Др МИЛОШ ЛУКОВИЋ MILOŠ LUKOVIĆ, Ph.D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Др МИЛОШ ЛУКОВИЋ MILOŠ LUKOVIĆ, Ph.D"

Transkript

1 БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ Београд INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS Belgrade Др МИЛОШ ЛУКОВИЋ MILOŠ LUKOVIĆ, Ph.D Књиге (Books) 1) Милош Луковић, Развој српскога правног стила. Прилог историји језика и права у Србији (ISBN ), Службени гласник, Београд, 1994, [награда Радио телевизије Србије године за дело које доприноси унапређењу културе говора]. 2) Mилорад Радовановић, Бранислав Брборић, Иван Клајн, Драгољуб Петровић, Живојин Станојчић, Милош Луковић, Драго Ћупић, Митар Пешикан, Najnowsze dzieje języków słówiańskich. Српски језик (ISBN ), Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole, 1996, [национални том у серији књига насталих у реализацији међународнога општесловенског пројекта Najnowsze dzieje języków słówiańskich ( Најновија историја словенских језика ), Opole (Polska) ; Милош Луковић je аутор одељака Монографије: Специјални стилови (стр ), Регистри (стр )]. 3) Mилорад Радовановић, Бранислав Брборић, Иван Клајн, Драгољуб Петровић, Живојин Станојчић, Милош Луковић, Драго Ћупић, Митар Пешикан, Српски језик на крају века (ISBN X ), Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, Службени гласник, Београд, 1996, [домаће издање монографије Najnowsze dzieje języków słówiańskich. Српски језик, Opole, 1996; Милош Луковић je аутор одељака; Специјални стилови (стр ); Регистри (стр )]. 4) Милош Луковић, Богишићев законик. Припрема и језичко обликовање (ISBN ), Балканолошки институт САНУ, посебна издања 105, Београд, 2009,

2 Књиге на страним језицима (Books in foreign languages): а) на пољском језику (in Polish) Miloš Luković, Kryzys kosowski oczyma Serbòw. Bezpośrednie przyczyny, korzenie historiczne, przebieg i konsekwencje [ Косовска криза виђена очима Срба. Непосредни поводи, историјски корени, ток и последице ] (ISBN ), [издање аутора], Belgrad, 1999, 1 144; [II издање аутора], Belgrad, 2000, б) на чешком језику (in Czech) Zygmunt Kłodnicki, Miloš Luković, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná, Miroslav Válka, Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu [ Традиционална аграрна култура у контексту друштвеног развоја средње Европе и Балкана ] (ISBN ), Masarykova univerzita, Filozoficka fakulta Ustav evropske etnologie, Brno, 2012, [Милош Луковић je аутор одељака: Transhumantní migrace pastevců v centrálních a západních oblastech Balkánu ( Трансхумантна кретања сточара у централним и западним областима Балкана, стр ); Tradiční zemědělství a doprovodné činnosti srbského obyvatelstva Ibarského Kolašinu v severní části Kosova ( Традиционална пољопривреда и домаћа радиност српског становништва Ибарског Колашина у северном делу Косова, стр ); Abstracts: , ]. Превод књигe са пољског језика (Translation from Polish) Vladislav Lubaš, Studije o Srbima. Studije iz srpske i južnoslovenske onomastike i sociolingvistike, preveli: Miloš Luković, Dagmara Luković (ISBN X), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Vukova zadužbina, Matica srpska, Beograd Novi Sad, 2002,

3 Уређивање књига (Editor) 1) Димитрије Калезић, Крсто Миловановић, Славе (ISBN ), Београд, 1997, ) Милорад Васовић, Горња Јабланица. Географска својства (COBISS.SR-ID ) Београд, 1998, ) Вељко Бојић, Тајна свадба богиње Селене. Роман (Library of Congress Cataloging in Publication Date) Los Angeles, Ca (USA), 1999, ) Бранислав Брборић, О језичком расколу. Социолингвистички огледи I (COBISS.SR-ID ) Београд Нови Сад, 2000, ) Бранислав Брборић, С језика на језик. Социолингвистички огледи II (COBISS.SR- ID ), Београд Нови Сад, 2001, ) Добросав Туровић (са сарадницима Милошем Луковићем и Драгољубом Вукадиновићем), Горња Јабланица кроз историју (ISBN ), Београд, 2002, ) Томаш Ћоровић, Шавник из заборава (ISBN ), Шавник Београд, 2007, Рецензирање књига (Reviewer) 1) Драган Бараћ, Право о библиотекарству у Србији (ISBN ) Београд, 1994, ) Илија Пеко Пеличић, Записи о Зети. Насеља становништво традиција, приредио Војислав И. Пеличић (ISBN ), Голубовци Београд, 1997, ) Предраг Ђ. Радуловић Пиле, За мале и велике. Поезија, Београд, 1996, ) Мирослав Свирчевић: Локална управа и развој модерне српске државе (ISBN ), Београд, 2011,

