KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA"

Transkript

1 Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1

2 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza vývoje obyvatelstva do roku Bytový fond 6. Územní plánování 7. Obecní bytový fond 8. Správa obecního bytového fondu 9. Financování a podpory obnovy a rozvoje bytového fondu II. ZÁVĚRY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ ČÁSTI 1. Dlouhodobé cíle ve vývoji bydlení na území města Napajedla Stanovení dlouhodobých cílů Cesty k dosažení dlouhodobých cílů 2. Krátkodobé cíle 2.1 Návrh konkrétních opatření Přílohy : Příloha č. 1 : Vymezení domů navržených k ponechání ve vlastnictví obce Příloha č. 2 : Vymezení domů navržených k prodeji v souladu s usnesením ZM č.48/6/2004 ze Příloha č.3 : Orientační postup kroků a časový harmonogram prodeje bytů dle přílohy č. 2 Příloha č.4 : Návrh využití finančních prostředků získaných prodejem bytů dle schválených Zásad prodeje bytů v majetku města Příloha č.5 : Pasport obecních bytů a bytových domů

3 str.3 I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. ÚVOD Koncepce bytové politiky města Napajedla je vypracována jako dokument řešící dlouhodobý rozvoj oblasti politiky bydlení ve městě. Je vyhotovena jako nástroj rozhodování městských orgánů pro další časové období. Určuje další rozvoj příslušné oblasti politiky města v budoucích podmínkách fungujícího trhu s byty. Základním cílem koncepce je vytvoření takových podmínek, kdy si bude moci každá domácnost v Napajedlích nalézt vhodné podmínky pro bydlení, odpovídající jejím potřebám a finančním možnostem. Všeobecná úloha obcí totiž nespočívá v přímém poskytování bydlení občanům, kteří mají možnost opatřit si je vlastními prostředky. V zájmu vlastního rozvoje však poskytují obce občanům takové vstřícné podmínky, které jim umožní výhodněji si bydlení jako základní životní potřebu pořídit. Včasnou územní přípravou a strategickou nabídkou stavebních pozemků obce zatraktivní podmínky pro výstavbu nových bytových jednotek. Výše uvedené cíle nerealizuje obec sama. Společně s právními a ekonomickými nástroji poskytovanými státem jsou vytvářeny možnosti k pořízení bydlení vlastnického, družstevního nebo nájemního. 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ - blízkost sídla kraje - situování města na trase hlavního dopravního koridoru kraje železničního, silničního, leteckého, vodního - viz generel dopravy kraje - příznivé životní prostředí a řada příležitostí pro využití volného času především k rekreačnímu sportu a oddechu - řada nezastavěných pozemků jako možnost dalšího rozvoje bytové výstavby 3. MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY BYTOVÉ VÝSTAVBY DO ROKU rodinné domy v osobním vlastnictví, minimálně ve vlastnictví soukromém - od roku 1959 stavební bytová družstva - v roce 1964 uzavřeny pozemkové knihy, úpadek evidence nemovitého majetku - přídělový systém bytové výstavby bez finanční spoluúčasti občanů - stát uvolňuje na bytovou výstavbu značné finanční prostředky a prostřednictvím státních dotací zajišťuje levné bydlení - preference nové výstavby před opravami a údržbou - nedostatečná a zanedbávaná údržba - neekonomická správa bytového fondu PO ROCE postupné obnovování vlastnických vztahů - schválení zákona č. 172/91 SB. O majetku obcí, kterým stát převedl na obce značný bytový majetek - zákon č. 72/94 Sb. O vlastnictví k bytům umožnil členům stavebních bytových družstev odkoupení bytu do vlastnictví a prodej bytů všeobecně - nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům - (neukončené restituční nároky a nedokončený přepis vlastnických práv k nemovitému majetku v katastru obcí) - potřeba definování vlastníků a přesného vymezení majetku - zavedení úplné, přesné a rychle prováděné evidence vlastnictví nemovitého majetku

4 str.4 4. PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA A DOMÁCNOSTÍ Demografický potenciál určitého území je dán nejen celkovým počtem obyvatel, ale též jeho strukturou (věkovou, vzdělanostní, podle ekonomické aktivity, atd.). Vývoj počtu obyvatel je dán zejména vztahem mezi přirozeným přírůstkem (rozdíl počtu narozených a zemřelých) a migrací (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých). Podkladem pro zpracování této kapitoly byl schválený Územní plán Napajedel a Demografie města Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro město Napajedla, zpracovaná ing. Jaroslavem Pacákem MARVIS v září Vývoj počtu obyvatel abs. % r , , , skutečnost matrika , (demograf.studie optim. var.) , (ÚPN) ,8 Z přehledu je vidět stagnaci ve vývoji počtu obyvatel v posledních dvaceti letech. 4.2 Vývoj populace ve věkových skupinách Podklad: Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro město Napajedla Věková struktura obyvatelstva prognóza optimistická varianta kladné migrační saldo Počet osob stav k věk celkem V souvislosti s vývojem populace lze ve výhledu očekávat postupný pokles kategorie obyvatel v předproduktivním věku a růst obyvatel v poproduktivním věku. 4.3 Počet obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech Podklad: ÚPN Napajedla, základní sídelní jednotky ze sčítání v r Urbanistický obvod Počet obyvatel (ZSJ) r.1991 Nárůst dle ÚPN celkem Napajedla - střed Pod Kalvárií Zámecký areál Pod zámkem Zámoraví Hejný Nábřeží Chmelnice Boříčko (Jiráskova)

