TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TITULNÍ STRANA PODNIKÁNÍ. 64 41 l/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. Implementace finanční gramotnosti."

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti TITULNÍ STRANA ve školní praxi PODNIKÁNÍ l/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník

2 TITULNÍ STRANA UČEBNÍ OSNOVA...4 EKONOMIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva: Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Strategie výuky: Kritéria hodnocení žáků: Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Rozpis učiva a výsledků vzdělávání DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Příklad: Řešení: Příklad: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Základní informace pro studenty: Příklad: Řešení:... 18

3 3.4 Interpretace výsledků: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postupy a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Příklad Příklad Řešení Řešení Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ Cíle a přínosy pro žáka: Informace pro žáky: Výpočet Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace): Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáka: Základní informace pro studenty:...36 Platba v obchodě Platba po internetu Zadání: Řešení:...40

4 5.5 Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postupy a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ Cíle a přínosy pro žáka: Směnky Příklady: Řešení: Interpretace výsledků: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou Podnikání L/01 Počet hodin v UP celkem: 33 Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu FG je vzdělávat finančně gramotného občana, který se orientuje ve světě financí a dosáhne těchto znalostí, dovedností pomocí využití nejnovější IT technologií počítačů, internetu, banky přes mobilní telefon

5 - Dokáže efektivně využívat dostupné finanční produkty s ohledem na své dostupné technologické možnosti - Navrhne způsoby hospodaření s finančními prostředky pomocí internetových aplikací - Řeší efektivně přebytky a nedostatky svých finančních zdrojů pomocí internetových aplikací a s využitím jemu dostupných technologií - Orientuje se v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní či rodinný rozpočet pomocí internetových aplikací a s využitím jemu dostupných technologií Charakteristika učiva: - Peníze - Hospodaření domácností - Finanční produkty - Práva spotřebitele Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Výuka směřuje k základní odborné znalosti z oblasti finanční gramotnosti, tak, aby žák pochopil, neznalost finanční problematiky, právních předpisů, smluv apod. může mít negativní vliv nejen na jeho život, ale i život jeho rodiny, a proto je motivován k učení. Žáci by měli být v reálném životě flexibilní a schopni nalézt optimální řešení, jak si zajistit příjem, ale jak jej i i co nejlépe využít. Žáci by měli používat vědomosti a dovednosti, kterých nabyli na prakticky zaměřených příkladech Strategie výuky: Preferujeme tyto metody výuky: - praktická cvičení - diskuse ve skupinách - brainstorming - demonstrace - přednášky Ve výuce doporučujeme provádění praktických úkolů, vytváření situací simulujících reálný stav, s cílem žáky přimět reagovat na takto vzniklou situaci.

6 1.1.5 Kritéria hodnocení žáků: Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání, a proto nejvíce oceňujeme: 1. Vědomosti a dovednosti 2. Aplikaci teorie do praxe 3. Samostatnost práce 4. Aktivitu v hodinách 5. Schopnost obhajovat svůj názor Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V předmětu jsou přednostně zakomponována tato průřezová témata: 1. Občan v demokratické společnosti - Komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů, bude naplňováno především v celku práva spotřebitele - Morálka, svoboda, odpovědnost, tolerance, solidarita, bude naplňováno především v tematickém celku hospodaření domácnosti 2. Informační a komunikační technologie, toto téma je naplňováno především využitím e learningových aplikací a internetu V předmětu se budou rozvíjet především kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, matematické kompetence a kompetence využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 1.2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání VÝSLEDKY Sestaví kalkulaci nákladů a ceny výrobků Objasní podstatu inflace a vysvětlí, jaký vliv má na cenu UČIVO PRO 2. ROČNÍK PENÍZE: Tvorba ceny Inflace DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE 4 (+1 hodina domácí přípravy) Vypočítá jednoduché příklady na daň z přidané hodnoty

