POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Silvie KAFKOVÁ Autor: Iveta SMEJKALOVÁ Brno, 2014

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Iveta Smejkalová Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla Motor vehicles liability insurance Katedra financí Mgr. Silvie Kafková Rok obhajoby: 2014 Anotace Bakalářská práce Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se zabývá právní úpravou této oblasti, stejně jako konkrétními nabídkami a podmínkami pojišťoven. První část je zaměřena na zákonnou úpravu a změny, které v této oblasti proběhly v poslední době. V druhé části se práce zabývá směrnicemi Evropské unie souvisejícími s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla a některými odlišnostmi ve státech Evropy. Třetí část je zaměřena na pojišťovny nabízející tento produkt v České republice. Co má vliv na výši pojistného a jaké jsou různé varianty tohoto pojištění je popsáno ve čtvrté kapitole. V poslední kapitole je provedena konkrétní kalkulace pojistného u 3 vybraných pojišťoven. Annotation The Bachelor thesis Motor vehicles liability insurance deals with legislation of this field as well as with concrete offers and conditions of insurance companies. The first part is aimed at legislation and changes that have been made lately. The second part of the thesis deals with European Union s directions related to motor vehicles liability insurance and there are mentioned some differences in other Europe s countries. The third part focuses on insurance companies offering this product in Czech Republic. What have the influence on the premium and what different kinds of this insurance exist is described in the fourth part. In the last part is executed calculation of premium by 3 selected insurance companies. Klíčová slova Pojišťovna, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojistné, škoda, pojistné plnění, zelená karta, systém bonus-malus Key words Insurance company, Motor vehicles liability insurance, premium, damage, indemnification, green card, bonus-malus system

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel vypracovala sama pod vedením Mgr. Silvie Kafkové. Uvedla jsem v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně podpis

6 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucí práce Mgr. Silvii Kafkové za ochotu, trpělivost, věnovaný čas a cenné připomínky, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala rodině a příteli za podporu.

7 Obsah Úvod Právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice Povinná smluvní pojištění Vývoj právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Základní pojmy Vznik a zánik pojištění odpovědnosti Pojistné plnění Česká kancelář pojistitelů a garanční fond Změny v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Právní úprava v NOZ Další změny Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v Evropské unii Právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Evropskou unií Motorové směrnice Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v dalších zemích Pojišťovny nabízející pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Přehled pojišťoven s produktem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Výše pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Vývoj výše pojistného Faktory ovlivňující výši pojistného Parametry vozidla Segmentační kritéria Systém bonus-malus Asistenční služby a limity pojistného plnění Připojištění a další slevy u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Konkrétní kalkulace pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u vybraných pojišťoven Modelová situace č Modelová situace č Zhodnocení nabídek vybraných pojišťoven Závěr Seznam použitých zdrojů... 48

8 Seznam tabulek Seznam grafů Seznam použitých zkratek... 53

9 Úvod S pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla se během života setká téměř každý řidič. Je to dáno především povinností zřídit si toto pojištění, aby mohlo být vozidlo zákonně provozováno. Během posledního roku došlo u tohoto pojištění k několika změnám v oblasti legislativy, které mimo jiné způsobily změny ve výši pojistného. To je také důvod, proč je vhodné se tímto pojištěním aktuálně zabývat. Dalším důvodem je neustálá změna nabídek pojišťoven, díky které chtějí nalákat další klienty. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je v České republice upraveno především zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto zákona se také často v práci vychází. Na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla mělo také vliv zavedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní změny jsou popsány v práci. Nelze zapomínat na skutečnost, že Česká republika je členem Evropské unie. Motorové směrnice upravují velkou část této oblasti, a proto je ve většině členských států podoba tohoto pojištění téměř stejná. V práci jsou zmíněny odlišnosti u minimálních limitů pojistného plnění a u modelu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Mezi hlavní cíle bakalářské práce patří vytvoření přehledu zákonů, které se danou oblastí zabývají a krátké přiblížení vývoje pojištění vozidel v České republice. Dále také již zmíněné úpravy Evropskou unií. Praktická část je zacílena na určení hlavních faktorů, které mají vliv na výši pojistného a na další možná připojištění a služby. Součástí je i přehled o vývoji průměrné výše pojištění a srovnání v rámci Evropy. Práce má také ukázat na modelovém příkladu rozdíly ve výši pojistného a rozdíly v nabízených službách u vybraných pojišťoven. 9

10 1 Právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je často označováno jako povinné ručení a pod tímto názvem bývá také často uvedeno v různých publikacích či internetových článcích. Toto označení ale není zcela správné. Pojistník totiž neručí za pojištěného, poškozený žádá odškodné rovnou na pojistníkovi. V této bakalářské práci bude pro zjednodušení používán i tento název Povinná smluvní pojištění Povinné ručení patří mezi povinná smluvní pojištění. Přesněji vymezit lze povinná smluvní pojištění jako pojištění, která vznikají stejně jako dobrovolná pojištění uzavřením pojistné smlouvy, ale na rozdíl od nich je zákonná povinnost tuto smlouvu uzavřít. Od další skupiny pojištění zákonných pojištění se liší tím, že u povinného smluvního pojištění si může každý vybrat pojišťovnu, u které smlouvu uzavře. Nejčastěji se u nás používá pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištěný uzavřením pojistné smlouvy chrání především sám sebe, i když to tak na první pohled nemusí vypadat. Pojištění totiž slouží k úhradě škody, kterou způsobí třetím osobám. 1 V České republice se povinná smluvní pojištění používají poměrně často. Patří k nim např. pojištění odpovědnosti za škodu advokáta (zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů), pojištění odpovědnosti za škodu lékaře či lékárníka (zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů), pojištění odpovědnosti za škodu daňového poradce (zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů) Vývoj právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice Již začátkem 20. století se v České republice začaly prosazovat zákony o povinném pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prvním z nich byl zákon přijatý již v roce 1908 zákon o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů. Byl často nazýván jako tzv. automobilový zákon. Dalším přijatým zákonem byl v roce 1932 zákon č. 198/1932 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly. Tímto zákonem bylo zavedeno povinné pojištění odpovědnosti, ale to 1 KARFÍKOVÁ Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, s

11 pouze u vozidel v živnostenské dopravě osob a nákladů. Zákon č. 81/1935 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, který je označován jako tzv. velký motorový zákon, zavedl povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem pro všechna vozidla zapsaná v registru motorových vozidel. Podle tohoto zákona pojištění odpovědnosti z provozu vozidla spadalo do kategorie povinných smluvních pojištění, jako je tomu dodnes. V tomto zákoně je také ukotveno založení Fondu pro podporu při úrazech motorovými vozidly, což je předchůdce dnešního garančního fondu. 2 V druhé polovině 20. století byly vydávané většinou různé zákony a vyhlášky, které upravovaly právě již zmíněné zákony. V období, kdy byla ekonomika v České republice centrálně řízená, mělo toto pojištění prvky monopolního a nekonkurenčního pojištění. Z blízké minulosti lze zmínit vyhlášku Ministerstva financí č. 492/1991 Sb. Touto vyhláškou byly upraveny podmínky a rozsah zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Důležitým právním předpisem byl pak zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Lze říci, že mimo jiné i tímto zákonem byla podpořena transformace pojistného trhu v souvislosti s nařízeními a směrnicemi Společenství (nyní Evropské unie) Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla V České republice je oblast pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla upravena především v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. V tomto zákoně nejsou upraveny všechny vztahy mezi účastníky pojištění, základní podmínky u pojistné smlouvy se od řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Než vstoupil v účinnost tento nový občanský zákoník, často označovaný jako NOZ, byly základní podmínky pojistných smluv upraveny zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě Základní pojmy 4 Při práci se zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla je vhodné si hned na začátek upřesnit pojmy, se kterými se pracuje. Veškeré tyto pojmy jsou definovány přímo v tomto zákoně (168/1999 Sb.) v 2. 2 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. Edited by Lucie Jandová Petr Vojtek. Vyd.1. V Praze: C. H. Beck, s KARFÍKOVÁ Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, s Podle 1 a 2 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 11