5 str.5 Kalvárie Pod Malinou Průmyslový obvod Maková Šardice Dubová Padělky Pahrbek Prusinky Napajedla celkem Výchozí počet obyvatel r cca 7740 Návrhový počet obyvatel r cca 8500 Celková kapacita území cca Závěr Populační vývoj prochází po roce 1990 významnou změnou reprodukčního chování obyvatelstva, charakterizované zejména prudkým snížením porodnosti. Od roku 1994 dochází dokonce k poklesu počtu obyvatelstva, přestože začaly do věku nejvyšší plodnosti vstupovat početně nejsilnější ročníky žen narozené v první polovině 70. let. Snížení porodnosti je způsobeno odkládáním narození prvního dítěte do vyššího věku zejména v důsledku růstu nároků na kvalifikaci a výkonnost, zhoršení podmínek pro zakládání rodin, problémů s bydlením, rostoucích životních nákladů a nezaměstnaností mladých lidí. Obdobně prudká byla změna v poklesu úmrtnosti. Dochází k růstu naděje dožití, což je důsledkem zlepšené lékařské péče, změny životního stylu, rozsáhlejší prevence a aplikace účinnějších léčiv. Výše uvedené trendy podmiňují následující celostátně platné předpoklady: předpokládaný úbytek obyvatelstva nenastane dle dřívějších prognóz kolem roku 2005, ale nastává již od roku 1995 úbytky obyvatelstva nebudou vyrovnány výraznějším přistěhovalectvím celkový úbytek obyvatelstva ČR bude v období 1995 až 2010 cca 3,4 % počet dětí mladších 15 let se sníží do roku 2010 o cca 31 % počet obyvatel v poproduktivním věku /nad 60 let/ vzroste ve stejném období o 26 % Tyto výrazné změny budou mít dalekosáhlé sociální a ekonomické důsledky. Popsaný zlom v přirozené reprodukci obyvatelstva a nepředvídatelný vývoj migrace velice ztěžují vytvoření realistické prognózy vývoje počtu a struktury obyvatelstva v menších celcích okresech a městech. Případná stagnace počtu obyvatel nebude znamenat, že se nemusí v dalším vývoji měst počítat s novými územními a stavebními nároky. V souvislosti se změněnou strukturou obyvatelstva lze očekávat růst počtu domácností jednotlivců a tím pokles průměrné velikosti domácností. Ačkoliv bude celkový počet obyvatel stagnovat, počet domácností bude narůstat v období 1995 až 2010 o cca 7-9 %. Tato skutečnost povede spolu se zvyšováním nároků na standard bydlení k růstu tlaku na nové byty. V roce 1999 zpracoval ing. Jaroslav Pacák MARVIS Prognózu vývoje obyvatelstva pro město Napajedla do roku Prognózované hodnoty jsou deklarovány v max. možné přesnosti. Neznamená to však, že se vývoj nebude od výpočtů odchylovat. Například porodnost je závislá na sociálně ekonomických podmínkách mladých, stabilitě systému, a celé řadě dalších

6 str.6 nespecifikovaných faktorů. Stále silněji se projevuje tendence mladých lidí vytvářet si předem ekonomické zázemí včetně budování kariéry a teprve pak vstupovat do manželství a rodičovství. K dramatickému stárnutí populace města by nemělo do r dojít. Po roce 2010 se však podíl starší generace významně projevovat. Celkový počet obyvatel města má spíše klesající tendenci, což by mělo být pro samosprávu města alarmujícím signálem. 5. BYTOVÝ FOND Podklad : Schválený ÚPN Napajedla 5.1 Retrospektivní vývoj počtu trvale obydlených bytů Rok Napajedla Přírůstek nových bytů rok počet bytů do 1919 a nezj Celkem Údaje ze sčítání r Počet obyvatel Počet trvale obydlených domů Počet trvale obydlených bytů z toho RD Prům. počet osob/byt 2, Výchozí údaje pro r Počet obyvatel cca Počet trvale obydlených bytů z toho RD Prům. počet osob/byt 2, Bilance bytového fondu v návrhovém období do r Stávající počet bytů Kapacita navrhovaných ploch Asanace, bytový odpad Celková kapacita území b.j. 440 b.j b.j b.j.