7 Rozdělí příjmy a výdaje na pravidelné a nepravidelné Sestaví rozpočet a jeho schéma Navrhne a obhájí optimální řešení schodku nebo využití přebytku rodinného rozpočtu HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI: Rozpočet 3 (+1 hodina domácí přípravy) Vyhledá na internetu vhodné možnosti investování peněžních prostředků Popíše některé produkty pojišťovacích a bankovních institucí Vyjmenuje základní práva spotřebitele FINANČNÍ PRODUKTY Vkladové účty Pojištění PRÁVA SPOTŘEBITELE Předpisy na ochranu spotřebitele 3 (+1 hodina domácí přípravy) 2 VÝSLEDKY Využívá nejběžnější platební nástroje Vyhotoví platební nástroje v písemné i elektronické podobě Charakterizuje běžné druhy platebních karet UČIVO PRO 3. ROČNÍK PENÍZE: Hotovostní a bezhotovostní platební styk Platební karty DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE 4 (+1 hodina domácí přípravy) Stanoví výši potřebné rezervy rodinného rozpočtu Na příkladu vysvětlí rozdíl mezi hrubým a HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI: Rozpočet Životní minimum 3 (+1 hodina domácí přípravy)

8 čistým příjmem Vypočítá výši životního minima Zvolí nejvhodnější úvěrový produkt vzhledem ke svým potřebám Vypočítá příklad na jednoduché úrokování Na příkladu vysvětlí postup reklamace Popíše reklamaci finančních produktů FINANČNÍ PRODUKTY Vkladové a úvěrové účty PRÁVA SPOTŘEBITELE Předpisy na ochranu spotřebitele 3 (+1 hodina domácí přípravy) 2 2 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost cenová (Peníze) Daň z přidané hodnoty Výhoda snížené sazby DPH při renovaci soukromých obydlí Obor vzdělávání: L/01 Podnikání Ročník: 2. Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: Cena, tvorba ceny, přidaná hodnota, DPH, cena s DPH, plátce DPH, sazby DPH, výpočet DPH, cenové,,praktiky 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Přivést žáky k uvědomění, že prodejci lákají na různé výhodné ceny, ale při tom uvádějí cenu bez DPH.

9 Naučit žáky spočítat si, kdy je výhodnější objednat si výrobek i s prací a umět si spočítat, kdy na tom chce jenom vydělat firma a sníženou sazbu DPH používá pouze jako marketingovou praktiku ke zvýšení svých prodejů. Naučit žáky spočítat DPH a tím určit výhodnější cenu, protože studují obor spojený s ekonomií a budou se s cenou bez DPH často setkávat ve své praxi. NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD: Nejprve si spočítá cenu s DPH, aby mohl obě ceny porovnat, a teprve potom se bude rozhodovat, které zboží zakoupí spolu se službu tím se vyhne nekalým cenovým praktikám ze strany nepoctivých řemeslníků. Pojmy: Cena Cena zboří a služeb se vytváří na trhu. Trhem můžeme chápat místo kde se setkává kupující a prodávající např. obchodní dům burza - jako spojení nabídky a poptávky po určitém zboží nebo službě trh zboží, trh práce, peněžní trh Tvorba ceny Tvorbě ceny se také říká kalkulace ceny. Při tvorbě ceny musíme zohlednit všechny naše režijní náklady sem patří např. sociální a zdravotní pojištění podnikatele, mzdy zaměstnanců, pronájem výrobních prostor, elektrická energie. Každý podnikatel či podnik si musí spočítat, na kolik ho tyto režijní náklady vyjdou. Přidaná hodnota Přidanou hodnotu tvoří režijní náklady výrobce či prodejce a jeho zisk. Každý podnikatel si musí spočítat, s jakým ziskem chce svůj výrobek, zboží nebo svou službu prodávat. Tento zisk zase musí korespondovat s jeho reálnou pozicí na trhu. Jestliže ví, že je ve městě jediný opravář obuvi a nejbližší jiný obuvník je vzdálený 30 km, může samozřejmě svůj zisk zvýšit. Ale zase ne o tolik, aby se zákazníkům radši nevyplatilo koupit si už boty nové, na které bude mít dva roky záruku. Jestliže ale budou ve městě obuvníci čtyři, musí se zamyslet, zda se mu vůbec vyplatí za tak nízký zisk v oboru podnikat. Přidanou hodnotu tvoří součet režijních nákladů a zisku.