12 Za vozidla jsou považována veškerá silniční vozidla, zvláštní vozidla a také trolejbusy. Mezi vozidla se neřadí potahová a nemotorová vozidla, která jsou tažená nebo tlačená pěší osobou. Nepatří mezi ně ani invalidní vozíky, koloběžky a jízdní kola. Vozidla můžeme rozlišit na tuzemská a cizozemská. Tuzemským vozidlem je buďto vozidlo, které podléhá zápisu do evidence vozidel, nebo tomuto zápisu nepodléhá a je vlastnictvím osoby s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky. Třetí možností je, že vozidlo bylo odesláno do České republiky z jiného členského státu, i když zde nebylo registrováno. Cizozemské vozidlo je vybaveno cizí státní poznávací značkou nebo touto značkou vybaveno není, ale vlastníkem je osoba s bydlištěm, či firma se sídlem, mimo území České republiky. Dále je vhodné si vymezit, jak jsou označovány osoby. Jsou to pojistitel, pojistník, pojištěný a poškozený. Pojistitelem je vždy pojišťovna, která musí být oprávněna na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti. Toto oprávnění je udělováno podle zákona č. 393/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pojistník je osoba, která uzavřela s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti, zatímco pojištěný je ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění přímo vztahuje. Poškozený je osoba, které byla způsobena škoda provozem vozidla a má tedy právo požadovat náhradu škody. V souvislosti s poškozeným lze definovat škodnou událost, a to jako způsobení škody provozem vozidla. Zákon také určuje, na kterém území musí být vozidlo pojištěno, pokud má být na něm provozováno. Jsou to silnice, dálnice, místní a účelové komunikace. Nepatří k nim účelové komunikace, které nejsou veřejně přístupné. Vozidla musí být na těchto územích pojištěna, i když jsou na nich pouze ponechána. Často zmiňovaný je také pojem zelená karta. Jde o mezinárodní osvědčení, kterým řidič musí dokázat, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V zelené kartě je specifikováno vozidlo, na které se dané pojištění odpovědnosti vztahuje, a to mj. registrační značkou. Řidič je povinen předložit k vozidlu zelenou kartu na požádání při kontrole policií ČR nebo při kontrole policií na území jiného státu. Pokud řidič nepředloží Policii ČR zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění může za tento přestupek dostat pokutu od 1500 Kč do 3000 Kč. V blokovém řízení lze uložit pokutu do 1500 Kč. 5 5 Podle 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 12

13 Zelená karta platí na území většiny států Evropy. Všechny státy, ve kterých karta platí, jsou na ní uvedeny. 6 Konkrétně jsou to členské státy EHP - Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a pro účely zelenokaretního systému i Švýcarsko. Dále státy stanovené prováděcí vyhláškou Ministerstva financí: Albánie, Andorra, Bosna a Hercegovina, Bývalá svazová republika Makedonie, Černá Hora, Chorvatsko, Monako, San Marino, Srbská republika, Turecko, Ukrajina, Vatikán. Nakonec také další státy, které nejsou uvedené v prováděcí vyhlášce Ministerstva financí, ale Česká kancelář pojistitelů s nimi uzavřela prováděcí dohodu. Je stále ale na rozhodnutí pojistitele, jestli pojištění rozšíří i na území těchto států, ke kterým patří Bělorusko, Írán, Izrael, Moldavsko, Maroko, Rusko, Tunisko. 7 Před cestou na území těchto států je tedy potřeba zkontrolovat v zelené kartě, zda pojištění odpovědnosti platí i tam Vznik a zánik pojištění odpovědnosti Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla vzniká podpisem pojistné smlouvy. Tu uzavírá pojistník a pojistitel. Majitel tuzemského vozidla (popř. řidič cizozemského vozidla) je povinen smlouvu o pojištění odpovědnosti uzavřít. Pojistná smlouva musí být uzavřena na základě již výše zmíněných zákonů 8 a odchýlit se od nich může, pouze pokud nedojde ke snížení nebo omezení nároků poškozeného. Po uzavření smlouvy obdrží pojistník zelenou kartu. 9 Pokud fyzická osoba provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, může za tento přestupek dostat pokutu od 5000 Kč do Kč. Jedná-li se o právnickou osobu, je výše pokuty stejná. 10 Pojistná smlouva musí obsahovat údaje o pojistiteli, pojistníkovi a o vozidle, ke kterému se pojištění odpovědnosti vztahuje. Dalšími obligatorními údaji jsou délka trvání pojištění, limit pojistného plnění, stejně jako pojistné (jeho výše, splatnost a způsob placení) a způsob ohlášení škodné události. Pokud v době uzavírání smlouvy nejsou známy některé údaje 6 Zelená karta jediný doklad o povinném ručení [online]. Praha: mpojištění.cz, , [cit ]. Dostupné z: 7 Kde platí ZK. Česká kancelář pojistitelů [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákon č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 9 Podle 3 odst. 1), 2) a 3) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 10 Podle 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 13

14 o vozidle (nesmí znemožnit identifikaci vozidla), lze je dodat v maximální lhůtě 15 dní. Stejná lhůta platí při změně údajů. 11 Důležité je také zmínit, že pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby toto pojištění platilo na území všech členských států EU a dalších států ze seznamu. Platí se jen jedno pojistné. 12 Existují také výjimky z pojištění odpovědnosti. Toto pojištění odpovědnosti nemusejí mít sjednané složky integrovaného záchranného systému (záchranná služba), ale nesmí být využívána k podnikání. Další výjimku má řidič cizozemského vozidla, pokud vlastní zelenou kartu, která byla vydána v jiném státě, a řidič vozidla, pokud je jeho pojištění odpovědnosti zajištěno kanceláří pojistitelů cizího státu. Výjimku mají také pro vozidla s přesně určeným využitím Bezpečnostní informační služba, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a obce. 13 Pojištění odpovědnosti může zaniknout z několika důvodů. První možností je, že došlo ke změně vlastníka vozidla. Příkladem může být, když vlastník zemře a vozidlo je součástí dědictví. Pojištění také zaniká, jestliže zaniklo vozidlo není schopné provozu. Dále zaniká, pokud bylo odcizeno nebo došlo k jeho vyřazení z evidence vozidel. Pokud pojistník nezaplatí ve stanovené lhůtě pojistné, je to také důvod k zániku pojištění. Posledními možnostmi jsou dohoda mezi pojistníkem a pojistitelem, výpověď nebo uplynutí doby, na kterou bylo pojištění sjednáno. 14 Po zániku pojištění musí pojistník co nejdříve odevzdat zelenou kartu pojistiteli, u kterého pojištění odpovědnosti zaniklo. Pojistitel musí na žádost vydat potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a také o jeho škodném průběhu Pojistné plnění Při škodné události má poškozený právo na pojistné plnění. Hradí se způsobená škoda na zdraví nebo při usmrcení, ušlý zisk, škoda na věci (poškození, zničení, ztráta, ale i odcizení) a také náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování těchto nároků. 16 Pokud dojde ke způsobení škody tuzemským vozidlem na území jiného členského státu, rozsah pojištění 11 Podle 3 odst. 4) a 5) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 12 Podle 6 odst. 5) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 13 Podle 5 odst. 1) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 14 Podle 12 odst. 1) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 15 Podle 13 odst. 1) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 16 Podle 6 odst. 2) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 14

15 odpovědnosti se řídí právní úpravou toho státu. 17 Výše a rozsah pojistného plnění jsou uvedeny v občanském zákoníku a v práci budou zmíněny dále. V zákoně jsou také určeny limity pojistného plnění. Lze jimi rozumět maximální plnění pojistitele při jedné škodné události. Limit plnění u škody na zdraví nebo usmrcení musí být nejméně Kč na každou osobu. Pokud se jedná o škodu na věci, či ušlý zisk, limit je nejméně Kč bez ohledu na počet poškozených. Tyto limity musí být uvedeny ve smlouvě o pojištění odpovědnosti. 18 Důležité je vyzdvihnout případy, ve kterých pojistitel škodu nehradí. Mezi tyto škody patří: a) škoda, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena, b) škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci a ušlý zisk, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, s výjimkou ušlého zisku, jestliže tato škoda souvisí se škodou na zdraví nebo usmrcením, c) škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém pojištěný za škodu odpovídá, d) škoda, která vznikla poškozením, zničením nebo ztrátou věci a ušlý zisk, vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škoda na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla, e) škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla, f) pojistitel nehradí náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato škoda způsobena, g) škoda způsobená provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže řidič je při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích, 17 Podle 6 odst. 7) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 18 Podle 3a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 15

16 h) škoda vzniklá provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí. 19 V souvislosti s provozem vozidla je vhodné zmínit, že provozem se myslí už jeho nastartování. Každý pojistitel se sídlem v České republice musí mít na území každého členského státu stanoveného svého škodního zástupce. Škodní zástupce má na starosti shromažďování informací vypořádávání, pokud došlo k pojistné události mimo území České republiky. Zároveň jedná jménem a na účet pojistitele. V zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jsou také uvedeny požadavky na zástupce. Mimo to, že v daném státě musí mít bydliště nebo sídlo, musí být také oprávněn k zastupování pojistitele a být schopen jednat v úředním jazyce členského státu. Údaje o škodních zástupcích shromažďuje Kancelář (= Česká kancelář pojistitelů). 20 V České republice jsou zase přítomni zástupci pojistitelů z jiných členských států. Zákon ale také chrání pojistitele a v některých případech může požadovat zpátky vyplacenou částku od pojistníka. To neznamená, že poškozený nedostane pojistné plnění. Pouze toto plnění bude pojistitel zpětně vymáhat na pojistníkovi. Konkrétně jde o případy, kdy pojištěný: a) způsobil škodu úmyslně, b) porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá, c) způsobil škodu provozem vozidla, které použil neoprávněně, d) nesplnil povinnost ohlásit dopravní nehodu, která je škodnou událostí, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření pojistitele, e) bezdůvodně odmítl jako řidič vozidla podrobit se na výzvu příslušníka Policie České republiky zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo. 21 Mezi porušení základních povinností při provozu vozidla na pozemních komunikacích patří například: provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena, řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění, 19 Podle 7 odst. 1) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 20 Podle 9a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 21 Podle 10 odst. 1) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 16

