SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE"

Transkript

1 SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE OBSAH PŘÍLOHY Obsah přílohy Popis systému CZT ve městě Hranice a základní informace Struktura systému CZT ve městě Hranice Rekonstrukce CZT teplovody Analýza spotřeby paliv a energií Vývoj nákladů na provoz systému a vývoj cen tepelné energie v soustavě CZT v Hranicích Závěry CZT a bytový fond Potenciál úspor v sektoru CZT Hranice Potenciál kombinované výroby elektřiny a tepla v systému CZT společnosti EKOLTES, a. s Závěry potenciál úspor Doplňkové grafy a přílohy...39 Seznam grafů v textu...43 Seznam tabulek v textu...45 Strana: 1/45

2 1. POPIS SYSTÉMU CZT VE MĚSTĚ HRANICE A ZÁKLADNÍ INFORMACE Tento dokument je přílohou závěrečné zprávy Územně energetické koncepce Mikroregionu Hranicko analytické části, která analyzuje a vyhodnocuje spotřebu paliv a energií v území, vyhodnocuje využitý potenciál OZE, analyzuje problematiku rozvoje regionu i jeho částí v návaznosti na zdroje energie, distribuční sítě atd. Problematika CZT tvoří pouze malou část analyzovaných problémů, ale s ohledem na závažnost tématu systémů centrálního zásobování teplem, jsme volili podrobnější zpracování a analýzu problematiky pro CZT ve městě Hranice provozovaného společností EKOLTES, a.s. Velkou výhodou při zpracování této části byla skutečnost, že se provozovatel systému dlouhodobě a systematicky zabývá ekonomikou provozu společnosti včetně tepelného hospodářství. Tento přístup se projevil především ve velmi kvalitně zpracovaných a archivovaných informacích nezbytně nutných pro analýzu. S těmito údaji datovou základnou ekonomiky provozu i technické stránky provozu - společnost dlouhodobě pracuje. Město Hranice je největším sídelním celkem ve sledovaném území Mikroregionu Hranicko. Hranice jsou přirozeným centrem celého mikroregionu, a to nejen po stránce počtu obyvatel, rozsahu průmyslové výroby, ale také z pohledu spotřeby energií a paliv. S ohledem na tyto skutečnosti a existenci systému centrálního zásobování teplem (CZT) v podobě více jak tří desítek kotelen zajišťujících zásobování obyvatelstva teplem, jsme se rozhodli zpracovat dostupné informace formou samostatné přílohy k Územní energetické koncepci Mikroregionu Hranicko. Celý systém zásobování teplem dodává tepelnou energii nejen pro byty, ale i nebytové prostory na celém území města Hranic. Systém spravuje a provozuje společnost EKOLTES, a. s., jejímž jediným akcionářem je město Hranice. Společnost EKOLTES, a. s. středisko tepelného hospodářství provádí v rámci provozu 33 plynových kotelen následující činnosti: dodávka teplé vody a tepla pro byty a nebytové prostory uzavírání Smluv na dodávku tepelné energie výpočet ceny tepelné energie a následné zpracování a vyhotovení fakturace jednotlivým odběratelům za odebranou tepelnou energii zajištění havarijní služby pro kotelny provádění revizí a odborných prohlídek na technologickém zařízení zajištění měření emisí u malých a středních zdrojů znečištění, vč. zaslání zjištěných údajů na Odbor životního prostředí zajištění metrologie, včetně ověření měřidel plánování a provádění investičních akcí sledování platnosti a novelizace zákonů, norem a vyhlášek zpracování agendy po zavedení Certifikátu systému managementu jakosti ISO 9001 a Certifikátu systému environmentálního managementu ISO zajištění oprav a údržby buď vlastní údržbářskou četou nebo dodavatelsky zajištění obsluhy kotelny, vč. všech potřebných školení a zkoušek Strana: 2/45

3 Společnost spravuje celkem 33 kotelen o nominálních výkonech od 24 kw do 4,72 MW. V dnešní době všechny provozované kotelny využívají jako palivo zemní plyn.. Jednotlivé kotelny byly do provozu uváděny od roku V posledních letech je prováděna na základě schváleného plánu obnovy a rekonstrukcí postupná rekonstrukce: - vybraných kotelen za použití moderních kotlů (s kondenzační technologií) - obnova distribučních sítí pro TV a vytápění - instalace moderních systémů MaR s centrálním řízením (centrální dispečink) Tato opatření zvyšují efektivitu využití používaného paliva. V minulosti se při výstavbě jednotlivých kotelen vycházelo především podle aktuální situace v palivo-energetické základně bez dlouhodobé koncepce (což v té době nedělal prakticky nikdo). Proto byla v 60. letech postavena první kotelna CZT na olej (sídliště Hromůvka), v dalších letech byla vybudována kotelna na uhlí na sídlišti kap. Jaroše, ještě později na sídlišti Struhlovsko. Další kotelny již byly budovány jako zdroje využívající zemní plyn. S ohledem na umístění kotelen v intravilánu města (a tedy v těsném sousedství obytných budov), byla volba zemního plynu jediná přijatelná. Trendem v té době byla postupná výstavba jednotlivých obytných domů, což se v praxi projevovalo tím, že k nevelké skupině bytových domů (2 a více) byla zbudovaná samostatná kotelna (mnohdy i pro jediný dům). Tím je dána specifická struktura dnešního systému (tedy více menších kotelen lokalizovaných v blízkosti spotřeby místo jedné centrální kotelny velkého výkonu). Základní informace o jednotlivých kotelnách v systému jsou přehledně uvedeny v následující tabulce aktualizované ke dni (Tabulka č. 1). Tabulka mimo jiné obsahuje informaci o případných rekonstrukcích samotných kotelen, případně venkovních teplovodů. Provoz celého systému zajišťuje přibližně 16 pracovníků, kterým v sezónně vypomáhají další pracovníci na části úvazků. Strana: 3/45