10 Přidanou hodnotou pro každého člověka je ale i jeho práce. To znamená, že když si koupím dlaždičky a sám si vydlaždičkuji celou koupelnu, tak přidanou hodnotou je cena práce, kterou jsem vykonal. Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty je označována zkratkou DPH. Je jednou z nepřímých daní tzn., že se neplatí přímo jako samostatná částka na finančním úřadě, ale je součástí ceny výrobku, zboží či služby. Podnikatel daň připočítá k ceně výrobku nebo služby a zákazník ji zaplatí společně s cenou. Je třeba si uvědomit, že DPH není výnosem účetní jednotky, neboť DPH z prodeje nezůstává podnikateli, ale musí ji odvést do státního rozpočtu. 2.2 Příklad: Podnikatel Ivan Novotný, jehož předmětem činnosti je vodoinstalatérství, je plátcem DPH. Nakupuje materiál trubky od dodavatele za 476, Kč cena bez daně = 400, Kč + 19% DPH 76, Kč. Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota náklady + jeho zisk ve výši 100, Kč. Vypočtěte prodejní cenu s daní Řešení: Při kalkulaci ceny bude postup následující: Cena materiálu Přidaná hodnota Cena výrobku bez daně DPH 19% Prodejní cena s daní 400 Kč 100 Kč 500 Kč 95 Kč 595 Kč Poznámka: částka 76, Kč nevstupuje do výnosů, ale je závazkem vůči finančnímu úřadu Plátce daně Plátcem daně se může stát osoba, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti. Plátci daně se registrují u finančního úřadu a jejich registrace může být: 1. Povinná z důvodu dosažení obratu 1 milionu za nejvýše 12 měsíců po sobě jdoucích přesáhne částku l milionu Kč. 2. Dobrovolná i když podnikatel nedosahuje limit pro povinnou registraci, může se stát plátcem daně na základě vlastní žádosti např. z důvodu, že nakupuje od plátců a prodává plátcům

11 2.3 Příklad: Podnikatel Ivan Novotný, jehož předmětem činnosti je vodoinstalatérství, ale NENÍ plátcem DPH. Nakupuje materiál trubky od dodavatele za 400 Kč. Při kalkulaci prodejní ceny se předpokládá přidaná hodnota náklady + jeho zisk ve výši 100 Kč. Vypočtěte prodejní cenu Řešení: Při kalkulaci ceny bude postup následující: Cena materiálu Přidaná hodnota Cena výrobku s prací Prodejní cena 400 Kč 100 Kč 500, Kč 500, Kč Bude li odběratelem plátce DPH, nemůže si uplatnit nárok na odpočet DPH, protože pan Nový je neplátce DPH k prodejní ceně. Skutečná cena pro zákazníka v tomto případě činí pouze 500 Kč, kdežto v předcházejícím případě prodejní cena činila 595 Kč. Zde se nám může zdát, že je pro nás lepší nakupovat výrobek spolu se službou u neplátců. Ale nechme se překvapit!!!! Sazby DPH V ČR máme dvě sazby DPH: Základní sazba DPH je 19% a je zde většina služeb a výrobků. Snížená sazba DPH je 9% a jsou zde například zařazeny potraviny, knihy nebo stavební výroba určená pro bytovou výstavbu. Způsob výpočtu DPH Výpočet DPH provádíme v závislosti na tom, zda základ daně je cena včetně DPH nebo cena bez DPH. 1. základem je cena bez DPH tzv. výpočet zdola daň se vypočte prostým vynásobením základu daně příslušnou procentní sazbou 2. základem daně je cena včetně DPH tj. 109%nebo 119% - tzv. výpočet shora používá se například u tržeb v maloobchodě nebo u zjednodušeného daňového dokladu, kdy známe pouze cenu s daní

12 2.4 Příklad: U sazby 9% zaokrouhleno na 4 des.místa = koeficient 0,0826 U sazby 19%... = 0, zaokrouhleno na 4 des. místa = koeficient 0,1597 Vypočtená daň se zaokrouhluje na desetihaléře nebo padesátihaléře podle matematických pravidel, popř. se uvede v haléřích. Nás ale zajímá, co je pro nás výhodné! V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v příloze č. 2 jsou uvedeny služby, které podléhají snížené sazbě figurují zde také renovace soukromých obydlí. A zde můžeme také ušetřit a při tom ještě podpořit naše živnostníky! 2.5 Příklad: Spočítejte, kolik peněz můžeme ušetřit, objednáme li si obložení koupelny 4x3x2,5m v rodinném domě oproti tomu, když si tuto práci vykonáme sami. Rozpočet: Cena dlaždiček za 1m 2 Cena lepidla 1 bal./20 m 2 Cena spárovací hmoty Cena práce obkladače za 1 m 2 Cena vlastní práce za 1 hod. 357 Kč 714 Kč 450 Kč 250 Kč 100 Kč 2.6 Řešení: Velikost obkladové plochy stěn koupelny: 2