17 řízení vozidla osobou, které byl uložen zákaz činnosti řídit vozidlo, řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky apod Česká kancelář pojistitelů a garanční fond Česká kancelář pojistitelů byla zřízena zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dále v této práci bude používána její zkratka Kancelář. Kancelář má sídlo v Praze a má právní subjektivitu. Jde o organizaci, která v České republice sdružuje všechny pojišťovny, jež mají oprávnění poskytovat pojištění odpovědnosti. Tato organizace funguje i v ostatních členských státech. Členství v Kanceláři vzniká dnem, kdy Česká národní banka udělila pojistiteli povolení provozovat pojištění odpovědnosti. Každý člen Kanceláře je povinen platit členský příspěvek. 23 Blíže se bude tato práce zabývat pojišťovnami, které jsou členy České kanceláře pojistitelů ve 4. kapitole. Mezi hlavní úkoly Kanceláře patří spravování garančního fondu. Fond je tvořen příspěvky členů Kanceláře (pojistitelů) a pojistným za hraniční pojištění. Z garančního fondu je vypláceno plnění za škodu, které nemůže být vyplaceno řádným způsobem. Jde o tato plnění: a) plnění za škodu způsobenou provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba; plnění za škodu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na věci poskytne Kancelář tehdy, pokud současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví a pokud škoda na věci nebo ušlém zisku přesáhla Kč, b) plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, za kterou odpovídá osoba bez pojištění odpovědnosti, byl-li provoz tohoto vozidla podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona, c) plnění za škodu způsobenou provozem tuzemského vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže uhradit tuto škodu, d) plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, za kterou odpovídá osoba, jejíž odpovědnost za tuto škodu je pojištěna hraničním pojištěním, e) plnění za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění, 22 Podle 10 odst. 2) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 23 KOPECKÝ, Karel. Povinné ručení: pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: otázky a odpovědi. Vyd. 1. Praha: Grada, s

18 f) náhradní plnění podle 24a a 24b, a to v rozsahu, v jakém je Kancelář povinna plnit podle písmen a) až c), g) plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do České republiky jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění odpovědnosti podle tohoto zákona a jestliže ke škodné události došlo ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem, kdy kupující osoba vozidla převzala, i když vozidlo nebylo v České republice registrováno. 24 Za další povinnosti Kanceláře lze považovat provozování hraničního pojištění a informačního střediska (viz dále), uzavírání dohod s kancelářemi jiných států, spolupráce se státními orgány a vedení statistik a evidencí. 25 Kancelář také vede evidenci pojištění odpovědnosti. V ní vede záznamy o informacích, které získává od pojistitele. Jsou to především vznik, zánik či změna pojištění odpovědnosti. Mimo jiné sem patří i údaje o škodných a pojistných událostech včetně osobních údajů. Tyto informace Kancelář následně sděluje Ministerstvu dopravy, které vede Centrální registr vozidel. Pokud Kancelář zjistí, že zaniklo pojištění odpovědnosti k určitému vozidlu a do 14 dní nebyla podepsána nová smlouva nebo odevzdána státní poznávací značka vozidla a osvědčení o registraci, předá tento poznatek Centrálnímu registru vozidel k prověření skutečnosti. 26 V textu bylo již zmíněno hraniční pojištění. Toto pojištění si musí sjednat řidič cizozemského vozidla, který nevlastní zelenou kartu ani není jeho pojištění odpovědnosti zajištěno Kanceláří pojistitelů cizího státu. Hraniční pojištění se zařizuje při vstupu do České republiky nejméně na dobu 15 dní. Řidič uzavírá pojistnou smlouvu s Kanceláří o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem cizozemského vozidla ( hraniční pojištění ). Po zaplacení je řidiči vydán doklad o hraničním pojištění, kterým se na žádost Policie ČR musí prokázat. Zaplacené pojistné se nevrací, a to ani v případě, že nedošlo ke škodné události. 27 V následující tabulce jsou uvedeny sazby hraničního pojištění pro různá vozidla na 15 dní, přičemž v době pořádání motoristických soutěží je sazba hraničního pojištění vyšší. 24 Podle 24 odst. 2) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 25 Podle 18 odst. 2) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 26 Podle 15 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 27 Podle 14 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 18

19 Tabulka 1: Sazby hraničního pojištění Skupina vozidel Sazby pojistného v Kč na 15 dní Mimo soutěže Motoristické soutěže Dvoukolé motorové vozidlo a motorová 3600 Kč 5400 Kč tříkolka Osobní automobil do celkové hmotnosti 7600 Kč Kč 3500 kg včetně Ostatní motorová vozidla (nákladní Kč Kč vozidla, tahače, autobusy) Přívěsy nad 750 kg a návěsy 2700 Kč X Pramen: Sazby pojistného za hraničního pojištění. Česká kancelář pojistitelů [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: Další povinností Kanceláře je zřízení informačního střediska. Jeho hlavním účelem je poskytování informací pro uplatnění nároků na náhradu škody. Informační středisko uchovává informace o státních poznávacích značkách, pojistitelích a číslech pojistných smluv, které se týkají pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a zároveň počátek a konec platnosti těchto smluv. Dále archivuje čísla zelených karet, čísla smluv hraničního pojištění a informace o škodních zástupcích Změny v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla V předchozích odstavcích byly záměrně vynechány některé úseky z oblasti povinného ručení. Bylo to z důvodu, že tyto oblasti prošly úpravou, a pro lepší přehlednost budou v této části práce porovnány Právní úprava v NOZ Povinné ručení bylo dříve upravené i zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dne nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Často bývá označován jako tzv. nový občanský zákoník (NOZ) a úprava povinného ručení je v něm mírně odlišná od předchozí podoby. Mezi ty nejvýznamnější změny je řazena především výše odškodnění při pojistné události. Již neúčinný občanský zákoník totiž udával přesné částky pro odškodnění při usmrcení osoby, zatímco nový občanský zákoník zcela opouští toto vymezení fixních částek. Odškodnění může navíc požadovat širší okruh osob. 28 Podle 15a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 19

20 Předchozí úprava v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, vymezovala přesné částky, které náležely pozůstalým. Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, a to: a) manželovi nebo manželce Kč, b) každému dítěti Kč, c) každému rodiči Kč, d) každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného počatého dítěte Kč, e) každému sourozenci zesnulého Kč, f) každé další blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla příčinou škody na zdraví s následkem jeho smrti, Kč. 29 V novém občanském zákoníku ale žádný takový paragraf určující přesnou částku odškodnění není. Přesněji tento zákon v 2959 říká, že při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. 30 Při každé škodní události se tedy bude výše odškodnění a osoby, které budou odškodněny, určovat podle jejich utrpení nebo podle zásad slušnosti. Oba tyto pojmy jsou poměrně neurčité, bude tedy na domluvě mezi pojistníkem a poškozeným. Popřípadě bude na soudu, jak vyhodnotí utrpení v daném případě. Mírná změna je, i pokud dojde k ublížení na zdraví. V předchozím občanském zákoníku se odškodňují bolesti poškozeného a také ztížení jeho společenského postavení. 31 V NOZ je navíc uvedeno, že poškozený bude odškodněn, pokud mu vznikla poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti. 32 Tento dodatek by tedy měl, stejně jako celá nová úprava, přispět k větší individualizaci při odškodnění poškozených. Na následujícím obrázku je ukázáno, jak odhadují roční navýšení nákladů na škody na zdraví v důsledku zavedení NOZ Česká kancelář pojistitelů a Česká asociace pojišťoven odst. 3) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odst. 1) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 20

21 Graf 1: Předpokládané roční navýšení nákladů na škody na zdraví Jednorázové odškodnění ztížení společenského uplatnění (ZSU) Jednorázové odškodnění bolesti (bolestné) Peněžitá náhrada za duševní útrapy pro blízké těžce zraněných poškozených Náhrada za práce, které poškozený poskytoval bezplatně někomu jinému před nehodou "Deregulace" jednorázových odškodnění pozůstalých Obecná náhrada nemajetkové újmy 0 Částka v mil. Kč Pramen: KLIMÁNKOVÁ, M. 3 novinky, které zdraží povinné ručení. In: Internet Info s. r. o. Měšec.cz. Praha: Internet Info s. r. o., , 26. září 2013 [cit ]. Dostupné z: novinky-ktere-zdrazi-povinne-ruceni/ Nejvyšší navýšení se předpokládá u jednorázového odškodnění ztížení společenského uplatnění a jednorázového odškodnění bolesti neboli bolestného. O nejnižší částku se očekává, že bude navýšena obecná náhrada nemajetkové újmy. Celkové navýšení nákladů pojišťoven je odhadováno na více jak 2 mld. Kč Další změny Další změny, které jsou již zavedeny, mají především vliv na cenu povinného ručení. Díky těmto změnám se očekává růst cen kvůli zvýšení nákladů pojišťoven při likvidaci pojistných událostí. První změna, která byla zavedena již , ukládá pojišťovnám povinnost platit náklady hasičům při likvidaci dopravních nehod. Je určena fixní částka 5600 Kč za každou započatou hodinu zásahu. Pokud tedy hasiči vyjedou k dopravní nehodě, pojišťovna za jejich výjezd zaplatí nejméně 5600 Kč. Z těchto vybraných peněz jsou hasičům zaplaceny náklady na 21