4 5) Илија Пеко Пеличић, Записи о Зети. II, приредио Војислав И. Пеличић (ISBN ), Београд Балабани Зета, 2011, ) Науме Трајкоски-Белески, Нашето село Климештани (ISBN ), Струга, 2012, Студије, чланци, енциклопедијске одреднице, резимеи, апстракти (Studies, articles, encyclopaedic entries, summaries, abstracts) 1) Милош Д. Луковић, Ономастика села Гајтана у Горњој Јабланици, Ономатолошки прилози, бр. IV, Београд, 1983, ) Милош Луковић, Домети Вукове реформе, Знак часопис студената Филолошког факултета, бр. 20, Београд, 1987, ) Милош Луковић, Настанак и синтаксичка својства Устава за Књажество Србију од године, Прилози проучавању језика, бр , Нови Сад, , ) Милош Луковић, Међународни лингвистички пројекат у Пољској: Савремене промене словенских језика ( ), Задужбина лист Вукове задужбине, бр. 24, Београд, 1993, 9. 5) Милош Луковић, Позадина забране Вукове графије и правописа у Кнежевини Србији, Зборник за филологију и лингвистику, бр. 32, Нови Сад, 1994, ) Miloš Luković, Urzędowe użycie јęzyka serbochorwackiego ( ) [ Службена употреба српскохрватског језика ( ) ], Socjolingwistyka, nr. 14, Kraków, 1994,

5 7) Милош Луковић, Неке карактеристике специјалних стилова српскога стандардног језика, [у:] Јęzyki słówiańskie Gramatyka leksyka odmiany. Materiały międzynarodowej konferencj Naukowej. Opole, , red. Stanisław Gajda (ISBN ), Opole, 1995, ) Милош Луковић, Рецензија за књигу пјесама За мале и велике Предрага Радуловића Пилета, [у:] Предраг Ђ. Радуловић Пиле, За мале и велике. Поезија, Београд, 1996, ) Милош Луковић, Књаз Никола и Валтазар Богишић, [у:] Краљ Никола личност, дјело, вријеме. Том I. Радови са међународног научног скупа, уредник Миoмир Дашић (ISBN ), Подгорица, 1998, ) Милош Луковић, Предговор, [у:] Илија Пеко Пеличић, Записи о Зети. Насеља становништво традиција, приредио Војислав И. Пеличић (ISBN ), Голубовци Београд, 1997, ) Милош Луковић, Миграције из Црне Горе у јужну Србију (Топлички и Врањски округ) , [у:] Десети конгрес историчара Југославије ( јануар 1998). Зборник радова. I. Миграције у формирању балканских друштава. II. Жена у историјском развоју балканских држава од антике до данас. III. Настава историје у савременим условима проблеми и могућности; главни и одговорни уредници: Миомир Дашић, Петар Пијановић (ISBN ), Београд, 1998, ) Милош Луковић, У потрази за лепотом. Поговор, [у:] Вељко Бојић, Тајна свадба богиње Селене. Роман, (Library of Congress Cataloging in Publication Date) Los Angeles, Ca (USA), 1999, ) Милош Луковић, Језичка политика за време Другога светског рата на тлу бивше Југославије, Зборник за филологију и лингвистику, бр. 43, Нови Сад, 2000, ) Милош Луковић, Могућности истраживања косовско-метохијских говора међу привремено расељеним лицима, [у:] Научни скуп. Српски језик у контексту актуелне језичке политике на Косову и Метохији. Тезе и резимеа, Косовска Митровица, новембар 2002.

6 15) Милош Луковић, Дијалекатска основица епских песама у збирци Несаломљиви горштаци и Дијалекатске особености епских песама у збирци Несаломљиви горштаци, [у:] Михаило Ф. Луковић, Несаломљиви горштаци. Епска поезија (ISBN ), Београд, 2003, 25 28, ) Милош Луковић, Извори терминологије Општега имовинског законика, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3 4, Београд, 2003, ) Милош Луковић, Генеза терминологије Општега имовинског законика, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1 2, Београд, 2004, ) Милош Луковић, Решавање терминолошких питања у изради Општега имовинског законика, Анали Правног факултета у Београду, бр. 3 4, Београд, 2004, ) Милош Луковић, Језичко обликовање Општега имовинског законика, Архив за правне и друштвене науке, бр. 3 4, Београд, 2004, ) Милош Луковић, Истраживања Валтазара Богишића племенског друштва у Црној Гори, Херцеговини и Албанији, Balcanica, бр. XXXIV, Београд, 2004, ) Miloš Luković, Legal-sociological researches about tribes in Montenegro and Albania by Valtazar Bogišić, [in:] IX International Congres of South-East European Studies. Resumes. 30. VIII 03. IX 2004, Tirana, 2004, ) Милош Луковић, Цинцари у Урошевцу и другим косовским железничким варошима. Прилог историји Цинцара у Србији, Гласник Етнографског института САНУ, књ. LII, Београд, 2004, ) Милош Луковић, Заједничка граница области Косачâ и области Бранковићâ јужно од реке Таре, Balcanica, бр. XXXV/2004, Београд, 2005, ) Miloš Luković, Doprinos Branislava Brborića razmatranju sociolingvističkih i standardoloških pitanja u serbokroatistici, Socjolingwistyka, nr. 19, Kraków, 2005,