13 Jestliže tuto práci budeme práci vykonávat sami, bude náš rozpočet vypadat takto: Oceníme li svou práci na 100 Kč za hodinu a připočteme, že jsme tomu obětovali cca 50 hodin práce, vyjde nám: Musíme také počítat s půjčovným za nářadí a jeho nákupem: Půjčovné: Půjčovné řezačky dlaždic na 5 dní Půjčovné vrtačka+míchačka na 5 dní Celkem 1000 Kč 1000 Kč 2000 Kč Nákup pomůcek: Vědro na míchání Zednická lžíce Špachtle Gumová palička Hladítko plastové Stěrka plastová Celkem 80 Kč 190 Kč 30 Kč 60 Kč 77 Kč 40 Kč 477 Kč Celková suma, za kterou jsme celou koupelnu vydlaždičkovali tedy je: Koupelnu bychom vybudovali za cenu Kč. Cena obložené koupelny od obkladače: Vzhledem k tomu, že obkladač, že je plátce DPH nejdříve musíme vypočítat ceny bez DPH: Obklady: Cena s DPH 357 Kč

14 Cena bez DPH 300 Kč 19 % DPH 57 Kč Lepidlo: Cena s DPH 714 Kč Cena bez DPH 600 Kč 19 % DPH 114 Kč Spárovací hmota: Cena s DPH Cena bez DPH 450 Kč 378 Kč 19 % DPH 72 Kč Vzhledem k tomu, že se jedná o renovaci soukromého obydlí, budeme počítat cenu materiálu bez DPH: Kč 2 2 Kč Výplň dveří a okna neodečítáme toto je ponecháno na prořez materiálu!!! Celková cena: 2.7 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Při porovnání obou cen vidíme, že cena od obkladače je nižší. Toto je způsobeno sníženou sazbou DPH a praxí, kterou obkladač v oboru má a nemusí tomu obětovat tolik času jako laik. Další výhodou je záruka na práci, kterou vám je řemeslník povinován ze zákona.

15 2.8 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Žáci by při řešení této úlohy mohli mít přístup k internetu není ale nezbytně nutné. Každý žák musí mít svou kalkulačku 2.9 Realizace postup a metody: V úvodu hodiny se žáky zopakujeme klíčová slova a principy výpočtu DPH shora a zdola. Poté žáci zhruba 5 7 minut samostatně studují zadání příkladu. Výpočty provedou žáci na tabuli a ihned interpretujeme výsledky viz výše. Ve zbývajícím čase si žáci mohou, pokud mají přístup k internetu, na stránkách jednotlivých vyhledávačů ověřit ceny prací řemeslníků a jednotlivých použitých materiálů a pracovních pomůcek. 3 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost cenová (Práva spotřebitele) Jak neuzavírat bezhlavé nákupy Obor vzdělávání: L/01 Podnikání Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: právo ochrany spotřebitele, NOP (nekalé obchodní praktiky), klamavé obchodní praktiky, agresivní obchodní praktiky 3.1 Cíle a přínosy pro žáka: Připomenout studentům jejich základní práva spotřebitele. Seznámit studenty s právními předpisy pro ochranu spotřebitele. Základem je zákon na ochranu spotřebitele, který obsahuje seznam klamavých a agresivních praktik, tzv. černou listinu. Ukázat studentům, kde získají potřebné informace a upozornit na existenci organizací a sdružení, které se zabývají problematikou ochrany spotřebitele.