4 Tabulka č. 1 - Základní informace o kotelnách systému CZT ve městě Hranice. Zdroj: EKOLTES, a. s. Kotelna Zahájení provozu Rok rekonstr. 1) Nominální výkon kotelny (MW) Napojení na centr. disp. Počet kotlů Typ kotle Výkon kotle (MW) Počet bytů Počet vchodů Počet měřidel Podlahová plocha ÚT Podlahová plocha TV K ,889 T 2 HOVAL UG-AM-C 0, , ,22 1 FERRO GBFN ,289 K ,555 T 2 HOVAL UG-AM-C 0, , ,9 1 FERRO GBFN ,255 K ,395 J 3 VVP 400 0, , ,56 K ,395 J 3 VVP 400 0, , K ,86 J 4 VVP 400 0, , ,06 K ,395 J 3 VVP 400 0, , ,28 K ,86 J 4 VVP 400 0, , ,16 K ,86 J 4 VVP 400 0, , ,9 K ,395 J 3 VVP 400 0, , ,79 K ,325 J 5 VVP 400 0, , ,67 K ,78 N 3 PGV 25 0, , ,58 K J 5 VP 600 0, ,68 K ,448 T 2 RK 100 0, , ,53 2) 1 VIADRUS G 90 0,120 1 VIADRUS G 90 0,096 K ,72 T 1 VP 600 0, , ,36 3 KDVE 100 1,040 Poznámka K ,16 J 4 KDVE 100 1, , ,45 K ,15 N 2 VIADRUS G 100 0, , bytů - armáda (domovní kotelna) 7) K ,246 T 2 HOVAL UG-AM-C 0, ,95 986,59 Městská ubytovna - pro sociálně slabé K ,168 T 2 HOVAL Top Gas 80 0, ,49 0 Domovní kotelna - kancelářské prostory Strana: 4/45

5 Pokračování tabulky č. 1 - Základní informace o kotelnách systému CZT ve městě Hranice. Zdroj: EKOLTES, a. s. Kotelna Zahájení provozu Rok rekonstr. 1) Nominální výkon kotelny Napojení na centr. disp. Počet kotlů Typ kotle Výkon kotle Počet bytů Počet vchodů Počet měřidel Podlahová plocha ÚT Podlahová plocha TV Poznámka K ,192 N 4 PROTHERM 50 SOO 0, , ,44 K ,18 T 2 VIADRUS G 100 0, , ,8 K ,131 T 3 VIADRUS G 25 0, Vojenská ubytovna - pro vojáky K ,12 T 2 VIADRUS G 100 0, MŠ Sídliště Struhlovsko K ,12 T 2 VIADRUS G 100 0, Dříve jesle, dnes Dětské centrum - stacionář K ,8 T 2 HOVAL UG-AM-C 0, , ,31 3) 2 HOVAL UG-AM-C 0,400 K ,8 T 2 HOVAL UG AM - C 0, Plovárna Hranice K ,72 T 1 KDVE 160 1, , ,8 3 KDVE 100 1,040 K ,15 N 2 VIADRUS G 100 0, ,49 0 4) K ,8 J 1 VVP 400 S 0, EKOLTES ředitelství S 0,300 K ,024 N 1 PROTHERM 24 KTV 0, EKOLTES TH K ,18 J 2 VIADRUS G 100 0, ,96 0 5) K ,198 N 4 VIADRUS G 27 0, , ,78 5) DESTILA DPL 37 K ,037 N 1 AUT 0, Fotbalový stadion K ,053 N 2 VIADRUS G 27 ECO 0, ,92 420,5 6) Poznámky 1) Rekonstrukcí je myšlena výměna kotlů a kompletní výměna veškerého zařízení kotelny (nikoliv jen např. napojení na dispečink) 2) V případě kotelny K14 spočívala rekonstrukce pouze ve výměně kotle 3) Kotelna K25 byla původně na LTO její komplexní rekonstrukce včetně změny zdroje je chápána jako vybudování nové kotelny 4) Kotelna K28 využívala tuhé fosilní palivo město provedlo rekonstrukci kotelny a předalo ji do nájmu společnosti EKOLTES, a. s. 5) Kotelny K31 a K32 spalovaly před rokem 1999 koks, v roce 1999 výměna zdroje na zemní plyn 6) Kotelna K34 byla rekonstruována při rekonstrukci celého domu objekt je v majetku města - původně zde byly ordinace dětských lékařů 7) V kotelně je systém LOGOPACK. Do bytů je dodávána tepelná energie a uživatelé bytů si ji sami v bytě rozdělují a používají pro vytápění a pro ohřev teplé vody. Strana: 5/45

6 1.1 Struktura systému CZT ve městě Hranice Struktura systému kotelen CZT v Hranicích a lokalizace jednotlivých kotelen na obrázku č. 1. Celkem je provozováno 33 kotelen spalujících zemní plyn s ohledem na jejich lokalizaci v intravilánu města a nutnosti dodržet emisní limity a zachovat adekvátní kvalitu ovzduší. Teplovody jsou řešeny jako čtyřtrubkové s výjimkou kotelen K15 a K27, kde jsou rozvody řešeny jako dvoutrubkové a teplo přivádějí na objektové předávací stanice. Jednotlivými zdroji sítě kotelen CZT jsou zásobovány nejen bytové domy, ale také objekty občanské vybavenosti a provozní a administrativní prostory provozovatele. Obrázek č. 1 - Letecký pohled na město Hranice s integrovaným schématem rozmístění kotelen CZT. Podklady: GEODIS Brno, s. r. o.; EKOLTES, a. s. Strana: 6/45