7 str.7 6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Významným nástrojem rozvoje každého území je územní plánování, které umožňuje reálně si představit jeho budoucí uspořádání a efektivně je využít. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NAPAJEDLA byl vypracován Urbanistickým atelierem Zlín, schválen Zastupitelstvem města Napajedla v červnu Na základě objektivních požadavků a reálného vývoje města je průběžně aktualizován. V roce 2005 bylo schváleno zadání v pořadí již páté změny ÚPN, v rámci které budou řešeny rozsáhlejší úpravy a také strategické cíle týkající se územního plánování uvedené v závěrečné kapitole této koncepce. 6.1 Přehled vymezených ploch v ÚPN pro bytovou výstavbu Ozn. lokalita byty v druh zástavby RD BD A ul. Dr. Ed. Beneše 11 samostatné RD B ul. Husova 4 samostatné RD C ul. Bartošova 15 smíšená - integrovaný dům D ul. Jiráskova samostatné RD a nízkopodl. byt.domy E U lomu 8 samostatné RD F U hřbitova 64 samostatné RD G Na Kapli 108 městské vily * I Ul. Žerotínova 4 Integrovaný dům J Malina III 46 samostatné RD, dvojdomy K ul.příční 35 samostatné RD Na Kapli 1 samostatné RD v rozptylu Malina, rozptyl střešní nadstavby Napajedla celkem b.j. Realizace do r cca 280 b.j. Výhledová rezerva 160 b.j. Celková kapacita území cca 3145 b.j. * Pozn.: ZM schválilo v r.2005 změnu ÚPN ve smyslu zrušení této návrhové lokality ve prospěch stávajícího sportoviště, v ÚPN není ale zohledněna výstavba BD v ulici Na Kapli, která je v současnosti v přípravě a dostavba Nábřeží na pozemku zrušené MŠ 6.2 Rozvojové plochy pro obytnou zástavbu Ul. dr. Ed. Beneše Jednostranná výstavba samostatně stojících rod. domů podél ul. dr. Ed. Beneše. Přístup ze stávající komunikace, nutno vybudovat plyn a vodovod. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, jejich orientace a možnost napojení na inž. sítě jsou předpokladem k jejich zastavění v blízkém časovém horizontu ( 1RD zde je již vybudován). Plocha bude v souvislosti s připravovanou výstavbou R 55 upravena ve změně ÚPN č. 2 Ul. Husova Jednostranná výstavba samostatně stojících rod. domů podél ul. Husova. Veškeré inženýrské sítě v blízkosti. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, velmi atraktivní místo z hlediska výstavby z tohoto důvodu je již téměř zastavěna.

8 str.8 Ul. Bartošova Výstavba integrovaného domu (bydlení + komerce) v ploše mezi ul. dr. Ed. Beneše a ul. Bartošova, naproti čerpací stanice pohonných hmot. Veškeré inženýrské sítě v bezprostřední blízkosti staveniště. Pozemek je v soukromém vlastnictví je zde zahájena výstavba cca 20 b.j. soukromým investorem. Ul. Jiráskova Rozsáhlá plocha pro obytnou výstavbu v blízkosti ul. Jiráskova (mezi výjezdem z Napajedel na Pohořelice a ulicí Husovou). V roce 2003 byla schválena ZM urbanistická studie. Předpokládá se výstavba rod. domů samostatně stojících a 1 nízkopodlažního bytového domu. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikační napojení na ul. Jiráskova a ul. Husova. Pozemky jsou vesměs v soukromém vlastnictví. Město zde vlastní zanedbatelné množství pozemků. RM doporučuje, aby pozemky města nebyly prodávány, ale pouze směńovány za účelem získání strategických pozemků z hlediska situování inženýrských sítí. S ohledem na omezený rozpočet města zde zřejmě nebude možné zafinancování inženýrských sítí bez podílu majitelů pozemků. Pozemky pro výstavbu BD jsou v soukromém vlastnictví, na základě předběžné informace nesouhlasí majitelé s prodejem městu. U lomu Oboustranná výstavba samostatně stojících rod. domů - v současné době téměř zastavěno. U hřbitova Rozsáhlá plocha navržená pro obytnou výstavbu. V roce 2003 zpracována urbanistická studie, kterou je nutno projednat s majiteli pozemků a dotčenými orgány státní správy. Předpokládá se výstavba samostatných rod. domů. Několik pozemků zde vlastní město (cca 5%), ostatní pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikační napojení na ul. Komenského a ve výhledu na ul. Hřbitovní (nutná asanace stávajícího rod.domu). Na Kapli Ve schváleném ÚPN je navržena obytná zástavba v ploše stávajícího fotbalového hřiště. Protože však není reálné do roku 2015 (návrhové období ÚPN ) vymístit fotbalové hřiště z tohoto území do výhledové plochy pro sportoviště na jižním okraji obce zažádalo město o změnu ÚPN s tím že v tomto území zůstane min. do roku 2015 zachováno sportoviště. Ul. Obchodní Částečně ještě v realizaci, je zde vybudován Dům s pečovatelskou službou a několik polyfunkčních objektů (obchody + bydlení). Připravuje se zde v roce 2006 soukromá výstavba bytového domu o cca 21 b.j. V současnosti je na tuto stavbu vydáno stavební povolení. Ul. Žerotínova Plocha je navržena pro umístění polyfunkčního objektu bydlení + komerce Pozemky byly v minulosti prodány majitelům sousedních nemovitostí za účelem dostavby území. Nevzhledná část města, problémy s údržbou. O zpětném odkupu pro město nebylo jednáno. Malina III. Plocha navržená pro výstavbu rod. domů navazuje na stávající sídliště Malina I. V roce 2005 zde město zahájilo výstavbu inženýrských sítí a komunikace a byl zde zahájen prodej 15 stavebních parcel. Náklady na výstavbu komunikací a inženýrských sítí byly promítnuty do ceny pozemku. Ul. K Pahrbku V současné době je jižní část navržené plochy zastavěna. Zbývající, severní část území je v soukromém vlastnictví a není zde v současné době ze strany majitelů pozemků tyto odprodat nebo zde výstavbu realizovat. Ul. Jiráskova za č.p. 737 V roce 2005 byla pro toto území a nový bytový dům vypracována ověřovací studie. V ploše za stávajícím bytovým domem v majetku města -č.p. 737 na ul. Jiráskova je dostatečná plocha pro výstavbu bytového domu pro 12 malometrážních bytů.