16 Na konkrétních příkladech naučit studenty rozlišovat agresivní a klamavé praktiky podnikatelů a obchodníků, aby neuzavírali bezhlavě nákupy. Při samostatné práci při hodině, popřípadě doma mají studenti možnost vyhledat na internetu organizace na ochranu spotřebitele. Seznámit se s jejich webovými stránkami, které obsahují praktické informace pro spotřebitele o tom jak postupovat pokud se domnívají, že se stali obětí nekalých obchodních praktik atd. 3.2 Základní informace pro studenty: Legislativní základ je v občanském zákoníku ( 52) a dále v zákoně č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. NOP nekalé obchodní praktiky Obchodní praktika = činnost, související s marketingovou komunikací, prodejem či dodáním produktu spotřebiteli. Obchodní praktika je nekalá, pokud je považovaná za nepřijatelnou pro spotřebitele, tzn. porušuje určitá pravidla. Spotřebitel je chráněn Směrnicí o nekalých obchodních praktikách. Co je klamavá či agresivní praktika má spotřebitel možnost zjistit na tzv. černé listině Za klamavou obchodní praktiku je obecně považována každá praktika, která uvádí spotřebitele v omyl, včetně klamavé reklamy. Agresivní obchodní praktika výrazně narušuje možnost svobodné volby spotřebitelů; například formou obtěžování či donucování. Mezi nekalé obchodní praktiky patří např.: - Klamavá reklama - Agresivní podomní prodej - Neoprávněné užívání značky - Skrytá reklama - Napodobování jiného výrobce - Zastrašování - Nevyžádané nabídky - Manipulace dětí - Citové vydírání, atd. Na černé listině najdete 31 nekalých obchodních praktik.

17 Kompletní seznam studenti naleznou na internetu, popřípadě v příloze. 3.3 Příklad: Příklad 1 Dvojčata Petr a Pavel se dostali na vysokou školu, stěhují se od rodičů na kolej a shání určité dovybavení svého studentského pokoje. Ke kvalitnímu notebooku od rodičů se rozhodli, že si pořídí ještě jeden notebook na běžnou práci chat, e mail, atd. a multifunkční zařízení (tisk, skener). Studují letáky a navštěvují prodejny s elektronikou ve městě. K dispozici mají korun. 1. Objeví leták, kde firma inzeruje slevy 50% na notebooky. Petr navštíví provozovnu a zjistí, že nemají ani jeden notebook s 50% slevou, mají pouze několik druhů zlevněných cca o korun, což určitě neodpovídá slibované slevě. Přesto objeví přijatelný notebook v ceně ,- Kč a sada 5 DVD jako dárek. 2. Na internetu objeví reklamu Vyžádejte si svůj dárek zdarma a objednejte si katalog našich výrobků přímo domů. Klikněte zde. Pavel tak udělá, navštíví webové stránky, zadá údaje pro zaslání dárku a katalogu. A když už objevil nový internetový obchod, kde mimo jiné nabízí i elektroniku rozhodne se o bližší studium. Všimne si nabídky několika pro ně vhodných notebooků v ceně od do korun. Dále objeví multifunkční zařízení od 999 do korun. Jeho dárek zdarma 3DVD a katalog dorazí poštou do týdne. Jsou v inzerátech použity metody chytrého marketingu nebo nekalé obchodní praktiky, a které. Co byste dvojčatům doporučili, kde mají uskutečnit svůj nákup. Příklad 2 Jana chodí po obchodech, hledá inspiraci a shání dárek pro babičku k narozeninám. V obchodním domě mají postaven stánek s kosmetikou. Prodavačka začne Janě nabízet své zboží Pouze dneska máte možnost získat značkový parfém zdarma. Kupte si denní krém, noční krém a krém proti vráskám. Cena kompletu dnes je 899 korun. Jana o koupi uvažuje, měla by dárek pro babičku, možná pro mámu a něco pro sebe. Bohužel u sebe nemá dostatek peněz. Za dva dny jde náhodou okolo obchodního domu a v přízemí vidí opět stánek s kosmetikou, kde pouze dneska získáte značkový parfém zdarma. Rozhodněte, zda zde byla použita nekalá obchodní praktika, popřípadě jaká. Pokud by Jana kosmetický balíček koupila, mohla by se cítit podvedena? Co by mohla dělat a na koho by se mohla obrátit o pomoc. Vyhledejte na internetu organizace zabývající se otázkou ochrany spotřebitele.