7 Základní technické údaje o systému CZT ve městě Hranicích spravovaném společností EKOLTES, a. s. jsou uvedeny v tabulce č. 2. Tyto informace dávají základní představu o rozsahu, výkonech, počtech zásobovaných bytů, podlahové plochy apod. Detailnější schéma systému CZT lokalizace kotelen v intravilánu je uvedeno na obrázku č. 2. Schéma vychází z podkladů poskytnutých společností EKOLTES, a. s. Na obrázku jsou zachyceny i kotelny zrušené či prodané. Tabulka č. 2 Přehled základních informací o systému CZT v Hranicích Ukazatel Hodnota Celkový počet kotelen 33 Z toho zásobuje byty 1 24 Objekty občanské vybavenosti, služby 7 Objekty provozovatele 2 Nominální výkon kotelen 37,106 MW Napojení na centrální dispečink 25 kotelen Počet kotlů 98 Počet zásobovaných bytů Počet vchodů 204 Počet měřidel 95 Podlahová plocha ÚT ,12 m 2 Podlahová plocha TV ,36 m 2 Celkem 25 kotelen z 33 je napojeno na centrální dispečink umístěný v objektu Tepelného hospodářství společnosti EKOLTES, a. s. na kotelně Struhlovsko K27. Jsou používány dva systémy vzdáleného přístupu. 13 kotelen je napojeno pomocí zařízení MaR Controls a 12 kotelen pomocí systému TRONIC. Zařízení umožňuje plnohodnotnou dálkovou obsluhu provozu kotelen v závislosti na změně venkovní teploty a potřeby jednotlivých lokalit. Dodávku tepelné energie pro přípravu teplé vody zajišťuje systém po celý rok vždy od 6-22 hodin. Nastavení tohoto limitu je dáno na základě požadavků odběratelů a také na ekonomice provozu systému v nočních hodinách s minimálním odběrem. Systémy jsou hydraulicky vyváženy. Prakticky u všech otopných těles v systémech jsou použity termoregulační hlavice. Provozovatel provádí rekonstrukce samotných zdrojů i teplovodů a další související techniky (MaR apod.) v mezích svých ekonomických možností s cílem zefektivňovat výrobu tepelné energie s pozitivním dopadem na udržení přijatelné ceny pro konečného odběratele. Bližší informace o rekonstrukcích teplovodů jsou uvedeny v podkapitole Provozovatel také splnil legislativní podmínky a nechal zpracovat energetické audity všech provozovaných kotelen a v rámci plánovaných rekonstrukcí realizuje doporučená energeticky úsporná opatření. V dalších kapitolách analyzujeme spotřebu paliv, produkci tepelné energie, náklady, ceny pro konečné odběratele, časové vývoje vybraných ukazatelů, některé přehledové hodnoty ve vztahu k bytovému fondu města Hranice. 1 Včetně bytů v domově důchodců, sociálních bytů. Strana: 7/45

8 Obrázek č. 2 - Rozmístění kotelen CZT ve městě Hranice. Vymezení oblasti schématu je zobrazeno na předchozím snímku. Strana: 8/45

9 1.1.1 Rekonstrukce CZT teplovody Provozovatel systému CZT realizuje pravidelnou údržbu, rekonstrukci a výměnu zastaralé technologie ve vybraných kotelnách. V letech 2006/2007 nebyly v systému plánovány žádné rozsáhlé rekonstrukce kotelen s ohledem na prodej bytů z majetku města a na očekávané schválení koncepce dalšího rozvoje systému CZT v Hranicích. V těchto letech byly opravy a údržba zaměřeny na rekonstrukci teplovodů. Přehled oprav je uveden níže. Kotelna Rok realizace opravy Oprava Poznámka K Výměna venkovních teplovodů Na rozvod TUV bylo použito pozinkované potrubí. Rozvody tepla i TUV byly zaizolovány dle platných norem. K Výměna venkovních teplovodů Na rozvod TUV bylo použito pozinkované potrubí. Rozvody tepla i TUV byly zaizolovány dle platných norem. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolovaného potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolovaného potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Rekonstrukce teplovodu V roce 2006 byla zahájena výměna venkovních teplovodů, použito předizolované potrubí ISO PLUS. Velká část realizována v roce 2006, dokončeno K Rekonstrukce teplovodu V roce 2006 byla provedena výměna venkovních teplovodů, použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Na rozvod TUV bylo použito pozinkované potrubí. Rozvody tepla i TUV byli zaizolovány dle platných norem. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí TARCO. Současně s tímto teplovodem bylo vybudováno i 10 OPS v objektech. Další objektová stanice (čp. 1993) zahájila provoz v roce V roce 2006 došlo k odpojení objektové předávací stanice v čp z důvodů vybudování si vlastní kotelny. K Pouze výměna části venkovních teplovodů (viz poznámka). Zbytek původní rozvody. Provedena výměna teplovodu pouze mezi domy č. p a 1885 v roce 2007 a použito potrubí ISO PLUS. Ostatní teplovody původní z roku K Výměna venkovních teplovodů Na rozvod TUV bylo použito pozinkované potrubí. Rozvody tepla i TUV byly zaizolovány dle platných norem. K V roce 1995 byla provedena výměna čtyřtrubky za dvoutrubku. Použito předizolované potrubí ISO PLUS. Současně s tímto teplovodem bylo vybudováno 14 objektových předávacích stanic v domech. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. K Výměna venkovních teplovodů Použito předizolované potrubí ISO PLUS. Tabulka č. 3 Přehled rekonstrukcí venkovních teplovodů. Zdroj: EKOLTES, a. s. Strana: 9/45

10 Výše uvedené údaje svědčí o tom, že provozovatel soustav trvale zvyšuje dobrý stav zařízení a rozvodů a je si vědom významu energetických úspor při zvyšování efektivity výroby a distribuce energie. O této skutečnosti svědčí i níže uvedená analýza nákladů investovaných do rekonstrukcí a údržby systému CZT v Hranicích. V tabulce č.. 4 je přehled investičních nákladů vynaložených provozovatelem systému CZT v Hranicích (EKOLTES, a. s.) v letech Tabulka dokládá trend pravidelné a efektivní údržby a rekonstrukcí těch zdrojů, které jsou nejméně ekonomické s ohledem na své stáří. V roce 2006 provozovatel investoval pouze do rekonstrukce teplovodů z důvodů očekávaného prodeje městských bytů a vymezení další strategie rozvoje CZT v Hranicích. Oblast investic/rok stavební část ,00 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč strojní část ,25 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč teplovody ,81 Kč ,20 Kč MaR ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč CELKEM ,06 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč Tabulka č. 4 Přehled vynaložených investic do oprav a údržby systému CZT Hranice v letech v Kč. Zdroj: EKOLTES, a. s., REC, o. p. s. Graf č. 1 prezentuje údaje z tabulky č. 4 v grafické podobě. Připomínáme, že výše realizovaných investic se zpětně promítá do ceny GJ ve formě odpisů. Ekonomické parametry a údaje analyzujeme v kapitole 2.1. Graf č. 2 zobrazuje strukturu vynaložených investičních nákladů v členění na stavební, strojní a MaR část a teplovody. Časový vývoj hodnoty investic do systému CZT Hranice provozovaného společností EKOLTES, a. s ,00 Kč Investice v Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Rok Graf č. 1 Přehled celkově vynaložených investičních nákladů na opravy a údržbu systému CZT Hranice. Zdroj: EKOLTES, a. s., REC, o. p. s. Strana: 10/45