7 25) Милош Луковић, In memoriam: Бранислав Брборић ( ), Зборник Матице српске за књижевност и језик, LIII/1 3, Нови Сад, 2005, ) Милош Луковић, Историјске, урбано-демографске и социолингвистичке особености Косовске Митровице, [у:] Библиотека Лицеум. Књ. 9. Живот у енклави, уредник Биљана Сикимић (ISBN ), Крагујевац, 2005, ) Милош Луковић, Српски правни језик, Архив за правне и друштвене науке [јубиларни број поводом стогодишњице излажења ], бр. 3 4, Београд, 2006, ) Милош Луковић, Пољски научник Владислав Лубаш почасни доктор Универзитета у Београду, Задужбина лист Вукове задужбине, бр. 77, Београд, 2006, 5. 29) Miloš Luković, Odredbe o jeziku i pismu u novom Ustavu Republike Srbije, Paragraf press, br. 243, Beograd, 2006, elektronsko izdanje: www. paragrafco.co.rs. 30) Милош Луковић, Предговор, [у:] Томаш Ћоровић, Шавник из заборава (ISBN ), Шавник Београд, 2007, ) Miloš Luković, Kosovska Mitrovica: Past and Prezent, [in:] Kosovo and Metohija. Living in the enclave, edited by Dušan Bataković (ISBN ), Belgrade, 2007, ) Miloš Luković, Tzintzars in Uroševac, Lipljan, Obilić, Priština and Kosovska Mitrovica, [in:] Kosovo and Metohija. Living in the enclave, edited by Dušan Bataković (ISBN ), Belgrade, 2007, ) Милош Луковић, Развој српскога правног језика модерног доба, [у:] Српско право некад и сад. Зборник реферата са Научног скупа одржаног 4. маја на Правном факултету у Крагујевцу, приредио Миодраг Мићовић (ISBN ), Крагујевац, 2007,

8 34) Милош Луковић, Курбан на врху Петрове горе у јужној Србији, [у:] Крвна жртва. Трансформација једног ритуала, уредник Биљана Сикимић (ISBN ), Београд, 2008, ) Милош Луковић, Историјски оквир образовања говора источнохерцеговачког дијалекта на подручју Мораче и Роваца, [у:] Зборник Института за српски језик САНУ. I. Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице живота, главни уредник Срето Танасић (ISBN ), Београд, 2008, ) Милош Луковић, Петар Буњак, Пољско-српски односи, [у:] Енциклопедија српског народа, главни уредник Радош Љушић (ISBN ), Завод за уџбенике, Београд, 2008, ) Милош Луковић, Поетска и реална топонимија у српској епској поезији, [у:] Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума. Зборник радова са међународног научног симпозијума одржаног 2 6. октобра године, уредник Љубинко Раденковић (ISBN ), Београд, 2008, ) Miloš Luković, Lékařská mise Bohumila Boučka v Černé Hoře v letech z hlediska etnologického a kulturněhistorického, Narodopisná revue, 1/2008, Stražnicé (Česka republika), 2008, ) Miloš Luković, Terminologija Zakona o obligacionim odnosima i naše pravno terminološko nasleđe, [u:] Trideset godina zakona o obligacionim odnosima de lege lata i de lege ferenda. Kragujevac, septembar 2008, priredio Radovan D. Vukadinović (ISBN ), Beograd, 2009, ) Miloš Luković: Terminogy of obligations law an our legal terminology heritage, [in:] Тhirty Years of the Law on Obligations de lege lata and de lege ferenda. Collection on reports, Kragujevac, 24 th 27 th of September 2008, prepared by Radovan D. Vukadinović (ISBN ), Belgrade, 2009, ) Miloš Luković, Valtazar Bogišić and the General Property Code for the Principality of Montenegro: Domestic and Foreign Associates, Balcanica, nr. XXXIX/2008, Belgrade, 2009,