22 pohonné hmoty, materiály, platy apod. Náklady pojišťoven se díky tomuto opatření zvednou podle odhadů zhruba o 200 mil. Kč ročně. 33 Dále jsou od pojišťovny povinny platit 3 % z vybraného pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škod. Fond spravuje Česká kancelář pojistitelů. Finanční prostředky z něj se dělí mezi hasiče (min. 60 % z celého objemu vybraných peněz), integrovaný záchranný systém Policii ČR a záchranáře (min. 15 %), projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích (min. 15 %). Toto opatření by mělo zvýšit náklady pojišťoven o zhruba 600 mil. Kč ročně KLIMÁNKOVÁ, M. 3 novinky, které zdraží povinné ručení. In: Internet Info s. r. o. Měšec.cz. Praha: Internet Info s. r. o., , 26. září 2013 [cit ]. Dostupné z: 34 KLIMÁNKOVÁ, M. 3 novinky, které zdraží povinné ručení. In: Internet Info s. r. o. Měšec.cz. Praha: Internet Info s. r. o., , 26. září 2013 [cit ]. Dostupné z: 22

23 2 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v Evropské unii V této kapitole bude práce zaměřena především na právní úpravu oblasti povinné ručení ze strany Evropské unie a ze strany vybraných států. Nejprve budou přiblíženy směrnice a nařízení vydané Evropskou unií, které přispívají k harmonizaci práva členských států. Poté bude přiblížena právní úprava ve vybraných státech, nicméně z důvodu rozsahu práce nebude popsána tak detailně jako v České republice Právní úprava pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Evropskou unií Po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k zapracování příslušných právních předpisů z oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla i do zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. K této harmonizaci došlo zejména prostřednictvím tzv. 1. až 5. motorové směrnice. V zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je tedy hodně částí určeno právě těmito směrnicemi. 35 Na některé z nich bude v následujících odstavcích upozorněno Motorové směrnice Všechny tzv. motorové směrnice se zabývají pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. První z nich je směrnice Rady 72/166/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. V této směrnici jsou uvedeny např. definice vozidla, území, zelené karty a Národní kanceláře pojistitelů. Dále také určuje, že pojistná smlouva musí být koncipována tak, aby kryla škodu v jiných členských státech. Zmiňuje se i o povinnosti sjednání hraničního pojištění, pokud vozidlo nemá zelenou kartu. 36 Druhá motorová směrnice je směrnice Rady 84/5/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Tato směrnice nově zavádí minimální částky odškodnění, a to: a) u škody na zdraví ECU 37, pokud je pouze jeden poškozený, je-li více poškozených, násobí se částka jejich počtem, b) při věcné škodě ECU bez ohledu na počet poškozených. Stát také může použít druhý systém odškodnění, a to minimálně: 35 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. Edited by Lucie Jandová Petr Vojtek. Vyd.1. V Praze: C. H. Beck, s Směrnice Rady 72/166/EHS 37 European Currency Unit Evropská měnová jednotka 23

24 a) ECU v rámci jedné nehody u škody na zdraví, pokud jde o víc než jednoho poškozeného, b) ECU v rámci jedné nehody při škodě na zdraví a věcné škodě u jakéhokoliv počtu poškozených. 38 Třetí motorovou směrnici vydala Rada a jde o směrnici 90/232/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Tato směrnice především upravuje a doplňuje směrnice předchozí. Zaznívá zde také, že pojistky musí pokrývat území celého Společenství na základě jediného pojistného a že účastníkům dopravní nehody má být umožněno co nejdříve zjistit totožnost pojišťovny, která kryje odpovědnost pojištěného. 39 Další směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Touto směrnicí jsou definováni škodní zástupci a také požadavky na ně. Ve směrnici je také zasazena povinnost pro každý členský stát zřídit infomační středisko. Každé informační středisko vede registr s informacemi o státních poznávacích značkách, o číslech pojistných smluv, zelených karet a hraničních pojištěních, pojišťovnách a vozidlech. Dále také koordinuje shromažďování a poskytování těchto informací a pomáhá oprávněným osobám při zjišťování těchto informací. 40 Pátou a zároveň poslední motorovou směrnicí je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES, kterou se mění dosavadní směrnice. Tato směrnice doplňuje a upravuje různé články směrnic předchozích. 41 Všechny tyto motorové směrnice byly následně publikovány ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES, o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. Zde jsou již všechny směrnice přehledně sepsány dohromady a upraveny o veškeré změny, které v průběhu nastaly. Je to tedy souhrnná směrnice, která zahrnuje všechny motorové směrnice Směrnice Rady 84/5/EHS 39 Směrnice Rady 90/232/EHS 40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES 41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES 42 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES 24

25 2. 2 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v dalších zemích Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je díky motorovým směrnicím upraveno velmi podobně. Mezi jednotlivými státy tedy nejsou po legislativní stránce velké rozdíly. Proto budou v textu zmíněny i některé odlišnosti u států, které nejsou členy EU, ale platí na jejich území zelená karta. V České republice, stejně jako ve většině členských států, je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vázáno na osobu pojištěného. Přestože je pojištění spojeno s konkrétním vozidlem, nelze říci, že vozidlo je nebo není pojištěno. Přesněji se určuje, zda je pojištěná odpovědnost za škodu způsobenou tímto vozidlem. V zemích jako je Rakousko, Švýcarsko a Německo funguje trochu odlišný model. Jelikož je v těchto zemích možné používat jednu registrační značku k více automobilům, vztahuje se pojištění odpovědnosti za škodu k této registrační značce. Zároveň tedy jedno pojištění kryje více vozidel. 43 Asi největším rozdílem v povinném ručení u nás a v zahraničí jsou limity pojistného plnění. Jelikož Evropská unie určuje pouze minimální hodnotu těchto limitů, některé státy do své legislativy dávají mnohem vyšší limity. Německo má zákonem dané limity pro škodu na zdraví a usmrcení minimálně eur a eur u věcných škod. V Rakousku jsou limity u škody na zdraví i věci eur. Ještě vyšší limity má Španělsko. Konkrétně eur pro škody na zdraví a eur pro škody na věci. Dalším příkladem může být Švýcarsko s minimálními limity franků. Tyto uvedené limity jsou minimální zákonné, pojišťovny často sjednávají i vyšší limity Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. Edited by Lucie Jandová Petr Vojtek. Vyd.1. V Praze: C. H. Beck, s. 8, 9 44 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. Edited by Lucie Jandová Petr Vojtek. Vyd.1. V Praze: C. H. Beck, s

26 3 Pojišťovny nabízející pojištění odpovědnosti z provozu vozidla V této kapitole bude práce zaměřena především na pojišťovny, které nabízejí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. K datu jich má na území České republiky licenci 14. Přestože má pojišťovna oprávnění poskytovat produkt pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nemusí ho nabízet. Příkladem může být AIG pojišťovna Přehled pojišťoven s produktem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Poskytovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nemohou všechny pojišťovny. Pokud chce pojišťovna nabízet tento produkt, musí získat licenci. Podmínkou je i členství v České kanceláři pojistitelů, které stejně jako oprávnění poskytovat povinné ručení, vzniká na základě rozhodnutí České národní banky, kterým bylo pojistiteli uděleno oprávnění k provozování pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pojišťovnám z jiného členského státu Evropského hospodářského prostoru vzniká oprávnění poskytovat tento produkt na území České republiky dnem zahájení činnosti. Samozřejmě platí podmínka, že cizozemský pojistitel splnil podmínky provozování této činnosti na území jiného členského státu Evropského hospodářského prostoru. 45 Jak již bylo v úvodu kapitoly napsáno, v České republice má oprávnění poskytovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 14 pojišťoven. Jmenovitě jsou to tyto pojišťovny: AIG pojišťovna (dříve Chartis europe), AXA pojišťovna, Allianz pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, Direct pojišťovna, Generali pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, Slavia pojišťovna, Triglav pojišťovna, UNIQA pojišťovna a Wüstenrot pojišťovna. AIG Pojišťovna má oprávnění nabízet produkt povinného ručení a je členem České kanceláře pojistitelů, reálně ale tento produkt nenabízí. 46 Direct pojišťovna k datu ukončila svoji činnost a její smlouvy byly převedeny na pojišťovnu UNIQA. 47 V některých tabulkách a grafech však bude zahrnuta, protože ve většině roku 2013 ještě pojištění poskytovala. Počet pojišťoven nabízejících produkt povinného ručení se mění. Následující graf ukazuje počet pojišťoven na území České republiky s produktem povinného ručení od roku 2001 do 45 Úvod do problematiky. Česká kancelář pojistitelů [online]. [cit ]. Dostupné z: 46 Úvod do problematiky. Česká kancelář pojistitelů [online]. [cit ]. Dostupné z: 47 DIRECT POJIŠŤOVNA, a.s. DIRECT pojišťovna [online] [cit ]. Dostupné z: 26