9 str.9 V rámci změny č. 4 ÚPN byly určeny pro bytovou zástavbu prostorově méně náročné plochy Palackého ul. za kotelnou B - dostavba proluky - pozemek ve vlastnictví města v roce 2005 prodán Plocha na sídlišti Nábřeží vymezená pro občanskou vybavenost ( pozemek zrušené MŠ) V rámci změny č.5 ÚPN ( schváleno v roce 2005 zadání ) budou doplněny plochy pro výstavbu RD pruh území nad Malinou III pro cca 20 RD, možnost napojení na inženýrské sítě vybudované pro Malinu III. Lokalita Chmelnice zde je navržena změna z plochy pro podnikatelské aktivity na plochu pro výstavbu RD a pro bytovou výstavbu Ul. Dr.Beneše - pod RD, v sousedství stávajících bytovek - v současném ÚPN je zde pouze možnost výstavby RD 6.3 Územní rezerva Územní rezerva pro bydlení je vymezena na jižním okraji Napajedel a navazuje na stávající obytnou zónu. Využití této plochy se předpokládá až po návrhovém období. Zároveň tato plocha slouží jako rezerva pro nepředvídatelný rozvoj např. nemožnost zástavby v navrhovaných plochách z důvodu vlastnických vztahů atd. 7. OBECNÍ BYTOVÝ FOND 7.1. Výchozí stav k Bytový fond na počátku devadesátých let ( v té době se jednalo o státní byty ) činil 463 bytů. Z celkového počtu bytů bylo 173 postaveno panelovou technologií : 96 bytů Nábřeží 21 bytů Malina 40 bytů Zábraní 16 bytů Palackého Zbývajících 290 bytů bylo postaveno před rokem 1970 tradiční technologií, kde nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo. Počet bytů, jež město vlastnilo se postupně snižoval Restituce a prodeje domů V restitucích bylo postupně vráceno původním vlastníkům 6 domů. č.p. 97 Palackého 183 Zábraní 225 Masarykovo náměstí 226 Masarykovo náměstí 558 Masarykovo náměstí 932 Svatoplukova Nemovitosti, které byly prodány do osobního vlastnictví č.p. 210 Masarykovo náměstí 222 Masarykovo náměstí 1257 B. Benešové

10 str Prodeje bytů Byty dříve státní, později obecní byly postupně privatizovány od roku 1991 a to na základě písemných žádostí nájemců. Prodeje byly realizovány dle vyhl. č. 47/1978 Sb.platné do r Citace z vyhlášky: 1 odst.2 Z prodeje jsou vyloučeny byty v domech, ve kterých jsou nebytové prostory užívané socialistickými organizacemi nebo domovní vybavení sloužící i jiným subjektům než uživatelům bytů v příslušném obytném domě (např. bloková kotelna nebo výměníková stanice určená též pro potřebu jiných domů). Z prodeje jsou vyloučeny rovněž administrativně rozdělené byty po dobu jejich užívání dvěma nebo více domácnostmi a byty v domech, které jsou podle schváleného územního plánu určeny k asanaci. Vyloučeny z prodeje byly i domy s neujasněnými majetkoprávními vztahy. 2 ods. 2 Cena bytu. Sazba za 1m 2 podlahové plochy bytu činí: Kčs 1800 až Kčs 2200 u bytu I. kategorie Kčs 1400 až Kčs 1800 u bytu II. kategorie Kčs 900 až Kčs 1200 u bytu III. kategorie Kčs 600 až Kčs 900 u bytu IV. kategorie 3 odst. 5U bytů již užívaných se přihlédne k opotřebení domu a sazba stanovená dle odstavců 2 a 3 se sníží zpravidla o 1% za každý rok stáří domu Snížení může činit nejvýše 80%. 3 ods. 1 Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, poskytne národní výbor na úhradu ceny příspěvek ve výši 30% u bytů I. kategorie 40% u bytu II. kategorie 50% u bytu III a IV. kategorie Záměrem města bylo prodat: menší domy ( do 20ti bytových jednotek ) domy postavené tradiční cihelnou technologií domy postavené před rokem 1970 Jedinou výjimkou bylo 7 bytů v panelové zástavbě Zábraní a Dle výše uvedené vyhlášky bylo prodáno 96 bytů z majetku státu. Podstatné změny v privatizaci nastaly po roce 1991 a to převodem státního majetku do vlastnictví obcí zák č 172/1991 Sb. V prodejích již obecních bytů se pokračovalo poté, co byla připravena potřebná legislativa (zák č. 72/1994 Sb), a to tím způsobem, že byly doprodávány většinou byty v rozprodaných domech. Do roku 2003 bylo doprodáno 109 bytů. Dalších 12 bytů (č.p ul. 1.máje je ve fázi prodeje). Pro prodej určených bytů byly vždy zastupitelstvem města schvalovány a vydány Zásady prodeje Výstavba bytů po roce 1993 Výstavba nových bytů byla zahájena v roce Celkem bylo vybudováno 46 nových bytů. Z toho: 16 bytových jednotek v domě č.p ul. Komenského ( z toho dva byty bezbariérové ). Pro dům se vžilo označení N3. 22 bytových jednotek - jedná se o malometrážní byty pro seniory v DPS č.p ul. Sadová. 8 bytových jednotek v půdní vestavbě domu č.p ul. Jiráskova Stav k současný stav Rekapitulace: Město Napajedla prodalo 217 bytových jednotek 3 domy vč. 3 bytových jednotek