9 42) Милош Луковић, Искуства теренског истраживања у српским енклавама на северу Косова и Метохије, [у:] Теренска истраживања (изазови резултати примена). Field work (Chalenges Results Aplication). Књига апстраката. Book of Abstracts, Сирогојно 31. aвгуст 3. септембар 2009 (ISBN ), Београд, 2009, ) Милош Луковић, Записи судије Саве М. Луковића из Топличког устанка, Митска Топлица. Митолошки зборник [тематски број: Митска Топлица], бр. 20, уредник Миодраг Стојановић, приредио Живојин Андрејић (ISBN ), Рача Београд, 2009, ) Милош Луковић, Југоисточна граница средњовековне Херцеговине, Видослов саборник Епархије захумско-херцеговачке и приморскe, бр. 47, Требиње, 2009, ) Милош Луковић: Саобраћајне и привредне везе Ибарског Колашина са суседним областима у прошлости, [у:] Ибарски Колашин. Природа и традицијска култура, уредник Миљана Стојановић (ISBN ), Крагујевац, 2009, ) Милош Луковић, Трасе средњовековних путева на дурмиторском подручју, [у:] Шћепан Поље и његове светиње кроз вјекове. Зборник радова са међународног научног скупа, Плужине и Манастир Пива, септембар године, уредник Гордана Томовић (ISBN ), Беране, 2010, ) Милош Луковић, Околности настанка и примена терминолошког речника Juridisch-politische Terminologie für die slavischen Sprachen Oesterreichs. Von der Kommission für die slavischen jurudisch-politische Terminologie. Deutsch-kroatische, serbische und slovenische Separat-Ausgabe из године, [у:] Peti međunardni interdisciplinarni simpozijum Susret kultura. Zbornik radova. Knjiga I, urednice Ljiljana Subotić, Ivana Živančević- Sekereš (ISBN ), Novi Sad, 2010, ) Милош Луковић, Језички израз уставâ Кнежевине/Краљевине Србије, [у:] Два века српске уставности. Зборник радова са научног скупа одржаног марта у САНУ и на Правном факултету у Београду, уредници Александар Фира, Ратко Марковић (ISBN ), Београд, 2010, ) Милош Луковић, Први турски пописи и почетна територијална организација турске власти на Косову и Метохији, [у:] Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. Зборник радова са међународног научног скупа у Косовској Митровици, октобар 2009.

10 Књига 3. Историја. Историја уметности; главни уредник Драги Маликовић (ISBN ), Косовска Митровица, 2010, ) Милош Луковић, Богишићева језичка начела у изради Општега имовинског законика за Књажевину Црну Гору, Зборник радова Филозофског факултета. Посебно издање посвећено проф. др Милосаву Вукићевићу, главни и одговорни уредник Драги Маликовић, уредник Милета Букумирић (ISBN б), Косовска Митровица, 2010, ) Милош Луковић, Административни стил, [у:] Српска енциклопедија. Том I. Књига 1. А Беобанка, председници Уређивачког одбора Чедомир Попов, Драган Станић (Иван Негришорац) (ISBN ), Нови Сад Београд, 2010, ) Милош Луковић, Развој медицине у српској средњовековној држави, Свевиђе лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот цркве, Беране, 2010, бр. 60 (стр ), бр. 61 (стр ). 53) Miloš Luković, Development of the Modern Serbian State and Abolishment of Ottoman Agrarian Relations in the 19th Century, Český lid. Etnologický časopis. Ethnological journal, čislo/nr 3, Praha/Prague, 2011, ) Милош Луковић, Од Београдског пашалука до модерне српске државе, Видослов саборник Епархије захумско-херцеговачке и приморске, бр. 58, Требиње, 2011, ) Милош Луковић, Интелектуална заоставштина самоуког истраживача Зете Илије Пека Ј. Пеличића, [у:], Илија Пеко Ј. Пеличић, Записи о Зети II. Приредио Војислав И. Пеличић (ISBN ), Београд Балабани Зета, 2011, ) Милош Луковић, Шавник призван из заборава, Свевиђе лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот цркве, бр. 65, Беране, 2011, ) Луковић Милош, Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године, [у:] Културе и границе. Culture and Borders [књига апстраката радова са међународне научне конференције Културе и границе. Culture and Borders одржане у Вршцу у ], уредник Зорица Дивац (ISBN ), Београд Вршац, 2011,