27 roku V tomto grafu jsou zahrnuty pouze ty pojišťovny, které pojištění odpovědnosti z provozu vozidla reálně nabízejí. Na tomto grafu lze také vidět, že po roce 2010 počet pojišťoven se zaměřením na povinné ručení klesá. Tento jev je pravděpodobně výsledkem soutěže mezi pojišťovnami a souvisejícím tlakem na výši pojistného. Graf 2: Vývoj počtu pojišťoven v České republice počet pojišťoven Pramen: Úvod do problematiky. Česká kancelář pojistitelů [online]. [cit ]. Dostupné z: Na dalším grafu je znázorněn počet pojištěných vozidel u pojišťoven. Data jsou ke dni Lze z něj vyčíst, že téměř 50 % vozidel je pojištěno buďto u České pojišťovny nebo pojišťovny Kooperativa. Graf 3: Počet pojištěných vozidel u jednotlivých pojišťoven Česká pojišťovna Kooperativa pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna Allianz pojišťovna ČSOB pojišťovna Generali pojišťovna UNIQA pojišťovna AXA pojišťovna Triglav pojišťovna Slavia pojišťovna Wüstenrot pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna Pramen: Úvod do problematiky. Česká kancelář pojistitelů [online]. [cit ]. Dostupné z: 27

28 4 Výše pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Obecně lze říci, že většinu motoristů zajímá u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla především jeho cena. Na tuto skutečnost má vliv i povinnost uzavření tohoto pojištění, pokud chce majitel své auto zákonně provozovat. Provozovatel vozidla si ale podle zákona může vybrat, u které pojišťovny své vozidlo pojistí. Tato možnost dovoluje majiteli, aby si srovnal nabídky u různých pojišťoven a vybral si tu, která je pro něj nejvýhodnější. Vlastník vozidla by se ale neměl zaměřovat pouze na výši pojistného, ale například i na rozsah asistenčních služeb, limity pojistného plnění nebo na další možná připojištění. Studie ukazuje, že téměř 40 % řidičů z vybraného vzorku, nemá o svém pojištění přehled a nezná výši pojistných limitů. Zároveň se ukázalo, že se řidiči špatně orientují v rizicích, která jsou kryta z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a z havarijního pojištění 48. Důvod, proč je vhodné se zabývat i dalšími připojištěními, je ten, že 53 % řidičů má k povinnému ručení sjednáno nějaké připojištění Vývoj výše pojistného Předtím než budou v následující kapitole přiblíženy faktory, které mají vliv na výši pojistného o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, bude v této kapitole ukázán vývoj výše tohoto pojistného. Průměrné pojistné se totiž každým rokem mění a je závislé nejen na vývoji trhu, ale také na legislativě, která tuto oblast upravuje. V práci již bylo vysvětleno, proč se očekává zvýšení sazeb pojistného v roce 2014 (kapitola 1. 4). Díky těmto změnám plánují pojišťovny navýšit pojistné až o 10 %. 50 V České republice průměrná sazba pojistného u povinného ručení za poslední roky klesala. Od roku 2006 do roku 2012 pokleslo průměrné pojistné v závislosti na objemu motoru od 25 do 39 %. 51 Tento jev je zobrazen v následující tabulce. 48 Havarijní pojištění pojištění, které chrání na rozdíl od povinného ručení vozidlo viníka nehody. Nejčastěji chrání před škodou při havárii, odcizení, živelnými události, či vandalismem. 49 ACKERMANNOVÁ. Exkluzivní průzkum ČAP: Jak se pojišťujeme - ženy versus muži. Pojistný obzor. 2013, roč. 90, č. 1, s SŮRA, Jan a Jaroslav MAŠEK. Pojišťovny mají nový zákon jako štít ke zdražení. Mladá Fronta DNES , č. 225, s JEDLIČKA, Petr. Odráží se povinné ručení ode dna?. Pojistný obzor. 2013, roč. 90, č. 2, s

29 Tabulka 2: Průměrná výše povinného ručení v roce 2006 a 2012 Objem motoru Rok 2006 Rok 2012 pokles ccm Kč 2232 Kč -25 % ccm Kč 3106 Kč -32 % ccm Kč 4394 Kč -39 % 2501 ccm 3 a více Kč 6253 Kč -39 % Pramen: JEDLIČKA, Petr. Odráží se povinné ručení ode dna?. Pojistný obzor. 2013, roč. 90, č. 2, s. 18. Při porovnání průměrné výše pojistného ve státech Evropy lze vypozorovat velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Nejvyšší pojistné platí pojistníci v zemích jako je Lucembursko, Švýcarsko, Itálie a Belgie. Naopak nejnižší pojistné u povinného ručení je v Lotyšsku, Estonsku, Maďarsku a na Maltě. Česká republika je v pořadí 23. nejdražší z 30 sledovaných států. Průměrná sazba pojistného u povinného ručení je tedy v ČR jedna z nejnižších v Evropě. Na následujícím grafu je znázorněno všech 30 států s průměrným pojistným za rok 2011 v eurech SŮRA, Jan a Jaroslav MAŠEK. Pojišťovny mají nový zákon jako štít ke zdražení. Mladá Fronta DNES , č. 225, s

30 Graf 4: Průměrné pojistné ve státech Evropy Lucembursko Švýcarsko Itálie Belgie Irsko V. Británie Island Norsko Dánsko Rakousko Nizozemsko Německo Chorvatsko Slovinsko Řecko Francie Španělsko Portugalsko Kypr Švédsko Finsko Slovensko Česká rep. Rumunsko Polsko Bulharsko Malta Maďarsko Estonsko Lotyšsko Průměrné pojistné v EUR Pramen: SŮRA, Jan a Jaroslav MAŠEK. Pojišťovny mají nový zákon jako štít ke zdražení. Mladá Fronta DNES , č. 225, s Faktory ovlivňující výši pojistného Jak již bylo řečeno, mnoho řidičů zajímá při sjednávání pojištění odpovědnosti z provozu vozidla především výše pojistného. A tato částka se určuje podle předem daných kritérií. Mezi tato kritéria patří parametry vozidla, které má být pojištěno, tzv. segmentační kritéria a bonusy nebo malusy. Tato kritéria ale nejsou ve všech pojišťovnách stejná a často se v některých bodech liší. Vliv na výši pojistného bude mít ale také rozsah asistenčních služeb, výše limitů pojistného plnění a další možná připojištění, které budou rozebrány v kapitolách 4. 2 a

31 Parametry vozidla Výše pojistného se může hodně lišit už podle vozidla, které má být pojištěno. Mezi parametry, které pojišťovny nejčastěji zohledňují, patří: a) Druh vozidla zda se jedná o motocykl, osobní nebo nákladní automobil b) Objem motoru c) Výkon motoru d) Hmotnost vozidla e) Způsob užití vozidla pro soukromé nebo podnikatelské účely f) Stáří vozidla Objem a výkon motoru se zohledňují zároveň jen velmi málo (např. pojišťovna Wüstenrot). Nejčastěji je jako kritérium používán objem motoru. Lze říci, že čím objemnější a výkonnější motor vozidlo má, tím vyšší bude pojistné. Hmotnost a stáří vozidla mají vliv podle konkrétní pojišťovny. Novější vozidla budou mít stejně jako těžší vozidla dražší povinné ručení. V případě způsobu užití vozidla jsou dražší variantou vozidla pro podnikatelské účely. Příkladem může být taxislužba nebo autoškola u nich je vyšší riziko havárie Segmentační kritéria Výši pojistného ovlivňují také tzv. segmentační kritéria. Cenová segmentace funguje tak, že pojišťovny rozdělí klienty do několika skupin, přičemž každé skupině je přidělena různá míra rizika vzniku pojistné události, popřípadě různá výše objemu vyplacených pojistných plnění. Tyto skupiny jsou určeny na základě statistických údajů. Tyto skupiny klientů se liší různými sazbami pojistného více rizikoví řidiči platí vyšší pojistné, zatímco méně rizikoví řidiči nižší. 54 Je nutné opět říci, že každá pojišťovna má trochu jiná kritéria, respektive dává jednotlivým kritériím jinou důležitost. Obecně lze ale říci, že kritéria jsou tato: a) Věk mladší pojistníci mají dražší pojistné. Statistiky totiž ukazují, že mladší řidiči častěji bourají, než ti starší RUML, M. Co vše ovlivňuje cenu povinného ručení? In: Finance media a.s. Finance.cz [online]. 23. října 2009 [cit ]. Dostupné z: 54 BUKAČ, P. Cenová segmentace povinného ručení je nespravedlivá. In: Internet Info s. r. o. Měšec.cz. Praha: Internet Info s. r. o., , 5. Listopadu 2007 [cit ]. Dostupné z: 55 Základy pojišťování především průmyslových a podnikatelských rizik. Edited by Vladislav Páleník. Praha: Linde, 2007, s