11 str.11 V restitucích bylo vráceno 6 domů vč. 14 bytových jednotek Město vlastní 271 bytů, z nichž je: 50 bytů malometrážních v Domech s pečovatelskou službou (vč. 2 bytů bezbariérových) 3 byty jsou služební ( I. ZŠ, II ZŠ, MŠ Komenského ) 2 byty bezbariérové v domě č.p bytů o velikostech od 1+1 po Rozprodanost bytového fondu. 239 bytů z celkového počtu 271 byla v roce 2004 ve 100% vlastnictví města. Příjmy z nájemného těchto bytů plynou do rozpočtu města a město je povinno s péčí řádného hospodáře se o tyto domy starat. Příjmy z nájemného bytů činí 3,327 mil Kč. 33 bytů je ve spolupodílovém vlastnictví. V domech rozprodaných bylo zřízeno společenství vlastníků jednotek - dále SVJ, což je právnická osoba se všemi povinnostmi z toho plynoucích. To znamená SVJ jakožto právnická osoba registrovaná v OR u KS v Brně vede samostatné podvojné účetnictví. Město jakožto spoluvlastník jednotek je povinno přispívat do fondu oprav, je povinno účastnit se schůzí a rozhodovat o všech skutečnostech s provozem domu souvisejících Dokončení prodeje bytů Usnesením č. 48/6/2004 schválilo Zastupitelstvo města Zásady prodeje bytů v majetku města (v dalším textu Zásady ), ve kterých rozhodlo o prodeji: 21 b.j. v domě č.p Nerudova 21 b.j. v domě č.p Zábraní 12 b.j. v domě č.p Zábraní 48 b.j. v domě č.p Nábřeží 48 b.j. v domě č.p Nábřeží V termínu od do bylo v souladu se schválenými Zásadami osloveno 180 právoplatných nájemců bytů k vyjádření, zda mají zájem o koupi jimi obývaného bytu na základě zprávy hodnotící výsledky této výzvy potvrdilo zastupitelstvo města usnesením č.140/11/2004 prodej výše uvedených bytů. Zbývající byty viz příloha č. 2 zůstanou v majetku města a nebudou privatizovány. V současné době se dokončuje prodej bytů : 21 b.j. v domě č.p Zábraní 12 b.j. v domě č.p Zábraní 48 b.j. v domě č.p Nábřeží 48 b.j. v domě č.p Nábřeží Prodej 21 b.j. v domě č.p Nerudova bude zahájen v prvním pololetí letošního roku. Na základě dosavadního průběhu prodeje, je předpoklad, že bude prodáno všech 150 bytových jednotek Tabulka bytů ve vlastnictví města k viz. následující strana: Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupce 4-9 Sloupec 10 č.p. domu případně bližší upřesnění ulice celkový počet bytů v domě členění bytů podle velikosti předpokládané příjmy z nájemného za byty ( bez nebytových prostor! ) v roce Předpoklad: nájemné do ve stávající úrovni, od navýšení 0 10%

12 str.12 Sloupec 11 Sloupec 12 Sloupec 13 Sloupec 14 návrh výdajů do rozpočtu Mimo plánovaných akcí za 122 tis. Kč je do výdajů poměrem započtena částka na neplánované výdaje ve výši ,- Kč rozdíl mezi příjmy a výdaji předpokládané příjmy z nájemného za období Předpokládán je pravidelný meziroční nárust nájemného o 10%. V roce 2010 činí nájemné předpokládaných 30 Kč/m 2 Předpokládané výdaje do roku Jedná se o běžné opravy a údržbu nemovitostí bez jejich modernizace. V návrhu nejsou tudíž zahrnuty výměny kuchyňských linek, modernizace bytových jader apod. Sloupec 15 rozdíl mezi příjmy a výdaji do roku 2010 Poznámka : Hospodaření je vypracováno s přebytkem 6,178 mil. Kč. Ve výdajích není zahrnuto: pojištění domů obstaravatelská odměna splátky do FRB odvody do fondu oprav v případě vzniku SVJ

13 str.13 Tabulka bytů ve vlastnictví města k vč. příjmů a výdajů s výhledem do roku 2010 č.p. ulice počet příjmy tis. výdaje tis. rozdíl tis. příjmy tis. název zařízení bytů 1+kk kk výdaje tis. rozdíl tis Spořitelna nám. TGM ,4 8,7 48,7 542, ,43 90 DPS Pod Kalvárií ,7 86,2 126, I.ZŠ služ. Komenského ,2 2,9 12,3 143, ,8 byt 298 II.ZŠ služ. Komenského ,8 2,9 11,9 139, ,86 byt Jiráskova ,8 242, Jiráskova ,8 42,5 14, Zámek ,9 2, , , Zámek ,8 2,9 16,9 187, , MŠ služ. Komenského ,4 2,9 10,5 126, ,6 byt Nerudova ,5 60,9 310,6 3055, , Nábřeží ,8 139,2 423,6 5109, , Nábřeží ,8 139,2 423,6 5109, , Zábraní ,2 60,9 214,3 2511, ,3 SVJ Zábraní ,4 34,8 116,6 1363, ,4 SVJ Palackého ,4 178,6 2037, , Komenského ,7 46,4 142,3 1694, , DPS Sadová ,2 63,8 96,4 1442, , ,8 922,2 2405, , ,79