11 58) Miloš Luković, Současné projekty a terénní vizkumy Balkanolického ustavu Srbské akademie věd a umění tradice a invace, Národopisný věstník. Bulletin ď Ethnologie, ročník XXVIII (70), čislo 2, Praha, 2011, ) Милош Луковић, Исељавање из Црне Горе у јужну Србију (I V), Свевиђе лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот цркве, Беране, 2011: бр. 67 (стр ), бр. 68 (стр ), бр. 69 (стр ); 2012: бр. 72 (стр ), бр. 73 (стр ). 60) Милош Луковић, Изреке и пословице балканских Словена у објављној Богишићевој грађи о правним обичајима, [у:] Заједничко у словенском фолклору. Зборник радова, уредник Љубинко Раденковић (ISBN ), Београд, 2012, ) Милош Луковиќ, Прва монографија за селото Климештани, [у:] Науме Трајкоски-Белески, Нашето село Климештани (ISBN ), Струга, 2012, ) Милош Луковић, Болница др Бохумила Боучека у Шавнику , Свевиђе лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот цркве, Беране, 2012, бр. 78 (стр ), бр. 79 (стр ). 63) Милош Луковић, У вртлогу Топличког устанка, Свевиђе лист Епархије будимљанско-никшићке за вјеронауку, хришћанску културу и живот цркве, бр. 80, Беране, 2013,

12 Прикази књига и научних скупова (Reviews of books and conferences) 1) Милош Луковић, Миомир Дашић: Огледи из историје Црне Горе (студије о догађајима од краја XVIII вијека до 1918), Подгорица, 2000, стр. 405, Balcanica, бр. XXXIV/2003, Београд, 2004, ) Милош Луковић, Миомир Дашић: Незаобилазно у историографији Црне Горе. Прилози науци, Подгорица, 2003, стр. 617, Balcanica, бр. XXXIV/2003, Београд, 2004, ) Луковић Милош, František Alexandr Zach Sborník příspěvků ze sympozia k 200. výročí narození Františka Alexandra Zacha v Brně 24. dubna Redigovali Ladislav Hladký a Václav Štěpánek, k vydání připravil Václav Štěpánek. Ústav slavistiky filozofické fakultý Masarykovy univerzity, Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, Jihomoravský kraj, Brno 2007, 1 80, Историјски часопис, књ. LVIII, Београд, 2009, ) Милош Луковић, Научни скуп у Чешкој Републици: Mezinárodní vědecká konference: Antonín Václavík ( ) a evropská etnologie. Kontexty doby a díla, Luhačovice, , Гласник Етнографског института САНУ, бр. LVII (2), Београд, 2009, ) Милош Луковић, Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek: Biografická část (1 284); 2. svazek: Věcná část A N (1 634); 3. svazek: Věcná část O Ž ( ); Hlavní redaktoří: Stanislav Brouček, Richard Jeřábek, Praha, 2007, Гласник Етнографског института САНУ, бр. LVII (2), Београд, 2009, ) Милош Луковић: Ján Botík, Etnická história Slovenska. K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahraničných Slovákov, Bratislava, 2007, 1 231, Гласник Етнографског института САНУ LVII (2), Београд, 2009, ) Милош Луковић, Marcin Lubaś: Różnowiercy. Współistnienie międzyreligijne w zachodniomacedońskiej wsi. Studium z zakresu antropologii społeczno-kulturowej, Zaklad Wydawniczy,Nomos, Kraków, 2011, 1 361, Гласник Етнографског института САНУ, бр. LIX (2), Београд, 2011,

13 8) Милош Луковић, Piotr Żórek, Czarnogórcy i Serbowie w rosyjskiej polityce księsa Adama Jerzego Czartoryskiego ( ), Wydawnictwo Homini SC, Kraków, 2009, 1 295, Историјски часопис, књ. LX, Београд, 2011, ) Милош Луковић, Władysław Lubaś (red.). Polityka językowa (Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich 4). Opole: Uniwersytet Opolski Instytut Filologii Polskiej, 2009, str. 560, Зборник Матице српске за славистику, бр. 82, Нови Сад, 2012, ) Милош Луковић, Ladislav Hladký a kolektiv, Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy, Historický ústav, Praha, 2010, str , Историјски часопис, књ. LXI, Београд, 2012,

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Др Александра Корда-Петровић, ванредни професор Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Засебна издања 1. Pregled istorije češke književnosti I IV (od početaka do kraja XX veka), skripta, Beograd 2005. 2. Od robota

Více

UDK 016 : 929 ] : (091) Максимовић Г.