11 Časový vývoj investic do systému CZT Hranice provozovaného společností EKOLTES, a. s. dle povahy investice Investice v Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč stavební část strojní část teplovody MaR ,00 Kč 0,00 Kč Rok Graf č. 2 Struktura investičních výdajů podle účelu využití v systému CZT Hranice v letech Zdroj: EKOLTES, a. s., REC, o. p. s. Finanční prostředky jsou směřovány do těch investic, které přinášejí neustálé zvyšování efektivity výroby a zvyšování energetické efektivnosti. 2. ANALÝZA SPOTŘEBY PALIV A ENERGIÍ Analýzu spotřeby paliv a energií v systému CZT v Hranicích jsme provedli na základě poskytnutých informací od společnosti EKOLTES, a. s. Spolupráce s touto společností byla velmi dobrá. Rozsah a charakteristika evidovaných údajů byly na velmi vysoké úrovni, což svědčí o kvalitě managementu oblasti tepelného hospodářství. Z poskytnutých údajů, jejich složení a struktury vyplývá, že společnost EKOLTES, a. s. se efektivitou a nákladovostí výroby tepla velmi často a pravidelně zabývá a věnuje mu vysokou pozornost. Pro analýzu nám byly poskytnuty následující údaje: - přehled spotřeby zemního plynu pro roky v členění na jednotlivé provozované kotelny - přehled spotřeby elektřiny pro provoz kotelen, pomocných provozů a OPS 2 pro roky v členění na jednotlivé provozované kotelny - přehled vyrobené a prodané tepelné energie v GJ na úrovni jednotlivých kotelen a měsíců pro roky Objektová předávací stanice Strana: 11/45

12 - energetické audity jednotlivých kotelen - kalkulační vzorce a náklady na provoz pro výpočet cen tepelné energie pro roky přehledná mapka umístění kotelen a rozsah domů z nich zásobovaných - číselné údaje o skutečných spotřebách a nákladech za období kontrolní protokoly vztahující se k výrobě tepla - osobní konzultace a prohlídky vybraných kotelen a dispečerského pracoviště Cílem analýzy bylo: - postihnout vývojové trendy ve spotřebě - analyzovat samotnou spotřebu (včetně měrných ukazatelů) - analyzovat rozložení spotřeby dle paliv a energií - analyzovat náklady a ceny tepelné energie pro konečného uživatele - analyzovat strukturu spotřeby dle kotelen, dle využití tepelné energie - analyzovat efektivitu výroby tepla V rámci systému kotelen CZT jsou sledovány spotřeby paliv a energií včetně dalších souvisejících nákladů ovlivňujících výslednou cenu prodávané tepelné energie. Problematikou cen tepelné energie se zabýváme v následující podkapitole 2.1. K prezentaci číselných údajů a časových trendů využíváme v maximální možné míře názorné metody grafů. Hlavní grafy jsou vloženy přímo do textu, doplňkové grafy najdete v kapitole 4. Grafy a přílohy. Jak jsme již uváděli, všechny kotelny využívají jako palivo zemní plyn, což je dáno snahou nahrazení spalování tuhých fosilních paliv v intravilánu města, případně eliminací velmi nákladného vytápění lehkým topným olejem. Vývoj ročních spotřeb zemního plynu v soustavě kotelen je graficky znázorněn na grafu č. 3 souhrnně za každý rok. Podrobný přehled spotřeby zemního plynu dle jednotlivých kotelen je uveden v kapitole 5, jako graf č. 1. Analýza ukazuje postupný pokles spotřeby zemního plynu, tedy snížení výroby tepla, což je dáno: - snižováním energetické náročnosti bytových domů (zateplováním) - energeticky úsporným chováním samotných obyvatel obecně tedy poklesem odběru (bez rozlišení důvodů) - poklesem počtu dennostupňů (tedy zvýšením průměrné teploty v topné sezóně) významný faktor Strana: 12/45

13 Roční spotřeba zemního plynu v soustavě kotelen CZT Hranice v letech ,00 Spotřeba zemního plynu v MWh/rok , , , , , , , , , , Roky Graf č. 3 Vývoj spotřeby zemního plynu v soustavě CZT v Hranicích v letech Zdroj: EKOLTES, a. s. Spotřeba zemního plynu pro kotelny soustavy CZT v Hranicích přepočteno na metry krychlové činí tisíc metrů krychlových v roce Dále jsme analyzovali spotřebu paliva v jednotlivých měsících roku pro celou soustavu, po dobu tří posledních let. Výsledek v podobě grafu č. 4 je uveden níže. Graf ukazuje naprosto standardní průběh ročních variací, neukazuje žádné meziroční výkyvy či disproporce (na přelomu roků 2005/2006 převládaly velmi nízké teploty, což se zpětně projevilo na spotřebě). Konkrétní průběh roční křivky závisí především na průběhu teploty. Například rok 2006 ukazuje tužší zimu až do 3. měsíce roku, a naopak mírnější nástup zimy (resp. téměř její absenci) na konci roku Spotřeba zemního plynu v kotelnách soustavy CZT v Hranicích dle jednotlivých měsíců roků ,00 Spotřeba v MWh/měsíc 9 000, , , , , , , , ,00 0, Měsíce Rok Graf č. 4 Roční průběh spotřeby zemního plynu v soustavě kotelen CZT v Hranicích v letech Zdroj: EKOLTES, a. s. Strana: 13/45

14 Pro analýzu časových řad a posouzení vývoje výroby tepelné energie jsme použili data o skutečně vyrobeném teplu, prodaném teplu v členění na teplo pro vytápění a teplo pro ohřev teplé vody pro roky Výsledky této části analýzy jsou zobrazeny na grafu č. 5. Graf velmi dobře ukazuje celkový trend poklesu výroby v souvislosti s úsporami a snížením odbytu tepla. Přehled základních ukazatelů provozu soustavy CZT Hranice - skutečné hodnoty , , ,00 GJ/rok , , , , , ,00 Vyrobené teplo Prodané teplo Prodané teplo ÚT Prodané teplo TUV 0, Rok Graf č. 5 Přehled základních ukazatelů provozu soustavy CZT v Hranicích. Vyrobené teplo v porovnání s prodaným teplem (tato položka je dále dělena na teplo na vytápění a teplo pro ohřev teplé vody). Zdroj: EKOLTES, a. s. Dále je na něm možné doložit větší pokles spotřeby tepla využívaného pro vytápění než v případě tepla určeného pro přípravu teplé vody. Číselné údaje, ze kterých je sestaven graf č. 5 jsou uvedeny v tabulce č. 5. Tabulka č. 5 Číselný přehled výroby tepla, prodeje tepla ve struktuře vytápění a ohřev teplé vody pro soustavu kotelen CZT v Hranicích pro roky 2002 až 2007 (první 4 měsíce). Zdroj: EKOLTES, a. s. Ukazatel /2007 Vyrobené teplo (GJ) , , , , , ,50 Prodané teplo (GJ) , , , , , ,13 Prodané teplo ÚT (GJ) , , , , , ,90 Prodané teplo TUV (GJ) , , , , , ,23 Grafické srovnání vývoje výroby a prodeje tepla v soustavě CZT pro poslední tři roky, je uvedeno v grafu č. 6. Zde je mnohem lépe patrný trend poklesu výroby a prodeje, který je pro další efektivní provozování systému centrálních kotelen nežádoucí. S poklesem výroby a prodeje totiž rostou náklady na jednotku vyprodukovaného tepla díky tomu, že jsou fixní náklady rozpočítávány na menší počet vyprodukovaných jednotek tepla. Strana: 14/45