32 b) Bydliště, sídlo jednotlivým okresům je přiřazena rizikovost. Hlavní město Praha je nejrizikovější, proto je lidem s bydlištěm nebo sídlem v Praze nabízeno dražší pojistné. Zároveň vyšší pojistné platí obyvatelé velkých měst, obyvatelé malých měst a vesnic nižší. c) Frekvence placení pokud se klient rozhodne platit pojistné ročně, většinou dostane u pojišťovny slevu (např. Kooperativa nabízí při ročním placení 5% slevu) 56 d) Typ klienta soukromá osoba, podnikatel, právnická osoba 57 Segmentační kritéria jsou často kritizována. Důvodem bývá, že segmentační kritéria se vztahují k pojistníkovi, který nemusí být vždy zároveň řidičem vozidla. 58 Pokud například rodiče pořídí dvacetiletému synovi auto a otec ho nechá pojistit, bude se výše pojistného odvíjet od věku otce. Druhou stranou mince je, že pokud syn nabourá, jeho otci může být snížen bonus. Pak by se mohlo stát, že bude platit vyšší pojistné jak na synově autě, tak na svém vlastním. Dalším důvodem kritiky bývá segmentace podle bydliště. Existují totiž lidé, kteří mají bydliště v Praze, ale autem téměř nejezdí nebo jezdí na venkov. Naopak lidé z vesnice mohou každý den dojíždět za prací do Prahy, takže mohou v Praze řídit častěji než její obyvatelé. Segmentační kritéria tedy mohou v některých směrech nespravedlivá, pojišťovny se jimi ale chrání. Dále je vhodné zmínit, že v každé zemi mohou být segmentační kritéria trochu jiná. Například v Německu doporučuje Německá asociace pojistitelů GDV 59, aby zohlednili věk pojistníka i řidiče, který bude vozidlo používat nejčastěji, povolání a typ bydlení pojistníka, stejně jako datum získání řidičského průkazu. Dále také parkování vozu, počet ujetých kilometrů během roku, i počet dětí žijících v domácnosti pojistníka. 60 Dá se tedy očekávat, že tendence zohlednit více kritérií při výpočtu ceny povinného ručení se postupem času pravděpodobně začne uplatňovat i v České republice. 56 Rychlá kalkulace. Kooperativa pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: https://insure.koop.cz/calconline/quickcalc.jsf 57 RUML, M. Co vše ovlivňuje cenu povinného ručení? In: Finance media a.s. Finance.cz [online]. 23. října 2009 [cit ]. Dostupné z: 58 BUKAČ, P. Cenová segmentace povinného ručení je nespravedlivá. In: Internet Info s. r. o. Měšec.cz. Praha: Internet Info s. r. o., , 5. Listopadu 2007 [cit ]. Dostupné z: 59 GDV = Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.v. 60 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. Edited by Lucie Jandová Petr Vojtek. Vyd.1. V Praze: C. H. Beck, s

33 Systém bonus-malus Problematika stanovení výše pojistného je upravena i v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Právě v tomto zákoně je zakotveno používání bonusu a malusu. Pojistitel má při sjednávání výše pojistného zohlednit celkový předcházející škodní průběh pojistníka. V případě bezeškodného průběhu má uplatnit slevu na pojistném. Jestliže pojistníkovi bylo již vypláceno pojistné plnění z pojištění odpovědnosti, pojistitel uplatní přirážku k pojistnému. 61 Bonus je sleva na pojistném za bezeškodní průběh. Tato sleva může činit až 60 % ze základního pojistného (pojišťovna Wüstenrot 62, Triglav 63 a Slavia 64 ). Častěji se ale vyskytuje maximální bonus % (pojišťovna Kooperativa 65, Allianz 66 a Česká pojišťovna 67 ). Bonus se vypočítá sečtením měsíců, kdy byl pojistník pojištěn pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla u některé z pojišťoven a následným odečtením měsíců podle počtu nehod. Odečítá se od 24 do 36 měsíců za nehodu. Výsledný počet měsíců je označován jako rozhodná doba. Opakem bonusu je malus přirážka na pojistném. V případě malusu se odečítají měsíce za pojistné události. Přirážky, které může pojistník k pojistnému dostat, se opět liší podle konkrétní pojišťovny. 68 Tento bonusový systém začaly pojišťovny uplatňovat od Někteří pojistníci tedy mohou mít od této doby součet 170 měsíců (k datu ; pokud neměli pojistnou událost a nepřerušili povinné ručení). Maximální sleva je nejčastěji po 120 měsících Podle 3b odst. 2) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 62 Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Wüstenrot pojišťovna, a.s. [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: 63 Povinné ručení. Triglav pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 64 Pojistné podmínky pro autopojištění. Slavia pojišťovna, a.s. [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: 65 Povinné ručení NA100PRO. Kooperativa pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 66 Allianz autopojištění 2014, Allianz [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: fika_15_11.pdf 67 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel. Česká pojišťovna, a.s. [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: 68 REDAKCE. Jak ušetřit maximum díky bonusu z povinného ručení. In: Finance media a.s. Finance.cz [online]. 28. Října [cit ]. Dostupné z: 69 REDAKCE. Jak ušetřit maximum díky bonusu z povinného ručení. In: Finance media a.s. Finance.cz [online]. 28. Října [cit ]. Dostupné z: 33

34 Pojišťovny Triglav 70 a Slavia 71 ale nabízejí tuto slevu již po 84 měsících. Pokud tedy pojistník způsobí pojistnou událost, nemusí to ještě znamenat, že se posune do nižší bonusové třídy. Následující tabulka zobrazuje stupně bonusu a malusu u pojišťovny Wüstenrot. Tabulka 3: Bonus a malus u pojišťovny Wüstenrot Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba Bonus (sleva) Malus (přirážka) B a více měsíců 60 % B9 108 až 119 měsíců 55 % B8 96 až 107 měsíců 50 % B7 84 až 95 měsíců 47 % B6 72 až 83 měsíců 44 % B5 60 až 71 měsíců 42 % B4 48 až 59 měsíců 40 % B3 36 až 47 měsíců 35 % B2 24 až 36 měsíců 30 % B1 12 až 23 měsíců 5 % Z základní stupeň 0 až 11 měsíců 0 % 0 % M1-12 až -1 měsíc 30 % M2-36 až -13 měsíců 90 % M3-37 měsíců a více 150 % Pramen: Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Wüstenrot pojišťovna, a.s. [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: Pro porovnání jsou v další tabulce stupně bonusu a malusu u pojišťovny Slavia. Tato pojišťovna byla vybrána záměrně, protože se liší v rozhodné době u bonusu i u malusu. Maximální sleva nebo přirážka je ale stejná. U pojišťovny Wüstenrot (tabulka 3) je uplatněno více stupňů bonusu, zatímco pojišťovna Slavia (tabulka 4) má více stupňů malusu. Také u pojišťovny Wüstenrot v prvních měsících přibývá bonus rychleji, konkrétně u stupně B2. 70 Povinné ručení. Triglav pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 71 Pojistné podmínky pro autopojištění. Slavia pojišťovna, a.s. [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: 34

35 Tabulka 4: Bonus a malus u pojišťovny Slavia Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba Bonus (sleva) Malus (přirážka) B7 84 a více měsíců 60 % B6 72 až 83 měsíců 45 % B5 60 až 71 měsíců 35 % B4 48 až 59 měsíců 25 % B3 36 až 47 měsíců 15 % B2 24 až 36 měsíců 10 % B1 12 až 23 měsíců 5 % Z základní pojistné 0 až 11 měsíců 0 % 0 % M1-12 až -1 měsíc 5 % M2-24 až -13 měsíců 15 % M3-36 až -25 měsíců 35 % M4-48 až -37 měsíců 70 % M5-60 až -49 měsíců 100 % M6-61 a více měsíců 150 % Pramen: Pojistné podmínky pro autopojištění. Slavia pojišťovna, a.s. [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: Bonus nebo malus není vázán jen ke konkrétní pojišťovně. Pokud pojistník změní pojišťovnu, u té nové se mu načte bonus/malus, na který má nárok. Pojistník u bývalé pojišťovny zažádá o potvrzení bezeškodního průběhu pojištění, které pak doloží k nové smlouvě. Pojišťovny si pak data uvedená v potvrzení prověřují přes centrální registr České kanceláře pojistitelů. Zde dohledají dobu pojištění i počet zaviněných nehod. Důležité je také podotknout, že bonus se nevztahuje k vozidlu, ale přímo k pojistníkovi (koupě nového vozidla tedy nemá na bonus žádný vliv) Asistenční služby a limity pojistného plnění Další položkou k pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, kterou pojišťovny nabízejí, jsou asistenční služby. Je možné si je sjednat za příplatek, ale u většiny produktů jsou již zahrnuty 72 Bonus a malus u povinného ručení [online]. Praha: mpojištění.cz, , [cit ]. Dostupné z: 35