UDK 016 : 929 ] : (091) Максимовић Г. ТМ Г. XXXIV Бр. 3 Стр. 1025-1037 Ниш јул - септембар 2010. UDK 016 : 929 ] : 821.163.41.09(091) Максимовић Г. Био-библиографијa Драгољуб Б. Ђорђевић Примљено: 2. 7. 2010. Машински факултет Ниш ГОРАН МАКСИМОВИЋ

Více

Библиографија др Оливере Младеновић ( ) - поводом стогодишњице рођења -

Библиографија др Оливере Младеновић ( ) - поводом стогодишњице рођења - DOI: 10.2298/GEI1402251M УДК: 39:012 Младеновић О. Примљено за штампу на седници Редакције 15. 09. 2014. Биљана Миленковић-Вуковић Етнографски институт САНУ, Београд biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs Библиографија

Více

ГОРАН МАКСИМОВИЋ БИО-БИБЛИОГРАФИЈА

ГОРАН МАКСИМОВИЋ БИО-БИБЛИОГРАФИЈА ГОРАН МАКСИМОВИЋ БИО-БИБЛИОГРАФИЈА КРАТКА БИОГРАФИЈА Рођен 24. 9. 1963. године у Фочи (данашња Република Српска/Босна и Херцеговина). Живи у Нишу и предаје на Филозофском факултету у звању редовног професора.

Více

ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЊА У СРПСКОЈ ФОТОГРАФИЈИ. Година 2004.

ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЊА У СРПСКОЈ ФОТОГРАФИЈИ. Година 2004. Пројект: Х Р О Н О Л О Г И Ј А С Р П С К Е Ф О Т О Г Р А Ф И Ј Е ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЊА У СРПСКОЈ ФОТОГРАФИЈИ (састављен на основу документарне грађе која је доступна у архиву Националног центра за фотографију.

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Antonín Václavík ( ) a evropská etnologie

Antonín Václavík ( ) a evropská etnologie Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ve spolupráci s Katedrou etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Více

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15

BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXV / 2015 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1 (tel./fax: +420-224 301 302/235, e -mail: obchodni@ngprague.cz).

Více

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře

Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Seznam periodik Knihovna Pražské konzervatoře Název periodika Signatura Ročník Rok Uložení Acta musicologica 2 P 19 Vol. 4 1932 1935 Per. 13 Vol. 7 Allgemeine Musik 2 P 70 XXIX 1902 Per. 17 Zeitung XXXIII

Více

-Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s.

-Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s. Josef Macůrek (1901-1992) -Jm- 65 let prof. dr. Josefa Macůrka /-JM-. In: Slovanský přehled. Praha : Ústav dějin evropských socialistických zemí ČSAV 52, č. 3, (1966), s. 184 Al Saheb, Jan, 1980- Josef

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ STUDIJNÍHO PROGRAMU Název VŠ: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno Součást VŠ: Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno Název studijního programu:

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

řešitel projektu MŠMT ČR 237114 Rozvoj struktury magisterského studijního programu kroatistika a serbistika (rok 2006)

řešitel projektu MŠMT ČR 237114 Rozvoj struktury magisterského studijního programu kroatistika a serbistika (rok 2006) Další odborná činnost: granty a projekty: spoluřešitel grantu GA ČR 401/05/2144 Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska (Grantová agentura České republiky, léta 2005 2006) řešitel projektu MŠMT ČR 237114

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie

Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací DSP Etnologie Okruhy témat disertačních prací navrhuje oborová rada, která je předkládá ke schválení vědecké radě fakulty. Navrţeny a vědeckou radou schváleny byly tyto

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

MULTIKULTURALISMUS A KOSMOPOLITISMUS VE SLOVANSKÝCH KULTURÁCH povinně-volitelná přednáška

MULTIKULTURALISMUS A KOSMOPOLITISMUS VE SLOVANSKÝCH KULTURÁCH povinně-volitelná přednáška Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Katedra literární kultury a slavistiky PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. e-mail: mirce@centrum.cz, Miroslav.Kouba@upce.cz MULTIKULTURALISMUS A KOSMOPOLITISMUS VE SLOVANSKÝCH

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti.

Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. 1 Bratislava 2011 2 Publikace je určena pro získání základních informací o postupném vývoji integračních a unifikačních snah v Evropě od nejstarších dob do současnosti. Autoři: Doc. JUDr. Karel Schelle,

Více

Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013

Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013 Odborná skupina termické analýzy: zpráva o činnosti II/2008-VI/2013 Petra Šulcová Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice Studentská 573, Pardubice, Česká republika předsednictvo od 19.2.2008:

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570. Rok 2014 BOHÁČ, Radim. Pojmy soukromého práva v daňovém právu. In: MRKÝVKA, Petr., ŠRAMKOVÁ, Dana, VALDHANS, Jiří (eds.). Sborník z konference Dny práva 2013: Interakce soukromého a finančního práva [online].

Více

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34.

1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. Klára Benešovská Bibliografie 1977-1993 1977 K. Fischerová, Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století.) Umění 25, 1977, č. 1, s. 24-34. 1978 K. Benešovská H. Soukupová, Katalog

Více

Hynek Bulín ( )

Hynek Bulín ( ) Hynek Bulín (1908 1996) Monografie Bulín, H.: Datio in solutum. Brno, Masarykova univerzita 1930 Bulín, H.: Právní teorie a praxe. Praha Brno, Orbis 1932 Bulín, H.: Dovolání podle práva československého,

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda.

