KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA"

Transkript

1 Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1

2 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza vývoje obyvatelstva do roku Bytový fond 6. Územní plánování 7. Obecní bytový fond 8. Správa obecního bytového fondu 9. Financování a podpory obnovy a rozvoje bytového fondu II. ZÁVĚRY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ ČÁSTI 1. Dlouhodobé cíle ve vývoji bydlení na území města Napajedla Stanovení dlouhodobých cílů Cesty k dosažení dlouhodobých cílů 2. Krátkodobé cíle 2.1 Návrh konkrétních opatření Přílohy : Příloha č. 1 : Vymezení domů navržených k ponechání ve vlastnictví obce Příloha č. 2 : Vymezení domů navržených k prodeji v souladu s usnesením ZM č.48/6/2004 ze Příloha č.3 : Orientační postup kroků a časový harmonogram prodeje bytů dle přílohy č. 2 Příloha č.4 : Návrh využití finančních prostředků získaných prodejem bytů dle schválených Zásad prodeje bytů v majetku města Příloha č.5 : Pasport obecních bytů a bytových domů

3 str.3 I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. ÚVOD Koncepce bytové politiky města Napajedla je vypracována jako dokument řešící dlouhodobý rozvoj oblasti politiky bydlení ve městě. Je vyhotovena jako nástroj rozhodování městských orgánů pro další časové období. Určuje další rozvoj příslušné oblasti politiky města v budoucích podmínkách fungujícího trhu s byty. Základním cílem koncepce je vytvoření takových podmínek, kdy si bude moci každá domácnost v Napajedlích nalézt vhodné podmínky pro bydlení, odpovídající jejím potřebám a finančním možnostem. Všeobecná úloha obcí totiž nespočívá v přímém poskytování bydlení občanům, kteří mají možnost opatřit si je vlastními prostředky. V zájmu vlastního rozvoje však poskytují obce občanům takové vstřícné podmínky, které jim umožní výhodněji si bydlení jako základní životní potřebu pořídit. Včasnou územní přípravou a strategickou nabídkou stavebních pozemků obce zatraktivní podmínky pro výstavbu nových bytových jednotek. Výše uvedené cíle nerealizuje obec sama. Společně s právními a ekonomickými nástroji poskytovanými státem jsou vytvářeny možnosti k pořízení bydlení vlastnického, družstevního nebo nájemního. 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ - blízkost sídla kraje - situování města na trase hlavního dopravního koridoru kraje železničního, silničního, leteckého, vodního - viz generel dopravy kraje - příznivé životní prostředí a řada příležitostí pro využití volného času především k rekreačnímu sportu a oddechu - řada nezastavěných pozemků jako možnost dalšího rozvoje bytové výstavby 3. MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY BYTOVÉ VÝSTAVBY DO ROKU rodinné domy v osobním vlastnictví, minimálně ve vlastnictví soukromém - od roku 1959 stavební bytová družstva - v roce 1964 uzavřeny pozemkové knihy, úpadek evidence nemovitého majetku - přídělový systém bytové výstavby bez finanční spoluúčasti občanů - stát uvolňuje na bytovou výstavbu značné finanční prostředky a prostřednictvím státních dotací zajišťuje levné bydlení - preference nové výstavby před opravami a údržbou - nedostatečná a zanedbávaná údržba - neekonomická správa bytového fondu PO ROCE postupné obnovování vlastnických vztahů - schválení zákona č. 172/91 SB. O majetku obcí, kterým stát převedl na obce značný bytový majetek - zákon č. 72/94 Sb. O vlastnictví k bytům umožnil členům stavebních bytových družstev odkoupení bytu do vlastnictví a prodej bytů všeobecně - nedořešené vlastnické vztahy k pozemkům - (neukončené restituční nároky a nedokončený přepis vlastnických práv k nemovitému majetku v katastru obcí) - potřeba definování vlastníků a přesného vymezení majetku - zavedení úplné, přesné a rychle prováděné evidence vlastnictví nemovitého majetku

4 str.4 4. PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA A DOMÁCNOSTÍ Demografický potenciál určitého území je dán nejen celkovým počtem obyvatel, ale též jeho strukturou (věkovou, vzdělanostní, podle ekonomické aktivity, atd.). Vývoj počtu obyvatel je dán zejména vztahem mezi přirozeným přírůstkem (rozdíl počtu narozených a zemřelých) a migrací (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých). Podkladem pro zpracování této kapitoly byl schválený Územní plán Napajedel a Demografie města Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro město Napajedla, zpracovaná ing. Jaroslavem Pacákem MARVIS v září Vývoj počtu obyvatel abs. % r , , , skutečnost matrika , (demograf.studie optim. var.) , (ÚPN) ,8 Z přehledu je vidět stagnaci ve vývoji počtu obyvatel v posledních dvaceti letech. 4.2 Vývoj populace ve věkových skupinách Podklad: Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro město Napajedla Věková struktura obyvatelstva prognóza optimistická varianta kladné migrační saldo Počet osob stav k věk celkem V souvislosti s vývojem populace lze ve výhledu očekávat postupný pokles kategorie obyvatel v předproduktivním věku a růst obyvatel v poproduktivním věku. 4.3 Počet obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech Podklad: ÚPN Napajedla, základní sídelní jednotky ze sčítání v r Urbanistický obvod Počet obyvatel (ZSJ) r.1991 Nárůst dle ÚPN celkem Napajedla - střed Pod Kalvárií Zámecký areál Pod zámkem Zámoraví Hejný Nábřeží Chmelnice Boříčko (Jiráskova)