15 Výroba a prodej energie v soustavě CZT v Hranicích v letech v GJ GJ/rok , , , , , , , , , , Prodaná energie GJ celkem , , ,70 Vyrobená energie GJ celkem , , ,55 Roky Graf č. 6 Výroba a prodej tepla v letech v soustavě CZT v Hranicích v GJ. Zdroj: EKOLTES, a. s. Ještě lépe je pokles patrný na grafu č. 7, který zobrazuje procentní hodnotu výroby a prodeje tepla v procentech roku Vidíme, že rok 2006 znamená pokles na hodnotu necelých 89 % roku Je však nutno upozornit, že konec roku 2006 se vyznačoval vyššími průměrnými teplotami a tedy i nižší potřebou tepla, které trend poklesu odběrů ještě zesílily. Z důvodů výše uvedených lze jen velmi těžko specifikovat podíl poklesu spotřeby indukovaný snižováním potřeby tepla v zateplených objektech nebo velmi mírnou zimou (tento vliv může být majoritní). Změna prodeje energie v soustavě CZT v Hranicích v letech v % roku 2004 % - vztaženo k roku ,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 84,00% 82,00% 100,00% 95,75% 88,81% Roky Graf č. 7 Vyjádření trendu poklesu výroby a prodeje tepla v soustavě CZT v letech vyjádřeno v procentech vztažených na rok Zdroj: EKOLTES, a. s. Strana: 15/45

16 Údaje o výrobě a prodeji tepla podle jednotlivých kotelen systému CZT v Hranicích jsou uvedeny v příloze (kapitola 5.) graf č. 2. Důležitou hodnotou ukazující efektivitu celého systému jsou vnitřní ztráty systému na kotelnách, rozvodech, předávacích stanicích apod. Hodnoty ztrát vyjádřené v procentech jsou graficky i číselně vyjádřeny na grafu č. 8, který ukazuje mírný nárůst ztrát od roku 2002 o hodnotu přibližně 1,5 %. Ztráty tepla v systému CZT v Hranicích v % 6,00 5,00 4,39 4,60 4,53 4,78 5,20 4,00 3,72 % ztrát 3,00 2,00 1,00 0, /2007 Roky Graf č. 8 Časový vývoj ztrát v systému kotelen CZT v Hranicích. Zdroj: EKOLTES, a. s. Zvýšená ztráta tepla (a tím i zvýšená spotřeba plynu na výrobu 1 GJ tepla) souvisí se stále se snižující výrobou i prodejem tepelné energie. Ukazuje také na vhodnost postupné výměny stávajících plynových kotlů zastaralé technologie za nové kotle kondenzační, které dosahují účinnost až 106 %. S trendem snižování výroby tepla a prodeje tepla adekvátně poroste i procento ztrát. Tomuto trendu lze čelit jen dalším zvyšováním účinnosti přeměny na zdrojích, snižováním ztrát v distribučních systémech apod. Porovnáme-li ztráty v systému CZT v Hranicích s uváděnými hodnotami z literatury, jsou výsledky provozovatele více než dobré. Mezní ztráty v systémech CZT jsou uváděny v rozmezí 6-10 % v primárních rozvodech a 5-6 % v sekundárních rozvodech 3. Najdeme však i systémy se ztrátami vyššími i nižšími. Přihlédneme-li ke skutečnosti, že snižování spotřeby tepla v systému vede k růstu ztráty v rozvodech, je výsledek 5,2 % ztrát více než dobrý a svědčí o kvalitě provozovatele. Významným prvkem systému CZT jsou také elektrické pohony a systémy, které jsou většími či menšími spotřebiteli elektřiny. Spotřeba elektřiny se také stává relativně významnou nákladovou položkou. I proto jsme provedli stručnou analýzu spotřeby elektřiny v průběhu roku v celém systému kotelen CZT v Hranicích, jejíž grafický výstup je uveden na grafu č Bouška, Jan; Knížek, Petr; Mrázek, Karel aj.: Zásady návrhu hospodárných opatření ve zdrojích, rozvodech a při spotřebě energie a typová řešení energetických auditů. Praha: ČEA Strana: 16/45

17 Spotřeba elektřiny v soustavě kotelen CZT v Hranicích v roce 2006 v kwh Spotřeba v kwh/měsíc Měsíce roku 2006 Graf č. 9 Roční průběhy spotřeby elektřiny v systému CZT v Hranicích za rok Zdroj: EKOLTES, a. s. Graf ukazuje sezónní výkyvy, které jsou však menší než v případě spotřeby zemního plynu. Vyplývá to z nutnosti pohánět oběhová čerpadla cirkulačních okruhů pro přípravu teplé vody. Spotřebu elektřiny jsme vyhodnotili pro jednotlivé kotelny v roce 2006 a výsledný graf je uveden v kapitole 5. pod číslem 3. Tento graf nám ukazuje rozdíly v náročnosti na spotřebu elektřiny závislé nejen na množství vyrobeného tepla, délce provozu, ale také na stáří a energetické efektivitě jednotlivých kotelen. Hodnoty spotřeby elektřiny pro jednotlivé kotelny jsme vyhodnotili také pomocí měrných ukazatelů. Zvolili jsme si jednak závislost spotřeby elektřiny na nominálním výkonu kotelny, a dále závislost spotřeby elektřiny na spotřebované MWh v podobě paliva. Shrnutí výsledků této analýzy jsme provedli v následujícím grafu č. 10. Nutno poznamenat, že z grafu byla vyloučena kotelna K30, umístěná v objektu tepelného hospodářství společnosti EKOLTES, a. s., a to z toho důvodu, že se jedná o malý objekt, s malou kotelnou, ale do spotřeby elektřiny se započítává provoz celé budovy včetně dílen (svařování). Hodnota měrných ukazatelů pro tuto kotelnu dosahovala o řád vyšších hodnot. V případě kotelny K20, která je umístěna v domově důchodců může být příčinou relativně vysoké měrné spotřeby elektřiny skutečnost, že v systému pro cirkulaci vody pro přípravu teplé vody jsou zapojena dvě čerpadla (aby se podařilo teplou vodu dostat i do nejvzdálenějšího místa v objektu. Strana: 17/45