18 3.3.1 Řešení: Příklad 1 Dvojčata Petr a Pavel se dostali na vysokou školu, stěhují se od rodičů na kolej a shání určité dovybavení svého studentského pokoje. Ke kvalitnímu notebooku od rodičů se rozhodli, že si pořídí ještě jeden notebook na běžnou práci chat, e mail, atd. a multifunkční zařízení (tisk, skener). Studují letáky a navštěvují prodejny s elektronikou ve městě. K dispozici mají korun. 1. Objeví leták, kde firma inzeruje slevy 50% na notebooky. Petr navštíví provozovnu a zjistí, že nemají ani jeden notebook s 50% slevou, mají pouze několik druhů zlevněných cca o korun, což určitě neodpovídá slibované slevě. Přesto objeví přijatelný notebook v ceně ,- Kč a sada 5 DVD jako dárek. 2. Na internetu objeví reklamu Vyžádejte si svůj dárek zdarma a objednejte si katalog našich výrobků přímo domů. Klikněte zde. Pavel tak udělá, navštíví webové stránky, zadá údaje pro zaslání dárku a katalogu. A když už objevil nový internetový obchod, kde mimo jiné nabízí i elektroniku rozhodne se o bližší studium. Všimne si nabídky několika pro ně vhodných notebooků v ceně od do korun. Dále objeví multifunkční zařízení od 999 do korun. Jeho dárek zdarma 3DVD a katalog dorazí poštou do týdne. Jsou v inzerátech použity metody chytrého marketingu nebo nekalé obchodní praktiky, a které. Co byste dvojčatům doporučili, kde mají uskutečnit svůj nákup. 1. Leták obsahuje nekalou obchodní praktiku, konkrétně klamavou neboť nabízí ke koupi výrobky nebo služby za určitou cenu, aniž by zveřejnil důvody, na jejichž základě se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného podnikatele schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných výrobků nebo služeb za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze výrobku nebo služby, rozsahu reklamy a nabízené ceny (vábivá reklama) 2. Internetová reklama obsahuje prvky chytrého marketingu. Pavel jako spotřebitel obdržel dárek zdarma a katalog výrobků, který je nadějí pro firmu, že si Pavel objedná a stane se tak zákazníkem. Jeho dárek zdarma nebyl podmíněn objednáním žádného zboží. První firma ve mne nevzbuzuje důvěru. Nákup bych doporučila u internetové firmy, podle inzerátu vypadá věrohodněji, kluci by zde mohli pořídit jak notebook, tak i multifunkční zařízení. Ale záleželo by také na celkových dodacích podmínkách. Příklad 2

19 Jana chodí po obchodech, hledá inspiraci a shání dárek pro babičku k narozeninám. V obchodním domě mají postaven stánek s kosmetikou. Prodavačka začne Janě nabízet své zboží Pouze dneska máte možnost získat značkový parfém zdarma. Kupte si denní krém, noční krém a krém proti vráskám. Cena kompletu dnes je 899 korun. Jana o koupi uvažuje, měla by dárek pro babičku, možná pro mámu a něco pro sebe. Bohužel u sebe nemá dostatek peněz. Za dva dny jde náhodou okolo obchodního domu a v přízemí vidí opět stánek s kosmetikou, kde pouze dneska získáte značkový parfém zdarma. Rozhodněte, zda zde byla použita nekalá obchodní praktika, popřípadě jaká. Pokud by Jana kosmetický balíček koupila, mohla by se cítit podvedena? Co by mohla dělat a na koho by se mohla obrátit o pomoc. Vyhledejte na internetu organizace zabývající se otázkou ochrany spotřebitele. Ano jedná se o nekalou obchodní praktiku, konkrétně klamavou, neboť nepravdivě uvádí, že výrobek nebo služba budou nabízeny pouze po omezenou dobu, nebo že budou nabízeny pouze po omezenou dobu za určitých podmínek s cílem přimět spotřebitele k okamžitému rozhodnutí, aniž by mu poskytl přiměřenou lhůtu potřebnou k informovanému rozhodnutí. Jana by se mohla cítit podvedena, zvláště pokud by si koupi cestou domů, popřípadě doma rozmyslela. Mohla by chtít od koupi odstoupit, vrátit balíček a získat peníze. Obrátit by se mohla jak na českou obchodní inspekci (ČOI), tak i například na sdružení na ochranu spotřebitele (SOS). Poznámka Spotřebitelská politika přiznává velký význam organizacím zastupujícím zájmy spotřebitelů. Myšlenka spotřebitelských organizací vychází z předpokladu, že síly jednotlivce jsou často nedostačující, zejména při jednání s velkými společnostmi, jež disponují armádami právníků. Proto je užitečné, aby se spotřebitelé v rámci občanské společnosti sdružovali a demokratickými cestami prosazovali své společné zájmy. V evropském měřítku je takovou nejvýraznější organizací "BEUC Bureau Européen des Unions des Consommateurs Asociace evropských spotřebitelů), která je jakousi asociací, která sdružuje na 40 národních spotřebitelských organizací. Její úlohou je zejména prosazování zájmů spotřebitelů na celoevropské úrovni, zejména pak lobbying v Evropském parlamentu. Na národních úrovních pak existují spotřebitelské organizace s místní působností, které poskytují spotřebitelům řadu cenných služeb např.: poskytují spotřebitelské poradenství, vedou velké kolektivní soudní spory proti nepoctivým podnikatelům, informují o aktuálních problémech, připomínkují vznikající legislativní normy, realizují spotřebitelskou osvětu, vydávají vlastní periodika, provádějí srovnávací testy výrobků apod. V některých starých členských státech mají tyto organizace s dlouholetou tradicí i několikamilionové členské základny (např. Anglie, Francie, Nizozemí). V České republice vyvíjí svou činnost necelá desítka organizací spotřebitelů. Stránky Generálního ředitelství EK zodpovědného za zdraví a ochranu spotřebitele