5 str.5 Kalvárie Pod Malinou Průmyslový obvod Maková Šardice Dubová Padělky Pahrbek Prusinky Napajedla celkem Výchozí počet obyvatel r cca 7740 Návrhový počet obyvatel r cca 8500 Celková kapacita území cca Závěr Populační vývoj prochází po roce 1990 významnou změnou reprodukčního chování obyvatelstva, charakterizované zejména prudkým snížením porodnosti. Od roku 1994 dochází dokonce k poklesu počtu obyvatelstva, přestože začaly do věku nejvyšší plodnosti vstupovat početně nejsilnější ročníky žen narozené v první polovině 70. let. Snížení porodnosti je způsobeno odkládáním narození prvního dítěte do vyššího věku zejména v důsledku růstu nároků na kvalifikaci a výkonnost, zhoršení podmínek pro zakládání rodin, problémů s bydlením, rostoucích životních nákladů a nezaměstnaností mladých lidí. Obdobně prudká byla změna v poklesu úmrtnosti. Dochází k růstu naděje dožití, což je důsledkem zlepšené lékařské péče, změny životního stylu, rozsáhlejší prevence a aplikace účinnějších léčiv. Výše uvedené trendy podmiňují následující celostátně platné předpoklady: předpokládaný úbytek obyvatelstva nenastane dle dřívějších prognóz kolem roku 2005, ale nastává již od roku 1995 úbytky obyvatelstva nebudou vyrovnány výraznějším přistěhovalectvím celkový úbytek obyvatelstva ČR bude v období 1995 až 2010 cca 3,4 % počet dětí mladších 15 let se sníží do roku 2010 o cca 31 % počet obyvatel v poproduktivním věku /nad 60 let/ vzroste ve stejném období o 26 % Tyto výrazné změny budou mít dalekosáhlé sociální a ekonomické důsledky. Popsaný zlom v přirozené reprodukci obyvatelstva a nepředvídatelný vývoj migrace velice ztěžují vytvoření realistické prognózy vývoje počtu a struktury obyvatelstva v menších celcích okresech a městech. Případná stagnace počtu obyvatel nebude znamenat, že se nemusí v dalším vývoji měst počítat s novými územními a stavebními nároky. V souvislosti se změněnou strukturou obyvatelstva lze očekávat růst počtu domácností jednotlivců a tím pokles průměrné velikosti domácností. Ačkoliv bude celkový počet obyvatel stagnovat, počet domácností bude narůstat v období 1995 až 2010 o cca 7-9 %. Tato skutečnost povede spolu se zvyšováním nároků na standard bydlení k růstu tlaku na nové byty. V roce 1999 zpracoval ing. Jaroslav Pacák MARVIS Prognózu vývoje obyvatelstva pro město Napajedla do roku Prognózované hodnoty jsou deklarovány v max. možné přesnosti. Neznamená to však, že se vývoj nebude od výpočtů odchylovat. Například porodnost je závislá na sociálně ekonomických podmínkách mladých, stabilitě systému, a celé řadě dalších

6 str.6 nespecifikovaných faktorů. Stále silněji se projevuje tendence mladých lidí vytvářet si předem ekonomické zázemí včetně budování kariéry a teprve pak vstupovat do manželství a rodičovství. K dramatickému stárnutí populace města by nemělo do r dojít. Po roce 2010 se však podíl starší generace významně projevovat. Celkový počet obyvatel města má spíše klesající tendenci, což by mělo být pro samosprávu města alarmujícím signálem. 5. BYTOVÝ FOND Podklad : Schválený ÚPN Napajedla 5.1 Retrospektivní vývoj počtu trvale obydlených bytů Rok Napajedla Přírůstek nových bytů rok počet bytů do 1919 a nezj Celkem Údaje ze sčítání r Počet obyvatel Počet trvale obydlených domů Počet trvale obydlených bytů z toho RD Prům. počet osob/byt 2, Výchozí údaje pro r Počet obyvatel cca Počet trvale obydlených bytů z toho RD Prům. počet osob/byt 2, Bilance bytového fondu v návrhovém období do r Stávající počet bytů Kapacita navrhovaných ploch Asanace, bytový odpad Celková kapacita území b.j. 440 b.j b.j b.j.