18 Porovnání měrných hodnot spotřeby elektřiny ve vybraných kotelnách soustavy CZT v Hranicích v roce 2006 K 20 K 12 K 34 K 21 K 16 K 7 K 27 K 6 Spotřeba elektřiny v kwh/rok 2006 na kw nominálního výkonu kotelny 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 Kotelny K 15 K 9 K 8 K 3 K 2 K 4 K 11 K 19 K 5 K 25 K 32 K 31 K 1 K 18 K 14 K 13 Měrná spotřeba elektřiny v kwh na MWh spotřebovaného ZP Měrná spotřeba elektřiny na kw nom. výkonu 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 Spotřeba elektřiny v kwh/rok 2006 na MWh spotřebovaného paliva 18,00 (ZP) Graf č. 10 Porovnání měrných hodnot spotřeby elektřiny pro jednotlivé kotelny systému CZT v Hranicích v roce Měrné hodnoty spotřeby elektřiny byly vztaženy k nominálnímu výkonu kotelny a k jedné MWh obsažené v palivu. Zdroj: EKOLTES, a. s., REC, o. p. s. Strana: 18/45

19 2.1 Vývoj nákladů na provoz systému a vývoj cen tepelné energie v soustavě CZT v Hranicích Z pohledu konečného zákazníka je nejdůležitějším faktorem (kromě spolehlivosti dodávky) skutečně účtovaná konečná cena nakupované tepelné energie. Konečná cena je určována podle skutečných nákladů na provozování daného systému v běžném roce a je závislá na několika hlavních vstupech: ceně paliva ceně pomocných médií (elektřiny, vody) objemu výroby a prodeje poměru fixních a variabilních nákladů výši odpisů apod. Skutečná cena, za níž společnost EKOLTES, a. s. prodává svým odběratelům teplo, a časový vývoj této ceny od roku 2002 jsou uvedeny na grafu č. 11. Nárůst ceny je dán nejen nárůstem ceny paliva a dalších vstupů, ale také snižováním objemu výroby a prodeje a tedy zhoršujícím se poměrem fixních a variabilních nákladů, které musí být v ceně tepla a souvisejících služeb zahrnuty. Dnešní ceny tepla patří k tzv. věcně usměrňovaným cenám a jejich růst kontroluje Energetický regulační úřad. Provozovatelé si tedy nemohou stanovovat výši úhrady libovolně, ale musí se držet velmi striktních pravidel a zásad. Podle informací z teplárenského sdružení a ERÚ činí současná průměrná cena tepelné energie z centrálních zdrojů kolem 400 Kč/GJ (v mixu zdrojů). Jelikož se jedná o mix zdrojů, větší výpovědní hodnotu bude mít přehledná tabulka průměrných cen tepelné energie pro konečné spotřebitele 2001 k , kterou jsme přebrali ze zdroje ERÚ 4. Palivo k předpoklad Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ uhlí 297,03 309,49 313,26 320,94 332,30 344,55 ostatní palivo 342,41 350,34 351,92 369,72 402,36 450,46 vážený průměr 318,87 330,34 330,78 341,62 362,53 394,95 Tabulka č. 6 Přehled průměrných výsledných cen tepelné energie v jednotlivých letech (rok 2006) předpokládaná cena. Zdroj: ERÚ - Do přehledu uvedeného v tabulce č. 6 byly zahrnuty dodávky tepelné energie z rozvodů z blokové kotelny, z venkovních sekundárních rozvodů a z domovní předávací stanice, a to jak z uhlí, tak i z ostatního paliva. Váženým průměrem byla stanovena průměrná cena za jednotlivé roky u obou druhů paliv. Z grafu je patrný vyšší nárůst průměrné ceny tepelné energie vyrobené z ostatních paliv, což je ovlivněno vyšším nárůstem zemního plynu na konci roku 2005 a na počátku roku S ohledem na palivo a úroveň provozování považujeme cenu za rok 2006 za velmi přijatelnou kapitola 4. tabulka č. 11 Strana: 19/45

20 Skutečná cena tepelné energie v systému CZT Hranice Kč/prodanou GJ 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 462,41 384,72 353,30 339,04 321, Roky Graf č. 11 Vývoj skutečné ceny tepelné energie v systému CZT v Hranicích. Zdroj: EKOLTES, a. s. Jak jsme již uvedli výše, jedním z klíčových faktorů konečné ceny tepelné energie je cena paliva, v našem případě zemního plynu. Pro analýzu jsme však přidali i vývoj ceny elektřiny, která se na výsledné ceně tepla také podílí. Grafické zobrazení hodnot včetně tabulky těchto hodnot je uvedeno v grafu č. 12. Změny cen zemního plynu a elektřiny v systému CZT Hranice - skutečné hodnoty 3, , ,50000 Kč/kWh 2, , , , ,00000 Cena plyn (Kč/kWh) 0, , , , , ,71895 Cena elektrická energie (Kč/kWh) /2007 2, , , , , ,22250 Roky Graf č. 12 Změny ceny zemního plynu a elektřiny v letech (první 4 měsíce) podle skutečných nákupů společnosti provozující systém CZT v Hranicích. Zdroj: EKOLTES, a. s. Cena elektřiny vytrvale roste a její meziroční změny jsou v řádech desetihaléřů za rok a kwh a po minimu ceny v letech 2003 její cena neustále roste. Cenový vývoj zemního plynu také v roce 2003 Strana: 20/45

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2013 listopad 2013 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2012 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Rada města Ing. Radka Ondriášová, starostka města,

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006

Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 2006 Energetický regulační úřad sekce regulace oddělení teplárenství prosinec 27 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE K ROKU 26 Obsah: Úvod... 2 1. Přehled průměrných cen... 3 2. Porovnání cen a úrovní cen za rok

Více

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Dny teplárenství a energetiky 2015 (22. 4. 2015) Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům Ing. Michal Žlebek VŠB-TU Ostrava Výzkumné energetické centrum Obsah Stávající stav CZT v ČR Zdroje tepla