14 str.14 Tabulka bytů ve vlastnictví města předpoklad k č.p. název zařízení ulice Počet bytů celke m 1+kk kk DPS Pod Kalvárií I.ZŠ služ. Komenského 1 1 byt 298 II.ZŠ služ. Komenského 1 1 byt Jiráskova Jiráskova MŠ služ. Komenského 1 1 byt Palackého Komenského DPS Sadová Celkem Srovnání výnosů z nájemného po prodeji bytů dům č.p. výměra m2 výnos 2006 v Kč výnos 2007 v Kč příspěvek fond oprav 2006 v Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0, , ,50 0, , , ,17 0, , , ,38 0, , , ,85 0,0 8850, , , , , , , , , ,5 Celkem 13714, , , ,8

15 str SPRÁVA OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU Správu obecního bytového fondu pro město Napajedla vykonává na základě mandátní smlouvy společnost NBTH, s.r.o. Záznam o současném stavu jednotlivých bytů a bytových domů - pasport je doložen jako příloha č. 5. V souvislosti se schváleným doprodejem bytů je uvažováno s restrukturalizací společnosti NBTH. Je předpoklad, že správu zbývajícího bytového fondu bude v budoucnosti zajišťovat přímo Městský úřad prostřednictvím odboru správy majetku. Definitivně bude o této formě správy rozhodnuto v průběhu roku FINANCOVÁNÍ A PODPORY OBNOVY A ROZVOJE BYTOVÉHO FONDU Podklad: internetové stránky MMR Zdroje : - státní programy dotací a půjček - obecní půjčky - vlastní - podpůrné programy finančních institucí (především stavebních spořitelen) na podporu obnovy a rozvoje bytového fondu - v případě privatizace bytového fondu je ze získaných prostředků možno založit Fond obnovy města a z něho čerpat pro potřeby obnovy a rozvoje bytového fondu. - Státní programy dotací a půjček Program výstavby podporovaných bytů Cílem programu je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení nejen z důvodů své sociální situace, ale také z dalších důvodů, z nichž vyplývají jejich zvláštní potřeby v této oblasti. Těmito důvody mohou být např. zdravotní stav či věk a z něj plynoucí zdravotní a sociální důsledky, nepříznivé životní okolnosti, které znemožňují znevýhodněným osobám zajistit si adekvátní bydlení a ohrožují je sociálním vyloučením. Pro účely Programu výstavby podporovaných bytů pro rok 2004 se rozumí: a) podporovaným bytem byt postavený se státní dotací podle tohoto programu; b) chráněným bytem podporovaný byt v domě zvláštního určení, 1 který je určený k uspokojování bytových potřeb osob majících zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku a který splňuje stavebně technické podmínky upravitelného bytu; 2 c) bytem na půl cesty podporovaný byt určený k uspokojování bytových potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů konfliktního způsobu života nebo rizikového prostředí, ve kterém žijí, a které nejsou schopny bez pomoci samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci; d) vstupním bytem podporovaný byt určený k uspokojování bytových potřeb osob, které i při využití všech stávajících systémů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopné samostatného života, zejména z hlediska povinností vyplývajících z nájemního vztahu; e) výstavbou 1. výstavba bytového nebo rodinného domu se dvěma a třemi byty, 2. změna stavby, kterou vznikne nový byt z prostor určených k jiným účelům než bydlení, 3 3. nástavba, půdní vestavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, 4. stavební úprava bytu s cílem vzniku vstupního bytu, 1 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním občanského zákoníku 2 viz příloha č. 1 tohoto programu 3 Stavební úprava podle 139b odst. 3 písm. c) stavebního zákona, kdy vznikne nová bytová jednotka bez použití stávajících bytových prostorů (vestavba, změna nebytových prostorů na bytové)

16 str.16 f) pořizovací cenou podporovaného bytu postaveného se státní dotací cena stanovená podle zvláštního předpisu, 4 a to k datu nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci. Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury cílem programu u dotačního titulu č. 1 je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby; cílem programu u dotačního titulu č. 2 je výstavbou technické infrastruktury rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Dotační titul č. 1 Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby Systémová dotace je poskytována na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba bytu. Dotaci lze poskytnout do výše maximálně a) Kč na jeden byt, b) Kč, jedná-li se o výstavbu bytu na území, kde je nutno současně vybudovat místní komunikace III. a IV. třídy včetně jejich součástí, 5 účelové komunikace 6 a sítě technického vybavení, které nemůže hradit správce sítí, vyjma sítí technického vybavení energetického, telekomunikačního a jiná vedení. 7 Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby Pomoc vlastníkům bytových domů 8 a bytů 9 postavených panelovou technologií konstrukčních soustav uvedených v příloze č.1 k tomuto programu, realizovaných v letech 1950 až 1990 při nezbytných opravách nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového domu. Příjemce podpory: Příjemcem podpory jsou vlastníci bytových domů a bytů, tj. obce, bytová družstva a právnické osoby (právnickým osobám, v nichž má majetkovou účast stát, je dotace poskytnuta ve výši odpovídající procentnímu podílu základního jmění nestátní majetkové účasti k datu podání žádosti). Předmět podpory: Nezbytné opravy nebo zabezpečovací práce podle 87 nebo 94 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, doložené nařízením stavebního úřadu. Nařízení stavebního úřadu se musí týkat nutnosti opravy vady či poruchy, na níž tento program umožňuje dotaci poskytnout. Forma podpory: Podpora má charakter přímé finanční dotace. Dotace může být použita pouze k úhradě nákladů, které budou vynaloženy v roce 2004 na provedení opravy uvedeného charakteru. Dotace se poskytuje do výše maximálně 40 % rozpočtových nákladů uvedených v Registrační kartě objektu, maximálně však 45 tis. Kč na 1 b.j. Dotace se poskytne na akce, kde podle Registrační karty objektu jsou rozpočtové náklady opravy objektu vyšší než 160 tis. Kč. 4 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o oceňování majetku). 5 6 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 6 7 zákona č. 13/1997 Sb. 7 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 8 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 9 zákon č. 72/1994 Sb., kterým se stanovují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům k bytům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů

17 str.17 II. ZÁVÉRY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ ĆÁSTI Z výsledků provedené analýzy vyplývají následující dlouhodobé obecné strategické cíle v oblasti bytové výstavby: - dostupnost bytů pro občany - podpora soukromého vlastnictví bytů - podpora soukromé výstavby bytů - cenově přístupné bydlení pro občany s nízkými příjmy - podpora kvalitního bytového a životního prostředí 1. DLOUHODOBÉ CÍLE 1.1 Stanovení dlouhodobých cílů - zvýšit dostupnost bydlení tak, aby si většina obyvatel měla možnost na základě funkčního trhu s byty za přijatelných podmínek zajistit bydlení podle svých potřeb a finančních možností - zajistit přípravu pozemků ve vlastnictví města určených ÚPN pro bytovou výstavbu k zainvestování, popřípadě zajistit i výstavbu technické infrastruktury. Náklady na vybudování technické infrastruktury promítnout do ceny pozemku. - zajistit optimální množství a skladbu úsporných obecních bytů pro občany, kterým jejich sociální situace nebo zdravotní stav neumožňuje postarat se o své bydlení vlastními silami - usilovat o sociálně smíšené skladby obyvatel na celém území města - zlepšit stav a využívání stávajícího bytového fondu, včetně maximálního využití možností účinné kontroly užívání obecních bytů - postupně změnit způsob zvyšování nájemného v rámci deregulace z plošného na diferencované - zlepšovat životní prostředí v lokalitách se soustředěnou bytovou zástavbou (jak v bytových domech tak i v rodinných domcích) 1.2 Cesty k dosažení dlouhodobých cílů - zajištění kvalitní kontroly využívání obecního bytového fondu, z toho odvozeného efektivního vymáhání nezaplaceného nájemného a efektivního uvolňování obecních bytů užívaných bez právního důvodu - prostřednictvím územně plánovací dokumentace usilovat o to, aby vymezené plochy pro bydlení byly využívány a včasnou přípravou plánovací dokumentace a budováním technické infrastruktury připravovat území pro tuto výstavbu, zároveň neopomíjet vhodné dostavby a případné střešní nástavby - vytvářet podmínky, zejména ekonomické, pro odstraňování zanedbanosti bytového fondu, k tomu využívat 100% výnosu z nájemného a finanční prostředky získané z privatizace obecního bytového fondu použít k naplňování strategických cílů bytové koncepce - docílit srovnatelného technického stavu ve všech obecních domech v horizontu 5let a nastolit samostatné hospodaření v jednotlivých domech (příjmy z nájmu = výdaje na opravy a správu) 2. KRÁTKODOBÉ CÍLE ( ) 2.1 Návrh konkrétních opatření - zajistit realizaci prodeje bytů dle schválených zásad - aktualizovat zásady hospodaření s bytovým fondem města Napajedla, aktualizovat zásady pro přidělování bytů - v oblasti kontrolní činnosti zabezpečovat důslednou a účinnou kontrolu užívání obecních bytů v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami a platnými předpisy, proto: - provádět namátkové kontroly a místní šetření, a to zejména v případech, kdy je důvodné podezření, že tomu tak není - výběr nových nájemců bytů v obecních domech provádět důsledně v souladu s dlouhodobými cíli bytové politiky

18 str.18 - zajistit náhradní byt pro nájemníky 1 b.j. Spořitelna č.p. 87 s ohledem na charakter budovy zde do budoucna uvažovat pouze s nebytovými prostory a pro nájemníky 2 b.j. v zámeckém parku - s ohledem na technický stav, charakter a situování objektů, v nichž se tyto bytové jednotky nachází - zahájit realizaci rekonstrukce DPS 90- Pod Kalvárií vznik 16.ti nových podporovaných chráněných bytových jednotek rok 2005, žádost o státní dotaci, zajistit dofinancování z vlastních zdrojů a vlastní realizaci - zahájit přípravu realizace 3 nájemních b.j. č.p. 737 Jiráskova formou střešní vestavby zpracování projektu stavby, stavební povolení, 2006, žádost o státní dotaci, zajistit dofinancování z vlastních zdrojů a vlastní realizaci - vhodné lokality pro výstavbu bytových domů na pozemcích města nabídnout k zástavbě soukromým investorům. Ponechat si územní rezervu pro výstavbu cca 20 b.j. - zahájit realizaci schváleného Programu Regenerace sídliště Nábřeží - vytipovat další vhodné lokality pro výstavbu bytových domů a RD a v rámci aktualizace je zahrnout do územního plánu (iniciovat aktualizaci ÚPN) - dokončit výstavbu technické vybavenosti a prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Malina III rok ověřit majetkové poměry v dalších lokalitách určených v ÚPN pro výstavbu RD a jednat s majiteli jednotlivých pozemků o jejich odprodeji případně sdružení investic k výstavbě technické vybavenosti jedná o lokality Jiráskova, U hřbitova, ul. K Pahrbku, Malina III- pokračování - vytipovat vhodnou lokalitu nebo objekt pro umístění 6-10 ti b.j. pro soc. nepřizpůsobivé občany - pravidelně 1 x ročně předloženou koncepci aktualizovat Příloha č. 1 VYMEZENÍ BYTOVÝCH DOMŮ NAVRŽENÝCH K PONECHÁNÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NAPAJEDLA Ulice č.p počet bytů charakter domu Pod Kalvárií DPS Sadová DPS Jiráskova nájemní-dotace Jiráskova nájemní soc. Palackého nájemní Komenského nájemní - dotace