7 str.7 6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Významným nástrojem rozvoje každého území je územní plánování, které umožňuje reálně si představit jeho budoucí uspořádání a efektivně je využít. ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA NAPAJEDLA byl vypracován Urbanistickým atelierem Zlín, schválen Zastupitelstvem města Napajedla v červnu Na základě objektivních požadavků a reálného vývoje města je průběžně aktualizován. V roce 2005 bylo schváleno zadání v pořadí již páté změny ÚPN, v rámci které budou řešeny rozsáhlejší úpravy a také strategické cíle týkající se územního plánování uvedené v závěrečné kapitole této koncepce. 6.1 Přehled vymezených ploch v ÚPN pro bytovou výstavbu Ozn. lokalita byty v druh zástavby RD BD A ul. Dr. Ed. Beneše 11 samostatné RD B ul. Husova 4 samostatné RD C ul. Bartošova 15 smíšená - integrovaný dům D ul. Jiráskova samostatné RD a nízkopodl. byt.domy E U lomu 8 samostatné RD F U hřbitova 64 samostatné RD G Na Kapli 108 městské vily * I Ul. Žerotínova 4 Integrovaný dům J Malina III 46 samostatné RD, dvojdomy K ul.příční 35 samostatné RD Na Kapli 1 samostatné RD v rozptylu Malina, rozptyl střešní nadstavby Napajedla celkem b.j. Realizace do r cca 280 b.j. Výhledová rezerva 160 b.j. Celková kapacita území cca 3145 b.j. * Pozn.: ZM schválilo v r.2005 změnu ÚPN ve smyslu zrušení této návrhové lokality ve prospěch stávajícího sportoviště, v ÚPN není ale zohledněna výstavba BD v ulici Na Kapli, která je v současnosti v přípravě a dostavba Nábřeží na pozemku zrušené MŠ 6.2 Rozvojové plochy pro obytnou zástavbu Ul. dr. Ed. Beneše Jednostranná výstavba samostatně stojících rod. domů podél ul. dr. Ed. Beneše. Přístup ze stávající komunikace, nutno vybudovat plyn a vodovod. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, jejich orientace a možnost napojení na inž. sítě jsou předpokladem k jejich zastavění v blízkém časovém horizontu ( 1RD zde je již vybudován). Plocha bude v souvislosti s připravovanou výstavbou R 55 upravena ve změně ÚPN č. 2 Ul. Husova Jednostranná výstavba samostatně stojících rod. domů podél ul. Husova. Veškeré inženýrské sítě v blízkosti. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, velmi atraktivní místo z hlediska výstavby z tohoto důvodu je již téměř zastavěna.

8 str.8 Ul. Bartošova Výstavba integrovaného domu (bydlení + komerce) v ploše mezi ul. dr. Ed. Beneše a ul. Bartošova, naproti čerpací stanice pohonných hmot. Veškeré inženýrské sítě v bezprostřední blízkosti staveniště. Pozemek je v soukromém vlastnictví je zde zahájena výstavba cca 20 b.j. soukromým investorem. Ul. Jiráskova Rozsáhlá plocha pro obytnou výstavbu v blízkosti ul. Jiráskova (mezi výjezdem z Napajedel na Pohořelice a ulicí Husovou). V roce 2003 byla schválena ZM urbanistická studie. Předpokládá se výstavba rod. domů samostatně stojících a 1 nízkopodlažního bytového domu. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikační napojení na ul. Jiráskova a ul. Husova. Pozemky jsou vesměs v soukromém vlastnictví. Město zde vlastní zanedbatelné množství pozemků. RM doporučuje, aby pozemky města nebyly prodávány, ale pouze směńovány za účelem získání strategických pozemků z hlediska situování inženýrských sítí. S ohledem na omezený rozpočet města zde zřejmě nebude možné zafinancování inženýrských sítí bez podílu majitelů pozemků. Pozemky pro výstavbu BD jsou v soukromém vlastnictví, na základě předběžné informace nesouhlasí majitelé s prodejem městu. U lomu Oboustranná výstavba samostatně stojících rod. domů - v současné době téměř zastavěno. U hřbitova Rozsáhlá plocha navržená pro obytnou výstavbu. V roce 2003 zpracována urbanistická studie, kterou je nutno projednat s majiteli pozemků a dotčenými orgány státní správy. Předpokládá se výstavba samostatných rod. domů. Několik pozemků zde vlastní město (cca 5%), ostatní pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikační napojení na ul. Komenského a ve výhledu na ul. Hřbitovní (nutná asanace stávajícího rod.domu). Na Kapli Ve schváleném ÚPN je navržena obytná zástavba v ploše stávajícího fotbalového hřiště. Protože však není reálné do roku 2015 (návrhové období ÚPN ) vymístit fotbalové hřiště z tohoto území do výhledové plochy pro sportoviště na jižním okraji obce zažádalo město o změnu ÚPN s tím že v tomto území zůstane min. do roku 2015 zachováno sportoviště. Ul. Obchodní Částečně ještě v realizaci, je zde vybudován Dům s pečovatelskou službou a několik polyfunkčních objektů (obchody + bydlení). Připravuje se zde v roce 2006 soukromá výstavba bytového domu o cca 21 b.j. V současnosti je na tuto stavbu vydáno stavební povolení. Ul. Žerotínova Plocha je navržena pro umístění polyfunkčního objektu bydlení + komerce Pozemky byly v minulosti prodány majitelům sousedních nemovitostí za účelem dostavby území. Nevzhledná část města, problémy s údržbou. O zpětném odkupu pro město nebylo jednáno. Malina III. Plocha navržená pro výstavbu rod. domů navazuje na stávající sídliště Malina I. V roce 2005 zde město zahájilo výstavbu inženýrských sítí a komunikace a byl zde zahájen prodej 15 stavebních parcel. Náklady na výstavbu komunikací a inženýrských sítí byly promítnuty do ceny pozemku. Ul. K Pahrbku V současné době je jižní část navržené plochy zastavěna. Zbývající, severní část území je v soukromém vlastnictví a není zde v současné době ze strany majitelů pozemků tyto odprodat nebo zde výstavbu realizovat. Ul. Jiráskova za č.p. 737 V roce 2005 byla pro toto území a nový bytový dům vypracována ověřovací studie. V ploše za stávajícím bytovým domem v majetku města -č.p. 737 na ul. Jiráskova je dostatečná plocha pro výstavbu bytového domu pro 12 malometrážních bytů.