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství říjen 2010 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2010 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2009 na jednotlivých

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst

MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst MIX MAX- Energetika, s.r.o. Energetický management pro samosprávu obcí a měst Závěry Územní energetické koncepce Soubor činností energetického managementu upřesňovat stanovené zásady užití jednotlivých

Více

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č. 3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011

VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Energetický regulační úřad sekce regulace odbor teplárenství listopad 2011 VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE k 1. lednu 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2010 na jednotlivých

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic. TRONIC CONTROL Nad Safinou I č.p.449 252 42 Vestec u Prahy tel./fax: 266 710 254-5 602 250 629 e-mail: info@tronic.cz http//www.tronic.cz Firemní program Výrobní oblast vývoj a výroba řídicích systémů

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště

Regenerace panelových domů v Novém Lískovci Idea 1999: Zvýšit kvalitu bydlení bez enormního nárůstu nákladů na bydlení Energetické úspory těžiště Energetický management v programu komplexní regenerace panelových domů Brno - Nový Lískovec Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských částí statutárního města Brna 12 tis.

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy Janoušek Jan, Uchytil Josef, Kohout Vladimír, Teplárna Klatovy, (Přednáška pro Kotle a energetická zařízení 2009 ) Teplárna Klatovy připravila v roce

Více

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby

Teplo komfort. 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort 1 Komu je Teplo komfort určeno 2 Charakteristika produktu 3 Varianty produktu 4 Výhody produktu 5 Další služby Teplo komfort Teplo komfort značí produkt, který spojuje bezpečnou a spolehlivou

Více

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě Jindra Bušková V době hospodářské krize Česká vláda hledá, kde je všude možné ušetřit. Škrty v rozpočtu se dotkly všech odvětví hospodářství. Jak je

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, 470 06, Česká Lípa IČ: 727 44 944 2. Zadání:

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny

STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny STUDIE - vyhodnocení ekonomických důvodů a výhodnosti výstavby vlastní plynovodní kotelny Název stavby: Instalace plynové kotelny bytového domu, ul. Píškova Místo stavby : Píškova 1960/40, Praha 13 Charakter

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Energeticky soběstačná obec, region

Energeticky soběstačná obec, region Energeticky soběstačná obec, region jak na to? Ing. Karel Srdečný Žižkova 1, Č. Budějovice tel.: 774 697 901 e-mail: cb@ekowatt.cz 1. O společnosti EkoWATT je Česká nezávislá konzultační společnost, založena

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem ve Zlíně - Malenovicích Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Malenovicích k 1.1.2005 TOT přebírá rozvody od Tepla Zlín 74 předávacích

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Studie efektivního využívání kogeneračních jednotek v Nemocnici Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava zpracoval: Jaroslav

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR

DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR DOSAŽENÉ ÚSPORY ENERGIE PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMŮ PODPORY V ČR OBSAH: 1. Programy podpory energetické efektivnosti 2007-2013, 2. Přínosy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007-2013, 3. Přínosy prioritní osy 3 OPŽP

Více

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků

1 Teplo pro Brno. 2 Specifikace zákazníků Teplo 1 Teplo pro Brno 2 Specifikace zákazníků 3 Poskytované služby 4 Výhody dálkového tepla 5 Výroba tepelné energie 6 Rozvod tepelné energie 7 Provozovaná tepelná zařízení 8 Technická specifikace odběru

Více

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E

Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje. 29.4.2013 Siemens, s.r.o., Building Technologies/ BAU/ LCM E Příklady dobré praxe ve veřejném sektoru Energy Performance Contracting v budovách Pardubického kraje 1 Budovy a energie Spotřebují 40% vyrobené energie Produkují 21% emisí CO 2 Industry (direct emissions

Více

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů.

Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Ceny tepelné energie v soustavách zásobování teplem v porovnání s cenami z lokálních zdrojů. Konkurenceschopnost ceny tepla ve Vsetíně vůči lokálním plyn. kotelnám, příp. tepelným čerpadlům. Invicta Bohemica,

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK

Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK Praktické ukázky monitorování akčních plánů (SEAP) ve Zlínském kraji prostřednictvím Energetického monitorovacího centra EAZK Modernizace zdrojů tepla v Karolínce město Karolínka - 1.274 domácností, 549

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy

ENERGETICKÝ AUDIT. Budovy občanské vybavenosti ul. Ráčkova čp. 1734, 1735, 1737 Petřvald Dům s pečovatelskou službou 3 budovy Kontaktní adresa SKAREA s.r.o. Poděbradova 2738/16 702 00 Ostrava Moravská Ostrava tel.: +420/596 927 122 www.skarea.cz e-mail: skarea@skarea.cz IČ: 25882015 DIČ: CZ25882015 Firma vedena u KS v Ostravě.

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice

Centrální zásobování teplem v Napajedlech. Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech Služby pro odběratele společnosti Teplárna Otrokovice Centrální zásobování teplem v Napajedlech 12/2012 TOT přebírá rozvody od NBTH 34 předávacích stanic, 2 100

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Energeticky úsporný projekt

Energeticky úsporný projekt Energeticky úsporný projekt Závěrečné vyhodnocení akce v, v, MATERSKA SKOLA RUDNA U PRAHY v v, KE SKOLCE 922, MESTO RUDNA Vypracoval: Ing. Jan Kárník, energetický auditor č. 0262 1 Obsah ( Obsah... 2 2

Více

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR. Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 EKONOMICKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD V ČR Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Úvodní rozvaha Ekonomický potenciál domácností Makroekonomická rozvaha Environmentální potenciál

Více

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech

Jiří Kalina. rní soustavy. bytových domech Jiří Kalina Solárn rní soustavy pro přípravu p pravu teplé vody v bytových domech Parametry solárn rních soustav pro přípravu p pravu teplé vody celkové tepelné zisky využité pro krytí potřeby tepla [kwh/rok]

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program územní energetické koncepce Ing. Petr Synek ENVIROS, s.r.o. 1 Územní energetické koncepce Obsah koncepce v souladu se zákonem č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií Vyhláška 195/2001 Sb. stanoví podrobnosti

Více

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Ing. Libor Lenža Regionální energetické centrum, o. p. s. Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji Odborný seminář Biomasa jako zdroj energie 6. 7. června 2006 Ostravice Zlínský kraj Proč biomasa?