20 Stránky BEUC Asociace evropských spotřebitelů Svět spotřebitelů server s informacemi o ochraně spotřebitele v ČR On line evropský spotřebitelský časopis pro středoškolské studenty 3.4 Interpretace výsledků: Příklady jsou definovány jako seznámení s nekalými obchodními praktikami. Jsou zaměřeny tak, aby si studenti uvědomili, jaký je rozdíl při použití metod chytrého marketingu a jak vypadají nekalé obchodní praktiky. Druhý příklad nabízí možnosti řešení, pokud jsme obchodníkem podvedeni. Studenti diskutují a vyhledávají na internetu organizace na ochranu spotřebitele. Studenti si seznamují s tzv. Černou listinu NOP, a uvádějí další praktické ukázky z vlastní zkušenosti. Po krátké samostatné práci se studenty vše prodiskutujeme. 3.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Studenti k vyřešení základních otázek nepotřebují žádné zvláštní pomůcky. K získání několika odpovědí je vhodné zajistit přístup k internetu, popřípadě mít podklady vtištěné podobě. 3.6 Realizace postupy a metody: Na začátku hodiny je vhodné zopakovat, co spadá do ochrany spotřebitele, jaké jsou základní právní předpisy. Popřípadě webové stránky zaměřené na tuto problematiku a vzdělávání spotřebitele. V příkladu 1 je kladen důraz na rozdíl mezi chytrým marketingem a nekalou obchodní praktikou. Studenti testují svůj odhad. Studentům na zodpovězení otázek stačí 5 7 minut. Příklad 2 je zaměřen opět na problematiku klamavých obchodních praktik. Studenti hodnotí situaci a hledají cesty, pokud už se stali obětí nekalé obchodní praktiky. Časově náročnější může být vyhledání podkladů na internetu, záleží na schopnostech studentů. Zde je možno sdělit studentům konkrétní stránky nebo je ponechat pracovat zcela samostatně. Studenti by měli příklad zvládnout do 15 minut.

21 Další čas je věnován diskusi se studenty o jejich zkušenostech s NOP, jak postupovali, popřípadě zda došlo k nápravě. Pro kontrolu vždy zjištěné výsledky se studenty prodiskutujeme. 4 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Finanční gramotnost rozpočtová (Finanční produkty) Pojistné osob Investiční životní pojištění Obor vzdělávání: L/01 Podnikání Ročník: 2. ročník Vyučovací předmět: Ekonomika Klíčová slova: pojištění, investiční životní pojištění, fondy, smlouva o pojištění Je logické, že se většina z nás snaží najít způsob, jak zhodnotit své úspory či jak si postupně ukládat a zhodnocovat své nadbytečné peníze. Možností je sice několik, ale v současné situaci je většina připisovaných úroků velmi nízká. Řešením je tedy bezpečné investování, které nám nabízí šanci stávající úrokové míry překročit. Brzdou v podobných úvahách může být obava z vázání našich peněz do investic. Co kdyby se nám něco stalo? V jaké situaci se ocitnou naši blízcí? Existuje ale takový způsob investování, jenž Vám podobné dilema vyřeší. Investiční životní pojištění - je kombinací pojistné ochrany a dlouhodobě výnosných investic - přináší spolu s pojistnou ochranou pro případ úmrtí možnost dlouhodobě výhodných profesionálně spravovaných investic, které si do velké míry řídíte klient sám - je možné určit způsob investování s ohledem na poměr výše výnosu a míry investičního rizika Fond peněžní Prostředky v tomto fondu jsou převážně investovány do termínovaných vkladů u bank, do státních pokladničních poukázek a krátkodobých dluhopisů. Tento způsob investování je téměř bezrizikový a volí jej konzervativní klienti, kteří se spokojí s jistým a stabilním výnosem. Fond dluhopisový