9 str.9 V rámci změny č. 4 ÚPN byly určeny pro bytovou zástavbu prostorově méně náročné plochy Palackého ul. za kotelnou B - dostavba proluky - pozemek ve vlastnictví města v roce 2005 prodán Plocha na sídlišti Nábřeží vymezená pro občanskou vybavenost ( pozemek zrušené MŠ) V rámci změny č.5 ÚPN ( schváleno v roce 2005 zadání ) budou doplněny plochy pro výstavbu RD pruh území nad Malinou III pro cca 20 RD, možnost napojení na inženýrské sítě vybudované pro Malinu III. Lokalita Chmelnice zde je navržena změna z plochy pro podnikatelské aktivity na plochu pro výstavbu RD a pro bytovou výstavbu Ul. Dr.Beneše - pod RD, v sousedství stávajících bytovek - v současném ÚPN je zde pouze možnost výstavby RD 6.3 Územní rezerva Územní rezerva pro bydlení je vymezena na jižním okraji Napajedel a navazuje na stávající obytnou zónu. Využití této plochy se předpokládá až po návrhovém období. Zároveň tato plocha slouží jako rezerva pro nepředvídatelný rozvoj např. nemožnost zástavby v navrhovaných plochách z důvodu vlastnických vztahů atd. 7. OBECNÍ BYTOVÝ FOND 7.1. Výchozí stav k Bytový fond na počátku devadesátých let ( v té době se jednalo o státní byty ) činil 463 bytů. Z celkového počtu bytů bylo 173 postaveno panelovou technologií : 96 bytů Nábřeží 21 bytů Malina 40 bytů Zábraní 16 bytů Palackého Zbývajících 290 bytů bylo postaveno před rokem 1970 tradiční technologií, kde nosnou konstrukci tvoří cihelné zdivo. Počet bytů, jež město vlastnilo se postupně snižoval Restituce a prodeje domů V restitucích bylo postupně vráceno původním vlastníkům 6 domů. č.p. 97 Palackého 183 Zábraní 225 Masarykovo náměstí 226 Masarykovo náměstí 558 Masarykovo náměstí 932 Svatoplukova Nemovitosti, které byly prodány do osobního vlastnictví č.p. 210 Masarykovo náměstí 222 Masarykovo náměstí 1257 B. Benešové

10 str Prodeje bytů Byty dříve státní, později obecní byly postupně privatizovány od roku 1991 a to na základě písemných žádostí nájemců. Prodeje byly realizovány dle vyhl. č. 47/1978 Sb.platné do r Citace z vyhlášky: 1 odst.2 Z prodeje jsou vyloučeny byty v domech, ve kterých jsou nebytové prostory užívané socialistickými organizacemi nebo domovní vybavení sloužící i jiným subjektům než uživatelům bytů v příslušném obytném domě (např. bloková kotelna nebo výměníková stanice určená též pro potřebu jiných domů). Z prodeje jsou vyloučeny rovněž administrativně rozdělené byty po dobu jejich užívání dvěma nebo více domácnostmi a byty v domech, které jsou podle schváleného územního plánu určeny k asanaci. Vyloučeny z prodeje byly i domy s neujasněnými majetkoprávními vztahy. 2 ods. 2 Cena bytu. Sazba za 1m 2 podlahové plochy bytu činí: Kčs 1800 až Kčs 2200 u bytu I. kategorie Kčs 1400 až Kčs 1800 u bytu II. kategorie Kčs 900 až Kčs 1200 u bytu III. kategorie Kčs 600 až Kčs 900 u bytu IV. kategorie 3 odst. 5U bytů již užívaných se přihlédne k opotřebení domu a sazba stanovená dle odstavců 2 a 3 se sníží zpravidla o 1% za každý rok stáří domu Snížení může činit nejvýše 80%. 3 ods. 1 Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, poskytne národní výbor na úhradu ceny příspěvek ve výši 30% u bytů I. kategorie 40% u bytu II. kategorie 50% u bytu III a IV. kategorie Záměrem města bylo prodat: menší domy ( do 20ti bytových jednotek ) domy postavené tradiční cihelnou technologií domy postavené před rokem 1970 Jedinou výjimkou bylo 7 bytů v panelové zástavbě Zábraní a Dle výše uvedené vyhlášky bylo prodáno 96 bytů z majetku státu. Podstatné změny v privatizaci nastaly po roce 1991 a to převodem státního majetku do vlastnictví obcí zák č 172/1991 Sb. V prodejích již obecních bytů se pokračovalo poté, co byla připravena potřebná legislativa (zák č. 72/1994 Sb), a to tím způsobem, že byly doprodávány většinou byty v rozprodaných domech. Do roku 2003 bylo doprodáno 109 bytů. Dalších 12 bytů (č.p ul. 1.máje je ve fázi prodeje). Pro prodej určených bytů byly vždy zastupitelstvem města schvalovány a vydány Zásady prodeje Výstavba bytů po roce 1993 Výstavba nových bytů byla zahájena v roce Celkem bylo vybudováno 46 nových bytů. Z toho: 16 bytových jednotek v domě č.p ul. Komenského ( z toho dva byty bezbariérové ). Pro dům se vžilo označení N3. 22 bytových jednotek - jedná se o malometrážní byty pro seniory v DPS č.p ul. Sadová. 8 bytových jednotek v půdní vestavbě domu č.p ul. Jiráskova Stav k současný stav Rekapitulace: Město Napajedla prodalo 217 bytových jednotek 3 domy vč. 3 bytových jednotek

