu, ale že její součásti jsou i společné nebytové prostory a chodník před domem, který je třeba v zimě posypat, vystavují se nebezpečí tvrdých sousedských sporu nezřídka končících II soudu. Základem dobré privatizace je vyjasnění všech práva povinností, které ze spoluvlastnictví nemovitosti vyplývají, a vtělit je do stanov subjektu, jež si noví vlastníci založí. Na druhé straně ani setrvání v nájemném vztahu však nemůže znamenat šikanování ze strany majitele bytu, protože právní ochrana nájemníků, kteří plní. ustanovení nájemní smlouvy, je dostatečná. Hospodářské noviny ap~av~j:slldmíi.. VydiÍ\'liS(;:\yebníbY\l)véli!rož$tvo'MA'Teplice. Zo!lpo#dllý ~r:vladimír Cidlina, tel~idn : SQl 731. Členové!-'t!dakční rady: Miroslav ((\!Četa a 5 Ing. Václav Sláma; telefon: Náklad: výtisků. Sazba 8 podkladyprotisk:alwaca.s., Dlonhá.65, 415 Ol Teplict; teld'on, fax: 0417/434 Ol. Tisk: TisJ<áma Jeřábek, Dubsk~ n, 415 Ol Teplice, telefon: n. Zpravodaj Slavebnlha bytového družstva Mír Teplice 10/1997

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41

Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Z p r á v a - představenstva o činnosti SBD Štýřice v Brně, Jílová 41 Představenstvo družstva předkládá zprávu o činnosti za funkční období od 21. května 2014 do dnešního dne tj. do 24. června 2015. 1.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p , Praha 9 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Společenství pro dům Františkova č. p. 903 911, Praha 9 konaného dne 9.10.2012 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908, ulice Františkova, Praha 9

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.4.2017 v zasedací místnosti SBD Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu Zápis. ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154 Zápis ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 14.12.2016 v salónku restaurace Na Čtyřce Pelhřimov od 14:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Matiášek,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.

Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12. Komentář k vyúčtování zálohových plateb hrazených Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.1701/55 v období od 1.1.2004 do 31.12.2004 Skutečné náklady na provoz celé budovy činily v roce 2004 celkem 13

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu Služby spojené s užíváním bytu Ing. Milan Taraba, místopředseda ČSRB a předseda SON ČR Workshop o aktuálních otázkách bydlení 15. listopadu 2016 1 Náklady na bydlení jsou ovlivňovány plněním spojených

Více

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze

Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Zápis č. 5/06 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 31.10. 2006 v Praze Schůzi řídí: Regina Kolandová Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Regina Kolandová Sčitatel

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ:

Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, Beroun, IČ: Zápis z členské schůze BD Palouček, bytové družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 27. 05. 2015 od 18:00 hodin v restauraci sportovního centra EDEN,Pod Homolkou 1482,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795

Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 Zápis ze schůze BD Palouček, družstvo se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun, IČ: 267 20 795 konané dne 28. 05. 2014 od 18:40 hodin ve sportovním centru EDEN, Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun. 1. PREZENCE

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE

Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Zápis z členské schůze bytového družstva RIVERSIDE Schůze konaná dne: 29. 11. 2012 Začátek konání: 18:00 hod Skutečné zahájení: 18:00 hod Ukončení schůze: 20:00 hod Místo konání: ZŠ Křídlovická Počet zúčastněných

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 16. října 2015 Cena Kč 71, O B S A H : 269. Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům 270. Vyhláška,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

ZÁPIS. Program schůze, počet a obsah příloh a text pozvánky byly schváleny výborem dne

ZÁPIS. Program schůze, počet a obsah příloh a text pozvánky byly schváleny výborem dne Společenství vlastníků Argentinská 1284/6, Praha 7 se sídlem Argentinská 1284/6, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ: 033 26 632 Zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Závěrečná zpráva kontrolní komise Bytového družstva Dubina II. za období 06/2013 04/2014

Závěrečná zpráva kontrolní komise Bytového družstva Dubina II. za období 06/2013 04/2014 Závěrečná zpráva kontrolní komise Bytového družstva Dubina II. za období 06/2013 04/2014 Kontrolní komise: Předseda: Lucie Pučeglová Členové: Ing. Kateřina Krepsová, Mgr. Jaroslav Vaněček Rozsah působnosti

Více

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005,

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva

Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Rozvoj, stavební bytové družstvo, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 ZMĚNA Zásad hospodaření, tvorby a použití fondů družstva Zásady hospodaření, tvorby a použití fondů družstva, schválení SD dne 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od do VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti kontrolní komise SBD Hlubina za období od 1.6.2015 do 7.6.2016 1. Výtah ze Stanov SBD Hlubina k oprávněním a funkci kontrolní komise: Čl. 77 Kontrolní komise. a) Kontrolní komise

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Základní pojmy

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Základní pojmy Směrnice představenstva č. 3/2013 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostor a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostor (1) Tato směrnice upravuje Čl.

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 278 01 Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p konaného 14. června 2016 v 19,30 hod ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek domu RADOTÍN Praha 5 č.p. 1556 konaného 14. června 2016 v 19,30 hod v prostorách 2. podzemního podlaží v sídle společenství Praha 5, Tachovská Josefa

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 10.1.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Přizván: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma pan a paní

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484 se sídlem 9. května 484, Rajhrad Místo konání: byt předsedy SVJ, 9. května 484, Rajhrad Datum a čas konání: 5. června 2009,

Více

Zápis ze zasedání členské schůze družstva

Zápis ze zasedání členské schůze družstva Program schůze: Zápis ze zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 V pondělí dne 14.03.2016 od 18:00 hod v salonku v restauraci Zvonařka na adrese Šafaříkova 1, Praha

Více