Polská literatura. Oborová komise: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. předseda. Mgr. Roman Madecki, Ph.D. místopředseda. Polská literatura Oborová komise: předseda místopředseda Interní členové prof. PhDr. Krystyna Kardyni-Pelikánová, DrSc. (em.) Externí členové dr Marek Bernacki (Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała,

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku

PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku PŘILOHY Příloha 1. Vzor dotazníku V rámci mojí disertační práce s názvem Využití datové základny ERP pro APS/SCM v plánování produkčních systémů na fakultě Podnikatelské na VUT v Brně Pro zpracování výzkumu

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč září 2016 ISSN

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč září 2016 ISSN BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 3 roč. 2 26. září 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali, že

Více

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z á p i s ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma. I. Ověření zápisu ze 48. zasedání

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

P O Z V Á N K A. Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy l P O Z V Á N K A Dům zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Univerzita Karlova Praha, Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra histórie

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI

PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI PŘEHLED ODBORNÉ ČINNOSTI Jméno: Robert Kolár Oddělení: Oddělení teorie ÚČL AV ČR A) Publikační činnost Knižní monografie (individuální, popřípadě dílo autorské dvojice) Teorie literatury: učebnice pro

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Fakulta filozofická Faculty of Arts and Philosophy

Fakulta filozofická Faculty of Arts and Philosophy Fakulta filozofická Faculty of Arts and Philosophy Katedra anglistiky a amerikanistiky Department of English and American Studies Katedra cizích jazyků Department of Foreign Languages

Více

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014

Z á p i s. z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Z á p i s z 24. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 2. prosince 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 23. zasedání Akademické rady

Více

Z á p i s. z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015

Z á p i s. z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015 Z á p i s z 33. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. října 2015 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. Ředitel Biologického centra AV ČR, v. v. i., prof.

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Jaromír Korčák bibliografie

Jaromír Korčák bibliografie Jaromír Korčák bibliografie AUERHAN, Jan. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Praha: Státní úřad statistický, 1934, 55*, 205 s. ČEPEK, Oldřich a Jaromír KORČÁK. Hospodářský

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu

Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Martin Surovčák Mojmírovo náměstí 3105/6, 612 00 Brno (Česká republika) +420 774 244 432 martin@surovcak.eu www.surovcak.eu Pohlaví Muž Datum narození 21/03/1988 Státní příslušnost/i

Více

Otázky pokládala BARBORA MACHOVÁ

Otázky pokládala BARBORA MACHOVÁ ČESKÝ LID 99, 2012, Barbora 1 Machová: Rozhovor s Lozankou Pejčevou, ředitelkou Ústavu ROZHOVOR etnologie / INTERVIEW a folkloristiky ROZHOVOR S LOZANKOU PEJČEVOU, ŘEDITELKOU ÚSTAVU ETNOLOGIE A FOLKLORISTIKY

Více

Přehled prodávaných publikací

Přehled prodávaných publikací Přehled prodávaných publikací Poř.č. 1. 90,00 EICHLER, Bohuslav Úvod do studia 2003 veřejných vztahů Praha 80-86747-02-6 2. 200,00 JELÍNKOVÁ, Michaela 3. 370,00 FTOREK, Jozef English for International

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU

PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA KATEDRA POLITOLOGIE A HUMANITNÍCH STUDIÍ, CENTRUM PRO STUDIUM MEDIÁLNÍ KULTURY, KATEDRA MEDIÁLNÍCH STUDIÍ MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PROMĚNY MEDIÁLNÍHO DISKURSU budova

Více

. a v i F e s t, П о д г о р и ц а М О З А И К Г Е О П О Л И Т И К Е п о в о д о м к њ и г е М и л о ш а К н е ж е в и ћ а П А М Е Т Н И К

. a v i F e s t, П о д г о р и ц а М О З А И К Г Е О П О Л И Т И К Е п о в о д о м к њ и г е М и л о ш а К н е ж е в и ћ а П А М Е Т Н И К Илустрација: Вања Крстић 1 2 М Е С Е Ц И А Л Х Е М И Ј Е концерт Вељка Николића Папа Ника И З Л О Ж Б А Н А С Л О В Н И Х С Т Р А Н А И И Л У С Т Р А Ц И Ј А К О Р Н Е Т О В И Х И З Д А Њ А и Г Р И Н Г

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY

3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 13 3. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 3.1 Kontinuální činnost v oboru 3.1 V oboru bohemistiky pracuje 30 let. Viz odborné bohemistického zaměření v Ústavu pro jazyk český Československé akademie věd v Praze, kde