11 str.11 V restitucích bylo vráceno 6 domů vč. 14 bytových jednotek Město vlastní 271 bytů, z nichž je: 50 bytů malometrážních v Domech s pečovatelskou službou (vč. 2 bytů bezbariérových) 3 byty jsou služební ( I. ZŠ, II ZŠ, MŠ Komenského ) 2 byty bezbariérové v domě č.p bytů o velikostech od 1+1 po Rozprodanost bytového fondu. 239 bytů z celkového počtu 271 byla v roce 2004 ve 100% vlastnictví města. Příjmy z nájemného těchto bytů plynou do rozpočtu města a město je povinno s péčí řádného hospodáře se o tyto domy starat. Příjmy z nájemného bytů činí 3,327 mil Kč. 33 bytů je ve spolupodílovém vlastnictví. V domech rozprodaných bylo zřízeno společenství vlastníků jednotek - dále SVJ, což je právnická osoba se všemi povinnostmi z toho plynoucích. To znamená SVJ jakožto právnická osoba registrovaná v OR u KS v Brně vede samostatné podvojné účetnictví. Město jakožto spoluvlastník jednotek je povinno přispívat do fondu oprav, je povinno účastnit se schůzí a rozhodovat o všech skutečnostech s provozem domu souvisejících Dokončení prodeje bytů Usnesením č. 48/6/2004 schválilo Zastupitelstvo města Zásady prodeje bytů v majetku města (v dalším textu Zásady ), ve kterých rozhodlo o prodeji: 21 b.j. v domě č.p Nerudova 21 b.j. v domě č.p Zábraní 12 b.j. v domě č.p Zábraní 48 b.j. v domě č.p Nábřeží 48 b.j. v domě č.p Nábřeží V termínu od do bylo v souladu se schválenými Zásadami osloveno 180 právoplatných nájemců bytů k vyjádření, zda mají zájem o koupi jimi obývaného bytu na základě zprávy hodnotící výsledky této výzvy potvrdilo zastupitelstvo města usnesením č.140/11/2004 prodej výše uvedených bytů. Zbývající byty viz příloha č. 2 zůstanou v majetku města a nebudou privatizovány. V současné době se dokončuje prodej bytů : 21 b.j. v domě č.p Zábraní 12 b.j. v domě č.p Zábraní 48 b.j. v domě č.p Nábřeží 48 b.j. v domě č.p Nábřeží Prodej 21 b.j. v domě č.p Nerudova bude zahájen v prvním pololetí letošního roku. Na základě dosavadního průběhu prodeje, je předpoklad, že bude prodáno všech 150 bytových jednotek Tabulka bytů ve vlastnictví města k viz. následující strana: Sloupec 1 Sloupec 2 Sloupec 3 Sloupce 4-9 Sloupec 10 č.p. domu případně bližší upřesnění ulice celkový počet bytů v domě členění bytů podle velikosti předpokládané příjmy z nájemného za byty ( bez nebytových prostor! ) v roce Předpoklad: nájemné do ve stávající úrovni, od navýšení 0 10%

12 str.12 Sloupec 11 Sloupec 12 Sloupec 13 Sloupec 14 návrh výdajů do rozpočtu Mimo plánovaných akcí za 122 tis. Kč je do výdajů poměrem započtena částka na neplánované výdaje ve výši ,- Kč rozdíl mezi příjmy a výdaji předpokládané příjmy z nájemného za období Předpokládán je pravidelný meziroční nárust nájemného o 10%. V roce 2010 činí nájemné předpokládaných 30 Kč/m 2 Předpokládané výdaje do roku Jedná se o běžné opravy a údržbu nemovitostí bez jejich modernizace. V návrhu nejsou tudíž zahrnuty výměny kuchyňských linek, modernizace bytových jader apod. Sloupec 15 rozdíl mezi příjmy a výdaji do roku 2010 Poznámka : Hospodaření je vypracováno s přebytkem 6,178 mil. Kč. Ve výdajích není zahrnuto: pojištění domů obstaravatelská odměna splátky do FRB odvody do fondu oprav v případě vzniku SVJ