Více

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT Problematika přechodu odběratelů od centrálního zásobování teplem k vlastním zdrojům je proces, který se dotýká několika legislativních úprav. Níže jsou

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 ze dne 25. listopadu 2002 a č. 7/2003 ze dne 18. prosince 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003

Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/2003 ze dne 25. listopadu 2002 a č. 7/2003 ze dne 18. prosince 2002, k cenám tepelné energie pro rok 2003 Aktualizováno dne 20. 1. Komentovaná cenová rozhodnutí ERÚ č. 5/ ze dne 25. listopadu a č. 7/ ze dne 18. prosince, k cenám tepelné energie pro rok Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) podle 2c zákona

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004 Cenové rozhodnutí ERÚ č. 21/2003 ze dne 25. září 2003, k cenám tepelné energie pro rok 2004 Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky

Více

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012 Příklady realizovaných termických systémů a jejich monitoringu Stanislav Němec Důvody monitoringu a vyhodnocování Optimalizace chodu samotné solární soustavy Zjištění

Více

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Název kritéria Aspekt podle Metodického pokynu pro

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

Struktura trhu s teplem

Struktura trhu s teplem Trh s teplem 1 Struktura trhu s teplem 2 Subjekty na trhu s teplem a) Energetický regulační úřad -udělení, změně nebo zrušení licence - regulace cen podle zvláštní právních předpisů - obsah ekonomických

Více

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...

PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace... PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza

Více

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk

Pardubický kraj EPC projekty. Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk Ing. Milan Vich, energetický manažer Pk Pardubický kraj - EPC projekty EPC je Energy Performance Contracting Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem ( pro budovy a objekty v majetku Pardubického

Více

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE EMI-TEST s.r.o. Na Sibiři 451 549 54 Police nad Metují ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE podle 3 odstavec 1 a 3 vyhlášky 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie číslo 0043/14

Více

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu Tebodin Czech Republic, s.r.o. Autor: Ing. Miroslav Mareš Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a)

Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Výkaz 31, 32-DK a) Nejčastější chyby při sestavování regulačních výkazů držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie Tento přehled slouží jako pomůcka při sestavování výkazů, avšak nelze jím obsáhnout všechny eventuální

Více

Základní analýza energetického monitoru

Základní analýza energetického monitoru 1 Vážený pane Zákazníku, příloha obsahuje automaticky vygenerovanou základní analýzu zkoumané otopné soustavy provedenou měřící soupravou Energetický monitor Testo v kombinaci s manuálním sběrem dat. Součástí

Více

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele

Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele Kontrolní hodnoty, ceny tepelné energie a energetické ukazatele ve výkazu 31, 32-CL a) Kontrolní hodnoty a ceny tepelné energie podle úrovně předání (budou vypočteny automaticky) V posledních sloupcích

Více

Měrná spotřeba tepla GJ/km 2

Měrná spotřeba tepla GJ/km 2 Měrná spotřeba tepla GJ/km 2 Číslo oblasti Jednotlivé oblasti města Plocha oblasti Roční potřeba Celkem Měrná spotřeba tepla Násobek průměrné spotřeby tepla Plocha oblasti upřesněná Celkem spotřeba teplav

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ZADAVATEL: Obec Horní Suchá Sídlem: Horní Suchá, Sportovní 3/2, okr. Karviná PSČ: 735 35 Jednající: Ing. Jan Lipner, starosta obce IČ: 00575917 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: DODÁVKA TEPELNÉ

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský

Technická a ekonomická analýza. Ing. Tibor Hrušovský Tepelná čerpadla a solární systémy pro bytové domy Technická a ekonomická analýza Ing. Tibor Hrušovský 1 Zadání Posouzení výhodnosti instalace TČ na dva bytové domy 44 a 48 bj. Posouzení výhodnosti instalace

Více

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY TEPLÁRNA LIBEREC, akciová společnost Dr. M. Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4 TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro odběrná tepelná zařízení, připojovaná k tepelným sítím soustavy centralizovaného zásobování

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje

Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Obnovitelné zdroje energie z pohledu Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje Povinnost zpracování Územní energetické koncepce pro kraje, hl. město Praha a statutární města je stanovena v zákoněč.

Více

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013

Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013 Ing. Jakub Kirchner EKONOMIKA PROVOZU TEPELNÝCH ČERPADEL A ZAJÍMAVÉ INSTALACE 2013 VÝVOJ CEN ENERGIÍ V ČR 1991 2011 100 000 90 000 80 000 Zemní plyn Elektřina Tepelné čerpadlo Ceny energií dále porostou

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

EPC jako ověřená cesta k úsporám

EPC jako ověřená cesta k úsporám EPC jako ověřená cesta k úsporám Energy Performance Contracting v objektech Pardubického kraje Ing. Radim Kohoutek, ředitel útvaru energetických služeb 1 Obsah: Co víme o budovách Co je to EPC Princip

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU

VÝŠE CENY TEPLA BYTOVÉHO DOMU Michal HAVLÍČEK, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení, číslo osvědčení ČKAIT 1102032 Slavíkova 6143, Ostrava Poruba, tel. fax 596 913 265, mobil 736 724 735

Více

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ Setkání odběratelů s dodavatelem tepla 26.6.2013 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz Hlavním cílem dnešního setkání dodavatele s odběrateli tepla je hledání cest ke zlepšení

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

4-Energetická, a.s. Prezentace pro Zastupitelstvo MČ Praha 4, dne 7. 2. 2013

4-Energetická, a.s. Prezentace pro Zastupitelstvo MČ Praha 4, dne 7. 2. 2013 4-Energetická, a.s. Prezentace pro Zastupitelstvo MČ Praha 4, dne 7. 2. 2013 4-Energetická, a. s. Táborská 500/30 140 45 Praha 4 tel: 241 416 596 e-mail: info@4-energeticka.cz 1 Obsah prezentace Cena tepelné

Více

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012

Úspory energie v budovách. Brno AMPER březen 2012 Úspory energie v budovách Brno AMPER březen 2012 Osnova: 1. Energie pro budoucnost, ELA a FCC Public, AMPER Brno 2012 úspory v průmyslu 2. Legislativa Evropské unie 3. Legislativa v České republice, národní

Více

Tepelná čerpadla v souvislostech

Tepelná čerpadla v souvislostech Efektivní výroba a využití elektrické energie Tepelná čerpadla v souvislostech Ing. Josef Slováček Asociace pro využití tepelných čerpadel Brno, 8.10.2013 Tepelná čerpadla jsou zařízení, která svým principem

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více