19 str.19 Příloha č. 2 VYMEZENÍ BYTOVÝCH DOMŮ NAVRŽENÝCH K PRODEJI V SOULADU S USNESENÍM ZM Č. 48/6/2004 ZE DNE Ulice č.p. počet bytů charakter domu Zábraní nájemní - spoluvlastnictví Zábraní nájemní - spoluvlastnictví Nerudova nájemní Nábřeží nájemní Nábřeží nájemní

20

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení

Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Obyvatelstvo a bydlení 31. 3 2016 Workshopy 17. 3. 2016 - Marketing města a cestovní ruch 22. 3. 2016 - Občanská vybavenost 29. 3. 2016 - Životní prostředí 30. 3. 2016 - Hospodářský

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRIVATIZACI POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při privatizaci pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav Bílek OBSAH

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 23/4.2.8 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 16.4.2014 Předloha pro 23. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 28. 4. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Současný stav podpor do bydlení ze strany MMR ČR

Současný stav podpor do bydlení ze strany MMR ČR Současný stav podpor do bydlení ze strany MMR ČR MMR poskytuje nenávratné dotace na rozvoj bydlení na území ČR. Cílem podpory je rozšiřování a regenerace bytového fondu včetně zkvalitňování veřejných prostranství

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno O p a tření obecné povahy č. 2/2008 Změna Územního plánu zóny MČ Brno-Jundrov č. RP 4/04-I Zastupitelstvo města Brna, příslušné podle 6 odst. (5) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok

Úvod 3. Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech Současnost rozpočet na rok STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ 2018 2020 Obsah Úvod 3 Analýza hospodaření obce Chodová Planá v letech 2014 2016.. 3 Současnost rozpočet na rok 2017 6 Střednědobý výhled rozpočtu na roky

Více

KONCEPCE BYDLENÍ ČR DO ROKU 2020 (REVIDOVANÁ) Investiční podpora bydlení pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory

KONCEPCE BYDLENÍ ČR DO ROKU 2020 (REVIDOVANÁ) Investiční podpora bydlení pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory KONCEPCE BYDLENÍ ČR DO ROKU 2020 (REVIDOVANÁ) Investiční podpora bydlení pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory Mgr. Věra Pelíšková, Ing. arch. Petr Věrtelář, odbor politiky bydlení, Ministerstvo

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice. INVESTIČNÍ FOND Účinnost od: Statut Investičního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice Evidenční číslo 65/INA-VOK Číslo vydání: 6 INVESTIČNÍ FOND Účinnost od:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení

I. Úvodní ustanovení. II. Obecná ustanovení Opatření obce č. 4/2010 Prodej bytů a domů z majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Úvodní ustanovení 1.

Více

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/ /2012.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/ /2012. Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radslavice období 12/2008 11/2012. Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Zpráva o uplatňování územního

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998,

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998, M ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 15/1998, Úplné znění vyhlášky města Brna č. 3/1996 o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 2/39/ZM/12 ze dne 22.2.2012, s účinností

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Citice Pořizovatel: Městský úřad Sokolov odbor stavební a územního plánování Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Určený zastupitel: Ing. Radek Hošek Duben 2016 Úvod:

Více

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ

POROVNÁNÍ. Kritérium BD SVJ POROVNÁNÍ mezi bytovým družstvem (BD) a společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) Kritérium BD SVJ Pramen práva Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen ObchZ) Nemovitost katastr nemovitostí Budova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.10.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny zásad prodeje městských bytů NÁVRH USNESENÍ

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE. v uplynulém období NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HALŽE v uplynulém období 2010 2014 Návrh zprávy je určen ke konzultaci s dotčenými orgány, sousedními obcemi a Krajským úřadem Plzeňského kraje podle 55 odst.

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

2. DEMOGRAFIE A BYDLENÍ

2. DEMOGRAFIE A BYDLENÍ 2. DEMOGRAFIE A BYDLENÍ 1. Počet obyvatel Tab.: Počet obyvatel za rok 24 (včetně přilehlých částí) 198 1991 Muži 13 456 13 396 13 363 13 352 13 434 13 463 13 346 Ženy 14 354 14 258 14 333 14 34 14 33 14

Více

RM USNESENÍ

RM USNESENÍ Spis. zn.: 91550/2009 Č.j.: 93622/2009 USNESENÍ z 83. schůze Rady města Šumperka ze dne 22.10.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více