13 str.13 Tabulka bytů ve vlastnictví města k vč. příjmů a výdajů s výhledem do roku 2010 č.p. ulice počet příjmy tis. výdaje tis. rozdíl tis. příjmy tis. název zařízení bytů 1+kk kk výdaje tis. rozdíl tis Spořitelna nám. TGM ,4 8,7 48,7 542, ,43 90 DPS Pod Kalvárií ,7 86,2 126, I.ZŠ služ. Komenského ,2 2,9 12,3 143, ,8 byt 298 II.ZŠ služ. Komenského ,8 2,9 11,9 139, ,86 byt Jiráskova ,8 242, Jiráskova ,8 42,5 14, Zámek ,9 2, , , Zámek ,8 2,9 16,9 187, , MŠ služ. Komenského ,4 2,9 10,5 126, ,6 byt Nerudova ,5 60,9 310,6 3055, , Nábřeží ,8 139,2 423,6 5109, , Nábřeží ,8 139,2 423,6 5109, , Zábraní ,2 60,9 214,3 2511, ,3 SVJ Zábraní ,4 34,8 116,6 1363, ,4 SVJ Palackého ,4 178,6 2037, , Komenského ,7 46,4 142,3 1694, , DPS Sadová ,2 63,8 96,4 1442, , ,8 922,2 2405, , ,79

14 str.14 Tabulka bytů ve vlastnictví města předpoklad k č.p. název zařízení ulice Počet bytů celke m 1+kk kk DPS Pod Kalvárií I.ZŠ služ. Komenského 1 1 byt 298 II.ZŠ služ. Komenského 1 1 byt Jiráskova Jiráskova MŠ služ. Komenského 1 1 byt Palackého Komenského DPS Sadová Celkem Srovnání výnosů z nájemného po prodeji bytů dům č.p. výměra m2 výnos 2006 v Kč výnos 2007 v Kč příspěvek fond oprav 2006 v Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 0, , ,50 0, , , ,17 0, , , ,38 0, , , ,85 0,0 8850, , , , , , , , , ,5 Celkem 13714, , , ,8

15 str SPRÁVA OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU Správu obecního bytového fondu pro město Napajedla vykonává na základě mandátní smlouvy společnost NBTH, s.r.o. Záznam o současném stavu jednotlivých bytů a bytových domů - pasport je doložen jako příloha č. 5. V souvislosti se schváleným doprodejem bytů je uvažováno s restrukturalizací společnosti NBTH. Je předpoklad, že správu zbývajícího bytového fondu bude v budoucnosti zajišťovat přímo Městský úřad prostřednictvím odboru správy majetku. Definitivně bude o této formě správy rozhodnuto v průběhu roku FINANCOVÁNÍ A PODPORY OBNOVY A ROZVOJE BYTOVÉHO FONDU Podklad: internetové stránky MMR Zdroje : - státní programy dotací a půjček - obecní půjčky - vlastní - podpůrné programy finančních institucí (především stavebních spořitelen) na podporu obnovy a rozvoje bytového fondu - v případě privatizace bytového fondu je ze získaných prostředků možno založit Fond obnovy města a z něho čerpat pro potřeby obnovy a rozvoje bytového fondu. - Státní programy dotací a půjček Program výstavby podporovaných bytů Cílem programu je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení nejen z důvodů své sociální situace, ale také z dalších důvodů, z nichž vyplývají jejich zvláštní potřeby v této oblasti. Těmito důvody mohou být např. zdravotní stav či věk a z něj plynoucí zdravotní a sociální důsledky, nepříznivé životní okolnosti, které znemožňují znevýhodněným osobám zajistit si adekvátní bydlení a ohrožují je sociálním vyloučením. Pro účely Programu výstavby podporovaných bytů pro rok 2004 se rozumí: a) podporovaným bytem byt postavený se státní dotací podle tohoto programu; b) chráněným bytem podporovaný byt v domě zvláštního určení, 1 který je určený k uspokojování bytových potřeb osob majících zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku a který splňuje stavebně technické podmínky upravitelného bytu; 2 c) bytem na půl cesty podporovaný byt určený k uspokojování bytových potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů konfliktního způsobu života nebo rizikového prostředí, ve kterém žijí, a které nejsou schopny bez pomoci samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci; d) vstupním bytem podporovaný byt určený k uspokojování bytových potřeb osob, které i při využití všech stávajících systémů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopné samostatného života, zejména z hlediska povinností vyplývajících z nájemního vztahu; e) výstavbou 1. výstavba bytového nebo rodinného domu se dvěma a třemi byty, 2. změna stavby, kterou vznikne nový byt z prostor určených k jiným účelům než bydlení, 3 3. nástavba, půdní vestavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt, 4. stavební úprava bytu s cílem vzniku vstupního bytu, 1 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním občanského zákoníku 2 viz příloha č. 1 tohoto programu 3 Stavební úprava podle 139b odst. 3 písm. c) stavebního zákona, kdy vznikne nová bytová jednotka bez použití stávajících bytových prostorů (vestavba, změna nebytových prostorů na bytové)