36 v ceně (Česká pojišťovna je nemá v ceně u varianty Start 73 ). Pokud jsou v ceně, tak jsou často velmi omezené. Za příplatek je pak možné si sjednat další asistenční služby nebo navýšit limity u některých služeb. Limity bývají určeny časově, popřípadě je zadána maximální výše. Pojišťovny také většinou používají smluvních partnerů. Asistenční služby mohou být omezeny i územně - např. mohou platit jen na území České republiky nebo mohou být jiné limity pro ČR a pro zahraničí. Všechny tyto informace musí být uvedeny v pojistných podmínkách. Každá pojišťovna má jinou nabídku asistenčních služeb. Mezi asistenční služby, které jsou nejčastěji nabízeny pojišťovnami, patří tyto: a) příjezd opraváře, oprava vozidla, b) vyproštění vozidla a odtažení vozidla do servisu/nejbližšího servisu, c) úschova nepojízdného vozidla, d) náhradní doprava do místa bydliště, e) ubytování řidiče, popř. spolucestujících, f) zapůjčení náhradního vozidla, g) právní pomoc, h) telefonické tlumočení (při nehodě v zahraničí). 74 Při sjednávání smlouvy je vhodné se zaměřit i na limity pojistného plnění. Jak již bylo v práci zmíněno (kapitola ), zákonem daná minimální výše limitů je Kč při škodě na zdraví a usmrcení na každou osobu. Stejná minimální výše platí pro škodu na věci a ušlý zisk na jednu pojistnou událost bez ohledu na počet poškozených. 75 Pojišťovny nabízí tyto limity i vyšší. Například Česká pojišťovna nabízí v různých variantách limity 35/35, 50/50, 100/100, 120/120, 150/ (35/35 znamená Kč při škodě na zdraví a usmrcení a Kč při škodě na věci a ušlém zisku). U všech pojišťoven je na výběr alespoň ze 2 různých limitů. Limity pojistného plnění jsou nabízeny ve vyšších variantách, protože u některých nehod limit 35/35 nestačí. Příkladem mohou být nehody, kde dojde k chemické havárii. Poté může vyplácená částka převýšit zákonný limit. Dále dochází k nehodám, ve kterých se velmi těžce 73 Povinné ručení. Česká pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.ceskapojistovna.cz/p?povinne-ruceni 74 Pojistné podmínky pojišťoven všech zmíněných pojišťoven 75 Podle 3a zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů 76 Povinné ručení. Česká pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.ceskapojistovna.cz/p?povinne-ruceni 36

37 zraní mladý člověk. Pojišťovny poté vyplácí nejen bolestné a ztížení společenského uplatnění, ale také celý život náklady na zdravotní péči, rehabilitaci, lázně a úhradu za ušlý zisk. 77 Pokud by nebyl škůdce pojištěn na dostatečnou částku, výdaje nad limit u jeho povinného ručení by pak musel platit poškozenému on sám. To je především důvod, proč je důležité nepodcenit dostatečnou výši limitů pojistného plnění Připojištění a další slevy u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Pojišťovny často nabízí klientům k uzavřenému povinnému ručení další připojištění za zvýhodněnou cenu, či zcela zdarma. Záleží na variantě pojištění, kterou si pojistník vybere. U variant s vyššími limity pojistného plnění, nejčastěji i s rozsáhlejšími asistenčními službami, bývají některá připojištění již v ceně. U některých konkrétních připojištění požadují pojišťovny spoluúčast. Doplňková připojištění pomáhají v určitých případech chránit vozidlo pojistníka. Díky tomu mohou zčásti nahrazovat havarijní pojištění. V tomto odstavci budou přiblížena nejčastěji využívaná připojištění. Prvním z nich je pojištění skel vozidla. Toto pojištění zahrnuje pojištění čelního skla a většinou i výhledových oken nebo všech oken. Často je k produktu povinného ručení nabízeno úrazové pojištění pro cestující. To bývá omezeno buď jen na řidiče, nebo jsou pojištěny všechny osoby ve vozidle (tzv. pojištění 5 sedadel). U různých variant se liší částka, na kterou jsou osoby pojištěny. Dalším možným připojištěním je živelní připojištění. Pojistník si může svoje vozidlo pojistit proti poškození vichřicí, bleskem, krupobitím, pádem stromu apod., a opět je určen limit plnění. Připojištění může chránit vozidlo i před zvěří. Na trhu je nabízeno připojištění pro případ střetu vozidla se zvířetem nebo pro případ poškození zaparkovaného vozidla zvířetem. Mezi další připojištění patří pojištění zavazadel proti poškození, odcizení či ztrátě, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění pro případ odcizení vozidla, připojištění asistenčních služeb. 78 Pojišťovny se snaží nalákat zákazníky i dalšími slevami, které k povinnému ručení nabízejí. Patří mezi ně tyto slevy a výhody: 77 TŮMA, O. Nejlevnější není nejlepší! Proč se nevyplatí šetřit na povinném ručení? In: Partners media s.r.o. Peníze.cz [online] , 13. června 2013 [cit ]. Dostupné z: 78 Pojistné podmínky všech zmíněných pojišťoven 37

38 a) sleva při zřízení pojištění online: ČSOB (10 %) 79, Česká pojišťovna (u osobních a nákladních aut do 3,5 t dle věku od 10 % do 40 %) 80, Slavia (15 %) 81 Česká podnikatelská pojišťovna (30 %) 82 a Hasičská vzájemná pojišťovna (10 %) 83, b) sleva při roční frekvenci placení pojistného: Kooperativa (5 %) 84, Hasičská vzájemná pojišťovna 85, AXA (10 %) 86 a Generali (10 %) 87, Česká podnikatelská pojišťovna (6%) 88, c) sleva za další sjednané smlouvy u pojišťovny: Kooperativa (5 %) 89 a Wüstenrot (5 % při 1 smlouvě, 10 % u 2 smluv) 90, d) sleva pro držitele karty ZTP a ZTP/P: Kooperativa (20 %) 91, Hasičská vzájemná pojišťovna 92 a Generali (20 %) 93, e) 1. škoda bez vlivu na bonus: Česká pojišťovna (varianty Exclusive Plus, Exclusive Max a Premium) 94, Česká podnikatelská pojišťovna (varianta SUPERPOV) 95 a Allianz (varianta Exkluziv) 96, 79 Povinné ručení. ČSOB Pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.csobpoj.cz/cs/produkty/pojisteni-vozidel/stranky/povinne-ruceni.aspx 80 Slevy při on-line sjednání. Česká pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.ceskapojistovna.cz/pojisteni-vozidel-slevy#povinne-ruceni 81 Extrémně levné povinné ručení. Slavia pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 82 Sjednání online. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 83 Pojištění on-line. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: https://agent.hvp.cz/cgibin/lansaweb?procfun+w3onlpr3+w3onlpo+jan+cze+funcparms+zdspko(a003): Povinné ručení NA100PRO. Kooperativa pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 85 Povinné ručení. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 86 Povinné ručení. AXA Česká republika, s.r.o. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.axa.cz/pojisteni-vozidel/povinne-ruceni/#vyhody 87 Povinné ručení. Generali Pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 88 Výpočty online: Pojištění vozidel. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 89 Povinné ručení NA100PRO. Kooperativa pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 90 Výhody ProAuto. Wüstenrot pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 91 Povinné ručení NA100PRO. Kooperativa pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 92 Povinné ručení. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 93 Povinné ručení. Generali Pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 94 Povinné ručení. Česká pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.ceskapojistovna.cz/p?povinne-ruceni 95 Povinné ručení. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: https://www.cpp.cz/pojisteni-vozidel~autopojisteni-combi-plus-3~povinne-ruceni/ 38

39 f) sleva pro hasiče u Hasičské vzájemné pojišťovny 97, g) multisleva u pojišťovny Wüstenrot bonus lze rozšířit až na 3 auta v rodině 98, h) sleva důvěra u Kooperativy až 15 % ze základního pojistného na 3 roky, v případě, že dojde v této době ke škodné události, pojistník vrátí slevu na pojistném a pojišťovna může požadovat i administrativní poplatek 500 Kč 99 ; obdobně funguje Extrabenefit Profi u České podnikatelské pojišťovny 100. Některé pojišťovny také nabízí slevu na havarijní pojištění, pokud si u nich klient zřídí povinné ručení. Tato sleva se ale už vztahuje k havarijnímu pojištění, proto ve výčtu nebyla zmíněna. Při sjednávání pojištění je tedy vhodné se předem informovat, jaké slevy jsou pojišťovnami nabízeny a při porovnávání nabídek je vzít v úvahu. 96 Povinné ručení. Allianz [online] [cit ]. Dostupné z: 97 Povinné ručení. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 98 Výhody ProAuto. Wüstenrot pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 99 Povinné ručení NA100PRO. Kooperativa pojišťovna, a.s. [online] [cit ]. Dostupné z: 100 Pojistné podmínky Autopojištění Combikal Plus III. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. [online], 1. ledna 2014 [cit ]. Dostupné z: https://www.cpp.cz/user_data/media/original/cpp/201312/pp_acp_iii.pdf 39

40 5 Konkrétní kalkulace pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u vybraných pojišťoven Tato kapitola je zaměřena na kalkulaci pojistného na modelovém příkladu u vybraných pojišťoven. Účelem těchto kalkulací je ukázat, jaké jsou rozdíly mezi vybranými pojišťovnami pro konkrétní osoby a vozidla. Dále také, jak moc ovlivní cenu bonus, popřípadě další připojištění. Budou popsány 2 modelové situace a každá z nich bude kalkulována u 3 pojišťoven. Jednotlivé pojišťovny byly vybrány na základě počtu vlastníků vozidel, kteří u nich pojištění odpovědnosti z provozu vozidla využívají (graf 3). Pojišťovnami s největším počtem pojištěných jsou Česká pojišťovna, Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna. Ke konkrétní kalkulaci byly použity internetové kalkulačky na internetových stránkách těchto pojišťoven. Z nich jsou také čerpány informace použité v následujících kapitolách Modelová situace č. 1 Student, 25 let ( ), si pořídil své první auto, Škodu Fabii 1,4i, s výkonem 55 kw, objemem motoru 1390 ccm 3, rokem výroby 2005, hmotností 1567 kg. Jelikož ještě neměl své auto, neměl ani sjednané povinné ručení. Bydlí v malé obci na Vysočině. Žádné další připojištění nechce, limity chce v zákonné výši. Přeje si, pokud možno, co nejnižší pojistné. Tabulka 5: Modelová situace č. 1 u České pojišťovny Česká pojišťovna Varianta Limity pojistného plnění Asistenční služby Připojištění Další výhody Další podmínky Základní cena povinného ručení Slevy Konečná cena Pramen: vlastní zpracování Start 35/35 mil. Kč žádné žádné Vyřízení škody s pojišťovnou viníka, právní ochrana s limitem plnění Kč žádné 8550 Kč 10 % za sjednání online 7695 Kč 40