Více

BULLETI N. of the National Gallery in Prague XXVI / 2016

BULLETI N. of the National Gallery in Prague XXVI / 2016 BULLETI N of the National Gallery in Prague XXVI / 2016 BULLETIN OF THE NATIONAL GALLERY IN PRAGUE XXVI / 2016 The Bulletin is published by the National Gallery in Prague, Staroměstské náměstí 12, 110

Více

Снежана ЈелесијевићDOI: /PKJIF J УДК

Снежана ЈелесијевићDOI: /PKJIF J УДК Повеља руског патријарха Никона... 53 Снежана ЈелесијевићDOI: 10.2298/PKJIF1177053J УДК 271.2 821.161.1.09 Повеља руског патријарха Никона у Архиву Српске академије наука и уметности Недавно смо у каталогу

Více

Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Výuka etnologicky zaměřených předmětů probíhala na pražské Karlově univerzitě od druhé poloviny 19. století, intenzivněji pak od počátku 20.

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013

Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013 Zpráva o činnosti Slunční sekce ČAS za rok 2013 Počet kmenových členů sekce: 14 Počet hostujících: 16 Počet externích členů: 0 Výbor sekce pracoval ve složení: předseda: RNDr. Eva Marková, CSc. místopředseda:

Více

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina Středa 24. 4. 2013 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Program 09:00 10:30 Příjezd a registrace účastníků 10:30 10:50 Přivítání

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova (Keynote) Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Mgr.

Více

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Катарина Н. Митрићевић-Штепанек ГЛАГОЛСКИ ПРЕФИКСИ У ФУНКЦИЈИ ИЗРАЖАВАЊА КОЛИЧИНЕ РАДЊЕ У ЧЕШКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ докторска дисертација Београд, 2015. UNIVERSITY

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. IČ: 68378076 Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Dozorčí radou pracoviště projednána dne: 26. 6. 2008 Radou pracoviště

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD

UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu za akademický rok ID plánu 9284 Student Fakulta Studijní program Studijní

Více

Jak mohou specializované informační zdroje pomáhat vědě, výzkumu a inovacím

Jak mohou specializované informační zdroje pomáhat vědě, výzkumu a inovacím Jak mohou specializované informační zdroje pomáhat vědě, výzkumu a inovacím Albertina icome Praha s.r.o. Indispensable tools for research at its best Společnost RefWorks-COS Založeno 2001 Služby usnadňující

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

5. a 6. 11. 2014, TOULCŮV DVŮR, Praha 10 Hostivař. Organizátoři/Organizatorzy

5. a 6. 11. 2014, TOULCŮV DVŮR, Praha 10 Hostivař. Organizátoři/Organizatorzy PROGRAM KONFERENCE LIDÉ A MĚSTA VE VELKÝCH VÁLKÁCH. POHLED ETNOLOGA (ANTROPOLOGA)/SPOŁECZEŃSTWO MIASTA W KONTEKŚCIE I I II WOJNY ŚWIATOWEJ. SPOJRZENIE ANTROPOLOGA/PEOPLE AND CITIES IN MAJOR WARS. AN ETHNOLOGIST

Více

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERSITY ROČNÍK X ŘADA ARCHEOLOGICKO-KLASICKÁ (E) Č. 6 Citace: Sborníkfil.fak. Brno E 6 (1961), Btr. 48 SPFFBU E 6 (1961), str. 48 SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ

Více

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE

PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERNCE RAABS AN DER THAYA, 8. 9. BŘEZEN 2012 8. 3. 2012, 17.00 18.30 Uhr : Zahájení a úvodní slova Uvítání účastníků a hostů Univ. Prof. Dr. Stefan Karner Vedoucí LBI pro

Více

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Journal for Political Sciences, Modern History, International Relations, security

Více

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.

Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters. Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters. Nástroje pro hodnocení vědy a výzkumu od Thomson Reuters Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com Obsah Thomson Reuters a Web of Science Politika výběru

Více

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY

SEZNAM RECENZOVANÝCH NEIMPAKTOVANÝCH PERIODIK VYDÁVANÝCH V ČR ZAMĚŘENÝCH NA OBOR DĚJINY ZAMĚŘENÝCH NA DĚJINY 1 1802-0364 Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Západočeská univerzita v Plzni AA 2 1803-411X Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Slezská univerzita

Více

Možnosti: uspěl podle zadání / vynikající výsledky projektu s mezinárodním významem / neuspěl podle zadání.

Možnosti: uspěl podle zadání / vynikající výsledky projektu s mezinárodním významem / neuspěl podle zadání. Výňatek: Protokol z jednání poradního orgánu Ministerstva kultury Rady ministra kultury pro výzkum k závěrečnému hodnocení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Více

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze Článek charakterizuje stručně organizaci národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a poskytovaných

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více