22 Prostředky v tomto fondu jsou investovány především do nákupu kvalitních státních a podnikových dluhopisů. Dluhopisový fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika a v průměru lze očekávat výnos vyšší než u fondu peněžního. Fond smíšený Smíšený fond kombinuje investice do termínovaných vkladů, dluhopisů a akcií na českém kapitálovém trhu. Podíl prostředků investovaných do akcií nepřesahuje 50 %. Tento fond volí klienti, kteří jsou v zájmu dosažení nejvyššího výnosu ochotni podstoupit i určité investiční riziko. Vyšší nežli u fondu dluhopisového či fondu peněžního. Realizace investiční strategie je prováděna prostřednictvím zahraničních fondů CS. Fond zahraniční Prostředky tohoto fondu jsou investovány do zahraničních akcií z rozvinutých trhů. Portfolio fondu je investováno v USA, Evropě a Japonsku. Zahraniční fond umožňuje dosažení vysokých výnosů, přirozeně za vyššího investičního rizika. V tomto fondu klient také nese částečné kurzové riziko CZK a příslušných měn, v nichž jsou fondy denominovány. Fond realitní Fond je zaměřen na investice do vybraných evropských realitních fondů a využívá dalších kvalitních instrumentů domácího i zahraničního kapitálového trhu s cílem dosáhnout maximálního kapitálového zhodnocení při respektování požadavku na přiměřenou kontrolu rizika investice. Kurzové riziko je eliminováno použitím vhodných zajišťovacích instrumentů. Konzervativní fond Fond je určen většinou právnickým osobám k investování větších finančních prostředků s konzervativní investiční strategií. Převody mezi fondy Klient si může převádět všechny investované prostředky nebo jejich část mezi fondy a tím vytvořit vhodnou investiční strategii, která nejlépe odpovídá očekávanému výnosu a vizím klienta. Částečné odkupy U většiny pojišťoven má klient právo odkoupit v průběhu trvání smlouvy část své investice a smlouva nebude zrušena. Mimořádné vklady Pojišťovny taky umožňují klientům vkládat mimořádné vklady kdykoliv v průběhu trvání smlouvy. Možnosti připojištění Pojistné smlouvy také mohou být rozšířeny sjednáním následujících připojištění: Připojištění pro případ smrti následkem úrazu Připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu Připojištění zproštění od placení pojistného v případě plné invalidity

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník. [Zadejte text. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi KADEŘNÍK 69-51-H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. a 3. ročník [Zadejte text.] 1 UČEBNÍ OSNOVA... 5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu... 5 1.1.1

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi MECHANIK HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ 33 54 L/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník Učební osnova 1 UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU...3 1.1 Pojetí vyučovacího

Více

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Práce ve stravování 65 51 E/02. IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Práce ve stravování 65 51 E/02 IMPLEMENTACE FG do předmětu Občanská nauka 1. a 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...4 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...4 1.1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 Implementace finanční gramotnosti 1 TITULNÍ STRANA ve školní praxi UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ STRUNNÉ NÁSTROJE 82 51 L/09 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 3. ročník 1 TITULNÍ STRANA...1

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 FINANČNÍ GRAMOTNOST 1. Základní orientace V této kapitole se budeme věnovat: pojmu FINANČNÍ GRAMOTNOST, složkám finanční

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Vzorové aktivity praktické výuky finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

NOVÉ VÝZVY. je umění. Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Vzorové aktivity praktické výuky vybraných témat finanční gramotnosti pro střední školy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu Analýza kreditní karty Autor BP: Marek Pospíšil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně Rok 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více