41 Tabulka 6: Modelová situace č. 1 u pojišťovny Kooperativa Kooperativa Varianta Limity pojistného plnění Asistenční služby Připojištění Další výhody Další podmínky Základní cena povinného ručení Slevy Konečná cena Pramen: vlastní zpracování Nemá jméno 35/35 mil. Kč Při nehodě v ČR příjezd opraváře, odtah 50 km, úschova nepojízdného vozidla 10 dnů, při nehodě nebo poruše v zahraničí příjezd opraváře, odtah 50 km, úschova nepojízdného vozidla 7 dnů/13 /den, ubytování řidiče a spolucestujících 1 noc/50, pomoc při tlumočení žádné Vyřízení škody s pojišťovnou viníka žádné 6868 Kč 5 % sleva za roční platbu, 30 % za sjednání online 4568 Kč Tabulka 7: Modelová situace č. 1 u České podnikatelské pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna Varianta Limity pojistného plnění Asistenční služby Připojištění Další výhody Další podmínky Základní cena povinného ručení Slevy Konečná cena Pramen: vlastní zpracování Sporopov 35/35 mil. Kč Při nehodě i poruše do limitu 500 Kč (příjezd asistenční služby, oprava na místě, vyproštění a odtah vozidla), pomoc operátora při tlumočení žádné žádné Spoluúčast ve výši Kč pro pojistné události vzniklé mimo území ČR 8575 Kč 30 % za sjednání online, 6 % za roční platbu 5488 Kč 41

42 Na první pohled jsou nabídky pojišťoven podobné. Všechny mají limity pojistného plnění 35/35, nemají žádné připojištění, u všech je nějaká sleva za sjednání online. Rozdílné jsou nabídky asistenčních služeb. Česká pojišťovna v základní variantě nenabízí žádné asistenční služby. Nejlepší asistenční služby nabízí Kooperativa. Česká pojišťovna i Kooperativa případnou nezaviněnou škodu vyřeší s pojišťovnou viníka. Česká pojišťovna navíc nabízí právní ochranu s limitem do Kč. U České podnikatelské pojišťovny je spoluúčast Kč na pojistné události mimo ČR. Nejvyšší slevu za sjednání online nabízí Česká podnikatelská pojišťovna a Kooperativa 30 %. Kooperativa i Česká podnikatelská pojišťovna nabízí slevu za roční platbu. Na následujícím grafu č. 5 je porovnaná výše pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z modelového příkladu č. 1. Nejdražší variantou je nabídka u České pojišťovny, nejlevnější je Kooperativa. Mezi těmito nabídkami je vidět poměrně velký rozdíl v ceně celých 3127 Kč. Důvodem bude pravděpodobně, že Česká pojišťovna nabízí slevu za sjednání online 10 % (Kooperativa 30 %) a nenabízí slevu za roční platbu (Kooperativa 5 %). Graf 5: Porovnání výše pojistného z modelového příkladu č Pramen: vlastní zpracování Česká pojišťovna Kooperativa Česká podnikatelská pojišťovna Při porovnání všech kritérií vychází nejlépe nabídka Kooperativy. V ceně jsou zahrnuty základní asistenční služby i vyřízení škody s pojišťovnou viníka. Výše pojistného je u Kooperativy také nejnižší. Nejsou brána v úvahu žádná připojištění a limity pojistného 42

43 plnění jsou v zákonné výši. Cena povinného ručení není příliš vysoká s ohledem na to, že student neměl žádné bonusy Modelová situace č. 2 Muž, 40 let ( ), bydlí v Plzni (30100) a pořídil si nové auto značky BMW X1 1,8, s výkonem 105 kw, objemem motoru 1995 ccm 3, rokem výroby 2010, hmotností 2140 kg. Chce si na něj zřídit povinné ručení s vyššími limity pojistného plnění a alespoň nějakými asistenčními službami. Počet měsíců, po které měl sjednané povinné ručení je 128. Tabulka 8: Modelová situace č. 2 u České pojišťovny Česká pojišťovna Varianta Limity pojistného plnění Asistenční služby Připojištění Další výhody Další podmínky Základní cena povinného ručení Slevy Konečná cena Pramen: vlastní zpracování Standard 50/50 mil. Kč Při nehodě úhrada práce mechanika až 2 hodiny, odtažení vozidla až 50 km, úhrada nákladů za ponechání zničeného vozidla v zahraničí, asistenční pomoc v případě mechanického porušení pneumatiky, skladné až 10 dnů (do 20 /den), právní pomoc až 1000, při odcizení nocleh až 2x 70, pomoc při tlumočení žádné Úrazové pojištění řidiče limit na trvalé následky Kč a smrt úrazem Kč, právní ochrana s limitem plnění Kč, zapůjčení náhradního vozidla, vyřízení škody s pojišťovnou viníka žádné Kč 50 % bonus, 30 % za sjednání online 3570 Kč Tabulka 9: Modelová situace č. 2 u pojišťovny Kooperativa Kooperativa Varianta Limity pojistného plnění Nemá jméno 70/70 mil. Kč 43

44 Asistenční služby Připojištění Další výhody Další podmínky Základní cena povinného ručení Slevy Konečná cena Pramen: vlastní zpracování Při nehodě v ČR příjezd opraváře, odtah 50 km, úschova nepojízdného vozidla 10 dnů, při nehodě nebo poruše v zahraničí příjezd opraváře, odtah 50 km, úschova nepojízdného vozidla 7 dnů/13 /den, ubytování řidiče a spolucestujících 1 noc/50, pomoc při tlumočení žádné Vyřízení škody s pojišťovnou viníka žádné Kč 50 % bonus, 30 % za sjednání online, 5 % za roční platbu 5627 Kč Tabulka 10: Modelová situace č. 2 u České podnikatelské pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna Varianta Limity pojistného plnění Asistenční služby Připojištění Další výhody Další podmínky Základní cena povinného ručení Slevy Konečná cena Pramen: vlastní zpracování Speciálpov 50/50 mil. Kč Při nehodě i poruše v ČR do limitu 2500 Kč, v zahraničí do limitu 5000 Kč (příjezd asistenční služby, oprava na místě, vyproštění a odtah vozidla), pomoc operátora při tlumočení žádné Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg zdarma, úrazové pojištění řidiče (limity plnění smrt úrazem Kč, trvalé následky úrazu Kč, denní odškodné za dobu léčení 100 Kč, denní odškodné za pobyt v nemocnici 100 Kč) žádné Kč 50 % bonus, 30 % za sjednání online, 6 % za roční platbu 5112 Kč 44

45 U druhého modelového příkladu se navíc počítalo s vyššími limity pojistného plnění, řidič byl z většího města a měl dříve sjednané povinné ručení. Výši pojistného tedy výrazně ovlivnil bonus. Nabídky pojišťoven se liší v již zmíněných limitech. U Kooperativy totiž není nabízen limit 50/50. Byl tedy vybrán vyšší limit, vyšší je tedy i cena. Všechny pojišťovny v těchto variantách nabízejí asistenční služby. Česká pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna v ceně mají také úrazové pojištění řidiče. Stejně jako v předchozím případu Česká pojišťovna a Kooperativa nabízejí vyřízení škody s pojišťovnou viníka. Česká podnikatelská pojišťovna má v ceně pojištění přívěsného vozíku do 750 kg. Na následujícím grafu č. 6 jsou porovnány jednotlivé pojišťovny podle výše pojistného. Všechny vybrané pojišťovny mají maximální bonus ve výši 50 %, a ten byl také v tomto případě uplatněn. Nejdražší nabídka je tentokrát u pojišťovny Kooperativa. To může být způsobené i tím, že zde byly vyšší limity. Nejlevněji vyšla kalkulace u České pojišťovny. Slevy za online sjednání a roční platbu jsou stejné jako v předchozím příkladu. Graf 6: Porovnání výše pojistného z modelového příkladu č Česká pojišťovna Kooperativa Česká podnikatelská pojišťovna Pramen: vlastní zpracování V tomto případě vychází nejlépe nabídka České pojišťovny. Nejen, že má varianta nejnižší pojistné, ale také její asistenční služby jsou v porovnání s ostatními velmi dobré. Výhodou je, že v ceně je i úrazové pojištění. 45

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Povinné ručení v ČR Pavla Šťastná Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Částka 44 Sbírka zákonů č. 137 / 2008 Strana 1773 137 ZÁKON ze dne 20. března 2008, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PRO ČLENY Asociace autoškol České republiky, o.s. Pojištění právní ochrany má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám

Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám Sdělení pro veřejnost - Odložením přístupu Turecka k Úmluvám V souvislosti se zveřejněnou informací o přístupu Chorvatska a Turecka k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 A. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy pojištění a připojištění Článek 3 Výklad

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více