16 str.16 f) pořizovací cenou podporovaného bytu postaveného se státní dotací cena stanovená podle zvláštního předpisu, 4 a to k datu nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci. Program podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury cílem programu u dotačního titulu č. 1 je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby; cílem programu u dotačního titulu č. 2 je výstavbou technické infrastruktury rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Dotační titul č. 1 Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby Systémová dotace je poskytována na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je výstavba bytu. Dotaci lze poskytnout do výše maximálně a) Kč na jeden byt, b) Kč, jedná-li se o výstavbu bytu na území, kde je nutno současně vybudovat místní komunikace III. a IV. třídy včetně jejich součástí, 5 účelové komunikace 6 a sítě technického vybavení, které nemůže hradit správce sítí, vyjma sítí technického vybavení energetického, telekomunikačního a jiná vedení. 7 Program poskytování finanční podpory na opravy vad panelové výstavby Pomoc vlastníkům bytových domů 8 a bytů 9 postavených panelovou technologií konstrukčních soustav uvedených v příloze č.1 k tomuto programu, realizovaných v letech 1950 až 1990 při nezbytných opravách nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového domu. Příjemce podpory: Příjemcem podpory jsou vlastníci bytových domů a bytů, tj. obce, bytová družstva a právnické osoby (právnickým osobám, v nichž má majetkovou účast stát, je dotace poskytnuta ve výši odpovídající procentnímu podílu základního jmění nestátní majetkové účasti k datu podání žádosti). Předmět podpory: Nezbytné opravy nebo zabezpečovací práce podle 87 nebo 94 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, v platném znění, doložené nařízením stavebního úřadu. Nařízení stavebního úřadu se musí týkat nutnosti opravy vady či poruchy, na níž tento program umožňuje dotaci poskytnout. Forma podpory: Podpora má charakter přímé finanční dotace. Dotace může být použita pouze k úhradě nákladů, které budou vynaloženy v roce 2004 na provedení opravy uvedeného charakteru. Dotace se poskytuje do výše maximálně 40 % rozpočtových nákladů uvedených v Registrační kartě objektu, maximálně však 45 tis. Kč na 1 b.j. Dotace se poskytne na akce, kde podle Registrační karty objektu jsou rozpočtové náklady opravy objektu vyšší než 160 tis. Kč. 4 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o oceňování majetku). 5 6 odst. 3 písm. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 6 7 zákona č. 13/1997 Sb. 7 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 8 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 9 zákon č. 72/1994 Sb., kterým se stanovují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům k bytům a doplňují některé zákony, ve znění pozdějších předpisů

17 str.17 II. ZÁVÉRY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ ĆÁSTI Z výsledků provedené analýzy vyplývají následující dlouhodobé obecné strategické cíle v oblasti bytové výstavby: - dostupnost bytů pro občany - podpora soukromého vlastnictví bytů - podpora soukromé výstavby bytů - cenově přístupné bydlení pro občany s nízkými příjmy - podpora kvalitního bytového a životního prostředí 1. DLOUHODOBÉ CÍLE 1.1 Stanovení dlouhodobých cílů - zvýšit dostupnost bydlení tak, aby si většina obyvatel měla možnost na základě funkčního trhu s byty za přijatelných podmínek zajistit bydlení podle svých potřeb a finančních možností - zajistit přípravu pozemků ve vlastnictví města určených ÚPN pro bytovou výstavbu k zainvestování, popřípadě zajistit i výstavbu technické infrastruktury. Náklady na vybudování technické infrastruktury promítnout do ceny pozemku. - zajistit optimální množství a skladbu úsporných obecních bytů pro občany, kterým jejich sociální situace nebo zdravotní stav neumožňuje postarat se o své bydlení vlastními silami - usilovat o sociálně smíšené skladby obyvatel na celém území města - zlepšit stav a využívání stávajícího bytového fondu, včetně maximálního využití možností účinné kontroly užívání obecních bytů - postupně změnit způsob zvyšování nájemného v rámci deregulace z plošného na diferencované - zlepšovat životní prostředí v lokalitách se soustředěnou bytovou zástavbou (jak v bytových domech tak i v rodinných domcích) 1.2 Cesty k dosažení dlouhodobých cílů - zajištění kvalitní kontroly využívání obecního bytového fondu, z toho odvozeného efektivního vymáhání nezaplaceného nájemného a efektivního uvolňování obecních bytů užívaných bez právního důvodu - prostřednictvím územně plánovací dokumentace usilovat o to, aby vymezené plochy pro bydlení byly využívány a včasnou přípravou plánovací dokumentace a budováním technické infrastruktury připravovat území pro tuto výstavbu, zároveň neopomíjet vhodné dostavby a případné střešní nástavby - vytvářet podmínky, zejména ekonomické, pro odstraňování zanedbanosti bytového fondu, k tomu využívat 100% výnosu z nájemného a finanční prostředky získané z privatizace obecního bytového fondu použít k naplňování strategických cílů bytové koncepce - docílit srovnatelného technického stavu ve všech obecních domech v horizontu 5let a nastolit samostatné hospodaření v jednotlivých domech (příjmy z nájmu = výdaje na opravy a správu) 2. KRÁTKODOBÉ CÍLE ( ) 2.1 Návrh konkrétních opatření - zajistit realizaci prodeje bytů dle schválených zásad - aktualizovat zásady hospodaření s bytovým fondem města Napajedla, aktualizovat zásady pro přidělování bytů - v oblasti kontrolní činnosti zabezpečovat důslednou a účinnou kontrolu užívání obecních bytů v souladu s uzavřenými nájemními smlouvami a platnými předpisy, proto: - provádět namátkové kontroly a místní šetření, a to zejména v případech, kdy je důvodné podezření, že tomu tak není - výběr nových nájemců bytů v obecních domech provádět důsledně v souladu s dlouhodobými cíli bytové politiky

18 str.18 - zajistit náhradní byt pro nájemníky 1 b.j. Spořitelna č.p. 87 s ohledem na charakter budovy zde do budoucna uvažovat pouze s nebytovými prostory a pro nájemníky 2 b.j. v zámeckém parku - s ohledem na technický stav, charakter a situování objektů, v nichž se tyto bytové jednotky nachází - zahájit realizaci rekonstrukce DPS 90- Pod Kalvárií vznik 16.ti nových podporovaných chráněných bytových jednotek rok 2005, žádost o státní dotaci, zajistit dofinancování z vlastních zdrojů a vlastní realizaci - zahájit přípravu realizace 3 nájemních b.j. č.p. 737 Jiráskova formou střešní vestavby zpracování projektu stavby, stavební povolení, 2006, žádost o státní dotaci, zajistit dofinancování z vlastních zdrojů a vlastní realizaci - vhodné lokality pro výstavbu bytových domů na pozemcích města nabídnout k zástavbě soukromým investorům. Ponechat si územní rezervu pro výstavbu cca 20 b.j. - zahájit realizaci schváleného Programu Regenerace sídliště Nábřeží - vytipovat další vhodné lokality pro výstavbu bytových domů a RD a v rámci aktualizace je zahrnout do územního plánu (iniciovat aktualizaci ÚPN) - dokončit výstavbu technické vybavenosti a prodej pozemků pro výstavbu RD v lokalitě Malina III rok ověřit majetkové poměry v dalších lokalitách určených v ÚPN pro výstavbu RD a jednat s majiteli jednotlivých pozemků o jejich odprodeji případně sdružení investic k výstavbě technické vybavenosti jedná o lokality Jiráskova, U hřbitova, ul. K Pahrbku, Malina III- pokračování - vytipovat vhodnou lokalitu nebo objekt pro umístění 6-10 ti b.j. pro soc. nepřizpůsobivé občany - pravidelně 1 x ročně předloženou koncepci aktualizovat Příloha č. 1 VYMEZENÍ BYTOVÝCH DOMŮ NAVRŽENÝCH K PONECHÁNÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA NAPAJEDLA Ulice č.p počet bytů charakter domu Pod Kalvárií DPS Sadová DPS Jiráskova nájemní-dotace Jiráskova nájemní soc. Palackého nájemní Komenského nájemní - dotace

19 str.19 Příloha č. 2 VYMEZENÍ BYTOVÝCH DOMŮ NAVRŽENÝCH K PRODEJI V SOULADU S USNESENÍM ZM Č. 48/6/2004 ZE DNE Ulice č.p. počet bytů charakter domu Zábraní nájemní - spoluvlastnictví Zábraní nájemní - spoluvlastnictví Nerudova nájemní Nábřeží nájemní Nábřeží nájemní

20

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů

Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro doprodej bytů a nebytových prostor dle zákona 72/94 Sb. 1) ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo města Příbora v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění na svém 13.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Finanční odbor předkládá radě města k projednání V Dačicích: 30. 11. 2012 Vypracovala: Ing. Lea Andrejsová Návrh rozpočtového u města Dačic na období r. 2014

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Koncepce bytové politiky

Koncepce bytové politiky Koncepce bytové politiky Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 15.10.2003 usnesením č. 8 105 03 zásady prodeje bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených MČ Praha-Zbraslav.

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Příloha podmínek výběrového řízení č. 4 TECHNICKÝ PROSPEKT NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY TOUŽIMSKÁ ULICE Vlastnictví Předmět prodeje specifikovaný níže je ve

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 112-3956-2015 NEMOVITÁ VĚC: pozemky, pozemek Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Býkev, k.ú. Býkev Adresa nemovité věci: Býkev, 276 01 Býkev Vlastník

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2008 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1046-1050 na ulici Obránců míru a č.p 1074 na ulici Štefánikova v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Příloha 1.1. Služby bydlení

Příloha 1.1. Služby bydlení Příloha.. Služby bydlení Metoda uživatelských nákladů (UCM) - 995-006... Odhad služeb bydlení pro obydlí obývaná jejich vlastníky byl změněn v rámci hlavní revize 0 ze dvou důvodů: () úpravy odhadu metodou

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

č. 18/2014 č. 19/2014

č. 18/2014 č. 19/2014 USNESENÍ RADY ze dne 3.. 2014 č. 15/2014 vydává souhlas zřizovatele s připojení objektu Základní školy Meteorologická, se sídlem Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 Libuš na PMS provozovaný Městskou policií

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Smluvní strany: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále jen

Více